Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop"

Transcriptie

1 R Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop

2 R Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek Conclusies en te nemen maatregelen Resultaten inspectiebezoek Inleiding Instelling specifieke informatie Bestuurlijke verantwoordelijkheid Incidentenmanagement en patiëntenrechten Kwaliteitsbeleid professionals Dossiervoering Zorgproces Infectiepreventie Medicatieveiligheid Medische Hulpmiddelen en apparatuur Bijlage 1: Algemene toelichting scorekwalificaties 14 Bijlage 2: Overzicht documenten die zijn ingezien... 15

3 1 Aanleiding inspectiebezoek In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna te noemen: de inspectie) op 26 juni 2013 een aangekondigd bezoek gebracht aan de Da Vinci Kliniek te Geldrop (hierna te noemen: de kliniek). Tijdens dit inspectiebezoek heeft de inspectie alleen gekeken naar de voorzieningen voor hyperbare zuurstoftherapie (HBOT genaamd) en de werkwijze en bedrijfsvoering inzake het aanbieden van behandelingen met hyperbare zuurstoftherapie. Doel van het inspectiebezoek was te beoordelen of de instelling, voor wat betreft het aanbieden van hyperbare zuurstoftherapie, voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ). Om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen, maakt de inspectie onder andere gebruik van de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken. De vragen zijn gebaseerd op de wet en de daarvan afgeleide richtlijnen, normen, toetsingskaders en (verenigings)standpunten die de koepelorganisaties en beroepsverenigingen hebben ontwikkeld. Het gaat onder andere om de volgende wetten, richtlijnen, normen en toetsingskaders: de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi); de Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ); de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ); de Wet op de Medische Hulpmiddelen; de Geneesmiddelenwet; het Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer (februari 2012); de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur (OMS, 2008); NEN 7510 ; standpunten van onder andere de volgende organisaties: de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG), de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Er is nog geen erkend Nederlands curriculum voor hyperbaar artsen. De NVvHG omarmt het opleidingscurriculum van 2 jaar wat gebaseerd is op de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) richtlijnen. V 60541, Pagina 3 van 15

4 De BIG-geregistreerde arts die werkzaam is in een hyperbaar centrum moet in ieder geval kennis hebben van indicaties, contra-indicaties, complicaties, protocollen en noodprocedures met betrekking tot de hyperbare behandeling. Specifiek ten behoeve van het toezicht op de hyperbare zuurstoftherapie heeft de inspectie ook gekeken naar de verplichtingen, verantwoordelijkheden en eisen zoals gesteld in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk voor wat betreft het uitvoeren van hyperbare geneeskunde arbeid en voor zover deze verplichtingen, verantwoordelijkheden en eisen van belang zijn voor de patiëntveiligheid. In de Arbocatalous wordt omschreven aan welke opleidingseisen het hyperbaar personeel moet voldoen. Aangegeven wordt dat het personeel een opleiding moet hebben die gebaseerd is op/gelijkwaardig is aan ECoGPHOT, EBAss/ECHM Resources Manual. Tijdens het inspectiebezoek heeft tegelijkertijd de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) een inspectie uitgevoerd die gericht was op het veilig uitvoeren van hyperbare geneeskunde arbeid. Deze rapportage geeft alleen de bevindingen weer van de inspectie van de IGZ. In dit rapport leest u de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg. Voor dit onderzoek waren de volgende vragen leidend: 1. Worden wetgeving, richtlijnen en veldnormen nageleefd? 2. Hoe scoort de kliniek op de criteria voor de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ)? 3. Geeft de kwaliteit van zorg aanleiding tot handhavingmaatregelen en zo ja, waarom en welke? V 60541, Pagina 4 van 15

5 2 Conclusies en te nemen maatregelen De conclusie van dit inspectieonderzoek luidt: Uw kliniek voldoet op de getoetste onderdelen in voldoende mate aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. V 60541, Pagina 5 van 15

6 3 Resultaten inspectiebezoek 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk leest u hoe de kliniek scoort op de criteria voor de voorwaarden voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2,3 en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Deze scores zijn weergegeven op een vierpuntsschaal: onvoldoende, matig, voldoende, goed. De omschrijving van deze scores vindt u in bijlage 1. Onder de tabel wordt een toelichting op de scores gegeven. De scores zijn gebaseerd op: - gesprekken met de bestuurder en vertegenwoordiger(s) van de medische staf en andere medewerkers; - documenten die zijn ingezien; - de beantwoording van de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken; - de antwoorden op de kwaliteitsindicatoren Particuliere Klinieken (indien van toepassing); - observaties tijdens de rondgang in de kliniek; - informatie verkregen van de website De nummers in de tabellen verwijzen naar de vragen in de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht Particuliere Klinieken. 3.2 Kliniek specifieke informatie De kliniek richt zich op de behandeling van patiënten met chronische wonden en patiënten met diverse vormen van weefselschade na radiotherapie. De behandelingen bestaan onder andere uit Hyperbare Zuurstof Therapie (HBOT) in een hyperbare kamer eventueel gecombineerd met geavanceerde wondzorg. De kliniek is een erkend Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met instellingsnummer 8997 en heeft in het kader van de WTZi een toelating sinds 4 mei Vergoeding van deze therapie is alleen mogelijk voor de indicaties zoals vastgesteld op 23 februari 2009 door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Door de kliniek wordt alleen verzekerde zorg aangeboden. De kliniek is gehuisvest in een kantoorpand aan de Nieuwendijk 49, 5664 HB te Geldrop. V 60541, Pagina 6 van 15

7 3.3 Bestuurlijke verantwoordelijkheid Organisatiestructuur (directeur en medisch eindverantwoordelijke) (6) Verantwoordelijkheidtoedeling (delegatie en protocollen voorbehouden handelingen) (7 t/m 10) Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren (11 t/m 13) Samenwerking met ziekenhuis (14, 15) Verhuur ruimten aan derden met duidelijke verantwoordelijkheidtoedeling (16 t/m 18) Kwaliteitsbeleid (19) Organisatiestructuur De Stichting Da Vinci Kliniek heeft haar taken uitbesteed aan Da Vinci Kliniek B.V. De Stichting kent een gebruikelijke structuur van een stichtingsbestuur en een Raad van Toezicht. De directie van de kliniek bestaat uit een algemeen directeur en een medisch directeur, tevens duikersarts. De algemeen directeur is eindverantwoordelijke voor de algemene zaken en stuurt de leidinggevende en beleidsbepalende medewerkers aan. De medisch directeur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde medisch beleid en stuurt de kliniekartsen aan. Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren Met alle medewerkers worden functioneringsgesprekken gevoerd. De kliniek is voornemens om in de tweede helft van 2013 een systeem van intercollegiale toetsing voor de medisch specialisten op te zetten. Een eerste intercollegiale toetsing staat gepland voor september De kliniek beschikt nog niet over een vastgestelde regeling disfunctioneren en heeft nog geen systeem voor evaluatie van het individueel professioneel functioneren van medisch specialisten (IFMS) geïmplementeerd. De primaire doelstelling van het IFMS is continue verbetering van het professioneel handelen met als doel om de kwaliteit van de patiëntenzorg te borgen en (waar mogelijk) verder te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van een 360-graden feedback, een portfolio en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In het systeem staan de zeven competentiegebieden van het Centraal College Specialismen centraal. V 60541, Pagina 7 van 15

8 Samenwerking met ziekenhuis De kliniek heeft een samenwerkingsverband met het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop. Ingeval van consultvragen of complicaties overlegt de kliniek met het St. Anna Ziekenhuis. Verhuur ruimten aan derden Een behandelruimte van de kliniek wordt, tijdens openingsuren van de kliniek, voor een aantal dagdelen verhuurd aan Dynacorium, een praktijk voor huidtherapie. In de schriftelijke huurovereenkomst is opgenomen dat de kliniek de ruimte aan Dynacorium verhuurt voor het uitoefenen van huid- en oedeemtherapie. In het contract is ook opgenomen dat de huurder er voor dient te zorgen dat het gebruik van eigen apparatuur geen veiligheidsrisico s met zich meebrengt. Kwaliteitsbeleid De kliniek beschikt over een kwaliteitsfunctionaris. Ten tijde van het inspectiebezoek gaf de kliniek aan geauditeerd te zijn voor het ZKN keurmerk. Op 15 augustus 2013 heeft de kliniek het certificaat van het ZKN keurmerk ontvangen voor: a. Het toepassen van hyperbare zuurstof therapie, volgens de richtlijnen van het College van Zorgverzekeringen, bij patiënten met o.a. diabetische (chronische) wonden, osteoradionecrose, radiatieschade na oncologische behandeling van o.a. borst, blaas, darmen, KNO gebied en weke delen, acuut crush letsel, compartiment syndroom, bedreigde flap/graft, chronische osteomyelitis, levensbedreigende infectie en ernstige koolmonoxidevergiftiging; b. Het toepassen van het hele scala aan advanced wound care technieken en behandelingen bij patiënten met (complexe) slecht genezende wonden; c. Het toepassen van patiënteigen bloedplaatjes therapie (PRP) bij patiënten met slecht genezende wonden. 3.4 Incidentenmanagement en patiëntenrechten Klachtenregeling (20 t/m 22) Incidentenbeleid (23, 24) Calamiteitenbeleid (25) Recallprocedures (26) V 60541, Pagina 8 van 15

9 Klachtenregeling De kliniek beschikt over een klachtenregeling conform de wettelijke voorschriften en een actueel klachtenreglement. Incidentenbeleid De kliniek beschikt over een actueel incidentenbeleid. In het meerjarenbeleidsplan is patiëntveiligheid als thema opgenomen waarbij onder andere ingezet wordt op het verder stimuleren en optimaliseren van (bijna) incidentmeldingen ter verbetering van de patiëntveiligheid en kwaliteit van de aangeboden zorg. Calamiteitenbeleid De kliniek beschikt over een actueel calamiteitenbeleid. Recallprocedures Via het individuele patiëntendossier én via een overzichtslijst zijn ingeval van recallprocedures betrokken patiënten traceerbaar. 3.5 Kwaliteitsbeleid professionals Medisch specialisten en basisartsen (27 t/m 30) Verpleegkundigen (27 t/m 30) Assisterende beroepen (27 t/m 30) Naast een medisch directeur, tevens duikerarts, zijn er in de kliniek onder andere ook (wond)verpleegkundigen, een algemeen chirurg en kliniekartsen werkzaam. Voor alle nieuwe medewerkers beschikt de kliniek over een vastgesteld actueel inwerkprogramma. Alle medewerkers worden gestimuleerd tot bij- en nascholing. Tevens vindt er externe toetsing (audit,visitatie) plaats, onder andere een audit gericht op de infectiepreventie als ook een collegiale visitatie. V 60541, Pagina 9 van 15

10 3.6 Dossiervoering Dossiervorming en beheer (31,32) Overdracht (33,34) Bewaartermijn (35) De kliniek beschikt over papieren patiëntendossiers waarvan ook een bericht aan de huisarts en verwijzer aan het einde van de behandeling deel uitmaakt. De dossiers worden 15 jaar bewaard waarmee de kliniek voldoet aan de wettelijke bewaarplicht. 3.7 Zorgproces Voorlichting patiënten (36, 37) Risicoselectie (38 t/m 44) Sedatie en anesthesie (45 t/m 48) Zorg tijden s de behandeling (49 t/m 52) Nazorg (53) Continuïteit van zorg (54 t/m 56) Reanimatiebeleid (57, 58) Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg (59) Voorlichting patiënten De kliniekartsen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting van patiënten over de behandeling. Na de voorlichting worden patiënten gevraagd een informed consent te tekenen. V 60541, Pagina 10 van 15

11 Risicoselectie en preoperatief onderzoek De kliniek behandelt geen ASA-klasse 4 patiënten. ASA klasse 3 patiënten worden alleen in overleg met de verwijzend specialist op vitale indicatie behandeld. De behandeld arts onderzoekt vooraf de patiënt en stelt hierbij vast of er behandelingsgerelateerde contra-indicaties bestaan. Indien deze bestaan wordt de patiënt niet behandeld. Sedatie en anesthesie Ten behoeve van de wondbehandeling wordt er in de kliniek lokale anesthesie en oppervlakte infiltratie toegepast conform de aanwezige protocollen. Zorg tijdens de behandeling Zowel voor als tijdens de behandelingen met hyperbare zuurstoftherapie is er altijd een adequaat opgeleide BIG geregistreerde arts aanwezig in de kliniek die voldoende kennis heeft van de indicaties, contra-indicaties, complicaties en noodprocedures met betrekking tot de hyperbare behandeling Nazorg Na afloop van de behandeling krijgen patiënten een afspraak voor controle bij de behandelend arts. Continuïteit van zorg Tijdens de openingstijden van de kliniek is er altijd een arts beschikbaar en kan een patiënt door een arts gezien worden indien geïndiceerd. Buiten de openingstijden van de kliniek kan de patiënte altijd de dienstdoende arts bereiken die de patiënt binnen een uur kan zien indien geïndiceerd. Reanimatiebeleid De kliniek beschikt over een vastgesteld reanimatiebeleid en de reanimatievaardigheden worden onderhouden door regelmatige bijscholing en oefening. Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg Alle zorgprocessen zijn gestandaardiseerd in actuele protocollen 3.8 Infectiepreventie Beleid, MRSA, Hepatitis B en surveillance (60 t/m 65) Infectiepreventie: gedrag (66, 67) V 60541, Pagina 11 van 15

12 Infectiepreventie: bouwkundige voorzieningen (rondgang) Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium (68 t/m 72) NVT Beleid, MRSA, Hepatitis en surveillance De kliniek beschikt over een vastgesteld actueel infectiepreventiebeleid inclusief MRSA beleid en maakt gebruik van een ziekenhuishygiënist van buiten de kliniek. De kliniek houdt een infectieregistratie bij en er vindt aantoonbaar surveillance van wondinfecties plaats. De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de WIP-richtlijnen. Personeel is ingeënt tegen hepatitis. Infectiepreventie: gedrag De kliniek beschikt over een actueel protocol persoonlijke hygiëne en een actueel protocol kledingvoorschrift. Infectiepreventie: bouwkundige voorzieningen De bouwkundige voorzieningen staan een goede infectiepreventie niet in de weg. Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium De kliniek gebruikt alleen disposables. Voor de reiniging en desinfectie van ruimten en materialen beschikt de kliniek over een actueel protocol. 3.9 Medicatieveiligheid Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht (73 t/m 76) Dubbelcheck medicatie (77) Propofol (78) nvt Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht De benodigde medicatie wordt geleverd door de Anna Apotheek uit Geldrop. De apotheker van deze apotheek treedt op als toezichthoudend apotheker voor de kliniek. De controle op de medicijnvoorraad en de vervaldata is geprotocolleerd. De kliniek beschikt over een schriftelijke regeling voor het sleutelbeheer en gebruik V 60541, Pagina 12 van 15

13 van de medicijnkast. Ten tijde van het inspectiebezoek ontbrak het aan een temperatuurlogger op de medicijnkoelkast. De koelkast is inmiddels voorzien van een temperatuurlogger. Dubbelcheck medicatie Toe te dienen medicatie wordt gedubbelcheckt, zowel bij voor toediening gereed maken als bij de toediening zelf. Propofol In de kliniek wordt geen propofol gebruikt Medische Hulpmiddelen en apparatuur Implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur en technieken (79) Onderhoud apparatuur (80), R23 Implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur en technieken Voor de introductie van de toepassing van nieuwe (steriele) medische hulpmiddelen heeft de kliniek een procesbeschrijving opgesteld. Onderhoud apparatuur Alle medische apparatuur is voorzien van sticker waarop de datum van het volgend onderhoud is weergegeven. Er is geen apparatuur aangetroffen waarvan de onderhoudsdatum was overschreden. V 60541, Pagina 13 van 15

14 Bijlage 1: algemene toelichting scorekwalificaties Onvoldoende Matig Voldoende Goed Afwezigheid van de norm; de norm wordt onvoldoende nageleefd. Norm aantoonbaar aanwezig, maar niet consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn niet voldoende algemeen bekend. Norm operationeel; norm wordt consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Norm geborgd; norm wordt consequent nageleefd en schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Bovendien is er sprake van regelmatige evaluatie en zo nodig bijstelling. V 60541, Pagina 14 van 15

15 Bijlage 2: Overzicht documenten die zijn ingezien Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011 Directieverslag 2012 (versie ) Jaarplan beleid Da Vinci Kliniek 2013 (versie ) Klachtenreglement (versie ) Ontslagbericht naar verwijzend specialist, ziekenhuis, huisarts Patiëntenvoorlichtingsmateriaal Medisch intake formulier nieuwe patiënt (versie ) Inhoudsopgave protocollen (versie ) Protocol reiniging en desinfectie van ruimten en materialen (versie ) Protocol reiniging en desinfectie van handen (versie ) Protocol prikaccidenten (versie ) Protocol opslag steriele medische hulpmiddelen (versie ) Protocol persoonlijke hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen (versie ) Protocol MRSA (versie ) Protocol Intraveneuze verblijfscanule tbv calamiteiten (versie ) Overzichtslijst voorbehouden en risicovolle handelingen (versie ) Samenwerking Da Vinci Kliniek/ St Anna Ziekenhuis Geldrop inzake complicaties HBO-therapie ( ) Samenwerkingsovereenkomst Stichting Da Vinci Kliniek/Da Vinci Kliniek BV Samenwerkingsovereenkomst kliniek/plastisch chirurg Overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd voor artsen zonder samenwerkingsovereenkomst met de kliniek (versie ) Overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd voor medisch specialisten zonder samenwerkingsovereenkomst met de kliniek (versie ) Huur- en gebruikersovereenkomst Da Vinci Kliniek/Dynacorium ( ) Functieomschrijvingen kliniekarts, operator, attendant, wondconsulent, verpleegkundige Ontruimingsplan (versie ) V 60541, Pagina 15 van 15

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen. Utrecht, augustus 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan Eyescan Oogzorgkliniek op 3 juni 2013 te Emmen Utrecht, augustus 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V

Rapportage van het inspectiebezoek aan. Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V Rapportage van het inspectiebezoek aan Medisch Centrum Amstelveen op 26 juni 2015 te Amstelveen V1005574 2015-1214745 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda. Juli 2013

Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda. Juli 2013 Rapportage van het inspectiebezoek aan ABC Clinic op 9 juli 2013 te Breda Juli 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3 Resultaten inspectiebezoek 5 2.1

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone. op 24 mei 2013 te Oisterwijk

Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone. op 24 mei 2013 te Oisterwijk Rapportage van het inspectiebezoek aan ZBC Icone op 24 mei 2013 te Oisterwijk 18 juni 2013 Utrecht Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3 Resultaten inspectiebezoek...6

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616

Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616 Rapportage van het inspectiebezoek aan Derma2Care op 20 juni 2014 te Haarlem V1001616 Utrecht, augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april 2011. s-hertogenbosch, April, 2011 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privékliniek Oogziekenhuis Eindhoven op 20 april s-hertogenbosch, April, Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra revalidatie en audiologie locatie Blixembosch, Eindhoven op 9 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V Utrecht, augustus 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V Utrecht, augustus 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan OPC Kliniek Texel op 29 juni 2015 te Amstelveen (behandellocatie) V1004159 2015-1225465 Utrecht, augustus 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven

Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven Rapport van het inspectiebezoek aan Alexander Monro op 8 augustus 2013 te Bilthoven Amsterdam, 11 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5 3

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op

Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op Rapport van het inspectiebezoek aan Esthetisch Centrum Achterhoek op 22-03-2016 te Ulft V. 2016-. Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht

Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Rapportage van het inspectiebezoek aan De Hoogstraat op 31 maart 2015 te Utrecht Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek. op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713

Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek. op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713 Rapportage van het inspectiebezoek aan Optimal Care Pijnkliniek op 25 juni 2014 te Rotterdam V 1001713 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie Friesland op 13 april 2015 te Beetsterzwaag Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V Rapportage van het inspectiebezoek aan Nederlandse Obesitas kliniek op 10 juli 2014 te Eindhoven V 1001611 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht. 16 oktober 2015 V

Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht. 16 oktober 2015 V Rapportage van het inspectiebezoek aan HeartLife Kliniek Utrecht 16 oktober 2015 V 1005844 2015-1248149 Utrecht, oktober 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Vitalys Klinieken op 31 mei 2016 te Velp V 2016- Utrecht, juni 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen maatregelen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Libra Audiologie en Revalidatie locatie Leijpark, Tilburg op 24 april 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605

Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605 Rapportage van het inspectiebezoek aan Women s Healthcare Center op 3 juni 2014 te Amsterdam VGR 1001605 Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden

Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden Rapportage van het inspectiebezoek aan Rijnlands Revalidatiecentrum op 8 juni 2015 te Leiden Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen. Utrecht, april 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen. Utrecht, april 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 op 14 april 2016 te Nijmegen Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen... 5 3 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag

Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag Rapport van het inspectiebezoek aan European Private Healthcare Clinics: Goldcare Clinics op 2 december 2016 te Den Haag V1012796 2017-1373619 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan. particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012

Rapportage van het inspectiebezoek aan. particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012 Rapportage van het inspectiebezoek aan particuliere kliniek Polikliniek de Blaak, locatie Leidschendam 26 april 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten inspectiebezoek 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Algemeen beleid

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart Utrecht, mei 2016

Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart Utrecht, mei 2016 Rapport van het inspectiebezoek aan Clinic63 locatie Laren op 3 maart 2016 te Laren Utrecht, mei 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...6

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag

Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag Rapportage van het inspectiebezoek aan Sophia Revalidatie op 27 mei 2015 te Den Haag Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V

Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V Rapportage van het inspectiebezoek aan SanaVisie Bodyclinic op 8 juli 2014 te Mill V 1001612 Utrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven. Utrecht, september 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven. Utrecht, september 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Alexander Monro juni 2015 te Bilthoven Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen maatregelen...5

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897

Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897 Rapportage van het inspectiebezoek aan Stichting The KneeClinc op 3 juli 2015 te Haarlem V 1005834 2015-1216897 Utrecht, september 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen. op 23 juni 2014 te Nijmegen. Utrecht, september 2014

Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen. op 23 juni 2014 te Nijmegen. Utrecht, september 2014 Rapportage van het inspectiebezoek aan Excimer Laser Centrum Nijmegen op 23 juni 2014 te Nijmegen Utrecht, september 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare. locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes. op 25 februari 2016

Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare. locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes. op 25 februari 2016 Rapportage van het inspectiebezoek aan Zeelandcare locatie Medisch Wellness Centrum Zeeland te Goes op 25 februari 2016 V1009225 2016-1287207 Inhoudsopgave 1 Conclusies en te nemen maatregelen... 3 2 Aanleiding

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Rapportage van het inspectiebezoek aan privé-kliniek Laser Company op 23juni 2014 te Hoofddorp V1001606 2014-1116727 Utrecht,

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Dokter Setyo op 24 maart 2016 te Dordrecht M1021284 2016-1279207 Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Hoorn op 19 juni 2012. Amsterdam, oktober, 2012 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Dr. Kuypers Kliniek Amsterdam, oktober, 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Algemeen beleid...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Militair Revalidatie Centrum Aardenburg op 29 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Ruysdael Clinics op 9 november 2016 te Amsterdam V1011747 2017-1372762 Utrecht, januari 2017 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Onderzoeksvragen...4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam

Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam Rapport van het inspectiebezoek aan Tian Men Clinic op 11 maart 2016 te Rotterdam M1021284 2016-1270689 Utrecht, maart 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Conclusies en handhaving...5

Nadere informatie

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort

Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort Vastgesteld rapport van het inspectiebezoek aan de HartKliniek op 10 mei 2016 te Almere-Poort V1001330 2016-1314524 Utrecht, augustus 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding...3 2 Onderzoeksvragen...4 3 Conclusies

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V

Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V Rapportage van het inspectiebezoek aan Reinaert Kliniek op 1 juli 2015 te Maastricht V 1005618 2016-1283545 Utrecht, april 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda. Utrecht, juli 2014

Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda. Utrecht, juli 2014 Rapportage van het inspectiebezoek aan Besnijdenis Centrum Nederland op 19 mei 2014 te Gouda Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek en wetgevend kader...3 2 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Overzicht Documentatie Operatief Proces

Overzicht Documentatie Operatief Proces Overzicht Documentatie Operatief Proces Februari 2016 Marijn Lamers Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond... 3 Waarom een overzicht?... 3 Documentatie... 4 Relevante

Nadere informatie

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP

Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade HN AMSTERDAM. Datum 28 juli 2014 Onderwerp Resultaten bezoek TOP > Retouradres Postbus 90137 5200 MA 's-hertogenbosch Medisch Centrum Jan van Goyen T.a.v. de directie Jan van Goyenkade 1 1075 HN AMSTERDAM Werkgebied Zuidoost Magistratenlaan 222 5223 MA 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk

Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk Rapport van het inspectiebezoek aan Praktijk Kist op 13 oktober 2016 te Katwijk V1009096 2016-1357695 Utrecht, december 2016 Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 3 2 Onderzoeksvragen... 4 3 Conclusies en te nemen

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk. geldig vanaf 1 januari 2011

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk. geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk geldig vanaf 1 januari 2011 Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk 3 januari

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatiecentrum de Vogellanden op 7 april 2015 te Zwolle

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatiecentrum de Vogellanden op 7 april 2015 te Zwolle Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatiecentrum de Vogellanden op 7 april 2015 te Zwolle Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...5 2.1

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan Revant te Breda op 18 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek...3 2 Resultaten inspectiebezoek...5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Resultaten...

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan RMC Groot Klimmendaal op 3 juni 2015 te Arnhem

Rapportage van het inspectiebezoek aan RMC Groot Klimmendaal op 3 juni 2015 te Arnhem Rapportage van het inspectiebezoek aan RMC Groot Klimmendaal op 3 juni 2015 te Arnhem Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2

Nadere informatie

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP)

Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Toetsingskader Follow-up Toezicht operatief proces (FU TOP) Communicatie en overdracht Preoperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk

Nadere informatie

Checklist documenten

Checklist documenten Checklist documenten De checklist kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de voorbereiding voor een -Keurmerk audit. Met de checklist krijgt u een indruk welke onderwerpen mogelijk nog aandacht nodig hebben

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013

ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013 ZKN keurmerk toetsingscriteria geldig van maart 2013 zkn ZELFSTANDIGE KLINIEKEN NEDERLAND KEU RMERK Kies met gezond verstand, kies voor een kliniek met het ZKN-keurmerk Aanpassingen Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Nadere informatie

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp 1.1

Helder kliniek Algemene en organisatorische vragen Eindhoven Enschede Hilversum Rotterdam Velp 1.1 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 1.2 1.3 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Behandelde uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot en met 31 december 2015?

Nadere informatie

Definitief toetsingskader revalidatie centra, versie 2 juli 2015

Definitief toetsingskader revalidatie centra, versie 2 juli 2015 1.1 Accreditatie: HKZ Sinds 2009 gebruikt de revalidatiesector het certificatieschema Medische Specialistische Revalidatiezorg, dat normen stelt aan de kwaliteit in de revalidatiecentra en deze ook toetsbaar

Nadere informatie

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten

St. Lucas Ziekenhuis Winschoten Rapportage naar aanleiding van het toezichtbezoek aan de afdeling nucleaire geneeskunde van het St. Lucas Ziekenhuis Winschoten op 5 december 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 Bevindingen inspectiebezoek.

Nadere informatie

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort

Utrecht Juli 2014. Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Utrecht Juli 2014 Follow Up Rapport Zorgboerderij Karin s zonnestraal te Nieuwpoort Inleiding Op 22 nuari 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek gebracht

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan privé-kliniek Care Vision io februari "005 te Amsterdam

Nadere informatie

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012

s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 s-hertogenbosch Mei 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan CDzorg te Heeze op 10 april 2012 Inleiding Op 10 april 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan. Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA) op 11 juni 2012

Rapportage inspectiebezoek aan. Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA) op 11 juni 2012 Rapportage inspectiebezoek aan Centrum voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA) op 11 juni 2012 te Leiden te Utrecht december 2012, op onderdelen aangevuld mei 2013 kenmerk 2013-514388/45583

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal. Den Haag, Augustus, 2014

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal. Den Haag, Augustus, 2014 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal Den Haag, Augustus, 2014 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Ja: http://www.xpertclinic.nl/ Behandelt uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering. Utrecht, augustus 2013

Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering. Utrecht, augustus 2013 Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering Utrecht, augustus 203 Verantwoorde zorg in abortusklinieken, met ruimte voor verbetering augustus 203 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting

Nadere informatie

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur

Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ. Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ Marijke Bilkert Senior inspecteur Wat ziet de inspecteur: infectiepreventie vanuit het oogpunt van de IGZ De inhoud van deze presentatie

Nadere informatie

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld.

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld. Disclosure slide: Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Nee Geen Geen Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Datum 21 maart 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Kingma,

Datum 21 maart 2013 Onderwerp Bevel ex artikel 8, vierde lid Kwaliteitswet zorginstellingen. Geachte heer Kingma, > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht PER KOERIER EN PER MAIL VERZONDEN Hoffman Kingma Praktijk B.V. Handelend onder de naam Oosteinde Walborg Kliniek T.a.v. de heer S.J.G. Kingma Bestuurder Pieter

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Amsterdam Maart Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013

Amsterdam Maart Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013 Amsterdam Maart 2014 Rapport van het inspectiebezoek aan SKy Zorg te Hilversum op 28 november 2013 Inleiding Op 28 november 2013 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie) een inspectiebezoek

Nadere informatie

Onderwerp Criterium Toetsing Toelichting Bron Termijn. 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de

Onderwerp Criterium Toetsing Toelichting Bron Termijn. 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de Verantwoordelijkheden instelling Perioperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem Dit kan een elektronisch dossier zijn, maar kan ook 1 januari 2011 aanwezig zijn dat te allen tijde

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011

Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari Hertogenbosch, Februari 2011 Rapport van het inspectiebezoek aan Totaalzorg 2000 te Almere op 14 januari 2011 -Hertogenbosch, Februari 2011 Inleiding Op 14 januari 2010 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan UMCG centrum voor revalidatie, locatie Beatrixoord op 19 mei 2015

Rapportage van het inspectiebezoek aan UMCG centrum voor revalidatie, locatie Beatrixoord op 19 mei 2015 Rapportage van het inspectiebezoek aan UMCG centrum voor revalidatie, locatie Beatrixoord op 19 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Oosteinde Walborgkliniek 14 maart 2013 te Amsterdam

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Oosteinde Walborgkliniek 14 maart 2013 te Amsterdam Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Oosteinde Walborgkliniek 2013-497437 Amsterdam, Maart 2013 Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel van het bezoek 4 1.3

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan. Abortuskliniek Stimezo Groningen. op 30 augustus 2012 en 11 april 2013. Groningen

Rapportage inspectiebezoek aan. Abortuskliniek Stimezo Groningen. op 30 augustus 2012 en 11 april 2013. Groningen Rapportage inspectiebezoek aan Abortuskliniek Stimezo Groningen op 30 augustus 2012 en 11 april 2013 te Groningen Utrecht december 2012, op onderdelen aangevuld mei 2013 kenmerk 2013-514416/45573 Inhoud

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie centrum Merem, locatie de Trappenberg op 30 april 2015 te Huizen

Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie centrum Merem, locatie de Trappenberg op 30 april 2015 te Huizen Rapportage van het inspectiebezoek aan Revalidatie centrum Merem, locatie de Trappenberg op 30 april 2015 te Huizen Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Aanleiding inspectiebezoek... 3 2 Resultaten inspectiebezoek...

Nadere informatie

Rapportage inspectiebezoek aan. Abortuskliniek Stimezo Zwolle. op 12 juli en 4 september 2012. Zwolle

Rapportage inspectiebezoek aan. Abortuskliniek Stimezo Zwolle. op 12 juli en 4 september 2012. Zwolle Rapportage inspectiebezoek aan Abortuskliniek Stimezo Zwolle op 12 juli en 4 september 2012 te Zwolle Utrecht december 2012, op onderdelen aangevuld maart 2013 kenmerk 2013-514402/45581 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda

Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis locaties Langendijk en Molengracht 25 oktober 2016, 9: uur Breda Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Omschrijving Instelling Datum/tijd Plaats Vastgesteld verslag thema antistolling Amphia Ziekenhuis

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli Utrecht, Januari 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli Utrecht, Januari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Thuiszorg Urmuc te s Gravenhage op 7 juli 2016 Utrecht, Januari 2017 Inleiding Op 7 juli 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3.

60 vragen. Onderzoeksthema 1: Infectiepreventie. 1. Persoonlijke hygiëne. Niet beoordeeld. 2. Infectiepreventie. Niet beoordeeld. 3. 60 vragen Hieronder volgen de vragen die voortvloeien uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar tandartspraktijk Wijckmans in Ridderkerk (mei 2014). De vragen zijn onderverdeeld naar

Nadere informatie

Emergis T.a.v. Raad van Bestuur Postbus AR GOES

Emergis T.a.v. Raad van Bestuur Postbus AR GOES > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Emergis T.a.v. Raad van Bestuur Postbus 253 4460 AR GOES Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl

Nadere informatie

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom

Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom Definitief rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Poliklinische Apotheek Lievensberg op 12 november 2013 te Bergen op Zoom Den Haag, December 2013 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld.

Disclosure slide: Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld. Disclosure slide: Disclosure belangen spreker Geen (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties Sponsoring of onderzoeksgeld Nee Geen Geen Honorarium of andere (financiële)

Nadere informatie

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014

Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op 3 januari 2014 Rapport van het vervolg inspectiebezoek aan Thuiszorgorganisatie Centraalzorg Vallei & Heuvelrug te Leusden op Amsterdam, februari 2014 V1000732 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling

Nadere informatie

Utrecht, augustus 2015

Utrecht, augustus 2015 Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het ZorgSaam ziekenhuis op 7 juli 2015 te Terneuzen Utrecht, augustus 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan het Ikazia ziekenhuis op 28 mei 2015 te Rotterdam Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5.

Inhoud. 1 Inleiding Aanleiding en belang Onderzoeksvragen Onderzoeksmethode en periode Toetsingskader 5. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht op 26 mei 2015 Utrecht, juli 2015 Inhoud 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni Utrecht December 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Maatwerk in Zorg te Amsterdam op 10 juni 2016 Utrecht December 2016 Inleiding Op 10 juni 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli Utrecht oktober 2014 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli 2014 Utrecht oktober 2014 FU-rapport van het inspectiebezoek aan Kristal Welzorg Groep te Enschede op 31 juli

Nadere informatie

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013

Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013 Definitief rapport van het inspectiebezoek aan Vitaal Thuiszorg te Didam op 22 oktober 2013 Zwolle, November 2013 V1000126 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode

Nadere informatie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie

Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens eindrapport circulaire inspectie > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Apotheek Haagse Ziekenhuizen (AHZ) t.a.v., gevestigd apotheker Escamplaan 900 2547 E DEN HAAG Datum 17 november 2014 Onderwerp Definitief inspectierapport tevens

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Gelderse Vallei op 30 april 2015 te Ede

Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Gelderse Vallei op 30 april 2015 te Ede Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek in het kader van het toezicht infectiepreventie aan Ziekenhuis Gelderse Vallei op 30 april 2015 te Ede Utrecht, juli 2015 Gelderse Vallei op 30 april 2015

Nadere informatie

Datum 11 augustus 2014 Onderwerp Afsluitbrief van het Circulaire inspectiebezoek op 27 mei 2014.

Datum 11 augustus 2014 Onderwerp Afsluitbrief van het Circulaire inspectiebezoek op 27 mei 2014. > Retouradres Postbus 90460 2509 LL Den Haag Apotheek Gelre Ziekenhuizen Albert Schweitzerlaan 31 7334 DZ APELDOORN Datum 11 augustus 2014 Onderwerp Afsluitbrief van het Circulaire inspectiebezoek op 27

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Toetsingskader TOP CTC 2015, richtlijn pre- per- en postoperatieve traject

Toetsingskader TOP CTC 2015, richtlijn pre- per- en postoperatieve traject Verantwoordelijkheden instelling Perioperatieve voortgang Binnen het ziekenhuis moet een sluitend systeem aanwezig zijn dat te allen tijde inzichtelijk maakt waar de patiënt zich bevindt in het preoperatieve

Nadere informatie

Op 28 november 2016 bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) uw ziekenhuis in het kader van het onderwerp Sedatie buiten de OK.

Op 28 november 2016 bezocht de Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) uw ziekenhuis in het kader van het onderwerp Sedatie buiten de OK. > Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen MC Zuiderzee t.a.v. mevrouw. Locatiedirecteur Postbus 5000 8200 GA Lelystad Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2518 6401 DA Heerlen T 088 120 50 00 F 088

Nadere informatie

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen op 16 mei 2007 Juli 2008 2 INSPECTIE VOOR

Nadere informatie

sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 Sedatie 14-11-2012

sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 Sedatie 14-11-2012 sedatie Franske Keuter Coördinerend specialistisch inspecteur IGZ Projectleider Sedatie Heerenveen 17 september 2013 2 Sedatie 14-11-2012 1 context Behoefte zal alleen maar toenemen: aantal ingrepen buiten

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op

Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op Rapport van bevindingen en conclusie naar aanleiding van het onderzoek informatiebeveiliging in ziekenhuizen in IJsselmeerziekenhuizen te Lelystad op 7 maart 2007 Juli 2008 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG

Nadere informatie