Schoolplan jaar pagina 2 / 41

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolplan jaar 2011-2015 pagina 2 / 41"

Transcriptie

1 SCHOOLPLAN

2 Inhoud 1. De functie van het schoolplan Doelen en functies van het schoolplan Totstandkoming en status van het schoolplan Context, missie en visie: de bestaansreden van de school Schoolorganigram Sterkte- zwakteanalyse van onze school Achtergronden / Uitgangspunten Missie Visie Doelstellingen Activiteiten Evaluatie vorig schoolplan Primair onderwijs Voortgezet Onderwijs Onderwijs Algemeen Doelstellingen Omgaan met verschillen Interactief onderwijs Inzet van ICT Onderwijstijd Primair onderwijs Het onderwijsaanbod Taalaanbod Woordenschatonderwijs Cultuuronderwijs Voortgezet onderwijs Het onderwijsaanbod Taalaanbod Het volgen van de ontwikkeling Leerlingenzorg algemeen Signalering in het primair onderwijs Signalering in het voortgezet onderwijs Diagnosticering in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs...23 Schoolplan jaar pagina 2 / 41

3 3.4.5 Speciale begeleiding in het primair en voortgezet onderwijs Evaluatie Schoolorganisatie en ondersteunende processen Juridische organisatie Bestuurlijke organisatie Financieel beleid Aannamebeleid Inschrijving Intakegesprek Instapmomenten: Absentiebeleid Afmeldingbeleid Huisvesting Personeelsbeleid Wijze van vervanging bij afwezigheid Scholing van leraren Arbeidsrelatie Veiligheidsbeleid Klachtenbeleid Contacten Contact met ouders Belang van betrokkenheid van ouders Ouderactiviteiten Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school Externe contacten...33 Contactgegevens Integrale zorg voor kwaliteit Bepaling van de kwaliteit van de school (diagnose) Formuleren van verbeterpunten (kwaliteitsverbetering) Uitvoeren van de verbeterpunten (kwaliteitsverbetering) Evalueren van de gekozen verbeterpunten (evaluatie) Vasthouden van de bereikte kwaliteit (borging) Samenvattende beleidsvoornemens voor de komende vier jaar Samenvattend schema beleidsvoornemens Jaardoelen...41 Schoolplan jaar pagina 3 / 41

4 1. De functie van het schoolplan 1.1 Doelen en functies van het schoolplan Het schoolplan heeft vooral de functie van een beleidsdocument. Voor de periode van beschrijft NTC Wenen het beleid met betrekking tot de volgende onderdelen: Onderwijskundig beleid Personeelsbeleid Beleid met betrekking tot de kwaliteitszorg (bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs) Overige beleidsterreinen (algemeen strategisch, financieel, materieel en relationeel) Het beleid vormt de basis voor planmatige schoolontwikkelingen en dient als uitgangspunt voor de planning van de beleidsvoornemens per schooljaar. Door verschillende partijen bij het opstellen van het schoolplan te betrekken ontstaat een dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en het beleid van de school. 1.2 Totstandkoming en status van het schoolplan Uitgaande van de nieuwe schrijfwijzer van de Stichting NOB hebben bestuur, directeur en leerkrachtenteam een bijdrage geleverd door middel van aanvullingen en aanpassingen op ons vorige schoolplan. Daarnaast hebben we de punten uit het NOB schoolbezoek (maart 2010) en het inspectiebezoek (sept. 2008) meegenomen om te komen tot verbeteringen van het schoolplan. Dit hebben we o.m. gedaan door een Schoolplan-ochtend te organiseren op een zaterdag in oktober De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen: Missie en visie; Tips en Tops (sterke en zwakke punten) gezien vanuit ouder/leerling/leerkracht; Uit de tips zijn doelstellingen/activiteiten geformuleerd voor de komende 4 jaar; Prioritering van de doelstellingen/activiteiten; Aandachtspunten inspectiebezoek verbeteracties geformuleerd; Plan/Do/Check/Act Hoe gaan we de doelen/activiteiten vorm geven en monitoren? Het Team NTC Wenen op de Schoolplan-ochtend. Er zijn keuzes geformuleerd voor veranderings- c.q. verbeteringsonderwerpen voor de volgende vier jaar en er is een trajectplanning gemaakt ten aanzien van die keuzes. Het schoolplan was opgesteld voor het primair onderwijs en voor het voorgezet onderwijs was een apart schoolplan geschreven. Dit nieuwe schoolplan is een geïntegreerd plan voor zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Het bestuur heeft het schoolplan van NTC Wenen vastgesteld. Schoolplan jaar pagina 4 / 41

5 Gerelateerde documenten en bronnen Belangrijke beleidsdocumenten voor de school zijn het schoolplan en de schoolgids. Tussen schoolgids en schoolplan zijn ook al zijn er duidelijke verschillen belangrijke verbindingen. Beide documenten zijn middelen binnen het kwaliteitszorgsysteem van de school. Hierbij wordt zowel uitgegaan van door de wetgever gestelde (kern)doelen als van door de school zelf vastgestelde missie en verbeterdoelen. Die verbeterdoelen vallen uiteen in twee categorieën: Verbeterdoelen op de middellange termijn, die in het vierjarig schoolplan zijn uitgezet. Dit schoolplan vormt een weergave van te verbeteren onderwerpen. De verbeterdoelen die in het komende schooljaar prioriteit krijgen en onder het hoofdstuk Kwaliteitszorg vermeld worden in de schoolgids. Daarnaast worden deze uitgebreider beschreven in het document: Jaarplan. In de volgende schoolgids blikt de school terug en wordt ouders informatie gegeven in hoeverre de vorige verbeterdoelen bereikt zijn. Onderdelen van het kwaliteitssysteem zijn de jaarlijkse zelfevaluatie van de school (team, directie en bestuur), de ouderenquête, de leerling-enquête en de groepsmappen van de leerkrachten. Schoolplan jaar pagina 5 / 41

6 2. Context, missie en visie: de bestaansreden van de school 2.1 Schoolorganigram Schoolbestuur Werkgever Kascommissie Vertrouwenspersoon Directeur/coördinator & Leerkrachten Werknemers Het bevoegd gezag van de school ligt bij het bestuur van de vereniging, tenminste bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur legt jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering (met de ouders) in juni verantwoording af over het gevoerd beleid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in september wordt de financiële eindafrekening besproken, de begroting voor het op handen zijnde schooljaar en vraagt het bestuur aan de leden akkoord op de hoogte van het lesgeld voor het komende schooljaar. Bestuursleden worden op voordracht van het zittende bestuur benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden (3-7) vast. 2.2 Sterkte- zwakteanalyse van onze school Sterktes (intern) Kleine groepen Goed bestuur/team/directeur Goede bibliotheek Gebruik goede methodes Taal en Cultuuronderwijs Ruimte en mogelijkheid voor nascholing team/bestuur. Zwaktes (intern) Kwaliteitsbewaking onderwijs Te weinig kennis Multimedia Leerlingvolgsysteem - vastlegging Kansen (extern) 2 e locatie starten leerlingengroei Cultuurweekenden gaan organiseren. Bedreigingen (extern) Groot verloop in leerlingen/team/ bestuur. Betrokkenheid ouders bij culturele activiteiten. Schoolplan jaar pagina 6 / 41

7 2.3 Achtergronden / Uitgangspunten Ontstaansgeschiedenis NTC Wenen De 'Vereniging Nederlandse Taal en Cultuur - steunpunt Wenen' heeft het NTC Wenen opgericht in Daarvoor bestond er al een school als dagschool voor werknemers van Philips. Inmiddels is het NTC Wenen uitgegroeid tot een school van ruim 55 leerlingen, 7 leerkrachten en 1 klassenassistent. De school biedt basisonderwijs van groep 1 tot en met groep 8, Voortgezet onderwijs en een IB-route. Ondersteuning vanuit Nederland Het NTC-Wenen wordt ondersteund en geadviseerd door de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Stichting NOB is in 1980 opgericht en werkt in opdracht van het Ministerie van OCW. Daarnaast valt het NTC-Wenen onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Onderwijstoezicht (WOT). Daarin staat dat de inspecteur de kwaliteit van het onderwijs moet beoordelen en bevorderen. Het NTC Wenen krijgt regelmatig een bezoek van een onderwijsinspecteur en wordt dan beoordeeld op haar kwaliteit. Het volgende bezoek is gepland voor het najaar Locaties en klimaat van de school Het NTC Wenen heeft geen eigen schoolgebouw. Voor de lessen voor het basis- en voortgezet onderwijs is het NTC Wenen te gast op de Amerikaanse International School (AIS) in het 19 e bezirk (op maandag) en op de Vienna International School (VIS) in het 22 e bezirk (op vrijdag). De cultuurzaterdagen vinden plaats op 1 locatie, te weten de AIS. In deze omgeving tracht het NTC Wenen een klimaat te creëren waar de leerling zich prettig en thuis voelt. Het NTC Wenen is van mening dat de leerlingen in zo n omgeving het best tot hun recht komen. Veranderingen Het afgelopen schooljaar ( ) heeft de school, door omstandigheden, zonder onderwijskundige coördinator gedraaid. hierdoor zijn er in het afgelopen jaar geen jaardoelen/verbeterdoelen en evaluaties geschreven. We zijn blij dat per 1 september 2011 Christa Jongejan als directeur de organisatorische en onderwijskundige leiding op zich heeft genomen. In het bestuur zijn dit jaar veel wisselingen geweest. Na de zomervakantie 2011 is het bestuur met 2 nieuwe leden aangetreden, die zich vol enthousiasme zullen inzetten voor een uitdagend schooljaar. Daarnaast zijn er ook veel wisselingen in het leerkrachtenteam geweest. Vier van de negen leerkrachten zijn vertrokken. Maar gelukkig zijn we na de zomervakantie 2011 met een goed aangevuld team begonnen. Door het starten van een 2 e locatie op de VIS is ons leerlingenaantal gegroeid. We verwachten dat deze groei zal doorzetten, omdat we nu alleen nog maar lesgeven t/m groep 7 op de VIS en dat zal in de toekomst gaan uitbreiden naar V.O. en naar I.B. Schoolplan jaar pagina 7 / 41

8 2.4 Missie Het NTC Wenen biedt Nederlands primair en voortgezet onderwijs aan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Het aangeboden onderwijs is gericht op een eventuele terugkeer van leerlingen naar Nederland en/of België en instroming in het onderwijs aldaar. 2.5 Visie Het NTC Wenen streeft naar een situatie waarin leerlingen plezier hebben en houden in het gebruiken en beschouwen van de Nederlandse taal, zowel in verbale- als in geschreven vorm. Coöperatief leren, taakgericht- en zelfstandig werken zijn belangrijke onderdelen binnen onze manier van lesgeven. Daarnaast brengt het NTC Wenen de dagelijkse gewoonten en gebruiken van Nederland en Vlaanderen en de karakteristieke kenmerken van de Nederlandse en Vlaamse samenleving op een aansprekende wijze over op de leerlingen. 2.6 Doelstellingen In de visie is verwoord waar we de komende jaren naar toe willen werken. De komende jaren willen we groeien in leerlingenaantal. Dit hopen we te bereiken met het openen van een 2 e locatie. De kwaliteit van onderwijs willen we verbeteren en deze kwaliteitsverbeteringen willen we systematisch evalueren. De volgende doelstellingen geven aan hoe onze school dit wil bereiken. 1. Het NTC Wenen wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door elk jaar een aantal verbeterdoelen op de agenda te zetten en de gemaakte afspraken uit te voeren en vast te leggen in een protocol. In Juni 2013 wordt woordenschat als een doorgaande lijn in de hele school opgezet en vastgelegd in een protocol. In Juni 2014 wordt coöperatief leren in iedere groep als hulpmiddel gebruikt. In Juni 2014 weten alle leerkrachten hoe ze zelfstandig werken optimaal kunnen stimuleren in de groep. In Juni 2014 zijn de middelen ingevoerd die de autonomie van onze leerlingen helpen vergroten. In Juni 2013 is de Nederlandse geschiedenis en topografie meer geïntegreerd in de lessen. In Juni 2015 is de doorlopende leerlijn NTC Wenen PO en VO voor iedereen duidelijk en helder vastgelegd. In Juni 2015 wordt in alle groepen nieuwe media functioneel in de lessen gebruikt. In Augustus 2015 is de nieuwe taalmethode voor P.O. aangeschaft. In Augustus 2012 is de nieuwe taalmethode voor V.O. aangeschaft. 2. Het NTC Wenen evalueert systematisch de kwaliteit van het onderwijs door verschillende instrumenten te gebruiken. Deze worden op de jaarkalender gepland en uitgevoerd. Ieder schooljaar zijn in augustus de jaardoelen SMART geformuleerd en in juni is er een evaluatie bijgeschreven. Elk schooljaar worden de jaardoelen ingeroosterd op de agenda van de team- en bestuursvergaderingen. Elke twee jaar is er in jan/febr. een ouderenquête gehouden. Elke twee jaar is er rond maart een leerling-enquête gehouden (vanaf groep 6). Elke twee jaar is er een zelfevaluatie ingevuld door het team, bestuur en directeur. Na de afnamen van de CITO toetsen in januari zijn de resultaten besproken in een leerlingenbespreking en/of teamvergadering. Schoolplan jaar pagina 8 / 41

9 3. Het NTC Wenen heeft een aantal praktische zaken geregeld. Per 1 januari 2012 heeft het NTC Wenen een nieuw rapport. Per 1 augustus 2012 heeft het NTC Wenen een R1/R2 protocol. In september 2012 zijn 4 cultuurzaterdagen vervangen door een startweekend (voor groep 8 en VO). Per 1 augustus 2012 is er een jaarkalender voor het bestuur en directie, waarin de te regelen zaken staan gepland. Per 1 januari 2012 weten we of er een peutergroep gestart kan worden. 2.7 Activiteiten Om de doelstellingen concreet uit te kunnen voeren, zijn de volgende activiteiten geformuleerd: 1. Het NTC Wenen wil de kwaliteit van het onderwijs verbeteren door: Woordenschat als een doorgaande lijn in de hele school op te zetten. Coöperatief leren als hulpmiddel in alle groepen gaan gebruiken. Zelfstandig werken van de leerlingen te stimuleren. Autonomie leerlingen vergroten door hen middelen hiervoor aan te reiken (bijv. krasblad en studieplanner). Nederlandse geschiedenis/topografie meer te integreren in de lessen. Doorlopende leerlijn NTC Wenen voor iedereen duidelijk en helder vast te leggen. Meer nieuwe media functioneel in de lessen te gebruiken. Nieuwe taalmethode voor P.O. aan te schaffen. Nieuwe taalmethode voor V.O. aan te schaffen. 2. Systematisch kwaliteit toetsen door: De jaardoelen SMART te formuleren en elk jaar een evaluatie erbij te schrijven. De jaardoelen in te roosteren op de agenda van de team en bestuursvergaderingen. Jaarlijks een ouderenquête te houden. Jaarlijks een leerling-enquête te houden (vanaf groep 6). Eén keer in de twee jaar een zelfevaluatie in te vullen (team/bestuur/directeur). De CITO toetsen te bespreken in een leerlingenbespreking en/of teamvergadering. 3. Praktische zaken regelen: Een nieuw NTC Wenen rapport ontwerpen. Het R1 / R2 beleid van NTC Wenen vastleggen in een document. Vier cultuurzaterdagen vanaf groep 8 te gaan vervangen door een startweekend. Jaarkalender NTC Wenen voor bestuurlijke zaken en directie zaken ontwerpen. Onderzoeken of we een peutergroep zouden kunnen starten. Schoolplan jaar pagina 9 / 41

10 2.8 Evaluatie vorig schoolplan Primair onderwijs Doelen: School jaar 2007/ 2008 School jaar 2008/ 2009 School jaar 2009/ 2010 Verwerken van de ouderenquête van schooljaar 2006/2007 Aanschaf nieuwe toetsen voor de groepen 3 tot en met 8 voor leestechniek en leestempo Aanschaf nieuwe toetsen spelling en begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 8 Discussie starten binnen het team over het eventueel aan te schaffen digitaal leerling en onderwijsvolgsysteem Procedure Individuele leerling-dossiers vaststellen Kwaliteit en inhoud van de individuele leerlingdossiers bewaken Schrijven schoolplan VO Discussie starten en werkgroep formeren betr. Adaptief onderwijs School jaar 2010/ 2011 Evaluatie Gebeurd Gebeurd - Voor zover de uitgaven door CITO gemaakt zijn. Gebeurd Voor zover de uitgaven door CITO gemaakt zijn. Niet gebeurd Discussie is gevoerd. Besluit: niet aanschaffen vanwege te hoge kosten. Gebeurd Gebeurd Adaptief onderwijs vorm geven in de groepen Gebeurd Niet gebeurd Discussie is geweest, maar er is geen werkgroepje gevormd. Niet gebeurd Schoolplan jaar pagina 10 / 41

11 2.8.2 Voortgezet Onderwijs Doelen: Overdracht van taken aan nieuwe leerkrachten structureren Doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar VO verbeteren Uitbreiding bibliotheekaanbod VO Structurering exit gesprekken Vaststellen procedure mbt terugkerende leerlingen naar Nederland Invoering beoordelingsgesprekken Eventueel invoeren entree- en/of volgtoetsen CITO Beslissing aanschaf nieuwe methode Uitbreiding lestijd door cultuurzaterdagen Evalueren CNaVT mogelijkheden Jaarlijkse evaluatie van verbeteringsonderwerpen structureren ICT mogelijkheden onderzoeken school jaar 2008/ 2009 School jaar 2009/ 2010 School jaar 2010/ 2011 School jaar 2011/ 2012 Evaluatie Niet gebeurd Niet gebeurd Doorgaande leerlijn komt terug in Doelen. Gebeurd Niet gebeurd Niet gebeurd Gebeurd Niet gebeurd Niet gebeurd Komt in doelen terug. Gebeurd Niet gebeurd Niet gebeurd Komt in doelen terug. Niet gebeurd Komt in doelen terug. De meeste doelstellingen voor het Primair Onderwijs zijn uitgevoerd, helaas voor Voortgezet Onderwijs nog niet. De doelen die wij als team nog steeds relevant vinden worden meegenomen in de doelen voor de komende 4 jaar. Schoolplan jaar pagina 11 / 41

12 3. Onderwijs 3.1 Algemeen NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) in het buitenland. NTConderwijs wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. NTC Wenen biedt 2,5 uur per week taalonderwijs aan, zowel primair onderwijs als voortgezet onderwijs. Het doel is daarbij om: de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren; de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen. Het onderwijs wordt groepsgewijs gegeven en richt zich op aansluiting bij de doelen van het Nederlands onderwijs of minimaal tot het behalen van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal. De kinderen die op onze school Nederlands taalonderwijs volgen, zijn niet gelijk te schalen met hun leeftijdsgenoten in Nederland. Het Nederlands is voor deze kinderen niet de eerste onderwijstaal, waardoor ze minder uren in een Nederlandse onderwijsomgeving doorbrengen. Dit heeft vooral gevolgen voor het niveau van de woordenschat en de spelling. Onze school besteedt hier dan ook extra aandacht aan. Daarnaast wordt tenminste 28 uur per jaar aan culturele activiteiten besteed, door middel van de zogenaamde cultuurzaterdagen. De kinderen moeten thuis goed worden begeleid (bij huiswerk) en het actief deelnemen aan de culturele activiteiten moet mogelijk worden gemaakt Doelstellingen Doelstelling Ons NTC-onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, met het oog op een eventuele terugkeer naar NL. We richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Onderwijsplanning Bij het maken van een onderwijsplanning voor deze groep kinderen is een goede oriëntatie op de kerndoelen nodig. Deze kerndoelen, zoals geformuleerd voor de Nederlandse taal in de basisschool, betreffen de domeinen: spreken en luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing. De kerndoelen geven aan waar onderwijs in de Nederlandse taal in ieder geval naar moet streven. Alle taalaspecten dienen aan de orde te komen op een manier die voor de leerlingen aantrekkelijk is. Zij hebben immers meestal al een lange schooldag achter de rug, of komen naar de NTC-locatie op hun vrije dag Omgaan met verschillen Op onze NTC-school is het kunnen inschatten van de taalniveaus van leerlingen een noodzaak bij het plannen van het onderwijs. Tevens blijkt dat een dergelijke inschatting ook de ouders inzicht geeft in het taalniveau van de leerling en de verwachtingen die zij kunnen hebben van het onderwijs. Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs, maken wij onderscheid tussen NTC Richting 1, 2 en 3. Schoolplan jaar pagina 12 / 41

13 NTC-richting 1 (PO): Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland; primair gericht op terugkeer in het Nederlandse onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands met daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de taal op de dagschool. NTC-richting 2 (PO): Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op directe aansluiting op het Nederlands onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant zijn. Nadruk in NTC-onderwijs op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. NTC-richting 3 (PO): Aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat en spreekvaardigheid. Kern- en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand gevolgd. Voortgezet onderwijs Doel 1 (VO): Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland; gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3).. Zowel de actieve als de passieve taalvaardigheden worden ontwikkeld en gestimuleerd. Onderwijs bereidt voor op de klas- en lesorganisatie in het moderne Nederlandse onderwijs (eigen verantwoordelijkheid, projecten, ICT, enzovoort) en de cultuur c.q. sfeer op scholen (samenleving). Er wordt voorlichting gegeven over vervolgonderwijs en opzet Nederlands VO vanuit het perspectief van internationaal onderwijs en arbeidsmarkt. Doel 2 (VO): Behalen van internationaal diploma, zoals IB (language A) of het certificaat PTHO (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het CNaVT. Gericht op doorstroom naar internationaal vervolgonderwijs of hbo of universitair onderwijs in Nederland. Doel 3 (VO): Bijhouden van het Nederlands: bereiken van zo hoog mogelijk niveau van mondelinge en vooral schriftelijke taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Deze kinderen zullen thuis doorgaans Nederlands spreken, maar een andere taal (hun schooltaal) zal dominant zijn. De nadruk ligt op de schriftelijke taalvaardigheid. Schoolplan jaar pagina 13 / 41

14 Populatiebeschrijving eigen NTC-school De populatie van onze NTC-school bestaat uit kinderen die zich in de eerste en tweede taalsituatie bevinden. Eén van de toelatingseisen van de school is dat ten minste één van de ouders Nederlands met het kind moet spreken thuis. Het NTC Wenen neemt geen kinderen aan met het taalniveau van Richting 3. Eén van onze doelen is het R1 en R2 beleid in een protocol vastleggen. Het is goed om met ouders te spreken over wat hun verwachtingen zijn van de school en met het team wat wij de leerlingen kunnen bieden. De onderlinge afspraken willen we vastleggen in een protocol, zodat dit voor iedereen duidelijk is. Manier van werken Primair Onderwijs In elke groep hebben we te maken met niveauverschillen van leerlingen. Enerzijds door de combinatiegroepen en anderzijds doordat er R1 en R2 leerlingen in de groepen zitten. In de onderbouw (groep 1 t/m 3) wordt zoveel mogelijk in thema s gewerkt. Het basisaanbod is afgestemd op de hele groep en er wordt gedifferentieerd in vragen stellen, verwerking en opdrachten. In de groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Taal actief. De leerkracht maakt onderscheidt in de onderdelen die met de hele groep samen gedaan kunnen worden en wat in groepjes/individueel gedaan moet worden. Manier van werken Voortgezet Onderwijs In het VO wordt niet structureel met een methode gewerkt, wel wordt deze als naslagwerk gebruikt. De leerbehoeftes van de leerlingen lopen doorgaans niet gelijk met de methode. Dit komt doordat alle leerlingen dagonderwijs volgen in een andere taal en een ander onderwijssysteem dan in Nederland. Hierdoor is het werken met een methode lastig. Ook zijn de einddoelen van de verschillende leerlingen onderling verschillend. Er wordt zoveel mogelijk in dezelfde thema s gewerkt, maar de verwerking/opdracht is afgestemd op het niveau van de individuele leerling. Per leerling wordt een leerplan opgesteld aan het begin van het schooljaar. Dit plan wordt besproken met de ouders en de leerling. Zelfstandig werken Zelfstandig werken is een noodzakelijk middel om leerlingen in groepjes of individueel te kunnen begeleiden. We leren leerlingen om zelfstandig aan een opdracht te werken, zodat er tijd vrij komt voor begeleiding aan een groepje of individuele leerlingen. Eén van onze doelstellingen de komende jaren is om dit zelfstandig werken door de school heen te optimaliseren en schoolafspraken hierover te maken Interactief onderwijs Door te werken in de onderbouw in thema s en in groep 4-8 met Taal Actief, doen wij veel aan interactief taalonderwijs. Wij vinden de inbreng van leerlingen belangrijk. Interactief leren wordt gestimuleerd door: Voorkennis van leerlingen te activeren; Werkvormen aan te bieden die leerlingen aanspreekt en activeert; Onderwerpen en thema s aan te bieden die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen; Duidelijk te formuleren naar leerlingen wat er van hen verwacht wordt (doel); De komende periode ( ) te starten met het invoeren van coöperatieve werkvormen. Schoolplan jaar pagina 14 / 41

15 3.1.4 Inzet van ICT Op beiden locaties zijn in alle lokalen een digitaal bord en computers aanwezig. Het verschilt momenteel per groep hoeveel er gebruik gemaakt wordt van het digibord/internet. De mate waarin het digibord en internet actief ingezet wordt in de lessen, heeft vooral te maken met de kennis en vaardigheden van de leerkracht van de groep. Ons streven is om de komende jaren de kennis en vaardigheden van de leerkrachten te vergroten op het gebied van ICT door: Digibord lessen te volgen op de locaties zelf, gegeven door de ICT specialisten van de Internationale scholen; ICT kennis te delen op de teamvergaderingen; Artikelen/literatuur over gebruik van multimedia te verspreiden onder de leerkrachten; Software aan te schaffen, die leerkrachten kunnen gebruiken bij hun lessen Onderwijstijd NTC-onderwijs is onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur (NTC) in het buitenland. NTConderwijs wordt gegeven naast de lessen op de lokale of internationale dagschool. NTC Wenen biedt 2,5 uur per week taalonderwijs aan, zowel primair als voortgezet onderwijs. Het doel is daarbij om: de Nederlandse taalverwerving en taalvaardigheid te ontwikkelen en te stimuleren; de kennis van en de binding met de Nederlandse cultuur te bevorderen. Daarnaast wordt tenminste 28 uur per jaar aan culturele activiteiten besteed, d.m.v. de zogenaamde cultuurzaterdagen. De kinderen moeten thuis goed worden begeleid en het actief deelnemen aan de culturele activiteiten moet mogelijk worden gemaakt. Per schooljaar worden in totaal rond de 34 lesdagen vastgesteld voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Daarnaast worden er ieder jaar rond de 7 à 8 cultuurzaterdagen van ieder 4 uur per keer georganiseerd. Huiswerk Wekelijks wordt huiswerk opgegeven. Hiervoor hebben wij de volgende redenen: Wat in de les uitgelegd en in beperkte mate is geoefend, kan door huiswerk verder geoefend en verdiept worden; Huiswerk vormt een goede aanvulling op het onderwijs, dat in aantal uren beperkt is; het is een goede mogelijkheid de leerlingen te motiveren tot een persoonlijke en zelfstandige verwerking van de leerstof; Huiswerk kan ouders inzicht in de vorderingen van hun kind geven; Het samen maken van huiswerk geeft de leerling een gevoel van betrokkenheid en het besef dat het leren van de Nederlandse taal belangrijk is. 3.2 Primair onderwijs Het onderwijsaanbod Het NTC-onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat leerlingen bij terugkeer naar Nederland zoveel mogelijk aansluiting vinden in het Nederlandse onderwijs. We richten ons op toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Schoolplan jaar pagina 15 / 41

16 3.2.2 Taalaanbod In de onderstaande tabellen wordt aangegeven van welke methodes gebruik wordt gemaakt en hoe de verschillende kerndoelen worden behaald. Voor een gedetailleerde uiteenzetting wordt verwezen naar het schoolplan en/of de directeur. Richting 1 en 2 basisonderwijs Groepen 1 en 2 Bronmateriaal: Leessleutel groep 1 en 2 Wat zeg je? Protocol leesproblemen en dyslexie groep 1 en 2. Leerlijn Er wordt gewerkt in thema s Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid d.m.v. kringgesprekken, liedjes, rijmpjes. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Beginnende geletterdheid Ontwikkelen van taalbewustzijn, fonologisch bewustzijn, fonemisch bewustzijn en letterkennis. Cultuur Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag, Nederland bord met plaatjes/woorden uit NL cultuur. Richting 1 en 2 basisonderwijs Groep 3 Methode: De Leessleutel en de NTC Module Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid door middel van kringgesprekken, liedjes, rijmpjes, verhaaltjes. Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat in thema s. Technisch lezen Aanvankelijk lezen: klank-tekenkoppeling en het leren lezen van Nederlandse woorden en zinnen Begrijpend lezen Teksten lezen en vragen erover beantwoorden Spelling Lange en korte klanken, tweeletter klanken, dubbele medeklinkers Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van woorden en zinnen Cultuur Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag Richting 1 en 2 basisonderwijs Groepen 4 t/m 8 Methode: Taal Actief en NTC Module Leerlijn Lesprogramma Spreken en luisteren In verschillende situaties vergroten van spreek- en luistervaardigheid door middel van discussies, boekbesprekingen Woordenschat Verbreding en verdieping van de woordenschat Technisch en begrijpend lezen Lezen en begrijpen van moeilijkere woorden en teksten van E3 in groep 4 tot en met E7 in groep 7/8. Stellen Opstellen, verhalen en boekverslagen schrijven als huiswerk Spelling Gedurende de jaren worden de volledige spellingsregels geleerd Taalbeschouwing Inzicht krijgen in de opbouw van zinnen en teksten Cultuur Nieuwsbegrip, Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koninginnedag Schoolplan jaar pagina 16 / 41

17 3.2.3 Woordenschatonderwijs In juli 2011 heeft een van onze leerkrachten de cursus: Met woorden in de weer gevolgd. Naar aanleiding hiervan hebben we het woordenschatonderwijs als jaardoel voor geformuleerd. Tijdens de startzaterdag heeft de betreffende leerkracht een presentatie aan alle ouders gegeven over woordenschatontwikkeling en hoe ouders hier thuis aan bij kunnen dragen. In de teamvergaderingen hebben we samen gesproken over woordenschatonderwijs. De komende jaren zullen we met de woordenschatdidactiek uit Met woorden in de weer gaan werken. Belangrijk is om voordat je een tekst aanbied de moeilijke woorden uitlegt. Je moet dus als leerkracht van te voren de tekst doorlezen en de moeilijke woorden selecteren met de selectiecriterium: frequentie, pregnante context en nut van de woorden. We bieden de woorden altijd aan met het lidwoord erbij, dit is belangrijk voor de tweetalige leerlingen. De principes van woordenschatverwering zijn: labelen, netwerkopbouw en categoriseren. Dit doen we door de woordenschat te verbreden en te verdiepen. Hierbij maken we gebruik van de Viertakt: Voorbewerken (voorkennis activeren) Semantiseren (uitleggen/uitbeelden/uitbreiden de 3 uitjes ) Consolideren (oefenen) Controleren We maken bij de woordenschatlessen gebruik van verschillende woordwebben: Woordspin Woordparachute Woordkast Woordentrap Schoolplan jaar pagina 17 / 41

18 3.2.4 Cultuuronderwijs Per schooljaar worden cultuurzaterdagen georganiseerd van elk 4 uur. Op deze cultuurzaterdagen worden, aan de hand van thema s uit het onderwijsprogramma, onderwerpen in de groepen behandeld. Cultuur maakt integraal onderdeel uit van het curriculum. Deelname aan deze activiteiten is verplicht. Per schooljaar worden cultuurzaterdagen georganiseerd van elk 4 uur. Op deze cultuurzaterdagen worden, aan de hand van thema s uit het onderwijsprogramma, onderwerpen in de groepen behandeld. Per schooljaar zijn er 7 à 8 cultuurdagen/toetsdagen. Deze vinden plaats op de zaterdagochtend van 9.00 uur t/m uur op de AIS. Uiteraard wordt er uitgebreid stilgestaan bij de typisch Nederlandse feestdagen en tradities, zoals Sinterklaas en Koninginnedag. Thema s kunnen zich richten op aardrijkskunde en geschiedenis van Nederland en/of België, of voortkomen uit de dagelijkse belevingswereld van de leerlingen. De afsluiting van zo n dag kan een muzikale voordracht of een quiz zijn, waarbij alle ouders uitgenodigd worden om mee te doen. Op de toetsochtend zal bij alle leerlingen de CITOtoetsen afgenomen worden. Daarnaast wordt er vanaf groep 3 gewerkt met Nieuwsbegrip. Dit is een tekst voor begrijpend lezen met vragen. Deze tekst gaat altijd over het nieuws van die week en ook heel vaak over NL nieuws. In het VO kan deze tekst op verschillende niveaus worden aangeboden. We willen gaan onderzoeken of het mogelijk is om 4 cultuurzaterdagen door een startweekend te vervangen. Dit zou toegepast worden voor groep 8 en VO 1 t/m 4. De zaterdagen zijn vanwege sportactiviteiten voor veel oudere kinderen een obstakel om onderwijs te gaan volgen bij het NTC. Door een startweekend te organiseren kunnen we het aantal zaterdagen terugbrengen. Een ander groot voordeel is dat een weekend erg goed is voor het saamhorigheidsgevoel van de leerlingen. 3.3 Voortgezet onderwijs Het onderwijsaanbod Aansluitend op het basisonderwijs biedt het NTC Wenen de mogelijkheid Nederlandse taallessen te volgen op het niveau van de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs (de onderbouw). Onze eerste doelstelling hierbij is dat voor de leerling de mogelijkheid tot aansluiting op het Nederlandse (en Vlaamse) onderwijs open moet blijven. Ons taalonderwijs is afgestemd op de kerndoelen voor de vernieuwde onderbouw. Deze kerndoelen zijn: 1. De leerling leert zich mondeling en schriftelijk begrijpelijk uit te drukken. 2. De leerling leert zich te houden aan conventies (spelling, grammaticaal correcte zinnen, woordgebruik) en leert het belang van die conventies te zien. 3. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn woordenschat. 4. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven teksten. 5. De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. 6. De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning, discussie in een groep. 7. De leerling leert een mondelinge presentatie te geven. 8. De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld uitbreiden. Schoolplan jaar pagina 18 / 41

19 9. De leerling leert taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en uit te voeren. 10. De leerling leert te reflecteren op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert op grond daarvan en van reacties van anderen conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. Door ons te richten op deze kerndoelen geven wij vaardigheden en de ontwikkeling van het taalgebruik en de taalverwerving een centrale plaats in ons lesprogramma. Brede beheersing van de taal maakt het leerlingen immers mogelijk om intensief deel te nemen aan de verschillende aspecten van het maatschappelijk leven, nu en in de toekomst. Taalvaardigheid zien wij als een mengvorm van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Wij willen deze taalvaardigheid vergroten door onze leerlingen strategische vaardigheden (lees- en luisterstrategieën, het opstellen van spreek- en schrijfplannen voor communicatieve handelingen) te leren. Ook door bewustwording van het belang van conventies in het taalgebruik en van de mogelijkheden om met taal te spelen, breiden leerlingen hun taalgereedschap en hun repertoire uit. Ons streven is in de onderbouw goed onderwijs te bieden dat gebaseerd is op de volgende kenmerken: De leerling leert actief en in toenemende mate zelfstandig; De leerling leert samen met anderen; De leerling leert in samenhang; De leerling oriënteert zich; De leerling leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving; De leerling leert in een doorlopende leerlijn. Leerlingen die het dagonderwijs via het lokale onderwijssysteem ontvangen of leerlingen die geen IB volgen kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal behalen. Dit examen wordt aan het einde van VO3of VO4 afgenomen. Leerlingen die het dagonderwijs via het lokale onderwijssysteem ontvangen of leerlingen die geen IB volgen kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal behalen. Dit geldt als bewijs dat ze over voldoende kennis van het Nederlands beschikken om aan een universiteit of hogeschool in Nederland te gaan studeren. Dit examen wordt aan het einde van VO3 afgenomen. Ons voortgezet onderwijs is diplomagericht. Het stelt leerlingen in staat het vak Nederlands te kiezen als eindexamenvak voor het IB. Leerlingen die een andere leerlijn volgen, maar wel overwegen in Nederland te gaan studeren, kunnen het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) behalen. Dit geldt als bewijs dat ze over voldoende kennis van het Nederlands beschikken om aan een universiteit of hogeschool te gaan studeren. De onderbouw van ons voortgezet onderwijs vormt een goede basis om op een later moment dit examen af te leggen. Wij hechten er belang aan dat voldoende recht gedaan wordt aan de verschillen tussen onze leerlingen. Bij nieuwe leerlingen vindt daarom een uitgebeid intakegesprek plaats tussen leerkracht en ouders. In dit gesprek bepalen zij de taalsituatie van de leerling en stemmen zij hun wederzijdse verwachtingen op elkaar af. Als niet duidelijk is wat het niveau van een nieuwe leerling is, wordt deze door middel van een entreetoets getoetst op die onderdelen waarover onduidelijkheid bestaat, zoals het niveau van de werkwoordspelling, tekstbegrip, het gebruik van vaste voorzetsels en woordenschat. Het intakeformulier (zie bijlage 1) en de entreetoets komen in het leerling-dossier. Schoolplan jaar pagina 19 / 41

20 Elk schooljaar stelt de docent na enkele lesweken voor iedere leerling een individueel leerplan op (zie bijlage 2). Hierin omschrijft de docent het niveau van de individuele leerling en geeft de specifieke doelstellingen voor het lopende schooljaar aan. Het door de ouders ondertekende origineel komt in het leerling-dossier. De ouders krijgen een kopie. Wij streven er naar ons onderwijs aan te laten sluiten bij het beheersingsniveau en de leefwereld van de leerling en deze uit te breiden. Leerlingen worden uitgedaagd tot taalactiviteiten en ontwikkelen een positieve houding ten opzichte van andere vormen van taalgebruik. Naast taalonderwijs willen wij onze leerlingen meer inzicht geven in de Nederlandse cultuur door allerlei onderwerpen en zaken die actueel zijn in Nederland te integreren in de lesstof. Zoals in onze missie is aangegeven, streven wij naar 120 onderwijsuren per jaar. Naast de wekelijkse reguliere lessen is er daarom zes keer per jaar een les- of toetsochtend op zaterdag Taalaanbod In de lessen dient de leerlijn die in Nederland geldt ter oriëntatie. Er is echter nadrukkelijk aandacht voor de specifieke achtergrond en situatie van onze leerlingen, wat betekent dat het programma wordt aangepast aan de behoeften. Zo kan het in sommige gevallen nodig zijn om extra aandacht te besteden aan bijv. spelling of woordenschat.. Het onderwijs is activerend en interactief. Er wordt o.a. gebruik gemaakt van actuele teksten, interactieve cd-roms, internetpagina s en audio- en beeldmateriaal. In de lessen is er sprake van verschillende werkvormen: klassikale instructie, groepsgewijs samenwerken en individuele opdrachten Twee keer per jaar ontvangen de ouders een rapport (zie bijlage 3) met daarin een uitgebreid verslag van de behandelde stof en de leerresultaten van hun kind. Het rapport wordt gevolgd door een oudergesprek, waarbij de ouders de gelegenheid krijgen het leerlingdossier met gemaakte toetsen, schrijf- en fictiedossier in te zien. Lesaanbod Voortgezet onderwijs Groep 1 en 2 Leerlijn Luister- en kijkvaardigheid Spreekgespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid en Lesprogramma Selectief kijken en luisteren, samenvatten, brainstormen, formeel en informeel taalgebruik Tweegesprek, spreekbeurt, nieuwsbericht, inf. geven/vragen Kranten- en tijdschriftartikelen, naslagwerk, onderscheiden van feiten en meningen Informele brief, formulier, verslag, zinsbouw, spelling, informatie geven, formeel/informeel taalgebruik hanteren Fictie Dagboek, gedicht, roman/verhaal. Benoemen van personages, tijd/plaats, thema en reactie geven Schoolplan jaar pagina 20 / 41

21 Voortgezet onderwijs Groep 3 en 4 Leerlijn Luister- en kijkvaardigheid Spreekgespreksvaardigheid Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Fictie en Lesprogramma Tweegesprek, discussie, debat, spreekbeurt, eigen mening en informatie geven, overtuigen, argumenteren Tweegesprek, spreekbeurt, discussie, debat, informatie en eigen mening geven, overtuigen, argumenteren Kranten- en tijdschriftartikel, literaire recensie, onderscheiden feiten en meningen, middel en doel, en oorzaak en gevolg, samenvatten, argumenten herkennen, teksten beoordelen Formele brief, verslag, uiteenzetting, beschouwing, betoog, commentaar, zinsbouw, spelling Dagboek, gedicht, roman/verhaal, toneel, film. Relatie leggen tussen fictie en werkelijkheid, benoemen van personages, tijd/plaats en thema en reactie geven Voortgezet onderwijs IB Groep 5 en 6 Leerlijn Lesprogramma Boekenlijst opgesteld door IBO De precieze leerdoelen, het gebruikte onderwijsmateriaal en de invulling van de lessen zijn afhankelijk van het gekozen programma ('language A: literature' of 'language A: language and literature', op het niveau SL of HL), alsook van de keuzes die de leerlingen binnen dit programma maken. 3.4 Het volgen van de ontwikkeling Leerlingenzorg algemeen Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers weergegeven worden. Daar waar de school aan vorming doet, is het duidelijk dat voor onze situatie met zijn beperkte lestijd, het meten van die vorming moeilijk is. Samenspraak met de leerkracht van de dagschool zou dan belangrijk kunnen zijn, maar is niet altijd te verwezenlijken. Het is dus vaak de leerkracht die op subjectieve basis beoordeelt in welke mate het kind zich als persoon heeft ontwikkeld en waar zich op dit vlak eventuele problemen voordoen. Als Nederlandse school in het buitenland is het belangrijk een goed toetssysteem te hebben. Het biedt enerzijds de mogelijkheid een vergelijking te maken met de Nederlandse situatie, en anderzijds geeft het de ouders van kinderen die terugkeren naar Nederland voldoende informatie over het niveau van hun kind. De meest gestelde doelen zijn door het afnemen van toetsen direct te evalueren. Hiervoor worden de toetsen bij de methode Taal Actief en de CITO-toetsen voor lezen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat gebruikt. Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Daarnaast worden delen van het CITO-leerlingvolgsysteem gehanteerd, waarin de leerlingen op hun ontwikkelingsniveau voor de verschillende onderdelen ingeschaald worden. Het CITO verdeelt de toetsresultaten in At/m E scores. Dit zijn percentielscores. A-groep zijn de ca. 25% hoogst scorende leerlingen, B-groep zijn ca. 25% net boven het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, C-groep zijn de ca. 25% net onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen, D-groep zijn de 15% ruim onder het landelijk gemiddelde scorende leerlingen en E-groep zijn de ca. 10% laagst scorende leerlingen. Schoolplan jaar pagina 21 / 41

22 Daarnaast hanteert de CITO ook een nieuwe schaalverdeling, namelijk I II III IV V. Daarbij is I het hoogst en V het laagste. De schaalverdeling is hierbij 20% voor elke score. We hanteren beide scores nog naast elkaar, omdat niet alle toetsen al van de nieuwe scores zijn voorzien. De toetsen worden 1 of 2 keer per jaar tijdens de cultuurzaterdagen afgenomen. Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden gegevens opgenomen over de leerling-besprekingen, gesprekken met de ouders, speciale onderzoeken en de toets- en rapportgegevens van de verschillende jaren. De leerlingen krijgen tweemaal per jaar een rapport mee naar huis. Naar aanleiding van het rapport neemt de groepsleerkracht contact met de ouders op, om het rapport te bespreken. Indien er behoefte is aan een tussentijds gesprek, zowel van de kant van de leerkracht als van de zijde van de ouders, is dit vanzelfsprekend mogelijk. In de zorg voor leerlingen worden in het algemeen vijf fasen onderscheiden: observatie en evaluatie signaleren/opsporen van risicoleerlingen; diagnosticeren/doen van nader onderzoek; remediëren/speciale begeleiding; evalueren van die speciale begeleiding. In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de concretisering van deze fasen bij ons op school Signalering in het primair onderwijs We onderscheiden methodegebonden toetsing en methodeonafhankelijke toetsing. Bij methodegebonden toetsing is het beoordelen van de prestaties vooral een middel om te zien wat de leerling van de lessen opsteekt. Hiermee wordt de leerling optimaal ondersteund bij het leerproces. Bij methodeonafhankelijke toetsing ligt de nadruk op de beoordeling van de leerprestaties. Er wordt tussentijds en/of aan het einde van de onderwijsperiode gekeken of de leerdoelen bereikt zijn. Daarvoor worden de genormeerde toetsen gebruikt uit het CITO leerlingvolgsysteem. Deze toetsen hebben met name een signalerende functie. Tabel NTC-PO richting 1 en 2 Leerstofgebied Toetspakket CITO/anders Groep Wanneer Taal Taal voor Kleuters 1 en 2 Januari (en juni) Toetsen Dyslexie Protocol 2 Januari (en juni) Spelling LOVS Spelling (SVS) 3-8 Januari Woordenschat LOVS Woordenschat 3-8 Januari Technisch lezen Herfstsignalering 3 Oktober/november Drie Minuten Toets (DMT) 3-8 Januari en Juni AVI 3-8 Januari en Juni Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen 5-8 Januari Schoolplan jaar pagina 22 / 41

23 3.4.3 Signalering in het voortgezet onderwijs Toetsoverzicht volg- en adviestoetsen voortgezet onderwijs: Taaldomein Toets Klas NTC Doel Niveau Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2 Taak 7: Taalverzorging Taak 8: Nederlands woordenschat Toets 0: Inzicht in kennis en vaardigheden bij de start September/oktober VO 1 Doel 1 en 3 havo/vwo Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2 Taak 8: Nederlands woordenschat Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2 Taak 8: Nederlands woordenschat Taak 1: Nederlands leesvaardigheid 1 Taak 2: Nederlands leesvaardigheid 2 Toets 1 (Volgtoets): Inzicht in niveau en voortgang einde eerste leerjaar Toets 2 (Adviestoets): Inzicht in niveau en voortgang in het tweede leerjaar 3 Inzicht in niveau en voortgang einde derde leerjaar April juli VO 1 Doel 1 en 3 havo/vwo Februari mei VO 2 Doel 1 en 3 havo/vwo April juli VO 3 Doel 1 en 3 havo/vwo Diagnosticering in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs Wij diagnosticeren de leerlingen die een Cito score hebben van D of E (of IV of V). Er wordt gekeken op welke onderdelen vooral onvoldoende gescoord is. Deze resultaten worden vergeleken met de resultaten van methode toetsen. In een leerlingbespreking worden deze resultaten besproken en wordt gekeken naar vervolgstappen Speciale begeleiding in het primair en voortgezet onderwijs Wanneer een leerkracht merkt dat zich bij een kind problemen voordoen bij het begrijpen en/of verwerken van de leerstof zal deze in eerste instantie met de ouders contact opnemen om het gesignaleerde probleem te bespreken. De leerkracht stelt dan, eventueel in overleg met de directeur, een individueel plan op dat met de ouders wordt besproken. Als blijkt dat dit onvoldoende resultaten geeft en indien een bepaalde oorzaak voor het probleem wordt vermoed, dan zal de leerkracht toestemming vragen aan de ouders voor verder onderzoek. Hierbij kan beroep gedaan worden op de diensten van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). Na het onderzoek kunnen ouders en leerkracht afspraken maken voor eventuele externe hulp. Schoolplan jaar pagina 23 / 41

24 Ook leerlingen met sociale of emotionele problemen kunnen worden verwezen naar de begeleidingsdiensten van de Stichting NOB die dan met ouders en leerkrachten een handelingsplan kunnen opzetten. In specifieke gevallen kan het zijn dat een leerling cognitief of sociaal-emotioneel nog niet toe is aan een overstap naar een volgende groep. In overleg met ouders wordt dan gekeken wat het beste is voor de leerling. Als de leerachterstand en/of de sociaal-emotionele achterstand meer dan 1 à 2 jaar is, kan worden besloten de leerling nog een jaar over te laten doen. Dit gaat altijd in overleg met de ouders, maar uiteindelijk heeft de school het laatste woord Evaluatie Systematische toetsing en observatie vinden wij van belang om de ontwikkeling van de kinderen bij te houden en te beoordelen. Door een eventuele aanpassing van het onderwijsprogramma kan dit zo goed mogelijk op het kind worden afgestemd. Voor leerlingen in taalsituatie 1 en 2 speelt de vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland een belangrijke rol. De methodegebonden toetsgegevens worden centraal geadministreerd. Van de methode onafhankelijke toetsen wordt een schooloverzicht gemaakt per toets en per groep. Deze resultaten worden zowel in een teamvergadering als in een leerling-bespreking tussen de leerkracht en de onderwijscoördinator geëvalueerd. Leerlingendossier De toetsen worden voor iedere leerling bewaard in een separaat leerlingendossier. Hierin komen ook de handelingsplannen en eventuele gespreksverslagen. Deze leerlingendossiers gaan met de kinderen mee als ze van school gaan. In het geval dat speciale begeleiding nodig is, kijken we na een van te voren vastgestelde periode of de speciale begeleiding effect heeft gehad en of voortzetting van speciale begeleiding wenselijk is. Dit kan in bepaalde gevallen in samenspraak gaan met medewerkers van de Stichting NOB. Schoolplan jaar pagina 24 / 41

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLPLAN Schoolplan jaar pagina 1 / 44

SCHOOLPLAN Schoolplan jaar pagina 1 / 44 SCHOOLPLAN 2015-2019 Schoolplan jaar 2015-2019 pagina 1 / 44 Inhoudsopgave 1. De functie van het schoolplan... 4 1.1 Doelen en functies van het schoolplan... 4 1.2 Totstandkoming en status van het schoolplan...

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

S C H O O L G I D S 2 0 1 3-2 0 1 4

S C H O O L G I D S 2 0 1 3-2 0 1 4 - SCHOOLGIDS 2013-2014 Inhoud Inleiding 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie... 7 2.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN

Uitgegeven: 3 februari 2010. 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Uitgegeven: 3 februari 2010 2010, no. 10 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN BELEIDSREGEL voor het verkrijgen van een partiële ontheffing voor het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs in de provincie

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ P.C.B.S. MEESTER VAN DER BRUG Plaats: Woudsend BRIN-nummer: 06PI Onderzoeksnummer: 116884 Onderzoek uitgevoerd op: 7 en 8 mei 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK C.B.S. DE WEGWIJZER School : c.b.s. De Wegwijzer Plaats : Westerbork BRIN-nummer : 07AU Onderzoeksnummer : 101935 Datum schoolbezoek : 15 november 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Voorstel taal- en rekenbeleid [school]

Voorstel taal- en rekenbeleid [school] Inleiding Landelijk Op 27 april 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel 'Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen' aangenomen. Het wetsvoorstel treedt op 1 augustus 2010 in werking. De kern van

Nadere informatie

Schoolplan. NTC Genève De Taalfontein Genève - Zwitserland Primair en Voortgezet Onderwijs. Periode 2010 / 2014. Brin 28NM en 28UC

Schoolplan. NTC Genève De Taalfontein Genève - Zwitserland Primair en Voortgezet Onderwijs. Periode 2010 / 2014. Brin 28NM en 28UC Schoolplan NTC Genève De Taalfontein Genève - Zwitserland Primair en Voortgezet Onderwijs Periode 2010 / 2014 Brin 28NM en 28UC Inhoud 1. De functie van het schoolplan 1.1 Doelen en functies van het schoolplan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. THRIMWALDA Plaats: Gytsjerk BRIN-nummer: 14BP Onderzoeksnummer: 117092 Onderzoek uitgevoerd op: 29 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 28

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Quickscan taal- en leesonderwijs

Quickscan taal- en leesonderwijs Quickscan taal- en leesonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht gr:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIJLER Plaats : Maasdam BRIN-nummer : 14MW Onderzoeksnummer : 118451 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po)

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO 't Kofschip - Stichting De Lage Landen (NTC-po) Plaats : Rome BRIN nummer : 28FL C1 Onderzoeksnummer : 281786 Datum onderzoek : 6 februari 2015 Datum vaststelling : 7

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE POORT School : Christelijke Basisschool De Poort Plaats : Bleiswijk BRIN-nummer : 07XM Onderzoeksnummer : 116787

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

S C H O O L G I D S 2015-2016

S C H O O L G I D S 2015-2016 S C H O O L G I D S 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 pagina 1 / 30 Inhoud 1. De school: wie, wat, waar?... 4 1.1 Contactgegevens... 4 1.2 Organisatie NTC Wenen... 5 1.3 Wie is wie... 6 1.4 Leerkrachten stellen

Nadere informatie

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal

Omschrijving kwaliteitstandaard vvto Indicator nvt cruciaal Kijkwijzer EarlyBird De kwaliteitstandaard vvto Engels is bedoeld om de kwaliteit van het vvto te beoordelen en te helpen verbeteren. Deze kwaliteitstandaard is als volgt opgebouwd: - De standaarden zijn

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. "De Skâns" Plaats : Frieschepalen BRIN-nummer : 13EI Onderzoeksnummer : 123241 Datum schoolbezoek : 7 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8

CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 CBS De Wegwijzer Protocol Schoolkeuze Voortgezet Onderwijs groep 8 Datum eerste versie n.v.t. Datum laatste versie 17-11-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende toetsing Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO DE NEDERLANDSE SCHOOL 'T BARTJE School : NTC-po De Nederlandse school 't Bartje Plaats : PATAN - - NEPAL BRIN-nummer : 28FU Onderzoeksnummer : 101884 Datum

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD School : Katholieke Basisschool Willibrord Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27NV Onderzoeksnummer : 94920 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen.

Naam leerlingen. Groep BBL 1 Nederlands. Verdiepend arrangement. Basisarrange ment. Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. Verdiepend Basisarrange ment Naam leerlingen Groep BBL 1 Nederlands Leertijd; 5 keer per week 45 minuten werken aan de basisdoelen. - 5 keer per week 45 minuten basisdoelen toepassen in verdiepende contexten.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Rank Plaats : Wezep BRIN-nummer : 05UO Onderzoeksnummer : 126479 Datum schoolbezoek : 1 juni 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS DE WINDHOEK. : rkbs De Windhoek : Egmond-Binnen BRIN-nummer : 05AO Onderzoeksnummer : 81771

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS DE WINDHOEK. : rkbs De Windhoek : Egmond-Binnen BRIN-nummer : 05AO Onderzoeksnummer : 81771 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS DE WINDHOEK School : rkbs De Windhoek Plaats : Egmond-Binnen BRIN-nummer : 05AO Onderzoeksnummer : 81771 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL HERVORMDE SCHOOL School : Basisschool Hervormde School Plaats : Opheusden BRIN-nummer : 05RW Onderzoeksnummer : 94574 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. "DE UTSKOAT" Plaats: Witmarsum BRIN-nummer: 08FI Onderzoeksnummer: 116890 Onderzoek uitgevoerd op: 22 en 23 juni 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po Firenze

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO. NTC-po Firenze RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NTC-PO NTC-po Firenze Plaats : 50142 Firenze BRIN nummer : 30NP C1 Onderzoeksnummer : 278437 Datum onderzoek : 25 oktober 2014 Datum vaststelling : 5 januari 2015 Pagina 2 van

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE JOSEPHSCHOOL Plaats : Bloemendaal BRIN-nummer : 04VA Onderzoeksnummer : 118754 Conceptrapport verzonden op : 14 april 2010 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Schoolplan. Stichting Nederlandse School Düsseldorf De Oranje Leeuw

Schoolplan. Stichting Nederlandse School Düsseldorf De Oranje Leeuw Schoolplan Stichting Nederlandse School Düsseldorf De Oranje Leeuw Düsseldorf, Duitsland Primair Onderwijs Periode 2012-2016 Brin 30TP Schoolplan jaar 2012-2016 pagina 1 / 40 Inhoud 1. De functie van het

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Protocol Herfstleerlingen

Protocol Herfstleerlingen Protocol Herfstleerlingen Procedure voor herfstleerlingen in groep 1 Wat te doen Activiteiten Betrokkenen Tijdpad 1.Signalering en leggen de procedure uit over de ontwikkeling en de vorderingen van het

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

8-10-2015. Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Toetsen. Contactgegevens

8-10-2015. Nationaal congres Taal en Lezen. 15 oktober 2015 Toetsen. Contactgegevens Nationaal congres Taal en Lezen 15 oktober 2015 Toetsen WWW.CPS.NL Contactgegevens Willem Rosier w.rosier@cps.nl 06 55 898 653 Wat betekent dit voor het meten van de 21ste eeuwse taalvaardigheden? We hebben

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij basisschool De Pelikaan Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 22 september 2016 Rapport vastgesteld te Tilburg op 29

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN

DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN DEFINITIEF RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGDE INSTELLING VOOR PRIMAIR ONDERWIJS HET ROBERTSHUIS TE MHEER GEMEENTE MARGRATEN-EIJSDEN Plaats: : Mheer BRIN-nummer : 30KY Datum schoolbezoek : 3 februari

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING NTC BALI (PRIMAIR ONDERWIJS) School : Stichting NTC Bali (primair onderwijs) Plaats : BALI - INDONESIE BRIN-nummer : 28RB Onderzoeksnummer : 123232 Datum

Nadere informatie