Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Stichting Talent Primair 1.1 Bestuursinformatie Toezicht Missie/Visie Jaarverslagen Samenwerkingsverbanden Klachten Adres 6 2. Openbaar Onderwijs 7 3. Uitgangspunten 3.1 Pedagogische uitgangspunten Didactische uitgangspunten 8 4. Onderwijsactiviteiten en invulling onderwijstijd 4.1 schooltijden en vakantierooster Jaarklassensysteem Onderbouw Midden- en bovenbouw Kringgesprek Actief Burgerschap Cultuureducatie ICT en inzet van computers Documentatiecentrum Geestelijke stromingen en Wereldoriëntatie Sport Sportevenementen Bijzondere activiteiten In de schijnwerpers Onderwijsresultaten 5.1 Leerlingvolgsysteem Eindtoets Uitstroomgegevens Leerlingenzorg 6.1 Groepsplannen Handelingsplan Leerlinggebonden financiering, het Rugzakje Speciaal (basis) Onderwijs Hoog- en meerbegaafdheid Veiligheid op de Kamperfoelieschool 7.1 Fysieke veiligheid Contactpersonen en vertrouwenspersonen Anti-pestprotocol en veiligheidsbeleid Gedragsverwachtingen Kanjertraining Onderwijsontwikkeling 8.1 Actueel Boeiend Betrokken Schoolplan

3 9 Ouders 9.1 Ouderbetrokkenheid Medezeggenschapsraad GMR Ouderraad Vrijwilligers op de Kamperfoelieschool Contactouders Koffie-ochtend Vrijwillige bijdrage Wat van ouders verwacht wordt Gesprek op school Leerlingvolgsysteem Rapportage Rapport Oudergesprekken Betrokkenheid via het weektaakboekje en de agenda Informatie aan gescheiden ouders Procedure informatievoorziening gescheiden ouders Schoolregels en afspraken 10.1 Praktische punten Gesprek Telefoneren / Gebruik mobiele telefoons Ziekmelden Tandarts / dokter Hoofdluis Fietsen op het plein Vervoer en veiligheid Trakteren Speelgoed Inloop Deurbeleid Gevonden voorwerpen Afspraken onder schooltijd Klachtenregeling Kamperfoelieschool en Villa Primair 11.1 Klachtenregeling Kamperfoelieschool Klachtenregeling Bestuur Villa Primair TSO, BSO en PSZ vve 11.1 Overblijven Tussenschoolse Opvang Krummel (TSO) Kosten TSO Opvang na schooltijd Buitenschoolse Opvang (BSO) GGD & Kamperfoelieschool Overzicht Teamsamenstelling Adressen en telefoonnummers Verklarende woordenlijst 46 3

4 Voorwoord Deze Schoolgids is bestemd voor de ouders en verzorgers 1 van leerlingen van De Kamperfoelieschool in Huizen. De Schoolgids is ook een informatief hulpmiddel als u voor uw kind op zoek bent naar een basisschool in Huizen. Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat een hele stap. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de ouder(s). U vertrouwt uw kind voor een groot deel van de dag toe aan de school. Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind met de leerkrachten. Onze visie is dat we het samen doen. Daarom hechten we aan een intensief contact met u als ouders / verzorgers. In deze schoolgids vindt u alle informatie die u zoekt, waar het gaat om afspraken, regels en wettelijke bepalingen. De schoolgids is getoetst aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden. De belangrijkste laatste aanpassing is het opnemen van de klachtenregeling en de verwijzing naar de klachtenregeling van het bestuur. Voor een helder beeld van de school kunt u ook een kijkje nemen op onze vernieuwde website: Neem gerust contact op met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding via onderstaande gegevens. We hopen dat deze schoolgids mag helpen om een afgewogen keuze te maken Graag tot ziens op De Kamperfoelieschool! Met vriendelijke groet namens het gehele team, De directie van De Kamperfoelieschool (school) 1 In het vervolg staat telkens alleen ouder(s), daarmee wordt natuurlijk ook steeds verzorger(s) bedoeld. 4

5 1. Stichting Talent Primair 1.1 Bestuursinformatie Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'. Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. Onze scholen worden bezocht door ca leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier scholen zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op OBS Blaricum. Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website Talent Primair wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, die tevens leiding geeft aan het bestuursbureau. De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door de heer Jules (W.J.J.) van Brecht. 1.2 Toezicht Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), één op voordracht van de Stichting Belangenbehartiging Montessori en Jenaplan Onderwijs en drie op voordracht van de gemeenten, waarin de openbare basisscholen van Talent Primair gevestigd zijn. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd. Als laatste is er een Gemeenschappelijk Orgaan. Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen. Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het Gemeenschappelijk Orgaan. Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10 wethouders van de 10 gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair. 1.3 Missie/Visie Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder. 5

6 Op vindt u een wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en kernwaarden van de stichting. Daar ook ons missiefilmpje. 1.4 Jaarverslagen De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is na goedkeuring van alle gremia) op onze site (zie onze missie; jaarverslagen). 1.5 Samenwerkingsverbanden Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de regio Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee stichtingen die passend onderwijs in deze regio's verzorgen. 1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) 2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. Om dit maatwerk te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig. Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren en passend te maken. 1.6 Klachten Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert. Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar onze Klachtenregeling en klachtenschema op onze site onder contact. 1.7 Adres Zowel het bezoek- als correspondentieadres van het bestuursbureau Talent Primair is: Amersfoortsestraatweg 180c 1272 RR Huizen Telefoonnummer: Het centrale adres is: Voor directe contactgegevens met onze scholen (zie blok onze scholen op de website). Voor de medewerkers van het bestuursbureau (zie blok over ons op de website). 6

7 2. Openbaar Onderwijs Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op De Kamperfoelieschool staan respect voor elkaar en acceptatie van elkaar hoog in het vaandel. Om als verantwoordelijke burger aan de maatschappij deel te kunnen nemen, is van groot belang dat er op de basisschool aandacht is voor vaardigheden rondom samenwerken en samen-leren. Omdat iedereen welkom is, bieden de verschillen op De Kamerfoelieschool hiervoor een ideale ontwikkelingssetting. Kortgezegd kan het openbare karakter van De Kamperfoelieschool verwoord worden in de volgende zin: Iedereen mag hier zijn. Dit geldt voor kinderen maar net zo goed voor hun ouders / verzorgers. Betrokkenheid bij de school vinden we belangrijk. Daarom houden we u goed op de hoogte van wat er in de klas gebeurt en vragen we ook om uw actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind en activiteiten op school. Zo zijn we relevant in de samenleving van Huizen. Ongeveer 30% van alle kinderen in Nederland maakt gebruik van het openbaar onderwijs. De scholen binnen onze stichting staan open voor alle kinderen met elke godsdienst of levensbeschouwing. 7

8 3. Uitgangspunten 3.1. Pedagogische uitgangspunten Op De Kamperfoelieschool hanteren wij de volgende pedagogische uitgangspunten: De leerling mag er zijn; verschillen bieden kleur en kansen voor het onderwijs De leerling is zelf verantwoordelijk, en wordt aangesproken op zijn / haar verantwoordelijkheid De leerlingen worden betrokken bij het onderwijsproces, waardoor het onderwijs betekenisvol wordt De leerling wordt begeleid naar zelfstandigheid, door te werken aan zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfvertrouwen 3.2 Didactische uitgangspunten Op De Kamperfoelieschool gaan we uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk trachten te werken met homogene groepen in enkele klassen, zolang de organisatie dit toelaat Leerlingen worden gebracht tot zelfstandigheid. Het zelfstandig werken en samenwerken nemen een prominente plaats in Er wordt gewerkt met een differentiatie model, waarbij de instructietafel een centrale plaats inneemt. Alle leerlingen krijgen een basisinstructie. Leerlingen die meer instructie nodig hebben, of juist meer uitdaging, kunnen aan de instructietafel nadere uitleg krijgen om het werk uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk uit te voeren 8

9 4. Onderwijsactiviteiten en invulling onderwijstijd 4.1 Schooltijden Groepen 1 t/m 4 Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur Donderdag uur uur Vrijdag uur Groepen 5 t/m 8 Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Ochtendpauze Groep 3 t/m 8 ma., di., do., vr uur Woensdag uur 2 Met deze schooltijden gaan de groepen 1 t/m 4 teveel uren per jaar naar school. Om dit overschot aan onderwijsuren te verminderen, hebben deze groepen ca. 5 keer per jaar de hele vrijdag vrij. Deze vrije dagen staan op de kalender vermeld. 9

10 vakantierooster loopt van t/m Uren per week: groep 1-2 groep 5-8 maandag 5,50 5,50 dinsdag 5,50 5,50 woensdag 3,75 4,00 donderdag 5,50 5,50 vrijdag 3,50 5,50 23,75 26,00 52 weken per jaar 1235, ,00 30 september woensdag - telt mee + donderdag 29 september 2016 i.v.m. schrikkeljaar 9,25 9,50 totaal aantal uren 1244, ,50 Vakanties: herfst 19 oktober oktober ,75 26,00 kerst 21 december januari ,50 52,00 voorjaar 29 februari maart ,75 26,00 pasen 25 maart maart ,00 11,00 mei-hemelvaart 25 april mei ,50 52,00 hemelvaart pinksteren 16 mei mei ,50 5,50 zomer 18 juli augustus ,50 156,00 totaal vakanties 299,50 328,50 over na vakanties 944, ,00 Overige vrije en studiedagen: vrije middag voor vakantie 18 december 2015, 15 juli ,00 vrije ochtenden onderbouw 27 nov. 2015, 29 jan , 26 feb. 2016, 27 mei ,00 studiedag Kanjer vrijdag 16 oktober ,50 5,50 studiedag Evaluaties dinsdag 29 maart ,50 5,50 studiedag Vooruitblik, hgw donderdag 23 juni ,50 5,50 studiedag overdracht vrijdag 24 juni ,50 5,50 32,00 26,00 over na studiedagen 912, ,00 10

11 4.2 Jaarklassensysteem Op De Kamperfoelieschool wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Kort gezegd gaat het om onderwijs aan leeftijdsgroepen. Een leerling begint in groep 1 en doorloopt de school tot en met groep 8. Hierbij streven wij naar een ononderbroken ontwikkeling. Wij werken bij voorkeur met homogene groepen. Maar we proberen een goede balans te vinden tussen inhoudelijke afwegingen en het aantal kinderen per groep. Heterogene groepen (beter bekend als combinatieklassen) komen dus ook voor. Kinderen die voor januari vier jaar worden, kunnen, indien zij daar aan toe zijn, al na anderhalf jaar doorstromen naar groep 3. Deze beslissing wordt na een zorgvuldige afweging genomen en met de ouders doorgesproken. 4.3 Onderbouw De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw. In de onderbouw wordt in hoofdzaak gewerkt aan het op gang brengen van leerprocessen om zo de kleuters in hun ontwikkeling te stimuleren. De activiteiten worden georganiseerd en aangeboden in spelvorm. Veel activiteiten vinden plaats in de kring en er wordt afwisselend gewerkt aan werkjes naar keuze en werkjes volgens een opdracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een planbord met foto s van de leerlingen. De kinderen leren al op jonge leeftijd keuzes te maken. 4.4 Midden- en bovenbouw De groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw en de groepen 6, 7 en 8 vormen de bovenbouw. In de midden - en bovenbouw staat niet langer de spelactiviteit, maar de leeractiviteit centraal. Leerlingen leren deel te nemen aan de leeractiviteiten. Hiervoor wordt met de leerlingen gewerkt aan motivatie, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De rol van de leerkracht is hierbij van groot belang. 11

12 4.5 Kringgesprek Regelmatig houden de groepen een kringgesprek, waarbij de leerlingen met elkaar praten over hun belevenissen. Ook komen er van tevoren geplande onderwerpen aan de orde. De leerlingen leren zich te uiten, te luisteren, leiding te geven en leiding te accepteren. In de midden- en bovenbouw wordt de kring ook gebruikt voor de bespreking van krantenartikelen, boeken, spreekbeurten of sociaal emotioneel gerelateerde zaken. 4.6 Actief Burgerschap De hierboven genoemde aspecten maken deel uit van het leergebied Actief Burgerschap, dat integraal verweven is in het leerstofaanbod van De Kamperfoelieschool. Onder paragraaf 4.9 vindt u hoe wij actief burgerschap terug laten komen bij de vakken die gaan over wereldoriëntatie en geestelijke stromingen. 4.7 Cultuureducatie Naast hun cognitieve ontwikkeling (kennis) willen wij de kinderen stimuleren kunstzinnig, cultureel en creatief bezig te zijn. Zo leren de kinderen zich te verwonderen over zichzelf, elkaar en de wereld. Bovenal willen wij met cultuureducatie bereiken wat als eerste naar voren komt in onze missie. In deze missie staat dat kinderen met plezier naar school gaan. 12

13 4.8 ICT en inzet van computers Passend bij de visie van De Kamperfoelieschool kan een goed ICT beleid niet ontbreken in deze tijd. ICT biedt prachtige mogelijkheden voor school en ontwikkeling van de kinderen. Daarom zullen we naast het bestaande beleid dit schooljaar gaan werken met kleine laptops in de bovenbouw (chromebooks). De bedoeling is dat kinderen op hun eigen niveau en in samenwerking presentaties gaan maken, digitale leerstof zich eigen maken en oefenen met webbases programma s. Hiervoor is budget vrijgemaakt, zodat de kinderen een sterke ICT basis hebben als ze naar het vervolgonderwijs gaan. In de onderbouw werken de kinderen vooral aan programma s voor muisvaardigheid, geheugentraining en woordenschatuitbreiding. Vanaf de middenbouw zijn de computers dagelijks in gebruik voor begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) taal, spelling en rekenen (taalzee en rekenen) en oefeningen voor topografie en verkeer. Bovenbouwkinderen kunnen oefenen met Engels, spelling, begrijpend lezen en informatie opzoeken op internet. Typvaardigheid wordt facultatief buiten schooltijd aangeboden aan kinderen in de bovenbouw. De Kamperfoelieschool beschikt over een prachtig ingericht medialokaal. Met ruim 30 computers kan een hele groep tegelijk aan de slag. In de school zijn vijf digitale schoolborden in gebruik. Vier digiborden hangen in de hoogste groepen. Het vijfde is in het medialokaal geplaatst zodat ook de andere kinderen kunnen werken met het interactieve schoolbord. Ook maken we gebruik van een verrijdbaar digitaal schoolbord, zodat ook de kleuters en groep 3/4 gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden. 13

14 4.9 Documentatiecentrum In het documentatiecentrum leren de leerlingen zelfstandig informatie te verzamelen. De informatieve boeken zijn op dezelfde wijze geordend als in de bibliotheek. De kinderen leren op deze manier zowel op het internet informatie te zoeken en te verwerken, als in boeken Geestelijke Stromingen en Wereldoriëntatie Godsdienstonderwijs is op De Kamperfoelieschool geen apart vak zoals bijvoorbeeld rekenen. Het onderwijs over godsdienst is geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod van de school. Binnen projecten en/of kringgesprekken wordt gesproken over godsdienstuitingen. Daarnaast wordt binnen de diverse methodes aandacht geschonken aan het onderwerp. De wettelijk voorgeschreven kerndoelen voorzien hierin. De Kamperfoelieschool werkt sinds augustus 2009 voor geschiedenis met de methode Brandaan. Deze methode heeft een bijlage Actief Burgerschap. Actief Burgerschap onderscheidt drie kernconcepten: Democratie, Participatie en Identiteit. Het kernconcept Identiteit bestaat uit: Wie ben ik? (zelfbeeld, eigen achtergrond, identiteit); Religieuze en levensbeschouwelijke stromingen (geloof, stromingen, godsdienstvrijheid); Multiculturele samenleving (pluriformiteit, etnische groepen in de samenleving, integratie, nationale identiteit); Respect voor diversiteit (waarden en normen, ik en de ander, tolerantie). Het gaat er ook om dat de kinderen de waarde leren kennen van de verschillende culturen in onze eigen multiculturele samenleving. Waar komen die culturen vandaan en hoe zijn ze hier of elders terecht gekomen. Kennisname van andere wereldgodsdiensten hoort hier ook bij. Het is de bedoeling de kinderen te brengen tot een kritische waardering van het andere en het anders zijn. 14

15 4.11 Sport De leerlingen van groep 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs in het speellokaal, in de klassen of buiten. Het is prettig als uw kind zichzelf al kan aan- en uit kleden. U kunt het uw kind gemakkelijk maken door bijvoorbeeld elastieken veters in de gymschoenen te rijgen. Gymkleding voor de groepen 1 en 2 bestaat uit: korte broek, T-shirt of gympakje, gymschoenen met lichte zolen (geven geen strepen op de vloer). De gymkleding van de groepen 1 en 2 blijft in een stoffen gymtas op school en wordt vóór de vakanties meegegeven voor een wasbeurt. De groepen 3 t/m 8 hebben minimaal eenmaal per week op vaste tijden gymnastiek. De gymkleding van de groepen 3 t/m 8 bestaat uit: korte broek, T-shirt of gympakje, gymschoenen met lichte zolen (geven geen strepen op de vloer). De gymspullen gaan na de laatste gymles van de week mee naar huis. Gymlessen worden verzorgd door een speciaal opgeleide vakdocent sport. Eenmaal per week hebben de groepen 3 en 4 zwemles in de Meent. De zwemvaardigheid van de kinderen wordt vergroot. Kinderen zonder diploma krijgen de kans om dat alsnog te halen. De kinderen worden per bus vervoerd naar het zwembad Sportevenementen Op de Kamperfoelieschool bestaat de mogelijkheid om naast school-gymnastiek en schoolzwemmen mee te doen aan sportevenementen. Deze sportevenementen en de trainingen hiervoor vinden plaats na schooltijd en worden gecoördineerd door de Sportcommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders en houdt zich o.a. bezig met de volgende sporten: voetbal, bowlen, korfbal, schaken, dammen, atletiek, tafeltennis en skiën. Deze evenementen zijn in de regel een initiatief van de lokale sportverenigingen. Alle kinderen nemen deel aan de sport en bijzondere projecten voor zover deze onder schooltijd plaatsvinden. Als kinderen niet kunnen of mogen deelnemen aan activiteiten, dan hebben de ouders daarover overleg met de directie. 15

16 4.13 Bijzondere activiteiten De Kamperfoelieschool heeft jaarlijks een aantal (buiten) schoolse- en bijzondere activiteiten en projecten waaronder schoolreisjes, museum bezoek, theaterbezoek, sponsorloop, lenteontbijt, sinterklaas feest, kerstfeest, kerstdiner, avondvierdaagse, sport- en speldag, schoolkamp en jeugd EHBO voor groep 8. Recente voorbeelden hiervan zijn: Franse les Bezoek aan het Muiderslot 40 jarig Lustrumfeest Theaterbezoek Globe Hilversum Bibliotheek Waar vind ik informatie voor mijn werkstuk? Workshop striptekenen 16

17 4.14 In de schijnwerpers / Open Podium Regelmatig wordt de week afgesloten met een weeksluiting. We noemen dat in de schijnwerpers. De leerlingen leveren bij toerbeurt hun bijdrage met toneel, dans, poppenkast en zang. Op deze manier staan groepen en kinderen letterlijk in de schijnwerpers. Ouders van de leerlingen van de groep die de weeksluiting verzorgt, zijn hierbij van harte welkom. 17

18 5. Onderwijsresultaten 5.1 Leerlingvolgsysteem Gedurende de gehele loopbaan van leerlingen op De Kamperfoelieschool worden de onderwijsresultaten nauwgezet gevolgd. Hiervoor gebruiken het Leerlingvolgsysteem van CITO. De leerkracht signaleert, plant, realiseert en evalueert zijn onderwijs aan de hand van dit leerlingvolgsysteem. Tevens wordt het onderwijs geëvalueerd met methode gebonden toetsen. Zo weet de leerkracht wat het rendement is van de aangeboden leerstof, en kan hij zijn onderwijs afstemmen op individuele onderwijsbehoeften. 5.2 Eindtoets In groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de keuze van het vervolgonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat uw kind na de basisschool wordt geplaatst op een op een school die optimaal aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van uw kind. De leerkrachten van groep 8 geven een schooladvies voor voortgezet onderwijs op basis van de lange-termijn ontwikkeling van de leerlingen (het leerlingvolgsysteem) en de verplichte CITO eindtoets. In de advisering worden veel factoren meegewogen: De aanleg van uw kind; De sociaal-emotionele stabiliteit; De interesse en motivatie; De leer- en studievaardigheden; De zelfstandigheid; De kennis en vaardigheden verworven in de basisschoolperiode; De stimulans, betrokkenheid en ondersteuning vanuit de thuissituatie; De kwaliteit van het Voortgezet Onderwijs Sinds 2015 is het voor alle scholen verplicht om een eindtoets af te nemen. De Kamperfoelieschool kiest hierbij voor de CITO toets, die in april wordt afgenomen. Voorheen was dit al in februari. 18

19 5.3 Uitstroomgegevens Afgelopen jaar stroomden 26 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Hieronder ziet u in de schema's naar welke scholen en aan welk schooltype zij uitstroomden: Aantal leerlingen per schooltype Schooltype VMBO VMBO-T VMBO-T/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO/Gymnasium Totaal

20 6. Leerlingenzorg Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Deze ontwikkeling gaat sprongsgewijs. Leerlingen kunnen ook belemmerd worden in hun ontwikkeling. Op de Kamperfoelieschool hebben we het dan over kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte 3. Te denken valt aan kinderen met korte spanningsboog, begeleidingsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele vorming, dyslexie of rekenproblemen. Deze kinderen hebben meer nodig om zich door te ontwikkelen. Op de Kamperfoelieschool is er aandacht voor deze leerlingen. Om in te spelen op hun onderwijsbehoeften, hanteren wij een zorgprotocol. In dit protocol staat beschreven wanneer er sprake is van een zorgleerling. Ook staat hierin beschreven hoe wij omgaan met leerlingen die zorg nodig hebben. 6.1 Groepsplannen Op de Kamperfoelieschool wordt gewerkt met groepsplannen. Het groepsplan beschrijft de doelen en de didactische aanpak voor een langere periode voor verschillende vakken. Tevens staat in het groepsplan beschreven welke leerlingen bepaalde instructie krijgen op basis van hun onderwijsbehoeften. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte worden genoteerd op het groepsplan. Wanneer leerlingen een individueel handelingsplan hebben, is dit eveneens terug te 3 Het werken met zorgleerlingen gebeurt altijd vanuit de vraagstelling: wat heeft dit kind nodig. We noemen dit ook wel een Handelingsgerichte manier van werken. 20

21 vinden op het groepsplan. Op deze manier stemt de leerkracht het onderwijsaanbod optimaal af op de onderwijsbehoefte van de hele groep. Vooralsnog werken we bij de vakken spelling en rekenen met een groepsplan. Het is de bedoeling dat de komende jaren het werken met groepsplannen voor de andere vakken wordt geïmplementeerd. 6.2 Handelingsplan Wanneer een leerling wordt aangemerkt als zorgleerling 4, wordt voor hem of haar een individueel handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan heeft een duur van 6 tot 8 weken. In dit plan staat concreet beschreven aan welke doelen er in die periode gewerkt wordt, al dan niet hulp buiten de groep. Dit handelingsplan wordt opgesteld door de groepsleerkracht, in overleg met Intern Begeleider. U krijgt als ouders een exemplaar van het handelingsplan, wat u moet ondertekenen voor gezien. De evaluatie van het handelingsplan vindt intern plaats. U krijgt hierover van de leerkracht een terugkoppeling tijdens de rapportengesprekken, of, indien nodig of gewenst, tussentijds. 6.3 Passend Onderwijs en Unita Sinds augustus 2015 is Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat De Kamperfoelieschool zich inzet voor thuis nabij onderwijs voor iedere leerling, zolang dit binnen de grenzen blijft van wat de school kan aanbieden. Als er zorgen zijn over het gedrag of de leerontwikkeling van kinderen, kan er een Multidisciplinair Overleg (MDO) worden aangevraagd, waarna Samenwerkingsverband Unita hulp kan bieden. Soms kunnen we niet aan een hulpvraag van een kind voldoen. In dat geval wordt in samenhang met Unita gekeken naar de mogelijkheden elders of scholing of aanpassing op onze school. Redenen hiervoor kunnen zijn: - Het schoolconcept - Een zodanige verstoring van de rust en / of de veiligheid dat het leerproces dreigt te stagneren - Een dusdanige verstoring van het leerproces van andere leerlingen - Een gebrek aan opnamecapaciteit - Onvoldoende leerbaarheid van de leerling - Een te zwaar accent op zorg, waar onderwijs de boventoon moet blijven voeren 6.4 Speciaal (basis)onderwijs Soms is het beter dat een kind naar het speciaal (basis) onderwijs gaat. Het kan daar profiteren van de speciale faciliteiten die een dergelijke school biedt. Basisscholen en Speciale Scholen nemen de zorg van speciale leerlingen op zich binnen een Samenwerkingsverband. Om kinderen zoveel mogelijk dichtbij hun huis naar school te kunnen laten gaan, ook wanneer er sprake is van een handicap of beperking, is het project Passend Onderwijs in het leven geroepen. Dit zal ingaan op 1 augustus De Kamperfoelieschool is aangesloten bij Unita. Voor meer informatie over de Annie 4 Onder een zorgleerling wordt verstaan: een leerling die op de citotoetsen een D of een E score behaalt en /of een leerling die specifieke onderwijsbehoeften heeft op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en werkhouding. 21

22 Voor meer informatie over het speciaal onderwijs verwijzen wij naar de website van Unita: 6.5 Hoog- en meerbegaafheid Er zijn ook kinderen die hoger dan gemiddeld presteren. Soms hebben ze de klassikale uitleg niet nodig en zijn ze al snel in staat om zelfstandig aan de opdracht te voldoen. Maar het kan ook voorkomen dat deze kinderen zich gaan vervelen, andere kinderen van het werk houden en onder de maat gaan presteren. Terwijl ouder en leerkracht weten dat het kind meer in zijn mars heeft. We hebben het dan wellicht over meer- en hoogbegaafde kinderen. Het team van de Kamperfoelieschool probeert zo vroeg mogelijk problemen bij de leerling te onderkennen. Een juiste opvang van een leerling met specifieke leer- en/of ontwikkelingsproblemen is alleen mogelijk als alle betrokkenen daarbij samenwerken, zowel op school als thuis. Op de Kamperfoelieschool is er beschreven beleid voor de meer- en hoogbegaafden. Dit beleid wordt jaarlijks geüpdate, zodat we blijven werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. 22

23 7. Veiligheid op De Kamperfoelieschool 7.1 Fysieke Veiligheid Op de Kamperfoelieschool wordt jaarlijks een zogenaamde risico inventarisatie (RI&E) gedaan. Hiermee wordt jaarlijks gekeken naar het gebouw en de materialen die we gebruiken. Ook de rookmelders en blusapparaten worden jaarlijks gecontroleerd. Op deze manier willen we ongelukken zoveel mogelijk voorkomen. Indien u als ouders situaties ziet die mogelijk onveilig zijn voor kinderen of leerkrachten, horen we dit graag van u. Op die manier kunnen we de school nog veiliger maken voor onze kinderen. 7.2 Contactpersonen en vertrouwenspersonen De school werkt met interne contactpersonen. Komend jaar zijn dat: Els van Daalen en is er een vacature. De keuze van de contactpersonen is gebaseerd op het vertrouwen dat zij bij het team, leerlingen en ouders genieten. Naast het werken met contactpersonen kent onze Stichting ook vertrouwenspersonen. Neemt u daarvoor contact op met Talent Primair (www.talentprimair.nl/contact). Een vertrouwenspersoon luistert, kan terug- en/of doorverwijzen, bemiddelen en aangeven welke wegen bewandeld kunnen worden. 7.3 Anti-pestprotocol en veiligheidsbeleid De school beschikt zowel over een anti-pestprotocol als over beschreven veiligheidsbeleid. Hiermee wordt pesten tegengegaan en wordt er adequaat opgetreden wanneer er sprake is van pestgedrag, bedreiging, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Er worden bij grensoverschrijdend gedrag protocollen ingezet, die de handelswijze bij sancties transparant beschrijven om willekeur te voorkomen. 7.4 Gedragsverwachtingen Op De Kamperfoelieschool wordt in de algemene ruimtes (plein, hal, toiletten, etc.) gewerkt met gedragsverwachtingen. Kinderen worden op een positieve manier herinnerd aan de afspraken. Ook kunnen kinderen punten verdienen voor de klas, wanneer ze positief gedrag laten zien. In de klassen wordt hier ook mee gewerkt, zodat er in de gehele school een prettige en positieve sfeer ontstaat. 23

24 7.5 Kanjertraining Sinds het schooljaar werken alle leerkrachten van onze school met de Kanjermethode. Deze methode heeft als doel om kinderen bewust te maken van hun rol in de groep. De kinderen leren door middel van verhalen en rollenspellen hun gedrag af te stemmen op de situatie waarin zij zich bevinden. Om dit gegeven voor kinderen concreet te maken, onderscheidt de Kanjermethode vier verschillende rollen, vertolkt door vier verschillende dieren met een andere kleur pet op: Het afwachtende konijn met het gele petje De brutale en grappige aap met de rode pet De storende pestvogel met de zwarte pet De tijger, of kanjer met de witte pet De Kanjermethode gaat uit van 5 basisregels: 1. We vertrouwen op elkaar 2. We helpen elkaar 3. Niemand lacht uit 4. Niemand speelt de baas 5. Niemand doet/is zielig Alle leerkrachten op school hebben de Kanjertraining gevolgd en zijn in het bezit van een licentie die het recht geeft de methode daadwerkelijk in te zetten. In de praktijk is gebleken dat de methode een positief effect heeft op het individuele kind en op het totale functioneren van de groep. Een stimulerende thuissituatie verhoogt de effecten van de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We hechten daarom aan een korte lijn met ouders over hoe de Kanjertraining wordt ingezet. In de Stuifmail wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de thema s en werkwijzen over de Kanjermethode. Meer informatie kunt u vinden op 24

25 8. Onderwijsontwikkeling Onze maatschappij verandert. Technologische, economische en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het onderwijs verandert daarom automatisch mee. Het volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt het onderwijs boeiend en ook spannend. Om het onderwijsaanbod af te stemmen op wat kinderen als individuen nodig hebben, is het ook noodzakelijk om in te spelen op de actualiteit. Op welke manier bereiden we de kinderen voor op een goede plek in onze huidige samenleving? We zien een verschuiving plaatsvinden op het gebied van kennisoverdracht. In onze tijd is kennis overal te vinden, door het gebruik van internet. Ook staan mensen in de samenleving bijna constant met elkaar in contact door de social media en de mobiele telefoon. Wat betekent dit voor het onderwijs? Hoe geven we onze lessen vorm? Wat leren kinderen binnen de schoolmuren, en wat leren ze daarbuiten? Hoe integreren we deze 2 elementen zo natuurlijk mogelijk? Grote vragen die de komende jaren volop aan de orde zullen komen. 8.1 Actueel Om de ontwikkelingen bij te houden wordt het team op de Kamperfoelieschool regelmatig geschoold op actuele en relevantie onderwijsontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op zowel het primaire proces (lesgeven) en secundaire processen. Zo zetten we vanaf 2015 een pilot met laptops in de bovenbouw in. Ook kunt u denken aan de aanpak van cyberpesten, het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen in de 21 e eeuw nodig hebben zoals samenwerken, informatie zoeken, filteren en delen, creatieve oplossingen bedenken (21 century skills). 8.2 Boeiend Kinderen ontwikkelen zich altijd. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld en niveau, kunnen we het onderwijs boeiend maken. Boeiende lessen, boeiende thema s, boeiend onderwijs. Hoe boeiender het onderwijs is, hoe meer kinderen willen leren en ontwikkelen. Voor het team op De Kamperfoelieschool betekent dit een dagelijkse zoektocht naar boeiende thema s om de kinderen optimaal te betrekken bij het onderwijs dat ze krijgen. Voor iedere leerkracht wordt dit beschouwd als de hoofdopdracht van ons vak. 8.3 Betrokken Het leereffect neemt toe wanneer kinderen en hun ouders actief worden betrokken bij het onderwijs en de resultaten. Omdat we op De Kamperfoelieschool werken aan zelfstandigheid, is deze betrokkenheid onmisbaar. Onderwijs dat niet boeit of geen betrokkenheid genereert, is arm. We zetten in onze onderwijsontwikkeling heel bewust in op een rijke onderwijsomgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om verder te komen in hun leerproces. 8.4 Schoolplan De komende 4 jaar ligt de nadruk van de schoolontwikkeling op een aantal kernpunten. 1. Het didactisch handelen en de afstemming op de onderwijsbehoeften door de leerkracht; 2. Het gedegen analyseren van toetsen en het ontwerpen van het onderwijs op basis van resultaten; 25

26 3. Het focussen op gewenst en positief gedrag, waarbij de Kanjertraining wordt geïntensiveerd en de pedagogische veiligheid wordt gewaarborgd; 4. Ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen; 5. Het op tijd signaleren, aanpakken en eventueel doorverwijzen van leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden; 6. Invoering van schoolbreed kwaliteitsbeleid waarbij de kwaliteit op een hoogwaardig niveau gebracht en gehouden wordt, mede door het systematisch bevragen van ouders, leerlingen en personeel op de vastgestelde onderwerpen; 7. Oriëntatie op het werken met chromebooks Voor een complete beschrijving van de plannen verwijzen we naar het schoolplan Per jaar wordt een jaarplan geschreven om de ontwikkeling concreet in te vullen. Het schoolplan en jaarplan worden op aanvraag beschikbaar gesteld door de directeur van de school. 26

27 9. Ouders 9.1 Ouderbetrokkenheid Ouders van leerlingen op De Kamperfoelieschool kunnen meehelpen de school goed te laten draaien. Dit kan door het bieden van praktische hulp, en/of door het meepraten en meebeslissen over allerlei schoolzaken. Als ouder heeft u recht op medezeggenschap. 9.2 Medezeggenschapsraad De Kamperfoelieschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) met wettelijk geregelde rechten, advies en instemmingsbevoegheden. De medezeggenschapsraad van de Kamperfoelieschool bestaat uit: vertegenwoordigers van de ouders; vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. De leden van de medezeggenschapsraad worden door middel van verkiezingen gekozen. De medezeggenschapsraad overlegt met en adviseert de directie en het schoolbestuur onder meer over: de besteding van geld; het vaststellen van vakanties en vrije dagen; de manier waarop en de mate waarin ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten; het kiezen van lesmethoden voor de vakken. De vergaderingen en de notulen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Deze zijn op te vragen bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad, of bij de directeur van de school. Ook is het mogelijk dat ouders agendapunten aandragen ter bespreking in de MR. 27

28 9.3 GMR Stichting Villa Primair heeft ook een overkoepelende medezeggenschapsraad, de GMR. GMR is de afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van bovenschools beleid. Er is op een aantal beleidsgebieden sprake van het voeren van gemeenschappelijk, schooloverstijgend beleid. Dit heeft vooral te maken met formatie- en personeelsbeleid. De GMR bewaakt de verhouding tussen het schoolbelang en het gemeenschappelijk belang. Op deze wijze wordt de formele zeggenschap over bovenschoolse beleidszaken vastgelegd. Onze school is in de GMR vertegenwoordigd. Meer informatie over de MR en GMR kunt u vinden op de website van de school. 9.4 Ouderraad De ouderraad bestaat uit een groep ouders die bijdragen aan de groei en bloei van De Kamperfoelieschool. Samen met het schoolteam organiseert de ouderraad activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, lenteontbijt, etcetera. Eén lid van de ouderraad woont structureel de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij om de verbinding tussen de verschillende organen te waarborgen. Samen werken we aan hetzelfde doel: een school waar kinderen tot bloei komen. 9.5 Vrijwilligers op de Kamperfoelieschool De Kamperfoelieschool heeft een aantal actieve vrijwilligers, waar regelmatig een beroep op wordt gedaan door de leerkracht. Dit zijn vaak ouders of grootouders. Deze ouders werken samen met leerkrachten en leerlingen. Enkele voorbeelden van activiteiten waarbij ouders zich inzetten zijn: handenarbeidlessen, gebruik van het documentatiecentrum, vervoer van leerlingen bij uitstapjes, schoolzwemmen, festiviteiten, sportactiviteiten, leerstof ondersteunende activiteiten, bijvoorbeeld lees- of rekenouder Voor de vrijwilligers is een protocol opgesteld waarin we regelen wat de wederzijdse verwachtingen zijn omtrent de vrijwillige inzet op onze school. We vinden het belangrijk dat dit protocol ondertekend wordt door de vrijwilliger. Als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger op school, kunt u zich melden bij de groepsleerkracht of bij de directeur. 9.6 Contactouders De school werkt per groep met contactouders. De contactouders hebben een coördinerende taak. Samen met de groepsleerkracht worden de geplande activiteiten van het schooljaar doorgenomen. De contactouders zorgen ervoor dat er op het juiste moment het juiste aantal ouders aanwezig is om een bepaalde activiteit soepel te laten verlopen. Deze contactouders werken onder aansturing van de groepsleerkracht. 9.7 Koffie-ochtend Op de Kamperfoelieschool vindt ongeveer maandelijks een koffie-ochtend plaats. De bedoeling van deze ochtend is dat ouders elkaar beter leren kennen. Ook worden er met regelmaat thema s 28

29 besproken die met onderwijs, integratie en opvoeding te maken hebben. U bent van harte uitgenodigd om bij deze koffie-ochtenden aanwezig te zijn. Indien u onderwerpen heeft om te bespreken tijdens de koffie-ochtend kunt u zich wenden tot de leerkracht of de directeur. 29

30 9.8 Vrijwillige Bijdrage Het Basisonderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen; de zogenaamde ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het geld van de ouderbijdragen wordt samen met de opbrengst van het oud papier op de Kamperfoelieschool gebruikt voor festiviteiten, culturele en sportactiviteiten, schoolkrant, muziekinstrumenten en materialen voor de handvaardigheidslessen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld. De penningmeester presenteert dan het financieel verslag van het afgelopen schooljaar en de begroting voor het nieuwe schooljaar. De ouderbijdragen zijn voor het schooljaar als volgt vastgesteld: Bij 1 kind : 37,50 Bij 2 kinderen : 67,25 Bij meer dan 2 kinderen : 88,00 U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de penningmeester in de periode september / oktober. 9.9 Verwachtingen van ouders op De Kamperfoelieschool Op de Kamperfoelieschool hebben wij de volgende verwachtingen van ouders / verzorgers De ouders helpen mee met schoonmaakklussen, hand- en spandiensten in en om de school, onderhoud van het groen om de school en desgevraagd het vergezellen van kinderen tijdens schoolreisjes en excursies De ouders komen naar algemene ouderavonden, rapportbesprekingen en anderen contactavonden. De ouders bezoeken de informatieavond aan het begin van het schooljaar Ouders stimuleren en ondersteunen de kinderen bij het maken en leren van hun huiswerk, spreekbeurten, presentaties. Van ouders wordt verwacht dat ze zich op en rond de school houden aan de huisregels die gelden op de Kamperfoelieschool en de uitgangspunten van de Kanjertraining Gesprek op school Contacten met de ouders van onze leerlingen zijn voor ons van wezenlijk belang. Na schooltijd kunt u meestal terecht voor een gesprek. Is er wat meer tijd nodig, dan is het beter om een afspraak te maken Leerlingvolgsysteem De school maakt gebruik van het leerling volg- en administratiesysteem ParnasSys. Hierin worden naast alle leerlinggegevens, zoals adres en gezinsgegevens, ook absentie, toetsresultaten, eventuele handelingsplannen en overige aantekeningen bijgehouden. Dit systeem is sinds het najaar van 2009 bij ons in gebruik en is voortdurend in ontwikkeling. 30

31 9.12 Rapportage De rapportage op de Kamperfoelieschool bestaat uit vijf onderdelen: het rapport met toetskaart; de oudergesprekken; de weektaak en vanaf groep 7 de agenda het leerling-dossier; het onderwijskundig rapport bij overdracht school 9.13 Rapport De rapporten worden in januari en juni meegegeven. Nadat deze rapporten zijn meegegeven, volgen de oudergesprekken. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. De groepen 3 t/m 8 krijgen ook een beknopt tussenrapport rond de herfstvakantie. Kleuters krijgen hun eerste rapport na minstens zes maanden onderwijs. Vanaf groep 7 nemen de kinderen deel aan het rapportgesprek Oudergesprekken Buiten de rapportengesprekken kunnen er ook andere gronden zijn om de ouders voor een gesprek uit te nodigen. Ook kunnen de ouders zelf het initiatief nemen voor een gesprek. Een afspraak kan ook worden gemaakt als: een leerling op onderdelen onvoldoende vorderingen maakt; een leerling werkt met een aangepast programma; een leerling nieuw is, na de zomervakantie voor het eerst op de Kamperfoelieschool; een leerling sterk boven het gemiddelde presteert; overigens worden alle ouders van de leerlingen in groep 3 uitgenodigd voor een gesprek na het meegeven van het tussenrapport. Tijdens de oudergesprekken worden het rapport, de toetskaart en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind met u besproken. In groep 8 wordt voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs een aantal extra gesprekken gehouden. Hierbij wordt ook de leerling uitgenodigd. 31

32 9.15 Betrokkenheid via het weektaak en de agenda Ieder kind krijgt wekelijks een weektaak waarin alle activiteiten staan voor die week. De bedoeling van de weektaak is 3 - ledig: Verhogen van de zelfstandigheid onderwijs zoveel mogelijk aangepast op het niveau van de leerlingen; heldere communicatie met het thuisfront over de aangeboden stof en hoe het is gegaan Door kinderen te helpen met planningsvaardigheden, past het werken met de weektaak bij het betrekken van de kinderen bij hun eigen leerproces en vergroten we de zelfstandigheid. 32

33 9.16 Informatie aan gescheiden ouders Beide ouders hebben, ook na scheiding, recht op dezelfde informatie van al diegenen die beroepshalve contact hebben met hun kind(eren), tenzij er een uitspraak ligt van de rechter die anders voorschrijft. Dit informatierecht omvat o.a. de keuze voor een school en informatie over schoolprestaties Procedure informatievoorziening gescheiden ouders: Zowel de verzorgende als de niet-verzorgende ouder hebben recht op dezelfde informatie. De nietverzorgende ouder dient schriftelijk de directie te verzoeken om informatie. Hierbij moet een kopie van het legitimatiebewijs meegestuurd worden. De directie informeert de verzorgende ouder over dit verzoek. Als er geen wettelijke belemmeringen zijn, krijgt de niet-verzorgende ouder de schoolgids en de bijlage(n) toegestuurd. De niet-verzorgende ouder dient zelf op tijd te vragen om de uitnodiging voor de ouder- en informatieavonden, zodat de niet-verzorgende ouder op de hoogte is van het tijdstip van de betreffende avond. Omdat veel informatie per wordt verstuurd, is het aan te bevelen om ook het mailadres bij de administratie op te geven. Alleen met een officiële rechterlijke beschikking kan er door ouders / verzorgers en/of school worden afgeweken van de beschreven informatieplicht. Voor bedoelde informatieavonden worden beide ouders, verzorgend en niet-verzorgend, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, uitgenodigd, zodat voorkomen wordt dat beide ouders verschillende informatie krijgen. Buiten genoemde mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen, hebben beide ouders, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, het recht om een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directie. Alle overige informatie over het kind, verlof aanvragen e.d. dient door de verzorgende ouder te worden gecommuniceerd met de andere ouder. 33

34 10. Schoolregels en afspraken 10.1 Praktische punten Het team van de Kamperfoelieschool wil het onderwijs zoveel mogelijk rustig en ongestoord laten plaatsvinden. Daarom vragen wij uw aandacht voor de volgende praktische punten Gesprek Contacten met de ouders van onze leerlingen zijn voor ons van wezenlijk belang. Na schooltijd kunt u meestal terecht voor een gesprek. Is er wat meer tijd nodig, dan is het beter om een afspraak te maken Telefoneren / Om verstoring van de lessen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn leerkrachten uitsluitend telefonisch bereikbaar een kwartier voor of na schooltijd of in de pauze. De ouders / verzorgers wordt verzocht de leerkrachten niet thuis te bellen. Via de kunt u aan de leerkrachten een boodschap achterlaten, of een verzoek doen om u terug te bellen. De mailadressen van de leerkrachten staan op de leerlingenlijsten afgedrukt. De school is de hele dag telefonisch bereikbaar, meestal neemt de secretaresse of de conciërge op Gebruik mobiele telefoons Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen in de school, is onder schooltijd verboden. De leerkracht neemt bij overtreding de telefoon van de leerling af. De leerling heeft na schooltijd een gesprek met de leerkracht, en ontvangt hierna zijn telefoon weer terug. Bij herhaaldelijke overtreding zal de leerkracht contact opnemen met de ouders van de leerling. Er is schoolbeleid ontwikkeld voor het gebruik van mobiele telefoons Ziekmelden Als uw kind ziek of verhinderd is, verwachten wij dat u dit telefonisch of schriftelijk aan ons doorgeeft. Bij voorkeur 's morgens tussen acht uur en half negen. Wij weten dan dat uw kind met reden niet op school verschenen is. Wij vragen dit van u om ongerustheid op de school te voorkomen. Het is niet wenselijk dat broertjes of zusjes de afmelding doen. Bovenstaande regelgeving is ook een onderdeel van voorkoming en bestrijding van schoolverzuim. De school kent eveneens regelgeving ter voorkoming en bestrijding van lesuitval. Mocht u hierover meer informatie willen, verwijzen we naar het verlofformulier op onze website. Ook kunt u op informatie vinden over verlof en verzuim van school Tandarts/dokter/orthodontist Afspraken met tandarts en/of dokter worden zoveel mogelijk buiten de schooltijden gemaakt. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt u verzocht uw kind zelf van school op te halen. Tijdens de lesuren zijn de leerkrachten wettelijk verantwoordelijk voor de leerlingen. Bezoek Orthodontist in groep 7 en 8 In groep 7 en 8 gaan veel kinderen in verband met een beugel naar de orthodontist. Zoals gezegd, vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk afspraken buiten de lestijden worden gemaakt. Dit lukt 34

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid

Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid Beleidsplan voor ouderbetrokkenheid op Montessorischool Zuid INLEIDING Wat is ouderbetrokkenheid? Ouderbetrokkenheid betekent in essentie niets anders dan dat ouders meeleven met het wel en wee van hun

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieavond groep 7. Opening en welkom

Informatieavond groep 7. Opening en welkom Informatieavond groep 7 Opening en welkom voorstellen Juf Iris Juf Danielle Kernwaarden Schoolplan 2015-2019 Doelen Goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders en andere partners. Een fijne,

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5

Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3. 2. Beginsituatie 4. 3. De gewenste situatie 5 Beleidsplan sociaal-emotionele ontwikkeling O.B.S. de Zoeker Maart 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten blz. 1.1 Doel van het beleidsplan 3 1.2 Inhoud van het beleidsplan 3 2. Beginsituatie 4 3. De gewenste

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG BASISSCHOOL DE BONGERD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 BASISSCHOOL DE BONGERD School : Basisschool De Bongerd Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11HD Onderzoeksnummer : 110164 Datum uitvoering onderzoek

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie

1 e rapport mee. Vanaf 14.30 uur start de voorjaarsvakantie Start 1 e schooldag na de vakantie NIEUWSBRIEF nummer 4, Januari-februari 2015 Kalender December Ma 2 & di 3 feb Activiteiten De kinderen uit groep 1 t/m 8 zijn vrij. De leerkrachten hebben twee studiedagen. De kinderen uit de Cobogroepen

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling

Rekenen Methode: Wereld in Getallen. Taal Methode: Taal actief. Spelling Welkom! Van harte welkom in groep 4. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Jaarverslag MR 2014-2015

Jaarverslag MR 2014-2015 Jaarverslag MR 2014-2015 O.B.S. t Einder, Wetering 25, 5422 AN Gemert- Tel:0492-365926 Inhoudsopgave: De medezeggenschapsraad Blz. 2 Medezeggenschapsraad 2013-2014 Blz. 3 Samenstelling Blz. 3 Algemeen

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Een nieuw schooljaar.

Een nieuw schooljaar. Een nieuw schooljaar. Na de grote vakantie heeft uw kind weer een grote stap gemaakt op onze school. Hij/zij is gestart in een nieuw leerjaar. Dat is altijd heel leuk en tegelijkertijd ook heel spannend.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Info groep 8 20 september 2016

Info groep 8 20 september 2016 Info groep 8 20 september 2016 Algemeen Wat zijn we weer lekker gestart! De eerste drie weken zitten er op. We hebben veel activiteiten gedaan uit de Vreedzame school. Wat voor groep willen wij zijn, welke

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso

Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Schoolgids 2016/2017 deel A Het Meerik vso Datum vaststelling Attendiz: 30-05-2016 Datum instemming MR: 30-05-2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang

Inventarisatie van de wensen van ouders naar buitenschoolse opvang oecumenische basisschool Stellingmolen 19-21 1135 KA Edam Post: Postbus 32 1135 ZG Edam tel.: 0299-351351 fax: 0299-351352 DE TRIMARAN Dependance: Langemeerstraat 14b 1135 JE Edam tel.: 0299-323284 Inventarisatie

Nadere informatie

Afgelopen weken is er goed schoongemaakt door veel ouders/verzorgers. Hartelijk dank voor uw hulp.

Afgelopen weken is er goed schoongemaakt door veel ouders/verzorgers. Hartelijk dank voor uw hulp. PC basisschool Stadskwartier Catharinastraat 9 en 13 7941 JD Meppel 0522 251076 directie@kcstadskwartier.nl www.pcbs-stadskwartier.nl weeknieuws 18 cursus 2012 2013 25 januari 2013 Beste ouders/verzorgers,

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2

NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 NIEUWSBRIEF GROENHORST-KINDERLAND Jaargang 1, nummer 2 Ter Inleiding Voor u ligt de tweede nieuwsbrief over de fusie tussen de scholen Kinderland en Groenhorst. In de eerste editie hebben wij u uitgenodigd

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo

Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Gedragsprotocol RKBS De Flamingo Inhoud: 1. Algemene inleiding gedragsprotocol. 2. Visie van de school 3. Doel van het protocol 4. Afspraken en regels 5. Aanpak van ongewenst gedrag 6. Wettelijke regelingen

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Informatie-avond. groep 8 Schooljaar 2015-2016

Informatie-avond. groep 8 Schooljaar 2015-2016 Informatie-avond groep 8 Schooljaar 2015-2016 Afspraken Klassenouder/Luizenouder Social Media Huiswerk Gip-model/planner Pilot Wereldoriëntatie Nieuwe methodes Excursies Musical Schoolkamp Cito-toetsen

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie