De bepalingen waarvoor geen AW wordt verzocht zijn in bijgaande tekst gerenvooieerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bepalingen waarvoor geen AW wordt verzocht zijn in bijgaande tekst gerenvooieerd."

Transcriptie

1 Afdeling Adviesorganisatie Direct nummer E-malladres verkuilen(s)awvn.nl VERTROUWELIJK Ministerie van Sociale Zaken^STWe'rkgelegenheid (SZW)/Arbeidsinspectie Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus LV 'S-GRAVENHAGE Postbus AB 's-6ravenhage Bezuldenhoutsev/eg AV 's-gravenhage Telefoon: Fax: AWVN ABNAMRO NL80 ABNA KvK Werkgeverslijn +31 (0) Datum 27 juli 2015 Van Pieter Verkuilen Onderwerp Aanbiedingsbrief Geachte heer, mevrouw. Namens partijen betrokken bij bovengenoemde cao, te weten Groothandel in Bloemen en Planten te Aalsmeer, FNV Bondgenoten te Utrecht, CNV Dienstenbond te Hoofddorp delen wij u hierbij mede dat zij overeenstemming hebben bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 juni Wij verzoeken u de daarvoor in aanmerking komende bepalingen algemeen verbindend te verklaren. De bepalingen waarvoor geen AW wordt verzocht zijn in bijgaande tekst gerenvooieerd. De AVV wordt aangevraagd voor de looptijd van de cao, te weten van 1 juli 2014 tot en met so juni In verband met dit verzoek zenden wij u hierbij de volgende documenten: de gerenvooieerde cao definitieve cao gemarkeerde cao opgave actuele representativiteitsgegevens Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet. Pieter Verkuilen Senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen Werkgeversvereniging AWVN: voorsprong door goed werkgeverschap.

2 Eyck, P. van Van: Verkuilen, mr. P.J.H.T. Verzonden: woensdag 29 juli :24 Aan: Eyck, P. van CC: IJsselmuiden, N. Onderwerp: cao groothandel bloemen en planten Geachte mevrouw van Eyck, Hierbij bevestig ik u het volgende: Artikel 26 lid 3 sub b: de woorden "1 januari 2015, en'" dienen als gerenvoyeerd te worden aangemerkt. Artikel 26 lid 5: de zin "Per 1 januari 2015 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen verhoogd met 1,5%" dient als nietgerenvoyeerd te worden aangemerkt. Met vriendelijke groet, Pieter Verkuilen Senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen AWVN Adviesorganisatie Den Haag Voorsprong door goed werkgeverschap Wanneer u deze print, recycle het papier dan alstublieft 25-8: Social beleid straks. Hét debat. Praat mee over de toekomst van sociaal beleid in Nederland. Meer weten? Aanmelden? /w w w. a w v n. n 1 /a c t u e e 1 / c u r s ii s s e n- e n ^ b i j een koms t en/zomercl eba t~-2 Op al onze offertes, opdrachten, diensten en adviezen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing

3 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS (bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend verklaring) Bij een avv-verzoek dienen de representativiteitsgegevens en de hiervoor gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier Is vereist blj een representativiteitspercèntage onder de 60% en ingeval beargumenteerde bedenkingen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven. INHOUD 1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE Werkgeversgegevens O Direct aan de cao gebonden werkgevers O Werkgevers gebonden door de werkingssfeer Gegevens werkzame personen O Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO O Personen gebonden door de werkingssfeer TOELICHTING Gehanteerde onderzoeksmethode Gebruikte bronnen Wijze van meting Relatie tot de werkingssfeer Actualiteit van de cijfers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwétgeving Datum, 24 AUGUSTUS 2010 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner Pagina 1

4 1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE Het algemeen verbindend verklaren (avv) van bepalingen van een cao vereist dat naar het oordeel van de minister de cao-bepalingen waarop het avv-verzoek betrekking heeft, moeten gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen. Dit meerderheidsvereiste wordt bepaald aan de hand van de representativiteitsgegevens. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend: het aantal personen werkzaam bij werkgevers gebonden door de cao, die naar aard van hun functie c.q. werkzaamheden binnen de werkingssfeer van de cao vallen (teller), gedeeld door het totale aantal personen, dat binnen de werkingssfeer van de cao zou vallen. Indien de cao algemeen verbindend zou worden verklaard (noemer). De in de cao gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van het totale aantal personen dat in zowel de teller als de noemer wordt gehanteerd. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook opdrachtnemers worden gerekend, indien in de cao geregeld is dat deze ook op hen van toepassing is. Uitzendkrachten in dienst van een andere (uitzend)werkgever dienen niet te worden meegeteld. Gezien de verstrekkende consequenties van het algemeen verbindend verklaren van een cao is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van: reproduceerbaarheid validiteit Interne consistentie onderzoekstechnische kwaliteit, en actualiteit Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren. Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op dejuiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten. Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet In beide gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moet in teller en noemer vergelijkbaar zijn. Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen. De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de cao. Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen. Een uitgebreide beschrijving van de eisen die aan de representativiteitsopgave worden gesteld, is te vinden in het onderzoek dat Research voor Beleid In 2009 heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken^ Dit rapport is te vinden op de website cao.szw.nl. Research voor Beleid, Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken. Stand van zaken 2008, Eindrapport, Zoetermeer, juni 2009 Pagina 2

5 WERKGEVERSGEGEVENS 1 Direct aan de cao gebonden werkgevers Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van de cao^? 196 Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. Peildatum 1 april Werkgevers gebonden door de werkingssfeer Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van de cao? Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. Peildatum 1 april 2015 De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor Is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een ' ' Is opgenomen te worden aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao. Pagina 3

6 Bestaande bronnen/bestanden Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van: de gebruikte bronnen (ad. 2) de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4) De gebruikte bron voor het aantal werkgevers dat direct valt onder de werkingssfeer is het ledenbestand van de Vereniging van Groothandelaren In Bloemkwekerijproducten (VGB) op peildatum 1 april De gebruikte bron voor het totaal aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer Is het CBS. Het betreft hier SBI-code 4622 Groothandel In Bloemen en Planten met als peildatum 1 april (bron: D2 = &D3 = I&HD= &HDR=G2,T&STB=G1 ) De werkingssfeer van de CAO Groothandel in Bloemen en Planten is als volgt gedefinieerd (artikel 4 Werkingssfeer): 1. a. Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op de natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin: - uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt uitgeoefend of - naast de groothandelsfunctie in sierteeltproducten, werkzaamheden worden verricht bestaande uit het sorteren en / of verpakken en / of bewerken en / of het laden en lossen en vervoeren van de door deze onderneming verhandelde sierteeltproducten. b. Onder groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt verstaan: De bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico bloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltproducten betrekt, naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige ge- en/of verbruikers c.q. verwerkers dan wel groot- of kleinhandelaren. c. Onder bloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltprodukten wordt verstaan: snijbloemen, pot- en tuinplanten en het uitgangsmateriaal voor deze produkten. d. Een onderneming wordt geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de groothandel in sierteeltproducten indien het daarbij betrokken percentage werkuren groter is dan Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van de toepassing op de werknemer met een arbeidsovereenkomst met een werkgever als bedoeld in artikel 1 lid 1, voor zover de werknemer een functie vervult die gelijk of gelijkwaardig is aan een functie in de functiegroepen I tot en met VI zoals opgenomen in het functieraster van bijlage I. 3. Voor werknemers werkzaam In deeltijd zijn de bepalingen van deze CAO naar evenredigheid van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. 4. De bepalingen van deze CAO zijn niet van toepassing op stagiaires en vakantiekrachten, tenzij in de hierna volgende bepalingen uitdrukkelijk anders Is bepaald. De SBI code 4622 die het CBS gebruikt voor het vaststellen van het aantal bedrijven in de groothandel Bloemen en Planten sluit hier bij aan. Deze SBI code 4622 omvat namelijk: - groothandel in bloemen en planten, eventueel in combinatie met het: - gedurende een beperkte periode verzorgen en/of doen opgroeien van bloemen en planten. In de cao wordt ook deze definitie van groothandel bloemen en planten gehanteerd. Pagina 4

7 Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden. Geef een beschrijving van: de representativiteit van de bestanden (ad. 2) uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) de wijze van 'matching' van de bestanden (ad. 1) n.v.t. De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer. Geef een beschrijving van: de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) n.v.t Onderzoek Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête. Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: de gehanteerde methodiek (ad. 1) het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) de respons (ad. 1) de representativiteit van de steekproef (ad. 1) eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1) toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1) zie bijgevoegd onderzoeksverslag Panteia representativiteitsonderzoek groothandel bloemen en planten Extrapolatie Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd. Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) n.v.t. Peildatum Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao. Geef een beschrijving van: de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties In de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) n.v.t. Overig Overige opmerkingen Pagina 5

8 n.v.t. GEGEVENS WERKZAME PERSONEN 3 Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO^ Hoeveel personen worden direct dan wel op basis van artikel 14 van de Wet op de CAO aan de cao gebonden? personen Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. peildatum 1 april 2015 Personen gebonden door de werkingssfeer Wat is het totale aantal personen dat valt onder de werkingssfeer van de cao? personen Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. peildatum 1 april 2015 De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing Is, dienen de vragen waarvoor een ' ' is opgenomen te worden aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Een persoon valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao. Ook anders of niet georganiseerde werkzame personen in dienst van een aangesloten werkgever dienen dus te worden meegeteld. Pagina 6

9 Bestaande bronnen/bestanden Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van: de gebruikte bronnen (ad. 2) de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4) de gehanteerde meeteenheid (ad. 3) N.v.t. Is gebruik gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van: de representativiteit van de bestanden (ad. 2) uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) de wijze van matching van bestanden (ad. 1) Voor het opstellen van de representativiteitsopgave is een telefonische enquête uitgevoerd onder een steekproefvan zowel VGB- als niet-vgb-leden. Het betreft een representatief onderzoek. De steekproef is gebaseerd op het adressenbestand van LISA met alle bedrijven met SBI code 4622 (groothandel Bloemen & Planten), ter controle gematcht met het ledenbestand van VGB. We hebben voor deze twee bestanden gekozen, omdat er geen registratiebestand (meer) is waarin alle bedrijven zijn opgenomen. Tot 1 januari 2015 was dit het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (HBAG). Alle bedrijven in de sector waren verplicht aangesloten bij dit bedrijfschap. Door het ontbreken van zo'n databestand is ervoor gekozen om via verschillende Ingangen een overall databestand te creëren met bedrijven die - met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - tot de sector groothandel bloemen en planten kan worden gerekend. De ingangen zijn de volgende: 1. het VGB ledenbestand; 2. Pensioenfonds Groothandel Bloemen en Planten; 3. LISA-bestand van SBI-code 4622; 4. CBS; 5. UWV Polis-administratie; 6. SUWI bedrijvenregister. Van bovengenoemde zes ingangen zijn er uiteindelijk twee overgebleven. Noch het CBS, SUWI of het UWV was bereid om medewerking te geven. Het Pensioenfonds Groothandel Bloemen en Planten heeft alleen bedrijfsnamen geleverd zonder telefoonnummers. 1. VGB-ledenbestand Voor werkgevers die direct gebonden zijn aan de werkingssfeer van de cao is als bron gebruik gemaakt van het VGB-ledenbestand (peildatum 1 april 2015). Dit bestand bevat alle bedrijven die direct gebonden zijn aan de werkingssfeer en is daarmee representatief. 2. LISA-bestand Voor werkgevers die niet direct aan de werkingssfeer van de cao gebonden zijn (niet VGB-leden), is als bron gebruik gemaakt van een steekproef van bedrijven die bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn Ingeschreven onder de SBI code 4622 (groothandel Bloemen & Planten). Om bedrijven te kunnen benaderen is bij LISA een adressenbestand aangekocht bij met alle adressen die op 1 april 2015 onder SBI-code 4622 vielen. LISA is een databestand met gegevens over alle blj de KvK geregistreerde bedrijven in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Pagina 7

10 De adressen van LISA zijn gematcht met het VGB-ledenbestand (op naam, deels geautomatiseerd en deels handmatig). Dit om te voorkomen dat de steekproefbedrijven dubbel zouden worden ondervraagd. Ook is ter controle een vraag opgenomen of het bedrijf dan wel of geen lid is van de VGB. Op deze wijze zijn ook dubbeltellingen voorkomen. Sluiten de bronnen nlet volledig aan bij de werkingssfeer, geef een beschrijving van: de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) Om te checken of een bedrijf uit het LISA-bestand en welke werknemers van het desbetreffende bedrijf gebonden zijn aan de werkingssfeer van de cao groothandel in bloemen en planten, zijn In het representativiteitsonderzoek niet alleen de juiste bedrijven afgebakend maar vervolgens ook de juiste type werknemers (exclusief werknemers die alleen een transportfunctie hebben en alleen in functieschaal I t/m VI zitten). Afbakening van bedrijven Hoewel het gehele LISA-bestand met SBI-code 4622 (groothandel bloemen en planten) Is aangekocht Is het onderzoek met twee vragen gecheckt of deze bedrijven daadwerkelijk tot de sector groothandel bloemen en planten behoren. Allereerst is gevraagd: Ik noem u een aantal bedrijfsactiviteiten op. Kunt u aangeven of uw bedrijf zich met deze activiteiten bezighoudt? [I^eerdere antwoorden mogelijk]4 a. Het verpakken van bloemen en planten b. Het verwerken van bloemen en planten, bijvoorbeeld boeketterieën c. Lijnrijder in bloemen en planten d. Commissionair in bloemen en planten e. Handelskwekerij in bloemen en planten f. Groothandel in bloemen en planten g. Andere groothandelsactiviteiten op het gebied van bloemen en planten. Als tweede is de volgende vraag gesteld: Kunt u kort de hoofdactiviteit van uw bedrijf omschrijven? Afbakening van werknemers Vervolgens is gecheckt hoeveel van de werknemers die op 1 april 2015 op de loonlijst stonden bij de eerder geverifieerde groothandelaren in bloemen en planten daadwerkelijk tot de werkingssfeer van de cao (zle artikel 4 Werkingssfeer, CAO groothandel bloemen en planten). Hiervoor zijn de volgende vier vragen gesteld: Loonliist Hoeveel personen stonden op 1 APRIL 2015 op de loonlijst? Het gaat ons om de mensen die werken op deze vestiging op [ADRES]. Wanneer er meerdere BV's van uw bedrijf op dit adres gevestigd zijn, dient u die personen ook meetellen. Verder dient u directieleden die op de loonlijst staan en vaksntiekrachten meerekenen, maar stagiairs en uitzendkrachten niet. " Deze antwoord categorieën zijn vastgesteld op basis van de CAO-afbakening, te weten: "De Collectieve Arbeidsovereenkomst Groothandel in bloemen en planten is van toepassing op die ondememing waarin: Uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt uitgeoefend, of Naast de groothandelsfunctie in sierteeltproducten, werkzaamheden worden verricht bestaande uit het sorteren en/of verpakken en/of bewerken en/of het laden en lossen en vervoeren van de door deze ondememing verhandelde sierteeltproducten. Pagina 8

11 Groothandelswerkzaamheden Hoeveel personen die op de loonlijst staan, verrichten de volgende werkzaamheden: het sorteren en verpakken van verhandelde bloemen en planten, of het bewerken van verhandelde bloemen en planten, of het laden/lossen en vervoeren van verhandelde bloemen en planten, of andere groothandelswerkzaamheden. Uitzondering transportpersoneel Zijn er in deze vestiging personen werkzaam die zich ALLEEN bezighouden met het laden/lossen en vervoeren van bloemen en planten? Om hoeveel personen gaat het? Functieschalen I t/m VI Kunt u aangeven hoeveel personen op 1 april 2015 ingedeeld waren in functieschaal 7 of hoger? Onderzoek Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geef een beschrijving van: de gehanteerde methodiek (ad. 1) het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) de respons (ad. 1) de representativiteit van de steekproef (ad. 1) eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1) toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1 ) Voor het berekenen van het aantal personen dat direct gebonden is aan cao groothandel in de bloemen dan wel het aantal dat valt onder de werkingssfeer is een telefonische enquête uitgevoerd onder een steekproef van zowel VGB- als niet- VGB-leden. Het betreft een representatief onderzoek. De steekproef is gebaseerd op LISA (gematcht met het ledenbestand van VGB) en de weging en ophoging is gebaseerd op de populatiecijfers van het CBS. (zie voor een uitgebreide berekening het onderzoeksverslag Panteia representativiteitsonderzoek groothandel bloemen en planten). Uitvoering Blj de uitvoering van de telefonische enquête is gebruik gemaakt van twee bestanden. Er is een adressenbestand aangeleverd vanuit LISA (2.262 bedrijven) en vanuit het VGB-ledenbestand (196 bedrijven). Deze twee adressenbestanden zijn met elkaar gematcht. Vervolgens is dit bestand ontdubbeld op telefoonnummer, bedrijfsnaam en adres. Het resultaat is een belbestand met unieke telefoonnummers (2.013 vanuit LISA en 146 vanuit het VGB ledenbestand). De telefonische dataverzameling heeft plaatsgevonden van 4 tot en met 17 juni 2015 en is uitgevoerd door Panteia. Wanneer gedetailleerd gekeken wordt naar Panteia's telefoonmanagement dan zijn er telefoonnummers voor de enquête gebruikt. Met 477 hiervan is geen contact geweest (omdat ze na 5 belpogingen de telefoon niet opnamen, in gesprek waren, een informatietoon hadden, een faxnummer, of het antwoordapparaat aan hadden staan). In totaal is er met van de bedrijven contact geweest. Hieruit zijn 750 complete telefonische interviews gerealiseerd. In totaal hebben 251 bedrijven geweigerd, bij 8 bedrijven waren taalproblemen, 96 bedrijven waren opgeheven en 92 bedrijven wilden niet aan de enquête deelnemen maar wel meedoen aan een non-respons onderzoek. Het responspercentage op de telefonische enquête Is daarmee 56 procent (750/1344). Na afbakening van de doelgroep (zie eerder) bleven er van de 750 bedrijven netto 472 bedrijven over. Hiervan bleken er 82 bedrijven geen personen in dienst te Pagina 9

12 hebben op peildatum 1 april Voor de analyse konden dus de opgaven van 390 bedrijven worden gebruikt. Herweging Om te corrigeren voor het feit dat de steekproefuitkomsten betrekking hebben op de wat grotere bedrijven is een herweging toegepast. Dit is gebeurd op basis van de eerder genoemde CBS-cijfers. Dit is het populatiebestand. De volgende weegfactoren zijn berekend. Steekproefbestand (Vraag 4) Popuiatiebestand (CBS) Weegfactoren 1 wp 36,3% 49,7% 1,371 2 wp 12,0% 15,9% 1, wp 13,2% 12,3% 0, wp 15,9% 10,4% 0, wp 9,6% 5,3% 0, wp 8,1% 4,2% 0, wp 3,3% 1,3% 0, wp 1,6% 0,8% 0,474 Bron: Panteia, 2015 Totaal De range van de weegfactoren ligt tussen 1,4 en 0,4. Dit ligt binnen de methodologische verantwoorde range van 2,0 en 0,2. Door de herweging krijgen de uitkomsten van de grotere bedrijven minder "gewicht" in het uiteindelijke resultaat en de uitkomsten van de kleinere berijven meer "gewicht". Berekening van het representativiteitspercèntage Aan de 390 bedrijven is gevraagd "Hoeveel personen die op de loonlijst staan verrichten groothandelswerkzaamheden?". Hierop hebben 377 bedrijven een antwoord gegeven. Bij deze bedrijven verrichten op 1 april van de personen in dienst groothandelswerkzaamheden (67%). Deze fractie toont aan dat niet alle ondervraagde bedrijven de groothandel als enige activiteit uitvoeren. Het representativiteitspercèntage is vervolgens in drie stappen berekend, eerst is gekeken naar het totaalbeeld vervolgens naar de juiste type werknemers. A Representativiteitspercèntage totaal Om een onderverdeling te maken tussen VGB- en niet VGB-leden (d.w.z. direct aan de cao gebonden vs aan de cao gebonden door de werkingssfeer) is expliciet gevraagd of het bedrijf lid was van de VGB. De ondervraagde bedrijven die op deze vraag geen antwoord gaven zijn uit het enquêtebestand verwijderd. Bij de overgebleven 355 bedrijven verrichten op 1 april 2015 in totaal personen groothandelswerkzaamheden; hiervan behoren tot de 134 bedrijven die lid zijn van de VGB. Dit geeft een representativiteitspercèntage van 63,4% (ongewogen). Aantai bedrijven Aantai wericnemers (exci. weet Ongewogen Gewogen niet/w.n.z.) Behoort tot de doelgroep (390 bedrijven) Verrichten groothandelswerkzaamheden Aantal gecorrigeerd voor VGB-lidmaatschap VGB- lidmaatschap A: Representativiteitspercèntage totaal 63,4% 59 3% Verrichten NIET ALLEEN transportwerkzaamheden Aantal gecorrigeerd voor VGB-lidmaatschap VGB- lidmaatschap B: Representativiteitspercèntage werknemers met groothandelswerkzaamheden 64,2% 60,1% Personen in functieschaal 6 of lager Aantal gecorrigeerd voor VGB-lidmaatschap 165 VGB- lidmaatschap 60 C: Representativiteitspercèntage werknemers met groothandelswerkzaamheden in schaal I t/m VI ,0% 67,7% Pagina 10

13 Sron.' Panteia, 2015 B Representativiteitspercèntage werknemers met alleen groothandelswerkzaamheden Omdat personen die zich alleen bezighouden met het laden, lossen en vervoeren van bloemen en planten niet onder deze CAO vallen, is hiervoor gecorrigeerd. In de enquête Is daarom ook gevraagd naar het aantal werknemers in het bedrijf dat zich alleen bezighoudt met transport, zodat deze werknemers niet meegeteld konden worden. De corresponderende aantallen leveren een representativiteitspercèntage op van 64,2% (ongewogen). C Representativiteitspercèntage werknemers met aileen groothandeiswerkzaamheden in schaal I t/m VI Omdat de CAO alleen geldt voor personeel in de functieschalen 6 of lager, Is in de vragenlijst ook gevraagd naar het aantal personen die op 1 april 2015 ingedeeld waren In functieschaal 7 of hoger. Het gaat hierbij om het deel van het eerder opgegeven aantal personeelsleden die groothandelswerkzaamheden verrichten. Met ander woorden, een deelverzameling binnen een deelverzameling. Veel respondenten konden (of wilden) op deze geen antwoord geven (51%) waardoor het aantal werknemers waarop de uiteindelijke berekening heeft plaatsgevonden laag is (165 van de 750 bedrijven). De corresponderende aantallen leveren een representativiteitsopgave op van 73,0% (ongewogen). Gewogen representatlviteitspercentages Dezelfde procedure is gevolgd als hierboven, alleen zijn de aantallen waarop de berekening plaatsvindt herwogen met behulp van de eerdere berekende weegfactoren. De percentages worden hierdoor naar beneden bijgesteld (zie tabel). Het gewogen representativiteitspercèntage van werknemers waarop de cao groothandel bloemen en planten van toepassing is, komt daarmee uit op 67,79/6. Extrapolatie Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd, geef een beschrijving van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) Om een schatting te maken van het totaal aantal werknemers bij alle VGBleden/nlet VGB-leden is gebruik gemaakt van een ophoogfactor. Als bron is hiervoor is gebruikt de eerder genoemde CBS-gegevens over aantallen bedrijven en bijbehorende grootteklassen in de groothandel bloemen en planten. Het totaal aantal werknemers blj VGB-leden waarop de cao groothandel bloemen en planten op 1 april 2015 van toepassing was, bedroeg 1.257, en hetzelfde type werknemers bij; niet VGB-leden 594. Het totaal werknemers bedroeg daarmee Pagina 11

14 Peildatum Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de Ingangsdatum van de cao, geef een beschrijving van: de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) Overig Overige opmerkingen Pagina 12

15 TOELICHTING De door cao-partijen bij een verzoek tot algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten: 1. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd a. populatieonderzoek b. steekproefonderzoek c. extrapolatie 2. De gebruikte bronnen voor het onderzoek a. uitgevoerde correcties 3. De wijze van meting a. aard van de gegevens 4. De relatie tot de werkingssfeer van de cao a. uitgesloten werkzame personen b. vrijwillige aansluiting c. gedispenseerden 5. De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben Op grond van paragraaf 4.1 van het Toetsingskader AW laat de minister periodiek en steekproefsgewijs onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat het representativiteitscijfer reproduceerbaar is. Dit betekent dat aile oorspronkelijke (bron)gegevens die zijn gebruikt bij de opgave van de representativiteit bij het laatst ingewilligde avv-verzoek moeten worden bewaard, zodat deze desgevraagd beschikbaar kunnen worden gesteld. De oorspronkelijke gegevens worden dus niet bij het avv-verzoek meegestuurd. ad 1 Gehanteerde onderzoeksmethode Het is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgeversaantallen als aantallen werkzame personen die onder de werkingssfeer van de cao dan wel het avv-besluit vallen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen. Aandachtspunten: Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode. Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden. De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader). De respons van de steekproef. De representativiteit van het steekproefonderzoek. Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie; Het gebruik van aanvullende informatie. De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zijn uitgevoerd. Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van nlet-responderende bedrijven op nul In te schatten. Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand waarin de gegevens van de aangesloten werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waaruit de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen. Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken. Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website cao.szw.nl). Pagina 13

16 ad 2 Gebruikte bronnen Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de werkingssfeer van de cao. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen met het oog op de eis van reproduceerbaarheid goed worden beschreven en bewaard. Aandachtspunten: Het is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken. Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen in meetmomenten. Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer. Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) gedispenseerde werkgevers en de actualiteit van de gegevens. ad 3 Wijze van meting Uitgangspunt bij het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt In aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijri de loonsom, aantal fte's of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake is van een systematische eenzijdige vertekening van het representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van georganiseerde ten opzichte van ongeorganiseerde werkgevers vergelijkbaar Is. Dit betreft de eis van Interne consistentie. Teller en de noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn. Aandachtspunten: De wijze van meting moet dezelfde zijn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zijn. De gegevens moeten zijn uitgedrukt In dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken. Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling Is van het aantal werkzame personen. ad 4 Relatie tot de werkingsfeer De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingssfeer van de cao. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook In de tellingen voor de representativiteitsopgave buiten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hier om de validiteit van de gegevens. Aandachtspunten: Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die in de representativiteitsopgave niet moeten worden meegenomen. De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere uitzendkrachten en hoger personeel. In de tellingen moeten van (onderdelen van) de cao gedispenseerden wel worden meegerekend, behalve indien sprake is van een integrale dispensatie vanwege een eigen rechtsgeldige cao. Pagina 14

17 Indien gebruik wordt gemaakt van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dient -indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongere werkzame personen die wel onder de werkingssfeer van de cao vallen, maar niet deelnemen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Ook dient gecorrigeerd te worden voor werkgevers die zijn vrijgesteld van het bedrijfstakpensioenfonds, maar niet zijn gedispenseerd van de cao. ad 5 Actualiteit van de cijfers Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de eis van actualiteit, niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao. Tevens geldt dat de verschillende peildata nlet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding Is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata in principe niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen. In geval de peildata te ver in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel geëxtrapoleerd. De marktontwikkelingen in het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen. Het is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders ofde verhouding grotekleine bedrijven. Aandachtspunten: De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao in beginsel niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te worden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (zie ook aanvulling bij de vraag over actualiteit). Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zijn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen Is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens blj avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website cao.szw.nl). De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben. Pagina 15

18 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2011 t/m 30 juni 2016 RO

19 Partijen bij de Collectievo Arbeldsovoroenkomst voor de Groothandel In Bloemen en Planten zijn op 13 oktober 2011 te Aalsmoor ondorstaando CAO mot aio looptijd 1 juli 2011 tot on mot 30 juni 2016 ovoreengekomon. De partijen bij deze overeenkomst zijn: De werkgeversorganisatie VGB als vertegenwoordiger van do groothandelaren in bloemkwekerijproducten te Aalsmeer enerzijds FNV Bondgenoten te Utrocht CNV Dienstenbond to Hoofddorp als vertegenwoordigers van de werknemers werkend bij éón van de groothandelaren in bloemkwekerijproducten. anderzijds RO

20 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: Algomono bopalingon. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Looptijd. Artikel 3. Karakter van do CAO. Artikel 4. Werkingssfoor.. Artikel 5. Afwijkingon van do CAO. Artikel 6. Algemono verplichtingon van do werkgever. Artikel 7. Algemene vorplichtingen van de werknomor. HOOFDSTUK II: Bogin en eindo arbeldsovoroenkomst. Artikel 8. Arbeidsovereenkomst.. Artikel 9. Proeftijd. Artikel 10. Einde arbeidsovoroonkomst (goldond tot 1 juli 2015) Artikel 10. Eindo arbeidsovoroonkomst (goldend vanaf 1 Juli 2015). Artikel 11. Opzegtermijn. HOOFDSTUK III: Arbeidsduur, werktijden en toeslagen 12 Artikel 12 Arbeidsduur Artikel 13 Keuze: Standaard worktijdénrogoling of variabele werktijdenregeling. Artikel 14 A. Werktijden algemeen. Artikel 14 B. Standaard worktijdénrogoling. Artikel 14 C. Variabele worktijdonregoling... Artikel 15 Inconvoniönte uren Artikel 16. Arbeid op zon- of feestdagen. HOOFDSTUK IV: Vakantiorochton 16 Artikel 17. Vakantie Artikel 18. Extra vakantiedagen. Artikel 18A. Arbeidsparticipatie oudere werknemers. Artikol 19. Vakantierochten bij eindo dionstvorband.. Artikel 20. Vakantietoeslag. HOOFDSTUK V: Kort verzuim van werk en onbetaald verlof 18 Artikel 21. Bijzonder verlof ' Artikel 22. Ouderschapsverlof... Artikel 23. Arboid on Zorg. Artikel 24. Kraamverlof. Artikel 25. Voroallon. HOOFDSTUK VI: Salaris 21 Artikel 26. Functiegroepen en salarisschalen, Artikel 27. Eindejaarsuitkering. HOOFDSTUK VII: Ziokto 25 Artikel 28. Uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid HOOFDSTUK VIII: Overige bopalingon 26 Artikel 29. Beoordeling Artikel 30. Vakbondsfaciliteiten Artikel 31. Erkenningsregeling uitzendbureaus. Artikel 32. Uitzondkrachton. Artikel 33. Commissie van Toezicht. Artikel 34. Anti-discriminatie, intimidatie, agressie en gewold. Artikel 35. Medezeggenschap. Artikel 36. Scholing. Artikel 37. Onbetaald verlof. Artikel 38. Pensioenrogoling..30 Biilago II BeoordfllinflBsvsteinatiek 31 Biilaoe III Vervallen 37 Biilage IV a AanbevBlina rfi-intearatie nratocol 38 Biilaoe IV b Aanbovclina ssngluitinn Stichtiria Remedium AonrlrLrhn Groothandel fragl 39 Biilage V ArbeidsovfirflenkomBt 40 Biilago VI Normen arbeidstiiden 42 AR ROOO

21 Bijlage VIII Opleidingen / cursussen Biilago IX Normen arbflidetiidon voor Intornationaln chauffeur': Biilago X Protocol bchorondo bii dc cao Groothandel in BInomrn nn Plinten?m/t-?nifi 52 Biilage Xl Tftftlirhtinn varlahele werktiirinnreneling e.an Grnnth.anHnl RInnmen nn Pl.anten 5/1 Achtergronden 54 Hollen of stilstaan 54 Flexibiliteit en zekerheid 54 Voorbereiding 54 Do spolrogols 54 Arbeidstijdenwet ^ ' ^ 54 MedezeooenBchaD / Wet OD do Qnderneminosradon 54 CAO afspraken 55 Algemene uitgangspunten roostors 55 Scharnierpunt' 40 uur per wook 55 Ovenwerktoeslag 55 Hoogte van do toeslag 55 Cumulatie van toeslagen 55 Loogloopuron 56 Bijzondere omstandighedori...56 ROOO

22 HOOFDSTUK I; Algemene bepalingen Artikel 1. Definities ln deze Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder: 1. Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin activiteiten worden uitgeoefend als bedeeld in artikel 4 lid 1 van deze CAO. 2. Werkgeversorganisatie: Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijpredukten (VGB) 3. Vakorganisatie: de organisatie die krachtens haar statuten bevoegd is een CAO af te sluiten. 4. Werknemer: de man of vrouw die een arbeidsovereenkomst heeft afgesleten met een werkgever als bedeeld in lid Maandsalaris / periodesalaris: het salaris zoals opgenomen in artikel 26. Het periodesalaris bedraagt 12/13 x het maandsalaris. 6. Maandinkomen / periode-inkomen: het maandsalaris / periodesalaris vermeerderd met eventuele vaste (persoonlijke) maandelijkse toeslagen ep basis van deze CAO, niet zijnde (netto) onkostenvergoedingen. 7. Jaarinkomen: 12 X het maandinkomen resp. 13 x het periode-inkomen veniieerderd metde vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en andere met de weri(gever schriftelijk overeengekomen vaste uitkeringen en/of toeslagen. 7. Uursalaris bedraagt: - 0,577% van het maandsalaris (het maandsalaris vermenigvuldigd met 3 gedeeld deer 13 weken gedeeld deer 40) of - 0,625% van het periodesalaris (het periodesalaris: 4:40). 9. Zon-of feestdagen: zondag, nieuwjaarsdag, 2e paasdag. Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, de beide kerstdagen, de door de overheid aangewezen dag ter viering van Koningsdag en in lustrumjaren 5 mei ter viering van Nationale Bevrijdingsdag. 10. Dagspiegei: eenmalig en definitief vastgestelde bedrijfstijd, dan wel per afdeling of functiegroep eenmalig en definitief vastgestelde bedrijfstijd waarbinnen de individuele roosters werden vastgesteld. 11. Werknemerin deeltijd: werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met een arbeidsduur voor minder dan gemiddeld 40 uur per week. 12. Werktijd: Onder werktijd wordt verstaan de periode tussen de aanvang van het werk en de beëindiging van het werk exclusief de pauzetijd. 13. Pauze: een periode van ten minste 15 achtereenvolgende minuten, waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen art)eid; ROOO

23 Artikel 2. Looptijd Deze CAO treedt In wori<ing ep 1 juli 2014 en eindigt van rechtswege op 30 juni Artikel 3. Karakter van de CAO 1. De bepalingen van deze CAO hebben een minimumkarakter. Afwijkingen van de cao bepalingen in positieve zin voor de werknemer zijn toegestaan Arbeidsveenwaarden die in negatieve zin voor de werknemer van deze CAO afwijken zijn nietig. Artikel 4. Werkingssfeer 1. a. Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op de natuuriijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin: - uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt uitgeoefend of - naast de greethandelsfunctie in sierteeltproducten, wericzaamheden worden verricht bestaande uit het sorteren en / of verpakken en / of bewerken en / of het laden en lessen en verveeren van de door deze enderneming verhandelde sierteeltproducten. b. Onder groothandelsfunctie In sierteeltproducten wordt verstaan: De bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening enrisicobloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltproducten betrekt, naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige ge- en/of vert)ruikers c.q. venwerkers dan wel groet- ef kleinhandelaren. c. Onder bloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltprodukten wordt verstaan: snijbloemen, pot- en tuinplanten en het uitgangsmateriaal voor deze produkten. d. Een ondememing wordt geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de groothandel in sierteeltproducten indien het daarbij betrokken percentage werkuren groter is dan Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van de toepassing op de werknemer met een arbeidsovereenkomst met een werkgever als bedoeld in artikel 1 lid 1, voor zover de werknemer een functie vervult die gelijk of gelijkwaardig is aan een functie in de functiegroepen I tot en met VI zoals opgenomen in het functieraster van bijlage I. 3. Voor werknemers werkzaam in deeltijd zijn de bepalingen van.deze CAO naar evenredigheid van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. 4. De bepalingen van deze CAO zijn niet van toepassing op stagiaires en vakantiekrachten, tenzij in de hierna volgende bepalingen uitdrukkelijk anders Is bepaald. Artikel 5. Afwijkingen van de CAO 1. Bij de inweri<ingtreding van de CAO voor de werknemer bestaande gunstiger arbeidsvoonwaarden dan de in de CAO geregelde ondenwerpen blijven gedurende de looptijd van deze CAO ten aanzien van de navolgende cao artikelen van kracht, te weten: artikel 12 lid 1 (arbeidstijd); artikel 14 B lid 3 (overwerktoeslag); artikel 17 lid 2 (vakantie); artikel 20 (vakantietoeslag); artikel 21 (bijzonder veriof); artikel 27 (eindejaarsuitkering);. 2. Een onderneming kan bij de Commissie van Toezicht overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in bijlage VII dispensatie voor de CAO dan wel voor een of meer onderdelen van de CAO aanvragen. ROOO

24 Artikel 6. Algemene verplichtingen van de werkgever 1. De werkgever past gedurende de looptijd van de CAO de in deze CAO vermelde arbeidsvoonwaarden toe en gedraagt zich als goed wericgever (7:611 BW). 2. De werkgever geeft iedere werknemer bij jndiensttreding een (digitaal) exemplaar van deze CAO. ^- De werkgever sluit met iedere werknemer oon schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst af waarin deze CAO van toepassing wordt veridaard 4. De werkgever is gehouden jaariijks voer 1 januari aangifte te doen bij de Commissie van Toezicht van het aantal in dienst zijnde werknemers per 1 juli in de functiegroepen 1 tot en met 6 van de cao GBP van zijn ondememing als bedeeld in artikel 4 van de cao. Dit overeenkomstig de door het Ministerie van Sociale Zaken en Wericgelegenheid benodigde informatie conform artikel 4 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en envêrt)indend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en de Beleidsregels zoals neergelegd in het Toetsingskader algemeen verbindend vericlaring cao bepalingen voor zever betrekking hebbende op de vaststelling van de representativiteit van cao partijen. Indien de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is de Commissie van Toezicht bevoegd de noodzakelijke gegevens naar beste weten vast te stellen. 5. In geval van uitbesteding van werk m.b.t. de kernactiviteiten genoemd in artikel 4 van de cao waardoor arbeidsplaatsen verioren gaan, zal de werkgever zich inspannen em wericnemers bij de opdrachtnemer in dienst te laten treden. Artikei 7. Algemene verplichtingen van de werknemer 1. De werknemer gedraagt zich als goed werknemer. Dit houdt onder andere in dat hij de belangen van het bedrijf in acht zal nemen, ook als hij geen uitdrukkelijke opdracht hiervoor heeft ontvangen (art. 7:611 BW). 2. De werknemer veert de hem opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk uit en neemt daarbij de verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht (art. 7:611 en 7:660 BW). 3. De werknemer is gehouden, zowel tijdens als na zijn dienstverband, tot geheimhouding ten aanzien van gegevens die hem uit hoofde van dit dienstverband ter kennis (zijn ge-)komen en waarvan hij begrijpt, of kan begrijpen dat deze gegevens een economische waarde voor zijn (ex)wericgever vertegenwoordigen of van directe invloed kunnen zijn ep de concurrentiepositie van zijn (ex)werkgever. 4. De werknemer informeert de werkgever voorafgaand als hij nevenwerkzaamheden, betaald of onbetaald, wil gaan verrichten of wil uitbreiden. De werkgever kan de nevenwerkzaamheden verbieden als de werknemer door die werkzaamheden zijn functie 'niet meer naar behoren kan verrichten of als de organisatorische en/of economische belangen van het bedrijf zich hiertegen verzetten. ROOO

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave

Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave Praktische handreiking voor het opstellen van een representativiteitsopgave 1. Inleiding De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op aanvraag van het georganiseerde bedrijfsleven binnen een

Nadere informatie

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zeevisserij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgeiegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Directie UAW afdeling CAV T.a.v. Mw. Mr. P.L.C. van

Nadere informatie

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij

stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de schoenmakerij Ministerie van Sociale Zaken én Werkgelegenheid tav mw. mr. P.L.J. van Delft ' Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG behandeld door M. Bruijniks onderwerp

Nadere informatie

STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE

STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE STICHTING UITTREDEN IN DE HOUTVERWERKENDE INDUSTRIE Secretariaat: Reitseplein 8, Tilburg - Correspondentieadres: Postbus 90154-5000 LG Tilburg Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afdeling uitvoeringstaken

Nadere informatie

men fticsa Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum 06-22041907 wijz.verpl/856/pb 14 augustus 2014

men fticsa Doorkiesnummer Ons kenmerk Datum 06-22041907 wijz.verpl/856/pb 14 augustus 2014 w n f r p I men fticsa Ministerie van Sociaie Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV 's-gravenhage Behandeld door M.M.G. Thomassen Doorkiesnummer

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

4ts] INRETAIL. Va km ense

4ts] INRETAIL. Va km ense 4ts] Va km ense INRETAIL Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Betreft: intrekking verplichtstelling Pensioenfonds

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dir. Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving afd. CAV. Postbus LV DEN HAAG

Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dir. Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving afd. CAV. Postbus LV DEN HAAG 2509 LV DEN HAAG Postbus 90801 3992 DB Houten 3990 GG Houten E-mail: akoedijk@bedrijfsraad.nl Waterveste 1A Postbus 491 www.bedrijfsraad.nl Bezoekadres: Postadres: KvK 50757741 CAD-coordinator Mr Arnoud

Nadere informatie

Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Secretariaat: Postbus 3008 2700 KS Zoetermeer Telefoon: 079-3636290 Fax: 079-3636266 l\/linisterie

Nadere informatie

Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring

Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring (Tekst geldend vanaf: 10-01-2012) Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het aanvragen van algemeen verbindend verklaring De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Gelet op

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten. Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten. Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de Groothandel in bloemen en planten Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 Collectieve arbeidsovereenkomst 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 Collectieve arbeidsovereenkomst 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg

Aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg Aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling tot deelneming in de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsvervoer over de Weg Excellentie, De hierna genoemde representatieve organisaties

Nadere informatie

ANVR. jell Baarnsche Dijk iof Postbus 543, 3740 AM Baarn T I I facebook.com/anvrn] Pu0

ANVR. jell Baarnsche Dijk iof Postbus 543, 3740 AM Baarn T I  I facebook.com/anvrn] Pu0 jell Baarnsche Dijk iof Postbus 543, 3740 AM Baarn T 035 543 3410 I info@anvr.nl www.anvr.ni I facebook.com/anvrn] ANVR Pu0 7.4 II Ministerie van Sociale Zaken en Wetkgelegenheid Directie U itvoeringstaken

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen en

Nadere informatie

Deze werkingssfeer of verplichtstelling correspondeert met de werkingssfeer genoemd in artikel 1.1 van de cao Taxivervoer.

Deze werkingssfeer of verplichtstelling correspondeert met de werkingssfeer genoemd in artikel 1.1 van de cao Taxivervoer. Partijen betrokken bij de cao Taxivervoer Secretariaat: Bezuidenhoutsewet 12, Postbus 19365, 2500 a Den Haag Telefoon: 070-3751751 Geachte mevrouw van Eyck, Hierbij doe ik namens partijen betrokken bij

Nadere informatie

AWJN. Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW)

AWJN. Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) - de AWJN l679633postadres Postbus 93050 2509 AB Den Haag Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 12 Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) 2594 AV Den Haag Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24321 26 augustus 2014 Schilders- en Onderhoudsbedrijf in Nederland Bedrijfstakeigenregelingen 2014/2015 Verbindendverklaring

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao

Fact sheet avv-loze periode ABU-cao Fact sheet avv-loze periode ABU-cao INLEIDING De CAO voor Uitzendkrachten (hierna nader te noemen de ABU-CAO ) is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Dit wordt ook wel de avv-loze periode

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN #1506974 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in

Nadere informatie

Bekendmaking verzoek tot wijziging verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds MINISTERIE VAN SOGIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Bekendmaking verzoek tot wijziging verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds MINISTERIE VAN SOGIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Bekendmaking verzoek tot wijziging verplichtstelling tot deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds MINISTERIE VAN SOGIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BEKENDMAKING VERZOEK TOT WIJZIGING VERPLICHTSTELLING

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2009 t/m 30 juni 2012 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen en

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel Toezichtkamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit Hoofdbedrijfschap Detailhandel 1. Inleiding In het kader van de advisering van de Bestuurskamer over de instelling en wijziging van de werkingssfeer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN. Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2014 t/m 30 juni 2016 1 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen en

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

het Hoveniersbedrijf in behandeld door doorkiesnummer

het Hoveniersbedrijf in behandeld door doorkiesnummer Bureau vobr sectoradvics Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoonwaardenwetgeving T.a.v. de heer mr. M.H.M. van der Goes Postbus 90801 ;. 2509 LV's-Gravenhage

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Bouwbedrijf 2003/2005 Bedrijfstakeigen Regelingen Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9993 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 29-09-2003, nr. 187 ALGEMEEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2006/2007 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00

CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00 Burg. Elsenlaan 321 Postbus 11,2280 AA Rijswijk tel: 070-33661 1 1 CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00 - --.-- -.... -- - -. -. - - - -- - - - - -- -. -. Ministerie van Sociale Zaken Afdeling Secretariaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending

Hoofdstuk 9 Duurzame inzetbaarheid Paragraaf A Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak Artikel 9.2 Hoogte Artikel 9.3 Aanwending Hoofdstuk 9 Paragraaf A Duurzame inzetbaarheid Persoonlijk budget Artikel 9.1 Aanspraak 1. De werknemer heeft recht op een persoonlijk budget ten behoeve van zijn duurzame inzetbaarheid. 2. Het persoonlijk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46193 28 september 2016 Metaal en Techniek Goud- en Zilvernijverheid 2016/2017 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

Nadere informatie

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014?

1. De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2014 tot 1 april 2016. De cao was toch (stilzwijgend) verlengd tot en met 31 december 2014? Meest gestelde vragen cao-akkoord W&MD Er wordt op dit moment hard gewerkt aan de cao-teksten en de implementatie van de gemaakte afspraken. In dit document een bundeling van de meest gestelde cao-vragen

Nadere informatie

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s

CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement. Twee soorten cao s CAO & Arbeidsvoorwaardenreglement Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld over loon, betaling

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 januari 2017 t/m 30 juni 2019 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN #333426 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 januari 2008 t/m 30 juni 2009 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel

Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel Toezichtkamer Vierjaarlijkse beoordeling representativiteit van het Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel 1. Inleiding In het kader van de advisering van de Bestuurskamer over de instelling en wijziging

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8446 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 04-01-1996, nr. 3 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF INZAKE VRIJWILLIG

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Pensioenfonds Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Postbus 90801 Postbus 93002 2509 LV DEN HAAG 2509 AA Den Haag T 070 3490746 Einfo@spng.nl Datum:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 1402 20 januari 2012 Uitzendkrachten 2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 januari 2017 t/m 30 juni 2019 Partijen bij de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de Groothandel in Bloemen

Nadere informatie

Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf ( t/m ) in verband met de procedure voor algemeen verbindend verklaring

Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf ( t/m ) in verband met de procedure voor algemeen verbindend verklaring GO Bakkersbedrijf Secretaris: mr. P.F. Passchier T: 0182 69 30 35 (doorkiesnummer) M: 06-519 54 530 E: passchier@nbov.nl Postbus 332 2800 AH Gouda Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf (01-04-2014 t/m 31-03-2015)

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, pagina: 1 Bijlage 1 Conceptbesluit tot wijziging van het Besluit aanmelding van CAO s en het aanvragen van AVV Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van, directie Arbeidsverhoudingen,

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen Vervroegd Uittreden 2005 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Zoetermeer : 22 februari 2011 Uw kenmerk : Onderwerp : Tussentijdse wijziging AVV verzoek CAO VUVLEGRO

Zoetermeer : 22 februari 2011 Uw kenmerk : Onderwerp : Tussentijdse wijziging AVV verzoek CAO VUVLEGRO Fonds Collectieve Belangen Vleessector Postbus 61 2700 AB Zoetermeer Telefoon 079 363 49 17 Fax 079 363 49 94 e-mail sociaalsecretariaat@cov.nl Internet www.vleeswerkt.nl Ministerie van Sociale'Zaken en

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau?

Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Wat betekent de AVV loze periode voor het uitzendbureau? Een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de Cao voor Uitzendkrachten kan grote gevolgen hebben voor uitzendbureaus die niet

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9911 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-04-2003, nr. 73 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

Nadere informatie

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden Nr. : UAW/CAV/05/102048/07 DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus LV 's-gravenhage

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus LV 's-gravenhage zu Dutch Dairy Trade Association Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Postbus 90801 2509 LV 's-gravenhage Datunn : 2 februari 2016 Kenmerk

Nadere informatie

Tenslotte treft u hierbij de gerenvoyeerde cao met bijlagen aan, tweemaal in hard copy en eenmaal digitaal (biilaaen).

Tenslotte treft u hierbij de gerenvoyeerde cao met bijlagen aan, tweemaal in hard copy en eenmaal digitaal (biilaaen). Ambulancezon Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) T.a.v. de heer P. Siebesma Postbus 90801 2509 LV 's-gpxavenhage Betreft: Verzoek algemeen verbindendverklaring

Nadere informatie

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan

Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Harmonisatie Peuterspeelzalen, Landelijk Sociaal Plan Ex art. 1.3.7 CAO W&MD en ex art. 1.4.8 CAO Kinderopvang Sociaal plan d.d. 23 juni 2011 De ondergetekenden, MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond.

SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. C O N C E P T SOCIAAL PLAN regelende de plaatsing van ambtenaren van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland bij de Milieudienst IJmond. De overgang van provinciale en gemeentelijke milieutaken naar

Nadere informatie

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling

4 BELONING. 4.1 Beloning en inschaling 14 4 BELONING 4.1 Beloning en inschaling 4.1.1 Inschaling Artikel 28 1. Het niveau van de functie bij de werkgever wordt bepaald aan de hand van het systeem van functiewaardering dat is overeengekomen

Nadere informatie

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV

Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV Sociaal Plan DELTA Biovalue Nederland BV versie 2 september 2011 Pagina 1 1. Inleiding In het kader van het faillissement van DELTA Biovalue BV en daarmee van DELTA

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V.

Functie-indeling en beloningsstructuur Binnendienst Fortis Verzekeringen Nederland N.V. Artikel 1 Definities 1. Werkgever: 2. Vakorganisaties: CNV Dienstenbond, gevestigd te Hoofddorp; FNV Bondgenoten, gevestigd te Utrecht; De Unie, gevestigd te Culemborg; Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen

Nadere informatie

(I) (II) (III) (IV) Functiegroep Beginsalaris Begin salaris Eindsalaris Periodieke Allocatiegroep Onbepaalde tijd in verhoging naar fase C

(I) (II) (III) (IV) Functiegroep Beginsalaris Begin salaris Eindsalaris Periodieke Allocatiegroep Onbepaalde tijd in verhoging naar fase C Aanvulling CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017, versie september 2015 Juli 2016 Artikel 13 Uitzendfasen 2. Fase B e. Ingevolge artikel 7:668a lid 9 BW en in afwijking van hetgeen is bepaald onder b. van

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Papiergroothandel in Nederland van t/m

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Papiergroothandel in Nederland van t/m Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Papiergroothandel in Nederland van 1-2-2007 t/m 31-1-2010 Tussen ondergetekenden: BührmannUbbens B.V., gevestigd te Zutphen Proost en Brandt BV, gevestigd te Diemen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9370 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 15-06-2000, nr. 113 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Vraag naar Arbeid 2015

Vraag naar Arbeid 2015 Bijlage A: Opzet van het onderzoek Auteurs Patricia van Echtelt Roelof Schellingerhout Marian de Voogd-Hamelink Bijlage A. Opzet van het onderzoek Het rapport Vraag naar Arbeid 2015 beschrijft de ontwikkelingen

Nadere informatie

Behandeld door JB/rm. Wlj verzoeken u vriendelijk de aanvraag voor 1 januari 2015 af te ronden.

Behandeld door JB/rm. Wlj verzoeken u vriendelijk de aanvraag voor 1 januari 2015 af te ronden. BPV huisartsen Postbus 66 3970ABDrlebe(:gen va'av.huisartsenpensioen.nl Ministerie van Sociale Zal

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25826 14 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2012, AV/PB/2012/17300,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID I-SZW Nr. 8553 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 2-5-1996, nr. 84 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AV/IR/2003/20105. Datum 10 maart 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a DEN HAAG Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

OVERZICHT MET WIJZIGINGEN TEKST CAO TAXIVERVOER 2009 2013 Den Haag, 7 mei 2012

OVERZICHT MET WIJZIGINGEN TEKST CAO TAXIVERVOER 2009 2013 Den Haag, 7 mei 2012 OVERZICHT MET WIJZIGINGEN TEKST CAO TAXIVERVOER 2009 2013 Den Haag, 7 mei 2012 In mei 2012 zou de algemeen verbindend verklaring van de CAO Taxivervoer aflopen. De CAO afsprak bonden lopen echter nog door

Nadere informatie

Reglement Vakantiefonds

Reglement Vakantiefonds Reglement Vakantiefonds voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: het Fonds: de Stichting Vakantiefonds voor

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen

Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Partijen betrokken bij de CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen Secretariaat: Postbus 3008 2700 KS Zoetermeer Telefoon: 079-3636290 Fax: 079-3636266 Ministerie

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten

Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten Onderhandelingsresultaat cao Groothandel Bloemen en Planten 2017-2019 De Vereniging voor de Groothandel Bloemen en Planten (VGB) heeft op 15 februari 2017 met FNV en CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8639 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-11-1996, nr. 221 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VRIJWILLIG

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext

Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext Collectieve arbeidsovereenkomst inzake pensioenen NYSE Euronext PARTIJEN: a) Euronext Amsterdam N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Cees Vermaas, bestuursvoorzitter,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Schoendetailhandel 2001/2002 Vervroegd Uitreden Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9605 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 07-08-2001, nr. 150 ALGEMEEN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tuincentrumbranche Sociaal Fonds 2000/2004 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9363 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-04-2000, nr. 81 ALGEMEEN

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aan partijen betrokken bij de Stichting. Datum 23 april 2013 Betreft Jaarverslag 2012 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan partijen betrokken bij de Stichting Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetge ving Afdeling Collectieve

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016

BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN. Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 BIJLAGEN BIJ DEFINITIEVE EINDRAPPORTAGE BELONINGSONDERZOEK CAO WOONDIENSTEN Rob Tieman & Sharon Voeten 8 December 2016 INHOUDSOPGAVE 1 ONDERBOUWING AANPAK BEREKENINGEN T.B.V. BENCHMARKS - 3 2 3 PERCENTAGES

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden:

Werktijden 2 Vaststelling van werkroosters geschiedt voor voltijders met inachtneming van de volgende voorwaarden: HOOFDSTUK 3 ARBEIDSDUUR EN ARBEIDSTIJDEN ARTIKEL 8 ARBEIDSDUUR, WERKTIJDEN EN COMPENSATIE-UREN Arbeidsduur 1 Op kalenderjaarbasis bedraagt de arbeidsduur van een voltijdwerknemer gemiddeld 36 uur per week.

Nadere informatie