Lijn Professioneel Gedrag in de Bachelor. Tutorenhandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijn Professioneel Gedrag in de Bachelor. Tutorenhandleiding 2012-2013"

Transcriptie

1 Lijn Professioneel Gedrag in de Bachelor Tutorenhandleiding

2 - 2 -

3 Inhoud I. Veranderingen in de organisatie van het onderwijs Professioneel Gedrag (PG) pag. 4 II. Doel van PG pag. 5 III. Dimensies van PG pag. 5 IV. Uitgangspunten van PG in de bachelor pag Inleiding 4.2 Tutorgesprekken 4.3 Portfolio 4.4 Verantwoordelijkheid V. Rol van de tutor pag Procesbegeleider 5.2 Beoordelaar 5.3 Hoe te handelen bij onvoldoende professioneel gedrag VI. Informatiebronnen voor de tutor pag. 11 VII. Meer lezen pag. 13 VII Bijlagen pag. 14 Bijlage 1: Opbouw lijn PG en Portfoliodocumenten jaar 1-3 Bijlage 2: Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan Bijlage 3: Beoordelingsformulier en Beoordelingscriteria professioneel gedrag Bijlage 4: Tutor of Studieadviseur Bijlage 5: Het formuleren van Leerdoelen en Doelstellingen Bijlage 6: Trainingsaanbod voor tutoren Bijlage 7: Tutorprofiel en tutorevaluatie - 3 -

4 I. Veranderingen in de organisatie van het onderwijs Professioneel Gedrag (PG) Het aspect PG komt op veel plaatsen in het curriculum aan de orde, maar de invulling is divers en de afstemming van de verantwoordelijkheid van BOC, LOC en MOC en de Commissie PG is niet helder geregeld. Om het PG beter tot zijn recht te laten komen is afgelopen academisch jaar besloten om een aparte cursus PG als lijn in het curriculum aan te bieden. Hierdoor verwachten we dat het onderwijs in professioneel gedrag beter tot zijn recht komt. In het academisch jaar zijn er daardoor een aantal wijzigingen in de organisatie van dit onderwijs. De belangrijkste veranderingen zijn: 1. In de lijn PG zal er expliciete beoordeling, begeleiding en toetsing van PG plaatsvinden. Door het toekennen van ECTS wordt PG onderwijs een formele status. Het gehele PG onderwijs in de bachelor heeft een omvang van 1 ECTS per jaar. Dit is in de Onderwijs en Examen Regeling opgenomen. Door de expliciete toetsing van PG kan dossiervorming plaatsvinden t.b.v. het Consilium en/of Judicium Abeundi Om beter aan te sluiten bij het onderwijs professioneel gedrag in de master zal ook in de bachelor met een persoonlijk ontwikkelplan (POP) gewerkt worden. Dit POP vervangt de zelfreflectie en is gekoppeld aan de opdrachten in het portfolio. De student krijgt in de bachelor ondersteuning bij het maken van een persoonlijk ontwikkelplan in de vorm van onderwijs PG en door middel van formatieve feedback van de tutor halverwege het studiejaar. 3. De tutor begeleidt niet alleen de ontwikkeling maar geeft ook eenmaal per jaar een beoordelingsadvies m.b.t. het professioneel gedrag van de student. Deze beoordeling wordt bewaard in het dossier van de student. De toetsing van professioneel gedrag kent diverse onderdelen. Voor meer informatie zie hoofdstuk V van deze tutorenhandleiding. 4. De lijn PG (en dus alle wijzigingen) zal ingevoerd worden voor de gehele bachelor in het studiejaar Deze tutorenhandleiding vervangt de Tutorenhandleiding PG in de Bachelor. 5. De Commissie PG wordt opgeheven en vervangen door een Lijn Onderwijscommissie (LOC) PG. De LOC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van 1 Per 1 september 2010 is een wijziging van de WHW van kracht geworden: de zogenoemde Wet Versterking Besturing (Wet VB; Staatsblad 2010/119) Nieuw in deze wet is dat op basis van een zogeheten judicium abeundi op verzoek van de decaan of de examencommissie de inschrijving van een student aan een instelling voor wetenschappelijk onderwijs door het college van bestuur (tussentijds) beëindigd kan worden, op grond van gedragingen en/of uitlatingen van een student die hem of haar ongeschikt doen zijn voor de uitoefening van het beroep waartoe de opleiding opleidt dan wel voor de praktische voorbereiding op die beroepsuitoefening

5 het onderwijs en de toetsing op het gebied van PG. Onder deze taak valt ook de begeleiding van tutoren in de bachelor en de master. Samenstelling LOC professioneel gedrag: Drs. N.J.J.M. Mastenbroek (Nicole), Leerstoel KDO & OSZ, voorzitter Dr. C.M. Westermann (Cornélie), dep. Gezondheidszorg Paard Dr. G. Koop (Gerrit), dep. Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren Dr. S.J. Ritz (Susanne), dep. Geneeskunde van Gezelschapsdieren II. Doel van PG Onderwijs in professioneel gedrag beoogt de student voor te bereiden op de rollen die hij/zij tijdens de uitoefening van zijn/haar beroep zal vervullen. Het onderwijs professioneel gedrag zal zich met name richten op de competenties communicatie, samenwerken, planning en organiseren, en persoonlijke ontwikkeling en vraagt een zelfbewuste en kritische blik op de eigen persoon. Uitgangspunt voor wat binnen de medische opleidingen wordt verstaan onder professioneel gedrag is de volgende definitie: Professioneel Gedrag is het observeerbare gedrag waarin de normen en waarden van de beroepsuitoefening zichtbaar zijn. Professioneel gedrag komt tot uitdrukking in woord, gedrag en uiterlijk en is van groot belang voor het basisvertrouwen dat een cliënt in een dierenarts moet kunnen stellen. In deze definitie wordt professioneel gedrag afgebakend tot waarneembaar gedrag en daarmee onderscheiden van een professionele houding of attitude. Professionaliteit wordt afgemeten aan wat je feitelijk doet (= gedrag) en niet aan de persoonlijke intentie of opvattingen die je daarbij hebt (= attitude). III. Dimensies van PG Binnen professioneel gedrag worden drie dimensies onderscheiden: 1. omgang met taken/werk: Bijvoorbeeld: Worden taken en werkzaamheden op tijd afgerond? Voldoet je werk aan kwalitatieve maatstaven? Neem je initiatief en probeer je problemen op te lossen? Werk je precies of slordig? Verricht je je werk zelfstandig of heb je voortdurend hulp van anderen nodig? Kan je aangeven welke taken onder jouw verantwoordelijkheid vallen en welke verantwoordelijkheden van je collega s zijn? Etc. 2. omgang met anderen: Bijvoorbeeld: Ben je betrouwbaar in afspraken? Overleg je over beslissingen die gevolgen hebben voor anderen? Sta je open voor vragen en zijn je - 5 -

6 antwoorden helder en concreet? Kun je je inleven in de belevingswereld van cliënten, collega s? Spreek je collega s aan op het niet nakomen van afspraken? Vraag je tijdige hulp als je zelf een probleem niet kunt oplossen? Etc. 3. omgang met jezelf: Bijvoorbeeld: Hou je je vak bij? Ken je je eigen grenzen en beperkingen en communiceer je dat naar anderen? Hoe ga je om met kritische kanttekeningen bij je werk of tegenslagen? Etc. Om dat lastige begrip van professioneel gedrag handen en voeten te geven heeft de opleiding gedragsaspecten per dimensie geformuleerd die voor elke dierenarts ongeacht zijn/haar precieze werkterrein gelden: ad 1. Omgaan met werk en taken: o Zelfstandig: verricht de eigen taken / werkzaamheden naar behoren zonder (of met geringe) bijsturing van anderen, vraagt - waar nodig - hulp van anderen. o Systematisch: plant werkzaamheden, werkt gestructureerd, kwaliteitsbewust, doelmatig en efficiënt, en weet eigen werkzaamheden binnen de gestelde tijd af te ronden. o Verantwoordelijk: is aanspreekbaar op beslissingen, feitelijk handelen en de consequenties daarvan, en handelt in overeenstemming met inhoudelijke, ethische en juridische waarden. o Betrokken: toont eigen initiatief en inzet en verricht werkzaamheden met zorg en aandacht, nauwgezet en consciëntieus. o Onafhankelijk: is zich bewust van eigen functie, positie en rol, vormt zich een onpartijdig oordeel en neemt beslissingen, rekening houdend met perspectieven en belangen van alle betrokken partijen (dier, eigenaar, maatschappij, wetenschap). o Constructief: handelt oplossingsgericht, ontwijkt (lastige) beslissingen niet, past zich aan waar nodig - aan de omstandigheden en improviseert wanneer de situatie daarom vraagt. ad 2. Omgang met anderen (mens en dier) o Respectvol: toont belangstelling en respect voor mens en dier, houdt rekening met emoties van anderen en laat hen in hun waarde, hanteert correcte omgangsvormen. o Betrouwbaar: houdt zich aan afspraken, werkt accuraat en punctueel, behandelt verkregen informatie met gepaste vertrouwelijkheid en onthoudt zich van toezeggingen die niet nagekomen kunnen worden. o Open: staat open voor vragen, feedback en gezichtspunten van anderen, stelt (waarde)oordelen uit. o Communicatief: geeft uitleg over eigen handelen, beslissingen en overwegingen, communiceert helder en concreet, in de Nederlandse taal, in woord en geschrift, - 6 -

7 o stemt communicatie af op de ander en ontwijkt moeilijke, confronterende gesprekken niet. Coöperatief: werkt op constructieve wijze in teamverband samen met anderen, is hulpvaardig en collegiaal, geeft en vraagt feedback. ad 3. Omgang met het eigen functioneren o Zelfbewust : kan eigen gedachten, gevoelens en gedrag benoemen en met elkaar in overeenstemming brengen, is zich bewust van eigen capaciteiten en beperkingen, handelt consequent en standvastig. o Kritisch reflectief: is in staat het eigen functioneren en gedrag vanuit zekere afstand kritisch te bekijken, geeft zich rekenschap van de grenzen van de eigen deskundigheid en van de eigen bestaande vooroordelen, zoekt feedback en accepteert kritiek. o Ontwikkelingsgericht: toont bereidheid de eigen deskundigheid op peil te houden c.q. te vergroten, zoekt actief naar mogelijkheden voor verbetering, stelt zichzelf doelen en gebruikt problemen, dilemma s en tegenslag voor verdere professionele ontwikkeling. IV. Uitgangspunten voor PG in de bachelor 4.1 Inleiding De student houdt met zijn/haar tutor tutorgesprekken. De informatie voor deze gesprekken wordt aangereikt door de student in de vorm van een portfolio gevuld met documenten. De documenten in de portfolio worden verzameld tijdens het blok- en lijn onderwijs van de bachelor waarin specifieke PG opdrachten zijn ingebouwd. Maar gesprekken kunnen ook volgen uit afspraken die met de tutor zijn gemaakt tijdens een eerder tutorgesprek (o.a. extra opdrachten). De student gebruikt de portfoliodocumenten als onderbouwing van zijn/haar persoonlijk ontwikkelplan. 4.2 Tutorgesprekken Tijdens de bachelor worden in totaal zes tutorgesprekken gehouden, namelijk twee per studiejaar (het eerste tutorgesprek halverwege het studiejaar, en het tweede tutorgesprek aan het einde van het studiejaar). Doel van de tutorgesprekken is het begeleiden van de student in de ontwikkeling van zijn/haar professioneel gedrag. De tutorgesprekken worden voor de studenten centraal ingeroosterd. U krijgt daarvan tijdig bericht van Adja van Oers Op de ingeroosterde momenten zijn de studenten vrij van onderwijs. Indien deze momenten niet in uw rooster passen kunt u zelf andere afspraken maken met uw tutorstudenten. De student maakt een - 7 -

8 gespreksverslag waarin de gemaakte afspraken (zo SMART mogelijk) worden opgenomen. 4.3 Portfolio De student levert voorafgaand aan het tutorgesprek informatie aan bij de tutor in een portfolio (papieren versie). Een portfolio is een map die de student zelf aanschaft en vult met de opdrachten die van hem worden gevraagd tijdens het lijn- en/of blokonderwijs of door eerder gemaakte afspraken met de tutor. De student schrijft, voorafgaand aan het tutorgesprek, tevens een persoonlijk ontwikkelplan (POP) en voegt deze toe aan zijn/haar portfolio. De documenten in het portfolio dienen ter onderbouwing van het POP. De portfolio is eigendom van en wordt beheerd door de student. Het is een groeidocument: per tutorgesprek komt er een nieuw tabblad bij waarachter de nieuwe informatie is toegevoegd. Het doel is de student inzicht te geven in het eigen ontwikkelingsproces. De documenten vormen hierbij een hulpmiddel om systematisch en bewust te kijken naar de eigen capaciteiten, sterke en zwakke punten. De student levert de complete portfolio in bij de tutor, uiterlijk één week voor het geplande tutorgesprek. 4.4 Verantwoordelijkheden De student is verantwoordelijk voor het houden van de tutorgesprekken. De student neemt tijdig per mail contact op met de tutor voor het inplannen van het tutorgesprek. U kunt uw studenten ook een mail sturen, waarin u aangeeft op welke tijden u beschikbaar bent, en hen vragen om zelf met een schema te komen. Dat scheelt vaak veel mailverkeer. De tutor is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van het beoordelingsadvies aan Onderwijs- en Studentenzaken (OSZ). Voor de beoordelingsprocedure en de beoordelingscriteria zie hoofdstuk V. V. Rol van de tutor De rol van de tutor is tweeërlei: 5.1 Procesbegeleider Primair begeleidt de tutor de student in zijn/haar ontwikkelingsproces op het gebied van professioneel gedrag. Dit doet hij/zij door twee keer per jaar een tutorgesprek met de student te houden en tevens toe te zien op het verkrijgen van een duidelijke ontwikkelingslijn in deze gesprekken. De tutor kan dit sturen door per tutorgesprek concrete afspraken te maken met de student. 5.2 Beoordelaar van PG - 8 -

