De bepalingen waarvoor geen AW wordt verzocht zijn in bijgaande tekst gerenvooieerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De bepalingen waarvoor geen AW wordt verzocht zijn in bijgaande tekst gerenvooieerd."

Transcriptie

1 Afdeling Adviesorganisatie Direct nummer E-malladres verkuilen(s)awvn.nl VERTROUWELIJK Ministerie van Sociale Zaken^STWe'rkgelegenheid (SZW)/Arbeidsinspectie Afdeling Collectieve Arbeidsvoorwaarden (CAV) Postbus LV 'S-GRAVENHAGE Postbus AB 's-6ravenhage Bezuldenhoutsev/eg AV 's-gravenhage Telefoon: Fax: AWVN ABNAMRO NL80 ABNA KvK Werkgeverslijn +31 (0) Datum 27 juli 2015 Van Pieter Verkuilen Onderwerp Aanbiedingsbrief Geachte heer, mevrouw. Namens partijen betrokken bij bovengenoemde cao, te weten Groothandel in Bloemen en Planten te Aalsmeer, FNV Bondgenoten te Utrecht, CNV Dienstenbond te Hoofddorp delen wij u hierbij mede dat zij overeenstemming hebben bereikt over een collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode van 1 juli 2014 tot en met 30 juni Wij verzoeken u de daarvoor in aanmerking komende bepalingen algemeen verbindend te verklaren. De bepalingen waarvoor geen AW wordt verzocht zijn in bijgaande tekst gerenvooieerd. De AVV wordt aangevraagd voor de looptijd van de cao, te weten van 1 juli 2014 tot en met so juni In verband met dit verzoek zenden wij u hierbij de volgende documenten: de gerenvooieerde cao definitieve cao gemarkeerde cao opgave actuele representativiteitsgegevens Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet. Pieter Verkuilen Senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen Werkgeversvereniging AWVN: voorsprong door goed werkgeverschap.

2 Eyck, P. van Van: Verkuilen, mr. P.J.H.T. Verzonden: woensdag 29 juli :24 Aan: Eyck, P. van CC: IJsselmuiden, N. Onderwerp: cao groothandel bloemen en planten Geachte mevrouw van Eyck, Hierbij bevestig ik u het volgende: Artikel 26 lid 3 sub b: de woorden "1 januari 2015, en'" dienen als gerenvoyeerd te worden aangemerkt. Artikel 26 lid 5: de zin "Per 1 januari 2015 worden de salarisschalen en feitelijke salarissen verhoogd met 1,5%" dient als nietgerenvoyeerd te worden aangemerkt. Met vriendelijke groet, Pieter Verkuilen Senior adviseur arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen AWVN Adviesorganisatie Den Haag Voorsprong door goed werkgeverschap Wanneer u deze print, recycle het papier dan alstublieft 25-8: Social beleid straks. Hét debat. Praat mee over de toekomst van sociaal beleid in Nederland. Meer weten? Aanmelden? /w w w. a w v n. n 1 /a c t u e e 1 / c u r s ii s s e n- e n ^ b i j een koms t en/zomercl eba t~-2 Op al onze offertes, opdrachten, diensten en adviezen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing

3 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid FORMULIER REPRESENTATIVITEITSGEGEVENS (bedoeld in artikel 2:2, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanmelding van collectieve arbeidsovereenkomsten en het verzoeken om algemeen verbindend verklaring) Bij een avv-verzoek dienen de representativiteitsgegevens en de hiervoor gehanteerde onderzoeksmethodiek te worden opgegeven. Deze opgave kan worden ingediend aan de hand van dit formulier. Gebruikmaking van dit formulier Is vereist blj een representativiteitspercèntage onder de 60% en ingeval beargumenteerde bedenkingen tegen de representativiteit daartoe aanleiding geven. INHOUD 1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE Werkgeversgegevens O Direct aan de cao gebonden werkgevers O Werkgevers gebonden door de werkingssfeer Gegevens werkzame personen O Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO O Personen gebonden door de werkingssfeer TOELICHTING Gehanteerde onderzoeksmethode Gebruikte bronnen Wijze van meting Relatie tot de werkingssfeer Actualiteit van de cijfers Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwétgeving Datum, 24 AUGUSTUS 2010 De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.P.H. Donner Pagina 1

4 1 REPRESENTATIVITEITSOPGAVE Het algemeen verbindend verklaren (avv) van bepalingen van een cao vereist dat naar het oordeel van de minister de cao-bepalingen waarop het avv-verzoek betrekking heeft, moeten gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen. Dit meerderheidsvereiste wordt bepaald aan de hand van de representativiteitsgegevens. De mate van representativiteit wordt als volgt berekend: het aantal personen werkzaam bij werkgevers gebonden door de cao, die naar aard van hun functie c.q. werkzaamheden binnen de werkingssfeer van de cao vallen (teller), gedeeld door het totale aantal personen, dat binnen de werkingssfeer van de cao zou vallen. Indien de cao algemeen verbindend zou worden verklaard (noemer). De in de cao gedefinieerde werkingssfeer dient als uitgangspunt voor het bepalen van het totale aantal personen dat in zowel de teller als de noemer wordt gehanteerd. Tot het aantal personen kunnen naast werknemers ook opdrachtnemers worden gerekend, indien in de cao geregeld is dat deze ook op hen van toepassing is. Uitzendkrachten in dienst van een andere (uitzend)werkgever dienen niet te worden meegeteld. Gezien de verstrekkende consequenties van het algemeen verbindend verklaren van een cao is het noodzakelijk dat de representativiteitsopgave voldoet aan de eisen van: reproduceerbaarheid validiteit Interne consistentie onderzoekstechnische kwaliteit, en actualiteit Het is een vereiste voor de beoordeling van het representativiteitscijfer dat dit reproduceerbaar is. Brongegevens, gebruikte enquête, uitgevoerde berekeningen, analyses en extrapolatie moeten beschikbaar zijn, zodat desgevraagd een accountant, dan wel het Ministerie van SZW op basis hiervan het cijfer zelfstandig kan reproduceren. Het begrip validiteit heeft betrekking op de vraag of daadwerkelijk is gemeten wat beoogd was. Is het te meten begrip, werkzame personen, op dejuiste wijze gedefinieerd én zijn vervolgens de werkzame personen ook conform de operationalisering gemeten. Voor het begrip werkzame personen bijvoorbeeld speelt dan de werkingssfeer een rol en of op een juiste wijze is gecorrigeerd voor werkzame personen die in de werkingssfeer worden uitgesloten. Bij de interne consistentie gaat het om gebruikte meeteenheden. De eenheid in de teller moet overeenstemmen met de gehanteerde eenheid in de noemer. In teller én noemer moeten standcijfers (gemeten op een bepaald moment) of stroomcijfers (gemeten over een periode) worden gebruikt. De definitie van werkzame personen moet In beide gelijk zijn. En ook de peildatum of de peilperiode moet in teller en noemer vergelijkbaar zijn. Bij de beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de vereisten van zorgvuldigheid. Het gaat hierbij om zaken als de gebruikte methode om de gegevens te verzamelen, de omvang van de enquête, de hoogte van de non-respons, de gebruikte weging, gehanteerde analyses en uitgevoerde berekeningen. De gegevens waarop het representativiteitscijfer is gebaseerd, mogen in principe niet ouder zijn dan één jaar, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de cao. Om te kunnen beoordelen of aan deze criteria wordt voldaan, dient een toelichting te worden gegeven op de verstrekte werkgeversgegevens en gegevens over het aantal werkzame personen. Een uitgebreide beschrijving van de eisen die aan de representativiteitsopgave worden gesteld, is te vinden in het onderzoek dat Research voor Beleid In 2009 heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken^ Dit rapport is te vinden op de website cao.szw.nl. Research voor Beleid, Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken. Stand van zaken 2008, Eindrapport, Zoetermeer, juni 2009 Pagina 2

5 WERKGEVERSGEGEVENS 1 Direct aan de cao gebonden werkgevers Hoeveel werkgevers vallen direct onder de werkingssfeer van de cao^? 196 Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. Peildatum 1 april Werkgevers gebonden door de werkingssfeer Wat is het totale aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer van de cao? Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. Peildatum 1 april 2015 De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkgevers dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor Is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing is, dienen de vragen waarvoor een ' ' Is opgenomen te worden aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Een werkgever valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao. Pagina 3

6 Bestaande bronnen/bestanden Geef voor het uitgevoerde onderzoek naar de bij vraag 1 en 2 opgegeven aantallen een beschrijving van: de gebruikte bronnen (ad. 2) de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4) De gebruikte bron voor het aantal werkgevers dat direct valt onder de werkingssfeer is het ledenbestand van de Vereniging van Groothandelaren In Bloemkwekerijproducten (VGB) op peildatum 1 april De gebruikte bron voor het totaal aantal werkgevers dat valt onder de werkingssfeer Is het CBS. Het betreft hier SBI-code 4622 Groothandel In Bloemen en Planten met als peildatum 1 april (bron: D2 = &D3 = I&HD= &HDR=G2,T&STB=G1 ) De werkingssfeer van de CAO Groothandel in Bloemen en Planten is als volgt gedefinieerd (artikel 4 Werkingssfeer): 1. a. Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op de natuurlijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin: - uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt uitgeoefend of - naast de groothandelsfunctie in sierteeltproducten, werkzaamheden worden verricht bestaande uit het sorteren en / of verpakken en / of bewerken en / of het laden en lossen en vervoeren van de door deze onderneming verhandelde sierteeltproducten. b. Onder groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt verstaan: De bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening en risico bloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltproducten betrekt, naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige ge- en/of verbruikers c.q. verwerkers dan wel groot- of kleinhandelaren. c. Onder bloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltprodukten wordt verstaan: snijbloemen, pot- en tuinplanten en het uitgangsmateriaal voor deze produkten. d. Een onderneming wordt geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de groothandel in sierteeltproducten indien het daarbij betrokken percentage werkuren groter is dan Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van de toepassing op de werknemer met een arbeidsovereenkomst met een werkgever als bedoeld in artikel 1 lid 1, voor zover de werknemer een functie vervult die gelijk of gelijkwaardig is aan een functie in de functiegroepen I tot en met VI zoals opgenomen in het functieraster van bijlage I. 3. Voor werknemers werkzaam In deeltijd zijn de bepalingen van deze CAO naar evenredigheid van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. 4. De bepalingen van deze CAO zijn niet van toepassing op stagiaires en vakantiekrachten, tenzij in de hierna volgende bepalingen uitdrukkelijk anders Is bepaald. De SBI code 4622 die het CBS gebruikt voor het vaststellen van het aantal bedrijven in de groothandel Bloemen en Planten sluit hier bij aan. Deze SBI code 4622 omvat namelijk: - groothandel in bloemen en planten, eventueel in combinatie met het: - gedurende een beperkte periode verzorgen en/of doen opgroeien van bloemen en planten. In de cao wordt ook deze definitie van groothandel bloemen en planten gehanteerd. Pagina 4

7 Er is gebruik gemaakt van meerdere bestanden. Geef een beschrijving van: de representativiteit van de bestanden (ad. 2) uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) de wijze van 'matching' van de bestanden (ad. 1) n.v.t. De bronnen sluiten niet volledig aan bij de werkingssfeer. Geef een beschrijving van: de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) n.v.t Onderzoek Er is (aanvullend) steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête. Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: de gehanteerde methodiek (ad. 1) het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) de respons (ad. 1) de representativiteit van de steekproef (ad. 1) eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1) toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1) zie bijgevoegd onderzoeksverslag Panteia representativiteitsonderzoek groothandel bloemen en planten Extrapolatie Onderzoeksgegevens zijn middels andere bronnen geëxtrapoleerd. Geef een beschrijving met cijfermatige onderbouwing van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) n.v.t. Peildatum Er zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao. Geef een beschrijving van: de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties In de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) n.v.t. Overig Overige opmerkingen Pagina 5

8 n.v.t. GEGEVENS WERKZAME PERSONEN 3 Direct aan de cao gebonden personen en personen gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO^ Hoeveel personen worden direct dan wel op basis van artikel 14 van de Wet op de CAO aan de cao gebonden? personen Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. peildatum 1 april 2015 Personen gebonden door de werkingssfeer Wat is het totale aantal personen dat valt onder de werkingssfeer van de cao? personen Geef aan op welke peildatum dan wel over welke periode de gegevens verzameld zijn. peildatum 1 april 2015 De wijze waarop de gegevens zijn verkregen over het aantal werkzame personen dat direct en in totaal onder de werkingssfeer van de cao valt, moet worden toegelicht. Daarvoor is onderstaand een aantal aandachtspunten opgenomen. Afhankelijk van de gehanteerde methode kunnen de aandachtspunten al dan niet relevant zijn. Indien een van de genoemde methoden van toepassing Is, dienen de vragen waarvoor een ' ' is opgenomen te worden aangevinkt en te worden beantwoord. De eerste vraag dient altijd te worden beantwoord. Er zijn globaal 3 methoden, die elkaar overigens niet uitsluiten: gebruik maken van bestaande bronnen/bestanden, onderzoek, en extrapolatie. Daarnaast moet zonodig een toelichting worden gegeven op de actualiteit van de gebruikte gegevens. Achter de genoemde aandachtspunten is een verwijzing opgenomen naar een uitgebreidere toelichting in deel 2 van dit formulier. Dat deel gaat in op de gehanteerde onderzoeksmethode (ad. 1); de gebruikte bronnen (ad. 2); de wijze van meting (ad. 3); de relatie tot de werkingssfeer (ad. 4); en de actualiteit van de gegevens (ad. 5). Een persoon valt direct onder de werkingssfeer van een cao als hij werkzaam is bij een werkgever die lid is van een werkgeversorganisatie die betrokken is bij de totstandkoming van de cao. Ook anders of niet georganiseerde werkzame personen in dienst van een aangesloten werkgever dienen dus te worden meegeteld. Pagina 6

9 Bestaande bronnen/bestanden Voor het uitgevoerde onderzoek, geef een beschrijving van: de gebruikte bronnen (ad. 2) de bronnen in relatie tot de werkingssfeer (ad. 4) de uitgevoerde correctie in de bronbestanden (ad. 4) de gehanteerde meeteenheid (ad. 3) N.v.t. Is gebruik gemaakt van meerdere bestanden, geef een beschrijving van: de representativiteit van de bestanden (ad. 2) uitgevoerde correcties voor dubbeltellingen (ad. 2) de wijze van matching van bestanden (ad. 1) Voor het opstellen van de representativiteitsopgave is een telefonische enquête uitgevoerd onder een steekproefvan zowel VGB- als niet-vgb-leden. Het betreft een representatief onderzoek. De steekproef is gebaseerd op het adressenbestand van LISA met alle bedrijven met SBI code 4622 (groothandel Bloemen & Planten), ter controle gematcht met het ledenbestand van VGB. We hebben voor deze twee bestanden gekozen, omdat er geen registratiebestand (meer) is waarin alle bedrijven zijn opgenomen. Tot 1 januari 2015 was dit het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel (HBAG). Alle bedrijven in de sector waren verplicht aangesloten bij dit bedrijfschap. Door het ontbreken van zo'n databestand is ervoor gekozen om via verschillende Ingangen een overall databestand te creëren met bedrijven die - met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - tot de sector groothandel bloemen en planten kan worden gerekend. De ingangen zijn de volgende: 1. het VGB ledenbestand; 2. Pensioenfonds Groothandel Bloemen en Planten; 3. LISA-bestand van SBI-code 4622; 4. CBS; 5. UWV Polis-administratie; 6. SUWI bedrijvenregister. Van bovengenoemde zes ingangen zijn er uiteindelijk twee overgebleven. Noch het CBS, SUWI of het UWV was bereid om medewerking te geven. Het Pensioenfonds Groothandel Bloemen en Planten heeft alleen bedrijfsnamen geleverd zonder telefoonnummers. 1. VGB-ledenbestand Voor werkgevers die direct gebonden zijn aan de werkingssfeer van de cao is als bron gebruik gemaakt van het VGB-ledenbestand (peildatum 1 april 2015). Dit bestand bevat alle bedrijven die direct gebonden zijn aan de werkingssfeer en is daarmee representatief. 2. LISA-bestand Voor werkgevers die niet direct aan de werkingssfeer van de cao gebonden zijn (niet VGB-leden), is als bron gebruik gemaakt van een steekproef van bedrijven die bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn Ingeschreven onder de SBI code 4622 (groothandel Bloemen & Planten). Om bedrijven te kunnen benaderen is bij LISA een adressenbestand aangekocht bij met alle adressen die op 1 april 2015 onder SBI-code 4622 vielen. LISA is een databestand met gegevens over alle blj de KvK geregistreerde bedrijven in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Pagina 7

10 De adressen van LISA zijn gematcht met het VGB-ledenbestand (op naam, deels geautomatiseerd en deels handmatig). Dit om te voorkomen dat de steekproefbedrijven dubbel zouden worden ondervraagd. Ook is ter controle een vraag opgenomen of het bedrijf dan wel of geen lid is van de VGB. Op deze wijze zijn ook dubbeltellingen voorkomen. Sluiten de bronnen nlet volledig aan bij de werkingssfeer, geef een beschrijving van: de correcties die zijn uitgevoerd (ad. 4) Om te checken of een bedrijf uit het LISA-bestand en welke werknemers van het desbetreffende bedrijf gebonden zijn aan de werkingssfeer van de cao groothandel in bloemen en planten, zijn In het representativiteitsonderzoek niet alleen de juiste bedrijven afgebakend maar vervolgens ook de juiste type werknemers (exclusief werknemers die alleen een transportfunctie hebben en alleen in functieschaal I t/m VI zitten). Afbakening van bedrijven Hoewel het gehele LISA-bestand met SBI-code 4622 (groothandel bloemen en planten) Is aangekocht Is het onderzoek met twee vragen gecheckt of deze bedrijven daadwerkelijk tot de sector groothandel bloemen en planten behoren. Allereerst is gevraagd: Ik noem u een aantal bedrijfsactiviteiten op. Kunt u aangeven of uw bedrijf zich met deze activiteiten bezighoudt? [I^eerdere antwoorden mogelijk]4 a. Het verpakken van bloemen en planten b. Het verwerken van bloemen en planten, bijvoorbeeld boeketterieën c. Lijnrijder in bloemen en planten d. Commissionair in bloemen en planten e. Handelskwekerij in bloemen en planten f. Groothandel in bloemen en planten g. Andere groothandelsactiviteiten op het gebied van bloemen en planten. Als tweede is de volgende vraag gesteld: Kunt u kort de hoofdactiviteit van uw bedrijf omschrijven? Afbakening van werknemers Vervolgens is gecheckt hoeveel van de werknemers die op 1 april 2015 op de loonlijst stonden bij de eerder geverifieerde groothandelaren in bloemen en planten daadwerkelijk tot de werkingssfeer van de cao (zle artikel 4 Werkingssfeer, CAO groothandel bloemen en planten). Hiervoor zijn de volgende vier vragen gesteld: Loonliist Hoeveel personen stonden op 1 APRIL 2015 op de loonlijst? Het gaat ons om de mensen die werken op deze vestiging op [ADRES]. Wanneer er meerdere BV's van uw bedrijf op dit adres gevestigd zijn, dient u die personen ook meetellen. Verder dient u directieleden die op de loonlijst staan en vaksntiekrachten meerekenen, maar stagiairs en uitzendkrachten niet. " Deze antwoord categorieën zijn vastgesteld op basis van de CAO-afbakening, te weten: "De Collectieve Arbeidsovereenkomst Groothandel in bloemen en planten is van toepassing op die ondememing waarin: Uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt uitgeoefend, of Naast de groothandelsfunctie in sierteeltproducten, werkzaamheden worden verricht bestaande uit het sorteren en/of verpakken en/of bewerken en/of het laden en lossen en vervoeren van de door deze ondememing verhandelde sierteeltproducten. Pagina 8

11 Groothandelswerkzaamheden Hoeveel personen die op de loonlijst staan, verrichten de volgende werkzaamheden: het sorteren en verpakken van verhandelde bloemen en planten, of het bewerken van verhandelde bloemen en planten, of het laden/lossen en vervoeren van verhandelde bloemen en planten, of andere groothandelswerkzaamheden. Uitzondering transportpersoneel Zijn er in deze vestiging personen werkzaam die zich ALLEEN bezighouden met het laden/lossen en vervoeren van bloemen en planten? Om hoeveel personen gaat het? Functieschalen I t/m VI Kunt u aangeven hoeveel personen op 1 april 2015 ingedeeld waren in functieschaal 7 of hoger? Onderzoek Is er aanvullend steekproefonderzoek uitgevoerd, bijvoorbeeld op basis van een enquête, geef een beschrijving van: de gehanteerde methodiek (ad. 1) het steekproefkader in relatie tot de werkingssfeer (ad. 1) de respons (ad. 1) de representativiteit van de steekproef (ad. 1) eventueel gebruik van aanvullende informatie (ad. 1) toegepaste berekeningen en schattingen (ad. 1 ) Voor het berekenen van het aantal personen dat direct gebonden is aan cao groothandel in de bloemen dan wel het aantal dat valt onder de werkingssfeer is een telefonische enquête uitgevoerd onder een steekproef van zowel VGB- als niet- VGB-leden. Het betreft een representatief onderzoek. De steekproef is gebaseerd op LISA (gematcht met het ledenbestand van VGB) en de weging en ophoging is gebaseerd op de populatiecijfers van het CBS. (zie voor een uitgebreide berekening het onderzoeksverslag Panteia representativiteitsonderzoek groothandel bloemen en planten). Uitvoering Blj de uitvoering van de telefonische enquête is gebruik gemaakt van twee bestanden. Er is een adressenbestand aangeleverd vanuit LISA (2.262 bedrijven) en vanuit het VGB-ledenbestand (196 bedrijven). Deze twee adressenbestanden zijn met elkaar gematcht. Vervolgens is dit bestand ontdubbeld op telefoonnummer, bedrijfsnaam en adres. Het resultaat is een belbestand met unieke telefoonnummers (2.013 vanuit LISA en 146 vanuit het VGB ledenbestand). De telefonische dataverzameling heeft plaatsgevonden van 4 tot en met 17 juni 2015 en is uitgevoerd door Panteia. Wanneer gedetailleerd gekeken wordt naar Panteia's telefoonmanagement dan zijn er telefoonnummers voor de enquête gebruikt. Met 477 hiervan is geen contact geweest (omdat ze na 5 belpogingen de telefoon niet opnamen, in gesprek waren, een informatietoon hadden, een faxnummer, of het antwoordapparaat aan hadden staan). In totaal is er met van de bedrijven contact geweest. Hieruit zijn 750 complete telefonische interviews gerealiseerd. In totaal hebben 251 bedrijven geweigerd, bij 8 bedrijven waren taalproblemen, 96 bedrijven waren opgeheven en 92 bedrijven wilden niet aan de enquête deelnemen maar wel meedoen aan een non-respons onderzoek. Het responspercentage op de telefonische enquête Is daarmee 56 procent (750/1344). Na afbakening van de doelgroep (zie eerder) bleven er van de 750 bedrijven netto 472 bedrijven over. Hiervan bleken er 82 bedrijven geen personen in dienst te Pagina 9

12 hebben op peildatum 1 april Voor de analyse konden dus de opgaven van 390 bedrijven worden gebruikt. Herweging Om te corrigeren voor het feit dat de steekproefuitkomsten betrekking hebben op de wat grotere bedrijven is een herweging toegepast. Dit is gebeurd op basis van de eerder genoemde CBS-cijfers. Dit is het populatiebestand. De volgende weegfactoren zijn berekend. Steekproefbestand (Vraag 4) Popuiatiebestand (CBS) Weegfactoren 1 wp 36,3% 49,7% 1,371 2 wp 12,0% 15,9% 1, wp 13,2% 12,3% 0, wp 15,9% 10,4% 0, wp 9,6% 5,3% 0, wp 8,1% 4,2% 0, wp 3,3% 1,3% 0, wp 1,6% 0,8% 0,474 Bron: Panteia, 2015 Totaal De range van de weegfactoren ligt tussen 1,4 en 0,4. Dit ligt binnen de methodologische verantwoorde range van 2,0 en 0,2. Door de herweging krijgen de uitkomsten van de grotere bedrijven minder "gewicht" in het uiteindelijke resultaat en de uitkomsten van de kleinere berijven meer "gewicht". Berekening van het representativiteitspercèntage Aan de 390 bedrijven is gevraagd "Hoeveel personen die op de loonlijst staan verrichten groothandelswerkzaamheden?". Hierop hebben 377 bedrijven een antwoord gegeven. Bij deze bedrijven verrichten op 1 april van de personen in dienst groothandelswerkzaamheden (67%). Deze fractie toont aan dat niet alle ondervraagde bedrijven de groothandel als enige activiteit uitvoeren. Het representativiteitspercèntage is vervolgens in drie stappen berekend, eerst is gekeken naar het totaalbeeld vervolgens naar de juiste type werknemers. A Representativiteitspercèntage totaal Om een onderverdeling te maken tussen VGB- en niet VGB-leden (d.w.z. direct aan de cao gebonden vs aan de cao gebonden door de werkingssfeer) is expliciet gevraagd of het bedrijf lid was van de VGB. De ondervraagde bedrijven die op deze vraag geen antwoord gaven zijn uit het enquêtebestand verwijderd. Bij de overgebleven 355 bedrijven verrichten op 1 april 2015 in totaal personen groothandelswerkzaamheden; hiervan behoren tot de 134 bedrijven die lid zijn van de VGB. Dit geeft een representativiteitspercèntage van 63,4% (ongewogen). Aantai bedrijven Aantai wericnemers (exci. weet Ongewogen Gewogen niet/w.n.z.) Behoort tot de doelgroep (390 bedrijven) Verrichten groothandelswerkzaamheden Aantal gecorrigeerd voor VGB-lidmaatschap VGB- lidmaatschap A: Representativiteitspercèntage totaal 63,4% 59 3% Verrichten NIET ALLEEN transportwerkzaamheden Aantal gecorrigeerd voor VGB-lidmaatschap VGB- lidmaatschap B: Representativiteitspercèntage werknemers met groothandelswerkzaamheden 64,2% 60,1% Personen in functieschaal 6 of lager Aantal gecorrigeerd voor VGB-lidmaatschap 165 VGB- lidmaatschap 60 C: Representativiteitspercèntage werknemers met groothandelswerkzaamheden in schaal I t/m VI ,0% 67,7% Pagina 10

13 Sron.' Panteia, 2015 B Representativiteitspercèntage werknemers met alleen groothandelswerkzaamheden Omdat personen die zich alleen bezighouden met het laden, lossen en vervoeren van bloemen en planten niet onder deze CAO vallen, is hiervoor gecorrigeerd. In de enquête Is daarom ook gevraagd naar het aantal werknemers in het bedrijf dat zich alleen bezighoudt met transport, zodat deze werknemers niet meegeteld konden worden. De corresponderende aantallen leveren een representativiteitspercèntage op van 64,2% (ongewogen). C Representativiteitspercèntage werknemers met aileen groothandeiswerkzaamheden in schaal I t/m VI Omdat de CAO alleen geldt voor personeel in de functieschalen 6 of lager, Is in de vragenlijst ook gevraagd naar het aantal personen die op 1 april 2015 ingedeeld waren In functieschaal 7 of hoger. Het gaat hierbij om het deel van het eerder opgegeven aantal personeelsleden die groothandelswerkzaamheden verrichten. Met ander woorden, een deelverzameling binnen een deelverzameling. Veel respondenten konden (of wilden) op deze geen antwoord geven (51%) waardoor het aantal werknemers waarop de uiteindelijke berekening heeft plaatsgevonden laag is (165 van de 750 bedrijven). De corresponderende aantallen leveren een representativiteitsopgave op van 73,0% (ongewogen). Gewogen representatlviteitspercentages Dezelfde procedure is gevolgd als hierboven, alleen zijn de aantallen waarop de berekening plaatsvindt herwogen met behulp van de eerdere berekende weegfactoren. De percentages worden hierdoor naar beneden bijgesteld (zie tabel). Het gewogen representativiteitspercèntage van werknemers waarop de cao groothandel bloemen en planten van toepassing is, komt daarmee uit op 67,79/6. Extrapolatie Indien onderzoeksgegevens middels andere bronnen zijn geëxtrapoleerd, geef een beschrijving van: de hiervoor gebruikte bronnen (ad. 2) de representativiteit van het verkregen bestand (ad. 2) de verschillen tussen de bronnen (ad. 2) eventueel uitgevoerde correcties (ad. 4) Om een schatting te maken van het totaal aantal werknemers bij alle VGBleden/nlet VGB-leden is gebruik gemaakt van een ophoogfactor. Als bron is hiervoor is gebruikt de eerder genoemde CBS-gegevens over aantallen bedrijven en bijbehorende grootteklassen in de groothandel bloemen en planten. Het totaal aantal werknemers blj VGB-leden waarop de cao groothandel bloemen en planten op 1 april 2015 van toepassing was, bedroeg 1.257, en hetzelfde type werknemers bij; niet VGB-leden 594. Het totaal werknemers bedroeg daarmee Pagina 11

14 Peildatum Zijn gegevens gebruikt ouder dan een jaar, (terug)gerekend vanaf de Ingangsdatum van de cao, geef een beschrijving van: de reden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (ad. 5) de aannemelijkheid dat sindsdien binnen de bedrijfstak geen grote fluctuaties in de genoemde aantallen zijn opgetreden. Indien wel sprake is van grote fluctuaties is aanvullend onderzoek of extrapolatie nodig (ad. 5) Overig Overige opmerkingen Pagina 12

15 TOELICHTING De door cao-partijen bij een verzoek tot algemeen verbindend verklaren van cao-bepalingen aangeleverde representativiteitsgegevens dienen, ten behoeve van de beoordelingscriteria, te worden voorzien van een toelichting op de volgende punten: 1. De wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd a. populatieonderzoek b. steekproefonderzoek c. extrapolatie 2. De gebruikte bronnen voor het onderzoek a. uitgevoerde correcties 3. De wijze van meting a. aard van de gegevens 4. De relatie tot de werkingssfeer van de cao a. uitgesloten werkzame personen b. vrijwillige aansluiting c. gedispenseerden 5. De peildatum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben Op grond van paragraaf 4.1 van het Toetsingskader AW laat de minister periodiek en steekproefsgewijs onderzoek uitvoeren naar de kwaliteit van de representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken. Om dit te kunnen doen is het noodzakelijk dat het representativiteitscijfer reproduceerbaar is. Dit betekent dat aile oorspronkelijke (bron)gegevens die zijn gebruikt bij de opgave van de representativiteit bij het laatst ingewilligde avv-verzoek moeten worden bewaard, zodat deze desgevraagd beschikbaar kunnen worden gesteld. De oorspronkelijke gegevens worden dus niet bij het avv-verzoek meegestuurd. ad 1 Gehanteerde onderzoeksmethode Het is noodzakelijk dat een beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode wordt gegeven. Het gaat om de vraag hoe de gegevens zijn verzameld. Idealiter wordt er gebruik gemaakt van populatiebestanden, zowel voor werkgeversaantallen als aantallen werkzame personen die onder de werkingssfeer van de cao dan wel het avv-besluit vallen. Indien geen populatiegegevens beschikbaar zijn, kan gebruik worden gemaakt van steekproefonderzoek. Het gebruik van steekproefgegevens vereist dat een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de enquête, de respons, de representativiteit, verzamelde aanvullende informatie, uitgevoerde berekeningen en schattingen. Aandachtspunten: Beschrijving van de gehanteerde onderzoeksmethode. Een beschrijving van de hierbij gebruikte bestanden. De manier waarop de steekproef is getrokken (waaronder het gebruikte steekproefkader). De respons van de steekproef. De representativiteit van het steekproefonderzoek. Op bestanden toegepaste correcties ten opzichte van de populatie; Het gebruik van aanvullende informatie. De manier waarop berekeningen, schattingen en eventuele extrapolaties zijn uitgevoerd. Het is niet zorgvuldig om het aantal werkzame personen van nlet-responderende bedrijven op nul In te schatten. Streef altijd naar de verkrijging van gegevens uit één bronbestand. Dit doet u door het bestand waarin de gegevens van de aangesloten werkgevers zijn opgenomen, te matchen met het bestand waaruit de totale aantallen werkgevers en werkzame personen zijn opgenomen. Een nadere uitleg over de uitvoering van het matchen van bestanden is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens bij avv-verzoeken. Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 20 (zie de website cao.szw.nl). Pagina 13

16 ad 2 Gebruikte bronnen Een representativiteitsopgave moet een beschrijving bevatten van de gebruikte bronnen. Niet alle bronnen zijn even betrouwbaar. Ook zijn niet alle bronnen even volledig gegeven de werkingssfeer van de cao. Inherent hieraan is het gebruik van meerdere bronnen. Van belang is dat de gebruikte bronnen en de daarbij gehanteerde berekeningen met het oog op de eis van reproduceerbaarheid goed worden beschreven en bewaard. Aandachtspunten: Het is aan te bevelen zo min mogelijk bronnen te gebruiken. Worden gegevens uit verschillende bronnen gebruikt, dan vereist dit een toelichting op onderlinge vergelijkbaarheid waarbij aandacht nodig is voor dubbeltellingen, uitgesloten groepen werkzame personen en verschillen in meetmomenten. Gebruik van branche- of sectoronderzoek vereist een toelichting op de representativiteit van de gegevens. Aandacht vereist de periode waarin het onderzoek is gehouden, de onderzoeksmethode en de relatie tot de werkingssfeer. Ten aanzien van de gebruikte bronnen wordt aandacht gevraagd voor de vrijwillig aangesloten werkgevers, (gedeeltelijk) gedispenseerde werkgevers en de actualiteit van de gegevens. ad 3 Wijze van meting Uitgangspunt bij het berekenen van het representativiteitscijfer is dat de teller en de noemer worden uitgedrukt in dezelfde eenheid. Idealiter worden de teller en de noemer uitgedrukt In aantallen personen. Andere meeteenheden worden in principe afgeraden. Andere maatstaven die worden gebruikt om tot een berekening te komen van het aantal personen zijri de loonsom, aantal fte's of omzetgegevens. U dient dan wel aannemelijk te maken dat de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling is van het aantal personen zodat geen sprake is van een systematische eenzijdige vertekening van het representativiteitsgegevens. In geval van fte als meeteenheid moet aannemelijk worden gemaakt dat de parttimefactor van georganiseerde ten opzichte van ongeorganiseerde werkgevers vergelijkbaar Is. Dit betreft de eis van Interne consistentie. Teller en de noemer moeten in dezelfde eenheid worden uitgedrukt en de peildata moeten vergelijkbaar zijn. Aandachtspunten: De wijze van meting moet dezelfde zijn voor teller en noemer. De eenheid moet gelijk zijn. Gegevens moeten ofwel standcijfers óf stroomcijfers zijn. De gegevens moeten zijn uitgedrukt In dezelfde eenheid. In de teller aantallen personen dan ook in de noemer aantallen personen gebruiken. Het gebruik van een andere meeteenheid dan aantallen personen vereist een gedegen toelichting op het gebruikte bestand en in hoeverre de gebruikte maatstaf een goede afspiegeling Is van het aantal werkzame personen. ad 4 Relatie tot de werkingsfeer De representativiteitsopgave dient gerelateerd te zijn aan de werkingssfeer van de cao. In de werkingssfeer uitgesloten categorieën werkzame personen moeten dan ook In de tellingen voor de representativiteitsopgave buiten beschouwing worden gelaten. Het is van belang dat daadwerkelijk gemeten wordt wat beoogd was. Het gaat hier om de validiteit van de gegevens. Aandachtspunten: Aandacht voor vrijwillig aangesloten werkgevers die in de representativiteitsopgave niet moeten worden meegenomen. De bronnen mogen niet vervuild zijn met werkzame personen die niet onder de werkingssfeer vallen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere uitzendkrachten en hoger personeel. In de tellingen moeten van (onderdelen van) de cao gedispenseerden wel worden meegerekend, behalve indien sprake is van een integrale dispensatie vanwege een eigen rechtsgeldige cao. Pagina 14

17 Indien gebruik wordt gemaakt van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds, dient -indien van toepassing- gecorrigeerd te worden voor jongere werkzame personen die wel onder de werkingssfeer van de cao vallen, maar niet deelnemen aan het bedrijfstakpensioenfonds. Ook dient gecorrigeerd te worden voor werkgevers die zijn vrijgesteld van het bedrijfstakpensioenfonds, maar niet zijn gedispenseerd van de cao. ad 5 Actualiteit van de cijfers Voor de representativiteitsopgave dient de datum of de periode waarop de cijfers betrekking hebben te worden vermeld. Als regel geldt dat gegevens, om te voldoen aan de eis van actualiteit, niet ouder dan één jaar mogen zijn gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao. Tevens geldt dat de verschillende peildata nlet te ver uit elkaar moeten liggen, omdat anders de interne consistentie van de representativiteitsopgave in het geding Is. Als uitgangspunt hierbij geldt dat de peildata in principe niet meer dan één jaar uiteen mogen liggen. In geval de peildata te ver in het verleden liggen kunnen de gegevensbestanden op basis van de werkgelegenheidsontwikkeling in de branche worden geactualiseerd, oftewel geëxtrapoleerd. De marktontwikkelingen in het verleden vormen de basis om de huidige waarden met een zekere onzekerheidsmarge te voorspellen. Het is dan wel van belang om expliciet te vermelden op welke gegevens deze extrapolatie is gebaseerd en hoe die is uitgevoerd. De bestanden die hiervoor gebruikt worden moeten vergelijkbaar zijn naar bijvoorbeeld verhouding voltijders-deeltijders ofde verhouding grotekleine bedrijven. Aandachtspunten: De actualiteit van de gebruikte gegevens. Deze mogen gerekend vanaf de ingangsdatum van de cao in beginsel niet ouder zijn dan 1 jaar. Indien de gebruikte gegevens ouder zijn, dient vermeld te worden waarom het niet mogelijk is om gegevens van recenter datum te leveren (zie ook aanvulling bij de vraag over actualiteit). Het toepassen van extrapolatie. Indien op basis van andere gegevensbronnen de gegevens voor de representativiteitsopgave zijn geactualiseerd dient aangegeven te worden welke bronnen gebruikt zijn en op welke wijze voor onderlinge afwijkingen tussen de bronnen Is gecorrigeerd. Een nadere uitleg over de wijze van extrapoleren is te vinden in het rapport Kwaliteit representativiteitsgegevens blj avv-verzoeken, Stand van Zaken 2008, eindrapport, p. 21 (zie de website cao.szw.nl). De peildatum dan wel de periode waarop de gegevens betrekking hebben. Pagina 15

18 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO) voor de GROOTHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN Looptijd: 1 juli 2011 t/m 30 juni 2016 RO

19 Partijen bij de Collectievo Arbeldsovoroenkomst voor de Groothandel In Bloemen en Planten zijn op 13 oktober 2011 te Aalsmoor ondorstaando CAO mot aio looptijd 1 juli 2011 tot on mot 30 juni 2016 ovoreengekomon. De partijen bij deze overeenkomst zijn: De werkgeversorganisatie VGB als vertegenwoordiger van do groothandelaren in bloemkwekerijproducten te Aalsmeer enerzijds FNV Bondgenoten te Utrocht CNV Dienstenbond to Hoofddorp als vertegenwoordigers van de werknemers werkend bij éón van de groothandelaren in bloemkwekerijproducten. anderzijds RO

20 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: Algomono bopalingon. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Looptijd. Artikel 3. Karakter van do CAO. Artikel 4. Werkingssfoor.. Artikel 5. Afwijkingon van do CAO. Artikel 6. Algemono verplichtingon van do werkgever. Artikel 7. Algemene vorplichtingen van de werknomor. HOOFDSTUK II: Bogin en eindo arbeldsovoroenkomst. Artikel 8. Arbeidsovereenkomst.. Artikel 9. Proeftijd. Artikel 10. Einde arbeidsovoroonkomst (goldond tot 1 juli 2015) Artikel 10. Eindo arbeidsovoroonkomst (goldend vanaf 1 Juli 2015). Artikel 11. Opzegtermijn. HOOFDSTUK III: Arbeidsduur, werktijden en toeslagen 12 Artikel 12 Arbeidsduur Artikel 13 Keuze: Standaard worktijdénrogoling of variabele werktijdenregeling. Artikel 14 A. Werktijden algemeen. Artikel 14 B. Standaard worktijdénrogoling. Artikel 14 C. Variabele worktijdonregoling... Artikel 15 Inconvoniönte uren Artikel 16. Arbeid op zon- of feestdagen. HOOFDSTUK IV: Vakantiorochton 16 Artikel 17. Vakantie Artikel 18. Extra vakantiedagen. Artikel 18A. Arbeidsparticipatie oudere werknemers. Artikol 19. Vakantierochten bij eindo dionstvorband.. Artikel 20. Vakantietoeslag. HOOFDSTUK V: Kort verzuim van werk en onbetaald verlof 18 Artikel 21. Bijzonder verlof ' Artikel 22. Ouderschapsverlof... Artikel 23. Arboid on Zorg. Artikel 24. Kraamverlof. Artikel 25. Voroallon. HOOFDSTUK VI: Salaris 21 Artikel 26. Functiegroepen en salarisschalen, Artikel 27. Eindejaarsuitkering. HOOFDSTUK VII: Ziokto 25 Artikel 28. Uitkering bij ziekte en arbeidsongeschiktheid HOOFDSTUK VIII: Overige bopalingon 26 Artikel 29. Beoordeling Artikel 30. Vakbondsfaciliteiten Artikel 31. Erkenningsregeling uitzendbureaus. Artikel 32. Uitzondkrachton. Artikel 33. Commissie van Toezicht. Artikel 34. Anti-discriminatie, intimidatie, agressie en gewold. Artikel 35. Medezeggenschap. Artikel 36. Scholing. Artikel 37. Onbetaald verlof. Artikel 38. Pensioenrogoling..30 Biilago II BeoordfllinflBsvsteinatiek 31 Biilaoe III Vervallen 37 Biilage IV a AanbevBlina rfi-intearatie nratocol 38 Biilaoe IV b Aanbovclina ssngluitinn Stichtiria Remedium AonrlrLrhn Groothandel fragl 39 Biilage V ArbeidsovfirflenkomBt 40 Biilago VI Normen arbeidstiiden 42 AR ROOO

21 Bijlage VIII Opleidingen / cursussen Biilago IX Normen arbflidetiidon voor Intornationaln chauffeur': Biilago X Protocol bchorondo bii dc cao Groothandel in BInomrn nn Plinten?m/t-?nifi 52 Biilage Xl Tftftlirhtinn varlahele werktiirinnreneling e.an Grnnth.anHnl RInnmen nn Pl.anten 5/1 Achtergronden 54 Hollen of stilstaan 54 Flexibiliteit en zekerheid 54 Voorbereiding 54 Do spolrogols 54 Arbeidstijdenwet ^ ' ^ 54 MedezeooenBchaD / Wet OD do Qnderneminosradon 54 CAO afspraken 55 Algemene uitgangspunten roostors 55 Scharnierpunt' 40 uur per wook 55 Ovenwerktoeslag 55 Hoogte van do toeslag 55 Cumulatie van toeslagen 55 Loogloopuron 56 Bijzondere omstandighedori...56 ROOO

22 HOOFDSTUK I; Algemene bepalingen Artikel 1. Definities ln deze Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) wordt verstaan onder: 1. Werkgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin activiteiten worden uitgeoefend als bedeeld in artikel 4 lid 1 van deze CAO. 2. Werkgeversorganisatie: Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijpredukten (VGB) 3. Vakorganisatie: de organisatie die krachtens haar statuten bevoegd is een CAO af te sluiten. 4. Werknemer: de man of vrouw die een arbeidsovereenkomst heeft afgesleten met een werkgever als bedeeld in lid Maandsalaris / periodesalaris: het salaris zoals opgenomen in artikel 26. Het periodesalaris bedraagt 12/13 x het maandsalaris. 6. Maandinkomen / periode-inkomen: het maandsalaris / periodesalaris vermeerderd met eventuele vaste (persoonlijke) maandelijkse toeslagen ep basis van deze CAO, niet zijnde (netto) onkostenvergoedingen. 7. Jaarinkomen: 12 X het maandinkomen resp. 13 x het periode-inkomen veniieerderd metde vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en andere met de weri(gever schriftelijk overeengekomen vaste uitkeringen en/of toeslagen. 7. Uursalaris bedraagt: - 0,577% van het maandsalaris (het maandsalaris vermenigvuldigd met 3 gedeeld deer 13 weken gedeeld deer 40) of - 0,625% van het periodesalaris (het periodesalaris: 4:40). 9. Zon-of feestdagen: zondag, nieuwjaarsdag, 2e paasdag. Hemelvaartsdag, 2e pinksterdag, de beide kerstdagen, de door de overheid aangewezen dag ter viering van Koningsdag en in lustrumjaren 5 mei ter viering van Nationale Bevrijdingsdag. 10. Dagspiegei: eenmalig en definitief vastgestelde bedrijfstijd, dan wel per afdeling of functiegroep eenmalig en definitief vastgestelde bedrijfstijd waarbinnen de individuele roosters werden vastgesteld. 11. Werknemerin deeltijd: werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft met een arbeidsduur voor minder dan gemiddeld 40 uur per week. 12. Werktijd: Onder werktijd wordt verstaan de periode tussen de aanvang van het werk en de beëindiging van het werk exclusief de pauzetijd. 13. Pauze: een periode van ten minste 15 achtereenvolgende minuten, waarmee de arbeid tijdens de dienst wordt onderbroken en de werknemer geen enkele verplichting heeft ten aanzien van de bedongen art)eid; ROOO

23 Artikel 2. Looptijd Deze CAO treedt In wori<ing ep 1 juli 2014 en eindigt van rechtswege op 30 juni Artikel 3. Karakter van de CAO 1. De bepalingen van deze CAO hebben een minimumkarakter. Afwijkingen van de cao bepalingen in positieve zin voor de werknemer zijn toegestaan Arbeidsveenwaarden die in negatieve zin voor de werknemer van deze CAO afwijken zijn nietig. Artikel 4. Werkingssfeer 1. a. Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van toepassing op de natuuriijke of rechtspersoon, die een onderneming drijft waarin: - uitsluitend of in hoofdzaak de groothandelsfunctie in sierteeltproducten wordt uitgeoefend of - naast de greethandelsfunctie in sierteeltproducten, wericzaamheden worden verricht bestaande uit het sorteren en / of verpakken en / of bewerken en / of het laden en lessen en verveeren van de door deze enderneming verhandelde sierteeltproducten. b. Onder groothandelsfunctie In sierteeltproducten wordt verstaan: De bedrijfsuitoefening waarbij de onderneming voor eigen rekening enrisicobloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltproducten betrekt, naar behoefte in voorraad houdt en verkoopt aan bedrijfsmatige ge- en/of vert)ruikers c.q. venwerkers dan wel groet- ef kleinhandelaren. c. Onder bloemen en planten, bloemkwekerij- en sierteeltprodukten wordt verstaan: snijbloemen, pot- en tuinplanten en het uitgangsmateriaal voor deze produkten. d. Een ondememing wordt geacht zich in hoofdzaak bezig te houden met de groothandel in sierteeltproducten indien het daarbij betrokken percentage werkuren groter is dan Deze Collectieve Arbeidsovereenkomst is van de toepassing op de werknemer met een arbeidsovereenkomst met een werkgever als bedoeld in artikel 1 lid 1, voor zover de werknemer een functie vervult die gelijk of gelijkwaardig is aan een functie in de functiegroepen I tot en met VI zoals opgenomen in het functieraster van bijlage I. 3. Voor werknemers werkzaam in deeltijd zijn de bepalingen van.deze CAO naar evenredigheid van toepassing, tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld. 4. De bepalingen van deze CAO zijn niet van toepassing op stagiaires en vakantiekrachten, tenzij in de hierna volgende bepalingen uitdrukkelijk anders Is bepaald. Artikel 5. Afwijkingen van de CAO 1. Bij de inweri<ingtreding van de CAO voor de werknemer bestaande gunstiger arbeidsvoonwaarden dan de in de CAO geregelde ondenwerpen blijven gedurende de looptijd van deze CAO ten aanzien van de navolgende cao artikelen van kracht, te weten: artikel 12 lid 1 (arbeidstijd); artikel 14 B lid 3 (overwerktoeslag); artikel 17 lid 2 (vakantie); artikel 20 (vakantietoeslag); artikel 21 (bijzonder veriof); artikel 27 (eindejaarsuitkering);. 2. Een onderneming kan bij de Commissie van Toezicht overeenkomstig de regeling zoals opgenomen in bijlage VII dispensatie voor de CAO dan wel voor een of meer onderdelen van de CAO aanvragen. ROOO

24 Artikel 6. Algemene verplichtingen van de werkgever 1. De werkgever past gedurende de looptijd van de CAO de in deze CAO vermelde arbeidsvoonwaarden toe en gedraagt zich als goed wericgever (7:611 BW). 2. De werkgever geeft iedere werknemer bij jndiensttreding een (digitaal) exemplaar van deze CAO. ^- De werkgever sluit met iedere werknemer oon schriftelijke individuele arbeidsovereenkomst af waarin deze CAO van toepassing wordt veridaard 4. De werkgever is gehouden jaariijks voer 1 januari aangifte te doen bij de Commissie van Toezicht van het aantal in dienst zijnde werknemers per 1 juli in de functiegroepen 1 tot en met 6 van de cao GBP van zijn ondememing als bedeeld in artikel 4 van de cao. Dit overeenkomstig de door het Ministerie van Sociale Zaken en Wericgelegenheid benodigde informatie conform artikel 4 Wet van 25 mei 1937, tot het algemeen verbindend en envêrt)indend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten en de Beleidsregels zoals neergelegd in het Toetsingskader algemeen verbindend vericlaring cao bepalingen voor zever betrekking hebbende op de vaststelling van de representativiteit van cao partijen. Indien de werkgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, is de Commissie van Toezicht bevoegd de noodzakelijke gegevens naar beste weten vast te stellen. 5. In geval van uitbesteding van werk m.b.t. de kernactiviteiten genoemd in artikel 4 van de cao waardoor arbeidsplaatsen verioren gaan, zal de werkgever zich inspannen em wericnemers bij de opdrachtnemer in dienst te laten treden. Artikei 7. Algemene verplichtingen van de werknemer 1. De werknemer gedraagt zich als goed werknemer. Dit houdt onder andere in dat hij de belangen van het bedrijf in acht zal nemen, ook als hij geen uitdrukkelijke opdracht hiervoor heeft ontvangen (art. 7:611 BW). 2. De werknemer veert de hem opgedragen werkzaamheden zo goed mogelijk uit en neemt daarbij de verstrekte aanwijzingen en voorschriften in acht (art. 7:611 en 7:660 BW). 3. De werknemer is gehouden, zowel tijdens als na zijn dienstverband, tot geheimhouding ten aanzien van gegevens die hem uit hoofde van dit dienstverband ter kennis (zijn ge-)komen en waarvan hij begrijpt, of kan begrijpen dat deze gegevens een economische waarde voor zijn (ex)wericgever vertegenwoordigen of van directe invloed kunnen zijn ep de concurrentiepositie van zijn (ex)werkgever. 4. De werknemer informeert de werkgever voorafgaand als hij nevenwerkzaamheden, betaald of onbetaald, wil gaan verrichten of wil uitbreiden. De werkgever kan de nevenwerkzaamheden verbieden als de werknemer door die werkzaamheden zijn functie 'niet meer naar behoren kan verrichten of als de organisatorische en/of economische belangen van het bedrijf zich hiertegen verzetten. ROOO

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV

Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Pensioenfonds Ministerie van Soeiale Zaken en Werkgelegenheid Bezuidenhbutséweg 12 Directie UAW, afdeling CAV Postbus 90801 Postbus 93002 2509 LV DEN HAAG 2509 AA Den Haag T 070 3490746 Einfo@spng.nl Datum:

Nadere informatie

C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder:

C. de groothandel in kaas, wordende te deze verstaan onder: Deze verplichtstelling niet geldt ten aanzien van: a. de werknemers, die niet werkzaam zijn ten behoeve van de groothandel, respectievelijk het bedrijf van tussenpersoon in eieren; b. de werknemers, werkzaam

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2496 30 januari 2013 Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2013 Verbindendverklaring CAO-bepalingen

Nadere informatie

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009

CAO Glastuinbouw. 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 1 juli 2007 tot en met 30 juni 2010 inclusief aanpassingen per 1 juli 2009 Leeswijzer Partijen bij de cao voor de glastuinbouw hebben de cao zoals die geldt voor de periode van 1 juli 2007 tot en met 30

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst

Collectieve arbeidsovereenkomst INHOUDSOPGAVE Collectieve arbeidsovereenkomst Artikel 1; Definities... 2 Artikel 2; Algemene verplichtingen van Teva Pharmachemie... 4 Artikel 3; Algemene verplichtingen van de werknemersvereniging...

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METALEKTRO 2011/2013 1 VOORAF Voor u liggen de Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO s) In de Metalektro 2011/2013 Voor het Hoger Personeel (HP) in de Metalektro

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche. 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015

Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche. 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 Collectieve arbeidsovereenkomst Uitvaartbranche 1 juli 2014 tot en met 31 december 2015 CAO Uitvaartbranche 1 juli 2014 31 december 2015 INHOUDSOPGAVE 2 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 5 1.1 Werkingssfeer

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE. OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2012 t/m 30 juni 2014 2013 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Partij(en) te ener zijde: Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie;

Partij(en) te ener zijde: Vereniging FME-CWM, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie; 14 oktober 2011 Staatscourant 2011, 14087 Metalektro 2011/2013 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst 1 januari 2013-31 december 2014 sector ambulancezorg Partijen Preambule Ondergetekenden: I Ambulancezorg Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Simons

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden:

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST. CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) INHOUDSOPGAVE. De ondergetekenden: COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO 2 TEIJIN TWARON (Hoger personeel Teijin Twaron) De ondergetekenden: Teijin Twaron BV, gevestigd te Arnhem, als partij aan werkgeverszijde en VMHP Fibers te Duiven FNV

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18588 1 augustus 2014 Verzekeringsbedrijf - Binnendienst 2014 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst

Collectieve Arbeidsovereenkomst Collectieve Arbeidsovereenkomst Looptijd van 1 juli 2008 tot en met 30 juni 2009 1 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nuplex Resins BV Nederland Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Art 1 Definities 4 Art 2 Duur

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKNEMERS WERKZAAM IN DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKNEMERS WERKZAAM IN DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR WERKNEMERS WERKZAAM IN DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE met als looptijd 1 mei 2013 tot en met 30 april 2014 Tussen de ondergetekenden Vereniging van de Nederlandse

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN. 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE OPEN TEELTEN 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 2014 Actor Bureau voor sectoradvies Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en / of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010

CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 091205_CAO_VMW_01.10_cover 12-01-2010 16:59 Pagina 2 CAO voor Vaste Medewerkers van Uitzendondernemingen 2009-2011 versie januari 2010 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Algemene bepalingen

Nadere informatie

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017

BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst. 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 BIGA Groep B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst 1 januari 2015 tot 1 januari 2017 1 Colofon Organisatie Biga Groep Bezoekadres Thorbeckelaan 3 Postadres Postbus 164 3700 AD Zeist Telefoon 030 8503200 Fax

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1

CAO SNS REAAL. SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 CAO SNS REAAL SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2014-2015 1 Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 Utrecht, december 2014 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus. 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013

Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus. 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013 Collectieve arbeidsovereenkomst voor architectenbureaus 1 april 2011 tot en met 28 februari 2013 Inhoud Inleiding Karakter, ambitie en opbouw 4 I II Gebied waarbinnen deze cao van toepassing is 7 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST 1 eerste regel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 deeltitel 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ondert 1 25 26 ondert 2 27 28 ondert 3 29 30 ondert 4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 datum 1 43 datum 2 44 45

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Partij(en) ter andere zijde: CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Partij(en) ter andere zijde: CNV Dienstenbond, FNV Bondgenoten en De Unie. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4204 12 maart 2015 Verzekeringsbedrijf Buitendienst 2015/2016 Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

1 november 2010 tot 1 januari 2012

1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO 1 november 2010 tot 1 januari 2012 Algemene Bank-CAO collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 1 november 2010 tot 1 januari 2012 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK l ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Tekst ICK-CAO Looptijd 1 januari 2012 31 december 2012

Tekst ICK-CAO Looptijd 1 januari 2012 31 december 2012 Tekst ICK-CAO Looptijd 1 januari 2012 31 december 2012 Definitieve Tekst ICK-CAO 2012 20-2-2012 1 Colofon Werkgeversvereniging ICT Postbus 401 3440 AK Woerden 0348 49 36 37 (telefoon) 0348 48 22 88 (telefax)

Nadere informatie

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013

CAO SNS REAAL. Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL. voor de periode. 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 CAO 2012-2013 CAO SNS REAAL Collectieve arbeidsovereenkomst SNS REAAL voor de periode 1 juni 2012 tot en met 31 december 2013 SNS REAAL Collectieve Arbeidsovereenkomst 2012-2013 1 Utrecht, maart 2013

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Tekst ICK-CAO looptijd 1 januari 2010 31 december 2010 Definitieve versie

Tekst ICK-CAO looptijd 1 januari 2010 31 december 2010 Definitieve versie Tekst ICK-CAO looptijd 1 januari 2010 31 december 2010 Definitieve versie 1 Colofon Werkgeversvereniging ICT Postbus 401 3440 AK Woerden 0348 49 36 37 (telefoon) 0348 48 22 88 (telefax) E-mail: info@wgvict.nl

Nadere informatie

Ontslagkosten van werkgevers

Ontslagkosten van werkgevers Ontslagkosten van werkgevers dr. R. Knegt dr. F.H. Tros Rapport Uitgebracht aan de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Economische Zaken en van Financiën HUGO SINZHEIMER INSTITUUT UNIVERSITEIT

Nadere informatie

CAO. Voor de Informatie-, Communicatieen kantoortechnologiebranche CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO

CAO. Voor de Informatie-, Communicatieen kantoortechnologiebranche CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO Voor de Informatie-, Communicatieen kantoortechnologiebranche CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO CAO

Nadere informatie

CAO APG Groep tot 1 april 2014

CAO APG Groep tot 1 april 2014 CAO APG Groep tot 1 april 2014 1 CAO Inhoudsopgave INLEIDING HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 6 ARTIKEL 1. DEFINITIES EN AFKORTINGEN... 6 ARTIKEL 2. TOEPASSINGSBEREIK... 8 HOOFDSTUK 2 INDIENSTTREDING...

Nadere informatie