Test, test. NVvH. Visitatiedatum: ADAS - CBO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Test, test. NVvH. Visitatiedatum: 11-06-2013 ADAS - CBO"

Transcriptie

1 Visitatiedatum: NVvH

2 1.1 Personalia en nascholingsactiviteiten Vrije vragenlijst Wij vragen u tevens een opgave te doen van uw na- en bijscholingsactiviteiten in de afgelopen VIJF ar. U dient dit overzicht als bijlage in te leveren. Bovenaan in het menu vindt u een knop visitatie bijlagen. Daaronder geven wij aanwijzingen hoe het overzicht van de na- en bijscholingsactiviteiten vanuit GAIA kan worden overgeheveld. 1 - Persoonlijke gegevens 1.1 Achternaam 1.2 Voorna(a)m(en) 1.3 Geboortedatum 1.4 Artsexamen in het ar 1.5 Universiteit 1.6 Opleidingsinstellingen Heelkunde 1.7 Datum inschrijving in Specialistenregister 1.8 Promotie nee 1.9 Titel proefschrift 1.10 Werkzaam in dit ziekenhuis sinds 1.11 Daarvoor werkzaam in 1.12 Voor hoeveel procent bent u werkzaam 1.13 Werkt u in vrije vestiging of in dienstverband? 1.14 Maakt u deel uit van de maatschap ( of staf )? vrije vestiging dienstverband nee 1.15 Verricht u heelkundige werkzaamheden buiten het ziekenhuis? 2 / 5 0

3 1.16 Hebt u andere relevante werkzaamheden buiten het ziekenhuis? 1.17 Welke functies vervult u binnen het ziekenhuis (bestuurlijk, commissies)? 1.18 Van welke wetenschappelijke verenigingen bent u lid? 1.19 Wat is (zijn) uw aandachtsgebied(en)? 1.20 Welke speciale wetenschappelijke belangstelling hebt u? 1.21 Heeft u de afgelopen vijf ar wetenschappelijk onderzoek verricht? 1.22 Hebt u activiteiten op het gebied van opleiding of onderwijs? Gaarne toelichten Hebt u deelgenomen aan een vorm van evaluatie van uw persoonlijk functioneren? 2 - Nascholingsactiviteiten Wij vragen u een opgave te doen van uw na- en bijscholingsactiviteiten in de afgelopen VIJF ar. U dient dit overzicht als bijlage in te leveren. Bovenaan in het menu vindt u een knop visitatie bijlagen. Daaronder geven wij aanwijzingen hoe het overzicht van de na- en bijscholingsactiviteiten vanuit GAIA kan worden overgeheveld. 2.1 zie bovenstaande over hoe uw nascholingsgegevens aan te leveren 3 / 5 0

4 1.2 Vakgroepfunctioneren : Quick Scan Quick Scan Wij vragen steeds twee keer een antwoord op de vraag. Onder het kopje HUIDIGE SITUATIE vragen wij in een vijfpuntsschaal aan te geven in hoeverre de beschreven situatie in uw praktijk bestaat. Daarna vragen wij u onder BELANG hoe belangrijk u het gevraagde vindt. Een nadere uitleg van de schaalverdeling verschijnt als u op de kleine blauwe i klikt. 1 - Gedeelde doelen / taakopdracht De vragen Huidige situatie Belang 1.1 We hebben als vakgroep duidelijk voor ogen wat we over 5 ar bereikt willen hebben 1.2 We weten wat onze prioriteiten zijn 1.3 We treden als eenheid naar buiten 1.4 Iedereen voelt zich medeverantwoordelijk voor het resultaat van de vakgroep 1.5 De leden van onze vakgroep zijn goed op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het ziekenhuis, de regio en in het land 1.6 Mijn collega`s kennen mijn ambities, kwaliteiten en zwakke punten 1.7 Ik ken de ambities, kwaliteiten en zwakke punten van mijn collega`s 1.8 We maken gebruik van elkaars sterke kanten 1.9 We weten op welke punten van het vakgroepfunctioneren we sterker en zwakker zijn dan onze collegavakgroepen in de regio 1.10 In onze vakgroep is uitgesproken wat een ieder verwacht van een lid van de vakgroep 1.11 We hebben afgestemde opvattingen over diagnostiek, behandeling en nazorg Als u naar aan aanleiding van deze vragen een toelichting wilt geven dan kan dat hier Vakgroepstructuur De vragen Huidige situatie Belang 4 / 5 0

5 2.1 We hebben duidelijke afspraken over de verdeling van organisatorische taken Het is duidelijk wie van ons aanspreekpunt is voor de verpleging, de staf, de directie en extern 2.3 De manier waarop wij georganiseerd zijn, past goed bij mij (mijn persoonlijkheid) 2.4 We weten waar we elkaar op kunnen aanspreken 2.5 Onze organisatievorm is effectief en doelmatig 2.6 De organisatorische taken die ik heb, kan ik goed aan 2.7 We hebben duidelijke afspraken, die ik onderschrijf, over de vakinhoudelijke werkverdeling 2.8 We nemen adequaat het werk van elkaar over 2.9 Onze werkbelasting levert geen structurele problemen op 2.10 Patiëntenoverdrachten zijn goed geregeld en worden adequaat bezocht 2.11 Ik ben tevreden over de verdeling van het werk over de verschillende locaties 2.12 Als u naar aan aanleiding van deze vragen een toelichting wilt geven dan kan dat hier. 3 - Besluitvorming en ondersteunende systemen De vragen Huidige situatie Belang 3.1 De planning van de werk- en dienstroosters is goed verzorgd 3.2 De werk- en dienstroosters worden goed nageleefd 3.3 Vakgroepvergaderingen zijn zelden overbodig en/of inefficiënt 3.4 Agendering en voorzitterschap zijn goed verzorgd 3.5 Onze vergaderingen gaan altijd door / 5 0

6 3.6 Ik beschik tijdig en over voldoende informa-tie voor een vakgroepvergadering 3.7 We bereiden de vergaderingen goed voor 3.8 De besluitvorming verloopt helder en efficiënt 3.9 Besluiten worden in samenspraak genomen 3.10 Afspraken worden nagekomen 3.11 Detailzaken worden snel afgehandeld of gedelegeerd 3.12 Van een besluit wordt de afhandeling bewaakt 3.13 De aanwezigheid op vergaderingen is goed 3.14 Onze praktijkondersteuning is goed georganiseerd 3.15 We zijn in staat om taken te delegeren 3.16 Als u naar aan aanleiding van deze vragen een toelichting wilt geven dan kan dat hier. 4 - Communicatie en klimaat De vragen Huidige situatie Belang 4.1 Ieder krijgt voldoende ruimte om een inbreng te leveren in de vakgroep 4.2 Er wordt goed naar elkaar geluisterd 4.3 Er heerst een open en veilige sfeer 4.4 De communicatie met de rest van de staf verloopt goed 4.5 De communicatie met de afdeling verloopt goed 4.6 Het overleg met het secretariaat verloopt goed 4.7 Er heerst een productief, taakgericht klimaat 4.8 Fouten zijn goed bespreekbaar en we durven ze te bespreken en te corrigeren / 5 0