9 De tutor begeleidt niet alleen de ontwikkeling maar geeft ook een beoordelingsadvies m.b.t. het professioneel gedrag van de student. De toetsing van professioneel gedrag kent een aantal onderdelen: Aanwezigheid- en participatieverplichting Voor practica in blokken en lijnen geldt een aanwezigheidsverplichting. Dit wordt steekproefsgewijs bijgehouden door OSZ. Indien een student zonder opgaaf van redenen niet aanwezig is bij practica waarvoor hij/zij wel aangemeld is, wordt dit gezien als onprofessioneel gedrag en doorgegeven aan de tutor en aan de LOC PG. Dit wordt door de tutor meegenomen in het tutorgesprek, en meegewogen in de eindbeoordeling Portfolio Dit portfolio kent de volgende structuur: - Persoonlijke gegevens - Portfolio-opdrachten - Persoonlijk ontwikkelingsplan POP Het beoordelen van het portfolio gebeurt aan de hand van de volgende toetscriteria Vorm: - Het portfolio is compleet (zie studiewijzer lijn PG inhoudelijk deel) - Het portfolio heeft een duidelijke lay-out - Het portfolio bevat authentiek werk - Goed taalgebruik Reflectie: Het portfolio omvat een volledig ingevulde POP d.w.z. - Een sterkte zwakte analyse met toelichting en/of verwijzing naar portfolio-opdrachten - Concrete en realistische leerdoelen (zo SMART als mogelijk is, zie ook bijlage 6) - Informatie over hoe de leerdoelen verwezenlijkt zullen gaan worden - In het POP wordt zichtbaar gemaakt hoe aan bepaalde leerdoelen is gewerkt in de voorbije periode - In het POP wordt verwezen naar portfolio-opdrachten Tutorgesprekken 2 Jaarlijks voert de student twee individuele tutorgesprekken. Hierover wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de tutor. Het verslag wordt opgenomen in het portfolio van de student. Het eerste gesprek (aan het eind van het eerste semester) is een voortgangsgesprek op basis van het portfolio: de tutor geeft de student een formatieve beoordeling. Hiervoor kan de tutor hetzelfde beoordelingsformulier gebruiken als voor de eindbeoordeling (niet inzenden!). De student neemt deze beoordeling op in zijn/haar portfolio. Het tweede gesprek (aan het eind van het tweede semester) is een eindgesprek op basis van portfolio en POP. 2 Het volgen van de tutortrainingen is zeer gewenst - 9 -

10 5.2.4 Eindbeoordeling Op basis van bovengenoemde onderdelen komt de tutor tot een beoordelingsadvies. Bij twijfel m.b.t. het portfolio kan de tutor het portfolio laten beoordelen door een 2 e tutor binnen of buiten het eigen departement. Voor het beoordelingsadvies gebruikt de tutor het digitale beoordelingsformulier (zie bijlage 3) en de aanmeldlijst. Zowel het beoordelingsformulier als de aanmeldlijst met de resultaten worden opgestuurd De uiterste inleverdatum voor de resultaten van PG is 24 juni De examinator stelt op grond van het advies de einduitslag vast. Voor de beoordelingscriteria zie bijlage 3. Communicatieve vaardigheden zullen worden getoetst in de stations van de stationstoets van jaar 1 en 3. Zij tellen dan niet mee in de beoordeling van professioneel gedrag. De tutor is vrij om in de tutorgesprekken, afhankelijk van de ontwikkeling van de student, afspraken te maken voor eigen onderwijsdoelen (van de student) op PG gebied. Deze zullen in de PG Portfolio via afspraken tussen tutor en student moeten worden vastgelegd. 5.3 Hoe handelen bij onvoldoende professioneel gedrag Dit kan zijn: a. een onvoldoende voor professioneel gedrag of b. bij geconstateerd Onprofessioneel gedrag. Ad a. Bij een onvoldoende voor professioneel gedrag krijgt de student een vervangende opdracht of moet hij/zij (delen van) het onderwijs PG over doen. Een vervangende opdracht wordt hem/haar door de tutor aangereikt. De tutor kan hiervoor putten uit een dossier met vervangende opdrachten. Dit dossier staat op blackboard in de module van de lijn PG onder het kopje extra opdrachten. De meeste opdrachten zijn ook te vinden in het inhoudelijk deel van de studiewijzer van de lijn PG. De tutor beoordeelt de opdracht en kan een voldoende of onvoldoende beoordeling geven. Blijft de student gedurende een langere periode in gebreke dan zal de student niet zijn/haar bachelor diploma kunnen behalen doordat de studiepunten van de lijn PG ontbreken. De student zal dan naar de examencommissie moeten om te bezien hoe dit gerepareerd kan worden. De tutor maakt melding van structureel niet voldaan aan onderwijsverplichtingen van professioneel gedrag in het dossier van de student en meldt dit ook aan de student en aan de examinator van de LOC PG. De examencommissie zal bepalen hoe de student toch nog aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen. De examencommissie kan voor remediëring advies inwinnen bij de LOC PG. De tutor beoordeelt de opdracht samen met een examinator van de LOC PG. Ad b. Vaststelling van Onprofessioneel gedrag

11 Incidentele meldingen onprofessioneel gedrag kunnen gestuurd worden naar de LOC PG (Nicole Mastenbroek, VZ). Meldingen onprofessioneel gedrag kunnen gedaan worden door docenten, door medestudenten of door tutoren. Een melding onprofessioneel gedrag gaat in ieder geval naar de student, en naar de tutor. De tutor roept de student op of neemt de melding mee in het eerstvolgende gesprek afhankelijk van de ernst van de melding, dit ter beoordeling van de tutor. De tutor kan daarbij de student een gepaste remediërende opdracht geven. De tutor kan daarbij advies inwinnen bij de LOC PG. De tutor maakt altijd een aantekening van de incidentmelding onprofessioneel gedrag in het dossier van de student. In ernstige gevallen of bij herhaalde meldingen van onprofessioneel gedrag schakelt de tutor de LOC PG in. Deze zal de student op gesprek roepen en een commissie ter begeleiding van de student instellen van 2 of 3 tutoren. Indien als gevolg van een melding Onprofessioneel gedrag de student aanvullende PG opdrachten krijgt zullen deze voor nieuwe/aankomende af te geven PG beoordelingen meetellen (reeds afgegeven positieve beoordelingen kunnen niet opeens onvoldoende worden). De student zal dus naast de reguliere opdrachten in het kader van het verplichte PG onderwijs ook deze aanvullende opdrachten dan met goed gevolg af moeten leggen. VI. Informatiebronnen voor de tutor Voor het houden van tutorgesprekken heeft de tutor informatie nodig over het professionele gedrag van de student. Deze informatie kan uit verschillende bronnen komen en is niet in een cijfer uit te drukken. De volgende informatiebronnen zijn te onderscheiden: 6.1 Lijn 1 onderwijs Tijdens het onderwijs van lijn 1 is de tutor tevens projectbegeleider van zijn/haar tutorgroep. Tijdens dit onderwijs heeft de tutor gedurende een langere periode meer contact met de student en kan de student beter leren kennen. Tijdens de voortgangsgesprekken van het project houdt de docent in zijn/haar rol van projectbegeleider minimaal één maal een feedbackgesprek met de gehele groep of met de subgroepen. Door de student de tijdens dit lijnonderwijs verkregen informatie over zichzelf op papier te laten zetten heeft deze een uitgangspunt voor de ontwikkeling van zijn/haar PG. Tevens krijgt de student informatie over zichzelf uit het kwaliteitenspel (sterke en zwakke punten). 6.2 PG opdrachten tijdens blokken en lijnen

12 De informatie uit de PG opdrachten is divers en bestaat gedeeltelijk uit feedback die de student tijdens het onderwijs krijgt van medestudenten en/of docenten. Om dergelijke informatie te objectiveren zijn meerdere PG beoordelingen van verschillende beoordelaars op jaarbasis nodig. Er is naar gestreefd om alleen feedback opdrachten in te bouwen als studenten ook daadwerkelijk gedurende langere tijd met elkaar samenwerken zoals b.v. in lijn 1, lijn 3 en blok 25 het geval is. Voor een overzicht van alle portfolio-opdrachten zie bijlage Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) De student maakt voor het tutorgesprek een POP. Hierin rapporteert hij/zij over zijn/haar sterke en zwakke punten binnen de drie aandachtsgebieden van PG en hoe zijn/haar ontwikkeling hierin is geweest in de afgelopen periode. Hierbij maakt hij/zij gebruikt van de informatie die hij/zij verzameld heeft tijdens de blokken en lijnen (zie punt 1 en 2). 6.4 Niet verschenen op tentamen na inschrijving De student kan zich op elk moment voor tentamens in- en uitschrijven. Als de student zich heeft ingeschreven maar niet verschijnt op het tentamen neemt hij/zij niet de verantwoordelijkheid om zich af te melden. Dit kost de opleiding onnodig tijd en geld (surveillanten, kopiëren tentamens; inhuren locatie). De namen van studenten die zonder afmelding niet verschijnen op een tentamen worden doorgegeven aan de tutor. 6.5 Afspraken met de tutor, vervangende opdrachten, remediërende opdrachten Er zijn twee manieren om studenten meer te kunnen ondersteunen in de ontwikkeling van PG. Deze twee manieren geven tevens de tutor meer informatie over de student. Allereerst kan de tutor afspraken maken met de student. VOORBEELD De student levert regelmatig een verslag te laat in en vindt dat zelf ook vervelend en wil dat veranderen. Hierbij zijn genoemde voorwaarden van belang: - student herkent het van zichzelf - student wil dat veranderen Dan kan de tutor een afspraak met de student maken en de student daarmee ondersteunen in de verandering van dit gedrag. Student en tutor bespreken eerst wat maakt dat de student te laat is met inleveren van het verslag (moeite om aan taak beginnen, moeite met afronden van taak, door onduidelijke samenwerking met anderen, enz.) en welke gedachten van de student van invloed zijn op dit niet-functionele gedrag. Als deze voldoende bekend zijn kan een concrete afspraak worden gemaakt. Het is van belang om deze afspraak SMART te formuleren bijvoorbeeld: De student heeft moeite met beginnen aan een taak omdat hij/zij er tegenop ziet. Hij/zij uit dit door op dergelijke momenten andere zaken een hogere prioriteit te geven. In overleg met de student wordt een doelstelling geformuleerd waaraan hij/zij zich kan

13 conformeren vb: bij de eerstvolgende twee verslagen maak ik, op de dag van het uitreiken van de opdracht, een to-do lijst met tijdsplanning zodat ik vier dagen voor de inleverdatum klaar ben. De tutor geeft aan dat hij/zij hier tijdens een volgend tutorgesprek op terugkomt en wil dat de student beide meetmomenten (eerstvolgende twee verslagen) in zijn/haar zelfevaluatie beschrijft, gebruikmakend van de reflectiecyclus (zie bijlage 5). De student heeft hiermee een stok achter de deur om daadwerkelijk zijn/haar gedrag te gaan veranderen. Het concretiseren van de afspraak helpt de student om actief aan de slag te gaan met zijn/haar voornemens. Als de student het probleemgedrag niet herkent, zal de motivatie om het gedrag bij zichzelf te veranderen laag zijn. Dan kan de afspraak die de tutor met de student maakt beter gericht zijn op het leren herkennen van dit gedrag bij zichzelf. In dit geval kan de tutor de student voor een volgend tutorgesprek, of als een student op enigerlei wijze niet voldaan heeft aan zijn/haar verplichtingen van het huidige tutorgesprek, een vervangende of remediërende opdracht geven. De tutor is vrij om deze opdrachten zelf te formuleren of hij/zij kan gebruik maken van de opdrachten aangeleverd door de LOC PG (zie bijlage van de studiewijzer opbouw lijn PG of WebCT module professioneel gedrag). De student voegt de uitwerking van deze opdracht(en) toe aan zijn/haar portfolio. VII. Meer lezen Karin Scager en Bart Tholen, De docent als coach in het hoger onderwijs, (2005), Wolters Noordhof. Mirjam Groen, Effectief handelen door reflectie, (2008), Noordhoff Uitgevers. Gramsbergen-Hoogland, Deveer, Leezenberg, Persoonlijke kwaliteit, (2010), Noordhoff Uitgevers

14 VIII Bijlagen Bijlage 1: Opbouw lijn PG en Portfoliodocumenten jaar 1-3 pp14 Bijlage 2: Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan pp18 Bijlage 3: Beoordelingsformulier en beoordelingscriteria pp20 Bijlage 4: Tutor of Studieadviseur pp22 Bijlage 5: Het formuleren van Leerdoelen en Doelstellingen pp25 Bijlage 6: Trainingsaanbod voor tutoren pp27 Bijlage 7: Tutorprofiel en tutorevaluatie pp

15 Bijlage 1 3 Opbouw van de lijn Professioneel Gedrag Bachelor jaar Zie ook het inhoudelijk deel van de studiewijzer lijn PG voor de inhoud van de opdrachten

16 JAAR 1 Parallel aan BLOK/LIJN Lijn 1 Blok 1 Practicum 9 Blok 4 ZST 17 Blok 7 WC4 Lijn 2 Ter voorbereiding op ELK tutorgesprek Tutorgesprek HOORCOLLEGES / WERKCOLLEGES / VOORTGANGSBIJEENKOMSTEN LIJN 1 / ZELFSTUDIE HC Introductie PG & Reflectie als leerstijl WC 1: profiel van de dierenartsen, reflectievaardigheden & feedbackregels WC 2: professionele tweegesprekken (communicatieve vaardigheden) WC 3: feedback geven en ontvangen (communicatieve vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling) Feedbackgesprek met tutorgroep thema samenwerken Oefenen van presentatievaardigheden: proefpresentatie met feedback van docent en medestudenten op presentatievaardigheden Eindbeoordeling proces, inzet en deelname door begeleider WC PG het informatie vergarend gesprek 1 e tutorgesprek : uur :15 17:00 uur PORTFOLIO-OPDRACHTEN 1. Persoonlijk profiel van de dierenarts 2. Reflectieopdracht 3. Opdracht kwaliteiten, vervormingen en kernkwadrant 4. Verwerkingsopdracht: zelfevaluatie + feedback van medestudenten 5. Eigen evaluatie + feedback van medestudenten + docent op presentatievaardigheden 6. Eindbeoordeling lijn 1 7. Essay beroepsoriëntatie 8. Reflectieopdracht m.b.t. het doden van dieren t.b.v. onderwijsdoelen 9. Verslag discussie genenpaspoort paard 10. Kritische reflectie op casus zieke varkens op kinderboerderij 11. Uitwerking PG opdracht bij WC PG (wordt nog nader ingevuld) 12. POP: de student verwerkt alle tot nu toe verkregen informatie in het persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) 13. Verslag tutorgesprek na elk tutorgesprek

17 JAAR 2 Parallel aan BLOK/LIJN LIJN 3 HOORCOLLEGES / WERKCOLLEGES / VOORTGANGSBIJEENKOMSTEN LIJN 1 / ZELFSTUDIE HC communicatie: het Calgary Cambridge model van consultvoering + theorie samenwerken WC 1: communicatieve vaardigheden: interviewen / anamnese afnemen model Calgary Cambridge WC 2: Samenwerken : Roos van Leary + feedbackgesprek samenwerking in lijn 3 Zelfstudie videoanalyse van een consult en peerfeedback op communicatieve vaardigheden, en verslaglegging in het portfolio PORTFOLIO-OPDRACHTEN 1. Zelfevaluatie + groepsevaluatie samenwerking binnen de groep + verwerkingsopdracht 2. Verslaglegging videoanalyse inclusief leerdoelen BLOK ZS opdracht 1b en 2 communicatie in groepen BLOK Notitie dierwelzijn en de rol van de dierenarts (betreft rechtszaak: de hond als trekkracht) VPCB 5. Reflectie opdracht over studiepadkeuze Ter voorbereiding op ELK tutorgesprek Tutorgesprek 1 e tutorgesprek: uur uur e tutorgesprek: uur uur 6. Reflectieverslag waarin de student alle tot nu toe verkregen informatie evalueert en verwerkt in het persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) voor elk tutorgesprek 7. Verslaglegging tutorgesprek na elk tutorgesprek

18 JAAR 3 Parallel aan BLOK/LIJN Blok 21 Lijn 4 Lijn 5 Management en beroepsoriëntatie Blok 22 (Scriptie) Blok 25 Niet gekoppeld aan blok of lijn Niet gekoppeld aan blok of lijn VPCB Ter voorbereiding op ELK tutorgesprek halverwege en aan het einde van het jaar Tutorgesprek HOORCOLLEGES / WERKCOLLEGES / VOORTGANGSBIJEENKOMSTEN LIJN 1 / ZELFSTUDIE Werkcollege samenwerken; grenzen stellen en assertieve vaardigheden in het kader van ethische dilemma s Werkcollege communicatieve vaardigheden: gespreksregulerende vaardigheden in het consult + klantgerichte communicatie Maatschapvergadering Schriftelijke feedback wordt opgevolgd door (zelfstandig) Feedback gesprek over samenwerking 1 e tutorgesprek uur uur 2 e tutorgesprek uur uur PORTFOLIO-OPDRACHTEN 1. Reflectie op artikel 2. Portfolio-opdracht ethisch dilemma 3. Verwerkingsopdracht 4. Verwerkingsopdracht 5. Notulen maatschapvergadering met persoonlijke feedback 6. Kort verslag voortgang scriptie en docent feedback op planning en organisatie e.a. PG aspecten 7. Schriftelijke peerfeedback en zelfevaluatie en rapportage feedbackgesprek 8. Opdracht studiepadkeuze uur 9. Eindevaluatie PG ontwikkeling bachelor + start POP master 10. Opdracht beroepsoriëntatie = 11. Reflectieverslag waarin de student alle tot nu toe verkregen informatie evalueert en verwerkt in het persoonlijk ontwikkelingsplan(pop) voor elk tutorgesprek 12. Verslaglegging tutorgesprek na elk tutorgesprek

19 Bijlage 2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan Bachelor FORMAT Persoonlijk Ontwikkelingsplan Bachelor Naam student Datum... De POP dient door de student 2 keer per jaar te worden gemaakt. Evalueer de eerder gestelde leerdoelen en bespreek waarom deze wel/ niet zijn gehaald. Bekijk vervolgens per competentie de sterke en zwakke punten. Maak op basis van het voorgaande een nieuw leerplan met concrete leerdoelen. Evaluatie van de afgelopen periode: Wat waren je vorige leerdoelen: Wat zijn je bereikte resultaten: Sterkte-zwakte analyse: Omgaan met werk en taken Wat ging goed? Wat kon beter? Omgaan met anderen Wat ging goed? Wat kon beter? Omgaan met jezelf Wat ging goed? Wat kon beter? Anders Wat ging goed? Wat kon beter? Nieuwe leerdoelen:

20 Beschrijf hier aan welke leerdoelen je de komende 6 maanden wil gaan werken en hoe je dat gaat doen. Het is niet verplicht om bij iedere competentie een leerdoel te formuleren. Besef goed dat de leerdoelen realistisch en haalbaar moeten zijn. Toelichting: Beschrijf zo concreet mogelijk wat je wilt gaan doen om je leerdoel te bereiken Beschrijf waaruit zal blijken dat je je leerdoel behaald hebt. Is het meetbaar? Beschrijf wanneer je je leerdoel bereikt wilt hebben. Mijn leerdoelen m.b.t. omgaan met werk en taken zijn: Mijn leerdoelen m.b.t. omgaan met anderen zijn: Mijn leerdoelen m.b.t. omgaan met mijzelf zijn: Andere leerdoelen:

21 Bijlage 3 Beoordelingsformulier professioneel gedrag in de bachelor Naam Student: Datum beoordeling: Studentnummer: Beoordelingsadvies BA1 / BA2 / BA3 Beoordeling portfolio OV VD GD Toelichting: Beoordeling ontwikkeling professioneel gedrag en POP OV VD GD Toelichting: Totaal Beoordelingsadvies tutor: Professioneel gedrag OV VD GD Toelichting: Naam tutor SolisID tutor

22 Beoordelingscriteria t.b.v. tutoren Aanwezigheid bij practica De tutor heeft geen meldingen ontvangen over ongeoorloofde afwezigheid van de student bij practica waarvoor hij/zij wel ingeschreven staat Portfolio Portfolio is compleet Portfolio bevat een duidelijke lay out Goed taalgebruik POP Sterkte zwakte analyse met toelichting en/ of verwijzing naar portfolio-opdrachten Concrete en realistische leerdoelen Informatie over hoe de leerdoelen verwezenlijkt zullen gaan worden In het POP wordt zichtbaar gemaakt hoe aan bepaalde leerdoelen is gewerkt in de voorbije periode Tutorgesprekken Student heeft 2 tutorgesprekken gevoerd in afgelopen jaar en daarover verslag uitgebracht naar de tutor en dit opgenomen in het portfolio Student houdt zich aan de afspraken met zijn/haar tutor Student laat ontwikkeling van professioneel gedrag zien

23 Bijlage 4: Tutor of Studieadviseur? Als tutor ben je een belangrijk aanspreekpunt voor je studenten (zeker in het 1 e jaar)en daardoor wordt je vaak geconfronteerd met vragen, problemen van allerlei aard. Van de tutor wordt niet verwacht dat hij/zij een antwoord of oplossing heeft voor alle vragen en problemen. Dit document beschrijft kort wie de studieadviseurs zijn en voor welke vragen en problemen de tutor de student kan doorverwijzen naar de studieadviseur. De studieadviseurs kunnen de studenten adviseren bij: Vertraging: Adviseren over terugbrengen van vertraging op grond van slechte studiemethodiek, medische gronden/zwangerschap, familieomstandigheden, psychische gronden, niet studeerbaarheid van het programma, curriculumwijziging en (dreigende) overstap Financiële problemen: Studiefinanciering en Afstudeersteun Onderwijs - en Examen Regelingen Keuzes, bijvoorbeeld masterkeuze of keuze voor een andere opleiding Studieplanning/studievoortgang Vrijstellingen Meer tentamentijd of andere voorzieningen voor studenten met een functiebeperking Regelgeving en zaken buiten de faculteit/universiteit Veranderingen in de Bachelor/Master Arbeidsmarkt De studieadviseurs hebben informatie over en een korte lijn naar o.a.: Het Centrum voor Onderwijs en Leren Utrecht (COLU) Studentenpsychologen van de UU Studentendecanen van de UU Centrum Studiekeuze van de UU en HvU Zo geeft het Centrum voor Onderwijs en Leren Utrecht (COLU) o.a. cursussen en workshops voor: studenten die hun manier van studeren willen verbeteren, studenten die meer greep op hun studiegedrag en tijdsbesteding willen krijgen, studenten die willen leren een goede onderzoeksopzet te maken, studenten die hun vaardigheid in mondeling presenteren of wetenschappelijk schrijven willen verbeteren. Meer informatie: Bij studentenpsychologen hoef je niet alleen te denken aan studenten met psychologische problemen. Zij organiseren namelijk ook handige cursussen: Grip op je dip, Niet piekeren, Mindfulness (aandachtstraining), Faalangst aanpakken, Afstudeergroepen. Meer informatie: -> informatie voor studenten -> studeerproblemen Als je als tutor wordt geconfronteerd met andere problematiek dan hierboven geschetst, schroom dan niet om contact met één van de studieadviseurs op te nemen. Door onze ervaring kunnen we je allicht verder helpen. De studieadviseurs hebben inloop- en afspraakspreekuren voor studenten:

24 De spreekuurtijden van de verschillende studieadviseurs kunnen de studenten vinden in de (digitale) studiegids en de veterinaire agenda. Studieadviseurs: 1 e en 2 e Bachelorjaar: Cristel Teusink tel: 1446) 3 e Bachelor- en 1 e Masterjaar: Magritha Dronkers tel: 1448) 2 e en 3 e Masterjaar: Trudi tel: 4864) 5 e en 6 e jaar C2001: Trudi tel: 4864)

25 Bijlage 5: Het opstellen van Leerdoelen Leerdoelen worden vaak te vaag en vrijblijvend geformuleerd wat niet leidt tot het gewenste resultaat. (bv. Ik ga beter mijn best doen om op tijd klaar te zijn met mijzelf voor te bereiden op een tentamen). Door doelen SMART te formuleren is de kans groter dat ze worden uitgevoerd en behaald. U kunt de student met onderstaande stappenplan helpen om zijn leerdoelen meer concreet en meer SMART op te schrijven. Hoe concreter de leerdoelen beschreven zijn, hoe groter de kans is dat de student ook daadwerkelijk aan de slag gaat met zijn of haar leerdoelen. SMART staat voor: Specifiek = beschrijf de waarneembare actie, gedrag of resultaat wat je wilt bereiken Meetbaar = probeer de te ondernemen actie meetbaar te maken. Dit zal niet altijd mogelijk zijn, maar een voornemen als ik zal beter mijn best doen om op tijd te komen, is makkelijker te omzeilen dan ik zal minimaal 4 van de 5 dagen op tijd komen. Acceptabel = stel de doelstelling zodanig op dat deze voor jou acceptabel is, iets wat je ook echt kan en gaat uitvoeren Realistisch = het doel is realiseerbaar. Formuleer de doelstelling zodanig dat je ook daadwerkelijk succes kunt boeken. Een moeilijk bereikbare doelstelling kun je opsplitsen in kleinere, haalbare stappen. Doe je dat niet dan is de kans op uitstelgedrag groter. Tijdsgebonden= de termijn waarbinnen je dit doel behaald wilt hebben, bijv. per week, per coschap e.d. Een voorbeeld van een stappenplan om leerdoelen te concretiseren vindt u hieronder en kunt u downloaden van WebCT/module lijn professioneel gedrag. Leerdoelen Het formuleren van eindleerdoelen en die uitwerken tot een leertraject in de vorm van kleine stapjes in de goede richting is op zich een goede oefening voor iedereen, die in zijn/haar beroep anderen wil stimuleren tot gedragsverandering: begin met kleine stapjes, waarvan je haast zeker weet dat ze gehaald zullen worden en bouw ze uit tot het binnen een bepaalde tijd te bereiken einddoel. Raak niet teleurgesteld wanneer iets eens helemaal niet wil lukken. Gewoon de volgende keer hetzelfde stapje opnieuw proberen en doorzetten. Wees nooit te streng voor jezelf. Veel beter een uitdagend maar haalbaar traject, waarin ruimte zit voor altijd aanwezige tegenvallers, dan prachtige maar nauwelijks haalbare voornemens. Alleen de eerste werken stimulerend. Stappenplan leerdoelen 1.a. aanleiding: om welke reden kies je dit leerdoel (een ervaring, feedback) 1.b. wat is je doel 1.c. wat zou het bereiken van het doel je opleveren 2. bepaal in welke context je het doel wilt bereiken: waar, wanneer, met wie 3. formuleer je doel alsof je het al bereikt hebt - ik

26 - gevolgd door een actief en positief werkwoord dat het doel concreet en meetbaar maakt (bijvoorbeeld: ik doe, maak, kan, ken, weet, pas toe, heb inzicht in, durf, enz.) -.(de vaardigheid in meetbare termen) 4. bepaal welke stappen nodig zijn om je doel te bereiken en maak die stappen zo klein mogelijk 5. maak een tijdpad: een realistisch plan, per stap naar het einddoel 6. bepaal evaluatiemomenten, en stel zo nodig het tijdpad of het doel bij N.B. gebruik alleen concrete woorden. Dat betekent: wel ik neem op (datum en eventueel tijdstip) 3 keer zelf het initiatief tot een gesprek met. en niet ik ga vaker contact leggen

27 Bijlage 6: Trainingsaanbod voor tutoren Het begeleiden van studenten bij de ontwikkeling van hun professioneel gedrag vraagt andere vaardigheden van docenten dan het lesgeven in het eigen vak. De rol van de tutor is terughoudender, erop gericht om studenten te stimuleren om actief te leren, initiatief te nemen, zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Het begeleiden van zelfstandig leren vergt meer persoonlijk contact met de student; de nadruk komt meer op de interactie te liggen. Als tutor heb je soms het gevoel met lege handen te staan: aan je vakkennis, hoorcollegevaardigheden en onderzoekservaring heb je niet zo veel meer in deze rol. Vragen waar tutoren mee kampen in deze situatie zijn bijvoorbeeld: - Hoe help je een student meer inzicht te krijgen in zijn/haar eigen functioneren? - Wat doe je met een student die alsmaar uitstelt? - Hoe geef je structuur aan het tutorgesprek - Hoe motiveer je studenten om aan hun professionele ontwikkeling te werken? - Hoe leer je reflecteren? - Hoe zorg je dat ze zelf initiatief gaan nemen? Voor het omgaan met dit soort vragen zijn bepaalde kwaliteiten nodig; een open houding, inzicht in het gedrag van studenten, en goede gesprekstechnieken. Deelname aan onderstaande trainingen is op vrijwillige basis en zullen doorgang vinden bij voldoende deelname. Training gesprekstechnieken Een training van een dagdeel waarin waar mogelijk wordt gewerkt aan de hand van casussen of vragen van de deelnemers. Doel van deze training is om de gereedschapskist met gesprekstechnieken die iedereen al heeft nog eens te openen, op te poetsen en uit te breiden. Tijdens deze training wordt vooral aandacht besteed aan basis gespreksvaardigheden zoals - actief luisteren, - concretiseren, - samenvatten en doorvragen, - structureren van het gesprek, - feedback geven. De trainingsdata zijn: 15 januari 2013 van uur of 17 januari 2013 van uur Afhankelijk van de belangstelling en de voorkeur zullen er 1 of 2 trainingen aangeboden worden. Training coachingsvaardigheden Deze training valt nadat tutoren hun eerste bijeenkomst met studenten hebben gehad. Tijdens dit tweede dagdeel wordt gewerkt met concrete praktijkvragen die de deelnemers naar aanleiding van hun ervaringen hebben. Het omgaan met lastige situaties staat centraal, bijvoorbeeld het omgaan met studenten die zelf geen leerpunt kunnen vinden. Afhankelijk van de aard van de ingebrachte casus wordt aandacht besteed aan gesprekstechnieken voor gevorderden, zoals confronteren, uitdagen, slecht-nieuws-gesprekken of conflicthantering. Mogelijke problemen waar aandacht aan kan worden besteed zijn: - uitstelgedrag, - motivatieproblemen, - psychologische problemen bij studenten en de grenzen van de tutortaak, - niveau van de reflecties van studenten is te laag De trainingsdata zijn: 5 maart 2013 van uur of

28 7 maart 2013 van uur Afhankelijk van de belangstelling en de voorkeur zullen er 1 of 2 trainingen aangeboden worden. Begeleide intervisie voor tutoren Onder leiding van een facilitator wordt casuïstiek besproken die aangedragen wordt door de deelnemers en worden ervaringen uitgewisseld. Deze intervisie duurt 2 uur. De intervisiegroepen zullen bestaan uit 6-10 deelnemers. Data worden vastgesteld in overleg met de deelnemers. U zult hierover tijdig worden geïnformeerd. Professioneel consult Op verzoek kan ook individuele begeleiding aangeboden worden. De begeleiding wordt op maat gemaakt en kan b.v. plaatsvinden aan de hand van video-opnames. Deze adviesgesprekken kunnen worden uitgevoerd onder het professionele consult

29 Bijlage 7 Tutorprofiel en tutorevaluatie Aan het einde van het academisch jaar kunnen u en uw studenten deelnemen aan de tutorevaluatie. Dit gebeurt met een on-line vragenlijst die gebaseerd is op onderstaand tutorprofiel. Dit tutorprofiel is tot stand gekomen met hulp van de bachelor tutoren en de bachelor studenten. We hopen dat dit feedbackinstrument u bruikbare feedback geeft m.b.t. uw onderwijstaak in de rol van tutor. Profiel van de tutor in de bachelor* Taken 1. Voorbereiding van tutorgesprekken. 2. Voeren van tutorgesprekken. 3. Afwerking van tutorgesprekken. 4. Volgen van bij- en nascholing m.b.t. de tutorrol Naast deze taken is het ook belangrijk dat een tutor zich opstelt als rolmodel in het kader van professioneel gedrag en als bemiddelaar bij problemen van de student. Ook is hij/zij een aanspreekpunt vormen voor studenten buiten het kader Professioneel Gedrag. Competenties Deskundigheid van de tutor - De tutor verwijst adequaat door naar bijv. studieadviseur / studentpsycholoog. - De tutor kan de context van de studie en het beroepsveld schetsen. Vaardigheden van de tutor Sociale vaardigheden: - De tutor creëert een veilige omgeving voor de student. - De tutor neemt de student serieus. Communicatieve vaardigheden: - De tutor bezit goede gespreksvaardigheden (actief luisteren, doorvragen, samenvatten). - De tutor geeft constructieve feedback. - De tutor kan de student ergens mee confronteren. Coachingsvaardigheden: - De tutor stelt de student centraal. - Adviseert de student waar noodzakelijk - De tutor signaleert en analyseert problemen. - De tutor motiveert en stimuleert de student. De tutor als persoon - De tutor is begripvol. - De tutor is betrokken. - De tutor is betrouwbaar. - De tutor is empathisch (toont inlevingsvermogen). - De tutor is enthousiast. - De tutor heeft geduld. - De tutor heeft inschattingsvermogen. - De tutor gedraagt zich professioneel. - De tutor toont interesse in het studieverloop en PG van de student. - De tutor toont interesse in de student als persoon. - De tutor is toegankelijk (open). - De tutor heeft relativeringsvermogen. - De tutor kijkt kritisch naar de student. - De tutor staat open voor kritiek. - Reflecteert op eigen functioneren en begeleiding - De tutor past algemene normen en waarden toe

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken.

De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken. Algemene professionele competenties De competenties zijn opgedeeld in 3 hoofdcompetenties, die verder zijn opgedeeld in beroepstaken. - De professional kan omgaan met werk en taken - De professional kan

Nadere informatie

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014

Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Onderwijsregeling IV Professioneel Gedrag bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Toepassing van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Formulieren bij opdrachten

Formulieren bij opdrachten Formulieren bij opdrachten Formulier 1 Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Functieomschrijving slb er sterkte-zwakteanalyse Kernfuncties Criteria Bevindingen Goed Zwak Begeleidingsgesprekken

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bijlage I - Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) POP-formulier ( zie toelichting) Persoonlijke gegevens Naam student Whitney Cheung Opleiding Interactief vormgeving ID-nummer 213060231 Groep/klas IV2A Mobiel/Email

Nadere informatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie

Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie De BPV-Begeleider. Checklist Coachingscompetenties t.b.v. Sociaal Emotionele Accreditatie 1 is de directe coach van de deelnemer gedurende de gehele stage. 2 hanteert een oplossingsgerichte begeleidingssteil.

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1

Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Examenwijzer praktijkopleiding RA deel 1 Nadat je je hebt aangemeld voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA namens de Raad voor de Praktijkopleidingen of je wordt

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Examenwijzer Praktijkopleiding AA

Examenwijzer Praktijkopleiding AA Examenwijzer Praktijkopleiding AA Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties

Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Docenthandleiding. Inleiding opdracht 1: schrijven van een casus. Het maken van een casus is een onderdeel van beroepsprestatie 1.5 Zorgen voor veiligheid in onverwachte situaties Voor de leerlingen is

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Inhoud 2e Fase persoonlijk ontwikkelplan het praktijktraject... 3 Leerdoel... 3 Droom... 3 Naar de praktijk...

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Toetsregeling Professionaliteit

Toetsregeling Professionaliteit Toetsregeling Professionaliteit Bacheloropleidingen Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen Radboudumc Propedeuse Deze regeling is van kracht vanaf 31 augustus 2015. 1) Begripsbepaling Professionaliteit

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Commissie Professioneel Gedrag LUMC

Commissie Professioneel Gedrag LUMC LUMC LUMC oktober 2014 Pagina 1 van 7 Inleiding: Onder professioneel gedrag wordt verstaan: observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden en beroepsspecifieke gedragsrichtlijnen van een beroepsgroep

Nadere informatie

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven

Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Individueel opleidingsplan (IOP) M.S. (Marieke) van Schelven Opzet workshop Theorie individueel opleidingsplan Werken met het individueel opleidingsplan Aan de slag! Terugkoppeling en afronding 15 december

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview)

Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Eindbeoordeling van het assessment Startbekwaam (op grond van portfolio, presentatie en criterium gericht interview) Student: Opleidingsassessor: Studentnummer:. Veldassessor:. Datum: Een startbekwaam

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35

2 Stappen en fasen. 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 2 Stappen en fasen 8 ICT-beheerder - Netwerkbeheerder 006128860006-bw.indd 8 19-09-13 12:35 De projectwijzers brengen je in realistische situaties die te maken hebben met het ICT-vakgebied zodat je niet

Nadere informatie

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18

1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 Inhoud Inleiding 9 Deel 1 Theorie 13 1 Studieloopbaanbegeleiding (slb) 15 1.1 Doel en taken slb 15 1.2 slb-instrumenten en methoden 18 2 Gespreksvaardigheden 28 2.1 Communicatiewetmatigheden 28 2.2 Luisteren

Nadere informatie

Observatieformulieren bij oefeningen

Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulieren bij oefeningen Observatieformulier 1 Gespreksvaardigheden: open vragen * Het stellen van open vragen Opmerkingen / voorbeelden De vragen zijn: begrijpelijk niet te kort niet te lang

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio).

Het vaststellen van jouw examenwaardigheid vindt plaats op basis van het praktijkopleidingsdossier (het portfolio). Examenwijzer Praktijkopleiding MKB Na jouw aanmelding voor het examen, beoordeelt de afdeling Educatie en Praktijkopleidingen van de NBA (namens de Raad voor de Praktijkopleidingen) of je wordt toegelaten

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

Vormgeving van SLB in de praktijk

Vormgeving van SLB in de praktijk Vormgeving van SLB in de praktijk Inhoudsopgave Inleiding...2 Het eerste leerjaar...2 Voorbeeld Programmering Studieloopbaanbegeleiding (SLB) niveau 3-4...3 POP en Portfolio...8 Vervolg...10 Eisma-Edumedia

Nadere informatie

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit

Kerntaak 1 Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning. STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit werkplanning Werkproces 1.5 Ondersteunt bij (sociale) activiteiten STER opdracht: helpen bij een creatieve activiteit Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je te maken met het helpen bij creatieve activiteiten.

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten

Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten Handleiding Portfolio assessment UvA-docenten najaar 2005 Inleiding In het assessment UvA-docent wordt vastgesteld welke competenties van het docentschap door u al verworven zijn en welke onderdelen nog

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan

Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan Handleiding Persoonlijke Ontwikkeling Plan SLB-hoofdfase Jaar 3/4 2014-2015 Code: AFXX-SLB-J3J4-14 AC duaal: AFXX-SLB-D3D4-14 1 Bouwen aan je persoonlijk ontwikkelplan Het persoonlijk ontwikkelplan is

Nadere informatie

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4

HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 HANDLEIDING Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen BOL-MZ, niveau 4 Kerntaak 1: Opstellen van een begeleidingsplan Werkproces 1.1: Inventariseert hulpvragen van de cliënt Kerntaak 2: Bieden van ondersteunende,

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding

De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren. Inleiding De rollen van de SCZ docent: competentiewoordenboek en indicatoren Inleiding Docenten vervullen 5 rollen in de lessituatie. Daarnaast vervult de docent de lessituatie een aantal rollen. In onderstaand

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Opleiding. Geïntegreerde competentieverwerving 2. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot GMW Geïntegreerde competentieverwerving 2 AD2 40 n.v.t. 220 JA aanvragen

Nadere informatie

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse

TMA 360º feedback Flexibel en online. TMA 360º feedback werkboek. Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse Haal het maximale uit de TMA 360º fb competentieanalyse Dank u voor het gebruiken van de TMA 360º feedback competentie-analyse 360º feedback is een krachtig instrument, maar dient op de juiste wijze gebruikt

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12

Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Hogeschool van Amsterdam Opleiding Interactieve Media SBC V2 2011-12 Programma SBC (Studieloopbaancoaching ) V2 Blok 1 Week Vorm: Toelichting Toetsing 1 29 aug Klassenbijeenkomst vooruitkijken blok 1 toelichten

Nadere informatie

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties :

Competenties. De beschrijvingen van de 7 competenties : Inhoud Inleiding...3 Competenties...4 1. Interpersoonlijk competent...5 2. Pedagogisch competent...5 3. Vakinhoudelijk en didactisch competent...6 4. Organisatorisch competent...6 5. Competent in samenwerking

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN?

Professioneel communiceren: belangrijk onderdeel van dit boek en deze lessen DENK NA: WAAR KAN JE ALS JURIDICH MEDEWERKER TERECHTKOMEN? Hoofdstuk 1 Leerdoelen pg 17 Link tussen leerdoelen en toets stof 1.1 Juridisch medewerker Algemene vaardigheden besproken: Op de hoogte zijn (kennis) Informatie op papier kunnen zetten Goed kunnen lezen

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier

Toelichting bij het formulier Voor het leren van de VS i.o. is het essentieel dat hij/zij frequent feedback ontvangt op zijn/haar functioneren, ook als er geen sprake is van een formeel beoordelingsmoment. Toelichting bij het formulier

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Handleiding Coaching/stagereflectie

Handleiding Coaching/stagereflectie Fontys Hogeschool Pedagogiek Coaching/Intervisie Minor Forensische Orthopedagogiek 2013-2014 Studiejaar 3 Handleiding Coaching/stagereflectie Voor studenten voltijd Minor Forensische Orthopedagogiek Studiejaar

Nadere informatie

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO

Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Het voeren van ontwikkelingsgerichte begeleidings- en beoordelingsgesprekken GWOO Inleiding Tijdens de BPV-periode heeft de deelnemer recht op gesprekken. Afhankelijk van de duur van de opleiding zal de

Nadere informatie

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4

Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO3V, niveau 4 Workshop 1: Ouderenzorg Werkproces: 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1, 3.6

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2 (Teambegeleider) PORTFOLIO OPDRACHT IJSHOCKEYTRAINER/COACH 2.1 Portfolioopdracht 2.1; Zelfanalyse Naam Adres Vereniging Praktijkbegeleider Docent

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Persoonlijke ontwikkeling Portfolio ~ POP ~ PAP BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 7 Inleiding en leerdoelen Het begrip portfolio komt oorspronkelijk uit de wereld van kunst en architectuur. Kunstenaars en architecten kunnen bij hun sollicitaties

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Handleiding Studieloopbaanbegeleiding Trainingen slb voor de docent Marian Cornelissen 2 Studieloopbaanbegeiding Deze handleiding geeft algemene richtlijnen voor groepen die met het materiaal uit het boek

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017

Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Deel 1 Evaluatie opleider: checklist tussentijds evaluatiemoment versie 2017 Introductie Dit is de checklist voor de aios en opleider om halverwege de periode samen te bespreken hoe het opleiden gaat.

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008

BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 BEOORDELINGSCRITERIA VAN ONDERWIJSKWALIFICATIES Versie juli 2008 Toelichting Om te kunnen beoordelen of aan een docent een bepaalde onderwijskwalificatie (start, basis, uitgebreide of volledige kwalificatie)

Nadere informatie

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan.

3.1 Portfoliobeoordeling De portfoliobeoordeling heeft betrekking op het door u opgestelde en deels uitgevoerde en geëvalueerde jaarplan. Sportleider 3 Geven van trainingslessen Proeve van bekwaamheid (PVB) KSS 3.1 Deze PVB wordt afgenomen in combinatie met PVB KSS 1. Opdracht Uw opdracht bestaat uit het aanleveren van een portfolio (jaarplan)

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Handleiding voor leidinggevenden

Handleiding voor leidinggevenden Handleiding voor leidinggevenden Inleiding Waarom R&O-gesprekken Het startgesprek Het R&O-gesprek Voorbereiding algemeen Het voeren van het gesprek Verslaglegging met behulp van het formulier Het voortgangsgesprek

Nadere informatie

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK.

Gelderland. Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden. Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en is mede mogelijk gemaakt door BKK. samenwerkingsverband kinderopvang beroepsonderwijs Gelderland Colofon Februari 2014 Dit is een uitgave van de samenwerkingsverbanden Kinderopvang-Beroepsonderwijs Gelderland en Oost-Overijssel/Twente en

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS

GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS GEZINSONDERSTEUNEND WERK ONDERZOEK NAAR COMPETENTIES BIJ VRIJWILLIGERS EN PROFESSIONALS Het doel van dit onderzoek is een vergelijking te maken tussen de aanwezige competenties bij professionals en vrijwilligers

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE. Onderdeel Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Onderdeel : Practicum Academische Vaardigheden, jaar 2 (onderdeel van Afstudeerproject BSc KI) Studiejaar, Semester, Periode : Semester 1 en 2, periode 1,

Nadere informatie