Hoe ver ben ik? Roadmap naar certificering van digitale repositories N C D D. Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe ver ben ik? Roadmap naar certificering van digitale repositories N C D D. Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid"

Transcriptie

1 Hoe ver ben ik? Roadmap naar certificering van digitale repositories Eindrapport van het NCDD- project Certificering van digitale repositories in Nederland N C D D Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Versie 1.0 Den Haag, 29 juni 2015 Kees Waterman - DANS- KNAW Nationaal Archief Koninklijke Bibliotheek Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 3TU.Datacentrum

2 Voorwoord Het voorliggende rapport beschrijft de resultaten van het project Certificering van digitale repositories in Nederland. Dit project is uitgevoerd tussen april 2014 en juni 2015 in opdracht van de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). Het is een van de samenwerkingsprojecten die zijn geformuleerd in de strategische agenda van de NCDD en het NCDD- programmaplan Het project maakt onderdeel uit van een reeks van projecten die de basis vormt voor de inrichting van een netwerk van landelijke voorzieningen voor duurzame toegang tot digitale informatie in Nederland. Het eindresultaat is tot stand gekomen in een nauwe samenwerking tussen Data Archiving and Networked Services (DANS- KNAW, Kees Waterman), het Nationaal Archief (Margriet van Gorsel), het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Annemieke de Jong), de Koninklijke Bibliotheek (Barbara Sierman) en 3TU.Datacentrum (Madeleine de Smaele). De projectleiding was in handen van Data Archiving and Networked Services. Over de NCDD De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid is in 2008 opgericht door organisaties uit de publieke sector die de langdurige zorg voor digitale informatie in het publieke domein tot hun kerntaak rekenen. De NCDD fungeert als platform voor het delen van kennis en expertise en coördineert de ontwikkeling van een landelijk netwerk waarin de toegang tot digitale informatie van de publieke sector gegarandeerd is.

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 Deel Overzicht activiteiten certificeringstraject 5 2. Analyse diverse compliance levels DSA 6 3. Stappenplan 9 4. Enquête onder DSA- gecertificeerde repositories 11 Deel Samen doen; gezamenlijke activiteiten 12 a. Intentieverklaring certificering Kennisnetwerk 13 a. NCDD werkgroep; NCDD NDE projectgroep 13 b. Community activiteiten 13 c. Blog Doelstellingen en activiteitenkalender Bijlage: Intentieverklaring hubs, certificering en compliancy aspiraties 17 Bemensing NCCD projectgroep Certificering 18 3

4 Inleiding De stap in de richting van een certificeringtraject zet je niet zomaar. Je bereidt je eerst voor op een beoordelingstraject, dat je vervolgens doorloopt om uiteindelijk een certificaat als beloning te krijgen. In deze spreken wij over certificering maar bedoelen wij uitdrukkelijk ook het eraan voorafgaande voorbereidings- en beoordelingstraject (review/audit). Daarom is het voor een organisatie van buitengewoon belang om te weten wat het doel van certificering van digitale repositories 1 is, wat het oplevert en wat het van de organisatie vraagt. Het is ook geen eenmalige exercitie maar een traject dat regelmatig herhaald moet worden om blijvend aansluiting bij nieuwe techniek en inzichten te behouden. In de folder Doe ik het goed? 2 wordt de meerwaarde van certificering als volgt weergegeven: Het verhoogt de professionaliteit van de medewerkers; Het ondersteunt de kwaliteitsborging; Het fungeert als benchmark (hoe doen wij het ten opzichte van onze collega- instellingen?); Het kan bijdragen aan de marketing van een instelling; Het helpt bij de inrichting van een Trustworthy Digital Repositiory (TDR) 3 ; Het helpt bij de kostenbeheersing van digitale inname, opslag en toegankelijkheid; Het bestendigt en verstevigt het vertrouwen naar fondsverstrekkers, depotgevers en de klant; Het draagt bij aan de openheid over het Trustworthy Digital Repository en het vergroot het draagvlak voor duurzame toegankelijkheid; Het is onderscheidend. Dit document dient twee doelen. In het eerste deel wordt de weg geschetst die een organisatie moet afleggen om in aanmerking te komen voor de eerste certificering, het Data Seal of Approval (DSA). In hoofdstuk 2 van dit eerste deel wordt het Data Seal of Approval toegelicht middels de verschillende onderdelen van het certificeringstraject, hoofdstuk 3 beschrijft de verschillende niveaus van compliance. In het tweede deel volgen handvatten en instrumenten die helpen bij het certificeringstraject. De NCDD- werkgroep beschouwt deze roadmap als een dynamisch document: de verschillende onderdelen zullen nader worden ingevuld op basis van de ervaringen tijdens workshops en lessons learned uit de praktijk. Daarnaast zou een te gedetailleerde invulling van de roadmap niet altijd bruikbaar blijken te zijn. Uitrol van de activiteiten in de roadmap vindt plaats in een project binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), en wel in werkpakket 3 Houdbaar. De looptijd van dit project is voorzien van juli 2015 tot en met oktober Updates van deze roadmap worden gepubliceerd op de NCDD- website (http://ncdd.nl). Gezien de nieuwe inbedding van de NCDD- werkgroep noemen wij deze in het vervolg NCDD NDE projectgroep. 1 Een digitaal repository kan worden gedefinieerd als: Een systeem (hardware en software), met bijbehorende processen en ondersteuning (mensen en middelen), dat informatie in diverse vormen 2 Online, zie: content/uploads/2014/06/ncdd- certific- folder- DIG- V3- DEF.pdf 3 Tot recentelijk vaak aangeduid als Trusted Digital Repository. Zie bijv. noot 4. 4

5 Enkele belangrijke uitgangspunten: 1. De NCDD NDE projectgroep beschouwt certificering van digitale repositories niet als een op te leggen verplichting naar collectiehouders. Zij werkt vanuit de overtuiging dat inzet van certificering een onderdeel vormt van het streven van collectiehouders om de kwaliteit en integriteit van de digitale beheersystemen te verhogen binnen de eigen organisatie. De achterliggende gedachte is dan ook dat certificering geen papieren oefening kan en mag blijven. 2. Tegelijkertijd wensen noch NCDD NDE, noch de projectgroep instellingen voor te schrijven de volledige certificeringsroute (DSA- DIN- ISO) te doorlopen. Implementatie van het volledige model is geen automatisme: het autonome ambitieniveau van de organisaties bepaalt het te kiezen certificeringsniveau. Dit punt heeft een sterke correlatie met #1. 3. Ook service providers uit het niet- publieke domein ( commerciële partijen ) vallen onder de doelgroepen van deze roadmap. Waar mogelijk worden zij uitgenodigd voor relevante community activiteiten. Deze opstelling vloeit voort uit onze overtuiging dat afnemers (collectiehouders ) in toenemende mate verwachten dat private dienstverleners hun producten en diensten zullen certificeren. Hierbij zoekt de projectgroep aansluiting bij een ander project in NDE- werkpakket 3, waarin een inventarisatie wordt gemaakt van beschikbare of binnenkort te ontwikkelen diensten en concrete voorzieningen voor een gedistribueerde voorziening voor duurzame vormen van toegang en behoud (project A.1). 4. Alhoewel deze roadmap is gericht op Nederlandse instellingen, wordt de basis gevormd door het European Framework for Audit and Certification of Digital Repositories. 4 NCDD en NDE hebben zich aan dit model gecommitteerd. Deel 1 1. Overzicht activiteiten certificeringstraject De biedt een overzicht van alle activiteiten die een instelling moet uitvoeren om te komen tot het succesvol doorlopen van een certificeringstraject van de eigen digitale repository, te beginnen met de DSA en mogelijk in het verlengde daarvan DIN en ISO. De organisatorische aspecten van een dergelijk traject worden in dit overzicht uiteengezet. Er worden tips en informatie gegeven met betrekking tot het selecteren, bijeenbrengen en opstellen van de documentatie die noodzakelijk is voor het verkrijgen van certificering, alsmede over de gewenste vorm van deze stukken. De roadmap gaat ook in op de standaard OAIS, een veel gebruikt hulpmiddel bij het standaardiseren van de processen en functies in een digitaal archief. Tenslotte wordt duidelijkheid geboden over de vereiste vaardigheden en expertise van het personeel dat werkt in de preservation omgeving (de repository). Daarbij worden aanbevelingen gedaan voor het opbouwen en verbeteren van de vaardigheden. Concrete onderdelen waarover de roadmap informatie (en waar mogelijk instructie en best practices) biedt: 1. Het organiseren van een certificeringstraject binnen een instelling (onder andere het verkrijgen van commitment van stakeholders, planning en financiering, benodigde medewerkers/ afdelingen, projectvorm of reguliere activiteit). 4 Zie: 5

6 2. Het inventariseren van bestaand beleid en het aanvullen van ontbrekend beleid met betrekking tot acquisitie en selectie, preservation, beschikbaarstelling en gebruikersgroepen, contractmanagement depotgevers, storage, backup, beveiliging en disaster recovery, persistent identifiers. 3. Het vaststellen van recommended content formats en (preservation) metadata formats. 4. Het inrichten van mechanismen voor het monitoren van gebruikerswensen en technologiewijzigingen. 5. Gebruik en toepassing van OAIS en gerelateerde standaarden in bestaande systemen en processen. 6. Het beschrijven van de dataobjecten in de repository en het maken en vastleggen van de workflows (informatiearchitectuur en functionele architectuur). 2. Analyse diverse compliance levels DSA Ons uitgangspunt is de definitie uit het RLG- OCLC Report: TDR attributes and responsibilities 5 A Trusted Digital Repository is one whose mission is to provide longterm access to managed digital resources; that accepts responsibility for the long term maintenance of digital resources on behalf of its depositors and for the benefit of current and future users; that designs its systems in accordance with commodity accepted conventions and standards to ensure the ongoing management, access and security of materials deposited within it; that establishes methodologies for system evaluation that meet community expectations of thrustworthyness; that can be depended upon and carries out its long- term responsibilities to depositors and users openly and explicitely; and whose policies, practices and performance can be audited and measured Vervolgens heeft de projectgroep een keuze gemaakt uit het Europese Framework voor certificering, dat bestaat uit: Een basis certificering : Data Seal of Approval Een uitgebreide certificering: DIN (Nestor Seal) Een formele certificering: ISO Aangezien de NCDD NDE projectgroep de pijlen in eerste instantie richt op het Data Seal of Approval werken wij die verder uit. Het DSA hanteert 16 richtlijnen die elk een verplicht minimum level van compliance hebben. Dit minimum niveau per richtlijn moet worden gehaald om het DSA te krijgen. Deze compliance levels reflecteren de mate van volwassenheid van een organisatie in het kunnen voldoen aan een bepaalde DSA richtlijn voor betrouwbaar digitaal beheer. De compliance levels zijn niet statisch, ze kunnen veranderen en worden dan verhoogd. Immers: best practices van digitaal beheer bij archieven en collectiehouders ontwikkelen zich continue. Gaandeweg wordt er ook steeds meer geïmplementeerd. Daarbij komen er geleidelijk ook meer bruikbare tools op de markt voor digitaal beheer. Iedere 2 jaar worden de compliance levels door het DSA- bestuur dus geëvalueerd en mogelijk opnieuw vastgesteld. 5 Trusted Digital Repositories: Attributes and Responsibilities. An RLG- OCLC Report, Zie: 6

7 Figuur 1: Compliance levels DSA Level Compliance Level Definition Requirements 0 Not Applicable Provide an explanation 1 We have not considered this yet Provide an explanation 2 We have a theoretical concept Provide a URL for the initiation document. 3 We are in the implementation phase. Provide a URL for the definition document. 4 This guideline has been fully implemented for the needs of our repository Provide a URL for the definition document. In het kader van deze roadmap worden verschillende activiteiten ontwikkeld waarin onder andere de meest recente versie van bovenstaande requirements bij de compliance level definitions behandeld worden. 6 De organisatie die een DSA aanvraagt bepaalt zelf uitgaande van de kwaliteit van de eigen digitale beheersomgeving of zij het minimaal vereiste compliance level van een bepaalde DSA- richtlijn haalt, of zelfs op kan gaan voor het hoogste compliance level. De reviewer beoordeelt of deze zelfbenoemde levels inderdaad voldoen aan de betreffende richtlijn. Het is voor de aanvrager dan belangrijk om bewijsstukken te leveren bij de self- assessment. Er moet daarbij kunnen worden verwezen naar openbare, online beschikbare documentatie, liefst in het Engels, en in iedere geval voorzien van een Engels samenvatting. Deze informatie moet een zodanige vorm en inhoud hebben dat ze de reviewer voldoende houvast geeft om te kunnen beoordelen. Bij de online- instructies voor het DSA self- assessment worden enkele, niet- uitputtende suggesties gedaan om DSA aanvragers op weg te helpen bij het kiezen en samenstellen van deze documentatie. 7 6 Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de activiteiten paragraaf 6b. en de lijst in paragraaf 7. 7 Voor de guideline assessment documentation van DSA, zie https://assessment.datasealofapproval.org/documentation/ 7

8 Verplichte minimum compliance levels per richtlijn: Onderstaande levels/niveaus gelden in DSA- richtlijnen binnen de versie van het DSA. De 16 DSA- richtlijnen ( guidelines ) zijn gebaseerd op de 5 principes van DSA: The data can be found on the Internet. The data are accessible, while taking into account relevant legislation with regard to personal information and intellectual property of the data. The data are available in a usable format. The data are reliable. The data can be referred to. De organisatie legt zelf de verbinding tussen het principe en de compliance levels. De formulering van onderstaande richtlijnen en compliance levels komt voort uit de wereld van wetenschappelijke (data)archieven. In hoofdstuk 3 wordt aangegeven hoe de projectgroep gaat werken aan een vertaalslag naar andere, meer domeinspecifieke terminologie. Richtlijn 1: Compliance level 3 : implementatiefase De dataproducent deponeert de data in een databewaarplaats met voldoende informatie waarmee derden de kwaliteit van de onderzoeksdata en de naleving van vakgerelateerde en ethische standaarden kunnen beoordelen. Richtlijn 2: Compliance level 3 : implementatiefase De dataproducent levert de data aan in formaten die door de databewaarplaats worden aanbevolen. Richtlijn 3: Compliance level 4 : volledig geïmplementeerd De dataproducent levert de data aan met de metadata waar de databewaarplaats om vraagt. Richtlijn 4: Compliance level 4 : volledig geïmplementeerd De databewaarplaats heeft een expliciete missie op het gebied van digitale archivering en draagt deze uit. Richtlijn 5: Compliance level 4 : volledig geïmplementeerd De databewaarplaats betracht zorgvuldigheid om de naleving van wettelijke regels en contracten te kunnen garanderen inclusief, indien van toepassing, regelgeving voor het beschermen van personen. Richtlijn 6: Compliance level 4 : volledig geïmplementeerd De databewaarplaats past voor het beheer van de dataopslag gedocumenteerde processen en procedures toe. Richtlijn 7: Compliance level 3 : implementatiefase De databewaarplaats heeft een langetermijnplanning voor het behoud van de digitale bezittingen. Richtlijn 8: Compliance level 3 : implementatiefase Archivering vindt gedurende de volledige levenscyclus van data aan de hand van expliciete werkschema s plaats. 8

9 Richtlijn 9: Compliance level 4 : volledig geïmplementeerd De databewaarplaats neemt de verantwoordelijkheid voor de toegang tot en beschikbaarheid van digitale objecten over van de dataproducenten. Richtlijn 10: Compliance level 3 : implementatiefase De databewaarplaats maakt het de consumenten mogelijk om de data te vinden, gebruiken en er persistent naar te verwijzen. Richtlijn 11: Compliance level 3 : implementatiefase De databewaarplaats garandeert de integriteit van de digitale objecten en de metadata. Richtlijn 12: Compliance level 3 : implementatiefase De databewaarplaats garandeert de authenticiteit van de digitale objecten en metadata. Richtlijn 13: Compliance level 3 : implementatiefase De technische infrastructuur ondersteunt de taken en functies zoals beschreven in internationaal geaccepteerde archiefstandaarden zoals OAIS expliciet. Richtlijn 14: Compliance level 4 : volledig geïmplementeerd De dataconsument moet de toegangsreglementen naleven zoals door de databewaarplaats bepaald. Richtlijn 15: Compliance level 4 : volledig geïmplementeerd De dataconsument houdt zich aan, en gaat akkoord met, alle gedragscodes die in hoger onderwijs en onderzoek gangbaar zijn voor de uitwisseling en het juiste gebruik van kennis en informatie. Richtlijn 16: Compliance level 4 : volledig geïmplementeerd De dataconsument respecteert de van toepassing zijnde licenties van de databewaarplaats met betrekking tot het gebruik van de onderzoeksdata. 3. Stappenplan Voordat het certificeringsproces kan beginnen, is het van belang dat de betrokkenen in de organisatie bekend zijn met het DSA- model en de toepasbaarheid daarvan in hun organisatie. DSA is oorspronkelijk ontworpen voor data repositories in het wetenschappelijke domein. Voor andersoortige instellingen betekent dit dat er een vertaalslag moet plaatsvinden. Medewerkers moeten begrijpen hoe DSA voor hun van toepassing is. De 5 principes en de 16 richtlijnen van DSA staan beschreven in de voorgaande paragraaf. De interpretatie van DSA, de vertaling naar de omstandigheden van de eigen organisatie, zal een leidraad zijn bij verdere voorbereidingen op het certificeringsproces en helpt de medewerkers in de organisatie beter te begrijpen wat er van hen verlangd wordt. Door vooraf een activiteit in te plannen waarin deze vertaalslag plaats vindt, kan tijdens het proces veel onduidelijkheid vermeden worden. 9

10 De NCDD NDE projectgroep wil dat proces op twee manieren ondersteunen. Zij wil: - een kennissessie inhoudelijk voorbereiden en organiseren, gewijd aan de vertaling van bestaande DSA- principes en - richtlijnen naar het beleid, jargon en werkprocessen binnen de verschillende sectoren in het NCDD- domein, buiten data- archieven; - een instrument ontwikkelen, de DSA- verkenning, waarmee medewerkers van erfgoedinstellingen een analyse kunnen opstellen over de toepasbaarheid van DSA- regels binnen hun instelling, welke vereiste documentatie voorhanden is en welke documentatie tijdens de DSA- aanvraag opgesteld en verzameld moet worden en welke medewerkers daarmee belast kunnen worden. Tevens zal de verkenning een indruk geven van de inspanningen die moeten worden verricht in de DSA self- assessment. Deze DSA- verkenning is geen self- assessment, dit assessment is de volgende stap. In de DSA- verkenning doet de instelling een korte inventarisatie om te beoordelen of zij wel klaar is voor een DSA- certificering. Alleen als het antwoord positief is, zou de instelling zich voor de certificering moeten opgeven. Deze self- assessment en de analyse of de organisatie bij benadering al aan de compliance levels van DSA voldoet, zou moeten resulteren in een rapport, op basis waarvan het management een go/no- go beslissing kan nemen. Volgend op de go beslissing zet de organisatie zich aan het aanvragen, feitelijk invullen en indienen van de 16 guideline requirements. Er zijn verschillende hulpmiddelen beschikbaar om deze self- assessment te doen, onder andere Drambora, het SPOT model en het Scoremodel digitale duurzaamheid, zoals dat ontwikkeld is door het Nederlandse DEN en het Vlaamse PACKED. Laatstgenoemde is in het Nederlands en genereert een beeld van de mate van volwassenheid van de eigen digitale huishouding. Daarnaast genereert het Scoremodel een rapport met aanbevelingen voor de aanpak van zwakke punten of lacunes. 8 De projectgroep zal een aantal interactieve sessies (waaronder workshops) inhoudelijk voorbereiden en organiseren waarin het Scoremodel digitale duurzaamheid wordt toegepast en verder doorontwikkeld. 8 Zie 10

11 Figuur 2: Tabel proces, deelnemers, instrumenten certificeringstraject Proces, Deelnemers en Instrumenten Certificeringstraject NCDD NDE projectgroep Community Certificering (organisatie) 1. Voorbereiding VERKENNING Position paper 1.a DSA geschikt maken voor alle Domeinen Workshops 1.b Checklist Verkenning Survey gecertificeerden Blog 1. VERKENNING 2. SELF ASSESSMENT Met gebruik van: - Scoremodel digitale duurzaamheid - SPOT - Drambora Helpdesk advies 3. INTENTIEVERKLARING DSA REVIEW 4. Enquête onder DSA- gecertificeerde repositories Naast andere deliverables, zoals beschreven in de roadmap, voert de NCDD NDE projectgroep in het vierde kwartaal van 2015 een enquête uit onder alle DSA- gecertificeerde repositories. Wereldwijd zijn dit er meer dan 40. Het doel is om de gecertificeerde instellingen en diensten te bevragen op hun doelen met, ervaringen in en evaluatie van de DSA- assessment. De gerapporteerde lessons learned van de reeds gecertificeerde, ervaringsdeskundige organisaties zullen bijdragen aan heldere communicatie over de bandbreedtes van investeringen en opbrengsten van DSA- certificering. Hiertoe heeft de projectgroep toestemming gevraagd en gekregen van de DSA Board (3/2015). De NCDD NDE projectgroep levert een rapport op over ervaringen en aandachtspunten en costs en benefits van DSA- certificering. 11

12 Deel 2 5. Samen doen; gezamenlijke activiteiten a. Intentieverklaring certificering Binnen de instellingen die binnen het NCDD programma voor het certificeringstraject in aanmerking komen, zijn twee groepen te onderscheiden: instellingen met en zonder certificaat. Sommige van deze instellingen beschikken reeds over een DSA- certificaat, maar willen dit gaan vernieuwen of een hoger certificeringstraject beginnen. Voorbeelden hiervan zijn 3TU.Datacentrum en DANS. Andere kerninstellingen hebben nog geen certificeringstraject. Enkelen van hen hebben in hun beleidsplan uitgesproken gecertificeerd te willen worden. Voorbeelden uit de laatste groep zijn de KB en het NIBG. De NCDD NDE projectgroep Certificering wil zoveel mogelijk kennisdeling bevorderen tussen deze instellingen in de voorbereidingen voor certificering. Elke instelling beslist echter autonoom hoe het traject binnen de instelling vorm krijgt. Om de samenwerking te bevorderen, heeft de projectgroep een Intentieverklaring ontworpen. In deze Intentieverklaring certificering geeft elke instelling het ambitieniveau weer en doet de toezegging de komende periode mensen en middelen beschikbaar te stellen. De Intentieverklaring is enerzijds bedoeld om commitment van de instellingen te krijgen. Anderzijds draagt de Intentieverklaring bij aan het managen van de verwachtingen en helpt bij het omgaan van de verschillende ambitieniveaus binnen de projectgroep en het bredere werkveld. De Intentieverklaring bevat de volgende elementen: De streefdatum van het behalen van het certificaat. Omdat dit mede afhankelijk is van de capaciteit bij de certificeringsinstelling (het DSA bureau en Nestor voor DIN), is dit een streefdatum die samenhangt met de voorbereidingen en niet met de feitelijke datum van het behalen van het certificaat Een organisatiespecifieke uitwerking van het compliance level per element in DSA. (zie paragraaf 2 voor een lijsting van de compliance levels) Een specificering welke onderdelen / collecties volgens DSA gecertificeerd zullen worden en wat daarbuiten valt. De verantwoordelijke lijnmanager binnen de organisatie De verantwoordelijke inhoudelijk deskundigen die de instelling aanwijst om het certificeringstraject intern te begeleiden De vertegenwoordiger in de NCDD NDE projectgroep Certificering [naam] De intentieverklaring is als Bijlage aan deze toegevoegd. 12

13 6. Kennisnetwerk a. NCDD werkgroep; NCDD NDE projectgroep De werkgroep Certificering van de NCDD heeft gedurende de looptijd van het project (8/2014-6/2015) twee deliverables geleverd: 1. Een algemene voorlichtingsfolder over het onderwerp, gericht op professionals. Onder de titel Doe ik het goed geeft het invulling aan het NCDD- streven naar awareness raising in alle hoofddomeinen van erfgoedbeheer. 9 De folder is gedistribueerd onder alle deelnemers van een expert meeting over het NCDD- onderzoek naar voorzieningen voor duurzaam beheer en behoud van digitale informatie in het publieke domein (2/2015) en de startbijeenkomst van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) (3/2015). Daarnaast is de folder verzonden naar een brede groep beherende instellingen (6/2015). 2. Deze van digitale repositories in Nederland. De vertreks- en aandachtspunten ervan werden gepresenteerd op bovengenoemde startbijeenkomst van het NDE (3/2015), en in het Engels tijdens een internationale training voor managers van digitale repositories, PTAB (5/2015). 10 Deze deliverables werden ontwikkeld in een serie van 8 werkgroepvergaderingen en enkele vergaderingen van de NCDD- projectleiders, en vormen de basis voor verder uitwerking in werkpakket (WP) 3 van het NDE, Houdbaar. Gezien de opgebouwde kennis acht de NCDD Werkgroep het van belang dat de verdere werkzaamheden binnen het NDE- project zoveel mogelijk met dezelfde bemensing wordt voortgezet. Een belangrijke reden is ook dat vanuit de nu deelnemende organisaties de meeste domeinen evenwichtig vertegenwoordigd zijn. Kennisdeling is een belangrijk onderdeel van de verdere ontwikkeling van deze roadmap. Hieraan wordt invulling gegeven in de activiteiten beschreven in Deel 1 van dit document en daarnaast de outreach - elementen die hieronder zijn opgenomen. b. Community activiteiten Om bij te dragen aan de kennisvorming over de verschillende onderdelen van DSA worden door de NCDD NDE projectgroep activiteiten ontwikkeld om de certificeringscommunity te versterken. 1) High- level workshop DSA- certificering (strategisch) Gericht op vertegenwoordigers uit het hoger management. In deze workshop maken deelnemers nader kennis met het concept certificering, de basisprincipes van het Data Seal of Approval (DSA), en de DSA- richtlijnen. Tevens verwerven deelnemers inzicht in de activiteiten die een instelling moet uitvoeren om het certificeringstraject succesvol te doorlopen. De workshop is gericht op deelnemers zonder specifieke voorkennis van het DSA, maar die vanuit beleidsdoelstellingen het belang ervan beter willen doorgronden en er in korte tijd meer parate kennis van willen opbouwen. Voor deze doelgroep wordt tevens een notitie ( position paper ) certificering geschreven. 9 content/uploads/2014/06/ncdd- certific- folder- DIG- V3- DEF.pdf 10 Voor de Nederlandstalige presentatie (NDE startbijeenkomst), zie: b1- keeswaterman- certificering. De internationale training werd georganiseerd door de Primary Trustworthy Repository Authorisation Body Ltd (PTAB) en de NCDD, 21 mei 2015, in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. 13

14 2) Vertaling DSA- principes en richtlijnen Gericht op verschillende vertegenwoordigers uit de erfgoedsector. De projectgroep bereidt een briefing voor, met voorstellen om de DSA- terminologie te vertalen vanuit het domein van wetenschappelijke (data)archieven naar andere erfgoed- domeinen. Tijdens een interactieve meeting worden aan de hand van vragen van de deelnemers en ervaringen van reeds DSA- gecertificeerde repositories onderzocht hoe de DSA- principes en richtlijnen zich verhouden tot de werkpraktijk en beleidsomgeving van beheerders van verschillende typen erfgoed, zoals wetenschappelijke archieven, electronische publicaties, audiovisuele collecties, overheidsarchieven, museacollecties e.d. 3) Uitwerking van DSA- principes en - richtlijnen Gericht op professionals uit de praktijk. De projectgroep start met de uitwerking van de DSA- principes om daarna in gesprek te gaan met instellingen die zijn begonnen aan het certificeringsproces of de intentie hebben daar op korte termijn mee te beginnen om meer inzicht in en verdieping van de DSA- richtlijnen aan te brengen. Dit kan leiden tot aanbevelingen over kwaliteit en mate van detail van de benodigde documentatie, aanbevelingen rond 'best practices' om het DSA- proces binnen de organisatie in te plannen, en aanbevelingen aan de DSA Board ten behoeve van de certificerings- richtlijnen en de reikwijdte van de daaraan gerelateerde compliance niveaus. Daarnaast wordt verkend op welke manier een organisatie de essentiële DSA- elementen op haar eigen beleid en werkprocessen kan mappen, incl. een analyse van de interpretatieruimte binnen zowel requirements als compliance level definitions. De projectgroep streeft daarbij naar actieve deelname van een DSA- vertgenwoordiger: een lid van de DSA Board en/of een ervaren peer reviewer. 11 In deze sessies verzamelt de projectgroep tevens ervaringen met het mappen van de bepalingen op ISO- en OAIS- terminologie en principes. 4) Scoremodel Digitale Duurzaamheid en DSA- verkenning Gericht op instellingen die zich oriënteren op nut en noodzaak van certificering. De projectgroep bereidt interactieve bijeenkomsten voor, waarin deelnemers zich oriënteren op de mate van maturiteit van hun organisaties op het gebied van digitale duurzaamheid. Deelnemers vullen voorafgaand aan de workshop het Scoremodel in, de resultaten worden besproken en beoordeeld. Aandachts- en verbeterpunten die uit het Scoremodel voortkomen worden geïnventariseerd en vertaald naar mogelijke ontwikkelpunten. Zoveel mogelijk worden deze punten gemapt op de onderdelen van de DSA- verkenning. Bovengenoemde vormen van interactie, kennisdeling en bijbehorende kennisproductie helpen de NCDD en het NDE in het behalen van de doelstellingen op het gebied van efficiency en kennisuitwisseling. Dit initiatief geeft invulling aan de noodzakelijke evolutie van awareness raising naar acties en uitwerking in het veld. 11 In de procedure van een DSA- aanvraag beoordeelt een peer reviewer de aangedragen documentatie en doet een aanbeveling aan de DSA Board, die beslist over toewijzing van het Seal. 14

15 c. Blog Leden van de NCDD NDE projectgroep zullen aankondigingen en verslagen van alle disseminatie- activiteiten verzorgen. Deze zullen verschijnen op de NCDD- website en op ten minste één (NCDD)- blog. Tevens wordt dergelijke combinatie zoveel mogelijk verwerkt in uitingen van NDE werkpakket Doelstellingen en activiteitenkalender De wordt uitgevoerd aan de hand van onderstaande doelstellingen en activiteiten. Deze worden daaronder uitgezet in een kalender en zijn deels opgenomen in Figuur 2. (Proces, deelnemers en instrumenten - certificeringstraject) op p. 10 van dit document. 1. De NCDD NDE projectgroep wil faciliterend werken en bewerkstelligen dat reviews en certificeringen van digitale repositories meer gemeengoed worden onder erfgoedbeherende instellingen. Zij heeft noch de middelen, noch het streven certificering af te dwingen. Met kwaliteitsverhoging als fundament voor haar werkzaamheden dienen na afloop van deze roadmap de bereikbaarheid en toegankelijkheid van certificeringskeurmerken voor erfgoedbeherende instellingen in Nederland sterk te zijn verbeterd 2. Certificering is opgenomen in het beleid van centrale collectiebeherende instellingen die samenwerken binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed in Nederland (de hubs) 3. Het organiseren van twee high- level workshops over certificering voor grotere instellingen (activiteit #1) 4. Vertaling DSA- principes en richtlijnen, vanuit de wereld van data- archieven meer gericht op domeinspecifieke elementen in de erfgoedwereld (o.a. activiteit #2) 5. Het uitbrengen van een notitie ( position paper ) over nut en noodzaak van gecertificeerde repositories ten behoeve van branche organisaties (tijdpad, inspanningen en opbrengsten) 6. Het opstellen van een intentieverklaring van alle landelijke knoppunten (hubs) met betrekking tot certificering van hun e- depots/ digitaal repository 7. Opstellen en nader uitwerken van de van digitale repositories in Nederland 8. Ontwikkelen van een DSA- verkenning waarmee organisaties die zich oriënteren op certificering een globaal beeld krijgen van de benodigde activiteiten 9. Het voorbereiden en organiseren van drie kennissessies over certificering voor collectiebeherende instellingen (activiteit #3) 10. Het voorbereiden en organiseren van drie kennissessies over het gebruik van het Scoremodel digitale duurzaamheid en de DSA- verkenning (o.a. activiteit #4) 11. Het doorontwikkelen van het Scoremodel digitale duurzaamheid, zodat het naast zelfevaluatie ook worden gebruikt kan worden als benchmarktool 12. Bijhouden van een overzicht van gecertificeerde repositories (dan wel hun geselecteerde, gecertificeerde collecties/diensten) in Nederland 13. Organiseren van een afsluitende conferentie. 14. Publiceren in toonaangevende (Nederlandse) vakbladen. 15

16 Uitrol van de roadmap binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE), WP3 Houdbaar. De looptijd is voorzien van juli 2015 t/m oktober maanden. Kwartaal Mijlpaal Afronding Doorlopende punten Q NCDD NDE 8/2015 ê Vaststelling Roadmap naar Certificering Position paper certificering 9/2015 Onderhoud roadmap opstellen Q Opstellen en uitvoeren, DSA- 10/2015 ê enquête High- level workshop 11/2015 Publicatie nieuwe versies roadmap (activiteit #1) - I Vertalen DSA naar erfgoed- 12/2015 domein (activiteit #2) DSA- verkenning ontwikkelen 12/2015 ê Q Rapportage DSA- enquête 1/2016 Doorontwikkelen Scoremodel DSA- verkenning inzetbaar 1/2016 ê Scoremodel & DSA- 2/2016 Terugkoppeling naar DSA Board verkenning workshop (activiteit #4) - I High- level workshop 2/2016 ê (activiteit #1) - II Intentieverklaringen uitzetten 2/2016 Overzicht (NL) gecertificeerde repositories/collecties/diensten DSA- implementatie 3/2016 workshop (activiteit #3) - I Q Scoremodel & DSA- 4/2016 verkenning workshop (activiteit #4) - II DSA- implementatie 5/2016 workshop- (activiteit #3) II Intentieverklaringen 5/2016 inzamelen Scoremodel & DSA- 6/2016 verkenning workshop (activiteit #4) - III Q DSA- implementatie workshop(activiteit #3) III 8/2016 Q Optioneel: additionele DSA- implementatie workshop (IV) (activiteit #3) Aflsuitende conferentie 10/ /

17 Bijlage: Intentieverklaring hubs, certificering en compliancy aspiraties Intentieverklaring nationale hubs t.b.v. De NCDD NDE projectgroep Certificering wil niet alleen zoveel mogelijk kennisdeling bevorderen tussen deze instellingen in de voorbereidingen voor certificering. Door het opstellen van een Intentieverklaring, te tekenen door alle organisaties die in de projectgroep vertegenwoordigd zijn, wordt dit traject tevens een gedeelde kwaliteitsverbetering. Elke instelling beslist echter autonoom hoe en in welk tempo het traject binnen de instelling vorm krijgt. In deze Intentieverklaring geven de instellingen hun ambitieniveau weer en doen ze de toezegging gedurende een bepaalde periode mensen en middelen beschikbaar te stellen. De Intentieverklaring is enerzijds bedoeld om commitment van de instellingen te verkrijgen. Anderzijds draagt de Intentieverklaring bij aan het managen van de verwachtingen en helpt bij het omgaan met de verschillende ambitieniveaus. De Intentieverklaring bevat de volgende elementen: Naam organisatie: Ja, ik start een DSA- certificeringstraject in mijn organisatie. De streefdatum van het behalen van het certificaat wordt gesteld op [jaar]. Dit is mede afhankelijk van de capaciteit bij de certificeringsinstelling (het DSA- bureau), de streefdatum betreft derhalve het jaar waarin het certificaat wordt toegekend. Een uitwerking van de organisatiespecifieke compliancy aspiraties per eis in DSA (zie paragraaf 2 voor een toelichting op de compliance levels). Hier gaat het vanzelfsprekend om minimaal het compliance niveau dat DSA per guideline/eis voorschrijft. Een specificering van de collecties en/of de diensten die volgens DSA gecertificeerd zullen worden en hetgeen daarbuiten valt. De verantwoordelijke lijnmanager c.q. afdeling binnen de organisatie. NB Het gaat hier om de afdeling in de organisatie waaronder de certificeringsactiviteit ressorteert (die dus valt binnen een lijnverantwoordelijkheid). De verantwoordelijke inhoudelijk deskundigen die de instelling aanwijst om het certificeringstraject intern te begeleiden. NB Het gaat hier om de functienaam van de functionarissen die deze taak op zich nemen. De vertegenwoordiger in de NCDD NDE projectgroep Certificering, indien van toepassing. [ondertekening: Naam van de instelling: naam van het Directielid: datum: etc.] 17

18 Bemensing NCCD projectgroep Certificering augustus juni 2015 Projectleider: Kees Waterman DANS- KNAW Margriet van Gorsel Nationaal Archief Annemieke de Jong Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Barbara Sierman Koninklijke Bibliotheek Madeleine de Smaele 3TU.Datacentrum Tot medio februari 2015 maakte tevens deel uit van de projectgroep Leon Bok Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 18

Doe ik het goed? Certificering e-depots / digitale repositories als Trusted Digital Repository (TDR)

Doe ik het goed? Certificering e-depots / digitale repositories als Trusted Digital Repository (TDR) Doe ik het goed? Certificering e-depots / digitale repositories als Trusted Digital Repository (TDR) Kees Waterman (DANS) Bij: NCDD Kennisdag Digitale Duurzaamheid Voor: NDE Werkpakket 3 Houdbaar [NCDD]

Nadere informatie

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories

Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Preserva'on metadata voor cer'ficering van Trusted Digital Repositories Paula Witkamp Data Archiving and Networked Services paula.witkamp@dans.knaw.nl Wat is DANS Het data archief Duurzame toegang Rol

Nadere informatie

SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID

SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID SCOREMODEL DIGITALE DUURZAAMHEID Bert Lemmens PACKED vzw 23 oktober 2017 Provinciehuis Vlaams-Brabant, Leuven PACKED? 2005: Platform voor de Archivering en Conservering van Kunst op Elektronische dragers

Nadere informatie

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development

Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Werkgroep Preservation Preservation en Research & Development Leden van de werkgroep Aad van der Valk, NIBG Andrea Scharnhorst, DANS Barbara Sierman, KB Giovanna Fossati, EYE, voorzitter Inge Angevaare,

Nadere informatie

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten

NORMEN VOOR EDEPOTS DUURZAME BEWARING IS VOOR EDEPOTS GROEIMODEL NAAR EEN OAIS BLUE BOOK. Archiverings- en raadplegingsformaten DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Resources Opslagsystemen Standaarden Archiverings- en raadplegingsformaten Karakteriseren en valideren Checksums Migreren en normaliseren Preservation metadata

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Projectplan. Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR. Duurzaamheidsbeleid. Datum: 11-12-2015. Auteur: Barbara Sierman

Projectplan. Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR. Duurzaamheidsbeleid. Datum: 11-12-2015. Auteur: Barbara Sierman Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR Projectplan Duurzaamheidsbeleid Datum: 11-12-2015 Auteur: Barbara Sierman Projectmanager: Barbara Sierman Opdrachtgever: Marcel Ras Introductie Doel van

Nadere informatie

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1)

Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) BESCHRIJVING CASE STUDY PROJECT DDS HERLEEFT Onderdeel: van Gedistribueerde voorzieningen voor duurzame toegang (A.1) Dit document bestaat uit twee delen: 1. Project DDS herleeft Beschrijving van het hele

Nadere informatie

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren

Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Data Archiving and Networked Services Geodata: registreren, ontsluiten, archiveren Peter Doorn Geonovum-DANS studiedag: 'Digitale duurzaamheid van Geodata', 16 feb 12 DANS is een instituut van KNAW en

Nadere informatie

BENT U ER KLAAR VOOR?

BENT U ER KLAAR VOOR? ISO 9001:2015 EN ISO 14001:2015 HERZIENINGEN ZIJN IN AANTOCHT BENT U ER KLAAR VOOR? Move Forward with Confidence WAT IS NIEUW IN ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 MEER BUSINESS GEORIENTEERD KERNASPECTEN "LEIDERSCHAP

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider

Incidenten in de Cloud. De visie van een Cloud-Provider Incidenten in de Cloud De visie van een Cloud-Provider Overzicht Cloud Controls Controls in de praktijk Over CloudVPS Cloudhosting avant la lettre Continu in ontwikkeling CloudVPS en de Cloud Wat is Cloud?

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Formulier Datamanagementplan

Formulier Datamanagementplan Formulier Datamanagementplan NWO is in 2015 gestart met een pilot Datamanagement. Tijdens deze pilot vraagt NWO onderzoekers met toegekende onderzoeksprojecten onderstaand datamanagementplan in te dienen.

Nadere informatie

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid

De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Digitale archivering en samenwerking in Nederland De Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid Inge Angevaare coördinator BOM VL workshop Brussel, 24 april 2009 Ontstaan Eerste gesprekken 2007 vanuit de

Nadere informatie

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven

Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Digitale opslag Door Jeffrey van der Hoeven Cumulatieve prognoses van Beeld&Geluid, KB, Nationaal Archief en KNAW tezamen. Wat is 1 Petabyte aan data? 1800m 1,5 miljoen CD-ROM s 828m 443m 324m Eiffeltoren

Nadere informatie

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches

Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches www.pwc.be Digitaal Archief Vlaanderen Stappenplan & Projectfiches september 2013 1. Inleiding In dit deel van de studie rond het Digitaal Archief Vlaanderen bekijken we het technische stappenplan dat

Nadere informatie

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.

Het digitale informatielandschap van de toekomst. Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den. Het digitale informatielandschap van de toekomst Jeanine Tieleman Kwaliteitsmedewerker Digitaal Erfgoed Nederland jeanine.tieleman@den.nl Opzet presentatie: Wat is DEN? Digitale informatiemaatschappij

Nadere informatie

Samenvatting. Inleiding

Samenvatting. Inleiding Inleiding Overgewicht en obesitas bij kinderen is een serieus volksgezondheidsprobleem. Het wordt veroorzaakt door een complex geheel van onderling samenhangende persoonlijke, sociale en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0

Foto: THE Holy Hand Grenade! CC BY-SA 2.0 SCOREMODEL Foto: THE Holy Hand Grenade CC BY-SA 2.0 Foto: Wief70 CC BY-NC 2.0 Foto: portfolium CC BY-NC 2.0 DUURZAME BEWARING IS Organisatiestructuur Mensen en middelen Opslagsystemen Standaarden Karakteriseren

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3

Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Nulmeting van de e-depotvoorziening van het Noord-Hollands Archief aan de hand van het toetsingskader ED3 Pilot Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem Auteur: Noord-Hollands Archief: Stinie Francke

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata

Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Data Archiving and Networked Services Online survey ten behoeve van de Studiemiddag Digitale Duurzaamheid van Geodata Presentatie resultaten Kees Waterman 16 februari 2012 DANS is een instituut van KNAW

Nadere informatie

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer

Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Born Digital Art Praktijk Behoud en Beheer Gaby Wijers Conferentie Digitalisering Cultureel Erfgoed 16.5.2017 Nationale kennisinstituut voor digitale kunst Ondersteunende instelling: conservering, distributie

Nadere informatie

OPENBARE SAMENVATTING

OPENBARE SAMENVATTING OPENBARE SAMENVATTING Project Gebruikersgroep energiemanagement RVO Datum 17 juli 2015 Onderwerp Openbare samenvatting NRK/mix gebruikersgroep implementatie energiemanagement in context van Europese EED-wetgeving

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

International Association of Facilitators

International Association of Facilitators International Association of Facilitators Overzicht van het Certificeringsproces De International Association of Facilitators (IAF TM ) is een internationale organisatie met als doel het professioneel

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden

Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Regeling Datamanagement Universiteit Leiden Aandachtspunten en toelichtingen bij de verschillende artikelen zijn schuin gedrukt. A. Definities en uitgangspunten 1. Deze regeling is bedoeld als universitair

Nadere informatie

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1

ISO/IEC Governance of InformationTechnology. Yvette Backer ASL BiSL Foundation. 16 juni ISO Governance of Information Technoloy 1 ISO/IEC 38500 Governance of InformationTechnology Yvette Backer ASL BiSL Foundation 16 juni 2016 ISO 38500 Governance of Information Technoloy 1 Achtergrond Yvette Backer Zelfstandig consultant en trainer,

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012

De Praktijk: licenties van DANS. Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker. Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 Data Archiving and Networked Services De Praktijk: licenties van DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker Seminar Onderzoeksdata SurfAcademy 24 januari 2012 DANS is een instituut van KNAW en NWO Wat is DANS?

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking

Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Startnotitie Digitaal Platform voor presentatie van het beste en mooiste van de Vlaams-Nederlandse culturele samenwerking Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen - Nederland Brussel, april 2014 CVN heeft

Nadere informatie

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model Een zelfscan voor Groene ICT en Duurzaamheid in de organisatie Auteur(s): Met dank aan: Versie: Gebaseerd op: Albert Hankel Henk Plessius, Dirk Harryvan, Bert van Zomeren 2.0 SGIMM v2.0 Datum: 16-04-2015

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

Basiseisen voor betrouwbare, digitaal duurzaam toegankelijke archieven

Basiseisen voor betrouwbare, digitaal duurzaam toegankelijke archieven Basiseisen voor betrouwbare, digitaal duurzaam toegankelijke archieven Nederlandse vertaling Core Trustworthy Data Repository Requirements DSA-WDS, 2016 Nederlandse vertaling Maart 2017 De Nederlandse

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

AVG Routeplanner voor woningcorporaties

AVG Routeplanner voor woningcorporaties AVG Routeplanner voor woningcorporaties 24 oktober 2017 Versie 1.0 24 oktober 2017 0 Inleiding Aedes wil haar leden ondersteunen bij de implementatie van de privacywetgeving. Daarvoor biedt zij onder andere

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Data-notitie DANS versie

Data-notitie DANS versie Data-notitie DANS versie 2.0 10-2-2017 Over DANS DANS Data Archiving and Networked Services, is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Nederlandse Organisatie

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen

Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen Preservation metadata voor AV-collecties: De uitdagingen subtitel arial 32 cursief in onderkast AV-productie-archief Entertainment Nieuws Drama Nationaal erfgoed Amateurfilm Documentaires Fotocollectie

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Toekomst voor ons digitaal geheugen

Toekomst voor ons digitaal geheugen Toekomst voor ons digitaal geheugen De nationale verkenning digitale duurzaamheid Inge Angevaare coördinator, Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid ICTU Kennislab, 17 juni 2009 Indeling Algemene introductie

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

NWO-DANS datacontracten

NWO-DANS datacontracten NWO-DANS datacontracten Informatie over het verplicht beschikbaar stellen van data uit onderzoek met steun vanuit de NWO-programma s Geesteswetenschappen en Maatschappijen Gedragswetenschappen >>> NWO-DANS

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing?

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Hans Hofman Nationaal Archief Netherlands NCDD Planets dag Den Haag, 14 december 2009 Overzicht Wat is het probleem? Wat is er nodig?

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek

Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Bent u ook zoveel tijd kwijt met het zoeken naar de laatste en enig juiste! - versie van uw marktonderzoek Heeft u zich ook al eens afgevraagd waarom uw concurrent zo veel goedkoper kan zijn? Waarschijnlijk

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services

Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services Factsheet SECURITY CONSULTANCY Managed Services SECURITY CONSULTANCY Managed Services We adviseren u over passende security-maatregelen voor uw digitale platform. Zo helpen we u incidenten als datadiefstal

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit

MVO-Control Panel. Instrumenten voor integraal MVO-management. Intern MVO-management. Verbetering van motivatie, performance en integriteit MVO-Control Panel Instrumenten voor integraal MVO-management Intern MVO-management Verbetering van motivatie, performance en integriteit Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Regels, codes en integrale verantwoordelijkheid...4

Nadere informatie

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten

Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Beter worden door te leren van vergelijken in blended leertrajecten Stichting Benchmark GGZ Rembrandtlaan 46 3723 BK Bilthoven T +31 (0) 30 229 90 90 W www.sbggz.nl Inhoudsopgave 1 Het speelveld in beeld...

Nadere informatie

Een Visie op Datamanagement

Een Visie op Datamanagement Een Visie op Ron Dekker Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Persoonlijke noot Eigen ervaringen: goede kennis van de data nodig om alle valkuilen te omzeilen. het is veel werk van een

Nadere informatie

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet

DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet Ronald.geuze@nl.ibm.com, Ronald.vanteeffelen@nl.ibm.com Consolidatie en Virtualisatie van Intel en UNIX platformen de praktijk 18/03/2009 DYNAMIC INFRASTRUCTURE Helping build a smarter planet 2009 IBM

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

ISO/IEC in een veranderende IT wereld

ISO/IEC in een veranderende IT wereld ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld Dolf van der Haven, Verizon Enterprise Solutions 16 juni 2016 ISO/IEC 20000 in een veranderende IT wereld 1 Achtergrond Dolf van der Haven ITSM Guru with a Human

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management

Offshore Outsourcing van Infrastructure Management Offshore Outsourcing van Infrastructure Management an emerging opportunity dr. Erik Beulen Atos Origin/Tilburg University 1 Agenda Introductie Ontwikkelingen Risicovergelijking Best practices Conclusies

Nadere informatie

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman

Lessons Learned - Samenhang. Leo Kooijman Lessons Learned - Samenhang Leo Kooijman Soesterberg, 10-01-2008 Inhoud Waar staan we met de NEC-experimenten Wat hebben we gedaan Wat hebben we geleerd Hoofdlijnen aanpak vervolg 2008 e.v. Totaalpakket

Nadere informatie

Sustainable News Editie 1, 2014

Sustainable News Editie 1, 2014 Sustainable News Editie 1, 2014 Rotterdam/Amersfoort,maart 2014 Geachte relatie, Als gewaardeerde zakelijk partner doet het ons genoegen u de eerste editie toe te zenden van Sustainable News die dit jaar

Nadere informatie

Pink Elephant Opleiding Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)

Pink Elephant Opleiding Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) Pink Elephant Opleiding Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) 1 Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering.

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS

WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS PROJECT VOLLEDIG LEVERINGSPROGRAMMA IN RELATIE TOT ISO 9001 & ISO 14001 INFORMATIE, E-LEARNING, TRAINING, E-GAP ANALYSIS,

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen.

Kennismanagement. Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Kennismanagement Wereldwijde kennis tot waarde maken voor de organisatie, over geografische en functionele grenzen heen. Tony Wegewijs, Business Learning Consultant (voorheen Heineken) AGENDA DE HEINEKEN

Nadere informatie

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL )

Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Exameneisen Practitioner s Certificate in IT Service Management: Release & Control (based on ITIL ) Publicatiedatum 1-1-2008 Startdatum 1-3-2007 Doelgroep IT Service Management Practitioner: Release &

Nadere informatie

Projectplan Persistent Identifiers

Projectplan Persistent Identifiers Netwerk Digitaal Erfgoed DIGITAAL ERFGOED HOUDBAAR Projectplan Persistent Identifiers 28 september 2015 Auteur: Gijsbert Kruithof Projectmanager: Gijsbert Kruithof Opdrachtgever: Marcel Ras, NCDD Introductie

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld

Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Moderne vormen van samenwerken Maarten Groeneveld Samenwerken Het moderne kantoor met Office 365 Maarten Groeneveld ICT Adviseur - ICT Architectuur - Sourcing - Business & IT Alignment 1. Introductie Visie

Nadere informatie

Research Data Management

Research Data Management Research Data Management Update Mariëtte van Selm Coördinator RDM-ondersteuning Bibliotheek UvA/HvA 10 november 2015 Waar gaat het over? ( ) the organisation of data, from its entry to the research cycle

Nadere informatie