7 4.9 We zijn op de hoogte van elkaars vakgerelateerde externe activiteiten (bijvoorbeeld deelname aan trials) 4.10 Iedereen houdt zich aan het afgesproken medisch beleid 4.11 Niemand loopt er de kantjes af 4.12 We signaleren conflicthaarden tijdig en reageren alert 4.13 Waardering voor elkaar (elkaars werk) wordt getoond 4.14 We spreken elkaar rechtstreeks aan op ongewenst gedrag 4.15 Over eventuele klachten en/of tuchtzaken wordt in de vakgroep openlijk gesproken 4.16 Ik ben met plezier lid van deze maatschap 4.17 We ondernemen regelmatig gezamenlijk sociale activiteiten 4.18 Ik ben tevreden over de inzet van alle maatschapsleden 4.19 Als u naar aan aanleiding van deze vragen een toelichting wilt geven dan kan dat hier. 5 - Resultaten en reputatie De vragen Huidige situatie Belang 5.1 Ten aanzien van onze primaire taken (zorg en evt. onderwijs en onderzoek) leveren we goede kwaliteit 5.2 We leveren een goede bijdrage aan de organisatie van de medische staf en het ziekenhuis 5.3 Onze reputatie bij de huisartsen is goed 5.4 Onze reputatie op de arbeidsmarkt (binnen de beroepsgroep) is goed 5.5 Onze reputatie bij patiënten in ons adherentiegebied is goed 5.6 We hebben een duidelijke invloed in het ziekenhuisbeleid 5.7 Collega-specialisten werken graag met ons samen / 5 0

8 5.8 De maatschap is tevreden over mijn bijdrage aan de productie (zorg, en evt onderwijs en onderzoek) 5.9 Ik ben tevreden over mijn beloning vanuit de maatschap / het ziekenhuis 5.10 We hebben goed inzicht in onze eigen uitkomsten van zorg 5.11 Wij rapporteren over onze klachten en MIP-meldingen 5.12 De RvB en medewerkers op de afdelingen zien ons als goede specialisten 5.13 We rapporteren periodiek over onze uitkomsten van zorg 5.14 Als u naar aan aanleiding van deze vragen een toelichting wilt geven dan kan dat hier. 8 / 5 0

9 1.3 Zelfevaluatie: Waardering Kwaliteitsnormen Heelkundige Praktijkvoering KISZ Hieronder ziet u de Kwaliteitsnormen Heelkundige praktijkvoering. Voor iedere norm zijn er vijf beschrijvingen waarbij onder (4) de situatie staat beschreven waarbij aan de norm wordt voldaan. Bij situatie (1) zal een voorwaarde worden gesteld, bij situatie (2) volgt een zwaarwegend advies en bij situatie (3) een aanbeveling. Onder (5) wordt een beschrijving gegeven van de situatie die als best practice wordt beschouwd en dus een voorbeeld voor anderen is. De visitatiecommissie zal de uiteindelijke score vaststellen. Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de score door de visitatiecommissie vragen wij u aan te geven hoe u voor iedere afzonderlijke norm de situatie in uw praktijk beoordeelt. U doet dat door onder HUIDIGE SITUATIE een getal tussen 1 en 5 aan te geven. Om een goede vergelijking met de score van uw collega chirurgen mogelijk te maken vragen wij u om onder BELANG steeds de maximale score van VIJF aan te geven. In het commentaarveld kunt u uw score beargumenteren. Wij nodigen wij u uit van deze mogelijkheid ruim gebruik te maken. Na het invullen verschijnt in grafiekvorm een overzicht van de scores van u en die van uw collega chirurgen. 1 - Evaluatie van Zorg De vragen Huidige situatie Belang 1.1 Dossiervoering 1.2 Zorgprocessen en/of protocollen 1.3 Nieuwe (zorg)processen en/of procedures 1.4 Kwaliteitsindicatoren 1.5 Complicatieregistratie 1.6 Necrologiebespreking 1.7 Landelijke Audits 1.8 Contact met Huisartsen 1.9 Continuïteit patiëntenzorg 1.10 Samenwerking met arts-assistenten 1.11 Multidisciplinaire samenwerking 1.12 Naleven Normen Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 2 - Vakgroepfunctioneren De vragen Huidige situatie Belang 2.1 Quick Scan / 5 0

10 2.2 Beleidsplan / arplan 2.3 Differentiatiebeleid (per 2013 gecertificeerd aandachtsgebied) 3 - Patiëntenperspectief De vragen Huidige situatie Belang 3.1 Patiëntenenquête 3.2 Klachtenafhandeling 3.3 Wachttijden/ doorlooptijden 4 - Professionele ontwikkeling De vragen Huidige situatie Belang 4.1 Bij- en Nascholing 4.2 Evaluatie Individueel Functioneren 4.3 Onderwijs en Opleiding 4.4 Onderzoek / 5 0

11 2.1 Feitelijke Informatie en Kwantitatieve Gegevens Vrije vragenlijst 1 - Feitelijke informatie 1.1 Naam van het ziekenhuis 1.2 Op hoeveel locaties is uw maatschap / vakgroep werkzaam? 1.3 Is een fusie aan de orde? 1.4 Is er een verdeling van aandachtsgebieden? 1.5 Zijn er gedifferentieerde diensten? 1.6 Wat zijn de afspraken met de orthopedisch chirurgen aangaande de traumatologie? 1.7 Wat wordt in uw vakgroep / maatschap verstaan onder 100 % werkzaam? 1.8 Kunt u een zo exact mogelijk schatting geven hoeveel FTE chirurgen in totaal werkzaam zijn in uw afdeling? 1.9 Hoeveel chirurgen met een vaste aanstelling zijn op dit moment werkzaam in uw praktijk? 1.10 Aantal chirurgen met een tijdelijk aanstelling 1.11 Hoeveel arts-assistenten zijn werkzaam in uw afdeling? 1.12 Waarvan in opleiding tot specialist 1.13 Hoeveel SEH artsen werken in uw ziekenhuis? 11 / 5 0

12 1.14 Hoeveel co-assistenten zijn er in uw afdeling? 1.15 Zijn er Physician Assistants werkzaam in uw afdeling? 1.16 Gaarne aangeven wat uw maatschap / vakgroep heeft gedaan met de uitkomsten van de Quick scan Heeft de maatschap / vakgroep een beleidsplan? 1.18 Wordt een arverslag gemaakt? 1.19 Zijn de resultaten van een patient tevredenheidsonderzoek in de vakgroep / maatschap besproken? 1.20 Bestaan in uw vakgroep afspraken over hoe wordt omgegaan met klachten of claims? 1.21 Hebben de afgelopen ren binnen uw vakgroep / maatschap zaken gespeeld rond medisch tuchtcollege en / of Inspectie Gezondheidszorg? 1.22 Bovenstaande vragen zijn naar beste eer en geweten beantwoord met vermelding van relevante feiten. nee 1.23 Ondertekening: 2 - Kwantitatieve gegevens afgelopen kalenderar 2.1 Aantal klinische opnamen 2.2 Aantal patiënten in dagbehandeling geopereerd 12 / 5 0

13 2.3 Aantal overleden patiënten in de afdeling 2.4 Aantal nieuwe patiënten in de polikliniek 2.5 Aantal patiënten die in de SEH zijn gezien 2.6 Waarvan voor de heelkunde 3 - Kwantitatieve gegevens kalenderar twee ar geleden 3.1 Aantal klinische opnamen 3.2 Aantal patiënten in dagbehandeling geopereerd 3.3 Aantal patiënten overleden in de afdeling 3.4 Aantal nieuwe patiënten in de polikliniek 3.5 Aantal patiënten die in de SEH zijn gezien 3.6 Waarvan voor de heelkunde 13 / 5 0

14 2.2 Normering Chirurgische Behandelingen NVvH 3.0 Vrije vragenlijst Bij het opstellen van de normen deelt de NVvH de behandelingen in vier categorieën in: I Chirurgische behandelingen waarvoor alleen kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling worden genoemd. Bij uitzondering kan een volumenorm van minimaal tien chirurgische behandelingen per ar worden gesteld, hetgeen moet worden beschouwd als een opstap naar een hogere categorie. II Hoogcomplexe laagvolume chirurgische behandelingen waarvoor kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling worden genoemd, aangevuld met een volumenorm van minimaal twintig chirurgische behandelingen per ar. III Hoogcomplexe en laagcomplexe hoogvolume chirurgische behandelingen waarvoor geen bewijs is dat een bepaalde volumenorm tot betere kwaliteit leidt. Hiervoor worden kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling genoemd, aangevuld met een volumenorm van minimaal vijftig chirurgische behandelingen per ar. IV Hoogcomplexe en laagcomplexe hoogvolume chirurgische behandelingen waarvoor kwalitatieve voorwaarden voor de zorginstelling worden genoemd, aangevuld met een evidence based volumenorm. 1 - Chirurgische behandeling van het mammacarcinoom De behandeling van het mammacarcinoom valt onder categorie III. Voor de chirurgische behandeling van het mammacarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 1.1 Er is er een herkenbare mammapoli 1.2 Er is een mammacare-verpleegkundige 1.3 Er is toegang tot MRI 1.4 Er is toegang tot stereotactische biopsie 1.5 Er is toegang tot nucleaire diagnostiek 14 / 5 0

15 1.6 Er is de mogelijkheid van peri-operatieve consultatie van een plastisch chirurg en van een radiotherapeut 1.7 Er is een multidisciplinair overleg voor de behandeling c.q. de operatie 1.8 Er is een multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. de operatie 1.9 Er is een operatiekamer met alle faciliteiten waaronder een gamma probe 1.10 Er worden minimaal vijftig operaties voor mammacarcinoom per ar verricht. 2 - Chirurgische behandeling van het sarcoom De behandeling van het sarcoom valt onder categorie I. Voor de chirurgische behandeling van het sarcoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 2.1 Voert uw vakgroep chirurgische behandelingen uit van het sarcoom? 2.2 Er is toegang tot MRI nee 2.3 Er is mogelijkheid voor echogeleide histologische biopsie. 2.4 Er is multidisciplinair overleg in eigen ziekenhuis of met een expertisecentrum op reguliere basis voor zowel diagnostiek, behandeling als pathologie. 2.5 Er bestaat een vast contact met een expertisecentrum voor verwijzing en/of overleg. 15 / 5 0

16 2.6 Er bestaat een vast contact met een expertisecentrum voor verwijzing en/of overleg. 2.7 Het advies van het overleg met het expertisecentrum is zowel voor de plaats van behandeling als voor het type (operatieve) behandeling bindend. 2.8 Er worden op de afdeling chirurgie ten minste tien nieuwe patiënten met een sarcoom per ar chirurgisch behandeld 3 - Endocriene chirurgie De endocriene chirurgie valt deels onder categorie I en deels onder categorie II. Voor het uitvoeren van endocriene chirurgie stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden. Per voorwaarde vargen wij u of u hieraan voldoet 3.1 Voert uw vakgroep endocrien chirurgische verrichtingen uit? 3.2 Er is multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie. nee 3.3 Er is multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie. 3.4 Er is toegang tot eventuele (neo)adjuvante behandeling 3.5 Er is nauwe samenwerking met de afdeling endocrinologie 3.6 Er is nauwe samenwerking met de afdeling nucleaire geneeskunde 3.7 Er is toegang tot peroperatieve scintigrafie/gammaprobe, echografie en/of rapid PTH meting 16 / 5 0

17 3.8 In geval er in het instituut behandeling van NET (neuro-endocriene tumoren) plaatsvindt: er is aantoonbaar ervaring in de diagnostiek en behandeling van NET 3.9 Voor bijnierchirurgie geldt dat per ar minimaal tien operaties verricht moeten worden Bij medullair of anaplastisch schildkliercarcinoom wordt overleg gevoerd met een expertisecentrum Bij bewezen schildkliercarcinoom dient behandeling plaats te vinden in een instituut met aantoonbare expertise in state of the art halsklierdissecties voor schildkliercarcinoom. Voldoet uw afdeling aan deze norm? 3.12 Voor (bij-)schildklierchirurgie geldt dat per ar minimaal twintig operaties verricht moeten worden. 4 - Chirurgische behandeling van peritoneaal metastasen De chirurgische behandeling van peritoneaal metastasen valt onder categorie II. Voor de chirurgisch behandeling van peritoneaal metastasen wordt in Nederland Hypertherme IntraPeritoneale Chemotherapie (HIPEC) toegepast. Naast de voorwaarden die gesteld worden aan de chirurgische behandeling van colorectale carcinomen, stelt de NVvH aan de zorginstelling voor de behandeling met HIPEC de onderstaande kwaliteitsnormen. 4.1 Worden in uw ziekenhuis HIPEC behandelingen uitgevoerd? nee 4.2 Er is een één- á tweewekelijks multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie 17 / 5 0

18 4.3 HIPEC-behandelingen worden uitgevoerd door een operatieteam dat expertise heeft in de uitvoering van deze complexe hoog-risico ingrepen: dit geldt, naast de chirurgen, voor alle betrokken specialismen, zoals anesthesiologen, intensivisten en perfusionisten 4.4 Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen 4.5 Er is beschikking over een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na HIPEC en andere grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care. 4.6 Is de instelling vertegenwoordigd zijn in de landelijke HIPEC-werkgroep? 4.7 Er wordt een database bijgehouden van alle patiënten die een HIPEC-behandeling ondergaan inclusief gegevens over complicaties. 4.8 Indien er centra/locaties zijn die een HIPEC-programma opzetten gebeurt dit onder supervisie van een bestaand centrum met aantoonbare HIPEC-expertise. 4.9 Per ar worden ten minste twintig HIPEC-behandelingen verricht. 5 - Chirurgische behandeling van het oesophaguscarcinoom De chirurgische behandeling van oesofaguscarcinoom valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van oesofaguscarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden 5.1 Worden in uw ziekenhuis chirurgische behandelingen uitgevoerd wegens oesophaguscarcinoom? nee 18 / 5 0

19 5.2 Er is multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie 5.3 Er is multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie 5.4 Er is een adequaat ingerichte endoscopieafdeling met beschikking over een dagcentrum voor bewaking na endoscopische procedures 5.5 Er zijn ten minste twee geregistreerde MDL-artsen of internist-scopisten met ervaring in interventie-endoscopieën (ERCP, dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie). 5.6 Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen 5.7 Er is toegang tot eventuele (neo)adjuvante behandeling 5.8 Er is een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care 5.9 Er worden minimaal twintig oesofagusresecties per ar verricht Specifieke, weinig voorkomende verrichtingen (zoals coloninterposities) worden binnen enkele expertisecentra geconcentreerd 6 - Chirurgische behandeling van het maagcarcinoom Het betreft hier de chirurgische behandeling van het maagcarcinoom. Voor patiënten met een GIST tumor van de maag geldt dat zij worden overlegd met een centrum met speciale expertise op het gebied van GIST tumoren, waarbij het advies van het centrum bindend is (conform normen weke delen sarcoom) De chirurgische behandeling van het maagcarcinoom valt onder categorie I. 19 / 5 0

20 Voor de chirurgische behandeling van het maagcarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden. 6.1 Worden in uw ziekenhuis chirurgische behandelingen verricht van het maagcarcinoom? nee 6.2 Er is een wekelijks multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie 6.3 Bij dit multidisciplinaire overleg dienen in ieder geval de volgende specialisten vertegenwoordigd te zijn: een chirurg, MDL-arts, internist-oncoloog, radioloog, radiotherapeut, patholoog, casemanager en eventueel andere verpleegkundigen 6.4 Er is een multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie. 6.5 Er is een adequaat ingerichte endoscopieafdeling met beschikking over een dagcentrum voor bewaking na endoscopische procedures. 6.6 Er zijn ten minste twee geregistreerde MDL-artsen of internist-scopisten met ervaring in interventie-endoscopieën (ERCP, dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie) 6.7 Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen 6.8 Er is een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care 20 / 5 0

21 6.9 Resecties voor maagcarcinoom vinden bij voorkeur plaats in ziekenhuizen die ook slokdarmresecties verrichten. Worden in uw ziekenhuis ook oesophagusresecties verricht? 6.10 Indien multi-modaliteitsbehandelingen, zoals neo-adjuvante chemotherapie of chemoradiatie niet op de eigen locatie kunnen worden uitgevoerd, is er een vast contact met een centrum voor overleg en eventueel verwijzing voor deze behandelingen Indien slokdarmresecties niet op de eigen locatie worden uitgevoerd, is er een vast contact met een slokdarmchirurgie centrum voor overleg en eventueel verwijzing van patiënten met een tumor waarvan niet pre-operatief kan worden vastgesteld of het een maag- of slokdarmtumor betreft nee 6.12 Er worden minimaal tien maagresecties voor maagcarcinoom per ar verricht in 2012 en twintig per ar vanaf Chirurgische behandeling van de pancreas en galwegen De chirurgische behandeling van pancreas en galwegcarcinomen valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling hiervan stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 7.1 Worden in uw ziekenhuis chirurgische behandelingen uitgevoerd aan pancreas en galwegen? 7.2 Er is multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie nee 7.3 Er is multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie. 7.4 Er is een adequaat ingerichte endoscopieafdeling met beschikking over een dagcentrum voor bewaking na endoscopische procedures. 21 / 5 0

22 7.5 Er zijn ten minste twee geregistreerde MDL-artsen of internist-scopisten met ervaring in interventie-endoscopieën (ERCP, dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie) Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog die bekwaam is in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen. 7.7 Er is toegang tot eventuele (neo)adjuvante behandeling Er is een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care. 7.9 Specifieke, weinig voorkomende aandoeningen (zoals galweg-hilus tumoren en galwegletsels) worden binnen enkele centra geconcentreerd Er worden minimaal twintig pancreaticoduodenectomieën per ar verricht 8 - Chirurgische behandeling van leverpathologie De chirurgische behandeling van pancreas en galwegcarcinomen valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling hiervan stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden. 8.1 Vinden in uw ziekenhuis chirurgische behandelingen plaats van leverpathologie? 8.2 Er is multidisciplinair overleg voorafgaand aan de behandeling c.q. operatie nee 8.3 Er is multidisciplinair overleg na de behandeling c.q. operatie 22 / 5 0

23 8.4 Er zijn ten minste twee geregistreerde MDL-artsen of internist-scopisten met ervaring in interventie-endoscopieën (ERCP, dilataties, stentplaatsing, orale endo-echografie) 8.5 Er is 24 uur beschikbaarheid van een interventie-radioloog bekwaam in het uitvoeren van interventies bij patiënten met complicaties van grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen 8.6 Er is mogelijkheid van peroperatieve echografie 8.7 Er is een intensive care-afdeling met personeel dat bekwaam is in de verzorging van patiënten na grote gastro-intestinale en oncologische ingrepen, waarbij er 24 uur beschikking is over een arts voor de intensive care 8.8 Er worden minimaal twintig leverresecties per ar verricht 8.9 Specifieke, weinig voorkomende aandoeningen (zoals proximale galwegtumoren) worden binnen enkele levercentra geconcentreerd 9 - Chirurgische behandeling van colorectale aandoeningen De behandeling van colorectale aandoeningen valt onder categorie III (colon) en II (rectum). Voor de chirurgische behandeling van benigne en maligne colorectale aandoeningen stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden 9.1 Alle patiënten met electieve colorectale tumoren worden pre-operatief besproken in een multidisciplinair overleg 9.2 Alle patiënten met een maligniteit worden post-operatief besproken in een multidisciplinair overleg met wekelijkse of tweewekelijkse frequentie 23 / 5 0

24 9.3 Er is toegang tot endoscopieën op een adequaat ingerichte functieafdeling met beschikbaarheid van een dagcentrum voor bewaking na de procedure. 9.4 Er is toegang tot een multi-slice CT scan en/of MRI 9.5 Er is een pathologieafdeling die de circumferentiële marges kan bepalen en informatie geeft over de MSI (dit laatste eventueel na onderzoek elders) 9.6 Er is een stomapolikliniek en een stomaverpleegkundige en/of in de stomazorg geïnteresseerde verpleegkundige 9.7 Er zijn minimaal twee geregistreerde MDL-artsen of in de gastro-enterologie gespecialiseerde internisten 9.8 Er worden minimaal vijftig colorectale resecties per ar verricht 9.9 Lokaal uitgebreide of recidief rectumcarcinomen worden behandeld in centra met aantoonbare expertise in de behandeling van deze tumoren (= ervaring met excenteraties, multi-modaliteits behandelingen, intra-operatieve radiotherapie et cetera) 9.10 Indien er rectumresecties plaatsvinden, worden er minimaal twintig rectumresecties per ar verricht 10 - Bariatrische Chirurgie De bariatrische chirurgie valt onder categorie IV. Voor bariatrische chirurgie stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 10.1 Vindt in uw ziekenhuis bariatrische chirurgie plaats? nee 24 / 5 0

25 10.2 Er is een afdeling interne geneeskunde (endocrinologie) en MDL-ziekten, met specifieke kennis met betrekking tot morbide obesitas en chirurgische behandelopties 10.3 Er is een afdeling radiologie met expertise op het gebied van interventies 10.4 Er is een afdeling endoscopie 10.5 Er is een vast team van anesthesiologen voor de behandeling van bariatrische patiënten 10.6 Er is een multidisciplinair team (ten minste bestaande uit een internist/endocrinoloog, diëtist(e), psycholoog, chirurg en verpleegkundig specialist) voor de intake, indicatiestelling en begeleiding van patiënten 10.7 Er is binnen een kliniek overeenstemming tussen de betrokken disciplines over de te behandelen patiënten categorieën 10.8 Er zijn protocollen voor de chirurgische behandeling van morbide obesitas 10.9 Er zijn basisvoorzieningen, materialen en instrumenten t.b.v. morbide obese patiënten, zoals wachtruimten, stoelen, bedden, weegschalen en recovery room en intensive care-faciliteiten Er is een vast contact met een expertisecentrum voor verwijzing of overleg. Acute- en complicatiechirurgie wordt uitgevoerd door eigen chirurgen met voldoende ervaring in de electieve setting, dan wel zijn er afspraken met het expertisecentrum over deze ingrepen 25 / 5 0

26 10.11 De afdeling onderhoudt een digitale database waarin behandelgegevens en uitkomsten van zorg en complicaties van alle behandelde patiënten worden geregistreerd Er worden minimaal honderd primaire bariatrische procedures per ar verricht Geadviseerd wordt dat afdelingen die beginnen met bariatrische chirurgie zich eerst beperken tot eenvoudige procedures (laparoscopische maagbandplaatsing) bij laagrisico patiënten. Hiertoe worden gerekend patiënten met een ASA classificatie kleiner of gelijk aan 3, geen grote buikoperaties in de voorgeschiedenis, leeftijd < 60 ar en een BMI kleiner of gelijk aan 45 voor mannen en kleiner of gelijk aan 50 voor vrouwen Aanbevolen wordt de eerste 1 tot 2 ar geen super-obese patiënten (BMI> 50) te behandelen en geen technisch complexe ingrepen uit te voeren totdat voldoende ervaring is opgedaan (minimaal LAGB-procedures) Complexe bariatrische ingrepen zoals de laparoscopische gastric bypass procedure, duodenal switch en sleeve resecties worden pas uitgevoerd nadat voldoende ervaring is opgedaan met eenvoudigere procedures (minimaal 100 LAGB) en de professionals voldoende getraind zijn 11 - Chirurgische behandeling van het longcarcinoom De behandeling van longcarcinoom valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van longcarcinoom stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 11.1 Voert uw vakgroep chirurgische behandelingen uit van het longcarcinoom? 11.2 De afdeling radiologie kan spoeddiagnostiek verrichten en beschikt over CT, angiografie en echografie nee 26 / 5 0

27 11.3 Ventilatie- of perfusie-scan is mogelijk bij de afdeling nucleaire geneeskunde 11.4 Er zijn mogelijkheden voor het verrichten van een PET-scan, of er zijn afspraken met ziekenhuizen in de regio hierover 11.5 Te allen tijde is er de mogelijkheid tot het verrichten van een spoedthoracotomie 11.6 Er is een afdeling pathologie met faciliteiten voor peroperatief vriescoupe onderzoek 11.7 Er is een laboratorium met mogelijkheid tot bloedanalyse, 24 uur per dag 11.8 Er is een ICU met de mogelijkheid tot beademen 11.9 Er is 7 x 24 uur aanwezigheid van een arts in het ziekenhuis voor de ICU Het personeel van de ICU is als zodanig gekwalificeerd Er worden minimaal twintig longresecties per ar verricht. Longresecties worden gedefinieerd als segmentresectie, lobectomie en pneumectomie 12 - Chirurgische behandeling van een aneurysma van de aorta abdominalis De behandeling van een aneurysma van de abdominale aorta (AAA) valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van een AAA stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden 27 / 5 0

28 12.1 Voert uw vakgroep chirurgische behandelingen uit van het aneurysma van de aorta abdominalis? 12.2 De kliniek voldoet aan de criteria voor een vaatchirurgische kliniek conform het Vaatkeurmerk van De Hart & Vaatgroep (2010) 12.3 De afdeling radiologie kan spoeddiagnostiek verrichten en beschikt over CT, angiografie en echografie 12.4 Te allen tijde is er de mogelijkheid tot het verrichten van een spoedinterventie nee 12.5 Er is een ICU met de mogelijkheid tot beademen 12.6 Er is 7 x 24 uur aanwezigheid van een arts in het ziekenhuis voor de ICU 12.7 Het personeel van de ICU is als zodanig gekwalificeerd 12.8 Er is een laboratorium met mogelijkheid tot bloedanalyse, 24 uur per dag 12.9 Er is de mogelijkheid tot analyse van EVAR (CT met expertise) Er is de mogelijkheid tot het verrichten van EVAR of er is een samenwerkingsverband, c.q. verwijsmogelijkheid Er worden minimaal twintig electieve AAA operaties per ar verricht 13 - Chirurgische behandeling van het perifeer arterieel occlusief vaatlijden (PAOD) De behandeling van perifeer occlusief vaatlijden valt onder categorie I. Voor de chirurgische behandeling PAOD stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende 28 / 5 0

29 voorwaarden 13.1 Voert uw vakgroep chirurgische behandelingen uit van het perifeer occlusief vaatlijden (PAOD)? 13.2 De kliniek voldoet aan de criteria voor een vaatchirurgische kliniek conform het Vaatkeurmerk van De Hart & Vaatgroep (2010) 13.3 Er is de mogelijkheid tot het aanbieden van gesuperviseerde looptraining nee 13.4 Er is vasculair risicomanagement mogelijk 14 - Chirurgische behandeling van het carotislijden De behandeling van perifeer occlusief vaatlijden valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van het carotislijden stelt de NVvH dat de zorginstelling moet voldoen aan de volgende voorwaarden 14.1 Voert uw vakgroep chirurgische behandelingen uit van het carotislijden? 14.2 De kliniek voldoet aan de criteria voor een vaatchirurgische kliniek conform het Vaatkeurmerk van De Hart & Vaatgroep (2010) Patiënten worden geopereerd binnen twee tot drie weken na het consult bij de neuroloog of het tijdstip van verwijzing uit andere zorginstelling nee 14.4 Er worden per ar minimaal twintig operaties verricht Chirurgische behandeling van de wervelfractuur De chirurgische behandeling van de wervelfractuur valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van een wervelfractuur stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden 29 / 5 0

30 15.1 Voert uw vakgroep chirurgische behandelingen uit van wervelfracturen? 15.2 Er is een CT-scan en MRI 24 uur per dag beschikbaar nee 15.3 Er worden minimaal twintig wervelfracturen per ar operatief behandeld Er zijn afspraken met een revalidatiecentrum 15.5 Er is sprake van behandeling door een multidisciplinair team dat is samengesteld uit de volgende disciplines: traumachirurgie, orthopedie, neurologie, neurochirurgie, radiologie en revalidatiegeneeskunde 15.6 Bij voorkeur worden de patiënten in een multidisciplinair spreekuur poliklinisch gecontroleerd 16 - Chirurgische behandeling van bekken- en acetabulumfracturen De definitieve operatieve behandeling van bekken- en acetabulumfracturen valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van het bekken acetabulum stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden 16.1 Voert uw vakgroep chirurgische behandelingen uit van bekken- en acetabulumfracturen? 16.2 Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid om 24 uur per dag vitaal bedreigde patiënten op te vangen (level 2 of 3) 16.3 Het behandelteam bestaat ten minste uit een traumachirurg, een radioloog en een revalidatiearts 16.4 Interventieradiologen en vaatchirurgen zijn 24 uur per dag beschikbaar nee 30 / 5 0

31 16.5 Er is een CT-scan 24 uur per dag beschikbaar 16.6 Er zijn afspraken met een revalidatiecentrum 16.7 Er worden minimaal twintig bekken- en acetabulumfracturen per ar operatief behandeld 17 - Levelindeling Spoedeisende Zorg 17.1 De kliniek voldoet aan de criteria van een van de drie profielen (level 1, level 2 of level 3) zoals vastgesteld door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ, 2012) 18 - Chirurgie bij Kinderen Er wordt onderscheid gemaakt in chirurgie bij kinderen en kinderchirurgie. De behandeling van onderstaande patiëntencategorieën is voorbehouden aan de kinderchirurgische centra (dit is kinderchirurgie): - Alle pasgeborenen tot de leeftijd van 1 maand na een normale zwangerschapsduur en tot de leeftijd van 60 weken postconceptionele leeftijd bij prematuur geboren kinderen. - Kinderen met aandoeningen die, gezien de ernst en de aard dan wel de zeldzaamheid, altijd in een kinderchirurgisch centrum moeten worden behandeld, onafhankelijk van de leeftijd waarop deze aandoeningen zich voordoen. Hierbij moet gedacht worden aan: - kinderen met aandoeningen die, gezien het behandelrisico en de kans op complicaties, in een centrum moeten worden behandeld dat beschikking heeft over een kinder-ic; - kinderen met maligniteiten bij wie chirurgisch ingrijpen is geïndiceerd; - kinderen die orgaanvervangende behandeling behoeven. De chirurgie bij kinderen valt onder categorie I. Voor de chirurgische behandeling van kinderen - zowel klinisch, poliklinisch als in dagbehandeling - stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden 31 / 5 0

32 18.1 Er zijn duidelijke afspraken met de kinderchirurgische centra over verwijzing en second opinion, zowel op het gebied van chirurgie als anesthesiologie. Ook zijn er afspraken over welke aandoeningen in principe in het ziekenhuis zelf worden behandeld 18.2 De operatie-indicatie van een patiënt die in aanmerking komt voor chirurgie zal, daar waar nodig en in elk geval bij grotere ingrepen, multidisciplinair worden besproken (met name in overleg met kinderarts en anesthesioloog) 18.3 In de kliniek wordt gestreefd naar kindgerichte zorg, waarbij het Handvest van de Stichting Kind en Ziekenhuis de leidraad is 18.4 De kliniek beschikt over faciliteiten die verantwoorde chirurgie bij kinderen mogelijk maakt: - een kinderafdeling waar rooming-in mogelijk is en een dagverpleging aangepast aan kinderen, met kinderverpleegkundigen en overig personeel (bijvoorbeeld fysiotherapeuten), die ruime ervaring hebben met de behandeling van chirurgische kinderen; 18.5 De kliniek beschikt over faciliteiten die verantwoorde chirurgie bij kinderen mogelijk maakt: - de mogelijkheid om kinderen peri-operatief te kunnen bewaken 18.6 De kliniek beschikt over faciliteiten die verantwoorde chirurgie bij kinderen mogelijk maakt: - de operatiekamer, de verkoeverkamer, de afdeling Spoedeisende Hulp, de poliklinieken, het laboratorium en de afdeling beeldvormende diagnostiek zijn adequaat voor kinderen toegerust; 18.7 De kliniek beschikt over faciliteiten die verantwoorde chirurgie bij kinderen mogelijk maakt: - voor de anesthesiologische pre-assessment van en de pre-operatieve voorlichting aan kinderen, is een poliklinisch spreekuur ingesteld; nee 32 / 5 0

33 18.8 De kliniek beschikt over faciliteiten die verantwoorde chirurgie bij kinderen mogelijk maakt: - de ouder/begeleider krijgt, zwaarwegende redenen uitgezonderd, de gelegenheid om het kind te begeleiden bij diagnostisch onderzoek, bij de inleiding van de anesthesie en bij het ontwaken op de verkoeverkamer 19 - Chirurgische behandeling van hernia inguinalis en testisafwijkingen bij kinderen tussen 6 maanden en 2 ar oud De behandeling van hernia inguinalis en testisafwijkingen bij kinderen valt onder categorie II. Voor de chirurgische behandeling van een hernia inguinalis stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden 19.1 Voer uw vakgroep inguinoscrotale operaties uit bij kinderen tussen 6 maanden en 2 ar oud? 19.2 Het ziekenhuis voldoet aan de normen voor chirurgie bij kinderen in algemene ziekenhuizen die door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde worden gesteld 19.3 De operaties worden gedaan of direct gesuperviseerd door een chirurg die gecertificeerd is voor chirurgie bij kinderen 19.4 Er worden minimaal twintig inguinoscrotale operaties per ar verricht bij kinderen tussen 6 maanden en 2 ar oud nee 19.5 Er worden minimaal twintig inguinoscrotale operaties per ar verricht bij kinderen tussen 6 maanden en 2 ar oud 20 - Chirurgische behandelingen van hypertrofische pylorusstenose De behandeling van de hypertrofische pylorusstenose valt onder categorie I. Voor de chirurgische behandeling van een pylorusstenose stelt de NVvH dat de kliniek moet voldoen aan de volgende voorwaarden 33 / 5 0

34 20.1 Voert uw vakgroep chirurgische behandelingen uit wegens hypertrofische pylorushypertrofie? 20.2 Het ziekenhuis voldoet aan de normen voor chirurgie bij kinderen in algemene ziekenhuizen die door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde worden gesteld 20.3 De operaties worden gedaan of direct gesuperviseerd door een chirurg die gecertificeerd is voor chirurgie bij kinderen nee 20.4 Er worden minimaal tien operaties per ar verricht 34 / 5 0

35 2.3 Klinisch Dossieronderzoek Medical Audit Voor het Klinisch Dossieronderzoek dient u 20 klinische statussen te scoren aan de hand van bijgaande checklist. m hiervoor de klinische statussen van 20 patienten die vanaf een willekeurige tijdstip achtereenvolgend ontslagen zijn na een klinische opname. Het gekozen tijdstip moet meer dan twee weken voor de dag liggen waarop de steekproef wordt uitgevoerd. 1 - Klinisch Dossieronderzoek 1.1 checklist De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status1 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld 35 / 5 0

36 status 2 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 3 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende 36 / 5 0

37 De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 4 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 5 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht 37 / 5 0

38 De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 6 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld 38 / 5 0

39 status 7 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 8 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende 39 / 5 0

40 De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 9 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staan genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 10 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht 40 / 5 0

41 De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende 1.2 checklist De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 11 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld 41 / 5 0

42 status 12 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 13 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende 42 / 5 0

43 De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 14 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 15 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht 43 / 5 0

44 De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 16 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld 44 / 5 0

45 status 17 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 18 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende 45 / 5 0

46 De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 19 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende De poliklinische gegevens zijn beschikbaar Anamnese en onderzoek bij opname staat genoteerd Na de operatie is een kort verslag opgesteld status 20 Het definitieve operatieverslag is aanwezig De decursus is goed bijgehouden Bij ontslag is een voorlopig ontslagbericht 46 / 5 0

47 De ontslagbrief is binnen twee weken Hoe beoordeelt u deze klinische status als geheel? 1 = goed 2 = voor verbetering vatbaar 3 = eigenlijk onvoldoende 47 / 5 0

48 2.4 Patiënten Tevredenheidsonderzoek Vrije vragenlijst Voor het patient tevredenheidsonderzoek raden wij u de volgende werkwijze aan: voor iedere chirurg in de vakgroep / maatschap voert u bij 25 patienten een enquete uit. Onderstaande vragen staan in het Word bestand NVvH patientenenquete dat de secretaresse van het bureau van de NVvH u op verzoek zal toezenden. Print deze vragenlijst en laat een polimedewerker aan patient de vragenlijst geven met het verzoek deze direct in te vullen en in te leveren. De antwoorden worden verzameld en de gemiddelde scores van iedere vraag worden per chirurg berekend en in het Word bestand ingevoerd. Dit moet handmatig gebeuren. Van iedere chirurg voert u de antwoord-scorelijst als bijlage in. In de hier onderstaande vragenlijst voert de gemiddelde scores van de hele vakgroep / maatschap in. U krijgt daarbij spiegelsgegevens te zien van vakgroepen die u hierbij zijn voorgegaan. Als u niet zelf een enquete uitvoert dan is een alternatief de resultaten van een door het ziekenhuis uitgevoerde enquete te gebruiken mits daarbij een voldoende aantal patienten is bevraagd. Deze gegevens kunt u aanleveren in een bijlage. In uw beginscherm staat een blauwe knop BIJLAGE en daaronder vindt u de instructies hoe een bijlage in te voeren. BELANGRIJK! De commissie wil weten of de resultaten van de patientenenguete in de vakgroep / maatschap zijn besproken en welke vervolgacties hieruit zijn voortgekomen. Deze vraag wordt gesteld in de vragenlijst Feitelijke Informatie onder nummer De organisatie 1.1 Wat vindt u van de telefonische bereikbaarheid van de praktijk? 1.2 Wat vindt u van de mogelijkheid een afspraak te krijgen op een tijdstip dat u schikt? 1.3 Wat vindt u van de wachttijd tot de afspraak? 1.4 Wat vindt u van de wachttijd in de wachtkamer? 1.5 Wat vindt u van de tijd tussen het eerste consult en de behandeling? 2 - De verpleegkundigen en baliemedewerkers 2.1 Wat vindt u van de behulpzaamheid van de poli-assistenten en baliemedewerkers? 3 - De chirurg 3.1 Wat vindt u van de tijd die de chirurg voor u heeft? 3.2 Wat vindt ervan u hoe de chirurg luistert naar uw problemen? 48 / 5 0

Normering Chirurgische Behandelingen 4.1

Normering Chirurgische Behandelingen 4.1 Normering Chirurgische Behandelingen 4.1 Juni 2014 Inhoud p. I Inleiding 3 II Algemene voorwaarden voor chirurgische zorg 7 III Specifieke voorwaarden voor specifieke chirurgische behandelingen 8 A. Oncologische

Nadere informatie

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5

KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014. DICA transparantieportaal Structuurindicatoren. Versie 2015.5 KWALITEITSUITVRAAG Verslagjaar 2014 DICA transparantieportaal Structuurindicatoren 1 Inhoudsopgave 1 Documenthistorie... 4 2 Verklaring coderingen... 5 3 ONCOLOGIE - Uitvraag over 2014... 6 3.1 ALGEMENE

Nadere informatie

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011

MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 MAATSCHAP CHIRURGIE KENNEMER GASTHUIS JAARVERSLAG 2011 2 Inhoud 0. INLEIDING... 5 1. MANAGEMENT EN OVERLEG... 7 1.1. Duaal management... 7 1.2. Operationele unitleiders... 8 1.3. Werkoverlegstructuren...

Nadere informatie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie

Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Algemene kwaliteitsnormen plastische chirurgie Datum laatste revisie: 8 oktober 2012 Opdrachtgever: NVPC Auteurs: Rob Schieman en Jacqueline Bakx, organisatieadviseurs OAZ Hay Winters, plastisch chirurg

Nadere informatie

580.090.004.001.1509. Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015. Beste zorg bij schisis

580.090.004.001.1509. Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015. Beste zorg bij schisis 580.090.004.001.1509 Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015 Beste zorg bij schisis Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2015 Beste zorg bij schisis Delta Lloyd 8 juli, definitief Inhoud 1 Toelichting

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie

Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Lokaal Opleidingsplan Anesthesiologie Inleiding Dit document betreft het Lokale OpleidingsPlan van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) afdeling anesthesiologie. Het plan bestaat uit drie delen. In deel A

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016. Beste zorg bij schisis. CZ mei 2015, definitief

Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016. Beste zorg bij schisis. CZ mei 2015, definitief Verantwoordingsdocument Voorkeursbeleid 2016 Beste zorg bij schisis CZ mei 2015, definitief Inhoud 1 Toelichting selectief inkoopbeleid 4 1.1 Selectieve inkoop blijft in ontwikkeling 4 1.2 Selectieve inkoop

Nadere informatie

Kwaliteitsindicatoren

Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren 2016 Basisset ziekenhuizen In samenwerking met NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra de Federatie Federatie Medisch

Nadere informatie

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten

Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Herstructurering Opleiding Maag-Darm-Leverziekten Eindtermen voor de opleiding tot Maag-Darm-Leverarts Rapport in opdracht van het Concilium Gastroenterologicum Neerlandicum, april 2008 1 2 VOORWOORD De

Nadere informatie

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum

INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS. Concilium Chirurgicum INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Concilium Chirurgicum April 2015 1 INSTRUCTIES VOOR VISITATOREN EN OPLEIDERS Inhoudsopgave Begrippenlijst... 3 A. Algemene bepalingen... 4 A1 Visitaties... 4 A2

Nadere informatie

Richtlijn. Het Peroperatieve Traject

Richtlijn. Het Peroperatieve Traject Richtlijn Het Peroperatieve Traject INITIATIEF: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) PARTICIPERENDE VERENIGINGEN / ORGANISATIES Landelijke Vereniging

Nadere informatie

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013

Datum 20 januari 2014 Onderwerp V 63554 definitieve afhandelingbrief jaargesprek 31 oktober 2013 > Retouradres Postbus 20584 1001 NN Amsterdam Diakonessenhuis T.a.v. de heer dr. W.N.M. Hustinx Raad van Bestuur Postbus 80250 3508 TG UTRECHT Werkgebied Noordwest Kabelweg 79-81 Amsterdam Postbus 20584

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

Kwaliteitsregistratie: het werkt!

Kwaliteitsregistratie: het werkt! Kwaliteitsregistratie: het werkt! Marc van Tilburg Oncologisch en gastro-intestinaal chirurg 7 nov 2014 Disclosure belangen: (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante

Nadere informatie

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers

SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers Jaargang 11 Nummer 3 juli 2012 SpEZialistNieuwsbrief voor verwijzers In deze uitgave: Redactioneel Tilburgse chirurgen zeer blij met samenwerking in één maatschap Over opleiden in een fusiemaatschap nu

Nadere informatie

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken

Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken Leidraad plastische chirurgie en esthetische behandelingen in particuliere klinieken Datum laatste revisie: 01-11-2011 Opdrachtgever: NVPC Projectnr. SKMS: 4119695 Auteurs: Rob Schieman en Jacqueline Bakx,

Nadere informatie

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk Leidraad Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk 1 Inhoudsopgave 1. BELEID & MANAGEMENT... 10 1.1 ZORGAANBOD... 10 1.2 KWALITEITSBELEID... 10 1.3 JAARVERSLAG... 11 1.4

Nadere informatie

Het resultaat telt ziekenhuizen

Het resultaat telt ziekenhuizen Het resultaat telt ziekenhuizen 213 Utrecht, februari 215 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Inleiding voor de resultaten 12 1 Operatief proces 16 1.1 Pijn na een operatie 21 1.2 Heupfractuur 26 1.3

Nadere informatie

Voorwoord. Jos Aartsen

Voorwoord. Jos Aartsen Zorggids UMCG Zorggids UMCG voorwoord Voorwoord Jos Aartsen Alstublieft! De eerste zorggids van het UMCG. In deze gids presenteren we u een gevarieerde greep uit ons zorgaanbod. Patiënten komen steeds

Nadere informatie

beroepskader TAAKHERSCHIKKING

beroepskader TAAKHERSCHIKKING beroepskader TAAKHERSCHIKKING NEDERLANDSE ASSOCIATIE PHYSICIAN ASSISTANTS Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie Dit document is tot stand gekomen door de inzet van de volgende betrokkenen: Vanuit

Nadere informatie

Richtlijn. Het Peroperatieve Traject. Bijlagen

Richtlijn. Het Peroperatieve Traject. Bijlagen Richtlijn Het Peroperatieve Traject Bijlagen 1 INITIATIEF: Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) PARTICIPERENDE VERENIGINGEN / ORGANISATIES Landelijke

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen

Jaardocument 2006 Maatschappelijk verslag Gelre ziekenhuizen. Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen Jaardocument 2006 Gelre ziekenhuizen 1 Inhoud Maatschappelijk verslag... 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene gegevens... 5

Nadere informatie

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland

Neuron. Neurologie Opleidingsplan Nederland Neuron Neurologie Opleidingsplan Nederland Inhoud Deel 1 Opleidingsplan neurologie Voorwoord 5 1 Inleiding, profiel en werkterrein van 9 het specialisme neurologie 2 Competentieprofiel van de neuroloog

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde. Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Oogheelkunde Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan oogheelkunde Jeroen Bosch Ziekenhuis 2012 Inleiding Dit document betreft het Opleidingsplan Oogheelkunde van het

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces

Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces Standaardisatie onmisbaar voor risicovermindering in operatief proces Den Haag, oktober 2008 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Met genoegen bied ik u hierbij het rapport van de Inspectie

Nadere informatie