voor ouders/verzorgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voor ouders/verzorgers"

Transcriptie

1 voor ouders/verzorgers JeugdzorgPlus instelling Icarus is een onderdeel van: SJSJ - Pater Kustersweg NL Cadier en Keer 1

2 2

3 Inleiding Uw zoon/dochter is onlangs voor behandeling opgenomen in JeugdzorgPlus instelling Icarus te Cadier en Keer. Wij realiseren ons dat een opname van een jongere een ingrijpende gebeurtenis is. Niet alleen voor de jongere, maar ook voor anderen: ouders/verzorgers, broers of zussen, familie en andere betrokkenen. U bent belangrijk voor uw zoon of dochter. Wij willen u zo veel mogelijk betrekken bij zijn of haar verblijf bij Icarus zodat we samen de best mogelijke zorg kunnen bieden. Daarom willen we u zo goed mogelijk informeren via deze algemene brochure voor ouders/verzorgers. Heeft u tijdens of na het lezen van deze brochure vragen of opmerkingen, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de trajectbegeleider van uw zoon of dochter. Met vriendelijke groet, Jan Rombout directeur/bestuurder SJSJ Ben Dolmans Pedagogisch directeur 3

4 4

5 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inhoudsopgave 5 1 Wat is Icarus? 6 2 Contactgegevens 7 3 Behandelvisie en interventies Missie en visie Sociaal competentie model Therapie en trainingen/interventies Het leven op de leefgroep 14 4 Geïntegreerd onderwijsdagprogramma 17 5 Opname en intake 19 6 Contact met uw kind Bezoek Telefonisch contact Post Verlof 25 7 Ziektekosten en ongevallenverzekering 27 8 Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling 29 9 Toestemmingsverklaring en dossierinzage Klachten Vertrek uit Icarus en nazorg Routebeschrijving Interessante links 34 5

6 1 Wat is Icarus? Icarus is een JeugdzorgPlus instelling in Cadier en Keer, vlakbij Maastricht. Deze instelling is een onderdeel van Stichting Jeugdzorg Sint Joseph (SJSJ). Deze valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In totaal heeft Icarus 74 plaatsen. Deze plaatsen zijn verdeeld over zes extra beveiligde leefgroepen (paviljoens) en twee gezinshuizen op het terrein van Icarus voor zowel jongens als meisjes. Icarus biedt behandeling aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar, geplaatst op grond van een machtiging gesloten jeugdzorg. In Icarus verblijven jongeren met ernstige gedragsproblemen zoals agressie, antisociaal, opstandig gedrag en bij meisjes soms loverboyproblematiek. Gesloten houdt in dat jongeren tegen hun wil in opgenomen kunnen worden. We leggen middelen en maatregelen op binnen bepaalde kaders. Gebouwen en andere voorzieningen kunnen op slot gedraaid worden. Naast de JeugdzorgPlus instelling, Icarus, is er ook de justitiële jeugdzorginstelling Het Keerpunt als onderdeel van SJSJ. Het Keerpunt valt onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In totaal heeft Het Keerpunt 56 plaatsen (waarvan 20 plaatsen reservecapaciteit). Het Keerpunt biedt behandeling aan jongens tussen de 12 en 23 jaar die een strafbaar feit gepleegd hebben of daarvan verdacht worden. 6

7 2 Contactgegevens De contactgegevens van Icarus zijn: Bezoek- en postadres: Pater Kustersweg NL Cadier en Keer Telefoon: (043) Fax: (043) Website: Rabobank: Icarus bevindt zich in Cadier en Keer (Limburg), vlakbij Maastricht. 7

8 3 Behandelvisie en interventies 3.1. Missie en visie Missie SJSJ investeert mee in de leefbaarheid van de maatschappij door te werken aan het toekomstperspectief van jongeren en (jong)volwassenen. Samen met hen en met ouders, opvoeders, familie en andere betrokken professionals. Dat doen we via: diagnostiek, behandeling, interventies en begeleiding maar ook passend onderwijs, dagbesteding en stage en werktoeleiding; gesloten: kort en intensief, open zodra dit kan; we gaan uit van mogelijkheden, houden rekening met beperkingen en werken naar een ander, nieuw perspectief; eigen verantwoordelijkheid, betrokkenheid en eigen kracht staan daarin centraal. Visie SJSJ wil haar horizon verbreden en uitgroeien naar een multifunctionele organisatie die voorziet in jeugd- en (jong)volwassenenzorg en voor deze doelgroepen geëigende zorg, behandel- en (praktijk)onderwijsprogramma s aanbiedt. Te denken valt aan de verdere ontwikkeling van: een instelling voor adolescenten; een voorziening voor civielrechtelijke alleenstaande minderjarige vreemdelingen; forensische zorg voor licht verstandelijk beperkte jongeren en jongvolwassenen. In Icarus wordt gewerkt met (Zorg)Trajecten. Bij aanvang van de hulpverlening wordt de jongere binnen een traject geplaatst met het uitstroomprofiel: thuis, zelfstandig, vervolgvoorziening of langdurige zorg. 8

9 Betrokkenheid van ouders/verzorgers is onmisbaar. Binnen dit klimaat, waar ouders/verzorgers betrokken zijn bij het proces, staat recht op meeweten, meedoen, meepraten en meebeslissen centraal. U als ouder speelt dus een belangrijke en onmisbare rol in het behandelproces van uw kind. Om u actief te betrekken bij de behandeling van uw zoon/dochter nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij het kennismakingsgesprek en de perspectiefplanbesprekingen. U zult ook geregeld telefonisch contact hebben met de leefgroep van uw zoon/dochter. Daarnaast is er de mogelijkheid tot contact via bezoek en post. Tevens is er de procedure verlof waarin u als ouder een belangrijke rol speelt. Vanuit Icarus zijn er andere initiatieven en projecten waarbij u als ouder betrokken kunt worden. Bijvoorbeeld een Meet&Greet op de leefgroep, huisbezoeken, betrokkenheid ouders/verzorgers bij therapie en interventies, etc. De contactpersoon voor u als ouder is de trajectbegeleider. Hij of zij vormt de schakel tussen u en uw zoon/dochter van het begin tot het einde van het verblijf in Icarus. Voor vragen kunt u dus bij de betreffende trajectbegeleider terecht Sociaal competentie model Wil je iemand hulp bieden, dan moet je een idee (= behandelvisie) hebben waar bepaalde problemen vandaan komen en hoe je die kunt aanpakken. Hiervoor maken wij gebruik van de laatste kennis op dit gebied. Die kennis zetten we in tijdens de behandeling van jongeren. Wij willen datgene doen, waarvan we weten dat het werkt. We gebruiken een methode die bij de geplaatste jongeren en hun ouders/verzorgers past. Onze behandelvisie komt voort vanuit het Sociaal Competentie Model. Dit model zegt dat probleemgedrag ontstaat vanuit een verschil tussen competenties en taken. Met andere woorden: dat wat er van een jongere verwacht en gevraagd wordt, is (nog) te moeilijk voor hem of haar. Tijdens het verblijf van uw zoon of dochter worden zijn of haar vorderingen vastgelegd in een trajectplan. Het trajectplan is specifiek voor één jongere geschreven en bevat alle hulp en zorg die we willen aanbieden. Binnen 6 weken stellen we een voorlopig trajectplan op. Na 3 maanden evalueren we dit voorlopig trajectplan tijdens een trajectplanbespreking. Hiervoor wordt u ook uitgenodigd. De notulist maakt een verslag van deze bespreking. Dit krijgt u na afloop toegezonden. Na deze evaluatie stellen we een nieuw trajectplan opgesteld. Zo blijven de leerdoelen voor uw zoon of dochter actueel. 9

10 Het behandelprogramma is onderverdeeld in drie fasen. In elke fase ligt de nadruk op bepaalde vaardigheden, beginnend bij basale vaardigheden in de eerste fase (fase 1) tot aan wat complexere vaardigheden en persoonlijke leerdoelen in de laatste fase (fase 3). Beheerst de jongere de vaardigheden, dan gaat hij over naar een volgende fase. Met het overgaan naar een volgende fase krijgt de jongere meer privileges en vrijheden. We werken met een fasekaart waarop dagelijks wordt geparafeerd. Hierop zien we of de jongere het daarop vermelde gedrag toonde. Hier vindt u een overzicht van de inhoud en opbouw van de verschillende fasen: Fase 1: In de eerste fase ligt de nadruk op vaardigheden die te maken hebben met de dagelijkse routine, zoals kameronderhoud en lichaamsverzorging. Laat de jongere gewenst gedrag zien, dan kan hij/zij een oké-dag halen. Per dag zijn er 8 aftekenmomenten waarin parafen verdiend kunnen worden voor gewenst gedrag. Zijn de parafen verdiend, dan levert dit een oké-dag op. Drie opeenvolgende oké-dagen geven recht op 1 fiche. Deze fiches kunnen ingeleverd worden voor een, door de jongere uit te kiezen, beloning. Wanneer een jongere voldoende oké-dagen heeft behaald, gaat hij over naar fase 2. Fase 2: In de tweede fase ligt de nadruk op vaardigheden in de omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen. Ook worden individuele leerpunten opgesteld. Dit gebeurt in overleg met de jongere. Per dag zijn er 5 aftekenmomenten waarin parafen verdiend kunnen worden. Ook hier behaalt de jongere een oké-dag bij voldoende parafen. In deze fase geldt, net als in de eerste fase, dat het behalen van drie opeenvolgende oké-dagen recht geeft op 1 fiche. Na 15 behaalde fiches, moet de jongere 5 oké-dagen behalen voor 1 fiche. In de tweede fase heeft een jongere keuze uit meer en grotere beloningen. Na 10 fiches gaat de jongere over naar fase 3. Fase 3: In de derde fase ligt het accent, nog sterker dan in de tweede fase, op individuele leerpunten en zelfbepalingvaardigheden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. De jongere werkt in deze fase toe naar zijn vervolgtraject. Daarnaast ondernemen we steeds meer activiteiten die gericht zijn op de toekomst. Denk hierbij aan stage lopen, werken en het volgen van regulier onderwijs. In deze fase kan de jongere iedere dag een fiche verdienen. Middelen en maatregelen Wat is het verschil tussen gewone jeugdzorg en JeugdzorgPlus? In een JeugdzorgPlus instelling mogen beperkende maatregelen worden toegepast. Beperkende maatregelen zijn bepaalde handelingen die medewerkers van Icarus mogen toepassen om in te grijpen tijdens agressieve, gewelddadige of gevaarlijke situaties. 10

11 Bijvoorbeeld: als een jongere erg boos wordt, mogen we hem of haar vasthouden om te kalmeren. Dit doen we uiteraard pas als het écht nodig is voor een goed verloop van het verblijf op de groep. De maatregelen die we specifiek bij uw zoon of dochter mogen toepassen beschrijven we in het trajectplan. Beperkende maatregelen die niet in het trajectplan zijn opgenomen, mogen in principe niet tegen de wil van de jongere of ouders/verzorgers worden toegepast. Het kan zijn dat een noodsituatie plaatsvindt waarin er direct gehandeld moet worden om bijvoorbeeld de veiligheid van uw zoon/dochter of die van een ander te waarborgen. Als uitzondering kan toch een andere maatregel worden toegepast. Deze maatregel moet vervolgens binnen zeven dagen worden toegevoegd aan het trajectplan Therapie en trainingen/interventies De basisbehandeling bestaat, zoals eerder uitgelegd, uit het sociaal competentie model. Hier bovenop kan de gedragswetenschapper aanvullend vraaggerichte therapie, interventies en trainingen aanbieden. Icarus beschikt over diverse interne en externe mogelijkheden waardoor wij een beroep kunnen doen op een zeer verschillend aanbod. Deze mogelijkheden zijn geselecteerd op basis van gebleken effectiviteit, behoefte van de jongeren en/of ervaring van de professionele werknemer. Voor het uitvoeren van de aanvullende zorgprogramma s zijn er vele disciplines beschikbaar zoals een kinder- en jeugdpsychiater, GZ-psychologen, interventietherapeuten, individuele trajectbegeleiders etc. Niet alle jongeren komen in aanmerking voor een bepaalde therapie of interventie. De gedragswetenschapper bepaalt, op basis van de problematiek van de jongere, voor welke therapie of interventie hij/zij al dan niet in aanmerking komt. Dit wordt besproken en ook opgenomen in het trajectplan van de jongere. 11

12 In Icarus worden volgende therapieën en interventies aangeboden: InControl! Deze training is bedoeld voor jongeren van 12 t/m 21 jaar, die moeite hebben met het omgaan met boosheid en het onder controle krijgen van woede. Tevens is er ook een aangepaste therapie voor jongeren die licht verstandelijk beperkt zijn; SoVA op Maat Sociale Vaardigheden op Maat is bedoeld voor jongeren tussen 15 en 21 jaar. Het bestaat uit verschillende werkboeken en modules en leert jongeren beter omgaan met sociale situaties; AR op Maat AgressieRegulatie op Maat is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar die regelmatig boos zijn of last hebben van hun agressieve gevoelens. AR op Maat vindt plaats op individueel niveau; Leren van Delict Deze interventie is bedoeld voor jongeren tussen de 14 en de 23 jaar die veroordeeld zijn voor een delict. Hierin leren ze wat mogelijke factoren of risicosituaties zijn die ertoe kunnen bijdragen dat iemand een delict gaat plegen. Ze leren hoe ze daar in de toekomst beter mee kunnen omgaan; Brain4Use Deze interventie is bedoeld voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met drugs en/of alcohol en hierdoor in de problemen zijn gekomen. Brains4Use is een training waarbij de jongere leert om bewuste keuzes te maken in verband met gebruik. Hij/Zij denkt na over risicosituaties en risicogevoelens die ervoor zorgen dat hij/zij gaat gebruiken. Het doel: controle krijgen op het gebruik of ondersteuning bieden bij het stoppen van gebruik van drugs en/of alcohol; Verslavingsanalyse Een verslavingsanalyse is bedoeld voor jongeren die drugs en/of alcohol hebben gebruikt en die hierdoor in de problemen zijn gekomen. De jongere hoeft dus niet echt verslaafd te zijn om in aanmerking te komen voor de verslavingsanalyse; Cognitieve Dit is bedoeld voor jongeren die terugkerende problemen gedragstherapie hebben op het gebied van stemming, angst, trauma, negatief zelfbeeld etc. Deze therapie is gericht op het wijzigen van gedachten door middel van gedragsexperimenten; Psychotherapie Dit is bedoeld voor jongeren die terugkerende problemen hebben op het gebied van stemming, zelfbeeld, trauma, angst/dwang, rouw, eten, bindingen aangaan en onderhouden. Deze vorm van therapie is breder inzetbaar dan de cognitieve gedragstherapie; Systeemtherapie Bij deze behandeling kijken we naar het grotere geheel van de jongere. Iedereen is lid van een gezin, familie, groep vrienden, 12

13 klas en/of team Zo n specifieke groep noemen we binnen de therapie een systeem. In elk van die groepen spelen allerlei interacties en communicaties waarin mensen elkaar over en weer beïnvloeden. Het kan gebeuren dat mensen daarin vastlopen met elkaar. In deze vorm van therapie betrekken we ook het systeem waartoe de jongere behoort; Bewegend leren Deze behandeling houdt in dat jongere leert omgaan met het eigen lichaam en dit ook ontdekt. Het doel: het herkennen en plaatsen van eigen gedrag en het ontdekken hoe men overkomt bij een ander; Beeldende therapie In deze vorm van therapie werken we met beeldende middelen zoals teken- en schildertechnieken, houtbewerking en gebruiken we klei, steen en metaal. Door het beeldend werken worden de mogelijkheden ontdekt en vaardigheiden van jongeren vergroot zoals emoties, het omgaan met en het rekening houden met anderen; Muziektherapie Deze training is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De therapie wordt vaak toegepast wanneer jongeren het moeilijk vinden om te praten. Muziektherapie wordt gegeven door een muziektherapeut. Muziek is hierbij het middel om de jongere te helpen met problemen en het leren van (nieuw) gedrag; Vertrektraining Deze training is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar die een instelling gaan verlaten of een risico hebben op thuisloosheid. In de vertrektraining probeert de trainer samen met de jongere een (nieuwe) sociale leefomgeving te creëren en voorwaarden te scheppen om de terugkeer in de maatschappij te vergemakkelijken; Work-Wise Het helpt jongeren die geplaatst zijn in de JeugzorgPlus instelling op weg naar een passende baan of beroepsopleiding. Binnen Work-Wise is men bezig met school en een opleiding zowel binnen als buiten de instelling. Vervolgens gaan ze op zoek naar een stageplaats. Het krijgen en houden van een baan is de laatste stap. Bovendien richt Work-Wise zich op huisvesting, vrijetijdsbesteding en het opbouwen van een sociaal netwerk van de jongere. 13

14 3.4. Het leven op de leefgroep Op de leefgroep zetten een heleboel mensen zich in om de tijdelijke zorg voor een jongere op zich te nemen. Een taak die wij niet licht inschatten. Wij hebben de zorg over uw zoon/dochter en nemen deze verantwoordelijkheid zeer serieus. Onze groepen zijn zo normaal mogelijk ingericht in een huiselijke en gezellige sfeer. Op deze manier kunnen we het belang van onze jongeren goed bewaken en de behandeling goed uitvoeren. Onze medewerkers staan allemaal voor uw zoon of dochter en voor u als zijn ouder/verzorger klaar. Ze zorgen ervoor dat de leerpunten goed in de gaten worden gehouden. Ze zorgen dat de regels op de groep netjes worden nageleefd. Maar de medewerkers onderhouden ook de contacten met u en houden de behandelvoortgang van uw zoon/dochter goed in de gaten. Hieronder stellen we onze medewerkers kort aan u voor: Pedagogisch medewerkers Gastvrouw/-heer Mentor Onderwijzer Unitcoördinator (UC) Dit zijn de begeleiders op de groep, die de jongere verzorgen, opvoeden en behandelen in het dag en avondprogramma. Een groep wordt bijgestaan door ongeveer 8 pedagogisch medewerkers (mannelijk en vrouwelijk). Zij hebben allemaal een speciale opleiding gehad op het gebied van het werken met jongeren. Hij/Zij draagt samen met de jongere zorg voor het huishouden, het reilen en zeilen van de groep en alle praktische zaken die daarbij komen kijken. Bij binnenkomst in Icarus wordt één van de groepsleiders de mentor van uw zoon/dochter. Deze mentor is een soort speciale groepsleider voor uw kind tijdens het verblijf op de groep. Voor uw zoon of dochter is deze persoon het eerste aanspreekpunt, om zaken te bespreken en dingen te regelen. Het kan gaan over moeilijke of leuke dingen, verlof of onzekerheid, boos of verdrietig zijn etc. Omdat de mentor niet altijd aanwezig is op de groep, heeft iedere jongere ook een schaduwmentor (een soort reservementor) op de groep. Elke leefgroep heeft een vaste onderwijzer die verbonden is aan SOVSO St. Jozef; onze eigen school hier op het terrein. Iedere dag overlegt hij/zij met het team. De onderwijzer vertelt hoe het met de jongere gaat op school. Hij/Zij is dus heel nauw betrokken bij het traject dat een jongere bij ons doorloopt. De unitcoördinator is de leidinggevende (personeelsbaas) van de groepsleiding. Hij/Zij zorgt ervoor dat zaken op de groep goed geregeld zijn en verzorgt alles daar omheen. 14

15 Trajectbegeleider (TB) De trajectbegeleider onderhoudt het contact met ouders/verzorgers, reclassering, rechtbank en andere instellingen. Gedragswetenschapper (GW) De gedragswetenschapper houdt de persoonlijke ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Hij/Zij kijkt naar de vorderingen in het gedrag van de jongere, doet onderzoek, maakt de perspectiefplannen en geeft individuele begeleiding. De GW is verantwoordelijk voor de behandeling en geeft inhoudelijk leiding aan de pedagogische medewerkers. Al deze mensen werken nauw met elkaar samen om het verblijf in Icarus zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij verwachten dat uw zoon/dochter zijn/haar best doet op de leefgroep. Dit houdt in dat hij/zij probeert zich aan de regels te houden en aan de slag gaat met zijn leerpunten. Daarnaast stimuleren we dat een jongere in de toekomst naar ons komt als er iets is (bijv. de jongere zit niet lekker in zijn vel, heeft heimwee, slaapt slecht, maakt zich zorgen over zijn vader, moeder en/of broertje etc.). Dit geldt ook voor u als ouder/verzorgers, door vragen te stellen en ook de verwachtingen op elkaar af te stemmen kunnen we elkaar helpen. Mensen die niet direct aan de groep verbonden zijn, maar die wel een belangrijke rol kunnen spelen tijdens het verblijf van uw kind: Medische dienst Kinder- & jeugdpsychiater Geestelijk verzorger Hier werken onze verpleegkundigen met onze eigen huisarts. Wanneer een jongere ziek is, naar de tandarts moet, medicatie, medische begeleiding of andere specialistische zorg nodig heeft, wordt dit door de medische dienst verzorgd of gecoördineerd. De kinder- en jeugdpsychiater is medisch specialist die zich richt op de diagnostiek en behandeling van psychische ziektebeelden. Bij de geestelijk verzorger (pastor of Imam) kunnen jongeren terecht om over religie en andere levensbeschouwelijke zaken te praten en van gedachten te wisselen. 15

16 Therapeuten Naast gedragswetenschappers, zijn er ook interventiemedewerkers die intern trainingen en therapievormen aanbieden zoals een agressieregulatietraining, sociale vaardigheidstraining, muziektherapie etc. Daarnaast vindt er ook diagnostiek en onderzoek plaats door de therapeuten. Beveiliging Coach cliëntenraad Zij zorgen voor de veiligheid van de jongeren, personeel, bezoekers en de algemene beveiliging van SJSJ. Zij dragen een specifiek beveiligingsuniform en worden o.a. ingezet bij incidenten en calamiteiten. De beveiligers ontmoet u als u bij Icarus op bezoek komt. Dit is de coach van de cliëntenraad van Icarus. De cliëntenraad bestaat uit jongeren van Icarus. Het is een overleg- en participatieorgaan waar jongeren met de directie/instelling zaken bespreekbaar maken (bv. activiteiten, tokolijst, etc.). Een belangrijk gedeelte van het leven binnen Icarus vindt plaats op de leefgroep. Een leefgroep richten we zo vriendelijk, huiselijk en gezellig mogelijk in. We houden daarbij rekening met veel aspecten en wensen, zoals: veiligheid, mogelijkheden tot activiteiten en ontwikkeling, overzicht houden, privacy, praktische overwegingen etc. De leefgroep bestaat uit een ruimte met een zithoek met tv, eethoek, keuken en ontspanningsruimte. Soms wordt er op de leefgroep zelf gekookt, maar meestal wordt het eten vers aangeleverd vanuit de centrale keuken. We houden bij het menu rekening met de godsdienst en levensovertuiging van jongeren. Daarnaast kan men alleen een bepaald dieet of aangepaste voeding krijgen als dat volgens de medische dienst om medische redenen noodzakelijk is. 16

17 Iedere jongere heeft een eigen kamer met bureau, bed en kledingkast. De groepsleiding heeft een eigen kantoorruimte op de leefgroep waar de jongere geen toegang toe heeft. Een leefgroep biedt plaats aan 8 tot 10 jongeren. De jongere deelt dus zijn leefruimte met 7 of 9 andere jongeren. Iedereen is uniek en heeft zijn eigen verhaal en achtergrond. Sommigen komen uit een heel klein gezin of sommigen woonden al heel hun leven in andere instellingen. Één ding is zeker, de jongere moet altijd wennen aan het leven op de groep. Soms is het druk en iedereen heeft zijn eigen leuke en minder leuke dingen. Natuurlijk begrijpen wij dat en helpen wij een jongere zo veel mogelijk met het wennen aan de groep. In Icarus komen de leefgroepen in principe niet met elkaar in contact. Soms worden gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals een voetbaltoernooi of sportdag. Sommige jongeren treffen elkaar wekelijks in de vergadering van de cliëntenraad. Elke jongere krijgt bij binnenkomst groepsregels van Icarus aangereikt. Daarin staan alle algemene (leef)regels omschreven die bij Icarus gelden. Icarus beschikt ook over een time-out ruimte op elke leefgroep: een prikkelarme omgeving waar een jongere, indien nodig, voor een zo kort mogelijke periode afgezonderd kan worden en waar een minimum aan spullen aanwezig is. 4 Geïntegreerd onderwijsdagprogramma De jongeren die bij ons verblijven, gaan overdag naar school. We stellen voor elke jongere een trajectplan op dat aansluit bij het niveau en de interesse van de leerling. Van daaruit werken we naar een toekomstplan. Hierbij vormen onderwijs en behandeling een integraal onderdeel. Het één kan niet zonder het andere. Wij noemen ons dagprogramma: het geïntegreerd onderwijs/dagprogramma. Dat betekent dat onderwijs en behandeling in elkaar overlopen. 17

18 Onze onderwijzers doen meer dan lesgeven. Zij bekijken en sturen ook op gedrag. De groepsleiding participeert in het onderwijs als praktische begeleider in de onderwijsprojecten. Wij werken samen met SOVSO St. Jozef, een REC-4 school (school voor speciaal onderwijs en onderdeel van Alterius). Deze school bevindt zich bij ons op het terrein. Iedere jongere die in Icarus verblijft, staat automatisch ingeschreven bij de SOVSO St. Jozef. Over het aspect school maken ouders/verzorgers zich vaak veel zorgen. Onze school is een instelling die gespecialiseerd is in het werken met onze jongeren. We investeren in de kwaliteit van onderwijs en de samenwerking. Het onderwijsprogramma wijkt echter wel af op een aantal punten. Onze jongeren hebben vaak een andere benadering nodig dan dat ze van reguliere scholen krijgen (waar het vaak minder goed ging). Daarom geven we les in kleine groepjes. We houden de jongeren dicht bij ons (participeren van groepsleiding binnen het onderwijs) en wisselen de lesstof bewust af (theorie en praktijk in de vorm van projecten). De begeleiding is intensief en loopt ook in elkaar over. Onderwijs maakt deel uit van het team en de groepsleiding vormt een wezenlijk onderdeel van het onderwijs/dagprogramma. Binnen het onderwijsdagprogramma leert men kennis aan, maar is er ook continue aandacht voor vaardigheden en gedrag. Voor meer informatie over St. Jozef en het onderwijs(aanbod) in Icarus, zie de jaarlijkse schoolgids SOVSO Sint Jozef. De school biedt zeer veel mogelijkheden op het gebied van onderwijs en examentrajecten. Het onderwijsaanbod breidt ieder jaar verder uit en ook op het gebied van de verschillende vormen die worden aangeboden, wordt er stevig ingezet. Onderwijs moet naast leerzaam, ook leuk, uitdagend en afwisselend zijn. Het belangrijkste is dat dit de basis biedt voor de verdere toekomst. Wij willen het onderwijs, naast de behandeling, een prominente plek geven. Indien het noodzakelijk is, kunnen jongeren onder bepaalde strikte voorwaarden naar een externe school toe. Dit is pas mogelijk indien een verblijf van een jongere op zijn einde loopt. Voor het onderwijsgedeelte ontwikkelden we een Onderwijs Trajectkaart (OTK) voor de verslaglegging en rapportage naar ouders/verzorgers. Deze kaart wordt ook verwerkt in het trajectplan. Het onderwijs wordt op het niveau en de vaardigheden van de jongere afgestemd. Op die manier proberen we het plezier en de motivatie in onderwijs te laten terugkeren en onderhoudt de jongere aansluiting met de school of een werkopleidingsplek. Het dagprogramma van Icarus biedt jongeren een duidelijke structuur en regelmaat in het dagelijks leven. Ieder onderdeel van het dagprogramma biedt jongeren de mogelijkheid om met bepaalde vaardigheden te oefenen en zich deze eigen te maken. 18

19 Naast het onderwijsdagprogramma is er ook ruimte voor rust, vrije tijd en activiteiten. Jongeren kunnen gebruik maken van een bibliotheek, spelletjes spelen op de groep, film Wij gaan uit van één jongere, één plan, één perspectief. 5 Opname en intake kijken, sporten, etc. In het weekprogramma zijn bijna dagelijks verschillende sportmomenten opgenomen. De jongeren vernemen via het weekprogramma welke activiteiten die week georganiseerd worden. In het weekend is er een aangepast programma aangezien er dan geen onderwijs wordt gegeven. Als uw zoon of dochter wordt opgenomen bij Icarus, doorlopen we een grondige intakeprocedure. We maken een foto en alle gegevens worden geregistreerd. We kunnen verzoeken om de kleding van uw zoon/dochter te onderzoeken. Bovendien kan ook urine gecontroleerd worden op aanwezigheid van drugs en andere middelen. Alle kleding en spullen die hij/zij meebrengt, controleren we in het belang van de veiligheid. Alle waardevolle spullen die in het bezit zijn van uw zoon/dochter, maar die in de instelling niet in bezit mogen zijn, worden bewaard. Hij/Zij krijgt ze terug als hij/zij de instelling verlaat. Wat uw zoon/dochter meebrengt, wordt op een formulier geregistreerd. Voorwerpen waarvan het bezit strafbaar is, zoals wapens en drugs, neemt de directeur (via de beveiligingsdienst) in beslag. Deze worden vernietigd of aan een opsporingsambtenaar afgegeven. Bij opname in Icarus neemt een jongere onderstaande kleding mee: 1 winterjack 1 zomerjack 4 broeken 7 blouses/t-shirts 10 onderbroeken 10 paar sokken 1 pyjama 3 truien 2 paar schoenen 1 paar pantoffels 6 zakdoeken 2 stel sport en zwemkleding 19

20 Het is niet toegestaan om meer kleding mee te nemen dan hierboven vermeld. Bij vertrek kunnen we slechts de bovenstaande aantallen garanderen. Tijdens het verblijf in Icarus wordt, indien nodig, kleding aangekocht door de leefgroep. Thuis gekochte kleding wordt niet door Icarus vergoed. Uw zoon/dochter is verantwoordelijk voor de spullen die hij/zij draagt of op zijn/haar kamer heeft. De aansprakelijkheid van de directeur/icarus is nooit meer dan 500 euro. Welke documenten brengt u mee bij opname? een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of geldige verblijfvergunning; het inentingsboekje; een medicijnpaspoort (indien aanwezig); verzekeringpasje en kopie van de polis van de ziektekostenverzekering. Volgende zaken zijn in Icarus verboden: alcoholische dranken en drugs; wapens; telecommunicatieapparatuur (bijvoorbeeld mobiele telefoons, USB-sticks of andere gegevensdragers); huisdieren; film- en videoapparatuur en fotocamera s; voorwerpen van discriminerende, aanstootgevende, seksueel intimiderende of militante aard; auto s, motoren en bromfietsen; aanstekers en lucifers; alle overige voorwerpen die een gevaar opleveren voor de orde en de veiligheid in de instelling en of de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van de jongere. Hoe kunt u toch spullen aan uw zoon of dochter geven? Via bezoek: Bij aankomst kunt u de spullen aan de pedagogisch medewerker geven ter goedkeuring en controle. Wil uw kind iets meegeven, bijvoorbeeld kleding die hij/zij niet meer draagt, dan geldt dezelfde regel. Per post: Het is ook mogelijk om per postpakket goederen te ontvangen of te versturen. Icarus beschouwt post als een privéaangelegenheid. In principe leest Icarus de inhoud van de post van de jongere niet. Hierop kunnen wel uitzonderingen worden gemaakt door de gedragswetenschapper. Voor en na verlof: Ook hierbij geldt dat de spullen aan de pedagogisch medewerker gegeven moeten worden ter goedkeuring en controle. Wilt u geld geven aan uw zoon/dochter, dan kunt u dit alleen doen door geld over te maken naar het volgende rekeningnummer: Rabobank , met vermelding van 20

21 de naam en geboortedatum van uw zoon/dochter. Dit geld komt vervolgens op zijn/haar interne zakgeldrekening te staan. Na de intakeprocedure door de medewerkers van de beveiligingsdienst krijgt uw zoon/dochter een leefgroep en een eigen kamer toegewezen. Vervolgens wordt een soort kennismakingsperiode doorlopen. Uw zoon/dochter krijgt een mentor toegewezen en krijgt een intakegesprek waarin we verdere uitleg geven over de algemene gang van zaken in Icarus en de leefgroep. Uw zoon/dochter vult een intakeformulier in en de huisregels worden uitgereikt. Zo spoedig mogelijk na de binnenkomst volgt er een medische keuring, screening en onderwijsintake. 6 Contact met uw kind 6.1. Bezoek Een jongere die in Icarus is geplaatst, mag bezoek van zijn ouders, voogd, stiefouder of pleegouders ontvangen. Naast deze mensen mogen ook andere mensen op bezoek komen, mits zij op de bezoekerslijst zijn geplaatst en het bezoek dus goedgekeurd is. Minderjarige bezoekers kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige op bezoek komen. Indien uw zoon of dochter in een extra beveiligde leefgroep verblijft, mag hij/zij eenmaal per week bezoek ontvangen, tenzij er in het trajectplan meer of minder bezoek is vastgelegd. De jongeren die op een beveiligde leefgroep verblijven, mogen eenmaal in de twee weken bezoek ontvangen. Er mogen maximaal drie bezoekers tegelijk komen, tenzij in het trajectplan anders beslist. Het bezoek moet bij binnenkomst bij Icarus een bezoekafspraak hebben gemaakt. De bezoeker moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, of identiteitskaart) en dit ter inzage kunnen tonen. Hoe kunt u afspraken maken? U kunt op vaste tijdstippen via het telefoonnummer van de afdeling trajectbegeleiding Icarus een bezoekafspraak maken. Wanneer kunt u afspraken maken? U kunt bezoekafspraken maken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 9.30 uur. Dit kan bij de afdeling trajectbegeleiding via het nummer De trajectbegeleider noteert deze afspraak en brengt de jongere, de groepsleiding en de beveiligingsdienst op de hoogte van de gemaakte bezoekafspraken. 21

22 Bezoek kan in bepaalde situaties geweigerd worden. Dit kan op grond van: er is geen bezoekafspraak gemaakt; men kan geen geldig legitimatiebewijs voorleggen; men is in het bezit van gevaarlijke of voor de jongere verboden voorwerpen; er zijn beperkingen vastgelegd in het trajectplan; overige zwaarwegende belangen volgens de groepsleiding (in overleg met de unitcoördinator en de gedragswetenschapper). De vertrouwenspersoon, de leden van de Klachtencommissie, de (gezins)voogd en de advocaat mogen altijd op bezoek komen. Hetzelfde geldt voor een bezoek van een rechter of een inspecteur van de Inspectie jeugdzorg. Wanneer u, als bezoeker, iets voor een jongere meebrengt, dient u dit af te geven aan de pedagogisch medewerker ter controle. Is het voorwerp niet gevaarlijk en mag het van Icarus in bezit van de jongere zijn, dan zorgt de pedagogisch medewerker ervoor dat de jongere het in zijn bezit krijgt. Wilt uw zoon/dochter iets meegeven, bijvoorbeeld kleding die hij of zij niet meer draagt, dan geldt dezelfde regel. Bezoektijden: De bezoektijden kunnen verschillen per leefgroep. Voor de zekerheid kunt u deze opvragen bij de groepsleiding van de groep waar uw zoon/dochter verblijft. De tijdstippen waarop u uw zoon/dochter kunt bezoeken, zijn: Op zaterdag en zondag (als het bezoekdag is) kan men op een van de volgende tijdstippen op bezoek komen: 11:30 tot 12:30 13:30 tot 14:30 15:00 tot 16:00 16:30 tot 17:30 Op woensdag gelden de tijdstippen: 14:00 tot 15:00 15:30 tot 16:30 Let op! Het bezoek kan uitsluitend plaatsvinden als dat van tevoren via de trajectbegeleider is vastgelegd. De directeur kan het bezoek van bepaalde personen weigeren als dit nodig is voor: a. de uitvoering van de orde of de veiligheid in de instelling; b. de voorkoming of opsporing van strafbare feiten; c. de bescherming van slachtoffers van misdrijven of op een andere manier bij misdrijven betrokken personen; d. de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de jongere; e. de uitvoering van het perspectiefplan van de jongere. 22

23 De weigering van een bezoeker op grond van de bovenstaande criteria a, b, c, d of e geldt voor maximaal vier weken. De directeur kan de bezoeker na het verlopen van de termijn telkens opnieuw weigeren als hij dat noodzakelijk vindt. Als dat gebeurt, krijgt de betreffende persoon daar een schriftelijke mededeling van. Hierin staat ook uitgelegd op welke manier men in beklag kan gaan. Het bezoek en de jongere moeten zich, tijdens het bezoek, houden aan de aanwijzingen van de medewerkers van de instelling. Doet men dit niet, kan het bezoek voortijdig beëindigd worden en kunnen de bezoekers uit de instelling worden verwijderd. Om dezelfde redenen als waarvoor bezoek geweigerd kan worden, kan de directeur ook bepalen of er tijdens het bezoek toezicht wordt gehouden. Medewerkers van de instelling mogen dan meeluisteren met de gesprekken. Deze mogen ze eventueel opnemen. Als dit gebeurt, informeren we de jongere en het bezoek daar van tevoren over. Toegangsprocedure: Er is gratis parkeerruimte voorzien voor bezoekers op het terrein van SJSJ. Zie de routebeschrijving op pagina 30 en 31. U kunt zich melden bij de leefgroep van uw zoon/dochter. Bezoek kan geweigerd worden indien er geen bezoekafspraak is gemaakt; Wij verzoeken u om de bezoekruimte, indien u deze gebruikt op de leefgroep, netjes achter te laten Telefonisch contact Uw zoon/dochter mag minstens tweemaal per week gedurende tien minuten één of meer telefoongesprekken voeren met personen buiten de inrichting. 23

24 Het aantal keer dat een jongere kan telefoneren, hangt af van de behandelfase waarin ze zitten. Dit ziet er als volgt uit: Fase 1: 2x bellen en 2x ontvangen per week; Fase 2: 3x bellen en 3x ontvangen per week; Fase 3: 4x bellen en 4x ontvangen per week. Aan de hand van privileges en de voortgang in de behandeling kunnen de jongeren ook belbeurten verdienen of bijkopen. Het voeren van telefoongesprekken gebeurt altijd vanaf de leefgroep op aangeven van de groepsleiding. Voordat de jongere belt, gaat de groepsleiding vaak eerst na wie de telefoon opneemt. Dit om te controleren of de jongere de telefoonafspraken naleeft. De trajectbegeleider van uw zoon of dochter beheert de bellijst. Vragen met betrekking tot telefoneren kunt u bespreken met de trajectbegeleider. De directeur kan telefoontjes met bepaalde personen weigeren. Hij kan ook bepalen of het gesprek wordt beluisterd of dat een opgenomen telefoongesprek wordt beluisterd. Hiervoor gelden dezelfde regels als voor het weigeren van bezoek en het houden van toezicht bij bezoek. Mocht het gesprek worden opgenomen, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Als het noodzakelijk en mogelijk is, mag uw zoon/dochter telefoneren met zogenaamde geprivilegieerde personen. Vanwege het vertrouwelijk karakter van de telefoongesprekken luistert de pedagogisch medewerker nooit mee en wordt het gesprek ook niet opgenomen als een jongere een telefoongesprek voert met: de vertrouwenspersoon van Icarus; een lid van de Klachtencommissie; zijn (gezins)voogd; zijn advocaat; een rechter of; een medewerker van de Inspectie jeugdzorg Post Elke jongere in Icarus heeft recht om brieven en stukken per post Postadres: te verzenden en te ontvangen. De hieraan verbonden kosten komen, tenzij anders bepaald, voor rekening van de jongere. U mag Pater Kustersweg NL Cadier en Keer uw zoon/dochter zo veel post sturen als u wilt. Zorg ervoor dat u duidelijk de naam van uw zoon/dochter en de leefgroep op de envelop vermeldt. De directeur is bevoegd om poststukken afkomstig van of bestemd voor de jongere, op de aanwezigheid van bijgesloten voorwerpen, te onderzoeken en deze hiertoe te openen. Zijn de voorwerpen afkomstig van of bestemd voor o.a. ouders/verzorgers, dan gebeurt dit controleonderzoek steeds in aanwezigheid van de jongere zelf. 24

25 Poststukken afkomstig van of bestemd voor o.a. ouders/verzorgers worden niet gelezen, gekopieerd of geweigerd om te verzenden of te ontvangen. Deze beperking kan wel worden opgelegd bij andere geadresseerden (bv. vrienden etc.). In Icarus hebben jongeren geen toegang tot internet. Uitzondering hierop is het onderwijs, waar wel gebruik wordt gemaakt van het internet. Dit internetgebruik gebeurt altijd onder toezicht en alleen na goedkeuring van de gedragswetenschapper. Het is het niet veilig genoeg voor de jongere of zijn omgeving, dan is internetgebruik niet toegestaan. Ondanks het gebruik van internet tijdens lesmomenten, is mailverkeer met uw zoon/dochter is niet mogelijk. Voor contact met uw kind kunt u gebruik maken van de bel-, post- of bezoekregeling Verlof Verlof vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. Het verloop van het verlof is een soort toets. Dit met betrekking tot het functioneren van de jongere buiten het terrein van Icarus. Het is de voorbereiding op resocialisatie, een verantwoorde, geleidelijke terugkeer in de maatschappij. Verlof zien we als een belangrijk onderdeel in het resocialisatieproces en samen met uw zoon/dochter en u als ouder/verzorger werken we hier naartoe. Verlof is echter geen standaard recht. Uw zoon/dochter heeft in het begin van het verblijf nog geen verlof. Het verlof wordt besproken in de trajectplanbesprekingen. Hiervoor wordt u ook steeds uitgenodigd. Dit verlof verloopt onder regie van de gedragswetenschapper en eventueel voogd/gezinsvoogd/reclassering zodra deze bepaalt dat uw zoon/dochter klaar is voor verlof. Kan dit verantwoord plaatsvinden, dan wordt dit met u besproken in de trajectplanbespreking. Hoe vaak, hoe lang, wanneer en waar een jongere op verlof kan, is afhankelijk van de fase. Dit verschilt ook per jongere. Om met verlof te kunnen gaan, moet een jongere aan een aantal voorwaarden voldoen. 25

26 Zo dient elke jongere voor elk verlof een verlofplanning te maken inclusief verlofafspraken en verlofcontract. Hij/Zij moet ook zijn/haar wekelijkse fiches behalen. De jongere kan met verlof gaan, als het team de verlofplanning goedkeurt. Voldoet een jongere niet aan zijn verlofafspraken, dan kan hij/zij niet met verlof vertrekken. Verlof wordt dus goed voorbereid. Voordat verlof plaatsvindt, brengt een van onze medewerkers vaak eerst een bezoek aan het verlofadres. Samen met ouders/verzorgers wordt het verlof iedere keer opnieuw voorbereid. Dit gebeurt via de contacten met de groepsleiding (mentor) in de week van het geplande bezoek. Verlof is voor de jongeren vaak een emotionele gebeurtenis, zeker bij de eerste keer. Maar ook voor u als ouder/verzorger is dit een ingrijpend moment. Ondanks de voorbereiding van het verlof samen met u, kunt u tijdens het verlof toch nog vragen hebben. Neem eerst de verlofplanning door die met uw zoon/dochter is opgesteld. Als uw zoon/dochter zich niet aan de gemaakte verlofafspraken houdt of als u andere vragen of twijfels heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met Icarus. Algemene afspraken verlof: Bij aankomst op het verlofadres, dient u direct naar de leefgroep te bellen om te zeggen dat de jongere goed is aangekomen. Tijdens het verlof dient de jongere zich te houden aan de verlofplanning en alle afspraken die daar instaan, inclusief de plaats van verblijf. Naar het buitenland reizen is verboden. Naast de verlofplanning heeft de jongere ook steeds zijn verlofpas bij zich. Gebeurt er iets tijdens het verlof, door of buiten de schuld van uw zoon/dochter, dient hij/zij of u dit zo snel mogelijk te melden aan Icarus. Ongewenst gedrag tijdens het verlof kan ingrijpende gevolgen hebben, ook voor het volgend verlof. De jongere dient zich dus netjes te gedragen, pleegt geen strafbare feiten en gebruikt geen drugs, geen alcohol of andere geestverruimende middelen. In geval van ziekte, ongeval etc. neemt u contact op met de leefgroep van Icarus en maakt u nadere vervolgafspraken. Medicatie wordt niet meegegeven tijdens het verlof. Neemt uw zoon/dochter medicatie, dan wordt dit door de medische dienst geregeld met de apotheek in uw buurt. U kunt daar de medicatie ophalen. De reiskosten van en naar het verlofadres worden vergoed door Icarus. Andere reiskosten komen niet in aanmerking voor vergoeding. Ouders/verzorgers dienen de verlofplanning goed na te lezen en te ondertekenen dit voor het vertrek terug naar Icarus. Bij terugkomst naar Icarus worden geen spullen meegenomen die niet mogen (zie pagina 20). Uw zoon/dochter dient zich op het afgesproken tijdstip en datum terug te melden bij Icarus. Als u denkt dat hij/zij te laat aankomt, meldt dit dan op tijd aan de groepsleiding zodat men verdere afspraken kan maken. Keert uw zoon/dochter niet op tijd terug of loopt hij/zij weg, dan starten we de procedure onttrekking aan de behandeling en melden we de vermissing aan de politie. Dit kan vervelende gevolgen voor hem/haar hebben. 26

27 Fases en de bijhorende verlofregeling: Fase 1: Eén keer per drie weken kan een weekend worden gepland, van zaterdagmorgen 9.00 uur tot zondagavond uur. Fase 2: Eén keer per drie weken kan een weekend worden gepland, van vrijdagmiddag uur (na schooltijd) tot zondagavond uur. Fase 3: Eén keer per drie weken kan een weekend worden gepland. Het is echter mogelijk om extra weekenden te verdienen. Extra verlof Een jongere kan extra verlof verdienen door fiches in te leveren. Het verschilt per fase hoeveel fiches ingeleverd moeten worden voor extra verlof. Fase 1: 5 fiches inleveren = vanaf vrijdag vertrekken 15 fiches inleveren = volledig weekend extra Fase 2: 10 fiches inleveren = volledig weekend extra Fase 3: 20 opeenvolgende fichedagen = een extra weekend Zomervakantie In de zomervakantie mag een jongere meerdere nachten achter elkaar op verlof. Hoeveel nachten een jongere op verlof mag, is afhankelijk van de behandelfase waarin een jongere zich bevindt: Fase 1: Fase 2: Fase 3: 3 maal 4 nachten met verlof 2 maal 7 nachten met verlof maximaal 3 weken met verlof, mits gegronde redenen die in het voordeel van de behandeling werken. Denk hierbij aan werk of op vakantie met u als ouder/verzorger. 7 Ziektekosten en ongevallenverzekering Alle jongeren, die ingeschreven staan bij Icarus, blijven voor hun ziektekosten verzekerd via hun ouders. Een jongere die medische hulp nodig heeft tijdens zijn of haar verlof, kan de rekening zoals gewoonlijk bij de verzekering indienen. Let op! Niet alles wordt door de verzekering vergoed. Wordt iets niet vergoed, dan dient u als ouder/verzorger het verschuldigde bedrag zelf te betalen. Bij vragen over wat wel of niet wordt vergoed is, neemt u best contact op met uw eigen verzekering. 27

28 Hebt u vragen over de zorgverzekering in relatie tot het verblijf van uw zoon/dochter in Icarus? Neem dan contact op met de medische dienst via het algemene telefoonnummer van Icarus: (043) SJSJ heeft voor alle jongeren die binnen Icarus verblijven een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering is van toepassing zolang een jongere in Icarus is opgenomen. De verzekering is 7 dagen per week, 24 uur per dag van kracht en geldt voor alle activiteiten die met toestemming van de directeur worden ondernomen, ook wanneer deze buiten de gebouwen en terreinen van de stichting plaatsvinden. Een verlofverblijf buiten Icarus valt daar ook onder. Ongevallen als gevolg van moedwillig opgezochte risico`s, waarvan de jongere de gevaren kon weten, evenals (een poging tot) zelfdoding vallen niet onder de dekking. De ongevallenverzekering is afgesloten door SJSJ. Dit betekent dat een ongeval binnen 48 uur aan SJSJ gemeld dient te worden. SJSJ zal vervolgens een melding maken aan de verzekeringsmaatschappij. Gebeurde een ongeval in de gebouwen of op het terrein van SJSJ, dan zijn medewerkers van Icarus verantwoordelijk voor het melden hiervan. In het geval van een ongeval tijdens verlofverblijf buiten Icarus, bent u als ouder/ verzorger verantwoordelijk voor de melding. Vergoedingen op grond van de ongevallenverzekering zullen aan SJSJ worden uitgekeerd. SJSJ zal vervolgens een besluit nemen over de afwikkeling van de uitkering. Aan voorgaande informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Dit kan alleen op basis van de polis. Deze ongevallenverzekering vervangt in geen geval de WA-verzekering, afgesloten door u als ouder/ verzorger. Voor het melden van een ongeval en voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële Administratie via het algemene telefoonnummer van Icarus: (043)

29 8 Meldcode huiselijk geweld en Kindermishandeling De Wet op de Jeugdzorg (artikel 53 lid 3) geeft beroepskrachten (dus ook medewerkers van Icarus) in geval van een vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik een meldrecht. Dit meldrecht betekent dat alle beroepskrachten met een geheimhoudingsplicht het recht hebben om een vermoeden van kindermishandeling en/of seksueel misbruik bij het Advies & Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg of het Steunpunt Huiselijk Geweld te melden. Voor deze melding hebben zij geen toestemming nodig van de ouders/verzorgers of uw zoon/dochter. Tijdens het intakegesprek wordt u hier ook op gewezen. Met andere woorden: in het geval dat medewerkers van Icarus (verdenking van) huiselijk geweld en Kindermishandeling vaststellen, maken zij hiervan een melding volgens wet- en regelgeving. Indien daadwerkelijk een melding wordt gedaan, wordt dit direct aan de jongere en zijn wettelijke vertegenwoordiger gemeld. Tenzij hier vanaf wordt geweken omwille van zwaarwegende redenen. In geval van een concrete melding, neemt het Advies & Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg of het Steunpunt Huiselijk Geweld het onderzoek naar het huiselijk geweld of Kindermishandeling over. Telefoonnummers & Adressen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling: tel , Steunpunt Huiselijk Geweld: tel Toestemmingsverklaring en dossierinzage In het kader van de verdere behandeling van uw zoon of dochter is het van belang dat we informatie kunnen inwinnen en opvragen bij andere instanties. Daarom verzoeken wij u het formulier toestemmingverklaring in te vullen en te ondertekenen. 29

30 Als ouder heeft u recht op inzage in het dossier van uw zoon/dochter. Zijn er bepaalde belangen van uw kind die zich daartegen verzetten of dient inzage achterwege te blijven ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van anderen, dan is dit niet toestaan. Is uw zoon/dochter 16 jaar en ouder, dan is de instemming van hem vereist om u inzage te verlenen in het dossier. 30

31 10 Klachten Iedere jongere in Icarus heeft het recht om een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Icarus. In deze commissie zitten mensen die niet bij Icarus werken. Ze zijn dus onafhankelijk. Jongeren kunnen bij het indienen van een klacht steeds een beroep doen op een vertrouwenspersoon van het AKJ (advies- en klachtenbureau jeugdzorg). Contactgegevens AKJ: Nijenburg GG Amsterdam Tel.: Dit recht komt u ook als ouders/verzorgers toe. Vooraleer de commissie een beklagschrift behandelt als een formele klacht, zal een bemiddelaar van de klachtencommissie eerst proberen te bemiddelen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan wordt de klacht formeel behandeld door de klachtencommissie. U kunt ook een klacht indienen over de wijze waarop met u is omgegaan. Wanneer u zich niet goed behandeld voelt of wanneer u een andere klacht heeft, raden we aan om hierover eerst te praten met de persoon om wie het gaat en eventueel zijn of haar leidinggevende of de directie. Als u dan nog een klacht of bemiddelingsverzoek wilt indienen, dan kan dit door een brief te schrijven en die te sturen naar het nevenstaand adres. Vervolgens neemt de secretaris van de klachtencommissie persoonlijk contact met u op en informeert u over de vervolgstappen. Klachtencommissie Pater Kustersweg NL Cadier en Keer 31

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef

schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef schoolgids 2014/2015 sovso-st. jozef 1 woord vooraf Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de beknopte schoolgids voor het schooljaar 2014-2015. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben

Nadere informatie

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s),

Samen werken aan de toekomst. Voorwoord. Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Schoolgids 2014-2015 Samen werken aan de toekomst Voorwoord Geachte ouder(s)/verzorger(s) en verwijzer(s), Dit is de schoolgids voor het schooljaar 2014-2015 van school Het Warandecollege in Oosterhout.

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2015-2016 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN

SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN SCHOOLGIDS OPENBARE DALTON BASISSCHOOL HET VALKHOF RODEN 2015 37 e jaargang augustus 2015 1 openbare dalton basisschool Het Valkhof, Roden schoolgids 2015 2 Geachte ouders, Met genoegen presenteren wij

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Van Krevelenhuis. Unit B

Van Krevelenhuis. Unit B Informatieboekje Van Krevelenhuis Unit B Zorgprogramma ontwikkelingsstoornissen Kind 2 Van Krevelenhuis Curium-LUMC Endegeesterstraatweg 27 2342 AK Oegstgeest Algemeen telefoonnummer: 071-5159600 Voor

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015. IvOO - VSO Diplomastroom INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2014-2015 IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382 6202 VB Maastricht Tel : +31 43 346 77

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon.

Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. Schoolgids Kompas College Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van het Kompas College. Het Kompas College is één van de scholen van Stichting Horizon. De schoolgids is een informatiebrochure voor

Nadere informatie

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239

werkenrode jongeren 3072-WKR1011239 werkenrode jongeren inhoudsopgave pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 8 werkenrode Jongeren: op weg naar zelfstandigheid Hoe kan Werkenrode jou ondersteunen? Werkenrode Jongeren maakt deel uit van Pluryn Uitgangspunten

Nadere informatie

De Vlinder. onderdeel van Maashorst

De Vlinder. onderdeel van Maashorst De Vlinder onderdeel van Maashorst Schoolgids 2014-2015 Schoolgids De Vlinder 2014-2015 Voorwoord Welkom aan alle ouders en aan alle nieuwe kinderen die onze school bezoeken. We hopen dat u en uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel

Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Schoolgids Sint-Janscollege (LVO Parkstad) 2012-2013: algemeen deel Inhoudsopgave Organisatie pagina 2 - bevoegd gezag pagina 2 - LVO Parkstad pagina 2 De 10 gouden regels pagina 3 Inspectie pagina 3 Vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL

Beleidsplan Sociale Veiligheid. Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs. Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL 1 Beleidsplan Sociale Veiligheid Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar primair onderwijs Naam school: JOOP WESTERWEELSCHOOL BALBOAPLEIN 44 1057 VS AMSTERDAM Tel.: 020-6125539 Website:

Nadere informatie

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen...

het groene lyceum onderwijs SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... het groene lyceum het groene lyceum praktijk onderwijs 1 SCHOOLGIDS 2013-2014 Winsum Wij zijn groen... Inhoud 1 Inleiding 3 2 Missie 4 3 Leerlingbegeleiding 5 4 Maatschappelijke stage 10 5 Dagelijkse onderwijspraktijk

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID

0.0 inhoud 25-4-2014 SCHOOL EN VEILIGHEID 0.0 inhoud 0.0 inhoud... 1 1.0 Inleiding... 2 2.0 Schoolveiligheidsplan... 3 2.1 Preventiebeleid... 3 2.2 Incident beleid... 4 2.2.1 Aangifte politie:... 5 2.2.3 Contacten media... 5 2.2.4 Registratiesysteem...

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool

SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN. John F. Kennedyschool SCHOOL VEILIGHEIDSPLAN John F. Kennedyschool Versie 24-09-2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan John F. Kennedyschool Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief

Nadere informatie

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren

Crisisgroep Palet. Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter. Klik hier voor meer informatie over: voor jongeren voor jongeren Wat gebeurt er als je een tijdje wordt opgenomen bij Karakter Welkom op het Palet, de crisisafdeling van Karakter Almelo. Je hebt over je verblijf hier vast nog wel het één en ander te vragen.

Nadere informatie