Basisschool Overhoven Sittard jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisschool Overhoven Sittard jaarverslag 2011-2012"

Transcriptie

1 website Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat AT Sittard JAARVERSLAG

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Deel 1 Kengetallen schooljaar Resultaten en opbrengsten 3 Vergelijking inspectienormen 6 Analyse en waardering van opbrengsten 9 2. Instroom, doorstroom en uitstroom leerlingen Marktaandeel 11 A. leerlingen 12 B. Ouders 13 C. Personeel/medewerkers 14 D. Financiën 15 E. Werkgelegenheid 15 F. Activiteiten en omgeving 15 Deel 2 : Jaarverslag onderwijskundige zaken 18 Inleiding 18 Onderwijskundige vernieuwingen 18 Schoolontwikkeling Kris Verbeeck 18 ICT en Smartborden 21 Implementatie Estafette (voortgezet technisch lezen) 22 Passend onderwijs zorgprofiel - dyslexie 22 Intranet 23 Esis B 24 Opstellen nieuw schoolplan 24 Voortgang 25 2

3 Inleiding We werken op basisschool Overhoven volgens een systematische aanpak aan de kwaliteit van ons onderwijs. In ons schoolplan geven we aan waar we de komende jaren - op basis van een schoolevaluatie aan gaan werken. In ons operationeel jaarplan beschrijven we per jaar de doelen en activiteiten die we gaan uitvoeren. Op deze manier werken we gericht aan verbeteringen in ons onderwijs. In dit document evalueren wij de kwaliteit van ons onderwijs, de in ons jaarplan gestelde doelen en de behaalde resultaten van ons onderwijs. Dit is een cyclisch proces. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af voor ons handelen aan ouders, bevoegd gezag en inspectie. De onderwijskundige vernieuwingen worden beschreven volgens de pdca cyclus. We gaan hier in deel 2 nader op in. Het jaarverslag wordt besproken in de medezeggenschapsraad. Een exemplaar wordt gestuurd naar bevoegd gezag en inspectie. Het exemplaar voor de ouders verschijnt op de website van de school. Ouders kunnen, indien zij dat wensen, een papieren exemplaar ontvangen. DEEL 1 Kengetallen schooljaar Resultaten en opbrengsten 1. Resultaten/opbrengsten De school neemt elk jaar deel aan de Eindtoets van het Cito. Alle leerlingen hebben deelgenomen aan de toets, ook de leerlingen met extra zorg, zoals rugzakleerlingen en leerlingen die in de toekomst aangewezen zijn op leerwegondersteunend onderwijs. De scores van al deze leerlingen zijn in onderstaande percentages opgenomen. Onze school scoort op deze toets al jaren zeer ruim boven het gemiddelde dat op grond van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. De Cito standaardscore zegt iets over de kwaliteit van het onderwijs op school. Het is een getal tussen 500 en 550. Conclusie: De laatste jaren horen wij steeds bij de sterkere scholen. Scholen mogen een beperkte groep, waaronder leerlingen met leerwegondersteuning, uit het gemiddelde halen. Wij hebben dit niet gedaan, in onze gemiddeldes zijn alle leerlingen opgenomen. Desondanks scoort onze school ruim boven het landelijk gemiddelde. We bekijken ook aan de hand van het leerlingvolgsysteem de opbrengsten gedurende het hele schooljaar. (opbrengstgericht werken). We doen dit met behulp van dwarsdoorsnedes en trendanalyses. Verder maken we overzichten van de toetsen om de prestaties van de leerlingen te kunnen volgen en met name ook om ons onderwijs te evalueren. De resultaten worden ook vergeleken met de inspectienormen en onze eigen doelstellingen. Met behulp van deze instrumenten bewaken wij de kwaliteit van ons onderwijs en stellen ons onderwijs bij. 3

4 Standaardscore Cito Overhoven Gemiddelde score Nederland per schoolgroep Gemiddelde % goed 77% 77% 81% 78% 80% totaal Score Taal 75% 79% 81% 77% 80% Score Rekenen 80% 75% 77% 79% 82% Score Studievaardigheden 79% 79% 81% 77% 79% Score Wereldoriëntatie 76% 75% 78% 70% 74% Norm: Evaluatie De Cito eindtoets van basisschool Overhoven is boven het landelijk gemiddelde. Ons doel blijft: - de resultaten van onze leerlingen zijn hoger dan het gemiddelde van de scholen met een soortgelijke leerlingenpopulatie - de leerlingen beheersen aan het einde van onze school vaardigheden op een niveau dat minimaal verwacht mag worden De laatste jaren hebben we die norm ruimschoots gehaald. We zitten zelfs ruim boven het landelijk gemiddelde. In 2008 : 540 In 2009: In 2010 : In 2011: 538,7 In 2012 : 539,1 We hebben in al die jaren alle leerlingen meegenomen in het gemiddelde. We scoorden in al deze jaren, ook dit jaar, zelfs boven de door de inspectie gestelde bovengrens. Beoordeling: Goed (4) In 2012 was de bovengrens voor onze schoolgroep (27% gewichten leerlingen) : 535 (Ondergrens 531-landelijk gemiddelde 533 bovengrens 535) Analyse We hebben onze doelen bereikt. De scores op de verschillende onderdelen laten het volgende zien: Als school haalden wij een zeer goed gemiddelde Zou je een schaalverdeling maken van alle scholen in Nederland dan scoren wij goed. (zie kruisje op balk) Gemiddelde X 4

5 Als we kijken naar de verschillende onderdelen zien we het volgende: Toetsonderdeel Hoeveel % van de opgaven maakten de kinderen goed Taal 75% goed Rekenen 80% Studievaardigheden 79% Wereldorientatie 76,5% Als je de scores vergelijkt met alle andere scholen dan scoren wij het beste op : 1. Rekenen 2. Taal 3. Studievaardigheden 4. Wereldorientatie Op alle bovengenoemde hoofdonderdelen scoren wij boven het landelijk gemiddelde Als je nader gaat analyseren, door te kijken naar de specifieke onderdelen, valt op dat we ook op alle subonderdelen boven het landelijk gemiddelde scoren. Een prima resultaat 1,Taal: De sterkste onderdelen zijn schrijven en spelling van werkwoorden. Het zwakste onderdeel is woordenschat. Als we kijken naar de tussentijdse toetsen LOVS zien we dezelfde tendens, ook hier is woordenschat het zwakste onderdeel. Spelling van niet werkwoorden en begrijpend lezen liggen nog (ruim) boven het landelijk gemiddelde. Maar ook hier zien we een daling t.o.v. voorgaande jaren. 2. Rekenen Alle onderdelen van rekenen liggen ruim boven het landelijk gemiddelde. De score is goed. De analyse van de tussentijdse toetsen CITO Rekenen LOVS, laten zien dat we in een groep voor het eerst de gestelde norm voor rekenen niet hebben gehaald. Hiervoor zijn verbeterpunten geformuleerd. 3. Studievaardigheden Het sterkste onderdeel is schema s, tabellen en grafieken. Ons zwakste onderdeel is het hanteren van studieteksten. In combinatie met begrijpend lezen is dit een risico. 4.Wereldorientatie Sterkste onderdelen zijn natuur en geschiedenis. Aardrijkskunde ligt wel boven het landelijk gemiddelde, maar is het zwakste onderdeel Eerlijkheid gebied ons te zeggen dat wij in de komende jaren onze zeer goede resultaten van het verleden waarschijnlijk niet meer kunnen handhaven -We zien binnen de school een andere populatie binnenkomen. 5

6 -We zijn sinds een paar jaar VVE school geworden. Met de komst van een andere populatie zien wij ook binnen het LOVS in met name de onderbouw en middenbouw- de scores dalen en het aantal D en E leerlingen stijgen. In onze nieuwe schoolplanperiode zullen we onze plannen hier op moeten afstemmen. Verbeterpunten Op dit moment zijn de eindopbrengsten nog goed, maar we moeten ons bezinnen op de toekomst. Dit betekent dat we onze verbeterpunten tijdig moeten inzetten. Bij de verschillende evaluaties binnen ons LOVS (tussentijdse toetsen) hebben we voor volgend jaar verbeteracties geformuleerd. In het kader van VVE en de teruglopende scores op taal (woordenschat, spelling van niet werkwoorden) gaan we het komend jaar prioriteiten stellen op het gebied van taal. Evaluaties en analyses van de opbrengsten zullen meegenomen worden in de keuze van een nieuwe taalmethode. Vergelijking inspectienormen (2010) met de door ons behaalde resultaten Tussenopbrengsten inspectienormen SCHOOLJAAR Norm: DMT 2009 De inspectie beoordeelt de tussentijdse leerlingvolgsysteemtoetsen van het Cito aan de hand van vaardigheidsscores en aan de hand van het percentage leerlingen dat op D- en E-niveau presteert. Het oordeel komt tot stand op basis van de hoogste kaartversie die bij alle leerlingen van de groep is afgenomen. Groep 3 M Kaart 1 en 2 Evaluatie /Analyse gewicht Norm inspectie Behaald resultaat Doel bereikt Groep 3 M Nvt 21 28,68 X Groep 3 E 33 Groep 4 M 48 58,82 X Groep 4 E 56 Groep 5 M 66 74,62 X Groep 5 E 71 Groep 6 M <25 D en E leerlingen 13% X Groep 6 E Groep 7 M 8% X Groep 7 E 6

7 Begrijpend lezen Nieuwe versie Evaluatie /Analyse Schoolgroep Groep 3 M gewicht Norm inspectie Behaald resultaat Doel bereikt Groep 4 M 15,7 Groep 5 M -15% gewogen lln ,29 +! risico +15% gewogen lln 20 Groep 6 M -15% gewogen lln % gewogen lln ,32 *Zie opmerking Groep 7 M -15% gewogen lln 25% D+E +15% gewogen lln 25 30% D+E 17,14% + Groep 8 M -15% gewogen lln 25% D+E +15% gewogen lln 16 30% D+E 20% + *In groep 6 is gedeeltelijk de verkeerde toets afgenomen. Het eerste deel van de afname was E6 en het tweede deel M6. Daardoor was de toets moeilijker. Rekenen en Wiskunde Nieuwe versie Evaluatie /Analyse gewicht Norm inspectie Groep 3 M -15 % gewogen lln Behaald resultaat +15 % gewogen lln 31,1 Groep 3 E -15 % gewogen lln Groep 4 M +15 % gewogen lln -15 % gewogen lln % gewogen lln ,27 + Groep 4 E -15 % gewogen lln % gewogen lln Groep 5 M -15 % gewogen lln , % gewogen lln 65 Groep 5 E -15 % gewogen lln % gewogen lln 73 Groep 6 M -15 % gewogen lln % gewogen lln Groep 6 E -15 % gewogen lln % gewogen lln Groep 7 M Groep 7 E Groep 8 M -15 % gewogen lln 25% D+E +15 % gewogen lln 25 30% D+E 5% DE % gewogen lln 25% D+E +15 % gewogen lln 25 30% D+E -15 % gewogen lln 16 25% D+E 0% DE * +15 % gewogen lln 16 30% D+E Doel bereikt 7

8 Eigen normen TVK groepen 1 en 2 1.Op basis van vaardigheidsscores: inspectie+eigen normen (B/C grens) M1: 48,5 E1: 54,5 M2: 61,5 E2: 66,5 2. Minder dan 25 % D en E leerlingen EVALUATIE Medio Leerjaar Gemiddelde vaardigheid score A B C D E DE 1 46,1 4 19% 5 23% 5 23% 5 23% 2 9% 7 33% 2 71, % 7 35% 2 10% 0 0% 0 0% 0 0% Analyse Wat als eerste opvalt is het grote verschil in groep 1 en 2. De kinderen van groep 2 hebben de normen eenvoudig gehaald en ook het aantal D en E leerlingen is beperkt. Vorig jaar had deze groep ook de norm gehaald. Deze groep haalde bij de toets M1 een vaardigheidsscore van 53,8. De huidige groep 1 scoort beduidend minder op dezelfde toets 46,1 en heeft een grotere groep D en E leerlingen. De instroom in groep 1 is qua niveau minder dan het voorgaande jaar. Het is op dit moment moeilijk om een analyse te maken van het niveau van de instroom over de laatste jaren. Dit komt omdat we de toetsen van de afgelopen jaren op M1 niet met elkaar kunnen vergelijken. Er zijn zowel bij de toetsen TVK als ordenen nieuwe versies gekomen die onderling niet vergelijkbaar zijn. Van de andere kant is toch ook de hoop dat door het gerichte VVE beleid in peuterspeelzalen het instroomniveau zal verbeteren. Verbeterpunten Belangrijk blijft om gericht aan ons VVE beleid te werken. Deze groep kinderen heeft dit hard nodig, zowel op gebied van taal, woordenschat als rekenen. Komend schooljaar is een betere analyse mogelijk, omdat we dan in alle groepen dezelfde nieuwe versie afnemen. We denken meer winst te kunnen halen door woordenschatuitbreiding. -In het kader van VVE per thema woorden centraal te stellen en die ook te toetsen. -Door vooraf te toetsen en achteraf kunnen we de opbrengsten beter in kaart brengen. -Door nieuw observatieformulier de taalontwikkeling beter volgen -Door het inrichten van een verteltafel per thema de woordenschat verder uit te breiden. 8

9 Analyse en waarderingen van opbrengsten De basisschool Overhoven heeft alle tussenresultaten volgens de inspectienormen beoordeeld. Beslisregel Norm: Evaluatie Analyse op groepsniveau De resultaten van de leerlingen voor alle door de inspectie genoemde vakken (technisch lezen (DMT), rekenen en begrijpend lezen) tijdens de schoolperiode liggen ten minste op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht De door de inspectie geformuleerde normen.(analyse en waarderingen van de opbrengsten 2011) Uit de evaluatie blijkt dat we alle normen op het gebied van lezen hebben gehaald. Bij begrijpend lezen hebben we in principe ook de normen gehaald. Hier hebben we wel 2 risico s geconstateerd. In groep 5 hebben we maar net de norm gehaald ( ) In groep 6 hebben we wel de norm gehaald, maar hadden we meer dan 30% D en E leerlingen. Op gebied van rekenen hebben we in bijna alle groepen de norm gehaald. Alleen in groep 5 blijven we onder de norm. Op gebied van lezen constateren we een vooruitgang. Twee jaar geleden werden niet alle normen gehaald. We hebben toen concreet een aantal verbeterpunten geformuleerd. Dit heeft effect gehad want we hebben de normen weer gehaald. Dit jaar hadden wij als verbeterpunt de invoering van de methode Estafette. Dit heeft ertoe geleid dat de scores met name in de groepen 4 en 5 hoger zijn geworden. Een mooi resultaat. We zien nu wel dat met name op het gebied van begrijpend lezen een aantal risico s zijn. In groep 5 wordt de norm net gehaald en in groep 6 zijn er teveel kinderen met een D en/of E niveau. Begrijpend lezen zullen we goed moeten blijven volgen Een andere belangrijke constatering is dat we, zoals U hebt kunnen zien in de overzichten, voor het eerst in een groep de norm voor rekenen niet hebben gehaald. Op dit gebied hebben we verbeterpunten geformuleerd. Verbeterpunten Op gebied van rekenen constateren we steeds meer een probleem met o.a. de automatisering. Leerkrachten van groep 1 t-m 4 hebben voorgaande jaren de cursus`met Sprongen Vooruit` gevolgd en de materialen in de praktijk geïmplementeerd. Dit jaar gaan de leerkrachten van groep 5 en 6 naar de cursus. De materialen zijn binnengekomen. We gaan nu ook deze werkwijze implementeren in deze groepen. We hopen hiermee een extra impuls aan ons rekenonderwijs te kunnen geven. 9

10 Eigen doelstelling: Wat betreft onze eigen toegevoegde doelstelling:niet meer dan 25 % D en E leerlingen, moeten we nog een aantal verbeterpunten formuleren: De inspectie heeft voor een aantal vakgebieden voor bepaalde groepen normen vastgesteld. Bij deze onderdelen halen wij op 3 momenten niet de norm van minder dan 25 % D en E leerlingen: -Begrijpend lezen medio groep 6 : 29% -DMT eind groep 3 29% -Rekenen en wiskunde medio groep 4 26 % 2. Instroom, doorstroom en uitstroom leerlingen (schooljaar) Uitstroom aantal leerlingen vervolgonderwijs Uitstroom aantal leerlingen i.v.m verhuizing Uitstroom leerlingen overig Uitstroom leerlingen Speciaal basisonderwijs Uitstroom REC scholen Aantal leerlingen uitstroom Instroom-uitstroom Instroom aantal leerlingen in groep Instroom aantal leerlingen verhuizing Instroom aantal leerlingen overig Aantal leerlingen instroom Doublures Aantal doublures in de verschillende groepen: / groep

11 Verwijzing Voortgezet onderwijs (op basis van Cito eindtoets, Cito LOVS en bevindingen leerkrachten) Praktijkonderwijs 0% 0% 0% 0 % 0 % Dacapo Eysenhegge 0% 0% 0% 5.9% 0 % Basis beroepsgericht / 0% 3.3% 2,9% 5.9% 9.1 % lwoo Kader beroepsgericht 8,3% 13.3% 5,7% 2.9% 0% Gemengd theoretische 16,7% 10% 20% 14.7% 21.2% leerweg/ incl. lwoo Gemengd theoretisch 0% 6.7% 11,4% 8.8% 3% Plusvariant HAVO/VWO 75% 66.7% 60% 61.8% 66.7% Verwijzing naar cq van Speciaal onderwijs Speciaal basisonderwijs Expertise centra / REC Leerlingen met rugzak Leerlingen vanuit SBO naar onze school teruggeplaatst 1 SBO 1 MKD Marktaandeel Leerlingenaantal per 1 oktober Teldatum Okt 2011 Okt 2010 Okt 2009 Okt 2008 Okt 2007 Feitelijk aantal leerlingen Percentage stijging/daling t.o.v. vorig schooljaar -7,6% -12,2% -2% -4,3% +0,8 % Trends / analyses Het aantal basisschoolleerlingen is in Nederland en met name ook in Limburg sterk dalende Prognoses van VBKO wijzigen heel regelmatig. Andere prognoses van gemeente wijken af. Het is moeilijk om op basis hiervan een prognose op te stellen voor het bepalen van het marktaandeel. Het marktaandeel in de wijk is dalend. Uit eigen analyse blijkt dat dit waarschijnlijk met name te wijten is aan : -geen naschoolse opvang in het gebouw (eigen onderzoek onder de ouders wijst op geen behoefte, van de andere kant horen we toch nog steeds deze signalen?) -de gewijzigde leerlingenpopulatie op school. 11

12 WIJKINDELING PER 1 OKTOBER OVERHOVEN Leerlingen uit andere wijken Leerlingen buiten de gemeente Totaal aantal leerlingen Trends / analyse Het aantal leerlingen op school is sterk dalende. In de komende jaren met name in 2013 verlaat een grote groep 8 onze school. Als je dan kijkt naar de nieuwe instroom van leerlingen, zie je, dat deze sterk dalend is. Conclusies en consequenties voor beleid: Ook de komende jaren zal het aantal schoolverlaters groter zijn dan het aantal instromers. Personele consequenties zijn dan ook zeker te verwachten. Het marktaandeel in de wijk is dalend. Het is daarnaast opmerkelijk dat er op onze school 27 leerlingen zitten uit andere wijken en gemeentes,waarvan de ouders bewust voor onze school gekozen hebben. A. Leerlingen De laatste jaren hebben wij structureel gegevens verzameld door leerlingen te bevragen over -wat vinden jullie van onze school -hun welbevinden op school. *Een keer in de 4 jaar vullen leerlingen van groep 6 t/m 8 een kwaliteitsvragenlijst in.(beekveld en Terpstra) Wat vinden de kinderen van onze school? Op het einde mogen ze de school een rapportcijfer geven. Trends en analyse Deelname en respons: Van de 93 leerlingen uit de groepen 6,7 en 8 hebben 90 leerlingen de vragenlijsten ingevuld. Dit is een prachtig percentage van 97%. Rapportcijfer: 12

13 Aan de leerlingen werd aan het einde van de vragenlijst gevraagd de school een rapportpunt te geven. De leerlingen gaven de school een 8.1 Conclusies en consequenties voor beleid: Met de gegevens uit al deze lijsten en ook andere gesprekken houden we rekening bij het opstellen van ons nieuw schoolplan en jaarplan. *Daarnaast vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 elk jaar een lijst in. Hoe voelen ze zich op school, hoe is hun relatie met de leerkracht en de andere kinderen? We gebruiken hiervoor het programma Viseon van Cito. Op deze manier krijgen wij direct feedback met betrekking tot het sociaal-emotionele aspect van de kinderen. *Wij vinden het belangrijk om zeer regelmatig met de leerlingen te communiceren en niet enkel om de 4 jaar een vragenlijst aan de kinderen voor te leggen. Dit gebeurt in onze leerlingenraad. Per groep - uit de groepen 5 t/m 8 - vertegenwoordigen 2 leerlingen de groep in de leerlingenraad. Deze leerlingen hebben via verkiezingen een zetel gekregen. Zij worden de vertegenwoordigers van de groep voor één jaar. De raad vergadert in 4 a 5 keer per schooljaar met de directie. Allerlei onderwerpen, de school betreffende, zijn in principe bespreekbaar B. Ouders Grote ouderenquête : uw mening telt Om een oordeel te kunnen geven over de kwaliteit van onze school willen we weten hoe anderen over onze school denken. Daar willen we in ons nieuwe plan rekening mee houden. In het afgelopen jaar hebben we een grote enquête gehouden via internet onder alle direct betrokkenen: ouders, leerlingen en personeel. Het onderzoek is verricht door een groot onderzoeksbureau in Nederland: Beekveld en Terpstra. Trends en analyse: Deelname en respons 2010: Van de 180 gezinnen hebben 98 gezinnen de vragenlijst ingevuld. Dit is 54%, landelijk gezien een goed deelname percentage. Rapportcijfer: Aan de ouders werd aan het einde van de vragenlijst gevraagd de school een rapportpunt te geven. De ouders gaven de school een 7.7 Conclusies en consequenties voor beleid: In ons nieuwe schoolplan zullen een aantal van de door ouders gesignaleerde zaken opgenomen worden. 13

14 Personeel C. Personeel / medewerkers Integraal personeelsbeleid. In het kader van op ontwikkeling gerichte gesprekken zijn met alle leerkrachten afsprakengesprekken en voortgangsgesprekken gevoerd. Scholing Teamleden volgen in het kader van deskundigheidsbevordering scholing. We onderscheiden scholing op teamniveau en individueel niveau. De teamscholing bestond uit : -studiemiddagen -bijeenkomsten met Kris Verbeeck KPC -Interne cursus basisvaardigheden Smart boarden -cursus dyslexie -workshop Esis B Deelteam : De onderbouw/middenbouw heeft de rekencursus Met sprongen vooruit gevolgd. De BHV ers hebben de herhalingscursus gevolgd. Daarnaast hebben de groepen 4 t/m 8 begeleiding gehad in de invoering van de nieuwe methode Estafette De individuele scholing heeft enerzijds betrekking op wensen van scholing van leerkrachten met betrekking tot bepaalde thema s en anderzijds op scholing in het kader van integraal personeelsbeleid (de persoonlijke ontwikkelingsplannen van leerkrachten). Enquête Kwaliteitsvragenlijst In het kader van kwaliteitszorg en het opstellen van ons nieuwe schoolplan hebben wij een enquête (vragenlijst KMPO) gehouden onder de leerkrachten. Trends en analyse: Deelname en respons: Van de 18 leerkrachten hebben 17 de vragenlijst ingevuld. Dit is 94%. Rapportcijfer: Aan de leerkrachten werd aan het einde van de vragenlijst gevraagd de school een rapportpunt te geven. De leerkrachten gaven de school een 7.8 Conclusies en consequenties voor beleid: In ons nieuwe schoolplan hebben we een aantal van de genoemde knelpunten opgenomen. 14

15 D. Financiën Basisschool Overhoven is een financieel gezonde school. De school beschikt over een exploitatie begroting. De uitgaven zijn dit jaar gebleven binnen de gestelde kaders van de begroting. Daarnaast heeft de school meerjaren-begrotingen voor: *onderwijsleerpakket *meubilair *onderhoud *ICT De school beschikt ook over een ondersteunings- en nascholingsplan met financiële onderbouwing. De school heeft voldoende financiële reserves opgebouwd om de grotere uitgaven bij vervanging en vernieuwing te kunnen bekostigen. We hebben uit deze middelen dit jaar een groep toiletten gerenoveerd. Op de speelplaats van de bovenbouw hebben we ook een paar kleinere aanpassingen gerealiseerd in overleg met de leerlingenraad. Daarnaast hebben wij in een aantal groepen Smartborden geplaatst en hebben we ons hele computerbestand vernieuwd. Op dit moment zijn wij nog een financieel gezonde school, maar het afgelopen jaar en de komende jaren lopen we risico s. Dit komt met name door de algemene crisis in ons land (bezuinigingen), maar vooral ook door de terugloop van het aantal leerlingen. Scholen krijgen hun vergoedingen op basis van het aantal leerlingen. Minder leerlingen betekent minder geld. Maar met minder geld, moet je wel hetzelfde gebouw in stand houden, schoonmaken, onderhouden enz. Verder zijn de kosten voor energieverbruik (gas en electra) veel hoger dan de vergoedingen van het Ministerie. Scholen krijgen door de terugloop van het aantal leerlingen met leegstand te maken, wat veel geld kost. E. Werkgelegenheid Het aantal leerlingen is dalende. Dit betekent dat er minder groepsformatie beschikbaar is. Voor een groepsleerkracht was geen formatie meer beschikbaar. Dit is opgelost, doordat een leerkracht gebruik heeft gemaakt van vrijwillige mobiliteit. Juf Nancy Pepels heeft een betrekking elders aanvaard. Wil van der Beek, intern begeleider en plaatsvervangend directeur, heeft met ingang van 1 augustus 2012 gebruik gemaakt van de FPU. Na meer dan 40 jaar werkzaam te zijn geweest, heeft hij het onderwijs verlaten. Van Wil hebben wij op school op gepaste wijze afscheid genomen. Hierdoor ontstond een vacature voor intern begeleider en plaatsvervangend directeur. In deze vacature is benoemd Astrid Henssen (afkomstig van OBS De Kring uit Beek) F. Activiteiten en Omgeving Belgische Kinderboekenschrijver Stefan Boonen op school : 15

16 In het kader van ons leesbevorderingproject De rode draad heeft de Belgische kinderboekenschrijver Stefan Boonen een bezoek gebracht aan basisschool Overhoven. De leerlingen van de twee groepen 7 hebben als voorbereiding hierop diverse boeken van de hand van deze schrijver gelezen. Op dinsdag 27 september was hij te gast. Een behoorlijk assortiment van zijn boeken was tentoongesteld in de aula. Stefan Boonen bleek een geweldig boeiende verteller te zijn. De kinderen hingen aan zijn lippen tijdens het voorlezen uit eigen werk, maar ook tijdens het vertellen van spannende verhalen. Tot slot mochten de kinderen hem allerlei vragen stellen, waarvan gretig gebruik werd gemaakt. Het was een boeiende ochtend voor de kinderen. Basisschool Overhoven uitgenodigd voor sportfestijn op Sittardse markt Op 9 september 2011 vond er op het marktplein in Sittard het Sportzone Limburg Polsstokgala plaats. Er waren slechts 2 scholen in Sittard voor dit evenement uitgenodigd. Wij waren een van deze scholen. In de ochtend en middag werd er voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 een atletiekevenement georganiseerd: Athletics Arena, The Battle! Elke groep werd opgedeeld in 6 teams. Deze teams streden onderling tegen elkaar op 6 verschillende spectaculaire atletiekonderdelen. De leerlingen werden begeleid door medewerkers van T&F Camps en door begeleiders van AV Unitas, de atletiekvereniging uit Sittard. Maud Roeters, oud leerling van onze school, was een van de organisatoren. Aansluitend aan dit evenement was er het Polshooggala met Rens Blom. Voorleesontbijt Ook dit jaar hebben wij een voorleesontbijt georganiseerd. In de onderbouw waren het ditmaal oma s en opa s die op school kwamen voorlezen. Deze lieten horen dat ze hier heel goed in zijn. Leerkrachten basisschool Overhoven kruipen in de huid van bekende artiesten Vrijdagavond 4 november was het zover. In een bomvol gemeenschapshuis Oos Kaar lieten de leerkrachten van basisschool Overhoven zich eens van een andere kant zien en kropen in de huid van bekende artiesten. Naast deze unieke optredens van de leerkrachten, waren er ook optredens van kinderen (de winnaars van de schooltalentenjacht) en ouders. Natuurlijk was ook het eigen schoolorkest van de partij. In een flitsende show met nagenoeg professioneel geluid en belichting gaven o.a. Bruno Mars, de Toppers, de Blues Brothers, K3,Sister Act, de Zangeres zonder Naam, Fabrizio, DJ Otzi en vele anderen acte de presence. Na afloop kregen de artiesten een langdurige staande ovatie. Uit de vele positieve reacties van kinderen en ouders bleek dat deze avond zeer gewaardeerd werd. Kunstmenu: cultuureducatie 16

17 In samenwerking met de gemeente en de Muziekschool is het Project KUNSTMENU opgezet. Het heeft tot doel iedere leerling minimaal twee keer in zijn/haar schoolloopbaan in aanraking te brengen met kunstvormen als: dans, (muziek), beeldende kunst, audiovisuele kunsten en literatuur. De leerlingen krijgen zodoende concerten, films, exposities, dans- en toneelvoorstellingen enz. aangeboden. Deze activiteiten worden in de groep voorbereid, met behulp van allerlei materiaal. De kosten worden betaald door de school. De groepen 3 en 4 hebben de voorstelling Los patatos Banditos bezocht in de schouwburg en wel op 6 maart. De groepen 5 tot en met 8 zijn naar een musical van Theater Terra genaamd De gebroeders Leeuwenhart geweest. De kinderen van groep 1 en 2 hebben een bezoek gebracht aan Museum Het Domein en de bioscoop. Afscheid Wil van der Beek Wil van der Beek heeft aan het einde van dit schooljaar na meer dan 40 jaar afscheid van het onderwijs genomen. Hij wilde geen groots afscheid met een receptie. Wel zou hij een afscheidsactiviteit met en door de kinderen zeer op prijs stellen. In dit verband organiseerden wij een Crea activiteit met klei voor alle kinderen van de school op donderdagmiddag 10 mei. Hierbij werd de hulp ingeroepen van kunstenaar Niek Geelen, gespecialiseerd in keramiek. Als eerste kregen alle teamleden een instructie. Daarna gingen alle 200 kinderen van de school, van groot tot klein, aan de slag. Alle werkstukken zijn daarna naar het atelier van de kunstenaar gebracht om daar gebakken te worden. In het kader hiervan hebben ook 9 kinderen (per groep een leerling) op woensdag 16 mei nog een bezoek gebracht aan het atelier van de kunstenaar in Grevenbicht, om daar o.a. het door hun gemaakte werkstuk te verfijnen. Deze 9 werkstukken worden door kunstenaar Niek Geelen samengevoegd tot een kunstwerk met als thema: Uitzwaaiende kinderen. Dit kunstwerk is als cadeau aan Wil overhandigd. Het moet een blijvende, door kinderen gemaakte herinnering worden. Op Vrijdag 1 juli traden verder in een bomvolle aula de kinderen van de groepen 4 t/m 8 op voor Wil van der Beek. Het was een groot succes. Wil en zijn vrouw genoten van de prachtige optredens. 17

18 Deel 2 Jaarverslag onderwijskundige zaken 0. Inleiding Naast bovengenoemde kengetallen die belangrijk zijn voor de verantwoording van de kwaliteit van ons onderwijs, willen wij onze onderwijskundige ontwikkeling en evaluatie uitvoerig beschrijven. We werken volgens een systematische aanpak aan de kwaliteit van ons onderwijs. We willen het gericht werken aan de verbetering van ons onderwijs dan ook systematisch beschrijven. We doen dit bij elk veranderingsonderwerp uit ons jaarplan aan de hand van de PDCA cyclus. 1. Onderwijskundige vernieuwingen Inleiding: De onderwijskundige vernieuwingen worden in dit hoofdstuk beschreven volgens een vast schema: de PDCA cyclus P staat voor PLAN ; in dit gedeelte beschrijven we onze planning die we vooraf gemaakt hebben. (beleidsvoering) D staat voor DO : in dit gedeelte beschrijven we de activiteiten die wij gedaan hebben om dit doel te bereiken. (uitvoering) C staat voor CHECK : in dit gedeelte beschrijven we de controle en evaluatie; in hoeverre hebben wij de gestelde doelen bereikt. (resultaten en evaluaties) A staat voor ACT : in dit gedeelte beschrijven wij aan de hand van de evaluatie onze reactie en mogelijke voortgang. Schoolontwikkeling : Kris Verbeeck traject PLAN De keuze voor dit traject is gebaseerd op aandachtspunten vanuit interne evaluaties, het inspectierapport 2005, de resultaten uit KMPO enquete en de visie van de school. Doel van ons is om het goede van scenario 1 en 2 te bewaren en verantwoord op te schuiven naar scenario 3. Wij zijn dit jaar in dit kader gestart met het invoeren van het onderwijsvernieuwingsconcept van het KPC Den Bosch onder leiding van Kris Verbeeck. Wij willen de structuur, het kennisaspect en het niveau van ons onderwijs blijven bewaken, maar daarnaast zouden de kinderen ook meer ruimte moeten krijgen om mee te denken en te praten over organisatorische en inhoudelijke aspecten in bijvoorbeeld een leerlingenraad, maar zeker ook binnen het onderwijsleerproces door meer zelfstandig leren met eigen verantwoordelijkheid voor planning en uitvoering van taken. 18

19 Groep 1 en 2: Er zijn dit jaar 3 begeleidingsmomenten vastgelegd met Kris Verbeeck van het KPC DO 13 oktober 19 jan 20 maart Door ziekte van Kris Verbeeck is de begeleiding in februari gestopt. WAT (manier, middelen en Evaluatie) WIE (betrokkenen) WANNEER (tijdpad) Werken met de opdrachtenkaarten en de materialen van Met sprongen vooruit. Het gaat om 5- minutenspelletjes die tussendoor worden gedaan. In bouwvergaderingen wordt dit geëvalueerd. De leerkrachten van groep 1-2 Het hele jaar door. Nieuwe cito-toets rekenen bekijken en gebruiken in groep 1. In januari 2012 start groep 1 met de toets. Groep 2 start in januari Nadat de toets van groep 1 is afgenomen wordt die geëvalueerd in een bouwvergadering. Bestaande thema s worden opnieuw uitgevoerd. Tweede helft van het schooljaar wordt een nieuw thema opgezet. Nadat het thema is uitgevoerd, worden de ervaringen in een bouwvergadering besproken. De cursus Met sprongen vooruit volgen. CHECK ACT Groep 3 t/m 5 DO De leerkrachten van groep 1-2 De leerkrachten van groep 1-2 Lkr die de cursus nog niet gevolgd hebben september december. Groep 1 neemt de toets af in januari Tussen januari en juni Januari 2012 (4 bijeenkomsten) *5-minutenspelletjes van Met sprongen vooruit (in drie verschillende kleuren per onderdeel getallen, meten etc.) zijn allemaal klaar. Ze worden nu ook al ingezet en bewust ingepland in de thema s van Ik en Ko. *Toets van rekenen groep 1: vraagt om een andere manier van aanpakken bij rekenen. Nu worden er zaken gevraagd die eerder bij groep 3 aan bod kwamen. Het is natuurlijk ook de bedoeling door de toets zicht te krijgen op wie meer kan en niet om alle kinderen op dat niveau te brengen. Belangrijk is om samenhang te krijgen in de doelen en de activiteiten voor rekenen. In de nieuwe Ik en Ko rekenen wordt hier al rekening mee gehouden. *Thema s van Ik en Ko worden nu uitgebreider uitgewerkt. De boekjes voor de ouders zijn uitgebreid ( woorden en rekenlessen). Nieuw intakeformulier gemaakt voor VVE leerlingen. Observatieformulier bij Ik en Ko wordt nu gebruikt voor taal. * Met sprongen vooruit. De leerkrachten hebben de cursus gevolgd. De spellen bij de methode worden ingepland in de thema s. Er zijn aan het einde van het jaar in verband met ziekte van de begeleider geen vervolgafspraken gemaakt. Dit wordt in het nieuwe schooljaar opgepakt. Er zijn dit jaar 3 begeleidingsmomenten vastgelegd met Kris Verbeeck van het KPC 13 oktober 19 jan 20 maart Door ziekte van Kris Verbeeck is de begeleiding in februari gestopt. WIE (betrokkenen) WANNEER WAT (manier, middelen en Evaluatie) Gebruik van smartbord b.v. automatiseren dat aansluit bij Met sprongen vooruit. Deze oefeningen op een Yurlspagina zetten en ermee oefenen. Dit wordt in de bouwvergadering besproken. ICT er zoekt de oefeningen uit en zet ze op de yurls-site en gaat met lkr oefenen. (tijdpad) September- juni 2011 uitzoeken van materialen en met elkaar oefenen. Uitzoeken van materialen ook digitaal (gekoppeld Leerkrachten groep 3- September 19

20 aan het smartbord of computer) voor lezen en woordenschat. O.a. in een hoek op de gang een cd laten beluisteren van voorgelezen boeken (er wordt gedacht aan een makkelijk lezen plein ). Middelen voor aanschaf van deze materialen. Kijken waar de kinderen er het best mee kunnen werken (op de gang, lege lokaal) etc. In de bouwvergaderingen wordt dit besproken. Cursus met sprongen vooruit 5-6 In de bouwvergaderingen wordt hierover gesproken. CHECK ACT Groep 6 t/m 8 DO 4-5 december 2011 Lkr die de cursus nog niet gevolgd hebben Nog nader te bepalen vanaf januari 2012 * Smartbord: De leerkrachten van de groepen 3 en 4 (in het bezit van een vast Smartbord) werken met de yurlspagina. In de toekomst is het goed om Rekenlessen op smartbord te plaatsen b.v. werkbladen (digitaal) erop. Belangrijk is dat deze lessen goed worden opgeslagen (naamgeving) en dat alle leerkrachten in de betreffende map kunnen werken. *Het uitzoeken van materialen voor lezen en woordenschat was veel werk. Leerkrachten hebben een schrift aangelegd met links naar geschikte websites. Dit werkt nog niet zo goed. Er moet nog bekeken worden hoe dat goed vorm kan krijgen. In het lege lokaal is met oudere computers een begin van een makkelijk lezen plein gecreëerd. Voor het functioneel opbergen en gebruiken van de materialen van Met sprongen vooruit zijn in deze groepen kasten aangeschaft. * Cursus met sprongen vooruit. Alle leerkrachten hebben de cursus gevolgd. Alle materialen zijn aangeschaft. Planning nieuw schooljaar: -Uitbreiding Smartborden en software voor deze borden behorende bij een aantal methodes. -Voor sommige groepen is het goed om Rekenlessen op het smartbord te plaatsen b.v. werkbladen (digitaal) erop. Belangrijk is dat deze lessen goed worden opgeslagen (naamgeving) en dat alle leerkrachten in de betreffende map kunnen werken. Er zijn dit jaar 3 begeleidingsmomenten vastgelegd met Kris Verbeeck van het KPC 13 oktober 19 jan 20 maart Door ziekte van Kris Verbeeck is de begeleiding in februari gestopt. WIE (betrokkenen) WANNEER WAT (manier, middelen en Evaluatie) Differentiatie op planbord noteren. Bij elkaar gaan kijken. In de bouwvergaderingen bespreken. Bestaande rekenkist: kijken hoe die structureel kan worden ingezet. Belemmerende factoren bespreken en een oplossing proberen te bedenken b.v. in de vorm van een circuitmodel. In bouwvergaderingen bespreken. De tweede rekenkist verder afmaken nadat punt 2 is afgestemd. Daarna de rekenkist ook inzetten. In bouwvergaderingen / teamvergaderingen bespreken en evalueren. Leerkrachten bovenbouw Leerkrachten bovenbouw Leerkrachten bovenbouw (tijdpad) september 2011 juni 2012 september 2011 oktober 2011 januari 2012 juni 2012 De cursus met sprongen vooruit volgen voor 5 en 6. Nog te bepalen Nog te bepalen CHECK Differentiatie op de planborden. Niet alle leerlingen hoeven hetzelfde werk te maken. Er komt een driedeling op de planborden. Dit wordt in kleur aangegeven: Groen zijn de zwakkere kinderen, die meer instructie nodig hebben Blauw of zwart is de middengroep Rood: is plusgroep, die extra stof nodig hebben 20

21 ACT Belangrijk is om voor de hele goede leerlingen nog wat extra verrijkingsstof te geven. Op het smartbord staan ook uitdagende opdrachten. In de groep gaan we ook voor rekenen en lezen op basis van LOVS toetsen en pre toetsen de leerlingen in 3 groepen verdelen. -instructie onafhankelijk -instructie gevoelig -instructie afhankelijke leerlingen *Rekenkist: We starten in de groepen weer met de eerste rekenkisten. De kisten zijn aangevuld. Er is een schema gemaakt op welke tijd wie met de kisten gaat werken. Voor elke groep is er een kist. Belemmerende factoren blijven tijd, plaats... Tweede rekenkist: oppervlakte: is begin mee gemaakt. De kaarten zijn gelamineerd, de kisten zijn er. Gebruiksmaterialen moeten er nog in. *Met sprongen vooruit : Een leerkracht van de bouw heeft de cursus afgerond en de spellen zijn aangeschaft. *Overige teamleden van de bouw gaan het komend schooljaar de cursus : Met sprongen vooruit volgen. *Komend schooljaar in verband met andere prioriteiten beperktere aandacht voor dit onderdeel. Centraal thema is dan : de afstemming van de planborden in de verschillende bouwen op elkaar ICT Smart borden PLAN Uit de risico analyse en ICT ontwikkelingen hebben we besloten om een start te maken met het werken met Smart borden. Leerkrachten hebben dit ook uitgesproken naar aanleiding van de door hun ingevulde ICT monitor en de informatiebijeenkomst bij Focus. Daarnaast hebben leerlingen dit ook aangekaart in de leerlingenraad. We hebben het vorig schooljaar 2 verrijdbare borden aangeschaft. Daarnaast hebben we de cursusbijeenkomsten gevolgd van Marie Joze Tummers (Smart) Daarnaast heeft de ICTer van de school nog intern een tweetal vervolgbijeenkomsten gegeven. Het zich eigen maken van de software kost meer tijd dan verwacht. Dit jaar zal meer in het teken staan van de implementatie van het bord in de lespraktijk. DO WAT (manier, middelen en Evaluatie) De aangeboden oefeningen/leerstof/cursus van het schooljaar m.b.t. het smartboard nog eens herhalen en oefenen/toepassen/verdiepen in de klassensituatie. Voor het gebruik van het smartboard zal een schema worden samengesteld zodat iedere groep op vaste tijden het smartboard, minstens op 1 dag per week, in de klas heeft. CHECK WIE (betrokkenen) Alle leerkrachten en ICTer. ICT-er helpt bij vragen van de leerkrachten Leerkrachten in overleg met directie/ict-er WANNEER (tijdpad) September 2011 De basiscursus Smartborden (Notebooksoftware) is nog eens grotendeels herhaald bij een groep leerkrachten. Toch blijft het moeilijk. In het begin van het schooljaar waren er slechts 2 verrijdbare Smartborden. Leerkrachten konden in de praktijk weinig oefenen. Het geleerde ging 21

22 ACT zo vaak verloren. De grote, vaak onhandige Smartborden, zijn niet goed te plaatsen in de vaak volle klaslokalen Halverwege het schooljaar hebben we het aantal vaste borden uitgebreid. Dit betekent dat meer leerkrachten intensiever met de borden gaan werken. Het aantal Smartborden in het komend jaar uitbreiden. Op deze manier zijn leerkrachten beter in staat om het geleerde direct toe te passen in hun groep. Tijdens bouwvergaderingen het gebruik en de software centraal stellen. (leren van elkaar) PLAN Implementatie methode Voortgezet technisch lezen Uit diverse school- en trendanalyses bleek dat met name de resultaten op het gebied van technisch lezen minder worden. Dit is met name te constateren in de groepen 3 t/m 5. Ook het aantal D en E leerlingen is in deze groepen groter. Maken we een analyse van de zorg op onze school dan zien wij bij de zorgleerlingen dat de meeste van deze leerlingen een handelingsplan hebben op het gebied van taal/lezen. Uit onderzoek blijkt dat instructie een van de belangrijkste succesfactoren is bij het leren lezen. In de groepen 4 en hoger hebben wij op het gebied van voortgezet technisch lezen een nieuwe methode aangeschaft. Dit jaar is het doel het implementeren van deze methode in de praktijk. Hiervoor willen wij een taalleesspecialist inschakelen, die ook eventueel het leesonderwijs op onze school nader zal bekijken DO WAT WIE (betrokkenen) WANNEER (tijdpad) (manier, middelen en Evaluatie) Implementatie methode In bouw overleg Aug-dec Voortgezet technisch lezen Begeleiding taal-leesspecialist bij Data afspreken Aug-jan invoering methode Taal-leesspecialist bekijkt mogelijk Leerkrachten Sept-dec ons leesonderwijs en formuleert verbeterpunten Dit schooljaar gaan we voor het eerst werken met de nieuwe methode Estafette CHECK Om de methode goed te implementeren in de praktijk hebben we begeleiding gevraagd bij O2. (Jan Ramakers) Tijdens een aantal bouwvergaderingen hebben we gesproken over: -invoering toetssite Estafette -organisatie en planning -didactische aanpak -aanpak 1,2 en 3 leerlingen -instructie. De toetssite voldeed niet aan onze verwachtingen. Wel hebben wij dit jaar als proef gebruik gemaakt van de Notebook software (Smartbord) van Estafette voor groep 4. De invoering van de methode is goed verlopen. In de hogere groepen zijn er nog enkele aandachtspunten die het komend jaar verbeterd dienen te worden De notebook software van Estafette voor groep 4 is van meerwaarde. ACT Komend jaar de software aanschaffen voor groep 5 Voortzetten van aanpak 1,2 en 3 leerlingen. Passend onderwijs : opstellen zorgprofiel 22

23 PLAN In het kader van passend onderwijs moet elk kind het onderwijs krijgen dat het beste bij zijn talenten en beperkingen past. Dit kan in het speciaal onderwijs zijn, maar ook met extra ondersteuning in het reguliere onderwijs. Met die zorgplicht krijgt elk bestuur de opdracht om voor elke aangemelde of toegelaten leerling een passend onderwijsaanbod te bieden. Om dit goed te kunnen realiseren dient elke school een zorgprofiel op te stellen. We hebben het afgelopen jaar de studiedag : Kind op de gang, gevolgd van het AVS. Dit jaar zal er een nadere uitwerking gemaakt worden van ons zorgprofiel, naar aanleiding van bovengenoemde studiedag De uitgesproken ambitie/ontwikkelvelden waar we de komende jaren aan willen gaan werken: -dyslexie/lezen en taalproblemen -ADHD / onrust en concentratieproblematiek -Hoogbegaafdheid Dit schooljaar hebben we gekozen voor : dyslexie/lezen en taalproblemen DO WAT (manier, middelen en Evaluatie) Wat betreft lees- en taalproblemen hebben we hierboven al een aantal verbeterpunten geformuleerd. Team volgt een cursus dyslexie op maat door een dyslexie specialist. (ambulante begeleider SBO) CHECK ACT WIE (betrokkenen) Alle leerkrachten Cursusleiding: Jacqueline Schols SBO WANNEER (tijdpad) Nog nader te bepalen Directie heeft contacten gelegd met ambulante begeleider SBO (dyslexie specialist) Jacqueline Schols. In overleg met haar hebben wij 3 cursusbijeenkomsten opgezet voor alle teamleden. De cursus hebben we afgestemd op onze beginsituatie en vragen m.b.t. dyslexie. De bijeenkomsten voor het hele team hebben plaatsgevonden in het kader van deskundigheidsbevordering op 31 jan, 27 febr en 5 april. Geleerde in praktijk brengen. Geen verdere vervolgstappen. PLAN DO INTRA NET Kindante heeft besloten tot invoering van een intranet voor alle scholen. Er zijn namelijk een aantal voordelen t.o.v. het gebruik van het internet. Via intranet kan men eenvoudiger, sneller en efficiënter samenwerken, informatie delen, informatie ontsluiten etc. En dat op een heel gebruiksvriendelijke manier. Wat Wie Wanneer Inventarisatie Hoe intranet op school kan werken. Wat er gaat veranderen. Beheerderstraining: 2 personen ICT er en directielid Ict-er en nog 1 leerkracht of directielid. Training door Bouwmeestergroep Pilot? 29 september 9.30 uur 4 Oktober uur Workshop team : 3 uur Team Studiemiddag woensdag 9 november van uur Bouwmeestergroep Daarna voor iedere rol in de organisatie de beginfunctionaliteit vaststellen ICT-er, directie, team stellen vast en ICT-er voert uit. 23

24 en aanbrengen: wie ziet welke knoppen en langs welke weg wordt de gebruikersfunctionaliteit uitgebreid? Draagvlak creëren( gemak, Directie/ict-er snelheid, functionaliteit) Evalueren Ict-er/directie/team In teamvergadering 13 december 2011 De geplande activiteiten hebben allemaal plaatsgevonden. De beheerderstraining is CHECK gevolgd door de ICT er en directeur. Tijdens de studiemiddag van 9 november hebben alle teamleden de workshop Intranet van de Bouwmeestergroep gevolgd. Alle medewerkers hebben de mogelijkheid om van intranet gebruik te maken. ACT In de praktijk blijkt dat er veel mogelijkheden zijn maar dat er zowel op school als op stichtingsniveau nog weinig gebruik van wordt gemaakt. PLAN Esis B Kindante wil voor alle scholen ESIS B invoeren. Wij gebruiken Esis B al gedeeltelijk. Voor ons betreft het een aantal aanpassingen. DO WAT (manier, middelen en Evaluatie) Informatiebijeenkomst-studiemiddag Esis B -invoeren gegevens -maken van overzichten CHECK ACT WIE (betrokkenen) Alle teamleden WANNEER (tijdpad) Studiemiddag/teamvergadering Op woensdag 16 mei heeft de studiemiddag Esis B voor alle teamleden plaatsgevonden. De bijeenkomst werd verzorgd door Claudia de Rooy. Leerkrachten zijn in staat om bepaalde zaken in Esis B in te voeren, op te zoeken en uit te printen. (toetsresultaten, dossier, journaal enz) Leerkrachten zoveel mogelijk zelfstandig bovengenoemde zaken laten uitvoeren. Opstellen nieuw schoolplan PLAN In het kader van nieuwe schoolplanperiode opstellen nieuw schoolplan adhv sterkte/zwakte analyse. Documenten die hiervoor gebruikt worden zijn KMPO Kwaliteitsvragenlijsten (personeel,ouders en leerlingen); inspectierapport, visie en gegevens uit jaarplannen en jaarverslagen. Schoolplanperiode is uitgesteld naar (Kindante) DO WAT WIE (betrokkenen) WANNEER (tijdpad) (manier, middelen en Evaluatie) Inventariseren van evaluaties o.a. -ontwikkelingen in het onderwijs -jaarverslag, trendwatch -evaluatie en analyse opbrengsten -evaluatie en analyse kwaliteitsvragenlijsten -beoordeling inspectiebezoek -zorgprofiel passend onderwijs Directie en IB September/oktober 24

25 -WSNS, Kindante ontwikkelingen Op basis van deze inventarisatie prioriteiten stellen voor de komende 4 jaar Kris Verbeeck KPC zal ons hierin begeleiden Beschrijven van het nieuwe schoolplan Nieuw schoolplan voorleggen aan MR CHECK ACT Alle teamleden Studiemiddag 13 oktober 2011 Directie, IBer en Kris Februari-april Verbeeck Directie Mei-juni 2012 MR Dit uitgebreide proces is verlopen zoals we hadden gepland. Alle betrokken partijen hebben hierbij hun inbreng gehad. Na het inventariseren van gegevens uit verschillende documenten en bronnen (zie boven), hebben wij tijdens een studiemiddag en verschillende vergaderingen prioriteiten gesteld. Deze prioriteiten zijn deels uitgewerkt in onze beleidsopties voor de komende jaren. Daarnaast zijn alle andere hoofdstukken herschreven zodat ze een beeld geven van de huidige en toekomstige situatie. Het schoolplan heeft de instemming van de MR en is verstuurd naar Kindante en inspectie. Het schoolplan vertalen naar 4 jaarplannen. Voortgang: Op basis van ons 4 jaren schoolplan, een risico analyse, de trendwatch en de uiteindelijke bevindingen (acts) van dit jaarverslag hebben we een nieuw operationeel jaarplan opgesteld voor het schooljaar Op deze wijze werken wij systematisch, volgens de PDCA cyclus aan de kwaliteit van ons onderwijs. 25

OPERATIONEEL JAARPLAN

OPERATIONEEL JAARPLAN E-mail website Kath. Basisschool OVERHOVEN Geldersestraat 28 6136 AT Sittard 046-4512370 info@bsoverhoven-sittard.nl www.bsoverhoven-sittard.nl OPERATIONEEL JAARPLAN 2012-2013 Vooraf: We werken volgens

Nadere informatie

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart

KATERN. CITO Eindtoets k.b.s. De Langewieke. Dedemsvaart KATERN CITO Eindtoets 2015 k.b.s. De Langewieke Dedemsvaart CITO Eindtoets RESULTATEN. 1. Uitgangssituatie Het leerlingenaantal Jaar 2008-2009 21 2009-2010 19 2010-2011 25 2011-2012 28 2012-2013 25 2013-2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE CHRISTELIJKE BASISSCHOOL DE ONTMOETING School : de Christelijke basisschool De Ontmoeting Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17YO Onderzoeksnummer : 94844 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Basisschool Overhoven Een school waar het goed vertoeven is

Basisschool Overhoven Een school waar het goed vertoeven is Basisschool Overhoven Een school waar het goed vertoeven is Kernbegrippen Structuur kleinschaliger Sfeer Laagdrempelig Hoge opbrengsten Ons schoolconcept GOED GESTRUCTUREERD ONDERWIJS MET OOG VOOR ZELFVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij o.b.s. De Carrousel, loc. Windmolen Plaats : Heerhugowaard BRIN-nummer : 14GU Onderzoeksnummer : 123227 Datum schoolbezoek : 4 juli 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE GROENE HOEK School : basisschool De Groene Hoek Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 12ZA Onderzoeksnummer : 89302 Datum schoolbezoek : 7 december 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 22KL Onderzoeksnummer : 121421 Datum schoolbezoek : 10 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar

Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar Jaarverslag basisschool de Vijf-er schooljaar 2015-2016 Beleidsterrein Nadere uitleg en beschrijving 1. Leiderschap Er is per 1 februari afscheid genomen van dhr. R. Aangeenbrug als directeur. Met ingang

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud

Jaarverslag. 1 Inleiding. September 2014. Inhoud DEEL 1 NUMMER 2 Jaarverslag September 2014 Inhoud 1 Inleiding 1 Leerlinggegevens 2 Resultaten 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Formatie 4 Tevredenheidsenquête 5 Brede school 6 Bijzondere ontwikkelingen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Achtbaan, locatie Appelvink

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. obs Achtbaan, locatie Appelvink RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij obs Achtbaan, locatie Appelvink Plaats : Veenendaal BRIN-nummer : 13AN Onderzoeksnummer : 123184 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 Jaarverslag Primato scholen over schooljaar 2013-2014. 1 Jaarverslag schooljaar 2013-2014 O.B.S. de Piramide vestiging Willemschool Marskant 85 7551 BT Hengelo 074-2913764 willemschool@obspiramide.nl www.obspiramide.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718

4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS. Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 4?^ ' \/ Lr- Ö RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BERG EN BOS QLIOOO Z^ School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Basisschool Berg en Bos Apeldoorn 17NG 94718 Datum schoolbezoek Datum vaststelling

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK

H.a- gbyfe RAPPORT  ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK poj H.a- gbyfe RAPPORT " ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL DE MEULEHOOK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer R.K. basisschool De Meulehook Geleen 08KT 111394

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Hoorn Plaats : Oudenhoorn BRIN-nummer : 13ZO Onderzoeksnummer : 121812 Datum schoolbezoek : 14 april 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KATHOLIEKE BASISSCHOOL WILLIBRORD School : Katholieke Basisschool Willibrord Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 27NV Onderzoeksnummer : 94920 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OBS DE ZOEKER School : obs De Zoeker Plaats : Zaandijk BRIN-nummer : 19DK Onderzoeksnummer : 94489 Datum schoolbezoek : 9 mei 2007 Datum vaststelling : 4 juli 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS PARKWIJCK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "PARKWIJCK" School : Obs "Parkwijck" Plaats : Utrecht BRIN-nummer : 27CM Onderzoeksnummer : 70293 Datum schoolbezoek : 26 juni 2006 Datum vaststelling : 25 september 2006

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2011

Rapportage Eindresultaten 2011 Rapportage Eindresultaten 2011 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 21 oktober 2011 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin

Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Document Opbrengsten Gereformeerde Basisschool Benjamin Gereformeerde Basisschool Benjamin Koolweg 9, 6446 TM Brunssum 045-5216561, www.gbbenjamin.nl Maart 2015 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS DE VIJVER School : OBS De Vijver Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AX Onderzoeksnummer : 112596 Datum schoolbezoek : 7 en 8 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen

Schoolzelfevaluatie. Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Antoniusschool Kwaliteit & Zorg in de groepen Regelmatig wordt in de Nieuwsbrief extra aandacht gegeven aan de diverse facetten van de Kwaliteit & Zorg in de groepen op de Antoniusschool. Dit betreft de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 23-6-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Plaats : Wemeldinge BRIN-nummer : 06EU Onderzoeksnummer : 117605 Arrangementsnummer : 79479 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie