Titel Ex(S)amenwerk MTL. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Ex(S)amenwerk MTL. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek"

Transcriptie

1 Examenbank MBO Logistiek Secretariaat: p/a Torenstraat 2a 5076 AE HAAREN Tel Fax KvK Rabobank Titel Ex(S)amenwerk MTL Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek Editie: oktober 2013 Examenbank MBO Logistiek is onderdeel van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek

2 Colofon Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek Ex(s)amenwerk MTL Een werkdocument Examenbank MBO Logistiek Vastgesteld 3 oktober 2013 Eindredactie Kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek Ruud Rouvoet Een product van Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek p/a Torenstraat 2a 5076 AE HAAREN Informatiebronnen WEB CINOP Handboek Examinering Citogroep examendocumenten

3 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Doel kwaliteitshandboek 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen 1.3 Opzet kwaliteitshandboek 1.4 Begripsafbakening 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek 1.7 Status en geldigheid 2 Organisatie 2.1 Inleiding 2.2 Geheimhouding 2.3 Examencommissie MBO Logistiek 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek 2.5 Toetsconstructeurs 2.6 Examinatoren 2.7 Surveillanten 2.8 Examenbureau MBO Logistiek 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek 2.10 Onafhankelijk deskundigen 2.11 Examenbank MBO Logistiek/Onderwijsinspectie Bijlage 1 Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek 3 Constructie 3.1 Inleiding 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie 3.3 Procedure ontwikkelen toetsplan 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs 3.5 Constructie toetsen Bijlage 1 Handreiking items construeren Bijlage 2 Handreiking items opslaan en hergebruiken Bijlage 3 Voorbeeld format toetsmatrijs Bijlage 4 Voorbeeld procedure toetsontwikkeling Bijlage 5 Aanvulling op bijlage 5 ten behoeve van praktijktoetsing Bijlage 6 Voorbeeld toetskop Bijlage 7 Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen

4 4 Vaststelling 4.1 Inleiding 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling 4.3 Procedure vaststellen toetsplan 4.4 Procedure vaststellen toetsmatrijzen 4.5 Procedure vaststellen toetsen en toetsitems 4.6 Procedure vaststellen cesuur Bijlage 1 Checklist vaststellen toetsplan Bijlage 2 Handreiking screenen toets en toetsitem Bijlage 3 Checklist vaststellen toets en toetsitem Bijlage 4 Handreiking vaststellen voorlopige cesuur 5 Evaluatie 5.1 Inleiding 5.2 Evaluatie op het niveau van de deelnemer 5.3 Evaluatie op het niveau van de onderwijsinstelling en het leerbedrijf 5.4 Evaluatie op het niveau van de leverancier 5.5 Plan van evaluatie Bijlage 1 Tevredenheidsenquête deelnemers Bijlage 2 Checklist toetsvraag 6 Begrippenlijst

5 Inhoud hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel kwaliteitshandboek 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen 1.3 Opzet kwaliteitshandboek 1.4 Begripsafbakening 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek 1.7 Status en geldigheid Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 1

6 1.1 Doel kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek beoogt een hulpmiddel te zijn voor alle betrokkenen bij de examenbank MBO Logistiek. Op de eerste plaats voor de makers van de examens, maar ook voor degenen die de examens vaststellen en voor de leden van de examencommissie. Dit handboek levert een bijdrage aan het maken van toetsitems die qua inhoud en niveau aansluiten bij de kwalificatiestructuur Transport en Logistiek. In dit handboek zijn procedures, werkwijzen en voorbeelden samengevoegd. Door deze bundeling verkrijgt men meer eenduidigheid en voorkomt men dat steeds opnieuw het wiel uitgevonden moet worden. Een diploma geldt als bewijsstuk dat de opleiding met succes is afgesloten. Met behulp van examens wordt vastgesteld of de onderwijsdeelnemer beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden zoals die in het kwalificatiedossier beschreven zijn. Gelet op de betekenis van een diploma is het belangrijk dat deze op goede gronden uitgereikt wordt. De examinering moet dus van hoge kwaliteit zijn. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de examinering waarbij de WEB en het toezichtkader een extra kwaliteitswaarborg biedt in de vorm de beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs. Dit handboek is tevens een instrument in het kader van kwaliteitszorg. Het is een hulpmiddel om de eigen kwaliteit te bewaken en zonodig te verbeteren. Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken commissies zijn in het handboek vastgelegd. De in dit handboek opgenomen procedures en richtlijnen zijn van toepassing op alle logistieke opleidingen waarvoor de Examenbank MBO Logistiek examens construeert, vaststelt en uitlevert aan de MBO instellingen. 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen De Examenbank MBO Logistiek stelt zich de volgende kwaliteitsdoelstellingen: 1. Het beschikbaar stellen van goede logistieke examens, examenvragen en stage opdrachten voor afnemende onderwijsinstellingen. 2. Het bevorderen van de kwaliteit van de examens door het houden van evaluaties bij de afnemende onderwijsinstellingen. 3. Het bevorderen van de kwaliteit van de examens door de toets constructeurs en de vaststellers te trainen. 4. Het bewaken van de kwaliteit van de examens en opdrachten door vaststelling van de examenvragen door deskundigen uit het bedrijfsleven. 5. Het vergroten van het aanbod door uitbreiding van de examenbank. 6. Het bevorderen van de communicatie met de afnemende onderwijsinstellingen door publicatie van dit handboek en een twee maandelijks overleg (het opleidingscoördinatorenoverleg en LMO). 1.3 Opzet kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek volgt de fases van de examencyclus. Hoofdstuk 2 gaat over de organisatie van de examens en de verdeling van verantwoordelijkheden. In de hoofdstukken 3 en 4 staan achtereenvolgens de constructie en vaststelling centraal. Hoofdstuk 5 bevat de evaluatie van de examens. Na de begrippenlijst van hoofdstuk 6 volgt hoofdstuk 7, waarin enkele bijlagen van algemene aard zijn opgenomen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 2

7 1.4 Begripsafbakening De in dit kwaliteitshandboek gehanteerde begrippen volgen de termen en definities zoals de WEB deze voorschrijft. De WEB schrijft voor dat elke opleiding afgesloten wordt met een examen. Het examen van beroepsopleidingen bestaat uit onderdelen waaronder kerntaken en werkprocessen. Een kerntaak worden afgesloten met minimaal één toets. Een kerntaak bestaat uit werkprocessen. Het afsluiten van werkprocessen gebeurt met een (sub)toets. Het gaat hierbij om het toetsen of een deelnemer de werkprocessen beheerst. De in dit handboek opgenomen procedures en voorbeelden hebben betrekking op deze afsluitende (summatieve/kwalificerende) vormen van toetsen (toetsen die meetellen ) en dus niet op diagnostische (formatieve) toetsen of andere vormen van niet-selectieve toetsen (toetsen die louter informatie geven over de voortgang van het onderwijsproces). Wel is het mogelijk dat enkele procedures goed bruikbaar zijn voor deze niet afsluitende toetsen. 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek kan worden gebruikt om de kwaliteit van de toetsing te vergroten en aan te tonen. Het handboek geeft richtlijnen en handreikingen voor de constructie en vaststelling van toetsitems en de constructie, vaststelling en afname van de toetsen. Waar deze bindend zijn, blijkt dat uit de begeleidende tekst. Het kwaliteitshandboek kan tijdens alle fasen van de examencyclus gebruikt worden. 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek wordt gaandeweg gemaakt. De basis wordt gevormd door materiaal dat door CINOP is ontwikkeld. De procedures en handreikingen zijn geplukt van de werkvloer en getoetst aan kwaliteitsaspecten en regelgeving. Dit kwaliteitshandboek is een werkdocument dat regelmatig bijgesteld dient te worden. Suggesties ter verbetering zijn dan ook van harte welkom en kunnen gericht worden aan de eindredacteur. 1.7 Status en geldigheid Dit kwaliteitshandboek bevat vele procedures en formulieren. De procedures zijn voorschrijvend van aard. Indien er ruimte is voor beleidsvrijheid, is dat expliciet aangegeven. De eerste versie van het kwaliteitshandboek is tot stand gekomen in april van Deze is aan de afnemende onderwijsinstellingen aangeboden en door het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek vastgesteld. Tot 1 maart van het afgelopen schooljaar had men de gelegenheid verbetervoorstellen te doen. Deze voorstellen zijn besproken in het bestuur van de Examenbank en hebben geleid tot een voorstel voor een aangepaste versie voor het huidige schooljaar. Het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek stelt vervolgens voor 15 april voorafgaand aan dat cursusjaar het handboek examinering vast. Het handboek heeft derhalve een geldigheid van 1 jaar: van 1 augustus tot en met 31 juli. De nieuwe versie wordt uiterlijk 16 april voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar gepubliceerd. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 3

8 Inhoud hoofdstuk 2 Organisatie 2.1 Inleiding 2.2 Geheimhouding 2.3 Examencommissie MBO Logistiek 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek 2.5 Toetsconstructeurs 2.6 Examinatoren 2.7 Surveillanten 2.8 Examenbureau MBO Logistiek 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek 2.10 Onafhankelijk deskundigen 2.11 Examenbank MBO Logistiek en onderwijsinspectie Bijlagen 1. Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 4

9 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt de organisatie rondom examinering aan de orde. Het gaat dan vooral om de verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de verschillende betrokkenen bij examinering. Hierbij staan, naast de verplichtingen vanuit de WEB, de zorg voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de gehele examencyclus voorop. De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie MBO Logistiek, worden in paragraaf 2.3 belicht. Elk afnemende onderwijsinstelling heeft ook een eigen examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van de afnemende onderwijsinstellingen staan de taken van de examencommissie van de betreffende onderwijsinstelling vermeld. De examencommissie MBO Logistiek kan taken delegeren naar derden. Het opstellen van toetsitems wordt uitgevoerd door zogenaamde itemconstructeurs (paragraaf 2.4). Dit zijn inhoudsdeskundige docenten en/of deskundigen uit het bedrijfsleven. De concepten worden vastgesteld door de examencommissie MBO Logistiek. Per kerntaak worden door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek itemconstructeurs aangewezen. In paragraaf 2.5 en 2.6 wordt aandacht besteed aan respectievelijk de examinator en de surveillant. De examinator is een functionaris die expliciet in de WEB beschreven staat. De verantwoordelijkheden en taken van de examinatoren en surveillanten worden door elk afnemend onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de examinatoren en surveillanten moeten voldoen. De administratieve en logistieke taken rondom toetsing en examinering zal de examencommissie MBO Logistiek delegeren naar het examenbureau MBO Logistiek. In paragraaf 2.7 worden de verantwoordelijkheden en taken van het examenbureau MBO Logistiek aangegeven. Het instellen van een geschillencommissie voor de examens is een wettelijke vereiste voor elke onderwijsinstelling. Ook de Examenbank MBO Logistiek heeft een geschillencommissie ingesteld. De taken en verantwoordelijkheden zijn in paragraaf 2.8 benoemd. Het klachtrecht is bij de Examenbank apart geregeld. De WEB spreekt over de inzet van onafhankelijk deskundigen in het kader van kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstellingen. In paragraaf 2.9 zijn taken en verantwoordelijkheden voor de onafhankelijk deskundigen opgenomen. Paragraaf 2.10 besteedt aandacht aan de beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 5

10 2.2 Geheimhouding Iedereen die betrokken is bij toetsing moet weten dat het doorgeven van informatie over de inhoud van toetsitems en de toetsen niet is toegestaan. Dat geldt voor de itemconstructeur, de toetconstructeur, de vaststeller maar ook voor degene die de toetsen kopieert. Iedereen moet dus met de grootst mogelijk zorg voorkomen dat informatie over toetsitems en de toetsen in verkeerde handen terechtkomt. Deze zorgvuldigheid omtrent de geheimhouding is niet alleen logisch, zij vloeit rechtstreeks voort uit de artikelen H-30 en H-31 van de CAO-BVE. Deze artikelen zijn van toepassing op alle werknemers van de Examenbank MBO Logistiek en aangesloten afnemende onderwijsinstellingen. Daarnaast regelen ook de onderwijs en examenregelingen van de afnemende onderwijsinstellingen de geheimhouding. In gevallen waar toetsitems door een externe instantie gescreend en gekopieerd worden, regelt het contract tussen de Examenbank MBO Logistiek en de externe instantie de geheimhouding. Enkele maatregelen die geheimhouding waarborgen zijn: - laat nooit (concept-) toetsitems en toetsen onbeheerd achter; - zorg er voor dat toetsmateriaal is opgeborgen op een plek, waar niet zomaar iedereen bij kan, bijvoorbeeld in een afsluitbare kast; - als men toetsmateriaal wil hergebruiken: deel na afname en beoordeling van de toetsen het toetsmateriaal niet aan de deelnemers uit; ze hebben daar geen recht op ; - inzage van opgaven en beoordeeld werk mag alleen onder toezicht van de examinator plaatsvinden. Voor bepaalde praktijktoetsen, opleidingsboeken die als toetsinstrument worden gebruikt, portfolio en dergelijke, hoeven geen maatregelen te worden getroffen omtrent geheimhouding. Zij zijn uit hun aard openbaar of bevatten alle vereiste vaardigheden. Bekendheid met het materiaal bevoordeelt dan de deelnemers op geen enkele wijze. Docenten die toetsmateriaal willen inzien, bijvoorbeeld in verband met nieuw te ontwikkelen materiaal of ten behoeve van evaluatie, zijn daar vanzelfsprekend toe gerechtigd. Zij nemen daarbij de hier genoemde maatregelen voor geheimhouding in acht. Elk afnemende onderwijsinstelling heeft tot taak de hier bedoelde geheimhouding te garanderen en te kunnen verantwoorden. 2.3 Examencommissie MBO Logistiek Verantwoordelijkheden De leden van het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek vormen samen de examencommissie MBO Logistiek. Dit is gedaan om geen extra (onnodige) laag in de organisatie te creëren. De examencommissie MBO Logistiek legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek is vanzelfsprekend gebonden aan voorschriften en aan afspraken, die (eerder) door de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek zijn opgesteld. Beslissingen die de examencommissie MBO Logistiek in strijd met voorschriften heeft genomen, zijn nietig. Beslissingen die in strijd zijn met desbetreffende afspraken zijn vernietigbaar: de Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding / Examen MBO Logistiek beslist hierover. De examencommissie MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze doorlopen van de examencyclus voor de opleiding Manager Transport en Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek bewaakt en beheert het proces van de voorbereiding, de constructie, de vaststelling en de evaluatie van de toetsitems en toetsen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 6

