Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland"

Transcriptie

1 Het onderscheid tussen Áeshna subarctica Walker en A. juncea (L.) in Nederland Ovcrzicht cn evaluatie van veldkennrerken N.l. DingeNansc & V.l. l(alknran Inleiding Tot voor ko( werd de Noordse glazenmakêr laeshna subarctica) in NedêÍland als zeldzaam beschouwd (WasscÉER & van ToL 1993) Dooí doelgeíchte zoekacties is hel Íecent duideljk gewoíden dal A. subarctica algemeneí voofkomt dan voorheen wêíd aangenomen (AsBrNcH, 199. sinds 1990 s deze sooít a op zeventien localies (uitsl'r lend n Drenthê) waargenomen Het s zêer waaíschijnliik dal A. suba/crca lanqe tild over hel hooíd is qezien dooí de steíkê gelíkenis mel de Vengfazenmaker (A juncea), èen sooí die in NedeÍland talíík in hetzelíde biotoop (vennen met hoogveen vorming) voorkomt. Een gíool deel van de onderscheidende kenmerken lussen 4../unceá e^ A. subaíctica ver loont várialie. Daarom is hêl vooí vêel waarnsme.s onduidelijk op basis van wêlke vêldkenmefken,4. subarclica hel beste gedetermineerd kan woíden. Dit artike bespíeekl de velschillen lussen de t,vee soo.len aan de hand van de belangrjksle vêldkenmeíken, a s' mede de beíouwbaarheid vên de beschreven OveÍzicht kcnnlcrken De beschíijving van de kenmerken bepeíkl zich uilsluilend tol kenmeíkên diê niêl open staan vooí verschillende inlerpíelaties en die zonder veígelijkingsmate.iaal objectieí bêoordeeld kunnen worden In labêl 1 zin de belangrijkste vegchillen tussen imago's van de lwse soorl n op een rijtje sezet Dê wêeê gegeven kenmerken zijn u tsluitend gebaseeíd op siudies aan de in Europa vooíkomende ondersoort Á.s. /ÍsabeÍhae Djakonov (LrEFrNc(, 1929i VaLLE, 1929i BTLEK, 1960i JLrRzrza, 1964i CLAUSEN, 1982). Têbe t heefi sechls betr kking op éen van de twêê in Europa vooíkomende vormen, de gróotvek' kige interlineata. Deze is het talrijkst in hel Europese laagland, leíwijl individuen ván de kleinvlekkige voím ersabelraê overheersen in Noord-Scandinaviê en de Alpen. De kleinvlekkige voím wlkt op de volgendê punlen aí (ANoER 1944;JuRzrrzA, T964): (1)de hoeveelheid geel lussen de bede gele slrepen op hêl boístsluk is vee Ín ndeí litgebreid en vorrnl geen deíde borstband"t (2) de gee skeep tegen de vooíkant van de schoudernaad onlbreekl vaak (3)de vlekken op hel êchteíjfzijn klêner (4) de schoudeístrcep ls mindeí vaak De kenmerken woíden toêgêlicht aan de hand van Íoto s en Íiguren (zie label 1). VooÍ verdere lite.aluur mel duidelajke tekêningen wordt verwezen naaraskêw (i988), GErJsrcs & van ToL (1983), CLAUSEN (1986), DUNN & V cl< (1985), WENDLER & Nun (1991). DE GRoor êrar í1993) en Bos E WÁsscHER (199 BctrotlwbaAÍhcid kenmerken Aan 24 iínago s van Á. subarctica\17 dd 79?) en 22 imago's van,4. iuncea (15 d.r en 7? I ) werden de besprokên kenmeíkên geconlíoleêíd. Achlten van de onderzochte individuen zijn aikomstg lit de co eclie van het Nationaal Naluurhislorisch l\,4useum, waaronder alle daar aanwezage individuen van Á subarcraa url dê pêíiode (alle uit Bleijenbeek). De oveíige exemplaren weíden gevangen in de pmvincie DÍenlhe van 1995lot en mel 1997 en vervolgens gefologíaíeerd en vílgeraren. Tabe 2 toont de male van variatie in de ondef zochte kenmeíken, binnên en tussen de lwee sooíen. Een be angíijk Íesultaal is dat vdjwel ale kenmeíken vaíatie verlonen. Daaíom kan op basis van een enke kenmerk geen bêtrouwbêfe determ naliê geínaakt woíden. Zo zou namelilk gemidded éen op de tiên indivduen Íolliei gedeieímineerd worden. Een klein aanta kenmerken (nr. I 3,14) verloont ge n varialie binnen de twee soorten en leidt Itlrhtt,rt It-!): i; 11)

2 l)r'l!l.ri! ir\1. \..'1nn \f Lll.\,trr 1,.'i LrLin,l \r/,r/,r,r ( r,l rra,, r " nlirll!n tl ti' \\ltln itthtr \., lru u h,\]tt' I De stíeep lussen voorhooíd ê. kopschild is n et versna d áan de zjkanlen e. wordt zelts vlak voor de ooqrand els breder (rgwr 1) 2 Op dê vooíkanl van de onderlp zln lwee scheíp begrensde brunzwarle slppen aanwezg (loto r) De aóhterkántvan dê kop is gehee zwart (Í9u!Í 3) De scholderslreep s hamervo.mig (íoto 3) óí De slfeep lussen vooíhoofd en kopschid s versmald áàn de zjká.têi bl de ogen (figuur 2). De onderip is gêel Indiê. aànwezg zilf de brunzwárle vlekken onscherp ef ichtervan klelr dan bil Á subarctca (Íoto 2) Op de achterkanl van de kop is achter elk oog e-ên gele vek àanwêzg (fguur 4, Íoto 4) Dè schóudêrslreep ls zo.der hameívorm oí Tegen de voorkanl var de schoudêínaad (humeíare naad) oopl een shállê ichtê (gèige) Tegên de voorkant van de schoudernaad (hlmêéle naad)loopt leef sma e steep op de zjkanl van lrel borslstuk zjn lweê ichtê (sele oi b auwè) strepei àánwezg waanussen zch een àanlá gee vlêkken bevlnden (foto ,8) Deze vlekken zjn vaak zo u tgebreld dal ze een derde slreep vormen HierdooÍ llkt het bóíst stuk ovêmêgênd 9eê met bru ne slrepen De hoe vêeheid gee kan peí lndivd! sterkwsselen Op de onderkant va. het borststuk bevindeó zch lwee qrole duldeilke scheíp begrensde gêle Hetvlêkkenpaar mddênop segmenl3 is evef gróot als hel vlekkenpaaraan de achlerkanl van ldem kennerk I voór segmê.t 4 (íolo 9) Op de zlkanl van hel borslstlk zln twee ge ê slrepen aanwezg waaíussên zich gêên oí sechts kleine gee vrêkjês bèvnden (iolo 4). H erdooí ljkt hêt borstst!k ovenegend brun Op de onderkant van het borstst!k bev nden zlch gêen 9ee vekken lrd en aanwêzg zrln dezê ke. en ondudeljk(roto 2) Her vlekkenpaàr m ddenop segment 3 is du de ljk klê rer (o.oêveer de helí1) dan hel vlekkenpàaraan de achte*anl van segmèit 3 (íoto 10) ldem kefmerk I voor seqnent 4 (Íolo 10) 10 De vlekken m ddenop de bovênkantvan achler ijíssegmenl3 zijn verbonden mel de vekke. op De vlekkef mddeóóp dê bovenkant van achteê jíssegmeit 3 zj. i èt verbonden mel de v ekken 12 l3 ldem kenmerk 10 voor segme.t,l Er s een vage overgang tussen de lchlere voorzlde en donkerder achteízijde ván hêt mêm- Minder dá.30% van hel membíánlla is wl (ísuur 5). Bl vrolwtjes zrlf de achteí ijfsáaihángselen rech( ng-êpanl. Rechl va. áchteren gezien ldem kenmeík r0 voof sêgmê.t,1 Er s êên scherpe overqanq lussen de ichtè vóó2lde en donkere achlerzjdè vá. hel mêmbranura (Íiswr 6) Meer dan 30% var het menbíá.! a s wt (Ísuur 6) Bj vrouwles ziln de achteí jísaanhaigsêlêi schuin ingeplant. zodat zê recht van achleren gezen een v' vórmen.

3 Srf(p!o. r)oril nict Snref voorho,)tu lcísml 71!rt,ílir, \frnrxlrl,,1 iltrui Figuur 3. Figuur 4.,\h{u(xnr lto (o1) nn ^.hr.fhrl \lrt: n. trí.i ^rrt:,1. lrtr.t,rr SeLc figuur 5. FiSnur 6. ivdrbixiuh\rr Nlcnrbrrulr A rtl,ottilt vxn,1 irrtrer ll,xf (1r,,ÍrN.r, (;ccs. I 91)6 Foro 2 i l/d,; l(rrr\..f. Foto 3. /l rrr,,rr,tu d. MeeuNertrLr\, S.hóonoótr],23'08r97 Foro,1,l 1,,&r d, l(rnlccf. l),\irgtl{x),2l í)s 9t Folo 5.,1 rr,ur1,.d d NlÈclrfcn hs, \.lirnro!tl, 2.1 osrr)7 Foto ar. i. n,rrrrtu., \lccu\tnplxs. \.h.df..(1,2l-0sr')7 Foto 7,l r//,lrlrd?. lnrrrll,)ro\.r, (;cc! U 9/ Foto 8.,1. nrrrrrh?, BrrndlrÈnrcr. Cir'rs. 23-0S 97 lrtdturu 1t2).lï39 Foro9,A "l,u1tit1t è schloroo DNnr8.ld, 2I-0S. 17

4 daamm in alle gevallen tot een coíecle determinatie Omdat de sleekprcef erg kle n is zou hel echter gevaaíijk zin tê concludeíen dal deze kenmeíken weíkelijk veel belfouwbaarder zijn dan de andere Een keif aanta kenrnerken verloont zoveel várialie, dat mef zch kan alvragen of deze bíuikbaaí ziln Vooral de hoeveelheid wit op het membíênula (ní. 13) Itkt een onbelíouwbaaí kenmerk. Ook lêidên de kenmerken van hel derde en vierde sêgmenl (nr.8-11) bij víouwtjes vaak lol een foutieve deteíninalie. Per indivldu wijkl slechls een klen aanta ken, mefken aí, gemiddeld 08 van de 13 kenmerken bij A subaíclica.rd en 1.2 b\ A. juncea.rd. Bjvíouwtjes wijkl 1.7 vên de 14 kenmerken ai bij Á. subarcl,ca en 1.4 b;ij A juncea. Het maximáal aantal alwikende kenmeíken bedroeg vieí (bij éèn Á. luncea a), de meeste individuen weken alleen in éen enkel kenmeík af. Hieruit kan geconcludeerd worden dát betrouwbarc deteííninatie op basis van vedken, ÍneÍken allijd mogelijk s zoangereencombinatie van kenmerken gebru ki wordl. Zicht+cÍkenni lg Nel mel zekerheid herkennen van A. sub rcí/- ca zonder te vangen zal zelden mose jk zijn smpelweg omdêl ir vllcht slechts een kein aantal kenmeíkef goed gezien kan worden Door verschillên in leken ng en kleur hebben dê lwee soorlen in vluchlweleen vercchillende uitslraling (de zogenaamde jizz). Vluchl" hêrkenning kan dan ook goed gebruikl worden om mogelíke kandidaten te selecterên. en veê vogens aleen deze iê vangen Voorál de grootvlekkige vorm van Á subarcilba heêft in vlucht een licht boíslsluk mei donkeíe banden n plaats van een donkeí borstsiuk mel gele banden (JuÊzrrza. 1960). Dit vercchil wordl veroozaakl door de aanwezigheid van een vaak brede lichte baan t'rssên de lwee borsl banden in combinalie mel de schoudeínaadslreep. VeÍdêÍ verschilt bij mannen de kleuí van de borslslukbanden (JuRzrrzÁ. 1960). Bi, A. juncea zijn de gele bànden van boven vaak blauwig aangezet (lol een vierde dêel), lemiil de banden bii,4. subarclla een bitna vo lêdig Tabel2. 1(t,ntall:t!)tlnrl\\r^ lllwn ntul Álih t \'.ll(n']ll(l.{)\l'r^\. llf(cnt]cn(n])('\ jj'l.))'ll!\\ll'l,il')1 L\' n'e.\ yxn ff L\.1!rjf (r' v.'\yij/ln frxr rl. tr)\i"t17r'tht^tnr [\rtldtul.jrytl:t;) l{s(híii\if{ in rr n \inir ntlfí{ vnrr en \.1{ pl, hl. ntu1u' tr ltrtu,al,it)t },n\dt. tb)r il$dígfglr.nhlt\.. l]x,.tnl\rnfin(ln'n ln]l'lh,n'n i(,l1\,il\.lnft4 l{(r.kln{lg 1nl(.tu\$lh.iki$ \olill{'rrnll.lltl!l4nà.i rm,\^'lh1 tr( hiilrh(,r.r(lc hcalrlii\ing \,1 v,/,,rli,/ l: nn,lnrn^rl \, > t\\t,\i, )i.n tut\. tl))ll,rt tuit'tnt ir tnfn\ rln.tmntuf\ t)j ^ n,birlnr!"?, ti rrl,í l lohtl nlriths,lt\:tll),rtlt))1,r\'trritj:tt!)t,,hdl f lni tiui.^ L 'nj.1i.rtl'u.lrl/jvil/r/ n \ I.,3 )1,]f\nln!i:d,hk'hn: I I ) thá \ttit( rl).rt fnl) tl \r'rtr tn!"nryt\ rt I rftlt tlth 1 slreep vooíhooíd niel veísmáld 2 sche.pe vlsk op ondêíip 3 geen gêlê vle* achler oog b ndien áanwozg haítervomig 5 schoudernêêdstreepaánwezg 6 'derde bo.ststukband aanwezig 7 scherpe vekken o.dêrkant bo6tsilk A 53 middêlslê vlekken: achleele 9 54 middelsle vlekken > achrerste vle (kên ve.bondên áan ztkant vlekken veíbonden aan zijkánt 12 overgang memb.ànula vaág 13 minder dan 30% wil op membranula 14 aanhangsele. I recht ingepant 100% (r5) 100 % ( 85 o/. (13) 83 % (6) 100 % (15) 100 % ( 140 0/a 94% 88% 104 v Á a2% 93% 7l 6) 6) s) 5) 71%( 100 % 12) 100 % lr) 100 % v. (6) 71%\71 71% \ 60 % {5) 40 % l5l 86 % ( 86 % ( 140 v, 11) 0% (15) 0%( a%(1s) 14%l7l a % 115) 0 va l a% 5) 100./" (7 15% s) (0 5) 14 v, (7 6% 5) 14 v, (7 5) 17 y, t6 5) 0v.(7 O 5l o/o 14'Á l7 5) 14%17 6 5) 0/"(1 0%(7 46% (1 5) 43%\7 27L( v, (7 o%17

5 (flêts)bauwe Unt kunnen hebben. Tevens oogt het achter ijí bij mannen van Á. sr/barctióa veel donkeídêí (oi zwaíler), enezijds omdat het achleísle vlêkkenpaar keiner en íeiser blauw is ên anderszjds omdat de gíondkleuí van het borslstuk en het achleíijí donkerder (zwartêr) is. l\,4annen van Á. lrrcea veílonen daarentegen een opvallend conlrast tussen hei íelle bauw van het achteflíí en de gele borstban Ei-azettende víolwljes bieden de moge ijkheid om ook een aantal van de andefe keníneíken op zicht te kunnen waarnemen, zoals dê schoudêínaadsireep en de deíde borstbênd. Dankwoord Wij willen Jan van Tol graag bedankên vooí hel vri-àndêlík ter beschikking slellen van het colecte maleíaa van het NNÀ,4. DaaÍnaasi edereen die meegeholpen heeft met het zoeken naar en vangen van de glazenmakers n Drenthe, in hel bijzonder Gerard Abbingh. Literatuur Ni.À Dtr.g?rd{! Btr(stt1r ltr,712 AB (ia"in!.r Hn.iL di)\a,nhntu.!11, riio ]n^ rl t'itt..rt Kdlbnnr ork Riiln,rtttr't 3E.?3.r2 /lc O,l$t(rrt ABB NcH, G, Op zoêk naar de Noordse glazen makeí in Drenthe. NVL nieuwsbrer 1(3)r 3. ANDER, K 1944.,4eshna subarclica Walker ssp. intenineata ssp. nor (Odo,r.). Opusc. Enl. 9: AsKEw R.R., 1988 The DragonÍles oí Europe. Hadey Books, Colchesler. 291 pp. Bos, F. & M. WasscHER, 1997 Vedgids Libeler. Stichling UilgeverÍ KNNV, Ulrèchl. 256 pp. BtrEK,4., Die Bestimmung auí Anhieb von Ae shna subarcica w a k. \odonata). Nachr.-blalt der Bayer. Enlomo. 9: CuusEN, W., Beobachtungen zum Verhalten der r'/ooribe lên Torf'À,losaikjurglet laeshna juncea L ) lfd Hoch moofmosá kjun 9Íeí laeshna subatcti' ca wlk.)(odonalá). Natur uid Heimat 42(3): CLAUSEN, W ÀIore cháraclers to seperatê Aeshna subarctica watket Írcn Aeshna juncea (t.) in the riêld. J. Br. DrasonÍy Soc. 2(1): I 10. OUNN R.ll. & G.S VcK, Separáling ádut Aeshna subarctica \Naket Íon Aeshna juncea ll I. J Br. DrasonÍry Soc. 1(6) GErs(Es, D.C. & J. van ToL, De Lbelen van Nedêrand KNNV, Hoogwoud 368 pp. GRooT, DE T, W RÊINBoUD & M WASS.NER, 1993, ODON tabel voor hêt op Naam Brengen van Libelef Zondertevangen Jeugdbonds! tgevêr! Ulecht 72 pp JuRZrn, G, D e Unterscheidung von,aesrná IL.) utu Aeshna subaotca Wa ker m Fluge (Odonala) Nachr.,Blau Bayer. Entomot. 9(11): JlRzrrza G., 1964 E n beilrág zor subspeziíschen Glederung der Áeshra subárcrba Wálker in Europa (Odonatà, Aeshridae). Belr. nalork. Forsch SW, De!tschl.23(2) LIEÊrrNcK f\4.4., 1929 Aeshna subatctica n Eríopa, eene n euwe aanwinst voor de Nedeíandsche en Belgische Odonata-íauna. Tljdschr. voof Enlomo. T2: VaLLE, K.J, Materiálen zur OdonatenÍauna Finnlands I uber Áeshrá e/isabelhae Djak. n Finn and. Not. Enlomo.9: wenoleê, A. A J H. NirB, Libelen Deutscher JugendbundnrrNalurbeobachtunq, FambuÍg 130 pp. WassctsER, M. A J. van Tór Flora en Fauna VeEnderngèi n hêtvoorkomên van libelen (Odónala) r relatie lol g seecleerdê mileuparámeters. VRO[4. s Gravenhage Summary Oingêmansë, N.J, & V.J. Kalkman, Separathg adult r eslrra sub arctica Walker r.om raosr,ra juacea (1.) in The Netherlands. Review and êvaluation of field charactere. Bhchytron 1(2): This artice rcviews and llustrales the májor chafaclers on wlrich Aeshna subarclica and A. juncea can be separatêd ln lhe Íield. Váratiof and reliabiliiy of founeen iêatures was lnvêstigáled by screening 24 aduis of Á. subarctica and 22 aduhs al A, juncea, al o.iginalng Írom The Nelherlands. Mosr chaíactêrs showed varialion, whlch coud resuh ln idenui-.álon errors ii too Íew oí ihen are táken into account. However, wthin individuals on averase ony one or lwo Íeatures (ranse 0 4) did nol llt the descrplior of the species involved. Thereíoro, dentilication is stráightíotuard as longas erough characters arêapplled. Despile apparenl d trerences behreen lhe lwo spèc es, ílight identillcalion should be seen as á Erher Odonatai Anisoplerai Aeshnidae: Aeshna juneai Aeshna subarctiê elisabethae; denl ficationi rev ew;ie d characlersi The Nelherands Itndrte" t(2): 35 3.)

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

LfiN] BANK. Cr.: I it-' rl- *wbngnl

LfiN] BANK. Cr.: I it-' rl- *wbngnl Cr.: I it-' rl- LfiN] BANK Retolrèdresi Postbls 30305, 25oo Gil Den uaaq Aan Groenzone Pijnacker-Berkei Bergboezeín Oude Lêede 2514 AA Den Hèàq T 070 3750 750 T.a,v. anevrolrw c. sonneveld o/a t.lqênnêk

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S kz Zl W Ml Uv R jk Pl Pk Sppy U cl E vll Lj v D Pk. W. I z v pl v v v. I p v jp v. S kz Zl W Zl v k lz c Zl W jp v v. Il k v cv k jk. D v v Zl W, v v kz k v, c, zj pl 2 jl zj kz l

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen

Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij. methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij methode voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling van minderjarigen Colofon Handboek Deltamethode Gezinsvoogdij Uitgave # %& '()*++ )(', - Tekst. ' /0 1#23%' 14

Nadere informatie

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen

Start werkzaamheden Zorgeloos Wonen jl PAGINA 2012 1 I S wz Zl W Mlw Uw R wj Pl D G Sppy Uw w cl E l w E jp z. W w. I z pl. S wz Zl W Zl lz wc Zl W jp w w. Il c w wj. D w Zl W, w w wwz, c, w zj pl 2 jl zj wz lw Kwll 87 89, z z zc. D w w

Nadere informatie

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast.

Montage. Montage DC RTS Receiver. Montage Power 2,5 DC. A. Muur montage: B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. Montage Montage DC RTS Receiver A. Muur montage: Verwtder deksel door aan beide kanten knijpen. B0or 2 gaten v0lgens de m0ntage tekening en srhroef de onderzijde vast. B. Vastplakken: Verwijder aan de

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen

Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimentele analyse en modellering van het vermoeiingsgedrag van geschroefde buisverbindingen Experimental Analysis and Modelling of the Fatigue Behaviour of Threaded Pipe Connections Jeroen Van Wittenberghe

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

l Algemeen, 2 Kenmsgevmg, 3 Ter inzagelegging, 4 In weikmgtiedmg en bekendmakmg van beleidsiegels

l Algemeen, 2 Kenmsgevmg, 3 Ter inzagelegging, 4 In weikmgtiedmg en bekendmakmg van beleidsiegels Artikel 3:42 1 De bekendmakmg van besluiten die met tot een of meer belanghebbenden zijn gencht, geschiedt door kenmsgevmg van het besluit of van de zakehjke inhoud ervan m een van oveiheidswege uitgegeven

Nadere informatie

Libellen herkennen. Weidebeekjuffer Vrouwtjes zijn metaalglanzend groen, de mannetjes zijn blauw. Ze leven langs beken en rivieren (stromend water).

Libellen herkennen. Weidebeekjuffer Vrouwtjes zijn metaalglanzend groen, de mannetjes zijn blauw. Ze leven langs beken en rivieren (stromend water). 1 Libellen herkennen In Nederland leven 71 soorten libellen. Veel daarvan zijn zeldzaam en zul je niet snel tegenkomen. Zo n 25 soorten kun je wel in de stad tegenkomen. Van deze libellen bespreken we

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

Van: Utrecht (NL, 3511) Naar: St Jean de Minervois (F, 34360) Afstand: 1266 km. Reisduur: 11:49 Notities: 1 uw startpunt is: Catharijnebaan vertrek in zuid-westelijke richting 2 op Catharijnebaan na 546

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr)

KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr) KAnA.lT KA/LE- G4'LvLr) Dienst voor het kadaster en de openbare registers hadaster te UTRECHT Uittreksel van de Kadestrale Registratie, met uitzondering van de gegevens inzake Hypotheken en Beslagen d;tum

Nadere informatie

Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) in de Eemshaven

Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) in de Eemshaven Mededelingen Gevlekte glanslibel (Somatochlora flavomaculata) in de Eemshaven A.-E. de Winter Op 27 juni 2008 werd tijdens een ochtend vogels ringen in de Groningse Eemshaven een wel heel bijzondere waarneming

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatore groep Mx: ducte, ladeprcpe, bomaalcoëffcëte, paaseereprcpe Tragsweeed ovember 015 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het

Nadere informatie

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q"^a.2 s\q sv!a.!-"a-!-oe \-t 5vj

De reflectie. geboeid was, omdat..rk..r e q^a.2 s\q sv!a.!-a-!-oe \-t 5vj De reflectie. Reflecteer geheel vrij en open op deze training en beargumenteerje mening. Geef dus duideliik aan waarom je een bepaald waardeoordeel uitspreek. Gebruik bij deze reflectie geen woorden, zoals

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

Combinatoriek-mix groep 2

Combinatoriek-mix groep 2 Combatore-mx groep Tragsweeed, ovember 0 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te mae met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrj bj het mae va opgave s om et allee de theore de je et goed

Nadere informatie

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00

Sen 2. Sen 2 Sen 2 21:45 22:00 Ma V 1 V 2 HV KV Training Korfbal KB : H1 KB : H2 Tr 1:1 Tr 1:2 Tr 1:3 Tr 1:H1 Tr 1:H2 Tr 2:1 Tr 2:2 Tr 2:3 Tr 2:K Tr 2:H1 Tr 2:H2 Tr 3:1 Tr 3:2 Tr 3:3 Tr 3:H1 Tr 3:H2 17:00 17:00 tot 17:15 dd: 13-08-2011

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT '

'3 RIJKSWA'PEKSTAAT ' '3 RIJKSWA'PEKSTAAT '.._---- 3 DIRECT IE W ATEIiHUiU1SlIOIJPT NG EN W AT8RBE'YEG I 1iG 't 'I *Hydrometrische Afdeling ---.._- Memorandum IV 1. jlnì,eidinr: in dc mcniornnda -1.1on :i!.i zijn gol.fro~intratios

Nadere informatie

DETERMINATIE SLEUTEL VOOR DE NEDERLANDSE HEIDELIBELLEN

DETERMINATIE SLEUTEL VOOR DE NEDERLANDSE HEIDELIBELLEN DETERMINATIE SLEUTEL VOOR DE NEDERLANDSE HEIDELIBELLEN VRAAG 1: Zijn alle poten volledig zwart gekleurd aan de buitenzijde? (bestudeer voorbeeld 1.1+1.2.) JA, NEE, De poten zijn zoals op het voorbeeld

Nadere informatie

Langpootmuggen en aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg

Langpootmuggen en aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg Langpootmuggen en aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg Kris Peeters & Pjotr Oosterbroek Tabel B: Ctenophora, Dictenidia, Nephrotoma, Tanyptera 1.a. Vleugel met 2 vlekken: een iets verlengde

Nadere informatie

DETERMINATIE SLEUTEL VOOR DE NEDERLANDSE HEIDELIBELLEN

DETERMINATIE SLEUTEL VOOR DE NEDERLANDSE HEIDELIBELLEN DETERMINATIE SLEUTEL VOOR DE NEDERLANDSE HEIDELIBELLEN VRAAG 1: Zijn de onderzijdes van de ogen blauw tot grijzig gekleurd? (bestudeer voorbeeld 1.1) JA, NEE, De onderzijdes van de ogen zijn duidelijk

Nadere informatie

De Wespendief. (Veldherkenning)

De Wespendief. (Veldherkenning) (Veldherkenning) R. KASTELIJN De Wespendief IN HET VELD IS VERWARRING MET DE BUIZERD EEN VEEL VOORKOMENDE FOUT. VOOR IEDEREEN DIE IN DE WESPENDIEF IS GEÏNTERESSEERD GELDT EEN ALGEMEEN ADVIES: GA IN HET

Nadere informatie

FOTODETERMINATIE VAN MOTMUGGEN Familie PSYCHODIDAE

FOTODETERMINATIE VAN MOTMUGGEN Familie PSYCHODIDAE FOTODETERMINATIE VAN MOTMUGGEN Familie PSYCHODIDAE versie 7 2015-01-23 Uitsluitend geslachten en soorten die in Nederland waargenomen zijn opgenomen. Vind je een nieuwe soort (wat niet geheel onmogelijk

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,:

SP'ft. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: i i 'Ś* * * * * 9tt r. :r: * * t. r,: SP'ft Gemeente Hlvarenbeek Ingekomen: 27-2-206 3 to * 3 L :r: 'Ś* * * * * 9tt r * * t ; - r,: 7 r? cn Cl 0) CR () 0) O) CQ LX eru CM co U m co r X CU P 0 CR O E LO co ŭ) O co û 0) CR CN m CO u ē Q) n 9

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

'd-ttdf" veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden).

'd-ttdf veuenddat'trn - l8 0tt 281 Onderwerp: beschikking op aanvíaag ff. 2010-680 (bijverdêrecoríespondeitieoverdezeaanvraasdllnummervemelden). ...,...'...,.,,.. i,; & 'd-ttdf" Gemeente Assen :,t, ',.."; Wilhelminaziekerihuis Assen t.a.v. de heer U. Frar& Europaweg-Zuid I 9,{01 RK ASSEN conr!.tpcsoon M!v. M.J. Pohaya Tostel 6503 Bezoelodres Noordersingel

Nadere informatie

gut feeling BRANDBOOK

gut feeling BRANDBOOK gut feeling BRANDBOOK Inhoud 3. inleiding 4. DESIGN PROCES 7. STRATEGY 11. MOODBOOK 18. TEASER Gut Feeling Brandbook 2 inleiding Vanwege het feit dat Gut Feeling zelf branding levert voor bedrijven is

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

AF}/4. Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM. Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI-12070278. PdSirù van O E-ndr EdBn

AF}/4. Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM. Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI-12070278. PdSirù van O E-ndr EdBn AF}/4 Topcapital B.V. Van ljeghenstraat 108 IOTICM AMSTERDAM Drtur 16 aùgustus 2012 onsk.nmùr TGFO-MSI-12070278 PdSirù van O E-ndr EdBn Mirjam. Slokker@afm.nl Provisi verbod-retouprovisìes Geachte directie,

Nadere informatie

Libellen in Colorado, Wyoming, South Dakota, Utah & Idaho

Libellen in Colorado, Wyoming, South Dakota, Utah & Idaho In juli ben ik twee weken met mijn gezin in centraal USA op vakantie geweest. Naast de interessante flora en fauna hield ik tijdens onze trektocht door de staten Colorado, Wyoming, South Dakota, Utah en

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08

Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek. Steekproefrapport 2015-01/08 Oentsjerk, It Aventoer Gem. Tytsjerksteradiel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek Steekproefrapport 2015-01/08 Appendix II - Bekende archeologische waarden Oentsjerk, It Aventoer 189505

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Datum: 5 maart 2015 NOORD. Í, t. 15. Referentie: UT/MUMvD/15.095. Vestiging Haarlem. Voozitler LTO Noord Utrecht. [ ncl cn lurnhouw Orq.

Datum: 5 maart 2015 NOORD. Í, t. 15. Referentie: UT/MUMvD/15.095. Vestiging Haarlem. Voozitler LTO Noord Utrecht. [ ncl cn lurnhouw Orq. [ ncl cn lurnhouw Orq.rnrratrc Noord NOORD Vestiging Haarlem Í, t. 15 z Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Mevr. K. Wijma Postbus 550 3990 GJ HOUTEN Telefoonnummer: 088-888 66 66 Datum: 5 maart 2015

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

1 tftp;y ^^-,7"f:\,,,i'i.

1 tftp;y ^^-,7f:\,,,i'i. ,/! 'Pa,t,l r, n lt,t,' L L,'/ i ï'vë 11 [.kt' f., It t!,,*,r \;! i _.-^n_j 'r^,, "- {-- 'l} t &d,f í7n.---'x :, 'y { ) -.-,'á- -ft - /.ttt',; ':.:è 1 tftp;y ^^-,7"f:\,,,i'i. - *r/ ".,r"#,ïf{ b Cï;,,,,',.,n

Nadere informatie

lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge

lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge lo-pen bo-ten ha-len ze-ven spa-nen ko-gels ne-gen re-gen ra-ket wa-ter ka-no va-ren dra-ven ma-nen zwe-ven ho-ge Er staat een streepje onder een letter van het woord. Wat voor soort letter is dit?...

Nadere informatie

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017

PLANNING PLANMATIG ONDERHOUD 2017 0101 7601AA oneven Kwartaal 2-3-4 7601XR even 7601XS even 7601VZ oneven 7601VX even 7601XZ oneven 7601XV even 7601XT even 0102 7601VZ oneven Kwartaal 2-3-4 7601XV even 7601XH oneven 0501 7601XE oneven

Nadere informatie

tt 4 C"O Y tc.7 'tfçtj..--airl 7337V2 APELDOORN t.a.v. het college van bestuur INGEKo 4EN tl JA t. 20t5

tt 4 CO Y tc.7 'tfçtj..--airl 7337V2 APELDOORN t.a.v. het college van bestuur INGEKo 4EN tl JA t. 20t5 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Stichting Regionaal Opleidingen Centrum AVENTUS 27DV Ln van de Mensenrechten 500 7337V2 APELDOORN t.a.v. het

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

Combinatoriek groep 2

Combinatoriek groep 2 Combatorek groep Tragsweeked ovember 013 Theore De opgave deze hadout hebbe allemaal wat te make met éé of meer va oderstaade oderwerpe Belagrjk bj het make va opgave s om et allee de theore de je ket

Nadere informatie

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief

Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Surfen over glad ijs; ICT-implementatiestrategieën in het hoger onderwijs vanuit veranderkundig perspectief Henk Sligte Judith Schoonenboom Peter J. Dekker Klari-Janne Polder To cite this version: Henk

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Libelleninventarisatie Natuurmonumentengebied Laegieskamp

Libelleninventarisatie Natuurmonumentengebied Laegieskamp Libelleninventarisatie Natuurmonumentengebied Laegieskamp In 2015 met een overzicht van incidentele waarnemingen 1992 2014 W.J.A. Hoeffnagel Ankeveen Copyright 2016 W.J.A. Hoeffnagel (Willem-Jan) Mr. J.C.

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Langpootmuggen en aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg

Langpootmuggen en aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg Langpootmuggen en aanverwante families van Nederland, België en Luxemburg Kris Peeters & Pjotr Oosterbroek Tabel A: Nephrotoma, Cylindrotoma, Diogma 1.a. Bovenkant achterlijf geel met een donkere (bruine

Nadere informatie

1 CARE sierkussen per armleuning inbegrepen, in de kleur van de rug- en zitkussens. Bij de zetels is slechts één kussen inbegrepen.

1 CARE sierkussen per armleuning inbegrepen, in de kleur van de rug- en zitkussens. Bij de zetels is slechts één kussen inbegrepen. HAZEL + HIGHLIGHTS GOED OM TE WETEN ESTEINGEN Concept model 20cm : kies uw op maat gemaakte opstelling. 20cm collectie Premium. Style en elegantie in een verleidelijke harmonie. Keuze in afmeting, per

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Grote Markt Antwerpen

Grote Markt Antwerpen 2 3 4 5 - - 6 3 Van Severen en Van Borne (2015), p. 13. 7 - 4 Celis 20, p. 26. 8 9 LGGNGSTEKENNG schaal 1 / 5.000 Bestaande toestand Nieuwe toestand Snede A-A' - bestaande toestand VERKLARNG : steenslagverharding

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

ln e ls op de.*te DU4l1 lnstelen op de M nè DU4l1 1. Bn gebnr k ver ichlinq, de tuncie lidrt aan b! opmep uitschake

ln e ls op de.*te DU4l1 lnstelen op de M nè DU4l1 1. Bn gebnr k ver ichlinq, de tuncie lidrt aan b! opmep uitschake q).c E o) E c(o -c otō IZ =t- -o 0,) (, lnhoud 3. lnstellingen van de DIP-switches DIP-6-inst lllnger: De D P.6.s*ltches diéíen voo. hel nstellen van de code ei @meíasnrriig van de. DU4í 6dè: Een unieke

Nadere informatie

Kennisgcving - art.8j8 Ger.W Ger. W. 2015/AR/864. Gerechtsbrief Mevrouw VAN NUNEN Johanna. Hazendansweg 36A 3520 ZONHOVEN

Kennisgcving - art.8j8 Ger.W Ger. W. 2015/AR/864. Gerechtsbrief Mevrouw VAN NUNEN Johanna. Hazendansweg 36A 3520 ZONHOVEN Hof van beroep te Antwerpen Burgerlijke griffie, Gerechtsgebouw, Waalsekaai 35A, 2000 Antwerpen Algemeen +32 3 24797 11 www. j u ridat. be/beroep/antwerpen Kennisgcving - art.8j8 Ger.W. +775 Ger. W. 2015/AR/864.

Nadere informatie

De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 3 mei 2016. Beste natuurliefhebber/-ster,

De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 3 mei 2016. Beste natuurliefhebber/-ster, De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 3 mei 2016 Beste natuurliefhebber/-ster, Het was een heel aangename dag, maar er was minder te zien dan ik had gehoopt/verwacht. Twee dagen eerder waren we in de Hortus

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer?

Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag. Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type Dementie als Oorzaak van Seksueel Ontremd Gedrag Aanwezigheid van het Gedrag bij Type Alzheimer? Type of Dementia as Cause of Sexual Disinhibition Presence of the Behavior in Alzheimer s Type? Carla

Nadere informatie

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1).

Stuur binnen een week na ontvangst van dit schrijven een bevestiging van dit Bericht inzake de veiligheid in het veld (Bijlage 1). 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 CP 5 63-07 Delicot 9 mm x 50 mm 2015/12 DC 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 AY 3 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/10 BO 2 63-08 Delicot 13 mm x 60 mm 2015/12 CI

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014

MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 MKB-vriendelijk aanbesteden 14 November 2014 H.C.A. Zwitserloot Beng, inkoopmanager Bizob Opgericht door de deelnemende gemeenten 2003; Bizob is van en voor de 18 gemeenten, daarnaast werken wij voor organisaties

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca.

waterviolier twee-onder-een-kapwoningen wonenopeeneiland.nl kenmerken Waterviolier bouwnummers 6 t/m 13 en 30 t/m 37 woonoppervlakte ca. wii w---wi bw 6 / 13 30 / 37 B i E/Of b A i O z h c i i O E i w z? i ch f i L- A 1 ii w i h Oi Wii w c 148 b i wi ië 40 343 4 1 ii x i z i i é ich i bj i ii bi z- wi bi iii i i icif x hwi ii bi EPC O,O

Nadere informatie

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004

Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/ltwd0004 Roken Percentage rokers Totaal Geslacht Verzekeringsvorm Leeftijd Opleiding Mannen Vrouwen Ziekenfon Particulier 16-04jaar 45E4jaar 65 jaar of Lager Mavo,lbo Havo, Hbo, Mannen Vrouwen ds Totaal IZAIIZR

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Summary 136

Summary 136 Summary 135 Summary 136 Summary The objectives of this thesis were to develop of a mouse model of neuropathic pain and spinal cord stimulation (SCS) and to increase the efficacy of spinal cord stimulation

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

Veld- en fotodeterminatie van wilde bijen Sleutel voor de toekomst?

Veld- en fotodeterminatie van wilde bijen Sleutel voor de toekomst? Veld- en fotodeterminatie van wilde bijen Sleutel voor de toekomst? 9-1-2016 Stijn Schreven Voor gebruik van foto s uit dit document moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de fotograaf: Dick Belgers

Nadere informatie

In het kooklab. Colofon. En verder:

In het kooklab. Colofon. En verder: C ï - j M TIVORO T- j ZM M Hy y R P W Pj Lx L T- (E) Lx L A W T- F P W V L E T- M Kj M-C ( ) W U K ( ) N P 500 x A j j TIVORO T P W j () Hy V ë jj TIVORO T- E j 2011 TIVORO j T- j 2 I I 3 O C 4 P W 4 ë

Nadere informatie

Bulgaarse Riviera. NL-versie

Bulgaarse Riviera. NL-versie B R NL- W B R Z,. E B R. V,,? D f. O! W O ()! T. W? K! H H f, f? J (). W? B f. G óó f :. A f, f f. Bf M. A f,. Tf M f, (). H f. K K, f (). H! 2 3 I V 22 E B 24 E 30 W Bf 26 T! Pf 18 K! 20 V,! 21 Hf f O

Nadere informatie