V raagbaak voor de uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "V raagbaak voor de uitvoering"

Transcriptie

1 N a t i o n a a l A n t e n n e b u reau N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V raagbaak voor de uitvoering

2

3 I n h o u d s o p g a v e Vo o r w o o r d 4 1 I n l e i d i n g 5 2 A l g e m e e n 6 3 V r a g e n e n A n t w o o r d e n C o n v e n a n t We t - e n r e g e l g e v i n g P l a a t s i n g s p l a n n e n I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Te c h n i e k C m a s t e n O v e r i g e R e s u l t a t e n e n q u ê t e 1 9 B i j l a g e 1. D e e l n e m e r s i n f o r m a t i e - b i j e e n k o m s t e n 2 2

4 Vo o r w o o rd Voor u ligt de Vraagbaak voor de uitvoering van het convenant voor de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot vijf meter. Deze vraagbaak is het resultaat van alle vragen en antwoorden die naar voren zijn gekomen op de informatiebijeenkomsten die het Nationaal Antennebureau in september 2002 in de provincies heeft georganiseerd voor de gemeenteambtenaren. De antwoorden, zoals beschreven in deze vraagbaak, zijn geformuleerd naar de huidige inzichten over de werking van het convenant. Wij hopen dat dit boekje een handig middel voor u zal zijn bij uw werkzaamheden. Ook op de site kunt u allerlei informatie vinden over het convenant en andere aangelegenheden betreffende antennes. Schroom niet het Antennebureau te benaderen met uw vragen en opmerkingen, het is onze taak u van dienst te zijn. Het Nationaal Antennebureau bedankt alle partijen die hebben meegewerkt aan de informatiebijeenkomsten. Zonder de actieve houding van de gemeenteambtenaren hadden wij nooit een dergelijke vraagbaak kunnen samenstellen. De medewerkers van het Nationaal Antennebureau. 4 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

5 1 I n l e i d i n g In de periode van 3 september 2002 t/m 18 september 2002 heeft het Nationaal Antennebureau een achttal informatiebijeenkomsten georganiseerd. Doel van deze bijeenkomsten was gemeenten te informeren over de gewijzigde wet- en regelgeving voor de plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie. Het Nationaal Antennebureau heeft de bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met Directoraat Generaal Telecommunicatie en Post (DGTP) van het ministerie van Economische Zaken, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), de Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO), een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Mobiele Netwerkoperators Nederland (MoNet). Gespreksleider bij de bijeenkomsten was de heer Tom Blom. Op 1 januari 2003 treedt een aantal wijzigingen in de bouwregelgeving in werking die ook consequenties heeft voor de plaatsing van antenne-installaties. Vooruitlopend op de wijzigingen per 1 januari 2003 zijn op 15 augustus 2002 antenne-installaties tot 5 meter bouwvergunningsvrij geworden. In een convenant is een aantal voorwaarden afgesproken voor de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot 5 meter. Ook voor antenne-opstelpunten van het C2000-netwerk (het netwerk voor de communicatie van nood- en hulpverleningsdiensten) is vanaf 15 augustus geen bouwvergunning meer nodig. Het convenant is niet van toepassing op het C2000- netwerk. 5 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

6 2 A l g e m e e n Pe r 1 5 a u g u s t u s z i j n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t v i j f m e t e r o p g e n o m e n i n e e n l i j s t v a n b o u w w e r k e n w a a r v o o r g e e n v e r g u n n i n g n o d i g i s i n d e z i n v a n d e Wo n i n g w e t. O o k i s e e n c o n v e n a n t g e t e k e n d w a a r i n d e v o o r w a a r d e n v o o r d i e b o u w v e r g u n n i n g s v r i j h e i d z i j n g e r e g e l d. D e p a r t i j e n Het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de vijf operators, te weten Ben Nederland, Dutchtone, KPN Mobile, Vodafone en O2 zijn de ondertekenaars van het convenant. Het ministerie van Economische Zaken heeft de nota Nationaal Antennebeleid tot stand gebracht. Het convenant is een uitwerking van dit Nationaal Antennebeleid dat het Kabinet in december 2000 heeft vastgesteld en wat door de Tweede Kamer is goedgekeurd. Doel van het convenant is snelle en zorgvuldige plaatsing van antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie mogelijk te maken. DGTP is per 22 juli 2002 overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Het ministerie van VROM is verantwoordelijk voor het landelijke beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieubeheer. Daaruit vloeit voort dat VROM wet- en regelgeving opstelt (zoals de Woningwet en de Wet Milieubeheer), waaraan in beginsel ook het plaatsen van antenne-installaties onderworpen is. De mobiele netwerkoperators hebben een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte gekregen. Om een goede dienstverlening te kunnen blijven garanderen, moeten de vijf operators kunnen beschikken over voldoende antennes. De VNG is de vereniging van en voor alle gemeenten. De VNG stelt de belangenbehartiging centraal en verleent in samenhang daarmee diensten. Zij is het platform voor opinievorming en innovatie. Voordat het convenant tot stand is gekomen heeft de VNG overleg gevoerd met de gemeenten. Door middel van een klankbordgroep, waarin diverse gemeenten vertegenwoordigd waren, zijn de wensen van de gemeenten geïnventariseerd. Deze wensen zijn meegenomen in de onderhandelingen bij het totstandkomen van het convenant. 6 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

7 D e a f s p r a k e n i n h e t c o n v e n a n t Met de volgende gedragsregels die in het convenant zijn vastgesteld dienen alle partijen rekening te houden. 1 P l a a t s i n g s p l a n De operators stellen samen een plaatsingsplan op waarin alle geplande en bestaande antenne-installaties in een gemeente vermeld staan. Op deze manier krijgt de gemeente beter inzicht in het totale aantal antenne-installaties en hun locaties. Als een operator een antenne-installatie op een woongebouw wil plaatsen, moet hij eerst aannemelijk maken dat dit noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer er geen andere geschikte locatie is, of wanneer de plaatsing van zo n antenne-installatie op een woongebouw voorkómt dat de operator op andere gebouwen (of elders in die buurt) meer antenne-installaties moet plaatsen. In het convenant zijn afspraken gemaakt over wat in een plaatsingsplan moet staan en welke procedure de partijen moeten volgen voor de bespreking van het plan. 2 I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Plaatsing van een antenne-installatie op of aan een woongebouw met huurwoningen is niet meer mogelijk wanneer meer dan de helft van de huurders tegen de plaatsing van een antenne-installatie is. In het convenant is daarvoor een procedure afgesproken. Een onafhankelijk administratiebureau coördineert deze instemmingsprocedure en zorgt voor de verspreiding van instemmingsformulieren. Bewoners kunnen op deze formulieren aangeven of ze al dan niet instemmen met de plaatsing van één of meerdere antenne-installaties op hun woongebouw en, zo niet, waarom niet. Het onafhankelijke administratiebureau telt de stemmen. De operator krijgt vervolgens de kans eventuele bezwaren weg te nemen en mag dan een tweede ronde houden om alsnog instemming te krijgen. Per jaar kunnen er per woongebouw maximaal twee instemmingsprocedures met elk twee instemmingsronden plaatsvinden. een ruime veiligheidsmarge doorgevoerd. In het convenant staat dat bij plaatsing van antenne-installaties alle operators in Nederland ervoor zorgen dat de blootstellingslimieten op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden. C Ook antenne-installaties voor C2000 zijn sinds 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij. C2000 is het nieuwe digitale netwerk voor de hulpverleningsdiensten in Nederland. Het is ontworpen om de mobiele communicatie van de brandweer, ambulancediensten, politie en Koninklijke Marechaussee maximaal te ondersteunen en te verbeteren. Zeker bij een gezamenlijk optreden, zoals bij een ramp, is goede communicatie van levensbelang. C2000 maakt snelle, beveiligde communicatie op elk moment mogelijk. Het netwerk bestaat uit zo n 390 opstelpunten met zend- en ontvangstinstallaties, 15 schakelcentrales en een landelijk alarmeringsnetwerk voor personenalarmering. Aan het netwerk worden vervolgens door de afzonderlijke diensten de bijbehorende meldkamersystemen, portofoons, mobilofoons en mobiele dataterminals verbonden. De Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO), een agentschap van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is (onder meer) verantwoordelijk voor het realiseren van het netwerk van C2000 antenne-installaties. 3 Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d De wijze waarop een antenne-installatie bouwvergunningsvrij gebouwd mag worden, is in de Woningwet geregeld. Voor bijzondere gevallen is in het convenant vastgesteld dat gemeenten - in aansluiting op het lokale welstandsbeleid - eisen kunnen stellen aan de kleuren van de techniekkast, de bekabeling en de gevelantennes. Op deze manier kunnen gemeenten ervoor zorgen dat operators bij het plaatsen van antenne-installaties voldoende rekening houden met het lokale straat- en landschapsbeeld. In het convenant is afgesproken dat de gemeenten deze eisen kenbaar maken aan de operators en dat de operators zich aan deze eisen houden. 4 B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Mobiele telecommunicatie maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden. Uit onderzoek blijkt dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de volksgezondheid wanneer de veiligheidslimieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden niet worden overschreden. Deze veiligheidslimieten zijn gebaseerd op informatie uit internationaal wetenschappelijk onderzoek en komen overeen met Europese richtlijnen en het advies van de Nederlandse Gezondheidsraad. Om geen enkel risico te nemen, is in de limieten 7 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

8 3 V ragen en Antwoorden 3. 1 C o n v e n a n t I n d i t h o o f d s t u k v i n d t u e e n o v e r z i c h t v a n d e v r a g e n e n a n t w o o r d e n d i e t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t e n a a n b o d z i j n g e k o m e n. D e v r a g e n e n a n t w o o r d e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n d e v o l g e n d e o n d e r w e r p e n C o n v e n a n t We t- e n r e g e l g e v i n g P l a a t s i n g s p l a n n e n I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Te c h n i e k C O v e r i g e 1 K r i j g t h e t c o n v e n a n t e e n v e r a n k e r i n g i n d e w e t? In artikel 2.2 van het convenant staat dat de rijksoverheid zich inspant om te bevorderen dat het in het convenant geregelde, al dan niet in gewijzigde vorm, wordt vastgelegd in wet- en regelgeving. Hiervoor bestaan momenteel nog geen concrete voorstellen. 2 I s e r a l e e n d a t u m b e k e n d w a n n e e r h e t c o n v e n a n t w o r d t g e ë v a l u e e r d? Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd. De eerste keer 6 maanden na inwerkingtreding van het convenant. 3 D e V N G h e e f t h e t c o n v e n a n t o n d e r t e k e n d. Z i j n d e g e m e e n t e n n u o o k p a r t i j b i j h e t c o n v e n a n t? De gemeenten zijn formeel geen partij bij het convenant. Echter, in artikel 11.3 van het convenant staat dat elke gemeente, als ware zij partij bij het convenant, onherroepelijk gerechtigd is van de operator(s) nakoming te vorderen van de verplichtingen uit de artikelen 3, 4, 10.3 en 11.1 van het convenant. Deze artikelen hebben betrekking op het plaatsingsplan, de visuele inpasbaarheid, de toezegging dat operators geen gebruik zullen maken van een bouwvergunningsvrije antenne-installatie van een derde die zich niet aan de afspraken uit het convenant heeft gehouden, en de boete die de operator kan verbeuren aan een gemeente. Dit kunnen de gemeenten doen zonder tussenkomst van de VNG. Een gemeente heeft dit recht echter niet als deze in gebreke is met de naleving van de procedure die volgens het convenant door de gemeente jegens de operator(s) gevolgd moet worden. De gemeente bindt zich dus als zij de naleving van het convenant eist. 4 Wa t i s h e t g e v o l g a l s e e n g e m e e n t e n i e t m e e w e r k t a a n h e t c o n v e n a n t? Omdat de gemeente formeel geen partij is bij het convenant, is zij niet verplicht zich te houden aan de bepalingen uit het convenant. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de verdere procedures, zoals het vaststellen van het plaatsingsplan. Immers, in het convenant is sprake van wederkerigheid. Hoewel de operators als partij bij het convenant in principe gehouden zijn te voldoen aan alle verplichtingen uit het convenant, kan de gemeente in een dergelijk geval op grond van artikel 11.3 van het convenant niet alsnog nakoming van de bepalingen door de operators eisen, indien ook de operators zich vervolgens niet houden aan de bepalingen. Het plaatsingsplan wordt dan zondermeer vastgesteld. 5 D e g e m e e n t e h e e f t e e n s a m e n v a t t i n g v a n h e t c o n v e n a n t o n t v a n g e n. O n t v a n g t d e g e m e e n t e h e t g e h e l e c o n v e n a n t o o k? Het convenant staat op waar u het kunt downloaden. Tevens kan de Helpdesk van het Nationaal Antennebureau u op aanvraag een exemplaar toesturen. Het telefoonnummer van de Helpdesk is N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

9 6 Wa t z i j n d e v o o r d e l e n v a n h e t c o n v e n a n t v o o r d e g e m e e n t e? Met de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties tot 5 meter hoeft de gemeente geen bouwvergunningen meer te verlenen. Een voordeel van het convenant is dat de gemeente door middel van het plaatsingsplan nog wel geïnformeerd blijft over waar antenne-installaties staan of komen. Bovendien heeft de gemeente de mogelijkheid om (zij het beperkt) aanvullende voorwaarden te stellen. Deze voorwaarden betreffen de kleurstelling van de antenne-installaties. 7 D e g e m e e n t e h e e f t i n h e t v e r l e d e n r e e d s e e n c o n v e n a n t a f g e s l o t e n m e t d e o p e r a t o r s. Wa t b l i j f t e r o v e r v a n h e t e i g e n c o n v e n a n t v a n d e g e m e e n t e? Dat convenant kan geldig blijven voor antenne-installaties hoger dan 5 meter indien de bij dat convenant betrokken partijen daartoe besluiten. 8 H e t c o n v e n a n t s p r e e k t a l l e e n over woongebouwen e n n i e t o v e r f l a t g e b o u w e n. Wa t i s h e t v e r s c h i l? Daar zit geen verschil in. Onder een woongebouw wordt in het convenant een gebouw verstaan waarvan tenminste een woning, niet zijnde een dienstwoning, deel uit maakt terzake van welke woning een natuurlijk persoon een huurovereenkomst heeft. 9 Wa t i s d e w e t t e l i j k e s t a t u s v a n h e t c o n v e n a n t? Het convenant is een afsprakenpakket (rechten en plichten) tussen de partijen die het hebben ondertekend. De afspraken zijn juridisch bindend tussen de partijen. De nakoming ervan kan worden afgedwongen door de bevoegde rechter te Rotterdam. 1 0 I s h e t c o n v e n a n t g e n o t i f i c e e r d b i j d e E u r o p e s e C o m m i s s i e? Ja, de tekst van het convenant is in concept-vorm in maart 2002 aan de Europese Commissie genotificeerd. Na het verstrijken van de drie maanden stand-still periode kon het convenant worden ondertekend (dus in juni 2002). Nationale ontwerp-maatregelen (wet- en regelgeving, maar ook convenanten) met producteisen (technische voorschriften) moeten aan de Europese Commissie worden gemeld. Deze notificatieplicht vloeit voort uit de Notificatierichtlijn die voorziet in preventieve controle door de Commissie en andere EU-Lidstaten op nationale regels die handelsbelemmerend kunnen zijn. Het niet volgen van de notificatie-procedure kan leiden tot de niet-toepasselijkheid van de desbetreffende nationale maatregel. Artikel 6 uit het convenant ziet toe op de blootstellingslimieten van antenne-installaties en bevat technische voorschriften zoals bedoeld in de Notificatierichtlijn. 1 1 Ko m t e r o o i t i n d e t o e k o m s t e e n 6 e o p e r a t o r? Wo r d t d e z e o p e r a t o r d a n o o k p a r t i j b i j h e t c o n v e n a n t? Het is niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk, dat zich in de toekomst een nieuwe operator aandient. In dat geval spant de rijksoverheid zich ervoor in dat de nieuwe operator tot het convenant toetreedt. Nadat de nieuwe operator heeft aangegeven te willen toetreden tot het convenant, vindt toetreding plaats door toezending van deze wens aan de overige partijen (zie ook artikel 12 van het convenant). 1 2 I n d i e n e e n o p e r a t o r e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e g a a t p l a a t s e n, z o n d e r p l a a t s i n g s p l a n, k a n d a n e e n b o e t e w o r d e n o p g e l e g d? Indien een operator overgaat tot plaatsing en daarbij een verplichting al of niet bedoeld niet is nagekomen, kan op grond van artikel 11 van het convenant een boete worden opgelegd. Als eenmaal de operator alsnog zijn verplichtingen is nagekomen, komt de boete weer te vervallen. In dat kader moet het opleggen van een boete ex artikel 11 gezien worden als een herstelsanctie en niet als een strafsanctie, zoals bij een met het strafrecht opgelegde boete. 1 3 Wa t i s d e h o o g t e v a n e e n b o e t e? Indien de gemeente constateert dat een operator zich niet houdt aan een verplichting uit artikel 3 of 4, stelt zij de desbetreffende operator hiervan bij brief met bericht van ontvangst op de hoogte, onder verbeurdverklaring van een boete van M 500 per werkdag, met een maximum van M K a n d e g e m e e n t e n i e t b e t e r e e n d w a n g s o m v r a g e n d a n e e n b o e t e o p l e g g e n? De bestuurlijke handhavingsinstrumenten uit de Algemene wet bestuursrecht, zoals bestuursdwang en de last onder dwangsom, kunnen in het kader van dit convenant niet worden ingeroepen, vanwege het ontbreken van een bij of krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichting. 9 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

10 3 V ragen en Antwoorden 3. 2 We t- e n r e g e l g e v i n g 1 A n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r z i j n b o u w v e r g u n n i n g s - v r i j. I n h e t v e r l e d e n w a r e n a n t e n n e s t o t 5 m e t e r o o k b o u w v e r g u n n i n g s v r i j. Wa t i s e r v e r a n d e r d? Voor 15 augustus 2002 waren antennes tot 5 meter op grond van het destijds geldende artikel 43 uit de Woningwet bouwvergunningsvrij. Echter, volgens een uitspraak van de Raad van State uit 2001 vielen antenne-installaties tot 5 meter niet onder het begrip antenne van artikel 43 uit de Woningwet, voorzover ze tevens een mast en een techniekkast omvatten. Sinds 15 augustus 2002 zijn antenne-installaties tot 5 meter bouwvergunningsvrij, wanneer ze bestaan uit antenne(s) en antennedrager, bedrading en apparatuur of techniekkast(en) met bijbehorende bevestigingsconstructie. 2 D e o p e r a t o r s m o e t e n o n d e r b o u w e n w a a r o m z e o p w o o n g e b o u w e n w i l l e n p l a a t s e n. D i t i s v a a k e e n t e c h n i s c h v e r h a a l. K a n i k d i t v e r h a a l t o e t s e n b i j h e t N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u? Men moet er vanuit gaan dat de operator een plek zoekt daar waar het voor een verantwoorde opbouw van het netwerk noodzakelijk is. Het Nationaal Antennebureau kan uitleggen wat bedoeld wordt met de technische onderbouwing. Het bureau toetst geen frequentieplanning. 3 I s e r v o o r p l a a t s i n g o p m o n u m e n t e n e e n b o u w v e r g u n n i n g n o d i g? Ja, voor het bouwen van antenne-installaties op monumenten als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening, is altijd een bouwvergunning nodig. Dit geldt ook voor het plaatsen van een antenne-installatie in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht (zie art. 43, lid 2, Woningwet). Voor plaatsing op monumenten is dus ook een bouwvergunning nodig als het hier gaat om antenneinstallaties die in andere gevallen bouwvergunningsvrij zouden zijn. Vanaf 1 januari 2003 is een lichte bouwvergunning vereist voor plaatsing van antennes op monumenten. 4 I s h e t p l a a t s e n v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r o o k b o u w v e r g u n n i n g s v r i j g e w o r d e n i n g e b i e d e n w a a r e e n b e s c h e r m d s t a d s - o f d o r p s g e z i c h t v a n t o e p a s s i n g i s? Bij plaatsing van antenne-installaties in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht als bedoeld in de Monumentenwet 1988 is altijd een bouwvergunning nodig. Vanaf 1 januari 2003 geldt hiervoor een lichte bouwvergunning. Plaatsing van antenne-installaties tot 5 meter (en die voor het overige ook voldoen aan de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen) in beschermde stads- of dorpsgezichten is alleen bouwvergunningsvrij wanneer deze beschermde stads- en dorpsgezichten door de gemeente of de provincie zijn aangewezen. 5 E r s t a a t e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n k e r k t o r e n. D e t e c h n i e k k a s t i s n i e t i n p a n d i g o f o n d e r g r o n d s o f o p h e t d a k g e p l a a t s t m a a r s t a a t b u i t e n o p d e g r o n d. I s h i e r d a n e e n b o u w v e r g u n n i n g v o o r n o d i g? Als de techniekkast niet inpandig, ondergronds of op het dak is geplaatst, dan is een bouwvergunning vereist. (Zie Besluit bouwvergunningsvrije en licht- bouwvergunningplichtige bouwwerken). 6 M a g e e n o p e r a t o r m e e r d e r e t e c h n i e k k a s t e n p l a a t s e n b i j é é n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e? In de toelichting op het Besluit bouwvergunningsvrije en licht bouwvergunningplichtige bouwwerken wordt expliciet vermeld dat het is toegestaan om meerdere antennes (inclusief bevestigingsconstructie) aan één antennedrager te bevestigen. Daarbij kunnen ook meerdere techniekkasten worden geplaatst. Een antenne-installatie kan derhalve bestaan uit een antennemast, ten behoeve van meerdere antenne-installaties en ook meerdere techniekkasten. In de regeling wordt geen relatie gelegd tussen het aantal antennes en het aantal techniekkasten. Er geldt derhalve niet een vereiste dat het aantal techniekkasten niet groter mag zijn dan het aantal antennes. Het is dus mogelijk dat er bij een antenne-installatie, twee of meer techniekkasten worden geplaatst. Hiervoor gelden wel de bepalingen van artikel 4 (visuele inpasbaarheid). 7 Wa n n e e r e e n o p e r a t o r m e e r d e r e t e c h n i e k k a s t e n p l a a t s t v o o r é é n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e, m a g d a n d e i n h o u d v a n h e t g e h e e l a a n k a s t e n n i e t m e e r z i j n d a n 2 m 3 o f g e l d t d e z e m a a t v o e r i n g p e r k a s t? Een techniekkast mag niet groter zijn dan 2 m3. Het gaat hierbij om de maatvoering van de afzonderlijk te plaatsen techniekkasten en niet om het totaalvolume van de techniekkasten die onderdeel uitmaken van een antenne-installatie. 8 B i j o n s s t a a n o u d e m a s t e n m e t k a s t e n d i e g r o t e r z i j n d a n 2 m ³. I s h i e r v o o r e e n b o u w v e r g u n n i n g n o d i g? Een techniekkast bij een bouwvergunningsvrije antenne-installatie mag niet groter zijn 2 m³. Indien de techniekkast wel groter is, dan is een bouwvergunning vereist. 9 We h e b b e n v e e l b e z w a r e n o p b o u w v e r g u n n i n g e n l o p e n. H o e g a a n w e h i e r m e e o m n u d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t o t 5 m e t e r b o u w v e r g u n n i n g s v r i j z i j n g e w o r d e n? Alle antenne-installaties t.b.v. mobiele telecommunicatie tot 5 meter die vóór 15 augustus 2002 zijn geplaatst en voldoen aan het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, zijn met ingang van 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij geworden. Op dat moment is er geen sprake meer van een overtreding en bestaat er dus geen bevoegdheid meer om handhavend op te treden. Zaken die bij de rechter liggen, hebben wel een geldende status en daarbij is de uitspraak van de rechter doorslaggevend. 1 0 Wa a r o m i s e r g e e n o v e r g a n g s r e c h t o m p r o c e d u r e s i n h e t k a d e r v a n b o u w v e r g u n n i n g e n v o o r a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s a f t e h a n d e l e n? Een bouwvergunningprocedure is voor een aanvrager belastend. Wanneer regelgeving in werking treedt, die de bedoelde belasting beperkt of wegneemt (dus in het voordeel van de aanvrager is), dan is de behoefte aan overgangsrecht doorgaans niet aanwezig. In het voorliggende geval van de antenne-installaties gaat dit onverkort op. 1 0 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

11 1 1 B i j e e n b o u w v e r g u n n i n g w o r d t n o r m a a l g e s p r o k e n e e n l e g e s n o t a g e z o n d e n. I s h e t m o g e l i j k o m b i j h e t i n d i e n e n v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n l e g e s t e h e f f e n? Bij het verlenen van een bouwvergunning kan de gemeente leges heffen. In geval van een bouwvergunningsvrije antenne-installatie en een plaatsingsplan is dit niet mogelijk. Het plaatsingsplan is gebaseerd op het convenant en niet op een wet. Daarom is er geen basis voor het heffen van leges. 1 2 I s p l a n s c h a d e v a n t o e p a s s i n g b i j b o u w v e r g u n n i n g s v r i j e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? H o e i s d i t g e r e g e l d i n h e t c o n v e n a n t? Bij bouwvergunningsvrije bouwwerken is er nooit sprake van recht op planschade. Dit is dus ook niet geregeld in het convenant. 1 3 We m o g e n n u g e e n p l a n s c h a d e m e e r v e r h a l e n. H o e g a a t u d i t o p l o s s e n? Planschade kan slechts voortvloeien uit de vaststelling of wijziging van een bestemmingsplan, dan wel een vrijstelling of ontheffing van de bepalingen in een bestemmingsplan. Als er vergunningsvrij gebouwd mag worden zal dat dus niet aan de orde zijn. Als iemand schade heeft van het plaatsen van een bouwvergunningsvrije antenne, dan kan hij in een civiele procedure de eigenaar aansprakelijk stellen uit onrechtmatige daad. 1 4 M o e t d e g e m e e n t e h e t b e s t e m m i n g s p l a n a a n p a s s e n a l s z e e e n b o u w v e r g u n n i n g v e r l e e n t? Allereerst moet bezien worden of de aanvraag voor een bouwvergunning past in het vigerende bestemmingsplan. Zo ja, dan kan en moet de bouwvergunning verleend worden. De praktijk leert dat dit meestal niet het geval is. In een dergelijk geval zal de gemeente er toe kunnen overgaan het bestemmingsplan te wijzigen of een vrijstelling of ontheffing van de bepalingen te verlenen, om aldus de weg vrij te maken voor het verlenen van een bouwvergunning. Dit is een bestuurlijke afweging. 1 5 H o e z i t h e t a l s d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s t r i j d i g i s m e t d e g e b r u i k s v o o r s c h r i f t e n u i t h e t b e s t e m m i n g s p l a n? Artikel 20 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bepaalt dat de voorschriften van het bestemmingsplan buiten toepassing blijven voor zover deze betrekking hebben op het gebruik van bouwwerken en standplaatsen die voldoen aan de voorschriften die zijn gegeven bij de AMvB, bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van een GSM antenne-installatie in de daarbij behorende functie, te weten het verzenden en ontvangen van signalen voor mobiele telecommunicatie. De gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan kunnen een zodanig gebruik van een dergelijke antenne-installatie niet in de weg staan wanneer die antenne-installatie conform de voorschriften van dit besluit bouwvergunningsvrij is geplaatst en ook conform het in dit besluit aangegeven gebruiksdoel wordt gebruikt. De gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan spelen echter wel een rol wanneer het gebruik van het bouwvergunningsvrij gebouwde bouwwerk afwijkt van het in onderhavig besluit aangegeven gebruiksdoel. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de GSM antenne-installatie uit bovenstaand voorbeeld gebruikt wordt voor een ander doel dan mobiele communicatie, bijvoorbeeld als omroepzender of voor de bevestiging van reclame-uitingen. In dat geval herleven de gebruiksvoorschriften uit het bestemmingsplan en kan handhavend worden opgetreden als het gerealiseerd gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Gebruik van een bouwvergunningsvrij gebouwd bouwwerk dat afwijkt van de kenmerkende functie van zo n bouwwerk is dus wel aan de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan onderworpen. 1 6 Wa t m o e t d e g e m e e n t e d o e n a l s e e n o p e r a t o r e e n a n t e n n e m a s t p l a a t s t m e t e e n h o o g t e v a n m e e r d a n 5 m e t e r z o n d e r b o u w v e r g u n n i n g. Er is dan sprake van een overtreding van het verbod uit artikel 40 Woningwet, waartegen het college van B en W bestuursdwang kan toepassen. 1 7 E r z o u n a t u u r l i j k e e n w o u d v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s k u n n e n o n t s t a a n. Ko m t e r d a n e e n a n d e r e v e r g u n n i n g s p l i c h t? Daar ziet de overheid momenteel geen aanleiding toe. Het convenant wordt jaarlijks geëvalueerd; de eerste keer na zes maanden. Mocht uit de evaluatie blijken dat het leidt tot ongewenste situaties dan worden aanpassingen doorgevoerd. 1 8 O p e r a t o r s h e b b e n l i c e n t i e s g e k r e g e n. I n h o e v e r r e z i j n d e g e m e e n t e n v e r p l i c h t m e e t e w e r k e n? Er is geen verplichting om mee te werken, maar het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen dat een infrastructuur voor mobiele telecommunicatie gerealiseerd wordt. 1 9 H e b b e n o p e r a t o r s e e n o n t e i g e n i n g s b e v o e g d h e i d v o o r b i j v o o r b e e l d p l a a t s i n g i n n a t u u r g e b i e d e n? Onteigeningsbevoegdheid is voorbehouden aan de overheid en is alleen van toepassing als het nadrukkelijk van algemeen belang is. Daarvan kan in dit geval geen sprake zijn. Burgemeester en wethouders kunnen een bouwvergunning geven voor opstelpunten hoger dan 5 meter, mits het bestemmingsplan dat toelaat. De eigenaar van een locatie zal altijd privaatrechtelijk in moeten stemmen met de plaatsing. Als de aanvraag door de grondeigenaar wordt geweigerd, zal overleg moeten plaatsvinden tussen de partijen en/of gekeken moeten worden naar een alternatief voor deze locatie. 2 0 M o g e n z e n d a m a t e u r s b o u w v e r g u n n i n g s v r i j b o u w e n? Antennes voor zendamateurs zijn vanaf 1 januari 2003 bouwvergunningsvrij, mits voldaan wordt aan de volgende kenmerken: Indien de hoogte van de antenne, met antennedrager, gemeten vanaf de voet of indien deze is bevestigd aan de gevel, gemeten vanaf het punt waarop de antenne, met antennedrager, het dakvlak kruist minder is dan 5 meter. Overigens maken antenne-installaties van zendamateurs geen onderdeel uit van het convenant. 1 1 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

12 3 V ragen en Antwoorden 3. 3 P l a a t s i n g s p l a n n e n 1 H o e k o m t e e n p l a a t s i n g s p l a n t o t s t a n d? Als een operator een nieuwe antenne-installatie wil bouwen wordt dit via MoNet (samenwerkingsverband mobiele operators) doorgegeven aan de andere operators. Binnen twintig werkdagen geven de andere operators hun wensen aan voor de betreffende gemeente. Indien alle wensen van de verschillende operators bekend zijn, worden de gegevens door MoNet verzameld en verwerkt in een plaatsingsplan. Het plaatsingsplan wordt vervolgens naar de gemeente gestuurd. Binnen 15 werkdagen kan een gemeente aangeven het plan te willen bespreken. Indien dit het geval is, wordt het plan vervolgens binnen 30 werkdagen besproken tussen gemeente en operators. Mochten de partijen geen overeenstemming bereiken dan zullen zij binnen 10 werkdagen een tweede bespreking houden. Ongeacht de uitkomst van die bespreking wordt het plaatsingsplan als vaststaand beschouwd en wordt dit schriftelijk vastgelegd. Een dag na deze tweede bespreking wordt het plaatsingsplan - al of niet met overeengekomen aanpassingen dan ook automatisch als vaststaand beschouwd. Indien een gemeente geen belangstelling heeft het plaatsingsplan te bespreken, dan zal het plaatsingsplan na het verstrijken van 15 werkdagen na verzending, dan wel eerder indien een gemeente dit te kennen geeft, als vaststaand worden beschouwd (zie stroomschema op de omslag). 2 Wa t i s d e f u n c t i e v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n? De gemeenten inzicht en duidelijkheid geven over de te plaatsen (bouwvergunningsvrije en bouwvergunningplichtige) antenne-installaties en reeds geplaatste antenne-installaties in hun gemeente. 3 Z i j n e r c o n c r e t e e i s e n w a a r a a n e e n p l a a t s i n g s p l a n m o e t v o l d o e n? Een plaatsingsplan bevat een voldoende duidelijke kaart van het grondgebied waarop het plaatsingsplan betrekking heeft. Op deze kaart staan alle reeds bestaande vergunningsvrije antenne-installaties (bijvoorbeeld op basis van een eerder plaatsingsplan) aangegeven. Voorts zijn zo veel mogelijk de exacte locaties voor geplande vergunningsvrije antenne-installaties aangegeven. Daarnaast bevat het plaatsingsplan, omwille van het overzicht, de locaties van reeds bestaande en geplande vergunningplichtige antennes (zie artikel 3.3 van het convenant). 4 I s e r b i j d e b e s p r e k i n g v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n o o k e e n v ó ó r o v e r l e g m o g e l i j k? Het is niet de bedoeling dat er nog een vooroverleg plaatsvindt. Als er bij de eerste bespreking van het plaatsingsplan geen overeenstemming wordt bereikt, is er nog een tweede mogelijkheid om te overleggen. Gemeenten kunnen de wens tot een vooroverleg uiteraard wel neerleggen bij de operators. 5 H e e f t d e g e m e e n t e i n v l o e d o p d e t o t s t a n d k o m i n g v a n e e n p l a a t s i n g s p l a n? Het concept plaatsingsplan wordt gemaakt door de mobiele operators (MoNet). Wensen en eisen kan een gemeente tijdens de bespreking van het plan kenbaar maken. 6 Wi e i s e r b i n n e n d e g e m e e n t e g e m a n d a t e e r d o m d e o n t v a n g s t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n t e b e v e s t i g e n? H e t c o l l e g e v a n B e n W o f d e R a a d? Dit is afhankelijk van hoe een gemeente de mandatering heeft geregeld. 7 D e g e m e e n t e n v i n d e n d e r e a c t i e t i j d v a n 1 5 w e r k d a g e n t e k o r t o m t e r e a g e r e n o p h e t p l a a t s i n g s p l a n. I s h i e r i e t s a a n t e v e r a n d e r e n? Nee, dit is opgenomen in artikel 3 van het convenant. In onderling overleg met de operator kan hier eventueel van worden afgeweken. Mocht evenwel de termijn in zijn algemeenheid niet haalbaar blijken, dan kan dit worden meegenomen in de evaluatie van het convenant. 8 Z i j n d e o p e r a t o r s v e r p l i c h t g e z a m e n l i j k e e n p l a a t s i n g s p l a n i n t e d i e n e n b i j d e g e m e e n t e n? Ja, de operators moeten volgens het convenant gezamenlijk een plaatsingsplan indienen. De initiërende operator vraagt aan de andere operators of zij mee willen werken aan een plaatsingsplan voor een bepaalde gemeente. Indien een operator niet kenbaar maakt aan de initiërende operator dat zij wil deelnemen aan de opstelling van het plaatsingsplan, staat vast dat voor de periode dat het plaatsingsplan geldig is er door de betreffende operator(s) geen nieuwe vergunningsvrije antenne-installatie(s) geplaatst word(t)(en) in het door het plaatsingsplan bestreken gebied. Met inachtneming van het bepaalde in art van het convenant. 9 A a n w i e w o r d t h e t p l a a t s i n g s p l a n g e c o m m u n i c e e r d? I s h e t o p e n b a a r? MoNet communiceert het plaatsingsplan aan de betreffende gemeente. Het plaatsingsplan bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens die als basis dienen voor het gesprek dat plaatsvindt tussen MoNet en de gemeente. Het plaatsingsplan mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Wanneer de gemeente wordt gevraagd het plaatsingsplan openbaar te maken, geldt de Wet Openbaarheid van Bestuur. 1 0 We l k e g a r a n t i e k a n w o r d e n g e g e v e n d a t h e t p l a a t s i n g s p l a n n i e t z o m a a r w o r d t v e r a n d e r d? Indien tijdens de looptijd van het plaatsingsplan wijziging van het geldende plaatsingsplan noodzakelijk is, zendt de operator een aangepast plaatsingsplan aan de betreffende gemeente. Als de wijziging van marginale aard is (minder dan 10% van het totale aantal antenne-installaties dat aangegeven staat in het plaatsingsplan), dan hoeft de operator in dit geval slechts de wijzigingen door te geven. De operators hebben op basis van artikel 3.5 van het convenant een inspanningsverplichting om zo min mogelijk tot tussentijdse wijzigingen over te gaan. 1 2 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

13 1 1 Wa t t e d o e n m e t e e n o u d p l a a t s i n g s p l a n t e r w i j l e r e e n n i e u w p l a n i s i n g e d i e n d? M o e t e n w i j h i e r a a n m e e w e r k e n a l s g e m e e n t e? Indien de operators ten tijde van de inwerkingtreding van dit convenant reeds een gezamenlijk plan met betrekking tot de plaatsing van vergunningsvrije antenne-installaties bij een gemeente hebben ingediend, kunnen de operators en de betreffende gemeente schriftelijk een overgangsperiode van maximaal één jaar overeenkomen waarin dit plan geldt als plaatsingsplan. Voorts kunnen de operators en de gemeente overeenkomen dat het hiervoor genoemde plaatsingsplan gedurende de overgangsperiode als vastgesteld moet worden beschouwd. Indien een overgangsperiode wordt overeengekomen, dragen de operators, indien zij voornemens zijn nieuwe antenne-installaties te plaatsen, tijdig zorg voor een nieuw plaatsingsplan dat uiterlijk ten tijde van het verstrijken van de overgangsperiode wordt vastgesteld. 1 2 E r z i j n g e m e e n t e n d i e z e l f e e n p l a a t s i n g s p l a n h e b b e n g e m a a k t. Wo r d t h i e r r e k e n i n g m e e g e h o u d e n? Het zijn de operators die in de zin van het convenant plaatsingsplannen maken. Operators proberen bij het opstellen van het plaatsingsplan zoveel mogelijk rekening te houden met de plannen van die gemeenten. 1 3 I n h e t p l a a t s i n g s p l a n s t a a n z o e k g e b i e d e n i n n a t u u r- g e b i e d e n ( b i j v o o r b e e l d d e Ve l u w e ). Z i j n d e z e l o c a t i e s b o u w v e r g u n n i n g s v r i j? Als een vrijstaande mast in een natuurgebied wordt geplaatst, moet de operator altijd een bouwvergunning aanvragen. Deze masten zijn immers altijd hoger dan vijf meter. Het voordeel van zo n mast is dat meerdere operators er gebruik van kunnen maken (sitesharing). 1 4 Wa t z i j n d e c r i t e r i a v o o r g o e d e r a d i o d e k k i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e? In de eerste plaats is er voor een goede bedekking voldoende signaal/veldsterkte nodig, zowel binnen als buiten. In de tweede plaats moet het netwerk over voldoende capaciteit en/of kwaliteit beschikken om alle gesprekken af te kunnen handelen. 1 5 Wa t g e b e u r t e r m e t i l l e g a l e a n t e n n e - o p s t e l p u n t e n n u h e t c o n v e n a n t i n w e r k i n g i s g e t r e d e n? Alle antenne-installaties die voldoen aan de voorwaarden (o.a minder dan 5 meter) die staan beschreven in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, zijn sinds 15 augustus 2002 bouwvergunningsvrij. Het illegale karakter komt daarmee te vervallen. 1 6 H o e z i t h e t m e t s i t e s h a r i n g t u s s e n d e o p e r a t o r s b i j e e n o p s t e l p u n t? In de Telecommunicatiewet staat dat telecomoperators over en weer verplicht zijn te voldoen aan redelijke verzoeken tot medegebruik van antenne-opstelpunten, mits dit technisch mogelijk is. In het convenant staat bovendien dat operators in het plaatsingsplan zo veel mogelijk voorzien in medegebruik. Sitesharing is niet te verwarren met site courtesy, waarbij meerdere operators antenneinstallaties hebben op bestaande bebouwing. 1 7 Wi e z i e t t o e o p d e n a l e v i n g v a n d e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t p l a a t s i n g v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Bouwvergunningsvrije antenne-installaties moeten worden gebouwd volgens de regels gesteld in het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. De gemeente ziet toe op de naleving hiervan. Tijdens de bespreking van het plaatsingsplan kan er overeenstemming worden bereikt over de gewenste locaties en aanvullende eisen. De gemeente ziet eveneens toe op de naleving van de gemaakte afspraken met betrekking tot het plaatsingsplan en de visuele inpasbaarheid. 1 8 I n d i e n d e g e m e e n t e n o g g e e n w e l s t a n d s n o t a h e e f t, h o e m o e t d e g e m e e n t e d a n h a n d e l e n m e t h e t p l a a t s i n g s p l a n ( e n m e e r s p e c i f i e k m e t d e v i s u e l e i n p a s b a a r h e i d )? Voor de welstandsnota geldt met ingang van 1 januari 2003 een overgangstermijn van 18 maanden. Indien de gemeente eisen wil stellen m.b.t. kleurstellingen, moeten deze kenbaar worden gemaakt aan de operator bij de uitnodiging tot een gesprek over het plaatsingsplan. Vanaf 1 juli 2004 kan welstand alleen worden getoetst aan de welstandsnota. Als er dan geen criteria voor visuele inpasbaarheid van antenne-installaties zijn opgenomen, kan er dus geen welstandstoets worden uitgevoerd. 1 9 K a n e e n b o u w v e r g u n n i n g s a a n v r a a g v o o r p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e w o r d e n i n g e d i e n d z o n d e r d a t e e n p l a a t s i n g s p l a n w o r d t o v e r l e g d? Het convenant betreft bouwvergunningsvrije antenne-installaties. Voor de bouwvergunningplichtige antenne-installaties is het indienen van een plaatsingsplan geen voorwaarde. Als een operator een bouwvergunningplichtige antenne wil bouwen, kan zij dus te allen tijde een aanvraag voor een bouwvergunning indienen bij de gemeente. 2 0 G e l d t e e n p l a a t s i n g s p l a n o o k v o o r t i j d e l i j k e a n t e n n e - o p s t e l p u n t e n? Nee, een tijdelijk antenne-opstelpunt is meestal hoger dan 5 meter en dus bouwvergunningplichtig. Een plaatsingsplan is vereist wanneer een operator een vergunningsvrije antenne wil plaatsen. Voor een tijdelijke mast kan een operator dus gewoon een tijdelijke vergunning aanvragen ook al ligt er geen plaatsingsplan. Een tijdelijke mast valt buiten het plaatsingsplan. Indien het tijdelijk opstelpunt niet hoger is dan vijf meter en het om een jaarlijks terugkerende behoefte aan capaciteit gaat (bijv. een jaarlijks evenement waar veel gebeld wordt), ligt het voor de hand een dergelijk opstelpunt in het plaatsingsplan mee te nemen. 2 1 Wo r d e n d e b o u w v e r g u n n i n g p l i c h t i g e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o o k i n h e t p l a a t s i n g s p l a n v e r m e l d? Ja, voor het overzicht worden alle antennes in het plan opgenomen. Zowel de gerealiseerde als de geplande antenne-installaties. Per antenne-installatie wordt aangegeven of er (volgens de operators) wel of geen bouwvergunning vereist is. 1 3 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

14 3 V ragen en Antwoorden 3. 4 I n s t e m m i n g s p r o c e d u r e 2 2 Wa t b e t e k e n t h e t z o e k g e b i e d o p h e t p l a a t s i n g s p l a n? Het zoekgebied geeft aan dat de betreffende operator binnen een bepaald gebied op zoek is naar een geschikte locatie. Dit kan zowel een daklocatie als een mast zijn. Als meerdere operators hetzelfde zoekgebied hebben, kan sitesharing een goede optie zijn, als er tenminste uiteindelijk gekozen wordt voor een vrijstaande mast. 2 3 O o k a l l e ( l i c h t ) b o u w v e r g u n n i n g p l i c h t i g e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s m a k e n d e e l u i t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n. H o e w e e t m e n d a t d e h o o g t e v a n d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e c o r r e c t i s? Bij het indienen van het plaatsingsplan is het de verantwoordelijkheid van de operators correcte informatie te verstrekken. Voor de bouwvergunningplichtige antenne-installaties dient de operator bouwtekeningen te overleggen waarop de hoogte vermeld staat. Uiteraard kan de gemeente handhavend optreden als blijkt dat de geplaatste antenne-installatie niet aan de voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet. 2 4 I s h e t m o g e l i j k o m e e n g r o t e r e s c h a a l v e r d e l i n g v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n t e k r i j g e n o f e v e n t u e e l e e n d i g i t a l e v e r s i e? Op dit moment is dat niet mogelijk. MoNet onderzoekt wat hiervoor de mogelijkheden zijn. 2 5 I n s o m m i g e g e m e e n t e n w o r d t e e n v e r z o e k i n g e d i e n d v o o r d e p l a a t s i n g v a n e e n m a s t i n h e t b u i t e n g e b i e d. K a n d e g e m e e n t e e e n g o e d e o n d e r b o u w i n g k r i j g e n? E e n o n d e r b o u w i n g m a a k t n a m e l i j k g e e n d e e l u i t v a n h e t p l a a t s i n g s p l a n. Ja, iedere mobiele operator kan voor een goede onderbouwing zorgen waar het vergunningplichtige antenne-installaties betreft. De onderbouwing maakt veelal deel uit van de vergunningsaanvraag. Opgemerkt zij dat er nooit zomaar een mast wordt geplaatst omdat de kosten daarvan erg hoog zijn. Dit soort locaties zijn vaak geschikt voor sitesharing. In het geval dat er een ruimtelijke onderbouwing in de zin van artikel 19 lid 1 bedoeld wordt, moet deze door de gemeente geleverd worden. 2 6 S t a a t i n e e n p l a a t s i n g s p l a n o o k h e t v e r z o r g i n g s g e b i e d v a n d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Nee, het plaatsingsplan geeft alleen aan wat de locaties zijn. Er wordt geen inzicht gegeven in de radiodekking. 2 7 H o e d i e n t d e g e m e e n t e o m t e g a a n m e t r e e d s i n g e d i e n d e b o u w a a n v r a g e n v o o r a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s d i e n u b o u w - v e r g u n n i n g s v r i j z i j n? De aanvraag moet teruggestuurd worden met de vermelding dat er geen vergunning meer nodig is. Er moet wel een plaatsingsplan overhandigd worden voordat er gebouwd gaat worden, tenzij in onderling overleg anders wordt overeengekomen. 1 H e b b e n o m w o n e n d e n o o k i n s p r a a k b i j e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e? Nee, alleen bewoners in de zin van het convenant van het desbetreffende woongebouw hebben instemmingsrecht. 2 H o e g a a t d e i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e i n z i j n w e r k? De instemmingsprocedure is beschreven in artikel 5 van het convenant. Een operator die plaatsing van een antenne op een woongebouw overweegt, dient daartoe eerst toestemming aan de eigenaar te vragen. Daarna schrijft de initiërende operator andere operators aan met betrekking tot deelname aan de instemmingsronde. Binnen 20 werkdagen kunnen operators aangeven of ze willen deelnemen aan deze procedure. De operators schakelen een onafhankelijk gecertificeerd administratiebureau in (de zo genaamde teller). De teller verzendt één instemmingsaanvraag per huisadres. De aanvraag bevat onder meer een antwoordformulier (zie bijlage 4 van het convenant). Bewoners retourneren het antwoordformulier binnen 20 werkdagen na dagtekening van het formulier. De teller telt de teruggestuurde antwoordformulieren op de eerste werkdag na de uiterste inleverdatum. De teller maakt vervolgens de uitkomst bekend aan de bewoners binnen 10 werkdagen na de telling. Indien er instemming is bereikt, mag de antenne-installatie geplaatst worden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan 30 werkdagen na de datum van bekendmaking van de uitkomst een tweede instemmingsronde gehouden worden. Is wederom geen instemming bereikt dan gaat plaatsing van de antenne-installatie niet door. Per kalenderjaar kan niet meer dan tweemaal een instemmingsprocedure worden gehouden voor hetzelfde woongebouw, behoudens bijzondere omstandigheden (zie het stroomschema op de omslag). 3 Wa t g e b e u r t e r a l s b i j e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e v a n d e b e w o n e r s e r m a a r 5 0 a a n w e z i g z i j n? Instemming wordt schriftelijk gegeven, dus is er geen sprake van aanwezigheid. De plaatsing van een antenne-installatie gaat niet door als uit de instemmingsprocedure blijkt dat 50% + 1 van de bewoners tegen plaatsing van de antenne-installatie zijn. Dit is onafhankelijk van het aantal reagerende bewoners. De 50% + 1 regel geldt voor de huisadressen en niet voor de aanwezige bewoners. Overigens hebben bewoners 20 werkdagen om te reageren. 4 B i j p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n k a n t o o r g e b o u w w o r d t e r g e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e g e h o u d e n. Wa a r o m n i e t? Bij het vaststellen van het convenant is besloten om redenen van maatschappelijke acceptatie en betrokkenheid slechts een instemmingprocedure te houden voor gebouwen waarin in principe 24 uur per dag wordt geleefd. Kantoorgebouwen vallen hier niet onder. 5 Wo r d t b i j p l a a t s i n g v a n e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n v e r z o r g i n g s t e h u i s o o k e e n i n s t e m m i n g s r o n d e g e h o u d e n? Alleen wanneer bewoners van een verzorgingstehuis een individuele, op naam gestelde, huurovereenkomst hebben, wordt een verzorgingstehuis aangemerkt als zijnde een woongebouw, waar een instemmingsprocedure moet worden gehouden. In veel gevallen hebben de bewoners van een verzorgingstehuis niet een huurovereenkomst sec gesloten, maar is sprake van een allesomvat- 1 4 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

15 3. 5 Vi s u e l e i n p a s b a a r h e i d tende overeenkomst tot verzorging van de desbetreffende persoon, waarvan de bewoning van het verzorgingstehuis slechts een onderdeel uitmaakt. Er zal waarschijnlijk in dergelijke gevallen ook niet een aparte huurprijs zijn afgesproken. 6 K r i j g e n d e m e n s e n d i e m e e d o e n a a n e e n i n s t e m m i n g s r o n d e o o k e e n f i n a n c i ë l e v e r g o e d i n g? Nee, hiervoor krijgen zij geen vergoeding. 7 H e b b e n e i g e n a r e n v a n e e n w o o n g e b o u w o o k i n s p r a a k? Eigenaren van een gebouw moeten altijd uitdrukkelijk toestemming geven voor het plaatsen van een antenne-installatie. Zij zijn immers eigenaar van het pand. In het geval dat een eigenaar van een woongebouw niet toestaat dat er voor zijn gebouw met huurders (bewoners) een instemmingsprocedure wordt gehouden, zal de operator moeten afzien van toekomstige plaatsing, ook al was er wel overeenstemming met de eigenaar over plaatsing. 8 I s e r e e n i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e n o d i g b i j e e n v e r e n i g i n g v a n e i g e n a r e n? Nee. Een vereniging van eigenaren is eigenaar van het gebouw waar de antenne-installatie op moet komen. Zij moet dus altijd uitdrukkelijk toestemming geven voor het plaatsen van een antenne-installatie. Hoe die procedure is geregeld, is afhankelijk van de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging van eigenaren. Er is dus geen verplichting zoals bedoeld in het convenant. 1 D e g e m e e n t e i s v a n m e n i n g d a t s i l o s e n w i n d t u r b i n e s l a n d s c h a p s v e r v u i l i n g v e r o o r z a k e n. D e z e b o u w w e r k e n v o r m e n e c h t e r v a a k o p s t e l p u n t e n v o o r a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s. Z i j n d e o p e r a t o r s b e r e i d o m m e e t e w e r k e n a a n h e t v e r w i j d e r e n v a n d e z e o p s t e l p u n t e n? Het is hier vaak niet een kwestie van niet willen meewerken. Indien de boer zijn silo laat afbreken, zal de operator op zoek moeten gaan naar een andere locatie. Dan is het probleem opgelost. De praktijk is echter vaak anders. De boer ontvangt een vergoeding voor de antenne-installatie op de silo en zal aan de sloop derhalve niet zo snel meewerken. 2 Wa a r o m z o r g e n d e o p e r a t o r s e r n i e t v o o r d a t d e a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s m o o i e r w o r d e n? B i j v o o r b e e l d d o o r e e n v o r m g e v e r i n t e s c h a k e l e n o f a n d e r e m o d e l l e n m a s t e n t e m a k e n? In het convenant en in het Besluit bouwvergunningsvrije- en licht-bouwvergunningplichtinge bouwwerken is aandacht voor visuele inpasbaarheid. Soms zijn er locaties die om aanvullende maatregelen vragen. Antenne-installaties worden dan verstopt of gecamoufleerd; dat is echter zeer kostbaar en gebeurt alleen bij uitzondering. Gemeenten kunnen in de welstandsnota andere voorwaarden laten opnemen over de kleur. Grote masten in een buitengebied proberen operators zo veel mogelijk weg te laten vallen in de omgeving. 3 I s d e p l a a t s i n g v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o p w i n d m o l e n s b o u w v e r g u n n i n g s v r i j? Dit is bouwvergunningsvrij, mits voldaan wordt aan de volgende punten: a) de hoogte van de antenne-installatie, met antennedrager, gemeten vanaf de voet is minder dan 5 meter. b) de antenne-installatie is geplaatst op een hoogte van meer dan 3 meter, gemeten vanaf het bij het bouwwerk aansluitende terrein. c) de techniekkast is inpandig of ondergronds geplaatst, dan wel op de grond geplaatst en kleiner dan 2m3. 4 I n o n z e g e m e e n t e s t a a t e e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e o p e e n k e r k t o r e n. D e o m g e v i n g h e e f t b e z w a a r. Ku n n e n w e h i e r n o g i e t s a a n d o e n? Mits de antenne-installatie voldoet aan de eisen uit het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, kunt u hier niets meer aan veranderen. Alleen als de antenne-installatie niet aan alle voorwaarden voor bouwvergunningsvrij bouwen voldoet, kan handhavend worden opgetreden. Bij het plaatsen van de antenne-installatie heeft het kerkbestuur hier waarschijnlijk toestemming voor gegeven. 1 5 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

16 3 V ragen en Antwoorden 3. 6 B l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n 1 Wa a r o m z i j n b e w o n e r s t e g e n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o p h u n d a k e n w a a r o m z i j n z e z o o n g e r u s t? De ongerustheid wordt vaak veroorzaakt door te weinig kennis van de effecten van een antenne-installatie. Het Nationaal Antennebureau is een onafhankelijk bureau van de overheid (Agentschap Telecom) dat tracht door middel van voorlichting kennis over antenne-installaties te vergroten en zo de ongerustheid bij bewoners weg te nemen. 2 Wi e c o n t r o l e e r t o f d e b l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n n i e t w o r d e n o v e r s c h r e d e n? Het Antennebureau gaat samen met de afdeling Handhaving van het Agentschap Telecom steekproefsgewijs metingen uitvoeren om de blootstelling te meten. Dit zal in de loop van 2003 gedaan worden op circa 50 willekeurig gekozen locaties. De resultaten hiervan worden meegenomen bij de evaluatie van het convenant. 3 H o e z i t h e t m e t d e b l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n b i j h e t p l a a t s e n v a n e e n m a s t? Mobiele telecommunicatie maakt gebruik van radiofrequente elektromagnetische velden. Uit onderzoek blijkt dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de volksgezondheid wanneer de veiligheidslimieten voor blootstelling aan elektromagnetische velden niet worden overschreden. In het convenant staat dat bij plaatsing van antenne-installaties alle operators in Nederland ervoor zorgen dat de blootstellingslimieten op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden. Om zeker te stellen dat in woningen de limieten niet worden overschreden, zorgen alle operators ervoor dat ook ter hoogte van de dakbedekking en aan de buitenkant van de gevels, voor zover zich daar direct aansluitend een woning bevindt, de blootstellingslimieten niet worden overschreden. 6 H o e m o e t e n b e z w a r e n t e n a a n z i e n v a n b l o o t s t e l l i n g - l i m i e t e n a f g e h a n d e l d w o r d e n? Bezwaren tegen het verlenen van een bouwvergunning op grond van gezondheid zijn ongegrond. Ten aanzien van vergunningsvrije antenne-installaties kunnen er geen bezwaren gemaakt worden; bij een woongebouw hebben de bewoners (huurders) echter wel het instrument van instemming. 7 Wa a r o m w o r d t e r g e e n l a n d e l i j k e c a m p a g n e g e v o e r d o m m e n s e n t e l a t e n w e t e n d a t a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s n i e t s c h a d e l i j k z i j n? Vorig jaar is onderzocht of burgers belangstelling hebben voor informatie over antennes. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat informatie over antenne-installaties alleen gewenst is bij personen die direct met een antenne-installatie te maken krijgen. Het Antennebureau heeft wel folders voor burgers over antennes en gezondheid. Medio 2003 volgt een Europese voorlichtingscampagne inzake antenne-installaties en gezondheid. 4 Wo r d t e r n o g o n d e r z o e k g e d a a n n a a r d e e f f e c t e n v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o p d e g e z o n d h e i d? H o e z i t h e t m e t d e l a n g e t e r m i j n e f f e c t e n? Er wordt voortdurend onderzoek gedaan naar dit onderwerp. De Gezondheidsraad volgt de internationale ontwikkelingen en rapporteert jaarlijks aan de overheid. Een voorbeeld van onderzoek is het EMF project van de Wereld Gezondheids Organisatie, te vinden op 5 Wa a r k u n n e n b u r g e r s t e r e c h t a l s z e z i c h z o r g e n m a k e n o v e r d e e f f e c t e n v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s o p h u n g e z o n d h e i d? Burgers kunnen met hun vragen en klachten terecht bij het Nationaal Antennebureau. Het Antennebureau probeert door middel van voorlichting deze zorg weg te nemen. In het convenant is geregeld dat bewoners van woongebouwen geïnformeerd worden en instemmingsrecht hebben. 1 6 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

17 3. 7 Te c h n i e k 1 Wa n n e e r i s e r s p r a k e v a n s i t e s h a r i n g e n h o e v e e l o p e r a t o r s k u n n e n e r b i j s i t e s h a r i n g s a m e n g a a n? Er is sprake van sitesharing als meerdere operators gebruik maken van dezelfde mast. Hoeveel antenne-installaties van verschillende operators geplaatst worden, is afhankelijk van de plaatselijke situatie. Denk hierbij aan radioplanning, hoogte en sterkte van de mast. 2 Z i j n i n d e t o e k o m s t n o g v e e l n i e u w e m a s t e n n o d i g? Er communiceren inmiddels 12 miljoen Nederlanders per mobiele telefoon. Om aan de groeiende capaciteitsvraag te blijven voldoen, worden er per jaar enkele honderden locaties bijgebouwd. Voor UMTS zijn nieuwe antennes nodig, maar deze worden in de beginfase vooral bijgeplaatst op bestaande antennelocaties. Voorts zal het aantal opstelpunten kunnen worden beperkt, omdat de operators zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars opstelpunten. 3 Wo r d t h e t h u i d i g e G S M - n e t w e r k v e r v a n g e n d o o r U M T S? Nee, het GSM-netwerk is vooral ingericht voor spraak. Het UMTS netwerk is vooral geschikt voor datacommunicatie (bijvoorbeeld Internet en ). Beide systemen vullen elkaar aan. 4 Wa t i s h e t v e r s c h i l t u s s e n t i j d e l i j k e e n p e r m a n e n t e o p s t e l p u n t e n? Een tijdelijk opstelpunt wordt geplaatst bij evenementen of tijdens een seizoen of anticiperend op een permanente opstelling en zal dus weer verwijderd worden. Een permanent opstelpunt wordt niet meer verwijderd. 5 Wa a r o m w o r d e n n e t w e r k e n n i e t g e s h a r e d? Operators moeten van overheidswege een concurrerend netwerk bouwen. Afhankelijk van de gebruikte techniek, benodigde capaciteit en dekkingseis bouwt iedere operator eigen antennelocaties. Met betrekking tot UMTS heeft de overheid toegestaan dat twee partijen gezamenlijk één netwerk bouwen. 6 Z i j n k l e i n e a n t e n n e d r a g e r s ( t o t 5 m e t e r ) o o k g e s c h i k t v o o r s i t e s h a r i n g? De ruimte op deze kleine antennedragers (masten) is beperkt. In sommige gevallen kunnen antennes bijgeplaatst worden van medegebruikers of ter uitbreiding van het eigen netwerk. 7 H o e g r o o t z i j n U M T S - a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Over het algemeen zien UMTS opstelpunten er hetzelfde uit als GSM-opstelpunten. De antennes variëren tussen de 0,6 en 1,9 meter waarvan de meest voorkomende 1,3 meter zullen zijn. De antennes worden net als bij andere toepassingen in een draagbuis of mast gehangen C m a s t e n 1 I s e e n b o u w v e r g u n n i n g n o d i g v o o r e e n C m a s t? Nee, masten voor C2000 zijn bouwvergunningsvrij. Er is wel overleg mogelijk tussen de gemeente en de Informatie en Communicatie Technologie Organisatie (ITO), een agentschap van het ministerie van BZK, over de mast. 2 H o e v e e l m a s t e n v o o r C d i e n e n e r t e k o m e n i n N e d e r l a n d? Er worden ongeveer 390 opstelpunten gerealiseerd, doch niet elk opstelpunt bestaat uit een nieuwe mast. Er wordt ook gebruik gemaakt van daklocaties en bestaande masten. Er komen in totaal ongeveer 320 nieuwe masten bij. 3 Wa n n e e r d i e n t h e t C n e t w e r k u i t g e r o l d t e z i j n? Voor 1 januari 2004 dient het hele netwerk uitgerold te zijn, d.w.z. gebouwd en in werking. 4 Wa a r o m z i j n d e C m a s t e n z o h o o g? Om te zorgen dat hulpverleners onderling goed kunnen communiceren, is een bepaalde techniek nodig, de TETRA-standaard. Voor deze techniek zijn antenne-installaties nodig met een hoogte van 45 meter tot 53 meter. 5 I s s i t e s h a r i n g t o e g e s t a a n o p C m a s t e n? Op dit moment is er één medegebruiker toegestaan. Na een bepaalde periode vindt er een evaluatie plaats waaruit zal blijken of er meerdere medegebruikers zullen worden toegelaten. 6 Z i e n a l l e C m a s t e n e r h e t z e l f d e u i t? Wo r d e n e r a a n p a s s i n g e n g e d a a n o m d e m a s t b e t e r w e g t e w e r k e n i n h e t l a n d s c h a p? Er wordt gebruik gemaakt van standaard vakwerkmasten voor alle locaties. Deze constructie is nodig om de veiligheid van het systeem te waarborgen. Er worden geen aanpassingen gedaan met betrekking tot visuele inpasbaarheid (vakwerkmasten zijn transparant en behoren daarom tot de minst opvallende). 7 Z i j n e r n e g a t i e v e e f f e c t e n b i j C a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? B i j v o o r b e e l d E M C p r o b l e m e n i n h e t g e b i e d r o n d o m d e m a s t? Om de effecten van C2000 na te gaan heeft TNO in opdracht van ITO de optredende elektromagnetische velden in de omgeving van basisstations berekend. De resultaten van deze berekeningen zijn vergeleken met de blootstellingslimieten zoals die door de Gezondheidsraad zijn aanbevolen voor de bevolking. Gebleken is dat de blootstellingslimieten op vrij toegankelijke plaatsen niet worden overschreden. Storing op andere apparatuur of EMC problemen zijn uitgesloten. Er is hierover een meetrapport van TNO beschikbaar. 8 Ko m t e r v o o r C o o k e e n p l a a t s i n g s p l a n? Nee, de betreffende gemeente ontvangt bericht over plaatsing van een C2000 mast. De meeste gemeenten die een C2000 mast kunnen verwachten hebben al bericht gehad. 1 7 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

18 3. 9 O v e r i g e 9 Wo r d e n C a n t e n n e s o o k o p w o o n g e b o u w e n g e p l a a t s t? De techniek van C2000 vereist een antennehoogte van ongeveer 53 meter. Voor een goede verdeling van de antenne-installaties met deze hoogte, zijn masten nodig. In enkele gevallen wordt er gebruik gemaakt van hoge (kantoor)gebouwen in stedelijk gebied. 1 0 Vo o r C w o r d e n n i e u w e m a s t e n g e p l a a t s t. Wa t g e b e u r t e r m e t e v e n t u e e l r e e d s a a n w e z i g e m a s t e n d i e g e b r u i k t w o r d e n v o o r h e t h u i d i g e s y s t e e m? Er worden nieuwe masten geplaatst voor het C2000 netwerk. Oudere masten voldoen niet aan de eisen die aan de constructie worden gesteld. Als in de toekomst een deel van de oudere masten niet meer nodig is, zal er een andere bestemming aan worden gegeven of worden ze verwijderd. 1 1 Wo r d t b i j C r e k e n i n g g e h o u d e n m e t E u r o p e s e r e g e l g e v i n g, z o a l s d e Vo g e l - e n H a b i t a t r i c h t l i j n? Ja, er wordt altijd rekening gehouden met Europese regelgeving. 1 2 Wa a r o m z i j n C m a s t e n b o u w v e r g u n n i n g s v r i j? E n h e b b e n g e m e e n t e n h i e r o v e r n o g w a t t e z e g g e n? Zonder bouwvergunning is het mogelijk om sneller een betrouwbaar communicatiesysteem voor hulpdiensten op te leveren. De verantwoordelijkheid voor het besluit om een mast te bouwen ligt bij de directeur van ITO. Hij streeft er naar om met alle betrokkenen een goede relatie te onderhouden, maar is tevens verantwoordelijk voor de tijdige realisatie van het netwerk. Gemeenten worden wel door ITO op voorhand geïnformeerd over de plaatsing van de C2000 masten. 1 Wa t d o e t d e o v e r h e i d a a n v o o r l i c h t i n g r i c h t i n g b u r g e r s? Wa t i s d e r o l v a n d e g e m e e n t e h i e r i n? Het Nationaal Antennebureau is het centrale informatieloket van de overheid. Onlangs heeft het Nationaal Antennebureau een brochure ontwikkeld waarin de spelregels van het Nationaal Antennebeleid staan uitgelegd. Deze brochure kan de burger op diverse manieren verkrijgen. De brochure is bijvoorbeeld onderdeel van het informatiepakket voor de instemmingsronde in woongebouwen. Voor overige vragen kan de gemeente de burger doorverwijzen naar het Nationaal Antennebureau. 2 We l k e v e r g o e d i n g k u n n e n e i g e n a r e n v a n e e n a n t e n n e - o p s t e l p u n t v r a g e n a a n d e o p e r a t o r? Z i j n d a a r o v e r a f s p r a k e n g e m a a k t? De operator en de eigenaar van de locatie bepalen samen de vergoeding die wordt betaald voor een antenne-opstelpunt op die locatie. Voor plaatsing op een rijkseigendom zijn de standaardvoorwaarden en tarieven van Domeinen van toepassing. 3 D e N e d e r l a n d s c h e S p o o r w e g e n l e g g e n o p d i t m o m e n t e e n e i g e n n e t a a n. Wi e k u n n e n w e d a a r o p a a n s p r e k e n? Rail Infra Beheer van de NS is hiervoor het aanspreekpunt. Op dit moment zijn er meerdere potentiële opstelpunten beschikbaar, zoals op omroepinstallaties, masten van defensie en ook op masten van bedrijven zoals de NS. In het Nationaal Antennebeleid staat vermeld dat de overheid ernaar streeft maximaal gebruik te laten maken van bestaande opstelpunten. 4 K r i j g e n d e g e m e e n t e n n o g e e n n i e u w s b r i e f v a n d e V N G? De VNG zal een ledenbrief aan de gemeenten sturen met informatie over het gemeentelijk antennebeleid voor antennes hoger dan 5 meter. 5 H e e f t u e e n c o n c e p t b e l e i d s n o t i t i e? Nee, er is geen concept beleidsnotitie. U kunt advies vragen aan het Nationaal Antennebureau. 1 8 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

19 4 R e s u l t a t e n e n q u ê t e N a a r a a n l e i d i n g v a n d e p r o v i n c i a l e i n f o r m a t i e b i j e e n k o m s t e n i s e e n e n q u ê t e s a m e n g e s t e l d. D e z e e n q u ê t e i s v e r z o n d e n a a n d e d e e l n e m e r s v a n d e a a n w e z i g e g e m e e n t e n. E r h e b b e n g e m e e n t e n a a n d e e n q u ê t e m e e g e w e r k t e n i n t o t a a l p e r s o n e n. Va n d e b i j e e n k o m s t i n D e n H a a g h e b b e n 1 4 p e r s o n e n d e e n q u ê t e i n g e v u l d. Va n d e b i j e e n k o m s t i n G r o n i n g e n 1 4, Z w o l l e 1 4, H a a r l e m 2 1, M i d d e l b u r g 1 0, A r n h e m 2 6, D e n B o s c h v o o r d e m i d d a g 1 9 e n D e n B o s c h n a d e m i d d a g 1 3. H i e r v o l g t e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e s u l t a t e n v a n d e e n q u ê t e. D e r e s u l t a t e n w o r d e n p e r v r a a g b e s c h r e v e n. H a d u v o o r d e b i j e e n k o m s t a l k e n n i s g e n o m e n v a n d e b o u w v e r g u n n i n g s v r i j h e i d v a n a n t e n n e - i n s t a l l a t i e s? Uit de ingevulde enquête blijkt dat 121 (91,6%) personen al kennis hebben genomen van de bouwvergunningsvrijheid van antenneinstallaties tot 5 meter en C2000 masten, 9 (6,8%) nog niet en 2 (1,5%) personen hebben geen mening. De vraag op welke manier kennis is genomen van de bouwvergunningsvrijheid van antenne-installaties en door welke instantie, is beantwoord door 116 personen. Informatie is verkregen door 40 personen via het Nationaal Antennebureau, 28 personen via de VNG, 25 personen via VROM, 13 personen via Internet en 10 via diverse kanalen. I k v o n d d e i n h o u d v a n d e i n f o r m a t i e m a p b r u i k b a a r De inhoud van de informatiemap is door 122 (92,4%) personen bruikbaar gevonden, 8 (6%) personen vonden de map niet bruikbaar en 2 (1,5%) personen hebben geen mening. De toelichting over de bruikbaarheid van de map is door 15 personen ingevuld. Hiervan zeggen 6 personen dat de informatie goed en informatief was, 5 personen zeggen dat de map weinig nieuws bevatte, 2 personen vonden de map te algemeen en 3 vonden het niet voldoende. I k k a n n u o m g a a n m e t h e t p l a a t s i n g s p l a n Uit de enquête blijkt dat nu 73 (55,3%) personen kunnen omgaan met het plaatsingsplan, 32 (24,2%) nog niet en 27 (20,4%) hebben geen mening hierover. De toelichting op het plaatsingsplan is door 67 personen ingevuld. Hierbij merken 42 personen op dat ze de plaatsingsplannen nog niet hebben ontvangen, 10 personen vinden het plaatsingsplan niet duidelijk en hebben uitleg nodig, 5 personen vinden het plaatsingsplan duidelijk, 10 personen hebben het plaatsingsplan ontvangen en zijn niet content met de inhoud. I k h e b v o l d o e n d e i n f o r m a t i e g e k r e g e n o v e r d e i n s t e m m i n g s p r o c e d u r e u i t h e t c o n v e n a n t Over de instemmingsprocedure hebben 118 (89,3%) personen voldoende informatie gekregen, 12 (9%) niet en 2 (1,5%) hebben geen mening. De toelichting is door 9 personen ingevuld. Hiervan hebben 5 personen aangeven geen vragen te hebben en dat de informatie na is te zoeken, 1 persoon vindt dat het inhoudelijk niet is behandeld, doch dat de instemmingsronde meer een voldongen feit is, 3 personen wensen nadere toelichting en 1 persoon vraagt waarom alleen de noodzaak bij huurwoningen aangetoond dient te worden. 1 9 N a t i o n a a l A n t e n n e b e l e i d V r a a g b a a k v o o r d e u i t v o e r i n g

20 4 R e s u l t a t e n e n q u ê t e I k w e e t w e l k e a s p e c t e n v a n v i s u e l e i n p a s b a a r h e i d d e g e m e e n t e n o g m o e t v a s t s t e l l e n De aspecten van visuele inpasbaarheid die de gemeente nog moet vaststellen, zijn bekend bij 73 (55,3%) personen, 57 (43,1%) weten het niet en 2 (1,5%) hebben geen mening. De toelichting is door 21 personen ingevuld. Hiervan is het voor 5 personen duidelijk, 13 personen hebben aangegeven niet duidelijk te vinden wat wel en wat niet kan, 3 personen geven aan dat de visuele inpasbaarheid wordt meegenomen in de welstandsnota. I k h e b v o l d o e n d e i n f o r m a t i e g e k r e g e n o v e r d e b l o o t s t e l l i n g s l i m i e t e n Over de blootstellingslimieten hebben 90 (68,1%) personen voldoende informatie gekregen, 41 (31%) onvoldoende en 1 (0,75%) heeft geen mening. De toelichting is door 21 personen ingevuld. Hiervan hebben 12 personen aangegeven bekend te zijn met de blootstellingslimieten, 8 personen geven aan dat de informatie over blootstellingslimieten eventueel bij het Nationaal Antennebureau opgevraagd kan worden, 1 persoon wil de actuele stand van zaken weten. I k w e e t h o e h e t p r o c e s r o n d p l a a t s i n g v a n C m a s t e n v e r l o o p t Over het proces rond plaatsing van C2000 masten zeggen 107 (81%) personen te weten hoe het proces verloopt, 21 (15,9%) personen weten het niet en 4 (3%) personen hebben geen mening. De toelichting is door 17 personen ingevuld. Er zijn geen vragen. De algemene opmerking is dat men in grote lijnen is geïnformeerd en afwachtend is hoe de praktijk uitpakt. I k w e e t w a t d e c o n s e q u e n t i e s v a n d e b o u w v e r g u n n i n g s - v r i j h e i d z i j n v o o r h e t g e m e e n t e l i j k a n t e n n e b e l e i d Wat de consequenties zijn van de bouwvergunningsvrijheid voor het gemeentelijk antennebeleid weten 26 personen, 6 personen weten dit niet en 100 personen hebben hierover geen mening. O v e r w e l k e v a n d e o n d e r s t a a n d e o n d e r w e r p e n w e n s t u n o g v o o r l i c h t i n g? Over het plaatsingsplan wensen nog 34 (26%) personen voorlichting. Over visuele inpasbaarheid wensen nog 37 (28%) personen voorlichting. Over C2000 wensen nog 11 (8%) personen voorlichting. Over instemmingsrecht wensen nog 15 (11%) personen voorlichting. Over blootstellingslimieten wensen nog 24 (18%) personen voorlichting. Over gemeentelijk antennebeleid wensen nog 32 (24%) personen voorlichting. I k k r e e g t i j d e n s d e b i j e e n k o m s t g e l e g e n h e i d o m v r a g e n t e s t e l l e n Wat betreft het stellen van vragen vinden 127 (96,2%) personen dat ze voldoende gelegenheid daartoe hebben gekregen, 1 (0,75%) persoon niet, en 4 (3%) personen hebben geen mening. Bij de toelichting omtrent de vragen worden de volgende opmerkingen geplaatst: Er bestaat geen duidelijkheid omtrent sancties. Gemeente heeft nog weinig in te brengen qua beleid. De afspraken omtrent visuele inpasbaarheid zijn niet duidelijk. De speelruimte van de gemeente is niet helder. De boeteclausule en handhaving bij conflictsituaties zijn niet duidelijk. Ik heb meer behoefte aan detail informatie. M i j n v r a g e n z i j n n a a r t e v r e d e n h e i d b e a n t w o o r d 102 (77,2%) Personen zeggen dat de antwoorden naar tevredenheid zijn beantwoord, 11 (8,3%) personen vinden van niet en 19 (14,3%) personen hebben geen mening. Van de toelichting hebben 9 personen gebruik gemaakt. De volgende opmerkingen zijn geplaatst: Het antwoord was mijns inziens niet voldoende. De vraag is teruggekoppeld aan het Ministerie. Er was te weinig aandacht voor het bestemmingsplan. Ik kan mij niet altijd vinden in de gegeven antwoorden. (Deze reactie is 3 x gegeven.) Op mijn schriftelijk ingediende vraag over art.19 WRO is niet ingegaan. Niet duidelijk is het verhaal omtrent planschade art. 49 WRO. In een groep blijkt het niet mogelijk om vergaande inhoudelijke beantwoording van de vragen te geven. De bijeenkomst is te zeer gericht naar de providers en er is te weinig rekening gehouden met de gemeentelijke belangen. Op vragen werden duidelijke en heldere antwoorden gegeven waar we echt iets mee kunnen. 2 0 N a t i o n a a l A n t e n n e b u r e a u

Nationaal Antennebeleid De spelregels uitgelegd

Nationaal Antennebeleid De spelregels uitgelegd Nationaal Antennebeleid De spelregels uitgelegd Onderdeel Ministerie van Economische Zaken Mobiliteit en bereikbaarheid Mobiliteit en bereikbaarheid. Daarop draait onze moderne samenleving. We willen allemaal

Nadere informatie

Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder. mandaat

Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder. mandaat B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: OB/RO Auteur : E. Fennema Besproken met portefeuillehouder

Nadere informatie

CONVENANT IN HET KADER VAN HET NATIONAAL ANTENNEBELEID INZAKE VERGUNNINGVRIJE ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE 11 juni 2002

CONVENANT IN HET KADER VAN HET NATIONAAL ANTENNEBELEID INZAKE VERGUNNINGVRIJE ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE 11 juni 2002 CONVENANT IN HET KADER VAN HET NATIONAAL ANTENNEBELEID INZAKE VERGUNNINGVRIJE ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE TELECOMMUNICATIE 11 juni 2002 PARTIJEN: (1) De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,

Nadere informatie

2. Aan plaatsing van een vrijstaande antenne-installatie tot een maximale hoogte

2. Aan plaatsing van een vrijstaande antenne-installatie tot een maximale hoogte RAADSVOORSTEL Nr.: 09-18 Onderwerp: Beleidsregels plaatsingsmogelijkheden GSM/UMTS antennes in Diemen Aan de gemeenteraad Diemen, 13 januari 2009 1. Gevraagd raadsbesluit A. In te stemmen met de notitie

Nadere informatie

Convenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie

Convenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie Convenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid inzake de plaatsing van vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele communicatie 28 september 2010 Partijen (1) De Minister van Economische

Nadere informatie

Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes. Geachte mevrouw Koppert,

Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes. Geachte mevrouw Koppert, Datum : Uw brief van : 7 september 2012 Uw kenmerk : Uw BSN : Ons kenmerk : / Onderwerp : UMTS-antennes Geachte mevrouw Koppert, Op 7 september stuurde u ons een brief waarin u, mede namens een aantal

Nadere informatie

Alles over. antennes. voor draadloze communicatie.

Alles over. antennes. voor draadloze communicatie. Alles over antennes voor draadloze communicatie Inleiding Onze moderne samenleving is er één van mobiliteit en bereikbaarheid. Draadloze communicatie is daarbij onmisbaar. Ook u maakt er ongetwijfeld gebruik

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Beleid masten voor antenne-installaties. Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. onderwerp Beleid masten voor antenne-installaties. Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilehouder C.J. Loggen/J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 26 november 2013 inlichtingen Mirjam van Beek (023 5674230) Registratienummer 2013.007g685

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

Het netwerk van T-Mobile

Het netwerk van T-Mobile Het netwerk van T-Mobile µ Het netwerk van T-Mobile T-Mobile is één van de grootste internationale aanbieders van mobiele communicatie en beschikt in Nederland over een eigen fijnmazig mobiel netwerk van

Nadere informatie

BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP

BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP BELEIDSNOTA RANDVOORWAARDEN BIJ PLAATSING VAN ANTENNE- INSTALLATIES IN LEIDERDORP Gemeente Leiderdorp 3 juli 2006 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Typen draadloze netwerken... 3 3. Nationaal antennebeleid...

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8659 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090216) plaatsen dakkapellen Van Beethovenlaan 55 C. Sonderen c.sonderen@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond

Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond Antennebeleid 2007 Gemeente Helmond 1 Inhoudsopgave 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Doelstelling en leeswijzer... 4 1.2 Soorten antennes en technieken... 4 2. Wet- en regelgeving... 5 2.1 Woningwet...

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

Dordrecht. Pubiieksdiensten. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk RN DORDRECHT

Dordrecht. Pubiieksdiensten. Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk RN DORDRECHT Pubiieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Verstegen Accountants en Belastingadviseurs B.V. t.a.v. de heer J.M. Paans Noordendijk 189 3311 RN DORDRECHT Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Antennebeleid. Gemeente Nieuwkoop

Antennebeleid. Gemeente Nieuwkoop Antennebeleid Gemeente Nieuwkoop Oktober 2009 2009 fysieke en maatschappelijke ontwikkeling gemeente Nieuwkoop Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Netwerken en antenne-installaties 4 2.1 Werking antenne-installaties

Nadere informatie

GEVELRECLAME-UITINGEN

GEVELRECLAME-UITINGEN Een beleidsregel voor handelsreclame Auteurs Miranda van Nieuwkerk Marco Albersen Datum 31 oktober 2007 Versie 1.0 Status definitief Documentnr. 07-0025183 1 1. Wettelijk kader 1.1 Woningwet en Bblb Volgens

Nadere informatie

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone.

1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Zoekgebied: 1. Zoekgebied site 7491 ten behoeve van het mobiel netwerk van Vodafone. Vierkant met kruis betreft het nominale punt Hierboven ziet u een kaartje van het Vodafone-gebied dat men optimaal zou

Nadere informatie

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning

Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Nr. 60207/PUV Tijdelijke ontheffing en tijdelijke bouwvergunning Zwolle, Op 9 maart 2009 hebben burgemeester en wethouders van Zwolle een aanvraag om bouwvergunning ontvangen en in behandeling genomen

Nadere informatie

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017

Antennes in uw omgeving. Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Antennes in uw omgeving Antennebureau Louwrens Wemekamp 11 januari 2017 Inhoud Over het Antennebureau Waarom antennes Hoe werken antennes Antennes en gezondheid Regels plaatsing antennes Antennes bij u

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE

BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE BELEIDSNOTA ANTENNE-INSTALLATIES VOOR MOBIELE COMMUNICATIE Vastgesteld door de gemeenteraad van Oss d.d. I NHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat regelt deze beleidsnota? 2.1. Omgevingsvergunning in strijd met

Nadere informatie

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk,

2010/ Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, Collegebesluit Registratienummer Afdeling Onderwerp 2010/65824 Stadszaken Projectbesluit en reguliere bouwvergunning *2010/65824* 2010/65824 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Beverwijk, gezien

Nadere informatie

DORDRECHT. De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht. Geachte heer Duimel,

DORDRECHT. De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht. Geachte heer Duimel, DORDRECHT Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer C.C.M. Duimel Campanula 44 HC Dordrecht Bezoekadres (alleen op afspraak) Regiokantoor Noordendijk 250 te Dordrecht, of 300 te Dordrecht Telefoon 555 8 tarief

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 7 april

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 7 april datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 7 april 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100082) dakkapel op dakvlak achtergevelzijde C.N. Schaap

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw.

Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. BEGRIPSBEPALINGEN Aan- en uitbouw Een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het hoofdgebouw. Aansluitend terrein / erf Al dan niet bebouwd perceel, of een

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer 2011-0384) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor TWO Chemical Warehousing B.V. te Maastricht Zaaknummer

Nadere informatie

(SCHOTEL) ANTENNES HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG?

(SCHOTEL) ANTENNES HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG? (SCHOTEL) ANTENNES HEEFT U WEL OF GEEN VERGUNNING NODIG? VERGUNNING (SCHOTEL) ANTENNES Voor het goed kunnen ontvangen van TV- of radiozenders is een antenne nodig. In veel gevallen mag u een antenne of

Nadere informatie

Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer

Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer Openbaar advies B en W Stads- en Milieubeheer Ruimtelijke ordening en Milieubeheer registratienummer 2002004607 opsteller advies Rinus Remijnse telefoonnummer 010-5931798 paraaf chef/sectorhoofd paraaf

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening

Notitie. Beleid ten behoeve van. Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Notitie Beleid ten behoeve van Ontheffingen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening Gemeente Bussum Afdeling Ruimtelijke Inrichting September 2009 1 1. AANLEIDING De gemeente Bussum heeft in het jaar

Nadere informatie

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum

ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN. april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum ERFAFSCHEIDINGEN EN PERCEELAFSCHEIDINGEN april 2004 een notitie over de aanpak van erfafscheidingen in de gemeente Castricum Inleiding De gemeente Castricum heeft besloten een beleidsnotitie vast te stellen,

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017 Ons kenmerk: 56115 Dossier: OV 20162088 Uw kenmerk: OLO 2370633 Datum besluit: 30 januari 2017 Ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikelen 2.1, 2.10, 2.12 en 2.2

Nadere informatie

Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012

Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012 Het kenmerk: OV 20120092 Behandeld door: R. Naberman Telefoon: (0515) 489000 KPN BV t.a.v. de heer J. Straatman Baanhoek 188 3361 GN Sliedrecht Onderwerp: Beschikking Sneek, 16 april 2012 Geachte heer

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20090262) dakkapel voorzijde Lupinestraat 30 A.J. Heijkoop a.j.heijkoop@capelleaandenijssel.nl

Nadere informatie

A n t e n n e b u r e a u

A n t e n n e b u r e a u A n t e n n e b u r e a u Alles over antennes voor draadloze en mobiele communicatie Inhoud Inleiding 1 Waarom antennes? 2 Zonder antennes geen verbinding 3 Werking van een antenne 4 Antennes en gezondheid

Nadere informatie

dat de aanvraag voorziet in het maken van een dakopbouw op de woning gelegen op het perceel Johanna Naber-erf 241;

dat de aanvraag voorziet in het maken van een dakopbouw op de woning gelegen op het perceel Johanna Naber-erf 241; Dordrecht Reg. 4329 REGULIERE BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAM DORDRECHT, Gelezen de op 7 november 2007 ingekomen aanvraag van de heer A.J. de Mol, Johanna Naber-erf 241, HG DORDRECHT, om aan aanvrager reguliere

Nadere informatie

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure

Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure Concept planschade en anterieure overeenkomst tussen Gemeente Gooise Meren en H. van Haare Heijmeijer inzake Brediusweg 77 te Bussum procedure omgevingsvergunning bouw en planologisch strijdig gebruik

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk)

tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht (aanwijzing bovengrondse elektriciteitsleiding als vergunningvrij bouwwerk) Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van,

Nadere informatie

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd)

D *D * Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) D161278889 *D161278889* Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (geweigerd) Wij hebben op 20 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van: voor het plaatsen van een parasoldoek

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

Antennebureau. Bart Huizing. Bleskensgraaf 8 oktober 2013

Antennebureau. Bart Huizing. Bleskensgraaf 8 oktober 2013 Antennebureau Bart Huizing Bleskensgraaf 8 oktober 2013 Inhoud Wat is het Antennebureau? Wat zijn antennes? Hoe zit het met de gezondheid? De rol van de gemeente Wat is het Antennebureau? Het bureau van

Nadere informatie

Plaatsen van een schotelantenne

Plaatsen van een schotelantenne Plaatsen van een schotelantenne Waterweg Wonen verhuurt ruim 14.000 woningen in Vlaardingen. Een flink deel van die woningen is bereikbaar voor mensen met een laag inkomen. Een deel van ons woningbezit

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999

Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999 Stein 22 oktober 2002 Gemeenteblad Afdeling A 2002, no. 97 Agendapunt 9a Bijlagen 1 Aan De Raad Betreft achtste serie wijzigingen van de Bouwverordening gemeente Stein 1999 Inleiding Zoals wellicht bekend

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 29 Wet van 6 november 2008, houdende regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied

Nadere informatie

Vergunningsvrij. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Postbus 250

Vergunningsvrij. De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer. Postbus 250 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Cluster Dienstverlening Contactpersoon drs. mw. M. Link Telefoonnummer 023 567 4151 Uw brief Ons kenmerk I 13.0061457\adv Bezoekadres:

Nadere informatie

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Dordrecht ' V-V' Postbus 550 3300 AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Van Doesburg-erf 46 Spuiboulevard 300 te Dordrecht 331 5 RB Dordrecht Telefoon

Nadere informatie

Dordrecht. De heer van de Abeelstraat AA Dordrecht. Geachte heer Van de

Dordrecht. De heer van de Abeelstraat AA Dordrecht. Geachte heer Van de Dordrecht Postbus 550 3300 AN Dordrecht De heer van de Abeelstraat 25 3329 AA Dordrecht Bezoekadres (alleen op Regiokantoor 250 te Dordrecht, of Stadswinkel Spuiboulevard 300 te Dordrecht Telefoon (0900)

Nadere informatie

- Geen sprake van aantasting c.q. in gevaar brengen van de bouwkundige staat.

- Geen sprake van aantasting c.q. in gevaar brengen van de bouwkundige staat. Samenvatting Voor plaatsing van antennes tussen 5 en 40 meter is een lichte bouwvergunning noodzakelijk; antennemasten van deze hoogte in de bebouwde kom zijn opgenomen in artikel 20 Bro (19 lid 3 WROvrijstelling).

Nadere informatie

Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1

Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1 Antennebeleid Gemeente Heusden 15 mei 2012 1 2 Antennebeleid Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Beleidsmatig... 7 1.1 Definitie... 7 1.2 Onderscheid antennes... 7 1.2.1 Soorten antennes... 7 1.2.2 Groottes...

Nadere informatie

Aanpassing mandaatbesluit aan nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Aanpassing mandaatbesluit aan nieuwe Wet ruimtelijke ordening ollege Onderwerp: V200900037 Aanpassing mandaatbesluit aan nieuwe Wet ruimtelijke ordening Samenvatting: Inleiding: Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht geworden, afgekort de

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1 Aanleiding

1. INLEIDING. 1.1 Aanleiding 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Lijst zienswijzen. 4 1.3 Anonimiseringsverplichting. 5 1.4 Ontvankelijkheid. 5 1.5 Leeswijzer 5 2. SCHRIFTELIJKE ZIENSWIJZEN. 6 Nummer 1 6 Nummer 2 7 Nummer

Nadere informatie

[aanvrager] Geachte [aanvrager],

[aanvrager] Geachte [aanvrager], [aanvrager] uw kenmerk: verzonden op: 1 februari 2013 ons kenmerk: 2012-015575 Lochem, 1 februari 2013 onderwerp: omgevingsvergunning 1 e fase behandeld door: G. Ekkel telefoonnummer: (0573) 28 92 22 Geachte

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en

Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en Beleidsregels plaatsing antennemasten voor mobiele telefonie en mobiele netwerksystemen Technische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2000 2001 Nr. 235 26 734 Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van enerzijds de evaluatie van die wet en anderzijds het project Marktwerking, Deregulering

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer Naam regeling Citeertitel Gemeentelijk Antennebeleid Zundert n.v.t. Wettelijke grondslag Wet ruimtelijke

Nadere informatie

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING

BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING BELEIDSREGELS PERSOONSGEBONDEN OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET PERMANENT BEWONEN VAN EEN RECREATIEWONING afdeling Milieu & Bouwen i.s.m. afdeling Ontwikkeling & Grondzaken 29 oktober 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) *D170120715* W.Z16.103615.01 / D170120715 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB

JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB JURIDISCH KADER WONINGWET EN WET BIBOB Bureau BIBOB 1 De Woningwet vóór de Wet BIBOB De Woningwet (Ww) verbiedt bouwen zonder bouwvergunning (art. 40 Ww). Hoofdregel is dat een reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project-

31 mei 2012 B. Bartelds (0595) juli 2011 Project- 31 mei 2012 B. Bartelds 2011-0175 (0595)421073 23 juli 2011 Project- Diversen omgevingsvergunning (naam) (adres) (naam), Burgemeester en wethouders hebben op 23 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Evaluatie antenneconvenant

Evaluatie antenneconvenant [eindversie] Evaluatie antenneconvenant in het kader van het Nationaal Antennebeleid betreffende vergunningvrije antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie DE TWEEDE EVALUATIE De convenantpartijen:

Nadere informatie

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig?

Aan- en uitbouwen Wanneer bouwvergunningsvrij, wanneer een bouwvergunning nodig? Aan- en uitbouwen Wanr bouwvergunningsvrij, wanr een bouwvergunning nodig? Is uw woning toch een beetje te klein geworden en is een serre dé oplossing? Of wilt u een garage voor uw auto? Als de ruimte

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

NOTA ANTENNEBELEID. raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014

NOTA ANTENNEBELEID. raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014 NOTA ANTENNEBELEID raadsbesluit: 29-01-2014 datum inwerkingtreding: 07-02-2014 besluit b&w d.d. 29 januari 2014 Samenvatting Inleiding 1- De antenne-installatie 2- Wet en regelgeving 3- Antenne-installaties

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2016.0046 Documentnummer: 201600583 Locatie: Zevenhuizen 9 Besluitdatum: 6-12-2016 OLO-nummer: 2670753 Wij hebben op 6-12-2016 besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 697624 1. Inleiding Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het starten van een domino's pizza filiaal op basis van een afhaal- en

Nadere informatie

Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926

Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926 RAADSINFORMATIEBRIEF Van: wethouder Schreurs Gemeente Woerden 11.006926 i^v gemeente WOERDEN Contactpersoon: S. Gabriel Tel.nr.: 428522 E-mailadres: gabriel.s@woerden.nl Regislratiedatum: Behandelend afdeling

Nadere informatie

28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING

28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING 28 MEI 1997 TOELICHTING WOONSCHEPENVERORDENING. INLEIDING Met ingang van 2 augustus 1991 is in het kader van de deregulering en decentralisatie een veelheid aan wettelijke bepalingen komen te vervallen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 931037 1. Inleiding Op 10 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van twee gebouwen, waaronder een seizoensgebonden toiletunit

Nadere informatie

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo)

Onderwerp Categorieën van gevallen waarvoor afgeven verklaring van geen bedenkingen niet vereist is (Wabo) Zaaknummer: OLOGMM11-01 Collegevoorstel Inleiding Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee zijn enkele ruimtelijke instrumenten en bevoegdheden

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 485964 1. Inleiding Op 28 mei 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de woning op het perceel Sandtlaan 6

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING

REGULIERE BOUWVERGUNNING Reg. 58 REGULIERE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAi Gelezen de op 12 maart 2008 ingekomen aanvraag van de heer Haarman, Cypressenlaan 4, Dordrecht om aan aanvrager reguliere bouwvergunning

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7A van de Woningwet

Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7A van de Woningwet Beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7A van de Woningwet VROM Circulaire De beleidsregels voor de uitvoering van artikel 7a van de Woningwet van 29 januari 1999 zijn toegevoegd aan de circulaire

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

Wanneer is een vergunning of een ontheffing op grond van Spoorwegwetgeving nodig en wanneer kan ik volstaan met een melding?

Wanneer is een vergunning of een ontheffing op grond van Spoorwegwetgeving nodig en wanneer kan ik volstaan met een melding? Wanneer is een vergunning of een ontheffing op grond van Spoorwegwetgeving nodig en wanneer kan ik volstaan met een melding? Welke werken of werkzaamheden vergunning-, ontheffing dan wel meldingplichtig

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier AANBIEDINGSFORMULIER

Aanbiedingsformulier AANBIEDINGSFORMULIER Aanbiedingsformulier AANBIEDINGSFORMULIER Onderwerp: Aanpassing beleidsregel zendmasten voor telecommunicatie In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten B&W Nr: 01.0596/26-06-2001 Dienst

Nadere informatie

Notitie reclame-uitingen

Notitie reclame-uitingen Notitie reclame-uitingen In de commisise Omgeving van september 2004 is gesproken over de Welstandsnota. Daarbij is de afspraak gemaakt dat de commissie in oktober zou terugkomen op het onderdeel reclame-uitingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit;

ONTWERPBESLUIT. aan de aanvraag planologische medewerking kan worden verleend middels het nemen van een projectbesluit; ONTWERPBESLUIT Projectbesluit Bokt 19 en besluit reguliere bouwvergunning (10/1132/1111649) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gezien de op 1 april 2010 ingekomen aanvraag

Nadere informatie

Erfgoedverordening Roosendaal 2017

Erfgoedverordening Roosendaal 2017 Erfgoedverordening Roosendaal 2017 De raad van de gemeente Roosendaal; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op de artikelen 3.16 en 9.1 van de Erfgoedwet, gelezen in samenhang

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Banieren

Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag voor het (laten) plaatsen van banieren in de gemeente Utrecht Voor het in behandeling nemen van deze vergunningaanvraag bent u leges (vrij van BTW) verschuldigd.

Nadere informatie