11 De itemconstructeurs leggen verantwoording af aan de examencommissie MBO Logistiek. Zowel de itemconstructeurs als de onafhankelijk deskundigen ressorteren onder de examencommissie MBO Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek gebruikt voor het uitvoeren van haar taken de informatie, die onder andere onafhankelijk deskundigen rechtstreeks aan haar verstrekken. Het bevoegd gezag van elke afnemende onderwijsinstelling heeft ook een examencommissie ingesteld. De examencommissie van elke afnemende onderwijsinstelling bewaakt en beheert het proces van planning, afname en de beoordeling/uitslag van de toetsen. Vergaderingen van de examencommissie MBO Logistiek De voorzitter bepaalt wanneer de examencommissie vergadert. De data worden vooraf aan het schooljaar vastgelegd. Taken en bevoegdheden examencommissie MBO Logistiek De examencommissie MBO Logistiek voert de volgende taken uit: vaststellen planning examencyclus; vaststellen toetsenplan, en laten vaststellen van toetsen en cesuur; het aanwijzen van een vaststellingscommissie; het aanwijzen van toetsconstructeurs; geheimhoudingsprocedures opstellen en bewaken; zorgdragen voor beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs en de branche; evalueren van het proces en product van toetsing en examinering, waaronder gevraagd of ongevraagd adviseren betreffende de onderwerpen van dit kwaliteitshandboek; over alles wat in dit handboek niet is geregeld beslist de examencommissie. Criteria voor aanstelling van leden De leden moeten aan de volgende criteria voldoen: bekend zijn met de kwalificatiestructuur; op de hoogte zijn van wettelijke eisen met betrekking tot toetsing en examinering; vaardigheden hebben op het gebied van bewaking examencyclus; kennis hebben van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing en examinering. Taken examencommissie van elke afnemende onderwijsinstelling De examencommissie van elk afnemend onderwijsinstelling voert de volgende taken uit: vaststellen en plannen examendata en toetsgelegenheden; de organisatie van en de controle op de eigen toetsvaststelling; aanwijzen examinatoren, surveillanten en beoordelaars; (doen) instrueren van examinatoren, surveillanten en beoordelaars; vaststellen van de einduitslag; vrijstelling verlenen op basis van richtlijnen bevoegd gezag; oordelen over geldigheid overmachtsituaties en zonodig toekennen extra toetsgelegenheid; maatregelen nemen bij onregelmatigheden; geheimhoudingsprocedures opstellen en bewaken; regels vaststellen met betrekking tot een goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen van het examen of examenonderdelen; vaststellen richtlijnen en aanwijzingen aan examinatoren en beoordelaars met betrekking tot de uitslag, zoals termijn waarbinnen de uitslag bekend gemaakt wordt; vaststellen van instructies voor deelnemers; uitreiken certificaten en diploma s; evalueren van het proces en product van toetsing en examinering, waaronder gevraagd of ongevraagd adviseren betreffende de onderwerpen van dit handboek. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 7

12 De criteria voor de aanstelling van leden worden op elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk vastgesteld 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Vaststellen is een gedelegeerde taak van de examencommissie MBO Logistiek. De vaststellingscommissie MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze vaststellen van de toetsplannen, de toetsitems in de Wintoetsbank en de toetsen. Dit houdt in, dat zij de concept-toetsmatrijzen en conceptoetsitems en concepttoetsen van de toetsconstructeurs beoordeelt, becommentarieert en vaststelt. De commissie is bevoegd examendocumenten in de ontwikkelingsfase goed te keuren dan wel af te keuren. Taken De vaststellingscommissie MBO Logistiek voert de volgende taken uit: Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsplannen. Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsmatrijzen. Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsitems, toetsen en examenopdrachten. Criteria voor de aanstelling van leden De leden van de vaststellingscommissie MBO Logistiek dienen aan de volgende criteria te voldoen: Bekendheid met de diplomavereisten van de betreffende logistieke opleidingen Bekendheid met het kwalificatiedossier van de betreffende logistieke opleidingen. Op de hoogte zijn met de wettelijke eisen met betrekking van toetsing en examinering. Toetstechnische competenties bezitten. Niet betrokken zijn bij de constructie van de examenonderdelen waarvoor men vaststelling verricht (De slager keurt nooit zij eigen vlees). 2.5 Toetsconstructeurs Verantwoordelijkheden De toetsconstructeurs zijn verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze opstellen van de concepttoetsmatrijzen, conceptitems en/of toetsen voor die kerntaken waarvoor zij zijn aangewezen door de examencommissie MBO Logistiek. Dit houdt in dat zij items en toetsen ontwikkelen volgens de richtlijnen, zoals die in het kwaliteitshandboek zijn beschreven. De constructeurs zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en op tijd aanleveren van conceptproducten aan de examencommissie. Uit kwaliteitsoogpunt is het van wezenlijk belang dat de constructieactiviteiten strikt gescheiden worden van de vaststellingsactiviteiten. Het kan dus niet zo zijn dat degene die de items opstelt deze ook vaststelt. Taken en bevoegdheden De toetsconstructeurs voeren de volgende taken uit: het opstellen van concepttoetsmatrijzen; ontwikkelen van concept-items en concepttoetsen; Criteria voor de aanstelling van leden De toetsconstructeurs moeten aan de volgende criteria voldoen: het beheersen van de desbetreffende examenstof; het hebben van een gedegen kennis van het beroep; het kennen van de inhoud en het niveau van de betreffende opleiding; Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 8

13 het bekend zijn met de doelgroep waarbij de toets wordt afgenomen; het hebben van taalkundig inzicht; het beheersen toetsconstructievaardigheden, dat wil zeggen: - het kunnen variëren in vraagvormen; - het toe kunnen passen van de kwaliteitscriteria voor items; - het op een verantwoorde wijze opstellen van toetsitems bij de werkprocessen; - het kunnen opstellen van een toetsmatrijs aan de hand van kwalificatiedossier, servicedocumenten en checklisten uit het kwaliteitshandboek; - het kunnen opstellen van items aan de hand van het toetsconstructieformulier en aan de hand van de checklisten uit het kwaliteitshandboek. 2.6 Examinatoren De verantwoordelijkheden en taken van de examinatoren worden door elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de examinatoren moeten voldoen. 2.7 Surveillanten De verantwoordelijkheden en taken van de surveillanten worden door elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de surveillanten moeten voldoen. 2.8 Examenbureau MBO Logistiek Verantwoordelijkheden Het examenbureau MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze beheren en archiveren van toetsitems en toetsen en het verzorgen van de distributie naar de afnemende onderwijsinstellingen. Het examenbureau verricht vooral secretariële taken en heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid. Het examenbureau verricht zijn werkzaamheden als stafbureau, onder verantwoordelijkheid van de examencommissie MBO Logistiek. Taken en bevoegdheden Het examenbureau MBO Logistiek voert de volgende taken uit: invoeren en archiveren van toetsitems in Wintoets; archiveren van toetsitems en toetsen; secretariële ondersteuning van de examencommissie MBO Logistiek; secretariële ondersteuning van de vaststellingscommissie MBO Logistiek; secretariële ondersteuning van de toetsconstructeurs; het beheren van de Examenbank MBO Logistiek bestaande uit de Wintoets itembank en de toetsenbank; het uitzetten van evaluaties bij de afnemende instituten; het gereed maken van toetsplannen, toetsbundels en documenten voor de onderwijsinspectie. Criteria aanstelling medewerkers De medewerkers van het examenbureau moeten aan de volgende criteria voldoen: bezitten van administratieve vaardigheden; bezitten van vaardigheden op terrein van planning en logistiek; bekend zijn met de examenorganisatie; Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 9

14 bekend zijn met de opleiding, kerntaken en werkprocessen waarvoor werkzaamheden worden verricht. 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek De verantwoordelijkheden en taken van de Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek staan beschreven in het Klachtrecht van de Examenbank MBO Logistiek. Elke onderwijsinstelling afzonderlijk heeft daarnaast een Commissie van Beroep. De criteria waaraan de leden van de Commissie van Beroep moeten voldoen is bij elk onderwijsinstelling apart geregeld Onafhankelijk deskundigen Verantwoordelijkheden De onafhankelijk deskundigen in de zin van artikel van de WEB hebben tot taak het onderwijs, inclusief examinering, op kwaliteit te beoordelen. In dit hoofdstuk worden alleen de taken met betrekking tot de examencyclus vermeld. De onafhankelijk deskundigen kunnen gevraagd en ongevraagd aan de examencommissie MBO Logistiek hun oordeel geven over (de inhoud van) de toetsitems, toetsmatrijzen en toetsplannen. Zij voeren daarmee de taken uit, die vóór de invoering van de WEB door gecommitteerden werden uitgevoerd. De onafhankelijk deskundigen worden door de examencommissie MBO Logistiek benoemd. Taken en bevoegdheden steekproefsgewijs beoordelen van ontwikkelde toetsitems en toetsen. Criteria aanstelling onafhankelijk deskundigen bekend zijn met de beroepen; bekend zijn met de opleidingen; het belang kennen dat toetsing en examinering hebben voor verschillende betrokkenen; in staat zijn om gefundeerd kritiek op de wijze van toetsing en examinering, alsmede op de vorm en de inhoud daarvan te verstrekken Examenbank MBO Logistiek en de Inspectie Onderwijs De Inspectie is door de overheid aangewezen als rechtspersoon welke op grond van artikel 7.4.9a WEB de taak heeft de externe borg op de kwaliteit van de examens van het middelbaar beroepsonderwijs uit te voeren. De Inspectie beoordeelt bij de Examenbank de examenproducten en het productieproces aan de hand van de standaarden Indien de beoordeling resulteert in een positief resultaat, beoordeelt de Inspectie deze examenproducten niet meer bij de afnemende onderwijsinstellingen. Voorwaarde is wel dat de examenproducten door de onderwijsinstelling herkenbaar en ongewijzigd worden ingezet. Is het resultaat negatief dan wordt dit resultaat overgenomen in de beoordeling van de onderwijsinstelling. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 10

15 Bijlage 1 Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek Bestuur Examenbank MBO Logistiek tevens Examencommissie MBO Logistiek Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek Examenbureau MBO Logistiek Item- en toets constructeurs Vaststellingscommissie bestaande uit o.a onafhankelijke deskundigen Projectgroep -Verbreding -Branche erkenning -enz Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 11

16 Inhoud hoofdstuk 3 Constructie 3.1 Inleiding 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie 3.3 Procedure ontwikkelen toetsenplan 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs 3.5 Constructie toetsen Bijlagen 1. Handreiking items construeren 2. Handreiking items opslaan en hergebruiken 3. Voorbeeld toetsmatrijs 4. Voorbeeld procedure toetsontwikkeling 5. Aanvulling op bijlage 5 ten behoeve van praktijktoetsing 6. Voorbeeld toetskop 7. Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 12

17 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de activiteiten van de toetsconstructeurs centraal. In het stappenplan in paragraaf 3.2 zijn de activiteiten in chronologische volgorde weergegeven. De eerste stap betreft het opstellen van het toetsenplan (3.3). In het toetsenplan staan de toetsen vermeld die moeten worden ontwikkeld. Per toets stellen de toetsconstructeurs eerst een concepttoetsmatrijs op (3.4). De concepttoetsmatrijs wordt ter vaststelling aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek aangeboden. Het samenstellen van de toets komt in paragraaf 3.5 aan bod. Nadat de toets is vastgesteld door de vaststellingscommissie MBO Logistiek gaat de toets voor verdere verwerking en archivering naar het examenbureau MBO Logistiek. Specifieke informatie over constructie van items, opslag en hergebruik is te vinden in de bijlagen. Inkoop van toetsen bij derden In sommige gevallen worden toetsen, gemaakt door bijvoorbeeld ROC s of de uitgever van logistiek lesmateriaal ingekocht. Daar is niets op tegen. Meestal zullen de desbetreffende toetsen een hoge kwaliteit hebben, omdat bij de productie ervan branchedeskundigen zijn betrokken. Het gaat hier vooral om bedrijfsgerichte casussen. Voor wat betreft de procedures zoals beschreven in dit handboek, geldt dat de examencommissie MBO Logistiek volledig verantwoordelijk is voor alle aspecten van de toetsen en de organisatie van toetsing. Zo kan alleen de examencommissie worden aangesproken op dekking van kerntaken/werkprocessen, inhoud en niveau van de examinering, beoordeling, enzovoorts. Dit betekent dat zaken als toetsmatrijzen, beoordelingsnormen, cesuren door de examencommissie MBO Logistiek moeten zijn onderzocht en goed bevonden. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 13

18 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie In hoofdstuk 4 (vaststelling) worden de stappen over vaststelling nader uitgewerkt. Hoofdstuk 3 beperkt zich tot de constructieactiviteiten. In onderstaand schema staat vermeld wanneer een activiteit afgerond dient te zijn. Hiermee is een indicatieve planning gegeven voor de examencyclus. Omdat de stappen 5 tot en met 7 afhankelijk zijn van het geplande toetsmoment, is daar gekozen voor een planning in aantallen werkdagen voor of na het eerste toetsmoment. (Let op: dit schema staat ook in paragraaf 4.2) Stap Activiteit Door Verantwoordelijk Datum gereed 1 Opstellen toetsplan Examenbureau en Examencommissie Kwaliteitsmanager 2 Vaststellen toetsplan Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toetsmatrijs Toetsconstructeur Examencommissie Vaststellen toetsmatrijs Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toets Toetsconstructeur Examencommissie 30* 6 Vaststellen toets en toetsitem Vaststellingscommissie Examencommissie 15* 7 Vaststellen advies cesuur voor de afnemende Vaststellingscommissie Examencommissie 15* onderwijsinstellingen 8 Vaststellen cesuur van een toets 9 Vaststellen van de uitslag en het bekend maken van de uitslag aan de deelnemer *.. werkdagen voor het eerste toetsmoment Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling College directie College directie Hoe ontstaat kort gezegd een kennistoetstoets? 1. De kerntaken en werkprocessen worden opgenomen in een toetsplan. 2. Op basis van het toetsplan worden toetsmatrijzen geproduceerd. 3. Op basis van de toetsmatrijs wordt de toets geproduceerd uit items uit de Wintoetsbank. 4. Bij elke toets worden beoordelingsmodellen met (deel)normeringen en de cesuur geproduceerd. Een toetsplan heeft altijd betrekking op een volledige opleiding of kerntaak, een toetsmatrijs heeft betrekking op 1 toets. Wanneer een toetsplan 4 toetsen aangeeft, dienen er dus 4 toetsmatrijzen geproduceerd te worden! Een toetsplan stelt men vast voor langere tijd. Pas wanneer kerntaken, werkprocessen wijzigen of wanneer men door voortschrijdend inzicht tot de conclusie komt, dat de toetsvorm niet past bij het beheersniveau of dat de hoeveelheid toetsen per kerntaak niet juist is, dient een nieuw toetsenplan met bijbehorende nieuwe toetsmatrijzen geproduceerd en vastgesteld te worden. 3.3 Procedure ontwikkelen toetsenplan Stap 1 De kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek stelt in overleg met de instituten een voorstel op voor het aantal te ontwikkelen toetsen en de toetsvorm. Hij/zij stelt hiertoe per opleiding of kerntaak een toetsplan op. Een toetsplan is een schema dat de werkprocessen verdeelt over de te ontwikkelen toetsen. In het toetsplan wordt ook aangegeven welke toetsvorm zal worden gebruikt. Hij/zij dient het toetsplan ter vaststelling in bij de vaststellingscommissie. Als bijlage is een format voor een toetsplan opgenomen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 14

19 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs Stap 3 Met behulp van het toetsenplan wordt voor elke toets een toetsmatrijs opgesteld. Hiervoor is het zaak om eerst de werkprocessen te analyseren. Daarbij is het beheersniveau van de prestatie indicatoren een leidraad om het resultaat van het werkproces te kunnen achterhalen. Bij de constructie van de toetsmatrijs wordt vastgesteld hoeveel items de te ontwikkelen toets moeten komen. Daarmee wordt tevens het belang van prestatie indicatoren aangegeven. Als bijlage is een format voor een toetsmatrijs opgenomen. Is de toetsmatrijs in concept gereed, dan wordt deze ter vaststelling aan de vaststellingscommissie MTL aangeboden. 3.5 Constructie toetsen Stap 5 Voor de productie van toetsen zijn geen procedurele voorschriften gegeven. Voor wat betreft de inhoud: de te construeren toets moet voldoen aan de eisen, die in de toetsmatrijs zijn gesteld. De toetsmatrijs zelf geeft informatie over inhoud en het beheersniveau van het werkproces alsmede de toetsvorm die voor de desbetreffende toets is gekozen. Daarmee is indirect de koppeling tussen toetsitem en werkproces een feit. De toets wordt dus aan de hand van de toetsmatrijs door toetsconstructeurs geconstrueerd. Wie die toetsconstructeurs zijn, staat in hoofdstuk 2. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 15

20 Bijlage 1 Handreiking items construeren Als de toetsmatrijs is vastgesteld, kan gestart worden met de constructie van de items. Hiervoor is het aan te bevelen om voor toetsconstructeurs een constructiemap samen te stellen. Hierin kunnen opgenomen worden: het meest actuele kwalificatiedossier, de formulieren van Toetsing en Beoordeling, de standaarden van de inspectie en de bijbehorende normenbundel, handreikingen en formulieren, eerder ontwikkelde items, vastgestelde toetsmatrijzen, voorbeelditems, etc. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 16

21 Bijlage 2 Handreiking items opslaan en hergebruiken Het is zinvol en efficiënt om items opnieuw te gebruiken bij volgende toetsgelegenheden. Ook in het kader van het flexibiliseren van toetsing en examinering verdient het aanbeveling om items te bewaren en opnieuw te gebruiken. Immers een flexibel examensysteem vraagt om veel items. Met behulp van een computer kunnen items of ander toetsmateriaal handig opgeslagen worden. Een itembank is een geordende verzameling opgaven. De opgaven zijn geordend volgens één of meer indelingen. Een itembank wordt zo ingedeeld dat het samenstellen van een toets automatisch kan gebeuren. Een itembanksysteem is een hulpmiddel waarmee items worden opgeslagen, gewijzigd en beheerd. Het systeem zorgt voor selecties op basis van aangegeven categorieën. Zonder structuur van een itembank is een efficiënte opslag en selectie van items niet goed mogelijk. Gebruikelijk is een structuur te kiezen naar kerntaken, werkprocessen, eindtermen en fasen. Een itembank zal steeds aangevuld moeten worden met nieuwe items. Dit om te voorkomen dat steeds dezelfde vragen in een toets worden gebruikt en om er voor te zorgen dat een bank voldoende selectiemogelijkheden biedt. Ook bij het werken met een itembank is het raadzaam om een constructiegroep te formeren (bijvoorbeeld per itembank) die elkaars items becommentarieert en beoordeelt. Nieuwe items worden in de bank opgeslagen (bijvoorbeeld met als aanduiding: eerste versie, herzien, goedgekeurd, goedgekeurd door vaststellingscommissie). Bij het samenstellen van een toets moeten de items die opgenomen worden, goedgekeurd zijn door de constructiegroep. De examencommissie bekijkt de toets als geheel en stelt deze vast. Na of tijdens elke cyclus wordt door de constructeurs opnieuw bekeken hoeveel items geproduceerd gaan worden en wordt een verdeling van het werk gemaakt. De toetsmatrijs wordt als hulpmiddel gebruikt. Het is aan te bevelen om de itembank regelmatig te actualiseren. De beveiliging van de itembank moet goed geregeld worden. Wie heeft toegang tot de bank? Welke gegevens mogen niet gewijzigd worden et cetera? De procedure van hergebruik van items wijkt in wezen niet af van de procedures die geformuleerd zijn voor het construeren van items die niet in een itembank opgenomen worden. De te verrichten stappen zien er globaal als volgt uit: zet de itembank op volgens de kwalificatiestructuur; de examencommissie MBO Logistiek stelt een constructiegroep samen rondom een of meerdere itembanken; de constructiegroep verzamelt items die opgenomen kunnen worden in de bank; de constructiegroep maakt een werkverdeling (welke items moeten geactualiseerd worden en welke moeten geconstrueerd worden). De toetsmatrijs is hulpmiddel; de toets wordt samengesteld; de toets wordt vastgesteld door de examencommissie MBO Logistiek; de toets wordt eventueel voorgelegd aan de exameninstelling in verband met beoordeling door de Inspectie; verzamel als het enigszins kan toetsgegevens (p-waarde) en verwerk deze in de bank; gedurende elke examencyclus bepalen de constructeurs welke items geactualiseerd moeten worden en hoeveel items bijgemaakt moeten worden. Enkele normen: Bij de instandhouding van een itembank moet jaarlijks 10 % van de items worden vervangen. Let op: een gereviseerd item is een nieuw item! Per werkproces moeten er minimaal 30 items in de bank zitten. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 17

22 Bijlage 3 Voorbeeld format toetsmatrijs TOETSMATRIJS Crebo Logistiek Medewerker Kerntaak: 1 Ontvangt en slaat goederen op Werkproces(sen): 1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor 1.2 Lost goederen 1.3 Controleert ontvangen goederen Nummer onderwijseenheid: Kennistoets 1 Naam onderwijseenheid: Ontvangst, lossen en controleren van goederen Periode: Fase 1 Toegestane hulpmiddelen: Geen Beschikbare tijd: 120 minuten Aantal items: 30 Max. aantal punten: Kerntaak Werkproces Item nrs. Kerntaak fase 1 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Kerntaak fase 1 3, 5, 6, 8, 10, 25, 28, 29, 30 Kerntaak fase 1 12, 13, 14, 15, 26, 27 Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 18

23 Bijlage 4 Voorbeeld procedure toetsontwikkeling 1. Produceer de toets aan de hand van de toetsmatrijs. Zie CITO-materiaal voor wat betreft de eisen die aan de gekozen toetsvorm worden gesteld. Zie CITO-materiaal voor wat betreft de toetstechnische en taalkundige adviezen en tips die van toepassing zijn op de gekozen toetsvorm. Voor wat betreft kennistoetsen: lees bijlage 1 bij dit hoofdstuk. Vraag u steeds af of de ontwikkelde items relevant, betrouwbaar en valide zullen zijn. Ontwikkel een aantrekkelijke toets die goed discrimineert; houd de toetsduur in de gaten niet te lang, maar zeker ook niet te kort; wees voorzichtig met het materiaal, zodat (na evaluatie) hergebruik mogelijk is. Voor wat betreft praktijktoetsen: naast CITO-literatuur is nog veel andere literatuur voorhanden. Houd de toetsduur in de gaten. Vaardigheidstoetsen kunnen bestaan uit één vraag of opdracht ( maak een ondernemingsplan ). Een nadere toelichting op die vraag kan garanderen dat aan meerdere werkprocessen wordt gedacht. Blijkt tijdens constructie dat de matrijs niet voldoet, bijvoorbeeld omdat de matrijs een theorietoets voorschrijft waar een vaardigheidstoets blijkens de prestatie indicatoren méér voor de hand ligt, doe dan ter evaluatie een voorstel tot wijziging van die matrijs. 2. Produceer een beoordelingsmodel. Het beoordelingsmodel volgt de toets en geeft aan hoeveel punten worden gegeven voor de gegeven antwoorden of de getoonde vaardigheid. Honoreer indien valide! een prestatie die voor een gedeelte goed is. Houd indien valide! rekening met rekenfoutjes en reken door. Neem het aantal te behalen punten per prestatie ook op in de toets zelf, zodat deelnemers kunnen zien of bepaalde vragen belangrijker zijn dan andere vragen. Bij het toekennen van punten gaat de constructeur uit van het belang van de desbetreffende prestatie. De kans dat het totaal aantal punten op 100 komt, is statistisch gezien erg klein. Dat hoeft ook niet en het is ongewenst daar aan het einde van het constructietraject naar toe te werken. Maak een tabel of formule voor de eindbeoordeling. In plaats van punten kan ook worden gekozen voor bijvoorbeeld goed, voldoende of onvoldoende. Ook hier geldt dat een tabel of formule duidelijkheid moet geven omtrent de uitslag van de toets. De wijze van beoordeling (punten of woordbeoordeling) moet in overeenstemming zijn met het gestelde in het toezichtkader van de inspectie! 3. Geef een voorstel voor de cesuur. De cesuur geeft de grens aan tussen de score waarmee de deelnemer nog nèt een voldoende behaalt en de score waarmee nog nèt een onvoldoende wordt behaald. Voorbeeld: voor een toets zijn 73 punten te behalen; de cesuur ligt op 42/ punten geeft dan een 5,5. Vaak wordt in het beoordelingsmodel aan de hand van de puntenwaardering al impliciet aangegeven waar de cesuur ligt. Voor het berekenen van de cesuur bestaat géén sluitende procedure. Hoofdstuk 4 bijlage 2 geeft een methode waarvan wordt aanbevolen deze toe te passen. De praktijk van alledag staat niet toe dat dat met elke toets gebeurt. Zeker bij toetsen die geheim worden gehouden en worden hergebruikt, verdient het aanbeveling de methode te gebruiken en na afname te evalueren. De 60%-regel (60% goed is een 5,5) is niet per definitie een goede methode; zeker bij meerkeuzevragen kan men zich afvragen of iemand die 24 van de 40 vragen goed heeft reeds een 5,5 mag krijgen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 19

24 Bijlage 5 Aanvulling op bijlage 4 ten behoeve van praktijktoetsing Met opzet is in de vorige paragraaf niets geschreven over de toetsvorm. De eisen die aan een kwalitatief goede toets worden gesteld zijn voor alle toetsvormen identiek. Voor wat betreft de BPV moeten echter enkele aanvullende opmerkingen worden gemaakt. Geheimhouding In verband met de betrouwbaarheid van de toets is meestal de geheimhouding van de toets van belang. Zie hierover hoofdstuk 2.2. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de BPV, is geheimhouding niet van belang. Denk aan praktijkopleidingboeken waarin alle te beheersen vaardigheden staan genoemd of de afvinklijstjes die bij praktijktoetsing worden gehanteerd. Het is van belang dat de desbetreffende vaardigheden worden ingeoefend. Bekendheid met de toetsinhoud komt het niveau van de deelnemer ten goede. En voor wat betreft de betrouwbaarheid: elke deelnemer moet de vaardigheden tòch demonstreren en wordt op de eigen resultaten beoordeeld. Criteria Van groot belang is dat er een goed beoordelingsmodel ligt. Hoe de toets er uitziet, portfolio, praktijkopleidingboek, afvinklijstje etc., maakt daarbij geen verschil. Van belang is: 1. dat de opgave wordt omschreven (prestatie indicator/ resultaat/ beheersniveau) bijvoorbeeld: de deelnemer kan een rit tussen Utrecht en Milaan plannen; 2. dat de beoordelingscriteria worden omschreven bijvoorbeeld: De opgave wordt afgevinkt indien de deelnemer drie keer naar tevredenheid een rit heeft gepland, waarbij gelet is op ; 3. dat voor de gehele toets een normering is omschreven bijvoorbeeld: De deelnemer heeft een voldoende behaald indien 7 van de 12 opgaven zijn afgetekend/behaald. In elk geval moeten de opgaven 1 t/m 4 plus 7 en 9 zijn afgetekend. Een beoordelingsmodel is bindend! De bevoegdheid tot aftekenen kan worden overgedragen aan de praktijkopleider van het bedrijf of de instelling: ook de praktijkopleider is via de praktijkovereenkomst aan de normen van beoordeling gebonden. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 20

25 Bijlage 6 Voorbeeld toetskop Crebo Logistiek Medewerker Kerntaak: 1 Ontvangt en slaat goederen op Werkproces(sen): 1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor 1.2 Lost goederen 1.3 Controleert ontvangen goederen Nummer onderwijseenheid: Kennistoets 1 Naam onderwijseenheid: Ontvangst, lossen en controleren van goederen Periode: Fase 1 Aantal bladzijden: 6 (inclusief voorblad) Toegestane hulpmiddelen: Geen Beschikbare tijd: 120 minuten Aantal items: 30 (15 MC-vragen en 15 open vragen) Max. aantal punten: Normering: Bij elke vraag is het maximaal aantal te behalen punten vermeld. Indien een vraag uit deelvragen bestaat, dan wordt het maximaal aantal te behalen punten evenredig verdeeld over de deelvragen. Dit geldt tevens indien er meerdere antwoorden gevraagd worden. Mits anders aangeven. Maximale score: 127 punten = het cijfer 10 Cesuur (60%): 76 punten = het cijfer 5,5 LEES VOOR JE MET HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAGEN BEGINT ONDERSTAANDE INSTRUCTIE GOED DOOR. Je wordt verzocht niet op deze vragenset te schrijven. Gebruik voor de beantwoording van de vragen apart uitwerkpapier. Zet je naam en de datum op het uitwerkpapier en geef aan welk examen het betreft. Vermeld het vraagnummer en zet daarachter je antwoord. Hou de juiste volgorde aan. Bij de gesloten vraagtypen is 1 antwoord juist, tenzij anders vermeld. Meerkeuzevragen worden beschouwd als gesloten vragen. Wanneer bij een vraag naar een bijlage wordt verwezen, vind je deze achter in de vragenset of krijg je deze apart uitgereikt. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 21

26 Bijlage 7 Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen INVULFORMULIER MEERKEUZETOETSEN Naam Klas Datum Toetscode Aandachtspunten: Lees de meerkeuzevraag eerst in zijn geheel door. Kies het juiste antwoord en kruis dit aan. Wanneer naar jouw idee meerdere antwoorden mogelijk zijn, kies dan het beste antwoord en kruis dit aan. Wanneer je het antwoord niet weet, sla de vraag dan eerst even over en kom later hierop terug. Wanneer je klaar bent en er zijn vragen nog onbeantwoord, bekijk dan welke alternatieven zeker fout zijn en maak een keuze uit de overgebleven antwoorden. Zorg dat er bij elke vraag een antwoord is ingevuld. Wanneer je een foute keuze hebt gemaakt, maak je het hokje zwart en kruis je alsnog het goede antwoord aan. Voorbeeld van invullen zie hieronder. B is steeds het juiste antwoord. A B C D 1. X 2. X Antwoord C is foutief gekozen, juiste keuze B. De invultabel: A B C D A B C D A B C D Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 22

27 Inhoud hoofdstuk 4 Vaststelling 4.1 Inleiding 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling 4.3 Procedure vaststellen toetsplan 4.4 Procedure vaststellen toetsmatrijzen 4.5 Procedure vaststellen toetsen en toetitems 4.6 Procedure vaststellen cesuur Bijlagen 1. Checklist vaststellen toetsplan 2. Handreiking screenen toets en toetsitem 3. Checklist vaststellen toets en toetsitem 4. Handreiking vaststellen voorlopige cesuur Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling blz. 23

28 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de activiteiten rond vaststelling beschreven. Voorop staat de kwaliteit van de toetsing en examinering. Daarvoor is het noodzakelijk toetsen en toetsitems te laten beoordelen en vaststellen door personen, die niet aan de totstandkoming van de toetsen en toetsitems hebben meegewerkt. In paragraaf 4.2 zijn activiteiten, actoren en verantwoordelijken vastgelegd. De examencommissie MBO Logistiek is formeel belast met de vaststelling van toetsplannen, toetsmatrijzen, toetsen en toetsitems. De examencommissie MBO Logistiek heeft deze taak gedelegeerd aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek. De voorbereidende werkzaamheden die een efficiënte en verantwoorde vaststelling mogelijk maken, worden verricht door inhoudelijk deskundigen. Toetsvragen worden vastgesteld en bewaard in een elektronische itembank, de z.g. Wintoetsbank. Er kan worden volstaan met het vaststellen van matrijzen en items; de toets die het gevolg is van plukken van items aan de hand van de toetsmatrijs is dan automatisch van goede kwaliteit en behoeft slechts een na-controle, die onder meer gericht is op voorkomen van dubbelingen, elkaar uitsluitende antwoorden, vragen die antwoorden op andere vragen impliceren etc. 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling In onderstaand schema staat vermeld wanneer een activiteit afgerond dient te zijn. Hiermee is een indicatieve planning gegeven voor de examencyclus. Omdat de stappen 5 tot en met 7 afhankelijk zijn van het geplande toetsmoment, is daar gekozen voor een planning in aantallen werkdagen voor of na het eerste toetsmoment. (Let op: dit schema is een kopie van paragraaf 3.2 van dit handboek!) Stap Activiteit Door Verantwoordelijk Datum gereed 1 Opstellen toetsplan Examenbureau en Examencommissie Kwaliteitsmanager 2 Vaststellen toetsplan Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toetsmatrijs Toetsconstructeur Examencommissie Vaststellen toetsmatrijs Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toets Toetsconstructeur Examencommissie 30* 6 Vaststellen toets en Vaststellingscommissie Examencommissie 15* toetsitem 7 Vaststellen advies cesuur voor de afnemende onderwijsinstellingen Vaststellingscommissie Examencommissie 15* 8 Vaststellen cesuur van een toets 9 Vaststellen van de uitslag en het bekend maken van de uitslag aan de deelnemer Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling *.. werkdagen voor het eerste toetsmoment College directie College directie Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling blz. 24

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013

Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College. Juni 2013 Handboek examinering mbo Scheepvaart en Transport College Juni 2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatie... 4 2.1 Examencommissie... 4 2.2 Subexamencommissie... 4 2.3 Toetsvaststellingscommissie (TVC)...

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Vastgesteld op 31 maart 2017 door de examencommissie van het Florijn College Jaarplan 2017 Examencommissie Florijn College 1 1. Taak en doelen examencommissie

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter 2011 / 2012 Toetsplan Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter Naam kwalificatie: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Behorende bij het kwalificatiedossier: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Correcties

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL Leidse instrumentmakers School (LiS) Einsteinweg 61 2333 CC Leiden www.lis-mbo.nl Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 1 Onderwijs-

Nadere informatie

Handboek Examinering 2013-2014

Handboek Examinering 2013-2014 Handboek Examinering 2013-2014 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Visie op examineren 3 1.2 Basisregels uitvoeren examinering 3 1.3 Scope van het handboek examinering 4 1.4 Opzet van het handboek

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Datum: april 2016 Auteurs: Lucia Kroon Marianne Pieterse Inhoudsopgave bladzijde 1. INLEIDING... 3 2. TOETSPRODUCTEN...

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Examenreglement MBO Utrecht 2014-2016 Colofon Examenreglement Vastgesteld door het Management Team op : 30 maart 2015 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 22 april 2015 Instemming Ondernemingsraad

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

1. Servicedocument voor kwaliteitsborging binnen de Creatieve Industrie

1. Servicedocument voor kwaliteitsborging binnen de Creatieve Industrie 1. Servicedocument voor kwaliteitsborging binnen de Creatieve Industrie 1.1 Inleiding De onderwijsinstellingen binnen de CI zien de noodzaak om gezamenlijk het niveau en de kwaliteit van het diploma te

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Vooraf... 3 Inleiding... 4 De summatieve fase; procedure bij bezwaar tegen een examenuitslag... 4 Artikel 1 : Bezwaar bij de Examencommissie... 4 Artikel 2 :

Nadere informatie

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006

Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Rapport van bevindingen KCE-audit InHolland School of Social Work (68965) Definitief rapport 29 mei 2006 Inhoudsopgave Ondertekening... 3 Verklaring... 4 Managementsamenvatting... 6 Toelichting beoordeling...

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT

Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Toelichting voor studenten bij het Centraal Examenreglement ROC WEST-BRABANT Cohorten startend tussen 1 augustus 2014 1 augustus 2015 MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Inleiding Voor je ligt de toelichting bij

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Saba Comprehensive School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Saba Comprehensive School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Saba Comprehensive School Plaats : Saba BRIN-nummer : 30GU Crebo-nummers : 92180 en 90760 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit

Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Toelichting bij het overzicht van kritische succes factoren voor goede examenkwaliteit In opdracht van het project Focus op standaarden in Examinering

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij

Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek naar examinering en diplomering bij Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Forma voor mbo, niveau 1 Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30LB Crebo-nummer

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Zelfevaluatie-instrument

Zelfevaluatie-instrument Zelfevaluatie-instrument voor het bepalen van de kwaliteit van een toets Faculteit Management en Bestuur Zoëzi Opleidingsadvies Drs. Hilde ter Horst Drs. Annemiek Metz Versie 4.0, 11 september 2008 1.

Nadere informatie

Begrippenkader examinering mbo

Begrippenkader examinering mbo Begrippenkader examinering mbo Datum : 15 juli 2011 Voorwoord Om tot standaardisering van examinering in het MBO te komen is onder andere een eenduidig begrippenkader examinering mbo ontwikkeld. Het merendeel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Kosmos te Eindhoven KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Kosmos te Eindhoven Schoonheidsspecialist definitief December 2015 BRIN: 25BD Onderzoeksnummer: 287297 Onderzoek uitgevoerd: 17 juni 2015 t/m 8 oktober 2015 Conceptrapport

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Bediening DOSSIERCREBO : 23081 KWALIFICATIE : Gastronoom/sommelier KWALIFICATIECREBO : 25169 NIVEAU : 4 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v1 maart 2017

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Scholengemeenschap Bonaire Vestiging Kaya Korona Plaats : Bonaire, Kralendijk BRIN-nummer : 30GR-5 Crebo-nummer : 10049, 10742

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht

Reglement Bezwaar en Beroep. Nimeto Utrecht Reglement Bezwaar en Beroep Nimeto Utrecht Concept versie d.d. 26 september 2013 Vooraf... 3 Inleiding... 4 De formatieve fase; procedure bij een bezwaar tegen beoordeling of studieadvies... 4 Artikel

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Examenplatform Uiterlijke Verzorging Verantwoordingsdocument Examens kwalificatiedossiers vanaf 2015

Examenplatform Uiterlijke Verzorging Verantwoordingsdocument Examens kwalificatiedossiers vanaf 2015 Examenplatform Uiterlijke Verzorging Verantwoordingsdocument Examens kwalificatiedossiers vanaf 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 VISIE OP EXAMINERING... 3 DEKKING VAN HET KWALIFICATIEDOSSIER... 3 EXAMENPLAN...

Nadere informatie

Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015

Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015 Jaarverslag Examinering Verslagjaar: 2015 Onderwijscluster: College Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda Versie 1 januari 2016 1 Inhoudsopgave jaarverslag 1. Terugblik organisatieaspecten examencommissie...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering

Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek mbo Examinering en diplomering Gwendoline van Puttenschool Sint Eustatius, afdeling mbo Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 92640 Datum

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Bediening DOSSIERCREBO : 23081 KWALIFICATIE : Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw KWALIFICATIECREBO : 25171 NIVEAU : 3 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN

DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN DOMEIN ZORG, WELZIJN, SPORT & BEWEGEN EN VEILIGHEID INSTRUCTIE VOOR ASSESSOREN VAN HET PRAKTIJKEXAMEN Exameninstrumenten kwalificering Helpende Zorg en Welzijn Kwalificatiedossier Helpende Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

iedereen heeft een taak.

iedereen heeft een taak. iedereen heeft een taak. handboek examinering 2009-2010 PAGINA 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Akkoordverklaring branches 7 Welke procedures zijn voor wie van belang? 8 Welke procedures zijn voor welke

Nadere informatie

CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS T & R

CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS T & R CENTRAAL ONTWIKKELDE EXAMENS T & R Aan de slag met planning & organisatie Pilotjaar 2011-2012 Jan Paul de Vries 4 oktober 2011 DOEL PRESENTATIE Wat komt er op u af als manager? Wat kunt u doen ter voorbereiding?

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Ondernemer bakkerij KWALIFICATIECREBO : 25186 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009

Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEVERANCIERS 2009 Uitgeverij Deviant ONDERZOEK KWALITEIT EXAMENINSTRUMENTEN EXAMENLEERANCIERS 2009 Amersfoort, juni 2009 ASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden te Leiden. Onderwijsassistent ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden te Leiden Onderwijsassistent December 2012 Plaats: Leiden BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 127952 Onderzoek uitgevoerd in: September 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

van, voor én door het onderwijs

van, voor én door het onderwijs van, voor én door het onderwijs Stichting Praktijkleren Examinering in balans? Ad Kwant Productieleider examenproducten Suzan van Boots- van Wanrooij Praktijklerenconsulent Conferentie examinering in de

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT WELZIJN Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Sociaal Pedagogisch Werker 3 CREBONUMMER : 10742 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Variant,

Nadere informatie

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering

De instelling toont aan dat het beroepenveld vertrouwen heeft in de kwaliteit van de examinering Bijlage 1, behorende bij artikel 1: standaarden en normering voor kwaliteit van Inhoud standaarden voor kwaliteit van Domein A: Validering door belanghebbenden Standaard 1 (niveau exameneenheid): het beroepenveld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Aventus te Apeldoorn. Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Aventus te Apeldoorn Medewerker sociale zekerheid Januari 2015 3280511/8 BRIN: 27DV Onderzoeksnummer: 279425 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Meewerkend horeca ondernemer KWALIFICATIECREBO : 25185 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Facilitair leidinggeven DOSSIERCREBO : 23083 KWALIFICATIE : Facilitair leidinggevende KWALIFICATIECREBO : 25175 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO

SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO SERVICEDOCUMENT VRIJSTELLINGEN AVO Binnen de mbo-scholen van de Lentiz onderwijsgroep ontstaan vaak vragen over de voorwaarden waaraan vrijstellingen voor AVO-vakken

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Examenreglement MBO Utrecht

Examenreglement MBO Utrecht Colofon Examenreglement Vastgesteld door de Examencommissie op : 5 september 2016 Definitief vastgesteld door het College van Bestuur op : 21 december 2016 Instemming Ondernemingsraad op : 20 december

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met werkprocesbeoordeling De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Toolkit. Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 3

Toolkit. Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging. Kwaliteitsborging examencommissies mbo. Module 3 Toolkit Kwaliteitsborging examencommissies mbo Module 3 Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging Module 3 Aan de slag: instrumenten voor kwaliteitsborging Inhoud In deze module staat het hoe van

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VOC Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Autoschadehersteller, niveau 2 Crebonummer : 95030 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Handboek Examinering Competentiegericht

Handboek Examinering Competentiegericht Handboek Examinering Competentiegericht 2011-2012 Cluster Zorg Versie 3 9 juni 2011 Handboek Examinering Cluster.. Inhoudsopgave Voorwoord..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De organisatie van de

Nadere informatie

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen

Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Examenreglement BIG herregistratie verpleegkundigen Versie 2.0 Vastgesteld op: 22 maart 2017 Door: College van Bestuur ROC Midden Nederland Examenreglement BIG herregistratie Verpleegkundigen 2017 1. Begrippenlijst

Nadere informatie

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit met praktische hulpmiddelen en trainingen Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens Meer grip op

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Keuken. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Keuken DOSSIERCREBO : 23085 KWALIFICATIE : Kok KWALIFICATIECREBO : 25180 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v5 juli 2016 Inhoudsopgave Examenplan

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Dienstverlening. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Medewerker facilitaire dienstverlening KWALIFICATIECREBO : 25499 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie