Lijn Professioneel Gedrag in de Bachelor. Tutorenhandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijn Professioneel Gedrag in de Bachelor. Tutorenhandleiding 2012-2013"

Transcriptie

1 Lijn Professioneel Gedrag in de Bachelor Tutorenhandleiding

2 - 2 -

3 Inhoud I. Veranderingen in de organisatie van het onderwijs Professioneel Gedrag (PG) pag. 4 II. Doel van PG pag. 5 III. Dimensies van PG pag. 5 IV. Uitgangspunten van PG in de bachelor pag Inleiding 4.2 Tutorgesprekken 4.3 Portfolio 4.4 Verantwoordelijkheid V. Rol van de tutor pag Procesbegeleider 5.2 Beoordelaar 5.3 Hoe te handelen bij onvoldoende professioneel gedrag VI. Informatiebronnen voor de tutor pag. 11 VII. Meer lezen pag. 13 VII Bijlagen pag. 14 Bijlage 1: Opbouw lijn PG en Portfoliodocumenten jaar 1-3 Bijlage 2: Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan Bijlage 3: Beoordelingsformulier en Beoordelingscriteria professioneel gedrag Bijlage 4: Tutor of Studieadviseur Bijlage 5: Het formuleren van Leerdoelen en Doelstellingen Bijlage 6: Trainingsaanbod voor tutoren Bijlage 7: Tutorprofiel en tutorevaluatie - 3 -

4 I. Veranderingen in de organisatie van het onderwijs Professioneel Gedrag (PG) Het aspect PG komt op veel plaatsen in het curriculum aan de orde, maar de invulling is divers en de afstemming van de verantwoordelijkheid van BOC, LOC en MOC en de Commissie PG is niet helder geregeld. Om het PG beter tot zijn recht te laten komen is afgelopen academisch jaar besloten om een aparte cursus PG als lijn in het curriculum aan te bieden. Hierdoor verwachten we dat het onderwijs in professioneel gedrag beter tot zijn recht komt. In het academisch jaar zijn er daardoor een aantal wijzigingen in de organisatie van dit onderwijs. De belangrijkste veranderingen zijn: 1. In de lijn PG zal er expliciete beoordeling, begeleiding en toetsing van PG plaatsvinden. Door het toekennen van ECTS wordt PG onderwijs een formele status. Het gehele PG onderwijs in de bachelor heeft een omvang van 1 ECTS per jaar. Dit is in de Onderwijs en Examen Regeling opgenomen. Door de expliciete toetsing van PG kan dossiervorming plaatsvinden t.b.v. het Consilium en/of Judicium Abeundi Om beter aan te sluiten bij het onderwijs professioneel gedrag in de master zal ook in de bachelor met een persoonlijk ontwikkelplan (POP) gewerkt worden. Dit POP vervangt de zelfreflectie en is gekoppeld aan de opdrachten in het portfolio. De student krijgt in de bachelor ondersteuning bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan in de vorm van onderwijs PG en door middel van formatieve feedback van de tutor halverwege het studiejaar. 3. De tutor begeleidt niet alleen de ontwikkeling maar geeft ook eenmaal per jaar een beoordelingsadvies m.b.t. het professioneel gedrag van de student. Deze beoordeling wordt bewaard in het dossier van de student. De toetsing van professioneel gedrag kent diverse onderdelen. Voor meer informatie zie hoofdstuk V van deze tutorenhandleiding. 4. De lijn PG (en dus alle wijzigingen) zal ingevoerd worden voor de gehele bachelor in het studiejaar Deze tutorenhandleiding vervangt de Tutorenhandleiding PG in de Bachelor. 5. De Commissie PG wordt opgeheven en vervangen door een Lijn Onderwijscommissie (LOC) PG. De LOC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 1 Per 1 september 2010 is een wijziging van de WHW van kracht geworden: de zogenoemde Wet Versterking Besturing (Wet VB; Staatsblad 2010/119) Nieuw in deze wet is dat op basis van een zogeheten judicium abeundi op verzoek van de decaan of de examencommissie de inschrijving van een student aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs door het college van bestuur (tussentijds) beëindigd kan worden, op grond van gedragingen en/of uitlatingen van een student die hem of haar ongeschikt doen zijn voor de uitoefening van het beroep waartoe de opleiding opleidt dan wel voor de praktische voorbereiding op die beroepsuitoefening

5 het onderwijs en de toetsing op het gebied van PG. Onder deze taak valt ook de begeleiding van tutoren in de bachelor en de master. Samenstelling LOC professioneel gedrag: Drs. N.J.J.M. Mastenbroek (Nicole), Leerstoel KDO & OSZ, voorzitter Dr. C.M. Westermann (Cornélie), dep. Gezondheidszorg Paard Dr. G. Koop (Gerrit), dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Dr. S.J. Ritz (Susanne), dep. Geneeskunde van Gezelschapsdieren II. Doel van PG Onderwijs in professioneel gedrag beoogt de student voor te bereiden op de rollen die hij/zij tijdens de uitoefening van zijn/haar beroep zal vervullen. Het onderwijs professioneel gedrag zal zich met name richten op de competenties communicatie, samenwerken, planning en organiseren, en persoonlijke ontwikkeling en vraagt een zelfbewuste en kritische blik op de eigen persoon. Uitgangspunt voor wat binnen de medische opleidingen wordt verstaan onder professioneel gedrag is de volgende definitie: Professioneel Gedrag is het observeerbare gedrag waarin de normen en waarden van de beroepsuitoefening zichtbaar zijn. Professioneel gedrag komt tot uitdrukking in woord, gedrag en uiterlijk en is van groot belang voor het basisvertrouwen dat een cliënt in een dierenarts moet kunnen stellen. In deze definitie wordt professioneel gedrag afgebakend tot waarneembaar gedrag en daarmee onderscheiden van een professionele houding of attitude. Professionaliteit wordt afgemeten aan wat je feitelijk doet (= gedrag) en niet aan de persoonlijke intentie of opvattingen die je daarbij hebt (= attitude). III. Dimensies van PG Binnen professioneel gedrag worden drie dimensies onderscheiden: 1. omgang met taken/werk: Bijvoorbeeld: Worden taken en werkzaamheden op tijd afgerond? Voldoet je werk aan kwalitatieve maatstaven? Neem je initiatief en probeer je problemen op te lossen? Werk je precies of slordig? Verricht je je werk zelfstandig of heb je voortdurend hulp van anderen nodig? Kan je aangeven welke taken onder jouw verantwoordelijkheid vallen en welke verantwoordelijkheden van je collega s zijn? Etc. 2. omgang met anderen: Bijvoorbeeld: Ben je betrouwbaar in afspraken? Overleg je over beslissingen die gevolgen hebben voor anderen? Sta je open voor vragen en zijn je - 5 -

6 antwoorden helder en concreet? Kun je je inleven in de belevingswereld van cliënten, collega s? Spreek je collega s aan op het niet nakomen van afspraken? Vraag je tijdige hulp als je zelf een probleem niet kunt oplossen? Etc. 3. omgang met jezelf: Bijvoorbeeld: Hou je je vak bij? Ken je je eigen grenzen en beperkingen en communiceer je dat naar anderen? Hoe ga je om met kritische kanttekeningen bij je werk of tegenslagen? Etc. Om dat lastige begrip van professioneel gedrag handen en voeten te geven heeft de opleiding gedragsaspecten per dimensie geformuleerd die voor elke dierenarts ongeacht zijn/haar precieze werkterrein gelden: ad 1. Omgaan met werk en taken: o Zelfstandig: verricht de eigen taken / werkzaamheden naar behoren zonder (of met geringe) bijsturing van anderen, vraagt - waar nodig - hulp van anderen. o Systematisch: plant werkzaamheden, werkt gestructureerd, kwaliteitsbewust, doelmatig en efficiënt, en weet eigen werkzaamheden binnen de gestelde tijd af te ronden. o Verantwoordelijk: is aanspreekbaar op beslissingen, feitelijk handelen en de consequenties daarvan, en handelt in overeenstemming met inhoudelijke, ethische en juridische waarden. o Betrokken: toont eigen initiatief en inzet en verricht werkzaamheden met zorg en aandacht, nauwgezet en consciëntieus. o Onafhankelijk: is zich bewust van eigen functie, positie en rol, vormt zich een onpartijdig oordeel en neemt beslissingen, rekening houdend met perspectieven en belangen van alle betrokken partijen (dier, eigenaar, maatschappij, wetenschap). o Constructief: handelt oplossingsgericht, ontwijkt (lastige) beslissingen niet, past zich aan waar nodig - aan de omstandigheden en improviseert wanneer de situatie daarom vraagt. ad 2. Omgang met anderen (mens en dier) o Respectvol: toont belangstelling en respect voor mens en dier, houdt rekening met emoties van anderen en laat hen in hun waarde, hanteert correcte omgangsvormen. o Betrouwbaar: houdt zich aan afspraken, werkt accuraat en punctueel, behandelt verkregen informatie met gepaste vertrouwelijkheid en onthoudt zich van toezeggingen die niet nagekomen kunnen worden. o Open: staat open voor vragen, feedback en gezichtspunten van anderen, stelt (waarde)oordelen uit. o Communicatief: geeft uitleg over eigen handelen, beslissingen en overwegingen, communiceert helder en concreet, in de Nederlandse taal, in woord en geschrift, - 6 -

7 o stemt communicatie af op de ander en ontwijkt moeilijke, confronterende gesprekken niet. Coöperatief: werkt op constructieve wijze in teamverband samen met anderen, is hulpvaardig en collegiaal, geeft en vraagt feedback. ad 3. Omgang met het eigen functioneren o Zelfbewust : kan eigen gedachten, gevoelens en gedrag benoemen en met elkaar in overeenstemming brengen, is zich bewust van eigen capaciteiten en beperkingen, handelt consequent en standvastig. o Kritisch reflectief: is in staat het eigen functioneren en gedrag vanuit zekere afstand kritisch te bekijken, geeft zich rekenschap van de grenzen van de eigen deskundigheid en van de eigen bestaande vooroordelen, zoekt feedback en accepteert kritiek. o Ontwikkelingsgericht: toont bereidheid de eigen deskundigheid op peil te houden c.q. te vergroten, zoekt actief naar mogelijkheden voor verbetering, stelt zichzelf doelen en gebruikt problemen, dilemma s en tegenslag voor verdere professionele ontwikkeling. IV. Uitgangspunten voor PG in de bachelor 4.1 Inleiding De student houdt met zijn/haar tutor tutorgesprekken. De informatie voor deze gesprekken wordt aangereikt door de student in de vorm van een portfolio gevuld met documenten. De documenten in de portfolio worden verzameld tijdens het blok- en lijn onderwijs van de bachelor waarin specifieke PG opdrachten zijn ingebouwd. Maar gesprekken kunnen ook volgen uit afspraken die met de tutor zijn gemaakt tijdens een eerder tutorgesprek (o.a. extra opdrachten). De student gebruikt de portfoliodocumenten als onderbouwing van zijn/haar persoonlijk ontwikkelplan. 4.2 Tutorgesprekken Tijdens de bachelor worden in totaal zes tutorgesprekken gehouden, namelijk twee per studiejaar (het eerste tutorgesprek halverwege het studiejaar, en het tweede tutorgesprek aan het einde van het studiejaar). Doel van de tutorgesprekken is het begeleiden van de student in de ontwikkeling van zijn/haar professioneel gedrag. De tutorgesprekken worden voor de studenten centraal ingeroosterd. U krijgt daarvan tijdig bericht van Adja van Oers Op de ingeroosterde momenten zijn de studenten vrij van onderwijs. Indien deze momenten niet in uw rooster passen kunt u zelf andere afspraken maken met uw tutorstudenten. De student maakt een - 7 -

8 gespreksverslag waarin de gemaakte afspraken (zo SMART mogelijk) worden opgenomen. 4.3 Portfolio De student levert voorafgaand aan het tutorgesprek informatie aan bij de tutor in een portfolio (papieren versie). Een portfolio is een map die de student zelf aanschaft en vult met de opdrachten die van hem worden gevraagd tijdens het lijn- en/of blokonderwijs of door eerder gemaakte afspraken met de tutor. De student schrijft, voorafgaand aan het tutorgesprek, tevens een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en voegt deze toe aan zijn/haar portfolio. De documenten in het portfolio dienen ter onderbouwing van het POP. De portfolio is eigendom van en wordt beheerd door de student. Het is een groeidocument: per tutorgesprek komt er een nieuw tabblad bij waarachter de nieuwe informatie is toegevoegd. Het doel is de student inzicht te geven in het eigen ontwikkelingsproces. De documenten vormen hierbij een hulpmiddel om systematisch en bewust te kijken naar de eigen capaciteiten, sterke en zwakke punten. De student levert de complete portfolio in bij de tutor, uiterlijk één week voor het geplande tutorgesprek. 4.4 Verantwoordelijkheden De student is verantwoordelijk voor het houden van de tutorgesprekken. De student neemt tijdig per mail contact op met de tutor voor het inplannen van het tutorgesprek. U kunt uw studenten ook een mail sturen, waarin u aangeeft op welke tijden u beschikbaar bent, en hen vragen om zelf met een schema te komen. Dat scheelt vaak veel mailverkeer. De tutor is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van het beoordelingsadvies aan Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ). Voor de beoordelingsprocedure en de beoordelingscriteria zie hoofdstuk V. V. Rol van de tutor De rol van de tutor is tweeërlei: 5.1 Procesbegeleider Primair begeleidt de tutor de student in zijn/haar ontwikkelingsproces op het gebied van professioneel gedrag. Dit doet hij/zij door twee keer per jaar een tutorgesprek met de student te houden en tevens toe te zien op het verkrijgen van een duidelijke ontwikkelingslijn in deze gesprekken. De tutor kan dit sturen door per tutorgesprek concrete afspraken te maken met de student. 5.2 Beoordelaar van PG - 8 -

9 De tutor begeleidt niet alleen de ontwikkeling maar geeft ook een beoordelingsadvies m.b.t. het professioneel gedrag van de student. De toetsing van professioneel gedrag kent een aantal onderdelen: Aanwezigheid- en participatieverplichting Voor practica in blokken en lijnen geldt een aanwezigheidsverplichting. Dit wordt steekproefsgewijs bijgehouden door OSZ. Indien een student zonder opgaaf van redenen niet aanwezig is bij practica waarvoor hij/zij wel aangemeld is, wordt dit gezien als onprofessioneel gedrag en doorgegeven aan de tutor en aan de LOC PG. Dit wordt door de tutor meegenomen in het tutorgesprek, en meegewogen in de eindbeoordeling Portfolio Dit portfolio kent de volgende structuur: - Persoonlijke gegevens - Portfolio-opdrachten - Persoonlijk ontwikkelingsplan POP Het beoordelen van het portfolio gebeurt aan de hand van de volgende toetscriteria Vorm: - Het portfolio is compleet (zie studiewijzer lijn PG inhoudelijk deel) - Het portfolio heeft een duidelijke lay-out - Het portfolio bevat authentiek werk - Goed taalgebruik Reflectie: Het portfolio omvat een volledig ingevulde POP d.w.z. - Een sterkte zwakte analyse met toelichting en/of verwijzing naar portfolio-opdrachten - Concrete en realistische leerdoelen (zo SMART als mogelijk is, zie ook bijlage 6) - Informatie over hoe de leerdoelen verwezenlijkt zullen gaan worden - In het POP wordt zichtbaar gemaakt hoe aan bepaalde leerdoelen is gewerkt in de voorbije periode - In het POP wordt verwezen naar portfolio-opdrachten Tutorgesprekken 2 Jaarlijks voert de student twee individuele tutorgesprekken. Hierover wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de tutor. Het verslag wordt opgenomen in het portfolio van de student. Het eerste gesprek (aan het eind van het eerste semester) is een voortgangsgesprek op basis van het portfolio: de tutor geeft de student een formatieve beoordeling. Hiervoor kan de tutor hetzelfde beoordelingsformulier gebruiken als voor de eindbeoordeling (niet inzenden!). De student neemt deze beoordeling op in zijn/haar portfolio. Het tweede gesprek (aan het eind van het tweede semester) is een eindgesprek op basis van portfolio en POP. 2 Het volgen van de tutortrainingen is zeer gewenst - 9 -

10 5.2.4 Eindbeoordeling Op basis van bovengenoemde onderdelen komt de tutor tot een beoordelingsadvies. Bij twijfel m.b.t. het portfolio kan de tutor het portfolio laten beoordelen door een 2 e tutor binnen of buiten het eigen departement. Voor het beoordelingsadvies gebruikt de tutor het digitale beoordelingsformulier (zie bijlage 3) en de aanmeldlijst. Zowel het beoordelingsformulier als de aanmeldlijst met de resultaten worden opgestuurd De uiterste inleverdatum voor de resultaten van PG is 24 juni De examinator stelt op grond van het advies de einduitslag vast. Voor de beoordelingscriteria zie bijlage 3. Communicatieve vaardigheden zullen worden getoetst in de stations van de stationstoets van jaar 1 en 3. Zij tellen dan niet mee in de beoordeling van professioneel gedrag. De tutor is vrij om in de tutorgesprekken, afhankelijk van de ontwikkeling van de student, afspraken te maken voor eigen onderwijsdoelen (van de student) op PG gebied. Deze zullen in de PG Portfolio via afspraken tussen tutor en student moeten worden vastgelegd. 5.3 Hoe handelen bij onvoldoende professioneel gedrag Dit kan zijn: a. een onvoldoende voor professioneel gedrag of b. bij geconstateerd Onprofessioneel gedrag. Ad a. Bij een onvoldoende voor professioneel gedrag krijgt de student een vervangende opdracht of moet hij/zij (delen van) het onderwijs PG over doen. Een vervangende opdracht wordt hem/haar door de tutor aangereikt. De tutor kan hiervoor putten uit een dossier met vervangende opdrachten. Dit dossier staat op blackboard in de module van de lijn PG onder het kopje extra opdrachten. De meeste opdrachten zijn ook te vinden in het inhoudelijk deel van de studiewijzer van de lijn PG. De tutor beoordeelt de opdracht en kan een voldoende of onvoldoende beoordeling geven. Blijft de student gedurende een langere periode in gebreke dan zal de student niet zijn/haar bachelor diploma kunnen behalen doordat de studiepunten van de lijn PG ontbreken. De student zal dan naar de examencommissie moeten om te bezien hoe dit gerepareerd kan worden. De tutor maakt melding van structureel niet voldaan aan onderwijsverplichtingen van professioneel gedrag in het dossier van de student en meldt dit ook aan de student en aan de examinator van de LOC PG. De examencommissie zal bepalen hoe de student toch nog aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. De examencommissie kan voor remediëring advies inwinnen bij de LOC PG. De tutor beoordeelt de opdracht samen met een examinator van de LOC PG. Ad b. Vaststelling van Onprofessioneel gedrag

11 Incidentele meldingen onprofessioneel gedrag kunnen gestuurd worden naar de LOC PG (Nicole Mastenbroek, VZ). Meldingen onprofessioneel gedrag kunnen gedaan worden door docenten, door medestudenten of door tutoren. Een melding onprofessioneel gedrag gaat in ieder geval naar de student, en naar de tutor. De tutor roept de student op of neemt de melding mee in het eerstvolgende gesprek afhankelijk van de ernst van de melding, dit ter beoordeling van de tutor. De tutor kan daarbij de student een gepaste remediërende opdracht geven. De tutor kan daarbij advies inwinnen bij de LOC PG. De tutor maakt altijd een aantekening van de incidentmelding onprofessioneel gedrag in het dossier van de student. In ernstige gevallen of bij herhaalde meldingen van onprofessioneel gedrag schakelt de tutor de LOC PG in. Deze zal de student op gesprek roepen en een commissie ter begeleiding van de student instellen van 2 of 3 tutoren. Indien als gevolg van een melding Onprofessioneel gedrag de student aanvullende PG opdrachten krijgt zullen deze voor nieuwe/aankomende af te geven PG beoordelingen meetellen (reeds afgegeven positieve beoordelingen kunnen niet opeens onvoldoende worden). De student zal dus naast de reguliere opdrachten in het kader van het verplichte PG onderwijs ook deze aanvullende opdrachten dan met goed gevolg af moeten leggen. VI. Informatiebronnen voor de tutor Voor het houden van tutorgesprekken heeft de tutor informatie nodig over het professionele gedrag van de student. Deze informatie kan uit verschillende bronnen komen en is niet in een cijfer uit te drukken. De volgende informatiebronnen zijn te onderscheiden: 6.1 Lijn 1 onderwijs Tijdens het onderwijs van lijn 1 is de tutor tevens projectbegeleider van zijn/haar tutorgroep. Tijdens dit onderwijs heeft de tutor gedurende een langere periode meer contact met de student en kan de student beter leren kennen. Tijdens de voortgangsgesprekken van het project houdt de docent in zijn/haar rol van projectbegeleider minimaal één maal een feedbackgesprek met de gehele groep of met de subgroepen. Door de student de tijdens dit lijnonderwijs verkregen informatie over zichzelf op papier te laten zetten heeft deze een uitgangspunt voor de ontwikkeling van zijn/haar PG. Tevens krijgt de student informatie over zichzelf uit het kwaliteitenspel (sterke en zwakke punten). 6.2 PG opdrachten tijdens blokken en lijnen

12 De informatie uit de PG opdrachten is divers en bestaat gedeeltelijk uit feedback die de student tijdens het onderwijs krijgt van medestudenten en/of docenten. Om dergelijke informatie te objectiveren zijn meerdere PG beoordelingen van verschillende beoordelaars op jaarbasis nodig. Er is naar gestreefd om alleen feedback opdrachten in te bouwen als studenten ook daadwerkelijk gedurende langere tijd met elkaar samenwerken zoals b.v. in lijn 1, lijn 3 en blok 25 het geval is. Voor een overzicht van alle portfolio-opdrachten zie bijlage Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De student maakt voor het tutorgesprek een POP. Hierin rapporteert hij/zij over zijn/haar sterke en zwakke punten binnen de drie aandachtsgebieden van PG en hoe zijn/haar ontwikkeling hierin is geweest in de afgelopen periode. Hierbij maakt hij/zij gebruikt van de informatie die hij/zij verzameld heeft tijdens de blokken en lijnen (zie punt 1 en 2). 6.4 Niet verschenen op tentamen na inschrijving De student kan zich op elk moment voor tentamens in- en uitschrijven. Als de student zich heeft ingeschreven maar niet verschijnt op het tentamen neemt hij/zij niet de verantwoordelijkheid om zich af te melden. Dit kost de opleiding onnodig tijd en geld (surveillanten, kopiëren tentamens; inhuren locatie). De namen van studenten die zonder afmelding niet verschijnen op een tentamen worden doorgegeven aan de tutor. 6.5 Afspraken met de tutor, vervangende opdrachten, remediërende opdrachten Er zijn twee manieren om studenten meer te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van PG. Deze twee manieren geven tevens de tutor meer informatie over de student. Allereerst kan de tutor afspraken maken met de student. VOORBEELD De student levert regelmatig een verslag te laat in en vindt dat zelf ook vervelend en wil dat veranderen. Hierbij zijn genoemde voorwaarden van belang: - student herkent het van zichzelf - student wil dat veranderen Dan kan de tutor een afspraak met de student maken en de student daarmee ondersteunen in de verandering van dit gedrag. Student en tutor bespreken eerst wat maakt dat de student te laat is met inleveren van het verslag (moeite om aan taak beginnen, moeite met afronden van taak, door onduidelijke samenwerking met anderen, enz.) en welke gedachten van de student van invloed zijn op dit niet-functionele gedrag. Als deze voldoende bekend zijn kan een concrete afspraak worden gemaakt. Het is van belang om deze afspraak SMART te formuleren bijvoorbeeld: De student heeft moeite met beginnen aan een taak omdat hij/zij er tegenop ziet. Hij/zij uit dit door op dergelijke momenten andere zaken een hogere prioriteit te geven. In overleg met de student wordt een doelstelling geformuleerd waaraan hij/zij zich kan

13 conformeren vb: bij de eerstvolgende twee verslagen maak ik, op de dag van het uitreiken van de opdracht, een to-do lijst met tijdsplanning zodat ik vier dagen voor de inleverdatum klaar ben. De tutor geeft aan dat hij/zij hier tijdens een volgend tutorgesprek op terugkomt en wil dat de student beide meetmomenten (eerstvolgende twee verslagen) in zijn/haar zelfevaluatie beschrijft, gebruikmakend van de reflectiecyclus (zie bijlage 5). De student heeft hiermee een stok achter de deur om daadwerkelijk zijn/haar gedrag te gaan veranderen. Het concretiseren van de afspraak helpt de student om actief aan de slag te gaan met zijn/haar voornemens. Als de student het probleemgedrag niet herkent, zal de motivatie om het gedrag bij zichzelf te veranderen laag zijn. Dan kan de afspraak die de tutor met de student maakt beter gericht zijn op het leren herkennen van dit gedrag bij zichzelf. In dit geval kan de tutor de student voor een volgend tutorgesprek, of als een student op enigerlei wijze niet voldaan heeft aan zijn/haar verplichtingen van het huidige tutorgesprek, een vervangende of remediërende opdracht geven. De tutor is vrij om deze opdrachten zelf te formuleren of hij/zij kan gebruik maken van de opdrachten aangeleverd door de LOC PG (zie bijlage van de studiewijzer opbouw lijn PG of WebCT module professioneel gedrag). De student voegt de uitwerking van deze opdracht(en) toe aan zijn/haar portfolio. VII. Meer lezen Karin Scager en Bart Tholen, De docent als coach in het hoger onderwijs, (2005), Wolters Noordhof. Mirjam Groen, Effectief handelen door reflectie, (2008), Noordhoff Uitgevers. Gramsbergen-Hoogland, Deveer, Leezenberg, Persoonlijke kwaliteit, (2010), Noordhoff Uitgevers

14 VIII Bijlagen Bijlage 1: Opbouw lijn PG en Portfoliodocumenten jaar 1-3 pp14 Bijlage 2: Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan pp18 Bijlage 3: Beoordelingsformulier en beoordelingscriteria pp20 Bijlage 4: Tutor of Studieadviseur pp22 Bijlage 5: Het formuleren van Leerdoelen en Doelstellingen pp25 Bijlage 6: Trainingsaanbod voor tutoren pp27 Bijlage 7: Tutorprofiel en tutorevaluatie pp

15 Bijlage 1 3 Opbouw van de lijn Professioneel Gedrag Bachelor jaar Zie ook het inhoudelijk deel van de studiewijzer lijn PG voor de inhoud van de opdrachten

16 JAAR 1 Parallel aan BLOK/LIJN Lijn 1 Blok 1 Practicum 9 Blok 4 ZST 17 Blok 7 WC4 Lijn 2 Ter voorbereiding op ELK tutorgesprek Tutorgesprek HOORCOLLEGES / WERKCOLLEGES / VOORTGANGSBIJEENKOMSTEN LIJN 1 / ZELFSTUDIE HC Introductie PG & Reflectie als leerstijl WC 1: profiel van de dierenartsen, reflectievaardigheden & feedbackregels WC 2: professionele tweegesprekken (communicatieve vaardigheden) WC 3: feedback geven en ontvangen (communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling) Feedbackgesprek met tutorgroep thema samenwerken Oefenen van presentatievaardigheden: proefpresentatie met feedback van docent en medestudenten op presentatievaardigheden Eindbeoordeling proces, inzet en deelname door begeleider WC PG het informatie vergarend gesprek 1 e tutorgesprek : uur :15 17:00 uur PORTFOLIO-OPDRACHTEN 1. Persoonlijk profiel van de dierenarts 2. Reflectieopdracht 3. Opdracht kwaliteiten, vervormingen en kernkwadrant 4. Verwerkingsopdracht: zelfevaluatie + feedback van medestudenten 5. Eigen evaluatie + feedback van medestudenten + docent op presentatievaardigheden 6. Eindbeoordeling lijn 1 7. Essay beroepsoriëntatie 8. Reflectieopdracht m.b.t. het doden van dieren t.b.v. onderwijsdoelen 9. Verslag discussie genenpaspoort paard 10. Kritische reflectie op casus zieke varkens op kinderboerderij 11. Uitwerking PG opdracht bij WC PG (wordt nog nader ingevuld) 12. POP: de student verwerkt alle tot nu toe verkregen informatie in het persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) 13. Verslag tutorgesprek na elk tutorgesprek

17 JAAR 2 Parallel aan BLOK/LIJN LIJN 3 HOORCOLLEGES / WERKCOLLEGES / VOORTGANGSBIJEENKOMSTEN LIJN 1 / ZELFSTUDIE HC communicatie: het Calgary Cambridge model van consultvoering + theorie samenwerken WC 1: communicatieve vaardigheden: interviewen / anamnese afnemen model Calgary Cambridge WC 2: Samenwerken : Roos van Leary + feedbackgesprek samenwerking in lijn 3 Zelfstudie videoanalyse van een consult en peerfeedback op communicatieve vaardigheden, en verslaglegging in het portfolio PORTFOLIO-OPDRACHTEN 1. Zelfevaluatie + groepsevaluatie samenwerking binnen de groep + verwerkingsopdracht 2. Verslaglegging videoanalyse inclusief leerdoelen BLOK ZS opdracht 1b en 2 communicatie in groepen BLOK Notitie dierwelzijn en de rol van de dierenarts (betreft rechtszaak: de hond als trekkracht) VPCB 5. Reflectie opdracht over studiepadkeuze Ter voorbereiding op ELK tutorgesprek Tutorgesprek 1 e tutorgesprek: uur uur e tutorgesprek: uur uur 6. Reflectieverslag waarin de student alle tot nu toe verkregen informatie evalueert en verwerkt in het persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) voor elk tutorgesprek 7. Verslaglegging tutorgesprek na elk tutorgesprek

18 JAAR 3 Parallel aan BLOK/LIJN Blok 21 Lijn 4 Lijn 5 Management en beroepsoriëntatie Blok 22 (Scriptie) Blok 25 Niet gekoppeld aan blok of lijn Niet gekoppeld aan blok of lijn VPCB Ter voorbereiding op ELK tutorgesprek halverwege en aan het einde van het jaar Tutorgesprek HOORCOLLEGES / WERKCOLLEGES / VOORTGANGSBIJEENKOMSTEN LIJN 1 / ZELFSTUDIE Werkcollege samenwerken; grenzen stellen en assertieve vaardigheden in het kader van ethische dilemma s Werkcollege communicatieve vaardigheden: gespreksregulerende vaardigheden in het consult + klantgerichte communicatie Maatschapvergadering Schriftelijke feedback wordt opgevolgd door (zelfstandig) Feedback gesprek over samenwerking 1 e tutorgesprek uur uur 2 e tutorgesprek uur uur PORTFOLIO-OPDRACHTEN 1. Reflectie op artikel 2. Portfolio-opdracht ethisch dilemma 3. Verwerkingsopdracht 4. Verwerkingsopdracht 5. Notulen maatschapvergadering met persoonlijke feedback 6. Kort verslag voortgang scriptie en docent feedback op planning en organisatie e.a. PG aspecten 7. Schriftelijke peerfeedback en zelfevaluatie en rapportage feedbackgesprek 8. Opdracht studiepadkeuze uur 9. Eindevaluatie PG ontwikkeling bachelor + start POP master 10. Opdracht beroepsoriëntatie = 11. Reflectieverslag waarin de student alle tot nu toe verkregen informatie evalueert en verwerkt in het persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) voor elk tutorgesprek 12. Verslaglegging tutorgesprek na elk tutorgesprek

19 Bijlage 2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan Bachelor FORMAT Persoonlijk Ontwikkelingsplan Bachelor Naam student Datum... De POP dient door de student 2 keer per jaar te worden gemaakt. Evalueer de eerder gestelde leerdoelen en bespreek waarom deze wel/ niet zijn gehaald. Bekijk vervolgens per competentie de sterke en zwakke punten. Maak op basis van het voorgaande een nieuw leerplan met concrete leerdoelen. Evaluatie van de afgelopen periode: Wat waren je vorige leerdoelen: Wat zijn je bereikte resultaten: Sterkte-zwakte analyse: Omgaan met werk en taken Wat ging goed? Wat kon beter? Omgaan met anderen Wat ging goed? Wat kon beter? Omgaan met jezelf Wat ging goed? Wat kon beter? Anders Wat ging goed? Wat kon beter? Nieuwe leerdoelen:

20 Beschrijf hier aan welke leerdoelen je de komende 6 maanden wil gaan werken en hoe je dat gaat doen. Het is niet verplicht om bij iedere competentie een leerdoel te formuleren. Besef goed dat de leerdoelen realistisch en haalbaar moeten zijn. Toelichting: Beschrijf zo concreet mogelijk wat je wilt gaan doen om je leerdoel te bereiken Beschrijf waaruit zal blijken dat je je leerdoel behaald hebt. Is het meetbaar? Beschrijf wanneer je je leerdoel bereikt wilt hebben. Mijn leerdoelen m.b.t. omgaan met werk en taken zijn: Mijn leerdoelen m.b.t. omgaan met anderen zijn: Mijn leerdoelen m.b.t. omgaan met mijzelf zijn: Andere leerdoelen:

21 Bijlage 3 Beoordelingsformulier professioneel gedrag in de bachelor Naam Student: Datum beoordeling: Studentnummer: Beoordelingsadvies BA1 / BA2 / BA3 Beoordeling portfolio OV VD GD Toelichting: Beoordeling ontwikkeling professioneel gedrag en POP OV VD GD Toelichting: Totaal Beoordelingsadvies tutor: Professioneel gedrag OV VD GD Toelichting: Naam tutor SolisID tutor

22 Beoordelingscriteria t.b.v. tutoren Aanwezigheid bij practica De tutor heeft geen meldingen ontvangen over ongeoorloofde afwezigheid van de student bij practica waarvoor hij/zij wel ingeschreven staat Portfolio Portfolio is compleet Portfolio bevat een duidelijke lay out Goed taalgebruik POP Sterkte zwakte analyse met toelichting en/ of verwijzing naar portfolio-opdrachten Concrete en realistische leerdoelen Informatie over hoe de leerdoelen verwezenlijkt zullen gaan worden In het POP wordt zichtbaar gemaakt hoe aan bepaalde leerdoelen is gewerkt in de voorbije periode Tutorgesprekken Student heeft 2 tutorgesprekken gevoerd in afgelopen jaar en daarover verslag uitgebracht naar de tutor en dit opgenomen in het portfolio Student houdt zich aan de afspraken met zijn/haar tutor Student laat ontwikkeling van professioneel gedrag zien

23 Bijlage 4: Tutor of Studieadviseur? Als tutor ben je een belangrijk aanspreekpunt voor je studenten (zeker in het 1 e jaar)en daardoor wordt je vaak geconfronteerd met vragen, problemen van allerlei aard. Van de tutor wordt niet verwacht dat hij/zij een antwoord of oplossing heeft voor alle vragen en problemen. Dit document beschrijft kort wie de studieadviseurs zijn en voor welke vragen en problemen de tutor de student kan doorverwijzen naar de studieadviseur. De studieadviseurs kunnen de studenten adviseren bij: Vertraging: Adviseren over terugbrengen van vertraging op grond van slechte studiemethodiek, medische gronden/zwangerschap, familieomstandigheden, psychische gronden, niet studeerbaarheid van het programma, curriculumwijziging en (dreigende) overstap Financiële problemen: Studiefinanciering en Afstudeersteun Onderwijs - en Examen Regelingen Keuzes, bijvoorbeeld masterkeuze of keuze voor een andere opleiding Studieplanning/studievoortgang Vrijstellingen Meer tentamentijd of andere voorzieningen voor studenten met een functiebeperking Regelgeving en zaken buiten de faculteit/universiteit Veranderingen in de Bachelor/Master Arbeidsmarkt De studieadviseurs hebben informatie over en een korte lijn naar o.a.: Het Centrum voor Onderwijs en Leren Utrecht (COLU) Studentenpsychologen van de UU Studentendecanen van de UU Centrum Studiekeuze van de UU en HvU Zo geeft het Centrum voor Onderwijs en Leren Utrecht (COLU) o.a. cursussen en workshops voor: studenten die hun manier van studeren willen verbeteren, studenten die meer greep op hun studiegedrag en tijdsbesteding willen krijgen, studenten die willen leren een goede onderzoeksopzet te maken, studenten die hun vaardigheid in mondeling presenteren of wetenschappelijk schrijven willen verbeteren. Meer informatie: Bij studentenpsychologen hoef je niet alleen te denken aan studenten met psychologische problemen. Zij organiseren namelijk ook handige cursussen: Grip op je dip, Niet piekeren, Mindfulness (aandachtstraining), Faalangst aanpakken, Afstudeergroepen. Meer informatie: -> informatie voor studenten -> studeerproblemen Als je als tutor wordt geconfronteerd met andere problematiek dan hierboven geschetst, schroom dan niet om contact met één van de studieadviseurs op te nemen. Door onze ervaring kunnen we je allicht verder helpen. De studieadviseurs hebben inloop- en afspraakspreekuren voor studenten:

24 De spreekuurtijden van de verschillende studieadviseurs kunnen de studenten vinden in de (digitale) studiegids en de veterinaire agenda. Studieadviseurs: 1 e en 2 e Bachelorjaar: Cristel Teusink tel: 1446) 3 e Bachelor- en 1 e Masterjaar: Magritha Dronkers tel: 1448) 2 e en 3 e Masterjaar: Trudi tel: 4864) 5 e en 6 e jaar C2001: Trudi tel: 4864)

25 Bijlage 5: Het opstellen van Leerdoelen Leerdoelen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd wat niet leidt tot het gewenste resultaat. (bv. Ik ga beter mijn best doen om op tijd klaar te zijn met mijzelf voor te bereiden op een tentamen). Door doelen SMART te formuleren is de kans groter dat ze worden uitgevoerd en behaald. U kunt de student met onderstaande stappenplan helpen om zijn leerdoelen meer concreet en meer SMART op te schrijven. Hoe concreter de leerdoelen beschreven zijn, hoe groter de kans is dat de student ook daadwerkelijk aan de slag gaat met zijn of haar leerdoelen. SMART staat voor: Specifiek = beschrijf de waarneembare actie, gedrag of resultaat wat je wilt bereiken Meetbaar = probeer de te ondernemen actie meetbaar te maken. Dit zal niet altijd mogelijk zijn, maar een voornemen als ik zal beter mijn best doen om op tijd te komen, is makkelijker te omzeilen dan ik zal minimaal 4 van de 5 dagen op tijd komen. Acceptabel = stel de doelstelling zodanig op dat deze voor jou acceptabel is, iets wat je ook echt kan en gaat uitvoeren Realistisch = het doel is realiseerbaar. Formuleer de doelstelling zodanig dat je ook daadwerkelijk succes kunt boeken. Een moeilijk bereikbare doelstelling kun je opsplitsen in kleinere, haalbare stappen. Doe je dat niet dan is de kans op uitstelgedrag groter. Tijdsgebonden= de termijn waarbinnen je dit doel behaald wilt hebben, bijv. per week, per coschap e.d. Een voorbeeld van een stappenplan om leerdoelen te concretiseren vindt u hieronder en kunt u downloaden van WebCT/module lijn professioneel gedrag. Leerdoelen Het formuleren van eindleerdoelen en die uitwerken tot een leertraject in de vorm van kleine stapjes in de goede richting is op zich een goede oefening voor iedereen, die in zijn/haar beroep anderen wil stimuleren tot gedragsverandering: begin met kleine stapjes, waarvan je haast zeker weet dat ze gehaald zullen worden en bouw ze uit tot het binnen een bepaalde tijd te bereiken einddoel. Raak niet teleurgesteld wanneer iets eens helemaal niet wil lukken. Gewoon de volgende keer hetzelfde stapje opnieuw proberen en doorzetten. Wees nooit te streng voor jezelf. Veel beter een uitdagend maar haalbaar traject, waarin ruimte zit voor altijd aanwezige tegenvallers, dan prachtige maar nauwelijks haalbare voornemens. Alleen de eerste werken stimulerend. Stappenplan leerdoelen 1.a. aanleiding: om welke reden kies je dit leerdoel (een ervaring, feedback) 1.b. wat is je doel 1.c. wat zou het bereiken van het doel je opleveren 2. bepaal in welke context je het doel wilt bereiken: waar, wanneer, met wie 3. formuleer je doel alsof je het al bereikt hebt - ik

26 - gevolgd door een actief en positief werkwoord dat het doel concreet en meetbaar maakt (bijvoorbeeld: ik doe, maak, kan, ken, weet, pas toe, heb inzicht in, durf, enz.) -.(de vaardigheid in meetbare termen) 4. bepaal welke stappen nodig zijn om je doel te bereiken en maak die stappen zo klein mogelijk 5. maak een tijdpad: een realistisch plan, per stap naar het einddoel 6. bepaal evaluatiemomenten, en stel zo nodig het tijdpad of het doel bij N.B. gebruik alleen concrete woorden. Dat betekent: wel ik neem op (datum en eventueel tijdstip) 3 keer zelf het initiatief tot een gesprek met. en niet ik ga vaker contact leggen

27 Bijlage 6: Trainingsaanbod voor tutoren Het begeleiden van studenten bij de ontwikkeling van hun professioneel gedrag vraagt andere vaardigheden van docenten dan het lesgeven in het eigen vak. De rol van de tutor is terughoudender, erop gericht om studenten te stimuleren om actief te leren, initiatief te nemen, zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Het begeleiden van zelfstandig leren vergt meer persoonlijk contact met de student; de nadruk komt meer op de interactie te liggen. Als tutor heb je soms het gevoel met lege handen te staan: aan je vakkennis, hoorcollegevaardigheden en onderzoekservaring heb je niet zo veel meer in deze rol. Vragen waar tutoren mee kampen in deze situatie zijn bijvoorbeeld: - Hoe help je een student meer inzicht te krijgen in zijn/haar eigen functioneren? - Wat doe je met een student die alsmaar uitstelt? - Hoe geef je structuur aan het tutorgesprek - Hoe motiveer je studenten om aan hun professionele ontwikkeling te werken? - Hoe leer je reflecteren? - Hoe zorg je dat ze zelf initiatief gaan nemen? Voor het omgaan met dit soort vragen zijn bepaalde kwaliteiten nodig; een open houding, inzicht in het gedrag van studenten, en goede gesprekstechnieken. Deelname aan onderstaande trainingen is op vrijwillige basis en zullen doorgang vinden bij voldoende deelname. Training gesprekstechnieken Een training van een dagdeel waarin waar mogelijk wordt gewerkt aan de hand van casussen of vragen van de deelnemers. Doel van deze training is om de gereedschapskist met gesprekstechnieken die iedereen al heeft nog eens te openen, op te poetsen en uit te breiden. Tijdens deze training wordt vooral aandacht besteed aan basis gespreksvaardigheden zoals - actief luisteren, - concretiseren, - samenvatten en doorvragen, - structureren van het gesprek, - feedback geven. De trainingsdata zijn: 15 januari 2013 van uur of 17 januari 2013 van uur Afhankelijk van de belangstelling en de voorkeur zullen er 1 of 2 trainingen aangeboden worden. Training coachingsvaardigheden Deze training valt nadat tutoren hun eerste bijeenkomst met studenten hebben gehad. Tijdens dit tweede dagdeel wordt gewerkt met concrete praktijkvragen die de deelnemers naar aanleiding van hun ervaringen hebben. Het omgaan met lastige situaties staat centraal, bijvoorbeeld het omgaan met studenten die zelf geen leerpunt kunnen vinden. Afhankelijk van de aard van de ingebrachte casus wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken voor gevorderden, zoals confronteren, uitdagen, slecht-nieuws-gesprekken of conflicthantering. Mogelijke problemen waar aandacht aan kan worden besteed zijn: - uitstelgedrag, - motivatieproblemen, - psychologische problemen bij studenten en de grenzen van de tutortaak, - niveau van de reflecties van studenten is te laag De trainingsdata zijn: 5 maart 2013 van uur of

28 7 maart 2013 van uur Afhankelijk van de belangstelling en de voorkeur zullen er 1 of 2 trainingen aangeboden worden. Begeleide intervisie voor tutoren Onder leiding van een facilitator wordt casuïstiek besproken die aangedragen wordt door de deelnemers en worden ervaringen uitgewisseld. Deze intervisie duurt 2 uur. De intervisiegroepen zullen bestaan uit 6-10 deelnemers. Data worden vastgesteld in overleg met de deelnemers. U zult hierover tijdig worden geïnformeerd. Professioneel consult Op verzoek kan ook individuele begeleiding aangeboden worden. De begeleiding wordt op maat gemaakt en kan b.v. plaatsvinden aan de hand van video-opnames. Deze adviesgesprekken kunnen worden uitgevoerd onder het professionele consult

29 Bijlage 7 Tutorprofiel en tutorevaluatie Aan het einde van het academisch jaar kunnen u en uw studenten deelnemen aan de tutorevaluatie. Dit gebeurt met een on-line vragenlijst die gebaseerd is op onderstaand tutorprofiel. Dit tutorprofiel is tot stand gekomen met hulp van de bachelor tutoren en de bachelor studenten. We hopen dat dit feedbackinstrument u bruikbare feedback geeft m.b.t. uw onderwijstaak in de rol van tutor. Profiel van de tutor in de bachelor* Taken 1. Voorbereiding van tutorgesprekken. 2. Voeren van tutorgesprekken. 3. Afwerking van tutorgesprekken. 4. Volgen van bij- en nascholing m.b.t. de tutorrol Naast deze taken is het ook belangrijk dat een tutor zich opstelt als rolmodel in het kader van professioneel gedrag en als bemiddelaar bij problemen van de student. Ook is hij/zij een aanspreekpunt vormen voor studenten buiten het kader Professioneel Gedrag. Competenties Deskundigheid van de tutor - De tutor verwijst adequaat door naar bijv. studieadviseur / studentpsycholoog. - De tutor kan de context van de studie en het beroepsveld schetsen. Vaardigheden van de tutor Sociale vaardigheden: - De tutor creëert een veilige omgeving voor de student. - De tutor neemt de student serieus. Communicatieve vaardigheden: - De tutor bezit goede gespreksvaardigheden (actief luisteren, doorvragen, samenvatten). - De tutor geeft constructieve feedback. - De tutor kan de student ergens mee confronteren. Coachingsvaardigheden: - De tutor stelt de student centraal. - Adviseert de student waar noodzakelijk - De tutor signaleert en analyseert problemen. - De tutor motiveert en stimuleert de student. De tutor als persoon - De tutor is begripvol. - De tutor is betrokken. - De tutor is betrouwbaar. - De tutor is empathisch (toont inlevingsvermogen). - De tutor is enthousiast. - De tutor heeft geduld. - De tutor heeft inschattingsvermogen. - De tutor gedraagt zich professioneel. - De tutor toont interesse in het studieverloop en PG van de student. - De tutor toont interesse in de student als persoon. - De tutor is toegankelijk (open). - De tutor heeft relativeringsvermogen. - De tutor kijkt kritisch naar de student. - De tutor staat open voor kritiek. - Reflecteert op eigen functioneren en begeleiding - De tutor past algemene normen en waarden toe

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Observatieformulieren bij oefeningen

Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulier 1 Gespreksvaardigheden: open vragen * Het stellen van open vragen Opmerkingen / voorbeelden De vragen zijn: begrijpelijk niet te kort niet te lang

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Trainingen slb voor de docent Marian Cornelissen 2 Studieloopbaanbegeiding Deze handleiding geeft algemene richtlijnen voor groepen die met het materiaal uit het boek

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA

Competentieprofiel Afstudeerscriptiebegeleider Praktijkopleiding RA Competentieprofiel Praktijkopleiding RA rapport Competentieprofiel. pagina 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Leeswijzer... 5 2. Competentieprofiel... 6 Colofon... 6 Beroepsbeschrijving... 6 Beschrijving

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 Toelichting Om te kunnen beoordelen of aan een docent een bepaalde onderwijskwalificatie (start, basis, uitgebreide of volledige kwalificatie)

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud

Aan de slag blijven. Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Schematisch overzicht van thema s, leerdoelen en inhoud Jezelf presenteren De medewerker moet zichzelf goed presenteren. Bijvoorbeeld door er schoon en verzorgd uit te zien. Zo laat hij/zij een goede indruk

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE

2. WERKWIJZE IN SUPERVISIE SUPERVISIEGIDS 1. INLEIDING Supervisie is een praktijkgebonden leermethode. In kleine groepen wordt onder begeleiding van een supervisor gewerkt aan persoonlijke leerdoelen die voortkomen uit de werkervaringen

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach

Studieplan Visie Coachtraining Gezondheidscoach Nieuw-Vennep, 6 juni 2012 Bijscholing Visie Coachtraining Gezondheidscoach Aan de hand van training in gesprekstechnieken en zelfbewustzijn coacht de Diëtiste, Voedingsdeskundige, Gewichtsconsulente mensen

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

(Docentenhandleiding) Rollenspel

(Docentenhandleiding) Rollenspel (Docentenhandleiding) Rollenspel Een rollenspel is als het ware een klein toneelstukje. In een rollenspel komen personages aan bod die bepaalde eigenschappen of een doel in het verhaal hebben. De bedoeling

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken

Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten. Hoofdstuk 2: werken Diversiteit en beroepsvaardigheden Leer jezelf kennen Basishouding en diversiteit Discriminatie Gedrag bij diversiteit Pesten Hoofdstuk 2: werken Werkwijze en opdrachten Boek en laptop nodig voor iedere

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Ontwikkelplan trainee 1

Ontwikkelplan trainee 1 1 Ontwikkelplan trainee 1 Karin Kleine, projectleider Ontwikkeling traineeship HBO-afgestudeerden Marlous Beijer, projectsecretaris Jeugdzorg Nederland 1 Dit document is geschreven in het kader van het

Nadere informatie

HANDLEIDING. Studiejaar 2015-2016. begeleider Leren in praktijk

HANDLEIDING. Studiejaar 2015-2016. begeleider Leren in praktijk HANDLEIDING Studiejaar 2015-2016 begeleider Leren in praktijk Over leren in het Friesland College Bij het Friesland College leert de student praktijkgestuurd. Dit houdt kort gezegd in, dat hij/zij zoveel

Nadere informatie

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek

COACHINGSVAARDIGHEDEN. Maarten Van de Broek COACHINGSVAARDIGHEDEN Maarten Van de Broek Effect op gecoachte bevestiging groei Ondersteuning status quo Effect bedreiging uitdaging Ondersteuning door actief luisteren Met je lichaam Open houding, oogcontact,

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur.

De module in onderdelen Totaal 18 studiepunten = 504 uur. Module 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop 1. Doelstelling 1.04 Analyse en duiding van de horoscoop Kerncompetentie Succescriteria Proces Resultaat De student is in staat de horoscoop op de juiste

Nadere informatie

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden

Projectmatig werken. Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden Projectmatig werken Inleiding...2 Het maken van projecthandleidingen...3 Format Projecthandleiding...4 Procesverslag...5 Problemen bij samenwerking...7 Eisma-Edumedia bv, Leeuwarden 1 Inleiding In deze

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Competentieprofiel voor coaches

Competentieprofiel voor coaches Competentieprofiel voor coaches I. Visie op coaching Kwaliteit in coaching wordt in hoge mate bepaald door de bijdrage die de coach biedt aan: 1. Het leerproces van de klant in relatie tot diens werkcontext.

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER

Ingevuld door: BARBARA DE WILDT Functie: PLANNING & USAGE MANAGER feedbackformulier 1 Datum: 19 januari 09 Organisatie: Red BULL NL Vakkundigheid signaleert en analyseert beroepsvraagstukken en komt tot beredeneerde oordelen en oplossingen, gebruikmakend van relevante

Nadere informatie

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO

OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO OPLEIDING MBO VERPLEEGKUNDIGE PORTFOLIO Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2012-2013 Versie: 1.0 Naam Student:. Groep: INHOUD Inleiding Overzicht alle ijkmomenten Portfolio Gegevens: Student School Praktijkorganisatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Slavische talen en culturen Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra

Concept: De basis van de praktijkroute. FC Extra Concept: De basis van de praktijkroute FC Extra Verdiepin g Training van vaardigheden Verdieping: Algemene thema s Verbreding en verdieping op: Kennis Toepassen van kennis Onderzoek Verdieping: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT

TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT TRAJECT WELZIJN_METHODIEK VAN BEGELEIDEN_9789006815597_INHOUD_KORT Thema 1 Methodisch handelen 1 Methodisch handelen: wat is het? 1.1 Kenmerken 1.2 Stappenplan 2 Voor wie? 2.1 Doelgroep 2.2 Functionele

Nadere informatie

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1

Eindbeoordeling Stage 1. Code: ST1 Eindbeoordeling Stage 1 CIJFER: Code: ST1 Studiepunten: 17 Naam student: eeske van eenendaal Stagebedrijf: De elderlander, Redactie Rivierenland, standplaats Tiel Docentbegeleider: Trudy Braber Praktijkbegeleider:

Nadere informatie

Visitatie en Inspiratie

Visitatie en Inspiratie Visitatie en Inspiratie BG-dagen, Papendal Vrijdag 19 juni 2015 Gertjan Beens Sabrina Kwint Jos Manders Disclosure belangen spreker Dienstverband(en) Eigen onderneming(en) en aandelen HumanCapitalCare

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs

Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Beoordelingskader minor Innovatief Beroepsonderwijs Versie 1 voor het studiejaar 2007-2008, januari 2008. Bij dit beoordelingskader hoort een drietal beoordelingsformulieren: Formulier A. Eindbeoordeling

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer

Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Het examen bij de opleiding Van deskundige naar trainer Als je klaar bent met de opleiding Van deskundige naar trainer en alle opdrachten gemaakt hebt, kun je examen doen. Dat is facultatief en je betaalt

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!!

Vul hieronder als eerste jouw naam in en de datum waarop je deze scan hebt ingevuld!! 4.1 Personeelsbeleid: 1.4 funtioneringsprocedure. 9 Competentiescan blz. 1 van 5 Vragen competentiescan POP Leidinggevenden Bij de beoordeling geldt: maak een keuze uit: 1 = o / 2 = m / 3 = v / 4 = rv

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014

LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 LOOPBAAN & BURGERSCHAP 2013-2014 Wat is L & B? L & B staat voor Loopbaan en Burgerschap en is een onderdeel van je opleiding dat zich richt op jou als mens in de maatschappij. L & B richt zich op alle

Nadere informatie

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012)

BPV Voorbereiding. Leerjaar 1. (Herziene versie voor KD 2012) BPV Voorbereiding Leerjaar 1 (Herziene versie voor KD 2012) 1 Inhoudsopgave: I Kennismaken met het materiaal waarmee je de BPV ingaat 3 II De map met de opdrachten en proeven 4 III Korte kennismaking met

Nadere informatie

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen.

Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. Beste cursist, Het doet ons bijzonder genoegen dat u de opleiding KT 2 (KorfbalTrainer 2) gaat volgen. U heeft bijgaand de handleiding voor de cursist en die voor de PB (PraktijkBegeleider) digitaal ontvangen.

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven

Rondleiding door de digitale omgeving op www.tumult.nl en alle mogelijkheden om er een activerende les mee te geven Tumult Kick-off Voor wie: Docenten die (voor het eerst) aan de slag gaan met het lesmateriaal van Tumult. NB Ook andere docenten van de school zijn van harte welkom! Samen een goede start van het schooljaar

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding SLB-hoofdfase Jaar 2 2014-2015

Handleiding SLB-hoofdfase Jaar 2 2014-2015 Handleiding SLB-hoofdfase Jaar 2 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J2-14 AC duaal: AFAC-D-SLB-J2-14 Competentie ontwikkeling en persoonlijke groei klaar om op stage te gaan Studieloopbaanbegeleiding jaar 2 2014-2015

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Maatschappelijk werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40 n.v.t.

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1

Kijkwijzer techniek. Kijkwijzer leerlingencompetenties, materiaal uit traject Talenten breed evalueren, dag 1 Pagina 1 Kijkwijzer techniek Deze kijkwijzer is een instrument om na te gaan in welke mate leerlingen een aantal competenties bezitten. Door middel van deze kijkwijzer willen we verschillende doelen bereiken: Handvatten

Nadere informatie

Competenties van de jeugdarts. J.Bijlsma-Schlösser 22-09-08. Opbouw

Competenties van de jeugdarts. J.Bijlsma-Schlösser 22-09-08. Opbouw Medicine is long life study Competenties van de jeugdarts J.Bijlsma-Schlösser Opbouw Medische kerncompetenties specialist Wat is een competentie Uitwerking van een kerncompetentie SWOT POP EPA= KrBeAc

Nadere informatie

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling

Het Sectorwerkstuk. Naam leerling Het Sectorwerkstuk Nakijkboekje: Naam leerling Naam docent Titel werkstuk Het werkstuk wordt nagekeken met behulp Van de formulieren in dit boekje door de begeleider en eventueel (afspreken!) een andere

Nadere informatie