ZORGPLAN CALANDLYCEUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN CALANDLYCEUM"

Transcriptie

1 ZORGPLAN STARTNOTITIE CALANDLYCEUM Mariëtte Jordaans Amsterdam, april 2003 Deze startnotitie beschrijft de huidige zorgstructuur op het Calandlyceum. Vanuit deze versie van het zorgplan zullen doelstellingen en ontwikkelingen nader worden beschreven.

2 INHOUDSOPGAVE: 1 Hoofdstuk 1 Zorg in de school, het kader 1.1 Zorg in de school, een begripsafbakening 1.2 Taakstelling van het samenwerkingsverband 1.3 Relatie tot het Lokaal Onderwijs en Jeugdplan 2 Hoofdstuk 2 Aannamebeleid 2.1 Kwantitatieve en kwalitatieve normen bij toelating 2.2 Doelgroepbepaling 2.3 Onderstroom, inclusief kernprocedure 2.4 Zij-instroom 2.5 Afwijzen en doorverwijzen 3 Hoofdstuk 3 Generiek zorgaanbod 3.1 Mentoraat 3.2 Sportbegeleider 3.3 Absentie- en verzuimbeleid 3.4 Leerlingbesprekingen 3.5 Een veilige school 3.6 Vertrouwenspersoon 3.7 Sanctiebeleid 4 Hoofdstuk 4 Specifiek zorgaanbod 4.1 Stroomschema zorg 4.2 Individuele handelingsplanning en plan 4.3 Volgsysteem zorgleerling en leerling-dossier 4.4 Specifieke zorggroepen binnen de school 4.5 De tweede lijn binnen de school Studieleiding Studiebegeleiding Keuzebegeleiding Individuele begeleiding 4.6 Zorgbreedtecommissie 4.7 Onderwijshulpverlener 4.8 Specifiek zorgaanbod binnen de school Ondersteuning bij achterblijvende leerprestaties Specifieke trainingen 4.9 STOP en TOP 4.10 De derde lijn 5 Hoofdstuk 5 Toepassen van toetsen en testen 5.1 Wanneer toetsen 5.2 Welke toetsen 5.3 Omgaan met resultaten 6 Hoofdstuk 6 Doorstroom en uitstroom 6.1 Redenen van en procedure bij doorstroom 6.2 Redenen van en procedure bij uitstroom 7 Hoofdstuk 7 Kwaliteitszorg 7.1 Deskundigheidsbevordering schoolmedewerkers 8 Bijlagen Handleidingen, draaiboeken, protocollen

3 Hoofdstuk 1 ZORG IN DE SCHOOL, HET KADER 1.1 ZORG IN DE SCHOOL, EEN BEGRIPSAFBAKENING De zorg van de leerlingen is gericht op drie gebieden: studie(vaardigheid)begeleiding keuzebegeleiding sociaal emotionele begeleiding 1.2 TAAKSTELLING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND Het Calandlyceum neemt deel aan het Regionaal Samenwerkingsverband West In dit samenwerkingsverband zijn alle scholen in Amsterdam West vertegenwoordigd. De Regionale Samenwerkingsverbanden beslissen over de besteding van de extra zorggelden die het Ministerie van Onderwijs beschikbaar stelt. Het Calandlyceum is vertegenwoordigd in het directeurenoverleg en in het overleg van zorgcoördinatoren van het Samenwerkingsverband RELATIE TOT HET LOKAAL ONDERWIJS EN JEUGDPLAN Het Lokaal Onderwijs- en Jeugdplan geeft kaders aan om onderwijs en jeugdzorg te laten aansluiten opdat de voorzieningen beter op elkaar afgestemd worden. Gezien het belang van aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs worden hiervoor in de periode extra middelen vrijgemaakt. In het directeurenoverleg van het Samenwerkingsverband is de intentie uitgesproken om dit proces van afstemming gezamenlijk uit te voeren. Hoofdstuk 2 AANNAMEBELEID 2.1 KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE NORMEN BIJ TOELATING In het eerste leerjaar gaat het Calandlyceum uit van 4 VMBO-T klassen, 4 Havo/Mavo klassen, 4 Atheneum/Havo klassen en 2 Gymnasium klassen. 2.2 DOELGROEPBEPALING Leerlingen met een VMBO-t, Havo, Atheneum of Gymnasium advies van de basisschool en een bijbehorende CITO kunnen zich op het Calandlyceum aanmelden. Als er een ernstige discrepantie bestaat tussen het CITO en het advies van de basisschool kan de GIVO-test afgenomen worden. LOOT-SCHOOL Leerlingen die serieus aan sport doen en voldoen aan bovenstaande toelatingseisen kunnen zich aanmelden voor een sportklas. Zij worden getest op motorische vaardigheden op grond waarvan zij in een sportklas geplaatst kunnen worden. Zie protocol aanname topsportleerling. 2.3 ONDERSTROOM, INCLUSIEF KERNPROCEDURE De kernprocedure is van toepassing. Bij te veel aanmeldingen hebben broertjes en zusjes van al op school zittende leerlingen voorrang. 2.4 ZIJ-INSTROOM (protocol moet gemaakt worden)

4 Het Calandlyceum kent vier aanleidingen tot zij-instroom: verhuizing niveau dat wel op het Calandlyceum wordt gegeven maar niet op de afleverende school afleverende school verzoekt om toelating om zwaarwegende reden leerling van andere school verzoekt om toelating om zwaarwegende reden 2.5 AFWIJZEN EN DOORVERWIJZEN Een leerling zonder passend advies wordt afgewezen. Een leerling kan als resultaten en studiehouding daartoe aanleiding geven zowel een niveau opstromen als een niveau afstromen. Hoofdstuk 3 GENERIEK ZORGAANBOD 3.1 MENTORAAT De mentor draagt zorg voor het pedagogisch klimaat in zijn klas. Hij bespreekt regels en maakt afspraken met zijn klas die een goede werksfeer bevorderen. Studie-, keuze- en individuele begeleiding van leerlingen wordt door de mentoren verzorgd. De mentor volgt de studieresultaten van de leerlingen. Hij signaleert probleemgedrag, treft adequate maatregelen en roept zo nodig hulp of advies in van de studieleider. De mentor schrijft de memo s bij de rapporten en bepreekt die met ouders en leerling tijdens de memo-uitreiking. Indien nodig is er vaker contact tussen mentor en ouders. De mentor heeft regelmatig overleg met de studieleider van de betreffende afdeling over de leerlingen. 3.2 SPORTBEGELEIDER Wanneer een leerling een LOOT-status heeft wordt hem/haar een sportbegeleider toegewezen. De taak van een sportbegeleider is de leerling begeleiden bij het combineren van schoolwerk en sport. Aandachtspunten daarbij zijn: studieplanning, resultaten, verlof i.v.m. trainingen en wedstrijden en het regelen van eventueel in te halen of op te sturen werk. Indien nodig kan een leerling vrijstelling krijgen van LO en expressie. In de Eindschool kan rekening worden gehouden met roosterwensen. 3.3 ABSENTIE- EN VERZUIMBELEID De absentie wordt ieder lesuur opgenomen en verwerkt in de absentenregistratie. Leerlingen die te veel verzuimen of te laat komen worden doorgegeven aan de afdelingsleider. Deze controleert de gegevens en neemt maatregelen. Ouders worden bij te veel verzuim of te laat komen per brief geïnformeerd, problematisch verzuim wordt gemeld aan het LAS en de leerplichtambtenaar. De studieleider heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen met problematisch verzuim. Zie bijlage verzuimbeleid 3.4 LEERLINGBESPREKINGEN Drie maal per jaar, tijdens de rapportvergaderingen worden de leerlingen besproken. Bij problemen worden tussentijdse besprekingen georganiseerd.

5 3.5 EEN VEILIGE SCHOOL De afdelingsleiding is verantwoordelijk voor de orde en rust op school. De scholen in Amsterdam West hebben een convenant met de politie. Een medewerker van tienerteam neemt deel aan het zorgbreedte overleg. Op het gebied van veiligheid is veel in ontwikkeling; De school heeft een veiligheidscoördinator en de projectgroep een veilige en schone school is net opgericht. Een deel van het personeel heeft inmiddels een training gehad in het omgaan met agressief gedrag. Een aantal OOPers is in het bezit van een EHBO-diploma en neemt deel aan (herhaling)cursussen. Invoering van een herstelgerichte aanpak bij incidenten volgens de methode Echt Recht is in ontwikkeling. Zie bijlagen Stappenplan bij gewelddadig gedrag Checklist bij calamiteiten 3.6 VERTROUWENSPERSOON De studieleiders zijn aangesteld als vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Voor het personeel zijn drie vertrouwenspersonen aangesteld, twee intern en een extern. Op het Calandlyceum geldt een klachtenregeling. Ook is de school aangesloten bij een externe klachtencommissie. Het Bureau Emancipatie Ontwikkeling en Advisering (BE+A) heeft in samenwerking met het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) een netwerk opgezet in Noord- Holland voor alle vertrouwenspersonen in het AVO, VMBO en VWO. Het Calandlyceum neemt hieraan deel. 3.7 SANCTIEBELEID De schoolregels worden aan het begin van het schooljaar met elke klas besproken door de mentor of afdelingsleider. Bij overtredingen in de klas bepaalt de docent de straf. Wij gaan er vanuit dat alle medewerkers van de school medeverantwoordelijkheid dragen voor de orde en netheid op school. Zij zullen bij een overtreding buiten het klaslokaal tegen de schoolregels, de betrokken leerling daar op aanspreken. Wanneer een leerling zijn gedrag niet verbetert kan de afdelingleiding ingeschakeld worden. De maatregel die de afdelingsleider treft hang af van de zwaarte en de frequentie van de overtreding. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek. De afdelingsleider bespreekt het gedrag van de leerling met de mentor, en verwijst naar de studieleider als blijkt dat de leerling problemen heeft. Bij ernstige overtredingen of als een leerling herhaaldelijk dezelfde fout maakt kan de afdelingsleider een voorstel doen tot schorsing van de lessen. Bij schorsing wordt altijd contact met de ouders opgenomen. Indien een overtreding een strafbaar feit betreft binnen of buiten de school, kan aangifte worden gedaan bij de politie. In een aantal zaken is dat zelfs verplicht omdat in Amsterdam West een convenant bestaat om kleine criminaliteit te bestrijden. Hier is ook afgesproken dat of de school of de politie straf oplegt. Uitgangspunt is dat een leerling niet twee keer voor hetzelfde vergrijp wordt gestraft. Zie bijlage, protocol schorsingen en schoolveranderingsprocedure

6 Hoofdstuk 4 SPECIFIEK ZORGAANBOD 4.1 STROOMSCHEMA ZORG VAN SIGNALERING, NAAR HANDELINGSPLANNING, BESPREKING INTERNE EN EXTERNE ZORGCOMMISSIE, EVALUATIE, NAZORG Zie bijlage stroomschema zorg 4.2 INDIVIDUELE HANDELINGSPLANNING EN PLAN Is in ontwikkeling 4.3 VOLGSYSTEEM ZORGLEERLING EN LEERLINGDOSSIER Inhoud schooladministratie systeem Personalia Afleverende (basis)school Schoolverloop Resultaten Taalproblemen Verzuim, te laat komen en verlof CITO score Inhoud leerlingdossiers Inschrijfformulier Kopie paspoort ouders SAF formulieren Rapporten Memo s Testgegevens Onderwijskundig rapport Dyslexieverklaring Medische verklaring Brieven Daarnaast gebruiken de afdelingsleiders een kaartenbak om dagelijks disciplinaire gegevens te administreren. Mentoren, afdelingsleiders en studieleiders kunnen deze gegevens inzien. De studieleiders houden een eigen administratie van zorgleerlingen bij in Access. 4.4 SPECIFIEKE ZORGGROEPEN BINNEN DE SCHOOL De school kent geen specifieke zorggroepen. Aan leerlingen met (ernstige) sociaalemotionele- en/of gedragsproblemen en/of leerproblemen wordt extra zorg besteed. 4.5 DE TWEEDE LIJN BINNEN DE SCHOOL STUDIELEIDING De studieleiders vormen de tweede lijn begeleiding en zijn verantwoordelijk voor de studie-, keuze- en individuele begeleiding. Vanuit hun specifieke deskundigheid geeft de studieleiding richting aan ontwikkelingen binnen de begeleidingsprocessen op school. De studieleiders begeleiden leerlingen en kunnen intern verwijzen naar de remedial teacher of de onderwijshulpverlener STUDIEBEGELEIDING

7 In het kader van studiebegeleiding worden resultaten, werkhouding en inzicht door de mentor met de leerlingen besproken. Op basis van hiervan worden de leerlingen beoordeeld bij de overgang (zie nota rapportage. Tijdens de studielessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden. De verantwoordelijkheid voor de totale studiebegeleiding ligt bij de studieleider. Deze heeft nauw overleg met de mentor over de begeleiding van zijn klas en leerlingen KEUZEBEGELEIDING De studieleiding verzorgt de inhoud van de studielessen en geeft de mentor verdere informatie. De mentor begeleidt zijn leerlingen in het keuzeproces en wordt hierbij gecoacht door de studieleider INDIVIDUELE BEGELEIDING: Het gaat hierbij om leerlingen met sociale en of emotionele problemen. Gesignaleerde problemen worden bij de studieleider gemeld. Deze overlegt regelmatig met de mentor. Wanneer een probleem te groot of te complex is voor de mentor wordt een leerling door de SL begeleid. De mentor is eerste lijn begeleider, de studieleider tweede lijn begeleider. Ernstige (structurele) problemen worden in het zorgbreedteoverleg besproken en indien nodig verwezen naar een externe instantie, de derde lijn begeleiding. Ouders worden bij problemen van hun kind altijd op de hoogte gesteld tenzij er belangrijke argumenten zijn om dit niet te doen. Zij worden betrokken bij het oplossen van de problemen. 4.6 ZORGBREEDTECOMMISSIE De zorgbreedtecommissie komt één keer per maand bij elkaar en bestaat uit: schoolarts, leerplichtambtenaar, onderwijshulpverlener, een medewerker van het tienerteam en de studieleiders. 4.7 ONDERWIJSHULPVERLENER De school beschikt over een onderwijshulpverlener, deze indiceert leerlingen voor Boppi verwijzingen en trainingen sociale vaardigheden. Daarnaast voert hij/zij individuele gesprekken met leerlingen. Hij/zij ondersteunt de studieleiding en neemt deel aan het zorgbreedte overleg. 4.8 SPECIFIEK ZORGAANBOD BINNEN DE SCHOOL De school kent een paar vormen van specifieke zorg waarnaar de studieleider leerlingen kan verwijzen: Remedial teacher Onderwijshulpverlener Huiswerkklas ONDERSTEUNING BIJ ACHTERBLIJVENDE LEERPRESTATIES Leerlingen die moeite hebben met tekstebegrip worden op studieuur Taal geplaatst Voor een aantal vakken is het mogelijk studieuren te volgen, deze zijn bedoeld als extra ondersteuning bij een vak waar een leerling moeite mee heeft. In de huiswerkklas zitten leerlingen die door de studieleider zijn verwezen omdat zij moeite hebben met het organiseren en plannen van hun huiswerk

8 thuis geen rustige plek hebben om huiswerk te maken zelf graag willen en gemotiveerd zijn SOCIAAL-EMOTIONELE ONDERSTEUNING Zie mentor, studieleiding, zorgbreedte SPECIFIEKE TRAININGEN Leerlingen met faalangst kunnen op individuele basis een faalangstreductie training doen. Het opzetten van groepstrainingen is in ontwikkeling In alle eerste klassen wordt in samenwerking met theatergroep Werktuig een aantal lessen besteed aan pesten. Het Pestprotocol wordt nieuw leven ingeblazen. Voor trainingen sociale vaardigheden worden leerlingen naar BJA verwezen. 4.9 STOP EN TOP Leerlingen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet in de klas kunnen functioneren worden naar het Time Out Project van Afraad Boddaert PPI verwezen. Leerlingen kunnen daar maximaal drie maanden onder begeleiding werken waarna zij weer naar school terugkomen. De school blijft verantwoordelijk voor deze leerlingen DE DERDE LIJN Derde lijn begeleiding is altijd externe begeleiding. Leerlingen worden door studieleider of zorgbreedtecommissie naar andere instanties verwezen; BJA, GGZ, Afra Boddaert PPI, Nieuwe Perspectieven. Bij verzuim kan de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaken met verzoek om een MHS en of ROOS, deze worden beide uitgevoerd door een medewerker van BJA. (Zie bijlage verzuimbeleid) Hoofdstuk 5 TOEPASSEN VAN TOETSEN EN TESTEN 5.1 WANNEER TOETSEN In de loop van het tweede leerjaar wordt bij twijfel aan de mogelijkheden van een leerling qua niveau en/of belangstelling een capaciteiten- en/of interessetest afgenomen. In 3 VMBO-T, 3 Havo, 3 Atheneum en 3 Gymnasium wordt klassikaal een interessetest afgenomen. 5.2 WELKE TOETSEN In 3 VMBO-T en in 3 Havo wordt de BIO afgenomen, in 3 Atheneum en 3 Gymnasium de ABIV. 5.3 OMGAAN MET RESULTATEN In het tweede leerjaar worden testresultaten gebruikt bij de determinatie en bij de keuze van een andere school met beroepsgerichte leerwegen. De studieleider bespreekt dit met leerling en ouders. In het derde leerjaar bespreekt de mentor de testresultaten met de leerlingen. De resultaten worden gebruikt bij het kiezen van een profiel, sector of vervolgopleiding.

9 Hoofdstuk 6 DOORSTROOM EN UITSTROOM 6.1 REDENEN VAN EN PROCEDURE BIJ DOORSTROOM Zie nota rapportage 6.2 REDENEN VAN EN PROCEDURE BIJ UITSTROOM De school kent twee vormen van uitstroom: Verhuizing o Ouders hebben zelf al een school gevonden en de nieuwe school vraagt ons om informatie over de betreffende leerling. o De studieleider belt scholen in de nieuwe woonomgeving om een plaats voor de leerling te zoeken. De leerling functioneert niet op een niveau dat op het Calandlyceum wordt gegeven. o Leerling en ouders wordt tijdig geadviseerd een andere school te zoeken die passend onderwijs biedt. o Als dat niet lukt stelt de studieleider de leerplichtambtenaar op de hoogte en belt in overleg met leerling en ouders andere scholen om een geschikte school te vinden. Hoofdstuk 7 KWALITEITSZORG 7.1 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SCHOOLMEDEWERKERS De school geeft de medewerkers ruim gelegenheid tot het volgen van scholing. Medewerkers maken goed gebruik van de mogelijkheid om cursussen te volgen en informatieve bijeenkomsten te bezoeken. Een deel van het personeel heeft een training gehad in het omgaan met agressief gedrag, komend cursusjaar komen er opnieuw trainingen. Alle mentoren hebben een training gesprekstechnieken gedaan. Hoofdstuk 8 BIJLAGEN HANDLEIDINGEN, PROTOCOLLEN, DRAAIBOEKEN

School Ondersteuningsplan College de Meer 2014-2015

School Ondersteuningsplan College de Meer 2014-2015 School Ondersteuningsplan College de Meer 2014-2015 1 Versie: 3 juli 2014 Hoofdstuk 1: Algemene gegevens en kengetallen 5 Hoofdstuk 2: Beschrijving en profilering van de school 6 2.1: Algemene missie en

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie De Sint Jorisschool realiseert VMBO-T onderwijs voor leerlingen die om uiteenlopende redenen onvoldoende in staat zijn om binnen een reguliere

Nadere informatie

SCHOOL Ondersteuningsplan. HET 4 e GYMNASIUM

SCHOOL Ondersteuningsplan. HET 4 e GYMNASIUM SCHOOL HET 4 e GYMNASIUM INHOUDSOPGAVE Vooraf 3 Inleiding 4 Deel A: Wie zijn betrokken bij ondersteuning? 1. De eerstelijns ondersteuning 5 1.1 Vakdocenten 1.2 Mentoren 1.3 juniorbegeleiders 1.4 Verzuimmedewerker

Nadere informatie

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015

Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Hoofdstukken ondersteuning uit Schoolgids Regius College en Regius College Praktijkonderwijs 2014-2015 Inhoud REGIUS COLLEGE SCHAGEN... 3 1. DE ONDERSTEUNING OP HET REGIUS COLLEGE... 3 1.1 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015

Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Zorgplan Sint-Laurenscollege 2014-2015 Leerlingen op het SLC melden zich op een school die betrokkenheid en geborgenheid uit wil stralen. Hiervoor heeft de school een zorgsysteem dat in deze notitie wordt

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Adelbert College Wassenaar

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Adelbert College Wassenaar SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Adelbert College Wassenaar september 2014 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel van het Adelbert College Wassenaar. Hiermee geven we onze leerlingen, ouders,

Nadere informatie

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt..

Zorgplan Theresialyceum. Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. Zorgplan Theresialyceum Opdat elk kind zijn kleur en kracht vindt.. INHOUD Inleiding... 2 Visie op zorg... 3 0 Leerlingen uit groep 8... 4 I De zorg en begeleiding specifiek voor leerjaar 1.. 4 I.I Coaching

Nadere informatie

Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017

Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017 Onderwijs Ondersteuningsplan 2013-2017 december 2013 1 Inhoud 1 Inleiding en Visie op leerlingbegeleiding...3 2 Het Onderwijs Ondersteuningsaanbod Eerste Lijn...6 3 Het Onderwijs Ondersteuningsaanbod Tweede

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege.

zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege. zorgplan 2011-2012 maurick college postbus 2040 5260 ca vught 073-6562302 info@maurickcollege.nl www.maurickcollege.nl brinnummer 02QT Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorwoord: 5 Algemene Informatie over het

Nadere informatie

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM

DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM SCHOOLGIDS SCHOOLJAAR 2014/15 DON BOSCO COLLEGE VOLENDAM Pagina 1 Pagina 2 VOORWOORD Geachte ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van het Don Bosco College

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave. Een woord vooraf. 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte Schoolgids 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 De school 1.1 Richting 1.2 Situering van de school in de wijk 1.3 Schoolgrootte 2 Waar de school voor staat 2.1 Onze visie / missie;

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Citadel College Het Citadel College kent 2 locaties. Op de locatie Dijkstraat worden de opleidingen vmbo basis/kader verzorgd en op de locatie

Nadere informatie

Zorgplan De Atlant 2012-2015

Zorgplan De Atlant 2012-2015 Zorgplan De Atlant 2012-2015 1 Inhoudsopgave Zorgplan De Atlant Hoofdstuk 1 Zorg in de school/ het Kader Pagina: 7 Hoofdstuk 2 Generiek Zorgaanbod Pagina: 8 2.1 Het Startformulier 2.2 Contacten met Ouders

Nadere informatie

2014-2015. Schoolondersteuningsplan. Heerenlanden College Vmbo BB/KB

2014-2015. Schoolondersteuningsplan. Heerenlanden College Vmbo BB/KB 2014-2015 Schoolondersteuningsplan Heerenlanden College Vmbo BB/KB Inhoud Missie en Visie.... 4 De school ziet de leerlingen als unieke persoonlijkheden:... 4 Visie op begeleiding... 4 De inrichting van

Nadere informatie

Sintermeertencollege

Sintermeertencollege Sintermeertencollege Schoolgids 2014-2015 v5_front11092014 Verleg je grenzen! 1 SINTERMEERTEN ABC, inhoudsopgave A B C D E F G H I J Academische Opleidingsschool (AOS) Adressen Afdelingsleider Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College.

Schoolgids 2014-2015. Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Schoolgids 2014-2015 Geachte ouder/verzorger, Voor u ligt de nieuwe schoolgids 2014-2015van onze school het Bindelmeer College. Het Bindelmeer College is een brede VMBO-school met een nieuwe uitstraling

Nadere informatie

Ondersteuningsplan 2012-2015

Ondersteuningsplan 2012-2015 Ondersteuningsplan 2012-2015 BS de Klokkenberg Juni 2012 Inhoud: Ondersteuningsplan BS de Klokkenberg Pagina 1 1. Inleiding; BS de Klokkenberg is een basisschool met ongeveer 200 leerlingen. De school

Nadere informatie

2014-2015 SCHOOLGIDS

2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS Schoolgids Kennemer College mavo pagina pagina pagina pagina pagina [3] Voorwoord [4] Het Kennemer College Vestigingen en opleidingen Het onderwijs aan het Kennemer College Het Kennemer

Nadere informatie

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl.

Meer informatie over het vrijeschoolonderwijs en de examenresultaten op: www.michaelcollege.nl en www.lerenvoorhetleven.nl. Het Michaël College: voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo en vmbo Het Michaël college in Breda Prinsenbeek verzorgt voortgezet vrijeschoolonderwijs voor vwo, havo, mavo en vmbo (g/tl). De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015.

SCHOOLGIDS 2015-2016. Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. SCHOOLGIDS 2015-2016 Vastgesteld door het bevoegd gezag op 9 juli 2015. VOORWOORD Dit is de schoolgids van het Calandlyceum voor het schooljaar 2015-2016. Een schoolgids is een manier om aan anderen duidelijk

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs

Samen bouwen aan jouw toekomst. ondersteuningsplan passend onderwijs Samen bouwen aan jouw toekomst ondersteuningsplan passend onderwijs mei 2015 1 Inhoudsopgave Vooraf 4 Hoofdstuk 1 Inleiding...5 Hoofdstuk 2 Organisatie Onderwijs en Zorg...8 2.1 Algemene gegevens...8 2.2

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015 IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346 77

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Schoolondersteuningsprofiel. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoolondersteuningsprofiel CSG Willem de Zwijger Schoonhoven 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 11 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie

Nadere informatie

Helder. Regulier, en dan anders

Helder. Regulier, en dan anders Helder Regulier, en dan anders 2015/2016 Inhoud 1 Regulier, en dan anders 4 2 Pleinschool Helder onderdeel van... 6 3 Onderwijsaanbod 8 4 Rapportage en overgangsnormen 13 5 Procedure van aanmelding en

Nadere informatie

PiersonGids 2015/2016

PiersonGids 2015/2016 PiersonGids 2015/2016 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 3 Hoofdstuk 1 De school... 4 Opdracht en missie... 4 Profiel van de school... 4 De naam van de school... 4 Inrichting van de school... 4 Veilig klimaat...

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie