Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao"

Transcriptie

1 VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of

2 Inhoudsopgave VRIJE MINOR INLEIDING LEERDOELEN COMPETENTIES: NIVEAUS EN BEOORDELING COMPETENTIEBESCHRIJVINGEN PROJECTORGANISATIE DIGITALE COMMUNICATIE FORMULIEREN & OV JAARKAART DOCENTEN & STUDIEMATERIAAL OPDRACHTEN CURRICULUM VITAE EN MOTIVATION LETTER KENNISMAKING, VOORBEREIDING EN STARTCOLLEGES IMAGO CURAÇAO VOORAF EN ACHTERAF PAPIAMENTU COMPETENTIEKAART WERK-LEER-BEDRIJF (VERBREDENDE MINOR) ADOPTIEBEDRIJF (VERDIEPENDE MINOR) BEZOEK KURA HULANDA EN CULTUUROPDRACHT STRATEGIEONTWIKKELING CURAÇAO ENQUÊTE MARKETINGPLAN CULTUURVERSCHILLEN (ESSAY) INTERCULTUREEL MANAGEMENT PRESENTATIE BIJLAGEN

3 1. INLEIDING De minor Internationaal Management En Ondernemen (IMEO) is een vrije minor en wordt uitgevoerd als integratief praktijkleren bij een werk-leer-bedrijf op Curaçao. De minoropdrachten worden voorbereid en uitgevoerd op een onderwijsinstelling op Curaçao. (Vier dagen per week op een werk-leer-plek en 1 dag per week op de onderwijsinstelling, gedurende één semester, 30 ECTS). Voor een vrije minor moet je dit blokboek ter goedkeuring voorleggen aan je examencommissie, zij geven je dan al of niet toestemming voor deelname. Verdere organisatie via Jan Bollen. De vrije verbredende minor is bedoeld voor iedereen die verwacht in aanraking te komen met managementvraagstukken in een internationale omgeving. Vooral hbo studenten zijn beroeps- en inhoudsgericht opgeleid. In hun beroep (bijvoorbeeld als coördinator) lopen zij dan vaak tegen managementvraagstukken aan. Basiskennis van management en organisatie is daarbij onmisbaar. In het bedrijfsleven wordt de populatie werknemers steeds multicultureler en internationaler. Internationalisering speelt een steeds belangrijker rol in zakelijke en professionele contacten. De theoretische opdrachten betreft de basis van de marketing; strategieontwikkeling en marketingplan. Naast de theoretische opdrachten wordt de student op de werk-leer-plek vooral voor organisatorische werkzaamheden ingezet, om zodoende in contact te kunnen komen met de Curaçaose cultuur. Aangezien het gaat om het integratief praktijkleren zal de student vooral meewerken op de werk-leerplek, met name is het dus geen inhoudelijke stage van de eigen opleiding. De verdiepende variant heeft als extra doel om adoptie bedrijven te helpen bij hun business plan, om zodoende tot een beter bedrijfsresultaat te komen. De verdiepende variant wordt extra begeleid vanuit Saxion door de heer Marco Strijks. 3

4 Minornaam: Internationaal Management En Ondernemen, een cultuurconfrontatie met Curaçao. Instroomeis en doelgroep: Propedeuse gehaald. De doelgroep bestaat uit studenten die hun major willen verbreden met managementvaardigheden in een internationale culturele omgeving. Leerweg: Onderdeel van deze minor is het zelfstandig uitvoeren van diverse individuele- en groepsopdrachten. Om deze opdrachten uit te voeren zorgt Saxion hogescholen voor een digitaal communicatiekanaal via Dropbox (DB). Afronding en beoordeling van de minor middels portfolio en presentatie (bij Saxion). 30 ECTS worden als één blok toegekend, alle opdrachten zullen met een voldoende resultaat moeten worden afgesloten. Indien één opdracht ontbreekt, dan krijg je géén studiepunten. Bijzonderheden: Om de minor volledig tot zijn recht te laten komen werken de lokale bedrijven samen met The University of the Dutch Caribbean (UDC). UDC ondersteunt de minor en zal optreden als intermediair tussen student en werk-leer-bedrijf. Tevens zijn de studiedagen op UDC. Extra Fee: Voor het verwezenlijken van deze minor moet de student een extra fee van 950 euro voldoen aan UDC, voorafgaand aan het begin van de minor. UDC zorgt voor opvang, introductie, verwerving van werk-leer-plek, werkvergunning, en voor groeps-studieruimte. Bovendien adviseert UDC in de huisvesting. Competenties: Op het persoonlijk vlak kan de student zich ontwikkelen in het zich aanpassen en staande houden in een geheel andere cultuur met andere waarden en normen. Daarnaast bieden de opdrachten de mogelijkheid om onderstaande competenties te ontwikkelen: Initiatief / Zelfstandigheid Plannen / Organiseren Zelfreflectie Communiceren / Presenteren Kwaliteitsgerichtheid Beleidsadvisering Strategisch bewustzijn Analytisch inzicht Sensitiviteit Kennisonderwerpen: Strategieontwikkeling / Marketingplan / Intercultureel Management Actuele info op internet URL: 4

5 Vrije keuze voor minor blijft / Thijs Klaverstijn :04 Saxion-studenten blijven de mogelijkheid houden om zelf te kiezen welke minor ze willen volgen. Er waren plannen om die keuzevrijheid in te perken, maar de Centrale Medezeggenschap (CMR) heeft daar een stokje voor gestoken. De CMR stemde vorige week in met het nieuwe Onderwijs en Examenreglement (OER) voor het studiejaar 2014/2015, na in een eerder stadium niet akkoord te zijn gegaan. In de nieuwe formulering van het OER staat nu omschreven dat studenten nog steeds vrij zijn in hun keuze voor een minor, waarmee is voldaan aan de wens van de CMR voor keuzevrijheid. Bij vooral technische opleidingen was er de behoefte om hun studenten te verplichten tot het volgen van een verdiepende minor. Maar een beperkte minorkeuze gaat volgens de CMR tegen het principe van de minor in. Een minor hoeft immers niet altijd aan te sluiten bij de opleiding, en kan dan toch voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van waarde zijn. Daarom stemde de CMR aanvankelijk niet met een eerdere versie van het OER in. Minor Creatief Probleem Oplossen & Besluitvorming :37 Goed zo CMR! Het zou toch ook van de gekke zijn dat er bij de minorkeuze alleen maar gekeken zou worden naar het aansluiten bij de opleiding. Er zijn vele (HBO-)competenties te benoemen die door weinig opleidingen verzorgd worden. We zouden bijna vergeten dat we met zijn allen bezig zijn om jongvolwassenen te helpen, te steunen, te faciliteren in hun ontwikkeling. Daar horen bijvoorbeeld algemene ontwikkeling, sociale aspecten, creatief leren denken, zelfkennis opdoen en identiteitsvorming toch zeker bij! Of vormen met name de technische opleidingen hun studenten om tot machines? 5

6 2. LEERDOELEN De leerdoelen van deze minor zijn Aan kunnen passen aan een andere cultuur, ook als deze cultuur hele andere gedragsgewoontes heeft dan de eigen cultuur. Kunnen functioneren in een andere cultuur. Theorie kunnen o verwerken o analyseren o toepassen in de praktijk o adviseren Kennisverwerving over de onderwerpen o Strategieontwikkeling o Marketingplan o Intercultureel management Verdiepende variant: Aanvulling voor adoptiebedrijf studenten o Bevorderen ondernemerschap o Adviesvaardigheden Persoonlijke competentieontwikkeling o Er zijn geen grenzen o Niets is zeker, maar voor alles is een oplossing o Omgaan met onzekerheid 6

7 3. COMPETENTIES: NIVEAUS EN BEOORDELING De kwaliteit van je werk in de minor wordt gemeten aan de hand van de diverse opdrachten en de daarbij behorende competenties. Er zijn opdrachten die je (op tijd en volledig) moet uitvoeren, zonder beoordeling (de zgn. uitvoeringsopdrachten) en er zijn opdrachten waar een beoordeling aan wordt toegekend (de zgn. beoordelingsopdrachten). Bij het beoordelen wordt een niveau-indeling gehanteerd die geldt voor alle competenties. Deze competenties zijn afgeleid van de Hay-systematiek, die door Saxion onder meer wordt gebruikt voor het beoordelen van het functioneren van werknemers. Hieronder geven we een omschrijving van de competenties en de indicatoren voor het niveau van het functioneren van de student. Betekenis van de afkortingen: K = kennis, V = vaardigheden, G = gedrag. Het minimaal te behalen niveau is voor alle onderdelen niveau 2, gevorderde student. De resultaten van alle opdrachten worden verzameld in je portfolio. Het portfolio dient als het bewijsstuk voor je hele minor. 7

8 Niveau 4 Beginnend beroepsbeoefenaar (uitstekend) Verricht zelfstandig taken op HBO niveau. Draagt actief bij aan de beleidsvorming van de organisatie op intercultureel, commercieel en/of bedrijfsvoeringgebied. Weet mensen te beïnvloeden met respect voor hun culturele achtergronden. K V G heeft diepgaande kennis van theorieën over intercultureel management, dienstenmarketing en financiële bedrijfsvoering en legt uit zichzelf nieuwe verbanden. onderzoekt en beoordeelt op deskundige wijze praktijksituaties en communiceert professioneel met opdrachtgever en derden. neemt eigen verantwoordelijkheid, vertoont zelfstandig en effectief gedrag. Niveau 3 Vakbekwaam (minor-)student (goed) Zoekt zelfstandig naar theoretische verklaringen van verschijnselen. Toetst zijn verklaringen aan theorie (literatuur, andere bronnen) en aan feiten in de praktijk. Kan opgedragen vraagstukken kritisch analyseren en oplossen. K V G kent de theoretische begrippen en begrijpt de relaties tussen begrippen, theorieën en vakgebieden. Breidt kennis uit met nieuwe bronnen. kan waargenomen praktijksituaties en -verschijnselen in theoretische kaders plaatsen en hierover zinvol discussiëren. vraagt om feedback, staat open voor andere meningen, zoekt diepgang. Niveau 2 Gevorderd (minor-)student (voldoende) Bestudeert zelfstandig opgedragen theorie en past de opgedane kennis toe op eenvoudige managementvraagstukken in een bekende situatie. Heeft hierbij nog vrij veel sturing en feedback nodig. K V G kent de basisbegrippen uit de verschillende vakgebieden. kan de betekenis en het gebruik in de praktijk van de opgedragen theorieën en modellen aan leken uitleggen. is actief bezig met zelfstudie en opdrachten heeft daarbij nog enige sturing nodig om voldoende diepgang te bereiken. Niveau 1 Beginnend (minor-)student (onvoldoende) Een beginnend student is iemand die niet zelfstandig de aangeboden kennis kan toepassen, de student heeft veel begeleiding, uitleg en sturing nodig. K V G enige kennis van de basisbegrippen van de opgegeven vakgebieden. basale sociaal-communicatieve en studievaardigheden. nog veel afwachtend gedrag, sterk wisselende motivatie. 8

9 4. COMPETENTIEBESCHRIJVINGEN Initiatief / Zelfstandigheid Definitie Wacht niet onnodig af maar treedt op. Geen woorden maar daden. Is alert op kansen, nieuwe situaties of problemen en neemt daarop in een vroeg stadium actie. Beheersing Problemen kunnen signaleren. Vooruit kunnen zien / denken. Creatief handelen in oplossingen. Resultaat Oplossingen hebben (en eventueel alternatieven) voor een ontstane situatie. Plannen / Organiseren Definitie Heeft een goed overzicht wat nodig is aan mensen en middelen om een doel te bereiken. Weet mensen en middelen te mobiliseren en deze zodanig in te zetten dat de beoogde resultaten effectief worden bereikt. Geeft een realistisch tijdspad en onderbouwde prioriteitstellingen weer voor eigen werk en/of dat voor een ander. Beheersing Doelmatige planning kunnen maken. Kunnen communiceren over de planning d.m.v. visualisatie. Gebruikt principes van timemanagement. Resultaat Geslaagde activiteit uitgevoerd op effectieve en doelmatige wijze. Zelfreflectie Definitie Inzicht in eigen identiteit, waarden overtuigingen, sterke en zwakke kanten, kwaliteiten, competenties, interesses, ambities en gedragingen en op basis hiervan acties ondernemen om zonodig competenties te ontwikkelen. Beheersing Persoonlijke SWOT analyse maken via competentie tabel. Zelfreflectie kunnen opstellen. Verbeteracties kunnen definiëren. Resultaat Goed gemotiveerde zelfanalyse, met gemotiveerde verbeteracties. 9

10 Communiceren / Presenteren Definitie De eigen visie, ideeën of mening helder duidelijk en boeiend of enthousiasmerend overbrengen op anderen, schriftelijk, mondeling of digitaal. Beheersing Presentatie van eigen visie. Kennis van de boodschap en doelgroep stemt boodschap en media af op de doelgroep. Overtuigende voordracht kunnen maken (en onderbouwen). Resultaat Boeiende heldere presentatie, afgestemd op de doelgroep op de juiste manier. Kwaliteitsgerichtheid Definitie Hanteert hoge kwaliteitsnormen voor doelstellingen, processen en resultaten en streeft naar voortdurende verbetering. Beheersing Kent de kwaliteitseisen die aan producten, diensten, processen en resultaten worden gesteld en handelt er naar. Meldt problemen in een vroeg stadium. Identificeert ineffectiviteit en fouten en meldt dit. Resultaat Levert hoge kwaliteit producten en/of diensten. Beleidsadvisering Definitie Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren met het doel een oordeel te vormen of een advies te geven, dat gebaseerd is op feiten, kenniselementen en afwegingen van relevante aspecten. Weegt gegevens en mogelijke alternatieve handelwijzen in het licht van relevante criteria tegen elkaar af en komt tot realistische beoordelingen Beheersing Verzamelt en onderzoekt relevante gegevens (over bedrijf en/of omgeving), en kan hoofd en bijzaken onderscheiden. Kan op de juiste manier kennis tot zich nemen, in relatie tot het onderwerp. Kan het oordeel helder analyseren en motiveren. Resultaat Kan een adequaat en gemotiveerd oordeel of advies geven in specifieke situaties (binnen de IMEO vakgebieden). 10

11 Strategisch bewustzijn Definitie Is in staat om de wijdere organisatieomgeving te analyseren en de kritische, strategische zaken te herkennen die de organisatie, de markt of de klant kunnen beïnvloeden. Toont alert te zijn op maatschappelijke, politieke, vakinhoudelijke en technologische ontwikkelingen. Beheersing Verwerken omgevingsinformatie naar eigen (beroeps) context. Relativerend vermogen t.o.v. de eigen woon en leefwereld. Toegang tot lokale informatiebronnen. Resultaat Afgewogen omgevingsbeeld in de juiste omgevingscontext. Analytisch inzicht Definitie Het uiteen kunnen rafelen van problemen of vraagstukken, de verschillende aspecten ervan kunnen benoemen en die in een theoretisch of abstract kader kunnen plaatsen. Beheersing Kan bij het verzamelen van informatie de grote lijnen in kaart brengen alvorens in details te duiken. Is in staat onderlinge samenhang en verbanden van verschillende factoren beschrijven die van invloed zijn op een situatie. Kan analogieën en metaforen gebruiken om complexe zaken op een eenvoudige en duidelijke manier aan anderen over te brengen. Resultaat Hoofd- en bijzaken scheiden wanneer er een veelheid aan informatie op tafel komt. Van de hoofdzaken op grote lijnen samenhang kunnen herkennen en benoemen. Sensitiviteit Definitie Staat open voor verbale en non-verbale signalen van de gesprekspartner. Geeft uiting aan persoonlijke betrokkenheid. Biedt hulp. Beheersing Toont respect voor verschillende zienswijzen en culturen. Valt de ander niet aan en beledigt niet. Begrijpt wat voor een ander belangrijk is. Luistert, geeft anderen de gelegenheid om gehoord te worden. Resultaat Verplaatst zich in groepen of personen met een geheel andere belevingswereld, door mee te denken vanuit hun gezichtspunt. 11

12 5. PROJECTORGANISATIE De minor is een co-productie tussen 1. SAXION / Academie Life Science Engineering & Design (LED) / Projectleider J.W. Bollen En 2. De locale bedrijven ondersteund door The University of the Dutch Caribbean (UDC) (als intermediair). Saxion zorgt voor de programmastructuur. Saxion werft studenten. Saxion bereidt studenten voor. Saxion zorgt voor een digitaal communicatiekanaal (Dropbox DB). Saxion bewaakt het niveau van het portfolio. Saxion beoordeelt portfolio en presentatie. UDC fungeert als intermediair tussen lokale bedrijven en student. UDC bemiddelt in werk-leer-plek, de werkgever kiest de student. UDC regelt werkvergunning en verdere formaliteiten. UDC adviseert in woonruimte. UDC stelt zelfstudieruimte ter beschikking. UDC stelt computerfaciliteiten ter beschikking. UDC fungeert als 1 e aanspreekpunt voor vragen. Studenten communiceren met elkaar en de Saxion docent digitaal via Dropbox. Studenten hebben 1* per week een groepsbijeenkomst op UDC voor het voorbereiden en uitvoeren van de minor opdrachten. Saxion docenten: Marco Strijks Ben Platier Peter Biesmans Jan Bollen UDC ondersteuning Ruud Thuis Cyriel van der Vegt v Christel Wierda 12

13 6. DIGITALE COMMUNICATIE Dropbox (DB) Dropbox (DB) is onze digitale werkomgeving waar al het werk op gepubliceerd wordt. Studenten, organisatie en docenten hebben toegang tot DB. Jan Bollen is beheerder van de master Dropbox, als er problemen zijn mail dat dan direct naar Jan: Hij zal dan de oorzaak van het probleem achterhalen en mogelijk oplossen of met alternatieven komen. Dropbox kun je downloaden via 1 installeer dropbox 2 maak een account met een veel gebruikt e mail adres van je 3 mail je adres naar jan bollen 4 jan bollen nodigt je uit om de juiste folder te delen (sharen) 5 nu kun je opdrachten inleveren (alles in PDF) Mailen Saxion mailt jullie altijd op je inotes adres, zoals dat ook gewoonlijk is bij een bedrijf. Sommige studenten kijken daar niet iedere dag op, maar wel op hun privé mail. Wij verwachten wel dat de studenten iedere dag de Inotes-mail lezen. Voor externe studenten geldt hun opgegeven adres. 13

14 7. FORMULIEREN & OV JAARKAART Omdat je gaat werken / leren bij een bedrijf heb je een werk-/ verblijfsvergunning nodig op Curaçao. Voor het aanvragen van je werk-/ verblijfsvergunning moet je de volgende zaken meebrengen. Deze documenten moet je bij de stagebegeleider op Curaçao inleveren direct bij aankomst. (Voor vragen direct aan Curaçao, mail direct met 1. Paspoort, 2 kopieën. 2. Pasfoto s, 2 recente. 3. Kopie Originele Geboorteakte. Dit is de akte waarop staat dat je vader aangifte heeft gedaan, op te halen in de gemeente waar je geboren bent. Deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden voor aanvang stage. Let op! Een uittreksel uit het bevolkings- / geboorteregister volstaat niet. (Ben je geboren in een land buiten de EU dan moet je de geboorteacte laten legaliseren bij de Nederlandse Ambassade van je geboorteland.) 4. Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) Deze mag niet ouder zijn dan 2 maanden en is op te vragen bij de gemeente waar je ingeschreven staat. Hiervoor heb je een speciaal aanvraagformulier nodig. Dit is via internet te verkrijgen: Google even op aanvraagformulier VOG natuurlijke persoon. Je moet deze ook even laten tekenen door Jan Bollen van Saxion, stuur je ingevulde formulier op naar hem: Saxion / LED, Jan Bollen, Postbus , 7500 KB Enschede. Dan stuurt hij het weer terug naar je. Let op! De aanvraag van de VOG kan ca. 4 weken in beslag nemen en hij mag niet ouder zijn dan 2 maanden (op het moment dat je je minor begint). 5. Verzekering, kopie van je ziektekostenpolis en je ziektekosten-verzekeringspasje. Let op! Overtuig jezelf ervan dat je ziektekosten voor de hele periode in Curaçao gedekt zijn, check dit bij je ziektekostenverzekering. Indien dit niet het geval is, is er een goedkope aanvullende vezekering te krijgen bij JOHO. Deze bieden een goed pakket aan speciaal voor de student die gaat werken / leren in het buitenland. (N.B. denk ook aan een goede reisverzekering, laptop digitale camera etc.) 14

15 6. Bedrijscontract, één kopie. Je krijgt van Jan Bollen een tijdelijk bedrijfscontract (als student met UDC), om hiermee langs de douane te komen. Aangezien het werk-leer-bedrijf pas bekend is als je op Curaçao bent aangekomen kan dit dus niet met het werk-leer-bedrijf van te voren. Dus voor de douane ga je stagelopen bij UDC. De Duitse studenten moeten als toerist binnenkomen en niet het contract laten zien. 7. Bewijs van inschrijving bij je HBO-instelling, één kopie. Neem een bewijs van inschrijving van je HBO-instelling mee. Vaak kun je dit krijgen bij de zogenaamde studenten balie. Hierin staat dan dat je voor het betreffende schooljaar staat ingeschreven en ook betaald hebt. Voor de Duitse studenten geldt het volgende: Als toerist mag je maximaal 3 maanden op het eiland zijn. Boek daarom een retourticket met een retourdatum binnen deze 3 maanden, maar met de mogelijkheid om de datum te veranderen. Later schuif je de retour datum dan op. ONTBREEKT ER 1 DOCUMENT DAN KAN JE WERK-/ VERBLIJFSVERGUNNING NIET WORDEN AANGEVRAAGD! OV jaarkaart vergoeding Als minorstudent kun je je ov jaarkaart tijdelijk intrekken. Je krijgt dan een maandelijkse vergoeding van 83,97 (norm 2010). Je kunt de vergoeding aanvragen met het formulier OV-vergoeding buitenland. Ook dit formulier weer laten tekenen door Jan Bollen. HUISVESTING EN VERVOER UDC adviseert bij het zoeken naar huisvesting op Curaçao. Zij hebben ervaring met het zoeken van geschikte en betaalbare huisvesting voor studenten. Veiligheid is belangrijk op Curaçao. UDC adviseert je om niet zelf, bijvoorbeeld via websites. Het is voor de student vanuit Nederland onmogelijk om aspecten als veilige wijken, betrouwbare huisbazen, (centrale) ligging, hygiëne, prijs-kwaliteitverhouding, e.d. te beoordelen. UDC wil de minorgroep zoveel mogelijk bij elkaar plaatsen. Dit is voor de studieactiviteiten, gezelligheid, gezamenlijke vervoersmiddelen, bereikbaarheid en wellicht steun en hulp zeer wenselijk. Voor alle vragen over huisvesting mail naar: Op Curaçao heb je zeker een auto nodig. Er zijn ook diverse autoverhuurbedrijven op Curaçao, ook hier geldt veiligheid en betrouwbaarheid gaat voor de laagste prijs. Een goed verhuurbedrijf is GenG autoverhuur Schrijf in je aanmelding dat je via Jan Bollen voor je minor IMEO van Saxion komt. 15

16 8. DOCENTEN & STUDIEMATERIAAL Ieder onderwerp heeft een eigen begeleidende docent. Je opdrachten worden dan ook door betreffende persoon beoordeeld. Hier worden de docenten aan je voorgesteld. Als je vragen hebt over de opdracht dan kun je die direct via het saxion mailadres aan hun stellen. Voor het onderwerp strategieontwikkeling is de docent de heer Marco Strijks: Voor het onderwerp marketingplan is de docent Ben Platier: Voor het onderwerp intercultureel management is de docent de heer Peter Biesmans: De algemene coördinatie van deze minor is in handen van de heer Jan Bollen: 16

17 Het studiemateriaal is ingedeeld naar onderwerp, strategieontwikkeling, marketingplan en intercultureel management. Voor het onderwerp strategieontwikkeling en marketingplan wordt gebruik gemaakt van een syllabus. De syllabus wordt uitgeleend en bevat een aantal hoofdstukken van het boek: Inleiding tot de marketing ISBN-13; Verhage Strategieontwikkeling; Hs 1; Wat is marketing? Hs 2; Ontwikkelen van een marketingstrategie Hs 3; Het koopgedrag van een klant Hs 4; Marktsegmentatie en doelgroepkeuze Hs 5; Marktonderzoek Marketingplan; Hs 6; Productmanagement en dienstenmarketing Hs 8; Marketingcommunicatiebeleid Hs 10; Prijsbeleid Hs 11; Prijsbepaling Hs 12; Distributiebeleid Hs 13; Marketingplanning Voor het onderwerp Intercultureel Management is het volgende boek ter beschikking: Intercultureel management Suzan C. Schneider En Jean-louis Barsoux ISBN-10; Hs 1; De culturele onderstroom Hs 2; Cultuur verkennen Hs 3; Culturele sferen in wisselwerking 17

18 Voor het onderwerp Papiamentu is de volgende syllabus ter beschikking: Les di Papaiamentu Doelstellingen: Basiskennis verwerven om eenvoudige zinnen te vormen. Alledaagse woordenschat Werkwoorden Zelfstandige naamwoorden - enkelvoud en meervoud artikelen Voorzetsels Om Papiamentu begrijpen op elementair niveau. Om te kunnen met native speakers te communiceren tijdens elementaire alledaagse situaties. 18

19 9. OPDRACHTEN Welke opdrachten worden waar en wanneer uitgevoerd: Vooraf in Op Achteraf in Nederland Curaçao Nederland 1) Cv en Motivation Letter 2) Kennismakings- en voorlichtings- bijeenkomst en startcolleges 3) Imago Curaçao vooraf 4) Papiamentu leren en introductie brief, op Curaçao Papiamentu leren 5) 0-meting competenties 6) Quick scan werk-leer-bedrijf 7) Bezoek Kura Hulanda + opdracht 8) Opdracht strategieontwikkeling 9) Curaçao enquête 10) Opdracht marketingplan 11) Cultuurverschillen essay 12) Opdracht intercultureel management 5) Eind-meting competenties 3) Imago Curaçao achteraf 13) Portfolio inleveren hardcopy en PDF 14) Eindpresentatie in Enschede als alle andere opdrachten klaar en beoordeeld zijn 19

20 Verdiepende variant speciaal voor studenten van Small Business: De studenten die de verdiepende variant doen, krijgen een specifieke bedrijfsopdracht, met resultaat verplichting. De Student fungeert als ad interim-adviseur in het bedrijf om een onderbouwd advies uit te brengen aan de opdrachtgever. De student krijgt extra kennis van de multiculturele samenleving (hier worden ook lessen en onderzoeksopdrachten aangekoppeld). De student is aangewezen op zijn eigen creativiteit wat bijdraagt aan zelfstandigheid. De verdiepende studenten hoeven de strategie en marketing opdrachten niet uit te voeren. In plaats hiervan doen zij de bedrijfsopdracht. Er wordt in een andere setting aandacht besteed aan marketing en strategie in een internationale multiculturele omgeving. Strategie en marketing in een andere cultuur vereisen interculturele competenties, dit omdat het MKB in Curaçao veelal internationaal opereert tussen Europa, Venezuela, de CARICOM en de VS. Het zakelijk verkeer en het sociaal verkeer werkt op een geheel andere manier dan in Nederland hierbij zijn interculturele competenties vereist. In de Curaçaose regio zijn de juridische en fiscale voorwaarden anders, spelen valuta een andere rol en steekt het bankwezen anders in elkaar. Met deze facetten komt de student, die een verdiepende minor IMEO gaat doen, in aanraking. 20

21 9.1 Curriculum Vitae en motivation letter Maak je Curriculum Vitae (CV) in het Engels en schrijf een motivation letter (ML) in het Engels voor deelname aan de minor IMEO. Schrijf in de CV ook je skype naam, Curaçao wil graag contact met je. Schrijf in je ML ook je leerdoelen en je karaktereigenschappen. Je CV en motivation letter worden gebruikt bij het zoeken naar een werk-leer-bedrijf. De werkgever kiest/beslist welke student hij als minorstudent wil hebben. Je werk-leer-bedrijf krijg je te horen via UDC. Het kan zijn dat je vooraf wordt gebeld door een bedrijf voor een telefonisch interview. Activiteiten Verzamel alle relevante gegevens. Zoek naar een geschikte lay-out en structuur voor je CV (rustig en overzichtelijk). Zorg voor perfect Engels. Bedenk en verwoord je leer/ontwikkeldoelen voor deelname aan de minor. Geef kort en bondig een beschrijving van je leerdoelen en je eigen karaktereigenschappen. Geef in je motivation letter ook een mogelijke voorkeurbranche aan. Plaats je CV en motivation letter in Dropbox (DB) en in je Portfolio (PF) (HS1). Resultaat Helder en overzichtelijke CV. Aansprekende motivation letter. Let op: de werkgever bepaalt welke student hij/zij kiest als minorstudent. Beoordeling 21

22 9.2 Kennismaking, voorbereiding en startcolleges Organiseer een kennismaking/voorlichting/voorbereidingsbijeenkomst en de noodzakelijke startcolleges op Saxion Enschede, ruim voor de aanvang van de minor op Curaçao. Inhoud; studenten stellen zichzelf voor en Jan Bollen checkt alle formaliteiten en geeft detailinformatie betreffende de uitvoering van de minor. Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens worden er een aantal startcolleges gegeven. De startcolleges worden ingeleid door de vakinhoudelijke docenten: Marco Strijks, Ben Platier, Peter Biesmans. Activiteiten Presenteer jezelf als lid van een nieuwe groep middels een ppt presentatie (ook op quickplace plaatsen). De presentatie moet in ieder geval bevatten; personalia inclusief opleiding, motivatie voor deelname, leerdoelen voor jezelf, verwachtingen van Curaçao. Probeer op een zo origineel mogelijke manier te presenteren. Plaats je PPT in je PF (HS2). Resultaat Startmoment van de minor, groepsvorming, helder beeld over de invulling en resultaat van de minor. Zorg ervoor dat op dit moment alle formaliteiten geregeld zijn. Beoordeling 22

23 9.3 Imago Curaçao vooraf en achteraf Beschrijf op minimaal 4 A4 tjes het beeld dat je nu hebt van Curaçao, de leefomgeving, de mensen en het werkklimaat. Reflecteer (ook op minimaal 4A4 tjes) dit initiële beeld aan het eind van je minorperiode Activiteiten Verzamel informatie over de Curaçaose maatschappij. Beschrijf je eigen beeld van Curaçao. Interview minimaal 2 mensen in je omgeving over hun beeld over Curaçao. Vergelijk jouw beeld met die van de 2 geïnterviewde personen. Beschrijf aan het eind van de minor periode overnieuw je eigen beeld, en kijk vooral naar de verschillen. Zoek naar verklaringen voor de verschillen en het geconstateerde gedrag. Plaats je imagobeschrijving voordat je in Curaçao arriveert in DB en in je PF (HS3). Plaats je imagobeschrijving achteraf direct in je PF (HS3). Resultaat Heldere informatie van de Curaçaose maatschappij in minimaal 4A4 tjes, vooraf en reflecteer in minimaal 4A4 tjes, achteraf. Beoordeling 23

24 9.4 Papiamentu Leer 50 woorden Papiamentu, voor het eerste contact Hoe en wat / Wie wat waar en maak een brief (in papiamentu) om jezelf voor te stellen op je toekomstige werkplek. Activiteiten Onderzoek naar zelfstudiemethoden Papiamentu. Voer de zelfstudie uit. Check je uitspraak bij een native speaker. Schrijf een brief (in het papiamentu) waarin je jezelf voorstelt aan je nieuwe werkgever en/of je lokale contactpersoon bij UDC. (Tip; zoek hulp bij een Antilliaan uit je eigen omgeving) Zorg ervoor dat je de brief af hebt voordat je in Curaçao arriveert. Plaats de woordenlijst direct in je PF (HS4). Plaats je introductiebrief voordat je in Curaçao arriveert in DB en in je PF (HS4). Resultaat De student kan het eerste contact in het Papiamentu leggen. De student heeft een basis om het Papiamentu verder uit te bouwen. De student heeft de woordenlijst en brief in het portfolio opgenomen. Beoordeling Op Curaçao krijg je 8 colleges over Papiamentu, hiermee kun je in de basis met de Yu Korsou communiceren. Het communiceren zal deuren openen om je andere opdrachten uit te voeren, bijvoorbeeld bij opdracht 9 de enquête. Er is ook een test verbonden aan deze lessen, deze moet met minimaal een voldoende zijn afgerond. 24

25 9.5 Competentiekaart Vul de competentiekaart op 2 momenten in; aan het begin en aan het eind van de minor. Motiveer je keuze en geef dan ook voorbeelden in welke situaties je deze competentie hebt laten zien. Voor de eind-meting doe je hetzelfde, maar geef dan situaties aan welke je gedurende de minor periode hebt meegemaakt. (Het gaat er niet om, om een zo hoog mogelijk niveau te halen, het gaat er om dat je een eerlijk oordeel over jezelf geeft, onderbouwd met voorbeelden uit de praktijk). Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 1 Beginnend beroepsbeoefenaar Vakbekwaam (minor-)student Gevorderd (minor-)student Beginnend (minor-)student Competentie Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Initiatief / Zelfstandigheid Plannen / Organiseren Zelfreflectie Communiceren / Presenteren Kwaliteitsgerichtheid Beleidsadvisering Strategisch bewustzijn Analytisch inzicht Sensitiviteit Activiteiten 0-meting, plaats je 0-meting voordat je in Curaçao arriveert in DB en in je PF (HS5). Eind-meting, plaats je eind-meting direct in je PF (HS5). Resultaat Zorgvuldig en juist ingevulde competentiekaart met gemotiveerde keuzes. Beoordeling 25

26 Werk-leer-bedrijf (verbredende minor) Op je werk-leer-bedrijf werk je 4 dagen in de week. Als mensen in de toeristische branche werken, kan dit ook in het weekend zijn. Je wordt ingezet bij de organisatie en uitvoering van dagelijkse werkzaamheden. Activiteiten Maak in de eerste 2 weken van je werk-leer-periode een Quick-scan van de organisatie. Geef een beschrijving van je eigen afdeling en functie. Geef een beschrijving van de werk-leer-doelen en het te bereiken resultaat. Plaats de Quick-scan in DB en in je PF (HS6). Maak een werk-leerplan; een overzicht van je kennis- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen. (gebruik het formulier van de bijlage) Plaats je werk-leerplan in DB en in je PF (HS6). Laat je halverwege beoordelen door je bedrijfsbegeleider aan de hand van het bijgevoegde tussentijds evaluatieformulier en bespreek dit met je begeleider van UDC. (gebruik het formulier van de bijlage) Plaats het tussentijdsevaluatieformulier direct in je PF (HS6). Eindbeoordeling door je bedrijfsbegeleider aan de hand van het bijgevoegde eind evaluatieformulier. Reflecteer aan het eind van je werk-leer-periode op het behaalde resultaat. Plaats de eindbeoordeling direct in je PF (HS6). Schrijf in 2 A4 een samenvatting van je werkzaamheden en ook je leerpunten van je werk-leer-bedrijf. Je kunt ook denken aan wat jij zou veranderen als jij de baas van je bedrijf was. Plaats de samenvatting van je werkzaamheden direct in je PF (HS6). Toelichting Quick-scan van het bedrijf: Typeer de organisatie kort met behulp van de volgende punten: Product Beschrijf de belangrijkste goederen of diensten die het bedrijf produceert en levert in het kort. Geef voorbeelden of voeg een illustratie toe als dat voor de duidelijkheid nodig is. Typeer het bedrijf Profit of non-profit? ABC type (A (Administration = Overheid), B (Business = Commercieel bedrijf), C (Consumer = individuele Klant, Gebruiker, Burger) Is het een B2C bedrijf, of B2B, of A2B, of A2C etc. Privaat of publiek (overheid)? Rechtsvorm (stichting, bv, nv, vof, overheidsdienst) Sector: dienstverlenend, producerend, overheid 26

27 Werk-leerplan (bijlage) je kiest voor deze internationale minor omdat je er iets mee wilt bereiken, maak dat duidelijk in je werk-leerplan. Kies drie doelen binnen elk van de categorieën: kennisdoelen (wat wil je leren op je werk-leer-bedrijf?); persoonlijke ontwikkelingsdoelen (welke competenties wil je oefenen en verbeteren?). Tussentijds evaluatieformulier (bijlage) Gebruik het tussentijds evaluatieformulier. Vraag je bedrijfsbegeleider om een beoordeling te geven en bespreek de uitkomsten met hem en met je begeleider van UDC. Eindbeoordeling (bijlage) Gebruik het eind evaluatieformulier. Vraag je bedrijfsbegeleider dit in te vullen en met jou en met je begeleider van UDC te bespreken. Reflectie op werk-leerdoelen Beschrijf of je je leerdoelen hebt gerealiseerd. Zo ja, hoe goed en wat waren de redenen? Wat was je eigen bijdrage en wat die van de omgeving? Zo nee, waarom niet en wat had je zelf anders kunnen doen? Illustreer één en ander met voorbeelden. Op welke manier heeft IMEO bijgedragen aan je eigen ontwikkeling? Resultaat Werk-leer-bedrijf als leeromgeving, groei in 3 kennisdoelen en 3 persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Beoordeling: inhoudelijk / attitude 27

28 Adoptiebedrijf (verdiepende minor) Marco Strijks; De verdiepende variant van deze minor heeft op klein aantal punten een afwijkend programma. Bij de verbredende minor heeft het leer-werk-bedrijf als doel om in de cultuur te komen. Bij de verdiepende minor moet er ook een studio gerelateerde inhoudelijke opdracht in het bedrijf worden uitgevoerd. Daardoor zijn de uitgangspunten van het bedrijf en de lesdagen anders. Hierbij een overzicht van proces, kwaliteit en kwantiteit van de verdiepende variant: Proces: Vooraf goedkeuring van de 'globale' opdracht door Saxion Op Curaçao door student en ondernemer concretiseren van de opdracht door student en ondernemer Feedback en uiteindelijk een 'go' door Saxion Studenten doen wel mee aan het theoretische deel op vrijdag inclusief toets Studenten doen niet mee aan het praktische deel wat bij de vrijdag opdrachten hoort Tussen- en eindpresentatie op Curaçao Eindbeoordeling met presentatie in Nederland op Saxion Kwalitatief: nieuwe bedrijfsactiviteit groei behoefte productdiversificatie marktdiversificatie marktpenetratie Eigenlijk alle opdrachten waarbij een theoretisch kader het fundament van de groeiontwikkeling of groeibehoefte van een bedrijf of organisatie is. Student moet inzage krijgen in de kritische succesfactoren van het bedrijf krijgen om onderbouwde adviezen te kunnen geven. Kwantitatief: vier dagen in de week werken in het bedrijf aan de opdracht plus/minus 50% besteden aan de opdracht plus/minus 50% besteden aan overige activiteiten die bij de bedrijfsprocessen horen De opdracht is leading één dag in de week college 28

29 Op je adoptiebedrijf onderneem je 4 dagen in de week samen met de ondernemer. Als de startende of doorstartende onderneming in de toeristische branche werkt, kan dit ook in het weekend zijn. Je wordt ingezet bij de organisatie en uitvoering van dagelijkse werkzaamheden en je bent sparringpartner van de ondernemer. Jij helpt de ondernemer met het vertalen van zijn visie naar een levensvatbare onderneming. Naast de eerder genoemde begeleiding krijg je bij dit onderdeel ook een coach uit Nederland toegewezen waarmee je online kunt sparren. Activiteiten Maak in de eerste 2 weken kennis met de ondernemer en zijn ondernemingsvisie. Vertaal zijn of haar visie naar een ondernemingsconcept en geef daarbij een beschrijving van je eigen werkzaamheden voor de komende maanden. Plaats het concept en een beschrijving van de te verwachten werkzaamheden in DB en in je PF (HS6). Maak een projectplan; een overzicht van je kennis- en persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Plaats je projectplan in DB en in je PF (HS6). Laat je halverwege beoordelen door je bedrijfsbegeleider aan de hand van het bijgevoegde tussentijds evaluatieformulier en bespreek dit met je begeleider van UDC. (gebruik het formulier van de bijlage) Plaats het tussentijdsevaluatieformulier direct in je PF (HS6). Eindbeoordeling door je bedrijfsbegeleider aan de hand van het bijgevoegde eind evaluatieformulier. Reflecteer aan het eind van je werk-leer-periode op het behaalde resultaat. Plaats de eindbeoordeling direct in je PF (HS6). Formuleer een ondernemingsplan waar de basis van de onderneming in vast gelegd is en leg een advies vast waarmee de ondernemer de komende jaren mee verder kan ondernemen. Plaats het ondernemingsplan en het strategisch advies in DB (HS6). Schrijf in 2 A4 een samenvatting van je werkzaamheden en ook je leerpunten van je adoptiebedrijf Plaats de samenvatting van je werkzaamheden direct in je PF (HS6). Toelichting Ondernemingsvisie van de ondernemer: Typeer de organisatie kort met behulp van de volgende punten: Product Beschrijf de belangrijkste goederen of diensten die het bedrijf (gaat) produceren en leveren in het kort. Geef voorbeelden of voeg een illustratie toe als dat voor de duidelijkheid nodig is. Typeer de onderneming Profit of non-profit? BC type B (Business = Commercieel bedrijf), C (Consumer = individuele Klant, Gebruiker, Burger) Is het een B2C bedrijf of B2B? 29

30 Rechtsvorm (stichting, bv, nv, vof) Sector: dienstverlenend, producerend, metaal, toerisme, etc Projectplan: Hoe ga je te werk om tot een levensvatbaar ondernemingsplan te komen. Daarnaast kies je voor deze internationale minor omdat je er iets mee wilt bereiken, maak dat duidelijk in je werk-leerplan (zie bijlage). Kies drie doelen binnen elk van de categorieën: kennisdoelen (wat wil je leren op je werk-leer-bedrijf?); persoonlijke ontwikkelingsdoelen (welke competenties wil je oefenen en verbeteren?). Tussentijds evaluatieformulier (bijlage) Gebruik het tussentijds evaluatieformulier. Vraag je bedrijfsbegeleider om een beoordeling te geven en bespreek de uitkomsten met hem en met je begeleider van UDC. Eindbeoordeling (bijlage) Gebruik het eind evaluatieformulier. Vraag je bedrijfsbegeleider dit in te vullen en met jou en met je begeleider van UDC te bespreken. Reflectie op werk-leerdoelen Beschrijf of je je leerdoelen hebt gerealiseerd. Zo ja, hoe goed en wat waren de redenen? Wat was je eigen bijdrage en wat die van de omgeving? Zo nee, waarom niet en wat had je zelf anders kunnen doen? Illustreer één en ander met voorbeelden. Op welke manier heeft IMEO bijgedragen aan je eigen ontwikkeling? Resultaat Een ondernemingsplan waar de basis van de onderneming in vast gelegd is. Dit ondernemingsplan is verder voorzien van een strategisch advies. Beoordeling 30

31 9.7 Bezoek Kura Hulanda en cultuuropdracht Peter Biesmans; Breng een bezoek aan het slavenmuseum Kura Hulanda. Kura Hulanda is een antropologisch museum dat een overzicht geeft van de dominante culturen op Curaçao. Het geeft een overzicht van de eerste bewoners, slavenhandel, en de Antilliaanse kunst. Het Museum Kura Hulanda herbergt indrukwekkende collectiestukken van Afrikaanse kunst en religie. De slavenhandel, met al z n gruweldaden en de Nederlandse betrokkenheid daarin, komen hier aan bod. Activiteiten Maak een verslag van het bezoek aan Kura Hulanda en het gaat vooral om de persoonlijke ervaring die je hebt opgedaan. Dus geef in het kort jouw indruk. Een paar vragen: Wat betekent Kura Hulanda? Wat sprak je aan? Wat maakte indruk? Wat was er nieuw voor je? Dat mag maximaal 1 * A4 beslaan. Om dieper de cultuur in te duiken kies je daarna 1 onderwerp uit de hier onderstaande lijst. Er staan een aantal vragen bij om je op weg te helpen, maar je moet zelf meer informatie opzoeken. Dat kan literatuur zijn, maar mag natuurlijk ook van internet worden gehaald. En het belangrijkste: Wat is JOUW mening? Dat moet lukken op maximaal 4 * A4. 1. muziek Welke muziek is typisch voor Curaçao? Wat is de oorsprong van die muziek? Welke festiviteiten zijn er door het jaar heen en wat vind jij het mooist? 2. literatuur Welke stromingen zijn er (geweest)? Welke auteurs zijn er (geweest)? Wat heeft jouw belangstelling en waarom? 3. papiamentu Waardoor is papiamentu ontstaan? Uit welke basistalen bestaat papiamentu? Wat vind je van de rol van het Papiamentu in het onderwijs? mei 1969 Wat was de aanleiding van de staking op 30 mei 1969? Wat waren toen de consequenties? Wat is er tegenwoordig nog van te merken en wat vind je daarvan? 5. werelderfgoed Welke delen van Curaçao staan er op de wereld erfgoedlijst? Wat wordt er aan gedaan om dat deel te redden? Wat vind je er van dat deze lijst bestaan en er gebouwen worden gerestaureerd? 31

32 6. landhuizen Uit welke periode stammen deze landhuizen? Hoeveel staan er nog? Wat was hun functie en wat is hun functie? 7. Kura Hulanda Wat de oorsprong van Kura Hulanda? Welke functie heeft Kura Hulanda nu? Vind je dat ook belangrijk? 8. kolonialisme Welke rol heeft Nederland daar in gespeeld? Hoe is die rol veranderd in de loop van de jaren? Wat vind je van de huidige rol van Nederland? 9. onderwijs Door wie is het onderwijs van Curaçao opgezet? Wat zijn de verschillen met het onderwijssysteem in Nederland? Wat vind je van die verschillen? 10. staatsvorm Welke staatsvorm heeft het eiland door de eeuwen heen gehad? Hoe is dat nu geregeld? Wat vind je van de rol van Nederland op het moment? 11. toerisme Welke rol speelt het toerisme op het moment? Waardoor is dit zo ontwikkeld? Vind jij dat een goede ontwikkeling? 12. Slavernij op Curaçao Wanneer speelde dit zich af en welke rol heeft Nederland daarin gespeeld? Wat is er in het hedendaagse maatschappelijk leven nog van te merken? Vind je dat logisch / terecht? Resultaat Correct en eigen en volledig verslag van het bezoek aan Kura Hulanda en een eigen verslag van een van de onderwerpen met een persoonlijke mening over dat onderwerp in je PF. Mail de opdracht direct naar de docent, zodat hij feedback kan geven. Voor dit onderdeel krijg je een eindbeoordeling van de betreffende docent samen met opdracht

33 Beoordeling 33

34 9.8 Strategieontwikkeling Marco Strijks; Het onderdeel strategieontwikkeling bestaat uit een theoretisch deel en een praktisch deel. Het theoretische deel bestaat uit 4 workshops waarin een aantal basisbegrippen van strategieontwikkeling besproken worden. De opgedane kennis wordt schriftelijk getoetst met, indien nodig, nog een herkansing op Curaçao. De te behandelen onderwerpen zijn: macro-omgeving, meso-omgeving, de interne analyse, de swot-analyse, strategische opties en de marketingstrategie. Voor deze opdracht wordt het boek inleiding tot de marketing van Verhage gebruikt. De opgedane kennis van de theorie wordt getoetst door middel van een meerkeuzevragentoets. De te toetsen stof is: Hs 1 Wat is marketing? Hs 2 Ontwikkelen van een marketingstrategie Hs 3 Het koopgedrag van een klant Hs 4 Marktsegmentatie en doelgroepkeuze Hs 5 Marktonderzoek Het praktische deel is een action learning opdracht. De action learning opdracht strategieontwikkeling betreft het verkrijgen van inzicht in de bedrijfsomgeving en het bedrijf waarna de strategie voor het bedrijf kan worden bepaald. De opdracht schijf je uit in een rapport en neemt dit tevens op in je portfolio. Werkwijze Je maakt een macro- / meso- / en interne-analyse van de onderneming waar je werkt. Vervolgens maak je een SWOT analyse en bepaal je de relevante kansen / bedreigingen (extern) en sterkten / zwakten (intern) voor het bedrijf. Na het inventariseren van de kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten dien je voor het bedrijf te bepalen hoe zij haar strategie kan gaan verbeteren. Dit kan worden gedaan aan de hand van een zogenaamde confrontatiematrix. Ook is het mogelijk zelf te bepalen wat de hoofdaandachtspunten (HAP) zijn die voor de nieuwe strategie van het bedrijf van belang zijn. Tot slot geef je conclusies en aanbevelingen welke bedrijfsstrategie er dient te worden gekozen en welke doelen het bedrijf zou moeten nastreven. Activiteiten en beoordelingscriteria 1. Algemeen Het document heeft een titel en je naam staat erop vermeld. Beweringen of gebruikte methoden zijn voorzien van een literatuurverwijzing. Tekst is in correct Nederlands zonder overdadig gebruik van aandachtsstreepjes. De gebruikte schrijfstijl is zakelijk, geen ik-vorm. 34

35 2. Bedrijfsprofiel a. Algemene bedrijfsbeschrijving (Omvang van het bedrijf, welke producten en diensten brengt ze op de markt, de organisatie en organisatiestructuur en welke strategie heeft het bedrijf momenteel. b. Geeft een vooruitblik van wat je gaat doen. 3. Macro-omgeving Het bedrijf is gevestigd op het eiland Curaçao. Voor de macro-omgeving betekent dat je je gaat verdiepen in belangrijke aspecten van deze samenleving. Voor het onderdeel macro-omgeving dien je gebruik te maken van de DESTEP-factoren. Vanuit bedrijfsperspectief kijk je naar overheid, het sociaaleconomische beleid, de demografische ontwikkelingen, politieke ontwikkelingen, de techniek en de ecologie. Het is van belang dat je niet alleen de huidige situatie beschrijft. Voor inzicht in de macro-omgeving is het van belang dat je ingaat op zowel het heden, verleden en de toekomst. Zijn ontwikkelingen gunstig dan wel ongunstig en wat is er bekend over toekomstige ontwikkelingen. De conclusie van dit onderdeel betreft de meest belangrijke kansen en bedreigingen die er zijn voor het bedrijf. 4. Macro/Meso-omgeving Voor het in kaart brengen van de macro/meso-omgeving ga je in op de bedrijfstak en de stakeholders. Voor het in kaart brengen van de macro/meso-omgeving kan gebruik worden gemaakt van het 5 krachtenmodel van Porter. Daarnaast dient ook meer op detailniveau te worden ingegaan op de marktsegmenten waarmee het bedrijf heeft te maken en bepaal je in hoeverre het bedrijf zich onderscheidt van concurrenten. De conclusie van dit onderdeel betreft de meest belangrijke kansen en bedreigingen die er zijn voor het bedrijf. 5. Meso-omgeving Voor het beschrijven dan de markt zijn de volgende vragen relevant; Welke marktsegmenten kan men onderscheiden? Welke zijn belangrijk en minder belangrijk.? Hoe ontwikkelen de marktsegmenten zich? Welke concurrenten zijn er en waarin onderscheiden zij zich? 6. Interne-analyse De interne-analyse betreft een beschrijving van de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Je gaat daarbij in de op de bedrijfsvoering. Welke competenties c.q. afdelingen binnen het bedrijf zijn sterk dan wel zwak? Voor de het opstellen van een bedrijfsanalyse biedt het 7-S-model een goede ingang. Daarnaast kan er worden ingegaan op de marketingmix. De conclusie van dit onderdeel betreft de meest belangrijke sterkten en zwakten die er zijn voor het bedrijf. 35

36 7. SWOT-analyse Nadat er vorige onderdelen zijn beschreven, bepaal je bijvoorbeeld aan de hand van een confrontatiematrix welke onderdelen SK, SB, ZK, ZB voor het bedrijf het meest van belang zijn om op in te haken. De kwaliteit van de SWOT-analyse wordt beoordeeld aan de hand van analyse en argumentatie. Zijn de ontwikkelingen die interessant zijn voor het bedrijf ook goed uitvoerbaar. Mag je veronderstellen dat het bedrijf werkelijk ook in staat is om goed in te gaan op de nieuw ontwikkelingen? 8. Strategie & Ambities Nadat is bepaald welke ontwikkelingen een uitdaging zijn voor het bedrijf stel je de nieuwe strategie van het bedrijf vast en bepaal je welke ambities het bedrijf volgens jou zou moeten gaan nastreven. De ambities dienen betrekking te hebben op meerdere onderdelen van het bedrijf. Bepaal voor elk veld welke ambities het bedrijf zou moeten realiseren en betoog of ambities ook realistisch zijn. Ofwel de doelen dienen zo smart mogelijk te worden geformuleerd. Mail de opdracht direct naar de docent, zodat hij feedback kan geven. Voor dit onderdeel krijg je een eindbeoordeling van de betreffende docent. Resultaat Een goed leesbaar rapport dat alle gevraagde aspecten belicht, en onderbouwt. Eindcijfer De rapportbeoordeling leidt tot een bepaling van het competentieniveau (1,2,3,4). Het toets cijfer moet minimaal voldoende zijn. 36

37 Beoordeling 37

38 9.9 Curaçao enquête Peter Biesmans; Door middel van een enquête proberen wij er achter te komen, hoe de Curaçaoënaar over de Nederlander denkt. Activiteiten Maak in groepjes van 3 personen een enquête van minimaal 15 vragen. De doelstelling is om er achter te komen hoe Curaçaoënaars tegen Nederland en de Nederlanders aankijken en vooral ook waarom. Verwerk in de enquête in ieder geval de onderwerpen historie, politiek en pers. Voer de enquête uit onder minimaal 6 Curaçaoënaars per student en voeg daarna de drie sets interviews bij elkaar. Verwerk de resultaten en je eigen analyse in je portfolio (>2 * A4). Voeg de uitkomsten van de enquête als bijlage toe aan je portfolio. Probeer een verklaring te vinden hoe de Curaçaoënaars aan hun beeld van Nederland en de Nederlanders komen. Mail de opdracht direct naar de docent, zodat hij feedback kan geven. Voor dit onderdeel krijg je een eindbeoordeling van de betreffende docent samen met opdracht 12. Resultaat Goede verklarende analyse van de enquêteresultaten Beoordeling 38

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) een cultuurconfrontatie met Curaçao Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan

Nadere informatie

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO)

Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) VRIJE MINOR Internationaal Management en Ondernemen (IMEO) Verbredende variant en Verdiepende variant (voor Small Business and Retail Management) Contactpersoon: Jan Bollen of j.w.bollen@saxion.nl minor@udc.an

Nadere informatie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Studiejaar 2013-2014 Opleiding Studielast : Commerciële Economie (vt-wbw, vt-fmb, Deeltijd, Duaal, SPM-FMB, SPM-WBW, JCU, IM, CETO) : 20-25 ECTS (a.h.v.

Nadere informatie

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen:

SYLLABUS S L O. Studie Loopbaan Ontwikkeling 2008 / 2009. Jaar 1 2 3. ICT-Opleidingen/profielen: Faculteit Natuur en Techniek Institute for Informatics, Communication and Technology Nijenoord 1 3552 AS Utrecht SYLLABUS Studie Loopbaan Ontwikkeling S L O 2008 / 2009 ICT-Opleidingen/profielen: Informatica

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50

WORKSHOP NAAR WERK. Pagina 1 van 50 WORKSHOP NAAR WERK Pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Introductie p.3 1. Eerder verworven competenties p. 4 1.1. Competenties - Denken p. 5 1.2. Competenties - Doen p. 8 1.3. Competenties - Voelen p. 11 3.

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding

Afstudeerhandleiding Business IT & Management DMCI Afstudeerhandleiding Business IT & Management Afstudeeropdracht Code Studielast : AF1VH2BI01 : 24 ects ( 672 studiebelastingsuren) Intervisie Code Studielast : IAFVH2BI01

Nadere informatie

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration

Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda. Bachelor of Business Administration Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) te Breda Opleiding Management, Economie & Recht (MER) Opleiding Personeelsmanagement (PM) AFSTUDEERWIJZER Bachelor of Business Administration Studiejaar

Nadere informatie

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016

Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Inleiding Management en Organisatie Studiehandleiding 2015-2016 Deeltijdopleidingen Management en Organisatie Bedrijfskunde MER en Human Resource Management Studiehandleiding Minor Beleggen Deeltijd 2013-2014

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk.

Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3. Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5. Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. De instroom in de propedeuse. blz 3 Hoofdstuk 2. Studeren in de hoofdfase. blz 5 Hoofdstuk 3. De minor jongerenwerk. blz 25 Hoofdstuk 4. De mogelijkheden voor de HBO student

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 1. Procedures Inhoudsopgave Handleiding EVC Traject 4 Erkennen Verworven Competenties 4 Inleiding 5 1. Onderdelen van EVC- traject 6 Het doel van EVC 6 De uitkomst van het EVC-traject 6 De stappen in het

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

Slimmer leren. Small Business Point de toepassers

Slimmer leren. Small Business Point de toepassers Slimmer leren Small Business Point de toepassers Dit document mag alleen voor eigen gebruik geprint worden Copiëren en doorzenden naar derden is bij wet verboden Slimmer leren 0. Voorwoord 1. Inleiding

Nadere informatie

Doelstelling en opdrachten

Doelstelling en opdrachten Studie- en beroepscoaching (SBC) Het studie- en beroepscoachingsprogramma ondersteunt studenten bij het opbouwen van zelfkennis en het optimaal inrichten en benutten van hun studie. Studie- en beroepscoaching

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord STUDIEGIDS CE-IEMES 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Visie 3 2. Creativiteit 4 3. Beroepsprofiel 5 4. Competentieprofiel 6 5. Jaarrooster 11 6. Curriculum 12 7. Tentamens 14 8. Deadlines 15 9.

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum

Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Human Resource Management - deeltijd 2014-2015 oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014

Bacheloropleiding Logistiek & Economie. Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Bacheloropleiding Logistiek & Economie Praktijkgids voor bedrijfsmentoren Traineeship begeleiding in Propedeuse schooljaar 2013-2014 Hogeschool Utrecht, opleiding Logistiek en Economie 1/24 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

AFSTUDEERHANDLEIDING

AFSTUDEERHANDLEIDING AFSTUDEERHANDLEIDING Bedrijfskunde MER (MBME-VAFSTUD-14) Logistiek & Economie (MBLE-VAFSTLOG-14) Business Management MKB Utrecht (MBBM-ABKAFST-14) Business Management MKB Amersfoort (MBAM-ABKAFST-14) Collegejaar:

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Commerciële Economie voltijd oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ)

Nadere informatie

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk

Zo... Studeer je. Saskia Grit, Roel Grit. Eerste druk Zo... Studeer je Saskia Grit, Roel Grit Eerste druk Zo studeer je Saskia Grit Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: Shutterstock Deze uitgave is gedrukt

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer

STUDIEHANDLEIDING PROJECT. Starter aan het roer FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT SITTARD BACHELOROPLEIDING - DAGONDERWIJS STUDIEHANDLEIDING PROJECT Starter aan het roer PBM september 2011 FACULTEIT PEOPLE & BUSINESS MANAGEMENT HAVIKSTRAAT 5 6135

Nadere informatie

co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids

co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids co werkveldgids & CE IEMES stapelgek op je stageplek! meewerkstagegids 2014-2015 voorwoord Beste student, Het moment is daar! Je gaat stage lopen! Eindelijk, met je poten in de praktijk, daar waar het

Nadere informatie