Structuurvisie Detailhandel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Structuurvisie Detailhandel"

Transcriptie

1 Structuurvisie Detailhandel Gemeente Wijk bij Duurstede Gemeente Wijk bij Duurstede Versie: 8 oktober 2013 Auteur: G.A.J. de Poorter

2 Inhoudsopgave Structuurvisie detailhandel 2013 Voorwoord 1. Waarom een nieuwe nota? Aanleiding Doel en vraagstelling Leeswijzer 5 2. Hoe is het nu? Ligging en kenmerken Positie in de regio Beschrijving huidige detailhandelsstructuur Kansen en bedreigingen voor de binnenstad Vernieuwing en versterken van winkelcentrum De Horden Nieuwe kansen voor winkelcentrum De Heul Perspectieven voor verspreid gelegen winkels en kleine kernen Wat is de gewenste detailhandelsstructuur? Uitgangspunten Binnenstad ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk verblijfsgebied Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden Visietraject voor buurtwinkelcentrum De Heul Geen bestemming detailhandel meer locatie Hoogstraat Wens gemeente: vier supermarkten in kern Wijk bij Duurstede Geen uitbreiding van detailhandel op locatie AgruniekRijnvallei Winkelaanbod in kleine kernen zoveel mogelijk handhaven Geen nieuwvestiging detailhandel Detailhandel op bedrijventerreinen Actiepunten 19 Bijlage 1 Begrippenlijst 23 Bijlage 2 Trends en ontwikkelingen 25 Bijlage 3 Overzicht branche-indeling volgens Locatus 27 Bijlage 4 Overzicht winkelvloeroppervlakte winkelgebieden Wijk bij Duurstede 35 Structuurvisie Detailhandel 2

3 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe Structuurvisie Detailhandel Deze vervangt de vigerende Structuurvisie detailhandel Wijk bij Duurstede uit De detailhandelssector in Nederland en dus ook in onze gemeente staat onder druk. Dat en de economische crisis zijn aanleiding om de huidige visie te herzien. Deze Structuurvisie Detailhandel 2013 is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Een eerder door bureau DTNP opgestelde conceptvisie kon niet op draagvlak rekenen van winkeliers en ondernemers in Wijk bij Duurstede. Na tussenkomst van een mediator besloot de gemeente een overleggroep op te richten. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van lokale ondernemers-, winkeliersverenigingen en de diverse buurtwinkelcentra. Doel van de overleggroep was om informatie en draagvlak vanuit het werkveld te krijgen. Dat is gelukt en de gemeente is de leden van de overleggroep erkentelijk voor hun inbreng. De gemeente vindt het belangrijk dat er een aantrekkelijk en toekomstbestendig voorzieningenaanbod is voor haar inwoners. Een aantrekkelijke binnenstad en goed functionerende buurtwinkelcentra zijn daarbij onontbeerlijk. De gemeente heeft echter beperkte middelen om de detailhandel te sturen. Het belangrijkste instrument is het bestemmingsplan: Daarin bepaalt de gemeente waar en in welke omvang detailhandel mogelijk is. Op dit moment worden plannen gemaakt voor het vernieuwen en verbeteren van drie detailhandelslocaties in onze gemeente. De locatie AgruniekRijnvallei heeft al enkele jaren planologische rechten voor uitbreiding van de detailhandel en heeft een plan ingediend om deze rechten te verzilveren. Dit geldt niet voor de huidige bestemmingsplannen van beide buurtwinkelcentra De Horden en De Heul. Deze laten geen uitbreiding meer toe. De gemeente vindt het wenselijk dat beide buurtwinkelcentra worden vernieuwd en verbeterd en vindt tegelijkertijd dat er een goede balans moet zijn tussen binnenstad en buurtwinkelcentra met name als het gaat om de oppervlaktes van supermarkten. De gemeente vindt het daarom wenselijk om per buurtwinkelcentra 1 supermarkt met een groter oppervlak dan het huidige metrage toe te staan en is bereid om hiertoe in principe planologische medewerking te verlenen. In de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is opgenomen dat de detailhandelslocatie aan de Hoogstraat wordt getransformeerd naar woningbouw. Detailhandel hier is vanuit bevoorrading en parkeergelegenheid moeilijk inpasbaar. De gemeente houdt vast aan het wensbeeld uit de toekomstvisie en probeert de eigenaren tot transformatie te bewegen. Mocht dit niet slagen, dan blijft de bestemming intact en daarmee blijft het aantal supermarkten in Wijk bij Duurstede op het huidige niveau van vijf. Het wensbeeld van de gemeente is echter vier supermarkten: een in ieder buurtwinkelcentrum en een op de locatie AgruniekRijnvallei. De gemeente kan zoals gezegd- de detailhandelssector beperkt beïnvloeden. Ik ben er echter van overtuigd dat de nu voorliggende Structuurvisie Detailhandel meer dan genoeg mogelijkheden biedt voor alle partijen om op een economisch aantrekkelijke manier te investeren in onze gemeente. Bovendien wordt in deze visie tegemoet gekomen aan de veranderende wensen van de consumenten en biedt een goede balans tussen de binnenstad en de buurtcentra en een goed perspectief voor de toekomst. Robbert Peek, Wethouder Economische Zaken Structuurvisie Detailhandel 3

4 1. Waarom een nieuwe nota? De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Dat geldt zeker voor de detailhandelsbranche. Daarom kiest de gemeente ervoor om in samenwerking met winkeliers, vastgoedeigenaren en consumenten een nieuwe detailhandelsvisie op te stellen. Doel is om voor inwoners, bezoekers en in het belang van de ondernemers van Wijk bij Duurstede een aantrekkelijk winkelaanbod te houden en creëren. 1.1 Aanleiding De detailhandel in Nederland en dus ook in Wijk bij Duurstede heeft het moeilijk. Als gevolg van economische tegenwind, bezuinigingen en het lage consumentenvertrouwen houden consumenten steeds vaker de hand op de knip. Daarbij komt dat steeds meer mensen bepaalde producten en diensten online kopen. Dit gaat van ten koste van de bestedingen bij de gevestigde detailhandel. De gemeente Wijk bij Duurstede is zich bewust van de veranderende marktomstandigheden en factoren als vergrijzing en internetwinkelen die allen hun weerslag hebben op de detailhandel. De gemeente wil zich samen met winkeliers/ondernemers, vastgoedeigenaren en consumenten inspannen om de detailhandelsstructuur in Wijk bij Duurstede aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken. Met respect voor rolverdeling en verantwoordelijkheden. Dat wil zeggen dat de gemeente zorgt voor coördinatie en het scheppen van voorwaarden, zoals: bereikbaarheid, parkeren, infrastructuur en openbare ruimte. Daarnaast regelt de gemeente via het bestemmingsplan waar welke detailhandel mogelijk is. Winkeliers/detaillisten vervullen een andere rol: zij proberen huidige klanten en toekomstige klanten aan zich te binden en investeren daartoe in hun winkel, producten en doen aan marketing. Eigenaren van winkelpanden moeten ervoor zorgen dat hun commercieel vastgoed rendeert: dat is alleen mogelijk op basis van professioneel onderhoud en beheer en door het doen van de juiste investeringen. Door alle veranderingen op het gebied van detailhandel heeft de binnenstad van Wijk bij Duurstede het moeilijk. Bovendien zijn de bestaande buurtwinkelcentra verouderd. Voor een aantal winkelgebieden binnen de gemeente worden al plannen voor vernieuwing en verbetering ontwikkeld. Het gaat daarbij concreet om de geplande uitbreiding van supermarkt Jumbo en Welkoop op het terrein van AgruniekRijnvallei, de plannen voor vernieuwing van winkelcentrum De Horden en nieuwe ontwikkelingen in het gebied rondom winkelcentrum De Heul. Voor het centrum van Wijk bij Duurstede is een integraal plan voor citymarketing opgesteld. De geschetste ontwikkelingen en de diverse plannen voor vernieuwing en verbetering vragen om een actuele visie op de gewenste detailhandelsstructuur. Concreet gaat het om beantwoording van de vraag: Waar kan in Wijk bij Duurstede nu en in de toekomst gewinkeld worden en waar kunnen boodschappen worden gedaan? Wat draagt bij aan de toekomstbestendigheid van onze buurtwinkelcentra en aan het versterken van de binnenstad? En wat is nodig om dit te bewerkstelligen? Oog hebben voor elkaars sterke en zwakke punten, samenwerken en het creëren van kansen zijn een voorwaarde voor het creëren van een aantrekkelijke detailhandelsstructuur in onze gemeente. 1.2 Doel en vraagstelling Het doel van deze nota is een actuele visie te geven op de detailhandelsstructuur in de gemeente Wijk bij Duurstede. Deze nota gaat in op de gewenste positie van de verschillende winkelgebieden. De volgende onderzoeksvragen staan daarbij centraal: 1. Hoe ziet de huidige detailhandelsstructuur van Wijk bij Duurstede eruit? 2. Welke relevante ontwikkelingen doen zich voor in Wijk bij Duurstede en in de regio en wat zijn relevante trends in de detailhandel? Structuurvisie Detailhandel 4

5 3. Wat zijn sterke en zwakke punten en kansen en bedreigingen per winkelgebied? 4. Wat is de gewenste detailhandelsstructuur van Wijk bij Duurstede? Wat is daarbinnen de gewenste functie en positie van de binnenstad? 5. Wat is de gewenste functioneel-ruimtelijke structuur van de binnenstad? 6. Welk beleidskader en uitvoeringsprogramma zijn gewenst om deze structuur te realiseren? 1.3 Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft de huidige positie van Wijk bij Duurstede: ligging en positie in de regio, en huidige detailhandelsstructuur. Hoofdstuk 3 schetst de gewenste detailhandelsstructuur. Daarbij wordt rekening gehouden met de trends en ontwikkelingen op het gebied van detailhandel. In bijlage 2 zijn deze trends beschreven. Hoofdstuk 4 sluit af met de actiepunten. In bijlage 1 worden de toegepaste begrippen verklaard. Bijlage 2 beschrijft de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van detailhandel. Bijlage 3 geeft de gehanteerde brancheindeling van Locatus weer. Bijlage 4 geeft een overzicht van de winkelvloeroppervlakte van de detailhandel in onze gemeente. De gehanteerde cijfers zijn afkomstig van Locatus. Dit bureau heeft in november 2012 het winkelgebied in de binnenstad, in de Horden en in De Heul bezocht. De gemeente vindt het belangrijk om een overzicht te hebben van het winkelvloeroppervlak binnen haar gemeente om een algemeen beeld te hebben van de detailhandel. Dit beeld is uiteraard niet statisch en aan veranderingen onderhevig. Het is een momentopname. De gemeente is zich hier terdege van bewust. De gemeente realiseert zich ook dat bij de ontwikkeling van nieuwe winkelruimte gerekend wordt met bruto vloeroppervlakte in plaats van winkelvloeroppervlakte. Iedere uitbreiding van winkelruimte in onze gemeente wordt steeds zorgvuldig en op basis van het aantal inwoners, de koopkrachtbinding, het besteedbaar inkomen en de dan aanwezige bestaande detailhandel beoordeeld. Cijfers en specifieke lokale ontwikkelingen binnen onze gemeente worden daarbij in beschouwing genomen. Structuurvisie Detailhandel 5

6 2. Hoe is het nu? Dit hoofdstuk beschrijft hoe de detailhandelsstructuur in Wijk bij Duurstede er nu uitziet. Wat zijn de verschillende winkelgebieden, wat gaat goed en wat kan er verbeterd worden? Per winkelgebied brengen we dit in kaart. Maar eerst staan we stil bij de regionale ligging van onze gemeente en vergelijken we onze positie met omliggende gemeenten. 2.1 Ligging en kenmerken De gemeente Wijk bij Duurstede ligt in het zuiden van de provincie Utrecht en heeft inwoners 1. De hoofdkern is de stad Wijk bij Duurstede met circa inwoners. De andere kernen in de gemeente zijn Cothen (± inwoners) en Langbroek (± inwoners). De woningbouwproductie is erop gericht om vooral in de woningbehoefte van de eigen inwoners (voor starters, ouderen, gezinsverdunning) te voorzien. Het inwonertal zal daarmee de komende jaren niet sterk stijgen. Kaart 1: Ligging in de regio De kern Wijk bij Duurstede heeft een toeristische functie door de aanwezigheid van de historische binnenstad en het kasteel, door de aantrekkelijke ligging aan de Lek en nabij de Utrechtse Heuvelrug en de Kromme Rijnstreek. De gemeente wil de toeristisch-recreatieve functie van de gemeente versterken. Wijk bij Duurstede wordt ontsloten door de N229 richting Bunnik /Utrecht/ A12 en door de N227 naar Amersfoort. De rivier vormt een fysieke barrière richting het zuiden (o.a. Tiel, Culemborg). Een veerpont verbindt Wijk bij Duurstede met de overzijde. 1 Bron: BGA Publiekszaken gemeente Wijk bij Duurstede, Inwonertal medio Structuurvisie Detailhandel 6

7 2.2 Positie in de regio Centra in de regio Het winkelaanbod in centra van nabijgelegen kernen als Doorn en Driebergen is vergelijkbaar met het aanbod in de binnenstad van Wijk bij Duurstede. Deze centra hebben overwegend een functie voor inwoners uit de eigen kern. De toevloeiing vanuit deze kernen naar de binnenstad van Wijk bij Duurstede is naar verwachting beperkt. De barrièrewerking van de Lek zorgt ervoor dat er nauwelijks koopstromen tussen Wijk bij Duurstede en de centra ten zuiden van de rivier zijn (o.a. Tiel, Culemborg). De binnenstad van Veenendaal en in iets mindere mate, het centrum van Zeist hebben een bovenlokaalverzorgende functie, vooral voor recreatief en thematisch winkelen. Daarnaast ligt ook de binnenstad van Utrecht (± m² wvo) met een bovenregionale verzorgingsfunctie op slechts 25 kilometer afstand. Positie Wijk bij Duurstede Door de ligging aan de rivier heeft Wijk bij Duurstede maar een beperkt natuurlijk verzorgingsgebied. Gelet op de omvang van de centra in de regio heeft de binnenstad van Wijk bij Duurstede een verzorgingsfunctie voor inwoners uit de eigen gemeente. Behalve van de inwoners van Wijk bij Duurstede kunnen winkels in de binnenstad profiteren van toeristisch-recreatieve bezoekers. De historische binnenstad, het kasteel, de gastronomie en het museum trekken vooral dagtoeristen. Passantenhaven, hotel, B&B s en mini-campings zorgen daarnaast voor (een beperkt aantal) verblijfstoeristen. De binnenstad van Wijk bij Duurstede heeft potentie om meer mensen van buitenaf te trekken. Een van de manieren om Wijk bij Duurstede bekender en aantrekkelijker te maken voor een groter publiek is door in te zetten op citymarketing. 2.3 Beschrijving huidige detailhandelsstructuur De gemeente Wijk bij Duurstede bestaat uit de kernen Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek. In de kern Wijk bij Duurstede zijn 3 winkelgebieden: de binnenstad (het kernwinkelgebied), buurtwinkelcentrum De Heul en buurtwinkelcentrum De Horden. Daarnaast is er de solitair aan de rand van de kern gelegen locatie AgruniekRijnvallei, de Lidl aan de Hoogstraat en bouwmarkt Karwei op het bedrijventerrein. In Cothen en Langbroek zijn een aantal kleine winkels gevestigd. Zie voor een overzicht bijlage 4. Het winkelaanbod in de kern Wijk bij Duurstede heeft een omvang van wvo m² verdeeld over 17branches. Het dagelijkse winkelaanbod (levensmiddelen en persoonlijke verzorging) is van gemiddelde omvang. Het niet-dagelijkse winkelaanbod (mode, overig, nietdagelijks, huis en tuin) is volgens adviesbureau DTNP kleiner dan gemiddeld. Kenmerkend voor Wijk bij Duurstede zijn de vele kunstgaleries in het centrum. Horeca en kunstgaleries worden in dit rapport niet gerekend tot detailhandel. In de kern Wijk bij Duurstede zijn nu 5 supermarkten van drie verschillende ketens: een AH aan de rand van de binnenstad, een Lidl op de Hoogstraat, een AH in buurtwinkelcentrum De Horden, een Jumbo in buurtwinkelcentrum De Heul en een Jumbo op de locatie AgruniekRijnvallei. Structuurvisie Detailhandel 7

8 Kaart 2: Huidige detailhandelsstructuur Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende winkelgebieden. Daarbij wordt ingegaan op sterke en zwakke kanten, kansen en bedreigingen. 2.4 Kansen en bedreigingen voor de binnenstad Huidig aanbod De binnenstad van Wijk bij Duurstede heeft een uniek historisch karakter en is daardoor een aantrekkelijk gebied om te verblijven. De binnenstad is het kernwinkelgebied van Wijk bij Duurstede en dat moet zo blijven. Ruim 50% van het totale winkelaanbod in de kern is hier gevestigd (Zie bijlage 4). Het aanbod bestaat uit zowel dagelijks als niet-dagelijks aanbod (o.a. kleding, huishoudelijke artikelen, sport en spel). Belangrijkste publiekstrekkers in de binnenstad zijn supermarkt Albert Heijn en warenhuis Hema. Door de aanwezigheid van andere functies, zoals horeca, dienstverlening, kunstgaleries en warenmarkt (18 kramen, 5 verkoopwagens) is de binnenstad een gevarieerd centrumgebied. De gemeente onderneemt verschillende acties ter versterking van de binnenstad. In hoofdstuk 3 en 4 leest u hier meer over. Actie: De gemeente wil dat de binnenstad het winkelhart van Wijk bij Duurstede blijft en zet in op verschillende acties (citymarketing). Foto 1: Zicht op de Peperstraat Structuurvisie Detailhandel 8

9 Opzet en routing De meeste winkels in de binnenstad bevinden zich in vijf straten: de Markt, Veldpoortstraat, Klooster Leuterstraat, Peperstraat en de hoek Steenstraat-Zandweg. Zwaartepunten in het winkelaanbod zijn de Markt (met onder meer Blokker, Ter Stal, Kruidvat, DA en verscluster) en de hoek Steenstraat/Zandstraat met onder andere Albert Heijn en Zeeman. Hema is een belangrijke trekker in de Klooster Leuterstraat. In de Veldpoortstraat en Peperstraat zijn vooral zelfstandige ondernemers gevestigd. De Markt is het levendige hart van de binnenstad met naast winkels ook enkele horecabedrijven met terras en op woensdagochtend de warenmarkt. Doordat de warenmarkt midden in het winkelgebied wordt gehouden kunnen beide functies van elkaars bezoekers profiteren. De opstelling van de warenmarkt (met de achterkanten naar de winkels) is niet optimaal. De gemeente onderkent dat de kwaliteit van de warenmarkt verbeterd kan worden. Daarom is een voorstel in voorbereiding om opzet en routing aan te passen. Ook wil de gemeente de warenmarkt op termijn verzelfstandigen. In overleg met de branchevereniging wordt hiertoe een traject gestart. Het doel is om de markt toekomstbestendig te maken en te houden. Actie: De gemeente wil een toekomstbestendige markt en onderzoekt daartoe hoe de markt versterkt en verzelfstandigd kan worden en de relatie met het winkelgebied kan verbeteren. Foto 2: De warenmarkt op woensdagochtend Kenmerkend voor de binnenstad van Wijk bij Duurstede zijn de vele onderbrekingen in het winkelfront. Zo worden in de Veldpoortstraat en Peperstraat winkels afgewisseld met minder drukbezochte functies zoals horeca, dienstverlening en galeries. De zuidzijde van de Klooster Leuterstraat (tegenover Hema) bestaat vrijwel geheel uit niet-winkelfuncties (o.a. woning, magazijn, horeca). De relatie tussen de historische binnenstad en het nieuwere deel bij Albert Heijn is niet optimaal door de grote fysieke afstand en de esthetische barrière van de Singel. Door de recente vestiging van enkele winkels aan de Zandweg (Shoeby Fashion, verplaatsing Fietsdomein) is de functionele relatie van dit deelgebied met de historische binnenstad verbeterd. Door deze onderbrekingen tussen de vijf winkelstraten wordt de bezoeker onvoldoende verleid om het hele winkelgebied te bezoeken. Met andere woorden: het lopen van een winkel- of ander rondje kan beter. Dit leidt in sommige delen tot een matige passantenstroom, waardoor het functioneren van winkels onder druk kan komen te staan. Ook worden bezoekers van de haven nog te weinig verleid om de binnenstad te bezoeken. Actie: De gemeente wil in samenwerking met winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van de binnenstad een sterkte-zwakte analyse uitvoeren. Doel is om verschillende rondjes (winkelrondje, boodschappenrondje, toeristisch, kunst en cultuur rondje horecarondje) beter in te vullen. Bereikbaarheid en parkeren De bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken en overige kernen van de gemeente is goed, ondanks de decentrale ligging. De binnenstad heeft potentie, die echter nog niet ten Structuurvisie Detailhandel 9

10 volle wordt benut. De gemeente erkent het belang van de binnenstad als trekpleister voor de hele gemeente en is in samenspraak met winkeliers/ondernemers gestart met citymarketing. Ook de ligging van de binnenstad aan het water kan beter worden benut. De gemeente is daarom het project Stadshaven gestart. Dit project heeft tot doel om binnenstad en water meer met elkaar te verbinden. Een eerste actie bestaat uit het vestigen van tijdelijke horeca in de Stadshaven. Actie: De gemeente zet in op verbetering van de relatie tussen stad en water. Een instrument daartoe is het toestaan van tijdelijke horeca in de Stadshaven. De binnenstad kent door het historische karakter ook een aantal problemen. Zo is de fysieke ruimte beperkt: Er zijn veel kleinschalige panden en er is weinig ruimte voor parkeren dichtbij de winkels. Maar het parkeren in de binnenstad is voor winkelend publiek gratis. Actie: De gemeente wil de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren door een heldere parkeerstructuur. Winkeliers en ondernemers hebben zich verenigd in de Klantenspaarpas en Hart van Wijk. Recent is de vereniging citymarketing opgericht. Samenwerking tussen winkeliers/ondernemers kan nog beter, bijvoorbeeld door het voeren van dezelfde openingstijden. En door bundeling van marketing en promotie zodat een eenduidig beeld van Wijk bij Duurstede wordt neergezet. Maar ook de kwaliteit van evenementen kan beter. Evenementen kunnen ook slimmer op elkaar worden afgestemd, waardoor beter gebruik kan worden gemaakt van verschillende bezoekersstromen. Actie: De gemeente wil dat de kwaliteit van evenementen wordt verbeterd. De gemeente vindt het belangrijk dat winkeliers/ondernemers krachten bundelen en bijvoorbeeld dezelfde openingstijden en koopavonden/zondagen hanteert. Sterk Uniek historisch karakter, aantrekkelijke sfeer en uitstraling Verschillende functies: horeca, winkels en kunstgaleries Warenmarkt Goede bereikbaarheid Panden zijn goed onderhouden Geen betaald parkeren Kans Ligging aan het water Verbeteringstraject warenmarkt Citymarketing Toerisme, recreatie, horeca in de stadshaven Evenementen onderling beter op elkaar afstemmen Invulling van het Walplantsoen na beëindiging gebruik gymzaal/kinderopvang Zwak Winkeliers hanteren geen gezamenlijke openingstijden en koopavond Geen duidelijk winkel- of ander wandelrondje Bewegwijzering en routing naar winkels en bezienswaardigheden Weinig mogelijkheden voor parkeren fiets/geen oplaadpunten voor electrische fietsen Veel zoekverkeer van auto s op drukke dagen Bedreiging Ontbreken eenduidige toekomstvisie binnenstad PR en marketing niet op elkaar afgestemd 2.5 Vernieuwen en versterken winkelcentrum De Horden Buurtwinkelcentrum De Horden heeft een omvang van 1270m2 wvo (6 winkels, 3 horecagelegenheden en 1 kapper; de horeca en kapper tellen niet mee in het wvo) en heeft een boodschappenfunctie voor de inwoners van De Horden. De belangrijkste publiekstrekker, Structuurvisie Detailhandel 10

11 supermarkt Albert Heijn, is met 962m2 wvo aan de kleine kant. Het overige, vooral dagelijkse aanbod, is redelijk compleet. Buurtwinkelcentrum De Horden ligt centraal en goed bereikbaar in de wijk. Het centrum heeft een compacte en overzichtelijke opzet, met voldoende parkeergelegenheid voor en achter de winkels. De uitstraling van het buurtwinkelcentrum (o.a. luifels) en de inrichting van de openbare ruimte zijn verouderd en van matige kwaliteit. In buurtwinkelcentrum De Horden is een winkeliersvereniging actief. De winkeliers tonen veel initiatief als het gaat om het schoonhouden van de openbare ruimte. Foto 3: Winkelcentrum De Horden Door het vertrek van de sporthal ontstaat op korte termijn ruimte voor een nieuwe invulling. Een projectontwikkelaar heeft hiervoor plannen ontwikkeld. De gedachte was om een tweede supermarkt toe te voegen door de Lidl supermarkt aan de Hoogstraat een plaats te bieden in het vernieuwde winkelcentrum De Horden. De gemeente wil dat de detailhandelsbestemming aan de Hoogstraat verdwijnt en wil op de plek van de huidige Lidl woningbouw mogelijk maken. De gemeente streeft naar toekomstbestendige buurtwinkelcentra en een economisch sterke binnenstad. Vanuit deze wens zet de gemeente in op 1 supermarkt per buurtwinkelcentrum. De gemeente is in principe bereid om het oppervlak van de huidige supermarkt in winkelcentrum De Horden te vergroten. Toevoeging van een tweede supermarkt is in dat geval niet meer aan de orde. Sterk Centrale ligging Goede bereikbaarheid Compacte en overzichtelijke opzet Actieve winkeliersvereniging Kans Investeringsplan van projectontwikkelaar Zwak Uitstraling en inrichting openbare ruimte verouderd Achterzijde van het winkelcentrum is niet uitnodigend Pleinfunctie aan de voorkant onvoldoende benut De locatie en de voorzieningen voor de huidige standplaatsen Bedreiging Leegstand op de plek van de sporthal Investeringsplan van projectontwikkelaar gaat niet door. Structuurvisie Detailhandel 11

12 Randvoorwaarden voor het goed functioneren van buurtwinkelcentrum De Horden zijn het faciliteren van een uitbreiding van het huidige aantal supermarktmeters, een compacte en overzichtelijke opzet, voldoende parkeren voor de winkels (bij voorkeur op maaiveld), goede (auto)bereikbaarheid en een verzorgde uitstraling van winkels en openbare ruimte. De plannen hiertoe moeten nog worden uitgewerkt. Actie: De gemeente zet in op vernieuwing en versterking van buurtwinkelcentrum De Horden. Van belang hierbij is een besluit over de verplaatsing van de sporthal naar Mariënhoeve (volgens planning neemt de gemeenteraad in het najaar van 2013 hierover een besluit). 2.6 Nieuwe kansen voor buurtwinkelcentrum De Heul Buurtwinkelcentrum De Heul heeft een omvang van circa 1841 m2 wvo (11 winkelunits, waarvan 3 horeca en 2 leegstaand)) en heeft een boodschappenfunctie voor de noordelijke wijken van Wijk bij Duurstede. Belangrijkste publiekstrekker is supermarkt Jumbo. Deze aanbieder is met 821 m² wvo naar huidige maatstaven te klein. Het aanbod bestaat verder uit een aantal kleinere winkels in zowel dagelijkse als niet-dagelijkse branches en 2 horecagelegenheden. Buurtwinkelcentrum De Heul ligt centraal in het verzorgingsgebied. De zichtbaarheid vanaf de doorgaande weg is matig. De parkeercapaciteit direct bij de winkels is beperkt. Het centrum Foto 4: Winkelcentrum De Heul heeft een compacte opzet. Net als bij De Horden zijn ook bij De Heul de inrichting en uitstraling van het winkelcentrum gedateerd en van matige kwaliteit. In buurtwinkelcentrum De Heul is een winkeliersvereniging actief. Door op het winkelplein een terras te creëren is de aantrekkelijkheid van het buurtwinkelcentrum verbeterd. In de omgeving van buurtwinkelcentrum De Heul is sprake van een aantal ontwikkelingen. De Jozefschool is in 2012 gesloopt. Deze locatie is opgenomen in het gemeentelijk woningbouwprogramma. Het zwembad en de sporthal sluiten hun deuren in Sinds 2013 is er een nieuwe eigenaar van buurtwinkelcentrum De Heul met een actieve houding ten aanzien van dit vastgoed. Gemeente en ontwikkelaar hebben besloten tot een gezamenlijk visietraject om de wensen en mogelijkheden voor dit gebied samen te verkennen. Het gaat daarbij om versterking van het winkelgebied, maar ook toevoegen van woningen en mogelijk andere functies. De gemeente wil graag dat de detailhandelsbestemming op de Hoogstraat verdwijnt. Jumbo supermarktketen heeft te kennen gegeven te streven naar 1 grote Jumbosupermarkt op de locatie AgruniekRijnvallei. In dat geval verdwijnt de Jumbosupermarkt uit winkelcentrum De Heul. En is er een mogelijkheid om de Lidl vestiging van de Hoogstraat te verhuizen naar winkelcentrum De Heul. De gemeente is bereid om in principe mee te werken aan een uitbreiding van het huidige aantal supermarktmeters en overige winkels (niet zijnde een Structuurvisie Detailhandel 12

13 supermarkt) in winkelcentrum De Heul. Gelet op de verschillende ontwikkelingen start de gemeente in samenwerking met de eigenaar van buurtwinkelcentrum De Heul een visietraject. Actie: de gemeente start in samenwerking met de eigenaar van buurtwinkelcentrum De Heul een visietraject om de kansen en mogelijkheden van het winkelcentrum te verkennen. Sterk Centrale ligging Hoge klantenbinding (met name ouderen uit de wijk) Actieve winkeliersvereniging Compacte opzet Kans Actieve vastgoedeigenaar die wil investeren Mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling na sloop van sporthal en zwembad. Hierdoor is modernisering van het buurtwinkelcentrum en toevoegen van andere functies in de wijk mogelijk. Zwak Uitstraling en inrichting openbare ruimte verouderd Beperkte parkeercapaciteit Matige zichtbaarheid vanaf de doorgaande weg Matige verkeersontsluiting Supermarkt naar huidige maatstaven te klein Bedreiging Verdere veroudering van het buurtwinkelcentrum bij uitblijven vernieuwing 2.7 Perspectieven voor verspreid gelegen winkels en kleine kernen Het overige winkelaanbod ligt verspreid over de kern Wijk bij Duurstede en in de kernen Cothen en Langbroek (zie bijlage 4). Supermarkt Jumbo (± 600 m² wvo) aan de Langbroekseweg is naar huidige maatstaven te klein en het pand is van matige kwaliteit, maar goed bereikbaar per auto. Hier is ook een Welkoop gevestigd. Voor deze locatie is inmiddels een plan voor uitbreiding en vernieuwing ingediend. Lidl (± 1050m² wvo) aan de Hoogstraat is de enige discountsupermarkt. Door de ligging in een smalle woonstraat is de bereikbaarheid en zichtbaarheid van deze winkel matig. Het pand zelf is onlangs vernieuwd net als het terrein en de toegangsweg. Op bedrijventerrein Broekweg is de enige bouwmarkt gevestigd (Karwei). Foto 5: De Jumbo supermarkt aan de Langbroekseweg Zowel Cothen als Langbroek beschikt over een kleine supermarkt. In Cothen is verder een bakker, een slager, een bloemist en een horeca-inrichting gevestigd. In Langbroek is een winkel in stoffen, brei- en naaigarnituren aanwezig en zijn twee horecabedrijven gevestigd. Structuurvisie Detailhandel 13

14 Foto 6: Supermarkt Attent in Langbroek Actie: de gemeente blijft streven naar behoud van dagelijkse winkelvoorzieningen in de kleine kernen Cothen en Langbroek Sterk Compleet assortiment gelet op geringe omvang Kans Ontwikkeling van een woonzorgcentrum in Langbroek Toevoeging van relatief veel nieuwe woningen waardoor de vraag naar dorpsvoorzieningen blijft Verkeersplannen voor Cothen Toegankelijkheid voor fietsers vergroten Zwak Supermarkt in Langbroek naar huidige maatstaven te klein Beperkt aantal parkeerplaatsen bij supermarkt en winkels in Cothen en smalle wegen Bedreiging Schaalvergroting in supermarktbranche Structuurvisie Detailhandel 14

15 3. Wat is de gewenste detailhandelsstructuur? Hoeveel aanbod van winkels is in de gemeente Wijk bij Duurstede levensvatbaar? Daarbij rekening houdend met trends en ontwikkelingen, de wensen van de moderne consument en de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. En waar bevinden die winkels zich dan? Dit hoofdstuk beschrijft de gemeentelijke uitgangspunten Uitgangspunten Uitgangspunt van het gemeentelijk detailhandelsbeleid is dat de binnenstad het winkelhart van de gemeente is en blijft. De binnenstad is kernwinkelgebied met een gevarieerd aanbod aan winkels, horeca en overige voorzieningen, voor zowel inwoners uit de gemeente als toeristische bezoekers. Op dit moment worden plannen gemaakt voor het vernieuwen en verbeteren van drie detailhandelslocaties. De locatie AgruniekRijnvallei heeft al enkele jaren planologische rechten voor uitbreiding van de detailhandel en heeft een plan ingediend om deze rechten te verzilveren. Voor de buurtwinkelcentra De Horden en De Heul en de AH-vestiging aan de Steenstraat laat het huidige bestemmingsplan geen uitbreiding toe. De gemeente vindt het wenselijk dat zowel De Horden als De Heul worden vernieuwd en verbeterd. Tegelijkertijd moet er een goede balans zijn tussen binnenstad en buurtwinkelcentra met name als het gaat om de oppervlaktes van supermarkten. De gemeente vindt het daarom wenselijk om per buurtwinkelcentra 1 supermarkt van een groter oppervlak dan het huidige metrage toe te staan en is bereid om hiertoe in principe planologische medewerking te verlenen. In de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is opgenomen dat de detailhandelslocatie aan de Hoogstraat wordt getransformeerd naar woningbouw. Detailhandel hier is vanuit bevoorrading en parkeergelegenheid moeilijk inpasbaar. De gemeente houdt vast aan het wensbeeld uit de toekomstvisie en probeert de eigenaren tot transformatie te bewegen. Mocht dit niet slagen, dan blijft de bestemming intact en daarmee blijft het aantal supermarkten in Wijk bij Duurstede op het huidige niveau van vijf. Het wensbeeld van de gemeente is echter vier supermarkten: één in ieder buurtwinkelcentrum en aan de Steenstraat en één op de locatie AgruniekRijnvallei. De locatie Agruniekrijnvallei is en blijft een solitaire detailhandelslocatie in de vorm van een supermarkt voor het dagelijks winkelaanbod en een Welkoopwinkel. De gemeente streeft naar behoud van dagelijkse winkelvoorziening in de kernen Cothen en Langbroek. Op overige locaties in de gemeente wordt geen nieuwvestiging of substantiële uitbreiding van het winkelaanbod toegestaan. 3.2 Binnenstad ontwikkelt zich tot een aantrekkelijk verblijfsgebied De binnenstad van Wijk bij Duurstede is nu kernwinkelgebied en blijft dat ook. De ambitie is om de binnenstad van Wijk bij Duurstede verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk verblijfsgebied met een gevarieerd aanbod aan winkels, horeca en overige voorzieningen (zoals bijvoorbeeld loketfuncties), voor zowel inwoners uit de gemeente maar zeker ook voor toeristische bezoekers. Bezoekers van buiten de gemeente zijn nodig om het draagvlak van de voorzieningen in de binnenstad op peil te houden. Een manier om dat te bereiken is door de binnenstad en het water meer met elkaar te verbinden. De binnenstad moet haar blik meer richten op het water, de haven en op evenementen op het water. Het is vooral gewenst om een goede koppeling te krijgen tussen de stad en het water. Wijk bij Duurstede heeft vanouds een band met het water. Die is in de loop der jaren wat veronachtzaamd en moet weer meer invulling krijgen. Dat kan door bezoekers van de haven te verleiden om een bezoek te brengen aan de binnenstad. Een van de manieren daartoe is om de verschillende straten in de binnenstad een eigen profiel te geven. Dit kan door verschillende rondjes te creëren, zoals: een boodschappenrondje, een winkelrondje, een horecarondje, een kunst- en cultuurrondje en een rondje in het kader van evenementen en toeristische functies. Structuurvisie Detailhandel 15

16 Om een aantrekkelijk verblijfsgebied te worden is een stevig actieplan nodig, want zonder inspanning van alle betrokken partijen dreigt achteruitgang. In hoofdstuk 4 wordt hier verder op ingegaan. Kaart 3: Toekomstige detailhandelsstructuur 3.3 Vernieuwing buurtwinkelcentrum De Horden De gemeente en de projectontwikkelaar van buurtwinkelcentrum De Horden gaan verder met het uitwerken van een vernieuwingsplan voor dit winkelcentrum. Door de economisch moeilijke tijden ligt vertraging op de loer. De gemeente wil graag samen met de winkeliers van de Horden en de eigenaar van sporthal De Horden op korte termijn een interim beheerplan maken. Dit plan bevat maatregelen hoe het buurtwinkelcentrum aantrekkelijk kan worden gehouden in de periode ter overbrugging naar de nieuwe ontwikkeling. 3.4 Visietraject voor buurtwinkelcentrum De Heul De gemeente en de eigenaar van buurtwinkelcentrum De Heul starten in 2013 met het doen van een verkenning naar het gebied waarin winkelcentrum De Heul is gelegen. De bebouwing en opzet van buurtwinkelcentrum De Heul is gedateerd. De sportfuncties in dit gebied verdwijnen op korte termijn. De Jozefschool is recentelijk gesloopt. Kortom, er liggen volop kansen om dit gebied integraal aan te pakken. Tot de resultaten van de verkenning bekend zijn, blijft het buurtwinkelcentrum in de huidige vorm bestaan. 3.5 Geen bestemming detailhandel meer locatie Hoogstraat De gemeente Wijk bij Duurstede wil dat de bestemming detailhandel op het pand van de Lidl aan de Hoogstraat komt te vervallen. De gemeente vindt de vestiging van een supermarkt op deze plek problematisch: bevoorrading en parkeergelegenheid zijn moeilijk inpasbaar. De toegangswegen (Singel en Hoogstraat) zijn eigenlijk niet geschikt voor veel verkeersbewegingen van (kort)parkeerders. In de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020 is dan ook opgenomen dat de gemeente deze locatie wil transformeren naar woningbouw. Structuurvisie Detailhandel 16

17 De gemeente probeert sinds enkele jaren om de eigenaren van het pand waarin nu de Lidl is gevestigd te bewegen om over te gaan tot transformatie. In deze gesprekken is uiteraard rekening gehouden met een of andere vorm van compensatie. De gemeente houdt vast aan de Structuurvisie Wijk bij Duurstede 2020, dat wil zeggen dat de gemeente blijft inzetten op woningbouw in plaats van detailhandel. 3.6 Wens gemeente: vier supermarkten in kern Wijk bij Duurstede In de kern Wijk bij Duurstede zijn nu vijf supermarkten van drie verschillende winkelketens gevestigd. Een AH aan de rand van de binnenstad en in buurtwinkelcentrum De Horden, discountsupermarkt Lidl aan de Hoogstraat en een Jumbo supermarkt in buurtwinkelcentrum De Heul en op de locatie AgruniekRijnvallei. De centrale vraag voor de gemeente is: Wat is goed voor de stad en haar inwoners? De gemeente wil de bestaande buurtwinkelcentra overeind houden en de binnenstad versterken. Dat kan in de visie van de gemeente het beste wanneer er in de buurtwinkelcentra supermarkten zijn van een vergelijkbare omvang. De gemeente is van mening dat wanneer 1 supermarkt een te grote omvang krijgt, dit ten koste gaat van de andere locaties. Vandaar de wens om te streven naar vier supermarkten: in ieder buurtwinkelcentrum 1 supermarkt die uitbreidt met een aantal meters en op termijn het verdwijnen van de detailhandelsbestemming op de locatie Hoogstraat. Mocht deze wens niet realiseerbaar zijn, dan blijft het aantal supermarkten op het huidige aantal van vijf. In dat geval kan de Lidl van de Hoogstraat verplaatst worden naar hetzij winkelcentrum De Heul hetzij winkelcentrum De Horden. 3.7 Geen uitbreiding van detailhandel op locatie Agruniekrijnvallei Agruniekrijnvallei wil op basis van het huidige bestemmingsplan de supermarkt uitbreiden. Ook de huidige Welkoop wordt vernieuwd en vergroot op basis van bestaande planologische rechten. Naast vernieuwing wordt ook de stedenbouwkundige en verkeerskundige opzet van de bebouwing op het terrein anders. Het laad- en losverkeer wordt gescheiden van het winkelend publiek, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. In de nieuwe opzet van de locatie Agruniekrijnvallei bedraagt het gezamenlijk oppervlak aan bebouwing 3100 m2. De functie die in de bebouwing is toegestaan is strikt gelimiteerd. Er is alleen ruimte voor een supermarkt en voor detailhandel in agrarische, dier- en tuinbouwgoederen en benodigdheden (een Welkoop). De vloeroppervlakte van de Welkoop mag inclusief buitenverkoop niet meer dan m2 bedragen. Daarmee is maximaal gebruik gemaakt van wat het bestemmingsplan toelaat. Een verdere uitbreiding op deze locatie is dan niet meer aan de orde. 3.8 Winkelaanbod in kleine kernen zoveel mogelijk handhaven Het draagvlak in de kernen Cothen en Langbroek is klein voor een compleet winkelaanbod. Dit is een landelijk beeld. Door de toenemende schaalvergroting neemt in steeds meer kleine kernen het winkelaanbod af of verdwijnt zelfs helemaal. Vanwege de leefbaarheid is het gewenst om, indien mogelijk, te voorzien in een dagelijkse winkelvoorziening in de kleine kernen. Daarom zet de gemeente zich in om samen met andere partijen (zoals de woningstichtingen Volksbelang en Cothen) het winkelaanbod in de kleine kernen te handhaven. Ook door het nadrukkelijk toevoegen van nieuwe woningen in de kleine kernen wordt ingezet op behoud van de bestaande voorzieningen. In Langbroek geldt dat de toekomst van een buurtsupermarkt wordt vergroot door de bouw van een multifunctioneel complex (dienstencentrum met ouderenwoningen) waar ruimte is voor een winkelvoorziening. 3.9 Geen nieuwvestiging detailhandel Op andere locaties dan buurtwinkelcentrum De Horden, De Heul en in de binnenstad wordt geen nieuwvestiging of substantiële uitbreiding van het winkelaanbod toegestaan. Met uitzondering van winkels in volumineuze artikelen: traditionele PDV-branches en echt- Structuurvisie Detailhandel 17

18 volumineuze artikelen. Bij het beoordelen van de omvang van een uitbreiding wordt uitgegaan van de cijfers van Locatus per 1 augustus Detailhandel op bedrijventerreinen Detailhandel op bedrijventerreinen is in principe niet toegestaan. De gemeente wil uitbreiding van de detailhandel op bedrijventerrreinen voorkomen. Volumineuze detailhandel op bedrijventerreinen is wel toegestaan, voorzover bestaand. Logistieke afhaalpunten worden eveneens toegestaan. Structuurvisie Detailhandel 18

19 4. Actiepunten Hoe wordt en blijft de detailhandelsstructuur van Wijk bij Duurstede toekomstigbestendig? Welke acties zijn nodig en wie is daarbij betrokken? Dit hoofdstuk benoemt acties met bijbehorende planning. Actie 1: De gemeente wil dat de binnenstad het winkelhart van Wijk bij Duurstede blijft en benoemt citymarketing als prioriteit. Om de binnenstad economisch gezond te houden en te verbeteren is een alomvattende kwaliteitsimpuls nodig op verschillende gebieden en niveaus. Dit kan door bij het vrijkomen van panden nieuwe of andere functies toe te voegen die uitnodigen tot een bezoek aan de binnenstad. De gemeente wil in haar rol als facilitator graag in samenspraak en samenwerking met belanghebbenden (winkeliers- en ondernemersverenigingen, vastgoedeigenaren, maatschappelijke en culturele en bewonersverenigingen) een plan van aanpak voor de binnenstad vormgeven en uitvoeren. Dat verschillende partijen in de binnenstad hiertoe ook de noodzaak zien, blijkt uit de recent opgerichte vereniging citymarketing. Vanuit de gemeente is na het doen van een haalbaarheidsonderzoek in de periode januari tot juli 2013 citymarketing als apart programma gestart. Resultaat: Door deze opzet is er een betere samenhang en afstemming mogelijk tussen verschillende gemeentelijke beleidsterreinen. Planning: gestart in 2013, looptijd tot 1 januari 2017 Actie 2: De gemeente wil dat de binnenstad en het water meer met elkaar verbonden worden. Wijk bij Duurstede heeft vanuit het verleden een band met het water. Sterker nog: ze ontleent haar ontstaansrecht aan de directe ligging aan het water. Die band met het water moet weer steviger worden. Dat kan door bijvoorbeeld meer waterevenementen toe te staan en horeca in de stadshaven. In de visie Rivierfront heeft de gemeente haar ideeën hier o.a. in uiteengezet. De Oeverstraat vormt een belangrijke verbinding tussen haven en stad. Bezoekers moeten als het ware door de Oeverstraat verleid worden om een bezoek te brengen aan de binnenstad. Door in de Oeverstraat detailhandelsvoorzieningen onder te brengen die passen bij het toeristisch-recreatief karakter van de binnenstad kan de relatie tussen haven en stad verbeterd worden. Planning: gestart in Actie 3: De gemeente wil in samenwerking met winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van de binnenstad een sterkte-zwakte analyse uitvoeren. Doel is om verschillende rondjes (winkelrondje, boodschappenrondje, toeristisch, historisch, kunst en cultuurrondje) beter in te vullen. De belangrijkste straten in de binnenstad zijn de hoek Zandweg-Steenstraat, Veldpoortstraat, de Markt, Peperstraat en de Klooster Leuterstraat. De gemeente wil graag in samenwerking met winkeliers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van de binnenstad een sterkte-zwakte onderzoek doen. De resultaten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om beter in te spelen op de wensen van consumenten en bezoekers/toeristen aan de binnenstad (relatie tussen stad en water). Op die manier kunnen bijvoorbeeld verschillende rondjes binnenstad beter worden ingevuld: Hoe kunnen bezoekers van de haven beter worden toegeleid naar de binnenstad. Hoe kunnen bezoekers aan het museum of kasteel worden geprikkeld om andere delen van de binnenstad te bekijken. Het resultaat is een duidelijk profiel voor de vijf straten in de binnenstad. Ook is duidelijk welke inspanningen hiervoor nodig zijn en wie daartoe actie kan en moet ondernemen Planning: start september 2013 en afronding december 2013 Structuurvisie Detailhandel 19

20 Actie 4: Koopstromen- en imago-onderzoek. Wat vinden consumenten die de binnenstad bezoeken van het huidige aanbod? Ontbreekt een bepaald assortiment? En wat zou de consument prikkelen om de binnenstad een extra bezoek te brengen. De gemeente wil op korte termijn een koopstromenonderzoek onder bezoekers van Wijk bij en met name de binnenstad faciliteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van al beschikbare gegevens. Daarnaast is ook een imago-onderzoek van belang: Hoe kijken mensen van buiten Wijk bij Duurstede naar onze stad? Wat is het beeld dat zij van Wijk bij Duurstede hebben? En hoe kunnen we dit beeld versterken en verbeteren? En waardoor kunnen inwoners en niet-inwoners van Wijk bij Duurstede verleid worden om de binnenstad te bezoeken. Wat kunnen gemeente, VVV, organisatoren van evenementen, winkeliers/ondernemers en andere partijen hiervoor doen? Resultaat: Het koopstromenonderzoek biedt inzicht in wie wat koopt in Wijk bij Duurstede en hoeveel er besteed wordt. Het imago-onderzoek geeft inzicht in het beeld dat externen van onze stad hebben. En geeft aanknopingspunten hoe dit beeld te verbeteren. Planning: start september 2013 en afronding in december 2013 Actie 5: De gemeente wil een toekomstbestendige markt en onderzoekt daartoe hoe de markt versterkt en verzelfstandigd kan worden. Om de warenmarkt toekomstbestendig te maken start de gemeente in samenwerking met brancheverenigingen en marktpartijen een onderzoek hoe de markt versterkt en verzelfstandigd kan worden. De gemeente bekijkt separaat op welke manier de standplaatsen binnen de gemeente gereguleerd kunnen worden. Resultaat: een markt die aansluit bij de wens van de huidige consument en die tegelijkertijd kostenneutraal is voor de gemeente. Van belang is ook om duidelijk te krijgen hoe de markt een bijdrage kan leveren aan versterking van de overige voorzieningen in de binnenstad. Planning: start in september 2013 en afronding voor 1 juli 2014 Actie 6: De gemeente wil een duidelijk standplaatsenbeleid en stelt hiervoor een notitie op. Bij winkeliers- en ondernemers is zorg over het aantal standplaatsen binnen onze gemeente. De gemeente onderkent deze zorg en vindt het belangrijk om op korte termijn een notitie hiervoor op te stellen. Standplaatsen kunenn op grond van ruimtelijke en verkeerstechnische overwegingen worden gereguleerd. Planning: start in januari 2014 en afronding voor 1 september 2014 Actie 7: De gemeente wil dat de kwaliteit en het aanbod van evenementen wordt verbeterd. Niet meer evenementen, maar kwalitatief betere evenementen is het uitgangspunt. De Lekkodagen, het Shantyfestival, de bloemenmarkt in het voorjaar, Jazz bij Duurstede, Pop op de Mazijk en een Taptoe. Zomaar een greep uit evenementen die hier in Wijk nu en in het verleden zijn georganiseerd. Welke evenementen trekken welke bezoekers? Aan welke evenementen is behoefte en passen die bij het profiel van Wijk bij Duurstede? En op welke manier kunnen evenementen elkaar en de voorzieningen in de binnenstad verstevigen? Zijn er slimme arrangementen te bedenken? Resultaat: Kwalitatief en financieel gezonde evenementen die bijdragen aan het imago van Wijk bij Duurstede als historische stad aan het water. Planning: start in januari 2014 Actie 8: De gemeente vindt het belangrijk dat winkeliers/ondernemers krachten bundelen en bijvoorbeeld dezelfde openingstijden en koopavonden/zondagen hanteert. Structuurvisie Detailhandel 20

21 Binnen de gemeente Wijk bij Duurstede zijn verschillende verenigingen van winkeliers/ondernemers actief. De gemeente vindt het belangrijk dat winkeliers/ondernemers krachten bundelen, omdat ze van mening is dat dit noodzakelijk is om te overleven in deze moeilijke economische tijden. Een concreet verbeterpunt is het hanteren van dezelfde openingstijden. Nu is dat nog niet het geval, waardoor het voor winkelend publiek onduidelijk en dus ook niet altijd even aantrekkelijk is de binnenstad te bezoeken op koopavond of koopzondag. Een meer uniform openingstijdenbeleid is voorwaarde voor de gemeente om over te gaan tot de aanwijzing van de binnenstad tot toeristisch gebied. Resultaat: een duidelijk, uniform openingstijdenbeleid voor winkelend en recreërend publiek. Planning: start januari 2014 Actie 9: De gemeente wil de bereikbaarheid van de binnenstad verbeteren door een heldere parkeerstructuur, routing en bewegwijzering. Het opstellen van een heldere parkeerstructuur voor de binnenstad met een duidelijk parkeerregime (blauwe zone, onderscheid tussen (ultra) kort en lang parkeren en capaciteit. Veel inwoners en recreanten bezoeken de binnenstad per fiets. Er zijn echter weinig mogelijkheden voor het goed stallen van de fiets. De gemeente gaat onderzoeken hoe dit kan worden verbeterd. Resultaat: Het is duidelijk waar en hoe lang een auto geparkeerd kan worden in de binnenstad. Voor fietsers worden voorzieningen getroffen voor het goed kunnen stallen van rijwielen. Planning: start in oktober 2013 en afronding voor 1 juni 2014 Actie 10: Routing en bewegwijzering. Het doel is om recreanten beter rond te leiden langs de diverse bezienswaardigheden van de binnenstad. Dit kan door routes in de binnenstad duidelijker te markeren, bijvoorbeeld door verlichting of materiaalgebruik (een rode loper). Planning: start en afronding begin 2014 Actie 11: De gemeente verkent welke functies mogelijk zijn op Walplantsoen. Aan het Walplantsoen zijn nu een gymzaal en kinderopvang gevestigd. Deze functies zullen bij het besluit over een nieuwe sporthal verdwijnen. De gemeente onderzoekt welke functies hier toegevoegd kunnen worden en op welke manier die een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de binnenstad. Planning: start en afronding 2014 Actie 12: De gemeente zet in op vernieuwing en versterking van buurtwinkelcentrum De Horden. De gemeente en de projectontwikkelaar van buurtwinkelcentrum De Horden gaan verder met het uitwerken van het vernieuwingsplan voor dit buurtwinkelcentrum. De gemeente wil graag samen met de winkeliers van de Horden en de eigenaar van sporthal De Horden op korte termijn een interim beheerplan maken. Dit als overbrugging tot de nieuwbouw van dit winkelcentrum. Planning: start maken interim beheerplan eind 2013 na besluit over nieuwe sporthal planvorming uitwerken voor nieuw centrum (gedurende 2014) Actie 13: de gemeente start in samenwerking met de eigenaar van buurtwinkelcentrum De Heul een visietraject voor vernieuwing en versterking van het winkelcentrum. De gemeente en de eigenaar van buurtwinkelcentrum De Heul starten eind 2013 met het doen van een verkenning naar het gebied waarin winkelcentrum De Heul is gelegen. De bebouwing en opzet van buurtwinkelcentrum De Heul is gedateerd. De sportfuncties in dit gebied verdwijnen op korte termijn. De Jozefschool is recentelijk gesloopt. Er liggen volop kansen om dit gebied integraal aan te pakken. Resultaat van de verkenning is dat duidelijk is welke functies, waar en in welke omvang kunnen worden toegevoegd. Structuurvisie Detailhandel 21

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp

onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Aanvraag initiatievenbudget herontwikkeling winkelcentrum Lorentzplein Badhoevedorp Portefeuilehouder A. Elzakalai, J.J. Nobel, C.J. Loggen Collegevergadering

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten

Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten Sturen op zichtbare resultaten met het Actieprogramma Versterking binnenstad Winschoten 16 april 2015 2012 Overview Actieprogramma Nov.: Provincie agendeert Actieprogramma LEW 2013 Mrt.: start ontwikkeling

Nadere informatie

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem

Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Omvang en invulling winkelcentrum Schuytgraaf Arnhem Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Arnhem Mevrouw K.M. Molenaar De heer B.A. de Ruiter Projectteam DTNP: De heer J. Vlek Projectnummer: 1120.0112

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector

Startdia met foto Ruimte. De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Startdia met foto Ruimte De toekomst van Amersfoort centrum & de rol van de vastgoedsector Wie ben ik? Stefan van Aarle: Adviseur Retail & Centrummanagement Coördinator Platform Binnenstadsmanagement Organisatie

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Centrumplan Raamsdonksveer. Oplevering. www.keizersdijk14-24.nl. www.kikxdevelopment.nl

Centrumplan Raamsdonksveer. Oplevering. www.keizersdijk14-24.nl. www.kikxdevelopment.nl Centrumplan Raamsdonksveer Oplevering 2016 www.keizersdijk14-24.nl www.kikxdevelopment.nl FACTS & FIGURES Wij realiseren 840 m² nieuwe casco winkelruimte, direct gelegen in het kernwinkelgebied, grenzend

Nadere informatie

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht

Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht Distributie-planologisch onderzoek Supermarktbranche Händelstraat te Utrecht In opdracht van: Aveco de Bondt April 2010 MKB Reva Stationsstraat 80 postbus 10090 7301 GB Apeldoorn T 055 578 72 51 E info@mkbreva.nl

Nadere informatie

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01)

Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Structuurvisie Detailhandel 2013-2023, ontwerp partiële herziening 2015 (NL.IMRO.0984.STV15001-on01) Inleiding Voor u ligt de eerste ontwerp partiële herziening van de Structuurvisie Detailhandel gemeente

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren

Westwijk - Amstelveen. Winkelen, Wonen & Parkeren Westwijk - Amstelveen Winkelen, Wonen & Parkeren Westijk Amstelveen WINKELS 2 Inhoudsopgave 3 Amstelveen... 4 De Wijk... 7 Het Winkelcentrum... 8 Het Plan... 11 Winkelinformatie... 12 Impressies... 14

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Van centrummanagement naar winkelmanagement

Van centrummanagement naar winkelmanagement Gemeente LIEDEKERKE Toelichting op 9 juni 2011 Waarom is dit onderzoek nodig? Gemeentelijk handelsapparaat zit in een negatieve tendens. Het gemeentebestuur wenst op basis van het RUP Kerngebied delen

Nadere informatie

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD

Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD) VCOD Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht Aanleiding Binnensteden staan steeds meer in de belangstelling van bezoekers,

Nadere informatie

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht

Factsheets. Profielen gemeentes van Utrecht Factsheets Profielen gemeentes van Utrecht Leeswijzer Profielen gemeentes van Utrecht Per gemeente van de provincie Utrecht is een profiel gemaakt. Dit profiel is weergegeven op basis van vier pagina s.

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014

Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014 Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Nr.: Agendapunt: 7 20140515 7 RV Datum: 17 maart 2015 Onderwerp: Notitie Mastergrondexploitatie 2015 als onderdeel van de jaarrekening 2014 Onderdeel

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

Leegstand als kans voor de lokale economie?

Leegstand als kans voor de lokale economie? Leegstand als kans voor de lokale economie? NVBO congres 13 april 2011 Arnhem Simon Hiemstra Senior consultant MKB Adviseurs Leegstand als kans voor de lokale economie Voorstellen Simon Hiemstra 35 jaar

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P

Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Facetbestemmingsplan Supermarktlocaties V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 15 juli 2013 Projectnummer 253.00.02.86.00

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers te Velp In opdracht van: Goossens Tweewielers Velp Apeldoorn, 9 juli 2012 Copyright MKB Reva 2012 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet Karel Trommelen 14.00u Belangen betrokken partijen Jasper Vlek

13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet Karel Trommelen 14.00u Belangen betrokken partijen Jasper Vlek Alle dagen (k)open? Masterclass winkeltijden en koopzondagen Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Hotel New York Rotterdam, Villa Sonsbeek Arnhem 21 en 23 mei 2013 Programma 13.30u Wijzigingen winkeltijdenwet

Nadere informatie

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis

Zondag openstelling voor kleine ondernemers. CDA Schiedam. Andreas Lepidis 2015 Zondag openstelling voor kleine ondernemers CDA Schiedam Andreas Lepidis Aanleiding In 2011 besloot de gemeenteraad dat de zondag openstelling voor de winkels in Schiedam verruimd werd van 12 zondagen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Detailhandelsnota Hof van Twente 2013 2016

Detailhandelsnota Hof van Twente 2013 2016 Detailhandelsnota Hof van Twente 2013 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord...4 2 Inleiding...5 2.1 Aanleiding...5 2.2 Doelstelling...5 2.3 Vraagstelling...5 2.4 Totstandkoming...6 3 Vertreksituatie...6 3.1 Aanbodsituatie

Nadere informatie

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant

Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013. Provincie Noord-Brabant Detailhandel in Brabant: Werk aan de winkel Sfeerbeeld symposium 16 januari 2013 Provincie Noord-Brabant Volle bak, dat was het in de Bois le Duczaal van het provinciehuis op 16 januari 2013. Van begin

Nadere informatie

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief

DPO Achtergracht/Groeneweg. Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief DPO Achtergracht/Groeneweg Gemeente Weesp Definitief Rapportnummer: 211X06322.080337_1 Datum: 19 mei 2014 Contactpersoon opdrachtgever: De heer J.

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912

Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Parkeerbalans centrumgebied Epe 2 juli 2013 - nadere onderbouwing - Gemeente Epe 1. Inleiding In het centrum van Epe worden mede

Nadere informatie

Integrale woonvisie Leuken. 10 oktober 2013

Integrale woonvisie Leuken. 10 oktober 2013 Integrale woonvisie Leuken 10 oktober 2013 Organisatie Intentieovereenkomst met plan van aanpak Interactief traject Gesprekken met sleutelfiguren Regiegroep Stuurgroep Visie is toegelicht in bestuurlijk

Nadere informatie

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015

Dorpsstraat Scharendijke. 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Dorpsstraat Scharendijke 22 januari 2015 Aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. 1. Inleiding In de Dorpsstraat in Scharendijke moet een

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Bergambacht structuurvisie Detailhandel

Bergambacht structuurvisie Detailhandel Bergambacht structuurvisie Detailhandel adviseurs ruimtelijke ordening Bergambacht Structuurvisie detailhandel identificatie planstatus projectnummer: datum: 049100.16156.00 26-06-2012 projectleider:

Nadere informatie

Informatieavond Planpresentatie Osdorpplein 28 mei 2013 in De Meervaart

Informatieavond Planpresentatie Osdorpplein 28 mei 2013 in De Meervaart Informatieavond Planpresentatie Osdorpplein 28 mei 2013 in De Meervaart Inleiding Doel informatieavond Informeren over plannen Lebo Opgave Nadere uitleg van het project Bestaande situatie Uitgangspunten

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort

VVP 2005 VVP 2005 VVP 2005. De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort 4 4 De kaders voor het Verkeers- en Vervoerbeleid 2005-2015 van de gemeente Amersfoort Bereikbaar en bewegen Voorwoord van H. Brink, Wethouder verkeer gemeente Amersfoort Hoe houden we Amersfoort bereikbaar

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012

REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN. Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 REALISATIE MASTERPLAN CENTRUM ZEVENBERGEN Presentatie raadscommissie Fysieke Infrastructuur 25 september 2012 Opening Doel presentatie van vandaag: Toelichting op het raadsvoorstel dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden

Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Haalbaar programma buurtgebonden voorzieningen Lammenschanspark Leiden Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl

Nadere informatie

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen

Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Koopstromen geven een onthutsend beeld van de toekomst Winkels verdwijnen uit kleine en middelgrote kernen Op 24 september werden de koopstromen 2015 van Oost- Nederland gepresenteerd door het onderzoeksbureau

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid

Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan. Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Beleidsregels afwijken van bestemmingsplan Wettelijke mogelijkheden per 1 november 2014 en gemeentelijk beleid Historie Oktober 2010: Beleidsregels vastgesteld door B&W Juli 2014: Gewijzigd vastgestelde

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 25 mei 2010 Agendanr. 9. Aan de Raad. No. ZA.09-3496/DV.10-112, afdeling Ruimte. Sellingen, 12 mei 2010

Besluitvormende raadsvergadering d.d. 25 mei 2010 Agendanr. 9. Aan de Raad. No. ZA.09-3496/DV.10-112, afdeling Ruimte. Sellingen, 12 mei 2010 Besluitvormende raadsvergadering d.d. 25 mei 2010 Agendanr. 9. Aan de Raad No. ZA.09-3496/DV.10-112, afdeling Ruimte. Sellingen, 12 mei 2010 Onderwerp: Uitwerking centrumplan Ter Apel Inleiding In de periode,

Nadere informatie

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay)

30 oktober 2013. Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) 30 oktober 2013 Beleidskader huisvesting arbeidsmigranten Noord- Limburg (short-stay) Inhoudsopgave blz 1. 2. 3. Achtergrond 3 Doelgroep van beleid 3 Huisvestingsmogelijkheden binnen het beleid 3 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Programma 10 april 2012

Programma 10 april 2012 Programma 10 april 2012 19.30 Welkom, Jos Roewen 19.35 Wat gaan we vanavond doen? toelichting Benjamin Brest 19.45 Wat is uw beeld van Nieuw-Amsterdam-Veenoord? 20.00 Presentatie zwart-witfoto, Benjamin

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

Rijnsburg. Enquête detailhandel. Den Haag, juli 2013. Opsteller: drs. F. Visser, Afdeling DAD tel.nr : 06-51426874 email : f.visser@hbd.

Rijnsburg. Enquête detailhandel. Den Haag, juli 2013. Opsteller: drs. F. Visser, Afdeling DAD tel.nr : 06-51426874 email : f.visser@hbd. Rijnsburg Enquête detailhandel Den Haag, juli 2013 Opsteller: drs. F. Visser, Afdeling DAD tel.nr : 06-51426874 email : f.visser@hbd.nl Secretariaat Afdeling DAD tel.nr : (070) 33 85 676 fax : (070) 33

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden

Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden AM juni 2010 definitief Uitbreidingsmogelijkheden voor winkelcentrum Kerkelanden dossier : D2428.01.001 registratienummer : versie : 3 AM juni 2010

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s):

Heusden. Aldi Drunen. ruimtelijk-economisch onderzoek 011209.20150285 22-10-2015. M. Geerts MSc. auteur(s): Heusden Aldi Drunen ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 011209.20150285 22-10-2015 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: Aldi Vastgoed B.V. auteur(s):

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

Op basis van de SWOT analyse zijn de actiepunten verder uitgewerkt in de HBD Kansenkaart:

Op basis van de SWOT analyse zijn de actiepunten verder uitgewerkt in de HBD Kansenkaart: SWOT analyse Leek De SWOT analyse is een beoordeling van de sterke en zwakke kanten, alsmede de bedreigingen en de kansen die kunnen optreden. De sterke en zwakke kanten zijn deels een gegeven, maar door

Nadere informatie

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Structuurvisie Eiland van Schalkwijk + beoordelingskader en -protocol Behoud en ontwikkeling van het landelijk karakter en de openheid van het gebied met ruimte voor landbouw, natuur, water, recreatie,

Nadere informatie

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com

LOCATIE OPTIES IN UTRECHT. www.metelkaar.com LOCATIE OPTIES IN UTRECHT www.metelkaar.com INLEIDING Waar zouden jullie met elkaar aan de slag willen gaan, maar vooral: waar zouden jullie met elkaar willen wonen? Een belangrijke stap in het waarmaken

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, Onderwerp: Rapport Toekomstvisie Kerkbuurt en de Memo vervolstappen. Voorgesteld besluit: In te stemmen met: 1. het

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Nieuwegein 2010

Detailhandelsvisie Nieuwegein 2010 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Ruimtelijke ontwikkeling Detailhandelsvisie Nieuwegein 2010 Naar het benutten van kansen! Raadsnummer 2010-282 Datum 8 december 2010

Nadere informatie

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem

Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem Distributie planologisch onderzoek inzake een supermarkt op het Saronix terrein te Doetinchem In opdracht van: IJsselhof Vastgoed BV De heer W.H. Boesveld Postbus 616 7000 AP DOETINCHEM Zwolle, 9 februari

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

Aan de Raad. Inleiding

Aan de Raad. Inleiding Nr: Schipluiden: 10 augustus 2010 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Kastanjehof" Aan de Raad Inleiding Het ontwerp bestemmingsplan Kastanjehof heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening

Nadere informatie