Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersraad Trivire

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersraad Trivire"

Transcriptie

1 Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersraad Trivire A VASTSTELLING Artikel 1 Gelet op de artikelen 9, 15 en 23 van de statuten van de Stichting Huurdersraad Trivire is onderstaand huishoudelijk reglement op 19 oktober 2009 door het bestuur vastgesteld. B DEFINITIES Artikel 2 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: Huurdersraad: De Stichting Huurdersraad Trivire; Statuten: De statuten van de huurdersraad; Bestuur: Alle leden van de huurdersraad, zoals genoemd in artikel 6 van de statuten; Bestuursfunctie: Voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester en coördinator werkgroep; Verhuurder: Woningcorporatie Stichting Trivire; Huurder: Persoon, die met betrekking tot een bepaalde woning een huurovereenkomst is aangegaan met verhuurder. Onder huurder wordt ook begrepen de medehuurder. Tevens wordt onder huurder verstaan, degene die de woning met toestemming van de verhuurder huurt van een huurder die de woning van de verhuurder huurt. Huurdersorganisatie: Een organisatie (huurderscommissie, huurdersvereniging of bewonerscommissie), die aannemelijk kan maken, dat zij de collectieve belangen van een aanzienlijk aantal huurders van één of meerdere complexen behartigt. Dit belang kan zowel geografisch als een specifiek huurder kenmerk betreffen. De organisatie moet erkend zijn door de verhuurder en de samenwerkingsovereenkomst tussen verhuurder, huurdersraad en huurdersorganisaties moet zijn medeondertekend. C DOEL Artikel 3 Het doel van dit reglement is de verduidelijking van de dagelijkse interne gang van zaken en de wijze waarop binnen de huurdersraad procedures moeten worden afgehandeld. D HET BESTUUR Artikel 4: Benoeming Een voordracht van een bestuurslid door een huurdersorganisatie als bedoeld in artikel 8, lid 4 van de statuten moeten tevens vergezeld gaan van de persoonsgegevens en adresgegevens van het kandidaat bestuurslid. Artikel 5: Informatie nieuwe bestuursleden Ieder bestuurslid van de huurdersraad ontvangt van de secretaris bij zijn of haar toetreding de samenwerkingsovereenkomst, het huishoudelijk reglement, de statuten, de namen en adressen van de overige bestuursleden en op de huurdersraad betrekking hebbende stukken. Alle overige bestuursleden ontvangen de gegevens van het nieuwe bestuurslid. Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 1 van 9

2 Artikel 6: Informatie aan huurders Het bestuur heeft de taak om de huurders zo goed en zo volledig mogelijk te informeren of te waarborgen dat de voor participatie benodigde informatie de bij het participatieproces betrokken huurders daadwerkelijk bereikt. Daartoe worden de volgende regels gehanteerd: De agenda s en de verslagen van de vergaderingen van het bestuur en werkgroepen, het jaarverslag, de financiële verantwoording, de begroting, het werkplan, de statuten en dit reglement worden zodanig op een web-site geplaatst dat iedere huurder hiervan kennis kan nemen. Vertrouwelijke informatie wordt niet gepubliceerd. Artikel 7: Dagelijks Bestuur (DB) 1. De voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting. Hoofdtaken van het DB zijn: Het bevorderen van een goede werkwijze van de huurdersraad en haar overige werkgroepen; Het toezien op de naleving van de statuten, samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement; Het uitvoeren van de dagelijkse gang van zaken van de huurdersraad; Het vervullen van een actieve rol in de voorbereiding en uitvoering van besluiten van de huurdersraad; Het deelnemen aan het Gemeenschappelijk Overleg Huurdersraden Drechtsteden; Het onderhouden van contacten met de directeur-bestuurder(s) en (afgevaardigden) van de Raad van Toezicht; Representatie van de huurdersraad bij bijzondere aangelegenheden; Het volgen van de voortgang van de ingestelde werkgroepen; Het werven vanuit en laten kiezen door de huurdersraad van coördinatoren voor de in te stellen werkgroepen. 2. Het dagelijks bestuur voert opdrachten uit waarvoor door het bestuur een mandaat is gegeven en neemt zonodig snelle besluiten waarover in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording wordt afgelegd. 3. Het dagelijks bestuur stelt zelf haar vergaderfrequentie vast maar komt tenminste 3 weken voorafgaand aan een vergadering van het bestuur bijeen. Artikel 8: Taak voorzitter 1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde en is bevoegd wanneer die orde door aanwezigen op enigerlei wijze verstoord wordt, hen die dit doen, te doen verwijderen of de vergadering te schorsen. 2. De voorzitter zal de agendapunten, die besproken moeten worden, zodanig inleiden dat iedereen in staat is hierover zijn mening te geven. 3. Nadat elk bestuurslid de gelegenheid heeft gehad tot zijn inbreng, geeft de voorzitter een samenvatting en formuleert de besluiten. 4. De voorzitter coördineert de bestuurswerkzaamheden en draagt er zorg voor dat besluiten binnen de gestelde tijdsduur en volgens de vastgestelde procedure worden uitgevoerd. 5. De voorzitter heeft de leiding bij de uitvoering van alle aan het dagelijks bestuur toebedeelde taken. Hij of zij regelt met het dagelijks bestuur de volgorde van behandeling van onderwerpen en/of zaken welke ter bespreking of afhandeling door de huurdersraad behandeld moeten worden. 6. Zonodig overlegt de voorzitter, op verzoek van en namens het bestuur, met de directeur-bestuurder(s). Hij of zij laat zich hierbij altijd vergezellen door minimaal een lid van het dagelijks bestuur. 7. Belangrijke uitgaande stukken worden door de voorzitter medeondertekend. Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 2 van 9

3 Artikel 9: Taak vice-voorziiter 1. De vice-voorzitter neemt bij ontstentenis van de voorzitter al zijn taken waar en assisteert, in onderling overleg, de voorzitter, tijdens de uitvoering van zijn functie, zoveel mogelijk bij zijn of haar taken. 2. Op verzoek van het bestuur kan de vice-voorzitter bijzondere taken op zich nemen. Artikel 10: Taak secretaris 1. De secretaris is verantwoordelijk voor: Het onderhouden van contacten met de bestuursleden; De agenda s van (dagelijks)bestuursvergaderingen in overleg met de voorzitter en overige leden van het dagelijks bestuur; Behandeling van bestuursstukken en stukken die de stichting aangaan; Verzorging van het jaarverslag; Beheer van het archief; Beheer van rooster van aftreding; De lijst met functies en samenstelling bestuurscommissies en werkgroepen; De vergaderschema s; Coördinatie bij wijzigen van statuten, het huishoudelijk reglement en samenwerkingsovereenkomst; Verzorgen van externe correspondentie; Medeondertekening van uitgaande stukken. 2. De secretaris zorgt voor informatieoverdracht aan het bestuur van alle zaken die hem of haar ter kennis wordt gebracht en voor het goed kunnen functioneren van het bestuur noodzakelijk is. 3. Van alle bijeenkomsten van het bestuur, het dagelijks bestuur, de werkgroepen en de overlegvergadering met verhuurder, wordt door het secretariaat een schriftelijk verslag gemaakt. Dit verslag wordt binnen twee weken aan alle deelnemers van de betreffende bijeenkomst toegezonden en gaat vergezeld van een presentielijst van op de bijeenkomst aanwezige deelnemers. In de eerstvolgende bijeenkomst van de betreffende vergadering wordt dit verslag ter goedkeuring op de agenda geplaatst. 4. Invulling van bovenstaande taken van het secretariaat kan onder verantwoording van de secretaris verzorgd worden door een vrijwilliger die op wil treden als notulist of door een ingehuurde kracht (ambtelijk secretaris). Artikel 11: Taak penningmeester Taken van de penningmeester zijn: Beheert de financiën en verzorgt de financiële administratie; Verzorgt het financiële jaarverslag en in samenspraak met het dagelijks bestuur de begroting; Is namens de vereniging gemachtigd betalingen te verrichten en gelden in ontvangst te nemen; Doet regelmatig verslag aan het bestuur van de financiën en draagt zorg voor een financieel kwartaalbericht voor het bestuur; Bewaakt de financiële begroting en draagt er zorg voor dat deze niet wordt overschreden; Draagt zorg voor de inkopen van de stichting en controleert de te betalen rekeningen op juistheid; Controle, uitbetaling en/of mede-parafering van de onkostendeclaraties; Medeondertekening van uitgaande financiële stukken en contracten, die financiële consequenties voor de stichting hebben. Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 3 van 9

4 Artikel 12: Rooster van aftreden 1. Het bestuur stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, lid 1 en de overgangsbepaling van de statuten, binnen drie maanden na de aanvang van de eerste zittingsperiode een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden omvat in ieder geval; De naam van ieder bestuurslid; De bestuursfunctie; Het jaar waarop de periode is aangevangen; Het jaar waarop de benoeming is beëindigd. 2. De secretaris past na de (her)benoeming van één of meer bestuursleden het in het eerste lid van dit artikel genoemde rooster onverwijld aan. Dit rooster van aftreden maakt officieel deel uit van dit reglement (bijlage 1) en wordt door de secretaris beheerd. 3. Tijdens de laatste bestuursvergadering van een kalenderjaar wordt de volgend jaar aftredende bestuursleden gevraagd of zij herkiesbaar zijn. Herverkiezing en nieuwe benoemingen vindt plaats tijdens de eerste vergadering van een nieuw kalenderjaar. Artikel 13: Bewaking van de huurdersparticipatie Het dagelijks bestuur heeft onder meer als taak de kwaliteit van de participatie te bewaken en tracht dat als volgt te bewerkstelligen: Volgt nauwkeurig signalen uit achterban met betrekking tot de kwaliteit van het participatieproces; Toetst of de participatie verloopt conform datgene wat in wet- en regelgeving en in de samenwerkingsovereenkomst met de verhuurder is vastgelegd; In het geval dat de verhuurder in gebreke is, zal het dagelijks bestuur dit onmiddellijk agenderen voor overleg met de huurdersraad en daarna de verhuurder; Wanneer een huurdersorganisatie zich voor een complex probleem gesteld ziet en dat zelf niet kan oplossen, dan kan zij de huurdersraad verzoeken om ondersteuning. De huurdersraad zal de vragende partij zoveel mogelijk met de ter beschikking staande middelen te hulp komen. E WERKGROEPEN Artikel 14: Onderwerpen werkgroepen Conform artikel 15 van de statuten worden de navolgende werkgroepen ingesteld: 1. Werkgroep Woningbeheer en financiën, met als onderwerpen: Slopen & nieuwbouw; Onderhoud en verbetering; Verkoop & aankoop; Financiën corporatie. 2. Werkgroep Verhuur, welzijn, leefbaarheid en zorg, met als onderwerpen: Toewijzing- en verhuurbeleid(woonkeus); Uitspraken klachtencommissies; Welzijn & zorg; Leefbaarheid; Huisvesting bijzondere doelgroepen. 3. Werkgroep Service, diensten en huurprijzen, met als onderwerpen: Beleid en samenstelling huurprijzen; Kwaliteitsniveau en prijs van pakket van diensten; Overeenkomsten met huurders; Servicekosten. Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 4 van 9

5 4. Werkgroep Informatievoorziening, met als onderwerpen: Ondersteuning (oprichting) nieuwe huurdersorganisaties; Contacten met huurdersorganisaties, die geen vertegenwoordiging in de huurdersraad hebben; Informatievoorziening richting belanghebbenden (web-site). Artikel 15: Coördinator werkgroep 1. Het bestuur benoemt uit haar midden een coördinator voor elke werkgroep. 2. De hoofdtaak van de coördinator is: Woordvoerder en leider van de werkgroep; Voert vooroverleg met vertegenwoordigers van verhuurder omtrent vergaderdata en ter beschikking te stellen stukken; Nodigt de leden van de werkgroep uit voor de vergaderingen; Zorgt voor de beschikbaarheid van onderlinge stukken. Artikel 16: Huurdersdeelname 1. Het dagelijks bestuur zal, middels publicatie, alle huurders uitnodigen voor deelname aan de werkgroepen. 2. De deelnemende huurder moet persoons- en adresgegevens verstrekken aan het secretariaat. 3. Van de deelnemende huurder wordt een actieve bijdrage verwacht. Artikel 17: Externe deskundigen 1. Het bestuur kan, indien het met het oog op een goede taakvervulling van een werkgroep nodig oordeelt, externe deskundigen benoemen, die tijdelijk aan de werkzaamheden van de werkgroep deelnemen. 2. Als aan het tijdelijke werk van de externe deskundige kosten zijn verbonden, dan wordt vooraf offerte opgemaakt en vastgesteld welke adviezen verwacht worden. Artikel 18: Vergaderingen werkgroepen 1. De werkgroepen krijgen mandaat van het bestuur om met de verhuurder op MT-of afdelingsniveau te overleggen en te onderhandelen. 2. Alle werkgroepen krijgen in de bestuursvergadering, middels een vast agenda punt (verslag werkgroepen) de gelegenheid om hun verslag(en)en hun vorderingen toe te lichten, te reageren op vragen vanuit de huurdersraad en rekenschap af te leggen omtrent het gevoerde overleg en de onderhandelingen. 3. De werkgroep geeft zelf geen adviezen aan verhuurder. Dit is voorbehouden aan het bestuur. 4. Van bijeenkomsten van werkgroepen wordt een verslag gemaakt. Indien overleg plaatsvindt met de verhuurder, verzorgt de verhuurder in principe het verslag. Indien de werkgroep onderling bijeen is geweest verzorgt zij zelf de verslaglegging. Hiervoor wordt, in onderling overleg, iemand aangewezen. 5. Correspondentie met verhuurder vindt plaats door de coördinator van de betreffende werkgroep met een kopie aan het secretariaat van de huurdersraad. 6. De leden van het dagelijks bestuur zijn bevoegd om, ongevraagd, bijeenkomsten van de werkgroepen van de huurdersraad bij te wonen. 7. Elke deelnemer aan een vergadering van de werkgroep is verplicht om bij verhindering tot het bijwonen van een geplande vergadering zich tijdig af te melden bij de coördinator van de betreffende werkgroep of bij de secretaris. Indien dit twee opeenvolgende keren zonder geldige reden wordt verzuimd neemt de coördinator contact op met de betrokken huurder. Als er geen geldige Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 5 van 9

6 reden is zal aan het bestuur, conform artikel 15 lid 3 van de statuten, de huurder deelname aan de werkgroep weigeren. Artikel 19: Vergaderingen coördinatoren en dagelijks bestuur Op verzoek van de voorzitter van het dagelijks bestuur kunnen bijeenkomsten belegd worden tussen de coördinatoren en (afvaardiging van) het dagelijks bestuur ter bespreking van de interne zaken binnen de werkgroepen. F BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN Artikel 20: Presentielijst Voorafgaande aan elke vergadering wordt een presentielijst getekend. De voorzitter of coördinator van de werkgroep waarmerkt en controleert deze presentielijst. Artikel 21: Bestuursstukken 1. Bestuursstukken zijn documenten die relevant zijn voor het functioneren van het bestuur. Bestuursstukken zijn in ieder geval: Notulen van de bestuursvergadering; Verslagen van werkgroepen; Verslagen van organisaties en commissies waarin een vertegenwoordiger van de huurdersraad zitting heeft; Jaarstukken huurdersraad; Begroting; Tussentijds verslag penningmeester; Vergaderschema s; Lijst ingekomen en verzonden stukken; Verslagen overlegvergaderingen met de verhuurder; Rooster van aftreden; Adressenlijst bestuurders en werkgroepleden; Informatie verkregen van verhuurder (zoals jaarverslag, begroting of voor behandeling van agendapunten relevante informatie). 2. Bestuursstukken worden ter kennisgeving gestuurd aan bestuursleden. 3. Bestuursleden hebben het recht om de op de lijst vermelde ingekomen en verzonden stukken in te zien. Artikel 22: Bestuursvergaderingen 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden in Dordrecht of in Zwijndrecht en hebben een maximale duur van 2,5 uur. Indien onder tijdsdruk agendapunten niet behandeld kunnen worden, zullen deze in overleg door geschoven worden naar de volgende bestuursvergadering, of behandeld worden in een extra bestuursvergadering indien dit door de meerderheid van het bestuur wenselijk wordt geacht. 2. Indien een individueel bestuurslid een bepaald onderwerp op de agenda geplaatst wil zien, moet altijd vooraf overleg plaats vinden met de voorzitter of secretaris. 3. Stukken voor een vergadering dienen minimaal één week voor aanvang van die vergadering in het bezit te zijn van betrokkenen. 4. Alle stukken inzake te behandelen onderwerpen zijn in beginsel openbaar, tenzij de indiener gemotiveerd aangeeft dat er tot een bepaalde datum een embargo op rust of vertrouwelijk blijven. Dit wordt dan extra met het woord vertrouwelijk op het bestuursstuk aangegeven. De bestuursleden verplichten zich dan de vertrouwelijkheid in acht te nemen. 5. Elke deelnemer aan een bestuursvergadering is verplicht om bij verhindering tot het bijwonen van geplande vergadering zich tijdig af te melden bij de secretaris. Indien dit drie opeenvolgende keren zonder geldige reden wordt Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 6 van 9

7 verzuimd neemt het dagelijks bestuur contact op met de betrokken huurdersorganisatie. Als er geen geldige reden is, zal aan de huurdersorganisatie gevraagd worden een vervangend lid af te vaardigen. 6. Het bestuur kan te allen tijde adviseurs inschakelen. Deze kunnen door de voorzitter ter vergadering worden uitgenodigd om advies toe te lichten en desgewenst verdere informatie te verstrekken. 7. De bestuursvergaderingen zijn openbaar tenzij de voorzitter, in samenspraak met het dagelijks bestuur, anders beslist. 8. De navolgende vaste agendapunten zullen tenminste voor de reguliere bestuursvergadering worden opgenomen: Berichten van verhindering; Vaststelling agenda; Mededelingen; Vaststelling notulen vorige vergadering; Afhandeling besluitenlijst; Ingekomen en verzonden stukken; Verslagen van het dagelijks bestuur; Verslagen van werkgroepen; Verslagen van vertegenwoordigers in diverse organisaties en commissies; Datum en plaats volgende vergadering; Rondvraag. 9. De coördinatoren van werkgroepen en ook de vertegenwoordigers van de diverse organen en gemeentelijke commissies kunnen in de bestuursvergadering een toelichting geven op de verslagen en lopende werkzaamheden van de werkgroepen en organisaties. 10. De vergadering kan voor een bepaalde tijd worden geschorst. De agenda wordt na de hervatting op de eerder vastgestelde volgorde afgewerkt. De voorzitter bepaalt de duur van de schorsing. 11. De notulen en verslagen van vergaderingen worden gemaakt door de secretaris of door een door het bestuur aangetrokken notulist(e) of ambtelijk secretaris. Een besluitenlijst moet worden bijgevoegd. 12. Alle concept verslagen van de vergadering worden uiterlijk binnen veertien dagen na de betreffende vergadering aan de deelnemers toegezonden. Artikel 23: Overleg met directeur bestuurder 1. Overlegvergaderingen van het bestuur met de directeur-bestuurder vindt tenminste eenmaal per jaar plaats, tenzij de partijen anders overeenkomen. 2. De agenda van het overleg wordt door de voorzitter en de directeur-bestuurder gezamenlijk bepaald en zal minimaal één week voorafgaande aan het overleg aan de deelnemers worden toegezonden. Artikel 24: Overleg met huurdersorganisaties 1. Overlegvergaderingen van het bestuur met vertegenwoordigers van alle huurdersorganisaties vindt tenminste eenmaal per jaar plaats. 2. De agenda van het overleg wordt door het dagelijks bestuur bepaald en zal minimaal drie weken voorafgaande aan het overleg aan de deelnemers worden toegezonden, tenzij dit door het spoedeisende karakter van de vergadering niet plaats kan vinden. Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 7 van 9

8 G FINANCIELE ZAKEN Artikel 25, Financiele transacties 1. Indien de stichting geen directe geldmiddelen van verhuurder ontvangt worden alle financiële transacties door verhuurder afgewikkeld. Voor uitgaven die niet zijn begroot moet eerst toestemming aan verhuurder worden gevraagd, voordat de verplichting kan worden aangegaan. De penningmeester is in deze contactpersoon met verhuurder. 2. Indien de stichting directe geldmiddelen van verhuurder ontvangt worden alle financiële transacties door de penningmeester afgewikkeld. Voor uitgaven die niet zijn begroot moet eerst toestemming aan de verhuurder worden gevraagd, voordat de verplichting kan worden aangegaan. Artikel 26, Kascommissie 1. Indien de stichting directe geldmiddelen van verhuurder ontvangt wordt er jaarlijks, ter controle van de financiele transacties, uit het bestuur een kascommissie, bestaande uit twee leden, benoemd. 2. De leden van de kascommissie kunnen maximaal drie achtereenvolgende jaren worden herbenoemd. 3. De kascommissie brengt verslag uit aan het bestuur. Artikel 27, Vergadervergoeding (presentiegeld) De bestuursleden en werkgroepleden kunnen 10 euro presentiegeld en de gemaakte reiskosten declareren, per volgens de presentielijst, bijgewoonde vergadering. Artikel 28: Bijzondere vergoedingen 1. Een coördinator van een werkgroep en de leden van het dagelijks bestuur ontvangen een extra vergoeding van 10 euro per maand, ter dekking van telefoon- en computerkosten. 2. Voor het bijwonen van externe vergaderingen (GOHD, woonkeus etc.) wordt per vergadering een vergoeding van 10 euro gegeven, tevens worden de gemaakte reiskosten vergoed. 3. Bij autogebruik wordt in bijzondere gevallen, na vooraf overleg met de penningmeester of voorzitter een vergoeding van 0,30 euro per km gegeven. Declaratie is noodzakelijk. 4. Extra onkosten worden alleen na overlegging van betalingsbewijzen per declaratie vergoed. 5. Eenmaal per jaar vindt indexering en evaluatie van de vaste vergoedingen plaats. Het voorstel daaromtrent van het Dagelijks Bestuur moet door de huurdersraad worden goedgekeurd Artikel 29: Indienen declaraties 1. Declaraties moeten minimaal per kwartaal worden ingediend bij de penningmeester. De laatste declaratie van het lopende jaar moet voor 10 december zijn ingediend. Na deze datum gemaakte kosten kunnen in het eerste kwartaal van het volgende jaar worden ingediend. De penningmeester verzorgt de controle, de registratie en de uitbetaling of doorzending naar verhuurder. 2. De penningmeester tekent alle nota's die richting verhuurder gaan, behalve voor zelf aangeschafte zaken en kosten van een eventueel extern secretariaat. Dan tekent de secretaris. 3. Iedereen tekent zijn eigen declaratie. Voordat deze worden uitbetaald of naar verhuurder gaan tekent de penningmeester voor akkoord. De declaratie van de penningmeester wordt door de voorzitter geaccordeerd; Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 8 van 9

9 H OVERIGE ZAKEN Artikel 30: Schriftelijke communicatie Waar in de statuten sprake is van schriftelijke communicatie, wordt daarmee ook de communicatie per bedoeld. Artikel 31: Informatie Het bestuur behoudt zich het recht voor onder eigen verantwoordelijkheid haar standpunt naar huurders te publiceren. Zij zal daartoe eerst overgaan nadat dit standpunt bekend is bij de verhuurder. Artikel 32: Slotbepaling In alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet, beslist het bestuur. Huishoudelijk reglement Stichting Huurdersraad Trivire ; versie ; Blad 9 van 9

Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire

Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire A: VASTSTELLING Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Gelet op de artikelen 9, 15 en 22 van de statuten van de Stichting Huurdersparticipatieraad Trivire is onderstaand huishoudelijk reglement op 30-11-2015

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Januari 2014 Concept versie 6, oktober 2013 Huurdersvereniging InterWhere Kometenstraat 6 A, 1443 BA Purmerend. tel. 0299-770 014 E-mail: info@interwhere.nl internet www.interwhere.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENBELANG VALKENSWAARD Artikel 1 1.1 Krachtens het in artikel 16 van de Statuten van de Stichting SeniorenBelang Valkenswaard (verder te noemen SBV) bepaalde is er

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Wijkraad Herten Artikel 1 Algemeen 1.1 In elk voorkomend geval zijn steeds alle daarop betrekking hebbende artikelen uit de statuten en huishoudelijk reglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87*

Maatschappelijk Beleid. Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein. Datum 27 juni 2016 *ZA953C44F87* Maatschappelijk Beleid Nummer Zaaknummer Onderwerp IO-16-29172 Z-16-65664 Huishoudelijk Reglement Adviesraad Sociaal Domein Datum 27 juni 2016 Steller document Wilfried Mol *ZA953C44F87* Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht HUISHOUDELIJKE REGLEMENT van de Stichting Sportraad Sliedrecht Inhoud: 1 Algemeen 8 De voorzitter 2 De stichting 9 De secretaris 3 Het bestuur 10 De penningmeester 4 Het adviesorgaan 11 Overige bestuursleden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN DUIVEN 2017 Artikel 1: Doelstelling De doelstelling van de Raad voor Sociaal Domein Duiven (hierna: RvSDD) is: De RvSDD levert zowel gevraagd als ongevraagd

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle

Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle Huishoudelijk Reglement Stichting Improbattle ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin onderwerpen worden geregeld die niet in de Statuten zijn vervat. 2. Het Huishoudelijk

Nadere informatie

Trivire. Stichting Huurdersraad. Statuten

Trivire. Stichting Huurdersraad. Statuten Statuten A. NAAM, ZETEL, WERKGEBIED EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Huurdersraad Trivire. 2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht. 3. Het werkgebied van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

Reglement participatie van Bewonerscommissies

Reglement participatie van Bewonerscommissies Reglement participatie van Bewonerscommissies Definities Omnia Wonen: Stichting Omnia Wonen, gevestigd te Harderwijk Bewoner of huurder: een meerderjarig persoon die met betrekking tot een woongelegenheid

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2013 Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen April 2013 Huishoudelijk Reglement Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen S.H.O.W. Dit Huishoudelijk Reglement is een uitwerking

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten ALGEMEEN Artikel 1: Algemeen Dit reglement is opgesteld conform artikel 11.2 van de statuten van de vereniging. Artikel 2: Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Uitgave november 2004 1

Uitgave november 2004 1 Uitgave november 2004 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de vereniging genaamd: ZWITSERSE WITTE HERDER VERENIGING NEDERLAND opgericht op 29 maart 1988 gevestigd te Utrecht. LEDEN: Artikel 1 1. Het lidmaatschap

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG

Huishoudelijk reglement LV-INOG Landelijke Vereniging INOG Versie 1 oktober 2010 Huishoudelijk Reglement LV-INOG Dit huishoudelijk reglement regelt enkele zaken die niet of niet volledig zijn geregeld in de statuten. Artikel 1 Leden 1. Het bestuur houdt een register

Nadere informatie

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving.

De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van Ootmarsum en omgeving. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING HEEMKUNDE OOTMARSUM EN OMSTREKEN DOELSTELLING VERENIGING De vereniging heeft ten doel; De kennis en zorg te bevorderen omtrent de cultuur, historie en natuur van

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ex artikel 20 van de statuten van de vereniging NVAB) CONTRIBUTIE Artikel 1 1. De jaarlijkse contributie van de leden van de vereniging, waarin inbegrepen de afdracht aan de Koninklijke

Nadere informatie

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR

REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR REGLEMENT OUDERRAAD O.S.G. WILLEM BLAEU TE ALKMAAR Doelstelling ouderraad: - de samenwerking tussen schoolleiding, leerlingen en ouders te bevorderen; - de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS De Eshoek Annen DEFINITIE Artikel 1 Leden: Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: De geledingenraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD

1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD 1 MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel)

Oktober Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) Oktober 2009 Huishoudelijk reglement HOOD (Huurders Organisatie Ons Doel) 1 Artikel 1. Naam: Huurders organisatie Ons Doel (HOOD) De vereniging is gevestigd Milanenhorst 20 te Leiden De vereniging is opgericht

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis Huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad van het Albert Schweitzer ziekenhuis Begripsbepalingen van dit huishoudelijk reglement Artikel 1 1. Zorgaanbieder: Stichting Albert Schweitzer ziekenhuis, zijnde

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement STICHTING UP WITH DOWN Huishoudelijk Reglement Stichting Up with Down Stichting Up with Down biedt directe hulp aan kinderen met Down-syndroom in Oost- Europa. Zie voor meer informatie onze website http://www.upwithdown.nl.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel

Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Huishoudelijk Reglement van de Huurderbelangenvereniging De Sleutel Artikel 1 Doelstelling huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt de nadere uitvoering van de statuten van de vereniging

Nadere informatie

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1

Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Uitgifte juli 2017, versie 1 Handreiking Bewonerscommissie. Dit document is samengesteld om u te laten zien hoe een bewonerscommissie wordt opgericht, geïnstalleerd en ondersteund

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster

Model-huishoudelijk reglement. van de Cliëntenraad van een Cluster Versiedatum Evaluatiedatum Proceseigenaar HKZ-norm Augustus 2000 2007 Raad van Bestuur 4.18 Model-huishoudelijk reglement Augustus 2000 Ten geleide De wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau Huishoudelijk Reglement Oudervereniging Oranje Nassau ALGEMEEN Artikel 1 Op verzoek ontvangen de ouders een exemplaar van de statuten en van het huishoudelijk reglement van de secretaris van de oudervereniging.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk.

Hoofdstuk 2: Vergaderingen en agenda s 2.1. De medezeggenschapsraad komt tenminste zes keer per schooljaar bijeen of zo veel vaker als noodzakelijk. Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van De Regenboog, school voor katholiek basisonderwijs en peuterspeelzaal, te Rotterdam en vastgesteld door de medezeggenschapsraad op 10 november 2014.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE. Artikel 1 TAKEN EN BEVOEGDHEDEN. Artikel 2 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BS NOORDERBREEDTE DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. De Stichting: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo. DEFINITiE. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING o.b.s. De Drift te Grolloo DEFINITiE Artikel 1 Leden: De ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Tijdens de intake (leerling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE. HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING NAMASTE. Doelstelling: Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bevat nadere regelgeving op de statuten van stichting Namaste. Hierbij zijn zowel de wettelijke als statutaire

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ. Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING ZORG COLLECTIEF WANROIJ Vastgesteld door ALV op 22 maart 2016. Wanroij, 22 maart 2016. 1 Artikel 1: Leden 1. Leden zijn natuurlijke personen die conform de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld door het bestuur d.d. 17 mei 2017 snf.div.14216520-1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Stichting Normering Flexwonen kent een aantal organen waaronder het Bestuur, de Raad

Nadere informatie