Schoolplan jaar pagina 2 / 41

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan jaar 2011-2015 pagina 2 / 41"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN

2 Inhoud 1. De functie van het schoolplan Doelen en functies van het schoolplan Totstandkoming en status van het schoolplan Context, missie en visie: de bestaansreden van de school Schoolorganigram Sterkte- zwakteanalyse van onze school Achtergronden / Uitgangspunten Missie Visie Doelstellingen Activiteiten Evaluatie vorig schoolplan Primair onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijs Algemeen Doelstellingen Omgaan met verschillen Interactief onderwijs Inzet van ICT Onderwijstijd Primair onderwijs Het onderwijsaanbod Taalaanbod Woordenschatonderwijs Cultuuronderwijs Voortgezet onderwijs Het onderwijsaanbod Taalaanbod Het volgen van de ontwikkeling Leerlingenzorg algemeen Signalering in het primair onderwijs Signalering in het voortgezet onderwijs Diagnosticering in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs...23 Schoolplan jaar pagina 2 / 41

3 3.4.5 Speciale begeleiding in het primair en voortgezet onderwijs Evaluatie Schoolorganisatie en ondersteunende processen Juridische organisatie Bestuurlijke organisatie Financieel beleid Aannamebeleid Inschrijving Intakegesprek Instapmomenten: Absentiebeleid Afmeldingbeleid Huisvesting Personeelsbeleid Wijze van vervanging bij afwezigheid Scholing van leraren Arbeidsrelatie Veiligheidsbeleid Klachtenbeleid Contacten Contact met ouders Belang van betrokkenheid van ouders Ouderactiviteiten Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Externe contacten...33 Contactgegevens Integrale zorg voor kwaliteit Bepaling van de kwaliteit van de school (diagnose) Formuleren van verbeterpunten (kwaliteitsverbetering) Uitvoeren van de verbeterpunten (kwaliteitsverbetering) Evalueren van de gekozen verbeterpunten (evaluatie) Vasthouden van de bereikte kwaliteit (borging) Samenvattende beleidsvoornemens voor de komende vier jaar Samenvattend schema beleidsvoornemens Jaardoelen...41 Schoolplan jaar pagina 3 / 41

4 1. De functie van het schoolplan 1.1 Doelen en functies van het schoolplan Het schoolplan heeft vooral de functie van een beleidsdocument. Voor de periode van beschrijft NTC Wenen het beleid met betrekking tot de volgende onderdelen: Onderwijskundig beleid Personeelsbeleid Beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg (bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) Overige beleidsterreinen (algemeen strategisch, financieel, materieel en relationeel) Het beleid vormt de basis voor planmatige schoolontwikkelingen en dient als uitgangspunt voor de planning van de beleidsvoornemens per schooljaar. Door verschillende partijen bij het opstellen van het schoolplan te betrekken ontstaat een dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en het beleid van de school. 1.2 Totstandkoming en status van het schoolplan Uitgaande van de nieuwe schrijfwijzer van de Stichting NOB hebben bestuur, directeur en leerkrachtenteam een bijdrage geleverd door middel van aanvullingen en aanpassingen op ons vorige schoolplan. Daarnaast hebben we de punten uit het NOB schoolbezoek (maart 2010) en het inspectiebezoek (sept. 2008) meegenomen om te komen tot verbeteringen van het schoolplan. Dit hebben we o.m. gedaan door een Schoolplan-ochtend te organiseren op een zaterdag in oktober De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: Missie en visie; Tips en Tops (sterke en zwakke punten) gezien vanuit ouder/leerling/leerkracht; Uit de tips zijn doelstellingen/activiteiten geformuleerd voor de komende 4 jaar; Prioritering van de doelstellingen/activiteiten; Aandachtspunten inspectiebezoek verbeteracties geformuleerd; Plan/Do/Check/Act Hoe gaan we de doelen/activiteiten vorm geven en monitoren? Het Team NTC Wenen op de Schoolplan-ochtend. Er zijn keuzes geformuleerd voor veranderings- c.q. verbeteringsonderwerpen voor de volgende vier jaar en er is een trajectplanning gemaakt ten aanzien van die keuzes. Het schoolplan was opgesteld voor het primair onderwijs en voor het voorgezet onderwijs was een apart schoolplan geschreven. Dit nieuwe schoolplan is een geïntegreerd plan voor zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Het bestuur heeft het schoolplan van NTC Wenen vastgesteld. Schoolplan jaar pagina 4 / 41

5 Gerelateerde documenten en bronnen Belangrijke beleidsdocumenten voor de school zijn het schoolplan en de schoolgids. Tussen schoolgids en schoolplan zijn ook al zijn er duidelijke verschillen belangrijke verbindingen. Beide documenten zijn middelen binnen het kwaliteitszorgsysteem van de school. Hierbij wordt zowel uitgegaan van door de wetgever gestelde (kern)doelen als van door de school zelf vastgestelde missie en verbeterdoelen. Die verbeterdoelen vallen uiteen in twee categorieën: Verbeterdoelen op de middellange termijn, die in het vierjarig schoolplan zijn uitgezet. Dit schoolplan vormt een weergave van te verbeteren onderwerpen. De verbeterdoelen die in het komende schooljaar prioriteit krijgen en onder het hoofdstuk Kwaliteitszorg vermeld worden in de schoolgids. Daarnaast worden deze uitgebreider beschreven in het document: Jaarplan. In de volgende schoolgids blikt de school terug en wordt ouders informatie gegeven in hoeverre de vorige verbeterdoelen bereikt zijn. Onderdelen van het kwaliteitssysteem zijn de jaarlijkse zelfevaluatie van de school (team, directie en bestuur), de ouderenquête, de leerling-enquête en de groepsmappen van de leerkrachten. Schoolplan jaar pagina 5 / 41

6 2. Context, missie en visie: de bestaansreden van de school 2.1 Schoolorganigram Schoolbestuur Werkgever Kascommissie Vertrouwenspersoon Directeur/coördinator & Leerkrachten Werknemers Het bevoegd gezag van de school ligt bij het bestuur van de vereniging, tenminste bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (met de ouders) in juni verantwoording af over het gevoerd beleid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september wordt de financiële eindafrekening besproken, de begroting voor het op handen zijnde schooljaar en vraagt het bestuur aan de leden akkoord op de hoogte van het lesgeld voor het komende schooljaar. Bestuursleden worden op voordracht van het zittende bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden (3-7) vast. 2.2 Sterkte- zwakteanalyse van onze school Sterktes (intern) Kleine groepen Goed bestuur/team/directeur Goede bibliotheek Gebruik goede methodes Taal en Cultuuronderwijs Ruimte en mogelijkheid voor nascholing team/bestuur. Zwaktes (intern) Kwaliteitsbewaking onderwijs Te weinig kennis Multimedia Leerlingvolgsysteem - vastlegging Kansen (extern) 2 e locatie starten leerlingengroei Cultuurweekenden gaan organiseren. Bedreigingen (extern) Groot verloop in leerlingen/team/ bestuur. Betrokkenheid ouders bij culturele activiteiten. Schoolplan jaar pagina 6 / 41

7 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaansgeschiedenis NTC Wenen De 'Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur - steunpunt Wenen' heeft het NTC Wenen opgericht in Daarvoor bestond er al een school als dagschool voor werknemers van Philips. Inmiddels is het NTC Wenen uitgegroeid tot een school van ruim 55 leerlingen, 7 leerkrachten en 1 klassenassistent. De school biedt basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8, Voortgezet onderwijs en een IB-route. Ondersteuning vanuit Nederland Het NTC-Wenen wordt ondersteund en geadviseerd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Stichting NOB is in 1980 opgericht en werkt in opdracht van het Ministerie van OCW. Daarnaast valt het NTC-Wenen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Daarin staat dat de inspecteur de kwaliteit van het onderwijs moet beoordelen en bevorderen. Het NTC Wenen krijgt regelmatig een bezoek van een onderwijsinspecteur en wordt dan beoordeeld op haar kwaliteit. Het volgende bezoek is gepland voor het najaar Locaties en klimaat van de school Het NTC Wenen heeft geen eigen schoolgebouw. Voor de lessen voor het basis- en voortgezet onderwijs is het NTC Wenen te gast op de Amerikaanse International School (AIS) in het 19 e bezirk (op maandag) en op de Vienna International School (VIS) in het 22 e bezirk (op vrijdag). De cultuurzaterdagen vinden plaats op 1 locatie, te weten de AIS. In deze omgeving tracht het NTC Wenen een klimaat te creëren waar de leerling zich prettig en thuis voelt. Het NTC Wenen is van mening dat de leerlingen in zo n omgeving het best tot hun recht komen. Veranderingen Het afgelopen schooljaar ( ) heeft de school, door omstandigheden, zonder onderwijskundige coördinator gedraaid. hierdoor zijn er in het afgelopen jaar geen jaardoelen/verbeterdoelen en evaluaties geschreven. We zijn blij dat per 1 september 2011 Christa Jongejan als directeur de organisatorische en onderwijskundige leiding op zich heeft genomen. In het bestuur zijn dit jaar veel wisselingen geweest. Na de zomervakantie 2011 is het bestuur met 2 nieuwe leden aangetreden, die zich vol enthousiasme zullen inzetten voor een uitdagend schooljaar. Daarnaast zijn er ook veel wisselingen in het leerkrachtenteam geweest. Vier van de negen leerkrachten zijn vertrokken. Maar gelukkig zijn we na de zomervakantie 2011 met een goed aangevuld team begonnen. Door het starten van een 2 e locatie op de VIS is ons leerlingenaantal gegroeid. We verwachten dat deze groei zal doorzetten, omdat we nu alleen nog maar lesgeven t/m groep 7 op de VIS en dat zal in de toekomst gaan uitbreiden naar V.O. en naar I.B. Schoolplan jaar pagina 7 / 41

8 2.4 Missie Het NTC Wenen biedt Nederlands primair en voortgezet onderwijs aan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Het aangeboden onderwijs is gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland en/of België en instroming in het onderwijs aldaar. 2.5 Visie Het NTC Wenen streeft naar een situatie waarin leerlingen plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal, zowel in verbale- als in geschreven vorm. Coöperatief leren, taakgericht- en zelfstandig werken zijn belangrijke onderdelen binnen onze manier van lesgeven. Daarnaast brengt het NTC Wenen de dagelijkse gewoonten en gebruiken van Nederland en Vlaanderen en de karakteristieke kenmerken van de Nederlandse en Vlaamse samenleving op een aansprekende wijze over op de leerlingen. 2.6 Doelstellingen In de visie is verwoord waar we de komende jaren naar toe willen werken. De komende jaren willen we groeien in leerlingenaantal. Dit hopen we te bereiken met het openen van een 2 e locatie. De kwaliteit van onderwijs willen we verbeteren en deze kwaliteitsverbeteringen willen we systematisch evalueren. De volgende doelstellingen geven aan hoe onze school dit wil bereiken. 1. Het NTC Wenen wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door elk jaar een aantal verbeterdoelen op de agenda te zetten en de gemaakte afspraken uit te voeren en vast te leggen in een protocol. In Juni 2013 wordt woordenschat als een doorgaande lijn in de hele school opgezet en vastgelegd in een protocol. In Juni 2014 wordt coöperatief leren in iedere groep als hulpmiddel gebruikt. In Juni 2014 weten alle leerkrachten hoe ze zelfstandig werken optimaal kunnen stimuleren in de groep. In Juni 2014 zijn de middelen ingevoerd die de autonomie van onze leerlingen helpen vergroten. In Juni 2013 is de Nederlandse geschiedenis en topografie meer geïntegreerd in de lessen. In Juni 2015 is de doorlopende leerlijn NTC Wenen PO en VO voor iedereen duidelijk en helder vastgelegd. In Juni 2015 wordt in alle groepen nieuwe media functioneel in de lessen gebruikt. In Augustus 2015 is de nieuwe taalmethode voor P.O. aangeschaft. In Augustus 2012 is de nieuwe taalmethode voor V.O. aangeschaft. 2. Het NTC Wenen evalueert systematisch de kwaliteit van het onderwijs door verschillende instrumenten te gebruiken. Deze worden op de jaarkalender gepland en uitgevoerd. Ieder schooljaar zijn in augustus de jaardoelen SMART geformuleerd en in juni is er een evaluatie bijgeschreven. Elk schooljaar worden de jaardoelen ingeroosterd op de agenda van de team- en bestuursvergaderingen. Elke twee jaar is er in jan/febr. een ouderenquête gehouden. Elke twee jaar is er rond maart een leerling-enquête gehouden (vanaf groep 6). Elke twee jaar is er een zelfevaluatie ingevuld door het team, bestuur en directeur. Na de afnamen van de CITO toetsen in januari zijn de resultaten besproken in een leerlingenbespreking en/of teamvergadering. Schoolplan jaar pagina 8 / 41

9 3. Het NTC Wenen heeft een aantal praktische zaken geregeld. Per 1 januari 2012 heeft het NTC Wenen een nieuw rapport. Per 1 augustus 2012 heeft het NTC Wenen een R1/R2 protocol. In september 2012 zijn 4 cultuurzaterdagen vervangen door een startweekend (voor groep 8 en VO). Per 1 augustus 2012 is er een jaarkalender voor het bestuur en directie, waarin de te regelen zaken staan gepland. Per 1 januari 2012 weten we of er een peutergroep gestart kan worden. 2.7 Activiteiten Om de doelstellingen concreet uit te kunnen voeren, zijn de volgende activiteiten geformuleerd: 1. Het NTC Wenen wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door: Woordenschat als een doorgaande lijn in de hele school op te zetten. Coöperatief leren als hulpmiddel in alle groepen gaan gebruiken. Zelfstandig werken van de leerlingen te stimuleren. Autonomie leerlingen vergroten door hen middelen hiervoor aan te reiken (bijv. krasblad en studieplanner). Nederlandse geschiedenis/topografie meer te integreren in de lessen. Doorlopende leerlijn NTC Wenen voor iedereen duidelijk en helder vast te leggen. Meer nieuwe media functioneel in de lessen te gebruiken. Nieuwe taalmethode voor P.O. aan te schaffen. Nieuwe taalmethode voor V.O. aan te schaffen. 2. Systematisch kwaliteit toetsen door: De jaardoelen SMART te formuleren en elk jaar een evaluatie erbij te schrijven. De jaardoelen in te roosteren op de agenda van de team en bestuursvergaderingen. Jaarlijks een ouderenquête te houden. Jaarlijks een leerling-enquête te houden (vanaf groep 6). Eén keer in de twee jaar een zelfevaluatie in te vullen (team/bestuur/directeur). De CITO toetsen te bespreken in een leerlingenbespreking en/of teamvergadering. 3. Praktische zaken regelen: Een nieuw NTC Wenen rapport ontwerpen. Het R1 / R2 beleid van NTC Wenen vastleggen in een document. Vier cultuurzaterdagen vanaf groep 8 te gaan vervangen door een startweekend. Jaarkalender NTC Wenen voor bestuurlijke zaken en directie zaken ontwerpen. Onderzoeken of we een peutergroep zouden kunnen starten. Schoolplan jaar pagina 9 / 41

10 2.8 Evaluatie vorig schoolplan Primair onderwijs Doelen: School jaar 2007/ 2008 School jaar 2008/ 2009 School jaar 2009/ 2010 Verwerken van de ouderenquête van schooljaar 2006/2007 Aanschaf nieuwe toetsen voor de groepen 3 tot en met 8 voor leestechniek en leestempo Aanschaf nieuwe toetsen spelling en begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 8 Discussie starten binnen het team over het eventueel aan te schaffen digitaal leerling en onderwijsvolgsysteem Procedure Individuele leerling-dossiers vaststellen Kwaliteit en inhoud van de individuele leerlingdossiers bewaken Schrijven schoolplan VO Discussie starten en werkgroep formeren betr. Adaptief onderwijs School jaar 2010/ 2011 Evaluatie Gebeurd Gebeurd - Voor zover de uitgaven door CITO gemaakt zijn. Gebeurd Voor zover de uitgaven door CITO gemaakt zijn. Niet gebeurd Discussie is gevoerd. Besluit: niet aanschaffen vanwege te hoge kosten. Gebeurd Gebeurd Adaptief onderwijs vorm geven in de groepen Gebeurd Niet gebeurd Discussie is geweest, maar er is geen werkgroepje gevormd. Niet gebeurd Schoolplan jaar pagina 10 / 41

11 2.8.2 Voortgezet Onderwijs Doelen: Overdracht van taken aan nieuwe leerkrachten structureren Doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar VO verbeteren Uitbreiding bibliotheekaanbod VO Structurering exit gesprekken Vaststellen procedure mbt terugkerende leerlingen naar Nederland Invoering beoordelingsgesprekken Eventueel invoeren entree- en/of volgtoetsen CITO Beslissing aanschaf nieuwe methode Uitbreiding lestijd door cultuurzaterdagen Evalueren CNaVT mogelijkheden Jaarlijkse evaluatie van verbeteringsonderwerpen structureren ICT mogelijkheden onderzoeken school jaar 2008/ 2009 School jaar 2009/ 2010 School jaar 2010/ 2011 School jaar 2011/ 2012 Evaluatie Niet gebeurd Niet gebeurd Doorgaande leerlijn komt terug in Doelen. Gebeurd Niet gebeurd Niet gebeurd Gebeurd Niet gebeurd Niet gebeurd Komt in doelen terug. Gebeurd Niet gebeurd Niet gebeurd Komt in doelen terug. Niet gebeurd Komt in doelen terug. De meeste doelstellingen voor het Primair Onderwijs zijn uitgevoerd, helaas voor Voortgezet Onderwijs nog niet. De doelen die wij als team nog steeds relevant vinden worden meegenomen in de doelen voor de komende 4 jaar. Schoolplan jaar pagina 11 / 41

12 3. Onderwijs 3.1 Algemeen NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) in het buitenland. NTConderwijs wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. NTC Wenen biedt 2,5 uur per week taalonderwijs aan, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Het doel is daarbij om: de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren; de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen. Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en richt zich op aansluiting bij de doelen van het Nederlands onderwijs of minimaal tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. De kinderen die op onze school Nederlands taalonderwijs volgen, zijn niet gelijk te schalen met hun leeftijdsgenoten in Nederland. Het Nederlands is voor deze kinderen niet de eerste onderwijstaal, waardoor ze minder uren in een Nederlandse onderwijsomgeving doorbrengen. Dit heeft vooral gevolgen voor het niveau van de woordenschat en de spelling. Onze school besteedt hier dan ook extra aandacht aan. Daarnaast wordt tenminste 28 uur per jaar aan culturele activiteiten besteed, door middel van de zogenaamde cultuurzaterdagen. De kinderen moeten thuis goed worden begeleid (bij huiswerk) en het actief deelnemen aan de culturele activiteiten moet mogelijk worden gemaakt Doelstellingen Doelstelling Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, met het oog op een eventuele terugkeer naar NL. We richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Onderwijsplanning Bij het maken van een onderwijsplanning voor deze groep kinderen is een goede oriëntatie op de kerndoelen nodig. Deze kerndoelen, zoals geformuleerd voor de Nederlandse taal in de basisschool, betreffen de domeinen: spreken en luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing. De kerndoelen geven aan waar onderwijs in de Nederlandse taal in ieder geval naar moet streven. Alle taalaspecten dienen aan de orde te komen op een manier die voor de leerlingen aantrekkelijk is. Zij hebben immers meestal al een lange schooldag achter de rug, of komen naar de NTC-locatie op hun vrije dag Omgaan met verschillen Op onze NTC-school is het kunnen inschatten van de taalniveaus van leerlingen een noodzaak bij het plannen van het onderwijs. Tevens blijkt dat een dergelijke inschatting ook de ouders inzicht geeft in het taalniveau van de leerling en de verwachtingen die zij kunnen hebben van het onderwijs. Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs, maken wij onderscheid tussen NTC Richting 1, 2 en 3. Schoolplan jaar pagina 12 / 41

13 NTC-richting 1 (PO): Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland; primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de taal op de dagschool. NTC-richting 2 (PO): Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op directe aansluiting op het Nederlands onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Nadruk in NTC-onderwijs op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. NTC-richting 3 (PO): Aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Kern- en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand gevolgd. Voortgezet onderwijs Doel 1 (VO): Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland; gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3).. Zowel de actieve als de passieve taalvaardigheden worden ontwikkeld en gestimuleerd. Onderwijs bereidt voor op de klas- en lesorganisatie in het moderne Nederlandse onderwijs (eigen verantwoordelijkheid, projecten, ICT, enzovoort) en de cultuur c.q. sfeer op scholen (samenleving). Er wordt voorlichting gegeven over vervolgonderwijs en opzet Nederlands VO vanuit het perspectief van internationaal onderwijs en arbeidsmarkt. Doel 2 (VO): Behalen van internationaal diploma, zoals IB (language A) of het certificaat PTHO (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het CNaVT. Gericht op doorstroom naar internationaal vervolgonderwijs of hbo of universitair onderwijs in Nederland. Doel 3 (VO): Bijhouden van het Nederlands: bereiken van zo hoog mogelijk niveau van mondelinge en vooral schriftelijke taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Deze kinderen zullen thuis doorgaans Nederlands spreken, maar een andere taal (hun schooltaal) zal dominant zijn. De nadruk ligt op de schriftelijke taalvaardigheid. Schoolplan jaar pagina 13 / 41

14 Populatiebeschrijving eigen NTC-school De populatie van onze NTC-school bestaat uit kinderen die zich in de eerste en tweede taalsituatie bevinden. Eén van de toelatingseisen van de school is dat ten minste één van de ouders Nederlands met het kind moet spreken thuis. Het NTC Wenen neemt geen kinderen aan met het taalniveau van Richting 3. Eén van onze doelen is het R1 en R2 beleid in een protocol vastleggen. Het is goed om met ouders te spreken over wat hun verwachtingen zijn van de school en met het team wat wij de leerlingen kunnen bieden. De onderlinge afspraken willen we vastleggen in een protocol, zodat dit voor iedereen duidelijk is. Manier van werken Primair Onderwijs In elke groep hebben we te maken met niveauverschillen van leerlingen. Enerzijds door de combinatiegroepen en anderzijds doordat er R1 en R2 leerlingen in de groepen zitten. In de onderbouw (groep 1 t/m 3) wordt zoveel mogelijk in thema s gewerkt. Het basisaanbod is afgestemd op de hele groep en er wordt gedifferentieerd in vragen stellen, verwerking en opdrachten. In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taal actief. De leerkracht maakt onderscheidt in de onderdelen die met de hele groep samen gedaan kunnen worden en wat in groepjes/individueel gedaan moet worden. Manier van werken Voortgezet Onderwijs In het VO wordt niet structureel met een methode gewerkt, wel wordt deze als naslagwerk gebruikt. De leerbehoeftes van de leerlingen lopen doorgaans niet gelijk met de methode. Dit komt doordat alle leerlingen dagonderwijs volgen in een andere taal en een ander onderwijssysteem dan in Nederland. Hierdoor is het werken met een methode lastig. Ook zijn de einddoelen van de verschillende leerlingen onderling verschillend. Er wordt zoveel mogelijk in dezelfde thema s gewerkt, maar de verwerking/opdracht is afgestemd op het niveau van de individuele leerling. Per leerling wordt een leerplan opgesteld aan het begin van het schooljaar. Dit plan wordt besproken met de ouders en de leerling. Zelfstandig werken Zelfstandig werken is een noodzakelijk middel om leerlingen in groepjes of individueel te kunnen begeleiden. We leren leerlingen om zelfstandig aan een opdracht te werken, zodat er tijd vrij komt voor begeleiding aan een groepje of individuele leerlingen. Eén van onze doelstellingen de komende jaren is om dit zelfstandig werken door de school heen te optimaliseren en schoolafspraken hierover te maken Interactief onderwijs Door te werken in de onderbouw in thema s en in groep 4-8 met Taal Actief, doen wij veel aan interactief taalonderwijs. Wij vinden de inbreng van leerlingen belangrijk. Interactief leren wordt gestimuleerd door: Voorkennis van leerlingen te activeren; Werkvormen aan te bieden die leerlingen aanspreekt en activeert; Onderwerpen en thema s aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen; Duidelijk te formuleren naar leerlingen wat er van hen verwacht wordt (doel); De komende periode ( ) te starten met het invoeren van coöperatieve werkvormen. Schoolplan jaar pagina 14 / 41

15 3.1.4 Inzet van ICT Op beiden locaties zijn in alle lokalen een digitaal bord en computers aanwezig. Het verschilt momenteel per groep hoeveel er gebruik gemaakt wordt van het digibord/internet. De mate waarin het digibord en internet actief ingezet wordt in de lessen, heeft vooral te maken met de kennis en vaardigheden van de leerkracht van de groep. Ons streven is om de komende jaren de kennis en vaardigheden van de leerkrachten te vergroten op het gebied van ICT door: Digibord lessen te volgen op de locaties zelf, gegeven door de ICT specialisten van de Internationale scholen; ICT kennis te delen op de teamvergaderingen; Artikelen/literatuur over gebruik van multimedia te verspreiden onder de leerkrachten; Software aan te schaffen, die leerkrachten kunnen gebruiken bij hun lessen Onderwijstijd NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) in het buitenland. NTConderwijs wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. NTC Wenen biedt 2,5 uur per week taalonderwijs aan, zowel primair als voortgezet onderwijs. Het doel is daarbij om: de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren; de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen. Daarnaast wordt tenminste 28 uur per jaar aan culturele activiteiten besteed, d.m.v. de zogenaamde cultuurzaterdagen. De kinderen moeten thuis goed worden begeleid en het actief deelnemen aan de culturele activiteiten moet mogelijk worden gemaakt. Per schooljaar worden in totaal rond de 34 lesdagen vastgesteld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er ieder jaar rond de 7 à 8 cultuurzaterdagen van ieder 4 uur per keer georganiseerd. Huiswerk Wekelijks wordt huiswerk opgegeven. Hiervoor hebben wij de volgende redenen: Wat in de les uitgelegd en in beperkte mate is geoefend, kan door huiswerk verder geoefend en verdiept worden; Huiswerk vormt een goede aanvulling op het onderwijs, dat in aantal uren beperkt is; het is een goede mogelijkheid de leerlingen te motiveren tot een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de leerstof; Huiswerk kan ouders inzicht in de vorderingen van hun kind geven; Het samen maken van huiswerk geeft de leerling een gevoel van betrokkenheid en het besef dat het leren van de Nederlandse taal belangrijk is. 3.2 Primair onderwijs Het onderwijsaanbod Het NTC-onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat leerlingen bij terugkeer naar Nederland zoveel mogelijk aansluiting vinden in het Nederlandse onderwijs. We richten ons op toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Schoolplan jaar pagina 15 / 41

