Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland"

Transcriptie

1 Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland Ovcrzicht cn evaluatie van veldkennrerken N.l. DingeNansc & V.l. l(alknran Inleiding Tot voor ko( werd de Noordse glazenmakêr laeshna subarctica) in NedêÍland als zeldzaam beschouwd (WasscÉER & van ToL 1993) Dooí doelgeíchte zoekacties is hel Íecent duideljk gewoíden dal A. subarctica algemeneí voofkomt dan voorheen wêíd aangenomen (AsBrNcH, 199. sinds 1990 s deze sooít a op zeventien localies (uitsl'r lend n Drenthê) waargenomen Het s zêer waaíschijnliik dal A. suba/crca lanqe tild over hel hooíd is qezien dooí de steíkê gelíkenis mel de Vengfazenmaker (A juncea), èen sooí die in NedeÍland talíík in hetzelíde biotoop (vennen met hoogveen vorming) voorkomt. Een gíool deel van de onderscheidende kenmerken lussen 4../unceá e^ A. subaíctica ver loont várialie. Daarom is hêl vooí vêel waarnsme.s onduidelijk op basis van wêlke vêldkenmefken,4. subarclica hel beste gedetermineerd kan woíden. Dit artike bespíeekl de velschillen lussen de t,vee soo.len aan de hand van de belangrjksle vêldkenmeíken, a s' mede de beíouwbaarheid vên de beschreven OveÍzicht kcnnlcrken De beschíijving van de kenmerken bepeíkl zich uilsluilend tol kenmeíkên diê niêl open staan vooí verschillende inlerpíelaties en die zonder veígelijkingsmate.iaal objectieí bêoordeeld kunnen worden In labêl 1 zin de belangrijkste vegchillen tussen imago's van de lwse soorl n op een rijtje sezet Dê wêeê gegeven kenmerken zijn u tsluitend gebaseeíd op siudies aan de in Europa vooíkomende ondersoort Á.s. /ÍsabeÍhae Djakonov (LrEFrNc(, 1929i VaLLE, 1929i BTLEK, 1960i JLrRzrza, 1964i CLAUSEN, 1982). Têbe t heefi sechls betr kking op éen van de twêê in Europa vooíkomende vormen, de gróotvek' kige interlineata. Deze is het talrijkst in hel Europese laagland, leíwijl individuen ván de kleinvlekkige voím ersabelraê overheersen in Noord-Scandinaviê en de Alpen. De kleinvlekkige voím wlkt op de volgendê punlen aí (ANoER 1944;JuRzrrzA, T964): (1)de hoeveelheid geel lussen de bede gele slrepen op hêl boístsluk is vee Ín ndeí litgebreid en vorrnl geen deíde borstband"t (2) de gee skeep tegen de vooíkant van de schoudernaad onlbreekl vaak (3)de vlekken op hel êchteíjfzijn klêner (4) de schoudeístrcep ls mindeí vaak De kenmerken woíden toêgêlicht aan de hand van Íoto s en Íiguren (zie label 1). VooÍ verdere lite.aluur mel duidelajke tekêningen wordt verwezen naaraskêw (i988), GErJsrcs & van ToL (1983), CLAUSEN (1986), DUNN & V cl< (1985), WENDLER & Nun (1991). DE GRoor êrar í1993) en Bos E WÁsscHER (199 BctrotlwbaAÍhcid kenmerken Aan 24 iínago s van Á. subarctica\17 dd 79?) en 22 imago's van,4. iuncea (15 d.r en 7? I ) werden de besprokên kenmeíkên geconlíoleêíd. Achlten van de onderzochte individuen zijn aikomstg lit de co eclie van het Nationaal Naluurhislorisch l\,4useum, waaronder alle daar aanwezage individuen van Á subarcraa url dê pêíiode (alle uit Bleijenbeek). De oveíige exemplaren weíden gevangen in de pmvincie DÍenlhe van 1995lot en mel 1997 en vervolgens gefologíaíeerd en vílgeraren. Tabe 2 toont de male van variatie in de ondef zochte kenmeíken, binnên en tussen de lwee sooíen. Een be angíijk Íesultaal is dat vdjwel ale kenmeíken vaíatie verlonen. Daaíom kan op basis van een enke kenmerk geen bêtrouwbêfe determ naliê geínaakt woíden. Zo zou namelilk gemidded éen op de tiên indivduen Íolliei gedeieímineerd worden. Een klein aanta kenmerken (nr. I 3,14) verloont ge n varialie binnen de twee soorten en leidt Itlrhtt,rt It-!): i; 11)

2 l)r'l!l.ri! ir\1. \..'1nn \f Lll.\,trr 1,.'i LrLin,l \r/,r/,r,r ( r,l rra,, r " nlirll!n tl ti' \\ltln itthtr \., lru u h,\]tt' I De stíeep lussen voorhooíd ê. kopschild is n et versna d áan de zjkanlen e. wordt zelts vlak voor de ooqrand els breder (rgwr 1) 2 Op dê vooíkanl van de onderlp zln lwee scheíp begrensde brunzwarle slppen aanwezg (loto r) De aóhterkántvan dê kop is gehee zwart (Í9u!Í 3) De scholderslreep s hamervo.mig (íoto 3) óí De slfeep lussen vooíhoofd en kopschid s versmald áàn de zjká.têi bl de ogen (figuur 2). De onderip is gêel Indiê. aànwezg zilf de brunzwárle vlekken onscherp ef ichtervan klelr dan bil Á subarctca (Íoto 2) Op de achterkanl van de kop is achter elk oog e-ên gele vek àanwêzg (fguur 4, Íoto 4) Dè schóudêrslreep ls zo.der hameívorm oí Tegen de voorkanl var de schoudêínaad (humeíare naad) oopl een shállê ichtê (gèige) Tegên de voorkant van de schoudernaad (hlmêéle naad)loopt leef sma e steep op de zjkanl van lrel borslstuk zjn lweê ichtê (sele oi b auwè) strepei àánwezg waanussen zch een àanlá gee vlêkken bevlnden (foto ,8) Deze vlekken zjn vaak zo u tgebreld dal ze een derde slreep vormen HierdooÍ llkt het bóíst stuk ovêmêgênd 9eê met bru ne slrepen De hoe vêeheid gee kan peí lndivd! sterkwsselen Op de onderkant va. het borststuk bevindeó zch lwee qrole duldeilke scheíp begrensde gêle Hetvlêkkenpaar mddênop segmenl3 is evef gróot als hel vlekkenpaaraan de achlerkanl van ldem kennerk I voór segmê.t 4 (íolo 9) Op de zlkanl van hel borslstlk zln twee ge ê slrepen aanwezg waaíussên zich gêên oí sechts kleine gee vrêkjês bèvnden (iolo 4). H erdooí ljkt hêt borstst!k ovenegend brun Op de onderkant van het borstst!k bev nden zlch gêen 9ee vekken lrd en aanwêzg zrln dezê ke. en ondudeljk(roto 2) Her vlekkenpaàr m ddenop segment 3 is du de ljk klê rer (o.oêveer de helí1) dan hel vlekkenpàaraan de achte*anl van segmèit 3 (íoto 10) ldem kefmerk I voor seqnent 4 (Íolo 10) 10 De vlekken m ddenop de bovênkantvan achler ijíssegmenl3 zijn verbonden mel de vekke. op De vlekkef mddeóóp dê bovenkant van achteê jíssegmeit 3 zj. i èt verbonden mel de v ekken 12 l3 ldem kenmerk 10 voor segme.t,l Er s een vage overgang tussen de lchlere voorzlde en donkerder achteízijde ván hêt mêm- Minder dá.30% van hel membíánlla is wl (ísuur 5). Bl vrolwtjes zrlf de achteí ijfsáaihángselen rech( ng-êpanl. Rechl va. áchteren gezien ldem kenmeík r0 voof sêgmê.t,1 Er s êên scherpe overqanq lussen de ichtè vóó2lde en donkere achlerzjdè vá. hel mêmbranura (Íiswr 6) Meer dan 30% var het menbíá.! a s wt (Ísuur 6) Bj vrouwles ziln de achteí jísaanhaigsêlêi schuin ingeplant. zodat zê recht van achleren gezen een v' vórmen.

3 Srf(p!o. r)oril nict Snref voorho,)tu lcísml 71!rt,ílir, \frnrxlrl,,1 iltrui Figuur 3. Figuur 4.,\h{u(xnr lto (o1) nn ^.hr.fhrl \lrt: n. trí.i ^rrt:,1. lrtr.t,rr SeLc figuur 5. FiSnur 6. ivdrbixiuh\rr Nlcnrbrrulr A rtl,ottilt vxn,1 irrtrer ll,xf (1r,,ÍrN.r, (;ccs. I 91)6 Foro 2 i l/d,; l(rrr\..f. Foto 3. /l rrr,,rr,tu d. MeeuNertrLr\, S.hóonoótr],23'08r97 Foro,1,l 1,,&r d, l(rnlccf. l),\irgtl{x),2l í)s 9t Folo 5.,1 rr,ur1,.d d NlÈclrfcn hs, \.lirnro!tl, 2.1 osrr)7 Foto ar. i. n,rrrrtu., \lccu\tnplxs. \.h.df..(1,2l-0sr')7 Foto 7,l r//,lrlrd?. lnrrrll,)ro\.r, (;cc! U 9/ Foto 8.,1. nrrrrrh?, BrrndlrÈnrcr. Cir'rs. 23-0S 97 lrtdturu 1t2).lï39 Foro9,A "l,u1tit1t è schloroo DNnr8.ld, 2I-0S. 17

4 daamm in alle gevallen tot een coíecle determinatie Omdat de sleekprcef erg kle n is zou hel echter gevaaíijk zin tê concludeíen dal deze kenmeíken weíkelijk veel belfouwbaarder zijn dan de andere Een keif aanta kenrnerken verloont zoveel várialie, dat mef zch kan alvragen of deze bíuikbaaí ziln Vooral de hoeveelheid wit op het membíênula (ní. 13) Itkt een onbelíouwbaaí kenmerk. Ook lêidên de kenmerken van hel derde en vierde sêgmenl (nr.8-11) bij víouwtjes vaak lol een foutieve deteíninalie. Per indivldu wijkl slechls een klen aanta ken, mefken aí, gemiddeld 08 van de 13 kenmerken bij A subaíclica.rd en 1.2 b\ A. juncea.rd. Bjvíouwtjes wijkl 1.7 vên de 14 kenmerken ai bij Á. subarcl,ca en 1.4 b;ij A juncea. Het maximáal aantal alwikende kenmeíken bedroeg vieí (bij éèn Á. luncea a), de meeste individuen weken alleen in éen enkel kenmeík af. Hieruit kan geconcludeerd worden dát betrouwbarc deteííninatie op basis van vedken, ÍneÍken allijd mogelijk s zoangereencombinatie van kenmerken gebru ki wordl. Zicht+cÍkenni lg Nel mel zekerheid herkennen van A. sub rcí/- ca zonder te vangen zal zelden mose jk zijn smpelweg omdêl ir vllcht slechts een kein aantal kenmeíkef goed gezien kan worden Door verschillên in leken ng en kleur hebben dê lwee soorlen in vluchlweleen vercchillende uitslraling (de zogenaamde jizz). Vluchl" hêrkenning kan dan ook goed gebruikl worden om mogelíke kandidaten te selecterên. en veê vogens aleen deze iê vangen Voorál de grootvlekkige vorm van Á subarcilba heêft in vlucht een licht boíslsluk mei donkeíe banden n plaats van een donkeí borstsiuk mel gele banden (JuÊzrrza. 1960). Dit vercchil wordl veroozaakl door de aanwezigheid van een vaak brede lichte baan t'rssên de lwee borsl banden in combinalie mel de schoudeínaadslreep. VeÍdêÍ verschilt bij mannen de kleuí van de borslslukbanden (JuRzrrzÁ. 1960). Bi, A. juncea zijn de gele bànden van boven vaak blauwig aangezet (lol een vierde dêel), lemiil de banden bii,4. subarclla een bitna vo lêdig Tabel2. 1(t,ntall:t!)tlnrl\\r^ lllwn ntul Álih t \'.ll(n']ll(l.{)\l'r^\. llf(cnt]cn(n])('\ jj'l.))'ll!\\ll'l,il')1 L\' n'e.\ yxn ff L\.1!rjf (r' v.'\yij/ln frxr rl. tr)\i"t17r'tht^tnr [\rtldtul.jrytl:t;) l{s(híii\if{ in rr n \inir ntlfí{ vnrr en \.1{ pl, hl. ntu1u' tr ltrtu,al,it)t },n\dt. tb)r il$dígfglr.nhlt\.. l]x,.tnl\rnfin(ln'n ln]l'lh,n'n i(,l1\,il\.lnft4 l{(r.kln{lg 1nl(.tu\$lh.iki$ \olill{'rrnll.lltl!l4nà.i rm,\^'lh1 tr( hiilrh(,r.r(lc hcalrlii\ing \,1 v,/,,rli,/ l: nn,lnrn^rl \, > t\\t,\i, )i.n tut\. tl))ll,rt tuit'tnt ir tnfn\ rln.tmntuf\ t)j ^ n,birlnr!"?, ti rrl,í l lohtl nlriths,lt\:tll),rtlt))1,r\'trritj:tt!)t,,hdl f lni tiui.^ L 'nj.1i.rtl'u.lrl/jvil/r/ n \ I.,3 )1,]f\nln!i:d,hk'hn: I I ) thá \ttit( rl).rt fnl) tl \r'rtr tn!"nryt\ rt I rftlt tlth 1 slreep vooíhooíd niel veísmáld 2 sche.pe vlsk op ondêíip 3 geen gêlê vle* achler oog b ndien áanwozg haítervomig 5 schoudernêêdstreepaánwezg 6 'derde bo.ststukband aanwezig 7 scherpe vekken o.dêrkant bo6tsilk A 53 middêlslê vlekken: achleele 9 54 middelsle vlekken > achrerste vle (kên ve.bondên áan ztkant vlekken veíbonden aan zijkánt 12 overgang memb.ànula vaág 13 minder dan 30% wil op membranula 14 aanhangsele. I recht ingepant 100% (r5) 100 % ( 85 o/. (13) 83 % (6) 100 % (15) 100 % ( 140 0/a 94% 88% 104 v Á a2% 93% 7l 6) 6) s) 5) 71%( 100 % 12) 100 % lr) 100 % v. (6) 71%\71 71% \ 60 % {5) 40 % l5l 86 % ( 86 % ( 140 v, 11) 0% (15) 0%( a%(1s) 14%l7l a % 115) 0 va l a% 5) 100./" (7 15% s) (0 5) 14 v, (7 6% 5) 14 v, (7 5) 17 y, t6 5) 0v.(7 O 5l o/o 14'Á l7 5) 14%17 6 5) 0/"(1 0%(7 46% (1 5) 43%\7 27L( v, (7 o%17

5 (flêts)bauwe Unt kunnen hebben. Tevens oogt het achter ijí bij mannen van Á. sr/barctióa veel donkeídêí (oi zwaíler), enezijds omdat het achleísle vlêkkenpaar keiner en íeiser blauw is ên anderszjds omdat de gíondkleuí van het borslstuk en het achleíijí donkerder (zwartêr) is. l\,4annen van Á. lrrcea veílonen daarentegen een opvallend conlrast tussen hei íelle bauw van het achteflíí en de gele borstban Ei-azettende víolwljes bieden de moge ijkheid om ook een aantal van de andefe keníneíken op zicht te kunnen waarnemen, zoals dê schoudêínaadsireep en de deíde borstbênd. Dankwoord Wij willen Jan van Tol graag bedankên vooí hel vri-àndêlík ter beschikking slellen van het colecte maleíaa van het NNÀ,4. DaaÍnaasi edereen die meegeholpen heeft met het zoeken naar en vangen van de glazenmakers n Drenthe, in hel bijzonder Gerard Abbingh. Literatuur Ni.À Dtr.g?rd{! Btr(stt1r ltr,712 AB (ia"in!.r Hn.iL di)\a,nhntu.!11, riio ]n^ rl t'itt..rt Kdlbnnr ork Riiln,rtttr't 3E.?3.r2 /lc O,l$t(rrt ABB NcH, G, Op zoêk naar de Noordse glazen makeí in Drenthe. NVL nieuwsbrer 1(3)r 3. ANDER, K 1944.,4eshna subarclica Walker ssp. intenineata ssp. nor (Odo,r.). Opusc. Enl. 9: AsKEw R.R., 1988 The DragonÍles oí Europe. Hadey Books, Colchesler. 291 pp. Bos, F. & M. WasscHER, 1997 Vedgids Libeler. Stichling UilgeverÍ KNNV, Ulrèchl. 256 pp. BtrEK,4., Die Bestimmung auí Anhieb von Ae shna subarcica w a k. \odonata). Nachr.-blalt der Bayer. Enlomo. 9: CuusEN, W., Beobachtungen zum Verhalten der r'/ooribe lên Torf'À,losaikjurglet laeshna juncea L ) lfd Hoch moofmosá kjun 9Íeí laeshna subatcti' ca wlk.)(odonalá). Natur uid Heimat 42(3): CLAUSEN, W ÀIore cháraclers to seperatê Aeshna subarctica watket Írcn Aeshna juncea (t.) in the riêld. J. Br. DrasonÍy Soc. 2(1): I 10. OUNN R.ll. & G.S VcK, Separáling ádut Aeshna subarctica \Naket Íon Aeshna juncea ll I. J Br. DrasonÍry Soc. 1(6) GErs(Es, D.C. & J. van ToL, De Lbelen van Nedêrand KNNV, Hoogwoud 368 pp. GRooT, DE T, W RÊINBoUD & M WASS.NER, 1993, ODON tabel voor hêt op Naam Brengen van Libelef Zondertevangen Jeugdbonds! tgevêr! Ulecht 72 pp JuRZrn, G, D e Unterscheidung von,aesrná IL.) utu Aeshna subaotca Wa ker m Fluge (Odonala) Nachr.,Blau Bayer. Entomot. 9(11): JlRzrrza G., 1964 E n beilrág zor subspeziíschen Glederung der Áeshra subárcrba Wálker in Europa (Odonatà, Aeshridae). Belr. nalork. Forsch SW, De!tschl.23(2) LIEÊrrNcK f\4.4., 1929 Aeshna subatctica n Eríopa, eene n euwe aanwinst voor de Nedeíandsche en Belgische Odonata-íauna. Tljdschr. voof Enlomo. T2: VaLLE, K.J, Materiálen zur OdonatenÍauna Finnlands I uber Áeshrá e/isabelhae Djak. n Finn and. Not. Enlomo.9: wenoleê, A. A J H. NirB, Libelen Deutscher JugendbundnrrNalurbeobachtunq, FambuÍg 130 pp. WassctsER, M. A J. van Tór Flora en Fauna VeEnderngèi n hêtvoorkomên van libelen (Odónala) r relatie lol g seecleerdê mileuparámeters. VRO[4. s Gravenhage Summary Oingêmansë, N.J, & V.J. Kalkman, Separathg adult r eslrra sub arctica Walker r.om raosr,ra juacea (1.) in The Netherlands. Review and êvaluation of field charactere. Bhchytron 1(2): This artice rcviews and llustrales the májor chafaclers on wlrich Aeshna subarclica and A. juncea can be separatêd ln lhe Íield. Váratiof and reliabiliiy of founeen iêatures was lnvêstigáled by screening 24 aduis of Á. subarctica and 22 aduhs al A, juncea, al o.iginalng Írom The Nelherlands. Mosr chaíactêrs showed varialion, whlch coud resuh ln idenui-.álon errors ii too Íew oí ihen are táken into account. However, wthin individuals on averase ony one or lwo Íeatures (ranse 0 4) did nol llt the descrplior of the species involved. Thereíoro, dentilication is stráightíotuard as longas erough characters arêapplled. Despile apparenl d trerences behreen lhe lwo spèc es, ílight identillcalion should be seen as á Erher Odonatai Anisoplerai Aeshnidae: Aeshna juneai Aeshna subarctiê elisabethae; denl ficationi rev ew;ie d characlersi The Nelherands Itndrte" t(2): 35 3.)

Ideeën voor vleermuiskasten onder bruggen.

Ideeën voor vleermuiskasten onder bruggen. Ideeën voor vleermuiskasten onder bruggen Erik Korsten Carré 129 5017 JG Tilburg, 013-5440376, erikkorsten@planetnl Inleiding In Zoogmail 2004-40 (3 oktober 2004) stelde Eric Naeyaert de vraag of er mogelijkheden

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie

Libellenvereniging Vlaanderen vzw

Libellenvereniging Vlaanderen vzw Nieuwsbrief jaargang 5 (2011) - nr. 2 Libellenvereniging Vlaanderen vzw N I E U W S B R I E F L I B E L L E N V E R E N I G I N G V L A A N D E R E N 1 juli 2011 Beste lezer, Libellenvereniging Vlaanderen

Nadere informatie

Literatuurstudie. Ecoducten in binnen- en buitenland. Student Maarten Terink (0659145)

Literatuurstudie. Ecoducten in binnen- en buitenland. Student Maarten Terink (0659145) Literatuurstudie Ecoducten in binnen- en buitenland Student Maarten Terink (0659145) Onderwijsinstelling Technischc Universiteit van Eindhoven. faculteit Bouwkundc AfstudeerbegeleidingSl.'om missie Dr.

Nadere informatie

Rapport 666. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien

Rapport 666. Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien Verschillen tussen bedrijven in levensduur van melkkoeien Juni 2013 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het PPS-project Routekaart Levensduur waarvoor Stichting Duurzame Zuivelketen opdrachtgever

Nadere informatie

Ouderen over de drempel?

Ouderen over de drempel? RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Ouderen over de drempel? Evaluatie van de seniorenmakelaar De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK

PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK EVALUATIERAPPORT PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK Regio Noordzeekanaal februari 2013 Een project van: - VBC Hollands Noorderkwartier - Sportvisserij Midwest Nederland - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nadere informatie

De invloed van de groei van vrachtwagenverkeer op het gedrag van ander verkeer bij in- en uitvoegstroken op snelwegen. Een Simulatoronderzoek

De invloed van de groei van vrachtwagenverkeer op het gedrag van ander verkeer bij in- en uitvoegstroken op snelwegen. Een Simulatoronderzoek De invloed van de groei van vrachtwagenverkeer op het gedrag van ander verkeer bij in- en uitvoegstroken op snelwegen Een Simulatoronderzoek Dick de Waard, Anje Kruizinga, & Karel A. Brookhuis. Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Leeftijd en het psychologische contract

Leeftijd en het psychologische contract Leeftijd en het psychologische contract Vier wijze lessen voor organisaties die hun oudere werknemers willen behouden 1 Matthijs Bal De vergrijzende beroepsbevolking zorgt ervoor dat organisaties meer

Nadere informatie

Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland

Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland Evaluatie van schattingen van sociaal-economische verschillen in de gezonde levensverwachting in Nederland Document opgesteld in opdracht van Ministerie van VWS September 2009 Anton Kunst 1, Mariël Droomers

Nadere informatie

Steekproef in Edelstenenwijk

Steekproef in Edelstenenwijk DOSSIER 6650 Corrosieschade VZA-voorspankabels in woningen te Heerhugowaard Rapport 6650-2-1 Steekproef in Edelstenenwijk 5 november 2008 SAMENVATTING Uit een onderzoek naar de conditie van VZA-kabels

Nadere informatie

Wie wordt gepest op het werk?

Wie wordt gepest op het werk? Wie wordt op het werk? Op zoek naar risicogroepen Pesten op het werk staat al jaren op de onderzoeksagenda. Het is een thema dat de werknemers en de overheid niet onberoerd laat. Sinds kort heeft het ook

Nadere informatie

Kun je uit de hemel va l l e n?

Kun je uit de hemel va l l e n? Kun je uit de hemel va l l e n? B e l eving van de dood en ro u w ve r werking door mensen met een ve rs t a n d e l i j ke handicap Rianne Meeusen-van de Kerkhof Hanneke van Bommel Werner van de Wouw

Nadere informatie

Over het aantal volmachtstemmen

Over het aantal volmachtstemmen Over het aantal volmachtstemmen een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren.

Week 1 20-02-2013. Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Combinatorische Optimalisatie, 2013 Week 1 20-02-2013 Hier vind je uitwerkingen van enkele opgaven uit het dictaat Grafen: Kleuren en Routeren. Opgave 1.16 Bewijs dat elke graaf een even aantal punten

Nadere informatie

Glaucoom: begrijpen wat er gebeurt

Glaucoom: begrijpen wat er gebeurt Glaucoom: begrijpen wat er gebeurt Er zijn vele soorten glaucoom met elk de eigen, specificieke kenmerken en risicofactoren. Glaucoomspecialist dr. Sicco thoe Schwartzenberg gaat terug naar de basis en

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Zorg voor euro s - 5

Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003. Zorg voor euro s - 5 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003 Zorg voor euro s - 5 Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in Nederland 2003 Een verkenning van verschillen naar sociaal-economische

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

Kernvraag: Hoe verplaatst licht zich en hoe zien we dat?

Kernvraag: Hoe verplaatst licht zich en hoe zien we dat? Kernvraag: Hoe verplaatst licht zich en hoe zien we dat? Naam: Groep: http://www.cma-science.nl Activiteit 1 Hoe verplaatst licht zich? 1. Als je wel eens de lichtstraal van een zaklamp hebt gezien, weet

Nadere informatie

RIVM rapport 350020004/2006. Consumptie van een aantal lightproducten in relatie tot overgewicht Een cross-sectionele studie

RIVM rapport 350020004/2006. Consumptie van een aantal lightproducten in relatie tot overgewicht Een cross-sectionele studie RIVM rapport 350020004/2006 Consumptie van een aantal lightproducten in relatie tot overgewicht Een cross-sectionele studie SW van den Berg, MC Ocké en JMA Boer Contact: SW van den Berg Centrum voor Voeding

Nadere informatie

T H E 0 R I E V t. A-S B E W E R KIN G. DEEL I (vervolg)

T H E 0 R I E V t. A-S B E W E R KIN G. DEEL I (vervolg) T H E 0 R I E V t. A-S B E W E R KIN G DEEL I (vervolg) 1955 IUJvNLASBEWERKINGEN KENNIS VAN STROVLAS De ruwvlasbewerking is een der belangrijkste onderdelen :in de moderne vlas indutrie, omdat het hiervan

Nadere informatie

Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen

Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen weidevogels grutto kerngebieden agrarisch natuurbeheer biodiversiteit De ongunstige ontwikkeling van de weidevogelstand in Nederland is al tientallen jaren

Nadere informatie

De mooiste 10 objecten aan de sterrenhemel met elke sterrenkijker op elke avond Door Jeffrey Bout

De mooiste 10 objecten aan de sterrenhemel met elke sterrenkijker op elke avond Door Jeffrey Bout De mooiste 10 objecten aan de sterrenhemel met elke sterrenkijker op elke avond Door Jeffrey Bout Veel mensen die net een sterrenkijker hebben gekocht vragen zich af wat er nu allemaal mee te zien valt.

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Legionellapreventie: betere naleving Waterleidingwet nodig

Legionellapreventie: betere naleving Waterleidingwet nodig Legionellapreventie: betere naleving Waterleidingwet nodig Versteegh, A. ; Brandsema, P. ; Aa, M. van der ; Dik, H. H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40(2007)17 p 10-12 Dekker

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND

HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN AMFIBIEËN IN NEDERLAND Herziene uitgave 2011 1 Informatie over het Meetnet Amfibieën: RAVON Werkgroep Monitoring

Nadere informatie

welk beeld hebben natuurkunde.studenten van natuurkundigen?

welk beeld hebben natuurkunde.studenten van natuurkundigen? Tijdschrift Didactiek g-wetenschapoen 3 (1985) nr.2 86 welk beeld hebben natuurkunde.studenten van natuurkundigen? Piet Lijnse Vakgroep Natuurkunde-Didactiek Rijkuniversiteit Utrecht Summary What image

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

onder werkenden Vakpublikatie I nventarisatie medicijngebruik : 1,96 x standaarddeviatie

onder werkenden Vakpublikatie I nventarisatie medicijngebruik : 1,96 x standaarddeviatie Vakpublikatie I nventarisatie medicijngebruik onder werkenden A.M. Muusse-Schrevel,l J.H.B.M. Willems,2 W-L.A.M. de Kort3 Summary Medicines sometimes infl uence occupational performance. Specific data

Nadere informatie