Titel Ex(S)amenwerk MTL. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Ex(S)amenwerk MTL. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek"

Transcriptie

1 Examenbank MBO Logistiek Secretariaat: p/a Torenstraat 2a 5076 AE HAAREN Tel Fax KvK Rabobank Titel Ex(S)amenwerk MTL Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek Editie: oktober 2013 Examenbank MBO Logistiek is onderdeel van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek

2 Colofon Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek Ex(s)amenwerk MTL Een werkdocument Examenbank MBO Logistiek Vastgesteld 3 oktober 2013 Eindredactie Kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek Ruud Rouvoet Een product van Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek p/a Torenstraat 2a 5076 AE HAAREN Informatiebronnen WEB CINOP Handboek Examinering Citogroep examendocumenten

3 Inhoud 1 Inleiding 1.1 Doel kwaliteitshandboek 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen 1.3 Opzet kwaliteitshandboek 1.4 Begripsafbakening 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek 1.7 Status en geldigheid 2 Organisatie 2.1 Inleiding 2.2 Geheimhouding 2.3 Examencommissie MBO Logistiek 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek 2.5 Toetsconstructeurs 2.6 Examinatoren 2.7 Surveillanten 2.8 Examenbureau MBO Logistiek 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek 2.10 Onafhankelijk deskundigen 2.11 Examenbank MBO Logistiek/Onderwijsinspectie Bijlage 1 Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek 3 Constructie 3.1 Inleiding 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie 3.3 Procedure ontwikkelen toetsplan 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs 3.5 Constructie toetsen Bijlage 1 Handreiking items construeren Bijlage 2 Handreiking items opslaan en hergebruiken Bijlage 3 Voorbeeld format toetsmatrijs Bijlage 4 Voorbeeld procedure toetsontwikkeling Bijlage 5 Aanvulling op bijlage 5 ten behoeve van praktijktoetsing Bijlage 6 Voorbeeld toetskop Bijlage 7 Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen

4 4 Vaststelling 4.1 Inleiding 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling 4.3 Procedure vaststellen toetsplan 4.4 Procedure vaststellen toetsmatrijzen 4.5 Procedure vaststellen toetsen en toetsitems 4.6 Procedure vaststellen cesuur Bijlage 1 Checklist vaststellen toetsplan Bijlage 2 Handreiking screenen toets en toetsitem Bijlage 3 Checklist vaststellen toets en toetsitem Bijlage 4 Handreiking vaststellen voorlopige cesuur 5 Evaluatie 5.1 Inleiding 5.2 Evaluatie op het niveau van de deelnemer 5.3 Evaluatie op het niveau van de onderwijsinstelling en het leerbedrijf 5.4 Evaluatie op het niveau van de leverancier 5.5 Plan van evaluatie Bijlage 1 Tevredenheidsenquête deelnemers Bijlage 2 Checklist toetsvraag 6 Begrippenlijst

5 Inhoud hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel kwaliteitshandboek 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen 1.3 Opzet kwaliteitshandboek 1.4 Begripsafbakening 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek 1.7 Status en geldigheid Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 1

6 1.1 Doel kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek beoogt een hulpmiddel te zijn voor alle betrokkenen bij de examenbank MBO Logistiek. Op de eerste plaats voor de makers van de examens, maar ook voor degenen die de examens vaststellen en voor de leden van de examencommissie. Dit handboek levert een bijdrage aan het maken van toetsitems die qua inhoud en niveau aansluiten bij de kwalificatiestructuur Transport en Logistiek. In dit handboek zijn procedures, werkwijzen en voorbeelden samengevoegd. Door deze bundeling verkrijgt men meer eenduidigheid en voorkomt men dat steeds opnieuw het wiel uitgevonden moet worden. Een diploma geldt als bewijsstuk dat de opleiding met succes is afgesloten. Met behulp van examens wordt vastgesteld of de onderwijsdeelnemer beschikt over kennis, inzicht en vaardigheden zoals die in het kwalificatiedossier beschreven zijn. Gelet op de betekenis van een diploma is het belangrijk dat deze op goede gronden uitgereikt wordt. De examinering moet dus van hoge kwaliteit zijn. Onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor de examinering waarbij de WEB en het toezichtkader een extra kwaliteitswaarborg biedt in de vorm de beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs. Dit handboek is tevens een instrument in het kader van kwaliteitszorg. Het is een hulpmiddel om de eigen kwaliteit te bewaken en zonodig te verbeteren. Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken commissies zijn in het handboek vastgelegd. De in dit handboek opgenomen procedures en richtlijnen zijn van toepassing op alle logistieke opleidingen waarvoor de Examenbank MBO Logistiek examens construeert, vaststelt en uitlevert aan de MBO instellingen. 1.2 Kwaliteitsdoelstellingen De Examenbank MBO Logistiek stelt zich de volgende kwaliteitsdoelstellingen: 1. Het beschikbaar stellen van goede logistieke examens, examenvragen en stage opdrachten voor afnemende onderwijsinstellingen. 2. Het bevorderen van de kwaliteit van de examens door het houden van evaluaties bij de afnemende onderwijsinstellingen. 3. Het bevorderen van de kwaliteit van de examens door de toets constructeurs en de vaststellers te trainen. 4. Het bewaken van de kwaliteit van de examens en opdrachten door vaststelling van de examenvragen door deskundigen uit het bedrijfsleven. 5. Het vergroten van het aanbod door uitbreiding van de examenbank. 6. Het bevorderen van de communicatie met de afnemende onderwijsinstellingen door publicatie van dit handboek en een twee maandelijks overleg (het opleidingscoördinatorenoverleg en LMO). 1.3 Opzet kwaliteitshandboek Het kwaliteitshandboek volgt de fases van de examencyclus. Hoofdstuk 2 gaat over de organisatie van de examens en de verdeling van verantwoordelijkheden. In de hoofdstukken 3 en 4 staan achtereenvolgens de constructie en vaststelling centraal. Hoofdstuk 5 bevat de evaluatie van de examens. Na de begrippenlijst van hoofdstuk 6 volgt hoofdstuk 7, waarin enkele bijlagen van algemene aard zijn opgenomen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 2

7 1.4 Begripsafbakening De in dit kwaliteitshandboek gehanteerde begrippen volgen de termen en definities zoals de WEB deze voorschrijft. De WEB schrijft voor dat elke opleiding afgesloten wordt met een examen. Het examen van beroepsopleidingen bestaat uit onderdelen waaronder kerntaken en werkprocessen. Een kerntaak worden afgesloten met minimaal één toets. Een kerntaak bestaat uit werkprocessen. Het afsluiten van werkprocessen gebeurt met een (sub)toets. Het gaat hierbij om het toetsen of een deelnemer de werkprocessen beheerst. De in dit handboek opgenomen procedures en voorbeelden hebben betrekking op deze afsluitende (summatieve/kwalificerende) vormen van toetsen (toetsen die meetellen ) en dus niet op diagnostische (formatieve) toetsen of andere vormen van niet-selectieve toetsen (toetsen die louter informatie geven over de voortgang van het onderwijsproces). Wel is het mogelijk dat enkele procedures goed bruikbaar zijn voor deze niet afsluitende toetsen. 1.5 Gebruik kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek kan worden gebruikt om de kwaliteit van de toetsing te vergroten en aan te tonen. Het handboek geeft richtlijnen en handreikingen voor de constructie en vaststelling van toetsitems en de constructie, vaststelling en afname van de toetsen. Waar deze bindend zijn, blijkt dat uit de begeleidende tekst. Het kwaliteitshandboek kan tijdens alle fasen van de examencyclus gebruikt worden. 1.6 Totstandkoming kwaliteitshandboek Dit kwaliteitshandboek wordt gaandeweg gemaakt. De basis wordt gevormd door materiaal dat door CINOP is ontwikkeld. De procedures en handreikingen zijn geplukt van de werkvloer en getoetst aan kwaliteitsaspecten en regelgeving. Dit kwaliteitshandboek is een werkdocument dat regelmatig bijgesteld dient te worden. Suggesties ter verbetering zijn dan ook van harte welkom en kunnen gericht worden aan de eindredacteur. 1.7 Status en geldigheid Dit kwaliteitshandboek bevat vele procedures en formulieren. De procedures zijn voorschrijvend van aard. Indien er ruimte is voor beleidsvrijheid, is dat expliciet aangegeven. De eerste versie van het kwaliteitshandboek is tot stand gekomen in april van Deze is aan de afnemende onderwijsinstellingen aangeboden en door het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek vastgesteld. Tot 1 maart van het afgelopen schooljaar had men de gelegenheid verbetervoorstellen te doen. Deze voorstellen zijn besproken in het bestuur van de Examenbank en hebben geleid tot een voorstel voor een aangepaste versie voor het huidige schooljaar. Het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek stelt vervolgens voor 15 april voorafgaand aan dat cursusjaar het handboek examinering vast. Het handboek heeft derhalve een geldigheid van 1 jaar: van 1 augustus tot en met 31 juli. De nieuwe versie wordt uiterlijk 16 april voorafgaand aan het nieuwe cursusjaar gepubliceerd. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 1: Inleiding blz. 3

8 Inhoud hoofdstuk 2 Organisatie 2.1 Inleiding 2.2 Geheimhouding 2.3 Examencommissie MBO Logistiek 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek 2.5 Toetsconstructeurs 2.6 Examinatoren 2.7 Surveillanten 2.8 Examenbureau MBO Logistiek 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek 2.10 Onafhankelijk deskundigen 2.11 Examenbank MBO Logistiek en onderwijsinspectie Bijlagen 1. Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 4

9 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt de organisatie rondom examinering aan de orde. Het gaat dan vooral om de verdeling van taken en verantwoordelijkheden over de verschillende betrokkenen bij examinering. Hierbij staan, naast de verplichtingen vanuit de WEB, de zorg voor de bewaking en bevordering van de kwaliteit van de gehele examencyclus voorop. De taken en verantwoordelijkheden van de examencommissie MBO Logistiek, worden in paragraaf 2.3 belicht. Elk afnemende onderwijsinstelling heeft ook een eigen examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van de afnemende onderwijsinstellingen staan de taken van de examencommissie van de betreffende onderwijsinstelling vermeld. De examencommissie MBO Logistiek kan taken delegeren naar derden. Het opstellen van toetsitems wordt uitgevoerd door zogenaamde itemconstructeurs (paragraaf 2.4). Dit zijn inhoudsdeskundige docenten en/of deskundigen uit het bedrijfsleven. De concepten worden vastgesteld door de examencommissie MBO Logistiek. Per kerntaak worden door en onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek itemconstructeurs aangewezen. In paragraaf 2.5 en 2.6 wordt aandacht besteed aan respectievelijk de examinator en de surveillant. De examinator is een functionaris die expliciet in de WEB beschreven staat. De verantwoordelijkheden en taken van de examinatoren en surveillanten worden door elk afnemend onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de examinatoren en surveillanten moeten voldoen. De administratieve en logistieke taken rondom toetsing en examinering zal de examencommissie MBO Logistiek delegeren naar het examenbureau MBO Logistiek. In paragraaf 2.7 worden de verantwoordelijkheden en taken van het examenbureau MBO Logistiek aangegeven. Het instellen van een geschillencommissie voor de examens is een wettelijke vereiste voor elke onderwijsinstelling. Ook de Examenbank MBO Logistiek heeft een geschillencommissie ingesteld. De taken en verantwoordelijkheden zijn in paragraaf 2.8 benoemd. Het klachtrecht is bij de Examenbank apart geregeld. De WEB spreekt over de inzet van onafhankelijk deskundigen in het kader van kwaliteitszorg binnen de onderwijsinstellingen. In paragraaf 2.9 zijn taken en verantwoordelijkheden voor de onafhankelijk deskundigen opgenomen. Paragraaf 2.10 besteedt aandacht aan de beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 5

10 2.2 Geheimhouding Iedereen die betrokken is bij toetsing moet weten dat het doorgeven van informatie over de inhoud van toetsitems en de toetsen niet is toegestaan. Dat geldt voor de itemconstructeur, de toetconstructeur, de vaststeller maar ook voor degene die de toetsen kopieert. Iedereen moet dus met de grootst mogelijk zorg voorkomen dat informatie over toetsitems en de toetsen in verkeerde handen terechtkomt. Deze zorgvuldigheid omtrent de geheimhouding is niet alleen logisch, zij vloeit rechtstreeks voort uit de artikelen H-30 en H-31 van de CAO-BVE. Deze artikelen zijn van toepassing op alle werknemers van de Examenbank MBO Logistiek en aangesloten afnemende onderwijsinstellingen. Daarnaast regelen ook de onderwijs en examenregelingen van de afnemende onderwijsinstellingen de geheimhouding. In gevallen waar toetsitems door een externe instantie gescreend en gekopieerd worden, regelt het contract tussen de Examenbank MBO Logistiek en de externe instantie de geheimhouding. Enkele maatregelen die geheimhouding waarborgen zijn: - laat nooit (concept-) toetsitems en toetsen onbeheerd achter; - zorg er voor dat toetsmateriaal is opgeborgen op een plek, waar niet zomaar iedereen bij kan, bijvoorbeeld in een afsluitbare kast; - als men toetsmateriaal wil hergebruiken: deel na afname en beoordeling van de toetsen het toetsmateriaal niet aan de deelnemers uit; ze hebben daar geen recht op ; - inzage van opgaven en beoordeeld werk mag alleen onder toezicht van de examinator plaatsvinden. Voor bepaalde praktijktoetsen, opleidingsboeken die als toetsinstrument worden gebruikt, portfolio en dergelijke, hoeven geen maatregelen te worden getroffen omtrent geheimhouding. Zij zijn uit hun aard openbaar of bevatten alle vereiste vaardigheden. Bekendheid met het materiaal bevoordeelt dan de deelnemers op geen enkele wijze. Docenten die toetsmateriaal willen inzien, bijvoorbeeld in verband met nieuw te ontwikkelen materiaal of ten behoeve van evaluatie, zijn daar vanzelfsprekend toe gerechtigd. Zij nemen daarbij de hier genoemde maatregelen voor geheimhouding in acht. Elk afnemende onderwijsinstelling heeft tot taak de hier bedoelde geheimhouding te garanderen en te kunnen verantwoorden. 2.3 Examencommissie MBO Logistiek Verantwoordelijkheden De leden van het bestuur van de Examenbank MBO Logistiek vormen samen de examencommissie MBO Logistiek. Dit is gedaan om geen extra (onnodige) laag in de organisatie te creëren. De examencommissie MBO Logistiek legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek is vanzelfsprekend gebonden aan voorschriften en aan afspraken, die (eerder) door de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek zijn opgesteld. Beslissingen die de examencommissie MBO Logistiek in strijd met voorschriften heeft genomen, zijn nietig. Beslissingen die in strijd zijn met desbetreffende afspraken zijn vernietigbaar: de Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding / Examen MBO Logistiek beslist hierover. De examencommissie MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze doorlopen van de examencyclus voor de opleiding Manager Transport en Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek bewaakt en beheert het proces van de voorbereiding, de constructie, de vaststelling en de evaluatie van de toetsitems en toetsen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 6

11 De itemconstructeurs leggen verantwoording af aan de examencommissie MBO Logistiek. Zowel de itemconstructeurs als de onafhankelijk deskundigen ressorteren onder de examencommissie MBO Logistiek. De examencommissie MBO Logistiek gebruikt voor het uitvoeren van haar taken de informatie, die onder andere onafhankelijk deskundigen rechtstreeks aan haar verstrekken. Het bevoegd gezag van elke afnemende onderwijsinstelling heeft ook een examencommissie ingesteld. De examencommissie van elke afnemende onderwijsinstelling bewaakt en beheert het proces van planning, afname en de beoordeling/uitslag van de toetsen. Vergaderingen van de examencommissie MBO Logistiek De voorzitter bepaalt wanneer de examencommissie vergadert. De data worden vooraf aan het schooljaar vastgelegd. Taken en bevoegdheden examencommissie MBO Logistiek De examencommissie MBO Logistiek voert de volgende taken uit: vaststellen planning examencyclus; vaststellen toetsenplan, en laten vaststellen van toetsen en cesuur; het aanwijzen van een vaststellingscommissie; het aanwijzen van toetsconstructeurs; geheimhoudingsprocedures opstellen en bewaken; zorgdragen voor beoordeling van het examenproces en de examenproducten door de Inspectie Onderwijs en de branche; evalueren van het proces en product van toetsing en examinering, waaronder gevraagd of ongevraagd adviseren betreffende de onderwerpen van dit kwaliteitshandboek; over alles wat in dit handboek niet is geregeld beslist de examencommissie. Criteria voor aanstelling van leden De leden moeten aan de volgende criteria voldoen: bekend zijn met de kwalificatiestructuur; op de hoogte zijn van wettelijke eisen met betrekking tot toetsing en examinering; vaardigheden hebben op het gebied van bewaking examencyclus; kennis hebben van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing en examinering. Taken examencommissie van elke afnemende onderwijsinstelling De examencommissie van elk afnemend onderwijsinstelling voert de volgende taken uit: vaststellen en plannen examendata en toetsgelegenheden; de organisatie van en de controle op de eigen toetsvaststelling; aanwijzen examinatoren, surveillanten en beoordelaars; (doen) instrueren van examinatoren, surveillanten en beoordelaars; vaststellen van de einduitslag; vrijstelling verlenen op basis van richtlijnen bevoegd gezag; oordelen over geldigheid overmachtsituaties en zonodig toekennen extra toetsgelegenheid; maatregelen nemen bij onregelmatigheden; geheimhoudingsprocedures opstellen en bewaken; regels vaststellen met betrekking tot een goede gang van zaken tijdens het afnemen van toetsen van het examen of examenonderdelen; vaststellen richtlijnen en aanwijzingen aan examinatoren en beoordelaars met betrekking tot de uitslag, zoals termijn waarbinnen de uitslag bekend gemaakt wordt; vaststellen van instructies voor deelnemers; uitreiken certificaten en diploma s; evalueren van het proces en product van toetsing en examinering, waaronder gevraagd of ongevraagd adviseren betreffende de onderwerpen van dit handboek. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 7

12 De criteria voor de aanstelling van leden worden op elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk vastgesteld 2.4 Vaststellingscommissie MBO Logistiek Verantwoordelijkheden en bevoegdheden Vaststellen is een gedelegeerde taak van de examencommissie MBO Logistiek. De vaststellingscommissie MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze vaststellen van de toetsplannen, de toetsitems in de Wintoetsbank en de toetsen. Dit houdt in, dat zij de concept-toetsmatrijzen en conceptoetsitems en concepttoetsen van de toetsconstructeurs beoordeelt, becommentarieert en vaststelt. De commissie is bevoegd examendocumenten in de ontwikkelingsfase goed te keuren dan wel af te keuren. Taken De vaststellingscommissie MBO Logistiek voert de volgende taken uit: Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsplannen. Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsmatrijzen. Beoordelen, becommentariëren en vaststellen van toetsitems, toetsen en examenopdrachten. Criteria voor de aanstelling van leden De leden van de vaststellingscommissie MBO Logistiek dienen aan de volgende criteria te voldoen: Bekendheid met de diplomavereisten van de betreffende logistieke opleidingen Bekendheid met het kwalificatiedossier van de betreffende logistieke opleidingen. Op de hoogte zijn met de wettelijke eisen met betrekking van toetsing en examinering. Toetstechnische competenties bezitten. Niet betrokken zijn bij de constructie van de examenonderdelen waarvoor men vaststelling verricht (De slager keurt nooit zij eigen vlees). 2.5 Toetsconstructeurs Verantwoordelijkheden De toetsconstructeurs zijn verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze opstellen van de concepttoetsmatrijzen, conceptitems en/of toetsen voor die kerntaken waarvoor zij zijn aangewezen door de examencommissie MBO Logistiek. Dit houdt in dat zij items en toetsen ontwikkelen volgens de richtlijnen, zoals die in het kwaliteitshandboek zijn beschreven. De constructeurs zijn verantwoordelijk voor het op de juiste wijze en op tijd aanleveren van conceptproducten aan de examencommissie. Uit kwaliteitsoogpunt is het van wezenlijk belang dat de constructieactiviteiten strikt gescheiden worden van de vaststellingsactiviteiten. Het kan dus niet zo zijn dat degene die de items opstelt deze ook vaststelt. Taken en bevoegdheden De toetsconstructeurs voeren de volgende taken uit: het opstellen van concepttoetsmatrijzen; ontwikkelen van concept-items en concepttoetsen; Criteria voor de aanstelling van leden De toetsconstructeurs moeten aan de volgende criteria voldoen: het beheersen van de desbetreffende examenstof; het hebben van een gedegen kennis van het beroep; het kennen van de inhoud en het niveau van de betreffende opleiding; Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 8

13 het bekend zijn met de doelgroep waarbij de toets wordt afgenomen; het hebben van taalkundig inzicht; het beheersen toetsconstructievaardigheden, dat wil zeggen: - het kunnen variëren in vraagvormen; - het toe kunnen passen van de kwaliteitscriteria voor items; - het op een verantwoorde wijze opstellen van toetsitems bij de werkprocessen; - het kunnen opstellen van een toetsmatrijs aan de hand van kwalificatiedossier, servicedocumenten en checklisten uit het kwaliteitshandboek; - het kunnen opstellen van items aan de hand van het toetsconstructieformulier en aan de hand van de checklisten uit het kwaliteitshandboek. 2.6 Examinatoren De verantwoordelijkheden en taken van de examinatoren worden door elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de examinatoren moeten voldoen. 2.7 Surveillanten De verantwoordelijkheden en taken van de surveillanten worden door elke afnemende onderwijsinstelling afzonderlijk bepaald. Zo ook de criteria waaraan de surveillanten moeten voldoen. 2.8 Examenbureau MBO Logistiek Verantwoordelijkheden Het examenbureau MBO Logistiek is verantwoordelijk voor het op een verantwoorde wijze beheren en archiveren van toetsitems en toetsen en het verzorgen van de distributie naar de afnemende onderwijsinstellingen. Het examenbureau verricht vooral secretariële taken en heeft geen inhoudelijke verantwoordelijkheid. Het examenbureau verricht zijn werkzaamheden als stafbureau, onder verantwoordelijkheid van de examencommissie MBO Logistiek. Taken en bevoegdheden Het examenbureau MBO Logistiek voert de volgende taken uit: invoeren en archiveren van toetsitems in Wintoets; archiveren van toetsitems en toetsen; secretariële ondersteuning van de examencommissie MBO Logistiek; secretariële ondersteuning van de vaststellingscommissie MBO Logistiek; secretariële ondersteuning van de toetsconstructeurs; het beheren van de Examenbank MBO Logistiek bestaande uit de Wintoets itembank en de toetsenbank; het uitzetten van evaluaties bij de afnemende instituten; het gereed maken van toetsplannen, toetsbundels en documenten voor de onderwijsinspectie. Criteria aanstelling medewerkers De medewerkers van het examenbureau moeten aan de volgende criteria voldoen: bezitten van administratieve vaardigheden; bezitten van vaardigheden op terrein van planning en logistiek; bekend zijn met de examenorganisatie; Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 9

14 bekend zijn met de opleiding, kerntaken en werkprocessen waarvoor werkzaamheden worden verricht. 2.9 Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek De verantwoordelijkheden en taken van de Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek staan beschreven in het Klachtrecht van de Examenbank MBO Logistiek. Elke onderwijsinstelling afzonderlijk heeft daarnaast een Commissie van Beroep. De criteria waaraan de leden van de Commissie van Beroep moeten voldoen is bij elk onderwijsinstelling apart geregeld Onafhankelijk deskundigen Verantwoordelijkheden De onafhankelijk deskundigen in de zin van artikel van de WEB hebben tot taak het onderwijs, inclusief examinering, op kwaliteit te beoordelen. In dit hoofdstuk worden alleen de taken met betrekking tot de examencyclus vermeld. De onafhankelijk deskundigen kunnen gevraagd en ongevraagd aan de examencommissie MBO Logistiek hun oordeel geven over (de inhoud van) de toetsitems, toetsmatrijzen en toetsplannen. Zij voeren daarmee de taken uit, die vóór de invoering van de WEB door gecommitteerden werden uitgevoerd. De onafhankelijk deskundigen worden door de examencommissie MBO Logistiek benoemd. Taken en bevoegdheden steekproefsgewijs beoordelen van ontwikkelde toetsitems en toetsen. Criteria aanstelling onafhankelijk deskundigen bekend zijn met de beroepen; bekend zijn met de opleidingen; het belang kennen dat toetsing en examinering hebben voor verschillende betrokkenen; in staat zijn om gefundeerd kritiek op de wijze van toetsing en examinering, alsmede op de vorm en de inhoud daarvan te verstrekken Examenbank MBO Logistiek en de Inspectie Onderwijs De Inspectie is door de overheid aangewezen als rechtspersoon welke op grond van artikel 7.4.9a WEB de taak heeft de externe borg op de kwaliteit van de examens van het middelbaar beroepsonderwijs uit te voeren. De Inspectie beoordeelt bij de Examenbank de examenproducten en het productieproces aan de hand van de standaarden Indien de beoordeling resulteert in een positief resultaat, beoordeelt de Inspectie deze examenproducten niet meer bij de afnemende onderwijsinstellingen. Voorwaarde is wel dat de examenproducten door de onderwijsinstelling herkenbaar en ongewijzigd worden ingezet. Is het resultaat negatief dan wordt dit resultaat overgenomen in de beoordeling van de onderwijsinstelling. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 10

15 Bijlage 1 Schema organisatiestructuur Examenbank MBO Logistiek Raad van Toezicht van de Stichting Opleiding/Examen MBO Logistiek Bestuur Examenbank MBO Logistiek tevens Examencommissie MBO Logistiek Geschillencommissie Examenbank MBO Logistiek Examenbureau MBO Logistiek Item- en toets constructeurs Vaststellingscommissie bestaande uit o.a onafhankelijke deskundigen Projectgroep -Verbreding -Branche erkenning -enz Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 2: Organisatie blz. 11

16 Inhoud hoofdstuk 3 Constructie 3.1 Inleiding 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie 3.3 Procedure ontwikkelen toetsenplan 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs 3.5 Constructie toetsen Bijlagen 1. Handreiking items construeren 2. Handreiking items opslaan en hergebruiken 3. Voorbeeld toetsmatrijs 4. Voorbeeld procedure toetsontwikkeling 5. Aanvulling op bijlage 5 ten behoeve van praktijktoetsing 6. Voorbeeld toetskop 7. Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 12

17 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staan de activiteiten van de toetsconstructeurs centraal. In het stappenplan in paragraaf 3.2 zijn de activiteiten in chronologische volgorde weergegeven. De eerste stap betreft het opstellen van het toetsenplan (3.3). In het toetsenplan staan de toetsen vermeld die moeten worden ontwikkeld. Per toets stellen de toetsconstructeurs eerst een concepttoetsmatrijs op (3.4). De concepttoetsmatrijs wordt ter vaststelling aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek aangeboden. Het samenstellen van de toets komt in paragraaf 3.5 aan bod. Nadat de toets is vastgesteld door de vaststellingscommissie MBO Logistiek gaat de toets voor verdere verwerking en archivering naar het examenbureau MBO Logistiek. Specifieke informatie over constructie van items, opslag en hergebruik is te vinden in de bijlagen. Inkoop van toetsen bij derden In sommige gevallen worden toetsen, gemaakt door bijvoorbeeld ROC s of de uitgever van logistiek lesmateriaal ingekocht. Daar is niets op tegen. Meestal zullen de desbetreffende toetsen een hoge kwaliteit hebben, omdat bij de productie ervan branchedeskundigen zijn betrokken. Het gaat hier vooral om bedrijfsgerichte casussen. Voor wat betreft de procedures zoals beschreven in dit handboek, geldt dat de examencommissie MBO Logistiek volledig verantwoordelijk is voor alle aspecten van de toetsen en de organisatie van toetsing. Zo kan alleen de examencommissie worden aangesproken op dekking van kerntaken/werkprocessen, inhoud en niveau van de examinering, beoordeling, enzovoorts. Dit betekent dat zaken als toetsmatrijzen, beoordelingsnormen, cesuren door de examencommissie MBO Logistiek moeten zijn onderzocht en goed bevonden. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 13

18 3.2 Stappenplan/activiteitenplanning toetsconstructie In hoofdstuk 4 (vaststelling) worden de stappen over vaststelling nader uitgewerkt. Hoofdstuk 3 beperkt zich tot de constructieactiviteiten. In onderstaand schema staat vermeld wanneer een activiteit afgerond dient te zijn. Hiermee is een indicatieve planning gegeven voor de examencyclus. Omdat de stappen 5 tot en met 7 afhankelijk zijn van het geplande toetsmoment, is daar gekozen voor een planning in aantallen werkdagen voor of na het eerste toetsmoment. (Let op: dit schema staat ook in paragraaf 4.2) Stap Activiteit Door Verantwoordelijk Datum gereed 1 Opstellen toetsplan Examenbureau en Examencommissie Kwaliteitsmanager 2 Vaststellen toetsplan Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toetsmatrijs Toetsconstructeur Examencommissie Vaststellen toetsmatrijs Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toets Toetsconstructeur Examencommissie 30* 6 Vaststellen toets en toetsitem Vaststellingscommissie Examencommissie 15* 7 Vaststellen advies cesuur voor de afnemende Vaststellingscommissie Examencommissie 15* onderwijsinstellingen 8 Vaststellen cesuur van een toets 9 Vaststellen van de uitslag en het bekend maken van de uitslag aan de deelnemer *.. werkdagen voor het eerste toetsmoment Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling College directie College directie Hoe ontstaat kort gezegd een kennistoetstoets? 1. De kerntaken en werkprocessen worden opgenomen in een toetsplan. 2. Op basis van het toetsplan worden toetsmatrijzen geproduceerd. 3. Op basis van de toetsmatrijs wordt de toets geproduceerd uit items uit de Wintoetsbank. 4. Bij elke toets worden beoordelingsmodellen met (deel)normeringen en de cesuur geproduceerd. Een toetsplan heeft altijd betrekking op een volledige opleiding of kerntaak, een toetsmatrijs heeft betrekking op 1 toets. Wanneer een toetsplan 4 toetsen aangeeft, dienen er dus 4 toetsmatrijzen geproduceerd te worden! Een toetsplan stelt men vast voor langere tijd. Pas wanneer kerntaken, werkprocessen wijzigen of wanneer men door voortschrijdend inzicht tot de conclusie komt, dat de toetsvorm niet past bij het beheersniveau of dat de hoeveelheid toetsen per kerntaak niet juist is, dient een nieuw toetsenplan met bijbehorende nieuwe toetsmatrijzen geproduceerd en vastgesteld te worden. 3.3 Procedure ontwikkelen toetsenplan Stap 1 De kwaliteitsmanager Examenbank MBO Logistiek stelt in overleg met de instituten een voorstel op voor het aantal te ontwikkelen toetsen en de toetsvorm. Hij/zij stelt hiertoe per opleiding of kerntaak een toetsplan op. Een toetsplan is een schema dat de werkprocessen verdeelt over de te ontwikkelen toetsen. In het toetsplan wordt ook aangegeven welke toetsvorm zal worden gebruikt. Hij/zij dient het toetsplan ter vaststelling in bij de vaststellingscommissie. Als bijlage is een format voor een toetsplan opgenomen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 14

19 3.4 Procedure ontwikkelen toetsmatrijs Stap 3 Met behulp van het toetsenplan wordt voor elke toets een toetsmatrijs opgesteld. Hiervoor is het zaak om eerst de werkprocessen te analyseren. Daarbij is het beheersniveau van de prestatie indicatoren een leidraad om het resultaat van het werkproces te kunnen achterhalen. Bij de constructie van de toetsmatrijs wordt vastgesteld hoeveel items de te ontwikkelen toets moeten komen. Daarmee wordt tevens het belang van prestatie indicatoren aangegeven. Als bijlage is een format voor een toetsmatrijs opgenomen. Is de toetsmatrijs in concept gereed, dan wordt deze ter vaststelling aan de vaststellingscommissie MTL aangeboden. 3.5 Constructie toetsen Stap 5 Voor de productie van toetsen zijn geen procedurele voorschriften gegeven. Voor wat betreft de inhoud: de te construeren toets moet voldoen aan de eisen, die in de toetsmatrijs zijn gesteld. De toetsmatrijs zelf geeft informatie over inhoud en het beheersniveau van het werkproces alsmede de toetsvorm die voor de desbetreffende toets is gekozen. Daarmee is indirect de koppeling tussen toetsitem en werkproces een feit. De toets wordt dus aan de hand van de toetsmatrijs door toetsconstructeurs geconstrueerd. Wie die toetsconstructeurs zijn, staat in hoofdstuk 2. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 15

20 Bijlage 1 Handreiking items construeren Als de toetsmatrijs is vastgesteld, kan gestart worden met de constructie van de items. Hiervoor is het aan te bevelen om voor toetsconstructeurs een constructiemap samen te stellen. Hierin kunnen opgenomen worden: het meest actuele kwalificatiedossier, de formulieren van Toetsing en Beoordeling, de standaarden van de inspectie en de bijbehorende normenbundel, handreikingen en formulieren, eerder ontwikkelde items, vastgestelde toetsmatrijzen, voorbeelditems, etc. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 16

21 Bijlage 2 Handreiking items opslaan en hergebruiken Het is zinvol en efficiënt om items opnieuw te gebruiken bij volgende toetsgelegenheden. Ook in het kader van het flexibiliseren van toetsing en examinering verdient het aanbeveling om items te bewaren en opnieuw te gebruiken. Immers een flexibel examensysteem vraagt om veel items. Met behulp van een computer kunnen items of ander toetsmateriaal handig opgeslagen worden. Een itembank is een geordende verzameling opgaven. De opgaven zijn geordend volgens één of meer indelingen. Een itembank wordt zo ingedeeld dat het samenstellen van een toets automatisch kan gebeuren. Een itembanksysteem is een hulpmiddel waarmee items worden opgeslagen, gewijzigd en beheerd. Het systeem zorgt voor selecties op basis van aangegeven categorieën. Zonder structuur van een itembank is een efficiënte opslag en selectie van items niet goed mogelijk. Gebruikelijk is een structuur te kiezen naar kerntaken, werkprocessen, eindtermen en fasen. Een itembank zal steeds aangevuld moeten worden met nieuwe items. Dit om te voorkomen dat steeds dezelfde vragen in een toets worden gebruikt en om er voor te zorgen dat een bank voldoende selectiemogelijkheden biedt. Ook bij het werken met een itembank is het raadzaam om een constructiegroep te formeren (bijvoorbeeld per itembank) die elkaars items becommentarieert en beoordeelt. Nieuwe items worden in de bank opgeslagen (bijvoorbeeld met als aanduiding: eerste versie, herzien, goedgekeurd, goedgekeurd door vaststellingscommissie). Bij het samenstellen van een toets moeten de items die opgenomen worden, goedgekeurd zijn door de constructiegroep. De examencommissie bekijkt de toets als geheel en stelt deze vast. Na of tijdens elke cyclus wordt door de constructeurs opnieuw bekeken hoeveel items geproduceerd gaan worden en wordt een verdeling van het werk gemaakt. De toetsmatrijs wordt als hulpmiddel gebruikt. Het is aan te bevelen om de itembank regelmatig te actualiseren. De beveiliging van de itembank moet goed geregeld worden. Wie heeft toegang tot de bank? Welke gegevens mogen niet gewijzigd worden et cetera? De procedure van hergebruik van items wijkt in wezen niet af van de procedures die geformuleerd zijn voor het construeren van items die niet in een itembank opgenomen worden. De te verrichten stappen zien er globaal als volgt uit: zet de itembank op volgens de kwalificatiestructuur; de examencommissie MBO Logistiek stelt een constructiegroep samen rondom een of meerdere itembanken; de constructiegroep verzamelt items die opgenomen kunnen worden in de bank; de constructiegroep maakt een werkverdeling (welke items moeten geactualiseerd worden en welke moeten geconstrueerd worden). De toetsmatrijs is hulpmiddel; de toets wordt samengesteld; de toets wordt vastgesteld door de examencommissie MBO Logistiek; de toets wordt eventueel voorgelegd aan de exameninstelling in verband met beoordeling door de Inspectie; verzamel als het enigszins kan toetsgegevens (p-waarde) en verwerk deze in de bank; gedurende elke examencyclus bepalen de constructeurs welke items geactualiseerd moeten worden en hoeveel items bijgemaakt moeten worden. Enkele normen: Bij de instandhouding van een itembank moet jaarlijks 10 % van de items worden vervangen. Let op: een gereviseerd item is een nieuw item! Per werkproces moeten er minimaal 30 items in de bank zitten. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 17

22 Bijlage 3 Voorbeeld format toetsmatrijs TOETSMATRIJS Crebo Logistiek Medewerker Kerntaak: 1 Ontvangt en slaat goederen op Werkproces(sen): 1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor 1.2 Lost goederen 1.3 Controleert ontvangen goederen Nummer onderwijseenheid: Kennistoets 1 Naam onderwijseenheid: Ontvangst, lossen en controleren van goederen Periode: Fase 1 Toegestane hulpmiddelen: Geen Beschikbare tijd: 120 minuten Aantal items: 30 Max. aantal punten: Kerntaak Werkproces Item nrs. Kerntaak fase 1 1, 2, 4, 7, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Kerntaak fase 1 3, 5, 6, 8, 10, 25, 28, 29, 30 Kerntaak fase 1 12, 13, 14, 15, 26, 27 Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 18

23 Bijlage 4 Voorbeeld procedure toetsontwikkeling 1. Produceer de toets aan de hand van de toetsmatrijs. Zie CITO-materiaal voor wat betreft de eisen die aan de gekozen toetsvorm worden gesteld. Zie CITO-materiaal voor wat betreft de toetstechnische en taalkundige adviezen en tips die van toepassing zijn op de gekozen toetsvorm. Voor wat betreft kennistoetsen: lees bijlage 1 bij dit hoofdstuk. Vraag u steeds af of de ontwikkelde items relevant, betrouwbaar en valide zullen zijn. Ontwikkel een aantrekkelijke toets die goed discrimineert; houd de toetsduur in de gaten niet te lang, maar zeker ook niet te kort; wees voorzichtig met het materiaal, zodat (na evaluatie) hergebruik mogelijk is. Voor wat betreft praktijktoetsen: naast CITO-literatuur is nog veel andere literatuur voorhanden. Houd de toetsduur in de gaten. Vaardigheidstoetsen kunnen bestaan uit één vraag of opdracht ( maak een ondernemingsplan ). Een nadere toelichting op die vraag kan garanderen dat aan meerdere werkprocessen wordt gedacht. Blijkt tijdens constructie dat de matrijs niet voldoet, bijvoorbeeld omdat de matrijs een theorietoets voorschrijft waar een vaardigheidstoets blijkens de prestatie indicatoren méér voor de hand ligt, doe dan ter evaluatie een voorstel tot wijziging van die matrijs. 2. Produceer een beoordelingsmodel. Het beoordelingsmodel volgt de toets en geeft aan hoeveel punten worden gegeven voor de gegeven antwoorden of de getoonde vaardigheid. Honoreer indien valide! een prestatie die voor een gedeelte goed is. Houd indien valide! rekening met rekenfoutjes en reken door. Neem het aantal te behalen punten per prestatie ook op in de toets zelf, zodat deelnemers kunnen zien of bepaalde vragen belangrijker zijn dan andere vragen. Bij het toekennen van punten gaat de constructeur uit van het belang van de desbetreffende prestatie. De kans dat het totaal aantal punten op 100 komt, is statistisch gezien erg klein. Dat hoeft ook niet en het is ongewenst daar aan het einde van het constructietraject naar toe te werken. Maak een tabel of formule voor de eindbeoordeling. In plaats van punten kan ook worden gekozen voor bijvoorbeeld goed, voldoende of onvoldoende. Ook hier geldt dat een tabel of formule duidelijkheid moet geven omtrent de uitslag van de toets. De wijze van beoordeling (punten of woordbeoordeling) moet in overeenstemming zijn met het gestelde in het toezichtkader van de inspectie! 3. Geef een voorstel voor de cesuur. De cesuur geeft de grens aan tussen de score waarmee de deelnemer nog nèt een voldoende behaalt en de score waarmee nog nèt een onvoldoende wordt behaald. Voorbeeld: voor een toets zijn 73 punten te behalen; de cesuur ligt op 42/ punten geeft dan een 5,5. Vaak wordt in het beoordelingsmodel aan de hand van de puntenwaardering al impliciet aangegeven waar de cesuur ligt. Voor het berekenen van de cesuur bestaat géén sluitende procedure. Hoofdstuk 4 bijlage 2 geeft een methode waarvan wordt aanbevolen deze toe te passen. De praktijk van alledag staat niet toe dat dat met elke toets gebeurt. Zeker bij toetsen die geheim worden gehouden en worden hergebruikt, verdient het aanbeveling de methode te gebruiken en na afname te evalueren. De 60%-regel (60% goed is een 5,5) is niet per definitie een goede methode; zeker bij meerkeuzevragen kan men zich afvragen of iemand die 24 van de 40 vragen goed heeft reeds een 5,5 mag krijgen. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 19

24 Bijlage 5 Aanvulling op bijlage 4 ten behoeve van praktijktoetsing Met opzet is in de vorige paragraaf niets geschreven over de toetsvorm. De eisen die aan een kwalitatief goede toets worden gesteld zijn voor alle toetsvormen identiek. Voor wat betreft de BPV moeten echter enkele aanvullende opmerkingen worden gemaakt. Geheimhouding In verband met de betrouwbaarheid van de toets is meestal de geheimhouding van de toets van belang. Zie hierover hoofdstuk 2.2. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij de BPV, is geheimhouding niet van belang. Denk aan praktijkopleidingboeken waarin alle te beheersen vaardigheden staan genoemd of de afvinklijstjes die bij praktijktoetsing worden gehanteerd. Het is van belang dat de desbetreffende vaardigheden worden ingeoefend. Bekendheid met de toetsinhoud komt het niveau van de deelnemer ten goede. En voor wat betreft de betrouwbaarheid: elke deelnemer moet de vaardigheden tòch demonstreren en wordt op de eigen resultaten beoordeeld. Criteria Van groot belang is dat er een goed beoordelingsmodel ligt. Hoe de toets er uitziet, portfolio, praktijkopleidingboek, afvinklijstje etc., maakt daarbij geen verschil. Van belang is: 1. dat de opgave wordt omschreven (prestatie indicator/ resultaat/ beheersniveau) bijvoorbeeld: de deelnemer kan een rit tussen Utrecht en Milaan plannen; 2. dat de beoordelingscriteria worden omschreven bijvoorbeeld: De opgave wordt afgevinkt indien de deelnemer drie keer naar tevredenheid een rit heeft gepland, waarbij gelet is op ; 3. dat voor de gehele toets een normering is omschreven bijvoorbeeld: De deelnemer heeft een voldoende behaald indien 7 van de 12 opgaven zijn afgetekend/behaald. In elk geval moeten de opgaven 1 t/m 4 plus 7 en 9 zijn afgetekend. Een beoordelingsmodel is bindend! De bevoegdheid tot aftekenen kan worden overgedragen aan de praktijkopleider van het bedrijf of de instelling: ook de praktijkopleider is via de praktijkovereenkomst aan de normen van beoordeling gebonden. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 20

25 Bijlage 6 Voorbeeld toetskop Crebo Logistiek Medewerker Kerntaak: 1 Ontvangt en slaat goederen op Werkproces(sen): 1.1 Bereidt het ontvangen en opslaan van goederen voor 1.2 Lost goederen 1.3 Controleert ontvangen goederen Nummer onderwijseenheid: Kennistoets 1 Naam onderwijseenheid: Ontvangst, lossen en controleren van goederen Periode: Fase 1 Aantal bladzijden: 6 (inclusief voorblad) Toegestane hulpmiddelen: Geen Beschikbare tijd: 120 minuten Aantal items: 30 (15 MC-vragen en 15 open vragen) Max. aantal punten: Normering: Bij elke vraag is het maximaal aantal te behalen punten vermeld. Indien een vraag uit deelvragen bestaat, dan wordt het maximaal aantal te behalen punten evenredig verdeeld over de deelvragen. Dit geldt tevens indien er meerdere antwoorden gevraagd worden. Mits anders aangeven. Maximale score: 127 punten = het cijfer 10 Cesuur (60%): 76 punten = het cijfer 5,5 LEES VOOR JE MET HET BEANTWOORDEN VAN DE VRAGEN BEGINT ONDERSTAANDE INSTRUCTIE GOED DOOR. Je wordt verzocht niet op deze vragenset te schrijven. Gebruik voor de beantwoording van de vragen apart uitwerkpapier. Zet je naam en de datum op het uitwerkpapier en geef aan welk examen het betreft. Vermeld het vraagnummer en zet daarachter je antwoord. Hou de juiste volgorde aan. Bij de gesloten vraagtypen is 1 antwoord juist, tenzij anders vermeld. Meerkeuzevragen worden beschouwd als gesloten vragen. Wanneer bij een vraag naar een bijlage wordt verwezen, vind je deze achter in de vragenset of krijg je deze apart uitgereikt. Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 21

26 Bijlage 7 Voorbeeld invulformulier meerkeuzetoetsen INVULFORMULIER MEERKEUZETOETSEN Naam Klas Datum Toetscode Aandachtspunten: Lees de meerkeuzevraag eerst in zijn geheel door. Kies het juiste antwoord en kruis dit aan. Wanneer naar jouw idee meerdere antwoorden mogelijk zijn, kies dan het beste antwoord en kruis dit aan. Wanneer je het antwoord niet weet, sla de vraag dan eerst even over en kom later hierop terug. Wanneer je klaar bent en er zijn vragen nog onbeantwoord, bekijk dan welke alternatieven zeker fout zijn en maak een keuze uit de overgebleven antwoorden. Zorg dat er bij elke vraag een antwoord is ingevuld. Wanneer je een foute keuze hebt gemaakt, maak je het hokje zwart en kruis je alsnog het goede antwoord aan. Voorbeeld van invullen zie hieronder. B is steeds het juiste antwoord. A B C D 1. X 2. X Antwoord C is foutief gekozen, juiste keuze B. De invultabel: A B C D A B C D A B C D Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 3: Constructie blz. 22

27 Inhoud hoofdstuk 4 Vaststelling 4.1 Inleiding 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling 4.3 Procedure vaststellen toetsplan 4.4 Procedure vaststellen toetsmatrijzen 4.5 Procedure vaststellen toetsen en toetitems 4.6 Procedure vaststellen cesuur Bijlagen 1. Checklist vaststellen toetsplan 2. Handreiking screenen toets en toetsitem 3. Checklist vaststellen toets en toetsitem 4. Handreiking vaststellen voorlopige cesuur Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling blz. 23

28 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de activiteiten rond vaststelling beschreven. Voorop staat de kwaliteit van de toetsing en examinering. Daarvoor is het noodzakelijk toetsen en toetsitems te laten beoordelen en vaststellen door personen, die niet aan de totstandkoming van de toetsen en toetsitems hebben meegewerkt. In paragraaf 4.2 zijn activiteiten, actoren en verantwoordelijken vastgelegd. De examencommissie MBO Logistiek is formeel belast met de vaststelling van toetsplannen, toetsmatrijzen, toetsen en toetsitems. De examencommissie MBO Logistiek heeft deze taak gedelegeerd aan de vaststellingscommissie MBO Logistiek. De voorbereidende werkzaamheden die een efficiënte en verantwoorde vaststelling mogelijk maken, worden verricht door inhoudelijk deskundigen. Toetsvragen worden vastgesteld en bewaard in een elektronische itembank, de z.g. Wintoetsbank. Er kan worden volstaan met het vaststellen van matrijzen en items; de toets die het gevolg is van plukken van items aan de hand van de toetsmatrijs is dan automatisch van goede kwaliteit en behoeft slechts een na-controle, die onder meer gericht is op voorkomen van dubbelingen, elkaar uitsluitende antwoorden, vragen die antwoorden op andere vragen impliceren etc. 4.2 Stappenplan/activiteitenplanning vaststelling In onderstaand schema staat vermeld wanneer een activiteit afgerond dient te zijn. Hiermee is een indicatieve planning gegeven voor de examencyclus. Omdat de stappen 5 tot en met 7 afhankelijk zijn van het geplande toetsmoment, is daar gekozen voor een planning in aantallen werkdagen voor of na het eerste toetsmoment. (Let op: dit schema is een kopie van paragraaf 3.2 van dit handboek!) Stap Activiteit Door Verantwoordelijk Datum gereed 1 Opstellen toetsplan Examenbureau en Examencommissie Kwaliteitsmanager 2 Vaststellen toetsplan Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toetsmatrijs Toetsconstructeur Examencommissie Vaststellen toetsmatrijs Vaststellingscommissie Examencommissie Constructie toets Toetsconstructeur Examencommissie 30* 6 Vaststellen toets en Vaststellingscommissie Examencommissie 15* toetsitem 7 Vaststellen advies cesuur voor de afnemende onderwijsinstellingen Vaststellingscommissie Examencommissie 15* 8 Vaststellen cesuur van een toets 9 Vaststellen van de uitslag en het bekend maken van de uitslag aan de deelnemer Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling Examencommissie van de afnemende onderwijsinstelling *.. werkdagen voor het eerste toetsmoment College directie College directie Kwaliteitshandboek Examenbank MBO Logistiek, hoofdstuk 4: Vaststelling blz. 24

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Berechja College ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, september 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter 2011 / 2012 Toetsplan Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter Naam kwalificatie: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Behorende bij het kwalificatiedossier: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Correcties

Nadere informatie

Examenreglement van het Friesland College

Examenreglement van het Friesland College Examenreglement van het Friesland College 2009 Dit examenreglement is van toepassing op alle leertrajecten van de Stichting voor Algemeen Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie,

Nadere informatie

Handboek Examinering 2013-2014

Handboek Examinering 2013-2014 Handboek Examinering 2013-2014 Inhoudsopgave blz. Hoofdstuk 1. Inleiding 1.1 Visie op examineren 3 1.2 Basisregels uitvoeren examinering 3 1.3 Scope van het handboek examinering 4 1.4 Opzet van het handboek

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Examenprofiel mbo HTVF

Examenprofiel mbo HTVF Examenprofiel mbo HTVF Sector: Horeca, Reizen, Recreatie, Bakkerij en Facilitaire dienstverlening Vastgesteld door: de paritaire commissies HIC, Bakkerij, TRR en FD Vaststellingsdatum: 26 november 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Examencommissie College voor Welzijn

Jaarverslag 2014. Examencommissie College voor Welzijn Jaarverslag 2014 Examencommissie College voor Welzijn vastgesteld d.d. 12 februari 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding... 5 2. De examencommissie... 6 2.1 Samenstelling examencommissie... 6 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 STICHTING STC-GROUP BEOORDELING KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p. 2 van 23 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Instituut Memo te Amersfoort KWALITEITSONDERZOEK MBO Instituut Memo te Amersfoort Doktersassistent juni 2013 H3257863/3 BRIN: 30LG Onderzoeksnummer: 4055487 Onderzoek uitgevoerd in: 6 en 15 april 2013 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

Begrippenkader examinering mbo

Begrippenkader examinering mbo Begrippenkader examinering mbo Datum : 15 juli 2011 Voorwoord Om tot standaardisering van examinering in het MBO te komen is onder andere een eenduidig begrippenkader examinering mbo ontwikkeld. Het merendeel

Nadere informatie

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520

Toets en Examenplan MBO Verpleegkundige COHORT 2015-2019 Crebo 95520 Toets en examenplan Leeswijzer In het toets- en examenplan is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen toetsen ( ontwikkelingsgericht) per fase en de examens van de startbekwame fase. Beroepstaak D neemt

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

iedereen heeft een taak.

iedereen heeft een taak. iedereen heeft een taak. handboek examinering 2009-2010 PAGINA 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Akkoordverklaring branches 7 Welke procedures zijn voor wie van belang? 8 Welke procedures zijn voor welke

Nadere informatie

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Doktersassistent (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid. Kerntaak 3. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken (JANUARI-GROEPEN) Proeve van Bekwaamheid Doktersassistent Kerntaak 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Kwalificatiedossier: 2010-2011 Crebonummer: 91310 Vastgesteld d.d.: Proeve van

Nadere informatie

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen

De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit. met praktische hulpmiddelen en trainingen De examenkwaliteit moet geborgd worden. Maar hoe? Meer grip op de borging van de examenkwaliteit met praktische hulpmiddelen en trainingen Bureau ICE De nieuwe generatie toetsen en examens Meer grip op

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : VTL Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager Transport en Logistiek Crebonummer : 91870 Is er sprake

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Handboek Examinering Competentiegericht

Handboek Examinering Competentiegericht Handboek Examinering Competentiegericht 2011-2012 Cluster Zorg Versie 3 9 juni 2011 Handboek Examinering Cluster.. Inhoudsopgave Voorwoord..... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. De organisatie van de

Nadere informatie

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT

Evaluatierapport examinering divisie Economie 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT 2004 clusters Handel, Administratie, Toerisme en ICT Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Schets van de divisie Economie 5 Deelnemers Medewerkers Opleidingslocaties Examenorganisatieschema 2 Evaluatierapport examinering

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SH&M Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Logistiek medewerker houthandel Crebonummer : 95331 Is er sprake

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Assistent Logistiek Medewerker Crebonummer : 93731 Is er

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids)

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) T.b.v. het SRTV stelsel (Specifieke Risicovolle Taken VCA beschreven in de SSVV Opleidingengids) SSVV vastgesteld in het

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Sectorinstituut Transport & Logistiek Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Chauffeur erenvervoer, Cohort

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : SHE Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Manager/ondernemer Horeca Crebonummer : 90303 Is er sprake van

Nadere informatie

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs RCEC 19 nov. 08 Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) 8 MBO scholen + 6.500 deelnemers 4 VMBO scholen Examensecretaris

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013

Naam Examenleverancier. Beoordeling audit examinering 2012 2013 Rapportage inkoopaudit examenproducten en diensten op examinering 2012 2013 Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Waterbouwer Crebonummer : 94020 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Reglement Examencommissie SVPB

Reglement Examencommissie SVPB Reglement Examencommissie SVPB Nederland kent een scala aan waardevolle branchediploma s en certificaten die kwalificeren voor de uitoefening van beroepen, functies en taken in particuliere beveiligingsorganisaties.

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Gezel Stukadoor (Decoratie) Crebonummer : 91501 Is er sprake

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE UNIT VOEDING Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Gespecialiseerd Kok CREBONUMMER : 10389 NIVEAU : 4, Specialistenopleiding LEERWEG : Beroepsbegeleidend OPLEIDINGSVARIANTEN: Standaard

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Schoonmaak- en Glazenwassen (Schoonmakermedewerker vloeronderhoud)

Nadere informatie

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005

Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Resultaten KCE-audit InHolland School of Social Work MBO 30 juni 2005 Inhoudsopgave Verklaring... 3 Toelichting beoordeling... 5 Inleiding 5 Domein 1: Het managen van het examen 5 Domein 2: Samenwerking,

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : Fundeon Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Dakdekker riet Crebonummer : 93845 Is er sprake van een kadertoets

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Naam Examenleverancier

Naam Examenleverancier Naam Examenleverancier : LTTR Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product :Frontoffice manager Crebonummer :94072 Is er sprake van een Kadertoets

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : KCH Examens Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer : 90112

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Visie op Examinering Colofon

Visie op Examinering Colofon Visie op Examinering Colofon Opgesteld door : O&B Vastgesteld door het College van Bestuur op : 22-01-2013 Instemming Ondernemingsraad op : 18-09-2013 Definitief vastgesteld College van Bestuur : 29 oktober

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek Examinering Editie 2011 voor Competentiegerelateerde examens

Kwaliteitshandboek Examinering Editie 2011 voor Competentiegerelateerde examens Kwaliteitshandboek Examinering Editie 2011 voor Competentiegerelateerde examens Colofon Kwaliteitshandboek Examinering voor Competentiegerelateerde examens Versie: 1.0 Vastgesteld d.d. 29 maart 2011 in

Nadere informatie

COE S REKENEN 2F EN 3F

COE S REKENEN 2F EN 3F COE S REKENEN 2F EN 3F Alles over de examens Jan Paul de Vries Maart 2014 REGELGEVING 1. Er zijn referentieniveaus (wet en besluit referentieniveaus): generiek rekenen (2F/3F) die gelden voor alle mbo-opleidingen;

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Op weg met de instellingsexamens taal Regiobijeenkomst op weg met de instellingsexamens taal Alet van Leeuwen Steunpunt taal en rekenen mbo Rol Steunpunt taal en rekenen mbo onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Examenreglement CIHEX 2015

Examenreglement CIHEX 2015 Examenreglement CIHEX 2015 Opgesteld door: De directie van CIHEX B.V., Ridderstraat 60, 4902 AC Oosterhout Nb. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS

KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS KWALITEITSBORGING WFT-EXAMENS 1. Inleiding Examens in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden sinds 1 januari 2014 vanuit een Centrale Examenbank samengesteld. Dit geldt voor de reguliere

Nadere informatie

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst

Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Naam Examenleverancier : Savantis Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Entreeopleiding assistent assistent dienstverlening en zorg

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Toetsreglement Sport

Toetsreglement Sport Toetsreglement Sport Dit model is vastgesteld augustus 2013 en wordt erkend door het bestuur van de Nederlandse Boksbond. In dit model zijn wijzigingen d.d. 21-08-2009 doorgevoerd ten aanzien van de beroep-

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE. Branche Lifestyle, Sport en Entertainment. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE Branche Lifestyle, Sport en Entertainment Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Voetverzorger CREBONUMMER : 10505 NIVEAU : 3, Vakopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie; Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van [datum], nr. BVE/Stelsel/294391, houdende vaststelling van modellen en technische veiligheidseisen diploma en resultatenlijst beroepsopleidingen

Nadere informatie

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433

Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Examenreglement VAVO Rijn IJssel 11-433 Dit examenreglement VAVO van Rijn IJssel is een onderdeel van het programma van toetsing en afsluiting (PTA) binnen het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling

ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS. Onderwijs - en examenregeling ALBEDA COLLEGE BRANCHE WELZIJN EN ONDERWIJS Onderwijs - en examenregeling NAAM OPLEIDING : Helpende Welzijn CREBONUMMER : 10745 NIVEAU : 2, Basisberoepsopleiding LEERWEG : Beroepsopleidend OPLEIDINGSVARIANTEN:

Nadere informatie

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013

Examenreglement ROC Menso Alting. Groningen, juli 2013 Examenreglement Groningen, juli 2013 Het hierna volgende examenreglement maakt deel uit van het Onderwijs en Examenreglement (OER), op grond van artikel 7.4.8 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Nadere informatie

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4

Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Toetsplan en PvB-beschrijvingen Toetsplan Prestatie Looptrainer 4 Atletiekunie Afdeling Opleidingen Augustus 2015 Tekst Inhoudsopgave 1. Overzicht... - 3 - Kenmerken kwalificatie... - 3 - Kenmerken sportbond...

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding Versie 2012

Nieuwe. Handleiding Versie 2012 Nieuwe Handleiding Versie 2012 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Doel van de Nieuwe Praktijkwijzer... 5 3. Uitgangspunten voor de (Nieuwe) Praktijkwijzer... 5 4. Instrumenten van

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013

TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 TOEZICHT OP TALEN vanaf 2013 Regelgeving mbt taal en rekenen is ingewikkeld Toezicht voortvloeiend uit de regelgeving behoeft op onderdelen verduidelijking of wijziging 2013 en verder: toezicht op talen

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Certificatie en examinering

Certificatie en examinering Stichting Persoonscertificatie Energietechniek p/a ing. R. Bijvoets Schokkerlaan 18, 1503 JP ZAANDAM 075 6354236 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM

EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM EXAMENREGLEMENT Qualified Controller HOFAM ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder NIVE Opleidingen: HOFAM: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator:

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Handboek. beroepsgericht leren. Een handreiking voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsopleidingen

Handboek. beroepsgericht leren. Een handreiking voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsopleidingen Handboek beroepsgericht leren Een handreiking voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsopleidingen Colofon Handboek beroepsgericht leren Een handreiking voor het ontwerpen en ontwikkelen van beroepsopleidingen

Nadere informatie

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR

NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR NOTITIE TOETSMATRIJZEN VOOR INITIËLE EXAMENS BINNEN NIEUWE WFT- VAKBEKWAAMHEIDSTRUCTUUR College Deskundigheid Financiële Dienstverlening September 2013, Den Haag 1. Wat is een toetsmatrijs? Een toetsmatrijs

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier

Nadere informatie

ICT-route CSPE KB 2010

ICT-route CSPE KB 2010 ICT-route CSPE KB 10 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013

Nieuwe. Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Nieuwe Handleiding voor leerlingen/stagiairs Versie 2013 Inhoud Inleiding... 3 1. De Nieuwe Praktijkwijzer... 4 2. Wat gebruik je op welk moment?... 5 Aansluiting bij het BPV Protocol... 8 2 Inleiding

Nadere informatie

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering

Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering Inhoud educatie-opleidingen, toetsing en certificering In iedere FAQ-lijst vindt u eerst de lijst met vragen, zodat u de voor u interessante vragen en antwoorden op de pagina s hierna makkelijk terug kunt

Nadere informatie

Aanwijzen deskundige taaltoets

Aanwijzen deskundige taaltoets Aanwijzen deskundige taaltoets Op grond van artikel 8, tweede lid, van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Besluit btv) kan Bureau Wbtv, namens de minister van Veiligheid en Justitie,

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol

TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol TOETSPROTOCOL LYCEUM DE GRUNDEL (2014-2015) 1. Toetsprotocol Als een leerling een toets maakt willen we de vakkennis en de aan dat vak gekoppelde vaardigheden toetsen. Dat betekent dat er duidelijkheid

Nadere informatie

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT

ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv 9000.17/ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT BOB bv INHOUDSOPGAVE Inleiding Werkingsgebied 3 4 Toezicht 4 Examinering 4 Procedure examinering 6 Beoordeling 7 Uitslag 9 Behandeling van

Nadere informatie

Examinering in het mbo veel gestelde vragen en antwoorden

Examinering in het mbo veel gestelde vragen en antwoorden Examinering in het mbo veel gestelde vragen en antwoorden 31 januari 2011 Deel 1 Algemeen 1 Hoe lang moeten examengegevens van studenten bewaard worden? De inspectie gaat er vanuit dat instellingen alle

Nadere informatie

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN

PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJKOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS BOL/BBL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze POK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze POK is afgesloten gelet op: a. artikel 7.2.8 en 7.2.9 van de Wet Educatie Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 2 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012

Checklist. Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Checklist Niveau 1 deskresearch en visitatie KSS 2012 Bijlage 2 Checklisten Audit Sportkader 1.1.1. CHECKLISTEN AUDIT SPORTKADER Versie 1-9-2013 Naam audit : Naam auditor : Soort audit : Beoordeling aanwezigheid

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College

Examenreglement. Middelbaar beroepsonderwijs. ROC Horizon College Examenreglement Middelbaar beroepsonderwijs ROC Horizon College Pagina 1 van 20 Inhoud 1. De regeling van de examens 2. De organisatie van de examens 3. Beroep 4. Slotartikelen Bijlagen 1. Samenvatting

Nadere informatie

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015

vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 vaknaam CSPE BB/KB/GL 2015 instructie voor de examinator In deze instructie vindt u richtlijnen en aandachtspunten bij de geheimhouding, de voorbereiding, de afname en de herkansing van het cspe. De paragrafen

Nadere informatie

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011

SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 SAVANTIS, EXAMENINSTELLING ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2010/2011 Utrecht, oktober 2011 Vaststelling rapport Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014

Regeling centrale tentamenafname TU/e 2014 Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Gelet op artikel 7.10, derde lid, van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek juncto artikel 7.12b, eerste lid,

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging

Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging Versie 5, 8 december 2014 Examenprofiel mbo Uiterlijke Verzorging (Schoonheidsverzorging, Voetzorg en Make-up Art) Sector: Uiterlijke verzorging, KD Schoonheidsverzorging, KD Voetzorg en KD Make-up Art

Nadere informatie

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012)

(aangevulde versie in verband met de brief aan de scholen van 9 januari 2012) Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB vanwege o.a. examinering referentieniveaus mbo-2 en mbo-3 en herziening inrichting kwalificatiestructuur (aangevulde versie in verband

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK WAARDEREN LEERTRAJECTEN PRAKTIJKGESTUURD LEREN FRIESLAND COLLEGE

KWALITEITSHANDBOEK WAARDEREN LEERTRAJECTEN PRAKTIJKGESTUURD LEREN FRIESLAND COLLEGE KWALITEITSHANDBOEK WAARDEREN LEERTRAJECTEN PRAKTIJKGESTUURD LEREN FRIESLAND COLLEGE CIOS Een werkdocument voor 2006-2007 EXAMENMANAGEMENT (DEEL 1) DE EXAMENCYCLUS (DEEL 2) BIJZONDERE PROCEDURES (DEEL 3)

Nadere informatie