V raagbaak voor de uitvoering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V raagbaak voor de uitvoering"

Transcriptie

1 N a t i o n a a l A n t e n n e b u reau N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V raagbaak voor de uitvoering

2

3 I n h o u d s o p g a v e Vo o r w o o r d 4 1 I n l e i d i n g 5 2 A l g e m e e n 6 3 V r a g e n e n A n t w o o r d e n C o n v e n a n t We t - e n r e g e l g e v i n g P l a a t s i n g s p l a n n e n I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Te c h n i e k C m a s t e n O v e r i g e R e s u l t a t e n e n q u ê t e 1 9 B i j l a g e 1. D e e l n e m e r s i n f o r m a t i e - b i j e e n k o m s t e n 2 2

4 Vo o r w o o rd Voor u ligt de Vraagbaak voor de uitvoering van het convenant voor de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot vijf meter. Deze vraagbaak is het resultaat van alle vragen en antwoorden die naar voren zijn gekomen op de informatiebijeenkomsten die het Nationaal Antennebureau in september 2002 in de provincies heeft georganiseerd voor de gemeenteambtenaren. De antwoorden, zoals beschreven in deze vraagbaak, zijn geformuleerd naar de huidige inzichten over de werking van het convenant. Wij hopen dat dit boekje een handig middel voor u zal zijn bij uw werkzaamheden. Ook op de site kunt u allerlei informatie vinden over het convenant en andere aangelegenheden betreffende antennes. Schroom niet het Antennebureau te benaderen met uw vragen en opmerkingen, het is onze taak u van dienst te zijn. Het Nationaal Antennebureau bedankt alle partijen die hebben meegewerkt aan de informatiebijeenkomsten. Zonder de actieve houding van de gemeenteambtenaren hadden wij nooit een dergelijke vraagbaak kunnen samenstellen. De medewerkers van het Nationaal Antennebureau. 4 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

5 1 I n l e i d i n g In de periode van 3 september 2002 t/m 18 september 2002 heeft het Nationaal Antennebureau een achttal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten was gemeenten te informeren over de gewijzigde wet- en regelgeving voor de plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie. Het Nationaal Antennebureau heeft de bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Directoraat Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO), een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Mobiele Netwerkoperators Nederland (MoNet). Gespreksleider bij de bijeenkomsten was de heer Tom Blom. Op 1 januari 2003 treedt een aantal wijzigingen in de bouwregelgeving in werking die ook consequenties heeft voor de plaatsing van antenne-installaties. Vooruitlopend op de wijzigingen per 1 januari 2003 zijn op 15 augustus 2002 antenne-installaties tot 5 meter bouwvergunningsvrij geworden. In een convenant is een aantal voorwaarden afgesproken voor de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot 5 meter. Ook voor antenne-opstelpunten van het C2000-netwerk (het netwerk voor de communicatie van nood- en hulpverleningsdiensten) is vanaf 15 augustus geen bouwvergunning meer nodig. Het convenant is niet van toepassing op het C2000- netwerk. 5 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

6 2 A l g e m e e n Pe r 1 5 a u g u s t u s z i j n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t v i j f m e t e r o p g e n o m e n i n e e n l i j s t v a n b o u w w e r k e n w a a r v o o r g e e n v e r g u n n i n g n o d i g i s i n d e z i n v a n d e Wo n i n g w e t. O o k i s e e n c o n v e n a n t g e t e k e n d w a a r i n d e v o o r w a a r d e n v o o r d i e b o u w v e r g u n n i n g s v r i j h e i d z i j n g e r e g e l d. D e p a r t i j e n Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vijf operators, te weten Ben Nederland, Dutchtone, KPN Mobile, Vodafone en O2 zijn de ondertekenaars van het convenant. Het ministerie van Economische Zaken heeft de nota Nationaal Antennebeleid tot stand gebracht. Het convenant is een uitwerking van dit Nationaal Antennebeleid dat het Kabinet in december 2000 heeft vastgesteld en wat door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Doel van het convenant is snelle en zorgvuldige plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie mogelijk te maken. DGTP is per 22 juli 2002 overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor het landelijke beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer. Daaruit vloeit voort dat VROM wet- en regelgeving opstelt (zoals de Woningwet en de Wet Milieubeheer), waaraan in beginsel ook het plaatsen van antenne-installaties onderworpen is. De mobiele netwerkoperators hebben een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte gekregen. Om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen, moeten de vijf operators kunnen beschikken over voldoende antennes. De VNG is de vereniging van en voor alle gemeenten. De VNG stelt de belangenbehartiging centraal en verleent in samenhang daarmee diensten. Zij is het platform voor opinievorming en innovatie. Voordat het convenant tot stand is gekomen heeft de VNG overleg gevoerd met de gemeenten. Door middel van een klankbordgroep, waarin diverse gemeenten vertegenwoordigd waren, zijn de wensen van de gemeenten geïnventariseerd. Deze wensen zijn meegenomen in de onderhandelingen bij het totstandkomen van het convenant. 6 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

7 D e a f s p r a k e n i n h e t c o n v e n a n t Met de volgende gedragsregels die in het convenant zijn vastgesteld dienen alle partijen rekening te houden. 1 P l a a t s i n g s p l a n De operators stellen samen een plaatsingsplan op waarin alle geplande en bestaande antenne-installaties in een gemeente vermeld staan. Op deze manier krijgt de gemeente beter inzicht in het totale aantal antenne-installaties en hun locaties. Als een operator een antenne-installatie op een woongebouw wil plaatsen, moet hij eerst aannemelijk maken dat dit noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer er geen andere geschikte locatie is, of wanneer de plaatsing van zo n antenne-installatie op een woongebouw voorkómt dat de operator op andere gebouwen (of elders in die buurt) meer antenne-installaties moet plaatsen. In het convenant zijn afspraken gemaakt over wat in een plaatsingsplan moet staan en welke procedure de partijen moeten volgen voor de bespreking van het plan. 2 I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Plaatsing van een antenne-installatie op of aan een woongebouw met huurwoningen is niet meer mogelijk wanneer meer dan de helft van de huurders tegen de plaatsing van een antenne-installatie is. In het convenant is daarvoor een procedure afgesproken. Een onafhankelijk administratiebureau coördineert deze instemmingsprocedure en zorgt voor de verspreiding van instemmingsformulieren. Bewoners kunnen op deze formulieren aangeven of ze al dan niet instemmen met de plaatsing van één of meerdere antenne-installaties op hun woongebouw en, zo niet, waarom niet. Het onafhankelijke administratiebureau telt de stemmen. De operator krijgt vervolgens de kans eventuele bezwaren weg te nemen en mag dan een tweede ronde houden om alsnog instemming te krijgen. Per jaar kunnen er per woongebouw maximaal twee instemmingsprocedures met elk twee instemmingsronden plaatsvinden. een ruime veiligheidsmarge doorgevoerd. In het convenant staat dat bij plaatsing van antenne-installaties alle operators in Nederland ervoor zorgen dat de blootstellingslimieten op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden. C Ook antenne-installaties voor C2000 zijn sinds 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij. C2000 is het nieuwe digitale netwerk voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het is ontworpen om de mobiele communicatie van de brandweer, ambulancediensten, politie en Koninklijke Marechaussee maximaal te ondersteunen en te verbeteren. Zeker bij een gezamenlijk optreden, zoals bij een ramp, is goede communicatie van levensbelang. C2000 maakt snelle, beveiligde communicatie op elk moment mogelijk. Het netwerk bestaat uit zo n 390 opstelpunten met zend- en ontvangstinstallaties, 15 schakelcentrales en een landelijk alarmeringsnetwerk voor personenalarmering. Aan het netwerk worden vervolgens door de afzonderlijke diensten de bijbehorende meldkamersystemen, portofoons, mobilofoons en mobiele dataterminals verbonden. De Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO), een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is (onder meer) verantwoordelijk voor het realiseren van het netwerk van C2000 antenne-installaties. 3 Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d De wijze waarop een antenne-installatie bouwvergunningsvrij gebouwd mag worden, is in de Woningwet geregeld. Voor bijzondere gevallen is in het convenant vastgesteld dat gemeenten - in aansluiting op het lokale welstandsbeleid - eisen kunnen stellen aan de kleuren van de techniekkast, de bekabeling en de gevelantennes. Op deze manier kunnen gemeenten ervoor zorgen dat operators bij het plaatsen van antenne-installaties voldoende rekening houden met het lokale straat- en landschapsbeeld. In het convenant is afgesproken dat de gemeenten deze eisen kenbaar maken aan de operators en dat de operators zich aan deze eisen houden. 4 B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Mobiele telecommunicatie maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden. Uit onderzoek blijkt dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de volksgezondheid wanneer de veiligheidslimieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden niet worden overschreden. Deze veiligheidslimieten zijn gebaseerd op informatie uit internationaal wetenschappelijk onderzoek en komen overeen met Europese richtlijnen en het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Om geen enkel risico te nemen, is in de limieten 7 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

8 3 V ragen en Antwoorden 3. 1 C o n v e n a n t I n d i t h o o f d s t u k v i n d t u e e n o v e r z i c h t v a n d e v r a g e n e n a n t w o o r d e n d i e t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t e n a a n b o d z i j n g e k o m e n. D e v r a g e n e n a n t w o o r d e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n d e v o l g e n d e o n d e r w e r p e n C o n v e n a n t We t- e n r e g e l g e v i n g P l a a t s i n g s p l a n n e n I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Te c h n i e k C O v e r i g e 1 K r i j g t h e t c o n v e n a n t e e n v e r a n k e r i n g i n d e w e t? In artikel 2.2 van het convenant staat dat de rijksoverheid zich inspant om te bevorderen dat het in het convenant geregelde, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. Hiervoor bestaan momenteel nog geen concrete voorstellen. 2 I s e r a l e e n d a t u m b e k e n d w a n n e e r h e t c o n v e n a n t w o r d t g e ë v a l u e e r d? Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. De eerste keer 6 maanden na inwerkingtreding van het convenant. 3 D e V N G h e e f t h e t c o n v e n a n t o n d e r t e k e n d. Z i j n d e g e m e e n t e n n u o o k p a r t i j b i j h e t c o n v e n a n t? De gemeenten zijn formeel geen partij bij het convenant. Echter, in artikel 11.3 van het convenant staat dat elke gemeente, als ware zij partij bij het convenant, onherroepelijk gerechtigd is van de operator(s) nakoming te vorderen van de verplichtingen uit de artikelen 3, 4, 10.3 en 11.1 van het convenant. Deze artikelen hebben betrekking op het plaatsingsplan, de visuele inpasbaarheid, de toezegging dat operators geen gebruik zullen maken van een bouwvergunningsvrije antenne-installatie van een derde die zich niet aan de afspraken uit het convenant heeft gehouden, en de boete die de operator kan verbeuren aan een gemeente. Dit kunnen de gemeenten doen zonder tussenkomst van de VNG. Een gemeente heeft dit recht echter niet als deze in gebreke is met de naleving van de procedure die volgens het convenant door de gemeente jegens de operator(s) gevolgd moet worden. De gemeente bindt zich dus als zij de naleving van het convenant eist. 4 Wa t i s h e t g e v o l g a l s e e n g e m e e n t e n i e t m e e w e r k t a a n h e t c o n v e n a n t? Omdat de gemeente formeel geen partij is bij het convenant, is zij niet verplicht zich te houden aan de bepalingen uit het convenant. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de verdere procedures, zoals het vaststellen van het plaatsingsplan. Immers, in het convenant is sprake van wederkerigheid. Hoewel de operators als partij bij het convenant in principe gehouden zijn te voldoen aan alle verplichtingen uit het convenant, kan de gemeente in een dergelijk geval op grond van artikel 11.3 van het convenant niet alsnog nakoming van de bepalingen door de operators eisen, indien ook de operators zich vervolgens niet houden aan de bepalingen. Het plaatsingsplan wordt dan zondermeer vastgesteld. 5 D e g e m e e n t e h e e f t e e n s a m e n v a t t i n g v a n h e t c o n v e n a n t o n t v a n g e n. O n t v a n g t d e g e m e e n t e h e t g e h e l e c o n v e n a n t o o k? Het convenant staat op waar u het kunt downloaden. Tevens kan de Helpdesk van het Nationaal Antennebureau u op aanvraag een exemplaar toesturen. Het telefoonnummer van de Helpdesk is N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

9 6 Wa t z i j n d e v o o r d e l e n v a n h e t c o n v e n a n t v o o r d e g e m e e n t e? Met de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot 5 meter hoeft de gemeente geen bouwvergunningen meer te verlenen. Een voordeel van het convenant is dat de gemeente door middel van het plaatsingsplan nog wel geïnformeerd blijft over waar antenne-installaties staan of komen. Bovendien heeft de gemeente de mogelijkheid om (zij het beperkt) aanvullende voorwaarden te stellen. Deze voorwaarden betreffen de kleurstelling van de antenne-installaties. 7 D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t v e r l e d e n r e e d s e e n c o n v e n a n t a f g e s l o t e n m e t d e o p e r a t o r s. Wa t b l i j f t e r o v e r v a n h e t e i g e n c o n v e n a n t v a n d e g e m e e n t e? Dat convenant kan geldig blijven voor antenne-installaties hoger dan 5 meter indien de bij dat convenant betrokken partijen daartoe besluiten. 8 H e t c o n v e n a n t s p r e e k t a l l e e n over woongebouwen e n n i e t o v e r f l a t g e b o u w e n. Wa t i s h e t v e r s c h i l? Daar zit geen verschil in. Onder een woongebouw wordt in het convenant een gebouw verstaan waarvan tenminste een woning, niet zijnde een dienstwoning, deel uit maakt terzake van welke woning een natuurlijk persoon een huurovereenkomst heeft. 9 Wa t i s d e w e t t e l i j k e s t a t u s v a n h e t c o n v e n a n t? Het convenant is een afsprakenpakket (rechten en plichten) tussen de partijen die het hebben ondertekend. De afspraken zijn juridisch bindend tussen de partijen. De nakoming ervan kan worden afgedwongen door de bevoegde rechter te Rotterdam. 1 0 I s h e t c o n v e n a n t g e n o t i f i c e e r d b i j d e E u r o p e s e C o m m i s s i e? Ja, de tekst van het convenant is in concept-vorm in maart 2002 aan de Europese Commissie genotificeerd. Na het verstrijken van de drie maanden stand-still periode kon het convenant worden ondertekend (dus in juni 2002). Nationale ontwerp-maatregelen (wet- en regelgeving, maar ook convenanten) met producteisen (technische voorschriften) moeten aan de Europese Commissie worden gemeld. Deze notificatieplicht vloeit voort uit de Notificatierichtlijn die voorziet in preventieve controle door de Commissie en andere EU-Lidstaten op nationale regels die handelsbelemmerend kunnen zijn. Het niet volgen van de notificatie-procedure kan leiden tot de niet-toepasselijkheid van de desbetreffende nationale maatregel. Artikel 6 uit het convenant ziet toe op de blootstellingslimieten van antenne-installaties en bevat technische voorschriften zoals bedoeld in de Notificatierichtlijn. 1 1 Ko m t e r o o i t i n d e t o e k o m s t e e n 6 e o p e r a t o r? Wo r d t d e z e o p e r a t o r d a n o o k p a r t i j b i j h e t c o n v e n a n t? Het is niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk, dat zich in de toekomst een nieuwe operator aandient. In dat geval spant de rijksoverheid zich ervoor in dat de nieuwe operator tot het convenant toetreedt. Nadat de nieuwe operator heeft aangegeven te willen toetreden tot het convenant, vindt toetreding plaats door toezending van deze wens aan de overige partijen (zie ook artikel 12 van het convenant). 1 2 I n d i e n e e n o p e r a t o r e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e g a a t p l a a t s e n, z o n d e r p l a a t s i n g s p l a n, k a n d a n e e n b o e t e w o r d e n o p g e l e g d? Indien een operator overgaat tot plaatsing en daarbij een verplichting al of niet bedoeld niet is nagekomen, kan op grond van artikel 11 van het convenant een boete worden opgelegd. Als eenmaal de operator alsnog zijn verplichtingen is nagekomen, komt de boete weer te vervallen. In dat kader moet het opleggen van een boete ex artikel 11 gezien worden als een herstelsanctie en niet als een strafsanctie, zoals bij een met het strafrecht opgelegde boete. 1 3 Wa t i s d e h o o g t e v a n e e n b o e t e? Indien de gemeente constateert dat een operator zich niet houdt aan een verplichting uit artikel 3 of 4, stelt zij de desbetreffende operator hiervan bij brief met bericht van ontvangst op de hoogte, onder verbeurdverklaring van een boete van M 500 per werkdag, met een maximum van M K a n d e g e m e e n t e n i e t b e t e r e e n d w a n g s o m v r a g e n d a n e e n b o e t e o p l e g g e n? De bestuurlijke handhavingsinstrumenten uit de Algemene wet bestuursrecht, zoals bestuursdwang en de last onder dwangsom, kunnen in het kader van dit convenant niet worden ingeroepen, vanwege het ontbreken van een bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichting. 9 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

10 3 V ragen en Antwoorden 3. 2 We t- e n r e g e l g e v i n g 1 A n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r z i j n b o u w v e r g u n n i n g s - v r i j. I n h e t v e r l e d e n w a r e n a n t e n n e s t o t 5 m e t e r o o k b o u w v e r g u n n i n g s v r i j. Wa t i s e r v e r a n d e r d? Voor 15 augustus 2002 waren antennes tot 5 meter op grond van het destijds geldende artikel 43 uit de Woningwet bouwvergunningsvrij. Echter, volgens een uitspraak van de Raad van State uit 2001 vielen antenne-installaties tot 5 meter niet onder het begrip antenne van artikel 43 uit de Woningwet, voorzover ze tevens een mast en een techniekkast omvatten. Sinds 15 augustus 2002 zijn antenne-installaties tot 5 meter bouwvergunningsvrij, wanneer ze bestaan uit antenne(s) en antennedrager, bedrading en apparatuur of techniekkast(en) met bijbehorende bevestigingsconstructie. 2 D e o p e r a t o r s m o e t e n o n d e r b o u w e n w a a r o m z e o p w o o n g e b o u w e n w i l l e n p l a a t s e n. D i t i s v a a k e e n t e c h n i s c h v e r h a a l. K a n i k d i t v e r h a a l t o e t s e n b i j h e t N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u? Men moet er vanuit gaan dat de operator een plek zoekt daar waar het voor een verantwoorde opbouw van het netwerk noodzakelijk is. Het Nationaal Antennebureau kan uitleggen wat bedoeld wordt met de technische onderbouwing. Het bureau toetst geen frequentieplanning. 3 I s e r v o o r p l a a t s i n g o p m o n u m e n t e n e e n b o u w v e r g u n n i n g n o d i g? Ja, voor het bouwen van antenne-installaties op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, is altijd een bouwvergunning nodig. Dit geldt ook voor het plaatsen van een antenne-installatie in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht (zie art. 43, lid 2, Woningwet). Voor plaatsing op monumenten is dus ook een bouwvergunning nodig als het hier gaat om antenneinstallaties die in andere gevallen bouwvergunningsvrij zouden zijn. Vanaf 1 januari 2003 is een lichte bouwvergunning vereist voor plaatsing van antennes op monumenten. 4 I s h e t p l a a t s e n v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r o o k b o u w v e r g u n n i n g s v r i j g e w o r d e n i n g e b i e d e n w a a r e e n b e s c h e r m d s t a d s - o f d o r p s g e z i c h t v a n t o e p a s s i n g i s? Bij plaatsing van antenne-installaties in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988 is altijd een bouwvergunning nodig. Vanaf 1 januari 2003 geldt hiervoor een lichte bouwvergunning. Plaatsing van antenne-installaties tot 5 meter (en die voor het overige ook voldoen aan de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen) in beschermde stads- of dorpsgezichten is alleen bouwvergunningsvrij wanneer deze beschermde stads- en dorpsgezichten door de gemeente of de provincie zijn aangewezen. 5 E r s t a a t e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n k e r k t o r e n. D e t e c h n i e k k a s t i s n i e t i n p a n d i g o f o n d e r g r o n d s o f o p h e t d a k g e p l a a t s t m a a r s t a a t b u i t e n o p d e g r o n d. I s h i e r d a n e e n b o u w v e r g u n n i n g v o o r n o d i g? Als de techniekkast niet inpandig, ondergronds of op het dak is geplaatst, dan is een bouwvergunning vereist. (Zie Besluit bouwvergunningsvrije en licht- bouwvergunningplichtige bouwwerken). 6 M a g e e n o p e r a t o r m e e r d e r e t e c h n i e k k a s t e n p l a a t s e n b i j é é n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e? In de toelichting op het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken wordt expliciet vermeld dat het is toegestaan om meerdere antennes (inclusief bevestigingsconstructie) aan één antennedrager te bevestigen. Daarbij kunnen ook meerdere techniekkasten worden geplaatst. Een antenne-installatie kan derhalve bestaan uit een antennemast, ten behoeve van meerdere antenne-installaties en ook meerdere techniekkasten. In de regeling wordt geen relatie gelegd tussen het aantal antennes en het aantal techniekkasten. Er geldt derhalve niet een vereiste dat het aantal techniekkasten niet groter mag zijn dan het aantal antennes. Het is dus mogelijk dat er bij een antenne-installatie, twee of meer techniekkasten worden geplaatst. Hiervoor gelden wel de bepalingen van artikel 4 (visuele inpasbaarheid). 7 Wa n n e e r e e n o p e r a t o r m e e r d e r e t e c h n i e k k a s t e n p l a a t s t v o o r é é n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e, m a g d a n d e i n h o u d v a n h e t g e h e e l a a n k a s t e n n i e t m e e r z i j n d a n 2 m 3 o f g e l d t d e z e m a a t v o e r i n g p e r k a s t? Een techniekkast mag niet groter zijn dan 2 m3. Het gaat hierbij om de maatvoering van de afzonderlijk te plaatsen techniekkasten en niet om het totaalvolume van de techniekkasten die onderdeel uitmaken van een antenne-installatie. 8 B i j o n s s t a a n o u d e m a s t e n m e t k a s t e n d i e g r o t e r z i j n d a n 2 m ³. I s h i e r v o o r e e n b o u w v e r g u n n i n g n o d i g? Een techniekkast bij een bouwvergunningsvrije antenne-installatie mag niet groter zijn 2 m³. Indien de techniekkast wel groter is, dan is een bouwvergunning vereist. 9 We h e b b e n v e e l b e z w a r e n o p b o u w v e r g u n n i n g e n l o p e n. H o e g a a n w e h i e r m e e o m n u d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r b o u w v e r g u n n i n g s v r i j z i j n g e w o r d e n? Alle antenne-installaties t.b.v. mobiele telecommunicatie tot 5 meter die vóór 15 augustus 2002 zijn geplaatst en voldoen aan het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, zijn met ingang van 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij geworden. Op dat moment is er geen sprake meer van een overtreding en bestaat er dus geen bevoegdheid meer om handhavend op te treden. Zaken die bij de rechter liggen, hebben wel een geldende status en daarbij is de uitspraak van de rechter doorslaggevend. 1 0 Wa a r o m i s e r g e e n o v e r g a n g s r e c h t o m p r o c e d u r e s i n h e t k a d e r v a n b o u w v e r g u n n i n g e n v o o r a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s a f t e h a n d e l e n? Een bouwvergunningprocedure is voor een aanvrager belastend. Wanneer regelgeving in werking treedt, die de bedoelde belasting beperkt of wegneemt (dus in het voordeel van de aanvrager is), dan is de behoefte aan overgangsrecht doorgaans niet aanwezig. In het voorliggende geval van de antenne-installaties gaat dit onverkort op. 1 0 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

11 1 1 B i j e e n b o u w v e r g u n n i n g w o r d t n o r m a a l g e s p r o k e n e e n l e g e s n o t a g e z o n d e n. I s h e t m o g e l i j k o m b i j h e t i n d i e n e n v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n l e g e s t e h e f f e n? Bij het verlenen van een bouwvergunning kan de gemeente leges heffen. In geval van een bouwvergunningsvrije antenne-installatie en een plaatsingsplan is dit niet mogelijk. Het plaatsingsplan is gebaseerd op het convenant en niet op een wet. Daarom is er geen basis voor het heffen van leges. 1 2 I s p l a n s c h a d e v a n t o e p a s s i n g b i j b o u w v e r g u n n i n g s v r i j e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? H o e i s d i t g e r e g e l d i n h e t c o n v e n a n t? Bij bouwvergunningsvrije bouwwerken is er nooit sprake van recht op planschade. Dit is dus ook niet geregeld in het convenant. 1 3 We m o g e n n u g e e n p l a n s c h a d e m e e r v e r h a l e n. H o e g a a t u d i t o p l o s s e n? Planschade kan slechts voortvloeien uit de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan, dan wel een vrijstelling of ontheffing van de bepalingen in een bestemmingsplan. Als er vergunningsvrij gebouwd mag worden zal dat dus niet aan de orde zijn. Als iemand schade heeft van het plaatsen van een bouwvergunningsvrije antenne, dan kan hij in een civiele procedure de eigenaar aansprakelijk stellen uit onrechtmatige daad. 1 4 M o e t d e g e m e e n t e h e t b e s t e m m i n g s p l a n a a n p a s s e n a l s z e e e n b o u w v e r g u n n i n g v e r l e e n t? Allereerst moet bezien worden of de aanvraag voor een bouwvergunning past in het vigerende bestemmingsplan. Zo ja, dan kan en moet de bouwvergunning verleend worden. De praktijk leert dat dit meestal niet het geval is. In een dergelijk geval zal de gemeente er toe kunnen overgaan het bestemmingsplan te wijzigen of een vrijstelling of ontheffing van de bepalingen te verlenen, om aldus de weg vrij te maken voor het verlenen van een bouwvergunning. Dit is een bestuurlijke afweging. 1 5 H o e z i t h e t a l s d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t r i j d i g i s m e t d e g e b r u i k s v o o r s c h r i f t e n u i t h e t b e s t e m m i n g s p l a n? Artikel 20 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de voorschriften van het bestemmingsplan buiten toepassing blijven voor zover deze betrekking hebben op het gebruik van bouwwerken en standplaatsen die voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij de AMvB, bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van een GSM antenne-installatie in de daarbij behorende functie, te weten het verzenden en ontvangen van signalen voor mobiele telecommunicatie. De gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan kunnen een zodanig gebruik van een dergelijke antenne-installatie niet in de weg staan wanneer die antenne-installatie conform de voorschriften van dit besluit bouwvergunningsvrij is geplaatst en ook conform het in dit besluit aangegeven gebruiksdoel wordt gebruikt. De gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan spelen echter wel een rol wanneer het gebruik van het bouwvergunningsvrij gebouwde bouwwerk afwijkt van het in onderhavig besluit aangegeven gebruiksdoel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de GSM antenne-installatie uit bovenstaand voorbeeld gebruikt wordt voor een ander doel dan mobiele communicatie, bijvoorbeeld als omroepzender of voor de bevestiging van reclame-uitingen. In dat geval herleven de gebruiksvoorschriften uit het bestemmingsplan en kan handhavend worden opgetreden als het gerealiseerd gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Gebruik van een bouwvergunningsvrij gebouwd bouwwerk dat afwijkt van de kenmerkende functie van zo n bouwwerk is dus wel aan de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan onderworpen. 1 6 Wa t m o e t d e g e m e e n t e d o e n a l s e e n o p e r a t o r e e n a n t e n n e m a s t p l a a t s t m e t e e n h o o g t e v a n m e e r d a n 5 m e t e r z o n d e r b o u w v e r g u n n i n g. Er is dan sprake van een overtreding van het verbod uit artikel 40 Woningwet, waartegen het college van B en W bestuursdwang kan toepassen. 1 7 E r z o u n a t u u r l i j k e e n w o u d v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s k u n n e n o n t s t a a n. Ko m t e r d a n e e n a n d e r e v e r g u n n i n g s p l i c h t? Daar ziet de overheid momenteel geen aanleiding toe. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd; de eerste keer na zes maanden. Mocht uit de evaluatie blijken dat het leidt tot ongewenste situaties dan worden aanpassingen doorgevoerd. 1 8 O p e r a t o r s h e b b e n l i c e n t i e s g e k r e g e n. I n h o e v e r r e z i j n d e g e m e e n t e n v e r p l i c h t m e e t e w e r k e n? Er is geen verplichting om mee te werken, maar het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen dat een infrastructuur voor mobiele telecommunicatie gerealiseerd wordt. 1 9 H e b b e n o p e r a t o r s e e n o n t e i g e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r b i j v o o r b e e l d p l a a t s i n g i n n a t u u r g e b i e d e n? Onteigeningsbevoegdheid is voorbehouden aan de overheid en is alleen van toepassing als het nadrukkelijk van algemeen belang is. Daarvan kan in dit geval geen sprake zijn. Burgemeester en wethouders kunnen een bouwvergunning geven voor opstelpunten hoger dan 5 meter, mits het bestemmingsplan dat toelaat. De eigenaar van een locatie zal altijd privaatrechtelijk in moeten stemmen met de plaatsing. Als de aanvraag door de grondeigenaar wordt geweigerd, zal overleg moeten plaatsvinden tussen de partijen en/of gekeken moeten worden naar een alternatief voor deze locatie. 2 0 M o g e n z e n d a m a t e u r s b o u w v e r g u n n i n g s v r i j b o u w e n? Antennes voor zendamateurs zijn vanaf 1 januari 2003 bouwvergunningsvrij, mits voldaan wordt aan de volgende kenmerken: Indien de hoogte van de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist minder is dan 5 meter. Overigens maken antenne-installaties van zendamateurs geen onderdeel uit van het convenant. 1 1 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

12 3 V ragen en Antwoorden 3. 3 P l a a t s i n g s p l a n n e n 1 H o e k o m t e e n p l a a t s i n g s p l a n t o t s t a n d? Als een operator een nieuwe antenne-installatie wil bouwen wordt dit via MoNet (samenwerkingsverband mobiele operators) doorgegeven aan de andere operators. Binnen twintig werkdagen geven de andere operators hun wensen aan voor de betreffende gemeente. Indien alle wensen van de verschillende operators bekend zijn, worden de gegevens door MoNet verzameld en verwerkt in een plaatsingsplan. Het plaatsingsplan wordt vervolgens naar de gemeente gestuurd. Binnen 15 werkdagen kan een gemeente aangeven het plan te willen bespreken. Indien dit het geval is, wordt het plan vervolgens binnen 30 werkdagen besproken tussen gemeente en operators. Mochten de partijen geen overeenstemming bereiken dan zullen zij binnen 10 werkdagen een tweede bespreking houden. Ongeacht de uitkomst van die bespreking wordt het plaatsingsplan als vaststaand beschouwd en wordt dit schriftelijk vastgelegd. Een dag na deze tweede bespreking wordt het plaatsingsplan - al of niet met overeengekomen aanpassingen dan ook automatisch als vaststaand beschouwd. Indien een gemeente geen belangstelling heeft het plaatsingsplan te bespreken, dan zal het plaatsingsplan na het verstrijken van 15 werkdagen na verzending, dan wel eerder indien een gemeente dit te kennen geeft, als vaststaand worden beschouwd (zie stroomschema op de omslag). 2 Wa t i s d e f u n c t i e v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n? De gemeenten inzicht en duidelijkheid geven over de te plaatsen (bouwvergunningsvrije en bouwvergunningplichtige) antenne-installaties en reeds geplaatste antenne-installaties in hun gemeente. 3 Z i j n e r c o n c r e t e e i s e n w a a r a a n e e n p l a a t s i n g s p l a n m o e t v o l d o e n? Een plaatsingsplan bevat een voldoende duidelijke kaart van het grondgebied waarop het plaatsingsplan betrekking heeft. Op deze kaart staan alle reeds bestaande vergunningsvrije antenne-installaties (bijvoorbeeld op basis van een eerder plaatsingsplan) aangegeven. Voorts zijn zo veel mogelijk de exacte locaties voor geplande vergunningsvrije antenne-installaties aangegeven. Daarnaast bevat het plaatsingsplan, omwille van het overzicht, de locaties van reeds bestaande en geplande vergunningplichtige antennes (zie artikel 3.3 van het convenant). 4 I s e r b i j d e b e s p r e k i n g v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n o o k e e n v ó ó r o v e r l e g m o g e l i j k? Het is niet de bedoeling dat er nog een vooroverleg plaatsvindt. Als er bij de eerste bespreking van het plaatsingsplan geen overeenstemming wordt bereikt, is er nog een tweede mogelijkheid om te overleggen. Gemeenten kunnen de wens tot een vooroverleg uiteraard wel neerleggen bij de operators. 5 H e e f t d e g e m e e n t e i n v l o e d o p d e t o t s t a n d k o m i n g v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n? Het concept plaatsingsplan wordt gemaakt door de mobiele operators (MoNet). Wensen en eisen kan een gemeente tijdens de bespreking van het plan kenbaar maken. 6 Wi e i s e r b i n n e n d e g e m e e n t e g e m a n d a t e e r d o m d e o n t v a n g s t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n t e b e v e s t i g e n? H e t c o l l e g e v a n B e n W o f d e R a a d? Dit is afhankelijk van hoe een gemeente de mandatering heeft geregeld. 7 D e g e m e e n t e n v i n d e n d e r e a c t i e t i j d v a n 1 5 w e r k d a g e n t e k o r t o m t e r e a g e r e n o p h e t p l a a t s i n g s p l a n. I s h i e r i e t s a a n t e v e r a n d e r e n? Nee, dit is opgenomen in artikel 3 van het convenant. In onderling overleg met de operator kan hier eventueel van worden afgeweken. Mocht evenwel de termijn in zijn algemeenheid niet haalbaar blijken, dan kan dit worden meegenomen in de evaluatie van het convenant. 8 Z i j n d e o p e r a t o r s v e r p l i c h t g e z a m e n l i j k e e n p l a a t s i n g s p l a n i n t e d i e n e n b i j d e g e m e e n t e n? Ja, de operators moeten volgens het convenant gezamenlijk een plaatsingsplan indienen. De initiërende operator vraagt aan de andere operators of zij mee willen werken aan een plaatsingsplan voor een bepaalde gemeente. Indien een operator niet kenbaar maakt aan de initiërende operator dat zij wil deelnemen aan de opstelling van het plaatsingsplan, staat vast dat voor de periode dat het plaatsingsplan geldig is er door de betreffende operator(s) geen nieuwe vergunningsvrije antenne-installatie(s) geplaatst word(t)(en) in het door het plaatsingsplan bestreken gebied. Met inachtneming van het bepaalde in art van het convenant. 9 A a n w i e w o r d t h e t p l a a t s i n g s p l a n g e c o m m u n i c e e r d? I s h e t o p e n b a a r? MoNet communiceert het plaatsingsplan aan de betreffende gemeente. Het plaatsingsplan bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens die als basis dienen voor het gesprek dat plaatsvindt tussen MoNet en de gemeente. Het plaatsingsplan mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wanneer de gemeente wordt gevraagd het plaatsingsplan openbaar te maken, geldt de Wet Openbaarheid van Bestuur. 1 0 We l k e g a r a n t i e k a n w o r d e n g e g e v e n d a t h e t p l a a t s i n g s p l a n n i e t z o m a a r w o r d t v e r a n d e r d? Indien tijdens de looptijd van het plaatsingsplan wijziging van het geldende plaatsingsplan noodzakelijk is, zendt de operator een aangepast plaatsingsplan aan de betreffende gemeente. Als de wijziging van marginale aard is (minder dan 10% van het totale aantal antenne-installaties dat aangegeven staat in het plaatsingsplan), dan hoeft de operator in dit geval slechts de wijzigingen door te geven. De operators hebben op basis van artikel 3.5 van het convenant een inspanningsverplichting om zo min mogelijk tot tussentijdse wijzigingen over te gaan. 1 2 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

13 1 1 Wa t t e d o e n m e t e e n o u d p l a a t s i n g s p l a n t e r w i j l e r e e n n i e u w p l a n i s i n g e d i e n d? M o e t e n w i j h i e r a a n m e e w e r k e n a l s g e m e e n t e? Indien de operators ten tijde van de inwerkingtreding van dit convenant reeds een gezamenlijk plan met betrekking tot de plaatsing van vergunningsvrije antenne-installaties bij een gemeente hebben ingediend, kunnen de operators en de betreffende gemeente schriftelijk een overgangsperiode van maximaal één jaar overeenkomen waarin dit plan geldt als plaatsingsplan. Voorts kunnen de operators en de gemeente overeenkomen dat het hiervoor genoemde plaatsingsplan gedurende de overgangsperiode als vastgesteld moet worden beschouwd. Indien een overgangsperiode wordt overeengekomen, dragen de operators, indien zij voornemens zijn nieuwe antenne-installaties te plaatsen, tijdig zorg voor een nieuw plaatsingsplan dat uiterlijk ten tijde van het verstrijken van de overgangsperiode wordt vastgesteld. 1 2 E r z i j n g e m e e n t e n d i e z e l f e e n p l a a t s i n g s p l a n h e b b e n g e m a a k t. Wo r d t h i e r r e k e n i n g m e e g e h o u d e n? Het zijn de operators die in de zin van het convenant plaatsingsplannen maken. Operators proberen bij het opstellen van het plaatsingsplan zoveel mogelijk rekening te houden met de plannen van die gemeenten. 1 3 I n h e t p l a a t s i n g s p l a n s t a a n z o e k g e b i e d e n i n n a t u u r- g e b i e d e n ( b i j v o o r b e e l d d e Ve l u w e ). Z i j n d e z e l o c a t i e s b o u w v e r g u n n i n g s v r i j? Als een vrijstaande mast in een natuurgebied wordt geplaatst, moet de operator altijd een bouwvergunning aanvragen. Deze masten zijn immers altijd hoger dan vijf meter. Het voordeel van zo n mast is dat meerdere operators er gebruik van kunnen maken (sitesharing). 1 4 Wa t z i j n d e c r i t e r i a v o o r g o e d e r a d i o d e k k i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e? In de eerste plaats is er voor een goede bedekking voldoende signaal/veldsterkte nodig, zowel binnen als buiten. In de tweede plaats moet het netwerk over voldoende capaciteit en/of kwaliteit beschikken om alle gesprekken af te kunnen handelen. 1 5 Wa t g e b e u r t e r m e t i l l e g a l e a n t e n n e - o p s t e l p u n t e n n u h e t c o n v e n a n t i n w e r k i n g i s g e t r e d e n? Alle antenne-installaties die voldoen aan de voorwaarden (o.a minder dan 5 meter) die staan beschreven in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, zijn sinds 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij. Het illegale karakter komt daarmee te vervallen. 1 6 H o e z i t h e t m e t s i t e s h a r i n g t u s s e n d e o p e r a t o r s b i j e e n o p s t e l p u n t? In de Telecommunicatiewet staat dat telecomoperators over en weer verplicht zijn te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten, mits dit technisch mogelijk is. In het convenant staat bovendien dat operators in het plaatsingsplan zo veel mogelijk voorzien in medegebruik. Sitesharing is niet te verwarren met site courtesy, waarbij meerdere operators antenneinstallaties hebben op bestaande bebouwing. 1 7 Wi e z i e t t o e o p d e n a l e v i n g v a n d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t p l a a t s i n g v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Bouwvergunningsvrije antenne-installaties moeten worden gebouwd volgens de regels gesteld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. De gemeente ziet toe op de naleving hiervan. Tijdens de bespreking van het plaatsingsplan kan er overeenstemming worden bereikt over de gewenste locaties en aanvullende eisen. De gemeente ziet eveneens toe op de naleving van de gemaakte afspraken met betrekking tot het plaatsingsplan en de visuele inpasbaarheid. 1 8 I n d i e n d e g e m e e n t e n o g g e e n w e l s t a n d s n o t a h e e f t, h o e m o e t d e g e m e e n t e d a n h a n d e l e n m e t h e t p l a a t s i n g s p l a n ( e n m e e r s p e c i f i e k m e t d e v i s u e l e i n p a s b a a r h e i d )? Voor de welstandsnota geldt met ingang van 1 januari 2003 een overgangstermijn van 18 maanden. Indien de gemeente eisen wil stellen m.b.t. kleurstellingen, moeten deze kenbaar worden gemaakt aan de operator bij de uitnodiging tot een gesprek over het plaatsingsplan. Vanaf 1 juli 2004 kan welstand alleen worden getoetst aan de welstandsnota. Als er dan geen criteria voor visuele inpasbaarheid van antenne-installaties zijn opgenomen, kan er dus geen welstandstoets worden uitgevoerd. 1 9 K a n e e n b o u w v e r g u n n i n g s a a n v r a a g v o o r p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e w o r d e n i n g e d i e n d z o n d e r d a t e e n p l a a t s i n g s p l a n w o r d t o v e r l e g d? Het convenant betreft bouwvergunningsvrije antenne-installaties. Voor de bouwvergunningplichtige antenne-installaties is het indienen van een plaatsingsplan geen voorwaarde. Als een operator een bouwvergunningplichtige antenne wil bouwen, kan zij dus te allen tijde een aanvraag voor een bouwvergunning indienen bij de gemeente. 2 0 G e l d t e e n p l a a t s i n g s p l a n o o k v o o r t i j d e l i j k e a n t e n n e - o p s t e l p u n t e n? Nee, een tijdelijk antenne-opstelpunt is meestal hoger dan 5 meter en dus bouwvergunningplichtig. Een plaatsingsplan is vereist wanneer een operator een vergunningsvrije antenne wil plaatsen. Voor een tijdelijke mast kan een operator dus gewoon een tijdelijke vergunning aanvragen ook al ligt er geen plaatsingsplan. Een tijdelijke mast valt buiten het plaatsingsplan. Indien het tijdelijk opstelpunt niet hoger is dan vijf meter en het om een jaarlijks terugkerende behoefte aan capaciteit gaat (bijv. een jaarlijks evenement waar veel gebeld wordt), ligt het voor de hand een dergelijk opstelpunt in het plaatsingsplan mee te nemen. 2 1 Wo r d e n d e b o u w v e r g u n n i n g p l i c h t i g e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o o k i n h e t p l a a t s i n g s p l a n v e r m e l d? Ja, voor het overzicht worden alle antennes in het plan opgenomen. Zowel de gerealiseerde als de geplande antenne-installaties. Per antenne-installatie wordt aangegeven of er (volgens de operators) wel of geen bouwvergunning vereist is. 1 3 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

14 3 V ragen en Antwoorden 3. 4 I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e 2 2 Wa t b e t e k e n t h e t z o e k g e b i e d o p h e t p l a a t s i n g s p l a n? Het zoekgebied geeft aan dat de betreffende operator binnen een bepaald gebied op zoek is naar een geschikte locatie. Dit kan zowel een daklocatie als een mast zijn. Als meerdere operators hetzelfde zoekgebied hebben, kan sitesharing een goede optie zijn, als er tenminste uiteindelijk gekozen wordt voor een vrijstaande mast. 2 3 O o k a l l e ( l i c h t ) b o u w v e r g u n n i n g p l i c h t i g e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n. H o e w e e t m e n d a t d e h o o g t e v a n d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e c o r r e c t i s? Bij het indienen van het plaatsingsplan is het de verantwoordelijkheid van de operators correcte informatie te verstrekken. Voor de bouwvergunningplichtige antenne-installaties dient de operator bouwtekeningen te overleggen waarop de hoogte vermeld staat. Uiteraard kan de gemeente handhavend optreden als blijkt dat de geplaatste antenne-installatie niet aan de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet. 2 4 I s h e t m o g e l i j k o m e e n g r o t e r e s c h a a l v e r d e l i n g v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n t e k r i j g e n o f e v e n t u e e l e e n d i g i t a l e v e r s i e? Op dit moment is dat niet mogelijk. MoNet onderzoekt wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 2 5 I n s o m m i g e g e m e e n t e n w o r d t e e n v e r z o e k i n g e d i e n d v o o r d e p l a a t s i n g v a n e e n m a s t i n h e t b u i t e n g e b i e d. K a n d e g e m e e n t e e e n g o e d e o n d e r b o u w i n g k r i j g e n? E e n o n d e r b o u w i n g m a a k t n a m e l i j k g e e n d e e l u i t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n. Ja, iedere mobiele operator kan voor een goede onderbouwing zorgen waar het vergunningplichtige antenne-installaties betreft. De onderbouwing maakt veelal deel uit van de vergunningsaanvraag. Opgemerkt zij dat er nooit zomaar een mast wordt geplaatst omdat de kosten daarvan erg hoog zijn. Dit soort locaties zijn vaak geschikt voor sitesharing. In het geval dat er een ruimtelijke onderbouwing in de zin van artikel 19 lid 1 bedoeld wordt, moet deze door de gemeente geleverd worden. 2 6 S t a a t i n e e n p l a a t s i n g s p l a n o o k h e t v e r z o r g i n g s g e b i e d v a n d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Nee, het plaatsingsplan geeft alleen aan wat de locaties zijn. Er wordt geen inzicht gegeven in de radiodekking. 2 7 H o e d i e n t d e g e m e e n t e o m t e g a a n m e t r e e d s i n g e d i e n d e b o u w a a n v r a g e n v o o r a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s d i e n u b o u w - v e r g u n n i n g s v r i j z i j n? De aanvraag moet teruggestuurd worden met de vermelding dat er geen vergunning meer nodig is. Er moet wel een plaatsingsplan overhandigd worden voordat er gebouwd gaat worden, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen. 1 H e b b e n o m w o n e n d e n o o k i n s p r a a k b i j e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e? Nee, alleen bewoners in de zin van het convenant van het desbetreffende woongebouw hebben instemmingsrecht. 2 H o e g a a t d e i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e i n z i j n w e r k? De instemmingsprocedure is beschreven in artikel 5 van het convenant. Een operator die plaatsing van een antenne op een woongebouw overweegt, dient daartoe eerst toestemming aan de eigenaar te vragen. Daarna schrijft de initiërende operator andere operators aan met betrekking tot deelname aan de instemmingsronde. Binnen 20 werkdagen kunnen operators aangeven of ze willen deelnemen aan deze procedure. De operators schakelen een onafhankelijk gecertificeerd administratiebureau in (de zo genaamde teller). De teller verzendt één instemmingsaanvraag per huisadres. De aanvraag bevat onder meer een antwoordformulier (zie bijlage 4 van het convenant). Bewoners retourneren het antwoordformulier binnen 20 werkdagen na dagtekening van het formulier. De teller telt de teruggestuurde antwoordformulieren op de eerste werkdag na de uiterste inleverdatum. De teller maakt vervolgens de uitkomst bekend aan de bewoners binnen 10 werkdagen na de telling. Indien er instemming is bereikt, mag de antenne-installatie geplaatst worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan 30 werkdagen na de datum van bekendmaking van de uitkomst een tweede instemmingsronde gehouden worden. Is wederom geen instemming bereikt dan gaat plaatsing van de antenne-installatie niet door. Per kalenderjaar kan niet meer dan tweemaal een instemmingsprocedure worden gehouden voor hetzelfde woongebouw, behoudens bijzondere omstandigheden (zie het stroomschema op de omslag). 3 Wa t g e b e u r t e r a l s b i j e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e v a n d e b e w o n e r s e r m a a r 5 0 a a n w e z i g z i j n? Instemming wordt schriftelijk gegeven, dus is er geen sprake van aanwezigheid. De plaatsing van een antenne-installatie gaat niet door als uit de instemmingsprocedure blijkt dat 50% + 1 van de bewoners tegen plaatsing van de antenne-installatie zijn. Dit is onafhankelijk van het aantal reagerende bewoners. De 50% + 1 regel geldt voor de huisadressen en niet voor de aanwezige bewoners. Overigens hebben bewoners 20 werkdagen om te reageren. 4 B i j p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n k a n t o o r g e b o u w w o r d t e r g e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e g e h o u d e n. Wa a r o m n i e t? Bij het vaststellen van het convenant is besloten om redenen van maatschappelijke acceptatie en betrokkenheid slechts een instemmingprocedure te houden voor gebouwen waarin in principe 24 uur per dag wordt geleefd. Kantoorgebouwen vallen hier niet onder. 5 Wo r d t b i j p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n v e r z o r g i n g s t e h u i s o o k e e n i n s t e m m i n g s r o n d e g e h o u d e n? Alleen wanneer bewoners van een verzorgingstehuis een individuele, op naam gestelde, huurovereenkomst hebben, wordt een verzorgingstehuis aangemerkt als zijnde een woongebouw, waar een instemmingsprocedure moet worden gehouden. In veel gevallen hebben de bewoners van een verzorgingstehuis niet een huurovereenkomst sec gesloten, maar is sprake van een allesomvat- 1 4 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012

CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 CONCEPT dd. 29 mei 2012 ANTENNEBELEID GEMEENTE HOUTEN 2012 Antennebeleid mei 2012 afdeling Ruimtelijk Beleid 1 Inhoud Inleiding 6 1 De antenne-installatie 6 1.1 Definitie antenne-installatie 6 1.2 Communicatienetwerken

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle

Antennebeleid. Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle Antennebeleid Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling Postbus 17 5050 AA Goirle 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.1.1 Algemeen 4 1.1.2 Gemeente Goirle 6 1.2 Procedure 7 1.3 Leeswijzer 8 2. Achtergrond 9

Nadere informatie

Nationaal Antennebeleid. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post

Nationaal Antennebeleid. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post Nationaal Antennebeleid Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Telecommunicatie en Post INHOUDSOPGAVE blz. 0. VOORWOORD 1 1. ICT-ONTWIKKELING EN ICT-BELEID IN NEDERLAND 2 1.1. ICT-panorama

Nadere informatie

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer CONCEPT ANTENNEBELEID 2013 december 2013 Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Pagina 2 van 26 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 Doel beleid... 4 1.2 Procedure... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2 ACHTERGRONDINFORMATIE...

Nadere informatie

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren

Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Toelichting Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuren Niet alle (sub)artikelen worden automatisch van een toelichting voorzien. Er wordt slechts een toelichting gegeven indien een nadere uitleg

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding

1 Inleiding. Aanleiding. 1.1 Aanleiding 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Per januari 2003 is de gewijzigde Woningwet in werking getreden. In de Woningwet is vastgelegd dat bouwaanvragen getoetst moeten worden aan redelijke eisen van welstand. Gemeenten

Nadere informatie

A n t e n n e b u r e a u

A n t e n n e b u r e a u A n t e n n e b u r e a u Alles over antennes voor draadloze en mobiele communicatie Inhoud Inleiding 1 Waarom antennes? 2 Zonder antennes geen verbinding 3 Werking van een antenne 4 Antennes en gezondheid

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2015 Naam opsteller R. Broeren Datum vaststelling 6 november 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld door Gemeenteraad Team Sociaal en Welzijn Eventueel

Nadere informatie

Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening)

Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening) Bijlage 1 Versie 9 augustus 2010 Besluit van xx xxxx 2010, houdende bepalingen met betrekking tot basishulpverlening (Besluit basishulpverlening) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN Algemene Subsidieverordening Gemeente Oldebroek 2006 Nr. A. ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a Activiteit: de activiteit die door de instelling

Nadere informatie

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 ALGEMENE TOELICHTING Opdracht Wmo2015 aan de gemeente Op 18 juli 2014 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gepubliceerd

Nadere informatie

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN

VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN VERORDENING WMO 2015 GEMEENTE LEEUWARDEN De raad van de gemeente Leeuwarden gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden 16 september 2014; besluit tijdens de behandeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7964 20 april 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 april 2012, nr. IENM/BSK-2012/14677,

Nadere informatie

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014; Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Ministerie van Infrastructuur en Milieu Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Deze verordening geeft uitvoering aan de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: Wmo 2015). De Wmo 2015 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke en met toepassing van een budgetkorting

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Evaluatie welstandsnota 2013

Evaluatie welstandsnota 2013 Evaluatie welstandsnota 2013 21 mei 2013 Inhoud 1. Evaluatie Welstandsnota 2013... 2 1.2 Doelen van de evaluatie... 2 1.3 Resultaat van de evaluatie... 2 1.4 Wijze van evalueren... 3 1.5 Wie voert de evaluatie

Nadere informatie