Schoolgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016"

Transcriptie

1 Schoolgids

2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Stichting Talent Primair 1.1 Bestuursinformatie Toezicht Missie/Visie Jaarverslagen Samenwerkingsverbanden Klachten Adres 6 2. Openbaar Onderwijs 7 3. Uitgangspunten 3.1 Pedagogische uitgangspunten Didactische uitgangspunten 8 4. Onderwijsactiviteiten en invulling onderwijstijd 4.1 schooltijden en vakantierooster Jaarklassensysteem Onderbouw Midden- en bovenbouw Kringgesprek Actief Burgerschap Cultuureducatie ICT en inzet van computers Documentatiecentrum Geestelijke stromingen en Wereldoriëntatie Sport Sportevenementen Bijzondere activiteiten In de schijnwerpers Onderwijsresultaten 5.1 Leerlingvolgsysteem Eindtoets Uitstroomgegevens Leerlingenzorg 6.1 Groepsplannen Handelingsplan Leerlinggebonden financiering, het Rugzakje Speciaal (basis) Onderwijs Hoog- en meerbegaafdheid Veiligheid op de Kamperfoelieschool 7.1 Fysieke veiligheid Contactpersonen en vertrouwenspersonen Anti-pestprotocol en veiligheidsbeleid Gedragsverwachtingen Kanjertraining Onderwijsontwikkeling 8.1 Actueel Boeiend Betrokken Schoolplan

3 9 Ouders 9.1 Ouderbetrokkenheid Medezeggenschapsraad GMR Ouderraad Vrijwilligers op de Kamperfoelieschool Contactouders Koffie-ochtend Vrijwillige bijdrage Wat van ouders verwacht wordt Gesprek op school Leerlingvolgsysteem Rapportage Rapport Oudergesprekken Betrokkenheid via het weektaakboekje en de agenda Informatie aan gescheiden ouders Procedure informatievoorziening gescheiden ouders Schoolregels en afspraken 10.1 Praktische punten Gesprek Telefoneren / Gebruik mobiele telefoons Ziekmelden Tandarts / dokter Hoofdluis Fietsen op het plein Vervoer en veiligheid Trakteren Speelgoed Inloop Deurbeleid Gevonden voorwerpen Afspraken onder schooltijd Klachtenregeling Kamperfoelieschool en Villa Primair 11.1 Klachtenregeling Kamperfoelieschool Klachtenregeling Bestuur Villa Primair TSO, BSO en PSZ vve 11.1 Overblijven Tussenschoolse Opvang Krummel (TSO) Kosten TSO Opvang na schooltijd Buitenschoolse Opvang (BSO) GGD & Kamperfoelieschool Overzicht Teamsamenstelling Adressen en telefoonnummers Verklarende woordenlijst 46 3

4 Voorwoord Deze Schoolgids is bestemd voor de ouders en verzorgers 1 van leerlingen van De Kamperfoelieschool in Huizen. De Schoolgids is ook een informatief hulpmiddel als u voor uw kind op zoek bent naar een basisschool in Huizen. Als uw kind voor het eerst naar de basisschool gaat, is dat een hele stap. Niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor de ouder(s). U vertrouwt uw kind voor een groot deel van de dag toe aan de school. Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van uw kind met de leerkrachten. Onze visie is dat we het samen doen. Daarom hechten we aan een intensief contact met u als ouders / verzorgers. In deze schoolgids vindt u alle informatie die u zoekt, waar het gaat om afspraken, regels en wettelijke bepalingen. De schoolgids is getoetst aan de wettelijke eisen die hiervoor gelden. De belangrijkste laatste aanpassing is het opnemen van de klachtenregeling en de verwijzing naar de klachtenregeling van het bestuur. Voor een helder beeld van de school kunt u ook een kijkje nemen op onze vernieuwde website: Neem gerust contact op met de directeur voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding via onderstaande gegevens. We hopen dat deze schoolgids mag helpen om een afgewogen keuze te maken Graag tot ziens op De Kamperfoelieschool! Met vriendelijke groet namens het gehele team, De directie van De Kamperfoelieschool (school) 1 In het vervolg staat telkens alleen ouder(s), daarmee wordt natuurlijk ook steeds verzorger(s) bedoeld. 4

5 1. Stichting Talent Primair 1.1 Bestuursinformatie Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek. De werknaam van de stichting is: 'Talent Primair'. Onder Talent Primair vallen 22 basisscholen. Onze scholen worden bezocht door ca leerlingen. In totaal zijn er 25 leslocaties in de gemeenten Blaricum, Bussum, Eemnes, Hilversum, Huizen, Laren, Stichtse Vecht, Muiden, Muiderberg, Naarden, Weesp en Wijdemeren. De meeste scholen zijn openbare scholen: vier scholen zijn Montessorischolen en daarnaast zijn er een Daltonschool en twee Jenaplanscholen. Talent Primair geeft ook Hoogbegaafden Onderwijs op OBS Blaricum. Voor meer informatie over de scholen kunt u op de website van de scholen zelf kijken. Een totaaloverzicht vindt u via de pagina 'onze scholen' op de website Talent Primair wordt bestuurd door de directeur-bestuurder, die tevens leiding geeft aan het bestuursbureau. De functie van directeur-bestuurder wordt ingevuld door de heer Jules (W.J.J.) van Brecht. 1.2 Toezicht Het bestuur van Talent Primair staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit bestaat uit maximaal 7 leden, van wie er drie worden benoemd op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), één op voordracht van de Stichting Belangenbehartiging Montessori en Jenaplan Onderwijs en drie op voordracht van de gemeenten, waarin de openbare basisscholen van Talent Primair gevestigd zijn. Er is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) ingesteld, een orgaan voor advies- en instemmingsrecht over bovenschoolse zaken. De GMR behandelt alleen onderwerpen die voor de scholen van gemeenschappelijk (school overstijgend) belang zijn. Als inspraakorgaan heeft de GMR contact met de directeur-bestuurder die ook de primaire gesprekspartner van de GMR is. De GMR bestaat uit 22 leden, 11 personeelsgeleding + 11 oudergeleding. De GMR volgt de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) en heeft een Medezeggenschapsstatuut en een Medezeggenschapsreglement goedgekeurd. Als laatste is er een Gemeenschappelijk Orgaan. Volgens onderwijswetgeving houden de gemeenteraden toezicht op openbare stichtingen. Voor een zo soepel mogelijk verloop van het toezicht is het van belang dat de gemeenten tot onderlinge afstemming komen en streven naar eensluidende standpunten. Daarom wordt toezicht gecoördineerd via het Gemeenschappelijk Orgaan. Het Gemeenschappelijk Orgaan bestaat uit 10 wethouders van de 10 gemeenten die het openbaar onderwijs hebben overgedragen aan Talent Primair. 1.3 Missie/Visie Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek stelt het Talent van elk kind Primair. Het is dan ook geen toeval dat we dat tot onze werknaam hebben gemaakt. Talent Primair gaat voor een brede ontwikkeling van onze kinderen. We leren van en voor de toekomst. We realiseren kwalitatief goed onderwijs in onze regio. Ons onderwijs is boeiend, passend en opbrengstgericht. Onze scholen zijn breed toegankelijk: openbaar of bijzonder neutraal. Vanuit een ruime mate van autonomie kiest elke school in lijn met de missie en visie van Talent Primair haar eigen onderwijsinrichting. Ruime keuze daarvoor voor elke ouder. 5

6 Op vindt u een wat uitgebreidere beschrijving van de missie, visie en kernwaarden van de stichting. Daar ook ons missiefilmpje. 1.4 Jaarverslagen De jaarverslagen plaatsen wij altijd begin juli (dat is na goedkeuring van alle gremia) op onze site (zie onze missie; jaarverslagen). 1.5 Samenwerkingsverbanden Omdat de scholen van Talent Primair zowel in de regio Gooi en Omstreken alsmede in de regio Utrecht gevestigd zijn, is er een samenwerkingsverband aangegaan met twee stichtingen die passend onderwijs in deze regio's verzorgen. 1. Samenwerkingsverband Unita (regio Gooi en Omstreken) 2. Stichting Passenderwijs (regio Utrecht-West) De kern van Passend Onderwijs is het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Het gaat om het leveren van maatwerk in het onderwijs voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en voor kinderen die zonder extra ondersteuning onderwijs volgen. Om dit maatwerk te verzorgen is een passend onderwijsaanbod nodig. Passend Onderwijs heeft tot doel om de kwaliteit van dit onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te verbeteren en passend te maken. 1.6 Klachten Talent Primair heeft zich aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC) voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Er is een klachtencommissie voor alle scholen van het bevoegd gezag die de klacht onderzoekt en het bevoegd gezag hierover adviseert. Voor de officiële procedure verwijzen wij u naar onze Klachtenregeling en klachtenschema op onze site onder contact. 1.7 Adres Zowel het bezoek- als correspondentieadres van het bestuursbureau Talent Primair is: Amersfoortsestraatweg 180c 1272 RR Huizen Telefoonnummer: Het centrale adres is: Voor directe contactgegevens met onze scholen (zie blok onze scholen op de website). Voor de medewerkers van het bestuursbureau (zie blok over ons op de website). 6

7 2. Openbaar Onderwijs Openbare scholen zijn algemeen toegankelijk. Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. Op De Kamperfoelieschool staan respect voor elkaar en acceptatie van elkaar hoog in het vaandel. Om als verantwoordelijke burger aan de maatschappij deel te kunnen nemen, is van groot belang dat er op de basisschool aandacht is voor vaardigheden rondom samenwerken en samen-leren. Omdat iedereen welkom is, bieden de verschillen op De Kamerfoelieschool hiervoor een ideale ontwikkelingssetting. Kortgezegd kan het openbare karakter van De Kamperfoelieschool verwoord worden in de volgende zin: Iedereen mag hier zijn. Dit geldt voor kinderen maar net zo goed voor hun ouders / verzorgers. Betrokkenheid bij de school vinden we belangrijk. Daarom houden we u goed op de hoogte van wat er in de klas gebeurt en vragen we ook om uw actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind en activiteiten op school. Zo zijn we relevant in de samenleving van Huizen. Ongeveer 30% van alle kinderen in Nederland maakt gebruik van het openbaar onderwijs. De scholen binnen onze stichting staan open voor alle kinderen met elke godsdienst of levensbeschouwing. 7

8 3. Uitgangspunten 3.1. Pedagogische uitgangspunten Op De Kamperfoelieschool hanteren wij de volgende pedagogische uitgangspunten: De leerling mag er zijn; verschillen bieden kleur en kansen voor het onderwijs De leerling is zelf verantwoordelijk, en wordt aangesproken op zijn / haar verantwoordelijkheid De leerlingen worden betrokken bij het onderwijsproces, waardoor het onderwijs betekenisvol wordt De leerling wordt begeleid naar zelfstandigheid, door te werken aan zelfbewustzijn, zelfredzaamheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfvertrouwen 3.2 Didactische uitgangspunten Op De Kamperfoelieschool gaan we uit van het leerstofjaarklassensysteem. Dit houdt in dat we zoveel mogelijk trachten te werken met homogene groepen in enkele klassen, zolang de organisatie dit toelaat Leerlingen worden gebracht tot zelfstandigheid. Het zelfstandig werken en samenwerken nemen een prominente plaats in Er wordt gewerkt met een differentiatie model, waarbij de instructietafel een centrale plaats inneemt. Alle leerlingen krijgen een basisinstructie. Leerlingen die meer instructie nodig hebben, of juist meer uitdaging, kunnen aan de instructietafel nadere uitleg krijgen om het werk uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk uit te voeren 8

9 4. Onderwijsactiviteiten en invulling onderwijstijd 4.1 Schooltijden Groepen 1 t/m 4 Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur Donderdag uur uur Vrijdag uur Groepen 5 t/m 8 Maandag uur uur Dinsdag uur uur Woensdag uur Donderdag uur uur Vrijdag uur uur Ochtendpauze Groep 3 t/m 8 ma., di., do., vr uur Woensdag uur 2 Met deze schooltijden gaan de groepen 1 t/m 4 teveel uren per jaar naar school. Om dit overschot aan onderwijsuren te verminderen, hebben deze groepen ca. 5 keer per jaar de hele vrijdag vrij. Deze vrije dagen staan op de kalender vermeld. 9

10 vakantierooster loopt van t/m Uren per week: groep 1-2 groep 5-8 maandag 5,50 5,50 dinsdag 5,50 5,50 woensdag 3,75 4,00 donderdag 5,50 5,50 vrijdag 3,50 5,50 23,75 26,00 52 weken per jaar 1235, ,00 30 september woensdag - telt mee + donderdag 29 september 2016 i.v.m. schrikkeljaar 9,25 9,50 totaal aantal uren 1244, ,50 Vakanties: herfst 19 oktober oktober ,75 26,00 kerst 21 december januari ,50 52,00 voorjaar 29 februari maart ,75 26,00 pasen 25 maart maart ,00 11,00 mei-hemelvaart 25 april mei ,50 52,00 hemelvaart pinksteren 16 mei mei ,50 5,50 zomer 18 juli augustus ,50 156,00 totaal vakanties 299,50 328,50 over na vakanties 944, ,00 Overige vrije en studiedagen: vrije middag voor vakantie 18 december 2015, 15 juli ,00 vrije ochtenden onderbouw 27 nov. 2015, 29 jan , 26 feb. 2016, 27 mei ,00 studiedag Kanjer vrijdag 16 oktober ,50 5,50 studiedag Evaluaties dinsdag 29 maart ,50 5,50 studiedag Vooruitblik, hgw donderdag 23 juni ,50 5,50 studiedag overdracht vrijdag 24 juni ,50 5,50 32,00 26,00 over na studiedagen 912, ,00 10

11 4.2 Jaarklassensysteem Op De Kamperfoelieschool wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem. Kort gezegd gaat het om onderwijs aan leeftijdsgroepen. Een leerling begint in groep 1 en doorloopt de school tot en met groep 8. Hierbij streven wij naar een ononderbroken ontwikkeling. Wij werken bij voorkeur met homogene groepen. Maar we proberen een goede balans te vinden tussen inhoudelijke afwegingen en het aantal kinderen per groep. Heterogene groepen (beter bekend als combinatieklassen) komen dus ook voor. Kinderen die voor januari vier jaar worden, kunnen, indien zij daar aan toe zijn, al na anderhalf jaar doorstromen naar groep 3. Deze beslissing wordt na een zorgvuldige afweging genomen en met de ouders doorgesproken. 4.3 Onderbouw De groepen 1 en 2 vormen de onderbouw. In de onderbouw wordt in hoofdzaak gewerkt aan het op gang brengen van leerprocessen om zo de kleuters in hun ontwikkeling te stimuleren. De activiteiten worden georganiseerd en aangeboden in spelvorm. Veel activiteiten vinden plaats in de kring en er wordt afwisselend gewerkt aan werkjes naar keuze en werkjes volgens een opdracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een planbord met foto s van de leerlingen. De kinderen leren al op jonge leeftijd keuzes te maken. 4.4 Midden- en bovenbouw De groepen 3, 4 en 5 vormen de middenbouw en de groepen 6, 7 en 8 vormen de bovenbouw. In de midden - en bovenbouw staat niet langer de spelactiviteit, maar de leeractiviteit centraal. Leerlingen leren deel te nemen aan de leeractiviteiten. Hiervoor wordt met de leerlingen gewerkt aan motivatie, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De rol van de leerkracht is hierbij van groot belang. 11

12 4.5 Kringgesprek Regelmatig houden de groepen een kringgesprek, waarbij de leerlingen met elkaar praten over hun belevenissen. Ook komen er van tevoren geplande onderwerpen aan de orde. De leerlingen leren zich te uiten, te luisteren, leiding te geven en leiding te accepteren. In de midden- en bovenbouw wordt de kring ook gebruikt voor de bespreking van krantenartikelen, boeken, spreekbeurten of sociaal emotioneel gerelateerde zaken. 4.6 Actief Burgerschap De hierboven genoemde aspecten maken deel uit van het leergebied Actief Burgerschap, dat integraal verweven is in het leerstofaanbod van De Kamperfoelieschool. Onder paragraaf 4.9 vindt u hoe wij actief burgerschap terug laten komen bij de vakken die gaan over wereldoriëntatie en geestelijke stromingen. 4.7 Cultuureducatie Naast hun cognitieve ontwikkeling (kennis) willen wij de kinderen stimuleren kunstzinnig, cultureel en creatief bezig te zijn. Zo leren de kinderen zich te verwonderen over zichzelf, elkaar en de wereld. Bovenal willen wij met cultuureducatie bereiken wat als eerste naar voren komt in onze missie. In deze missie staat dat kinderen met plezier naar school gaan. 12

13 4.8 ICT en inzet van computers Passend bij de visie van De Kamperfoelieschool kan een goed ICT beleid niet ontbreken in deze tijd. ICT biedt prachtige mogelijkheden voor school en ontwikkeling van de kinderen. Daarom zullen we naast het bestaande beleid dit schooljaar gaan werken met kleine laptops in de bovenbouw (chromebooks). De bedoeling is dat kinderen op hun eigen niveau en in samenwerking presentaties gaan maken, digitale leerstof zich eigen maken en oefenen met webbases programma s. Hiervoor is budget vrijgemaakt, zodat de kinderen een sterke ICT basis hebben als ze naar het vervolgonderwijs gaan. In de onderbouw werken de kinderen vooral aan programma s voor muisvaardigheid, geheugentraining en woordenschatuitbreiding. Vanaf de middenbouw zijn de computers dagelijks in gebruik voor begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) taal, spelling en rekenen (taalzee en rekenen) en oefeningen voor topografie en verkeer. Bovenbouwkinderen kunnen oefenen met Engels, spelling, begrijpend lezen en informatie opzoeken op internet. Typvaardigheid wordt facultatief buiten schooltijd aangeboden aan kinderen in de bovenbouw. De Kamperfoelieschool beschikt over een prachtig ingericht medialokaal. Met ruim 30 computers kan een hele groep tegelijk aan de slag. In de school zijn vijf digitale schoolborden in gebruik. Vier digiborden hangen in de hoogste groepen. Het vijfde is in het medialokaal geplaatst zodat ook de andere kinderen kunnen werken met het interactieve schoolbord. Ook maken we gebruik van een verrijdbaar digitaal schoolbord, zodat ook de kleuters en groep 3/4 gebruik kunnen maken van de digitale mogelijkheden. 13

14 4.9 Documentatiecentrum In het documentatiecentrum leren de leerlingen zelfstandig informatie te verzamelen. De informatieve boeken zijn op dezelfde wijze geordend als in de bibliotheek. De kinderen leren op deze manier zowel op het internet informatie te zoeken en te verwerken, als in boeken Geestelijke Stromingen en Wereldoriëntatie Godsdienstonderwijs is op De Kamperfoelieschool geen apart vak zoals bijvoorbeeld rekenen. Het onderwijs over godsdienst is geïntegreerd in het totale onderwijsaanbod van de school. Binnen projecten en/of kringgesprekken wordt gesproken over godsdienstuitingen. Daarnaast wordt binnen de diverse methodes aandacht geschonken aan het onderwerp. De wettelijk voorgeschreven kerndoelen voorzien hierin. De Kamperfoelieschool werkt sinds augustus 2009 voor geschiedenis met de methode Brandaan. Deze methode heeft een bijlage Actief Burgerschap. Actief Burgerschap onderscheidt drie kernconcepten: Democratie, Participatie en Identiteit. Het kernconcept Identiteit bestaat uit: Wie ben ik? (zelfbeeld, eigen achtergrond, identiteit); Religieuze en levensbeschouwelijke stromingen (geloof, stromingen, godsdienstvrijheid); Multiculturele samenleving (pluriformiteit, etnische groepen in de samenleving, integratie, nationale identiteit); Respect voor diversiteit (waarden en normen, ik en de ander, tolerantie). Het gaat er ook om dat de kinderen de waarde leren kennen van de verschillende culturen in onze eigen multiculturele samenleving. Waar komen die culturen vandaan en hoe zijn ze hier of elders terecht gekomen. Kennisname van andere wereldgodsdiensten hoort hier ook bij. Het is de bedoeling de kinderen te brengen tot een kritische waardering van het andere en het anders zijn. 14

15 4.11 Sport De leerlingen van groep 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs in het speellokaal, in de klassen of buiten. Het is prettig als uw kind zichzelf al kan aan- en uit kleden. U kunt het uw kind gemakkelijk maken door bijvoorbeeld elastieken veters in de gymschoenen te rijgen. Gymkleding voor de groepen 1 en 2 bestaat uit: korte broek, T-shirt of gympakje, gymschoenen met lichte zolen (geven geen strepen op de vloer). De gymkleding van de groepen 1 en 2 blijft in een stoffen gymtas op school en wordt vóór de vakanties meegegeven voor een wasbeurt. De groepen 3 t/m 8 hebben minimaal eenmaal per week op vaste tijden gymnastiek. De gymkleding van de groepen 3 t/m 8 bestaat uit: korte broek, T-shirt of gympakje, gymschoenen met lichte zolen (geven geen strepen op de vloer). De gymspullen gaan na de laatste gymles van de week mee naar huis. Gymlessen worden verzorgd door een speciaal opgeleide vakdocent sport. Eenmaal per week hebben de groepen 3 en 4 zwemles in de Meent. De zwemvaardigheid van de kinderen wordt vergroot. Kinderen zonder diploma krijgen de kans om dat alsnog te halen. De kinderen worden per bus vervoerd naar het zwembad Sportevenementen Op de Kamperfoelieschool bestaat de mogelijkheid om naast school-gymnastiek en schoolzwemmen mee te doen aan sportevenementen. Deze sportevenementen en de trainingen hiervoor vinden plaats na schooltijd en worden gecoördineerd door de Sportcommissie. Deze commissie bestaat uit een aantal ouders en houdt zich o.a. bezig met de volgende sporten: voetbal, bowlen, korfbal, schaken, dammen, atletiek, tafeltennis en skiën. Deze evenementen zijn in de regel een initiatief van de lokale sportverenigingen. Alle kinderen nemen deel aan de sport en bijzondere projecten voor zover deze onder schooltijd plaatsvinden. Als kinderen niet kunnen of mogen deelnemen aan activiteiten, dan hebben de ouders daarover overleg met de directie. 15

16 4.13 Bijzondere activiteiten De Kamperfoelieschool heeft jaarlijks een aantal (buiten) schoolse- en bijzondere activiteiten en projecten waaronder schoolreisjes, museum bezoek, theaterbezoek, sponsorloop, lenteontbijt, sinterklaas feest, kerstfeest, kerstdiner, avondvierdaagse, sport- en speldag, schoolkamp en jeugd EHBO voor groep 8. Recente voorbeelden hiervan zijn: Franse les Bezoek aan het Muiderslot 40 jarig Lustrumfeest Theaterbezoek Globe Hilversum Bibliotheek Waar vind ik informatie voor mijn werkstuk? Workshop striptekenen 16

17 4.14 In de schijnwerpers / Open Podium Regelmatig wordt de week afgesloten met een weeksluiting. We noemen dat in de schijnwerpers. De leerlingen leveren bij toerbeurt hun bijdrage met toneel, dans, poppenkast en zang. Op deze manier staan groepen en kinderen letterlijk in de schijnwerpers. Ouders van de leerlingen van de groep die de weeksluiting verzorgt, zijn hierbij van harte welkom. 17

18 5. Onderwijsresultaten 5.1 Leerlingvolgsysteem Gedurende de gehele loopbaan van leerlingen op De Kamperfoelieschool worden de onderwijsresultaten nauwgezet gevolgd. Hiervoor gebruiken het Leerlingvolgsysteem van CITO. De leerkracht signaleert, plant, realiseert en evalueert zijn onderwijs aan de hand van dit leerlingvolgsysteem. Tevens wordt het onderwijs geëvalueerd met methode gebonden toetsen. Zo weet de leerkracht wat het rendement is van de aangeboden leerstof, en kan hij zijn onderwijs afstemmen op individuele onderwijsbehoeften. 5.2 Eindtoets In groep 8 wordt uitgebreid aandacht besteed aan de keuze van het vervolgonderwijs. Wij vinden het belangrijk dat uw kind na de basisschool wordt geplaatst op een op een school die optimaal aansluit bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van uw kind. De leerkrachten van groep 8 geven een schooladvies voor voortgezet onderwijs op basis van de lange-termijn ontwikkeling van de leerlingen (het leerlingvolgsysteem) en de verplichte CITO eindtoets. In de advisering worden veel factoren meegewogen: De aanleg van uw kind; De sociaal-emotionele stabiliteit; De interesse en motivatie; De leer- en studievaardigheden; De zelfstandigheid; De kennis en vaardigheden verworven in de basisschoolperiode; De stimulans, betrokkenheid en ondersteuning vanuit de thuissituatie; De kwaliteit van het Voortgezet Onderwijs Sinds 2015 is het voor alle scholen verplicht om een eindtoets af te nemen. De Kamperfoelieschool kiest hierbij voor de CITO toets, die in april wordt afgenomen. Voorheen was dit al in februari. 18

19 5.3 Uitstroomgegevens Afgelopen jaar stroomden 26 leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Hieronder ziet u in de schema's naar welke scholen en aan welk schooltype zij uitstroomden: Aantal leerlingen per schooltype Schooltype VMBO VMBO-T VMBO-T/HAVO HAVO HAVO/VWO VWO/Gymnasium Totaal

20 6. Leerlingenzorg Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier. Deze ontwikkeling gaat sprongsgewijs. Leerlingen kunnen ook belemmerd worden in hun ontwikkeling. Op de Kamperfoelieschool hebben we het dan over kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte 3. Te denken valt aan kinderen met korte spanningsboog, begeleidingsbehoeften op het gebied van sociaal-emotionele vorming, dyslexie of rekenproblemen. Deze kinderen hebben meer nodig om zich door te ontwikkelen. Op de Kamperfoelieschool is er aandacht voor deze leerlingen. Om in te spelen op hun onderwijsbehoeften, hanteren wij een zorgprotocol. In dit protocol staat beschreven wanneer er sprake is van een zorgleerling. Ook staat hierin beschreven hoe wij omgaan met leerlingen die zorg nodig hebben. 6.1 Groepsplannen Op de Kamperfoelieschool wordt gewerkt met groepsplannen. Het groepsplan beschrijft de doelen en de didactische aanpak voor een langere periode voor verschillende vakken. Tevens staat in het groepsplan beschreven welke leerlingen bepaalde instructie krijgen op basis van hun onderwijsbehoeften. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte worden genoteerd op het groepsplan. Wanneer leerlingen een individueel handelingsplan hebben, is dit eveneens terug te 3 Het werken met zorgleerlingen gebeurt altijd vanuit de vraagstelling: wat heeft dit kind nodig. We noemen dit ook wel een Handelingsgerichte manier van werken. 20

21 vinden op het groepsplan. Op deze manier stemt de leerkracht het onderwijsaanbod optimaal af op de onderwijsbehoefte van de hele groep. Vooralsnog werken we bij de vakken spelling en rekenen met een groepsplan. Het is de bedoeling dat de komende jaren het werken met groepsplannen voor de andere vakken wordt geïmplementeerd. 6.2 Handelingsplan Wanneer een leerling wordt aangemerkt als zorgleerling 4, wordt voor hem of haar een individueel handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan heeft een duur van 6 tot 8 weken. In dit plan staat concreet beschreven aan welke doelen er in die periode gewerkt wordt, al dan niet hulp buiten de groep. Dit handelingsplan wordt opgesteld door de groepsleerkracht, in overleg met Intern Begeleider. U krijgt als ouders een exemplaar van het handelingsplan, wat u moet ondertekenen voor gezien. De evaluatie van het handelingsplan vindt intern plaats. U krijgt hierover van de leerkracht een terugkoppeling tijdens de rapportengesprekken, of, indien nodig of gewenst, tussentijds. 6.3 Passend Onderwijs en Unita Sinds augustus 2015 is Passend Onderwijs van kracht. Dit betekent dat De Kamperfoelieschool zich inzet voor thuis nabij onderwijs voor iedere leerling, zolang dit binnen de grenzen blijft van wat de school kan aanbieden. Als er zorgen zijn over het gedrag of de leerontwikkeling van kinderen, kan er een Multidisciplinair Overleg (MDO) worden aangevraagd, waarna Samenwerkingsverband Unita hulp kan bieden. Soms kunnen we niet aan een hulpvraag van een kind voldoen. In dat geval wordt in samenhang met Unita gekeken naar de mogelijkheden elders of scholing of aanpassing op onze school. Redenen hiervoor kunnen zijn: - Het schoolconcept - Een zodanige verstoring van de rust en / of de veiligheid dat het leerproces dreigt te stagneren - Een dusdanige verstoring van het leerproces van andere leerlingen - Een gebrek aan opnamecapaciteit - Onvoldoende leerbaarheid van de leerling - Een te zwaar accent op zorg, waar onderwijs de boventoon moet blijven voeren 6.4 Speciaal (basis)onderwijs Soms is het beter dat een kind naar het speciaal (basis) onderwijs gaat. Het kan daar profiteren van de speciale faciliteiten die een dergelijke school biedt. Basisscholen en Speciale Scholen nemen de zorg van speciale leerlingen op zich binnen een Samenwerkingsverband. Om kinderen zoveel mogelijk dichtbij hun huis naar school te kunnen laten gaan, ook wanneer er sprake is van een handicap of beperking, is het project Passend Onderwijs in het leven geroepen. Dit zal ingaan op 1 augustus De Kamperfoelieschool is aangesloten bij Unita. Voor meer informatie over de Annie 4 Onder een zorgleerling wordt verstaan: een leerling die op de citotoetsen een D of een E score behaalt en /of een leerling die specifieke onderwijsbehoeften heeft op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en werkhouding. 21

22 Voor meer informatie over het speciaal onderwijs verwijzen wij naar de website van Unita: 6.5 Hoog- en meerbegaafheid Er zijn ook kinderen die hoger dan gemiddeld presteren. Soms hebben ze de klassikale uitleg niet nodig en zijn ze al snel in staat om zelfstandig aan de opdracht te voldoen. Maar het kan ook voorkomen dat deze kinderen zich gaan vervelen, andere kinderen van het werk houden en onder de maat gaan presteren. Terwijl ouder en leerkracht weten dat het kind meer in zijn mars heeft. We hebben het dan wellicht over meer- en hoogbegaafde kinderen. Het team van de Kamperfoelieschool probeert zo vroeg mogelijk problemen bij de leerling te onderkennen. Een juiste opvang van een leerling met specifieke leer- en/of ontwikkelingsproblemen is alleen mogelijk als alle betrokkenen daarbij samenwerken, zowel op school als thuis. Op de Kamperfoelieschool is er beschreven beleid voor de meer- en hoogbegaafden. Dit beleid wordt jaarlijks geüpdate, zodat we blijven werken volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. 22

23 7. Veiligheid op De Kamperfoelieschool 7.1 Fysieke Veiligheid Op de Kamperfoelieschool wordt jaarlijks een zogenaamde risico inventarisatie (RI&E) gedaan. Hiermee wordt jaarlijks gekeken naar het gebouw en de materialen die we gebruiken. Ook de rookmelders en blusapparaten worden jaarlijks gecontroleerd. Op deze manier willen we ongelukken zoveel mogelijk voorkomen. Indien u als ouders situaties ziet die mogelijk onveilig zijn voor kinderen of leerkrachten, horen we dit graag van u. Op die manier kunnen we de school nog veiliger maken voor onze kinderen. 7.2 Contactpersonen en vertrouwenspersonen De school werkt met interne contactpersonen. Komend jaar zijn dat: Els van Daalen en is er een vacature. De keuze van de contactpersonen is gebaseerd op het vertrouwen dat zij bij het team, leerlingen en ouders genieten. Naast het werken met contactpersonen kent onze Stichting ook vertrouwenspersonen. Neemt u daarvoor contact op met Talent Primair (www.talentprimair.nl/contact). Een vertrouwenspersoon luistert, kan terug- en/of doorverwijzen, bemiddelen en aangeven welke wegen bewandeld kunnen worden. 7.3 Anti-pestprotocol en veiligheidsbeleid De school beschikt zowel over een anti-pestprotocol als over beschreven veiligheidsbeleid. Hiermee wordt pesten tegengegaan en wordt er adequaat opgetreden wanneer er sprake is van pestgedrag, bedreiging, seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Er worden bij grensoverschrijdend gedrag protocollen ingezet, die de handelswijze bij sancties transparant beschrijven om willekeur te voorkomen. 7.4 Gedragsverwachtingen Op De Kamperfoelieschool wordt in de algemene ruimtes (plein, hal, toiletten, etc.) gewerkt met gedragsverwachtingen. Kinderen worden op een positieve manier herinnerd aan de afspraken. Ook kunnen kinderen punten verdienen voor de klas, wanneer ze positief gedrag laten zien. In de klassen wordt hier ook mee gewerkt, zodat er in de gehele school een prettige en positieve sfeer ontstaat. 23

24 7.5 Kanjertraining Sinds het schooljaar werken alle leerkrachten van onze school met de Kanjermethode. Deze methode heeft als doel om kinderen bewust te maken van hun rol in de groep. De kinderen leren door middel van verhalen en rollenspellen hun gedrag af te stemmen op de situatie waarin zij zich bevinden. Om dit gegeven voor kinderen concreet te maken, onderscheidt de Kanjermethode vier verschillende rollen, vertolkt door vier verschillende dieren met een andere kleur pet op: Het afwachtende konijn met het gele petje De brutale en grappige aap met de rode pet De storende pestvogel met de zwarte pet De tijger, of kanjer met de witte pet De Kanjermethode gaat uit van 5 basisregels: 1. We vertrouwen op elkaar 2. We helpen elkaar 3. Niemand lacht uit 4. Niemand speelt de baas 5. Niemand doet/is zielig Alle leerkrachten op school hebben de Kanjertraining gevolgd en zijn in het bezit van een licentie die het recht geeft de methode daadwerkelijk in te zetten. In de praktijk is gebleken dat de methode een positief effect heeft op het individuele kind en op het totale functioneren van de groep. Een stimulerende thuissituatie verhoogt de effecten van de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. We hechten daarom aan een korte lijn met ouders over hoe de Kanjertraining wordt ingezet. In de Stuifmail wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de thema s en werkwijzen over de Kanjermethode. Meer informatie kunt u vinden op 24

25 8. Onderwijsontwikkeling Onze maatschappij verandert. Technologische, economische en sociale ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. Het onderwijs verandert daarom automatisch mee. Het volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit maakt het onderwijs boeiend en ook spannend. Om het onderwijsaanbod af te stemmen op wat kinderen als individuen nodig hebben, is het ook noodzakelijk om in te spelen op de actualiteit. Op welke manier bereiden we de kinderen voor op een goede plek in onze huidige samenleving? We zien een verschuiving plaatsvinden op het gebied van kennisoverdracht. In onze tijd is kennis overal te vinden, door het gebruik van internet. Ook staan mensen in de samenleving bijna constant met elkaar in contact door de social media en de mobiele telefoon. Wat betekent dit voor het onderwijs? Hoe geven we onze lessen vorm? Wat leren kinderen binnen de schoolmuren, en wat leren ze daarbuiten? Hoe integreren we deze 2 elementen zo natuurlijk mogelijk? Grote vragen die de komende jaren volop aan de orde zullen komen. 8.1 Actueel Om de ontwikkelingen bij te houden wordt het team op de Kamperfoelieschool regelmatig geschoold op actuele en relevantie onderwijsontwikkelingen. Deze ontwikkelingen hebben betrekking op zowel het primaire proces (lesgeven) en secundaire processen. Zo zetten we vanaf 2015 een pilot met laptops in de bovenbouw in. Ook kunt u denken aan de aanpak van cyberpesten, het ontwikkelen van vaardigheden die kinderen in de 21 e eeuw nodig hebben zoals samenwerken, informatie zoeken, filteren en delen, creatieve oplossingen bedenken (21 century skills). 8.2 Boeiend Kinderen ontwikkelen zich altijd. Door aan te sluiten bij hun belevingswereld en niveau, kunnen we het onderwijs boeiend maken. Boeiende lessen, boeiende thema s, boeiend onderwijs. Hoe boeiender het onderwijs is, hoe meer kinderen willen leren en ontwikkelen. Voor het team op De Kamperfoelieschool betekent dit een dagelijkse zoektocht naar boeiende thema s om de kinderen optimaal te betrekken bij het onderwijs dat ze krijgen. Voor iedere leerkracht wordt dit beschouwd als de hoofdopdracht van ons vak. 8.3 Betrokken Het leereffect neemt toe wanneer kinderen en hun ouders actief worden betrokken bij het onderwijs en de resultaten. Omdat we op De Kamperfoelieschool werken aan zelfstandigheid, is deze betrokkenheid onmisbaar. Onderwijs dat niet boeit of geen betrokkenheid genereert, is arm. We zetten in onze onderwijsontwikkeling heel bewust in op een rijke onderwijsomgeving, waarin kinderen uitgedaagd worden om verder te komen in hun leerproces. 8.4 Schoolplan De komende 4 jaar ligt de nadruk van de schoolontwikkeling op een aantal kernpunten. 1. Het didactisch handelen en de afstemming op de onderwijsbehoeften door de leerkracht; 2. Het gedegen analyseren van toetsen en het ontwerpen van het onderwijs op basis van resultaten; 25

26 3. Het focussen op gewenst en positief gedrag, waarbij de Kanjertraining wordt geïntensiveerd en de pedagogische veiligheid wordt gewaarborgd; 4. Ontwikkelen en ontwerpen van onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen; 5. Het op tijd signaleren, aanpakken en eventueel doorverwijzen van leerlingen met leer- en gedragsmoeilijkheden; 6. Invoering van schoolbreed kwaliteitsbeleid waarbij de kwaliteit op een hoogwaardig niveau gebracht en gehouden wordt, mede door het systematisch bevragen van ouders, leerlingen en personeel op de vastgestelde onderwerpen; 7. Oriëntatie op het werken met chromebooks Voor een complete beschrijving van de plannen verwijzen we naar het schoolplan Per jaar wordt een jaarplan geschreven om de ontwikkeling concreet in te vullen. Het schoolplan en jaarplan worden op aanvraag beschikbaar gesteld door de directeur van de school. 26

27 9. Ouders 9.1 Ouderbetrokkenheid Ouders van leerlingen op De Kamperfoelieschool kunnen meehelpen de school goed te laten draaien. Dit kan door het bieden van praktische hulp, en/of door het meepraten en meebeslissen over allerlei schoolzaken. Als ouder heeft u recht op medezeggenschap. 9.2 Medezeggenschapsraad De Kamperfoelieschool heeft een medezeggenschapsraad (MR) met wettelijk geregelde rechten, advies en instemmingsbevoegheden. De medezeggenschapsraad van de Kamperfoelieschool bestaat uit: vertegenwoordigers van de ouders; vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. De leden van de medezeggenschapsraad worden door middel van verkiezingen gekozen. De medezeggenschapsraad overlegt met en adviseert de directie en het schoolbestuur onder meer over: de besteding van geld; het vaststellen van vakanties en vrije dagen; de manier waarop en de mate waarin ouders kunnen meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten; het kiezen van lesmethoden voor de vakken. De vergaderingen en de notulen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Deze zijn op te vragen bij de voorzitter van de medezeggenschapsraad, of bij de directeur van de school. Ook is het mogelijk dat ouders agendapunten aandragen ter bespreking in de MR. 27

28 9.3 GMR Stichting Villa Primair heeft ook een overkoepelende medezeggenschapsraad, de GMR. GMR is de afkorting voor gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De GMR houdt zich bezig met de ontwikkelingen op het gebied van bovenschools beleid. Er is op een aantal beleidsgebieden sprake van het voeren van gemeenschappelijk, schooloverstijgend beleid. Dit heeft vooral te maken met formatie- en personeelsbeleid. De GMR bewaakt de verhouding tussen het schoolbelang en het gemeenschappelijk belang. Op deze wijze wordt de formele zeggenschap over bovenschoolse beleidszaken vastgelegd. Onze school is in de GMR vertegenwoordigd. Meer informatie over de MR en GMR kunt u vinden op de website van de school. 9.4 Ouderraad De ouderraad bestaat uit een groep ouders die bijdragen aan de groei en bloei van De Kamperfoelieschool. Samen met het schoolteam organiseert de ouderraad activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, lenteontbijt, etcetera. Eén lid van de ouderraad woont structureel de vergaderingen van de medezeggenschapsraad bij om de verbinding tussen de verschillende organen te waarborgen. Samen werken we aan hetzelfde doel: een school waar kinderen tot bloei komen. 9.5 Vrijwilligers op de Kamperfoelieschool De Kamperfoelieschool heeft een aantal actieve vrijwilligers, waar regelmatig een beroep op wordt gedaan door de leerkracht. Dit zijn vaak ouders of grootouders. Deze ouders werken samen met leerkrachten en leerlingen. Enkele voorbeelden van activiteiten waarbij ouders zich inzetten zijn: handenarbeidlessen, gebruik van het documentatiecentrum, vervoer van leerlingen bij uitstapjes, schoolzwemmen, festiviteiten, sportactiviteiten, leerstof ondersteunende activiteiten, bijvoorbeeld lees- of rekenouder Voor de vrijwilligers is een protocol opgesteld waarin we regelen wat de wederzijdse verwachtingen zijn omtrent de vrijwillige inzet op onze school. We vinden het belangrijk dat dit protocol ondertekend wordt door de vrijwilliger. Als u zich wilt aanmelden als vrijwilliger op school, kunt u zich melden bij de groepsleerkracht of bij de directeur. 9.6 Contactouders De school werkt per groep met contactouders. De contactouders hebben een coördinerende taak. Samen met de groepsleerkracht worden de geplande activiteiten van het schooljaar doorgenomen. De contactouders zorgen ervoor dat er op het juiste moment het juiste aantal ouders aanwezig is om een bepaalde activiteit soepel te laten verlopen. Deze contactouders werken onder aansturing van de groepsleerkracht. 9.7 Koffie-ochtend Op de Kamperfoelieschool vindt ongeveer maandelijks een koffie-ochtend plaats. De bedoeling van deze ochtend is dat ouders elkaar beter leren kennen. Ook worden er met regelmaat thema s 28

29 besproken die met onderwijs, integratie en opvoeding te maken hebben. U bent van harte uitgenodigd om bij deze koffie-ochtenden aanwezig te zijn. Indien u onderwerpen heeft om te bespreken tijdens de koffie-ochtend kunt u zich wenden tot de leerkracht of de directeur. 29

30 9.8 Vrijwillige Bijdrage Het Basisonderwijs wordt in Nederland door de overheid betaald uit belastinggelden. Scholen mogen ouders vragen aan bepaalde activiteiten mee te betalen; de zogenaamde ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het geld van de ouderbijdragen wordt samen met de opbrengst van het oud papier op de Kamperfoelieschool gebruikt voor festiviteiten, culturele en sportactiviteiten, schoolkrant, muziekinstrumenten en materialen voor de handvaardigheidslessen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt op de jaarvergadering van de ouderraad vastgesteld. De penningmeester presenteert dan het financieel verslag van het afgelopen schooljaar en de begroting voor het nieuwe schooljaar. De ouderbijdragen zijn voor het schooljaar als volgt vastgesteld: Bij 1 kind : 37,50 Bij 2 kinderen : 67,25 Bij meer dan 2 kinderen : 88,00 U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de penningmeester in de periode september / oktober. 9.9 Verwachtingen van ouders op De Kamperfoelieschool Op de Kamperfoelieschool hebben wij de volgende verwachtingen van ouders / verzorgers De ouders helpen mee met schoonmaakklussen, hand- en spandiensten in en om de school, onderhoud van het groen om de school en desgevraagd het vergezellen van kinderen tijdens schoolreisjes en excursies De ouders komen naar algemene ouderavonden, rapportbesprekingen en anderen contactavonden. De ouders bezoeken de informatieavond aan het begin van het schooljaar Ouders stimuleren en ondersteunen de kinderen bij het maken en leren van hun huiswerk, spreekbeurten, presentaties. Van ouders wordt verwacht dat ze zich op en rond de school houden aan de huisregels die gelden op de Kamperfoelieschool en de uitgangspunten van de Kanjertraining Gesprek op school Contacten met de ouders van onze leerlingen zijn voor ons van wezenlijk belang. Na schooltijd kunt u meestal terecht voor een gesprek. Is er wat meer tijd nodig, dan is het beter om een afspraak te maken Leerlingvolgsysteem De school maakt gebruik van het leerling volg- en administratiesysteem ParnasSys. Hierin worden naast alle leerlinggegevens, zoals adres en gezinsgegevens, ook absentie, toetsresultaten, eventuele handelingsplannen en overige aantekeningen bijgehouden. Dit systeem is sinds het najaar van 2009 bij ons in gebruik en is voortdurend in ontwikkeling. 30

31 9.12 Rapportage De rapportage op de Kamperfoelieschool bestaat uit vijf onderdelen: het rapport met toetskaart; de oudergesprekken; de weektaak en vanaf groep 7 de agenda het leerling-dossier; het onderwijskundig rapport bij overdracht school 9.13 Rapport De rapporten worden in januari en juni meegegeven. Nadat deze rapporten zijn meegegeven, volgen de oudergesprekken. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. De groepen 3 t/m 8 krijgen ook een beknopt tussenrapport rond de herfstvakantie. Kleuters krijgen hun eerste rapport na minstens zes maanden onderwijs. Vanaf groep 7 nemen de kinderen deel aan het rapportgesprek Oudergesprekken Buiten de rapportengesprekken kunnen er ook andere gronden zijn om de ouders voor een gesprek uit te nodigen. Ook kunnen de ouders zelf het initiatief nemen voor een gesprek. Een afspraak kan ook worden gemaakt als: een leerling op onderdelen onvoldoende vorderingen maakt; een leerling werkt met een aangepast programma; een leerling nieuw is, na de zomervakantie voor het eerst op de Kamperfoelieschool; een leerling sterk boven het gemiddelde presteert; overigens worden alle ouders van de leerlingen in groep 3 uitgenodigd voor een gesprek na het meegeven van het tussenrapport. Tijdens de oudergesprekken worden het rapport, de toetskaart en de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind met u besproken. In groep 8 wordt voor de verwijzing naar het voortgezet onderwijs een aantal extra gesprekken gehouden. Hierbij wordt ook de leerling uitgenodigd. 31

32 9.15 Betrokkenheid via het weektaak en de agenda Ieder kind krijgt wekelijks een weektaak waarin alle activiteiten staan voor die week. De bedoeling van de weektaak is 3 - ledig: Verhogen van de zelfstandigheid onderwijs zoveel mogelijk aangepast op het niveau van de leerlingen; heldere communicatie met het thuisfront over de aangeboden stof en hoe het is gegaan Door kinderen te helpen met planningsvaardigheden, past het werken met de weektaak bij het betrekken van de kinderen bij hun eigen leerproces en vergroten we de zelfstandigheid. 32

33 9.16 Informatie aan gescheiden ouders Beide ouders hebben, ook na scheiding, recht op dezelfde informatie van al diegenen die beroepshalve contact hebben met hun kind(eren), tenzij er een uitspraak ligt van de rechter die anders voorschrijft. Dit informatierecht omvat o.a. de keuze voor een school en informatie over schoolprestaties Procedure informatievoorziening gescheiden ouders: Zowel de verzorgende als de niet-verzorgende ouder hebben recht op dezelfde informatie. De nietverzorgende ouder dient schriftelijk de directie te verzoeken om informatie. Hierbij moet een kopie van het legitimatiebewijs meegestuurd worden. De directie informeert de verzorgende ouder over dit verzoek. Als er geen wettelijke belemmeringen zijn, krijgt de niet-verzorgende ouder de schoolgids en de bijlage(n) toegestuurd. De niet-verzorgende ouder dient zelf op tijd te vragen om de uitnodiging voor de ouder- en informatieavonden, zodat de niet-verzorgende ouder op de hoogte is van het tijdstip van de betreffende avond. Omdat veel informatie per wordt verstuurd, is het aan te bevelen om ook het mailadres bij de administratie op te geven. Alleen met een officiële rechterlijke beschikking kan er door ouders / verzorgers en/of school worden afgeweken van de beschreven informatieplicht. Voor bedoelde informatieavonden worden beide ouders, verzorgend en niet-verzorgend, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, uitgenodigd, zodat voorkomen wordt dat beide ouders verschillende informatie krijgen. Buiten genoemde mogelijkheden om informatie over hun kind te krijgen, hebben beide ouders, wanneer er geen wettelijke belemmeringen zijn, het recht om een gesprek aan te vragen met de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directie. Alle overige informatie over het kind, verlof aanvragen e.d. dient door de verzorgende ouder te worden gecommuniceerd met de andere ouder. 33

34 10. Schoolregels en afspraken 10.1 Praktische punten Het team van de Kamperfoelieschool wil het onderwijs zoveel mogelijk rustig en ongestoord laten plaatsvinden. Daarom vragen wij uw aandacht voor de volgende praktische punten Gesprek Contacten met de ouders van onze leerlingen zijn voor ons van wezenlijk belang. Na schooltijd kunt u meestal terecht voor een gesprek. Is er wat meer tijd nodig, dan is het beter om een afspraak te maken Telefoneren / Om verstoring van de lessen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn leerkrachten uitsluitend telefonisch bereikbaar een kwartier voor of na schooltijd of in de pauze. De ouders / verzorgers wordt verzocht de leerkrachten niet thuis te bellen. Via de kunt u aan de leerkrachten een boodschap achterlaten, of een verzoek doen om u terug te bellen. De mailadressen van de leerkrachten staan op de leerlingenlijsten afgedrukt. De school is de hele dag telefonisch bereikbaar, meestal neemt de secretaresse of de conciërge op Gebruik mobiele telefoons Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen in de school, is onder schooltijd verboden. De leerkracht neemt bij overtreding de telefoon van de leerling af. De leerling heeft na schooltijd een gesprek met de leerkracht, en ontvangt hierna zijn telefoon weer terug. Bij herhaaldelijke overtreding zal de leerkracht contact opnemen met de ouders van de leerling. Er is schoolbeleid ontwikkeld voor het gebruik van mobiele telefoons Ziekmelden Als uw kind ziek of verhinderd is, verwachten wij dat u dit telefonisch of schriftelijk aan ons doorgeeft. Bij voorkeur 's morgens tussen acht uur en half negen. Wij weten dan dat uw kind met reden niet op school verschenen is. Wij vragen dit van u om ongerustheid op de school te voorkomen. Het is niet wenselijk dat broertjes of zusjes de afmelding doen. Bovenstaande regelgeving is ook een onderdeel van voorkoming en bestrijding van schoolverzuim. De school kent eveneens regelgeving ter voorkoming en bestrijding van lesuitval. Mocht u hierover meer informatie willen, verwijzen we naar het verlofformulier op onze website. Ook kunt u op informatie vinden over verlof en verzuim van school Tandarts/dokter/orthodontist Afspraken met tandarts en/of dokter worden zoveel mogelijk buiten de schooltijden gemaakt. Mocht dit niet mogelijk zijn, wordt u verzocht uw kind zelf van school op te halen. Tijdens de lesuren zijn de leerkrachten wettelijk verantwoordelijk voor de leerlingen. Bezoek Orthodontist in groep 7 en 8 In groep 7 en 8 gaan veel kinderen in verband met een beugel naar de orthodontist. Zoals gezegd, vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk afspraken buiten de lestijden worden gemaakt. Dit lukt 34

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830. Schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Directie: Carin Bais Chantal van de Kamp : directeur : teamleider Bestuur: Bestuurscommissie : Stichting Ronduit Bezoekadres/ postadres : Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar Telefoon : 072-5147830 Schooltijden:

Nadere informatie

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt

Schoolgids. Obs. Meester Haye. waar ieder kind telt Schoolgids 2012 2013 Obs. Meester Haye waar ieder kind telt 1 Inhoudsopgave 1. Wat staat er in de schoolgids? 3 2. Profiel van onze school 3 2.1 Wat zijn we voor school? 3 2.2 Wat willen we als school?

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool

School. Gids 2014-2015. Oranje Nassauschool School Gids 2014-2015 Oranje Nassauschool 1. Voorwoord 2. Stichting Salomo Schoolgegevens 3. Kennismaking met de Oranje Nassauschool 3.1 Algemeen 3.2 Uitgangspunten en doelstellingen 3.3 Een christelijke

Nadere informatie

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016

Schoolgids deel A. Schoolgids deel A 2015-2016 Schoolgids deel A Schoolgids deel A 2015-2016 Basisschool de Breede Hei Dopheide 40 3823 HL Amersfoort 033-4564138 breedehei@kpoa.nl www.breedehei.nl De Breede Hei, basis voor groei en ontwikkeling! Inhoud

Nadere informatie

www.kraaienestschool.nl

www.kraaienestschool.nl Geen kraai vliegt te hoog als hij met eigen vleugels vliegt. www.kraaienestschool.nl Inhoudsopgave Openbare basisschool t Kraaienest hoofdstuk onderwerp Inhoudsopgave Woord vooraf 1 De school 1.1 Acis

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS

DE BRUG. Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS DE BRUG Christelijke Jenaplanschool SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS naam school Chr. Jenaplanschool de Brug adres school Laan van Nieuw Guinea 20 Utrecht (middenbouw en bovenbouw) Billitonkade 45 Utrecht

Nadere informatie

Voorwoord. Inhoudsopgave

Voorwoord. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Algemene informatie over de school 2. Het onderwijs op basisschool t Mulderke 3. De zorg voor de kinderen 4. De leerkrachten en het ondersteunende personeel 5. Contacten met

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2012-2013

Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Schoolgids Schooljaar 2012-2013 Adresgegevens: De Schittering Burgemeester Godwaldtstraat 2-4 4927 BB Hooge Zwaluwe Tel.: 0168-482371 email: info@bsdeschittering.nl website: www.bsdeschittering.nl Hooge

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur

Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur Directie Bestuur Inspectie Directeur: Ingeborg Bijlsma Stichting Ronduit Vertrouwensinspecteur directie@desterrenwachter.nl Rubenslaan 2 1816 MB Alkmaar van de inspectie van het onderwijs tel: 072-5147830

Nadere informatie

Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom.

Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom. Graaf Wichmanstraat 24 7271 CD Borculo telefoon : 0545 271486 e-mail: info@cbsdewereldboom.nl website: www.cbsdewereldboom.nl Facebook CBS de Wereldboom Een woord vooraf. Scholen verschillen in sfeer,

Nadere informatie

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016

OBS t Skitteljacht. Schoolgids 2015-2016 OBS t Skitteljacht Schoolgids 2015-2016 1 Inhoudsopgave... 2 Adressen... 4 Een woord vooraf... 5 1. De school... 6 1.1 De hoofdlocatie en de nevenvestiging... 6 1.2 Bestuurlijke organisatie... 6 1.3 Samenstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2014-2015 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind Schoolgids Basisschool de Vink 2014 2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 De Loofhut Schoolgids 2014-2015 1 Geachte ouders, Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar 2014-2015. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op De Loofhut

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.

SCHOOLGIDS 2014-2015. De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist. SCHOOLGIDS 2014-2015 De Korenbloem 2 6021 LW Budel Tel.: 0495 491933 Email: infodeschatkist@skozok.nl Website: www.bsdeschatkist.nl 2 INHOUDSOPGAVE: Bladzijde Titelblad 1 Inhoudsopgave 2 Een woord vooraf

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie