SCO Hoofdpuntenverslag GOBD overleg 1 oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCO Hoofdpuntenverslag GOBD overleg 1 oktober 2014"

Transcriptie

1 SCO Hoofdpuntenverslag GOBD overleg 1 oktober 2014 De maatwerkafspraken bij Belastingen, de outsourcing van grafische dienstverlening bij B/CFD, de evaluatie van de gesprekkencyclus en een alternatief voor de niveautest zijn de hoofdpunten in dit Georganiseerd Overleg met de DG. De CHRO heeft aandacht gevraagd voor vakbondsbijeenkomsten binnen de dienst en heeft een informele uitwisseling geleid over het thema duurzame inzetbaarheid. Namens de NCF waren bij dit overleg Marianne Wendt en Jan van Houten aanwezig. Maatwerkafspraken Belastingen In de formele overlegvergadering van 1 oktober heeft de DG zijn standpunt toegelicht m.b.t. een discussiepunt over de voorzieningen bij de reorganisatie van Belastingen. Dit in vervolg op de overlegvergadering van 25 juni en enkele tussentijdse, informele, gesprekken. Zie Bijlage achteraan in dit verslag voor een terugkoppeling van de tussentijdse gesprekken met de CHRO en de bijeenkomst van de Toetsingscommissie Belastingen op 24 september. Op voorstel van de SCO-centrales wordt in een volgende commissiebijeenkomst, 6 oktober, nog een keer de gesprekshandleiding besproken om duidelijkheid en overeenstemming te krijgen op een aantal specifieke inhoudelijke punten. Daarna zou het in principe alleen nog gaan om individuele maatwerkafspraken die uitlegbaar zijn: logischerwijs en in redelijkheid passend binnen de bestaande kaders en bij de specifieke omstandigheden. Voorwaarden centrales en afspraken GOBD 1 oktober: 1. Inzet Commissie bij niet-uitlegbaar maatwerk Als medewerker en leidinggevende het gewoon inhoudelijk niet eens worden, is er de gebruikelijke rechtsgang van bezwaar e.d. Maar als partijen het niet eens worden of een maatwerkafspraak al dan niet uitlegbaar is, dan wordt die vraag voorgelegd aan de commissie. Zo wordt op voorstel van het SCO en met instemming van de directeur HR Belastingen overeengekomen met de dienstleiding. Verwacht mag worden dat het hier niet om honderden aantallen zal gaan omdat HR Belastingen inmiddels een aantal extra toetsingsmogelijkheden heeft ingeregeld: de managers kunnen bij de uitvoering van BSR5 terecht bij door het land verspreide teams van materiedeskundige manager en hr-adviseur en vervolgens is zo nodig het controleteam beschikbaar dat (met ook externe deskundigen) nu de heroverweging BSR 3 toetst. 2. Mogelijkheid keuzeherziening BSR 4 en 5 Tot slot wordt in het bijzijn van de HR directeur Belastingen vastgesteld dat Belastingen medewerkers hun BSR keuze opnieuw kunnen laten beoordelen of herzien. Deze afspraak ziet in het bijzonder toe op de BSR rondes 4 en 5. Informatie over toepassing van regelgeving en beschikbare voorzieningen moet helder vastgesteld en eenduidig zijn om als medewerker je keuzemogelijkheden te kunnen overzien en om die als managers te kunnen beoordelen. BSR4 liep gelijktijdig met de discussie over de GOR-voorziening. En BSR5 loopt nu terwijl de gesprekshandleiding n.a.v. de discussie nog niet definitief is; herziening van BSR5 keuzes is zo nodig ook nog mogelijk ná BSR5 sluitingstermijn van 6 oktober.

2 3. GOBD melding vergelijkbare maatwerksituaties buiten Belastingen Daarnaast wordt met de dienstleiding als principe (gelijkheidsprincipe) overeengekomen dat andere en nieuwe gevallen binnen en buiten Belastingen onder dezelfde omstandigheden hetzelfde behandeld worden. Het gaat dan om de maatwerkvoorzieningen die Belastingen biedt in de gevallen van sluiting c.q. vertrek uit kantoren. Deze afspraak is lastig in te vullen omdat maatwerkafspraken per definitie (als maatwerk ) specifiek zijn naar omstandigheden van persoon en (re)organisatie. Maar de CHRO zal de directeuren van -in dit geval- B/CFD en te sluiten Douane-kantoren verwijzen naar Belastingen voor de daar geboden maatwerk-oplossingen in situaties van lange reistijd door sluiting c.q. gedwongen vertrek uit locatie. En de SCO centrales kunnen gevallen melden bij de CHRO/dienstleiding. Outsourcing grafische dienstverlening B/CFD Als gevolg van een politiek besluit (programma Lage Loonschalen) worden druk- en printwerkzaamheden rijksbreed uitbesteed aan een marktpartij. Medewerkers gaan zo veel mogelijk mee naar dat bedrijf en het rijk (de ministeries, Belastingdienst) moeten hun druk- en printwerk door dat bedrijf laten doen. Dit heeft gevolgen voor 15 B/CFD-medewerkers: 13 fte werk gaat naar de markt en maar 2 fte werk blijft B/CFD zelf doen (vertrouwelijke stukken e.d.). In de overlegvergadering van 1 oktober wordt formeel vastgesteld dat deze reorganisatie per 1 januari 2015 een organisatieverandering met krimp en dreigende boventalligheid is. Tussentijds (24 juli) is akkoord gegeven om met een groep medewerkers (per 1 september) aan de slag te gaan als VWNW-kandidaten in de vrijwillige fase. Deze maand (oktober) wordt met alle VWNW-kandidaten in de vrijwillige fase een VWNW-onderzoek gehouden bij het Employability center EC Belastingdienst en een VWNW-plan opgesteld. Voor zo veel mogelijk kandidaten wordt zo veel mogelijk geprobeerd werk te vinden in Apeldoorn: bij de dienst, binnen B/CIE (waar mogelijk ook scanwerk van de Fiod naar toegebracht kan worden), maar ook elders in Apeldoorn zoals bij de dienst Roerende Zaken (DRZ) die onder het ministerie van Financiën ressorteert. Centrales melden dat medewerkers bezorgd zijn en vragen naar de verwachtingen. De verwachting is dat er voldoende werk gegenereerd kan worden maar dat er vaak bij- of om- scholing nodig is en dat de medewerkers algemeen wel gestimuleerd moeten worden om in beweging te komen. Gezien dat laatste en gezien de verwachtingen over de werkkansen stemmen de centrales met de bestuurder in om de vrijwillige fase niet te lang te laten duren en wel tot 1 juli Indien dan de organisatieproblemen nog steeds niet zijn opgelost, dan volgt de verplichte fase. Centrales laten bevestigen dat de medewerkers (op grond van de Belastingdienst uitwerking van de VWNW overeenkomst) ook al in de vrijwillige fase een voorrangspositie hebben bij vacatures. Het verloop van deze reorganisatie wordt uiteraard opgevolgd in het GOBD. Gesprekkencyclus Eind 2012 is op voorstel van de COR de jaarlijkse verplichte, automatische beoordeling afgeschaft. Jaarlijks verplicht is 1 functioneringsgesprek. Meerdere gesprekken zijn mogelijk en ook beoordelingsgesprekken zijn nog steeds mogelijk. Na 1,5 jaar zijn de bevindingen onderzocht en geëvalueerd door B/CKC. Eind 2012 is het voorstel niet in het GOBD besproken omdat de centrales het overleg hadden opgeschort tot de hervatting van het overleg over een nieuw sociaal flankerend beleid voor reorganisaties (het huidige Van werk naar werk beleid VWNW). De nieuwe opzet van de gesprekkencyclus heeft toen expliciet de vorm van een pilot gekregen waarbij geen besluitvorming nodig is over structurele invoering en bijpassende PUB-aanpassing. Dit wordt nu uitgesteld en mede Pagina 2 van 5

3 afhankelijk gemaakt van de in 2015 te verwachten rijksbrede kaders om tot een meer uniforme gesprekkencylus te komen bij de ministeries en diensten binnen het Rijk. In de tussentijd wordt verder gewerkt met de huidige opzet. In vervolg op de CKC-evaluatie zal getoetst blijven worden op de extra inspanningen om de kwaliteit van de gesprekken te verbeteren (via training gesprekstechnieken e.d.). De centrales wijzen op de CKC-bevinding van afgenomen prestatie-feedback : terugkoppeling over de uitvoering van werk is een kernpunt van (de kwaliteit van) het functioneringsgesprek. De centrales spreken hun zorg uit dat de tweezijdige functioneringsgesprekken (zonder de goede dialogen, zorgvuldigheid in opvolging van verbeterafspraken etc) kunnen leiden tot eenzijdige oordelen over het functioneren van een medewerker. Zij vragen bestuurder hier in de verdere toetsing naar te kijken en willen daar in de vervolgbespreking op terugkomen. Ook vragen centrales zich af of iedereen (manager en medewerker) voldoende beseft dat voor een (positieve of negatieve) beoordelingsbeslissing een beoordelingsgesprek nodig is. Tot slot merken de centrales op dat de PUB voor de Belastingdienst nog de optie kent om verslagen van functioneringsgesprekken niet op te slaan in het P-dossier. Terwijl inmiddels, rijksbreed, met P- Direkt functioneringsgesprekken standaard geregistreerd worden in het P-dossier (met de optie van niet akkoord en een bewaartermijn van tot 3 jaar na gesprek). Niveautest en verticale mobiliteit September vorig jaar is de niveautest afgeschaft om het niet meer als instrument werkte in de nieuwe werkelijkheid van vacature-eisen en marktconforme opleidingen. Maar het had wel nog waarde als signalering van intern doorstroom potentieel (medewerkers die hogerop kunnen en willen). En er was opvolging aan gekoppeld om die medewerkers ook extra kans te geven op die hogere plekken. Afgesproken is om in die zin een alternatief voor de niveau- test te bedenken omdat er met alle toekomstige vacatures ook weer ruimte is ontstaan voor doorstroom. Het stuk dat daar nu over gemaakt is zal nog meer worden toegespitst op de bedoelde verticale mobiliteit (wat moet je doen om binnen de dienst hogerop te komen). Zonder het geheel uit het oog het te verliezen van ook horizontale mobiliteit en ontwikkeling van medewerkers. Startopleidingen (E en ADAC) In het verlengde van dit onderwerp merken centrales op in afwachting te zijn van het stuk over de startopleidingen. Naast COR en GOR Belastingen hebben ook de centrales hier punten voor onderzoek mee gegeven (zie verslagen GOBD 27 maart en 25 juni). Een punt is bijvoorbeeld de groep medewerkers die met een positieve niveautest en na een interne startopleiding (voor E) ineens geconfronteerd werden met nog een externe opleiding (ADAC) als functie-eis en voorwaarde voor benoeming. De CHRO bevestigt dat dit punt onderdeel is van het onderzoek en de daaruit volgende bespreekstuk. Diploma-eis horizontale mobiliteit Centrales agenderen dit als onderwerp voor bespreking. De Belastingdienst heeft jarenlang functiegericht opgeleid: medewerkers groeiden door via interne opleidingen die waren toegespitst op de kennis en vaardigheden die de dienst nodig had. In opvolging van het Verdrag van Lissabon over algemeen erkend gecertificeerd, marktconform opleiden is er in toenemende mate sprake van externe diploma eisen. De centrales merken dat dit op alle niveaus de interne doorstroom belemmert. Er zijn concrete voorbeelden van groep-functionarissen E die horizontaal, dus binnen de groepsfunctie E, op zoek gaan naar een andere functie maar niet aan de sollicitatieprocedure mee mogen doen omdat ze er niet het externe diploma voor hebben. Eerste reactie is dat dit volgens de regeling in de PUB in die situaties ook geen vooropleidingseis is. Pagina 3 van 5

4 Vergelijkbare voorbeelden zijn er van de individuele functies. Zo is er een I-functionaris die ruim 10 jaar naar tevredenheid op I-niveau werkt en na een sabbatical van 1 jaar niet wordt toegelaten tot de sollicitatieprocedure voor dezelfde I-functie omdat hij niet de universitaire masteropleiding heeft. Eerste reactie hier is dat het beleid weliswaar ook voor zittende medewerkers verandert maar dat er voor dit soort gevallen een vangnet zou moeten zijn. De dienstleiding geeft nu slechts een eerste reactie en de centrales zullen concreet materiaal aanleveren voor een nadere reactie. Diversen in het kort: Kantinebijeenkomsten CAO-campagne: de CHRO wil vooraf gemeld krijgen waar vakbonden binnen de dienst aanwezig zijn voor voorlichtingsbijeenkomsten over reorganisaties e.d. of voor actiebijeenkomsten zoals over het uitblijven van een nieuwe CAO. De bedoeling is dat de vakbonden dit soort activiteiten zoveel mogelijk onderling afstemmen om dubbellingen te voorkomen. Centrales zorgen altijd voor melding locaal management maar zullen voortaan via de CHRO werken en vragen aandacht voor beweegredenen van afzonderlijke optredens. Zembla reportage 25 september: DG en centrales wisselen beleving en reacties uit. Kort samengevat: de meldingen worden herkend, de boodschap aan de politiek is helder en de verdere dialoog zou vooral binnen de dienst gevoerd moeten (kunnen) worden. SBF Fiod: onderzocht wordt hoe de nieuw af te kondigen regeling zich verhoudt tot de bestaande afspraken en wat precies de bestaande afspraken zijn. Op korte termijn zal hier over worden gewisseld om formele bespreking in het GOBD voor te bereiden. Het gaat om circa 50 economische controle rechercheurs die in 1999 van EZ zijn over gekomen en over functioneel leeftijd ontslag (FLO) op grond van (overgangsrecht) substantieel bezwarende functie (SBF). Huisvesting Emmen: de stand van zaken wordt desgevraagd uitgezocht. Er zou minder of helemaal niet meer in geïnvesteerd worden terwijl de huisvesting verouderd is en het pand open blijft. Cumulatie loonbeslagen. Centrales vragen begrip voor de onvermijdelijke cumulatie van loonbeslagen: als de eerste beslaglegger maximaal laat inhouden is er geen financiële ruimte meer voor eventuele andere schuldeisers die vervolgens ook weer overgaan tot een loonbeslag. DG antwoordt dat nooit automatisch bij 3e loonbeslag ontslag plaatsvindt: er wordt altijd gekeken naar de individuele omstandigheden. Melding is belangrijk en deskundige hulp, zoals via het BMW, ook voor bijvoorbeeld een verzoek om een schuldsaneringsregeling. Duurzame inzetbaarheid en HR agenda: reflecteren op het werk zolang het goed gaat en niet de dreiging van verlies van werk zou de motivatie moeten worden om in beweging te blijven. Breder georiënteerd blijven zou niet bedreigend moeten zijn. Volgend overleg en Vergaderschema volgend jaar: de volgende overleg vergadering van het GOBD is op 17 december met SCO overleg op 15 december. Het vergader-schema voor volgend jaar wacht op definitieve andere vergaderschema om latere wijzigingen te voorkomen. Een concept wordt deze maand aan de leden voorgeld en vastgesteld en zal verspreid worden voor de inplanning van de vooroverleggen per centrale. Pagina 4 van 5

5 BIJLAGE bij onderwerp Maatwerk Belastingen Toelichting en uitkomsten tussentijdse gesprekken en commissiebijeenkomst 24 september: Het discussiepunt betreft een afspraak die in maart in de GOR is gemaakt over de reistijdcompensatie in geval van sluiting van kantoren. Het kwam er op neer dat medewerkers bij gedwongen vertrek van Belastingen uit een locatie, hun reistijd boven een uur structureel (zonder de standaard afbouw) mochten rekenen als werktijd. De centrales hebben bij de DG aangegeven dit een mooie regeling te vinden die hij ook in andere gevallen, ook buiten Belastingen, zou moeten laten toekennen. Naar aanleiding van het GOBD-overleg in juni heeft de DG zich laten informeren. De GOR-afspraak uit maart zou alleen bedoeld zijn als richtlijn bij het maken individuele maatwerk-afspraken en niet als collectieve regeling voor een bepaalde groep medewerkers. De CHRO heeft zich hier vervolgens nader in verdiept en daarover tussentijds teruggekoppeld. Binnen (HR) Belastingen bleek men zich inmiddels ook te realiseren dat de GOR-afspraak wel heel extreme uitkomsten gaf. Heroverweging BSR3 Alle BSR3 verzoeken voor maatwerk zijn in heroverweging genomen door een controleteam. SCOcentrales zijn uitgenodigd om de gemaakte en nog te maken afwegingen mee te volgen in commissieverband met vertegenwoordigers van de GOR en DGBel als HR-concernstaf onder voorzitterschap van de plaatsvervangend directeur HR Belastingen. In de eerste zitting op 24 september heeft HR Belastingen al aangegeven het MT te zullen adviseren soepel om te gaan met reeds afgevinkte maatwerkverzoeken waar geen alternatieven voor gevonden kunnen worden. Een tweede en in principe laatste zitting over de heroverweging is op 6 oktober. Gesprekshandleiding BSR5 De hele discussie is aanleiding geweest de BSR-site van Belastingen te schonen van de stukken over de GOR-afspraak van maart. In genoemde heroverweging wordt de GOR- afspraak (in uitgeklede vorm) teruggebracht tot een van de eventuele maatwerkopties. Alle afwegingen in de heroverweging worden nu gerelateerd aan bestaande regels en afspraken rond het VWNW-beleid en het keuzemodel voor deze reorganisatie bij Blauw. En dat alles is en wordt werkende weg verwerkt in een gesprekshandleiding voor managers bij het maken van maatwerkafspraken in het kader van de BSR5-ronde. Een eindconcept is besproken in de eerste commissiebijeenkomst. Het SCO is er nog niet van overtuigd geraakt dat de handleiding voor het maatwerk nu voldoende goed in context staat en geen nieuwe collectieve elementen bevat of daar, in interpretatie, aanleiding toe geeft. Zie verder verslag blad 1 Naschrift 9 oktober: Inmiddels is de sluittermijn van de BSR5 (zie blad 1 onderaan punt 2) verlengd tot en met 17 oktober. Na de eindbespreking in de commissie op 6 oktober is de definitieve versie van de Gesprekshandleiding voor de maatwerkafspraken verspreid op 7 oktober. Een punt is nog dat helder moet zijn dat medewerkers bij een reistijdtoename van minder dan een kwartier ook terug kunnen vallen op de hardheidclausule indien de toepassing van de reguliere regelgeving/compensatie voor een medewerker tot onbillijke uitkomsten zou leiden. Pagina 5 van 5

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

GOBD-overleg 24 september 2015

GOBD-overleg 24 september 2015 GOBD-overleg 24 september 2015 Donderdag 24 september is de laatste formele overlegvergadering van het Georganiseerd overleg Belastingdienst (GOBD) onder leiding van Peter Veld als DG Belastingdienst.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 65 Vragen van het lid Omtzigt

Nadere informatie

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0)

uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Aan de Raad van Bestuur Datum 12 augustus 2016 Auteur talitha de jong-sesink uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) Uitgangspunten bij overgang naar Switch (Switch 2.0) 1. De medewerker meldt

Nadere informatie

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD

PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA UITGELEGD PERSONELE SPELREGELS INVESTERINGSAGENDA FNV Overheid en de andere vakbonden hebben overeenstemming bereikt over de personele gevolgen van de Investerings

Nadere informatie

Datum 14 september 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over de uitstroom bij de

Datum 14 september 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Omtzigt over de uitstroom bij de > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Rolnummer: LPL 97.020 VERSLAG VAN BEVINDINGEN VAN DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Belastingdienst. De leden van het Georganiseerd Overleg Belastingdienst. Geachte leden,

Belastingdienst. De leden van het Georganiseerd Overleg Belastingdienst. Geachte leden, > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag AAN De leden van het Georganiseerd Overleg Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.ni Inlichtingen j.poels@belastingdienst.n1

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase

Interventies eerder en meer inzetten: introductie nieuwe fasen vóór de ATC-fase Eindbod nieuw Sociaal Plan Achmea - 7 april 2014 Hieronder zijn de hoofdlijnen van het eindbod van Achmea voor het nieuwe Sociaal Plan weergeven. Het betreft wijzigingen en aanvullingen op het huidig Sociaal

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep.

Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Notitie invulling vacatures: Benoeming: Iedere medewerker van Dynamiek Scholengroep heeft een benoeming bij de stichting Dynamiek Scholengroep. Commissie Personeel (onderdeel van de taakgroep personeel):

Nadere informatie

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen.

Sinds 2005 is er een aantal ontwikkelingen geweest die het noodzakelijk maken de regeling aan te passen. Inzet van de Samenwerkende Centrales voor het Overheidspersoneel (SCO) sector Rijk (d.d.19 december 2013) voor een nieuwe Regeling Substantieel Bezwarende Functies (SBF-regeling) Aanleiding In 2005 hebben

Nadere informatie

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst.

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Bashir (SP) over het personeelsbestand van de Belastingdienst. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland MOBILITEITSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Inleiding Mobiliteit is één van de instrumenten voor integraal personeelsbeleid. Mobiliteit geeft medewerkers mogelijkheden om op

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2010 I 6 december 2010 3.2 Mobiliteitsbeleid Personeel/Mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave 1. Beleidsinhoud 3 2. Beleidsuitwerking 5 2.1

Nadere informatie

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD

Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Vragen uit informatiebijeenkomsten AIAD Wat betekent de aanstelling in algemene dienst voor de medewerkers? De aanstelling in algemene dienst heeft geen directe consequenties voor medewerkers. In artikel

Nadere informatie

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft

Vastgesteld in CvB-vergadering d.d. 8 juli 2014, na instemming OR d.d. 4 juli Reorganisatieprocedure TU Delft Reorganisatieprocedure TU Delft Inleiding De continuïteit van de bedrijfsvoering van de TU Delft wordt voor een niet onbelangrijk deel bepaald door de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie.

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014

OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479. Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 OR-secretatiaat:1 e verdieping, kamer M1.03 middengang vlakbij het restaurant Tel. 0115-688479 Beleidsplan zittingsperiode 2010-2014 Missie Wij zijn als afspiegeling van ZorgSaam een ondernemingsraad die

Nadere informatie

Uitwerking Sociaal Beleid Rijk (Van Werk Naar Werk beleid) voor de Belastingdienst

Uitwerking Sociaal Beleid Rijk (Van Werk Naar Werk beleid) voor de Belastingdienst Uitwerking Sociaal Beleid Rijk (Van Werk Naar Werk beleid) voor de Belastingdienst 1. Inleiding De minister van Wonen en Rijksdienst (W&R) en de bonden hebben in het SOR (sector overleg Rijkspersoneel)

Nadere informatie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie

Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie Convenant toepassing en uitvoering van het Landelijk sociaal statuut voor de Nederlandse Politie De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Minister van Justitie de beheerders van de

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: december 2012 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

t e rs 1 ag Investment Committee (IC) ministerie van Financiën

t e rs 1 ag Investment Committee (IC) ministerie van Financiën t Ministerie van Financiën Directie financieel- Economische Zaken Inlichtingen 1 IC 2016-014 1 Datum 16 december 2015 t e rs 1 ag Investment Committee (IC) ministerie van Financiën Auteur Vergaderdatum

Nadere informatie

Verslag van de Overlegvergadering met de Centrales in het Georganiseerd Overleg Belastingdienst (GO BD), gehouden op dinsdag 28 juni 2016

Verslag van de Overlegvergadering met de Centrales in het Georganiseerd Overleg Belastingdienst (GO BD), gehouden op dinsdag 28 juni 2016 Verslag van de Overlegvergadering met de Centrales in het Georganiseerd Overleg Belastingdienst (GO BD), gehouden op dinsdag 28 juni 2016 Opening De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder hartelijk

Nadere informatie

Vrijwillige van werk naar werk fase

Vrijwillige van werk naar werk fase Vrijwillige van werk naar werk fase 1. Van werk naar werk onderzoek 2. Van werk naar werk plan Organisatieproblemen onvoldoende opgelost? En er is geen verwachting dat de problemen in deze fase worden

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën

Nota van B&W. Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Onderwerp Plaatsingsplan afdeling Financiën Nota van B&W Portefeuille C. van Velzen Auteur A.M. Sandfort Telefoon 5114500 E-mail: asandfort@haarlem.nl MS/HRM Reg.nr. 2008/57446 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 24 februari 2003 SFB/2003/8253 18 juni 2003

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer. 24 februari 2003 SFB/2003/8253 18 juni 2003 OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon (079)

Nadere informatie

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode

Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld: mei 2013 Sollicitatieprocedures en sollicitatiecode Toelichting: de sollicitatieprocedures en de sollicitatiecode zijn opnieuw vastgesteld. Aanleiding hiertoe is de behoefte

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt:

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL I de Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties opnieuw vast te stellen. De regeling luidt als volgt: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 367 30 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 december 2016, nr. 888290/888294, tot het opnieuw vaststellen

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A

UITSPRAAK. in het geding tussen: mevrouw A, wonende te B, appellante, hierna te noemen A 107607 - De overplaatsing als gevolg van boventalligheid houdt geen stand omdat de werkgever de regels die hij hiervoor heeft opgesteld niet juist heeft toegepast. in het geding tussen: UITSPRAAK mevrouw

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

"Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000

Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 "Succesvolle samenwerking met OR en vakorganisaties bij uitbesteding IT werkzaamheden C1000 Nely van der Horst 3 november 2015 HR-ontbijtsessie "Succesvolle samenwerking met OR in uitbesteding" PON 1 Agenda

Nadere informatie

SOCIAAL KADER

SOCIAAL KADER SOCIAAL KADER 2010-2015 Sociaal kader mei 2010 blz 1 1. Inleiding Voor u ligt het sociaal kader van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Dit sociaal kader is een voortzetting van het sociaal kader

Nadere informatie

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING

UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING UPDATE UITVOERING SOCIAAL BELEID REORGANISATIE BEDRIJFSVOERING INHOUD 1.Maatregelen beperking personele gevolgen reorganisatie Bedrijfsvoering 2.Stand van zaken reorganisaties 3.Stand van zaken personele

Nadere informatie

Informatiepakket Hoofd Stafbureau

Informatiepakket Hoofd Stafbureau Informatiepakket Hoofd Stafbureau 1/8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Protocol sollicitatieprocedure Hoofd Stafbureau Esloo 3 Voorbeeld vacaturetekst 4 Functiebeschrijving Hoofd Stafbureau Esloo 5 Sollicitatiecode

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid

Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Evaluatie Van Werk Naar Werk beleid bij de Rijksoverheid Jose Gravesteijn Jaap de Koning Kim Weistra Presentatie voor een bijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar en Recht, 14 april 2016 Inhoud Hoofdpunten

Nadere informatie

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN

November 2013 Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Lichtenvoorde, P & O R U I L EN & O V E R P L A A T S EN Inhoud 1 STATUS... 3 2 INLEIDING... 4 3 BEGRIPPEN... 5 4 RUILEN... 6 4.1 PROCEDURE RUILINGEN... 6 5 OVERPLAATSEN... 8 5.1 PROCEDURE OVERPLAATSEN...

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

PROVINCIAAL BLAD. Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 379 31 januari 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Besluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 24 587 Justitiële Inrichtingen Nr. 587 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 25 juni 2014 De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d. 6-1-2014 1. Doel van het protocol Zorgweigering of eenzijdige zorgbeëindiging zijn ongewenste en uitzonderlijke situaties die kunnen voorkomen

Nadere informatie

SCO hoofdpuntenverslag DGO overleg 13 juli 2017

SCO hoofdpuntenverslag DGO overleg 13 juli 2017 SCO hoofdpuntenverslag DGO overleg 13 juli 2017 Op 13 juli 2017 heeft de eerste formele overlegvergadering plaatsgevonden van het DGO, het departementaal georganiseerd overleg voor Financiën waarin het

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering van 9 maart 2015: akkoord

Advies van de Raad van Opdrachtgevers uit de vergadering van 9 maart 2015: akkoord Agendapuntvoor de vergadering van het algemeen bestuur RUD-Drenthe Vergadering van 30 maart 2015 Datum: 18 februari 2015 Opsteller R.G.J. Derksen k 4 Johan Vogelaar, directeur RUD Drenthe Openbaar ja Onderwerp

Nadere informatie

23. Moet je overstappen naar Switch om gebruik te kunnen maken van de stimuleringspremie? 24. Hoe wordt het aantal ABP-overheidsdienstjaren bepaald?

23. Moet je overstappen naar Switch om gebruik te kunnen maken van de stimuleringspremie? 24. Hoe wordt het aantal ABP-overheidsdienstjaren bepaald? Q&A VWNW-beleid en Switch; versie 14 januari Vrijwillige fase VWNW 1. Hoe kom ik er achter wat voor mij de beste keuzemogelijkheid is? 2. Waar kan ik terecht met vragen over de vrijwillige fase VWNW? 3.

Nadere informatie

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland

Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Werkveld: personeel Datum: januari 2013 Instemming/Advies GMR: Vastgesteld Bestuur: Mobiliteitsbeleid VCBO Kollumerland Inhoudsopgave 1. BELEIDSINHOUD 3 2. BELEIDSUITWERKING 4 2.1 Inventarisatie mobiliteit

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen

Uitspraaknr. 06.056. De klacht. De feiten. De visie van partijen Landelijke Klachtencommissie onderwijs (mr. M.E.A. Wildenburg, S.J. Drijver, R.C.A. Wilcke) Uitspraaknr. 06.056 Datum: 27 juli 2006 Belemmerde communicatie, zonder reden melden van vermoedelijk ongeoorloofd

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING. Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014

SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING. Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014 SUCCESFACTOREN VOOR DUURZAME INZETBAARHEID BIJ KRIMP EN FLEXIBILISERING Tinka van Vuuren HR in de Zorg 2 december 2014 EVEN VOORSTELLEN Loyalis in de Zorg: een deskundige partner voor werkgevers Ontstaan

Nadere informatie

Overgangsregeling SBF55. Op weg naar een definitief resultaat

Overgangsregeling SBF55. Op weg naar een definitief resultaat Overgangsregeling SBF55 Op weg naar een definitief resultaat Wat hebben we tot nu toe gedaan? 2006: SBF60 gewijzigd, SBF55 in stand gebleven 2014: SBF60 en SBF55 opgegaan in één nieuwe regeling (SBF-nieuw).

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I

SAMENVATTING EINDRAPPORTAGE DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I DUURZAME INZETBAARHEID BRANCHE WATERBEDRIJVEN J U N I 2 0 1 7 Reinier Hoogendorp Evert Smit Simone van Houten BASIS & BELEID ORGANISATIEADVISEURS 16094/10/WWB/samenvatting/170616 INLEIDING Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO

BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO BOUWEN AAN EEN NIEUWE CAO VOOR DE SECTOR K&T VAN DE WENb STARTDOCUMENT inclusief bevindingen startbijeenkomst 17 april 2008 Arnhem, 26 mei 2008 Inleiding In 2007 hebben de vakorganisaties gezamenlijk met

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties)

BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) BIJLAGE 1, BEDOELD IN ARTIKEL B.8 VAN DE COLLECTIEVE AR- BEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Spelregels en flankerend beleid bij reorganisaties) A. PROCEDURELE KADERS BIJ REORGANISATIES 1. De provincie

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel B.8 van de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGOBR OPR Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) Voortgang en borging Kansen in Kaart J.Y. Bruining De leden van de raad van de gemeente Groningen (050) 367 62 68-6537682 - Geachte heer, mevrouw, In deze brief informeren wij u over de voortgang in het

Nadere informatie

Resultaatgericht werken

Resultaatgericht werken Resultaatgericht werken Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De afsprakencyclus...4 Stap 1. De voorbereidingsfase...4 Stap 2. Het planningsgesprek...5 Stap 3. Het voortgangsgesprek...5 Stap 4. Het waarderingsgesprek...5

Nadere informatie

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86%

In totaal hebben 525 Achmea medewerkers interesse getoond in de enquête. Hiervan hebben 453 medewerkers alle vragen beantwoord, een score van 86% Uitkomst van de cao-enquête (deel 1 arbeidsvoorwaarden) uitgezet door FNV Finance in de periode eind juli tot begin september 2015. In de enquête wordt het algemeen arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten?

U wordt getoetst. Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst Wat betekent dat? Wat kunt u verwachten? U wordt getoetst. Wat kunt u verwachten? De Nederlandsche Bank (DNB) toetst op geschiktheid en/of betrouwbaarheid. Het toetsen is cruciaal voor

Nadere informatie

DJI-convenant 2018 t/m Werken aan een "Solide Personeelsbeleid"

DJI-convenant 2018 t/m Werken aan een Solide Personeelsbeleid DJI-convenant 2018 t/m 2021 Werken aan een "Solide Personeelsbeleid" Het regeerakkoord Rutte III formuleert op verschillende plaatsen voornemens die de DJI organisatie raken. Zo wordt bijvoorbeeld de voorwaardelijke

Nadere informatie

Datum 27 januari 2016 Betreft Wob-verzoek d.d. 14 januari 2016. Geachte,

Datum 27 januari 2016 Betreft Wob-verzoek d.d. 14 januari 2016. Geachte, > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Inlichtingen Ons kenmerk DGB/2016/184 U Uw brief (kenmerk) Wob/REPO1 Datum

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo

Scoren met medezeggenschap. 18 mei 2017 Joost van Mierlo Scoren met medezeggenschap 18 mei 2017 Joost van Mierlo De spelregels Onderwerpen: - inrichting medezeggenschap - artikel 24 WOR - artikel 25 WOR: - informatie en wezenlijke invloed - gefaseerde besluitvorming

Nadere informatie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie

Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Werkdocument Organisatieontwikkeling Fondswerving Versie 3 tevens eindversie Op 23 september 2014 heeft de beheerder UD de OdC UD het plan Organisatieontwikkeling Fondswerving TU Delft d.d. 10.09.2014

Nadere informatie

Cao Movares door jongeren

Cao Movares door jongeren Cao Movares door jongeren Werktijden en verlof Waardering en beloning Ontwikkeling, inzetbaarheid en mobiliteit Sociale zekerheid en werkgelegenheid Contract xxx 1 Inhoud Visie 3 1 2 3 4 5 Waardering en

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging;

PROVINCIAAL BLAD. Gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over deze wijziging; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Brabant. Nr. 402 1 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant houdende regels omtrent begeleiding van werk naar

Nadere informatie

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA

(Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA (Definitief concept d.d. 21 juli 2009) Sociaal Plan afbouw en overdracht PGA De ondergetekenden, 1. GGD Nederland, mede namens de bij haar aangesloten GGD en, 2. Stichting PGA Noord Stichting PGA Oost

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:356 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:356 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie ECLI:NL:GHAMS:2015:356 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 12-02-2015 Datum publicatie 30-03-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 200.154.649/01 OK Ondernemingsrecht

Nadere informatie

Remuneratiecommissie. Reglement 2015

Remuneratiecommissie. Reglement 2015 Remuneratiecommissie Reglement 2015 Woningstichting Het Grootslag Versie 1.0 Vastgesteld door RvT op: 10 april 2015 Inhoud Reglement Remuneratiecommissie van Woningstichting Het Grootslag... 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding:

Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit. Inleiding: Notitie Aan: Bestuur Van: Ruud de Lange, alg. directeur Datum: maandag 17 november 2008 Onderwerp: Interne mobiliteit Inleiding: In 2001 heeft de Veenplas al een mobiliteitsplan opgesteld. Gezien alle

Nadere informatie

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid

Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid Sociaal Beleid Rijk: van werk naar werk (VWNW) beleid 22 juni 2012 Overwegingen a. Uitgangspunt is een sluitende aanpak voor iedereen in de begeleiding van werk naar werk, waarbij ambtenaren die actief

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 340 Vragen van het lid

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie