Burgers voor Burgers. Welzijn Nieuwe Stijl vrijwilligers zijn netwerkcoach

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Burgers voor Burgers. Welzijn Nieuwe Stijl vrijwilligers zijn netwerkcoach"

Transcriptie

1 Burgers voor Burgers Welzijn Nieuwe Stijl vrijwilligers zijn netwerkcoach Dr. Martha van Biene & Alex de Veld 30 oktober 2012

2 Inhoudsopgave De Wmo werkplaatsen 3 Inleiding 5 Opzet module 6 Werkvorm 1 Kennismaking 8 Werkvorm 2 Netwerk in kaart 9 Werkvorm 3 Kwaliteit van het netwerk 10 Werkvorm 4 Van wens naar plan 11 Werkvorm 5 Sociale kaart 12 Werkvorm 6 Gesprekstechnieken 13 Werkvorm 7 Omgaan met grenzen 14 Literatuurlijst 15 Burgers voor Burgers Inhoudsopgave 2

3 De Wmo werkplaatsen Context: een paradigmawisseling in sociale dienstverlening Vergrijzing, ontgroening, toegenomen arbeidsparticipatie, individualisering, marktwerking en democratisering: deze en andere sociaal-maatschappelijke veranderingen hebben in het afgelopen decennium geleid tot ingrijpende veranderingsprocessen in zorg en welzijn. Niet langer staan diensten en producten centraal, maar de vraag van de cliënt / bewoner / burger en zijn of haar mogelijkheden om te participeren in de samenleving. Integrale sociale dienstverlening staat dicht bij de leefwereld van kwetsbare burgers. Interventies zijn erop gericht de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers te versterken en hun sociale netwerken te activeren en te vergroten. Het vraagt van sociale professionals dat zij outreachend te werk gaan, samenwerken in ketens en netwerken en daarbij over de schotten van welzijn en zorg heen kijken. De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 en de veranderingen in de AWBZ hebben dit veranderingsproces in een stroomversnelling gebracht. Centrale doelstellingen van de wet zijn: bevordering van zelfredzaamheid, participatie, actief burgerschap en sociale samenhang. In het veld wordt in dit verband gesproken over de noodzaak een kanteling (VNG-project) of een paradigmawisseling (Lectorenplatform Zorg en Welzijn) te realiseren. Een dergelijke omslag bij zowel instellingen en beroepskrachten als (gemeentelijke) overheden, is nodig om de doelstellingen van de wet te realiseren. Wat is een Wmo werkplaats? In september 2009 startten zes regionale Wmo-werkplaatsen in Nederland. Werkplaatsen zijn vanuit Hbo-instellingen ingericht met lectoren, die regionale samenwerkingsverbanden aangaan met organisaties welzijn en zorg en gemeenten. Werkplaatsen richten zicht op praktijkonderzoek, beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geeft deze werkplaatsen een stimuleringssubsidie. De werkplaats is een kennisnetwerk waarin een hogeschool, gemeenten, organisaties en beroepsbeoefenaren samenwerken aan onderzoek, methodiekontwikkeling en (regionale en landelijke) kennisverspreiding rond community care. In een Wmo-werkplaats staan ontwikkeling van praktijkkennis, prescriptieve kennis voor het handelen centraal. Empirisch onderzoek en professioneel handelen zijn met elkaar verbonden in een zogenaamde empirisch-regulatieve cyclus. De Wmo-werkplaats verbindt praktijkgericht onderzoek en beroepspraktijk en bevordert evidence- en practice-based werken in de sectoren wonnen, welzijn en zorg. Vragen van gemeenten, instellingen, burgers / cliënten sturen de onderzoeksactiviteiten, de praktijkontwikkeling en de scholing. Onderwijsmodules Drie jaar hebben de zes Wmo-werkplaatsen nieuwe werkvormen voor zorg en welzijn ontworpen en ontwikkeld en geëvalueerd. Op basis van deze praktijkervaringen en onderzoek, ontwikkelden de werkplaatsen onderwijsmodulen, die om niet ter beschikking gesteld worden aan gemeenten, organisaties in de zorg- en welzijnssector, opleiders en andere belangstellenden. In een onderwijsmodule staat een bepaald maatschappelijk vraagstuk centraal en daaraan gerelateerde methoden en technieken. Burgers voor Burgers De Wmo werkplaatsen 3

4 Deze onderwijsmodule is gratis digitaal toegankelijk en kan naar wens aangepast worden aan de lokale context. Ze mogen niet zonder voorafgaande toestemming voor commerciële doeleinden gebruikt worden. Vragen over inhoud en toepassing van deze specifieke onderwijsmodule en suggesties voor verbetering kunnen gestuurd worden aan t.a.v. dr. Martha van Biene of Alex de Veld De kennisproducten van de Wmo-werkplaatsen worden uitgegeven en beheerd door MOVISIE. Burgers voor Burgers De Wmo werkplaatsen 4

5 Inleiding Sociale netwerken zijn van essentieel belang voor iedereen. Toch lukt het niet elke burger een vitaal netwerk op te bouwen of te onderhouden. Door verschillende omstandigheden kunnen sociale netwerken onvoldoende opgebouwd zijn, verstoord of uit balans zijn (geraakt). Het benutten van de mogelijkheden van mensen om sociale relaties op te bouwen, te benutten en het netwerk te versterken staat centraal in deze module. Wmo Welzijn Nieuwe Stijl is gericht op het versterken van de eigen kracht van burgers. Ofwel, wat burgers zelf, of met hulp uit de directe sociale omgeving kunnen doen. Sociale netwerken in de eigen buurt en lokale vrijwilligers kunnen actief bijdragen aan het versterken van eigen kracht van burgers. In diverse publicaties zijn handreikingen uitgewerkt om sociale netwerken te versterken (Hofman, 2008; Lustman, 2009; Scheffer, 2010). Het is niet vanzelfsprekend dat vrijwilligers alle kwaliteiten in huis hebben als zij als netwerkcoach aan de slag gaan. Ondersteuning van vrijwilligers in de vorm van een training helpt om hen toe te rusten in het aanboren van de eigen kracht en deze in te zetten bij een burger met een vraag. De eigen krachtbenadering vraagt niet alleen van de vrijwilliger een oriëntatie op zijn rol en inzet. Ook vrijwilligersorganisaties en professionals dienen zich te verhouden tot een nieuwe werkelijkheid. Deze module geeft inzichten en inspiratie hoe professionals hun kracht kunnen inzetten zodat vrijwilligers burgers kunnen ondersteunen zelf problemen op te lossen met eigen mogelijkheden en waar wenselijk met behulp van het sociale netwerk van de burger. Indien nodig kan er sprake zijn van het opbouwen van een nieuw of aanvullend sociaal netwerk. De professional heeft in deze module de rol van trainer en schept voorwaarden zodat de kwaliteiten van vrijwilligers worden aangesproken en zij in de gelegenheid worden gesteld gesprekken te voeren met burgers, zodanig dat vrijwilligers hun enthousiasme en motivatie kunnen uitdragen (Poiesz, 1999). Deze module, bevat twee werkboeken een voor de vrijwilligers en een voor de trainers en is tot stand gekomen door Wmo Werkplaats Nijmegen in samenwerking met het centrum voor vrijwillige inzet in Ede, genoemd De Medewerker. Met dank aan de vrijwilligers die het ontwerp maakten voor deze training. Burgers voor Burgers Inleiding 5

6 Opzet module Doelgroep In deze module maken zorg- en welzijn professionals/studenten (verder te noemen professionals) kennis met mogelijkheden om als trainer vanuit een coachende benadering vrijwilligers te versterken. Doel Deze module is gericht op het leren toerusten van vrijwilligers, die thuis bij burgers in gesprek gaan over vragen en mogelijkheden die bijdragen aan kwaliteit van leven van die burger. Het doel is om kwaliteiten van vrijwilligers te versterken zodat zij op een passende manier met burgers in gesprek kunnen gaan (dialoog), een sociaal netwerk in kaart brengen en burgers coachen om tot een actieplan te komen waarmee het netwerk versterkt wordt. Het doel is tevens dat de getrainde vrijwilligers hun verworven kwaliteiten gaan inzetten in het trainen van andere vrijwilligers. Vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld zich te bekwamen als trainer. De module kan door professionals gebruikt worden als spiegel: Welke kwaliteiten moet ik als professional (door) ontwikkelen om vrijwilligers systematisch toe te rusten in het ondersteunen van burgers? Werkwijze Er is een Werkboek Burgers voor Burgers en een Werkboek Trainershandleiding samengesteld met nagenoeg de zelfde inhoud. Het enige verschil is dat er in de Trainershandleiding suggesties worden aangedragen die de trainer kan gebruiken als toelichting, aanwijzing of inspiratie. Het lesmateriaal gaat uit van een participatieve aanpak. Dit wil zeggen dat een groep vrijwilligers meebeslist over de invulling van de bijeenkomsten. De samenspraak over de invulling is van belang om te kunnen trainen vanuit gelijkgerichte trainingsdoelen en is van belang omdat bij een groep vrijwilligers sprake is van diverse en uiteenlopende ervaringen, kennis en vaardigheidsniveaus. De dialoog, het leren vragen stellen en doorvragen staan centraal in het leerproces. De trainer leert de vrijwilligers hoe zij onderling dialogen leren voeren en deze aanpak is eveneens wenselijk in gesprekken met burgers. Bij het voeren van dialogen gaat het er om dat je elkaar toelaat en openstaat om nieuwe ervaringen en kennis op te doen (Van Biene, 2005). Om een participatieve aanpak en een dialoog te faciliteren schept de trainer juiste voorwaarden zodat de groep vrijwilligers kan leren van- en met elkaar. Tevens is het voorwaarde dat de trainer, een coachende attitude aanneemt. Deze coachende attitude betekent; de ander helpen zichzelf verder te helpen. Ofwel, de trainer helpt de vrijwilligers de eigen kracht ontdekken met de bedoeling dat zij burger sin de gelegenheid stellen ook de eigen kracht te benutten. Natuurlijk is het onmogelijk om het coachen van een leerproces door middel van één module aan te leren. We lichten hoogstens een tipje van de sluier op, waardoor professionals en andere gebruikers van deze module meer grip krijgen op het toerusten van vrijwilligers.. Burgers voor Burgers Opzet module 6

7 De opzet van de werkvormen is gebaseerd op actief leren; al-doende-leren en al-lerende-doen. De leersituaties sluiten aan bij de praktijk van alle dag: het gesprek met de burger en het versterken van het sociale netwerk. Opzet bijeenkomsten Het lesmateriaal bevat zeven werkvormen die een essentiële rol spelen bij het versterken van sociale netwerken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om stappen als een kennismaking, het netwerk in kaart brengen en een actieplan maken. Er zijn werkvormen uitgewerkt waarbij gespreksvaardigheden worden opgedaan, ook worden huiswerkopdrachten aangereikt. De keuze van de werkvormen wordt in samenspraak met vrijwilligers vastgesteld (participatieve aanpak). De training beat ook alternatieve werkvormen die kunnen worden aangeboden. De toepassing van de diverse werkvormen levert al-doende een leerzame training op. Evaluatie In de training Burgers voor Burgers wordt gebruik gemaakt van Ervaringenboxen. Met de ervaringenboxen leert de vrijwilliger reflecteren op wat hij heeft meegemaakt tijdens een bezoek aan een burger. Aan de vrijwilliger wordt gevraagd stil te staan bij de opgedane ervaringen en wat de vrijwilliger voor de burger heeft betekend. De ervaringsboxen kunnen evaluatief gebruikt worden in de vrijwilligersgroep. Ervaringenbox Burgers voor Burgers Naam Waar was je en wat kwam je tegen? Wat heb je gedaan? (eigen naam invullen) Wat was jouw toegevoegde waarde? Waar was je tevreden over (het gouden randje)? Het uitwisselen van de ervaringen van vrijwilligers opgetekend in de ervaringsbox - kunnen aanleiding zijn voor dialoog. In de werkmap zijn uitgewerkte voorbeelden te vinden (zie bijeenkomst 2 in het werkboek) die een beeld geven over de opgedane ervaring van de vrijwilliger. Tijdens de training Burgers voor Burgers zijn de ingevulde ervaringenboxen verzameld. De analyse van deze boxen leverde thema s op die aanleiding waren voor bijstelling van de training en behoefte voor vervolgtraining. Burgers voor Burgers Opzet module 7

8 Werkvorm 1 Kennismaking In de training leren vrijwilligers hoe zij met inviterende vragen kennismaken met de burger. We gaan uit van een kennismaking die uitnodigt tot het vertellen van verhalen. Dit geldt voor de vrijwilligers die de training volgen en voor (het eerste) contact met de burger. In het Werkboek (zie bijeenkomst 1 in het werkboek) is een werkvorm uitgewerkt die gericht is op het naar boven halen van het levensverhaal. Verhalen helpen ons de wereld te ordenen en maken zichtbaar welke indrukken bepaalde gebeurtenissen op ons hebben gemaakt (Bohlmeijer, 2007). Het levensverhaal verbindt verleden, heden en toekomst en de manier waarop de burger zijn sociale netwerk ervaart en beleefd kan hiervan een resultante zijn. De wijze waarop de burger denkt over zijn sociale netwerk kan gevolgen hebben voor de wijze waarop hij zijn sociale netwerk benut. In de bijeenkomst schept de trainer een open sfeer waarin de vrijwilligers zich uitgenodigd voelen om in gesprek te gaan om elkaar beter leren kennen. Vaak is het voeren van een gesprek (op basis van dialoog) een passende start om elkaar te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Het levensverhaal vertellen kan bijdragen in het elkaar leren verstaan. Er bestaan ook alternatieven voor de werkvorm met de levensfasen zoals deze in het Werkboek is te vinden is. Een alternatief is de Levenslijn Interview Methode (LIM) (Schroots, 2002). Dit instrument is gebaseerd op de bekende metafoor van de menselijke levensloop als voettocht, rivier of afwisseling van bergen en dalen. De gesprekspartner wordt gevraagd om letterlijk zijn leven, zowel verleden als toekomst, in kaart te brengen via het trekken van een lijn op een eenvoudig blaadje papier. Het resultaat is in eerste instantie een slingerende levenslijn. Vervolgens kan gevraagd worden om over de getrokken levenslijn te vertellen en leeftijd en gebeurtenissen toe te lichten: dit is het levensverhaal. Keuze voor een vorm van levensverhaal hangt af van de mogelijkheden van de vrijwilligers en kenmerken van de gesprekspartner. Bij de gesprekspartner die minder gericht is op emotionele maar meer op praktisch steun zal eerder gekozen worden om samen een activiteit te ondernemen om elkaar te leren kennen. Burgers voor Burgers Werkvorm 1 Kennismaking 8

9 Werkvorm 2 Netwerk in kaart Veel mensen hebben geen goed beeld van hun eigen netwerk. Door het netwerk in kaart te brengen krijg iemand niet alleen zicht op de mensen in het netwerk maar ook wie belangrijk is. Om een netwerk in kaart te brengen moeten er twee dingen gedaan worden. Enerzijds gaat het om het inventariseren met wie iemand contact heeft. Tevens gaat het erom deze mensen in een netwerkkaart (of ecogram) te plaatsen. Als alle contacten in kaart zijn gebracht dan vindt een gesprek plaats over de kwaliteit van het netwerk (zie bijeenkomst 3 in het werkboek). De wijze waarop iemand uitgenodigd wordt om contacten te inventariseren hangt sterk af van de vragen waarmee iemand daartoe uitgenodigd wordt. Belangrijk is om in de dialoog aan te sluiten op dagelijkse leven dat voor de ander vertrouwd is ( Bij wie gaat u wel eens op visite? Welke mensen staan in uw adresboek? ). De gesprekspartner kan zelf de contacten in de netwerkkaart verwerken. Dit vraagt een coachende benadering (zie werkvorm 6 Gesprekstechnieken). Het is ook mogelijk om het netwerk op een andere wijze te verwerken, bijvoorbeeld met een vriendenboek, een fotoreportage, een website, een collage, etc. De eigen keuze hierin versterkt het gevoel van eigenaarschap. Er zijn diverse vormen van netwerkkaarten. In het Werkboek (zie bijeenkomst 1 in het werkboek) is het Ecogram gebruikt zoals dat door Scheffers (2010) is uitgewerkt. Deze vorm is gekozen omdat deze eenvoudig is in te vullen. De keuzemogelijkheden zijn overzichtelijk: drie segmenten en drie zones van nabijheid. De netwerkkaart van Hofman (2008), Sterk sociaal netwerk! vraagt meer gedifferentieerde keuzes en kan van toepassing zijn als iemand daartoe uitgedaagd wil worden. Burgers voor Burgers Werkvorm 2 Netwerk in kaart 9

10 Werkvorm 3 Kwaliteit van het netwerk De ingevulde netwerkkaart geeft de mogelijkheid om een nieuwe kijk op het sociale netwerk te krijgen (zie bijeenkomst 3 in het werkboek). Door het bespreken van de netwerkkaart kan iemand zelf woorden geven wat het netwerk voor hem betekent. Wat zijn de sterke en minder sterke kanten van het netwerk? De sterke kanten komen tot uitdrukking bij een ieder die tot steun is én wat de persoon zelf bijdraagt aan het initiëren en onderhouden van contacten. De wensen die iemand heeft, hebben doorgaans te maken met de minder sterke kanten in het netwerk. De wensen kunnen ook te maken hebben met het tot stand brengen van wederkerigheid in contacten. De sterke kanten en de wensen voor verbetering van het netwerk gaan hand in hand bij het versterken van het netwerk. De bedoeling van het gesprek is om de ander te helpen om zijn eigen netwerk te verwoorden. Een coachende benadering is hierbij belangrijk (zie werkvorm 6 Gesprekstechnieken). Er zijn verschillende manieren om de netwerkkaart te bespreken; per taartpunt, van de binnencirkel naar buiten. Laat iemand hier zelf keuzes in maken. Het is belangrijk om af te tasten of de gesprekspartner er aan toe is om de overstap te maken naar een volgende fase in het gesprek. Burgers voor Burgers Werkvorm 3 Kwaliteit van het netwerk 10

11 Werkvorm 4 Van wens naar plan Wensen gaan vooraf aan een plan. Een plan helpt om tot actie te komen: wat is de eerste stap om tot verbetering te komen van het netwerk ( wat, wanneer, met wie? ) (zie bijeenkomst 4 en 5 in het werkboek). De wensen voor versterking van het sociale netwerk kunnen een verschillend karakter hebben: Contacten: behoefte aan contacten die emotioneel ondersteunend zijn; Dingen doen: bepaalde activiteiten willen gaan doen of weer oppakken; Praktische hulp: betreft praktisch zaken die iemand niet meer kan uitvoeren. Het karakter van de wensen bepaalt mede de concretisering van het plan. Concreet wordt wat de gesprekspartner gaat doen om tot verandering van zijn situatie te komen. Veranderingen in het sociale netwerk gaan niet zomaar. Dit vraagt tijd en aandacht. Essentieel hierbij is volgen van het tempo van de gesprekspartner. Het gevoel van eigenaarschap ( ik zet de stappen zoals het voor mij goed is ) is doorslaggevend om eigen kracht te kunnen ervaren. Zonder de ervaring van eigen kracht is het (duurzaam) onderhouden van het sociale netwerk minder goed mogelijk. Een coachende nadering is hierbij extra belangrijk. Burgers voor Burgers Werkvorm 4 Van wens naar plan 11

12 Werkvorm 5 Sociale kaart De sociale kaart van de eigen omgeving kan behulpzaam zijn om mogelijkheden voor het versterken van het netwerk in beeld te brengen. In de handleiding Een sterk sociaal netwerk! (Hofman, 2008) is een voorbeeld te vinden hoe een zogenaamde buurtkaart te maken is. Zie (p 34/35). Ook kan een sociale kaart nuttig zijn bij het zoeken naar praktische hulp. Er zijn diverse digitale sociale kaarten waarin mogelijkheden voor zorg- en dienstverlening te vinden zijn: en Verder is via de website Regelhulp (www.regelhulp.nl) een site van de overheid te vinden die verwijst naar zorg en ondersteuning. Burgers voor Burgers Werkvorm 5 Sociale kaart 12

13 Werkvorm 6 Gesprekstechnieken Er zijn diverse gesprektechnieken uitgewerkt. Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD); Structuur in een gesprek aan brengen; Rondje positief; Coachen. 1 Luisteren, Samenvatten, Doorvragen (LSD) (zie bijeenkomst 2 in het werkboek) Bij deze gesprekstechniek gaat het in eerste instantie om de kwaliteit van het actief luisteren. Hiermee wordt bedoeld dat luisteren meer is dan horen wat iemand zegt. Dit komt tot uitdrukking in de luisterhouding en door het reageren op hetgeen dat wordt gezegd. Luisteren bestaat voor een groot deel uit vragen stellen. Het stellen van vragen helpt om de dialoog op gang te brengen en de ander te leren begrijpen. Hierbij is het de bedoeling om vragen te stellen zonder vraagtekens te zetten, dit wil zeggen: vragen stellen en luisteren met een onbevooroordeelde en open houding. Samenvatten helpt om het gesprek te verduidelijken. Het is een check om te bepalen of verhaal van de gesprekspartner goed begrepen is. Een goede samenvatting nodigt de gesprekspartner uit om meer te vertellen over het onderwerp. Door middel van doorvragen kan een situatie of onderwerp (verder) verhelderd worden. 2 Structuur in een gesprek aan brengen (zie bijeenkomst 3 in het werkboek) Een gesprek met een duidelijke structuur helpt beide gesprekspartners om een bevredigend gesprek te hebben. Eenvoudigweg kan met behulp van de werkwijze kop, romp en staart een logische structuur worden aangebracht. 3 Rondje positief (zie bijeenkomst 3 in het werkboek) Het is niet voor iedereen gemakkelijk om de eigen kwaliteiten te benoemen of trots te zijn op eigen prestaties. Bij het ontdekken van de eigen kracht wordt een werkvorm aangeboden die erop gericht is om vanuit een positieve blik te kijken naar de mate van zelfwaardering en/of persoonlijke kwaliteiten. Een alternatieve werkvorm om de eigen (kern)kwaliteiten te ontdekken is mogelijk met behulp van het kernkwadrantenspel (Ofman, 2005). 4 Coachen (zie bijeenkomst 5 in het werkboek) Een coach helpt de ander zichzelf verder te helpen. De nadruk ligt erop dat de ander zelf verder komt met zijn probleem of vraag. De coach stelt vragen zodat de ander nadenkt en op een andere manier tegen zijn vraag of probleem aankijkt en in beweging komt/actie onderneemt. Coaching kan ook gericht zijn op knelpunten die een oplossing in de weg staan. De kwaliteit van het coachen is essentieel voor de eigen krachtaanpak. Burgers voor Burgers Werkvorm 6 Gesprekstechnieken 13

14 Werkvorm 7 Omgaan met grenzen Het leren ervaren van de eigen grenzen helpt de vrijwilligers om de juiste verwachtingen uit te spreken naar burgers waarmee zij het gesprek aangaan. Wat kan ik van mijzelf verwachten in de rol als netwerkcoach? Wat kan de burger van mij verwachten? Goed kunnen omgaan met grenzen is van waarde als het gaat om het behouden van het enthousiasme en de motivatie van de vrijwilligers. Vragen die behulpzaam kunnen zijn bij het omgaan met grenzen: Neem ik mezelf voldoende serieus? Is dit goed voor mij? De werkvorm die wordt gebruikt is het bespreken van de eigen ervaringen in het stellen van grenzen (zie bijeenkomst 6 in het werkboek). Burgers voor Burgers Werkvorm 7 Omgaan met grenzen 14

15 Literatuurlijst Adriaansen, M., Caris, J. (2011). Elementaire sociale vaardigheden. Bohn Stafleu van Loghem: Houten. Biene van, M.A.W. (2005). Wederkerig leren. Onderzoek naar georganiseerde leerondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking èn professionals. Eburon: Delft. Boekhorst, F. (2006). In Handboek Supervisie en Intervisie (red. Praag-van Asperen, H.M., Praag, Ph. H.). De Tijdstroom, Utrecht. Bohlmeijer, E.T., (2007). Het verhaal van mijn ouders Handleiding voor levensverhaal interviews. SU De Ronde Tafel: Zutphen. Hofman, E., Lustgraaf van de, M. (2008). Een sterk sociaal netwerk! Movisie en Philadelphia Support. Lustgraaf van de, M., (2009). Natuurlijk, een netwerkcoach. Mezzo: Bunnik. Machielse, A., (2003). Niets doen, niemand kennen. De leefwereld van sociaal geïsoleerde mensen. Elsevier Overheid: s Gravenhagen. Ofman, D. (2005). Kernkwadrantenspel. Servire Uitgevers: Utrecht. Penninx, K., Scholten, C., e.a. (2005). Werken aan Maatschappelijke ondersteuning. Een handreiking voor sociale professionals. NIZW/Lemma: Utrecht. Poiesz, T.B.C., (1999). Gedragsmanagement. Waarom mensen zich (niet) gedragen. Immerc bv.: Wormer. Scheffers, M. (2010). Sterk met een vitaal netwerk. Uitgeverij Coutinho: Bussum. Schroots, J.J. F. (2002). LIM. Lifeline Interview Method, Stichting ERGO: Amsterdam. Steyaert, J., Kwekkeboom, R. (2012) De zorgkracht van sociale netwerken. Movisie (te downloaden via en VWS, (2011), Welzijn Nieuwe Stijl, Uitgave van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in samenwerking met MOgroep+, VNG: Den Haag. Burgers voor Burgers Literatuurlijst 15

HAN SOCIAAL. Kennisproducten. Praktische hulpmiddelen voor maatschappelijke dienstverlening O N D E R Z O E K

HAN SOCIAAL. Kennisproducten. Praktische hulpmiddelen voor maatschappelijke dienstverlening O N D E R Z O E K HAN SOCIAAL Kennisproducten Praktische hulpmiddelen voor maatschappelijke dienstverlening K E N N I S C E N T R U M H A N S O C I A A L O N D E R Z O E K 2013 HAN SOCIAAL kennisproducten Praktische hulpmiddelen

Nadere informatie

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl

De ouder als ervaringsdeskundige. Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl De ouder als ervaringsdeskundige Informele opvoedingsondersteuning en Welzijn Nieuwe Stijl Colofon Auteurs: Drs. Joos Meesters Dr. Martha van Biene Mld 29 oktober 2012 Fotografie door Joos Meesters Met

Nadere informatie

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas

Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Meerwaarde van Eigen Kracht Eerst met het Business Model Canvas Inleidende module Wmo Welzijn Nieuwe Stijl voor studenten en professionals sociale studies. Versie 2, september 2014 Meerwaarde van Eigen

Nadere informatie

Op eigen kracht verder met je netwerk

Op eigen kracht verder met je netwerk Op eigen kracht verder met je netwerk Onderzoek naar de community supportmethode Sandra Vos Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats Groningen/Drenthe

Nadere informatie

Methodebeschrijving Community Support. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Community Support. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Community Support Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: N. Heijs Community Support 050 311 72 72 n.heijs@communitysupport.nl N. Heijs is

Nadere informatie

Een sterk sociaal netwerk!

Een sterk sociaal netwerk! Een sterk sociaal netwerk! Handleiding voor vrijwilligers en organisaties Iedereen een sociaal netwerk! Deze handleiding is bedoeld voor vrijwilligers en organisaties die een netwerk willen opzetten voor

Nadere informatie

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld

Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld Aan de slag met sociale netwerken De 44 meest bekende methoden verzameld Netwerk in kaart Mantelzorg Eenzaamheid Wijkgericht Eigen Kracht Samenredzaamheid Sociale media & websites Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a.

Wie is er nou raar? Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Instructie lesmateriaal voor docenten, trainers, coaches, e.a. Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over de beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem handleiding colofon hogeschool van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Methodebeschrijving Natuurlijk, een netwerkcoach! Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Natuurlijk, een netwerkcoach! Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Natuurlijk, een netwerkcoach! Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE 030 789 21 68 o.storms@movisie.nl Oka Storms is projectmedewerker

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Methodebeschrijving Wie is er nou raar?

Methodebeschrijving Wie is er nou raar? Methodebeschrijving Wie is er nou raar? Jongeren in dialoog over beeldvorming rondom mensen met een psychiatrisch probleem Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door:

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie

Methoden en instrumenten zelfregie Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora Brink Anne Lucassen Marja Middelaar Anouk Poll Utrecht, oktober 2012 MOVISIE Kennis

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Herstellen doe je zelf. Werkblad beschrijving interventie

Herstellen doe je zelf. Werkblad beschrijving interventie Herstellen doe je zelf Werkblad beschrijving interventie Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Adres Postcode Plaats E-mail Telefoon Fax Website (van de interventie) Kenniscentrum

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies

Actief Burgerschap. Een overzicht van interventies Actief Burgerschap Een overzicht van interventies Auteurs Datum MOVISIE Jan Willem van de Maat en Chris Veldhuysen. Met medewerking van Amanda Janse en Marieke Haitsma. Utrecht, november 2011 Utrecht,

Nadere informatie

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het?

Ervaringsdeskundigheid. in de wijk. Hoe organiseer je het? Ervaringsdeskundigheid in de wijk Hoe organiseer je het? Colofon Auteurs: Anne-Marie van Bergen, Anouk Poll, Marrig van der Werf, Eleonoor Willemsen Eindredactie: Annemarie van den Berg Vormgeving: Ontwerpbureau

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker

De kleine dingen die je doet. 13 lichte interventies van de sociaal werker De kleine dingen die je doet 13 lichte interventies van de sociaal werker Auteurs: Sonja Liefhebber, Corrie van Dam en Maaike Kluft Eindredactie: Mariëtte Hermans Illustraties: Roger Klaassen Vormgeving:

Nadere informatie

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen. Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Assertiviteit Allochtone Mannen Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Oka Storms MOVISIE o.storms@movisie.nl 030 789 2168 Oka Storms is

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013

Handreiking. Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West. Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 Handreiking Organisatie Talentenbeurs Amsterdam West Creëren en presenteren van kansen 6 december 2013 1 2 Colofon Dit is een uitgave van Amsterdam West. Aan de organisatie van de Talentenbeurs hebben

Nadere informatie

Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking

Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking Activerend huisbezoek bij mensen met een psychische of verstandelijke beperking Evaluatie pilot Arne van den Bos Wmo-werkplaats Groningen-Drenthe 2 Vooraf Wmo werkplaats Groningen/Drenthe De Wmo werkplaats

Nadere informatie

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief

Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Van Zelfbeschikking naar Toekomstperspectief Een trainingshandleiding om vluchtelingen te ondersteunen naar economische, sociale & educatieve zelfredzaamheid Colofon Auteur: Anne-Floor Dekker Redactie:

Nadere informatie

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in?

Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? Werken vanuit zelfregie: wat houdt het in? Auteur: Cora Brink Met dank aan: Chantal van Arensbergen, Anouk Poll, Bernadette Clemens, Annelies Kooiman, Petra van Leeuwen, Karin Sok en Hilde van Xanten Eindredactie:

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie