Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens"

Transcriptie

1 Duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens Samenvatting Strategienota DANS

2 2011 Data Archiving and Networked Services (DANS) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing zoals vastgelegd in de Creative Commons licentie. [Naamsvermelding 3.0 Nederland]. Voor de volledige tekst van deze licentie zie

3 DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens DANS heeft als missie het bevorderen van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Onder de term digitale onderzoeksgegevens verstaat DANS: onderzoekinformatie, onderzoeksdata (zoals databases, spreadsheets, tekst, afbeeldingen, audio, video, multimedia) en digitale publicaties (inclusief preprints, rapporten). Om zijn missie uit te voeren, stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers digitale gegevens duurzaam archiveren en verantwoord hergebruiken. Daarnaast verzorgt DANS training en advies. DANS ondersteunt zijn diensten met onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Centraal bij de duurzame opslag van data staat dat deze altijd vindbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn. Het oorspronkelijk door DANS ontwikkelde Data Seal of Approval vormt hiervoor het uitgangspunt, ongeacht of data nu bij DANS of elders zijn opgeslagen. All but a handful of disciplines still lack the technical, institutional and cultural frameworks required to support open data access leading to a scandalous shortfall in the sharing of data by researchers. This deficiency urgently needs to be addressed by funders, universities and the researchers themselves. 1 De onderbrenging van de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD) en het NARCIS-portaal vanuit het bureau van de KNAW bij DANS biedt een ideaal uitgangspunt om koppelingen tot stand te brengen met dataverzamelingen in alle vakgebieden, ongeacht hun fysieke aanwezigheid bij DANS. De primaire doelgroep van DANS bestaat uit wetenschappelijke onderzoekers. Studenten die worden voorbereid op het doen van onderzoek en onderzoekers in opleiding behoren hier ook toe. Daarnaast is het algemeen geïnteresseerd publiek welkom om van de diensten gebruik te maken. 1 Editorial: Data s shameful neglect, Nature 461, 145 (10 September 2009), doi: /461145a; Published online 9 September 2009; Corrected 23 September Samenvatting Strategienota DANS De missie 1. De missie

4 Verbinding van onderzoekinformatie, onderzoeksdata en digitale publicaties Het archiveren, onderhouden en beschikbaar stellen van software waarmee data worden verwerkt, behoren niet tot de missie van DANS. DANS doet wel onderzoek (inclusief pilots) naar de mogelijkheden hiertoe. It is a growing challenge to ensure that data produced during the course of reported research are appropriately described, standardized, archived, and available to all. 1 Door zijn missie is DANS van nature voorstander van het Open Access principe, maar het heeft ook oog voor het feit dat niet alle data altijd onbeperkt en vrij beschikbaar kunnen zijn. Toch is het van belang dat onderzoeksgegevens die (nog) niet of beperkt beschikbaar zijn wel duurzaam worden gearchiveerd. Daarom hanteert DANS het principe Open als het kan, beschermd als het moet. 2 Editorial: Making Data Maximally Available (by Brooks Hanson, Andrew Sugden, and Bruce Alberts), Science 331, 6018 (11 February 2011), p doi: /science Samenvatting Strategienota DANS

5 DANS heeft voor de komende jaren vier strategische prioriteiten vastgesteld: UÊ Ê -ÊÛiÀÃÌiÀ ÌÊâ Ê` i ÃÌi >> L `Ê` ÀÊ iiàê}ilàõ iàãêivwv l ÌiÀÊÌiÊLi` i i UÊ Ê -Ê ÌÜ i ÌÊâ V ÊÌ ÌÊii Ê` ÃV «i >v > i iê`>ì> À}> Ã>Ì i UÊ Ê -Ê` iìê `iàâ i ÊÌiÀÊ `iàãìiõ }Êi ÊÛiÀLiÌiÀ }ÊÛ> Ê`iÊ` i ÃÌÛiÀ i } UÊ Ê -ÊÛ À ÌÊii ÊÌ >> }iûi `iêl ÕÜÃÌii Ê Ê`iÊ`>Ì>Û Àâ i }Ê Ê ÕÀ «> DANS versterkt zijn dienstenaanbod door meer gebruikers efficiënter te bedienen DANS biedt diensten die goed zijn afgestemd op de vraag. DANS haalt drempels voor toegang tot digitale onderzoeksgegevens weg en helpt onderzoekers toegang te krijgen tot gegevens waar ze zelf lastig bij kunnen komen. Het gaat hierbij zowel om data primair ten behoeve van onderzoek als om digitale registraties van overheid en bedrijfsleven, die onderzoekers willen gebruiken voor wetenschappelijke analyse. DANS ziet het als zijn rol om samenwerking tussen datacentra en communities van onderzoekers te bevorderen, waardoor een netwerk van dataproducenten en dataconsumenten ontstaat. DANS stimuleert het (her)gebruik van onderzoeksgegevens die door andere organisaties worden beheerd. Hierbij treedt DANS op als bemiddelaar tussen dataproducenten, databeheerders en dataconsumenten. -ÊL i`ìêii ÊivwV l ÌÊ` i ÃÌi «> iì Ê i iiàã }ÊÛ> Ê`iÊ ÃÌi ÊÛ ÀÊ «Ã >}Êi ÊÌ i}> }Ê van een snel groeiende datacollectie vormen een uitdaging. De wensen en werkzaamheden op het terrein van databeheer en datatoegang zijn vaak vergelijkbaar voor verschillende vakgebieden. Door gebruik te maken van dezelfde infrastructuur kunnen schaalvoordelen worden behaald. DANS doet dit niet alleen. Het vormen van strategische allianties met partnerorganisaties, zoals de NCDD-deelnemers (waaronder de KB), het CBS, SURF, escience en ehumanities is belangrijk. De belangrijkste nieuwe dienst van DANS is het portaal Narcis.nl, dat toegang biedt tot onderzoeksinformatie, digitale publicaties en datasets. DANS wil deze verschillende informatiebronnen verder integreren in samenwerking met partners als de KB en SURF. Het CBS is vooral voor de sociale wetenschappen een belangrijke dataleverancier, en daarom een belangrijke strategische partner van DANS. In het nieuwe convenant tussen DANS en het CBS ligt de nadruk op de levering van beveiligde microdata. Ook op andere gebieden wil DANS met het CBS samenwerken met als doel de continuïteit van onderzoek met microdata veilig te stellen. Het CBS en DANS willen gezamenlijk optrekken naar de ministeries van OCW en EL&I om de datatoegang voor de wetenschap verder te verbeteren. Samenvatting Strategienota DANS De visie en de strategische prioriteiten 2. De visie en de strategische prioriteiten

6 Doelen - in 2015: is ons online archiveringssysteem EASY gecertificeerd volgens de internationale standaard ISO is het aantal gearchiveerde bestanden in EASY met jaarlijks 25% gegroeid (dit komt neer op een verdrievoudiging van het archief in 2015). is het gebruik van data gevonden via DANS met jaarlijks 35% gegroeid (dit betekent een toename met een factor 4,5 over 5 jaar). valt alle door NWO, KNAW, universiteiten en ministeries gefinancierd onderzoek, waarbij data worden geproduceerd, onder afspraken met betrekking tot digitale duurzaamheid. is het datakeurmerk Data Seal of Approval bij de 20 belangrijkste repositories in Nederland ingevoerd. zijn data reviews ingevoerd en is 50% van onze datasets die meer dan 10x zijn gedownload, meer dan 5x gereviewed. zijn onderzoeksdata, digitale publicaties en onderzoeksinformatie die toegankelijk zijn via één portaal, gekoppeld. Doel Testaudit EASY ISO EASY ISO }iviàì wviià` 2 +25% +25% +25% +25% +25% 3 +35% +35% +35% +35% +35% 4 NWO: 2 gebieden + 2 instituten KNAW: 3 instituten Universiteiten: 3 Ministeries: 1 NWO: 4 gebieden + 4 instituten KNAW: 6 instituten Universiteiten: 6 Ministeries: 3 NWO: 6 gebieden + 6 instituten KNAW: 10 instituten Universiteiten: 9 Ministeries: 6 NWO: 8 gebieden + 8 instituten KNAW: 15 instituten Universiteiten: 12 Ministeries: 8 NWO: 10 gebieden + 10 instituten KNAW: 19 instituten Universiteiten: 14 Ministeries: repositories voldoen aan DSA % 20% 30% 40% 50% 7 Overname NARCIS Integratie NARCIS Onderzoek koppelin- en EASY gen onderzoeksdata, elektronische publicaties en onderzoeksinformatie 4 Samenvatting Strategienota DANS Implementatie koppeling onderzoeksdata, elektronische publicaties en onderzoeksinformatie Gekoppelde onderzoeksdata, elektronische publicaties en onderzoeksinformatie toegankelijk via één portaal

7 DANS ontwikkelt zich tot een disciplineonafhankelijke dataorganisatie Tot de kern van het werkterrein van DANS behoren de geestes-, gedrags- en maatschappijwetenschappen. Zoals in de vorige paragraaf beschreven, streeft DANS ernaar deze gebieden in de komende periode nog beter te bedienen. Daar ligt de historisch gegroeide kracht van het instituut. Daarnaast biedt DANS ook diensten aan buiten het domein van de alfa- en gammawetenschappen. Een deel van de activiteiten is al discipline-overstijgend, zoals het internationale Data Seal of Approval, Persistent Identifiers, opslag en technische ondersteuning, juridische aspecten van data-opslag en -gebruik, en het beheer van de Nederlandse Onderzoeksdatabank en het Narcis-portaal. Zo zal DANS zich op termijn ontwikkelen tot een disciplineonafhankelijke dataorganisatie. DANS zal zich concentreren op die gebieden, waar een expliciete vraag naar datadiensten bestaat. Ook hierbij ziet DANS het sluiten van strategische allianties met andere partijen, zoals het 3TU.Datacentrum en de grote research-faciliteiten op de nationale roadmap, als een belangrijk instrument om de data-infrastructuur te versterken. Een disciplineonafhankelijk DANS zal bijdragen aan een duidelijke rolverdeling in Nederland op het gebied van de digitale duurzaamheid. De NCDD vormt een goed platform voor afspraken tussen de organisaties die een voortrekkersrol spelen bij de duurzame toegang tot digitale informatie: het Nationaal Archief voor overheidsinformatie, het Instituut voor Beeld en Geluid voor audiovisueel materiaal, de Culturele Coalitie Digitale Duurzaamheid voor o.a. digitale museale collecties en de KB voor wetenschappelijke digitale publicaties. DANS speelt in de NCDD een voortrekkersrol voor digitale wetenschappelijke data en is daarmee een natuurlijke partner van de KB. DANS wil de band met universitaire onderzoekers verder versterken door in samenwerking met onder andere 3TU.Datacentrum en UKB data-loketten te vormen bij de universiteiten. Focusgroepen en gebruikerspanels van onderzoekers worden betrokken bij de monitoring van het welslagen van DANS. Beginnende en aankomende onderzoekers (promovendi en research masters) krijgen bijzondere aandacht. De groeiende belangstelling voor open access en duurzaam beheer van data bieden DANS een goed uitgangspunt om de naamsbekendheid en de relevantie van het instituut te versterken. Samenvatting Strategienota DANS

8 Doelen - in 2015: 8. versterken wij de dienstverlening aanmerkelijk op vijf vakgebieden in de alfa- en gammawetenschappen en leveren wij datadiensten aan vijf vakgebieden in de bètawetenschappen. 9. ondersteunen wij of nemen wij deel aan dataprojecten van meer dan 65 communities van wetenschappelijke onderzoekers over vijf jaar gemeten. 10. is de naamsbekendheid van DANS en van de diensten van DANS onder wetenschappelijke onderzoekers en studenten met 30% toegenomen en worden onze diensten met gemiddeld minimaal een 7 gewaardeerd. Doel bèta +1 alfa/gamma 2 bèta +2 alfa/gamma 3 bèta, +3 alfa/gamma 4 bèta, +4 alfa/gamma 5 bèta +5 alfa/gamma 9 10 communities opzet gebruikerspanels 0-meting naambekendheid raadpleging panels raadpleging panels klantenonderzoek naambekendheidsonderzoek: +20% raadpleging panels raadpleging panels naambekendheidsonderzoek: +30% 6 Samenvatting Strategienota DANS

9 DANS doet onderzoek ter ondersteuning en verbetering van de dienstverlening DANS is in de kern een dienstverlenend instituut. De eisen van onderzoekers ten aanzien van datadiensten zijn voortdurend in beweging. Om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te houden, richt Research & Development (R&D) bij DANS zich op de ondersteuning en innovatie van de primaire diensten. Het onderzoek concentreert zich daarbij op het duurzaam beschikbaar stellen van digitale informatie in de verschillende fasen van de onderzoekscyclus. Het onderzoek zal in dienst staan van de expertiseontwikkeling en het vermogen van DANS om adequaat in te spelen op de ontwikkelingen in het werkgebied. R&D is nodig om een vooraanstaande en gewaardeerde dataorganisatie te zijn en te blijven. Bij R&D zoekt DANS de samenwerking met onderzoeksgroepen en ontwikkelt het strategische coalities met escience en ehumanities. Bij de software-ontwikkeling staat EASY centraal. Waar mogelijk maakt DANS gebruik van bestaande software. DANS richt zich op pilots en demonstrators. Ontwikkeling van productiesoftware ten behoeve van onderzoekers wordt uitbesteed aan V iàv l iê«>àì iàã Ê Doelen - in 2015: 11. voeren wij een onderzoeksprogramma uit op het terrein van de levenscyclus van digitale data en worden ten minste 10 peer reviewed publicaties geproduceerd. 12. is de technische ontwikkeling gericht op grotere efficiency, verbeterde functionaliteit en kostenbeheersing van opslag en toegang tot data, blijkend uit een stabilisering van de vaste archiveringskosten; variabele kosten worden opgevangen door inkomsten. Doel peer reviewed publicaties* Oplevering nieuwe versie EASY Uitbreiding functies EASY Oplevering nieuwe versie EASY * 2 peer-reviewed publicaties per onderzoeker per jaar, naast congrespapers en overige publicaties. Samenvatting Strategienota DANS

10 DANS vormt een toonaangevende bouwsteen in de datavoorziening in Europa DANS heeft de ambitie om een toonaangevende datavoorziening in Europa te worden. Door deelname aan (inter)nationale research- en data-infrastructuren versterkt DANS zijn internationale positie. Daarbij streeft DANS ernaar dubbel werk te voorkomen, data internationaal en cross-disciplinair beter vindbaar te maken, schaalvoordelen te behalen en een grotere cohesie in de datavoorziening te realiseren. Dit betekent dat Nederland ook internationaal sterker komt te staan in de ontwikkeling van data-infrastructuren. DANS beperkt zich tot data die door wetenschappelijke onderzoekers in Nederland zijn geproduceerd, dan wel Nederland tot onderwerp hebben. DANS neemt deel in een groeiend aantal (meestal disciplinair georganiseerde) Europese en internationale organisaties en netwerken om de toegang tot data in het buitenland voor Nederlandse onderzoekers te garanderen en om de toegang tot Nederlandse data voor buitenlandse onderzoekers te bevorderen. Voor veel vakgebieden zijn landsgrenzen niet erg relevant. In internationaal verband maakt DANS afspraken met zusterorganisaties over de verdeling van taken. Doelen - in 2015: 13. participeren wij in data-activiteiten van 12 research infrastructuren op de ESFRI-Roadmap en op de Nationale Roadmap. Doel infrastructuren Samenvatting Strategienota DANS

11 DANS is primair een dienstverlenend instituut. De diensten van DANS zijn bedoeld voor wetenschappelijk onderzoekers in Nederland en zijn er op gericht om de duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens te bevorderen. DANS biedt diensten aan op de terreinen archiveren, hergebruiken en training en outreach. Categorie Dienst [verwijzing naar strategische doelen] Toelichting Verdienmodel 1. Archiveren (Data Archiving Services) 1.1. Opslag (inclusief de opname van data) [1, 2, 8] Deponeren van data door onderzoekers in EASY Kerndienst (gratis) Opname van grote datavolumes (mass ingest) via speciale procedures Additionele dienst Opslagkosten voor de backup van grote hoeveelheden data die niet bij DANS toegankelijk zijn Betaalde dienst Controle en correctie van door onderzoekers aangeleverde metadata Kerndienst Ter archivering aangeboden ongedocumenteerde data Betaalde dienst Data in EASY, gebruik van MIXED Kerndienst 1.2. Documentatie [2, 8] 1.3. Conversie [8, 12] Conversiekosten voor het omzetten van exotische Additionele dienst formaten Betaalde dienst 1.4. Retro-archivering [2, 9] Projecten op verzoek van instellingen Betaalde dienst 1.5. Kwaliteit van onderzoeksdata [1, 6] Additionele dienst Community review, citeren van datasets, koppelen van data en publicaties Samenvatting Strategienota DANS Het dienstenpakket 3. Het dienstenpakket

12 Categorie Dienst [verwijzing naar strategische doelen] 2. Hergebruiken (Networked Services & Consultancy) Ó Ê*iÀÃ ÃÌi ÌÊ `i Ì wiàãêqçr Nationale dienst i.s.m. SURF en KB Kerndienst (gratis voor onderzoekers); kostendekkend exploitatiemodel in ontwikkeling 2.2. Bemiddeling [4] Toegang tot data van grote dataleveranciers, zoekservice Datactive Additionele dienst 2.3. Websites en portals [7, 13] NARCIS, Alfalab, DANS, EASY Kerndienst 3. Training en outreach Toelichting Verdienmodel 2.4. Community support [9, Europese en nationale roadmapprojecten, 13] softwareprojecten voor dataprojecten van onderzoeksgroepen, collaboratories, speciale websites, verrijkte publicaties Additionele dienst 2.5. Visualisatie- en analysetools [8, 11] EASY Online Analysis Tool, tools voor datamining en visualisatie Additionele dienst 2.6. Advisering wetenschappelijke dataprojecten [5] Datakeurmerk, best practices, richtlijnen, datamanagement plannen, selectiecriteria, metadata-standaarden, licenties en juridische zaken Kerndienst Individuele consultancy, tools voor dataverwerking Betaalde dienst 3.1. Cursussen, gastcolleges [10, 11, 12] Promovendi, research master studenten, onderzoekers, experts Kerndienst 3.2. Symposia, lezingen [10, 11, 12] Data(her)gebruik, e-research Additionele dienst 3.3. Publicaties [10, 11, 12] E-data&research, Data Guides, Studies in Data Archiving, Symposium Proceedings Kerndienst Toelichting:Ê ià ` i ÃÌi Êâ Ê}À>Ì ÃÊi ÊÜ À`i Ê}iw > V ià`êõ ÌÊ`iÊL>Ã Ãw > V ià }ÊÛ> Ê DANS, additionele diensten zijn ook gratis voor onderzoekers, maar vinden plaats op projectl>ã ÃÊ vê>`` Ì i iêw > V ià }]ÊLiÌ>> `iê` i ÃÌi ÊÜ À`i Ê` ÀÊ`iÊ}iLÀÕ iàêliì>> ` 10 Samenvatting Strategienota DANS

13

14 Meer informatie Dit document is een samenvatting van de Strategienota DANS Neem voor meer informatie en/of de volledige versie contact op met DANS via Data Archiving and Networked Services (DANS) DANS bevordert duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. Hiertoe stimuleert DANS dat wetenschappelijke onderzoekers gegevens duurzaam archiveren en hergebruiken, bijvoorbeeld via het online archiveringssysteem EASY. Tevens biedt DANS met Narcis.nl toegang tot duizenden wetenschappelijke datasets, e-publicaties en andere onderzoeksinformatie in Nederland. Daarnaast verzorgt het instituut training en advies en doet het onderzoek naar duurzame toegang tot digitale informatie. Gedreven door data zorgt DANS er met zijn dienstverlening en deelname in (inter)nationale projecten en netwerken voor dat de toegang tot digitale onderzoeksgegevens verder verbetert. Kijk op voor meer informatie en contactgegevens. DANS is een instituut van KNAW en NWO. Data Archiving and Networked Services (DANS) Anna van Saksenlaan 10, 2593 HT Den Haag Postbus 93067, 2509 AB Den Haag T , F , E

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 Data Archiving and Networked Services De Praktijk: licenties van DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 DANS is een instituut van KNAW en NWO Wat is DANS?

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden >>> Algemene gebruiksvoorwaarden Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW Den Haag +31 70 349 44 50 info@dans.knaw.nl

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw

Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw Data Archiving and Networked Services Goede zorg voor onderzoeksdata, goede data voor zorgonderzoek: de DMP-checklist van ZonMw Marjan Grootveld Masterclass Research Data Management, 4 april 2014 DANS

Nadere informatie

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappijen Gedragswetenschappen >>> NWO-DANS

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Data Archiving and Networked Services Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Presentatie resultaten Kees Waterman 16 februari 2012 DANS is een instituut van KNAW

Nadere informatie

Naar een discipline-onafhankelijk DANS

Naar een discipline-onafhankelijk DANS Naar een discipline-onafhankelijk DANS Visienota voor de DANS-strategie 2011-2015 Peter Doorn Data Archiving and Networked Services Den Haag, Juni 2010 Samenvatting Uitgangspositie en vooruitblik DANS

Nadere informatie

Samen data delen. Strategienota DANS 2015-2020 >>>

Samen data delen. Strategienota DANS 2015-2020 >>> Samen data delen Strategienota DANS 2015-2020 >>> Samen data delen Strategienota DANS 2015-2020 Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593 HW

Nadere informatie

Dataveiligheid bij DANS

Dataveiligheid bij DANS Data Archiving and Networked Services Dataveiligheid bij DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker DANS SIG Research Data bijeenkomst over dataveiligheid Utrecht 27 november 2013 27-11-2013 DANS is een instituut

Nadere informatie

Formulier Datamanagementplan

Formulier Datamanagementplan Formulier Datamanagementplan NWO is in 2015 gestart met een pilot Datamanagement. Tijdens deze pilot vraagt NWO onderzoekers met toegekende onderzoeksprojecten onderstaand datamanagementplan in te dienen.

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

Stand van zaken en perspectieven

Stand van zaken en perspectieven Stand van zaken en perspectieven Beleidsplan NARCIS 2015 2018 >>> Stand van zaken en perspectieven Data Archiving and Networked Services (DANS) Postbus 93067 2509 AB Den Haag Anna van Saksenlaan 51 2593

Nadere informatie

Een Visie op Datamanagement

Een Visie op Datamanagement Een Visie op Ron Dekker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Persoonlijke noot Eigen ervaringen: goede kennis van de data nodig om alle valkuilen te omzeilen. het is veel werk van een

Nadere informatie

Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk

Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk Integriteit en duurzaamheid in het digitale tijdperk Het bewaren, delen, hergebruiken en documenteren van digitale onderzoeksdata door sociologen in Nederland Beau Oldenburg >>> Integriteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Datanotitie Meertens Instituut

Datanotitie Meertens Instituut Datanotitie Meertens Instituut februari 2012 Hans Bennis (directeur) Marc Kemps Snijders (hoofd Technische Ontwikkeling) Douwe Zeldenrust (coördinator onderzoekscollecties) I Onderzoeksdata Inleiding Binnen

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland

Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland Werken met onderzoeksdata Services en repositories voor de onderzoeker in Nederland Ana van Meegen, Vrije Universiteit Leon Osinski, TU Eindhoven Henk van den Hoogen, Universiteit Maastricht Maarten van

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo

Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo Datamanagement ondersteuning en diensten voor onderzoekers DoDo Laurents Sesink / Fieke Schoots UKB wg dm 30-04-2015 3 Trends waarop UL als organisatie wil anticiperen Data intensief onderzoek: Onderzoekers

Nadere informatie

Verslag Expertbijeenkomst. SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten

Verslag Expertbijeenkomst. SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten Verslag Expertbijeenkomst SURFshare WP6 project Waardevolle data & diensten 1 Inleiding Dit document is een beknopt verslag van de expertbijeenkomst gehouden in het kader van het project Waardevolle data

Nadere informatie

Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen

Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen Onderzoeksinformatie in het HBO en Open Access ontwikkelingen DAIR zomerborrel, 16-06-2015 Verschillende rollen Aanleiding; waarom Onderzoeksinformatie verzamelen en delen? Introductie HKI Onderzoekinformatie

Nadere informatie

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag 1. Data verzamelen en analyseren a. Hergebruik e/o koppelen; nieuwe data verzamelen b. Gevoelige gegevens beschermen c. Kwaliteit van de data d. ICT standaarden,

Nadere informatie

De onderzoeksdatainfrastructuur

De onderzoeksdatainfrastructuur ! Data Archiving and Networked Services De onderzoeksdatainfrastructuur in Nederland Jan-Willem Boiten (CTMM-TraIT) en Marjan Grootveld (DANS) Landelijke datamanagementdag 10-09-2014 DANS is een instituut

Nadere informatie

UBL Frontoffice Datamanagement : Werkprocessen, taakverdeling, kennisniveau s

UBL Frontoffice Datamanagement : Werkprocessen, taakverdeling, kennisniveau s UBL Frontoffice Datamanagement : Werkprocessen, taakverdeling, kennisniveau s RDM :inrichting FO & BO Surfacademy Masterclass 22 april 2013 Fieke Schoots Universitaire Bibliotheken Leiden 1 organisatie

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed

Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Open cultuur data in de praktijk Werkbijeenkomst Nederlands-Vlaamse samenwerking bij digitalisering van het cultureel erfgoed Johan Oomen @johanoomen Hoofd R&D Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Nadere informatie

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING

AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING AUTEURSRECHTEN IN DE DIGITALE LEEROMGEVING Website http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/onderwijs onderzoek/auteursrechteninformatiepunt/voor docenten/ Vuistregels 1. Linken mag altijd! Linken naar artikelen,

Nadere informatie

Pilot Data Reviews. peer-reviewed research data. Data Archiving and Networked Services (DANS) DANS Studies in Digital Archiving

Pilot Data Reviews. peer-reviewed research data. Data Archiving and Networked Services (DANS) DANS Studies in Digital Archiving Pilot Data Reviews peer-reviewed research data Data Archiving and Networked Services (DANS) DANS Studies in Digital Archiving 5 2011 Data Archiving and Networked Services (DANS) Sommige rechten zijn voorbehouden

Nadere informatie

Studiemiddag. Digitale Duurzaamheid van Geodata

Studiemiddag. Digitale Duurzaamheid van Geodata Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata 16 februari 2012 NWO, Den Haag Programma Tijdstip Titel presentatie Spreker 13:00-13:15 Opening door de voorzitter van de Rob van de Velde studiemiddag Directeur

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappij- en Gedragswetenschappen NWO-DANS

Nadere informatie

Samenvatting. Literatuuronderzoek. Waardevolle data & diensten

Samenvatting. Literatuuronderzoek. Waardevolle data & diensten TU Delft Library Samenvatting Literatuuronderzoek Waardevolle data & diensten Auteur(s) J.W. de Lange, A. Princic, J.P. Rombouts Datum 19 maart 2009 Versie 0.4 Status O SURF Share WP6 Waardevolle data

Nadere informatie

Datamanagementplannen. UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots

Datamanagementplannen. UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots Datamanagementplannen UKB inventarisatie Masterclass RDM Maastricht 3 april 2014, Fieke Schoots Samenstelling sub-werkgroep Harrie Knippenberg, UB Radboud Universiteit Fieke Schoots, Universitaire Bibliotheken

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum

Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Verslag presentaties Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Inleiding RDM Redenen voor aandacht voor datamanagement: Ethiek. Codes of conduct. Commissie Schuyt.Reacties

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

DANS Data Archiving and Networked Services Postbus 93067 2509 AB Den Haag T 070 3494450 F 070 3494451 info@dans.knaw.nl www.dans.knaw.

DANS Data Archiving and Networked Services Postbus 93067 2509 AB Den Haag T 070 3494450 F 070 3494451 info@dans.knaw.nl www.dans.knaw. 2008 2009 DANS Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights reserved Voor deze uitgave zijn gebruiksrechten van toepassing zoals vastgelegd in de Creative Commons licentie. [Naamsvermelding NietCommercieel-Gelijkdelen]

Nadere informatie

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl

bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl Strategische inzet van Online Media in de zorg. bijeenkomst zorgmarketingplatform.nl!! Making the web work for healthcare! making the web work for healthcare Nederlands grootste zorginstelling voor mensen

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware

Belééf het Erfgoed. Modules. Framework. Diensten. Portaalsoftware Belééf het Erfgoed Atlantis is een flexibel en betrouwbaar systeem voor collectiebeheer en portaalbouw. Dus wilt u op een professionele en verantwoorde wijze uw erfgoedbronnen beheren en beschikbaar stellen?

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

De cirkel van onderzoeksdata 1

De cirkel van onderzoeksdata 1 De cirkel van onderzoeksdata 1 Eric Sieverts Universiteitsbibliotheek Utrecht Wetenschappelijke vooruitgang kent vaak kringlopen. Resultaten van onderzoek worden gepubliceerd of op andere wijze gecommuniceerd

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Opbouw archief tot nu toe

Opbouw archief tot nu toe Agenda Achtergrond bij de rollout VIAA timeline & archiefsysteem Proces digitalisering => archivering VIAA en U Demo & Training Future Work Support en documentatie. Opbouw archief tot nu toe Grootste mijlpalen

Nadere informatie

Breakoutsessie Datamanagementplannen

Breakoutsessie Datamanagementplannen Breakoutsessie Datamanagementplannen Last of lust voor de onderzoeker? Fieke Schoots, UB Leiden Surf Masterclass 4 april 2014 Fieke Schoots UB Leiden 4 april 2014 Onderzoeker wil met DMP Onderlinge afspraken

Nadere informatie

Data Archiving and Networked Services (DANS) JAARVERSLAG 2009-2010

Data Archiving and Networked Services (DANS) JAARVERSLAG 2009-2010 Data Archiving and Networked Services (DANS) JAARVERSLAG 2009-2010 1. Inleiding Missie en organisatie De missie van DANS is om de blijvende toegankelijkheid van digitale onderzoeksbestanden voor de alfa-

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons

Inleiding. Inleiding. Impactmeting Wikimedia Commons Inleiding Welkom bij deze korte inventarisatie. Deze wordt georganiseerd door Open Cultuur Data (OCD) en is onderdeel van de impactmeting van Nederlandse open cultuurdata. Het doel is inzicht te krijgen

Nadere informatie

toekomst voor ons digitaal geheugen (2)

toekomst voor ons digitaal geheugen (2) toekomst voor ons digitaal geheugen (2) strategische agenda voor duurzame toegankelijkheid Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid colofon Deze publicatie is beschik- tekst en foto s De volledige tekst

Nadere informatie

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten.

i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. i-signaal ontwikkelt, implementeert en ondersteunt VerzuimSignaal en daaraan gerelateerde diensten. Wij zijn i-signaal Een dynamische organisatie, waar mensen met plezier een actieve bijdrage leveren om

Nadere informatie

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel

research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel research data netherlands Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Een federa eve data-infrastructuur voor Nederland: het frontoffice-backofficemodel Het duurzaam

Nadere informatie

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector"

OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector OPEN CULTUUR DATA Een bottom-up initiatief vanuit de erfgoedsector" Lotte Belice Baltussen, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid @lottebelice Lottebelice Wikimedia Conferentie Nederland Utrecht, 12

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Cumulatieve prognoses van Beeld&Geluid, KB, Nationaal Archief en KNAW tezamen. Wat is 1 Petabyte aan data? 1800m 1,5 miljoen CD-ROM s 828m 443m 324m Eiffeltoren

Nadere informatie

Onderzoeksdata en toegangsrechten

Onderzoeksdata en toegangsrechten Onderzoeksdata en toegangsrechten Jacquelijn Ringersma Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek Nijmegen Max Planck Instituut voor psycholinguïstiek Max Planck Gesellschaft 78 onderzoeksinstituten (Duitsland)

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc.

The Power of N. Novell File Management Products. Dupaco Cafe. Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. The Power of N Novell File Management Products Dupaco Cafe Anthony Priestman Sr. Solution Architect Novell Inc. Twentieth Century Fox Data Governance Beheren en monitoren van toegang File Management Zoek

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 15 november 2013 Betreft Open Access van publicaties Onderzoek

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

archiveringsdiensten in een shared services model

archiveringsdiensten in een shared services model DIGITAAL ARCHIEF VLAANDEREN archiveringsdiensten in een shared services model Luc Truyens, VIAA/DAV EFFICIËNTIE Digitaal tijdperk 24/24/7/7 en WWW Concurrentieel voordeel, Voordelen digitaal werken optimaal

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Verslag van de werkgroep Opslag

Verslag van de werkgroep Opslag Verslag van de werkgroep Opslag Oktober 2013 Jeffrey van der Hoeven (KB) Marcel Ras (KB) Marco de Niet (DEN) NCDD Preserving the Dutch Digital Memory 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Opdracht en samenstelling

Nadere informatie

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA

Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Case: Oxyma en Solvinity delen hetzelfde DNA Oxyma helpt organisaties bij het optimaliseren van marketing- en salesprocessen en verzorgt de uitvoering daarvan. Om een brede groep klanten complete dienstverlening

Nadere informatie

Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software

Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software Hoezo gratis? Mythes en misverstanden over open source software Waarom? Waarom? Archief 2.0 O Reilly: eerder mentaliteitswijziging dan louter technologie architecture of participation : samenwerking en

Nadere informatie

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010

Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Oplossingen overzicht voor Traderouter > 02/11/2010 Netconnex is opgericht in 2004 (Gezeteld in Belgie maar het hoofd datacenter gelegen in Nederland [omgeving Amsterdam]). Zeer gestaag groeiende onderneming

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

04 Support staff training

04 Support staff training Het introduceren van referentiekaders voor kwaliteitsborging op het gebied van beroepsonderwijs en training (VET) is de afgelopen jaren tot een prioriteit uitgegroeid. Tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Informatiehuis Marien 3. Oktober 2012

Nieuwsbrief Informatiehuis Marien 3. Oktober 2012 Nieuwsbrief Informatiehuis Marien 3 Oktober 2012 Dit is de derde nieuwsbrief van het Informatiehuis Marien, het portal in aanbouw van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economische zaken,

Nadere informatie

Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden

Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden Adobe Acrobat 7.0 Professional De complete oplossing voor documentgebruik in samenwerking en productie van drukwerk op basis van PDF-bestanden 2004 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. 3 Acrobat

Nadere informatie

Slimmer met data. Geen sprookje maar de toekomst. Viag Congres 2 november 2016

Slimmer met data. Geen sprookje maar de toekomst. Viag Congres 2 november 2016 Slimmer met data Geen sprookje maar de toekomst Zijn er misschien mensen in de zaal Die vandaag met het OV zijn gekomen? Die voor het reizen met het OV open data gebruiken? Die voor het raadplegen van

Nadere informatie

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet

EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet EPLAN Data Portal Een boost voor uw omzet Over ons EPLAN Software & Service ontwikkelt engineeringsoftware en adviseert bedrijven hoe zij hun engineeringprocessen kunnen optimaliseren. Klanten profiteren

Nadere informatie

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier

Missie. Visie. Kernwaarden. i-signaal. creatief. innovatief. flexibel. klant- en servicegericht. plezier Missie i-signaal streeft naar een vooraanstaande rol in het ontwikkelen en beheren van innovatieve software die onze klanten in staat stelt om het verzuim van de medewerkers te monitoren. Dit effectieve

Nadere informatie

data voer voor psychologen?

data voer voor psychologen? data voer voor psychologen? data voer voor psychologen? i ii dans studies in digital archiving 4 Data Voer voor psychologen? Archivering, beschikbaarstelling en hergebruik van onderzoeksdata in de psychologie

Nadere informatie

Bazaar Informatievoorziening in de zorg

Bazaar Informatievoorziening in de zorg Bazaar Informatievoorziening in de zorg Dinsdag 28 januari 2014 Toegang tot Data #TTD Datamanagement en hergebruik van data Bazaar 28-1-2014: Hoe zorgen we samen voor een betere en duurzame informatievoorziening

Nadere informatie

Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap

Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap Begroting 2012 en 2013 Meta-data Monitor streefdoelen wetenschap Overzicht per indicator: 1. Mondiale top-5 positie op basis van citatiescores Het relatief aantal verkregen citaties, genormeerd op veldgemiddelde

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek

Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel. Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Sara van Bussel Koninklijke Bibliotheek Hoe selecteer je preserveringstools? Het probleem van digitale duurzaamheid Types digitale preservering Preserveringstools in

Nadere informatie

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren

Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren M A P I N F O E X P O N A R E Een suite van web applicaties om geografische informatie in de organisatie te presenteren INTRODUCTIE VAN MAPINFO EXPONARE MapInfo Exponare is ontwikkeld om gebruikers toegang

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie

Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best. Praktische informatie Office 2010 en SharePoint 2010: bedrijfsproductiviteit op zijn best Praktische informatie De informatie in dit document vertegenwoordigt de huidige visie van Microsoft Corporation op zaken die ten tijde

Nadere informatie

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector

Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteursrecht en Open Data in de Culturele Sector Auteurs: Maarten Zeinstra Nikki Timmermans Creative Commons Nederland is een samenwerkingsverband tussen Stichting Nederland Kennisland, Waag Society en

Nadere informatie

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content

Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Rapport Vindbaarheid Rich Media Content Versie 1.0 Datum 10 december 2009 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Helemaal Digitaal Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Digitaal archief? - digital born archief: - alle documenten/stukken die digitaal werden aangemaakt - bv. verslagen van bestuursvergaderingen

Nadere informatie