Dossier werkzoekenden over VDAB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier werkzoekenden over VDAB."

Transcriptie

1 Dossier werkzoekenden over VDAB. Ervaringsdocument van werkzoekenden in een maatschappelijke kwetsbare positie, gebundeld in de groepswerkingen van Recht-Op vzw en Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw. 9 december INLEIDING Wat voor je ligt is een ervaringsdocument van maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden in hun contact met de werking van VDAB. Het document is tot stand gekomen door hun inspanningen begeleid door twee Antwerpse organisaties: Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw en Recht- Op vzw. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw organiseert het buurt- en opbouwwerk in de stad Antwerpen. Het team Recht op Arbeid, waarvan de groepen de inhoud van dit dossier vormgaven, streeft naar de toegang van Antwerpse werkzoekenden tot opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven en tot duurzaam werk. Recht-Op vzw is een vereniging waar armen het woord nemen. De groepswerking van Recht-Op Kiel werkte rond de drempels die maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren bij de werkondersteunende maatregelen van VDAB en haar partners. De groepen waar beide organisaties mee werken zijn maatschappelijk kwetsbaar: ze zijn laaggeschoold en leven in (kans)armoede, daarnaast tonen ze veerkracht in het te boven komen van negatieve ervaringen. Hun engagement in de groepswerkingen is daar een voorbeeld van. Specifiek aan de groepen die Samenlevingsopbouw Antwerpen stad samenbrengt, is dat het gaat om mensen met een migratie-achtergrond. Een groot deel van hen heeft een beperkte kennis van het Nederlands. Meerderen onder hen zijn anders-gealfabetiseerd of analfabeet. Beide organisaties hebben de ervaringen van hun doelgroepen gebundeld in dit dossier. We geven een overzicht ondersteund door relevante getuigenissen. Hun ervaringen zijn een illustratie voor heel wat onderzoeksresultaten over hun positie op de arbeidsmarkt. Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw en Recht-Op vzw nodigen het beleid van de VDAB uit om over dit ervaringsdocument in dialoog te gaan. De werkzoekenden waar beide organisaties mee werken willen hun bekommernissen kenbaar maken. Ze willen mee zoeken hoe de praktijk van de ondersteuning van VDAB kan verbeteren, om de moeilijkheden aan te pakken waar werkzoekenden in hun situatie mee worstelen. Voor meer informatie over het dossier kan je contact opnemen met (zie contactgegevens pg 12): - Floortje De Ley, Viviane Gerits en Mohamed El Majjoudi voor Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw - Lindsay Van Mirlo en Brit Stessel voor Recht-Op vzw Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

2 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding Begeleiding door VDAB Rol en positie VDAB Werkwinkels Nood aan ondersteuning bij het solliciteren Trajectbegeleider Werk- en welzijnstrajecten Tewerkstellingsmaatregelen Informatie en communicatie Mobiliteit Partners van VDAB Gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB) Tendering Vacatures voor sociale economie Opleidingen Toegankelijkheid Digitale kloof Nazorg Signaalfunctie VDAB Tot slot Contactgegevens.12 Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

3 2. BEGELEIDING DOOR VDAB 2.1. ROL EN POSITIE VDAB Wat doet VDAB nu juist? Wat is het verschil met RVA? Waarvoor moet je bij VDAB zijn en waarvoor bij de vakbond? Het kluwen aan spelers op de arbeidsmarkt maakt dat mensen het overzicht verliezen. De wisselwerking tussen VDAB en RVA is niet alleen verwarrend voor mensen, maar zorgt er ook voor dat er niet altijd voldoende vertrouwen is om met elke werkvraag naar VDAB te stappen. Mensen ervaren begeleiding dan als controle WERKWINKELS Belang van loketfunctie Maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden zijn bezorgd over de intentie om enkele werkwinkels te sluiten. Een werkwinkel in de buurt is belangrijk omwille van de laagdrempeligheid, de nabijheid, de gekende gezichten, het menselijk contact en de mondelinge persoonlijke communicatie. De dienstverlening kan op maat gebeuren en signalen en noden van de werkzoekenden zijn sneller duidelijk. Schaalvergroting met grotere bezoekersaantallen tot gevolg, zal gevolgen hebben voor de mogelijke dienstverlening en de beschikbare tijd per cliënt. Servicelijn VDAB promoot het gratis nummer van de servicelijn om mensen een bezoek aan de werkwinkel te besparen zoals: inschrijven, administratie, vragen. Deze redenering gaat op voor maatschappelijk sterkere groepen, maar niet voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Telefoon is te afstandelijk, ik kan niet goed telefoneren, hoe ga ik dat allemaal kunnen uitleggen want ze zijn zo rap aan de telefoon en gebruiken moeilijke woorden en dan leggen ze op en weet ik niet waarover het gaat. Waarom gaat iemand naar een consulent? Om die persoonlijke aanpak. Het gaat om je werk, om je levensonderhoud, dat zijn geen lachertjes, dat moet au sérieux genomen worden. Alles via mail, via computer, ik vind dat het niet kan. Het is zo al moeilijk genoeg voor mensen in armoede. Mensen durven op den duur niet meer. En dan raken ze helemaal geïsoleerd. Ook voor mensen die het Nederlands niet goed machtig zijn, is telefoneren een bijzonder hoge drempel. De snelheid van communiceren en de afwezigheid van elementen in de taalondersteuning (gebaren, gezichtsuitdrukking, voorbeeldmateriaal) maken dat belangrijke informatie verloren gaat en misverstanden ontstaan. De stap zetten Het emotionele aspect van hulp vragen mag niet onderschat worden. Kwetsbare werkzoekenden die moeilijk werk vinden, raken vaak geïsoleerd, ontmoedigd, gedesillusioneerd Werkzoekenden hebben dus niet alleen nood aan praktische hulp maar soms ook aan steun, aanmoediging, warmte, begrip. Deze noden spoor je niet op via digitale dienstverlening. Het is niet makkelijk om persoonlijke dingen te vertellen aan een onbekende, laat staan aan de telefoon of aan de computer. Je weet niet goed hoe je eraan moet beginnen. Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

4 (Mis)match behoefte Het aanbod en de mogelijkheden van opleidings- en tewerkstellingstrajecten binnen VDAB en daarbuiten zijn breed en in constante verandering. Daardoor raakt het overzicht wel eens zoek. De werkwinkel is dé plaats waar mensen doorverwezen worden naar de gepaste vorm van ondersteuning om werk te vinden. We stellen vast dat doorverwijzing naar de juiste trajecten niet altijd vlot loopt. Er wordt niet automatisch gecontroleerd of werkzoekenden in aanmerking komen voor een bepaald traject. Zo zijn er een aantal mensen in de groepswerkingen van Samenlevingsopbouw en Recht-Op die in aanmerking komen voor SINE, WEP+ of ALFA-traject, maar door hun trajectbegeleider niet worden bemiddeld in die richting. Bovendien is het aantal beschikbare plaatsen vaak klein, als het om projecten gaat. Mensen worden ingeschreven op wachtlijsten. Ze hebben geen vat op hoe lang ze moeten wachten. Niettegenstaande gaat hun werkloosheidsuitkering wel omlaag door de langdurige periode van werkloos zijn NOOD AAN ONDERSTEUNING BIJ HET SOLLICITEREN Maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden begrijpen de taal en de inhoud van een vacature niet altijd. Ze hebben hulp nodig om een aantal termen en uitdrukkingen te verklaren. Dit geldt niet enkel voor mensen met een beperkte kennis van het Nederlands. Ook Nederlandstaligen hebben soms moeite met het achterhalen van de sollicitatieprocedure in een vacature. Niet of te weinig reageren op uitnodigingbrieven is daarom niet hetzelfde als werkonwillig zijn. Sommige werkzoekenden hebben ondersteuning nodig om alles te begrijpen en te kunnen reageren. Daarom is het van cruciaal belang dat het stopzetten van een trajectbegeleiding of het in transmissie zetten, niet gebeurt voor er een grondig onderzoek wordt uitgevoerd. Ondersteuning bij het solliciteren omvat: het opstellen of aanpassen van een CV, het zoeken naar vacatures en opleidingen, schrijven van sollicitatiebrieven, het contacteren van werkgevers en de voorbereiding van een sollicitatiegesprek. Opmaak CV Een goed opgemaakte CV is een troef en vraagt kennis van zaken. Het standaard CV dat afgeprint kan worden uit Mijn loopbaan is een noodoplossing. De lay-out oogt niet professioneel en de vermelding van specifieke beroepsvoorkeuren is niet relevant en speelt vaak in het nadeel van de werkzoekenden. Bij beroepsvoorkeuren staat bijvoorbeeld paprikaplukker, terwijl iemand solliciteert voor schoonmaker. Vooral mensen die niet begeleid worden door een trajectbegeleider missen ondersteuning bij het opmaak van een goede CV. Ondersteuning op jobbeurzen Mensen gaan hoopvol naar jobbeurzen, maar jammer genoeg blijven er heel wat kansen onbenut. De doorverwijzing door VDAB blijkt niet op maat te zijn van de competenties van mensen, bijvoorbeeld een jobbeurs specifiek voor hooggeschoolde arbeiders. Ter plaatse missen mensen consulenten om hen te helpen om de geschikte standen te vinden en te helpen bij het invullen van de intakeformulieren. Er wordt beloofd dat werkgevers zullen reageren op de intakes, maar dat gebeurt vaak niet. Een betere organisatie en ondersteuning van de werkzoekenden zou een win-win situatie betekenen voor alle betrokkenen. Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

5 Voorbereiding op een sollicitatiegesprek Een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek is een zeer stresserend gegeven. De mensen uit de groepswerkingen geven aan dat ze zelfzekerder zijn op een sollicitatie, als ze het gesprek voorbereid hebben met een professional. Mensen die opgevolgd worden door een trajectbegeleider, kunnen vaak niet op korte termijn bij hem/haar terecht. Dit is het gevolg van de kantooruren en de te grote dossierlast bij trajectbegeleiders. Mensen die niet opgevolgd worden door een trajectbegeleider kunnen nergens terecht TRAJECTBEGELEIDER Relatie trajectbegeleider cliënt Alles begint met het opbouwen van een vertrouwensband met een trajectbegeleider. Dit vertrouwen is nodig om ook het gevoel te hebben dat de trajectbegeleider het goed voor heeft met de cliënt. Vertrouwen opbouwen vraagt tijd. Dit wil zeggen voldoende contactmomenten en oprechte interesse in het verhaal van de cliënt. Cliënten willen het gevoel hebben dat ze op hun trajectbegeleider kunnen rekenen. Wanneer het vertrouwen zoek is, voelt de ondersteuning van trajectbegeleiders aan als controle en worden niet de gewenste resultaten bereikt. Een lagere dossierlast voor trajectbegeleiders is van cruciaal belang in het verhogen van de begeleidingskwaliteit en in het behalen van betere resultaten met maatschappelijk kwetsbare werklozen. De mensen uit onze groepswerkingen willen bij aanvang hun trajectbegeleider liever een keer per week zien in plaats van een keer per maand. Later, na een periode van intensieve opstart kan de frequentie in overleg met de betrokkene verlaagd worden. Uit de groepsgesprekken bij beide organisaties komt de vraag naar boven of er voldoende tijd, kennis en instrumenten beschikbaar zijn voor trajectbegeleiders om het verhaal achter de vragen van mensen te achterhalen (bijvoorbeeld een knipperlichtenlijst). Het is niet gemakkelijk om je verhaal te vertellen, dit vraagt tijd en empathie, een luisterend oor. Kwetsbare werkzoekenden krijgen van hun trajectbegeleider wel eens te horen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, wanneer er onvoldoende sollicitatiebewijzen kunnen voorgelegd worden. Dit wordt dan geïnterpreteerd als werkonwillig of demotivatie. Sommige mensen die intensief werk zoeken, worden constant geweigerd op de arbeidsmarkt. Zij verliezen hun motivatie omdat ze geen uitweg meer zien. Doordat ze telkens worden afgewezen verliezen ze de moed. Iemand in transmissie zetten, is dan het verkeerde signaal. Deze mensen hebben net eerder een duwtje in de rug nodig. De mensen in onze groepswerkingen geven aan dat er nood is aan meer duidelijkheid over hoe ze bewijzen van sollicitaties kunnen aanleveren. Ze willen graag praktisch weten wat van hen verwacht wordt en ze willen graag dat hierover afstemming is met de werkgevers. Steeds vaker gebeurt het dat werkgevers weigeren sollicitatiebewijzen te bezorgen omdat het te veel tijd vraagt of omdat er getwijfeld wordt aan de motivatie van de sollicitant. Verwachtingen en competenties Gezien de beperkte beschikbaarheid van vacatures die een basiskennis Nederlands vragen, worden werkzoekenden ook vaak doorgestuurd naar vacatures waarbij betere kennis van het Nederlands verwacht wordt. Dit vergroot de demotivatie van werkzoekenden en zorgt voor frustraties over de begeleiding van trajectbegeleiders. Mensen hebben het gevoel dat de trajectbegeleider Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

6 onrealistische verwachtingen stelt. De kandidaat kan zich niet presenteren op de manier dat hij/zij zou willen, komt onzeker over en kan zijn eigenlijke capaciteiten niet tonen. Werkzoekenden ervaren geregeld een mis-match in de vacatures die hen per sms verstuurd worden. Men vraagt zich af wie deze sms-en verstuurt, indien het de trajectbegeleider is dan vergroot dit het aanvoelen van onrealistische verwachtingen. Een aanvoelen van 2 maten en 2 gewichten Heel wat van de mensen die bij ons naar de groepswerking komen, hebben het aanvoelen dat trajectbegeleiders een verschillende kwaliteit aan begeleiding geven naargelang het statuut en de vaardigheden van de cliënt. Zo hebben mensen met een beperkte kennis Nederlands sterk het aanvoelen dat ze niet alle nodige informatie van hun trajectbegeleider krijgen. Soms hebben ze het gevoel dat er op hen neergekeken wordt. Ook de mensen in onze groepen die niet uitkeringsgerechtigd zijn, hebben de indruk dat ze niet gelijkwaardig behandeld worden. Ze hebben het aanvoelen dat uitkeringsgerechtigden voorrang krijgen in de toewijzing van trajectbegeleiders, in de toegang tot opleidingen en meer vacatures op maat krijgen. Toewijzing trajectbegeleiders Heel wat mensen zijn zich er niet bewust van dat ze zelf het initiatief kunnen/moeten nemen om begeleiding aan te vragen. Hier zit een belangrijke knoop, want hierdoor worden er kostbare maanden verspeeld. Uit de groepsgesprekken blijkt dat men van de veronderstelling uitgaat dat een inschrijving bij VDAB een aanvraag naar begeleiding impliceert. Mensen raken gefrustreerd omdat de toewijzing van een trajectbegeleider uitblijft, terwijl er zelfs nog geen aanvraag loopt. Zo waren er mensen in onze groepen die tot 2 jaar aan het wachten waren op de start van de trajectbegeleiding. Omwille van het belang van de vertrouwensband tussen trajectbegeleider en cliënt, zijn maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden uit onze groepswerking vragende partij om één trajectbegeleider gedurende lange tijd te behouden. Ze willen dit ook bij onderbreking van het traject door tijdelijke jobs van een aantal maanden. Zo kan de draad gemakkelijker opgepikt worden en gaan voorgaande stappen in het begeleidingsproces niet verloren WERK- EN WELZIJNSTRAJECTEN De ervaringen met W²-trajecten waren positief bij mensen die bij ons naar de groepswerking komen. De basishouding van de consulenten, zoals het inzicht en de empathie voor de leefwereld van de cliënten, de positieve en respectvolle benadering, bevordert de vertrouwensrelatie. De trajecten zouden intensiever mogen zijn om op alle belangrijke en acute welzijnsvragen een antwoord te kunnen bieden. De mensen uit onze groepen vragen meer tijd per begeleiding en een geschikte opvolging bij afwezigheid/verlof van de betreffende consulenten. Het gegeven dat er slechts 3 consulenten instaan voor de W²-trajecten in Antwerpen, zorgt namelijk voor een enorme overbevraging en werkdruk, wat gevolgen heeft voor de intensiteit van de begeleiding. Geen van de leden van Recht-Op of Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw zijn echter intern door hun trajectbegeleider doorverwezen. De mogelijkheid tot een W²-traject was ook onbekend voor de mensen uit onze groepswerkingen. Hieruit leiden we af dat het leeuwendeel van de potentiële doelgroep niet terecht komt in een W²-begeleiding, ook al zijn ze daar gebaat mee. De Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

7 intensere begeleiding op maat van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, die de W²-trajecten zijn, zou uitgebreid moeten worden naar laaggeletterden met een beperkte kennis van het Nederlands. De mensen uit onze groepswerkingen hebben slechts beperkte ervaring met het groepsluik van de W²-trajecten. De meerwaarde van de groepswerking zit in de uitwisseling met anderen en het tijd mogen maken om oplossingen voor persoonlijke problemen te vinden. Het geeft een meer ontspannen gevoel en geeft ruimte in het hoofd. De cliënten in het groepsluik van een W²-traject die wij spraken, geven aan dat ze nazorg missen. Je komt in een leegte terecht TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Het bestaan en de voorwaarden van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen zijn niet goed gekend bij werkzoekenden, werkgevers en soms zelfs bij trajectbegeleiders. De ervaringen doen vaststellen dat werkzoekenden niet automatisch gecontroleerd worden of ze in aanmerking komen voor een bepaalde tewerkstellingsmaatregel. Zo bleken een aantal mensen uit de groepswerking in aanmerking te komen voor SINE of een WEP+ contract, maar werden door hun trajectbegeleider niet in die richting bemiddeld. Het is voor heel wat mensen onduidelijk waar ze de nodige attesten moeten aanvragen om in aanmerking te komen voor een tewerkstellingsmaatregel. Een specifieke groep zijn mensen met een Europees paspoort. Er blijken verschillende ervaringen te zijn met het al dan niet in aanmerking komen voor een gesubsidieerde tewerkstelling en opleidingen van VDAB. De mensen uit onze groepswerkingen willen graag duidelijkheid over de voorwaarden. IBO Bij de Individuele Beroepsopleidingen zijn de tussentijdse evaluaties cruciale momenten. Ook hier strooit de dossierlast en werkdruk bij de consulenten klaarblijkelijk roet in het eten. Wanneer er bij tussentijdse evaluaties niet tijdig ingegrepen wordt, laten werkgevers hun afspraken wel eens verwateren nadat de IBO afgerond is. In de groepswerking zijn er mensen die wijzigingen in afspraken rond loonvoorwaarden ondervonden en wijzigingen in de inhoud van de job. In het IBO systeem ontbreekt dus een luik nazorg INFORMATIE EN COMMUNICATIE Communicatie met Nederlands laagtaalvaardigen De taalbarrière bij een gesprek tussen een consulent en een werkzoekenden met een beperkte kennis van het Nederlands is een belangrijke oorzaak van meerdere problemen. Mensen begrijpen soms letterlijk niet wat de trajectbegeleider probeert te vertellen. Mensen krijgen een uitnodiging voor een infosessie en begrijpen de locatie verkeerd. Ze denken dat het doorgaat op het VDAB-kantoor, terwijl het elders plaatsvindt. Bij vacatures per sms moet men via een keuzemenu in meerdere stappen tot bij de juiste dienst geraken. Dit bouwt onnodige drempels in. Mensen ervaren moeilijkheden omdat ze de vaktermen van VDAB niet begrijpen. Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

8 Het feit dat consulenten geen andere talen mogen gebruiken buiten het Nederlands, vertraagt de begeleiding en zet de deur open voor misverstanden. Het gebruik maken van een steuntaal (Frans, Spaans, Engels, Duits, ) of een tolk lost het probleem voor een belangrijk deel op. Het is belangrijk dat taalbarrières uitgeschakeld worden om een correct beeld van de situatie van de persoon te krijgen en een goed dossier van bij de start aan te maken. Tewerkstelling is een ernstige aangelegenheid die een grote impact heeft op het dagelijks leven van mensen. Goede communicatie en elkaar 100% begrijpen is dus noodzakelijk. VDAB website Er zijn weinig vacatures beschikbaar voor laaggeschoolde werkzoekenden uit maatschappelijk kwetsbare groepen. Het is bijzonder moeilijk om vacatures te vinden voor mensen met een beperkte kennis Nederlands. Nagenoeg alle vacatures vermelden als voorwaarde een goed tot zeer goede kennis van het Nederlands. Om toch die vacatures op de VDAB-website te kunnen vinden, waarvoor een basiskennis Nederlands voldoende is, zou het mensen vooruit helpen indien basiskennis Nederlands een zoekterm zou kunnen zijn in de zoekmachine op de website. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw merkte dat bij het invoeren van vacatures op de VDABwebsite standaardcompetenties toegevoegd worden aan de opgestelde tekst van de werkgever. Het gaat om extra competenties die niet door de werkgever ingevoerd worden. We pleiten voor bijzondere voorzichtigheid bij het toevoegen van standaardcompetenties, bovenop de competenties die aangeleverd worden. Promotie voor jobbeurzen Om maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden op de hoogte te brengen van jobbeurzen is meer vindplaatsgericht werken aangewezen. Ook promotie maken bij sociale middenveldorganisaties voor de toeleiding zou interessant zijn MOBILITEIT Niet alle potentiële werkgevers bevinden zich op locaties die met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Heel wat werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn echter aangewezen op het openbaar vervoer. Ze moeten dan onredelijk vroeg vertrekken om er te raken, als er al openbaar vervoer voorzien is tot het werkadres. In de voorbereiding van een sollicitatie is de bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt om als trajectbegeleider op te nemen. De besparing om de abonnementen voor het openbaar vervoer niet langer terug te betalen voor werkzoekenden die hun sollicitatiebewijzen voorleggen, snijdt in de inkomens van mensen. VDAB gaat ervan uit dat mensen een betaalbaar abonnement kunnen bekomen via OMNIO of OCMW. Maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Ook de regelgeving omtrent de terugbetaling van verplaatsingsonkosten is erg onduidelijk. We ontvangen signalen van werkzoekenden die soms wel en soms geen lijnkaart terugbetaald krijgen en soms wel soms niet een vergoeding krijgen voor verplaatsingen met de trein. Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

9 3. PARTNERS VAN VDAB 3.1. GESPECIALISEERDE TRAJECTBEGELEIDING (GTB) Doelgroep theorie en praktijk In theorie is GTB ook voor mensen met een invaliditeitsuitkering bedoeld. Mensen die een invaliditeitsuitkering hebben geven echter aan dat er voorrang wordt gegeven aan werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering. Zij voelen zich daardoor achteruit gesteld. Ze hebben het aanvoelen achteraan de wachtlijst terecht te komen en maken dus bijzonder weinig kans om in dit systeem geholpen te worden. Wachtlijsten versus RVA Wanneer door VDAB wordt vastgesteld dat mensen beter ondersteund worden door GTB, staan zij voor een lange wachtlijst. RVA houdt daar geen rekening mee, waardoor mensen het risico lopen om hun uitkering te verliezen. We vragen VDAB om mee te bepleiten dat RVA de beoordeling van werkzoekenden afstemt op de lange wachtlijsten voor GTB. Doelgroep - taalbarrière De ervaring van de mensen in onze groepswerkingen is dat GTB een goede kennis van het Nederlands als voorwaarde voor instap hanteert. Anderstaligen en Nederlands laagtaalvaardigen worden hierdoor de mogelijkheid tot GTB ontzegd. Aangezien GTB een voortraject is, lijkt het ons interessant om hierin aandacht te besteden aan Nederlands op de opleidingsvloer TENDERING VDAB doet beroep op commerciële en niet-commerciële partners voor de uitbesteding van aspecten van begeleiding en opleiding, veelal met als focus moeilijk bemiddelbare werkzoekenden. In de jurering wordt er te weinig rekening gehouden met ervaring van de partners om met maatschappelijk kwetsbare groepen te werken. Advies van de organisaties die kennis en ervaring hebben rond het werken met deze groepen kan helpen om juiste beslissingen te nemen. Daarom is het belangrijk dat zulke organisaties structureel vertegenwoordigd zijn in de jury die de beslissing neemt bij zo n uitbesteding. Mijn zoon heeft een autismespectrumstoornis. De zorgpartners aan tafel van zijn Tender Activering Zorg-traject wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. We zijn dan zelf op zoek moeten gaan naar de juiste ondersteuning. Opvolging We stellen vast dat de opvolging door de betrokken consulenten fragmentarisch verloopt. Het is moeilijk om gemeenschappelijke momenten te vinden met de verschillende partners. De tijd tussen twee afspraken duurt dan te lang, waardoor er gaten vallen in de continuïteit van de begeleiding. Opbouw van rechten Tijdens de instap in een tender-traject bouwen werkzoekenden geen rechten op, om op termijn een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. Dit werkt demotiverend. Vooral als mensen zelf het initiatief nemen en stappen vooruit willen zetten VACATURES VOOR SOCIALE ECONOMIE Vacatures van sociale werkgevers op de site van VDAB maken geen melding meer van het sollicitatieadres. Mensen moeten naar VDAB gaan en daar print men het adres af aan de balie. De andere stappen in de sollicitatie worden mensen geacht zelfstandig te doen, maar dat lukt veelal Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

10 niet. Organisaties als Recht-Op en Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw nemen noodgedwongen die taak op. 4. OPLEIDINGEN 4.1. TOEGANKELIJKHEID Voor heel wat opleidingen (zelfs voor knelpuntberoepen) zijn er te weinig plaatsen en dus wachtlijsten. Het is belangrijk dat de werkzoekende niet te lang moet wachten op gepaste opleidingen op zijn niveau. Taalbarrière Er is een basiskennis Nederlands nodig om aan een opleiding bij VDAB te kunnen deelnemen. Een deel van de werkzoekenden heeft die basis niet en komt dus niet in aanmerking voor deze opleidingen. Soms moet men bijkomend een cursus Nederlands volgen om nadien een opleiding van VDAB te kunnen beginnen. Maar zelfs de mensen die de bijkomende cursus volgden, konden nadien de gevraagde cursus niet vlot aanvatten. Gezien de precaire situatie van Nederlands laagtaalvaardige werkzoekenden is er nood aan een aantal specifieke initiatieven voor hen: Er is nood aan korte, intensieve en praktijkgerichte opleidingen met aandacht voor het aanleren van technische beroepen gecombineerd met een taalbad op de werkvloer. Er is nood aan een korte, intensieve sollicitatietraining specifiek voor Nederlands laagtaalvaardige werkzoekenden. De jobclub voor anderstaligen legt de lat voor de kennis van het Nederlands nog te hoog, zodat heel wat geïnteresseerde werkzoekenden niet mogen instappen. Er is nood aan een korte, intensieve training digitaal solliciteren voor Nederlands laagtaalvaardige werkzoekenden voor wie ook het werken met een computer geen evidentie is. Elders verworven vaardigheden moeten gemakkelijker erkend worden. Op die manier kunnen ook nieuwkomers sneller aan de slag. Er is nood aan cursussen en testen in verband met ervaringsbewijzen (zoals die van heftruckchauffeur) afgestemd op de anderstaligen die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Het cursusmateriaal zou in andere talen beschikbaar moeten zijn, zoals Arabisch en Berbers. Dit kan mensen helpen om zich op een betere manier voor te bereiden voor een test. Het vormt een win-win situatie om in deze meer waardering te geven aan de praktijk in plaats van aan de theorie. Een VCA attest wordt vaak gevraagd bij jobs voor laaggeschoolden. De talen waarin de cursus gegeven en het examen afgelegd kunnen worden, zijn niet afgestemd op het profiel van maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden in Antwerpen. De cursus en het examen zouden in meerdere talen beschikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld ook in het Frans, Engels, Arabisch, We zijn verheugd te merken dat VDAB pilootprojecten opzet om met Nederlands laagtaalvaardige werkzoekenden aan de slag te gaan. We denken hierbij aan het Alfa-project en aangepaste projecten rond Nederlands op de opleidingsvloer. We hopen dat de noodzaak van de problematiek verder gezien wordt en dat pilootprojecten vertaald worden in structurele aanpassingen aan het opleidingsaanbod binnen VDAB. Garantie op werk na de opleiding Mensen volgen een opleiding om een betere toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en meer kans te maken op vast werk. Voor heel wat mensen, onder andere in onze groepswerking, is het een Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

11 bijzondere grote teleurstelling wanneer dit niet het geval blijkt te zijn. De demotivatie is dan groot om opnieuw de zoektocht te starten. Ik volgde de opleiding professionele schoonmaak en ronde het met succes af. Dat was meer dan een jaar geleden. Ik ben nog steeds werkloos, hoe vaak ik ook solliciteer in die sector of eender welke andere sector. 5. DIGITALE KLOOF Digitaal solliciteren is de norm. Die norm wordt bepaald door de werkgevers, die met digitale sollicitaties werk en tijd besparen en zonder het te moeten toegeven, de sterkste werknemers al een beetje kunnen afromen. Heel wat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie hebben geen toegang tot een computer, noch internet en onvoldoende computervaardigheden om correct te kunnen solliciteren. Het bezitten van een adres wil niet altijd zeggen dat mensen weten hoe ze hun mailbox moeten beheren. Wanneer een trajectbegeleider naar een mailadres vraagt, gaat hij/zij ervan uit dat mensen dit ook gebruiken en worden onder meer uitnodigen via mail bezorgd. De werkzoekenden die in de groepswerkingen komen, kunnen mijn loopbaan op de VDAB-website niet beheren. Daarom krijgen ze vaak verkeerde vacatures toegewezen. Ze missen de computervaardigheden om hun dossier zelf aan te passen. De digitale kloof is een grote belemmering voor maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. We vragen dat VDAB inspanningen doet om de digitale kloof te dichten door aangepaste begeleiding van laaggeletterden en anderstaligen. 6. NAZORG Wanneer mensen werk vinden, zijn ze meestal heel enthousiast. Ze beginnen met veel moed en motivatie aan hun nieuwe baan. Geregeld steken er moeilijkheden de kop op, gelinkt aan de multiproblem situatie waarin maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden verkeren. De (halftijdse) job blijkt dan moeilijk te combineren met de zorgen van thuis. Zij vragen begeleiding op de werkvloer die ook hulpverlening biedt rond andere sociale aspecten. Zij vragen iemand die hen ondersteunt bij het oplossen van die zorgen, iemand met begrip voor de overgang naar de combinatie werk en gezin. VDAB zou preventief kunnen voorzien om maatschappelijk kwetsbare mensen niet onmiddellijk los te laten van zodra ze werk vinden. Ze kunnen gedurende een bepaalde tijd opgevolgd worden en nazorg krijgen. We vragen duidelijkheid in de begeleiding van deze specifieke doelgroepen. 7. SIGNAALFUNCTIE VDAB Gezien de positie van VDAB op Vlaams beleidsoverleg en in contact met werkgevers, biedt dit mogelijkheden om een signaalfunctie op te nemen. Recht-Op vzw en Samenlevingsopbouw Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

12 Antwerpen stad vzw zijn vragende partij om medestander te worden in de belangenverdediging van maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden. We willen dan ook graag enkele signalen meegeven met betrekking tot ervaringen bij specifieke werkgevers. Werkgevers zouden meer dan nu, moeten aangesproken worden op een divers personeelsbeleid. Vacatures moeten realistisch zijn. Bijvoorbeeld: voor een job als afwasser lijkt het heel gek als men daarvoor goed Nederlands moet kennen en ook nog eens digitaal moet solliciteren. Daarom vragen de mensen uit onze groepswerkingen aan VDAB om druk uit te oefenen op werkgevers, die publiceren op de website van VDAB, om:» Enkel de nodige kennis Nederlands te vragen die relevant is voor de uitvoering van de job.» In de vacatures altijd een mogelijkheid te creëren zodat mensen zich persoonlijk kunnen aanbieden voor een sollicitatie. De lat ligt te hoog in het normaal economisch circuit, waardoor ook de lat hoger komt te liggen in de sociale economie. In tewerkstellingsmaatregelen zoals WEP+ worden de beste werkzoekenden geselecteerd om de opgelegde resultaten te behalen. De doelgroepen waarvoor deze sociale maatregelen in het leven werden geroepen, blijven bijgevolg in de kou staan. Een ander gevolg van die norm, is dat mensen pendelen tussen tewerkstellingsmaatregelen en niet doorstromen naar een duurzame job binnen het normaal economisch circuit. Steeds minder werkgevers willen een sollicitatiebewijs afleveren. Het zou te veel tijd in beslag nemen en het doet hen vermoeden dat de sollicitant enkel voor het bewijs komt en niet intrinsiek gemotiveerd is. TOT SLOT Dit ervaringsdocument is bedoeld als een opening tot gesprek om de drempels die maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden ervaren weg te werken. Iedereen verdient een job waar hij/ zij zich goed in voelt. Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn ervaringsdeskundig in de begeleiding en ondersteuning naar werk. Die begeleiding en ondersteuning leidt voor sommigen niet tot werk. De mensen uit onze groepswerkingen willen graag hun deskundigheid aanbieden om in samenwerking met VDAB de begeleiding en ondersteuning te verbeteren. We willen dan ook graag samen nadenken over een cliënt-participatiegroep naar analogie met de klantengroep binnen OCMW- Antwerpen. Bedankt voor het lezen. Graag tot binnenkort. Team Arbeid Groepswerking Kiel Floortje De Ley, Viviane Gerits en Mohamed El Majjoudi Brit Stessel en Lindsay Van Mirlo Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Recht-Op vzw T T Sint-Rochusstraat Deurne Hendriklei Hoboken Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment.

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. De VDAB je hele loopbaan lang. Je hele loopbaan bij één en dezelfde werkgever? Dat is verleden tijd. Vandaag verander je tijdens je loopbaan

Nadere informatie

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen

Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Activeringsbeleid cliënten sociale dienst OCMW Geraardsbergen Stand van zaken op 27 november 2015 Een basisvoorwaarde om het recht op maatschappelijke integratie te openen, is het aantonen van werkbereidheid.

Nadere informatie

Vanuit een probleemboom

Vanuit een probleemboom VAN SEC NAAR REC Vanuit een probleemboom ontwikkelden we een doelenboom Wie waagt de sprong? De sprong van SEC naar REC wagen doe je niet zomaar. Veel SEC-medewerkers hebben reeds lang niet meer gesolliciteerd.

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: HALFTIJDS CONTRACTUEEL ARBEIDSTRAJECTBEGELEIDER NIVEAU B1-B3 CONTRACT BEPAALDE DUUR VAN

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

KNELPUNTEN VAN ANDERSTALIGE WERKZOEKENDEN IN HUN ZOEKTOCHT NAAR WERK

KNELPUNTEN VAN ANDERSTALIGE WERKZOEKENDEN IN HUN ZOEKTOCHT NAAR WERK KNELPUNTEN VAN ANDERSTALIGE WERKZOEKENDEN IN HUN ZOEKTOCHT NAAR WERK 1. DE EISEN DIE WERKGEVERS EN VDAB STELLEN VOOR NEDERLANDS ZIJN ZEER HOOG De kennis van het Nederlands is heel belangrijk voor anderstalige

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

Voorstelling Bijblijfproject. ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011

Voorstelling Bijblijfproject. ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011 Voorstelling Bijblijfproject ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011 1 Opzet workshop Korte inleiding Wat doet de bijblijfconsulent Hoe? Bijblijf-quiz Vragen? 2 Een korte inleiding (1) Bijblijfwerking is

Nadere informatie

Draaiboek Jobatelier. VDAB Mechelen Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie

Draaiboek Jobatelier. VDAB Mechelen Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Draaiboek Jobatelier VDAB Mechelen Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie 1. VERANTWOORDING 1.1. MOTIVATIE VANUIT SAMENLEVINGSOPBOUW Samenlevingsopbouw bevroeg in 2012 etnisch-culturele minderheden in

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

Waar je ook naartoe wil met je loopbaan...

Waar je ook naartoe wil met je loopbaan... Waar je ook naartoe wil met je loopbaan... de VDAB effent het pad. versie 2010 De VDAB je hele loopbaan lang De tijd dat je na school bij dezelfde werkgever bleef tot je pensioen, behoort voorgoed tot

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING

DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING DRAAIBOEK SAMENWERKING TUSSEN WERKWINKEL EN AMBULANTE ZORGSETTING BEGELEIDER VOORBEREIDING OP DE VERWIJZING NAAR DE WERKWINKEL De begeleider gaat in gesprek met de klant om te horen waar hij werkt(e).

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013

Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels. Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Voorstel Stad Gent: wijkantennes gekoppeld aan de centrale werkwinkels Werkgroep GSIW 4 juni 2013 Aansluiting te vinden bij andere vormen van dienstverlening om de maatschappelijke positie van de werkzoekende

Nadere informatie

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk!

Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Werken op maat? Werkplekleren natuurlijk! Provinciale Netwerkdag 6 oktober 2016 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

25 september Werkplekleren

25 september Werkplekleren 25 september 2017 Werkplekleren Werkplekleren bij VDAB Leeractiviteiten Aanleren en toepassen van competenties algemene, arbeids- en beroepsgerichte competenties In een werksituatie die een leeromgeving

Nadere informatie

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan?

Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om de centrumsteden zal gaan? Volgnr Datum ontvangst vraag Onderwerp Vraag Antwoord 1 8/06/2016 1.5. Beschrijving van de percelen Zijn de aantal te begeleiden werkzoekenden per locatie al bekend? Kunnen we ervan uitgaan dat het om

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Het OCMW-welzijnstraject, een antwoord op vele vragen

Het OCMW-welzijnstraject, een antwoord op vele vragen Het OCMW-welzijnstraject, een antwoord op vele vragen 1 Inhoud Inleiding 3 Hoe werkt het OCMW-welzijnstraject? 4 Wie zijn doelgroepen? 4 Hoe verwijs je mensen door naar de OCMW-welzijnstrajectbegeleider?

Nadere informatie

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging

ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging ONTSLAG GEKREGEN Hoe moet het nu verder? De gids naar je volgende uitdaging Inhoudstafel 1. De spelregels p4 2. Zo ga je ermee om p5 3. Outplacement helpt je aan een nieuwe job p7 4. Sollicitatieverlof

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+

SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+ SERV-Akkoord Bijsturing Samen op de Bres voor 50+ Context Via het VESOC-akkoord Uitbreiding van de systematische aanpak 50+ van januari 2011 werd het belang van het akkoord Samen op de Bres voor 50+ (oktober

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB

Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Samen werken aan werk Visie- en afsprakennota bij de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse VI (via het NIC), het RIZIV, GTB en de VDAB Deze nota bevat de operationele visie en concrete afspraken

Nadere informatie

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB.

Telkens graag opgesplitst naar werkzoekenden die een infosessie volgden bij de vakbonden respectievelijk bij VDAB. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 462 van EMMILY TALPE datum: 15 april 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Oudere werkzoekenden - Activering door VDAB en vakbonden In

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

15/01/16. Doelen. Vacature vinden. Waar? Hoe en waar vind ik een passende vacature?

15/01/16. Doelen. Vacature vinden. Waar? Hoe en waar vind ik een passende vacature? Medefinanciering door Doelen Hoe en waar vind ik een passende vacature? Hoe kies ik een passende vacature Hoe maak ik een CV dat werkt? Hoe maak ik een sollicitatiebrief waarmee ik eruit spring? Solliciteren

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

nr. 673 van EMMILY TALPE datum: 30 augustus 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Vacatures Bpost - Samenwerking met VDAB

nr. 673 van EMMILY TALPE datum: 30 augustus 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Vacatures Bpost - Samenwerking met VDAB SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 673 van EMMILY TALPE datum: 30 augustus 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vacatures Bpost - Samenwerking met VDAB Op 24 augustus 2016

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Toolbox Deel 2: jobdoelwit & profiel bepalen Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Deze toolbox wordt u aangeboden door het team tewerkstelling van ISOM, de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren

Sollicitatietips. ACLVB Jongeren Sollicitatietips ACLVB Jongeren Waar vind je vacatures en hoe begin je aan een sollicitatiebrief? Een paar nuttige tips. Waar begin ik? Je kan natuurlijk wachten tot je ideale job uit de lucht komt vallen.

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Inschattingslijst voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Inschattingslijst voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt Inschattingslijst voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 14 10 2014 Doel Tijdens een contact met een klant kun je het vermoeden hebben dat een persoon een afstand heeft tot de arbeidsmarkt,

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken. Peter Raeymaeckers

Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken. Peter Raeymaeckers Duurzame activering binnen de Belgische OCMW s Op zoek naar goede praktijken Peter Raeymaeckers 1 Structuur Waarom dit onderzoek? Perspectieven op activering Visie van OCMW s Wat doen OCMW s: een fasemodel

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

WW begeleiding voor eigenrisicodragers

WW begeleiding voor eigenrisicodragers WW begeleiding voor eigenrisicodragers Brochure voor werkgevers Het nieuwe zelfsturen WW begeleiding Het nieuwe zelfsturen Wie zijn eigen weg gaat, kan door niemand worden ingehaald" Alles om ons heen

Nadere informatie

1) Opmaak van een sterk CV

1) Opmaak van een sterk CV 1) Opmaak van een sterk CV Je visitekaartje Het eerste wat men van jou in handen krijgt Een eerste stap naar een mogelijke baan Een voet tussen de deur en zoveel meer! TIP: De CV is het eerste wat het

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat:

1. Voor de jaren 2013 en 2014 kreeg ik graag een overzicht van het aantal 50-plussers dat: SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 496 van EMMILY TALPE datum: 27 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Informatiesessies voor oudere werklozen - VDAB en vakbonden

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?!

DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Het Netwerk tegen Armoede nodigt u uit op de DIALOOGDAG Recht op werk, voor iedereen?! Op donderdag 6 november 2014 Antwerpen-Berchem, Huis van de Sport DIALOOGDAG Wanneer: donderdag 6 november 2014 Waar:

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Functieprofiel projectmedewerker

Functieprofiel projectmedewerker Functieprofiel projectmedewerker Situering L4-volwassenenonderwijs vzw is het netwerk van de centra voor volwassenenonderwijs en het centrum voor basiseducatie in de regio Leuven-Hageland-Tervuren. Door

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

We vragen jouw de rubriek persoonlijke gegevens en gezinssituatie op deze pagina zelf al eens in te vullen: Intakeformulier

We vragen jouw de rubriek persoonlijke gegevens en gezinssituatie op deze pagina zelf al eens in te vullen: Intakeformulier + DOne+ staat voor Doorstroom naar het normale economische circuit. Het is een traject tijdens jouw tewerkstelling in de sociale economie met als doelstelling een duurzame job in de gewone normale economie.

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Monitoring Report Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013 Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Auxipress 22704 Belga 15.05.2013 Page: 195 Circulation: 0 675c4f 105 Intensief trajectplan

Nadere informatie

Traject Tijdelijke Werkervaring wordt op de sporen gezet

Traject Tijdelijke Werkervaring wordt op de sporen gezet Traject Tijdelijke Werkervaring wordt op de sporen gezet Met de goedkeuring van het decreet Tijdelijke Werkervaring en de agendering van de eerste uitvoeringsbesluiten op de Vlaamse Regering, worden de

Nadere informatie

Stichting Jong Actief Trajecten

Stichting Jong Actief Trajecten Participatieladder Jong Actief Trede 6: Betaald werk Re-integratie Trede 5: Betaald werk met ondersteuning Re-integratie Trede 4: Onbetaald werk Sociale Activering / Dagbesteding Trede 3: Deelname georganiseerde

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16

Toegankelijkheid van de CAW s volgens de verenigingen waar armen het woord nemen. April 16 Netwerk tegen Armoede Vooruitgangstraat 323 bus 6-1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@netwerktegenarmoede.be / www.netwerktegenarmoede.be Toegankelijkheid van de CAW s volgens de

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 664 van ROB BEENDERS datum: 31 mei 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken

nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 508 van GRETE REMEN datum: 13 april 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Project Maak werk van je zaak - Stand van zaken Syntra, VDAB

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

1. Wat is een tewerkstellingscel?

1. Wat is een tewerkstellingscel? Je wordt geconfronteerd met een collectief ontslag. Dat roept heel wat vragen op. De sociaal interventieadviseur probeert je hierbij zo goed mogelijk verder te helpen via infosessies en individuele gesprekken.

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. 15/06/16 VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE VIA WERK. VDAB INTEGRATIE VIA WERK INHOUD: 1.AANPAK VDAB 2.ACTIES 3.VOORBEELDEN & GOOD PRACTICES 4.VRAGEN? AANPAK VDAB AANPAK VDAB / PRINCIPES: Aanpak krijgt vorm op basis van:

Nadere informatie

1. Hoeveel koppen en voltijds equivalenten werken in het onafhankelijk controleorgaan van VDAB?

1. Hoeveel koppen en voltijds equivalenten werken in het onafhankelijk controleorgaan van VDAB? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 85 van AXEL RONSE datum: 20 oktober 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Werklozen - Controle en sanctionering door VDAB Sinds 1 januari

Nadere informatie

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C)

Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) Handleiding beoordeling offertes Trajectbegeleiding van werkzoekenden behorende tot de 4 prioritaire kansengroepen (hoofdactiviteiten A en C) De beoordeling wordt uitgevoerd per offerte en per perceel.

Nadere informatie

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit

Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Levenslang en samen leren omgaan met diversiteit Maart 2017 20-tal ingekantelde organisaties Van 20-tal organisaties naar één Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering 2015: installeren 2016: organiseren

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Jobatelier. Jobatelier Plus

Jobatelier. Jobatelier Plus Draaiboek Jobatelier en Jobatelier Plus Samenlevingsopbouw, VDAB Mechelen en VDAB Antwerpen Vooraf In Antwerpen en Mechelen startte Samenlevingsopbouw enkele jaren geleden met open permanentiemomenten

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo

Talent zoeken & vinden. Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo Talent zoeken & vinden Mieke Vertriest X-Trans Rachid Boumalek Jobkanaal Unizo VA C AT U R E v ÓÓr X-Trans zoekt chauffeur verwacht: Rijbewijs CE Ervaring Goede referenties Nederlandstalig Wonend in de

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

3. a) Hoeveel kandidaten stuurt VDAB gemiddeld door naar vacatures voor chauffeurs met rijbewijs CE?

3. a) Hoeveel kandidaten stuurt VDAB gemiddeld door naar vacatures voor chauffeurs met rijbewijs CE? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 297 van EMMILY TALPE datum: 30 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vrachtwagenchauffeurs - Vacatures en toeleiding De toeleiding

Nadere informatie

Werken bij OCMW Wuustwezel

Werken bij OCMW Wuustwezel Werken bij OCMW Wuustwezel OCMW Wuustwezel Bredabaan 735 2990 Wuustwezel 03/633.52.10 1 Werk je graag met en voor mensen? Zoek je een boeiende job binnen een dynamische organisatie? Dan is een job bij

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( )

Ontwerp van decreet. betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid. Amendementen ( ) Nr. 7 7 mei 2013 ( ) stuk ingediend op 1867 (2012-2013) Nr. 7 7 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid Amendementen Stukken in het dossier: 1867 (2012-2013) Nr. 1:

Nadere informatie