Titel Ex(S)amenwerk MTL. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Ex(S)amenwerk MTL. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek"

Transcriptie

1 Examenbank MBO Logistiek Secretariaat: p/a Torenstraat 2a 5076 AE HAAREN Tel Fax KvK Rabobank Titel Ex(S)amenwerk MTL Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek Editie: oktober 2013 Examenbank MBO Logistiek is onderdeel van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek

2 Colofon Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek Ex(s)amenwerk MTL Een werkdocument Examenbank MBO Logistiek Vastgesteld 3 oktober 2013 Eindredactie Kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek Ruud Rouvoet Een product van Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek p/a Torenstraat 2a 5076 AE HAAREN Informatiebronnen WEB CINOP Handboek Examinering Citogroep examendocumenten

3 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Doel kwaliteitshandboek 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen 1.3 Opzet kwaliteitshandboek 1.4 Begripsafbakening 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek 1.7 Status en geldigheid 2 Organisatie 2.1 Inleiding 2.2 Geheimhouding 2.3 Examencommissie MBO Logistiek 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek 2.5 Toetsconstructeurs 2.6 Examinatoren 2.7 Surveillanten 2.8 Examenbureau MBO Logistiek 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek 2.10 Onafhankelijk deskundigen 2.11 Examenbank MBO Logistiek/Onderwijsinspectie Bijlage 1 Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek 3 Constructie 3.1 Inleiding 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie 3.3 Procedure ontwikkelen toetsplan 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs 3.5 Constructie toetsen Bijlage 1 Handreiking items construeren Bijlage 2 Handreiking items opslaan en hergebruiken Bijlage 3 Voorbeeld format toetsmatrijs Bijlage 4 Voorbeeld procedure toetsontwikkeling Bijlage 5 Aanvulling op bijlage 5 ten behoeve van praktijktoetsing Bijlage 6 Voorbeeld toetskop Bijlage 7 Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen

4 4 Vaststelling 4.1 Inleiding 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling 4.3 Procedure vaststellen toetsplan 4.4 Procedure vaststellen toetsmatrijzen 4.5 Procedure vaststellen toetsen en toetsitems 4.6 Procedure vaststellen cesuur Bijlage 1 Checklist vaststellen toetsplan Bijlage 2 Handreiking screenen toets en toetsitem Bijlage 3 Checklist vaststellen toets en toetsitem Bijlage 4 Handreiking vaststellen voorlopige cesuur 5 Evaluatie 5.1 Inleiding 5.2 Evaluatie op het niveau van de deelnemer 5.3 Evaluatie op het niveau van de onderwijsinstelling en het leerbedrijf 5.4 Evaluatie op het niveau van de leverancier 5.5 Plan van evaluatie Bijlage 1 Tevredenheidsenquête deelnemers Bijlage 2 Checklist toetsvraag 6 Begrippenlijst

5 Inhoud hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel kwaliteitshandboek 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen 1.3 Opzet kwaliteitshandboek 1.4 Begripsafbakening 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek 1.7 Status en geldigheid Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 1

6 1.1 Doel kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek beoogt een hulpmiddel te zijn voor alle betrokkenen bij de examenbank MBO Logistiek. Op de eerste plaats voor de makers van de examens, maar ook voor degenen die de examens vaststellen en voor de leden van de examencommissie. Dit handboek levert een bijdrage aan het maken van toetsitems die qua inhoud en niveau aansluiten bij de kwalificatiestructuur Transport en Logistiek. In dit handboek zijn procedures, werkwijzen en voorbeelden samengevoegd. Door deze bundeling verkrijgt men meer eenduidigheid en voorkomt men dat steeds opnieuw het wiel uitgevonden moet worden. Een diploma geldt als bewijsstuk dat de opleiding met succes is afgesloten. Met behulp van examens wordt vastgesteld of de onderwijsdeelnemer beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden zoals die in het kwalificatiedossier beschreven zijn. Gelet op de betekenis van een diploma is het belangrijk dat deze op goede gronden uitgereikt wordt. De examinering moet dus van hoge kwaliteit zijn. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de examinering waarbij de WEB en het toezichtkader een extra kwaliteitswaarborg biedt in de vorm de beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs. Dit handboek is tevens een instrument in het kader van kwaliteitszorg. Het is een hulpmiddel om de eigen kwaliteit te bewaken en zonodig te verbeteren. Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken commissies zijn in het handboek vastgelegd. De in dit handboek opgenomen procedures en richtlijnen zijn van toepassing op alle logistieke opleidingen waarvoor de Examenbank MBO Logistiek examens construeert, vaststelt en uitlevert aan de MBO instellingen. 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen De Examenbank MBO Logistiek stelt zich de volgende kwaliteitsdoelstellingen: 1. Het beschikbaar stellen van goede logistieke examens, examenvragen en stage opdrachten voor afnemende onderwijsinstellingen. 2. Het bevorderen van de kwaliteit van de examens door het houden van evaluaties bij de afnemende onderwijsinstellingen. 3. Het bevorderen van de kwaliteit van de examens door de toets constructeurs en de vaststellers te trainen. 4. Het bewaken van de kwaliteit van de examens en opdrachten door vaststelling van de examenvragen door deskundigen uit het bedrijfsleven. 5. Het vergroten van het aanbod door uitbreiding van de examenbank. 6. Het bevorderen van de communicatie met de afnemende onderwijsinstellingen door publicatie van dit handboek en een twee maandelijks overleg (het opleidingscoördinatorenoverleg en LMO). 1.3 Opzet kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek volgt de fases van de examencyclus. Hoofdstuk 2 gaat over de organisatie van de examens en de verdeling van verantwoordelijkheden. In de hoofdstukken 3 en 4 staan achtereenvolgens de constructie en vaststelling centraal. Hoofdstuk 5 bevat de evaluatie van de examens. Na de begrippenlijst van hoofdstuk 6 volgt hoofdstuk 7, waarin enkele bijlagen van algemene aard zijn opgenomen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 2

7 1.4 Begripsafbakening De in dit kwaliteitshandboek gehanteerde begrippen volgen de termen en definities zoals de WEB deze voorschrijft. De WEB schrijft voor dat elke opleiding afgesloten wordt met een examen. Het examen van beroepsopleidingen bestaat uit onderdelen waaronder kerntaken en werkprocessen. Een kerntaak worden afgesloten met minimaal één toets. Een kerntaak bestaat uit werkprocessen. Het afsluiten van werkprocessen gebeurt met een (sub)toets. Het gaat hierbij om het toetsen of een deelnemer de werkprocessen beheerst. De in dit handboek opgenomen procedures en voorbeelden hebben betrekking op deze afsluitende (summatieve/kwalificerende) vormen van toetsen (toetsen die meetellen ) en dus niet op diagnostische (formatieve) toetsen of andere vormen van niet-selectieve toetsen (toetsen die louter informatie geven over de voortgang van het onderwijsproces). Wel is het mogelijk dat enkele procedures goed bruikbaar zijn voor deze niet afsluitende toetsen. 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek kan worden gebruikt om de kwaliteit van de toetsing te vergroten en aan te tonen. Het handboek geeft richtlijnen en handreikingen voor de constructie en vaststelling van toetsitems en de constructie, vaststelling en afname van de toetsen. Waar deze bindend zijn, blijkt dat uit de begeleidende tekst. Het kwaliteitshandboek kan tijdens alle fasen van de examencyclus gebruikt worden. 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek wordt gaandeweg gemaakt. De basis wordt gevormd door materiaal dat door CINOP is ontwikkeld. De procedures en handreikingen zijn geplukt van de werkvloer en getoetst aan kwaliteitsaspecten en regelgeving. Dit kwaliteitshandboek is een werkdocument dat regelmatig bijgesteld dient te worden. Suggesties ter verbetering zijn dan ook van harte welkom en kunnen gericht worden aan de eindredacteur. 1.7 Status en geldigheid Dit kwaliteitshandboek bevat vele procedures en formulieren. De procedures zijn voorschrijvend van aard. Indien er ruimte is voor beleidsvrijheid, is dat expliciet aangegeven. De eerste versie van het kwaliteitshandboek is tot stand gekomen in april van Deze is aan de afnemende onderwijsinstellingen aangeboden en door het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek vastgesteld. Tot 1 maart van het afgelopen schooljaar had men de gelegenheid verbetervoorstellen te doen. Deze voorstellen zijn besproken in het bestuur van de Examenbank en hebben geleid tot een voorstel voor een aangepaste versie voor het huidige schooljaar. Het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek stelt vervolgens voor 15 april voorafgaand aan dat cursusjaar het handboek examinering vast. Het handboek heeft derhalve een geldigheid van 1 jaar: van 1 augustus tot en met 31 juli. De nieuwe versie wordt uiterlijk 16 april voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar gepubliceerd. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 3

8 Inhoud hoofdstuk 2 Organisatie 2.1 Inleiding 2.2 Geheimhouding 2.3 Examencommissie MBO Logistiek 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek 2.5 Toetsconstructeurs 2.6 Examinatoren 2.7 Surveillanten 2.8 Examenbureau MBO Logistiek 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek 2.10 Onafhankelijk deskundigen 2.11 Examenbank MBO Logistiek en onderwijsinspectie Bijlagen 1. Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 4

9 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt de organisatie rondom examinering aan de orde. Het gaat dan vooral om de verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de verschillende betrokkenen bij examinering. Hierbij staan, naast de verplichtingen vanuit de WEB, de zorg voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de gehele examencyclus voorop. De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie MBO Logistiek, worden in paragraaf 2.3 belicht. Elk afnemende onderwijsinstelling heeft ook een eigen examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van de afnemende onderwijsinstellingen staan de taken van de examencommissie van de betreffende onderwijsinstelling vermeld. De examencommissie MBO Logistiek kan taken delegeren naar derden. Het opstellen van toetsitems wordt uitgevoerd door zogenaamde itemconstructeurs (paragraaf 2.4). Dit zijn inhoudsdeskundige docenten en/of deskundigen uit het bedrijfsleven. De concepten worden vastgesteld door de examencommissie MBO Logistiek. Per kerntaak worden door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek itemconstructeurs aangewezen. In paragraaf 2.5 en 2.6 wordt aandacht besteed aan respectievelijk de examinator en de surveillant. De examinator is een functionaris die expliciet in de WEB beschreven staat. De verantwoordelijkheden en taken van de examinatoren en surveillanten worden door elk afnemend onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de examinatoren en surveillanten moeten voldoen. De administratieve en logistieke taken rondom toetsing en examinering zal de examencommissie MBO Logistiek delegeren naar het examenbureau MBO Logistiek. In paragraaf 2.7 worden de verantwoordelijkheden en taken van het examenbureau MBO Logistiek aangegeven. Het instellen van een geschillencommissie voor de examens is een wettelijke vereiste voor elke onderwijsinstelling. Ook de Examenbank MBO Logistiek heeft een geschillencommissie ingesteld. De taken en verantwoordelijkheden zijn in paragraaf 2.8 benoemd. Het klachtrecht is bij de Examenbank apart geregeld. De WEB spreekt over de inzet van onafhankelijk deskundigen in het kader van kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstellingen. In paragraaf 2.9 zijn taken en verantwoordelijkheden voor de onafhankelijk deskundigen opgenomen. Paragraaf 2.10 besteedt aandacht aan de beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 5

10 2.2 Geheimhouding Iedereen die betrokken is bij toetsing moet weten dat het doorgeven van informatie over de inhoud van toetsitems en de toetsen niet is toegestaan. Dat geldt voor de itemconstructeur, de toetconstructeur, de vaststeller maar ook voor degene die de toetsen kopieert. Iedereen moet dus met de grootst mogelijk zorg voorkomen dat informatie over toetsitems en de toetsen in verkeerde handen terechtkomt. Deze zorgvuldigheid omtrent de geheimhouding is niet alleen logisch, zij vloeit rechtstreeks voort uit de artikelen H-30 en H-31 van de CAO-BVE. Deze artikelen zijn van toepassing op alle werknemers van de Examenbank MBO Logistiek en aangesloten afnemende onderwijsinstellingen. Daarnaast regelen ook de onderwijs en examenregelingen van de afnemende onderwijsinstellingen de geheimhouding. In gevallen waar toetsitems door een externe instantie gescreend en gekopieerd worden, regelt het contract tussen de Examenbank MBO Logistiek en de externe instantie de geheimhouding. Enkele maatregelen die geheimhouding waarborgen zijn: - laat nooit (concept-) toetsitems en toetsen onbeheerd achter; - zorg er voor dat toetsmateriaal is opgeborgen op een plek, waar niet zomaar iedereen bij kan, bijvoorbeeld in een afsluitbare kast; - als men toetsmateriaal wil hergebruiken: deel na afname en beoordeling van de toetsen het toetsmateriaal niet aan de deelnemers uit; ze hebben daar geen recht op ; - inzage van opgaven en beoordeeld werk mag alleen onder toezicht van de examinator plaatsvinden. Voor bepaalde praktijktoetsen, opleidingsboeken die als toetsinstrument worden gebruikt, portfolio en dergelijke, hoeven geen maatregelen te worden getroffen omtrent geheimhouding. Zij zijn uit hun aard openbaar of bevatten alle vereiste vaardigheden. Bekendheid met het materiaal bevoordeelt dan de deelnemers op geen enkele wijze. Docenten die toetsmateriaal willen inzien, bijvoorbeeld in verband met nieuw te ontwikkelen materiaal of ten behoeve van evaluatie, zijn daar vanzelfsprekend toe gerechtigd. Zij nemen daarbij de hier genoemde maatregelen voor geheimhouding in acht. Elk afnemende onderwijsinstelling heeft tot taak de hier bedoelde geheimhouding te garanderen en te kunnen verantwoorden. 2.3 Examencommissie MBO Logistiek Verantwoordelijkheden De leden van het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek vormen samen de examencommissie MBO Logistiek. Dit is gedaan om geen extra (onnodige) laag in de organisatie te creëren. De examencommissie MBO Logistiek legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek is vanzelfsprekend gebonden aan voorschriften en aan afspraken, die (eerder) door de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek zijn opgesteld. Beslissingen die de examencommissie MBO Logistiek in strijd met voorschriften heeft genomen, zijn nietig. Beslissingen die in strijd zijn met desbetreffende afspraken zijn vernietigbaar: de Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding / Examen MBO Logistiek beslist hierover. De examencommissie MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze doorlopen van de examencyclus voor de opleiding Manager Transport en Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek bewaakt en beheert het proces van de voorbereiding, de constructie, de vaststelling en de evaluatie van de toetsitems en toetsen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 6

11 De itemconstructeurs leggen verantwoording af aan de examencommissie MBO Logistiek. Zowel de itemconstructeurs als de onafhankelijk deskundigen ressorteren onder de examencommissie MBO Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek gebruikt voor het uitvoeren van haar taken de informatie, die onder andere onafhankelijk deskundigen rechtstreeks aan haar verstrekken. Het bevoegd gezag van elke afnemende onderwijsinstelling heeft ook een examencommissie ingesteld. De examencommissie van elke afnemende onderwijsinstelling bewaakt en beheert het proces van planning, afname en de beoordeling/uitslag van de toetsen. Vergaderingen van de examencommissie MBO Logistiek De voorzitter bepaalt wanneer de examencommissie vergadert. De data worden vooraf aan het schooljaar vastgelegd. Taken en bevoegdheden examencommissie MBO Logistiek De examencommissie MBO Logistiek voert de volgende taken uit: vaststellen planning examencyclus; vaststellen toetsenplan, en laten vaststellen van toetsen en cesuur; het aanwijzen van een vaststellingscommissie; het aanwijzen van toetsconstructeurs; geheimhoudingsprocedures opstellen en bewaken; zorgdragen voor beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs en de branche; evalueren van het proces en product van toetsing en examinering, waaronder gevraagd of ongevraagd adviseren betreffende de onderwerpen van dit kwaliteitshandboek; over alles wat in dit handboek niet is geregeld beslist de examencommissie. Criteria voor aanstelling van leden De leden moeten aan de volgende criteria voldoen: bekend zijn met de kwalificatiestructuur; op de hoogte zijn van wettelijke eisen met betrekking tot toetsing en examinering; vaardigheden hebben op het gebied van bewaking examencyclus; kennis hebben van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing en examinering. Taken examencommissie van elke afnemende onderwijsinstelling De examencommissie van elk afnemend onderwijsinstelling voert de volgende taken uit: vaststellen en plannen examendata en toetsgelegenheden; de organisatie van en de controle op de eigen toetsvaststelling; aanwijzen examinatoren, surveillanten en beoordelaars; (doen) instrueren van examinatoren, surveillanten en beoordelaars; vaststellen van de einduitslag; vrijstelling verlenen op basis van richtlijnen bevoegd gezag; oordelen over geldigheid overmachtsituaties en zonodig toekennen extra toetsgelegenheid; maatregelen nemen bij onregelmatigheden; geheimhoudingsprocedures opstellen en bewaken; regels vaststellen met betrekking tot een goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen van het examen of examenonderdelen; vaststellen richtlijnen en aanwijzingen aan examinatoren en beoordelaars met betrekking tot de uitslag, zoals termijn waarbinnen de uitslag bekend gemaakt wordt; vaststellen van instructies voor deelnemers; uitreiken certificaten en diploma s; evalueren van het proces en product van toetsing en examinering, waaronder gevraagd of ongevraagd adviseren betreffende de onderwerpen van dit handboek. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 7

12 De criteria voor de aanstelling van leden worden op elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk vastgesteld 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Vaststellen is een gedelegeerde taak van de examencommissie MBO Logistiek. De vaststellingscommissie MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze vaststellen van de toetsplannen, de toetsitems in de Wintoetsbank en de toetsen. Dit houdt in, dat zij de concept-toetsmatrijzen en conceptoetsitems en concepttoetsen van de toetsconstructeurs beoordeelt, becommentarieert en vaststelt. De commissie is bevoegd examendocumenten in de ontwikkelingsfase goed te keuren dan wel af te keuren. Taken De vaststellingscommissie MBO Logistiek voert de volgende taken uit: Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsplannen. Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsmatrijzen. Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsitems, toetsen en examenopdrachten. Criteria voor de aanstelling van leden De leden van de vaststellingscommissie MBO Logistiek dienen aan de volgende criteria te voldoen: Bekendheid met de diplomavereisten van de betreffende logistieke opleidingen Bekendheid met het kwalificatiedossier van de betreffende logistieke opleidingen. Op de hoogte zijn met de wettelijke eisen met betrekking van toetsing en examinering. Toetstechnische competenties bezitten. Niet betrokken zijn bij de constructie van de examenonderdelen waarvoor men vaststelling verricht (De slager keurt nooit zij eigen vlees). 2.5 Toetsconstructeurs Verantwoordelijkheden De toetsconstructeurs zijn verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze opstellen van de concepttoetsmatrijzen, conceptitems en/of toetsen voor die kerntaken waarvoor zij zijn aangewezen door de examencommissie MBO Logistiek. Dit houdt in dat zij items en toetsen ontwikkelen volgens de richtlijnen, zoals die in het kwaliteitshandboek zijn beschreven. De constructeurs zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en op tijd aanleveren van conceptproducten aan de examencommissie. Uit kwaliteitsoogpunt is het van wezenlijk belang dat de constructieactiviteiten strikt gescheiden worden van de vaststellingsactiviteiten. Het kan dus niet zo zijn dat degene die de items opstelt deze ook vaststelt. Taken en bevoegdheden De toetsconstructeurs voeren de volgende taken uit: het opstellen van concepttoetsmatrijzen; ontwikkelen van concept-items en concepttoetsen; Criteria voor de aanstelling van leden De toetsconstructeurs moeten aan de volgende criteria voldoen: het beheersen van de desbetreffende examenstof; het hebben van een gedegen kennis van het beroep; het kennen van de inhoud en het niveau van de betreffende opleiding; Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 8

13 het bekend zijn met de doelgroep waarbij de toets wordt afgenomen; het hebben van taalkundig inzicht; het beheersen toetsconstructievaardigheden, dat wil zeggen: - het kunnen variëren in vraagvormen; - het toe kunnen passen van de kwaliteitscriteria voor items; - het op een verantwoorde wijze opstellen van toetsitems bij de werkprocessen; - het kunnen opstellen van een toetsmatrijs aan de hand van kwalificatiedossier, servicedocumenten en checklisten uit het kwaliteitshandboek; - het kunnen opstellen van items aan de hand van het toetsconstructieformulier en aan de hand van de checklisten uit het kwaliteitshandboek. 2.6 Examinatoren De verantwoordelijkheden en taken van de examinatoren worden door elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de examinatoren moeten voldoen. 2.7 Surveillanten De verantwoordelijkheden en taken van de surveillanten worden door elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de surveillanten moeten voldoen. 2.8 Examenbureau MBO Logistiek Verantwoordelijkheden Het examenbureau MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze beheren en archiveren van toetsitems en toetsen en het verzorgen van de distributie naar de afnemende onderwijsinstellingen. Het examenbureau verricht vooral secretariële taken en heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid. Het examenbureau verricht zijn werkzaamheden als stafbureau, onder verantwoordelijkheid van de examencommissie MBO Logistiek. Taken en bevoegdheden Het examenbureau MBO Logistiek voert de volgende taken uit: invoeren en archiveren van toetsitems in Wintoets; archiveren van toetsitems en toetsen; secretariële ondersteuning van de examencommissie MBO Logistiek; secretariële ondersteuning van de vaststellingscommissie MBO Logistiek; secretariële ondersteuning van de toetsconstructeurs; het beheren van de Examenbank MBO Logistiek bestaande uit de Wintoets itembank en de toetsenbank; het uitzetten van evaluaties bij de afnemende instituten; het gereed maken van toetsplannen, toetsbundels en documenten voor de onderwijsinspectie. Criteria aanstelling medewerkers De medewerkers van het examenbureau moeten aan de volgende criteria voldoen: bezitten van administratieve vaardigheden; bezitten van vaardigheden op terrein van planning en logistiek; bekend zijn met de examenorganisatie; Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 9

14 bekend zijn met de opleiding, kerntaken en werkprocessen waarvoor werkzaamheden worden verricht. 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek De verantwoordelijkheden en taken van de Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek staan beschreven in het Klachtrecht van de Examenbank MBO Logistiek. Elke onderwijsinstelling afzonderlijk heeft daarnaast een Commissie van Beroep. De criteria waaraan de leden van de Commissie van Beroep moeten voldoen is bij elk onderwijsinstelling apart geregeld Onafhankelijk deskundigen Verantwoordelijkheden De onafhankelijk deskundigen in de zin van artikel van de WEB hebben tot taak het onderwijs, inclusief examinering, op kwaliteit te beoordelen. In dit hoofdstuk worden alleen de taken met betrekking tot de examencyclus vermeld. De onafhankelijk deskundigen kunnen gevraagd en ongevraagd aan de examencommissie MBO Logistiek hun oordeel geven over (de inhoud van) de toetsitems, toetsmatrijzen en toetsplannen. Zij voeren daarmee de taken uit, die vóór de invoering van de WEB door gecommitteerden werden uitgevoerd. De onafhankelijk deskundigen worden door de examencommissie MBO Logistiek benoemd. Taken en bevoegdheden steekproefsgewijs beoordelen van ontwikkelde toetsitems en toetsen. Criteria aanstelling onafhankelijk deskundigen bekend zijn met de beroepen; bekend zijn met de opleidingen; het belang kennen dat toetsing en examinering hebben voor verschillende betrokkenen; in staat zijn om gefundeerd kritiek op de wijze van toetsing en examinering, alsmede op de vorm en de inhoud daarvan te verstrekken Examenbank MBO Logistiek en de Inspectie Onderwijs De Inspectie is door de overheid aangewezen als rechtspersoon welke op grond van artikel 7.4.9a WEB de taak heeft de externe borg op de kwaliteit van de examens van het middelbaar beroepsonderwijs uit te voeren. De Inspectie beoordeelt bij de Examenbank de examenproducten en het productieproces aan de hand van de standaarden Indien de beoordeling resulteert in een positief resultaat, beoordeelt de Inspectie deze examenproducten niet meer bij de afnemende onderwijsinstellingen. Voorwaarde is wel dat de examenproducten door de onderwijsinstelling herkenbaar en ongewijzigd worden ingezet. Is het resultaat negatief dan wordt dit resultaat overgenomen in de beoordeling van de onderwijsinstelling. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 10

15 Bijlage 1 Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek Bestuur Examenbank MBO Logistiek tevens Examencommissie MBO Logistiek Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek Examenbureau MBO Logistiek Item- en toets constructeurs Vaststellingscommissie bestaande uit o.a onafhankelijke deskundigen Projectgroep -Verbreding -Branche erkenning -enz Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 11

16 Inhoud hoofdstuk 3 Constructie 3.1 Inleiding 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie 3.3 Procedure ontwikkelen toetsenplan 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs 3.5 Constructie toetsen Bijlagen 1. Handreiking items construeren 2. Handreiking items opslaan en hergebruiken 3. Voorbeeld toetsmatrijs 4. Voorbeeld procedure toetsontwikkeling 5. Aanvulling op bijlage 5 ten behoeve van praktijktoetsing 6. Voorbeeld toetskop 7. Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 12

17 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de activiteiten van de toetsconstructeurs centraal. In het stappenplan in paragraaf 3.2 zijn de activiteiten in chronologische volgorde weergegeven. De eerste stap betreft het opstellen van het toetsenplan (3.3). In het toetsenplan staan de toetsen vermeld die moeten worden ontwikkeld. Per toets stellen de toetsconstructeurs eerst een concepttoetsmatrijs op (3.4). De concepttoetsmatrijs wordt ter vaststelling aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek aangeboden. Het samenstellen van de toets komt in paragraaf 3.5 aan bod. Nadat de toets is vastgesteld door de vaststellingscommissie MBO Logistiek gaat de toets voor verdere verwerking en archivering naar het examenbureau MBO Logistiek. Specifieke informatie over constructie van items, opslag en hergebruik is te vinden in de bijlagen. Inkoop van toetsen bij derden In sommige gevallen worden toetsen, gemaakt door bijvoorbeeld ROC s of de uitgever van logistiek lesmateriaal ingekocht. Daar is niets op tegen. Meestal zullen de desbetreffende toetsen een hoge kwaliteit hebben, omdat bij de productie ervan branchedeskundigen zijn betrokken. Het gaat hier vooral om bedrijfsgerichte casussen. Voor wat betreft de procedures zoals beschreven in dit handboek, geldt dat de examencommissie MBO Logistiek volledig verantwoordelijk is voor alle aspecten van de toetsen en de organisatie van toetsing. Zo kan alleen de examencommissie worden aangesproken op dekking van kerntaken/werkprocessen, inhoud en niveau van de examinering, beoordeling, enzovoorts. Dit betekent dat zaken als toetsmatrijzen, beoordelingsnormen, cesuren door de examencommissie MBO Logistiek moeten zijn onderzocht en goed bevonden. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 13

18 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie In hoofdstuk 4 (vaststelling) worden de stappen over vaststelling nader uitgewerkt. Hoofdstuk 3 beperkt zich tot de constructieactiviteiten. In onderstaand schema staat vermeld wanneer een activiteit afgerond dient te zijn. Hiermee is een indicatieve planning gegeven voor de examencyclus. Omdat de stappen 5 tot en met 7 afhankelijk zijn van het geplande toetsmoment, is daar gekozen voor een planning in aantallen werkdagen voor of na het eerste toetsmoment. (Let op: dit schema staat ook in paragraaf 4.2) Stap Activiteit Door Verantwoordelijk Datum gereed 1 Opstellen toetsplan Examenbureau en Examencommissie Kwaliteitsmanager 2 Vaststellen toetsplan Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toetsmatrijs Toetsconstructeur Examencommissie Vaststellen toetsmatrijs Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toets Toetsconstructeur Examencommissie 30* 6 Vaststellen toets en toetsitem Vaststellingscommissie Examencommissie 15* 7 Vaststellen advies cesuur voor de afnemende Vaststellingscommissie Examencommissie 15* onderwijsinstellingen 8 Vaststellen cesuur van een toets 9 Vaststellen van de uitslag en het bekend maken van de uitslag aan de deelnemer *.. werkdagen voor het eerste toetsmoment Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling College directie College directie Hoe ontstaat kort gezegd een kennistoetstoets? 1. De kerntaken en werkprocessen worden opgenomen in een toetsplan. 2. Op basis van het toetsplan worden toetsmatrijzen geproduceerd. 3. Op basis van de toetsmatrijs wordt de toets geproduceerd uit items uit de Wintoetsbank. 4. Bij elke toets worden beoordelingsmodellen met (deel)normeringen en de cesuur geproduceerd. Een toetsplan heeft altijd betrekking op een volledige opleiding of kerntaak, een toetsmatrijs heeft betrekking op 1 toets. Wanneer een toetsplan 4 toetsen aangeeft, dienen er dus 4 toetsmatrijzen geproduceerd te worden! Een toetsplan stelt men vast voor langere tijd. Pas wanneer kerntaken, werkprocessen wijzigen of wanneer men door voortschrijdend inzicht tot de conclusie komt, dat de toetsvorm niet past bij het beheersniveau of dat de hoeveelheid toetsen per kerntaak niet juist is, dient een nieuw toetsenplan met bijbehorende nieuwe toetsmatrijzen geproduceerd en vastgesteld te worden. 3.3 Procedure ontwikkelen toetsenplan Stap 1 De kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek stelt in overleg met de instituten een voorstel op voor het aantal te ontwikkelen toetsen en de toetsvorm. Hij/zij stelt hiertoe per opleiding of kerntaak een toetsplan op. Een toetsplan is een schema dat de werkprocessen verdeelt over de te ontwikkelen toetsen. In het toetsplan wordt ook aangegeven welke toetsvorm zal worden gebruikt. Hij/zij dient het toetsplan ter vaststelling in bij de vaststellingscommissie. Als bijlage is een format voor een toetsplan opgenomen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 14

19 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs Stap 3 Met behulp van het toetsenplan wordt voor elke toets een toetsmatrijs opgesteld. Hiervoor is het zaak om eerst de werkprocessen te analyseren. Daarbij is het beheersniveau van de prestatie indicatoren een leidraad om het resultaat van het werkproces te kunnen achterhalen. Bij de constructie van de toetsmatrijs wordt vastgesteld hoeveel items de te ontwikkelen toets moeten komen. Daarmee wordt tevens het belang van prestatie indicatoren aangegeven. Als bijlage is een format voor een toetsmatrijs opgenomen. Is de toetsmatrijs in concept gereed, dan wordt deze ter vaststelling aan de vaststellingscommissie MTL aangeboden. 3.5 Constructie toetsen Stap 5 Voor de productie van toetsen zijn geen procedurele voorschriften gegeven. Voor wat betreft de inhoud: de te construeren toets moet voldoen aan de eisen, die in de toetsmatrijs zijn gesteld. De toetsmatrijs zelf geeft informatie over inhoud en het beheersniveau van het werkproces alsmede de toetsvorm die voor de desbetreffende toets is gekozen. Daarmee is indirect de koppeling tussen toetsitem en werkproces een feit. De toets wordt dus aan de hand van de toetsmatrijs door toetsconstructeurs geconstrueerd. Wie die toetsconstructeurs zijn, staat in hoofdstuk 2. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 15

20 Bijlage 1 Handreiking items construeren Als de toetsmatrijs is vastgesteld, kan gestart worden met de constructie van de items. Hiervoor is het aan te bevelen om voor toetsconstructeurs een constructiemap samen te stellen. Hierin kunnen opgenomen worden: het meest actuele kwalificatiedossier, de formulieren van Toetsing en Beoordeling, de standaarden van de inspectie en de bijbehorende normenbundel, handreikingen en formulieren, eerder ontwikkelde items, vastgestelde toetsmatrijzen, voorbeelditems, etc. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 16

21 Bijlage 2 Handreiking items opslaan en hergebruiken Het is zinvol en efficiënt om items opnieuw te gebruiken bij volgende toetsgelegenheden. Ook in het kader van het flexibiliseren van toetsing en examinering verdient het aanbeveling om items te bewaren en opnieuw te gebruiken. Immers een flexibel examensysteem vraagt om veel items. Met behulp van een computer kunnen items of ander toetsmateriaal handig opgeslagen worden. Een itembank is een geordende verzameling opgaven. De opgaven zijn geordend volgens één of meer indelingen. Een itembank wordt zo ingedeeld dat het samenstellen van een toets automatisch kan gebeuren. Een itembanksysteem is een hulpmiddel waarmee items worden opgeslagen, gewijzigd en beheerd. Het systeem zorgt voor selecties op basis van aangegeven categorieën. Zonder structuur van een itembank is een efficiënte opslag en selectie van items niet goed mogelijk. Gebruikelijk is een structuur te kiezen naar kerntaken, werkprocessen, eindtermen en fasen. Een itembank zal steeds aangevuld moeten worden met nieuwe items. Dit om te voorkomen dat steeds dezelfde vragen in een toets worden gebruikt en om er voor te zorgen dat een bank voldoende selectiemogelijkheden biedt. Ook bij het werken met een itembank is het raadzaam om een constructiegroep te formeren (bijvoorbeeld per itembank) die elkaars items becommentarieert en beoordeelt. Nieuwe items worden in de bank opgeslagen (bijvoorbeeld met als aanduiding: eerste versie, herzien, goedgekeurd, goedgekeurd door vaststellingscommissie). Bij het samenstellen van een toets moeten de items die opgenomen worden, goedgekeurd zijn door de constructiegroep. De examencommissie bekijkt de toets als geheel en stelt deze vast. Na of tijdens elke cyclus wordt door de constructeurs opnieuw bekeken hoeveel items geproduceerd gaan worden en wordt een verdeling van het werk gemaakt. De toetsmatrijs wordt als hulpmiddel gebruikt. Het is aan te bevelen om de itembank regelmatig te actualiseren. De beveiliging van de itembank moet goed geregeld worden. Wie heeft toegang tot de bank? Welke gegevens mogen niet gewijzigd worden et cetera? De procedure van hergebruik van items wijkt in wezen niet af van de procedures die geformuleerd zijn voor het construeren van items die niet in een itembank opgenomen worden. De te verrichten stappen zien er globaal als volgt uit: zet de itembank op volgens de kwalificatiestructuur; de examencommissie MBO Logistiek stelt een constructiegroep samen rondom een of meerdere itembanken; de constructiegroep verzamelt items die opgenomen kunnen worden in de bank; de constructiegroep maakt een werkverdeling (welke items moeten geactualiseerd worden en welke moeten geconstrueerd worden). De toetsmatrijs is hulpmiddel; de toets wordt samengesteld; de toets wordt vastgesteld door de examencommissie MBO Logistiek; de toets wordt eventueel voorgelegd aan de exameninstelling in verband met beoordeling door de Inspectie; verzamel als het enigszins kan toetsgegevens (p-waarde) en verwerk deze in de bank; gedurende elke examencyclus bepalen de constructeurs welke items geactualiseerd moeten worden en hoeveel items bijgemaakt moeten worden. Enkele normen: Bij de instandhouding van een itembank moet jaarlijks 10 % van de items worden vervangen. Let op: een gereviseerd item is een nieuw item! Per werkproces moeten er minimaal 30 items in de bank zitten. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 17

22 Bijlage 3 Voorbeeld format toetsmatrijs TOETSMATRIJS Crebo Logistiek Medewerker Kerntaak: 1 Ontvangt en slaat goederen op Werkproces(sen): 1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor 1.2 Lost goederen 1.3 Controleert ontvangen goederen Nummer onderwijseenheid: Kennistoets 1 Naam onderwijseenheid: Ontvangst, lossen en controleren van goederen Periode: Fase 1 Toegestane hulpmiddelen: Geen Beschikbare tijd: 120 minuten Aantal items: 30 Max. aantal punten: Kerntaak Werkproces Item nrs. Kerntaak fase 1 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Kerntaak fase 1 3, 5, 6, 8, 10, 25, 28, 29, 30 Kerntaak fase 1 12, 13, 14, 15, 26, 27 Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 18

23 Bijlage 4 Voorbeeld procedure toetsontwikkeling 1. Produceer de toets aan de hand van de toetsmatrijs. Zie CITO-materiaal voor wat betreft de eisen die aan de gekozen toetsvorm worden gesteld. Zie CITO-materiaal voor wat betreft de toetstechnische en taalkundige adviezen en tips die van toepassing zijn op de gekozen toetsvorm. Voor wat betreft kennistoetsen: lees bijlage 1 bij dit hoofdstuk. Vraag u steeds af of de ontwikkelde items relevant, betrouwbaar en valide zullen zijn. Ontwikkel een aantrekkelijke toets die goed discrimineert; houd de toetsduur in de gaten niet te lang, maar zeker ook niet te kort; wees voorzichtig met het materiaal, zodat (na evaluatie) hergebruik mogelijk is. Voor wat betreft praktijktoetsen: naast CITO-literatuur is nog veel andere literatuur voorhanden. Houd de toetsduur in de gaten. Vaardigheidstoetsen kunnen bestaan uit één vraag of opdracht ( maak een ondernemingsplan ). Een nadere toelichting op die vraag kan garanderen dat aan meerdere werkprocessen wordt gedacht. Blijkt tijdens constructie dat de matrijs niet voldoet, bijvoorbeeld omdat de matrijs een theorietoets voorschrijft waar een vaardigheidstoets blijkens de prestatie indicatoren méér voor de hand ligt, doe dan ter evaluatie een voorstel tot wijziging van die matrijs. 2. Produceer een beoordelingsmodel. Het beoordelingsmodel volgt de toets en geeft aan hoeveel punten worden gegeven voor de gegeven antwoorden of de getoonde vaardigheid. Honoreer indien valide! een prestatie die voor een gedeelte goed is. Houd indien valide! rekening met rekenfoutjes en reken door. Neem het aantal te behalen punten per prestatie ook op in de toets zelf, zodat deelnemers kunnen zien of bepaalde vragen belangrijker zijn dan andere vragen. Bij het toekennen van punten gaat de constructeur uit van het belang van de desbetreffende prestatie. De kans dat het totaal aantal punten op 100 komt, is statistisch gezien erg klein. Dat hoeft ook niet en het is ongewenst daar aan het einde van het constructietraject naar toe te werken. Maak een tabel of formule voor de eindbeoordeling. In plaats van punten kan ook worden gekozen voor bijvoorbeeld goed, voldoende of onvoldoende. Ook hier geldt dat een tabel of formule duidelijkheid moet geven omtrent de uitslag van de toets. De wijze van beoordeling (punten of woordbeoordeling) moet in overeenstemming zijn met het gestelde in het toezichtkader van de inspectie! 3. Geef een voorstel voor de cesuur. De cesuur geeft de grens aan tussen de score waarmee de deelnemer nog nèt een voldoende behaalt en de score waarmee nog nèt een onvoldoende wordt behaald. Voorbeeld: voor een toets zijn 73 punten te behalen; de cesuur ligt op 42/ punten geeft dan een 5,5. Vaak wordt in het beoordelingsmodel aan de hand van de puntenwaardering al impliciet aangegeven waar de cesuur ligt. Voor het berekenen van de cesuur bestaat géén sluitende procedure. Hoofdstuk 4 bijlage 2 geeft een methode waarvan wordt aanbevolen deze toe te passen. De praktijk van alledag staat niet toe dat dat met elke toets gebeurt. Zeker bij toetsen die geheim worden gehouden en worden hergebruikt, verdient het aanbeveling de methode te gebruiken en na afname te evalueren. De 60%-regel (60% goed is een 5,5) is niet per definitie een goede methode; zeker bij meerkeuzevragen kan men zich afvragen of iemand die 24 van de 40 vragen goed heeft reeds een 5,5 mag krijgen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 19

24 Bijlage 5 Aanvulling op bijlage 4 ten behoeve van praktijktoetsing Met opzet is in de vorige paragraaf niets geschreven over de toetsvorm. De eisen die aan een kwalitatief goede toets worden gesteld zijn voor alle toetsvormen identiek. Voor wat betreft de BPV moeten echter enkele aanvullende opmerkingen worden gemaakt. Geheimhouding In verband met de betrouwbaarheid van de toets is meestal de geheimhouding van de toets van belang. Zie hierover hoofdstuk 2.2. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de BPV, is geheimhouding niet van belang. Denk aan praktijkopleidingboeken waarin alle te beheersen vaardigheden staan genoemd of de afvinklijstjes die bij praktijktoetsing worden gehanteerd. Het is van belang dat de desbetreffende vaardigheden worden ingeoefend. Bekendheid met de toetsinhoud komt het niveau van de deelnemer ten goede. En voor wat betreft de betrouwbaarheid: elke deelnemer moet de vaardigheden tòch demonstreren en wordt op de eigen resultaten beoordeeld. Criteria Van groot belang is dat er een goed beoordelingsmodel ligt. Hoe de toets er uitziet, portfolio, praktijkopleidingboek, afvinklijstje etc., maakt daarbij geen verschil. Van belang is: 1. dat de opgave wordt omschreven (prestatie indicator/ resultaat/ beheersniveau) bijvoorbeeld: de deelnemer kan een rit tussen Utrecht en Milaan plannen; 2. dat de beoordelingscriteria worden omschreven bijvoorbeeld: De opgave wordt afgevinkt indien de deelnemer drie keer naar tevredenheid een rit heeft gepland, waarbij gelet is op ; 3. dat voor de gehele toets een normering is omschreven bijvoorbeeld: De deelnemer heeft een voldoende behaald indien 7 van de 12 opgaven zijn afgetekend/behaald. In elk geval moeten de opgaven 1 t/m 4 plus 7 en 9 zijn afgetekend. Een beoordelingsmodel is bindend! De bevoegdheid tot aftekenen kan worden overgedragen aan de praktijkopleider van het bedrijf of de instelling: ook de praktijkopleider is via de praktijkovereenkomst aan de normen van beoordeling gebonden. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 20

25 Bijlage 6 Voorbeeld toetskop Crebo Logistiek Medewerker Kerntaak: 1 Ontvangt en slaat goederen op Werkproces(sen): 1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor 1.2 Lost goederen 1.3 Controleert ontvangen goederen Nummer onderwijseenheid: Kennistoets 1 Naam onderwijseenheid: Ontvangst, lossen en controleren van goederen Periode: Fase 1 Aantal bladzijden: 6 (inclusief voorblad) Toegestane hulpmiddelen: Geen Beschikbare tijd: 120 minuten Aantal items: 30 (15 MC-vragen en 15 open vragen) Max. aantal punten: Normering: Bij elke vraag is het maximaal aantal te behalen punten vermeld. Indien een vraag uit deelvragen bestaat, dan wordt het maximaal aantal te behalen punten evenredig verdeeld over de deelvragen. Dit geldt tevens indien er meerdere antwoorden gevraagd worden. Mits anders aangeven. Maximale score: 127 punten = het cijfer 10 Cesuur (60%): 76 punten = het cijfer 5,5 LEES VOOR JE MET HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAGEN BEGINT ONDERSTAANDE INSTRUCTIE GOED DOOR. Je wordt verzocht niet op deze vragenset te schrijven. Gebruik voor de beantwoording van de vragen apart uitwerkpapier. Zet je naam en de datum op het uitwerkpapier en geef aan welk examen het betreft. Vermeld het vraagnummer en zet daarachter je antwoord. Hou de juiste volgorde aan. Bij de gesloten vraagtypen is 1 antwoord juist, tenzij anders vermeld. Meerkeuzevragen worden beschouwd als gesloten vragen. Wanneer bij een vraag naar een bijlage wordt verwezen, vind je deze achter in de vragenset of krijg je deze apart uitgereikt. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 21

26 Bijlage 7 Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen INVULFORMULIER MEERKEUZETOETSEN Naam Klas Datum Toetscode Aandachtspunten: Lees de meerkeuzevraag eerst in zijn geheel door. Kies het juiste antwoord en kruis dit aan. Wanneer naar jouw idee meerdere antwoorden mogelijk zijn, kies dan het beste antwoord en kruis dit aan. Wanneer je het antwoord niet weet, sla de vraag dan eerst even over en kom later hierop terug. Wanneer je klaar bent en er zijn vragen nog onbeantwoord, bekijk dan welke alternatieven zeker fout zijn en maak een keuze uit de overgebleven antwoorden. Zorg dat er bij elke vraag een antwoord is ingevuld. Wanneer je een foute keuze hebt gemaakt, maak je het hokje zwart en kruis je alsnog het goede antwoord aan. Voorbeeld van invullen zie hieronder. B is steeds het juiste antwoord. A B C D 1. X 2. X Antwoord C is foutief gekozen, juiste keuze B. De invultabel: A B C D A B C D A B C D Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 22

27 Inhoud hoofdstuk 4 Vaststelling 4.1 Inleiding 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling 4.3 Procedure vaststellen toetsplan 4.4 Procedure vaststellen toetsmatrijzen 4.5 Procedure vaststellen toetsen en toetitems 4.6 Procedure vaststellen cesuur Bijlagen 1. Checklist vaststellen toetsplan 2. Handreiking screenen toets en toetsitem 3. Checklist vaststellen toets en toetsitem 4. Handreiking vaststellen voorlopige cesuur Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling blz. 23

28 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de activiteiten rond vaststelling beschreven. Voorop staat de kwaliteit van de toetsing en examinering. Daarvoor is het noodzakelijk toetsen en toetsitems te laten beoordelen en vaststellen door personen, die niet aan de totstandkoming van de toetsen en toetsitems hebben meegewerkt. In paragraaf 4.2 zijn activiteiten, actoren en verantwoordelijken vastgelegd. De examencommissie MBO Logistiek is formeel belast met de vaststelling van toetsplannen, toetsmatrijzen, toetsen en toetsitems. De examencommissie MBO Logistiek heeft deze taak gedelegeerd aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek. De voorbereidende werkzaamheden die een efficiënte en verantwoorde vaststelling mogelijk maken, worden verricht door inhoudelijk deskundigen. Toetsvragen worden vastgesteld en bewaard in een elektronische itembank, de z.g. Wintoetsbank. Er kan worden volstaan met het vaststellen van matrijzen en items; de toets die het gevolg is van plukken van items aan de hand van de toetsmatrijs is dan automatisch van goede kwaliteit en behoeft slechts een na-controle, die onder meer gericht is op voorkomen van dubbelingen, elkaar uitsluitende antwoorden, vragen die antwoorden op andere vragen impliceren etc. 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling In onderstaand schema staat vermeld wanneer een activiteit afgerond dient te zijn. Hiermee is een indicatieve planning gegeven voor de examencyclus. Omdat de stappen 5 tot en met 7 afhankelijk zijn van het geplande toetsmoment, is daar gekozen voor een planning in aantallen werkdagen voor of na het eerste toetsmoment. (Let op: dit schema is een kopie van paragraaf 3.2 van dit handboek!) Stap Activiteit Door Verantwoordelijk Datum gereed 1 Opstellen toetsplan Examenbureau en Examencommissie Kwaliteitsmanager 2 Vaststellen toetsplan Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toetsmatrijs Toetsconstructeur Examencommissie Vaststellen toetsmatrijs Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toets Toetsconstructeur Examencommissie 30* 6 Vaststellen toets en Vaststellingscommissie Examencommissie 15* toetsitem 7 Vaststellen advies cesuur voor de afnemende onderwijsinstellingen Vaststellingscommissie Examencommissie 15* 8 Vaststellen cesuur van een toets 9 Vaststellen van de uitslag en het bekend maken van de uitslag aan de deelnemer Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling *.. werkdagen voor het eerste toetsmoment College directie College directie Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling blz. 24

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Handboek Audit Sportkader

Handboek Audit Sportkader Handboek Audit Sportkader 1 Colofon Deze uitgave is een gezamenlijke productie van NOC*NSF/Academie voor Sportkader (ASK) en sportbonden (Arnhem, september 2011). Samenstelling en begeleiding - Alijd Vervoorn

Nadere informatie

handboek functiewaardering loonwerksector

handboek functiewaardering loonwerksector handboek functiewaardering loonwerksector een sector die je waardeert CNV BedrijvenBond CUMELA Nederland FNV Bondgenoten HANDBOEK FUNCTIEWAARDERING LANDBOUWWERKTUIGEN EXPLOITERENDE ONDERNEMINGEN INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Handreiking voor Examencommissies

Handreiking voor Examencommissies Bestuursstaf Academische Zaken/Juridische Zaken Handreiking voor Examencommissies Universiteit van Amsterdam Date 10 april 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Examencommissies: onafhankelijk en deskundig...

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA

De organisatie van onderwijs en examinering. Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA De organisatie van onderwijs en examinering Mijn opleiding MANAGER/ONDERNEMER HORECA 90303 (BOL) geldt voor het cohort leerlingen: 2010-2011 Ingangsdatum: 01-08-10 Expiratiedatum: 31-07-15 VASTGESTELD

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties

Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 5 Ontwerpt industriële geautomatiseerde installaties Alle producten en diensten

Nadere informatie

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op

Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt ze in bedrijf en levert ze (gedeeltelijk) op Technicus Middenkader WEI Assessment Technicus Middenkader WEI Industriële geautomatiseerde installaties en systemen Kerntaak 6 Installeert industriële geautomatiseerde installaties en systemen, stelt

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90111 Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap

verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap Landstede MBO ( jongeren/volwassenen) verantwoordelijkheid verbinding ontmoeting talentontwikkeling respect zingeving vakmanschap december 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Handboek Examinering 2011

Nadere informatie

Master Learning & Innovation

Master Learning & Innovation Onderwijs- en Examenregeling 2014 2015 Masteropleiding Deeltijd Master Learning & Innovation croho nr. 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 13 juni 2014] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Colofon. Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand. gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en

Colofon. Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand. gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en Colofon Deze uitgave is in opdracht van de MBO Raad tot stand gekomen met medewerking van CINOP, Cito en SLO en gefinancierd vanuit SLOA-middelen die ter beschikking zijn gesteld door het Ministerie van

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136

Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014. Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 Onderwijs- en Examenregeling 2013 2014 Masteropleiding Master of Learning & Innovation deeltijd, Crohonummer 44136 [Advies van de Opleidingscommissie, op 10 juni 2013] [Toestemming van de Centrale Medezeggenschapsraad,

Nadere informatie

Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde

Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde Examenreglement NSPOH Medische Vervolgopleiding Sociale Geneeskunde oktober 2010 Verwerkt zijn de bepalingen van de SGRC (hoofdenoverleg juni 2010) en de opmerkingen na voorbespreking met de voorzitter

Nadere informatie

RCEC BEOORDELINGSSYSTEEM VOOR DE KWALITEIT VAN STUDIETOETSEN EN EXAMENS

RCEC BEOORDELINGSSYSTEEM VOOR DE KWALITEIT VAN STUDIETOETSEN EN EXAMENS RCEC BEOORDELINGSSYSTEEM VOOR DE KWALITEIT VAN STUDIETOETSEN EN EXAMENS RCEC Concept, juni 2015 Inleiding Voor de beoordeling van de kwaliteit van toetsen en examens worden in Nederland momenteel drie

Nadere informatie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Studiejaar 2013-2014 Opleiding Studielast : Commerciële Economie (vt-wbw, vt-fmb, Deeltijd, Duaal, SPM-FMB, SPM-WBW, JCU, IM, CETO) : 20-25 ECTS (a.h.v.

Nadere informatie

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI. Logistiek Medewerker Crebo 90255 bbl niveau 2. Logistiek Teamleider Crebo 90202 bbl - niveau 3

SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI. Logistiek Medewerker Crebo 90255 bbl niveau 2. Logistiek Teamleider Crebo 90202 bbl - niveau 3 SPECIFIEK ONDERZOEK MBO NCOI Logistiek Medewerker Crebo 90255 bbl niveau 2 Logistiek Teamleider Crebo 90202 bbl - niveau 3 Logistiek Supervisor Crebo 90217 bbl niveau 4 Oktober 2014 Plaats: Hilversum BRIN:

Nadere informatie

Toetsbeleid faculteit MB

Toetsbeleid faculteit MB faculteit Management & Bestuur Datum: versie oktober 2011 Toetsbeleid faculteit MB Versie oktober 2011 Uitgangspunten en maatregelen t.b.v. de kwaliteit van toetsen en beoordelen geïnitieerd door OLDs

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

Afstudeergids Academie Marketing & International Management

Afstudeergids Academie Marketing & International Management Afstudeergids Academie Marketing & International Management 2011 2012, 2 de semester Commerciële Economie International Business and Languages International Business and Management Studies Handelskade

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen

VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen BIJLAGE 1 VERANTWOORDELIJKHEDEN KWALITEITSZORG ONDERWIJS/ EXAMINERING onderwijsdirecteuren, opleidingscommissie, examencommissie, (vice)decanen Bevoegdheden m.b.t. onderwijs in de wet (WHW) De WHW (zie

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001

HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 2012 Bijlage 2 bij 120424/alv/5 HANDLEIDING IMPLEMENTATIE PARTOS 9001 Versie 0.87 02-02-2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begrippenlijst... 4 2.1 Waarom een kwaliteitsmanagementsysteem?... 6 2.2 Waarom zou

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013

Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Protocollen Centrale Examens voortgezet onderwijs 2013 Colofon Protocollen centrale examens versie 2013 Redactie: Met dank aan: Ieke van Velden(Groenhorst) André Coenders (CvE), Gerard de Gier (CvE), Annemiek

Nadere informatie

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011

ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 ROC de Leijgraaf ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010-2011 Utrecht, april 2011 p. 2 van 41 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie