Dossier werkzoekenden over VDAB.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier werkzoekenden over VDAB."

Transcriptie

1 Dossier werkzoekenden over VDAB. Ervaringsdocument van werkzoekenden in een maatschappelijke kwetsbare positie, gebundeld in de groepswerkingen van Recht-Op vzw en Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw. 9 december INLEIDING Wat voor je ligt is een ervaringsdocument van maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden in hun contact met de werking van VDAB. Het document is tot stand gekomen door hun inspanningen begeleid door twee Antwerpse organisaties: Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw en Recht- Op vzw. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw organiseert het buurt- en opbouwwerk in de stad Antwerpen. Het team Recht op Arbeid, waarvan de groepen de inhoud van dit dossier vormgaven, streeft naar de toegang van Antwerpse werkzoekenden tot opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven en tot duurzaam werk. Recht-Op vzw is een vereniging waar armen het woord nemen. De groepswerking van Recht-Op Kiel werkte rond de drempels die maatschappelijk kwetsbare groepen ervaren bij de werkondersteunende maatregelen van VDAB en haar partners. De groepen waar beide organisaties mee werken zijn maatschappelijk kwetsbaar: ze zijn laaggeschoold en leven in (kans)armoede, daarnaast tonen ze veerkracht in het te boven komen van negatieve ervaringen. Hun engagement in de groepswerkingen is daar een voorbeeld van. Specifiek aan de groepen die Samenlevingsopbouw Antwerpen stad samenbrengt, is dat het gaat om mensen met een migratie-achtergrond. Een groot deel van hen heeft een beperkte kennis van het Nederlands. Meerderen onder hen zijn anders-gealfabetiseerd of analfabeet. Beide organisaties hebben de ervaringen van hun doelgroepen gebundeld in dit dossier. We geven een overzicht ondersteund door relevante getuigenissen. Hun ervaringen zijn een illustratie voor heel wat onderzoeksresultaten over hun positie op de arbeidsmarkt. Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw en Recht-Op vzw nodigen het beleid van de VDAB uit om over dit ervaringsdocument in dialoog te gaan. De werkzoekenden waar beide organisaties mee werken willen hun bekommernissen kenbaar maken. Ze willen mee zoeken hoe de praktijk van de ondersteuning van VDAB kan verbeteren, om de moeilijkheden aan te pakken waar werkzoekenden in hun situatie mee worstelen. Voor meer informatie over het dossier kan je contact opnemen met (zie contactgegevens pg 12): - Floortje De Ley, Viviane Gerits en Mohamed El Majjoudi voor Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw - Lindsay Van Mirlo en Brit Stessel voor Recht-Op vzw Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

2 INHOUDSTAFEL 1. Inleiding Begeleiding door VDAB Rol en positie VDAB Werkwinkels Nood aan ondersteuning bij het solliciteren Trajectbegeleider Werk- en welzijnstrajecten Tewerkstellingsmaatregelen Informatie en communicatie Mobiliteit Partners van VDAB Gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB) Tendering Vacatures voor sociale economie Opleidingen Toegankelijkheid Digitale kloof Nazorg Signaalfunctie VDAB Tot slot Contactgegevens.12 Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

3 2. BEGELEIDING DOOR VDAB 2.1. ROL EN POSITIE VDAB Wat doet VDAB nu juist? Wat is het verschil met RVA? Waarvoor moet je bij VDAB zijn en waarvoor bij de vakbond? Het kluwen aan spelers op de arbeidsmarkt maakt dat mensen het overzicht verliezen. De wisselwerking tussen VDAB en RVA is niet alleen verwarrend voor mensen, maar zorgt er ook voor dat er niet altijd voldoende vertrouwen is om met elke werkvraag naar VDAB te stappen. Mensen ervaren begeleiding dan als controle WERKWINKELS Belang van loketfunctie Maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden zijn bezorgd over de intentie om enkele werkwinkels te sluiten. Een werkwinkel in de buurt is belangrijk omwille van de laagdrempeligheid, de nabijheid, de gekende gezichten, het menselijk contact en de mondelinge persoonlijke communicatie. De dienstverlening kan op maat gebeuren en signalen en noden van de werkzoekenden zijn sneller duidelijk. Schaalvergroting met grotere bezoekersaantallen tot gevolg, zal gevolgen hebben voor de mogelijke dienstverlening en de beschikbare tijd per cliënt. Servicelijn VDAB promoot het gratis nummer van de servicelijn om mensen een bezoek aan de werkwinkel te besparen zoals: inschrijven, administratie, vragen. Deze redenering gaat op voor maatschappelijk sterkere groepen, maar niet voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie. Telefoon is te afstandelijk, ik kan niet goed telefoneren, hoe ga ik dat allemaal kunnen uitleggen want ze zijn zo rap aan de telefoon en gebruiken moeilijke woorden en dan leggen ze op en weet ik niet waarover het gaat. Waarom gaat iemand naar een consulent? Om die persoonlijke aanpak. Het gaat om je werk, om je levensonderhoud, dat zijn geen lachertjes, dat moet au sérieux genomen worden. Alles via mail, via computer, ik vind dat het niet kan. Het is zo al moeilijk genoeg voor mensen in armoede. Mensen durven op den duur niet meer. En dan raken ze helemaal geïsoleerd. Ook voor mensen die het Nederlands niet goed machtig zijn, is telefoneren een bijzonder hoge drempel. De snelheid van communiceren en de afwezigheid van elementen in de taalondersteuning (gebaren, gezichtsuitdrukking, voorbeeldmateriaal) maken dat belangrijke informatie verloren gaat en misverstanden ontstaan. De stap zetten Het emotionele aspect van hulp vragen mag niet onderschat worden. Kwetsbare werkzoekenden die moeilijk werk vinden, raken vaak geïsoleerd, ontmoedigd, gedesillusioneerd Werkzoekenden hebben dus niet alleen nood aan praktische hulp maar soms ook aan steun, aanmoediging, warmte, begrip. Deze noden spoor je niet op via digitale dienstverlening. Het is niet makkelijk om persoonlijke dingen te vertellen aan een onbekende, laat staan aan de telefoon of aan de computer. Je weet niet goed hoe je eraan moet beginnen. Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

4 (Mis)match behoefte Het aanbod en de mogelijkheden van opleidings- en tewerkstellingstrajecten binnen VDAB en daarbuiten zijn breed en in constante verandering. Daardoor raakt het overzicht wel eens zoek. De werkwinkel is dé plaats waar mensen doorverwezen worden naar de gepaste vorm van ondersteuning om werk te vinden. We stellen vast dat doorverwijzing naar de juiste trajecten niet altijd vlot loopt. Er wordt niet automatisch gecontroleerd of werkzoekenden in aanmerking komen voor een bepaald traject. Zo zijn er een aantal mensen in de groepswerkingen van Samenlevingsopbouw en Recht-Op die in aanmerking komen voor SINE, WEP+ of ALFA-traject, maar door hun trajectbegeleider niet worden bemiddeld in die richting. Bovendien is het aantal beschikbare plaatsen vaak klein, als het om projecten gaat. Mensen worden ingeschreven op wachtlijsten. Ze hebben geen vat op hoe lang ze moeten wachten. Niettegenstaande gaat hun werkloosheidsuitkering wel omlaag door de langdurige periode van werkloos zijn NOOD AAN ONDERSTEUNING BIJ HET SOLLICITEREN Maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden begrijpen de taal en de inhoud van een vacature niet altijd. Ze hebben hulp nodig om een aantal termen en uitdrukkingen te verklaren. Dit geldt niet enkel voor mensen met een beperkte kennis van het Nederlands. Ook Nederlandstaligen hebben soms moeite met het achterhalen van de sollicitatieprocedure in een vacature. Niet of te weinig reageren op uitnodigingbrieven is daarom niet hetzelfde als werkonwillig zijn. Sommige werkzoekenden hebben ondersteuning nodig om alles te begrijpen en te kunnen reageren. Daarom is het van cruciaal belang dat het stopzetten van een trajectbegeleiding of het in transmissie zetten, niet gebeurt voor er een grondig onderzoek wordt uitgevoerd. Ondersteuning bij het solliciteren omvat: het opstellen of aanpassen van een CV, het zoeken naar vacatures en opleidingen, schrijven van sollicitatiebrieven, het contacteren van werkgevers en de voorbereiding van een sollicitatiegesprek. Opmaak CV Een goed opgemaakte CV is een troef en vraagt kennis van zaken. Het standaard CV dat afgeprint kan worden uit Mijn loopbaan is een noodoplossing. De lay-out oogt niet professioneel en de vermelding van specifieke beroepsvoorkeuren is niet relevant en speelt vaak in het nadeel van de werkzoekenden. Bij beroepsvoorkeuren staat bijvoorbeeld paprikaplukker, terwijl iemand solliciteert voor schoonmaker. Vooral mensen die niet begeleid worden door een trajectbegeleider missen ondersteuning bij het opmaak van een goede CV. Ondersteuning op jobbeurzen Mensen gaan hoopvol naar jobbeurzen, maar jammer genoeg blijven er heel wat kansen onbenut. De doorverwijzing door VDAB blijkt niet op maat te zijn van de competenties van mensen, bijvoorbeeld een jobbeurs specifiek voor hooggeschoolde arbeiders. Ter plaatse missen mensen consulenten om hen te helpen om de geschikte standen te vinden en te helpen bij het invullen van de intakeformulieren. Er wordt beloofd dat werkgevers zullen reageren op de intakes, maar dat gebeurt vaak niet. Een betere organisatie en ondersteuning van de werkzoekenden zou een win-win situatie betekenen voor alle betrokkenen. Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

5 Voorbereiding op een sollicitatiegesprek Een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek is een zeer stresserend gegeven. De mensen uit de groepswerkingen geven aan dat ze zelfzekerder zijn op een sollicitatie, als ze het gesprek voorbereid hebben met een professional. Mensen die opgevolgd worden door een trajectbegeleider, kunnen vaak niet op korte termijn bij hem/haar terecht. Dit is het gevolg van de kantooruren en de te grote dossierlast bij trajectbegeleiders. Mensen die niet opgevolgd worden door een trajectbegeleider kunnen nergens terecht TRAJECTBEGELEIDER Relatie trajectbegeleider cliënt Alles begint met het opbouwen van een vertrouwensband met een trajectbegeleider. Dit vertrouwen is nodig om ook het gevoel te hebben dat de trajectbegeleider het goed voor heeft met de cliënt. Vertrouwen opbouwen vraagt tijd. Dit wil zeggen voldoende contactmomenten en oprechte interesse in het verhaal van de cliënt. Cliënten willen het gevoel hebben dat ze op hun trajectbegeleider kunnen rekenen. Wanneer het vertrouwen zoek is, voelt de ondersteuning van trajectbegeleiders aan als controle en worden niet de gewenste resultaten bereikt. Een lagere dossierlast voor trajectbegeleiders is van cruciaal belang in het verhogen van de begeleidingskwaliteit en in het behalen van betere resultaten met maatschappelijk kwetsbare werklozen. De mensen uit onze groepswerkingen willen bij aanvang hun trajectbegeleider liever een keer per week zien in plaats van een keer per maand. Later, na een periode van intensieve opstart kan de frequentie in overleg met de betrokkene verlaagd worden. Uit de groepsgesprekken bij beide organisaties komt de vraag naar boven of er voldoende tijd, kennis en instrumenten beschikbaar zijn voor trajectbegeleiders om het verhaal achter de vragen van mensen te achterhalen (bijvoorbeeld een knipperlichtenlijst). Het is niet gemakkelijk om je verhaal te vertellen, dit vraagt tijd en empathie, een luisterend oor. Kwetsbare werkzoekenden krijgen van hun trajectbegeleider wel eens te horen dat ze hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, wanneer er onvoldoende sollicitatiebewijzen kunnen voorgelegd worden. Dit wordt dan geïnterpreteerd als werkonwillig of demotivatie. Sommige mensen die intensief werk zoeken, worden constant geweigerd op de arbeidsmarkt. Zij verliezen hun motivatie omdat ze geen uitweg meer zien. Doordat ze telkens worden afgewezen verliezen ze de moed. Iemand in transmissie zetten, is dan het verkeerde signaal. Deze mensen hebben net eerder een duwtje in de rug nodig. De mensen in onze groepswerkingen geven aan dat er nood is aan meer duidelijkheid over hoe ze bewijzen van sollicitaties kunnen aanleveren. Ze willen graag praktisch weten wat van hen verwacht wordt en ze willen graag dat hierover afstemming is met de werkgevers. Steeds vaker gebeurt het dat werkgevers weigeren sollicitatiebewijzen te bezorgen omdat het te veel tijd vraagt of omdat er getwijfeld wordt aan de motivatie van de sollicitant. Verwachtingen en competenties Gezien de beperkte beschikbaarheid van vacatures die een basiskennis Nederlands vragen, worden werkzoekenden ook vaak doorgestuurd naar vacatures waarbij betere kennis van het Nederlands verwacht wordt. Dit vergroot de demotivatie van werkzoekenden en zorgt voor frustraties over de begeleiding van trajectbegeleiders. Mensen hebben het gevoel dat de trajectbegeleider Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

6 onrealistische verwachtingen stelt. De kandidaat kan zich niet presenteren op de manier dat hij/zij zou willen, komt onzeker over en kan zijn eigenlijke capaciteiten niet tonen. Werkzoekenden ervaren geregeld een mis-match in de vacatures die hen per sms verstuurd worden. Men vraagt zich af wie deze sms-en verstuurt, indien het de trajectbegeleider is dan vergroot dit het aanvoelen van onrealistische verwachtingen. Een aanvoelen van 2 maten en 2 gewichten Heel wat van de mensen die bij ons naar de groepswerking komen, hebben het aanvoelen dat trajectbegeleiders een verschillende kwaliteit aan begeleiding geven naargelang het statuut en de vaardigheden van de cliënt. Zo hebben mensen met een beperkte kennis Nederlands sterk het aanvoelen dat ze niet alle nodige informatie van hun trajectbegeleider krijgen. Soms hebben ze het gevoel dat er op hen neergekeken wordt. Ook de mensen in onze groepen die niet uitkeringsgerechtigd zijn, hebben de indruk dat ze niet gelijkwaardig behandeld worden. Ze hebben het aanvoelen dat uitkeringsgerechtigden voorrang krijgen in de toewijzing van trajectbegeleiders, in de toegang tot opleidingen en meer vacatures op maat krijgen. Toewijzing trajectbegeleiders Heel wat mensen zijn zich er niet bewust van dat ze zelf het initiatief kunnen/moeten nemen om begeleiding aan te vragen. Hier zit een belangrijke knoop, want hierdoor worden er kostbare maanden verspeeld. Uit de groepsgesprekken blijkt dat men van de veronderstelling uitgaat dat een inschrijving bij VDAB een aanvraag naar begeleiding impliceert. Mensen raken gefrustreerd omdat de toewijzing van een trajectbegeleider uitblijft, terwijl er zelfs nog geen aanvraag loopt. Zo waren er mensen in onze groepen die tot 2 jaar aan het wachten waren op de start van de trajectbegeleiding. Omwille van het belang van de vertrouwensband tussen trajectbegeleider en cliënt, zijn maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden uit onze groepswerking vragende partij om één trajectbegeleider gedurende lange tijd te behouden. Ze willen dit ook bij onderbreking van het traject door tijdelijke jobs van een aantal maanden. Zo kan de draad gemakkelijker opgepikt worden en gaan voorgaande stappen in het begeleidingsproces niet verloren WERK- EN WELZIJNSTRAJECTEN De ervaringen met W²-trajecten waren positief bij mensen die bij ons naar de groepswerking komen. De basishouding van de consulenten, zoals het inzicht en de empathie voor de leefwereld van de cliënten, de positieve en respectvolle benadering, bevordert de vertrouwensrelatie. De trajecten zouden intensiever mogen zijn om op alle belangrijke en acute welzijnsvragen een antwoord te kunnen bieden. De mensen uit onze groepen vragen meer tijd per begeleiding en een geschikte opvolging bij afwezigheid/verlof van de betreffende consulenten. Het gegeven dat er slechts 3 consulenten instaan voor de W²-trajecten in Antwerpen, zorgt namelijk voor een enorme overbevraging en werkdruk, wat gevolgen heeft voor de intensiteit van de begeleiding. Geen van de leden van Recht-Op of Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw zijn echter intern door hun trajectbegeleider doorverwezen. De mogelijkheid tot een W²-traject was ook onbekend voor de mensen uit onze groepswerkingen. Hieruit leiden we af dat het leeuwendeel van de potentiële doelgroep niet terecht komt in een W²-begeleiding, ook al zijn ze daar gebaat mee. De Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

7 intensere begeleiding op maat van maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, die de W²-trajecten zijn, zou uitgebreid moeten worden naar laaggeletterden met een beperkte kennis van het Nederlands. De mensen uit onze groepswerkingen hebben slechts beperkte ervaring met het groepsluik van de W²-trajecten. De meerwaarde van de groepswerking zit in de uitwisseling met anderen en het tijd mogen maken om oplossingen voor persoonlijke problemen te vinden. Het geeft een meer ontspannen gevoel en geeft ruimte in het hoofd. De cliënten in het groepsluik van een W²-traject die wij spraken, geven aan dat ze nazorg missen. Je komt in een leegte terecht TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN Het bestaan en de voorwaarden van de verschillende tewerkstellingsmaatregelen zijn niet goed gekend bij werkzoekenden, werkgevers en soms zelfs bij trajectbegeleiders. De ervaringen doen vaststellen dat werkzoekenden niet automatisch gecontroleerd worden of ze in aanmerking komen voor een bepaalde tewerkstellingsmaatregel. Zo bleken een aantal mensen uit de groepswerking in aanmerking te komen voor SINE of een WEP+ contract, maar werden door hun trajectbegeleider niet in die richting bemiddeld. Het is voor heel wat mensen onduidelijk waar ze de nodige attesten moeten aanvragen om in aanmerking te komen voor een tewerkstellingsmaatregel. Een specifieke groep zijn mensen met een Europees paspoort. Er blijken verschillende ervaringen te zijn met het al dan niet in aanmerking komen voor een gesubsidieerde tewerkstelling en opleidingen van VDAB. De mensen uit onze groepswerkingen willen graag duidelijkheid over de voorwaarden. IBO Bij de Individuele Beroepsopleidingen zijn de tussentijdse evaluaties cruciale momenten. Ook hier strooit de dossierlast en werkdruk bij de consulenten klaarblijkelijk roet in het eten. Wanneer er bij tussentijdse evaluaties niet tijdig ingegrepen wordt, laten werkgevers hun afspraken wel eens verwateren nadat de IBO afgerond is. In de groepswerking zijn er mensen die wijzigingen in afspraken rond loonvoorwaarden ondervonden en wijzigingen in de inhoud van de job. In het IBO systeem ontbreekt dus een luik nazorg INFORMATIE EN COMMUNICATIE Communicatie met Nederlands laagtaalvaardigen De taalbarrière bij een gesprek tussen een consulent en een werkzoekenden met een beperkte kennis van het Nederlands is een belangrijke oorzaak van meerdere problemen. Mensen begrijpen soms letterlijk niet wat de trajectbegeleider probeert te vertellen. Mensen krijgen een uitnodiging voor een infosessie en begrijpen de locatie verkeerd. Ze denken dat het doorgaat op het VDAB-kantoor, terwijl het elders plaatsvindt. Bij vacatures per sms moet men via een keuzemenu in meerdere stappen tot bij de juiste dienst geraken. Dit bouwt onnodige drempels in. Mensen ervaren moeilijkheden omdat ze de vaktermen van VDAB niet begrijpen. Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

8 Het feit dat consulenten geen andere talen mogen gebruiken buiten het Nederlands, vertraagt de begeleiding en zet de deur open voor misverstanden. Het gebruik maken van een steuntaal (Frans, Spaans, Engels, Duits, ) of een tolk lost het probleem voor een belangrijk deel op. Het is belangrijk dat taalbarrières uitgeschakeld worden om een correct beeld van de situatie van de persoon te krijgen en een goed dossier van bij de start aan te maken. Tewerkstelling is een ernstige aangelegenheid die een grote impact heeft op het dagelijks leven van mensen. Goede communicatie en elkaar 100% begrijpen is dus noodzakelijk. VDAB website Er zijn weinig vacatures beschikbaar voor laaggeschoolde werkzoekenden uit maatschappelijk kwetsbare groepen. Het is bijzonder moeilijk om vacatures te vinden voor mensen met een beperkte kennis Nederlands. Nagenoeg alle vacatures vermelden als voorwaarde een goed tot zeer goede kennis van het Nederlands. Om toch die vacatures op de VDAB-website te kunnen vinden, waarvoor een basiskennis Nederlands voldoende is, zou het mensen vooruit helpen indien basiskennis Nederlands een zoekterm zou kunnen zijn in de zoekmachine op de website. Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw merkte dat bij het invoeren van vacatures op de VDABwebsite standaardcompetenties toegevoegd worden aan de opgestelde tekst van de werkgever. Het gaat om extra competenties die niet door de werkgever ingevoerd worden. We pleiten voor bijzondere voorzichtigheid bij het toevoegen van standaardcompetenties, bovenop de competenties die aangeleverd worden. Promotie voor jobbeurzen Om maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden op de hoogte te brengen van jobbeurzen is meer vindplaatsgericht werken aangewezen. Ook promotie maken bij sociale middenveldorganisaties voor de toeleiding zou interessant zijn MOBILITEIT Niet alle potentiële werkgevers bevinden zich op locaties die met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Heel wat werkzoekenden in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn echter aangewezen op het openbaar vervoer. Ze moeten dan onredelijk vroeg vertrekken om er te raken, als er al openbaar vervoer voorzien is tot het werkadres. In de voorbereiding van een sollicitatie is de bereikbaarheid een belangrijk aandachtspunt om als trajectbegeleider op te nemen. De besparing om de abonnementen voor het openbaar vervoer niet langer terug te betalen voor werkzoekenden die hun sollicitatiebewijzen voorleggen, snijdt in de inkomens van mensen. VDAB gaat ervan uit dat mensen een betaalbaar abonnement kunnen bekomen via OMNIO of OCMW. Maar niet iedereen komt hiervoor in aanmerking. Ook de regelgeving omtrent de terugbetaling van verplaatsingsonkosten is erg onduidelijk. We ontvangen signalen van werkzoekenden die soms wel en soms geen lijnkaart terugbetaald krijgen en soms wel soms niet een vergoeding krijgen voor verplaatsingen met de trein. Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

9 3. PARTNERS VAN VDAB 3.1. GESPECIALISEERDE TRAJECTBEGELEIDING (GTB) Doelgroep theorie en praktijk In theorie is GTB ook voor mensen met een invaliditeitsuitkering bedoeld. Mensen die een invaliditeitsuitkering hebben geven echter aan dat er voorrang wordt gegeven aan werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering. Zij voelen zich daardoor achteruit gesteld. Ze hebben het aanvoelen achteraan de wachtlijst terecht te komen en maken dus bijzonder weinig kans om in dit systeem geholpen te worden. Wachtlijsten versus RVA Wanneer door VDAB wordt vastgesteld dat mensen beter ondersteund worden door GTB, staan zij voor een lange wachtlijst. RVA houdt daar geen rekening mee, waardoor mensen het risico lopen om hun uitkering te verliezen. We vragen VDAB om mee te bepleiten dat RVA de beoordeling van werkzoekenden afstemt op de lange wachtlijsten voor GTB. Doelgroep - taalbarrière De ervaring van de mensen in onze groepswerkingen is dat GTB een goede kennis van het Nederlands als voorwaarde voor instap hanteert. Anderstaligen en Nederlands laagtaalvaardigen worden hierdoor de mogelijkheid tot GTB ontzegd. Aangezien GTB een voortraject is, lijkt het ons interessant om hierin aandacht te besteden aan Nederlands op de opleidingsvloer TENDERING VDAB doet beroep op commerciële en niet-commerciële partners voor de uitbesteding van aspecten van begeleiding en opleiding, veelal met als focus moeilijk bemiddelbare werkzoekenden. In de jurering wordt er te weinig rekening gehouden met ervaring van de partners om met maatschappelijk kwetsbare groepen te werken. Advies van de organisaties die kennis en ervaring hebben rond het werken met deze groepen kan helpen om juiste beslissingen te nemen. Daarom is het belangrijk dat zulke organisaties structureel vertegenwoordigd zijn in de jury die de beslissing neemt bij zo n uitbesteding. Mijn zoon heeft een autismespectrumstoornis. De zorgpartners aan tafel van zijn Tender Activering Zorg-traject wisten niet hoe ze daarmee om moesten gaan. We zijn dan zelf op zoek moeten gaan naar de juiste ondersteuning. Opvolging We stellen vast dat de opvolging door de betrokken consulenten fragmentarisch verloopt. Het is moeilijk om gemeenschappelijke momenten te vinden met de verschillende partners. De tijd tussen twee afspraken duurt dan te lang, waardoor er gaten vallen in de continuïteit van de begeleiding. Opbouw van rechten Tijdens de instap in een tender-traject bouwen werkzoekenden geen rechten op, om op termijn een werkloosheidsuitkering te kunnen krijgen. Dit werkt demotiverend. Vooral als mensen zelf het initiatief nemen en stappen vooruit willen zetten VACATURES VOOR SOCIALE ECONOMIE Vacatures van sociale werkgevers op de site van VDAB maken geen melding meer van het sollicitatieadres. Mensen moeten naar VDAB gaan en daar print men het adres af aan de balie. De andere stappen in de sollicitatie worden mensen geacht zelfstandig te doen, maar dat lukt veelal Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

10 niet. Organisaties als Recht-Op en Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw nemen noodgedwongen die taak op. 4. OPLEIDINGEN 4.1. TOEGANKELIJKHEID Voor heel wat opleidingen (zelfs voor knelpuntberoepen) zijn er te weinig plaatsen en dus wachtlijsten. Het is belangrijk dat de werkzoekende niet te lang moet wachten op gepaste opleidingen op zijn niveau. Taalbarrière Er is een basiskennis Nederlands nodig om aan een opleiding bij VDAB te kunnen deelnemen. Een deel van de werkzoekenden heeft die basis niet en komt dus niet in aanmerking voor deze opleidingen. Soms moet men bijkomend een cursus Nederlands volgen om nadien een opleiding van VDAB te kunnen beginnen. Maar zelfs de mensen die de bijkomende cursus volgden, konden nadien de gevraagde cursus niet vlot aanvatten. Gezien de precaire situatie van Nederlands laagtaalvaardige werkzoekenden is er nood aan een aantal specifieke initiatieven voor hen: Er is nood aan korte, intensieve en praktijkgerichte opleidingen met aandacht voor het aanleren van technische beroepen gecombineerd met een taalbad op de werkvloer. Er is nood aan een korte, intensieve sollicitatietraining specifiek voor Nederlands laagtaalvaardige werkzoekenden. De jobclub voor anderstaligen legt de lat voor de kennis van het Nederlands nog te hoog, zodat heel wat geïnteresseerde werkzoekenden niet mogen instappen. Er is nood aan een korte, intensieve training digitaal solliciteren voor Nederlands laagtaalvaardige werkzoekenden voor wie ook het werken met een computer geen evidentie is. Elders verworven vaardigheden moeten gemakkelijker erkend worden. Op die manier kunnen ook nieuwkomers sneller aan de slag. Er is nood aan cursussen en testen in verband met ervaringsbewijzen (zoals die van heftruckchauffeur) afgestemd op de anderstaligen die de Nederlandse taal nog niet beheersen. Het cursusmateriaal zou in andere talen beschikbaar moeten zijn, zoals Arabisch en Berbers. Dit kan mensen helpen om zich op een betere manier voor te bereiden voor een test. Het vormt een win-win situatie om in deze meer waardering te geven aan de praktijk in plaats van aan de theorie. Een VCA attest wordt vaak gevraagd bij jobs voor laaggeschoolden. De talen waarin de cursus gegeven en het examen afgelegd kunnen worden, zijn niet afgestemd op het profiel van maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden in Antwerpen. De cursus en het examen zouden in meerdere talen beschikbaar moeten zijn, bijvoorbeeld ook in het Frans, Engels, Arabisch, We zijn verheugd te merken dat VDAB pilootprojecten opzet om met Nederlands laagtaalvaardige werkzoekenden aan de slag te gaan. We denken hierbij aan het Alfa-project en aangepaste projecten rond Nederlands op de opleidingsvloer. We hopen dat de noodzaak van de problematiek verder gezien wordt en dat pilootprojecten vertaald worden in structurele aanpassingen aan het opleidingsaanbod binnen VDAB. Garantie op werk na de opleiding Mensen volgen een opleiding om een betere toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt en meer kans te maken op vast werk. Voor heel wat mensen, onder andere in onze groepswerking, is het een Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

11 bijzondere grote teleurstelling wanneer dit niet het geval blijkt te zijn. De demotivatie is dan groot om opnieuw de zoektocht te starten. Ik volgde de opleiding professionele schoonmaak en ronde het met succes af. Dat was meer dan een jaar geleden. Ik ben nog steeds werkloos, hoe vaak ik ook solliciteer in die sector of eender welke andere sector. 5. DIGITALE KLOOF Digitaal solliciteren is de norm. Die norm wordt bepaald door de werkgevers, die met digitale sollicitaties werk en tijd besparen en zonder het te moeten toegeven, de sterkste werknemers al een beetje kunnen afromen. Heel wat mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie hebben geen toegang tot een computer, noch internet en onvoldoende computervaardigheden om correct te kunnen solliciteren. Het bezitten van een adres wil niet altijd zeggen dat mensen weten hoe ze hun mailbox moeten beheren. Wanneer een trajectbegeleider naar een mailadres vraagt, gaat hij/zij ervan uit dat mensen dit ook gebruiken en worden onder meer uitnodigen via mail bezorgd. De werkzoekenden die in de groepswerkingen komen, kunnen mijn loopbaan op de VDAB-website niet beheren. Daarom krijgen ze vaak verkeerde vacatures toegewezen. Ze missen de computervaardigheden om hun dossier zelf aan te passen. De digitale kloof is een grote belemmering voor maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt. We vragen dat VDAB inspanningen doet om de digitale kloof te dichten door aangepaste begeleiding van laaggeletterden en anderstaligen. 6. NAZORG Wanneer mensen werk vinden, zijn ze meestal heel enthousiast. Ze beginnen met veel moed en motivatie aan hun nieuwe baan. Geregeld steken er moeilijkheden de kop op, gelinkt aan de multiproblem situatie waarin maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden verkeren. De (halftijdse) job blijkt dan moeilijk te combineren met de zorgen van thuis. Zij vragen begeleiding op de werkvloer die ook hulpverlening biedt rond andere sociale aspecten. Zij vragen iemand die hen ondersteunt bij het oplossen van die zorgen, iemand met begrip voor de overgang naar de combinatie werk en gezin. VDAB zou preventief kunnen voorzien om maatschappelijk kwetsbare mensen niet onmiddellijk los te laten van zodra ze werk vinden. Ze kunnen gedurende een bepaalde tijd opgevolgd worden en nazorg krijgen. We vragen duidelijkheid in de begeleiding van deze specifieke doelgroepen. 7. SIGNAALFUNCTIE VDAB Gezien de positie van VDAB op Vlaams beleidsoverleg en in contact met werkgevers, biedt dit mogelijkheden om een signaalfunctie op te nemen. Recht-Op vzw en Samenlevingsopbouw Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

12 Antwerpen stad vzw zijn vragende partij om medestander te worden in de belangenverdediging van maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden. We willen dan ook graag enkele signalen meegeven met betrekking tot ervaringen bij specifieke werkgevers. Werkgevers zouden meer dan nu, moeten aangesproken worden op een divers personeelsbeleid. Vacatures moeten realistisch zijn. Bijvoorbeeld: voor een job als afwasser lijkt het heel gek als men daarvoor goed Nederlands moet kennen en ook nog eens digitaal moet solliciteren. Daarom vragen de mensen uit onze groepswerkingen aan VDAB om druk uit te oefenen op werkgevers, die publiceren op de website van VDAB, om:» Enkel de nodige kennis Nederlands te vragen die relevant is voor de uitvoering van de job.» In de vacatures altijd een mogelijkheid te creëren zodat mensen zich persoonlijk kunnen aanbieden voor een sollicitatie. De lat ligt te hoog in het normaal economisch circuit, waardoor ook de lat hoger komt te liggen in de sociale economie. In tewerkstellingsmaatregelen zoals WEP+ worden de beste werkzoekenden geselecteerd om de opgelegde resultaten te behalen. De doelgroepen waarvoor deze sociale maatregelen in het leven werden geroepen, blijven bijgevolg in de kou staan. Een ander gevolg van die norm, is dat mensen pendelen tussen tewerkstellingsmaatregelen en niet doorstromen naar een duurzame job binnen het normaal economisch circuit. Steeds minder werkgevers willen een sollicitatiebewijs afleveren. Het zou te veel tijd in beslag nemen en het doet hen vermoeden dat de sollicitant enkel voor het bewijs komt en niet intrinsiek gemotiveerd is. TOT SLOT Dit ervaringsdocument is bedoeld als een opening tot gesprek om de drempels die maatschappelijk kwetsbare werkzoekenden ervaren weg te werken. Iedereen verdient een job waar hij/ zij zich goed in voelt. Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie zijn ervaringsdeskundig in de begeleiding en ondersteuning naar werk. Die begeleiding en ondersteuning leidt voor sommigen niet tot werk. De mensen uit onze groepswerkingen willen graag hun deskundigheid aanbieden om in samenwerking met VDAB de begeleiding en ondersteuning te verbeteren. We willen dan ook graag samen nadenken over een cliënt-participatiegroep naar analogie met de klantengroep binnen OCMW- Antwerpen. Bedankt voor het lezen. Graag tot binnenkort. Team Arbeid Groepswerking Kiel Floortje De Ley, Viviane Gerits en Mohamed El Majjoudi Brit Stessel en Lindsay Van Mirlo Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw Recht-Op vzw T T Sint-Rochusstraat Deurne Hendriklei Hoboken Dossier werkzoekenden over VDAB 9 december

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment.

de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. de vdab je hele loopbaan lang. De VDAB steunt je op elk moment. De VDAB je hele loopbaan lang. Je hele loopbaan bij één en dezelfde werkgever? Dat is verleden tijd. Vandaag verander je tijdens je loopbaan

Nadere informatie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie

Visie. Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie RIZIV GTB- VDAB Visie Herstel of recovery visie: Geloof dat het zetten van stappen naar werk bijdraagt aan herstel en gezondheid van persoon in kwestie 1. Historiek 1. Twee jaar pilootproject Samenwerking

Nadere informatie

Vanuit een probleemboom

Vanuit een probleemboom VAN SEC NAAR REC Vanuit een probleemboom ontwikkelden we een doelenboom Wie waagt de sprong? De sprong van SEC naar REC wagen doe je niet zomaar. Veel SEC-medewerkers hebben reeds lang niet meer gesolliciteerd.

Nadere informatie

Waar je ook naartoe wil met je loopbaan...

Waar je ook naartoe wil met je loopbaan... Waar je ook naartoe wil met je loopbaan... de VDAB effent het pad. versie 2010 De VDAB je hele loopbaan lang De tijd dat je na school bij dezelfde werkgever bleef tot je pensioen, behoort voorgoed tot

Nadere informatie

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs

Interventiedienst Limburg Sociale interventieadviseurs Info VDAB diensten 3 Inhoud De sociale interventiedienst Verschil VDAB/RVA Inschrijving bij de VDAB Taken en werking VDAB Cv-databank werkgevers Knelpuntberoepen (VDAB) Opleidingen Website VDAB 3 Interventiedienst

Nadere informatie

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008

'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 'TRY OUT' Tewerkstelling (ex-)gedetineerden Leuven Centraal en Leuven Hulp via jobcoaching 01/12/2006-31/05/2008 Lisa Coppin, RESOC Leuven Kristien Sinnaeve, VDAB Leuven KBS, 6 mei 2009 er was eens...

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

De opvolging van je zoektocht naar werk

De opvolging van je zoektocht naar werk De opvolging van je zoektocht naar werk Klassieke procedure > Hoe vermijd je sancties? > Wat moet je doen? > Vraag de nodige informatie! www.aclvb.be Als werkloze heb je een aantal verplichtingen. Zo moet

Nadere informatie

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst!

Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Afgestudeerd? Eerst een verdiend feestje, en dan nadenken over je toekomst! Je gaat op zoek naar werk Je bent nog een tijdje werkzoekend Je vindt werk Je wordt ziek Wat met vakantiewerk? Schrijf je in

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Onderneming - datum consulenten

Onderneming - datum consulenten Onderneming - datum consulenten Wat is Jobkanaal? Jobkanaal is een initiatief van Voka, Kamer van Koophandel, Gent Stad in Werking en de Vlaamse Overheid Sinds maart 2006 slaan Voka, Unizo en Verso de

Nadere informatie

Korte schets van de problematiek

Korte schets van de problematiek Korte schets van de problematiek 1 Hoofdstuk Titel Enkele cijfers WERKZAAMHEIDSGRAAD NAAR LEEFTIJD EN PER OPLEIDINGSNIVEAU (2007-2012) Bron: VDAB (Bewerking Departement WSE/Steunpunt WSE) 2 Hoofdstuk Titel

Nadere informatie

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken

Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Verslag themanamiddag Een museum toegankelijk maken Plaats: Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Datum: 21 maart 2013 Om de twee maanden organiseert het Fonds Vrijetijdsparticipatie een themanamiddag

Nadere informatie

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs

Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Analyse van het tewerkstellings- en doelgroepenbeleid Minder doelgroepen voor meer jobs Persconferentie 10 oktober 2013 Agenda 1. Inleiding Sonja Teughels, senior adviseur arbeidsmarktbeleid Voka 2. Studie

Nadere informatie

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond

WOORDZOEKER. ABVV Socialistische vakbond. ACV Christelijke vakbond. ACLVB Liberale vakbond WOORDZOEKER Spel Alle kaarten worden omgekeerd op de tafel gelegd. De leerlingen mogen beurtelings twee kaartjes omdraaien. Als ze twee kaarten hebben die bij elkaar horen mogen ze deze kaarten houden.

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015

Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen 2015 Deze inventaris van de belangrijkste tewerkstellingsmaatregelen is een momentopname van een regelgeving die onderhevig is aan wijzigingen.

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS

FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS FINANCIEEL REFERENTIEKADER: BEHANDELING VAN LEEFLOONDOSSIERS INLEIDING Onderstaande tekst betreft het beleid met voorwaarden omtrent de toekenning van recht op maatschappelijke integratie (leefloon). Hierbij

Nadere informatie

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Toolbox Deel 2: jobdoelwit & profiel bepalen Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Deze toolbox wordt u aangeboden door het team tewerkstelling van ISOM, de Intergemeentelijke

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk

Passus Advies B.V. Cliënten Audit Rapport. Norm : Keurmerk Blik op Werk Norm : Scope: Het ondersteunen van organisaties op het gebied van managementadvies, coaching en training. Datum: 27 januari t/m 01 februari 2014 DNV Team Leader Audit Team C.C.M. de Vries MBA C.C.M. de

Nadere informatie

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20

Monitoring Report. Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013. Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Monitoring Report Jongerenwerkloosheid Gent 15-05-2013 Struys & Van Brabant BVBA www.s-vb.be + 32 2 460 08 20 Auxipress 22704 Belga 15.05.2013 Page: 195 Circulation: 0 675c4f 105 Intensief trajectplan

Nadere informatie

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren?

Leren. Werkervaring & Werkplekleren. 27 november 2012 29-5-2013. Wat is werkplekleren? Werkervaring & Werkplekleren 27 november 2012 Wat is werkplekleren? Leren Op de werkplek (productieomgeving) Gestructureerd en systematisch (met opleidingsplan) Situatiegebonden maar leidt naar overdraagbare

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S"

FOCUS RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S FOCUS "RVA-SANCTIE EN DOORSTROOM NAAR DE OCMW'S" Nummer 8 Juli 2014 1. Inleiding De activering van het zoekgedrag naar werk is het geheel van acties die de RVA onderneemt om de inspanningen van werklozen

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg

RVA. de degressiviteit van de uitkeringen voor mensen in arbeidszorg RVA In het najaar 2013 stond een infosessie met de RVA gepland. Deze kon jammer genoeg door dienstnoodwendbaarheden niet doorgaan. Daarom ging het Steunpunt op een andere manier op zoek naar info. Alle

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

2011 Gedaan met studeren?

2011 Gedaan met studeren? Gedaan met studeren? 2011 Ik schrijf mij in als werkzoekende Ik ben geen student meer en ik zoek werk. Ik woon in het Brusselse Gewest. Het eerste wat je moet doen, is je inschrijven als werkzoekende bij

Nadere informatie

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit

Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Prioriteiten jongeren in armoede, Verkiezingen 2014 Videoboodschap: De shit waar je in zit Sinds 2011 komt een groep jongeren in armoede op regelmatige basis samen. Om elkaar te leren kennen, om naar elkaar

Nadere informatie

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst

Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Raad Secundair Onderwijs 2 april 2015 RSO-RSO-END-1415-001 Warme overdracht tussen leren en werken en de VDAB: visietekst Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99 F +32

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010

Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid. An Bistmans 29 november 2010 Basiseducatie en het Strategisch Plan Geletterdheid An Bistmans 29 november 2010 BE- kernopdracht geletterdheid Duidelijke plaats in de samenleving en flexibiliteit Modularisering - certificering VKS1

Nadere informatie

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk

WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk WERKEN AAN m a g a z i n e over m e t goesting werken WERK redacteur : Philippe Muyters, Vlaamse minister van Werk Fluitend naar je werk! De Juiste Stoel Waarom talent en competentie even belangrijk zijn

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem

HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips. Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem HOE PROFESSIONEEL SOLLICITEREN? Enkele tips Aures Churchilllaan 76D B02 8790 Waregem 1 VOORBEREIDING VAN EEN SOLLICITATIEGESPREK Checklist: Studie van het bedrijf (zie website). Studie van de functie.

Nadere informatie

Uw talent kan bergen verzetten!

Uw talent kan bergen verzetten! Advies aan blinde en slechtziende personen Uw talent kan bergen verzetten! Werken, een eigen inkomen hebben, en zich op die manier ten volle integreren in de samenleving: iedereen heeft er recht op, ook

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

START OCMW ABVV ACLVB

START OCMW ABVV ACLVB WOORDENDOMINO Spel Elke leerling krijgt evenveel kaartjes. De leerling met start legt de beginkaart op tafel. Wie bij het woord op de dominokaart het juiste logo kan aanleggen mag verder spelen. Hij/zij

Nadere informatie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie

De Kandidatenmarkt. informatie & visie De Kandidatenmarkt informatie & visie Onze missie & visie De Kandidatenmarkt is een jonge, innovatieve en dynamische sociale organisatie die werkzoekenden van 17 t/m 29 jaar naar werk, werkervaringsplekken,

Nadere informatie

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP KOSTELOZE ARBEIDSBEMIDDELING WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP WAT? De dienstverlening Arbeidsbemiddeling is geïntegreerd in het dienstverleningspakket van de Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen en vereist dus geen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid AMENDEMENTEN voorgesteld Zie: 850 (2005-2006) Nr. 1: Ontwerp

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

onze opleidingen zetten je op de juiste weg VDAB-opleidingen bij partners Versie 2012/2013

onze opleidingen zetten je op de juiste weg VDAB-opleidingen bij partners Versie 2012/2013 onze opleidingen zetten je op de juiste weg VDAB-opleidingen bij partners Versie 2012/2013 3 op 4 cursisten vinden een job na een opleiding bij de VDAB en zijn partners. (elke werkdag van 8 tot 19u) welkom

Nadere informatie

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014

Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 Solliciteren via de uitzendsector DECEMBER 2014 algemeen 2 Algemene principes 3 PARTIJEN BIJ UITZENDARBEID Volwaardig werk = rechten en plichten Werk zoeken via uitzend? Snel, ervaring, CV, korte opeenvolgende

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

1) Opmaak van een sterk CV

1) Opmaak van een sterk CV 1) Opmaak van een sterk CV Je visitekaartje Het eerste wat men van jou in handen krijgt Een eerste stap naar een mogelijke baan Een voet tussen de deur en zoveel meer! TIP: De CV is het eerste wat het

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen

Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden. Focus op. Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Kunnen kansengroepen de krapte doen vergeten? Steve Vanhorebeek. Enkele cijfers Vaststellingen en antwoorden Jobkanaal Diversiteitsplannen Jobcoaching IBO Financiële tewerkstellingsmaatregelen Focus op

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek

Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM. Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Pagina 1 van 6 HOE EN WAAROM Handleiding voor een professioneel curriculum vitae, sollicitatiebrief en selectiegesprek Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Spaans. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Spaans www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat

Nadere informatie

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot

brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Nummer 1, april 2014 brief VOL nieuws Alle spots gericht op EduSpot Speciale EduSpot editie In dit nummer Nieuw Eduspot team Bekijk onze EduSpot film Website Eduspotter Bestel EduSpot brochures en affiches

Nadere informatie

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Toolbox Deel 4: Methodieken Jobhunting en Verkocht Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Deze toolbox wordt u aangeboden door het team tewerkstelling van ISOM,

Nadere informatie

Agenda van vanavond!

Agenda van vanavond! 1 Agenda van vanavond! Welkom + Statusoverzicht! Communicatie: RTL Nieuws Weekblad van Dongen Persoonlijke ervaringen: John de Jager Uitkomsten enquête + uitwerken thema s (werkgroepen) Dialoog + terugkoppeling

Nadere informatie

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl

Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014. www.b2bees.nl Bereikt en bereid. Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. Amsterdam, Februari 2014 Inhoudsopgave: Bereikt en bereid; Gastvrijheid van werkgevers onder de loep. P. 3 Conclusie. P. 3 Inleiding. P. 4

Nadere informatie

Compact Re-integratie

Compact Re-integratie RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers

Jobbank Zuiddag 2012. Handleiding voor werkgevers Jobbank Zuiddag 2012 Handleiding voor werkgevers Inhoudstafel Account aanmaken Organisatiegegevens ingeven Een job posten Post uw job op Facebook Een job kopiëren Collega s uitnodigen Job onzichtbaar maken

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren

VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren VDAB probeert oudere werkzoekenden te activeren In het huidige concept van de VDAB-werking is de begeleiding van oudere werkzoekenden opgenomen in het programma diversiteit. Dit programma voorziet extra

Nadere informatie

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars BTOM s & MMPP Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars CASE CASE: Kelly 3 Kelly is een vrouw van 24. Ze heeft in het BUSO de richting logistiek assistent gevolgd. Haar ABO heeft ze niet gedaan, ze was zwanger

Nadere informatie

ONDERWIJS HOOGSTRATEN ZIN OM EEN VAK TE LEREN? SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015. Kijk op pagina 6. Stephen Vincke - FOD Justitie

ONDERWIJS HOOGSTRATEN ZIN OM EEN VAK TE LEREN? SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015. Kijk op pagina 6. Stephen Vincke - FOD Justitie ONDERWIJS HOOGSTRATEN SEPTEMBER 2014 TOT EN MET JANUARI 2015 Stephen Vincke - FOD Justitie ZIN OM EEN VAK TE LEREN? Kijk op pagina 6. 1 COMPUTER STARTERSCURSUS COMPUTER Wil je graag meer weten over de

Nadere informatie

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014

COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 COLLOQUIUM GENT, 23 OKTOBER 2014 1. Cijfers en jongerengarantie 2 September 2014: enkele cijfers Cijfers en jongerengarantie 3 57.374 NWWZ jonger dan 25 jaar op een totaal van 242.084 (23,7%) Cijfers en

Nadere informatie

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid

Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid vergadering C104 zittingsjaar 2014-2015 Woordelijk Verslag Commissievergadering Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid van 29 januari 2015 2 Commissievergadering

Nadere informatie

SOLLICITATIE OVERZICHT

SOLLICITATIE OVERZICHT P & O Extern maakt voor de begeleiding van de kandidaten in de McJob-trajecten gebruik van de instrumenten Jobsearch en het Persoonlijk Arbeidsmarktonderzoek van Datavac BV. Datavac heeft JobSearch ontwikkeld

Nadere informatie

Werkvormm vzw. Containerherstelling

Werkvormm vzw. Containerherstelling Werkvormm vzw Opleiding containerhersteller Containerherstelling 1 Werkvormm is een letterwoord Het staat voor; Werk door Vorming, Opleiding, Re-ïntegratie, resocialisatie, rehabilitatie en zolang het

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel:

Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel: Inschrijvingsbeleid KBA Een mix van nationale en internationale leerlingen Volgende beleidsnota s vormen één geheel: Auditiebeleid Inschrijvingsbeleid Criteria om te slagen in de geschiktheidsproef Inleiding

Nadere informatie

Eva Trajectbegeleiding

Eva Trajectbegeleiding RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Spaans voor beginners. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Spaans voor beginners www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050

Nadere informatie

Onderwerpen. Wat kun je meenemen?

Onderwerpen. Wat kun je meenemen? Werk zoeken Dit thema gaat over werk zoeken in Amersfoort en omgeving. Onderwerpen Vacatures zoeken Het UWV-werkbedrijf Uitzendbureaus Netwerken Stap 1 Introductie Wat kun je meenemen? printfoto nr.47

Nadere informatie

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid

OP-STAP. Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid OP-STAP Een oriëntatie- en activeringsmodule naar werk op de reguliere arbeidsmarkt voor personen met een psychosociale kwetsbaarheid Christel WITGEERS 1 Jobcentrum vzw is een centrum voor gespecialiseerde

Nadere informatie

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk

Stichting Dichterbij unit Sterk voor Werk RAPPORT CLIËNTAUDIT 2012 / 2013 BLIK op WERK KEURMERK 1 Inhoudsopgave 2 Bevindingen 2.1 Algemeen 2.2 Voortraject inzicht in aanpak 2.3 Uitvoering 2.4 Begeleiding 2.5 Afronding 2.6 Communicatie en bereikbaarheid

Nadere informatie

Wegwijs in de social profit

Wegwijs in de social profit 8/10/2015 Trefdag Gent Wegwijs in de social profit SPREKER: Tine Winnelinckx - VIVO Wegwijs in de social profit Even kennismaken? ONDERWIJS ARBEIS- MARKT LEVENSLANG LEREN DIVERSITEIT FOSEN SAINCTELETTESQUARE

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs

brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs Nummer 1, februari 2013 brief VOL nieuws alles over het Brussels Volwassenenonderwijs In dit nummer Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Brucovo haalt ESF kwaliteitslabel! Kijkdag Nederlands op de werkvloer

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW..

Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW.. Intakewerkblad DEELNEMER ART.60:. PROJECT BEGELEIDER INSCHAKELINGSCOACH BEGELEIDER OCMW.. Instructies Dit werkblad hoort bij het intake-formulier. Het dient als kapstok voor een structuur in de gesprekken

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie