Bevoegdheden van het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid van heffingsambtenaar gemandateerd aan externen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bevoegdheden van het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid van heffingsambtenaar gemandateerd aan externen"

Transcriptie

1 Bevoegdheden van het college, de burgemeester en de gemeentesecretaris in zijn hoedanigheid van heffingsambtenaar gemandateerd aan externen Op grond van artikel 1, zevende lid, van het Mandaatbesluit geldt voor dit register dat ondermandaat is toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in het register Bij onderstaand register gelden de volgende algemene beperkingen en voorwaarden met betrekking tot de mandaten, verleend aan de Directeur van de Omgevingsdienst : de in dit register vermelde mandaten betreffen het landelijke basistakenpakket (versie 2.3, d.d. 25 mei 2011) zoals nader vermeld in bijlage 1 van het Bedrijfsplan Omgevingsdienst (d.d. 6 augustus 2012) en het plustakenpakket zoals aangegeven op pagina 5 van het Bedrijfsplan Omgevingsdienst (d.d. 9 oktober 2012). Verder gelden voor alle mandaten de Richtlijnen mandaat vergunningen en dienstverlening d.d. 28 augustus 2012, zoals aan dit mandaatregister is gehecht en daarvan onlosmakelijk onderdeel uitmaakt, alsmede de voorwaarden zoals vermeld in de Dienstverleningsovereenkomst. Hieronder zijn per mandaat aanvullende beperkingen en voorwaarden vermeld. Op aangelegenheden die nog niet zijn afgehandeld op de datum van inwerkingtreding van het Mandaatbesluit blijft de tot die datum geldende mandaatregeling van toepassing. ALGEMEEN Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Mandaat aan: Beslissen inzake het al dan niet toepassen van bestuursdwang en/of dwangsom bij overtreding Vertegenwoordiging op grond van art. 444 Wegenverkeerswet 1994 Wegsleepverordening boek van Burgerlijke Rechtsverordening B Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol Politiechef Eenheid Noord-Holland Commissaris Politie Eenheid Noord- Holland 1

2 Beslissen omtrent een machtiging tot binnentreding in een woning voor andere doeleinden dan strafvordering Voeren van correspondentie omtrent de ontheffing gevaarlijke stoffen Voeren van correspondentie omtrent de totstandkoming van gebruiksvergunning Voeren van correspondentie omtrent de gebruiksmelding Algemene wet op het binnentreden B Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol Commissaris Politie Eenheid Noord- Holland Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol Officier van Dienst en Hoofdofficier van Dienst van de Veiligheidsregio Kennemerland Bouwbesluit 2012 Artikel Districtscommandant Brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland Bouwbesluit 2012 Paragraaf Districtscommandant Brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland Bouwbesluit 2012 Paragraaf 2.12 Districtscommandant Brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland Het uitvoeren van de aan de Omgevingsdienst opgedragen wettelijke taken, additionele wettelijke taken en adviesdiensten op grond van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst, zoals opgenomen in de met de gemeente gesloten Dienstverleningsovereenkomst houdende het raamwerk en de Omvat ook het uitvoeren van voorbereidingshandelingen tot het nemen van besluiten en het nemen van besluiten ter uitvoering van wettelijk voorgeschreven voorbereidingsprocedures, alsmede het voeren van correspondentie en het verrichten van de (rechts)handelingen die nodig zijn ter uitvoering van de in de 2

3 algemene voorwaarden voor uitvoering van wettelijke taken, additionele wettelijke taken en adviesdiensten door de Omgevingsdienst op grond van artikel 36 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst. Op grond van artikel 3, tweede lid van het Mandaatbesluit Omgevingsdienst NZKG 2013 gemeente Haarlemmermeer omvatten de bij of krachtens dit mandaatbesluit verleende mandaten, volmachten en machtigingen tevens alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit mandaatregister / B Dienstverleningsovereenkomst bedoelde taken. Beslissen inzake het geheel of gedeeltelijk - ambtshalve of op verzoek - intrekken, wijzigen, of verlengen van de onder dit mandaatbesluit vallende vergunningen, besluiten, 3

4 toestemmingen, ontheffingen of verklaringen ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING Controleren van de nachtverblijfregisters Controleren registers als bedoeld in artikel 437 van het boek van Strafrecht (opkopers) APV Commissaris Politie Eenheid Noord- Holland Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol APV B Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol Aanzeggen verblijfsontzegging APV B Indien eerst waarschuwend en verbaliserend en in daarvoor in aanmerking komende gevallen aan betrokkene een sociaal/ medisch hulpverleningstraject is aangeboden en de duur van de eerste ontzegging maximaal 7 dagen is. Bij recidive is de duur van de: Tweede ontzegging 14 dagen Derde ontzegging 21 dagen Vierde en volgende ontzeggingen 30 dagen Beslissen op een aanvraag om een vuurwerkvergunning als bedoeld in de geldende APV Voeren van correspondentie omtrent het afsteken van Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol APV APV Districtscommandant Brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland 4

5 vuurwerk bij evenementen op een voor publiek toegankelijke plaats. Beslissen omtrent ontheffing voor het houden van wedstrijden, trainingen of proefritten als bedoeld in artikel 5:32 Verwijderen, opslaan en vernietigen van voertuigen Verlenen van geluid - en lichtontheffingen als bedoeld in de geldende APV ALGEMENE WET BESTUURSRECHT Behandelen van een klacht op grond van titel 9.1 Awb APV Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol APV Conform vastgestelde procedure Commissaris Politie Eenheid Noord- Holland APV Awb / B Het betreft een klacht over de wijze waarop de Omgevingsdienst, dan wel een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst, zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen bij de uitoefening van een gemandateerde bevoegdheid. Ondermandaat is niet toegestaan. Er is geen mandaat t.a.v. klachten m.b.t. de directeur. Klachten gericht aan de burgemeester of die zijn portefeuille betreffen, worden 5

6 Uitoefenen van de bevoegdheden als bedoeld in paragraaf Awb (dwangsom bij niet tijdig beslissen) ARCHIEFWET paragraaf Awb / B door de burgemeester afgedaan. Periodiek rapportage aan de gemeente Vernietigen bescheiden op advies van de gemeentearchivaris BURGERZAKEN Archiefwet Ondermandaat uitsluitend aan Districtscommandant Brandweer toegestaan Districtscommandant Brandweer van de Veiligheidsregio Kennemerland Aanschrijven om na afloop termijn grafdekking te verwijderen Aanschrijven voor verlenging uitsluitend voor het recht en de afkoop van het onderhoudsrecht Aanvragen van gegevens uit de algemene documentatieregisters als dit nodig is voor de uitvoering van wetten en voorschriften ex art. 7 derde lid van het Besluit inlichtingen justitiële documentatie GEMEENTEWET Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011 Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011 op justitiële documentatie en op de verklaring omtrent het gedrag B B B Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte BV Commissaris Politie Eenheid Noord- Holland Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol 6

7 Voeren van bestuursrechtelijke procedures Vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester ter zitting in bestuursrechtelijke procedures Beslissen of bezwaar zal worden gemaakt tegen een besluit van een bestuursorgaan, daartegen beroep - hoger beroep daaronder begrepen - zal worden ingesteld of een voorlopige voorziening zal worden gevraagd Beslissen of hoger beroep wordt ingesteld ter zake van een door de rechtbank gedane uitspraak Verzoeken om opheffing of opschorting van een voorlopige voorziening in een bestuursrechtelijke procedure Gemeentewet / B In afstemming met gemeente Gemeentewet / B In afstemming met gemeente Gemeentewet / B In afstemming met gemeente Gemeentewet / B In afstemming met gemeente Gemeentewet / B In afstemming met gemeente LEGESVERORDENING Het opleggen en verzenden van legesaanslagen op grond van de vigerende Legesverordening in verband met het in behandeling nemen van aanvragen in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht Legesverordening Wabo GS Dit ondermandaat heeft alleen betrekking op het opleggen en verzenden van legesaanslagen voor het in behandeling nemen van aanvragen om omgevingsvergunning waarvoor de gemeente Haarlemmermeer bevoegd gezag is. 7

8 MILIEUZAKEN Het uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van bij of krachtens hoofdstuk 8, 10, 17, 19 en 20 en titel 12.3 van de Wm gestelde regels Het uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van bij of krachtens hoofdstuk 7 van de Wm gestelde regels voor zover deze besluiten moeten worden genomen in verband met vergunningverlening op grond van de Wabo Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken toegekend bij of krachtens de Wbb Het (onder)mandaat heeft geen betrekking op invordering van leges of het beslissen op bezwaarschriften tegen opgelegde legesaanslagen. milieubeheer milieubeheer bodembescherming / B Indien en voor zover het betreft het melden bij Gedeputeerde Staten van de bij de gemeente bekende binnen de gemeentegrenzen gelegen onderzoeksgevallen en gevallen van ernstige bodemverontreiniging (artikel 41) 8

9 Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken toegekend bij het Besluit Bodemkwaliteit SOCIAAL DOMEIN Besluit Bodemkwaliteit Aanwijzing als toezichthouder in de zin van artikel 6.1 van de ondersteuning Beslissen over aanvragen voor individuele voorzieningen in natura of in de vorm van een persoonsgebonden budget Beslissen omtrent aanvragen voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo 2015 Ondermandaat toegestaan om personen die werkzaam onder diens verantwoordelijkheid aan te wijzen als toezichthouder Jeugdwet Mits deze functionarissen beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag, geregistreerd zijn in het beroepsregister en instructie hebben gekregen van de gemeente over kwaliteitseisen, werkprocessen, administratieve vereisten en het op peil houden van kennis Wmo 2015 Mits deze functionarissen: 1) wijkverpleegkundige niveau 5 zijn en/of bevoegd zijn om indicaties in het kader van de Zorgverzekeringswet te stellen; 2) instructie van de gemeente hebben gekregen over (het toewijzen van) maatwerkvoorzieningen Wmo en de bijbehorende werkprocessen en Directeur GGD Kennemerland Jeugdartsen Verpleegkundigen jeugdgezondheidszorg Schoolhulpverleners Zorgcoördinator Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer Wijkverpleegkundigen 9

10 3) beschikken over een BIGregistratie. Uitoefenen van de bevoegdheden in het kader van de artikelen 2.3.2, en van de ondersteuning Uitsluitend indien sprake is van een Behoefte aan beschermd Wonen of Opvang als bedoeld in de wet Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem de bevoegdheid tot het bepalen van de toegang tot een maatwerkvoorziening in het kader van Beschermd Wonen en Opvang, waaronder begrepen beslissingen tot (her)indicatie Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem de collegebevoegdheden in het kader van artikel van de ondersteuning ten aanzien van het beslissen op aanvragen om een maatwerkvoorziening ten behoeve van Beschermd Wonen en Opvang Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem de collegebevoegdheden in het kader van de artikelen tot en met van de ondersteuning voor zover sprake is van een beslissing inzake een maatwerkvoorziening of persoonsgebonden budget ten behoeve van Beschermd Wonen en Opvang Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem 10

11 alle collegebevoegdheden in het kader van de geldende Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer voor zover het een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen en Opvang betreft Voor zover een verordening Beschermd Wonen en Opvang is vastgesteld: alle collegebevoegdheden in het kader van deze Verordening sociaal domein Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem De bevoegdheid tot het namens het college voeren van rechtsgedingen, bezwaarprocedures, administratieve beroepsprocedures of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten. Onder rechtsgedingen wordt ook verstaan het aanvragen van een kort geding, de voeging in strafzaken, het instellen van beroep, het doen van een verzoek tot schorsing van een aangevochten beslissing of het aanvragen van een voorlopige voorziening en alle bijbehorende administratieve handelingen. Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem 11

12 Privaatrechtelijke rechtshandelingen inclusief ondertekening namens de regiogemeenten die noodzakelijk zijn om als centrumgemeente het regionale beleid inzake Beschermd Wonen en Opvang uit te kunnen voeren Overige handelingen die noodzakelijk zijn om als centrumgemeente het regionale beleid inzake Beschermd Wonen en Opvang uit te kunnen voeren WEGENVERKEERSWET / B / B Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem Portefeuillehouder (burgemeester of wethouder), belast met Beschermd Wonen of Opvang, van de gemeente Haarlem Afgeven van internationale rijbewijzen t.b.v. het verkeer met motorrijtuigen in het buitenland aan ingezetenen van de gemeente Aanstellen en beëindigen van de aanstelling van verkeersregelaars en verkeersbrigadiers ingevolge het Besluit algemene bepalingen inzake het wegverkeer WET AANVULLENDE REGELS VEILIGHEID WEGTUNNELS Te besluiten op aanvragen om een openstellingsvergunning voor wegtunnels Wegenverkeerswet B Hoofddirectie van de ANWB aanvullende regels veiligheid wegtunnels B Commissaris Politie Eenheid Noord- Holland Commandant van de Brigade Politie en Beveiliging van de Koninklijke Marechaussee te Schiphol 12

13 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT / TOEZICHT EN HANDHAVING Op grond van artikel 5.10, derde lid, van de Wabo, aanwijzen van toezichthouders in de zin van artikel 5.11 van de Awb, voor zover de Omgevingsdienst belast is met de uitvoering van een wettelijke regeling op grond waarvan toezichthouders kunnen worden aangewezen Wabo Awb Geen ondermandaat toegestaan Opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 125 van de Gemeentewet juncto afdeling van de Awb, of het opleggen van een last onder dwangsom op grond van afdeling van de Awb, wegens overtreding van een verbod op plicht gesteld bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten Opleggen van een last onder bestuursdwang op grond van artikel 125 van de Gemeentewet juncto afdeling van de Awb, of het opleggen van een last onder dwangsom op grond van Wabo Gemeentewet Awb Omvat tevens beslissen op handhavingsverzoeken van derden en het afzien van handhaving. APV Bouwverordening Gemeentewet Awb / B Omvat tevens beslissen op handhavingsverzoeken van derden en het afzien van handhaving. 13

14 afdeling van de Awb wegens overtreding van een verbod op plicht gesteld bij of krachtens de volgende verordeningen: - vigerende Bouwverordening - Algemene Plaatselijke Verordening Vaststellen van een kostenbeschikking, als bedoeld in artikel 5:25, zesde lid, nemen van een toepassingsbeschikking, als bedoeld in artikel 5:31a, nemen van een invorderingsbeschikking, als bedoeld in artikel 5:37 en uitvaardigen van dwangbevelen, als bedoeld in artikel 5:10 van de Awb, voor zover dit betrekking heeft op bovengenoemde wet- en regelgeving Intrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 5.19 Wabo Awb / B Geen mandaat t.a.v. beslissingen met betrekking tot deze beschikkingen, welke, ineens of gecumuleerd, het bedrag van ,- overschrijden. T.a.v. beslissingen met betrekking tot deze beschikkingen, welke, ineens of gecumuleerd, het bedrag van niet overschrijden, is ondermandaat toegestaan. Wabo Uitsluitend indien en voor zover het betreft: - Beslissen omtrent intrekken omgevingsvergunning voor bouwen - Het intrekken van een beschikking eerste of tweede fase op grond van artikel 2.5 lid 5 Wabo - Het beslissen over aanvragen met betrekking tot het wijzigen of intrekken van vergunningen 14

15 Beslissen tot opheffing en opschorting van een last onder dwangsom en tot vermindering van de dwangsom als bedoeld in artikel 5:34 van de Awb, al dan niet op verzoek Opleggen van een verplichting als bedoeld in de artikelen 13 tot en met 17 van de Woningwet WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT, WET RUIMTELIJKE ORDENING als bedoeld in artikel 2.31 en 2.33 Wabo - Intrekken vergunning (milieuzaken) Awb / B Geen mandaat t.a.v. de matiging van dwangsommen die, ineens of gecumuleerd, het bedrag van ,- overschrijden. T.a.v. de matiging van dwangsommen die, ineens of gecumuleerd, het bedrag van ,- niet overschrijden, is ondermandaat toegestaan. Overigens blijft de bevoegdheid tot opheffing en opschorting van een last onder dwangsom bij de gemeente berusten, hiervoor geldt geen (onder)mandaat directeur Omgevingsdienst. Woningwet Uitsluitend indien en voor zover het betreft het beslissen omtrent aanschrijven om voorzieningen te treffen en/of het aanbrengen van verbeteringen aan een woning, woonkeet of woonwagen, overigens geen mandaat 15

16 EN BOUWBESLUIT / FYSIEKE LEEFOMGEVING Beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, 2.2 en 2.6 van de Wabo Beslissen op aanvragen om een beschikking met betrekking tot de eerste of tweede fase zoals bedoeld in artikel 2.5 van de Wabo Beslissen op verzoeken om goedkeuring of toestemming die benodigd is op grond van de voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, 2.2 en 2.6 van de Wabo Opleggen van nadere eisen op grond van de voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, 2.2 en 2.6 van de Wabo Beslissen op aanvragen om een ontheffing van de voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, 2.2 en 2.6 van de Wabo Beslissen over aanvragen met betrekking tot het wijzigen of Wabo Wabo Wabo Wabo Wabo Wabo 16

17 intrekken van vergunningen als bedoeld in artikel 2.31 en 2.33 van de Wabo Adviseren van andere bestuursorganen inzake een omgevingsvergunning zoals bedoeld in de Wabo Verzoeken om intrekking of wijziging van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo Indienen van zienswijzen tegen een ontwerp van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo Uitoefenen van bevoegdheden en het uitvoeren van taken op grond van de vigerende Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012 WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDE- LINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR Vragen van advies als bedoeld in artikel 9 van deze wet aan het Bureau bevordering Integriteitsbeoordelingen WET LUCHTVAART Wabo Wabo Wabo Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012 bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur Indien en voor zover het betreft het beslissen omtrent vrijstelling/ontheffing Bouwbesluit / B In afstemming met gemeente Bezwaar in te dienen tegen de weigering van een verklaring luchtvaart In afstemming met gemeente en op voorwaarde dat de 17

18 van geen bezwaar ex artikel 8.9 luchtvaart WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR Beslissen omtrent verzoeken om informatie alsmede het uit eigener beweging of op verzoek verstrekken van informatie op grond van de openbaarheid van bestuur WET VEILIGHEIDSREGIO S Inwerking stellen van het waarschuwingssysteem (sirenenetwerk) en het informeren van de bevolking (rampenzender) openbaarheid van bestuur / B gemeente een procesbesluit ter zake heeft genomen Voor zover ter voorbereiding en uitvoering van de taken en bevoegdheden die zijn opgenomen in dit register veiligheidsregio s B In geval van ramp, zwaar ongeval of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan Officier van Dienst Hoofdofficier van Dienst leider Operationeel Team van de Veiligheidsregio Kennemerland 18

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht;

Het college van gedeputeerde staten van Utrecht; ISSN 0920-105X Provinciaal blad 2013 / 40 Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Nadere informatie

0.0 Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 (Founding Father s)

0.0 Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 (Founding Father s) 186 2015 186 0.0 Ondermandaatbesluit Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016 (Founding Father s) Overwegende dat: 1 - bij besluit van 1 december 2015, nr. 723518/723536, het Besluit mandaat, machtiging

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Grondslag voor de bevoegdheden: Collegebesluit d.d. 21 juli 2015 (Nr. BD2015-010563), verlenging van het tijdelijk

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE

MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE MANDAATBESLUIT MILIEUTAKEN DIRECTEUR REGIONALE UITVOERINGSDIENST DRENTHE Artikel 1,Begripsbepalingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten

Nadere informatie

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH)

AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) AFDELING VEILIGHEID VERGUNNINGEN EN HANDHAVING (VVH) De volgende bevoegdheden zijn ondergemandateerd aan het hoofd van de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Onder het nemen van een besluit

Nadere informatie

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe

Mandaatbesluit milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst. Technische informatie. Gegevens van de regeling. Drenthe Mandaatbesluit milieutaken Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST EX ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN HET MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan:

Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: Cluster Veiligheid Regelgeving Bevoegd orgaan Bijzondere bepaling Ondermandaat aan: In te stemmen met het aanstellen van een veiligheidsbeambte door de tunnelbeheerder Het ontvangen van bestuurlijke informatie

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Wet Artikel Bevoegdheid Voorwaarden/ 1 Algemene wet 2:3 Doorzenden

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015

instellingsbesluit commissie bezwaarschriften beschermd wonen en begeleiding maatschappelijke opvang Wmo 2015 Gemeenteblad nr. 739778 Officiële uitgave van de gemeente Midden-Drenthe d.d. 21 november 2016 Collegebesluit van 15 november 2016 gelet op artikel 84 Gemeentewet, artikel 7:13 Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 104 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord d.d. 1 januari 2014 Citeertitel: Mandaatbesluit

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601483_1

CVDR. Nr. CVDR601483_1 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601483_1 2 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat Algemeen

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Ondermandaatbesluit directeur DCMR inzake bevoegdheden gemeente Goeree-Overflakkee De directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond, Gelet op het 'Mandaatbesluit gemeente Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland MANDAATLIJST Brzo/IPPC voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures Besluiten op grond: a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in afdeling van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in afdeling van de Algemene wet bestuursrecht; Gemeenteblad nr. 338, 22 december 2016 Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening Gemeente Deurne Burgemeester

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTIH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014 De directeur

Nadere informatie

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN

MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN MANDAAT- EN MACHTIGINGSBESLUIT HANDHAVING GEMEENTE VELSEN Burgemeester en wethouders van Velsen Overwegende dat bij besluit van 28 januari 2003 het college van Burgemeester en Wethouders van Velsen en

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS

Gemeente Den Haag BSD/ RIS Gemeente Den Haag BSD/2015.92 RIS 280743 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg, en het college

Nadere informatie

Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening

Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening Mandaatbesluit bevoegdheden Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening Burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken in het sociaal domein: de transitie/decentralisaties AWBZ (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg Mandaatbesluit van de gemeente Nuth aan de Directeur van de RUD Zuid-Limburg Burgemeester en Wethouders van Nuth, Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; - het collegebesluit van

Nadere informatie

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein

Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Mandaatbesluit samenwerking Zandvoort-Haarlem sociaal domein Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Zandvoort, een ieder voor zover het de bevoegdheden van het betreffende

Nadere informatie

MANDAAT BESCHERMD WONEN

MANDAAT BESCHERMD WONEN MANDAAT BESCHERMD WONEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk overwegende: dat op 1 januari 2015 de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: de Wet) in werking

Nadere informatie

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer

Brandweer. Haaglanden Den Haag. Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26. De commandant van de Brandweer Brandweer Haaglanden Den Haag RIS144698_15-DEC-2008 Datum: 8 december 2008 Kenmerk: BRW 2008/26 De commandant van de Brandweer Gelet op het besluit van burgemeester en wethouders van 2 december 2008, nr.

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet

Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde staten aan de sector Kabinet 2015 147 Besluit van de provinciesecretaris van Noord-Holland van 30 november 2015, nr. 721556/726068 tot vaststelling van het Besluit Ondermandaat, volmacht en machtiging Noord-Holland 2016 van gedeputeerde

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant CVDR Officiële uitgave van Oosterhout. Nr. CVDR405614_1 24 januari 2017 Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp opgedragen bevoegdheid Juridische grondslag Opdrachtgever(s) Opdrachtnemer(s) Awb, art.10:9 Gemeentewet. Burgerlijk wetboek. Awb, art.

Onderwerp opgedragen bevoegdheid Juridische grondslag Opdrachtgever(s) Opdrachtnemer(s) Awb, art.10:9 Gemeentewet. Burgerlijk wetboek. Awb, art. Bijlage 1 Mandaat aan derden Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 van het Mandaatbesluit Maasdriel worden door het college, de burgemeester, de heffingsambtenaar en de invorderingsambtenaar ieder

Nadere informatie

AANPASSING HOOFDSTUK 1.2 EN HOOFDSTUK 1.4 MANDAATREGELING M.B.T. WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB)

AANPASSING HOOFDSTUK 1.2 EN HOOFDSTUK 1.4 MANDAATREGELING M.B.T. WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB) Gemeente Den Haag Ons kenmerk BSD/2011.1537 RIS 181624 AANPASSING HOOFDSTUK 1.2 EN HOOFDSTUK 1.4 MANDAATREGELING M.B.T. WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR (WOB) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende

Nadere informatie

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken.

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken. *Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211 Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke. Het hoofd van de afdeling maatschappelijke van de gemeente Goeree-Overflakkee, overwegende dat het college van burgemeester

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving (TH)

Toezicht & Handhaving (TH) (TH) Het wijzen van hem ondergeschikte personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr e WIJZIGING MANDAATREGISTER. 10 november Officiële uitgave van gemeente Helmond. Toevoegingen. Mandaat SB.BW.

GEMEENTEBLAD. Nr e WIJZIGING MANDAATREGISTER. 10 november Officiële uitgave van gemeente Helmond. Toevoegingen. Mandaat SB.BW. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 105629 10 november 2015 56e WIJZIGING MANDAATREGISTER Toevoegingen Mandaat SB.BW.33B: Het toepassen van bestuursrechtelijke handhavingsmiddelen

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014 De directeur van de DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland;

Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Mandaatregeling 2015 Overwegende dat: Het dagelijks bestuur successievelijk de voorzitter van Veiligheidsregio Zeeland; Veiligheidsregio Zeeland zorg draagt voor de uitvoering van de taken als genoemd

Nadere informatie

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Mandaatbesluit Dagelijks Bestuur aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene

Nadere informatie

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders

Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders Mandaatbesluit burgemeester en college van burgemeester en wethouders 1. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders mandateren de in de bijlage bij dit besluit genoemde bevoegdheden

Nadere informatie

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester

gezag algemeen correspondentie College burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester College / burgemeester heid Ondertekenen van stukken die geen besluit vergen (informatieverstrekking) Tekenen voor ontvangst bij aanbieding van aangetekende stukken, deurwaardersexploten en gerechtelijke stukken Doorzenden van

Nadere informatie

W&O lichtreclame De heer ERP Wolthekker Jacobijnerkerkhof EN Leeuwarden. Betreft: Omgevingsvergunning

W&O lichtreclame De heer ERP Wolthekker Jacobijnerkerkhof EN Leeuwarden. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam W&O lichtreclame De heer ERP Wolthekker Jacobijnerkerkhof 2 8911 EN Leeuwarden Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013

(BPL) Datum inwerkingtreding: met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 PROVINCIAAL Blad Jaargang: 2014 NR: 039 Officiële naam regeling: Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten vergunningverlening Buitenring Parkstad Limburg (BPL) Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten

Nadere informatie

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND

BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND BESLUIT MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING VAN DE RAAD VAN DE ORDE IN HET ARRONDISSEMENT GELDERLAND Besluit van de raad van de orde in het arrondissement Gelderland, houdende regels inzake mandaat, volmacht

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Team Bouwen, Milieu en Monumenten Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk 1. Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op

Nadere informatie

Fuji Vastgoed B.V. de heer J. Mommer Schiphol Boulevard BG Schiphol. Betreft: Omgevingsvergunning

Fuji Vastgoed B.V. de heer J. Mommer Schiphol Boulevard BG Schiphol. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Fuji Vastgoed B.V. de heer J. Mommer Schiphol Boulevard 181 1118 BG Schiphol Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Timmerfabriek Haarlemmermeer bv R.O. Bakker J.C. Beetslaan 163 C 2131 AL Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning

Timmerfabriek Haarlemmermeer bv R.O. Bakker J.C. Beetslaan 163 C 2131 AL Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Timmerfabriek Haarlemmermeer bv R.O. Bakker J.C. Beetslaan 163 C 2131 AL Hoofddorp Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen;

Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; De Algemeen Directeur van de gemeente Heerde; Gelet op artikel 2 van het mandaatbesluit gemeente Heerde, zoals het college dat op 07 februari 2012 heeft genomen; Mede gelet op het mandaatbesluit dat het

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden

Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden Gemeenschappelijke regeling samenwerking belastingen Amstelland- Meerlanden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor

Nadere informatie

Wet op de Lijkbezorging B&W Ondermandaat niet toegestaan. Ondermandaat uitsluitend aan Clustermanagers toegestaan. B Boven

Wet op de Lijkbezorging B&W Ondermandaat niet toegestaan. Ondermandaat uitsluitend aan Clustermanagers toegestaan. B Boven Cluster Sociale Dienstverlening Regelgeving evoegd orgaan Algemeen ijzondere bepaling Ondermandaat aan: Het aanwijzen van gemeentelijke lijkschouwers Het aanwijzen van toezichthouders en gemeentelijke

Nadere informatie

Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland inzake uitvoering VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016

Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland inzake uitvoering VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2016 CVDR Officiële uitgave van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. CVDR403956_1 13 juni 2017 Besluit ondermandaat directeur RUD Zeeland inzake uitvoering VTH-taken Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie

Nadere informatie

Lijst 9 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Externen. Versie [Mei 2016]

Lijst 9 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Externen. Versie [Mei 2016] Lijst 9 behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2015 Externen Versie [Mei 2016] LIJST 9 (Externen) behorende bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Het college dan wel de burgemeester

Nadere informatie

Bevoegdhedenregister Stadsdeelvoorzitter. Behorend bij de BEVOEGDHEDENREGELING STADSDEEL OOST

Bevoegdhedenregister Stadsdeelvoorzitter. Behorend bij de BEVOEGDHEDENREGELING STADSDEEL OOST Bevoegdhedenregister Stadsdeelvoorzitter Behorend bij de BEVOEGDHEDENREGELING STADSDEEL OOST Voor de functiebenamingen in de kolom Ondermandaat aan is het organogram behorend bij het Organisatieplan gebruikt,

Nadere informatie

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente

Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Besluit mandaat, volmacht en machtiging van de Veiligheidsregio Twente Het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Veiligheidsregio Twente, ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft; Overwegende

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek;

Gelet op artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1 december 2015, nr. 723518/723536 tot wijziging van het Besluit mandaat, machtiging en volmacht Omgevingsdienst Flevoland en Gooi- en Vechtstreek

Nadere informatie

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd

Mandaat en delegatie. mr. M.C. de Voogd Mandaat en delegatie mr. M.C. de Voogd Artikel 1:1 Awb 1. Onder bestuursorgaan wordt verstaan: a. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of b. een ander persoon of college,

Nadere informatie

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Veiligheid & Leefbaarheid

BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Veiligheid & Leefbaarheid Collegenota BEHOREND BIJ COLLEGENOTA VAN DATUM CORRESPONDENTIENUMMER Veiligheid & Leefbaarheid 20-10-14 A. Deze nota is in overleg met de RUD Zuid-Limburg geconcipieerd B. Er is wel overeenstemming C.

Nadere informatie

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu

Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Mandaatoverzicht sector Bouwen, Wonen en Milieu Team Bouwen, Milieu en Monumenten Bevoegdheid Grondslag Oorspronkelijk 1. Het beslissen op aanvragen om een omgevingsvergunning, alsmede het beslissen op

Nadere informatie

MANDATENREGISTER AFDELING STAD, DORPEN EN WIJKEN, TEAM CIVIEL EN VERKEER

MANDATENREGISTER AFDELING STAD, DORPEN EN WIJKEN, TEAM CIVIEL EN VERKEER Algemeen / APV Het besluiten op aanvragen om ontheffing de weg of een weggedeelte anders te gebruiken anders dan overeenkomstig 1 de publieke functie daarvan (artikel 2:10, derde lid, APV Venray) B&W Teammanager

Nadere informatie

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente..

Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit gemeente.. RECHT Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente. houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Burgemeester

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Mandaatbesluit, Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gelet op: de Jeugdwet, in het bijzonder artikel 2.8; de Verordening

Nadere informatie

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012

Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Rotterdam, elk voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen

MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN. Artikel 1. Begripsomschrijvingen MANDAATBESLUIT GEMEENTE AMSTELVEEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit en het bijbehorende mandatenoverzicht wordt verstaan onder: a. mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat verleent; b.

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Moerdijk. Nr. 36151 24 maart 2016 Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, supplement uitvoering, toezicht en handhaving van asbest-taken Het

Nadere informatie

EdgeConnex Netherlands B.V. D. Theunissen Koolhovenlaan NE Schiphol-Rijk. Betreft: Omgevingsvergunning

EdgeConnex Netherlands B.V. D. Theunissen Koolhovenlaan NE Schiphol-Rijk. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam EdgeConnex Netherlands B.V. D. Theunissen Koolhovenlaan 12 1119 NE Schiphol-Rijk Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe

Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Vastgesteld in AB VRD 18-12-2013 1 Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Veiligheidsregio Drenthe Het algemeen bestuur,

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

Atletiek Vereniging Haarlemmermeer de heer C.J. de Boer Graan voor Visch EE HOOFDDORP. Betreft: Omgevingsvergunning

Atletiek Vereniging Haarlemmermeer de heer C.J. de Boer Graan voor Visch EE HOOFDDORP. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Atletiek Vereniging Haarlemmermeer de heer C.J. de Boer Graan voor Visch 15026 2132 EE HOOFDDORP Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94)

Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 29718 28 mei 2014 Wijziging mandaat- en machtigingsbesluit algemeen directeur Stichting Waternet(3B, 2014, 94) Afdeling 3B Nummer 94 Publicatiedatum

Nadere informatie

NS Stations BV de heer D. Frederiks Postbus BG Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

NS Stations BV de heer D. Frederiks Postbus BG Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam NS Stations BV de heer D. Frederiks Postbus 1283 1000 BG Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 10 juni

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/76 Officiële naam regeling: Ondermandaatbesluit afdeling Vergunningen en Subsidies Citeertitel: Ondermandaatbesluit VGS Naam ingetrokken regeling: Ondermandaatbesluit

Nadere informatie

Besluitnummer: DB

Besluitnummer: DB INTEGRAAL BESLUIT MANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHT OMGEVINGSDIENST IJMOND DB 2016 Besluitnummer: DB 2016-002 Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond, OVERWEGENDE DAT, de aanstaande zesde wijziging

Nadere informatie

Contexture Architects B.V. t.a.v. dhr. Onno van Welzen Overschiestraat XK Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Contexture Architects B.V. t.a.v. dhr. Onno van Welzen Overschiestraat XK Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Contexture Architects B.V. t.a.v. dhr. Onno van Welzen Overschiestraat 182 1062 XK Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016

Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haarlemmermeer. Nr. 126742 31 december 2015 Mandaat-, machtiging- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders,

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken.

*Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211. Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke zaken. *Z00FB8EFC28* Registratienummer:/1211 Onderwerp: ondermandaat afdeling maatschappelijke. Het hoofd van de afdeling maatschappelijke van de gemeente Goeree-Overflakkee, overwegende dat het college van burgemeester

Nadere informatie

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Actualisatie Mandaatregister MGR. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Actualisatie Mandaatregister MGR Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Het Mandaatregister MGR regio Rijk

Nadere informatie

Wereldrestaurant Enjoy B.V. S.H. Hu Grote Belt GL Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning

Wereldrestaurant Enjoy B.V. S.H. Hu Grote Belt GL Hoofddorp. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Wereldrestaurant Enjoy B.V. S.H. Hu Grote Belt 346 2133 GL Hoofddorp Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 27 juli

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010,

Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland 2010, 2014/13 Nummer 1641892 Mandaat- en machtigingenbesluit Programma Beheer en Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland maken, gelet op het bepaalde in art.

Nadere informatie

Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas

Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas Mandaatregeling 2016 gemeente Zuidplas Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas en de burgemeester van de gemeente Zuidplas, een ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Stibbe B.V. Beethovenplein WM Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Stibbe B.V. Beethovenplein WM Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stibbe B.V. Beethovenplein 10 1077 WM Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 27 juni 2016 Locatie: Beethovenplein

Nadere informatie

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT

0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT ALGEMENE REGELS 0 ALGEMENE REGELS TEN AANZIEN VAN MANDAAT In dit hoofdstuk wordt in het eerste onderdeel nader ingegaan op de wettelijke voorschriften met betrekking tot mandaat. In het tweede gedeelte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015

Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 Toelichting Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2015 Artikel 1 Deze bepaling is opgenomen om duidelijk te maken, wat onder mandaat, volmacht en machtiging wordt verstaan, aangezien ze door

Nadere informatie

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan 34 1082 MC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart 2017

Nadere informatie

Wijziging van het ondermandaatbesluit RVE GGD van 7 januari 2015 (3B, 2015, 172)

Wijziging van het ondermandaatbesluit RVE GGD van 7 januari 2015 (3B, 2015, 172) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 72954 7 augustus 2015 Wijziging van het ondermandaatbesluit RVE GGD van 7 januari 2015 (3B, 2015, 172) Afdeling 3B Nummer 172 Publicatiedatum

Nadere informatie

Gemeente Haarlemmermeer de heer C.T. Spreeuw Raadhuisplein TZ HOOFDDORP. Betreft: Omgevingsvergunning

Gemeente Haarlemmermeer de heer C.T. Spreeuw Raadhuisplein TZ HOOFDDORP. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Haarlemmermeer de heer C.T. Spreeuw Raadhuisplein 1 2132 TZ HOOFDDORP Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie