V raagbaak voor de uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V raagbaak voor de uitvoering"

Transcriptie

1 N a t i o n a a l A n t e n n e b u reau N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V raagbaak voor de uitvoering

2

3 I n h o u d s o p g a v e Vo o r w o o r d 4 1 I n l e i d i n g 5 2 A l g e m e e n 6 3 V r a g e n e n A n t w o o r d e n C o n v e n a n t We t - e n r e g e l g e v i n g P l a a t s i n g s p l a n n e n I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Te c h n i e k C m a s t e n O v e r i g e R e s u l t a t e n e n q u ê t e 1 9 B i j l a g e 1. D e e l n e m e r s i n f o r m a t i e - b i j e e n k o m s t e n 2 2

4 Vo o r w o o rd Voor u ligt de Vraagbaak voor de uitvoering van het convenant voor de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot vijf meter. Deze vraagbaak is het resultaat van alle vragen en antwoorden die naar voren zijn gekomen op de informatiebijeenkomsten die het Nationaal Antennebureau in september 2002 in de provincies heeft georganiseerd voor de gemeenteambtenaren. De antwoorden, zoals beschreven in deze vraagbaak, zijn geformuleerd naar de huidige inzichten over de werking van het convenant. Wij hopen dat dit boekje een handig middel voor u zal zijn bij uw werkzaamheden. Ook op de site kunt u allerlei informatie vinden over het convenant en andere aangelegenheden betreffende antennes. Schroom niet het Antennebureau te benaderen met uw vragen en opmerkingen, het is onze taak u van dienst te zijn. Het Nationaal Antennebureau bedankt alle partijen die hebben meegewerkt aan de informatiebijeenkomsten. Zonder de actieve houding van de gemeenteambtenaren hadden wij nooit een dergelijke vraagbaak kunnen samenstellen. De medewerkers van het Nationaal Antennebureau. 4 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

5 1 I n l e i d i n g In de periode van 3 september 2002 t/m 18 september 2002 heeft het Nationaal Antennebureau een achttal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten was gemeenten te informeren over de gewijzigde wet- en regelgeving voor de plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie. Het Nationaal Antennebureau heeft de bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Directoraat Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO), een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Mobiele Netwerkoperators Nederland (MoNet). Gespreksleider bij de bijeenkomsten was de heer Tom Blom. Op 1 januari 2003 treedt een aantal wijzigingen in de bouwregelgeving in werking die ook consequenties heeft voor de plaatsing van antenne-installaties. Vooruitlopend op de wijzigingen per 1 januari 2003 zijn op 15 augustus 2002 antenne-installaties tot 5 meter bouwvergunningsvrij geworden. In een convenant is een aantal voorwaarden afgesproken voor de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot 5 meter. Ook voor antenne-opstelpunten van het C2000-netwerk (het netwerk voor de communicatie van nood- en hulpverleningsdiensten) is vanaf 15 augustus geen bouwvergunning meer nodig. Het convenant is niet van toepassing op het C2000- netwerk. 5 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

6 2 A l g e m e e n Pe r 1 5 a u g u s t u s z i j n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t v i j f m e t e r o p g e n o m e n i n e e n l i j s t v a n b o u w w e r k e n w a a r v o o r g e e n v e r g u n n i n g n o d i g i s i n d e z i n v a n d e Wo n i n g w e t. O o k i s e e n c o n v e n a n t g e t e k e n d w a a r i n d e v o o r w a a r d e n v o o r d i e b o u w v e r g u n n i n g s v r i j h e i d z i j n g e r e g e l d. D e p a r t i j e n Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vijf operators, te weten Ben Nederland, Dutchtone, KPN Mobile, Vodafone en O2 zijn de ondertekenaars van het convenant. Het ministerie van Economische Zaken heeft de nota Nationaal Antennebeleid tot stand gebracht. Het convenant is een uitwerking van dit Nationaal Antennebeleid dat het Kabinet in december 2000 heeft vastgesteld en wat door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Doel van het convenant is snelle en zorgvuldige plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie mogelijk te maken. DGTP is per 22 juli 2002 overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor het landelijke beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer. Daaruit vloeit voort dat VROM wet- en regelgeving opstelt (zoals de Woningwet en de Wet Milieubeheer), waaraan in beginsel ook het plaatsen van antenne-installaties onderworpen is. De mobiele netwerkoperators hebben een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte gekregen. Om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen, moeten de vijf operators kunnen beschikken over voldoende antennes. De VNG is de vereniging van en voor alle gemeenten. De VNG stelt de belangenbehartiging centraal en verleent in samenhang daarmee diensten. Zij is het platform voor opinievorming en innovatie. Voordat het convenant tot stand is gekomen heeft de VNG overleg gevoerd met de gemeenten. Door middel van een klankbordgroep, waarin diverse gemeenten vertegenwoordigd waren, zijn de wensen van de gemeenten geïnventariseerd. Deze wensen zijn meegenomen in de onderhandelingen bij het totstandkomen van het convenant. 6 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

7 D e a f s p r a k e n i n h e t c o n v e n a n t Met de volgende gedragsregels die in het convenant zijn vastgesteld dienen alle partijen rekening te houden. 1 P l a a t s i n g s p l a n De operators stellen samen een plaatsingsplan op waarin alle geplande en bestaande antenne-installaties in een gemeente vermeld staan. Op deze manier krijgt de gemeente beter inzicht in het totale aantal antenne-installaties en hun locaties. Als een operator een antenne-installatie op een woongebouw wil plaatsen, moet hij eerst aannemelijk maken dat dit noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer er geen andere geschikte locatie is, of wanneer de plaatsing van zo n antenne-installatie op een woongebouw voorkómt dat de operator op andere gebouwen (of elders in die buurt) meer antenne-installaties moet plaatsen. In het convenant zijn afspraken gemaakt over wat in een plaatsingsplan moet staan en welke procedure de partijen moeten volgen voor de bespreking van het plan. 2 I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Plaatsing van een antenne-installatie op of aan een woongebouw met huurwoningen is niet meer mogelijk wanneer meer dan de helft van de huurders tegen de plaatsing van een antenne-installatie is. In het convenant is daarvoor een procedure afgesproken. Een onafhankelijk administratiebureau coördineert deze instemmingsprocedure en zorgt voor de verspreiding van instemmingsformulieren. Bewoners kunnen op deze formulieren aangeven of ze al dan niet instemmen met de plaatsing van één of meerdere antenne-installaties op hun woongebouw en, zo niet, waarom niet. Het onafhankelijke administratiebureau telt de stemmen. De operator krijgt vervolgens de kans eventuele bezwaren weg te nemen en mag dan een tweede ronde houden om alsnog instemming te krijgen. Per jaar kunnen er per woongebouw maximaal twee instemmingsprocedures met elk twee instemmingsronden plaatsvinden. een ruime veiligheidsmarge doorgevoerd. In het convenant staat dat bij plaatsing van antenne-installaties alle operators in Nederland ervoor zorgen dat de blootstellingslimieten op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden. C Ook antenne-installaties voor C2000 zijn sinds 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij. C2000 is het nieuwe digitale netwerk voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het is ontworpen om de mobiele communicatie van de brandweer, ambulancediensten, politie en Koninklijke Marechaussee maximaal te ondersteunen en te verbeteren. Zeker bij een gezamenlijk optreden, zoals bij een ramp, is goede communicatie van levensbelang. C2000 maakt snelle, beveiligde communicatie op elk moment mogelijk. Het netwerk bestaat uit zo n 390 opstelpunten met zend- en ontvangstinstallaties, 15 schakelcentrales en een landelijk alarmeringsnetwerk voor personenalarmering. Aan het netwerk worden vervolgens door de afzonderlijke diensten de bijbehorende meldkamersystemen, portofoons, mobilofoons en mobiele dataterminals verbonden. De Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO), een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is (onder meer) verantwoordelijk voor het realiseren van het netwerk van C2000 antenne-installaties. 3 Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d De wijze waarop een antenne-installatie bouwvergunningsvrij gebouwd mag worden, is in de Woningwet geregeld. Voor bijzondere gevallen is in het convenant vastgesteld dat gemeenten - in aansluiting op het lokale welstandsbeleid - eisen kunnen stellen aan de kleuren van de techniekkast, de bekabeling en de gevelantennes. Op deze manier kunnen gemeenten ervoor zorgen dat operators bij het plaatsen van antenne-installaties voldoende rekening houden met het lokale straat- en landschapsbeeld. In het convenant is afgesproken dat de gemeenten deze eisen kenbaar maken aan de operators en dat de operators zich aan deze eisen houden. 4 B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Mobiele telecommunicatie maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden. Uit onderzoek blijkt dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de volksgezondheid wanneer de veiligheidslimieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden niet worden overschreden. Deze veiligheidslimieten zijn gebaseerd op informatie uit internationaal wetenschappelijk onderzoek en komen overeen met Europese richtlijnen en het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Om geen enkel risico te nemen, is in de limieten 7 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

8 3 V ragen en Antwoorden 3. 1 C o n v e n a n t I n d i t h o o f d s t u k v i n d t u e e n o v e r z i c h t v a n d e v r a g e n e n a n t w o o r d e n d i e t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t e n a a n b o d z i j n g e k o m e n. D e v r a g e n e n a n t w o o r d e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n d e v o l g e n d e o n d e r w e r p e n C o n v e n a n t We t- e n r e g e l g e v i n g P l a a t s i n g s p l a n n e n I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Te c h n i e k C O v e r i g e 1 K r i j g t h e t c o n v e n a n t e e n v e r a n k e r i n g i n d e w e t? In artikel 2.2 van het convenant staat dat de rijksoverheid zich inspant om te bevorderen dat het in het convenant geregelde, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. Hiervoor bestaan momenteel nog geen concrete voorstellen. 2 I s e r a l e e n d a t u m b e k e n d w a n n e e r h e t c o n v e n a n t w o r d t g e ë v a l u e e r d? Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. De eerste keer 6 maanden na inwerkingtreding van het convenant. 3 D e V N G h e e f t h e t c o n v e n a n t o n d e r t e k e n d. Z i j n d e g e m e e n t e n n u o o k p a r t i j b i j h e t c o n v e n a n t? De gemeenten zijn formeel geen partij bij het convenant. Echter, in artikel 11.3 van het convenant staat dat elke gemeente, als ware zij partij bij het convenant, onherroepelijk gerechtigd is van de operator(s) nakoming te vorderen van de verplichtingen uit de artikelen 3, 4, 10.3 en 11.1 van het convenant. Deze artikelen hebben betrekking op het plaatsingsplan, de visuele inpasbaarheid, de toezegging dat operators geen gebruik zullen maken van een bouwvergunningsvrije antenne-installatie van een derde die zich niet aan de afspraken uit het convenant heeft gehouden, en de boete die de operator kan verbeuren aan een gemeente. Dit kunnen de gemeenten doen zonder tussenkomst van de VNG. Een gemeente heeft dit recht echter niet als deze in gebreke is met de naleving van de procedure die volgens het convenant door de gemeente jegens de operator(s) gevolgd moet worden. De gemeente bindt zich dus als zij de naleving van het convenant eist. 4 Wa t i s h e t g e v o l g a l s e e n g e m e e n t e n i e t m e e w e r k t a a n h e t c o n v e n a n t? Omdat de gemeente formeel geen partij is bij het convenant, is zij niet verplicht zich te houden aan de bepalingen uit het convenant. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de verdere procedures, zoals het vaststellen van het plaatsingsplan. Immers, in het convenant is sprake van wederkerigheid. Hoewel de operators als partij bij het convenant in principe gehouden zijn te voldoen aan alle verplichtingen uit het convenant, kan de gemeente in een dergelijk geval op grond van artikel 11.3 van het convenant niet alsnog nakoming van de bepalingen door de operators eisen, indien ook de operators zich vervolgens niet houden aan de bepalingen. Het plaatsingsplan wordt dan zondermeer vastgesteld. 5 D e g e m e e n t e h e e f t e e n s a m e n v a t t i n g v a n h e t c o n v e n a n t o n t v a n g e n. O n t v a n g t d e g e m e e n t e h e t g e h e l e c o n v e n a n t o o k? Het convenant staat op waar u het kunt downloaden. Tevens kan de Helpdesk van het Nationaal Antennebureau u op aanvraag een exemplaar toesturen. Het telefoonnummer van de Helpdesk is N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

9 6 Wa t z i j n d e v o o r d e l e n v a n h e t c o n v e n a n t v o o r d e g e m e e n t e? Met de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot 5 meter hoeft de gemeente geen bouwvergunningen meer te verlenen. Een voordeel van het convenant is dat de gemeente door middel van het plaatsingsplan nog wel geïnformeerd blijft over waar antenne-installaties staan of komen. Bovendien heeft de gemeente de mogelijkheid om (zij het beperkt) aanvullende voorwaarden te stellen. Deze voorwaarden betreffen de kleurstelling van de antenne-installaties. 7 D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t v e r l e d e n r e e d s e e n c o n v e n a n t a f g e s l o t e n m e t d e o p e r a t o r s. Wa t b l i j f t e r o v e r v a n h e t e i g e n c o n v e n a n t v a n d e g e m e e n t e? Dat convenant kan geldig blijven voor antenne-installaties hoger dan 5 meter indien de bij dat convenant betrokken partijen daartoe besluiten. 8 H e t c o n v e n a n t s p r e e k t a l l e e n over woongebouwen e n n i e t o v e r f l a t g e b o u w e n. Wa t i s h e t v e r s c h i l? Daar zit geen verschil in. Onder een woongebouw wordt in het convenant een gebouw verstaan waarvan tenminste een woning, niet zijnde een dienstwoning, deel uit maakt terzake van welke woning een natuurlijk persoon een huurovereenkomst heeft. 9 Wa t i s d e w e t t e l i j k e s t a t u s v a n h e t c o n v e n a n t? Het convenant is een afsprakenpakket (rechten en plichten) tussen de partijen die het hebben ondertekend. De afspraken zijn juridisch bindend tussen de partijen. De nakoming ervan kan worden afgedwongen door de bevoegde rechter te Rotterdam. 1 0 I s h e t c o n v e n a n t g e n o t i f i c e e r d b i j d e E u r o p e s e C o m m i s s i e? Ja, de tekst van het convenant is in concept-vorm in maart 2002 aan de Europese Commissie genotificeerd. Na het verstrijken van de drie maanden stand-still periode kon het convenant worden ondertekend (dus in juni 2002). Nationale ontwerp-maatregelen (wet- en regelgeving, maar ook convenanten) met producteisen (technische voorschriften) moeten aan de Europese Commissie worden gemeld. Deze notificatieplicht vloeit voort uit de Notificatierichtlijn die voorziet in preventieve controle door de Commissie en andere EU-Lidstaten op nationale regels die handelsbelemmerend kunnen zijn. Het niet volgen van de notificatie-procedure kan leiden tot de niet-toepasselijkheid van de desbetreffende nationale maatregel. Artikel 6 uit het convenant ziet toe op de blootstellingslimieten van antenne-installaties en bevat technische voorschriften zoals bedoeld in de Notificatierichtlijn. 1 1 Ko m t e r o o i t i n d e t o e k o m s t e e n 6 e o p e r a t o r? Wo r d t d e z e o p e r a t o r d a n o o k p a r t i j b i j h e t c o n v e n a n t? Het is niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk, dat zich in de toekomst een nieuwe operator aandient. In dat geval spant de rijksoverheid zich ervoor in dat de nieuwe operator tot het convenant toetreedt. Nadat de nieuwe operator heeft aangegeven te willen toetreden tot het convenant, vindt toetreding plaats door toezending van deze wens aan de overige partijen (zie ook artikel 12 van het convenant). 1 2 I n d i e n e e n o p e r a t o r e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e g a a t p l a a t s e n, z o n d e r p l a a t s i n g s p l a n, k a n d a n e e n b o e t e w o r d e n o p g e l e g d? Indien een operator overgaat tot plaatsing en daarbij een verplichting al of niet bedoeld niet is nagekomen, kan op grond van artikel 11 van het convenant een boete worden opgelegd. Als eenmaal de operator alsnog zijn verplichtingen is nagekomen, komt de boete weer te vervallen. In dat kader moet het opleggen van een boete ex artikel 11 gezien worden als een herstelsanctie en niet als een strafsanctie, zoals bij een met het strafrecht opgelegde boete. 1 3 Wa t i s d e h o o g t e v a n e e n b o e t e? Indien de gemeente constateert dat een operator zich niet houdt aan een verplichting uit artikel 3 of 4, stelt zij de desbetreffende operator hiervan bij brief met bericht van ontvangst op de hoogte, onder verbeurdverklaring van een boete van M 500 per werkdag, met een maximum van M K a n d e g e m e e n t e n i e t b e t e r e e n d w a n g s o m v r a g e n d a n e e n b o e t e o p l e g g e n? De bestuurlijke handhavingsinstrumenten uit de Algemene wet bestuursrecht, zoals bestuursdwang en de last onder dwangsom, kunnen in het kader van dit convenant niet worden ingeroepen, vanwege het ontbreken van een bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichting. 9 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

10 3 V ragen en Antwoorden 3. 2 We t- e n r e g e l g e v i n g 1 A n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r z i j n b o u w v e r g u n n i n g s - v r i j. I n h e t v e r l e d e n w a r e n a n t e n n e s t o t 5 m e t e r o o k b o u w v e r g u n n i n g s v r i j. Wa t i s e r v e r a n d e r d? Voor 15 augustus 2002 waren antennes tot 5 meter op grond van het destijds geldende artikel 43 uit de Woningwet bouwvergunningsvrij. Echter, volgens een uitspraak van de Raad van State uit 2001 vielen antenne-installaties tot 5 meter niet onder het begrip antenne van artikel 43 uit de Woningwet, voorzover ze tevens een mast en een techniekkast omvatten. Sinds 15 augustus 2002 zijn antenne-installaties tot 5 meter bouwvergunningsvrij, wanneer ze bestaan uit antenne(s) en antennedrager, bedrading en apparatuur of techniekkast(en) met bijbehorende bevestigingsconstructie. 2 D e o p e r a t o r s m o e t e n o n d e r b o u w e n w a a r o m z e o p w o o n g e b o u w e n w i l l e n p l a a t s e n. D i t i s v a a k e e n t e c h n i s c h v e r h a a l. K a n i k d i t v e r h a a l t o e t s e n b i j h e t N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u? Men moet er vanuit gaan dat de operator een plek zoekt daar waar het voor een verantwoorde opbouw van het netwerk noodzakelijk is. Het Nationaal Antennebureau kan uitleggen wat bedoeld wordt met de technische onderbouwing. Het bureau toetst geen frequentieplanning. 3 I s e r v o o r p l a a t s i n g o p m o n u m e n t e n e e n b o u w v e r g u n n i n g n o d i g? Ja, voor het bouwen van antenne-installaties op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, is altijd een bouwvergunning nodig. Dit geldt ook voor het plaatsen van een antenne-installatie in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht (zie art. 43, lid 2, Woningwet). Voor plaatsing op monumenten is dus ook een bouwvergunning nodig als het hier gaat om antenneinstallaties die in andere gevallen bouwvergunningsvrij zouden zijn. Vanaf 1 januari 2003 is een lichte bouwvergunning vereist voor plaatsing van antennes op monumenten. 4 I s h e t p l a a t s e n v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r o o k b o u w v e r g u n n i n g s v r i j g e w o r d e n i n g e b i e d e n w a a r e e n b e s c h e r m d s t a d s - o f d o r p s g e z i c h t v a n t o e p a s s i n g i s? Bij plaatsing van antenne-installaties in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988 is altijd een bouwvergunning nodig. Vanaf 1 januari 2003 geldt hiervoor een lichte bouwvergunning. Plaatsing van antenne-installaties tot 5 meter (en die voor het overige ook voldoen aan de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen) in beschermde stads- of dorpsgezichten is alleen bouwvergunningsvrij wanneer deze beschermde stads- en dorpsgezichten door de gemeente of de provincie zijn aangewezen. 5 E r s t a a t e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n k e r k t o r e n. D e t e c h n i e k k a s t i s n i e t i n p a n d i g o f o n d e r g r o n d s o f o p h e t d a k g e p l a a t s t m a a r s t a a t b u i t e n o p d e g r o n d. I s h i e r d a n e e n b o u w v e r g u n n i n g v o o r n o d i g? Als de techniekkast niet inpandig, ondergronds of op het dak is geplaatst, dan is een bouwvergunning vereist. (Zie Besluit bouwvergunningsvrije en licht- bouwvergunningplichtige bouwwerken). 6 M a g e e n o p e r a t o r m e e r d e r e t e c h n i e k k a s t e n p l a a t s e n b i j é é n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e? In de toelichting op het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken wordt expliciet vermeld dat het is toegestaan om meerdere antennes (inclusief bevestigingsconstructie) aan één antennedrager te bevestigen. Daarbij kunnen ook meerdere techniekkasten worden geplaatst. Een antenne-installatie kan derhalve bestaan uit een antennemast, ten behoeve van meerdere antenne-installaties en ook meerdere techniekkasten. In de regeling wordt geen relatie gelegd tussen het aantal antennes en het aantal techniekkasten. Er geldt derhalve niet een vereiste dat het aantal techniekkasten niet groter mag zijn dan het aantal antennes. Het is dus mogelijk dat er bij een antenne-installatie, twee of meer techniekkasten worden geplaatst. Hiervoor gelden wel de bepalingen van artikel 4 (visuele inpasbaarheid). 7 Wa n n e e r e e n o p e r a t o r m e e r d e r e t e c h n i e k k a s t e n p l a a t s t v o o r é é n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e, m a g d a n d e i n h o u d v a n h e t g e h e e l a a n k a s t e n n i e t m e e r z i j n d a n 2 m 3 o f g e l d t d e z e m a a t v o e r i n g p e r k a s t? Een techniekkast mag niet groter zijn dan 2 m3. Het gaat hierbij om de maatvoering van de afzonderlijk te plaatsen techniekkasten en niet om het totaalvolume van de techniekkasten die onderdeel uitmaken van een antenne-installatie. 8 B i j o n s s t a a n o u d e m a s t e n m e t k a s t e n d i e g r o t e r z i j n d a n 2 m ³. I s h i e r v o o r e e n b o u w v e r g u n n i n g n o d i g? Een techniekkast bij een bouwvergunningsvrije antenne-installatie mag niet groter zijn 2 m³. Indien de techniekkast wel groter is, dan is een bouwvergunning vereist. 9 We h e b b e n v e e l b e z w a r e n o p b o u w v e r g u n n i n g e n l o p e n. H o e g a a n w e h i e r m e e o m n u d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r b o u w v e r g u n n i n g s v r i j z i j n g e w o r d e n? Alle antenne-installaties t.b.v. mobiele telecommunicatie tot 5 meter die vóór 15 augustus 2002 zijn geplaatst en voldoen aan het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, zijn met ingang van 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij geworden. Op dat moment is er geen sprake meer van een overtreding en bestaat er dus geen bevoegdheid meer om handhavend op te treden. Zaken die bij de rechter liggen, hebben wel een geldende status en daarbij is de uitspraak van de rechter doorslaggevend. 1 0 Wa a r o m i s e r g e e n o v e r g a n g s r e c h t o m p r o c e d u r e s i n h e t k a d e r v a n b o u w v e r g u n n i n g e n v o o r a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s a f t e h a n d e l e n? Een bouwvergunningprocedure is voor een aanvrager belastend. Wanneer regelgeving in werking treedt, die de bedoelde belasting beperkt of wegneemt (dus in het voordeel van de aanvrager is), dan is de behoefte aan overgangsrecht doorgaans niet aanwezig. In het voorliggende geval van de antenne-installaties gaat dit onverkort op. 1 0 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

11 1 1 B i j e e n b o u w v e r g u n n i n g w o r d t n o r m a a l g e s p r o k e n e e n l e g e s n o t a g e z o n d e n. I s h e t m o g e l i j k o m b i j h e t i n d i e n e n v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n l e g e s t e h e f f e n? Bij het verlenen van een bouwvergunning kan de gemeente leges heffen. In geval van een bouwvergunningsvrije antenne-installatie en een plaatsingsplan is dit niet mogelijk. Het plaatsingsplan is gebaseerd op het convenant en niet op een wet. Daarom is er geen basis voor het heffen van leges. 1 2 I s p l a n s c h a d e v a n t o e p a s s i n g b i j b o u w v e r g u n n i n g s v r i j e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? H o e i s d i t g e r e g e l d i n h e t c o n v e n a n t? Bij bouwvergunningsvrije bouwwerken is er nooit sprake van recht op planschade. Dit is dus ook niet geregeld in het convenant. 1 3 We m o g e n n u g e e n p l a n s c h a d e m e e r v e r h a l e n. H o e g a a t u d i t o p l o s s e n? Planschade kan slechts voortvloeien uit de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan, dan wel een vrijstelling of ontheffing van de bepalingen in een bestemmingsplan. Als er vergunningsvrij gebouwd mag worden zal dat dus niet aan de orde zijn. Als iemand schade heeft van het plaatsen van een bouwvergunningsvrije antenne, dan kan hij in een civiele procedure de eigenaar aansprakelijk stellen uit onrechtmatige daad. 1 4 M o e t d e g e m e e n t e h e t b e s t e m m i n g s p l a n a a n p a s s e n a l s z e e e n b o u w v e r g u n n i n g v e r l e e n t? Allereerst moet bezien worden of de aanvraag voor een bouwvergunning past in het vigerende bestemmingsplan. Zo ja, dan kan en moet de bouwvergunning verleend worden. De praktijk leert dat dit meestal niet het geval is. In een dergelijk geval zal de gemeente er toe kunnen overgaan het bestemmingsplan te wijzigen of een vrijstelling of ontheffing van de bepalingen te verlenen, om aldus de weg vrij te maken voor het verlenen van een bouwvergunning. Dit is een bestuurlijke afweging. 1 5 H o e z i t h e t a l s d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t r i j d i g i s m e t d e g e b r u i k s v o o r s c h r i f t e n u i t h e t b e s t e m m i n g s p l a n? Artikel 20 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de voorschriften van het bestemmingsplan buiten toepassing blijven voor zover deze betrekking hebben op het gebruik van bouwwerken en standplaatsen die voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij de AMvB, bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van een GSM antenne-installatie in de daarbij behorende functie, te weten het verzenden en ontvangen van signalen voor mobiele telecommunicatie. De gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan kunnen een zodanig gebruik van een dergelijke antenne-installatie niet in de weg staan wanneer die antenne-installatie conform de voorschriften van dit besluit bouwvergunningsvrij is geplaatst en ook conform het in dit besluit aangegeven gebruiksdoel wordt gebruikt. De gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan spelen echter wel een rol wanneer het gebruik van het bouwvergunningsvrij gebouwde bouwwerk afwijkt van het in onderhavig besluit aangegeven gebruiksdoel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de GSM antenne-installatie uit bovenstaand voorbeeld gebruikt wordt voor een ander doel dan mobiele communicatie, bijvoorbeeld als omroepzender of voor de bevestiging van reclame-uitingen. In dat geval herleven de gebruiksvoorschriften uit het bestemmingsplan en kan handhavend worden opgetreden als het gerealiseerd gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Gebruik van een bouwvergunningsvrij gebouwd bouwwerk dat afwijkt van de kenmerkende functie van zo n bouwwerk is dus wel aan de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan onderworpen. 1 6 Wa t m o e t d e g e m e e n t e d o e n a l s e e n o p e r a t o r e e n a n t e n n e m a s t p l a a t s t m e t e e n h o o g t e v a n m e e r d a n 5 m e t e r z o n d e r b o u w v e r g u n n i n g. Er is dan sprake van een overtreding van het verbod uit artikel 40 Woningwet, waartegen het college van B en W bestuursdwang kan toepassen. 1 7 E r z o u n a t u u r l i j k e e n w o u d v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s k u n n e n o n t s t a a n. Ko m t e r d a n e e n a n d e r e v e r g u n n i n g s p l i c h t? Daar ziet de overheid momenteel geen aanleiding toe. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd; de eerste keer na zes maanden. Mocht uit de evaluatie blijken dat het leidt tot ongewenste situaties dan worden aanpassingen doorgevoerd. 1 8 O p e r a t o r s h e b b e n l i c e n t i e s g e k r e g e n. I n h o e v e r r e z i j n d e g e m e e n t e n v e r p l i c h t m e e t e w e r k e n? Er is geen verplichting om mee te werken, maar het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen dat een infrastructuur voor mobiele telecommunicatie gerealiseerd wordt. 1 9 H e b b e n o p e r a t o r s e e n o n t e i g e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r b i j v o o r b e e l d p l a a t s i n g i n n a t u u r g e b i e d e n? Onteigeningsbevoegdheid is voorbehouden aan de overheid en is alleen van toepassing als het nadrukkelijk van algemeen belang is. Daarvan kan in dit geval geen sprake zijn. Burgemeester en wethouders kunnen een bouwvergunning geven voor opstelpunten hoger dan 5 meter, mits het bestemmingsplan dat toelaat. De eigenaar van een locatie zal altijd privaatrechtelijk in moeten stemmen met de plaatsing. Als de aanvraag door de grondeigenaar wordt geweigerd, zal overleg moeten plaatsvinden tussen de partijen en/of gekeken moeten worden naar een alternatief voor deze locatie. 2 0 M o g e n z e n d a m a t e u r s b o u w v e r g u n n i n g s v r i j b o u w e n? Antennes voor zendamateurs zijn vanaf 1 januari 2003 bouwvergunningsvrij, mits voldaan wordt aan de volgende kenmerken: Indien de hoogte van de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist minder is dan 5 meter. Overigens maken antenne-installaties van zendamateurs geen onderdeel uit van het convenant. 1 1 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

12 3 V ragen en Antwoorden 3. 3 P l a a t s i n g s p l a n n e n 1 H o e k o m t e e n p l a a t s i n g s p l a n t o t s t a n d? Als een operator een nieuwe antenne-installatie wil bouwen wordt dit via MoNet (samenwerkingsverband mobiele operators) doorgegeven aan de andere operators. Binnen twintig werkdagen geven de andere operators hun wensen aan voor de betreffende gemeente. Indien alle wensen van de verschillende operators bekend zijn, worden de gegevens door MoNet verzameld en verwerkt in een plaatsingsplan. Het plaatsingsplan wordt vervolgens naar de gemeente gestuurd. Binnen 15 werkdagen kan een gemeente aangeven het plan te willen bespreken. Indien dit het geval is, wordt het plan vervolgens binnen 30 werkdagen besproken tussen gemeente en operators. Mochten de partijen geen overeenstemming bereiken dan zullen zij binnen 10 werkdagen een tweede bespreking houden. Ongeacht de uitkomst van die bespreking wordt het plaatsingsplan als vaststaand beschouwd en wordt dit schriftelijk vastgelegd. Een dag na deze tweede bespreking wordt het plaatsingsplan - al of niet met overeengekomen aanpassingen dan ook automatisch als vaststaand beschouwd. Indien een gemeente geen belangstelling heeft het plaatsingsplan te bespreken, dan zal het plaatsingsplan na het verstrijken van 15 werkdagen na verzending, dan wel eerder indien een gemeente dit te kennen geeft, als vaststaand worden beschouwd (zie stroomschema op de omslag). 2 Wa t i s d e f u n c t i e v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n? De gemeenten inzicht en duidelijkheid geven over de te plaatsen (bouwvergunningsvrije en bouwvergunningplichtige) antenne-installaties en reeds geplaatste antenne-installaties in hun gemeente. 3 Z i j n e r c o n c r e t e e i s e n w a a r a a n e e n p l a a t s i n g s p l a n m o e t v o l d o e n? Een plaatsingsplan bevat een voldoende duidelijke kaart van het grondgebied waarop het plaatsingsplan betrekking heeft. Op deze kaart staan alle reeds bestaande vergunningsvrije antenne-installaties (bijvoorbeeld op basis van een eerder plaatsingsplan) aangegeven. Voorts zijn zo veel mogelijk de exacte locaties voor geplande vergunningsvrije antenne-installaties aangegeven. Daarnaast bevat het plaatsingsplan, omwille van het overzicht, de locaties van reeds bestaande en geplande vergunningplichtige antennes (zie artikel 3.3 van het convenant). 4 I s e r b i j d e b e s p r e k i n g v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n o o k e e n v ó ó r o v e r l e g m o g e l i j k? Het is niet de bedoeling dat er nog een vooroverleg plaatsvindt. Als er bij de eerste bespreking van het plaatsingsplan geen overeenstemming wordt bereikt, is er nog een tweede mogelijkheid om te overleggen. Gemeenten kunnen de wens tot een vooroverleg uiteraard wel neerleggen bij de operators. 5 H e e f t d e g e m e e n t e i n v l o e d o p d e t o t s t a n d k o m i n g v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n? Het concept plaatsingsplan wordt gemaakt door de mobiele operators (MoNet). Wensen en eisen kan een gemeente tijdens de bespreking van het plan kenbaar maken. 6 Wi e i s e r b i n n e n d e g e m e e n t e g e m a n d a t e e r d o m d e o n t v a n g s t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n t e b e v e s t i g e n? H e t c o l l e g e v a n B e n W o f d e R a a d? Dit is afhankelijk van hoe een gemeente de mandatering heeft geregeld. 7 D e g e m e e n t e n v i n d e n d e r e a c t i e t i j d v a n 1 5 w e r k d a g e n t e k o r t o m t e r e a g e r e n o p h e t p l a a t s i n g s p l a n. I s h i e r i e t s a a n t e v e r a n d e r e n? Nee, dit is opgenomen in artikel 3 van het convenant. In onderling overleg met de operator kan hier eventueel van worden afgeweken. Mocht evenwel de termijn in zijn algemeenheid niet haalbaar blijken, dan kan dit worden meegenomen in de evaluatie van het convenant. 8 Z i j n d e o p e r a t o r s v e r p l i c h t g e z a m e n l i j k e e n p l a a t s i n g s p l a n i n t e d i e n e n b i j d e g e m e e n t e n? Ja, de operators moeten volgens het convenant gezamenlijk een plaatsingsplan indienen. De initiërende operator vraagt aan de andere operators of zij mee willen werken aan een plaatsingsplan voor een bepaalde gemeente. Indien een operator niet kenbaar maakt aan de initiërende operator dat zij wil deelnemen aan de opstelling van het plaatsingsplan, staat vast dat voor de periode dat het plaatsingsplan geldig is er door de betreffende operator(s) geen nieuwe vergunningsvrije antenne-installatie(s) geplaatst word(t)(en) in het door het plaatsingsplan bestreken gebied. Met inachtneming van het bepaalde in art van het convenant. 9 A a n w i e w o r d t h e t p l a a t s i n g s p l a n g e c o m m u n i c e e r d? I s h e t o p e n b a a r? MoNet communiceert het plaatsingsplan aan de betreffende gemeente. Het plaatsingsplan bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens die als basis dienen voor het gesprek dat plaatsvindt tussen MoNet en de gemeente. Het plaatsingsplan mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wanneer de gemeente wordt gevraagd het plaatsingsplan openbaar te maken, geldt de Wet Openbaarheid van Bestuur. 1 0 We l k e g a r a n t i e k a n w o r d e n g e g e v e n d a t h e t p l a a t s i n g s p l a n n i e t z o m a a r w o r d t v e r a n d e r d? Indien tijdens de looptijd van het plaatsingsplan wijziging van het geldende plaatsingsplan noodzakelijk is, zendt de operator een aangepast plaatsingsplan aan de betreffende gemeente. Als de wijziging van marginale aard is (minder dan 10% van het totale aantal antenne-installaties dat aangegeven staat in het plaatsingsplan), dan hoeft de operator in dit geval slechts de wijzigingen door te geven. De operators hebben op basis van artikel 3.5 van het convenant een inspanningsverplichting om zo min mogelijk tot tussentijdse wijzigingen over te gaan. 1 2 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

13 1 1 Wa t t e d o e n m e t e e n o u d p l a a t s i n g s p l a n t e r w i j l e r e e n n i e u w p l a n i s i n g e d i e n d? M o e t e n w i j h i e r a a n m e e w e r k e n a l s g e m e e n t e? Indien de operators ten tijde van de inwerkingtreding van dit convenant reeds een gezamenlijk plan met betrekking tot de plaatsing van vergunningsvrije antenne-installaties bij een gemeente hebben ingediend, kunnen de operators en de betreffende gemeente schriftelijk een overgangsperiode van maximaal één jaar overeenkomen waarin dit plan geldt als plaatsingsplan. Voorts kunnen de operators en de gemeente overeenkomen dat het hiervoor genoemde plaatsingsplan gedurende de overgangsperiode als vastgesteld moet worden beschouwd. Indien een overgangsperiode wordt overeengekomen, dragen de operators, indien zij voornemens zijn nieuwe antenne-installaties te plaatsen, tijdig zorg voor een nieuw plaatsingsplan dat uiterlijk ten tijde van het verstrijken van de overgangsperiode wordt vastgesteld. 1 2 E r z i j n g e m e e n t e n d i e z e l f e e n p l a a t s i n g s p l a n h e b b e n g e m a a k t. Wo r d t h i e r r e k e n i n g m e e g e h o u d e n? Het zijn de operators die in de zin van het convenant plaatsingsplannen maken. Operators proberen bij het opstellen van het plaatsingsplan zoveel mogelijk rekening te houden met de plannen van die gemeenten. 1 3 I n h e t p l a a t s i n g s p l a n s t a a n z o e k g e b i e d e n i n n a t u u r- g e b i e d e n ( b i j v o o r b e e l d d e Ve l u w e ). Z i j n d e z e l o c a t i e s b o u w v e r g u n n i n g s v r i j? Als een vrijstaande mast in een natuurgebied wordt geplaatst, moet de operator altijd een bouwvergunning aanvragen. Deze masten zijn immers altijd hoger dan vijf meter. Het voordeel van zo n mast is dat meerdere operators er gebruik van kunnen maken (sitesharing). 1 4 Wa t z i j n d e c r i t e r i a v o o r g o e d e r a d i o d e k k i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e? In de eerste plaats is er voor een goede bedekking voldoende signaal/veldsterkte nodig, zowel binnen als buiten. In de tweede plaats moet het netwerk over voldoende capaciteit en/of kwaliteit beschikken om alle gesprekken af te kunnen handelen. 1 5 Wa t g e b e u r t e r m e t i l l e g a l e a n t e n n e - o p s t e l p u n t e n n u h e t c o n v e n a n t i n w e r k i n g i s g e t r e d e n? Alle antenne-installaties die voldoen aan de voorwaarden (o.a minder dan 5 meter) die staan beschreven in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, zijn sinds 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij. Het illegale karakter komt daarmee te vervallen. 1 6 H o e z i t h e t m e t s i t e s h a r i n g t u s s e n d e o p e r a t o r s b i j e e n o p s t e l p u n t? In de Telecommunicatiewet staat dat telecomoperators over en weer verplicht zijn te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten, mits dit technisch mogelijk is. In het convenant staat bovendien dat operators in het plaatsingsplan zo veel mogelijk voorzien in medegebruik. Sitesharing is niet te verwarren met site courtesy, waarbij meerdere operators antenneinstallaties hebben op bestaande bebouwing. 1 7 Wi e z i e t t o e o p d e n a l e v i n g v a n d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t p l a a t s i n g v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Bouwvergunningsvrije antenne-installaties moeten worden gebouwd volgens de regels gesteld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. De gemeente ziet toe op de naleving hiervan. Tijdens de bespreking van het plaatsingsplan kan er overeenstemming worden bereikt over de gewenste locaties en aanvullende eisen. De gemeente ziet eveneens toe op de naleving van de gemaakte afspraken met betrekking tot het plaatsingsplan en de visuele inpasbaarheid. 1 8 I n d i e n d e g e m e e n t e n o g g e e n w e l s t a n d s n o t a h e e f t, h o e m o e t d e g e m e e n t e d a n h a n d e l e n m e t h e t p l a a t s i n g s p l a n ( e n m e e r s p e c i f i e k m e t d e v i s u e l e i n p a s b a a r h e i d )? Voor de welstandsnota geldt met ingang van 1 januari 2003 een overgangstermijn van 18 maanden. Indien de gemeente eisen wil stellen m.b.t. kleurstellingen, moeten deze kenbaar worden gemaakt aan de operator bij de uitnodiging tot een gesprek over het plaatsingsplan. Vanaf 1 juli 2004 kan welstand alleen worden getoetst aan de welstandsnota. Als er dan geen criteria voor visuele inpasbaarheid van antenne-installaties zijn opgenomen, kan er dus geen welstandstoets worden uitgevoerd. 1 9 K a n e e n b o u w v e r g u n n i n g s a a n v r a a g v o o r p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e w o r d e n i n g e d i e n d z o n d e r d a t e e n p l a a t s i n g s p l a n w o r d t o v e r l e g d? Het convenant betreft bouwvergunningsvrije antenne-installaties. Voor de bouwvergunningplichtige antenne-installaties is het indienen van een plaatsingsplan geen voorwaarde. Als een operator een bouwvergunningplichtige antenne wil bouwen, kan zij dus te allen tijde een aanvraag voor een bouwvergunning indienen bij de gemeente. 2 0 G e l d t e e n p l a a t s i n g s p l a n o o k v o o r t i j d e l i j k e a n t e n n e - o p s t e l p u n t e n? Nee, een tijdelijk antenne-opstelpunt is meestal hoger dan 5 meter en dus bouwvergunningplichtig. Een plaatsingsplan is vereist wanneer een operator een vergunningsvrije antenne wil plaatsen. Voor een tijdelijke mast kan een operator dus gewoon een tijdelijke vergunning aanvragen ook al ligt er geen plaatsingsplan. Een tijdelijke mast valt buiten het plaatsingsplan. Indien het tijdelijk opstelpunt niet hoger is dan vijf meter en het om een jaarlijks terugkerende behoefte aan capaciteit gaat (bijv. een jaarlijks evenement waar veel gebeld wordt), ligt het voor de hand een dergelijk opstelpunt in het plaatsingsplan mee te nemen. 2 1 Wo r d e n d e b o u w v e r g u n n i n g p l i c h t i g e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o o k i n h e t p l a a t s i n g s p l a n v e r m e l d? Ja, voor het overzicht worden alle antennes in het plan opgenomen. Zowel de gerealiseerde als de geplande antenne-installaties. Per antenne-installatie wordt aangegeven of er (volgens de operators) wel of geen bouwvergunning vereist is. 1 3 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

14 3 V ragen en Antwoorden 3. 4 I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e 2 2 Wa t b e t e k e n t h e t z o e k g e b i e d o p h e t p l a a t s i n g s p l a n? Het zoekgebied geeft aan dat de betreffende operator binnen een bepaald gebied op zoek is naar een geschikte locatie. Dit kan zowel een daklocatie als een mast zijn. Als meerdere operators hetzelfde zoekgebied hebben, kan sitesharing een goede optie zijn, als er tenminste uiteindelijk gekozen wordt voor een vrijstaande mast. 2 3 O o k a l l e ( l i c h t ) b o u w v e r g u n n i n g p l i c h t i g e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n. H o e w e e t m e n d a t d e h o o g t e v a n d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e c o r r e c t i s? Bij het indienen van het plaatsingsplan is het de verantwoordelijkheid van de operators correcte informatie te verstrekken. Voor de bouwvergunningplichtige antenne-installaties dient de operator bouwtekeningen te overleggen waarop de hoogte vermeld staat. Uiteraard kan de gemeente handhavend optreden als blijkt dat de geplaatste antenne-installatie niet aan de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet. 2 4 I s h e t m o g e l i j k o m e e n g r o t e r e s c h a a l v e r d e l i n g v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n t e k r i j g e n o f e v e n t u e e l e e n d i g i t a l e v e r s i e? Op dit moment is dat niet mogelijk. MoNet onderzoekt wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 2 5 I n s o m m i g e g e m e e n t e n w o r d t e e n v e r z o e k i n g e d i e n d v o o r d e p l a a t s i n g v a n e e n m a s t i n h e t b u i t e n g e b i e d. K a n d e g e m e e n t e e e n g o e d e o n d e r b o u w i n g k r i j g e n? E e n o n d e r b o u w i n g m a a k t n a m e l i j k g e e n d e e l u i t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n. Ja, iedere mobiele operator kan voor een goede onderbouwing zorgen waar het vergunningplichtige antenne-installaties betreft. De onderbouwing maakt veelal deel uit van de vergunningsaanvraag. Opgemerkt zij dat er nooit zomaar een mast wordt geplaatst omdat de kosten daarvan erg hoog zijn. Dit soort locaties zijn vaak geschikt voor sitesharing. In het geval dat er een ruimtelijke onderbouwing in de zin van artikel 19 lid 1 bedoeld wordt, moet deze door de gemeente geleverd worden. 2 6 S t a a t i n e e n p l a a t s i n g s p l a n o o k h e t v e r z o r g i n g s g e b i e d v a n d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Nee, het plaatsingsplan geeft alleen aan wat de locaties zijn. Er wordt geen inzicht gegeven in de radiodekking. 2 7 H o e d i e n t d e g e m e e n t e o m t e g a a n m e t r e e d s i n g e d i e n d e b o u w a a n v r a g e n v o o r a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s d i e n u b o u w - v e r g u n n i n g s v r i j z i j n? De aanvraag moet teruggestuurd worden met de vermelding dat er geen vergunning meer nodig is. Er moet wel een plaatsingsplan overhandigd worden voordat er gebouwd gaat worden, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen. 1 H e b b e n o m w o n e n d e n o o k i n s p r a a k b i j e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e? Nee, alleen bewoners in de zin van het convenant van het desbetreffende woongebouw hebben instemmingsrecht. 2 H o e g a a t d e i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e i n z i j n w e r k? De instemmingsprocedure is beschreven in artikel 5 van het convenant. Een operator die plaatsing van een antenne op een woongebouw overweegt, dient daartoe eerst toestemming aan de eigenaar te vragen. Daarna schrijft de initiërende operator andere operators aan met betrekking tot deelname aan de instemmingsronde. Binnen 20 werkdagen kunnen operators aangeven of ze willen deelnemen aan deze procedure. De operators schakelen een onafhankelijk gecertificeerd administratiebureau in (de zo genaamde teller). De teller verzendt één instemmingsaanvraag per huisadres. De aanvraag bevat onder meer een antwoordformulier (zie bijlage 4 van het convenant). Bewoners retourneren het antwoordformulier binnen 20 werkdagen na dagtekening van het formulier. De teller telt de teruggestuurde antwoordformulieren op de eerste werkdag na de uiterste inleverdatum. De teller maakt vervolgens de uitkomst bekend aan de bewoners binnen 10 werkdagen na de telling. Indien er instemming is bereikt, mag de antenne-installatie geplaatst worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan 30 werkdagen na de datum van bekendmaking van de uitkomst een tweede instemmingsronde gehouden worden. Is wederom geen instemming bereikt dan gaat plaatsing van de antenne-installatie niet door. Per kalenderjaar kan niet meer dan tweemaal een instemmingsprocedure worden gehouden voor hetzelfde woongebouw, behoudens bijzondere omstandigheden (zie het stroomschema op de omslag). 3 Wa t g e b e u r t e r a l s b i j e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e v a n d e b e w o n e r s e r m a a r 5 0 a a n w e z i g z i j n? Instemming wordt schriftelijk gegeven, dus is er geen sprake van aanwezigheid. De plaatsing van een antenne-installatie gaat niet door als uit de instemmingsprocedure blijkt dat 50% + 1 van de bewoners tegen plaatsing van de antenne-installatie zijn. Dit is onafhankelijk van het aantal reagerende bewoners. De 50% + 1 regel geldt voor de huisadressen en niet voor de aanwezige bewoners. Overigens hebben bewoners 20 werkdagen om te reageren. 4 B i j p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n k a n t o o r g e b o u w w o r d t e r g e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e g e h o u d e n. Wa a r o m n i e t? Bij het vaststellen van het convenant is besloten om redenen van maatschappelijke acceptatie en betrokkenheid slechts een instemmingprocedure te houden voor gebouwen waarin in principe 24 uur per dag wordt geleefd. Kantoorgebouwen vallen hier niet onder. 5 Wo r d t b i j p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n v e r z o r g i n g s t e h u i s o o k e e n i n s t e m m i n g s r o n d e g e h o u d e n? Alleen wanneer bewoners van een verzorgingstehuis een individuele, op naam gestelde, huurovereenkomst hebben, wordt een verzorgingstehuis aangemerkt als zijnde een woongebouw, waar een instemmingsprocedure moet worden gehouden. In veel gevallen hebben de bewoners van een verzorgingstehuis niet een huurovereenkomst sec gesloten, maar is sprake van een allesomvat- 1 4 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

15 3. 5 Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d tende overeenkomst tot verzorging van de desbetreffende persoon, waarvan de bewoning van het verzorgingstehuis slechts een onderdeel uitmaakt. Er zal waarschijnlijk in dergelijke gevallen ook niet een aparte huurprijs zijn afgesproken. 6 K r i j g e n d e m e n s e n d i e m e e d o e n a a n e e n i n s t e m m i n g s r o n d e o o k e e n f i n a n c i ë l e v e r g o e d i n g? Nee, hiervoor krijgen zij geen vergoeding. 7 H e b b e n e i g e n a r e n v a n e e n w o o n g e b o u w o o k i n s p r a a k? Eigenaren van een gebouw moeten altijd uitdrukkelijk toestemming geven voor het plaatsen van een antenne-installatie. Zij zijn immers eigenaar van het pand. In het geval dat een eigenaar van een woongebouw niet toestaat dat er voor zijn gebouw met huurders (bewoners) een instemmingsprocedure wordt gehouden, zal de operator moeten afzien van toekomstige plaatsing, ook al was er wel overeenstemming met de eigenaar over plaatsing. 8 I s e r e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e n o d i g b i j e e n v e r e n i g i n g v a n e i g e n a r e n? Nee. Een vereniging van eigenaren is eigenaar van het gebouw waar de antenne-installatie op moet komen. Zij moet dus altijd uitdrukkelijk toestemming geven voor het plaatsen van een antenne-installatie. Hoe die procedure is geregeld, is afhankelijk van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging van eigenaren. Er is dus geen verplichting zoals bedoeld in het convenant. 1 D e g e m e e n t e i s v a n m e n i n g d a t s i l o s e n w i n d t u r b i n e s l a n d s c h a p s v e r v u i l i n g v e r o o r z a k e n. D e z e b o u w w e r k e n v o r m e n e c h t e r v a a k o p s t e l p u n t e n v o o r a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s. Z i j n d e o p e r a t o r s b e r e i d o m m e e t e w e r k e n a a n h e t v e r w i j d e r e n v a n d e z e o p s t e l p u n t e n? Het is hier vaak niet een kwestie van niet willen meewerken. Indien de boer zijn silo laat afbreken, zal de operator op zoek moeten gaan naar een andere locatie. Dan is het probleem opgelost. De praktijk is echter vaak anders. De boer ontvangt een vergoeding voor de antenne-installatie op de silo en zal aan de sloop derhalve niet zo snel meewerken. 2 Wa a r o m z o r g e n d e o p e r a t o r s e r n i e t v o o r d a t d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s m o o i e r w o r d e n? B i j v o o r b e e l d d o o r e e n v o r m g e v e r i n t e s c h a k e l e n o f a n d e r e m o d e l l e n m a s t e n t e m a k e n? In het convenant en in het Besluit bouwvergunningsvrije- en licht-bouwvergunningplichtinge bouwwerken is aandacht voor visuele inpasbaarheid. Soms zijn er locaties die om aanvullende maatregelen vragen. Antenne-installaties worden dan verstopt of gecamoufleerd; dat is echter zeer kostbaar en gebeurt alleen bij uitzondering. Gemeenten kunnen in de welstandsnota andere voorwaarden laten opnemen over de kleur. Grote masten in een buitengebied proberen operators zo veel mogelijk weg te laten vallen in de omgeving. 3 I s d e p l a a t s i n g v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o p w i n d m o l e n s b o u w v e r g u n n i n g s v r i j? Dit is bouwvergunningsvrij, mits voldaan wordt aan de volgende punten: a) de hoogte van de antenne-installatie, met antennedrager, gemeten vanaf de voet is minder dan 5 meter. b) de antenne-installatie is geplaatst op een hoogte van meer dan 3 meter, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende terrein. c) de techniekkast is inpandig of ondergronds geplaatst, dan wel op de grond geplaatst en kleiner dan 2m3. 4 I n o n z e g e m e e n t e s t a a t e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n k e r k t o r e n. D e o m g e v i n g h e e f t b e z w a a r. Ku n n e n w e h i e r n o g i e t s a a n d o e n? Mits de antenne-installatie voldoet aan de eisen uit het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, kunt u hier niets meer aan veranderen. Alleen als de antenne-installatie niet aan alle voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet, kan handhavend worden opgetreden. Bij het plaatsen van de antenne-installatie heeft het kerkbestuur hier waarschijnlijk toestemming voor gegeven. 1 5 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

16 3 V ragen en Antwoorden 3. 6 B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n 1 Wa a r o m z i j n b e w o n e r s t e g e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o p h u n d a k e n w a a r o m z i j n z e z o o n g e r u s t? De ongerustheid wordt vaak veroorzaakt door te weinig kennis van de effecten van een antenne-installatie. Het Nationaal Antennebureau is een onafhankelijk bureau van de overheid (Agentschap Telecom) dat tracht door middel van voorlichting kennis over antenne-installaties te vergroten en zo de ongerustheid bij bewoners weg te nemen. 2 Wi e c o n t r o l e e r t o f d e b l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n n i e t w o r d e n o v e r s c h r e d e n? Het Antennebureau gaat samen met de afdeling Handhaving van het Agentschap Telecom steekproefsgewijs metingen uitvoeren om de blootstelling te meten. Dit zal in de loop van 2003 gedaan worden op circa 50 willekeurig gekozen locaties. De resultaten hiervan worden meegenomen bij de evaluatie van het convenant. 3 H o e z i t h e t m e t d e b l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n b i j h e t p l a a t s e n v a n e e n m a s t? Mobiele telecommunicatie maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden. Uit onderzoek blijkt dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de volksgezondheid wanneer de veiligheidslimieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden niet worden overschreden. In het convenant staat dat bij plaatsing van antenne-installaties alle operators in Nederland ervoor zorgen dat de blootstellingslimieten op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden. Om zeker te stellen dat in woningen de limieten niet worden overschreden, zorgen alle operators ervoor dat ook ter hoogte van de dakbedekking en aan de buitenkant van de gevels, voor zover zich daar direct aansluitend een woning bevindt, de blootstellingslimieten niet worden overschreden. 6 H o e m o e t e n b e z w a r e n t e n a a n z i e n v a n b l o o t s t e l l i n g - l i m i e t e n a f g e h a n d e l d w o r d e n? Bezwaren tegen het verlenen van een bouwvergunning op grond van gezondheid zijn ongegrond. Ten aanzien van vergunningsvrije antenne-installaties kunnen er geen bezwaren gemaakt worden; bij een woongebouw hebben de bewoners (huurders) echter wel het instrument van instemming. 7 Wa a r o m w o r d t e r g e e n l a n d e l i j k e c a m p a g n e g e v o e r d o m m e n s e n t e l a t e n w e t e n d a t a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s n i e t s c h a d e l i j k z i j n? Vorig jaar is onderzocht of burgers belangstelling hebben voor informatie over antennes. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat informatie over antenne-installaties alleen gewenst is bij personen die direct met een antenne-installatie te maken krijgen. Het Antennebureau heeft wel folders voor burgers over antennes en gezondheid. Medio 2003 volgt een Europese voorlichtingscampagne inzake antenne-installaties en gezondheid. 4 Wo r d t e r n o g o n d e r z o e k g e d a a n n a a r d e e f f e c t e n v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o p d e g e z o n d h e i d? H o e z i t h e t m e t d e l a n g e t e r m i j n e f f e c t e n? Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar dit onderwerp. De Gezondheidsraad volgt de internationale ontwikkelingen en rapporteert jaarlijks aan de overheid. Een voorbeeld van onderzoek is het EMF project van de Wereld Gezondheids Organisatie, te vinden op 5 Wa a r k u n n e n b u r g e r s t e r e c h t a l s z e z i c h z o r g e n m a k e n o v e r d e e f f e c t e n v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o p h u n g e z o n d h e i d? Burgers kunnen met hun vragen en klachten terecht bij het Nationaal Antennebureau. Het Antennebureau probeert door middel van voorlichting deze zorg weg te nemen. In het convenant is geregeld dat bewoners van woongebouwen geïnformeerd worden en instemmingsrecht hebben. 1 6 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

17 3. 7 Te c h n i e k 1 Wa n n e e r i s e r s p r a k e v a n s i t e s h a r i n g e n h o e v e e l o p e r a t o r s k u n n e n e r b i j s i t e s h a r i n g s a m e n g a a n? Er is sprake van sitesharing als meerdere operators gebruik maken van dezelfde mast. Hoeveel antenne-installaties van verschillende operators geplaatst worden, is afhankelijk van de plaatselijke situatie. Denk hierbij aan radioplanning, hoogte en sterkte van de mast. 2 Z i j n i n d e t o e k o m s t n o g v e e l n i e u w e m a s t e n n o d i g? Er communiceren inmiddels 12 miljoen Nederlanders per mobiele telefoon. Om aan de groeiende capaciteitsvraag te blijven voldoen, worden er per jaar enkele honderden locaties bijgebouwd. Voor UMTS zijn nieuwe antennes nodig, maar deze worden in de beginfase vooral bijgeplaatst op bestaande antennelocaties. Voorts zal het aantal opstelpunten kunnen worden beperkt, omdat de operators zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars opstelpunten. 3 Wo r d t h e t h u i d i g e G S M - n e t w e r k v e r v a n g e n d o o r U M T S? Nee, het GSM-netwerk is vooral ingericht voor spraak. Het UMTS netwerk is vooral geschikt voor datacommunicatie (bijvoorbeeld Internet en ). Beide systemen vullen elkaar aan. 4 Wa t i s h e t v e r s c h i l t u s s e n t i j d e l i j k e e n p e r m a n e n t e o p s t e l p u n t e n? Een tijdelijk opstelpunt wordt geplaatst bij evenementen of tijdens een seizoen of anticiperend op een permanente opstelling en zal dus weer verwijderd worden. Een permanent opstelpunt wordt niet meer verwijderd. 5 Wa a r o m w o r d e n n e t w e r k e n n i e t g e s h a r e d? Operators moeten van overheidswege een concurrerend netwerk bouwen. Afhankelijk van de gebruikte techniek, benodigde capaciteit en dekkingseis bouwt iedere operator eigen antennelocaties. Met betrekking tot UMTS heeft de overheid toegestaan dat twee partijen gezamenlijk één netwerk bouwen. 6 Z i j n k l e i n e a n t e n n e d r a g e r s ( t o t 5 m e t e r ) o o k g e s c h i k t v o o r s i t e s h a r i n g? De ruimte op deze kleine antennedragers (masten) is beperkt. In sommige gevallen kunnen antennes bijgeplaatst worden van medegebruikers of ter uitbreiding van het eigen netwerk. 7 H o e g r o o t z i j n U M T S - a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Over het algemeen zien UMTS opstelpunten er hetzelfde uit als GSM-opstelpunten. De antennes variëren tussen de 0,6 en 1,9 meter waarvan de meest voorkomende 1,3 meter zullen zijn. De antennes worden net als bij andere toepassingen in een draagbuis of mast gehangen C m a s t e n 1 I s e e n b o u w v e r g u n n i n g n o d i g v o o r e e n C m a s t? Nee, masten voor C2000 zijn bouwvergunningsvrij. Er is wel overleg mogelijk tussen de gemeente en de Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO), een agentschap van het ministerie van BZK, over de mast. 2 H o e v e e l m a s t e n v o o r C d i e n e n e r t e k o m e n i n N e d e r l a n d? Er worden ongeveer 390 opstelpunten gerealiseerd, doch niet elk opstelpunt bestaat uit een nieuwe mast. Er wordt ook gebruik gemaakt van daklocaties en bestaande masten. Er komen in totaal ongeveer 320 nieuwe masten bij. 3 Wa n n e e r d i e n t h e t C n e t w e r k u i t g e r o l d t e z i j n? Voor 1 januari 2004 dient het hele netwerk uitgerold te zijn, d.w.z. gebouwd en in werking. 4 Wa a r o m z i j n d e C m a s t e n z o h o o g? Om te zorgen dat hulpverleners onderling goed kunnen communiceren, is een bepaalde techniek nodig, de TETRA-standaard. Voor deze techniek zijn antenne-installaties nodig met een hoogte van 45 meter tot 53 meter. 5 I s s i t e s h a r i n g t o e g e s t a a n o p C m a s t e n? Op dit moment is er één medegebruiker toegestaan. Na een bepaalde periode vindt er een evaluatie plaats waaruit zal blijken of er meerdere medegebruikers zullen worden toegelaten. 6 Z i e n a l l e C m a s t e n e r h e t z e l f d e u i t? Wo r d e n e r a a n p a s s i n g e n g e d a a n o m d e m a s t b e t e r w e g t e w e r k e n i n h e t l a n d s c h a p? Er wordt gebruik gemaakt van standaard vakwerkmasten voor alle locaties. Deze constructie is nodig om de veiligheid van het systeem te waarborgen. Er worden geen aanpassingen gedaan met betrekking tot visuele inpasbaarheid (vakwerkmasten zijn transparant en behoren daarom tot de minst opvallende). 7 Z i j n e r n e g a t i e v e e f f e c t e n b i j C a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? B i j v o o r b e e l d E M C p r o b l e m e n i n h e t g e b i e d r o n d o m d e m a s t? Om de effecten van C2000 na te gaan heeft TNO in opdracht van ITO de optredende elektromagnetische velden in de omgeving van basisstations berekend. De resultaten van deze berekeningen zijn vergeleken met de blootstellingslimieten zoals die door de Gezondheidsraad zijn aanbevolen voor de bevolking. Gebleken is dat de blootstellingslimieten op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden. Storing op andere apparatuur of EMC problemen zijn uitgesloten. Er is hierover een meetrapport van TNO beschikbaar. 8 Ko m t e r v o o r C o o k e e n p l a a t s i n g s p l a n? Nee, de betreffende gemeente ontvangt bericht over plaatsing van een C2000 mast. De meeste gemeenten die een C2000 mast kunnen verwachten hebben al bericht gehad. 1 7 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

18 3. 9 O v e r i g e 9 Wo r d e n C a n t e n n e s o o k o p w o o n g e b o u w e n g e p l a a t s t? De techniek van C2000 vereist een antennehoogte van ongeveer 53 meter. Voor een goede verdeling van de antenne-installaties met deze hoogte, zijn masten nodig. In enkele gevallen wordt er gebruik gemaakt van hoge (kantoor)gebouwen in stedelijk gebied. 1 0 Vo o r C w o r d e n n i e u w e m a s t e n g e p l a a t s t. Wa t g e b e u r t e r m e t e v e n t u e e l r e e d s a a n w e z i g e m a s t e n d i e g e b r u i k t w o r d e n v o o r h e t h u i d i g e s y s t e e m? Er worden nieuwe masten geplaatst voor het C2000 netwerk. Oudere masten voldoen niet aan de eisen die aan de constructie worden gesteld. Als in de toekomst een deel van de oudere masten niet meer nodig is, zal er een andere bestemming aan worden gegeven of worden ze verwijderd. 1 1 Wo r d t b i j C r e k e n i n g g e h o u d e n m e t E u r o p e s e r e g e l g e v i n g, z o a l s d e Vo g e l - e n H a b i t a t r i c h t l i j n? Ja, er wordt altijd rekening gehouden met Europese regelgeving. 1 2 Wa a r o m z i j n C m a s t e n b o u w v e r g u n n i n g s v r i j? E n h e b b e n g e m e e n t e n h i e r o v e r n o g w a t t e z e g g e n? Zonder bouwvergunning is het mogelijk om sneller een betrouwbaar communicatiesysteem voor hulpdiensten op te leveren. De verantwoordelijkheid voor het besluit om een mast te bouwen ligt bij de directeur van ITO. Hij streeft er naar om met alle betrokkenen een goede relatie te onderhouden, maar is tevens verantwoordelijk voor de tijdige realisatie van het netwerk. Gemeenten worden wel door ITO op voorhand geïnformeerd over de plaatsing van de C2000 masten. 1 Wa t d o e t d e o v e r h e i d a a n v o o r l i c h t i n g r i c h t i n g b u r g e r s? Wa t i s d e r o l v a n d e g e m e e n t e h i e r i n? Het Nationaal Antennebureau is het centrale informatieloket van de overheid. Onlangs heeft het Nationaal Antennebureau een brochure ontwikkeld waarin de spelregels van het Nationaal Antennebeleid staan uitgelegd. Deze brochure kan de burger op diverse manieren verkrijgen. De brochure is bijvoorbeeld onderdeel van het informatiepakket voor de instemmingsronde in woongebouwen. Voor overige vragen kan de gemeente de burger doorverwijzen naar het Nationaal Antennebureau. 2 We l k e v e r g o e d i n g k u n n e n e i g e n a r e n v a n e e n a n t e n n e - o p s t e l p u n t v r a g e n a a n d e o p e r a t o r? Z i j n d a a r o v e r a f s p r a k e n g e m a a k t? De operator en de eigenaar van de locatie bepalen samen de vergoeding die wordt betaald voor een antenne-opstelpunt op die locatie. Voor plaatsing op een rijkseigendom zijn de standaardvoorwaarden en tarieven van Domeinen van toepassing. 3 D e N e d e r l a n d s c h e S p o o r w e g e n l e g g e n o p d i t m o m e n t e e n e i g e n n e t a a n. Wi e k u n n e n w e d a a r o p a a n s p r e k e n? Rail Infra Beheer van de NS is hiervoor het aanspreekpunt. Op dit moment zijn er meerdere potentiële opstelpunten beschikbaar, zoals op omroepinstallaties, masten van defensie en ook op masten van bedrijven zoals de NS. In het Nationaal Antennebeleid staat vermeld dat de overheid ernaar streeft maximaal gebruik te laten maken van bestaande opstelpunten. 4 K r i j g e n d e g e m e e n t e n n o g e e n n i e u w s b r i e f v a n d e V N G? De VNG zal een ledenbrief aan de gemeenten sturen met informatie over het gemeentelijk antennebeleid voor antennes hoger dan 5 meter. 5 H e e f t u e e n c o n c e p t b e l e i d s n o t i t i e? Nee, er is geen concept beleidsnotitie. U kunt advies vragen aan het Nationaal Antennebureau. 1 8 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

19 4 R e s u l t a t e n e n q u ê t e N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p r o v i n c i a l e i n f o r m a t i e b i j e e n k o m s t e n i s e e n e n q u ê t e s a m e n g e s t e l d. D e z e e n q u ê t e i s v e r z o n d e n a a n d e d e e l n e m e r s v a n d e a a n w e z i g e g e m e e n t e n. E r h e b b e n g e m e e n t e n a a n d e e n q u ê t e m e e g e w e r k t e n i n t o t a a l p e r s o n e n. Va n d e b i j e e n k o m s t i n D e n H a a g h e b b e n 1 4 p e r s o n e n d e e n q u ê t e i n g e v u l d. Va n d e b i j e e n k o m s t i n G r o n i n g e n 1 4, Z w o l l e 1 4, H a a r l e m 2 1, M i d d e l b u r g 1 0, A r n h e m 2 6, D e n B o s c h v o o r d e m i d d a g 1 9 e n D e n B o s c h n a d e m i d d a g 1 3. H i e r v o l g t e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e s u l t a t e n v a n d e e n q u ê t e. D e r e s u l t a t e n w o r d e n p e r v r a a g b e s c h r e v e n. H a d u v o o r d e b i j e e n k o m s t a l k e n n i s g e n o m e n v a n d e b o u w v e r g u n n i n g s v r i j h e i d v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Uit de ingevulde enquête blijkt dat 121 (91,6%) personen al kennis hebben genomen van de bouwvergunningsvrijheid van antenneinstallaties tot 5 meter en C2000 masten, 9 (6,8%) nog niet en 2 (1,5%) personen hebben geen mening. De vraag op welke manier kennis is genomen van de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties en door welke instantie, is beantwoord door 116 personen. Informatie is verkregen door 40 personen via het Nationaal Antennebureau, 28 personen via de VNG, 25 personen via VROM, 13 personen via Internet en 10 via diverse kanalen. I k v o n d d e i n h o u d v a n d e i n f o r m a t i e m a p b r u i k b a a r De inhoud van de informatiemap is door 122 (92,4%) personen bruikbaar gevonden, 8 (6%) personen vonden de map niet bruikbaar en 2 (1,5%) personen hebben geen mening. De toelichting over de bruikbaarheid van de map is door 15 personen ingevuld. Hiervan zeggen 6 personen dat de informatie goed en informatief was, 5 personen zeggen dat de map weinig nieuws bevatte, 2 personen vonden de map te algemeen en 3 vonden het niet voldoende. I k k a n n u o m g a a n m e t h e t p l a a t s i n g s p l a n Uit de enquête blijkt dat nu 73 (55,3%) personen kunnen omgaan met het plaatsingsplan, 32 (24,2%) nog niet en 27 (20,4%) hebben geen mening hierover. De toelichting op het plaatsingsplan is door 67 personen ingevuld. Hierbij merken 42 personen op dat ze de plaatsingsplannen nog niet hebben ontvangen, 10 personen vinden het plaatsingsplan niet duidelijk en hebben uitleg nodig, 5 personen vinden het plaatsingsplan duidelijk, 10 personen hebben het plaatsingsplan ontvangen en zijn niet content met de inhoud. I k h e b v o l d o e n d e i n f o r m a t i e g e k r e g e n o v e r d e i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e u i t h e t c o n v e n a n t Over de instemmingsprocedure hebben 118 (89,3%) personen voldoende informatie gekregen, 12 (9%) niet en 2 (1,5%) hebben geen mening. De toelichting is door 9 personen ingevuld. Hiervan hebben 5 personen aangeven geen vragen te hebben en dat de informatie na is te zoeken, 1 persoon vindt dat het inhoudelijk niet is behandeld, doch dat de instemmingsronde meer een voldongen feit is, 3 personen wensen nadere toelichting en 1 persoon vraagt waarom alleen de noodzaak bij huurwoningen aangetoond dient te worden. 1 9 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

20 4 R e s u l t a t e n e n q u ê t e I k w e e t w e l k e a s p e c t e n v a n v i s u e l e i n p a s b a a r h e i d d e g e m e e n t e n o g m o e t v a s t s t e l l e n De aspecten van visuele inpasbaarheid die de gemeente nog moet vaststellen, zijn bekend bij 73 (55,3%) personen, 57 (43,1%) weten het niet en 2 (1,5%) hebben geen mening. De toelichting is door 21 personen ingevuld. Hiervan is het voor 5 personen duidelijk, 13 personen hebben aangegeven niet duidelijk te vinden wat wel en wat niet kan, 3 personen geven aan dat de visuele inpasbaarheid wordt meegenomen in de welstandsnota. I k h e b v o l d o e n d e i n f o r m a t i e g e k r e g e n o v e r d e b l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Over de blootstellingslimieten hebben 90 (68,1%) personen voldoende informatie gekregen, 41 (31%) onvoldoende en 1 (0,75%) heeft geen mening. De toelichting is door 21 personen ingevuld. Hiervan hebben 12 personen aangegeven bekend te zijn met de blootstellingslimieten, 8 personen geven aan dat de informatie over blootstellingslimieten eventueel bij het Nationaal Antennebureau opgevraagd kan worden, 1 persoon wil de actuele stand van zaken weten. I k w e e t h o e h e t p r o c e s r o n d p l a a t s i n g v a n C m a s t e n v e r l o o p t Over het proces rond plaatsing van C2000 masten zeggen 107 (81%) personen te weten hoe het proces verloopt, 21 (15,9%) personen weten het niet en 4 (3%) personen hebben geen mening. De toelichting is door 17 personen ingevuld. Er zijn geen vragen. De algemene opmerking is dat men in grote lijnen is geïnformeerd en afwachtend is hoe de praktijk uitpakt. I k w e e t w a t d e c o n s e q u e n t i e s v a n d e b o u w v e r g u n n i n g s - v r i j h e i d z i j n v o o r h e t g e m e e n t e l i j k a n t e n n e b e l e i d Wat de consequenties zijn van de bouwvergunningsvrijheid voor het gemeentelijk antennebeleid weten 26 personen, 6 personen weten dit niet en 100 personen hebben hierover geen mening. O v e r w e l k e v a n d e o n d e r s t a a n d e o n d e r w e r p e n w e n s t u n o g v o o r l i c h t i n g? Over het plaatsingsplan wensen nog 34 (26%) personen voorlichting. Over visuele inpasbaarheid wensen nog 37 (28%) personen voorlichting. Over C2000 wensen nog 11 (8%) personen voorlichting. Over instemmingsrecht wensen nog 15 (11%) personen voorlichting. Over blootstellingslimieten wensen nog 24 (18%) personen voorlichting. Over gemeentelijk antennebeleid wensen nog 32 (24%) personen voorlichting. I k k r e e g t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t g e l e g e n h e i d o m v r a g e n t e s t e l l e n Wat betreft het stellen van vragen vinden 127 (96,2%) personen dat ze voldoende gelegenheid daartoe hebben gekregen, 1 (0,75%) persoon niet, en 4 (3%) personen hebben geen mening. Bij de toelichting omtrent de vragen worden de volgende opmerkingen geplaatst: Er bestaat geen duidelijkheid omtrent sancties. Gemeente heeft nog weinig in te brengen qua beleid. De afspraken omtrent visuele inpasbaarheid zijn niet duidelijk. De speelruimte van de gemeente is niet helder. De boeteclausule en handhaving bij conflictsituaties zijn niet duidelijk. Ik heb meer behoefte aan detail informatie. M i j n v r a g e n z i j n n a a r t e v r e d e n h e i d b e a n t w o o r d 102 (77,2%) Personen zeggen dat de antwoorden naar tevredenheid zijn beantwoord, 11 (8,3%) personen vinden van niet en 19 (14,3%) personen hebben geen mening. Van de toelichting hebben 9 personen gebruik gemaakt. De volgende opmerkingen zijn geplaatst: Het antwoord was mijns inziens niet voldoende. De vraag is teruggekoppeld aan het Ministerie. Er was te weinig aandacht voor het bestemmingsplan. Ik kan mij niet altijd vinden in de gegeven antwoorden. (Deze reactie is 3 x gegeven.) Op mijn schriftelijk ingediende vraag over art.19 WRO is niet ingegaan. Niet duidelijk is het verhaal omtrent planschade art. 49 WRO. In een groep blijkt het niet mogelijk om vergaande inhoudelijke beantwoording van de vragen te geven. De bijeenkomst is te zeer gericht naar de providers en er is te weinig rekening gehouden met de gemeentelijke belangen. Op vragen werden duidelijke en heldere antwoorden gegeven waar we echt iets mee kunnen. 2 0 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

2. Aan plaatsing van een vrijstaande antenne-installatie tot een maximale hoogte

2. Aan plaatsing van een vrijstaande antenne-installatie tot een maximale hoogte RAADSVOORSTEL Nr.: 09-18 Onderwerp: Beleidsregels plaatsingsmogelijkheden GSM/UMTS antennes in Diemen Aan de gemeenteraad Diemen, 13 januari 2009 1. Gevraagd raadsbesluit A. In te stemmen met de notitie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP

BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP Gemeente Leiderdorp 3 juli 2006 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Typen draadloze netwerken... 3 3. Nationaal antennebeleid...

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

Het netwerk van T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile Het netwerk van T-Mobile µ Het netwerk van T-Mobile T-Mobile is één van de grootste internationale aanbieders van mobiele communicatie en beschikt in Nederland over een eigen fijnmazig mobiel netwerk van

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone.

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Zoekgebied: 1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Vierkant met kruis betreft het nominale punt Hierboven ziet u een kaartje van het Vodafone-gebied dat men optimaal zou

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer

Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer registratienummer 2002004607 opsteller advies Rinus Remijnse telefoonnummer 010-5931798 paraaf chef/sectorhoofd paraaf

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

A n t e n n e b u r e a u

A n t e n n e b u r e a u A n t e n n e b u r e a u Alles over antennes voor draadloze en mobiele communicatie Inhoud Inleiding 1 Waarom antennes? 2 Zonder antennes geen verbinding 3 Werking van een antenne 4 Antennes en gezondheid

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1 Aanleiding

1. INLEIDING. 1.1 Aanleiding 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Lijst zienswijzen. 4 1.3 Anonimiseringsverplichting. 5 1.4 Ontvankelijkheid. 5 1.5 Leeswijzer 5 2. SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZEN. 6 Nummer 1 6 Nummer 2 7 Nummer

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht

Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht Antennebeleid gemeente Stichtse Vecht Versie: juni 2012 0 Inhoud Inleiding 1 De antenne-installatie 1.1 Definitie antenne-installatie 1.2 Communicatienetwerken 2 Wet- en regelgeving 2.1 Europees Verdrag

Nadere informatie

Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1

Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1 Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1 2 Antennebeleid Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Beleidsmatig... 7 1.1 Definitie... 7 1.2 Onderscheid antennes... 7 1.2.1 Soorten antennes... 7 1.2.2 Groottes...

Nadere informatie

NOTA ANTENNEBELEID. raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014

NOTA ANTENNEBELEID. raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014 NOTA ANTENNEBELEID raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014 besluit b&w d.d. 29 januari 2014 Samenvatting Inleiding 1- De antenne-installatie 2- Wet en regelgeving 3- Antenne-installaties

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Plaatsen van een schotelantenne

Plaatsen van een schotelantenne Plaatsen van een schotelantenne Waterweg Wonen verhuurt ruim 14.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Een deel van ons woningbezit

Nadere informatie

si}** 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 gŗįgįg^ Gemeenteraad van Beuningen

si}** 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 gŗįgįg^ Gemeenteraad van Beuningen GEMEENTE Bchoon bij het besluit van de raad van ič) j 1 ļ i3 Gemeenteraad van Beuningen gŗįgįg^ Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 2 3 FEB 2012 UI12.01130 Carlijn Crooijmans 14 024

Nadere informatie

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012

Nijverdal, 13 maart 2012. Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Gemeente Hellendoorn Besluit Nijverdal, 13 maart 2012 Nr. 12INT00289 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2012 Besluit

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926

Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926 RAADSINFORMATIEBRIEF Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926 i^v gemeente WOERDEN Contactpersoon: S. Gabriel Tel.nr.: 428522 E-mailadres: gabriel.s@woerden.nl Regislratiedatum: Behandelend afdeling

Nadere informatie

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005

PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 PROTOCOL ELEKTRONISCH BERICHTENVERKEER GEMEENTE HENGELO 2005 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALING, REIKWIJDTE EN DOELEINDEN Artikel 1. Begripsbepaling In dit protocol wordt verstaan onder: Algemene postbus Elektronische

Nadere informatie

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing

Inleiding Voorgeschiedenis Mobiele communicatie onmisbaar Explosieve groei mobiele data Samenwerken aan totaaloplossing Inleiding Voorgeschiedenis Op 28 oktober 2010 is in de gemeenteraad van Achtkarspelen het voorstel in de raad geweest om bouwvergunning te verlenen voor een antennemast op het sportterrein van Augustinusga.

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

5 WELSTANDSCRITERIA. 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a

5 WELSTANDSCRITERIA. 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a 5 WELSTANDSCRITERIA 5.1 Loketcriteria (sneltoetscriteria) Zoals in deel A van deze nota is uiteengezet, verplicht het nieuwe artikel 12a van de woningwet de gemeenteraad om een welstandsnota vast te stellen

Nadere informatie

~ W'~I /t ".. di t R t I k B h

~ W'~I /t .. di t R t I k B h Besluiten: de omgevingsvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag bedoelde, overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bescheiden en onder

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

Memo dakkapellen - welstand

Memo dakkapellen - welstand Memo dakkapellen - welstand Datum: 9 september 2014 Afdeling: Ruimte Probleemstelling Het plan bestaat om in 2015 de huidige welstandsnota te vervangen door een sterk vereenvoudigde versie. De vergunningenpraktijk

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Banieren

Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag voor het (laten) plaatsen van banieren in de gemeente Utrecht Voor het in behandeling nemen van deze vergunningaanvraag bent u leges (vrij van BTW) verschuldigd.

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

Welstandsjaarverslag 2006

Welstandsjaarverslag 2006 Welstandsjaarverslag 2006 Burgemeester en wethouders van Beemster 13 november 2007. 1. Doelstelling en wettelijk kader Sinds 1 januari 2003 bepaalt de Woningwet, in artikel 12c, dat burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis,

Bouwkundig Adviesburo Buis B. Buis Looydijk 80 3732 VG De Bilt. Omgevingsvergunning besluit. Geachte heer Buis, Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Domein Dienstverlening Afdeling Vergunning en Handhaving Contactpersoon A.V. van der Wal Doorkiesnummer (0343)

Nadere informatie

Gemeente Smallingerland. Beleidsnotitie. GSM- en Antenne-Installaties

Gemeente Smallingerland. Beleidsnotitie. GSM- en Antenne-Installaties 1 Gemeente Smallingerland Beleidsnotitie GSM- en Antenne-Installaties Januari 2002 2 Inhoud. Aanleiding; A- Informatie 1 Wat is GSM 2 Andere systemen 3 Welke operators 4 Omschrijving van de installaties

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Omgaan met UMTS in Hengelo Notitie over randvoorwaarden bij plaatsing antenneinstallaties

Omgaan met UMTS in Hengelo Notitie over randvoorwaarden bij plaatsing antenneinstallaties Omgaan met UMTS in Hengelo Notitie over randvoorwaarden bij plaatsing antenneinstallaties Gemeente Hengelo Sector Brandweer, Veiligheid en Leefomgeving Afdeling Beleid en Advies oktober 2006 Randvoorwaarden

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet;

gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede lid van de Participatiewet; De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. 12 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op het bepaalde in artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel b en tweede

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe

Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe Convenant inzake de samenwerking bij het tegengaan van ontoelaatbaar gedrag van (i) externe accountants, accountantsorganisaties en (mede)beleidsbepalers daarvan en (ii) financiële ondernemingen en (mede)beleidsbepalers

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden.

COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden. El COEVORDE N Postadres: Postbus 2 7740 AA Coevorden Tel. 0524-598598 Fax 0524-598555 E-mail: gemeente@coevorden.nl Website: www.coevorden.nl Bezoekadres: Locatie Dalen Hoofdstraat 2 Aan: Ermerstrand BV

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied

Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Beschermd stadsgezicht Noordwestelijk Villagebied Ons cultureel erfgoed is de moeite waard om zuinig op te zijn Wethouder Erik Boog Het Noordwestelijk villagebied is van algemeen belang vanwege de bijzondere

Nadere informatie

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161

beschikking omgevingsvergunning Registratienummer: 20120161 Aanvraag: Burgemeester en wethouders hebben op 27 maart 2012 via het omgevingsloket online een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van een winkelpand op de volgende locatie:

Nadere informatie

Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes

Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes Plaatsing Antennes Beleidsnotitie Beleidsnotitie Plaatsing Zendmasten en Antennes Inhoudsopgave Inleiding... 3 Huidige situatie... 4 Gezondheidsaspecten... 5 Straling... 5 Onderzoek... 5 Standpunt Ministerie

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK

OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK 0 7 JUL 2015 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK BESCHIKKING Activiteit bouwen Markerkant 15 15 in Almere Inhoud A. OMGEVINGSVERGUNNING BESLUIT...2 1. Onderwerp...2 2. Inhoud aanvraag omgevingsvergunning...2

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/57677 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning Wijkerbaan Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien de aanvraag

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning

iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Omgevingsvergunning iiiiiiiiii iiini nil mi ooo 0«) Zevenaar Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 17 oktober 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bedrijfshal en

Nadere informatie

12.38185 Raadsvoorstelnr. : STO - RWE Steller :G.T.M. Visser wethouder de heer drs. R.J. Louwman Programmabegr. :8. RO en WH

12.38185 Raadsvoorstelnr. : STO - RWE Steller :G.T.M. Visser wethouder de heer drs. R.J. Louwman Programmabegr. :8. RO en WH Hoorn ~W ~W GEMEENTE 27/09/2012 Registratiedatum 31/10/2012 Aanmaakdatum 27/09/2012 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin) 12.38185 i Afd. Ambt. : Registratienummer- : 12.38185 Behoort bij oplegger: 12.38121

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische

zaak die van algemeen belang is wegens zijn schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 18715 3 april 2014 Erfgoedverordening Stadsdeel Zuidoost 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen Deze verordening verstaat

Nadere informatie

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse.

Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. BRUENAREN BEDANKT! Het gemeentebestuur en de Dorpsraad Bruinisse bedanken alle Bruënaren die hebben meegedacht over een slogan voor het Programma Bruinisse. Onder het motto Helpt u ons met een slogan voor

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17

Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013. Portefeuillehouder L. Franken 17 Onderwerp Vergadering van Scenario's welstandsbeleid Hollands Kroon 25 april 2013 Portefeuillehouder Nummer L. Franken 17 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel Een keuze te maken

Nadere informatie

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst

Inleiding. Partijen. Inhoud overeenkomst Notitie bij raadsvoorstel Bestuursovereenkomst tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeenten in de provincie Noord-Brabant in het kader van de uitvoering van reconstructieen gebiedsplannen ex artikel

Nadere informatie

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan

Convenant. va n. Fraudehel pdes k. n 1. aan 0FRAU DEH ELPDESK. ni Convenant inzake de informatie-overdracht va n Fraudehel pdes k. n 1 aan het Bureau Financieel Toezicht Convenant Fraudehelpdesk - Bureau Financieel Toezicht 1 mei 2015 Bureau BUREAU

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Sector : III Nr. : 98

Sector : III Nr. : 98 Sector : III Nr. : 98 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2000, nummer 6/98.00; gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening

Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening Uitvoeringsvoorschriften instandhouding provinciale monumenten in Drenthe, leidraad laagrentende lening (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-2008 tot 1-12-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisa

Nadere informatie

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 Antennebeleid mei 2012 afdeling Ruimtelijk Beleid 1 Inhoud Inleiding 6 1 De antenne-installatie 6 1.1 Definitie antenne-installatie 6 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010

Onderwerp: Procedureverordening tegemoetkoming in planschade 2010 Vergadering: 9 februari 2010 Agendanummer: 18 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld.

Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade. Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. Aanvraagformulier tegemoetkoming planschade Let op: Velden gemarkeerd met een * moeten verplicht worden ingevuld. In artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat dat het college op aanvraag

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R2908.OOI Inboeknummer o8bstozror Dossiernummer 852.306 zz december zoo8 Raads informatiebrief Betreft selectie van pilotgebieden voor welstandsvrij bouwen. Inleiding

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 496 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist.

3. Het bouwen zonder vergunning is enkel mogelijk indien voor het bouwen op grond van artikel 43 van de Woningwet geen bouwvergunning is vereist. Verweerschrift namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Niedorp,inzake het bezwaarschrift van de heer Kok en mevrouw Brugman op het besluit van het college als verzonden d.d. 18-12-2008

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer xo. R38z8. oor Inboeknummer robstorso6 Dossiernummer oaa.ros ra juli aoro Raads informatiebrief Betreft voortgangsrapportage UMTS-beleid gemeente Eindhoven, juni 2OIO. Inleiding

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8664 onderwerp x X behandeld door/e-mail x sloopvergunning (nummer 20090194) verwijderen asbesthoudend plafond Wormerhoek W.L.G. Bolleboom

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag is ingediend door Dolphin Projects III B.V., Halvemaanweg 3, 7825 TR te Emmen en geregistreerd onder zaak-4794.

OMGEVINGSVERGUNNING. De aanvraag is ingediend door Dolphin Projects III B.V., Halvemaanweg 3, 7825 TR te Emmen en geregistreerd onder zaak-4794. ^ ^ OMGEVINGSVERGUNNING yft Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het uitbreiden van de bibliotheek

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie