ZORGPLAN CALANDLYCEUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZORGPLAN CALANDLYCEUM"

Transcriptie

1 ZORGPLAN STARTNOTITIE CALANDLYCEUM Mariëtte Jordaans Amsterdam, april 2003 Deze startnotitie beschrijft de huidige zorgstructuur op het Calandlyceum. Vanuit deze versie van het zorgplan zullen doelstellingen en ontwikkelingen nader worden beschreven.

2 INHOUDSOPGAVE: 1 Hoofdstuk 1 Zorg in de school, het kader 1.1 Zorg in de school, een begripsafbakening 1.2 Taakstelling van het samenwerkingsverband 1.3 Relatie tot het Lokaal Onderwijs en Jeugdplan 2 Hoofdstuk 2 Aannamebeleid 2.1 Kwantitatieve en kwalitatieve normen bij toelating 2.2 Doelgroepbepaling 2.3 Onderstroom, inclusief kernprocedure 2.4 Zij-instroom 2.5 Afwijzen en doorverwijzen 3 Hoofdstuk 3 Generiek zorgaanbod 3.1 Mentoraat 3.2 Sportbegeleider 3.3 Absentie- en verzuimbeleid 3.4 Leerlingbesprekingen 3.5 Een veilige school 3.6 Vertrouwenspersoon 3.7 Sanctiebeleid 4 Hoofdstuk 4 Specifiek zorgaanbod 4.1 Stroomschema zorg 4.2 Individuele handelingsplanning en plan 4.3 Volgsysteem zorgleerling en leerling-dossier 4.4 Specifieke zorggroepen binnen de school 4.5 De tweede lijn binnen de school Studieleiding Studiebegeleiding Keuzebegeleiding Individuele begeleiding 4.6 Zorgbreedtecommissie 4.7 Onderwijshulpverlener 4.8 Specifiek zorgaanbod binnen de school Ondersteuning bij achterblijvende leerprestaties Specifieke trainingen 4.9 STOP en TOP 4.10 De derde lijn 5 Hoofdstuk 5 Toepassen van toetsen en testen 5.1 Wanneer toetsen 5.2 Welke toetsen 5.3 Omgaan met resultaten 6 Hoofdstuk 6 Doorstroom en uitstroom 6.1 Redenen van en procedure bij doorstroom 6.2 Redenen van en procedure bij uitstroom 7 Hoofdstuk 7 Kwaliteitszorg 7.1 Deskundigheidsbevordering schoolmedewerkers 8 Bijlagen Handleidingen, draaiboeken, protocollen

3 Hoofdstuk 1 ZORG IN DE SCHOOL, HET KADER 1.1 ZORG IN DE SCHOOL, EEN BEGRIPSAFBAKENING De zorg van de leerlingen is gericht op drie gebieden: studie(vaardigheid)begeleiding keuzebegeleiding sociaal emotionele begeleiding 1.2 TAAKSTELLING VAN HET SAMENWERKINGSVERBAND Het Calandlyceum neemt deel aan het Regionaal Samenwerkingsverband West In dit samenwerkingsverband zijn alle scholen in Amsterdam West vertegenwoordigd. De Regionale Samenwerkingsverbanden beslissen over de besteding van de extra zorggelden die het Ministerie van Onderwijs beschikbaar stelt. Het Calandlyceum is vertegenwoordigd in het directeurenoverleg en in het overleg van zorgcoördinatoren van het Samenwerkingsverband RELATIE TOT HET LOKAAL ONDERWIJS EN JEUGDPLAN Het Lokaal Onderwijs- en Jeugdplan geeft kaders aan om onderwijs en jeugdzorg te laten aansluiten opdat de voorzieningen beter op elkaar afgestemd worden. Gezien het belang van aansluiting tussen jeugdzorg en onderwijs worden hiervoor in de periode extra middelen vrijgemaakt. In het directeurenoverleg van het Samenwerkingsverband is de intentie uitgesproken om dit proces van afstemming gezamenlijk uit te voeren. Hoofdstuk 2 AANNAMEBELEID 2.1 KWANTITATIEVE EN KWALITATIEVE NORMEN BIJ TOELATING In het eerste leerjaar gaat het Calandlyceum uit van 4 VMBO-T klassen, 4 Havo/Mavo klassen, 4 Atheneum/Havo klassen en 2 Gymnasium klassen. 2.2 DOELGROEPBEPALING Leerlingen met een VMBO-t, Havo, Atheneum of Gymnasium advies van de basisschool en een bijbehorende CITO kunnen zich op het Calandlyceum aanmelden. Als er een ernstige discrepantie bestaat tussen het CITO en het advies van de basisschool kan de GIVO-test afgenomen worden. LOOT-SCHOOL Leerlingen die serieus aan sport doen en voldoen aan bovenstaande toelatingseisen kunnen zich aanmelden voor een sportklas. Zij worden getest op motorische vaardigheden op grond waarvan zij in een sportklas geplaatst kunnen worden. Zie protocol aanname topsportleerling. 2.3 ONDERSTROOM, INCLUSIEF KERNPROCEDURE De kernprocedure is van toepassing. Bij te veel aanmeldingen hebben broertjes en zusjes van al op school zittende leerlingen voorrang. 2.4 ZIJ-INSTROOM (protocol moet gemaakt worden)

4 Het Calandlyceum kent vier aanleidingen tot zij-instroom: verhuizing niveau dat wel op het Calandlyceum wordt gegeven maar niet op de afleverende school afleverende school verzoekt om toelating om zwaarwegende reden leerling van andere school verzoekt om toelating om zwaarwegende reden 2.5 AFWIJZEN EN DOORVERWIJZEN Een leerling zonder passend advies wordt afgewezen. Een leerling kan als resultaten en studiehouding daartoe aanleiding geven zowel een niveau opstromen als een niveau afstromen. Hoofdstuk 3 GENERIEK ZORGAANBOD 3.1 MENTORAAT De mentor draagt zorg voor het pedagogisch klimaat in zijn klas. Hij bespreekt regels en maakt afspraken met zijn klas die een goede werksfeer bevorderen. Studie-, keuze- en individuele begeleiding van leerlingen wordt door de mentoren verzorgd. De mentor volgt de studieresultaten van de leerlingen. Hij signaleert probleemgedrag, treft adequate maatregelen en roept zo nodig hulp of advies in van de studieleider. De mentor schrijft de memo s bij de rapporten en bepreekt die met ouders en leerling tijdens de memo-uitreiking. Indien nodig is er vaker contact tussen mentor en ouders. De mentor heeft regelmatig overleg met de studieleider van de betreffende afdeling over de leerlingen. 3.2 SPORTBEGELEIDER Wanneer een leerling een LOOT-status heeft wordt hem/haar een sportbegeleider toegewezen. De taak van een sportbegeleider is de leerling begeleiden bij het combineren van schoolwerk en sport. Aandachtspunten daarbij zijn: studieplanning, resultaten, verlof i.v.m. trainingen en wedstrijden en het regelen van eventueel in te halen of op te sturen werk. Indien nodig kan een leerling vrijstelling krijgen van LO en expressie. In de Eindschool kan rekening worden gehouden met roosterwensen. 3.3 ABSENTIE- EN VERZUIMBELEID De absentie wordt ieder lesuur opgenomen en verwerkt in de absentenregistratie. Leerlingen die te veel verzuimen of te laat komen worden doorgegeven aan de afdelingsleider. Deze controleert de gegevens en neemt maatregelen. Ouders worden bij te veel verzuim of te laat komen per brief geïnformeerd, problematisch verzuim wordt gemeld aan het LAS en de leerplichtambtenaar. De studieleider heeft regelmatig overleg met de leerplichtambtenaar over leerlingen met problematisch verzuim. Zie bijlage verzuimbeleid 3.4 LEERLINGBESPREKINGEN Drie maal per jaar, tijdens de rapportvergaderingen worden de leerlingen besproken. Bij problemen worden tussentijdse besprekingen georganiseerd.

5 3.5 EEN VEILIGE SCHOOL De afdelingsleiding is verantwoordelijk voor de orde en rust op school. De scholen in Amsterdam West hebben een convenant met de politie. Een medewerker van tienerteam neemt deel aan het zorgbreedte overleg. Op het gebied van veiligheid is veel in ontwikkeling; De school heeft een veiligheidscoördinator en de projectgroep een veilige en schone school is net opgericht. Een deel van het personeel heeft inmiddels een training gehad in het omgaan met agressief gedrag. Een aantal OOPers is in het bezit van een EHBO-diploma en neemt deel aan (herhaling)cursussen. Invoering van een herstelgerichte aanpak bij incidenten volgens de methode Echt Recht is in ontwikkeling. Zie bijlagen Stappenplan bij gewelddadig gedrag Checklist bij calamiteiten 3.6 VERTROUWENSPERSOON De studieleiders zijn aangesteld als vertrouwenspersoon voor de leerlingen. Voor het personeel zijn drie vertrouwenspersonen aangesteld, twee intern en een extern. Op het Calandlyceum geldt een klachtenregeling. Ook is de school aangesloten bij een externe klachtencommissie. Het Bureau Emancipatie Ontwikkeling en Advisering (BE+A) heeft in samenwerking met het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) een netwerk opgezet in Noord- Holland voor alle vertrouwenspersonen in het AVO, VMBO en VWO. Het Calandlyceum neemt hieraan deel. 3.7 SANCTIEBELEID De schoolregels worden aan het begin van het schooljaar met elke klas besproken door de mentor of afdelingsleider. Bij overtredingen in de klas bepaalt de docent de straf. Wij gaan er vanuit dat alle medewerkers van de school medeverantwoordelijkheid dragen voor de orde en netheid op school. Zij zullen bij een overtreding buiten het klaslokaal tegen de schoolregels, de betrokken leerling daar op aanspreken. Wanneer een leerling zijn gedrag niet verbetert kan de afdelingleiding ingeschakeld worden. De maatregel die de afdelingsleider treft hang af van de zwaarte en de frequentie van de overtreding. Afhankelijk van de ernst van de overtreding worden de ouders op school uitgenodigd voor een gesprek. De afdelingsleider bespreekt het gedrag van de leerling met de mentor, en verwijst naar de studieleider als blijkt dat de leerling problemen heeft. Bij ernstige overtredingen of als een leerling herhaaldelijk dezelfde fout maakt kan de afdelingsleider een voorstel doen tot schorsing van de lessen. Bij schorsing wordt altijd contact met de ouders opgenomen. Indien een overtreding een strafbaar feit betreft binnen of buiten de school, kan aangifte worden gedaan bij de politie. In een aantal zaken is dat zelfs verplicht omdat in Amsterdam West een convenant bestaat om kleine criminaliteit te bestrijden. Hier is ook afgesproken dat of de school of de politie straf oplegt. Uitgangspunt is dat een leerling niet twee keer voor hetzelfde vergrijp wordt gestraft. Zie bijlage, protocol schorsingen en schoolveranderingsprocedure

6 Hoofdstuk 4 SPECIFIEK ZORGAANBOD 4.1 STROOMSCHEMA ZORG VAN SIGNALERING, NAAR HANDELINGSPLANNING, BESPREKING INTERNE EN EXTERNE ZORGCOMMISSIE, EVALUATIE, NAZORG Zie bijlage stroomschema zorg 4.2 INDIVIDUELE HANDELINGSPLANNING EN PLAN Is in ontwikkeling 4.3 VOLGSYSTEEM ZORGLEERLING EN LEERLINGDOSSIER Inhoud schooladministratie systeem Personalia Afleverende (basis)school Schoolverloop Resultaten Taalproblemen Verzuim, te laat komen en verlof CITO score Inhoud leerlingdossiers Inschrijfformulier Kopie paspoort ouders SAF formulieren Rapporten Memo s Testgegevens Onderwijskundig rapport Dyslexieverklaring Medische verklaring Brieven Daarnaast gebruiken de afdelingsleiders een kaartenbak om dagelijks disciplinaire gegevens te administreren. Mentoren, afdelingsleiders en studieleiders kunnen deze gegevens inzien. De studieleiders houden een eigen administratie van zorgleerlingen bij in Access. 4.4 SPECIFIEKE ZORGGROEPEN BINNEN DE SCHOOL De school kent geen specifieke zorggroepen. Aan leerlingen met (ernstige) sociaalemotionele- en/of gedragsproblemen en/of leerproblemen wordt extra zorg besteed. 4.5 DE TWEEDE LIJN BINNEN DE SCHOOL STUDIELEIDING De studieleiders vormen de tweede lijn begeleiding en zijn verantwoordelijk voor de studie-, keuze- en individuele begeleiding. Vanuit hun specifieke deskundigheid geeft de studieleiding richting aan ontwikkelingen binnen de begeleidingsprocessen op school. De studieleiders begeleiden leerlingen en kunnen intern verwijzen naar de remedial teacher of de onderwijshulpverlener STUDIEBEGELEIDING

7 In het kader van studiebegeleiding worden resultaten, werkhouding en inzicht door de mentor met de leerlingen besproken. Op basis van hiervan worden de leerlingen beoordeeld bij de overgang (zie nota rapportage. Tijdens de studielessen wordt aandacht besteed aan studievaardigheden. De verantwoordelijkheid voor de totale studiebegeleiding ligt bij de studieleider. Deze heeft nauw overleg met de mentor over de begeleiding van zijn klas en leerlingen KEUZEBEGELEIDING De studieleiding verzorgt de inhoud van de studielessen en geeft de mentor verdere informatie. De mentor begeleidt zijn leerlingen in het keuzeproces en wordt hierbij gecoacht door de studieleider INDIVIDUELE BEGELEIDING: Het gaat hierbij om leerlingen met sociale en of emotionele problemen. Gesignaleerde problemen worden bij de studieleider gemeld. Deze overlegt regelmatig met de mentor. Wanneer een probleem te groot of te complex is voor de mentor wordt een leerling door de SL begeleid. De mentor is eerste lijn begeleider, de studieleider tweede lijn begeleider. Ernstige (structurele) problemen worden in het zorgbreedteoverleg besproken en indien nodig verwezen naar een externe instantie, de derde lijn begeleiding. Ouders worden bij problemen van hun kind altijd op de hoogte gesteld tenzij er belangrijke argumenten zijn om dit niet te doen. Zij worden betrokken bij het oplossen van de problemen. 4.6 ZORGBREEDTECOMMISSIE De zorgbreedtecommissie komt één keer per maand bij elkaar en bestaat uit: schoolarts, leerplichtambtenaar, onderwijshulpverlener, een medewerker van het tienerteam en de studieleiders. 4.7 ONDERWIJSHULPVERLENER De school beschikt over een onderwijshulpverlener, deze indiceert leerlingen voor Boppi verwijzingen en trainingen sociale vaardigheden. Daarnaast voert hij/zij individuele gesprekken met leerlingen. Hij/zij ondersteunt de studieleiding en neemt deel aan het zorgbreedte overleg. 4.8 SPECIFIEK ZORGAANBOD BINNEN DE SCHOOL De school kent een paar vormen van specifieke zorg waarnaar de studieleider leerlingen kan verwijzen: Remedial teacher Onderwijshulpverlener Huiswerkklas ONDERSTEUNING BIJ ACHTERBLIJVENDE LEERPRESTATIES Leerlingen die moeite hebben met tekstebegrip worden op studieuur Taal geplaatst Voor een aantal vakken is het mogelijk studieuren te volgen, deze zijn bedoeld als extra ondersteuning bij een vak waar een leerling moeite mee heeft. In de huiswerkklas zitten leerlingen die door de studieleider zijn verwezen omdat zij moeite hebben met het organiseren en plannen van hun huiswerk

8 thuis geen rustige plek hebben om huiswerk te maken zelf graag willen en gemotiveerd zijn SOCIAAL-EMOTIONELE ONDERSTEUNING Zie mentor, studieleiding, zorgbreedte SPECIFIEKE TRAININGEN Leerlingen met faalangst kunnen op individuele basis een faalangstreductie training doen. Het opzetten van groepstrainingen is in ontwikkeling In alle eerste klassen wordt in samenwerking met theatergroep Werktuig een aantal lessen besteed aan pesten. Het Pestprotocol wordt nieuw leven ingeblazen. Voor trainingen sociale vaardigheden worden leerlingen naar BJA verwezen. 4.9 STOP EN TOP Leerlingen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet in de klas kunnen functioneren worden naar het Time Out Project van Afraad Boddaert PPI verwezen. Leerlingen kunnen daar maximaal drie maanden onder begeleiding werken waarna zij weer naar school terugkomen. De school blijft verantwoordelijk voor deze leerlingen DE DERDE LIJN Derde lijn begeleiding is altijd externe begeleiding. Leerlingen worden door studieleider of zorgbreedtecommissie naar andere instanties verwezen; BJA, GGZ, Afra Boddaert PPI, Nieuwe Perspectieven. Bij verzuim kan de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaken met verzoek om een MHS en of ROOS, deze worden beide uitgevoerd door een medewerker van BJA. (Zie bijlage verzuimbeleid) Hoofdstuk 5 TOEPASSEN VAN TOETSEN EN TESTEN 5.1 WANNEER TOETSEN In de loop van het tweede leerjaar wordt bij twijfel aan de mogelijkheden van een leerling qua niveau en/of belangstelling een capaciteiten- en/of interessetest afgenomen. In 3 VMBO-T, 3 Havo, 3 Atheneum en 3 Gymnasium wordt klassikaal een interessetest afgenomen. 5.2 WELKE TOETSEN In 3 VMBO-T en in 3 Havo wordt de BIO afgenomen, in 3 Atheneum en 3 Gymnasium de ABIV. 5.3 OMGAAN MET RESULTATEN In het tweede leerjaar worden testresultaten gebruikt bij de determinatie en bij de keuze van een andere school met beroepsgerichte leerwegen. De studieleider bespreekt dit met leerling en ouders. In het derde leerjaar bespreekt de mentor de testresultaten met de leerlingen. De resultaten worden gebruikt bij het kiezen van een profiel, sector of vervolgopleiding.

9 Hoofdstuk 6 DOORSTROOM EN UITSTROOM 6.1 REDENEN VAN EN PROCEDURE BIJ DOORSTROOM Zie nota rapportage 6.2 REDENEN VAN EN PROCEDURE BIJ UITSTROOM De school kent twee vormen van uitstroom: Verhuizing o Ouders hebben zelf al een school gevonden en de nieuwe school vraagt ons om informatie over de betreffende leerling. o De studieleider belt scholen in de nieuwe woonomgeving om een plaats voor de leerling te zoeken. De leerling functioneert niet op een niveau dat op het Calandlyceum wordt gegeven. o Leerling en ouders wordt tijdig geadviseerd een andere school te zoeken die passend onderwijs biedt. o Als dat niet lukt stelt de studieleider de leerplichtambtenaar op de hoogte en belt in overleg met leerling en ouders andere scholen om een geschikte school te vinden. Hoofdstuk 7 KWALITEITSZORG 7.1 DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING SCHOOLMEDEWERKERS De school geeft de medewerkers ruim gelegenheid tot het volgen van scholing. Medewerkers maken goed gebruik van de mogelijkheid om cursussen te volgen en informatieve bijeenkomsten te bezoeken. Een deel van het personeel heeft een training gehad in het omgaan met agressief gedrag, komend cursusjaar komen er opnieuw trainingen. Alle mentoren hebben een training gesprekstechnieken gedaan. Hoofdstuk 8 BIJLAGEN HANDLEIDINGEN, PROTOCOLLEN, DRAAIBOEKEN

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5

1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3. 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 Zorgplan en ondersteuningsprofiel 2014-2015 1 Inhoud blz. 1 Missie en visie inzake Passend Onderwijs 3 2. Interne leerlingbegeleiding 4 2.1 Eerste lijn 4 Docenten en mentoren 4 Afdelingsleider 5 2.2 Tweede

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen

Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen. Algemeen Onderlegger Kijkwijzer Zorgprofielen Algemeen Gegevens school Naam: Prinsentuin van Cooth VMBO Adres: Tuinzigtlaan 10 Plaatsnaam: Breda Contactpersoon: dhr. P. van Vessem Leerwegen sectoren Basis, kader,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Erasmus College Zoetermeer

Erasmus College Zoetermeer Samenwerkingsschool Daltonscholengemeenschap voor Gymnasium, Atheneum, HAVO en VMBO TL Van Doornenplantsoen 31 2722 ZA Zoetermeer Telefoon: 079-331 92 04 Fax: 079-331 45 71 E-mail: dalton@erasmuscollege.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan

Schoolondersteuningsplan Schoolondersteuningsplan Hellen Andriessen, september 2015 1. Zorg in de school, het kader 1.1 De opdracht van de school 1.2 Leerlingenzorg en leerlingbegeleiding 1.3 Wolkenland 2. Aannamebeleid 2.1 Doelgroep

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben:

Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo. Beleid. Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid. Handig om bij de hand te hebben: Vignet Welbevinden en Sociale Veiligheid, vo Vragenlijst Welbevinden en Sociale Veiligheid Handig om bij de hand te hebben: Schoolplan Zorgplan Veiligheidsplan Schoolondersteuningsplan Beleid 1. Geef aan

Nadere informatie

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM

TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM TOELATINGSBELEID 2015-2016 KENNEMER LYCEUM 1 AANMELDING BRUGKLAS Ouders/verzorgers kunnen hun zoon/dochter persoonlijk aanmelden tijdens een intakegesprek op een van de aanmelddata. Daarvoor is het noodzakelijk

Nadere informatie

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012

Zorgstructuur. Kim van de Belt 28 november 2012 Zorgstructuur Kim van de Belt 28 november 2012 Inhoud presentatie Candea College Zorgstructuur Sterke punten en ontwikkelpunten Discussie Candea College 2400 leerlingen 3 locaties VMBO, HAVO, VWO Technasium,

Nadere informatie

Bijlage 24 Schoolondersteuningsprofiel Picasso Lyceum

Bijlage 24 Schoolondersteuningsprofiel Picasso Lyceum Bijlage 24 Schoolondersteuningsprofiel Picasso Lyceum Vooraf Op 1 augustus 2014 wordt Passend Onderwijs ingevoerd. Het Picasso Lyceum maakt deel uit van het Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van het Kandinsky College, locatie Malderburchtstraat Het Kandinsky College Malderburchtstraat is een school voor mavo, (tweetalig) havo en (tweetalig)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014

Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014 Schoolondersteuningsprofiel Orion Lyceum 2013-2014 Algemeen Gegevens school Orion Lyceum Waterloostraat 27 Breda 076-5729864 R.Schipperen M. Rijnders, zorgcoördinator, coördinator leerjaar 1/4 Leerwegen

Nadere informatie

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO

Onderwijs en zorg op maat. VMBO Basis & Kader met LWOO Onderwijs en zorg op maat VMBO Basis & Kader met LWOO Leerlingen met extra of speciale ondersteuningsbehoeften kunnen bij ons terecht. We gaan uit van de mogelijkheden die elk kind bezit. Iedersland College

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

*Schoolondersteuningsprofiel

*Schoolondersteuningsprofiel *Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia de Mendoza Lyceum Mendelssohnlaan 1 4837 CV Breda Telefoon: 076-5601350 Contactpersoon: Maria Kops, ondersteuningscoördinator Website: www.mencia.nl

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2 Havo 2 VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via

Nadere informatie

Welkom op de. Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure. OSG Sevenwolden Locatie Joure. Pasteurweg 1 8503 AB Joure

Welkom op de. Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure. OSG Sevenwolden Locatie Joure. Pasteurweg 1 8503 AB Joure Welkom op de Voorlichting basisscholen vervolgonderwijs OSG Sevenwolden, locatie Joure OSG Sevenwolden Locatie Joure Pasteurweg 1 8503 AB Joure T : 0513-657385 M : jo@sevenwolden.nl www.osgsevenwolden.nl

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT

PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT PESTPROTOCOL OBS DE DUIZENDPOOT Vooraf In dit pestprotocol staat welke maatregelen de school neemt om pesten te voorkomen (preventie) en pesten aan te pakken. Het geeft aan dat OBS De Duizendpoot het bestrijden

Nadere informatie

ZORG en BEGELEIDING 2011

ZORG en BEGELEIDING 2011 ZORG en BEGELEIDING 2011 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg 5 Aannamebeleid

Nadere informatie

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015

CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 CTC Procedure voor aanmelding en toelating voor het schooljaar 2014-2015 1. Er kan slechts bij één school worden ingeschreven. Aanmelding geschiedt rechtstreeks bij de scholen voor voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Plan leerlingbegeleiding 2014-2015

Plan leerlingbegeleiding 2014-2015 Plan leerlingbegeleiding 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Passend Onderwijs op het Sint Vituscollege 2 2. Actoren en taken 3 3. Begeleidingsaanbod 5 4. Omschrijving onderdelen begeleiding: 4.1 Vakgerichte begeleiding

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist

ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist ZORGPLAN Christelijk Lyceum Zeist 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Zorgplan in samenhang 2. Visie op Onderwijs 3. Visie op Leerlingenzorg 4. Basispakket 5. Zorgaanbod a. Handelingsgericht werken b. Onderwijskundige

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen

Schoolondersteuningsprofiel. Algemeen Schoolondersteuningsprofiel Algemeen Gegevens school Mencia Sandrode Akkermolenweg 2d 4881 BL Zundert Tel.: 076-5995050 Contactpersoon Mw. C. Cardon, zorgcoördinator www.mencia.nl Leerwegen sectoren Mavo

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS TWEEDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl

Nadere informatie

Zorgplan 2013-2017. concept. De leerling doet, kiest voor vrijheid en vertrouwen

Zorgplan 2013-2017. concept. De leerling doet, kiest voor vrijheid en vertrouwen Zorgplan 2013-2017 Onderdeel van het schoolbeleidsplan 2013-14 op te nemen in het schoolplan 2013-17 concept De leerling doet, kiest voor vrijheid en vertrouwen Inhoudsopgave 1. Zorgstructuur en zorgkaart...

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke wijze

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding

GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen. Leerlingbegeleiding GSR voortgezet onderwijs voor betrokken christenen Leerlingbegeleiding Voorwoord Op de GSR willen we bijdragen aan de ontwikkeling van uw kinderen tot zelfstandige jonge mensen die klaar zijn om verder

Nadere informatie

Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan

Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Algemene informatie over de brugklas Christiaan Huygens College locatie Rachmaninowlaan Het Christiaan Huygens College, locatie Rachmaninowlaan is een kleine protestants christelijke havo vwo school. Er

Nadere informatie

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het verzuimbeleid heeft het Dominicus College vastgelegd wat het beleid is omtrent het verzuim van leerlingen. Het beschrijft wat er onder verzuim verstaan

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1

1. Inleiding. Zorgplan 2015-2019 Pagina 1 ZORGPLAN 2015-2019 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. Passend Onderwijs... 2 a. Algemeen... 2 b. Samenwerkingsverband... 3 c. Basiszorg en zorgprofiel... 3 d. Toelatingscriteria... 4 3. Zorg in de klas... 5

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort

Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Ondersteuningsprofiel Wim Gertenbach College Zandvoort Naam school: Wim Gertenbach College Adres: Zandvoortselaan 19A Telefoon: 0235713782 Onderwijstypen: mavo, onderbouw havo leerwegondersteuning Aantal

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

Adres: Kruidenlaan 19. Plaatsnaam: Oosterhout. Contactpersoon: René van Oosterhout

Adres: Kruidenlaan 19. Plaatsnaam: Oosterhout. Contactpersoon: René van Oosterhout Schoolondersteuningsprofiel Effent 2015-2016 Algemeen Gegevens school Naam: Effent Adres: Kruidenlaan 19 Plaatsnaam: Oosterhout Contactpersoon: René van Oosterhout Leerwegen sectoren VMBO Theoretische

Nadere informatie

Overgangsnormen Mill-Hillcollege

Overgangsnormen Mill-Hillcollege Overgangsnormen Mill-Hillcollege september 2012 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND ALGEMENE BEPALINGEN Algemeen Deze overgangsnormen zijn een nadere uitwerking van de algemene bepalingen in het schoolreglement.

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit!

Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013. Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Informatie voor ouders en leerlingen 2012 2013 Openbaar onderwijs voor leerlingen met pit! Welkom op is een kleine school in een ruim gebouw voor ongeveer 300 leerlingen. Je zult je er snel thuis en op

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Net als veel andere basisscholen wordt ook onze school in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31.

Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31. Schoolondersteuningprofiel 2014 2018 Naam school: CITAVERDE College, locatie Horst Naam schoolbestuur: CITAVERDE College SWV VO 31.01 Noord-Limburg 1. Inleiding 2. Algemene gegevens 2.1 Contactgegevens

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Voorlichting Vmbo. Candea College

Voorlichting Vmbo. Candea College Voorlichting Vmbo Candea College Vmbo opleiding Gemengd en Theoretisch Bereidt voor op het Mbo (80%) en Havo (20%) Gemengde leerweg is inclusief het beroepsgerichte vak Technologie Theoretische leerweg

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel PSE

Ondersteuningsprofiel PSE Ondersteuningsprofiel PSE Dit ondersteuningsprofiel vormt de basis voor een schoolondersteuningsplan en kan als bijlage daaraan worden toegevoegd. In het schoolondersteuningsplan staat beschreven op welke

Nadere informatie

Zorgplan van de Larense Montessorischool

Zorgplan van de Larense Montessorischool Zorgplan van de Larense Montessorischool Vooraf Het zorgplan van de Larense Montessorischool beschrijft de zorgstructuur van de school. Het doel is ervoor te zorgen dat problemen van leerlingen zo vroeg

Nadere informatie

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012

Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 Checklist onderwijszorgprofielen schooljaar 2011/2012 School Pro de Brug Input verwerkt Begin november 2011 1. Visie en beleid De school heeft een visie op leerlingenzorg uitgewerkt in het schoolzorgplan.

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Informatie Taalklas 2014-2015

Informatie Taalklas 2014-2015 Algemene inleiding De Taalklas is een voorziening binnen het Stedelijk Dalton College Alkmaar, die speciaal bestemd is voor anderstalige leerlingen. Naar dit schooltype gaan leerlingen die nog niet toe

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016

Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 Leerlingenstatuut Elzendaalcollege Schooljaar 2015-2016 -1- 1. INLEIDING Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling van het Elzendaalcollege. Het statuut geldt voor:

Nadere informatie

Carbooncollege St-Jan ZORGPLAN

Carbooncollege St-Jan ZORGPLAN Carbooncollege St-Jan ZORGPLAN september 2010 Inleiding Voor u ligt het zorgplan van het Carbooncollege Sint-Jan in Hoensbroek. een school voor Havo, tweetalig VWO, Atheneum en Gymnasium, in dit beleidsstuk

Nadere informatie

Schoolregels van het CML 2010-2011

Schoolregels van het CML 2010-2011 Schoolregels van het CML 2010-2011 Helen Cronie September 2010 Voorwoord In het document schoolregels CML 2010-2011 krijgt u een beeld van de regels die gelden op het CML. We benoemen achtereenvolgens

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS

INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS INFORMATIEAVOND OUDERS DERDE KLAS COMMUNICATIE Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Cijfercontrole via SOM Gegevens mentor: - Aanwezig op school: ma- vr - Mail: @charlemagnecollege.nl Tel:

Nadere informatie

Dockinga College Ferwert

Dockinga College Ferwert Dockinga College Ferwert [1] Inleiding Voor de invoering van Passend Onderwijs zijn de scholen verplicht om de mogelijkheden binnen hun leerlingenzorg te beschrijven in een zgn. ondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM!

Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Informatieavond 2 TL 2Havo 2VWO VAN HARTE WELKOM! Welkom Communicatie Samenwerking Taak mentor Algemene school info Afwezigheid Begeleiding Afsluiting: Balansverslag / Vragen Thuis school Contact via mail

Nadere informatie

PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal

PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal 15 mei 2013.................................................................. PESTPROTOCOL Het Pius X College is van ons allemaal Wim Krijbolder Inhoud: 1. Aanpak pesten en plagen 3 1.1 Plagen en pesten

Nadere informatie

Projectplan. Opstart traject Onderwijs op Maat. Clusius College Heerhugowaard. In het kader van Optimaal Speciaal. Mei 2010

Projectplan. Opstart traject Onderwijs op Maat. Clusius College Heerhugowaard. In het kader van Optimaal Speciaal. Mei 2010 Projectplan Opstart traject Onderwijs op Maat In het kader van Optimaal Speciaal Clusius College Heerhugowaard Mei 2010 1 2 Inhoud: Aanleiding 4 Doel van het project 4 Proces 5 Indicaties 5 Profiel van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsplan Calandlyceum

Schoolondersteuningsplan Calandlyceum Schoolondersteuningsplan Calandlyceum Het schoolondersteuningsplan van het Calandlyceum is de beschrijving van de zorgstructuur. op schoolniveau. Samen met de checklist maakt dit het schoolondersteuningsprofiel.

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober 2012 1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland

Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid- Kennemerland Ondersteuningsprofiel op de scholen van het samenwerkingsverband vo Zuid Kennemerland Naam school: Kennemerlyceum Adres: Adriaan Stoopplein 7 Overveen Telefoon: 023 5221060 Naam en functie van de invuller:

Nadere informatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie

ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie ZORGBELEIDSPLAN 2015 BC Broekhin Roermond, hoofdlokatie Ambities en doelen 2015 Ambitie Doel Resultaat Plan van aanpak Betrokkenen In te zetten Medewerkers kennis Medewerkers zijn - Scholing rondom zorgbreedte

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Trinitas Gymnasium Almere

Ondersteuningsprofiel Trinitas Gymnasium Almere Ondersteuningsprofiel Trinitas Gymnasium Almere 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Algemeen 2. Het primaire proces 3. De zorgstructuur 4. Het onderwijsleerproces en de zorg voor leerlingen a. veiligheid b. het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel:

Schoolondersteuningsprofiel: 1 Schoolondersteuningsprofiel: 1 Korte beschrijving van de locatie Mill De locatie biedt onderdak aan de sectoren onderbouw havo en het gehele vmbo. Binnen de sector mavo kunnen leerlingen in aanmerking

Nadere informatie

Hartelijk welkom Algemene ouderavond Atheneum 1 8 september 2014

Hartelijk welkom Algemene ouderavond Atheneum 1 8 september 2014 Hartelijk welkom Algemene ouderavond Atheneum 1 8 september 2014 Voorstellen Klas: A1E Lisanne Bosch (Bas Moonemans t/m Youri Zusterzeel l.bosch@college.nl Richenel Jacopucci (Sterre Adams t/m Izabela

Nadere informatie

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo.

Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Regeling toelating en begeleiding van 5 havo naar 5 vwo of 6 vwo. Inleiding. Van toepassing is de Procedure toelating, schorsing en verwijdering van Het Erasmus (2006). Doelen en resultaten: Met de regeling

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie