Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens"

Transcriptie

1 Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens Samenvatting Strategienota DANS

2 2011 Data Archiving and Networked Services (DANS) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing zoals vastgelegd in de Creative Commons licentie. [Naamsvermelding 3.0 Nederland]. Voor de volledige tekst van deze licentie zie

3 DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens DANS heeft als missie het bevorderen van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Onder de term digitale onderzoeksgegevens verstaat DANS: onderzoekinformatie, onderzoeksdata (zoals databases, spreadsheets, tekst, afbeeldingen, audio, video, multimedia) en digitale publicaties (inclusief preprints, rapporten). Om zijn missie uit te voeren, stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers digitale gegevens duurzaam archiveren en verantwoord hergebruiken. Daarnaast verzorgt DANS training en advies. DANS ondersteunt zijn diensten met onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Centraal bij de duurzame opslag van data staat dat deze altijd vindbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Het oorspronkelijk door DANS ontwikkelde Data Seal of Approval vormt hiervoor het uitgangspunt, ongeacht of data nu bij DANS of elders zijn opgeslagen. All but a handful of disciplines still lack the technical, institutional and cultural frameworks required to support open data access leading to a scandalous shortfall in the sharing of data by researchers. This deficiency urgently needs to be addressed by funders, universities and the researchers themselves. 1 De onderbrenging van de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) en het NARCIS-portaal vanuit het bureau van de KNAW bij DANS biedt een ideaal uitgangspunt om koppelingen tot stand te brengen met dataverzamelingen in alle vakgebieden, ongeacht hun fysieke aanwezigheid bij DANS. De primaire doelgroep van DANS bestaat uit wetenschappelijke onderzoekers. Studenten die worden voorbereid op het doen van onderzoek en onderzoekers in opleiding behoren hier ook toe. Daarnaast is het algemeen geïnteresseerd publiek welkom om van de diensten gebruik te maken. 1 Editorial: Data s shameful neglect, Nature 461, 145 (10 September 2009), doi: /461145a; Published online 9 September 2009; Corrected 23 September Samenvatting Strategienota DANS De missie 1. De missie

4 Verbinding van onderzoekinformatie, onderzoeksdata en digitale publicaties Het archiveren, onderhouden en beschikbaar stellen van software waarmee data worden verwerkt, behoren niet tot de missie van DANS. DANS doet wel onderzoek (inclusief pilots) naar de mogelijkheden hiertoe. It is a growing challenge to ensure that data produced during the course of reported research are appropriately described, standardized, archived, and available to all. 1 Door zijn missie is DANS van nature voorstander van het Open Access principe, maar het heeft ook oog voor het feit dat niet alle data altijd onbeperkt en vrij beschikbaar kunnen zijn. Toch is het van belang dat onderzoeksgegevens die (nog) niet of beperkt beschikbaar zijn wel duurzaam worden gearchiveerd. Daarom hanteert DANS het principe Open als het kan, beschermd als het moet. 2 Editorial: Making Data Maximally Available (by Brooks Hanson, Andrew Sugden, and Bruce Alberts), Science 331, 6018 (11 February 2011), p doi: /science Samenvatting Strategienota DANS

5 DANS heeft voor de komende jaren vier strategische prioriteiten vastgesteld: UÊ Ê -ÊÛiÀÃÌiÀ ÌÊâ Ê` i ÃÌi >> L `Ê` ÀÊ iiàê}ilàõ iàãêivwv l ÌiÀÊÌiÊLi` i i UÊ Ê -Ê ÌÜ i ÌÊâ V ÊÌ ÌÊii Ê` ÃV «i >v > i iê`>ì> À}> Ã>Ì i UÊ Ê -Ê` iìê `iàâ i ÊÌiÀÊ `iàãìiõ }Êi ÊÛiÀLiÌiÀ }ÊÛ> Ê`iÊ` i ÃÌÛiÀ i } UÊ Ê -ÊÛ À ÌÊii ÊÌ >> }iûi `iêl ÕÜÃÌii Ê Ê`iÊ`>Ì>Û Àâ i }Ê Ê ÕÀ «> DANS versterkt zijn dienstenaanbod door meer gebruikers efficiënter te bedienen DANS biedt diensten die goed zijn afgestemd op de vraag. DANS haalt drempels voor toegang tot digitale onderzoeksgegevens weg en helpt onderzoekers toegang te krijgen tot gegevens waar ze zelf lastig bij kunnen komen. Het gaat hierbij zowel om data primair ten behoeve van onderzoek als om digitale registraties van overheid en bedrijfsleven, die onderzoekers willen gebruiken voor wetenschappelijke analyse. DANS ziet het als zijn rol om samenwerking tussen datacentra en communities van onderzoekers te bevorderen, waardoor een netwerk van dataproducenten en dataconsumenten ontstaat. DANS stimuleert het (her)gebruik van onderzoeksgegevens die door andere organisaties worden beheerd. Hierbij treedt DANS op als bemiddelaar tussen dataproducenten, databeheerders en dataconsumenten. -ÊL i`ìêii ÊivwV l ÌÊ` i ÃÌi «> iì Ê i iiàã }ÊÛ> Ê`iÊ ÃÌi ÊÛ ÀÊ «Ã >}Êi ÊÌ i}> }Ê van een snel groeiende datacollectie vormen een uitdaging. De wensen en werkzaamheden op het terrein van databeheer en datatoegang zijn vaak vergelijkbaar voor verschillende vakgebieden. Door gebruik te maken van dezelfde infrastructuur kunnen schaalvoordelen worden behaald. DANS doet dit niet alleen. Het vormen van strategische allianties met partnerorganisaties, zoals de NCDD-deelnemers (waaronder de KB), het CBS, SURF, escience en ehumanities is belangrijk. De belangrijkste nieuwe dienst van DANS is het portaal Narcis.nl, dat toegang biedt tot onderzoeksinformatie, digitale publicaties en datasets. DANS wil deze verschillende informatiebronnen verder integreren in samenwerking met partners als de KB en SURF. Het CBS is vooral voor de sociale wetenschappen een belangrijke dataleverancier, en daarom een belangrijke strategische partner van DANS. In het nieuwe convenant tussen DANS en het CBS ligt de nadruk op de levering van beveiligde microdata. Ook op andere gebieden wil DANS met het CBS samenwerken met als doel de continuïteit van onderzoek met microdata veilig te stellen. Het CBS en DANS willen gezamenlijk optrekken naar de ministeries van OCW en EL&I om de datatoegang voor de wetenschap verder te verbeteren. Samenvatting Strategienota DANS De visie en de strategische prioriteiten 2. De visie en de strategische prioriteiten

6 Doelen - in 2015: is ons online archiveringssysteem EASY gecertificeerd volgens de internationale standaard ISO is het aantal gearchiveerde bestanden in EASY met jaarlijks 25% gegroeid (dit komt neer op een verdrievoudiging van het archief in 2015). is het gebruik van data gevonden via DANS met jaarlijks 35% gegroeid (dit betekent een toename met een factor 4,5 over 5 jaar). valt alle door NWO, KNAW, universiteiten en ministeries gefinancierd onderzoek, waarbij data worden geproduceerd, onder afspraken met betrekking tot digitale duurzaamheid. is het datakeurmerk Data Seal of Approval bij de 20 belangrijkste repositories in Nederland ingevoerd. zijn data reviews ingevoerd en is 50% van onze datasets die meer dan 10x zijn gedownload, meer dan 5x gereviewed. zijn onderzoeksdata, digitale publicaties en onderzoeksinformatie die toegankelijk zijn via één portaal, gekoppeld. Doel Testaudit EASY ISO EASY ISO }iviàì wviià` 2 +25% +25% +25% +25% +25% 3 +35% +35% +35% +35% +35% 4 NWO: 2 gebieden + 2 instituten KNAW: 3 instituten Universiteiten: 3 Ministeries: 1 NWO: 4 gebieden + 4 instituten KNAW: 6 instituten Universiteiten: 6 Ministeries: 3 NWO: 6 gebieden + 6 instituten KNAW: 10 instituten Universiteiten: 9 Ministeries: 6 NWO: 8 gebieden + 8 instituten KNAW: 15 instituten Universiteiten: 12 Ministeries: 8 NWO: 10 gebieden + 10 instituten KNAW: 19 instituten Universiteiten: 14 Ministeries: repositories voldoen aan DSA % 20% 30% 40% 50% 7 Overname NARCIS Integratie NARCIS Onderzoek koppelin- en EASY gen onderzoeksdata, elektronische publicaties en onderzoeksinformatie 4 Samenvatting Strategienota DANS Implementatie koppeling onderzoeksdata, elektronische publicaties en onderzoeksinformatie Gekoppelde onderzoeksdata, elektronische publicaties en onderzoeksinformatie toegankelijk via één portaal

7 DANS ontwikkelt zich tot een disciplineonafhankelijke dataorganisatie Tot de kern van het werkterrein van DANS behoren de geestes-, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Zoals in de vorige paragraaf beschreven, streeft DANS ernaar deze gebieden in de komende periode nog beter te bedienen. Daar ligt de historisch gegroeide kracht van het instituut. Daarnaast biedt DANS ook diensten aan buiten het domein van de alfa- en gammawetenschappen. Een deel van de activiteiten is al discipline-overstijgend, zoals het internationale Data Seal of Approval, Persistent Identifiers, opslag en technische ondersteuning, juridische aspecten van data-opslag en -gebruik, en het beheer van de Nederlandse Onderzoeksdatabank en het Narcis-portaal. Zo zal DANS zich op termijn ontwikkelen tot een disciplineonafhankelijke dataorganisatie. DANS zal zich concentreren op die gebieden, waar een expliciete vraag naar datadiensten bestaat. Ook hierbij ziet DANS het sluiten van strategische allianties met andere partijen, zoals het 3TU.Datacentrum en de grote research-faciliteiten op de nationale roadmap, als een belangrijk instrument om de data-infrastructuur te versterken. Een disciplineonafhankelijk DANS zal bijdragen aan een duidelijke rolverdeling in Nederland op het gebied van de digitale duurzaamheid. De NCDD vormt een goed platform voor afspraken tussen de organisaties die een voortrekkersrol spelen bij de duurzame toegang tot digitale informatie: het Nationaal Archief voor overheidsinformatie, het Instituut voor Beeld en Geluid voor audiovisueel materiaal, de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid voor o.a. digitale museale collecties en de KB voor wetenschappelijke digitale publicaties. DANS speelt in de NCDD een voortrekkersrol voor digitale wetenschappelijke data en is daarmee een natuurlijke partner van de KB. DANS wil de band met universitaire onderzoekers verder versterken door in samenwerking met onder andere 3TU.Datacentrum en UKB data-loketten te vormen bij de universiteiten. Focusgroepen en gebruikerspanels van onderzoekers worden betrokken bij de monitoring van het welslagen van DANS. Beginnende en aankomende onderzoekers (promovendi en research masters) krijgen bijzondere aandacht. De groeiende belangstelling voor open access en duurzaam beheer van data bieden DANS een goed uitgangspunt om de naamsbekendheid en de relevantie van het instituut te versterken. Samenvatting Strategienota DANS

8 Doelen - in 2015: 8. versterken wij de dienstverlening aanmerkelijk op vijf vakgebieden in de alfa- en gammawetenschappen en leveren wij datadiensten aan vijf vakgebieden in de bètawetenschappen. 9. ondersteunen wij of nemen wij deel aan dataprojecten van meer dan 65 communities van wetenschappelijke onderzoekers over vijf jaar gemeten. 10. is de naamsbekendheid van DANS en van de diensten van DANS onder wetenschappelijke onderzoekers en studenten met 30% toegenomen en worden onze diensten met gemiddeld minimaal een 7 gewaardeerd. Doel bèta +1 alfa/gamma 2 bèta +2 alfa/gamma 3 bèta, +3 alfa/gamma 4 bèta, +4 alfa/gamma 5 bèta +5 alfa/gamma 9 10 communities opzet gebruikerspanels 0-meting naambekendheid raadpleging panels raadpleging panels klantenonderzoek naambekendheidsonderzoek: +20% raadpleging panels raadpleging panels naambekendheidsonderzoek: +30% 6 Samenvatting Strategienota DANS

9 DANS doet onderzoek ter ondersteuning en verbetering van de dienstverlening DANS is in de kern een dienstverlenend instituut. De eisen van onderzoekers ten aanzien van datadiensten zijn voortdurend in beweging. Om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden, richt Research & Development (R&D) bij DANS zich op de ondersteuning en innovatie van de primaire diensten. Het onderzoek concentreert zich daarbij op het duurzaam beschikbaar stellen van digitale informatie in de verschillende fasen van de onderzoekscyclus. Het onderzoek zal in dienst staan van de expertiseontwikkeling en het vermogen van DANS om adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in het werkgebied. R&D is nodig om een vooraanstaande en gewaardeerde dataorganisatie te zijn en te blijven. Bij R&D zoekt DANS de samenwerking met onderzoeksgroepen en ontwikkelt het strategische coalities met escience en ehumanities. Bij de software-ontwikkeling staat EASY centraal. Waar mogelijk maakt DANS gebruik van bestaande software. DANS richt zich op pilots en demonstrators. Ontwikkeling van productiesoftware ten behoeve van onderzoekers wordt uitbesteed aan V iàv l iê«>àì iàã Ê Doelen - in 2015: 11. voeren wij een onderzoeksprogramma uit op het terrein van de levenscyclus van digitale data en worden ten minste 10 peer reviewed publicaties geproduceerd. 12. is de technische ontwikkeling gericht op grotere efficiency, verbeterde functionaliteit en kostenbeheersing van opslag en toegang tot data, blijkend uit een stabilisering van de vaste archiveringskosten; variabele kosten worden opgevangen door inkomsten. Doel peer reviewed publicaties* Oplevering nieuwe versie EASY Uitbreiding functies EASY Oplevering nieuwe versie EASY * 2 peer-reviewed publicaties per onderzoeker per jaar, naast congrespapers en overige publicaties. Samenvatting Strategienota DANS

10 DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de datavoorziening in Europa DANS heeft de ambitie om een toonaangevende datavoorziening in Europa te worden. Door deelname aan (inter)nationale research- en data-infrastructuren versterkt DANS zijn internationale positie. Daarbij streeft DANS ernaar dubbel werk te voorkomen, data internationaal en cross-disciplinair beter vindbaar te maken, schaalvoordelen te behalen en een grotere cohesie in de datavoorziening te realiseren. Dit betekent dat Nederland ook internationaal sterker komt te staan in de ontwikkeling van data-infrastructuren. DANS beperkt zich tot data die door wetenschappelijke onderzoekers in Nederland zijn geproduceerd, dan wel Nederland tot onderwerp hebben. DANS neemt deel in een groeiend aantal (meestal disciplinair georganiseerde) Europese en internationale organisaties en netwerken om de toegang tot data in het buitenland voor Nederlandse onderzoekers te garanderen en om de toegang tot Nederlandse data voor buitenlandse onderzoekers te bevorderen. Voor veel vakgebieden zijn landsgrenzen niet erg relevant. In internationaal verband maakt DANS afspraken met zusterorganisaties over de verdeling van taken. Doelen - in 2015: 13. participeren wij in data-activiteiten van 12 research infrastructuren op de ESFRI-Roadmap en op de Nationale Roadmap. Doel infrastructuren Samenvatting Strategienota DANS

11 DANS is primair een dienstverlenend instituut. De diensten van DANS zijn bedoeld voor wetenschappelijk onderzoekers in Nederland en zijn er op gericht om de duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens te bevorderen. DANS biedt diensten aan op de terreinen archiveren, hergebruiken en training en outreach. Categorie Dienst [verwijzing naar strategische doelen] Toelichting Verdienmodel 1. Archiveren (Data Archiving Services) 1.1. Opslag (inclusief de opname van data) [1, 2, 8] Deponeren van data door onderzoekers in EASY Kerndienst (gratis) Opname van grote datavolumes (mass ingest) via speciale procedures Additionele dienst Opslagkosten voor de backup van grote hoeveelheden data die niet bij DANS toegankelijk zijn Betaalde dienst Controle en correctie van door onderzoekers aangeleverde metadata Kerndienst Ter archivering aangeboden ongedocumenteerde data Betaalde dienst Data in EASY, gebruik van MIXED Kerndienst 1.2. Documentatie [2, 8] 1.3. Conversie [8, 12] Conversiekosten voor het omzetten van exotische Additionele dienst formaten Betaalde dienst 1.4. Retro-archivering [2, 9] Projecten op verzoek van instellingen Betaalde dienst 1.5. Kwaliteit van onderzoeksdata [1, 6] Additionele dienst Community review, citeren van datasets, koppelen van data en publicaties Samenvatting Strategienota DANS Het dienstenpakket 3. Het dienstenpakket

12 Categorie Dienst [verwijzing naar strategische doelen] 2. Hergebruiken (Networked Services & Consultancy) Ó Ê*iÀÃ ÃÌi ÌÊ `i Ì wiàãêqçr Nationale dienst i.s.m. SURF en KB Kerndienst (gratis voor onderzoekers); kostendekkend exploitatiemodel in ontwikkeling 2.2. Bemiddeling [4] Toegang tot data van grote dataleveranciers, zoekservice Datactive Additionele dienst 2.3. Websites en portals [7, 13] NARCIS, Alfalab, DANS, EASY Kerndienst 3. Training en outreach Toelichting Verdienmodel 2.4. Community support [9, Europese en nationale roadmapprojecten, 13] softwareprojecten voor dataprojecten van onderzoeksgroepen, collaboratories, speciale websites, verrijkte publicaties Additionele dienst 2.5. Visualisatie- en analysetools [8, 11] EASY Online Analysis Tool, tools voor datamining en visualisatie Additionele dienst 2.6. Advisering wetenschappelijke dataprojecten [5] Datakeurmerk, best practices, richtlijnen, datamanagement plannen, selectiecriteria, metadata-standaarden, licenties en juridische zaken Kerndienst Individuele consultancy, tools voor dataverwerking Betaalde dienst 3.1. Cursussen, gastcolleges [10, 11, 12] Promovendi, research master studenten, onderzoekers, experts Kerndienst 3.2. Symposia, lezingen [10, 11, 12] Data(her)gebruik, e-research Additionele dienst 3.3. Publicaties [10, 11, 12] E-data&research, Data Guides, Studies in Data Archiving, Symposium Proceedings Kerndienst Toelichting:Ê ià ` i ÃÌi Êâ Ê}À>Ì ÃÊi ÊÜ À`i Ê}iw > V ià`êõ ÌÊ`iÊL>Ã Ãw > V ià }ÊÛ> Ê DANS, additionele diensten zijn ook gratis voor onderzoekers, maar vinden plaats op projectl>ã ÃÊ vê>`` Ì i iêw > V ià }]ÊLiÌ>> `iê` i ÃÌi ÊÜ À`i Ê` ÀÊ`iÊ}iLÀÕ iàêliì>> ` 10 Samenvatting Strategienota DANS

13

14 Meer informatie Dit document is een samenvatting van de Strategienota DANS Neem voor meer informatie en/of de volledige versie contact op met DANS via Data Archiving and Networked Services (DANS) DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY. Tevens biedt DANS met Narcis.nl toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en advies en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. Kijk op voor meer informatie en contactgegevens. DANS is een instituut van KNAW en NWO. Data Archiving and Networked Services (DANS) Anna van Saksenlaan 10, 2593 HT Den Haag Postbus 93067, 2509 AB Den Haag T , F , E

Samen data delen. Strategienota DANS 2015-2020 >>>

Samen data delen. Strategienota DANS 2015-2020 >>> Samen data delen Strategienota DANS 2015-2020 >>> Samen data delen Strategienota DANS 2015-2020 Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW

Nadere informatie

Naar een discipline-onafhankelijk DANS

Naar een discipline-onafhankelijk DANS Naar een discipline-onafhankelijk DANS Visienota voor de DANS-strategie 2011-2015 Peter Doorn Data Archiving and Networked Services Den Haag, Juni 2010 Samenvatting Uitgangspositie en vooruitblik DANS

Nadere informatie

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappijen Gedragswetenschappen >>> NWO-DANS

Nadere informatie

Stand van zaken en perspectieven

Stand van zaken en perspectieven Stand van zaken en perspectieven Beleidsplan NARCIS 2015 2018 >>> Stand van zaken en perspectieven Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk

Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk Het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata door sociologen in Nederland Beau Oldenburg >>> Integriteit en duurzaamheid

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Nationale strategie digitaal erfgoed. Een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed

Nationale strategie digitaal erfgoed. Een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed Nationale strategie digitaal erfgoed Een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed 1 Nationale strategie digitaal erfgoed Een initiatief van het Netwerk Digitaal Erfgoed Nationale strategie digitaal

Nadere informatie

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018

Kennis verder brengen. Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 Kennis verder brengen Beleidsplan Bibliotheek UvA/HvA 2015-2018 INHOUD 1. Inleiding 3 2. De Bibliotheek UvA/HvA in context 4 2.1. Ontwikkelingen in de bibliotheekwereld 5 2.2. Bibliotheek voor de UvA/HvA-gemeenschap

Nadere informatie

Verslag van de werkgroep Opslag

Verslag van de werkgroep Opslag Verslag van de werkgroep Opslag Oktober 2013 Jeffrey van der Hoeven (KB) Marcel Ras (KB) Marco de Niet (DEN) NCDD Preserving the Dutch Digital Memory 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opdracht en samenstelling

Nadere informatie

Stapsgewijs naar duurzame toegang

Stapsgewijs naar duurzame toegang Stapsgewijs naar duurzame toegang Onderzoek naar een strategisch stappenmodel voor duurzame toegang tot digitale informatie in kleine en middelgrote erfgoedinstellingen. Enno Meijers Thesis Master of Business

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a

Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013. v2a UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Universiteitsbibliotheek Informatiebeleidsplan UBA 2009-2013 v2a Bestandsnaam : Informatiebeleidsplan Auteur : M. Streefkerk, M.J. van den Berg 1/40 Inhoud Lijst van gebruikte

Nadere informatie

De wetenschappelijke bibliotheek. op weg naar the cloud

De wetenschappelijke bibliotheek. op weg naar the cloud beleidsplan 2011-2015 De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud samenwerkingsverband universiteitsbibliotheken & Koninklijke Bibliotheek UKB Beleidsplan 2011-2015 De wetenschappelijke bibliotheek

Nadere informatie

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018

Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid werkplan 2013-2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord p.3 Begripsbepaling p.4 Hoofdstuk 1. Digitale Duurzaamheid inleiding p.5 Hoofdstuk 2. Digitale Duurzaamheid 2013-2018

Nadere informatie

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Omgevingsfactoren... 4 2.1 Externe ontwikkelingen... 4 2.2 Interne ontwikkelingen... 6 2.3 Conclusie... 7 3 Missie... 8 4 Visie...

Nadere informatie

Verrijkte publicaties: hoe verder?

Verrijkte publicaties: hoe verder? Verrijkte publicaties: hoe verder? Colofon Verrijkte publicaties: hoe verder? SURFfoundation PO Box 2290 NL 3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30 233 29 60 info@surf.nl www.surf.nl Auteur Martin

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely

CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely CARDS - Controlled Access to Research Data, Stored Securely Colofon CARDS Controlled Access to Research Data, Stored Securely SURFfoundation PO Box 2290 NL-3500 GG Utrecht T + 31 30 234 66 00 F + 31 30

Nadere informatie

VOOR de eeuwigheid? culturele coalitie digitale duurzaamheid. Samenwerking is het beste model

VOOR de eeuwigheid? culturele coalitie digitale duurzaamheid. Samenwerking is het beste model culturele coalitie digitale duurzaamheid juni 2012 Strategische keuzes van nu bepalen onze digitale toekomst VOOR de eeuwigheid? Samenwerking is het beste model De urgentie 100% Kunstmusea Historische

Nadere informatie

Open research data. artikel

Open research data. artikel Foto: MGDboston. Open research data Onderzoeksinstellingen zien meer en meer het belang in van open science. Open access promoten is al jarenlang een taak binnen de wetenschappelijke bibliotheek, de uitbreiding

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015

Universitaire Bibliotheken Leiden. Partner in kennis. Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Universitaire Bibliotheken Leiden Partner in kennis Meerjarenbeleidsplan 2011-2015 Inhoud Inleiding 5 Missie, doelstellingen,

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed

archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed archiveren van digitaal academisch erfgoed Archiveren van Digitaal Academisch Erfgoed Een verslag als voorbeeld Onder

Nadere informatie

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Het duurzaam

Nadere informatie

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Inleiding Voorlopige Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Het onderwerp datamanagement is zeer actueel. Toenemende eisen van externe partijen als subsidieverstrekkers, maar ook de veranderende aard

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 140 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETEN- SCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

nederlands erfgoed digitaal projectplan

nederlands erfgoed digitaal projectplan nederlands erfgoed digitaal projectplan Van links naar rechts, van onder naar boven 1. Koninklijke Bibliotheek, Tijdschrift De Gracieuse, voor vrouwen over luxe mode en handwerken, 1862 (Collectie Gemeentemuseum

Nadere informatie

Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020

Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020 Beleids- en organisatieplan UB Nijmegen 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding en doel van het beleidsplan... 4 3. De nieuwe bibliotheek in 2020... 5 3.1. Nieuwe dienstverlening... 5 3.2. De

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam

Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam Verslag Klein beginnen, groot eindigen Praktijkmiddag born digital erfgoed SIMIN-NCDD-CCDD 18 juni 2015 #borndigduurzaam Welkomstwoord door Walter Swagemakers Bestuurslid SIMIN Walter Swagemakers werkzaam

Nadere informatie

Meerjarenplan ICT 2007-2010

Meerjarenplan ICT 2007-2010 Meerjarenplan ICT 2007-2010 Meerjarenplan ICT 2007-2010 Universiteit Leiden 2 Inhoud 5 1. Inleiding 7 2. Samenvatting 11 3. ICT en Onderwijs 17 4. ICT en Onderzoek 21 5. ICT en bedrijfsvoering 25 6. Dienstgerichte

Nadere informatie