Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop"

Transcriptie

1 R Rapportage van het inspectiebezoek aan de Da Vinci Kliniek op 26 juni 2013 te Geldrop

2 R Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek Conclusies en te nemen maatregelen Resultaten inspectiebezoek Inleiding Instelling specifieke informatie Bestuurlijke verantwoordelijkheid Incidentenmanagement en patiëntenrechten Kwaliteitsbeleid professionals Dossiervoering Zorgproces Infectiepreventie Medicatieveiligheid Medische Hulpmiddelen en apparatuur Bijlage 1: Algemene toelichting scorekwalificaties 14 Bijlage 2: Overzicht documenten die zijn ingezien... 15

3 1 Aanleiding inspectiebezoek In het kader van haar toezichthoudende taak heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna te noemen: de inspectie) op 26 juni 2013 een aangekondigd bezoek gebracht aan de Da Vinci Kliniek te Geldrop (hierna te noemen: de kliniek). Tijdens dit inspectiebezoek heeft de inspectie alleen gekeken naar de voorzieningen voor hyperbare zuurstoftherapie (HBOT genaamd) en de werkwijze en bedrijfsvoering inzake het aanbieden van behandelingen met hyperbare zuurstoftherapie. Doel van het inspectiebezoek was te beoordelen of de instelling, voor wat betreft het aanbieden van hyperbare zuurstoftherapie, voldoet aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ). Om tot een verantwoord oordeel te kunnen komen, maakt de inspectie onder andere gebruik van de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken. De vragen zijn gebaseerd op de wet en de daarvan afgeleide richtlijnen, normen, toetsingskaders en (verenigings)standpunten die de koepelorganisaties en beroepsverenigingen hebben ontwikkeld. Het gaat onder andere om de volgende wetten, richtlijnen, normen en toetsingskaders: de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi); de Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ); de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG); de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO); de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ); de Wet op de Medische Hulpmiddelen; de Geneesmiddelenwet; het Toetsingskader sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer (februari 2012); de Leidraad Verantwoordelijkheid medisch specialist bij onderhoud en beheer van medische apparatuur (OMS, 2008); NEN 7510 ; standpunten van onder andere de volgende organisaties: de Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde (NVvHG), de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH), de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en de Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Er is nog geen erkend Nederlands curriculum voor hyperbaar artsen. De NVvHG omarmt het opleidingscurriculum van 2 jaar wat gebaseerd is op de European Committee for Hyperbaric Medicine (ECHM) richtlijnen. V 60541, Pagina 3 van 15

4 De BIG-geregistreerde arts die werkzaam is in een hyperbaar centrum moet in ieder geval kennis hebben van indicaties, contra-indicaties, complicaties, protocollen en noodprocedures met betrekking tot de hyperbare behandeling. Specifiek ten behoeve van het toezicht op de hyperbare zuurstoftherapie heeft de inspectie ook gekeken naar de verplichtingen, verantwoordelijkheden en eisen zoals gesteld in de Arbocatalogus Werken onder Overdruk voor wat betreft het uitvoeren van hyperbare geneeskunde arbeid en voor zover deze verplichtingen, verantwoordelijkheden en eisen van belang zijn voor de patiëntveiligheid. In de Arbocatalous wordt omschreven aan welke opleidingseisen het hyperbaar personeel moet voldoen. Aangegeven wordt dat het personeel een opleiding moet hebben die gebaseerd is op/gelijkwaardig is aan ECoGPHOT, EBAss/ECHM Resources Manual. Tijdens het inspectiebezoek heeft tegelijkertijd de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) een inspectie uitgevoerd die gericht was op het veilig uitvoeren van hyperbare geneeskunde arbeid. Deze rapportage geeft alleen de bevindingen weer van de inspectie van de IGZ. In dit rapport leest u de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de zorg. Voor dit onderzoek waren de volgende vragen leidend: 1. Worden wetgeving, richtlijnen en veldnormen nageleefd? 2. Hoe scoort de kliniek op de criteria voor de randvoorwaarden voor verantwoorde zorg zoals bedoeld in de artikelen 2, 3, en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ)? 3. Geeft de kwaliteit van zorg aanleiding tot handhavingmaatregelen en zo ja, waarom en welke? V 60541, Pagina 4 van 15

5 2 Conclusies en te nemen maatregelen De conclusie van dit inspectieonderzoek luidt: Uw kliniek voldoet op de getoetste onderdelen in voldoende mate aan de voorwaarden voor verantwoorde zorg. V 60541, Pagina 5 van 15

6 3 Resultaten inspectiebezoek 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk leest u hoe de kliniek scoort op de criteria voor de voorwaarden voor verantwoorde zorg, zoals bedoeld in de artikelen 2,3 en 4 van de Kwaliteitswet Zorginstellingen. Deze scores zijn weergegeven op een vierpuntsschaal: onvoldoende, matig, voldoende, goed. De omschrijving van deze scores vindt u in bijlage 1. Onder de tabel wordt een toelichting op de scores gegeven. De scores zijn gebaseerd op: - gesprekken met de bestuurder en vertegenwoordiger(s) van de medische staf en andere medewerkers; - documenten die zijn ingezien; - de beantwoording van de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht particuliere klinieken; - de antwoorden op de kwaliteitsindicatoren Particuliere Klinieken (indien van toepassing); - observaties tijdens de rondgang in de kliniek; - informatie verkregen van de website De nummers in de tabellen verwijzen naar de vragen in de vragenlijst Risicogestuurd Toezicht Particuliere Klinieken. 3.2 Kliniek specifieke informatie De kliniek richt zich op de behandeling van patiënten met chronische wonden en patiënten met diverse vormen van weefselschade na radiotherapie. De behandelingen bestaan onder andere uit Hyperbare Zuurstof Therapie (HBOT) in een hyperbare kamer eventueel gecombineerd met geavanceerde wondzorg. De kliniek is een erkend Zelfstandig Behandelcentrum (ZBC) met instellingsnummer 8997 en heeft in het kader van de WTZi een toelating sinds 4 mei Vergoeding van deze therapie is alleen mogelijk voor de indicaties zoals vastgesteld op 23 februari 2009 door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Door de kliniek wordt alleen verzekerde zorg aangeboden. De kliniek is gehuisvest in een kantoorpand aan de Nieuwendijk 49, 5664 HB te Geldrop. V 60541, Pagina 6 van 15

7 3.3 Bestuurlijke verantwoordelijkheid Organisatiestructuur (directeur en medisch eindverantwoordelijke) (6) Verantwoordelijkheidtoedeling (delegatie en protocollen voorbehouden handelingen) (7 t/m 10) Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren (11 t/m 13) Samenwerking met ziekenhuis (14, 15) Verhuur ruimten aan derden met duidelijke verantwoordelijkheidtoedeling (16 t/m 18) Kwaliteitsbeleid (19) Organisatiestructuur De Stichting Da Vinci Kliniek heeft haar taken uitbesteed aan Da Vinci Kliniek B.V. De Stichting kent een gebruikelijke structuur van een stichtingsbestuur en een Raad van Toezicht. De directie van de kliniek bestaat uit een algemeen directeur en een medisch directeur, tevens duikersarts. De algemeen directeur is eindverantwoordelijke voor de algemene zaken en stuurt de leidinggevende en beleidsbepalende medewerkers aan. De medisch directeur is eindverantwoordelijk voor het gevoerde medisch beleid en stuurt de kliniekartsen aan. Functioneringsgesprekken / regeling disfunctioneren Met alle medewerkers worden functioneringsgesprekken gevoerd. De kliniek is voornemens om in de tweede helft van 2013 een systeem van intercollegiale toetsing voor de medisch specialisten op te zetten. Een eerste intercollegiale toetsing staat gepland voor september De kliniek beschikt nog niet over een vastgestelde regeling disfunctioneren en heeft nog geen systeem voor evaluatie van het individueel professioneel functioneren van medisch specialisten (IFMS) geïmplementeerd. De primaire doelstelling van het IFMS is continue verbetering van het professioneel handelen met als doel om de kwaliteit van de patiëntenzorg te borgen en (waar mogelijk) verder te verbeteren. Dit gebeurt aan de hand van een 360-graden feedback, een portfolio en een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). In het systeem staan de zeven competentiegebieden van het Centraal College Specialismen centraal. V 60541, Pagina 7 van 15

8 Samenwerking met ziekenhuis De kliniek heeft een samenwerkingsverband met het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop. Ingeval van consultvragen of complicaties overlegt de kliniek met het St. Anna Ziekenhuis. Verhuur ruimten aan derden Een behandelruimte van de kliniek wordt, tijdens openingsuren van de kliniek, voor een aantal dagdelen verhuurd aan Dynacorium, een praktijk voor huidtherapie. In de schriftelijke huurovereenkomst is opgenomen dat de kliniek de ruimte aan Dynacorium verhuurt voor het uitoefenen van huid- en oedeemtherapie. In het contract is ook opgenomen dat de huurder er voor dient te zorgen dat het gebruik van eigen apparatuur geen veiligheidsrisico s met zich meebrengt. Kwaliteitsbeleid De kliniek beschikt over een kwaliteitsfunctionaris. Ten tijde van het inspectiebezoek gaf de kliniek aan geauditeerd te zijn voor het ZKN keurmerk. Op 15 augustus 2013 heeft de kliniek het certificaat van het ZKN keurmerk ontvangen voor: a. Het toepassen van hyperbare zuurstof therapie, volgens de richtlijnen van het College van Zorgverzekeringen, bij patiënten met o.a. diabetische (chronische) wonden, osteoradionecrose, radiatieschade na oncologische behandeling van o.a. borst, blaas, darmen, KNO gebied en weke delen, acuut crush letsel, compartiment syndroom, bedreigde flap/graft, chronische osteomyelitis, levensbedreigende infectie en ernstige koolmonoxidevergiftiging; b. Het toepassen van het hele scala aan advanced wound care technieken en behandelingen bij patiënten met (complexe) slecht genezende wonden; c. Het toepassen van patiënteigen bloedplaatjes therapie (PRP) bij patiënten met slecht genezende wonden. 3.4 Incidentenmanagement en patiëntenrechten Klachtenregeling (20 t/m 22) Incidentenbeleid (23, 24) Calamiteitenbeleid (25) Recallprocedures (26) V 60541, Pagina 8 van 15

9 Klachtenregeling De kliniek beschikt over een klachtenregeling conform de wettelijke voorschriften en een actueel klachtenreglement. Incidentenbeleid De kliniek beschikt over een actueel incidentenbeleid. In het meerjarenbeleidsplan is patiëntveiligheid als thema opgenomen waarbij onder andere ingezet wordt op het verder stimuleren en optimaliseren van (bijna) incidentmeldingen ter verbetering van de patiëntveiligheid en kwaliteit van de aangeboden zorg. Calamiteitenbeleid De kliniek beschikt over een actueel calamiteitenbeleid. Recallprocedures Via het individuele patiëntendossier én via een overzichtslijst zijn ingeval van recallprocedures betrokken patiënten traceerbaar. 3.5 Kwaliteitsbeleid professionals Medisch specialisten en basisartsen (27 t/m 30) Verpleegkundigen (27 t/m 30) Assisterende beroepen (27 t/m 30) Naast een medisch directeur, tevens duikerarts, zijn er in de kliniek onder andere ook (wond)verpleegkundigen, een algemeen chirurg en kliniekartsen werkzaam. Voor alle nieuwe medewerkers beschikt de kliniek over een vastgesteld actueel inwerkprogramma. Alle medewerkers worden gestimuleerd tot bij- en nascholing. Tevens vindt er externe toetsing (audit,visitatie) plaats, onder andere een audit gericht op de infectiepreventie als ook een collegiale visitatie. V 60541, Pagina 9 van 15

10 3.6 Dossiervoering Dossiervorming en beheer (31,32) Overdracht (33,34) Bewaartermijn (35) De kliniek beschikt over papieren patiëntendossiers waarvan ook een bericht aan de huisarts en verwijzer aan het einde van de behandeling deel uitmaakt. De dossiers worden 15 jaar bewaard waarmee de kliniek voldoet aan de wettelijke bewaarplicht. 3.7 Zorgproces Voorlichting patiënten (36, 37) Risicoselectie (38 t/m 44) Sedatie en anesthesie (45 t/m 48) Zorg tijden s de behandeling (49 t/m 52) Nazorg (53) Continuïteit van zorg (54 t/m 56) Reanimatiebeleid (57, 58) Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg (59) Voorlichting patiënten De kliniekartsen zijn verantwoordelijk voor de voorlichting van patiënten over de behandeling. Na de voorlichting worden patiënten gevraagd een informed consent te tekenen. V 60541, Pagina 10 van 15

11 Risicoselectie en preoperatief onderzoek De kliniek behandelt geen ASA-klasse 4 patiënten. ASA klasse 3 patiënten worden alleen in overleg met de verwijzend specialist op vitale indicatie behandeld. De behandeld arts onderzoekt vooraf de patiënt en stelt hierbij vast of er behandelingsgerelateerde contra-indicaties bestaan. Indien deze bestaan wordt de patiënt niet behandeld. Sedatie en anesthesie Ten behoeve van de wondbehandeling wordt er in de kliniek lokale anesthesie en oppervlakte infiltratie toegepast conform de aanwezige protocollen. Zorg tijdens de behandeling Zowel voor als tijdens de behandelingen met hyperbare zuurstoftherapie is er altijd een adequaat opgeleide BIG geregistreerde arts aanwezig in de kliniek die voldoende kennis heeft van de indicaties, contra-indicaties, complicaties en noodprocedures met betrekking tot de hyperbare behandeling Nazorg Na afloop van de behandeling krijgen patiënten een afspraak voor controle bij de behandelend arts. Continuïteit van zorg Tijdens de openingstijden van de kliniek is er altijd een arts beschikbaar en kan een patiënt door een arts gezien worden indien geïndiceerd. Buiten de openingstijden van de kliniek kan de patiënte altijd de dienstdoende arts bereiken die de patiënt binnen een uur kan zien indien geïndiceerd. Reanimatiebeleid De kliniek beschikt over een vastgesteld reanimatiebeleid en de reanimatievaardigheden worden onderhouden door regelmatige bijscholing en oefening. Gestandaardiseerde en geprotocolleerde zorg Alle zorgprocessen zijn gestandaardiseerd in actuele protocollen 3.8 Infectiepreventie Beleid, MRSA, Hepatitis B en surveillance (60 t/m 65) Infectiepreventie: gedrag (66, 67) V 60541, Pagina 11 van 15

12 Infectiepreventie: bouwkundige voorzieningen (rondgang) Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium (68 t/m 72) NVT Beleid, MRSA, Hepatitis en surveillance De kliniek beschikt over een vastgesteld actueel infectiepreventiebeleid inclusief MRSA beleid en maakt gebruik van een ziekenhuishygiënist van buiten de kliniek. De kliniek houdt een infectieregistratie bij en er vindt aantoonbaar surveillance van wondinfecties plaats. De kwaliteitsmanager is verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de WIP-richtlijnen. Personeel is ingeënt tegen hepatitis. Infectiepreventie: gedrag De kliniek beschikt over een actueel protocol persoonlijke hygiëne en een actueel protocol kledingvoorschrift. Infectiepreventie: bouwkundige voorzieningen De bouwkundige voorzieningen staan een goede infectiepreventie niet in de weg. Reiniging, desinfectie en sterilisatie instrumentarium De kliniek gebruikt alleen disposables. Voor de reiniging en desinfectie van ruimten en materialen beschikt de kliniek over een actueel protocol. 3.9 Medicatieveiligheid Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht (73 t/m 76) Dubbelcheck medicatie (77) Propofol (78) nvt Voorraadbeheer, opslag, controle en toezicht De benodigde medicatie wordt geleverd door de Anna Apotheek uit Geldrop. De apotheker van deze apotheek treedt op als toezichthoudend apotheker voor de kliniek. De controle op de medicijnvoorraad en de vervaldata is geprotocolleerd. De kliniek beschikt over een schriftelijke regeling voor het sleutelbeheer en gebruik V 60541, Pagina 12 van 15

13 van de medicijnkast. Ten tijde van het inspectiebezoek ontbrak het aan een temperatuurlogger op de medicijnkoelkast. De koelkast is inmiddels voorzien van een temperatuurlogger. Dubbelcheck medicatie Toe te dienen medicatie wordt gedubbelcheckt, zowel bij voor toediening gereed maken als bij de toediening zelf. Propofol In de kliniek wordt geen propofol gebruikt Medische Hulpmiddelen en apparatuur Implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur en technieken (79) Onderhoud apparatuur (80), R23 Implementatie nieuwe medische hulpmiddelen, apparatuur en technieken Voor de introductie van de toepassing van nieuwe (steriele) medische hulpmiddelen heeft de kliniek een procesbeschrijving opgesteld. Onderhoud apparatuur Alle medische apparatuur is voorzien van sticker waarop de datum van het volgend onderhoud is weergegeven. Er is geen apparatuur aangetroffen waarvan de onderhoudsdatum was overschreden. V 60541, Pagina 13 van 15

14 Bijlage 1: algemene toelichting scorekwalificaties Onvoldoende Matig Voldoende Goed Afwezigheid van de norm; de norm wordt onvoldoende nageleefd. Norm aantoonbaar aanwezig, maar niet consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn niet voldoende algemeen bekend. Norm operationeel; norm wordt consequent nageleefd; schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Norm geborgd; norm wordt consequent nageleefd en schriftelijke procedures zijn algemeen bekend. Bovendien is er sprake van regelmatige evaluatie en zo nodig bijstelling. V 60541, Pagina 14 van 15

15 Bijlage 2: Overzicht documenten die zijn ingezien Jaarverantwoording Zorginstellingen 2011 Directieverslag 2012 (versie ) Jaarplan beleid Da Vinci Kliniek 2013 (versie ) Klachtenreglement (versie ) Ontslagbericht naar verwijzend specialist, ziekenhuis, huisarts Patiëntenvoorlichtingsmateriaal Medisch intake formulier nieuwe patiënt (versie ) Inhoudsopgave protocollen (versie ) Protocol reiniging en desinfectie van ruimten en materialen (versie ) Protocol reiniging en desinfectie van handen (versie ) Protocol prikaccidenten (versie ) Protocol opslag steriele medische hulpmiddelen (versie ) Protocol persoonlijke hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen (versie ) Protocol MRSA (versie ) Protocol Intraveneuze verblijfscanule tbv calamiteiten (versie ) Overzichtslijst voorbehouden en risicovolle handelingen (versie ) Samenwerking Da Vinci Kliniek/ St Anna Ziekenhuis Geldrop inzake complicaties HBO-therapie ( ) Samenwerkingsovereenkomst Stichting Da Vinci Kliniek/Da Vinci Kliniek BV Samenwerkingsovereenkomst kliniek/plastisch chirurg Overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd voor artsen zonder samenwerkingsovereenkomst met de kliniek (versie ) Overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd voor medisch specialisten zonder samenwerkingsovereenkomst met de kliniek (versie ) Huur- en gebruikersovereenkomst Da Vinci Kliniek/Dynacorium ( ) Functieomschrijvingen kliniekarts, operator, attendant, wondconsulent, verpleegkundige Ontruimingsplan (versie ) V 60541, Pagina 15 van 15

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk Leidraad Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk 1 Inhoudsopgave 1. BELEID & MANAGEMENT... 10 1.1 ZORGAANBOD... 10 1.2 KWALITEITSBELEID... 10 1.3 JAARVERSLAG... 11 1.4

Nadere informatie

Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken

Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken Datum laatste revisie: 01-11-2011 Opdrachtgever: NVPC Projectnr. SKMS: 4119695 Auteurs: Rob Schieman en Jacqueline Bakx,

Nadere informatie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Datum laatste revisie: 8 oktober 2012 Opdrachtgever: NVPC Auteurs: Rob Schieman en Jacqueline Bakx, organisatieadviseurs OAZ Hay Winters, plastisch chirurg

Nadere informatie

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012

Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012. Den Haag, februari 2012 Rapport van het inspectiebezoek aan H.V.P. Zorg B.V. te Den Haag op 19 januari 2012 Den Haag, februari 2012 Inleiding Op 19 januari 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces

Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces Den Haag, oktober 2008 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Met genoegen bied ik u hierbij het rapport van de Inspectie

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Sint Antonius te Heusden op 23 oktober 2007

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Sint Antonius te Heusden op 23 oktober 2007 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek aan zorgcentrum Sint Antonius te Heusden op 23 oktober 2007 s Hertogenbosch, december 2007 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek op 27 april 2005 aan Huize Valckenbosch te Zeist

1 RAPPORT. Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek op 27 april 2005 aan Huize Valckenbosch te Zeist 1 RAPPORT Rapport naar aanleiding van het inspectiebezoek op 27 april 2005 aan Huize Valckenbosch te Zeist Amsterdam, mei 2005 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Resultaten

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Thuiszorg Service Nederland te Veendam op 24 september 2012. Zwollle, november 2012

Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Thuiszorg Service Nederland te Veendam op 24 september 2012. Zwollle, november 2012 Rapport naar aanleiding van het algemeen toezichtbezoek aan Thuiszorg Service Nederland te Veendam op 24 september 2012 Zwollle, november 2012 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Bevindingen inspectiebezoek 4 2.1 Opzet

Nadere informatie

Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012

Auditrapport. Criteria ZKN Keurmerk. Certificatieonderzoek. Naam: Kliniek Lasik Centrum Plaats: Boxtel en Velp. Rapportdatum: 16 februari 2012 Rapportdatum: 16 februari 2012 Auditrapport riteria ZKN Keurmerk ertificatieonderzoek Naam: Kliniek Lasik entrum Plaats: Boxtel en Velp Kiwa N.V. ertificatie en Keuringen Zuidwest Nederland Stationspark

Nadere informatie

Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013

Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013 Rapport van het herinspectiebezoek aan Berkumstede, centrum voor wonen en welzijn, te Zwolle op 2 december 2013 Zwolle, december 2013 V65441 Vooraf Mede op grond van de bevindingen in dit rapport heeft

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde

Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Vervolgonderzoek 2011/2012 Utrecht, mei 2012 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd

Nadere informatie

Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde

Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd en grotendeels op orde Vervolgonderzoek 2011/2012 Utrecht, mei 2012 Naleving normen nieuwe zorgmodel voor asielzoekers verder verbeterd

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Zorg Stichting Vivence in Borculo op 6 mei 2015 Utrecht juli 2015 V1005309 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en belang 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Methode 3 1.4 Toetsingskader

Nadere informatie

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport SW? +111"1. ~ƒ25 04 J% Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 392 8000 AJ Zwolle De Driestroom, T.a.v. de heer Ir. W.A.P. Muilenburg, raad

Nadere informatie

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten

Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 73 BIJLAGEN RAPPORT VERPLEEGHUISZORG: KWALITEITSSALG IS GAANDE BIJLAGE 2 Infectiepreventie in verpleeghuizen: Noodzaak voor veiligheid cliënten 1 Inleiding 74 1.1 Aanleiding 74 1.2 Belang 74 1.3 Doelstelling

Nadere informatie

Richtlijn Elektronisch voorschrijven

Richtlijn Elektronisch voorschrijven Richtlijn Elektronisch voorschrijven Colofon Richtlijn Elektronisch voorschrijven Deze richtlijn is opgesteld door: GGD Nederland, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, KNOV, LHV, NHG, NPCF, NVAVG, NVZ, NVZA, OMS,

Nadere informatie

Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013

Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Postbus 489 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl

Nadere informatie

Kraamzorg in ontwikkeling. Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten

Kraamzorg in ontwikkeling. Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten Kraamzorg in ontwikkeling Weinig risico s in de kraamzorg, veel risico s in de keten Den Haag, april 2009 Aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hierbij ontvangt u

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012

Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis. Beleidsplan 2007-2012 Patiëntveiligheid in het Maaslandziekenhuis Beleidsplan 2007-2012 augustus 2007 Verantwoordelijken: ziekenhuisdirectie voorzitter Medische Staf directeur Facilities directeur Human Resources Auteurs: Benno

Nadere informatie

Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg

Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg Uitwerking bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Wet BIG 2 Inhoudsopgave Voorwoord...5 1 Inleiding...7 2 Bevoegdheidsregeling

Nadere informatie

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015

Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren. Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne en infectiepreventie te verbeteren Utrecht, april 2015 Instellingen in ouderenzorg nemen nog steeds onvoldoende actie om hygiëne

Nadere informatie

Utrecht Februari 2015. Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting De Berkelhof op 14 januari 2015

Utrecht Februari 2015. Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting De Berkelhof op 14 januari 2015 Utrecht Februari 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting De Berkelhof op 14 januari 2015 Inleiding Op woensdag 14 januari 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake

Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen is haalbaar, van integraal risicomanagement is nog geen sprake Utrecht, november 2012 Accreditatie van het veiligheidsmanagementsysteem

Nadere informatie

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011

Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter. Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief risicomanagement blijft ver achter Utrecht, oktober 2011 Implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem vordert, maar prospectief

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE

PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE PROFESSIONEEL STATUUT ACCARE Wat is er gewijzigd? Op grond van nieuwe regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit is het Professioneel Statuut gewijzigd. De eisen aan het hoofdbehandelaarschap zijn strikter

Nadere informatie