16 3.2.2 Taalaanbod In de onderstaande tabellen wordt aangegeven van welke methodes gebruik wordt gemaakt en hoe de verschillende kerndoelen worden behaald. Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar het schoolplan en/of de directeur. Richting 1 en 2 basisonderwijs Groepen 1 en 2 Bronmateriaal: Leessleutel groep 1 en 2 Wat zeg je? Protocol leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2. Leerlijn Er wordt gewerkt in thema s Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid d.m.v. kringgesprekken, liedjes, rijmpjes. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Beginnende geletterdheid Ontwikkelen van taalbewustzijn, fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis. Cultuur Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag, Nederland bord met plaatjes/woorden uit NL cultuur. Richting 1 en 2 basisonderwijs Groep 3 Methode: De Leessleutel en de NTC Module Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid door middel van kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, verhaaltjes. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat in thema s. Technisch lezen Aanvankelijk lezen: klank-tekenkoppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen Begrijpend lezen Teksten lezen en vragen erover beantwoorden Spelling Lange en korte klanken, tweeletter klanken, dubbele medeklinkers Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van woorden en zinnen Cultuur Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag Richting 1 en 2 basisonderwijs Groepen 4 t/m 8 Methode: Taal Actief en NTC Module Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid door middel van discussies, boekbesprekingen Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Technisch en begrijpend lezen Lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten van E3 in groep 4 tot en met E7 in groep 7/8. Stellen Opstellen, verhalen en boekverslagen schrijven als huiswerk Spelling Gedurende de jaren worden de volledige spellingsregels geleerd Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van zinnen en teksten Cultuur Nieuwsbegrip, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag Schoolplan jaar pagina 16 / 41

17 3.2.3 Woordenschatonderwijs In juli 2011 heeft een van onze leerkrachten de cursus: Met woorden in de weer gevolgd. Naar aanleiding hiervan hebben we het woordenschatonderwijs als jaardoel voor geformuleerd. Tijdens de startzaterdag heeft de betreffende leerkracht een presentatie aan alle ouders gegeven over woordenschatontwikkeling en hoe ouders hier thuis aan bij kunnen dragen. In de teamvergaderingen hebben we samen gesproken over woordenschatonderwijs. De komende jaren zullen we met de woordenschatdidactiek uit Met woorden in de weer gaan werken. Belangrijk is om voordat je een tekst aanbied de moeilijke woorden uitlegt. Je moet dus als leerkracht van te voren de tekst doorlezen en de moeilijke woorden selecteren met de selectiecriterium: frequentie, pregnante context en nut van de woorden. We bieden de woorden altijd aan met het lidwoord erbij, dit is belangrijk voor de tweetalige leerlingen. De principes van woordenschatverwering zijn: labelen, netwerkopbouw en categoriseren. Dit doen we door de woordenschat te verbreden en te verdiepen. Hierbij maken we gebruik van de Viertakt: Voorbewerken (voorkennis activeren) Semantiseren (uitleggen/uitbeelden/uitbreiden de 3 uitjes ) Consolideren (oefenen) Controleren We maken bij de woordenschatlessen gebruik van verschillende woordwebben: Woordspin Woordparachute Woordkast Woordentrap Schoolplan jaar pagina 17 / 41

18 3.2.4 Cultuuronderwijs Per schooljaar worden cultuurzaterdagen georganiseerd van elk 4 uur. Op deze cultuurzaterdagen worden, aan de hand van thema s uit het onderwijsprogramma, onderwerpen in de groepen behandeld. Cultuur maakt integraal onderdeel uit van het curriculum. Deelname aan deze activiteiten is verplicht. Per schooljaar worden cultuurzaterdagen georganiseerd van elk 4 uur. Op deze cultuurzaterdagen worden, aan de hand van thema s uit het onderwijsprogramma, onderwerpen in de groepen behandeld. Per schooljaar zijn er 7 à 8 cultuurdagen/toetsdagen. Deze vinden plaats op de zaterdagochtend van 9.00 uur t/m uur op de AIS. Uiteraard wordt er uitgebreid stilgestaan bij de typisch Nederlandse feestdagen en tradities, zoals Sinterklaas en Koninginnedag. Thema s kunnen zich richten op aardrijkskunde en geschiedenis van Nederland en/of België, of voortkomen uit de dagelijkse belevingswereld van de leerlingen. De afsluiting van zo n dag kan een muzikale voordracht of een quiz zijn, waarbij alle ouders uitgenodigd worden om mee te doen. Op de toetsochtend zal bij alle leerlingen de CITOtoetsen afgenomen worden. Daarnaast wordt er vanaf groep 3 gewerkt met Nieuwsbegrip. Dit is een tekst voor begrijpend lezen met vragen. Deze tekst gaat altijd over het nieuws van die week en ook heel vaak over NL nieuws. In het VO kan deze tekst op verschillende niveaus worden aangeboden. We willen gaan onderzoeken of het mogelijk is om 4 cultuurzaterdagen door een startweekend te vervangen. Dit zou toegepast worden voor groep 8 en VO 1 t/m 4. De zaterdagen zijn vanwege sportactiviteiten voor veel oudere kinderen een obstakel om onderwijs te gaan volgen bij het NTC. Door een startweekend te organiseren kunnen we het aantal zaterdagen terugbrengen. Een ander groot voordeel is dat een weekend erg goed is voor het saamhorigheidsgevoel van de leerlingen. 3.3 Voortgezet onderwijs Het onderwijsaanbod Aansluitend op het basisonderwijs biedt het NTC Wenen de mogelijkheid Nederlandse taallessen te volgen op het niveau van de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs (de onderbouw). Onze eerste doelstelling hierbij is dat voor de leerling de mogelijkheid tot aansluiting op het Nederlandse (en Vlaamse) onderwijs open moet blijven. Ons taalonderwijs is afgestemd op de kerndoelen voor de vernieuwde onderbouw. Deze kerndoelen zijn: 1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien. 3. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat. 4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten. 5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. 6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep. 7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven. 8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden. Schoolplan jaar pagina 18 / 41

19 9. De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren. 10. De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert op grond daarvan en van reacties van anderen conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. Door ons te richten op deze kerndoelen geven wij vaardigheden en de ontwikkeling van het taalgebruik en de taalverwerving een centrale plaats in ons lesprogramma. Brede beheersing van de taal maakt het leerlingen immers mogelijk om intensief deel te nemen aan de verschillende aspecten van het maatschappelijk leven, nu en in de toekomst. Taalvaardigheid zien wij als een mengvorm van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Wij willen deze taalvaardigheid vergroten door onze leerlingen strategische vaardigheden (lees- en luisterstrategieën, het opstellen van spreek- en schrijfplannen voor communicatieve handelingen) te leren. Ook door bewustwording van het belang van conventies in het taalgebruik en van de mogelijkheden om met taal te spelen, breiden leerlingen hun taalgereedschap en hun repertoire uit. Ons streven is in de onderbouw goed onderwijs te bieden dat gebaseerd is op de volgende kenmerken: De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig; De leerling leert samen met anderen; De leerling leert in samenhang; De leerling oriënteert zich; De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving; De leerling leert in een doorlopende leerlijn. Leerlingen die het dagonderwijs via het lokale onderwijssysteem ontvangen of leerlingen die geen IB volgen kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal behalen. Dit examen wordt aan het einde van VO3of VO4 afgenomen. Leerlingen die het dagonderwijs via het lokale onderwijssysteem ontvangen of leerlingen die geen IB volgen kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal behalen. Dit geldt als bewijs dat ze over voldoende kennis van het Nederlands beschikken om aan een universiteit of hogeschool in Nederland te gaan studeren. Dit examen wordt aan het einde van VO3 afgenomen. Ons voortgezet onderwijs is diplomagericht. Het stelt leerlingen in staat het vak Nederlands te kiezen als eindexamenvak voor het IB. Leerlingen die een andere leerlijn volgen, maar wel overwegen in Nederland te gaan studeren, kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) behalen. Dit geldt als bewijs dat ze over voldoende kennis van het Nederlands beschikken om aan een universiteit of hogeschool te gaan studeren. De onderbouw van ons voortgezet onderwijs vormt een goede basis om op een later moment dit examen af te leggen. Wij hechten er belang aan dat voldoende recht gedaan wordt aan de verschillen tussen onze leerlingen. Bij nieuwe leerlingen vindt daarom een uitgebeid intakegesprek plaats tussen leerkracht en ouders. In dit gesprek bepalen zij de taalsituatie van de leerling en stemmen zij hun wederzijdse verwachtingen op elkaar af. Als niet duidelijk is wat het niveau van een nieuwe leerling is, wordt deze door middel van een entreetoets getoetst op die onderdelen waarover onduidelijkheid bestaat, zoals het niveau van de werkwoordspelling, tekstbegrip, het gebruik van vaste voorzetsels en woordenschat. Het intakeformulier (zie bijlage 1) en de entreetoets komen in het leerling-dossier. Schoolplan jaar pagina 19 / 41

20 Elk schooljaar stelt de docent na enkele lesweken voor iedere leerling een individueel leerplan op (zie bijlage 2). Hierin omschrijft de docent het niveau van de individuele leerling en geeft de specifieke doelstellingen voor het lopende schooljaar aan. Het door de ouders ondertekende origineel komt in het leerling-dossier. De ouders krijgen een kopie. Wij streven er naar ons onderwijs aan te laten sluiten bij het beheersingsniveau en de leefwereld van de leerling en deze uit te breiden. Leerlingen worden uitgedaagd tot taalactiviteiten en ontwikkelen een positieve houding ten opzichte van andere vormen van taalgebruik. Naast taalonderwijs willen wij onze leerlingen meer inzicht geven in de Nederlandse cultuur door allerlei onderwerpen en zaken die actueel zijn in Nederland te integreren in de lesstof. Zoals in onze missie is aangegeven, streven wij naar 120 onderwijsuren per jaar. Naast de wekelijkse reguliere lessen is er daarom zes keer per jaar een les- of toetsochtend op zaterdag Taalaanbod In de lessen dient de leerlijn die in Nederland geldt ter oriëntatie. Er is echter nadrukkelijk aandacht voor de specifieke achtergrond en situatie van onze leerlingen, wat betekent dat het programma wordt aangepast aan de behoeften. Zo kan het in sommige gevallen nodig zijn om extra aandacht te besteden aan bijv. spelling of woordenschat.. Het onderwijs is activerend en interactief. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van actuele teksten, interactieve cd-roms, internetpagina s en audio- en beeldmateriaal. In de lessen is er sprake van verschillende werkvormen: klassikale instructie, groepsgewijs samenwerken en individuele opdrachten Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport (zie bijlage 3) met daarin een uitgebreid verslag van de behandelde stof en de leerresultaten van hun kind. Het rapport wordt gevolgd door een oudergesprek, waarbij de ouders de gelegenheid krijgen het leerlingdossier met gemaakte toetsen, schrijf- en fictiedossier in te zien. Lesaanbod Voortgezet onderwijs Groep 1 en 2 Leerlijn Luister- en kijkvaardigheid Spreekgespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid en Lesprogramma Selectief kijken en luisteren, samenvatten, brainstormen, formeel en informeel taalgebruik Tweegesprek, spreekbeurt, nieuwsbericht, inf. geven/vragen Kranten- en tijdschriftartikelen, naslagwerk, onderscheiden van feiten en meningen Informele brief, formulier, verslag, zinsbouw, spelling, informatie geven, formeel/informeel taalgebruik hanteren Fictie Dagboek, gedicht, roman/verhaal. Benoemen van personages, tijd/plaats, thema en reactie geven Schoolplan jaar pagina 20 / 41

21 Voortgezet onderwijs Groep 3 en 4 Leerlijn Luister- en kijkvaardigheid Spreekgespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Fictie en Lesprogramma Tweegesprek, discussie, debat, spreekbeurt, eigen mening en informatie geven, overtuigen, argumenteren Tweegesprek, spreekbeurt, discussie, debat, informatie en eigen mening geven, overtuigen, argumenteren Kranten- en tijdschriftartikel, literaire recensie, onderscheiden feiten en meningen, middel en doel, en oorzaak en gevolg, samenvatten, argumenten herkennen, teksten beoordelen Formele brief, verslag, uiteenzetting, beschouwing, betoog, commentaar, zinsbouw, spelling Dagboek, gedicht, roman/verhaal, toneel, film. Relatie leggen tussen fictie en werkelijkheid, benoemen van personages, tijd/plaats en thema en reactie geven Voortgezet onderwijs IB Groep 5 en 6 Leerlijn Lesprogramma Boekenlijst opgesteld door IBO De precieze leerdoelen, het gebruikte onderwijsmateriaal en de invulling van de lessen zijn afhankelijk van het gekozen programma ('language A: literature' of 'language A: language and literature', op het niveau SL of HL), alsook van de keuzes die de leerlingen binnen dit programma maken. 3.4 Het volgen van de ontwikkeling Leerlingenzorg algemeen Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers weergegeven worden. Daar waar de school aan vorming doet, is het duidelijk dat voor onze situatie met zijn beperkte lestijd, het meten van die vorming moeilijk is. Samenspraak met de leerkracht van de dagschool zou dan belangrijk kunnen zijn, maar is niet altijd te verwezenlijken. Het is dus vaak de leerkracht die op subjectieve basis beoordeelt in welke mate het kind zich als persoon heeft ontwikkeld en waar zich op dit vlak eventuele problemen voordoen. Als Nederlandse school in het buitenland is het belangrijk een goed toetssysteem te hebben. Het biedt enerzijds de mogelijkheid een vergelijking te maken met de Nederlandse situatie, en anderzijds geeft het de ouders van kinderen die terugkeren naar Nederland voldoende informatie over het niveau van hun kind. De meest gestelde doelen zijn door het afnemen van toetsen direct te evalueren. Hiervoor worden de toetsen bij de methode Taal Actief en de CITO-toetsen voor lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat gebruikt. Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Daarnaast worden delen van het CITO-leerlingvolgsysteem gehanteerd, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau voor de verschillende onderdelen ingeschaald worden. Het CITO verdeelt de toetsresultaten in At/m E scores. Dit zijn percentielscores. A-groep zijn de ca. 25% hoogst scorende leerlingen, B-groep zijn ca. 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, C-groep zijn de ca. 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, D-groep zijn de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen en E-groep zijn de ca. 10% laagst scorende leerlingen. Schoolplan jaar pagina 21 / 41

22 Daarnaast hanteert de CITO ook een nieuwe schaalverdeling, namelijk I II III IV V. Daarbij is I het hoogst en V het laagste. De schaalverdeling is hierbij 20% voor elke score. We hanteren beide scores nog naast elkaar, omdat niet alle toetsen al van de nieuwe scores zijn voorzien. De toetsen worden 1 of 2 keer per jaar tijdens de cultuurzaterdagen afgenomen. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken en de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het rapport neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op, om het rapport te bespreken. Indien er behoefte is aan een tussentijds gesprek, zowel van de kant van de leerkracht als van de zijde van de ouders, is dit vanzelfsprekend mogelijk. In de zorg voor leerlingen worden in het algemeen vijf fasen onderscheiden: observatie en evaluatie signaleren/opsporen van risicoleerlingen; diagnosticeren/doen van nader onderzoek; remediëren/speciale begeleiding; evalueren van die speciale begeleiding. In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de concretisering van deze fasen bij ons op school Signalering in het primair onderwijs We onderscheiden methodegebonden toetsing en methodeonafhankelijke toetsing. Bij methodegebonden toetsing is het beoordelen van de prestaties vooral een middel om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt. Hiermee wordt de leerling optimaal ondersteund bij het leerproces. Bij methodeonafhankelijke toetsing ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties. Er wordt tussentijds en/of aan het einde van de onderwijsperiode gekeken of de leerdoelen bereikt zijn. Daarvoor worden de genormeerde toetsen gebruikt uit het CITO leerlingvolgsysteem. Deze toetsen hebben met name een signalerende functie. Tabel NTC-PO richting 1 en 2 Leerstofgebied Toetspakket CITO/anders Groep Wanneer Taal Taal voor Kleuters 1 en 2 Januari (en juni) Toetsen Dyslexie Protocol 2 Januari (en juni) Spelling LOVS Spelling (SVS) 3-8 Januari Woordenschat LOVS Woordenschat 3-8 Januari Technisch lezen Herfstsignalering 3 Oktober/november Drie Minuten Toets (DMT) 3-8 Januari en Juni AVI 3-8 Januari en Juni Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen 5-8 Januari Schoolplan jaar pagina 22 / 41

23 3.4.3 Signalering in het voortgezet onderwijs Toetsoverzicht volg- en adviestoetsen voortgezet onderwijs: Taaldomein Toets Klas NTC Doel Niveau Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2 Taak 7: Taalverzorging Taak 8: Nederlands woordenschat Toets 0: Inzicht in kennis en vaardigheden bij de start September/oktober VO 1 Doel 1 en 3 havo/vwo Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2 Taak 8: Nederlands woordenschat Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2 Taak 8: Nederlands woordenschat Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2 Toets 1 (Volgtoets): Inzicht in niveau en voortgang einde eerste leerjaar Toets 2 (Adviestoets): Inzicht in niveau en voortgang in het tweede leerjaar 3 Inzicht in niveau en voortgang einde derde leerjaar April juli VO 1 Doel 1 en 3 havo/vwo Februari mei VO 2 Doel 1 en 3 havo/vwo April juli VO 3 Doel 1 en 3 havo/vwo Diagnosticering in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Wij diagnosticeren de leerlingen die een Cito score hebben van D of E (of IV of V). Er wordt gekeken op welke onderdelen vooral onvoldoende gescoord is. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van methode toetsen. In een leerlingbespreking worden deze resultaten besproken en wordt gekeken naar vervolgstappen Speciale begeleiding in het primair en voortgezet onderwijs Wanneer een leerkracht merkt dat zich bij een kind problemen voordoen bij het begrijpen en/of verwerken van de leerstof zal deze in eerste instantie met de ouders contact opnemen om het gesignaleerde probleem te bespreken. De leerkracht stelt dan, eventueel in overleg met de directeur, een individueel plan op dat met de ouders wordt besproken. Als blijkt dat dit onvoldoende resultaten geeft en indien een bepaalde oorzaak voor het probleem wordt vermoed, dan zal de leerkracht toestemming vragen aan de ouders voor verder onderzoek. Hierbij kan beroep gedaan worden op de diensten van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Na het onderzoek kunnen ouders en leerkracht afspraken maken voor eventuele externe hulp. Schoolplan jaar pagina 23 / 41

24 Ook leerlingen met sociale of emotionele problemen kunnen worden verwezen naar de begeleidingsdiensten van de Stichting NOB die dan met ouders en leerkrachten een handelingsplan kunnen opzetten. In specifieke gevallen kan het zijn dat een leerling cognitief of sociaal-emotioneel nog niet toe is aan een overstap naar een volgende groep. In overleg met ouders wordt dan gekeken wat het beste is voor de leerling. Als de leerachterstand en/of de sociaal-emotionele achterstand meer dan 1 à 2 jaar is, kan worden besloten de leerling nog een jaar over te laten doen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, maar uiteindelijk heeft de school het laatste woord Evaluatie Systematische toetsing en observatie vinden wij van belang om de ontwikkeling van de kinderen bij te houden en te beoordelen. Door een eventuele aanpassing van het onderwijsprogramma kan dit zo goed mogelijk op het kind worden afgestemd. Voor leerlingen in taalsituatie 1 en 2 speelt de vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland een belangrijke rol. De methodegebonden toetsgegevens worden centraal geadministreerd. Van de methode onafhankelijke toetsen wordt een schooloverzicht gemaakt per toets en per groep. Deze resultaten worden zowel in een teamvergadering als in een leerling-bespreking tussen de leerkracht en de onderwijscoördinator geëvalueerd. Leerlingendossier De toetsen worden voor iedere leerling bewaard in een separaat leerlingendossier. Hierin komen ook de handelingsplannen en eventuele gespreksverslagen. Deze leerlingendossiers gaan met de kinderen mee als ze van school gaan. In het geval dat speciale begeleiding nodig is, kijken we na een van te voren vastgestelde periode of de speciale begeleiding effect heeft gehad en of voortzetting van speciale begeleiding wenselijk is. Dit kan in bepaalde gevallen in samenspraak gaan met medewerkers van de Stichting NOB. Schoolplan jaar pagina 24 / 41

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge

Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge Inhoud WOORD VOORAF... 3 WAAROM EEN SCHOOLGIDS?... 5 HOOFDSTUK 1 DE SCHOOL... 6 1.1 ACHTERGROND VAN DE SCHOOL... 6 1.2 COÖRDINATOR, LERAREN EN BESTUUR...

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona Oranje-dijkschool NTC basis- en voortgezet onderwijs Schoolgids 2013-2014 Schoolgids pagina 1 / 37 Woord vooraf Welkom bij de Oranje-dijkschool. Dit is onze

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2012-2013. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014 Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo Schooljaar 2013/2014 Lokatie: 3A, Magra El Sail Street, Sakanat El Maadi, 01207161135 E: ntocegypte@hotmail.com

Nadere informatie

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 21 21 22 22 1. Wie zijn we en waar staan en gaan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 3. Hoofdstuk 1 De Flevoschool. 4. Hoofdstuk 2 Het onderwijskundig beleid. 12. Hoofdstuk 3 De zorgstructuur.

Inhoudsopgave. Voorwoord. 3. Hoofdstuk 1 De Flevoschool. 4. Hoofdstuk 2 Het onderwijskundig beleid. 12. Hoofdstuk 3 De zorgstructuur. Inhoudsopgave Voorwoord. 3 Hoofdstuk 1 De Flevoschool. 4 1.1 Huidige situatie. 4 1.2 Waar staan wij voor. 5 1.3 Wat er op ons afkomt. 5 1.4 Wat wij kunnen. 6 1.5 Wat wij willen. 9 1.6 Beleidsvoornemens.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2014-2018

SCHOOLPLAN 2014-2018 SCHOOLPLAN 2014-2018 Inhoud 1 Inleiding en proces... 5 2 Voorwoord... 6 2.1 Identiteit... 7 3 Ons onderwijs... 8 3.1 Onderwijskundige organisatie... 8 3.2 Aanpak zelfstandig werken... 9 3.3 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord

SCHOOLGIDS. 1. Voorwoord Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Waar Klimop voor staat... 7 2.1 Kernwaarden, missie en visie... 7 2.2 De katholieke identiteit van de school... 8 2.3 Onze prioriteiten... 9 3. Het onderwijs... 11 3.1 De organisatie

Nadere informatie

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver.

Voorwoord. Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. Voorwoord Voor u ligt de geheel vernieuwde schoolgids van Chr. Basisschool De Hofvijver. De Hofvijver is een basisschool met twee locaties in de wijk Seghwaert. Eén van de locaties staat aan de Velddreef;

Nadere informatie

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN

2011-2015. Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN 2011-2015 Pastoor Verlindenstraat 22 5258 HV BERLICUM Tel: 073-5037265 Emailadres: infohjs@hermanjozef.nl SCHOOLPLAN Schoolplan basisschool Herman Jozef Inhoudsopgave 2 Schoolplan basisschool Herman Jozef

Nadere informatie

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21

INHOUD DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 INHOUD VOORWOORD 2 ONZE SCHOOL 2 WAAR ONZE SCHOOL VOOR STAAT 6 DE ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS 8 DE ZORG VOOR KINDEREN 12 KWALITEITSBEWAKING 17 SCHOOLRESULTATEN 19 ONDERWIJSONTWIKKELING 21 HET PERSONEEL

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Schoolgids Stichting INIO 2014-2015

Schoolgids Stichting INIO 2014-2015 Schoolgids Stichting INIO 2014-2015 HOME-pagina van www.inio.nl Schoolgids INIO 2014-2015 Inhoud Inleiding 1 Locatie en contactgegevens 2 Type onderwijs 3 Ontstaansgeschiedenis 4 Missie 5 Visie op taalonderwijs

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019 Schoolplan 2015-2019 samen op ontdekkingsreis 2 Inhoudsopgave Schoolplan 2015-2019 Naam Inhoud Blz. 0 Voorwoord Relatie met WMK: beleidsterreinen en competenties 4 1 Inleiding 1.1 Doelen en functie van

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016

Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Ibs Al-Qoeba Schoolplan 2012-2016 Lees/leer in de naam van de Heer die je heeft geschapen (de Koran) Bevoegd gezag: Stichting Islamitisch Onderwijs I Q R A Brinnummer 27 PC Administratienummer 40389 Inhoudsopgave

Nadere informatie