Energiedossiers*+jdens* het*luxemburgse* voorzi6erschap*

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiedossiers*+jdens* het*luxemburgse* voorzi6erschap*"

Transcriptie

1 8/07/15 1 Energiedossiers+jdens hetluxemburgse voorzi6erschap 8juli2015 JanHaers AIB EnergieEa6achéPV HetLetsevoorzi6erschap(1 ste helj2015) MededelingECoverdeEnergie4Unie RaadsconclusiesopRaadEnergievan8juni2015 Mededelingoverinterconnec?es(interneenergiemarkt) Vooruitgangsrapportbetreffendede2020doelstelling voorhernieuwbareenergie ILUC AkkoordtussenEPenRaadintweedelezing EFSI4fonds Financieringenergieprojecten Akkoordoverregelgevendkader 8/07/15 2 Raden+jdenshetLetsevoorzi6erschap RaadEnergie5maart2015 EnergieUnie EuropeseRaad19/3/2015 ConclusiesoverEnergieUnie InformeleRaadEnergie15416/4/2015 Hernieuwbareenergieenbiodiversiteit Regionalesamenwerking Verwarmingenkoeling RaadEnergie8/6/2015 Beleidsdebatbevoorradingszekerheid ConclusiesoverEnergieUnie Interna?onaleenergierela?es LunchdebatoverLNGengasopslag EnergieUniepakketvan25/2/2015 Mededeling EenkaderstrategievooreenweerbareEnergie Uniemeteenvooruitziendklimaatbeleid Annexmetstappenplanen+mingvanini+a+even Mededeling RoadmaptoParis Interna+onaalklimaatakkoordeind2015 Mededelingoverinterconnec+estussendena+onale energienetwerken Link: h6p://ec.europa.eu/priori+es/energyeunion/

2 8/07/15 8/07/15 WatisdeEnergieUnie? Eénvande10prioriteitenvandeCommissieJunckeris: EenweerbareEnergieUniemeteenvooruitziendklimaatbeleid Concept EnergieUnie gelanceerddoordonaldtuskineenoproep naarmeereuropesesamenwerkingomdegasbevoorradingte verzekerenindecontextvandeoekraïnecrisis EnergieUnie: StaatvoorbesefdateengrotereEUcoördina?enodigisvanhet Europeseénna?onaleenergiebeleidomdestrategische energiedoelstellingenterealiseren. Belangrijkerolvoordeverdereeenmakingvande gefragmenteerdena?onaleenergiemarkten Nietalleenenergie,ookklimaat,leefmilieu,transport, compe??viteit,landbouwenexternbeleidkomenaanbod. EnergieUnie(vervolg) Aangekondigdeini?a?even,onderandere: Herzieningverordeningbevoorradingaardgas Mededelingoverdeenergiemarktopkleinhandelsniveau Mededelingoverhet marktdesignvandeelektriciteitsmarkt Herzieningvanderichtlijnenergie4labelling HerzieningEnergie4efficiën?eRichtlijn(2016) HerzieningRichtlijnenergie4efficiën?egebouwen(2017) HerzieningETS(2015) Strategievoor verwarmingenkoeling EffortSharingDecisionnon4ETS(2016) Emissiereduc?esinLULUCF HerzieningrichtlijnHE,duurzaamheidbio4energie Transpor?ni?a?even(o.a.strategieduurzaamtransportin2016) Herzienac?eplan(SET4Plan)inverbandmetenergietechnologie (2015) De EnergieUnie (vervolg) Bevoegdhedenvoorenergieenklimaatzijnnusamengebrachtonder dezelfdecommissarissen. Geenimpactopdebevoegdhedentoegewezenaande raadsforma?esenergieenleefmilieu. Demededelingbevateenbeleidsstrategie,ac?eplanenkalendermet ini?a?evengebaseerdopvolgende dimensies : Bevoorradingszekerheid Interneenergiemarkt Eenkoolstofarmeenergiemix Energie4efficiën?e Onderzoekeninnova?e. Conclusies EuropeseRaad maart2015 RaadEnergie(8/6/2015) ILUC(Indirectlandusechange) Voorstel(2012) wijzigingvanrichtlijnenheenbrandstoiwaliteit duurzaamheidscriteriavoorbiobrandstoffenteverstrengen Broeikasgasemissiesalsgevolgvanindirecteimpactophet landgebruik Beperkingbiobrandstoffenvande1 ste genera?e,aanmoediging geavanceerdebiobrandstoffen AkkoordtussenEPenRaadintweedelezing(april2015) 7%capvoorbiobrandstoffen1 ste genera?e Indica?evena?onaledoelstellingbiobrandstoffen2 de genera?e Mitsmo?veringkanafgewekenwordenvanreferen?evan0,5%. Rapporteringiluc4emissies Biobrandstoffen2 de genera?e Duurzaamheid:afvalhiërarchie,biomassacascadering,impactop grondkwaliteit Dubbeltellingm.b.t.10%doelstellingHEintransport Elektriciteit:wegtransportx5,spoortransportx2,5m.b.t10%doelst. 3 4

3 8/07/15 5 EFSIEfonds Junckerini?a?efvooreeninvesteringsfonds( EFSI )in samenwerkingmeteuropeseinvesteringsbank Bevorderingeconomischegroeidoorfaciliteringvan investeringen Onderanderebedoeldvoordebevorderingvanenergie4 infrastructuur,hernieuwbareenergieenenergie4efficiën?e. Verordeningwerdgoedgekeurd. Fondsmoetinzomeropera?oneelworden. MogelijkheidomEIBteconsulterenvoortoelich?ngoverde haalbaarheidvanprojecten Vooruitgangsrapporthernieuwbareenergie Gepubliceerdop16/6/ doelstellingenrichtlijnhernieuwbareenergie Algemenena?onaledoelstellingenHE 19lidstatenzoudenin2020doelstellingoverschrijden. Belgiërespecteerttussen?jdsedoelstellingen,maarnog aanzienlijketoenamenodig. ECwijstopmogelijkhedensamenwerkingsmechanismen. 10%doelstellinghernieuwbareenergieintransport Globaalnogslechtsvoordehelkgerealiseerd Refit Estudieoverrichtlijnhernieuwbareenergie Posi?eveevalua?e 8/07/15 6 Andereini+a+even+jdens1 ste helj 2015 Smartspecialisa?onplalormonEnergy Gelanceerdop26/5/2015 Helptlidstatenenregio someucohesiefondseninverband metduurzameenergietebenunen StudiesinopdrachtvanEC: Energypovertyandvulnerableconsumersintheenergy sectoraccrosstheeu:analysisofpoliciesandmeasures EnergyuseintheEUfoodsector:Stateofplayand opportuni?esforimprovement (JRC) HetLuxemburgsevoorzi6erschap(2 de helj2015) Vergaderingen: DG senergieenklimaat,15juli:energiegovernance SET4Planconferen?e21422septemberinLuxemburg InformeleRaadEnergie23september Succesvollebusinesscasesvoorcleantechensmart technologies Synergieenergieenontwikkelingssamenwerking Europesefinancieringsinstrumentenvoorenergie RaadEnergie,26november Oriënterenddebatmarketdesignelektriciteitsmarkt Energielabelling Raadsconclusiesenergiegovernance StateoftheEnergyUnion EuropeseRaad17/18december StocktakingEnergieUnie

4 8/07/15 7 HetLuxemburgsevoorzi6erschap PrioriteitenEdossiers EnergieUnie:raadsconclusiesovergovernance,inputaan EuropeseRaadovereersterapport StateoftheEnergyUnion Herzieningvanderichtlijnenergielabelling(15/7) Interneenergiemarkt Mededelingoverhetmarktdesign(15/7) Mededelingoverkleinhandelsmarkt(15/7) 2 de lijstprojectengemeenschappelijkebelang(pci) HerzieningvandeGasverordening(bevoorradingszekerheid) StrategievoorLNEengasopslag Verwarmingenkoelingstrategie GeactualiseerdSET4Plan Financiering EFSI,beterecoördina?evanEuropesefinanciële instrumenten Synergietussenenergiesectorenontwikkelingshulp HerzieningETS(15/7) Interneelektriciteitsmarkt Marketdesign Consulta?evemededelingjuli2015,voorstelregelgevingin 2016 Nieuwmarktmodelofmarktdesignnodigvoor elektriciteitsmarkt Integra?ehernieuwbareenergie Variabeleenergiebronnen,decentraleproduc?e Flexibelerelektriciteitssysteem:vraagsturing,opslag, interconnec?es,flexibeleproduc?ecapaciteit S?mulansenvoorinvesteringen Teweiniginvesteringeninflexibelecapaciteit(gas) Lageelektriciteitsprijzen(groothandel),lage steenkoolprijzen,hogegasprijzen,lagekoolstofprijsets Noodaancapaciteitsmechanismen? Regionalesamenwerking 8/07/15 8 Interneelektriciteitsmarkt Energiemarktenopkleinhandelsniveau MededelingEC juli2015 Verwachtethema sonderandere: Ac?everolvanconsumentenenprosumentenin energiemarkt Vraagsturing Slimmenetwerken,slimmemeters HerzieningRichtlijnEnergieElabelling Publica?eECop15/7 Wijzigingvanschaaldieenergie4efficiën?eweergeek SchaalvanAtotA+++vervangendoorschaalvanAtotG.

5 8/07/15 Strategievoorverwarmingenkoeling MededelingEC eind2015 Verwarmingenkoelingingebouwenenindustrie Publieksconsulta?etervoorbereidingvanrichtlijn energiepresta?esgebouwen Tot31/10/2015 Onderwerpen: Renova?edoelstellingenoplidstaatniveau Minimumenergiepresta?eniveauvoorverhuurdegebouwen Netwerkenvoorstadsverwarming Energiearmoede Financiering Inseptemberpublieksconsulta?eoverandereaspecteni.v.m. verwarmingenkoeling EnergieUnie Governance Doelstellingen Realisering2030klimaat4energiedoelstellingen Geenna?onalebindende2030doelstellingenvoorHE Coördina?em.b.t.verschillendedimensiesvanEnergieUnie OverlegtussenlidstatenenECentussenlidstatenonderling(regionale samenwerking) Na?onaleklimaat4energieplannen 2017,referen?e4enbeleidsscenario,indica?eve2030doelstellingen, beleidsmaatregelen Stroomlijningenintegra?evanbestaandeplannenen rapporteringen FichesoverenergiesysteemvandelidstatenopgestelddoorEC Tevaliderendoorlidstaten GebundeldefichesenaanbevelingenECwordengepubliceerdals Stateof theenergyunion eind20150 EnergyTour :bilateraaloverlegtussenvice4presidentseiovicen lidstaten 9

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directie Europese en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

d) Pre-lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/txt/?qid=1427120786313&uri=celex:52015dc0080

d) Pre-lex http://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/txt/?qid=1427120786313&uri=celex:52015dc0080 Fiche 1: Mededeling Energie Unie 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Pakket Energie-Unie: Een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering

Nadere informatie

Bijgaand stuur ik uw Kamer het verslag van de Energieraad die op 8 juni 2015 plaatsvond in Luxemburg.

Bijgaand stuur ik uw Kamer het verslag van de Energieraad die op 8 juni 2015 plaatsvond in Luxemburg. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directie Europese en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Overzicht 1. Klimaat en energie: waar zijn we? 2. Waarom een nieuw raamwerk voor 2030? 3. Belangrijkste elementen 2030

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directie Europese en Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Preventie in actie. Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014

Preventie in actie. Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014 Preventie in actie Chantal Duret OCMW van Soignies Brussel 19 juni 2014 10 jaar sociale energiebegeleiding Via individuele opvolging SOIGNIES : 26.509 inwoners 11.510 gezinnen Ons OCMW: Service d Action

Nadere informatie

Resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2009 over oplossingen voor de uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (2008/2212(INI))

Resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2009 over oplossingen voor de uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (2008/2212(INI)) Uitdagingen in verband met de aardolievoorziening P6_TA(2009)0118 Resolutie van het Europees Parlement van 11 maart 2009 over oplossingen voor de uitdagingen in verband met de aardolievoorziening (2008/2212(INI))

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014).

EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies van de Europese Raad (26/27 juni 2014). EUROPESE RAAD Brussel, 27 juni 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 COC 2 BEGEEIDEDE OTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: EUROPESE RAAD 26/27 JUI 2014 COCUSIES Hierbij

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1530 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Voor de delegaties gaan hierbij de door de Europese Raad tijdens bovengenoemde bijeenkomst aangenomen conclusies.

Voor de delegaties gaan hierbij de door de Europese Raad tijdens bovengenoemde bijeenkomst aangenomen conclusies. Europese Raad Brussel, 24 oktober 2014 (OR. en) EUCO 169/14 CO EUR 13 CONC 5 BEGEEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Europese Raad (23 en 24 oktober 2014)

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013 2014. Masterproef van de opleiding Master in de rechten. Ingediend door.

Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent. Academiejaar 2013 2014. Masterproef van de opleiding Master in de rechten. Ingediend door. Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013 2014 Juridische beperkingen en opportuniteiten voor de invoering van slimme energiemeters en - netten in Vlaanderen Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2011 (OR. en) 15624/11 ECOFI 686 EF 138 MI 498

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 17 oktober 2011 (OR. en) 15624/11 ECOFI 686 EF 138 MI 498 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 17 oktober 2011 (OR. en) 15624/11 ECOFI 686 EF 138 MI 498 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

Klimaatbeleid in andere EU-landen

Klimaatbeleid in andere EU-landen Klimaatbeleid in andere EU-landen Een verkenning P. Kroon ECN-C--05-075 Augustus 2005 Verantwoording Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van advieswerkzaamheden in het kader van de tweede evaluatienota

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 516 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid

Project ZON. Hoofdvraag. Uitvoering. Regionale afstemming op en inbreng Deltaprogramma. Samenwerking met regio Zuid Project ZON Hoofdvraag huidige droogte situatie (2010) gevolgen van de klimaatverandering (2050) zinvolle maatregelen Uitvoering gebied Regio-Oost aansturing vanuit RBO projectgroep Regionale afstemming

Nadere informatie

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015

Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 AGENDAPUNT 2015.07.09/4 BC 15-002 Voorstel voor de vergadering van: de bestuurscommissie Midden-Nederland Datum vergadering: 9 juli 2015 Onderwerp: Concept verslag BC 26 maart 2015 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

.=^i*rovi NCI E. Mededeling FLEVOLAND 2007-2013.

.=^i*rovi NCI E. Mededeling FLEVOLAND 2007-2013. ir.=^i*rovi NCI E TT FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Evaluatie TMl-regeling 2007-213 Doel van deze mededeling: Met deze mededeling wordt een toezegging afgedaan van gedeputeerde Appelman inzake het informeren

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

8993/15 jel/gys/hw 1 DG G 3 C

8993/15 jel/gys/hw 1 DG G 3 C Raad van de Europese Unie Brussel, 21 mei 2015 (OR. en) 8993/15 DATAPROTECT 83 ECO 63 IND 81 COMPET 231 DIGIT 39 MI 322 PI 34 NOTA van: aan: nr. vorig doc.: Betreft: het Comité van permanente vertegenwoordigers

Nadere informatie

Beantwoording vragen Algemeen Overleg Energie d.d. 8 september 2005

Beantwoording vragen Algemeen Overleg Energie d.d. 8 september 2005 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 30 september 2005 E/ESV/5058994 Onderwerp Beantwoording vragen Algemeen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Commissie industrie, onderzoek en energie

EUROPEES PARLEMENT 2014-2019. Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie industrie, onderzoek en energie 2014/2153(INI) 3.2.2015 AMENDEMENTEN 772-821 Ontwerpverslag Algirdas Saudargas (PE541.614v01-00) Europese strategie voor energiezekerheid

Nadere informatie

VAKANTIEVAREN. Onderwerpen

VAKANTIEVAREN. Onderwerpen VAKANTIEVAREN Zoektocht naar nieuwe klanten Jan Ybema / Projectleider Vakantievaren Onderwerpen Ontstaansgeschiedenis & doelstelling Wat is Vakantievaren nu eigenlijk? Website ontwikkeling Vindbaarheid

Nadere informatie

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final

Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.11.2014 COM(2014) 903 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, DE EUROPESE CENTRALE BANK, HET EUROPEES ECONOMISCH

Nadere informatie

Assetmanagement & FMECA

Assetmanagement & FMECA Assetmanagement & FMECA De Waternet-aanpak 526 maart mei 2015 Eric Voost Assetmanagement is niks doen Tenzij je WEL wat moet doen Systeem Lange termijn: 30-50 jaar Stelsel Middellange termijn: 5-30 jaar

Nadere informatie