Nationale Studentenenquête 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale Studentenenquête 2014"

Transcriptie

1 Nationale Studentenenquête 2014 Fontys Academy for Creative Industries Dimphy Hooijmaijers Renate Smits Petra Szczerba Dienst Onderwijs en Onderzoek mei 2014

2 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding.

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding Validiteit en betrouwbaarheid Leeswijzer 5 2 Respons 6 3 Fontys High Five 6 4 Prioriteitenmatrix 6 5 Resultaten 8 1

4 Voorwoord Voor u ligt de instituutsrapportage van de Nationale Studenten Enquête 2014 (NSE). Fontys participeert in dit tevredenheidsonderzoek dat onder (vrijwel) alle studenten in Nederland wordt afgenomen. Fontys zal dat blijven doen om heel nadrukkelijk de ontwikkeling in de studenttevredenheid op de voet te kunnen volgen en om jaarlijks de resultaten te kunnen vergelijken met die van de andere hogescholen. De kwaliteitszorgcoördinatoren van de instituten en de dienst Onderwijs en Onderzoek hebben een belangrijke rol vervuld bij het verhogen van de respons. Ik dank hen allen hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Alle respondenten van Fontys bedank ik voor het geven van hun mening! Het is uiteraard een belangrijke opdracht voor ons allen om op basis van de resultaten tot verdere verbetermaatregelen te komen. Nienke Meijer Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen 2

5 1 Inleiding In 2013 is de vragenlijst van de NSE veranderd. De vragenlijst van de NSE 2014 is onveranderd ten opzichte van Hiermee zijn de resultaten weer te vergelijken met het voorafgaande jaar. De vergelijkbaarheid geldt niet voor de jaren daarvoor. De vragenlijst NSE 2014 bestaat uit 95 vragen die onderverdeeld zijn in 19 thema s. De volgende thema s zijn opgenomen in de vragenlijst. A. Algemene oordelen (16 items) B. Inhoud en opzet van het onderwijs (11 items) C. Verworven algemene vaardigheden (6 items) D. Praktijkgericht onderzoek (4 items) E. Voorbereiding op de beroepsloopbaan (3 items) F. Docenten van je opleiding (8 items) G. Studiebegeleiding (3 items) H. Toetsen en beoordeling (5 items) I. Informatie vanuit de opleiding (4 items) J. Studieroosters (2 items) K. Studielast (4 items) L. Contacttijd (4 items) M. Groepsgrootte (3 items) N. Stage en opleiding (2 items) O. Stage ervaring (3 items) P. Studiefaciliteiten (6 items) Q. Kwaliteitszorg (4 items) R. Overige faciliteiten en studieomgeving (5 items) S. Huisvesting (2 items) De meeste items zijn beantwoord op een vijfpuntschaal waarbij de antwoordcategorieën varieerden van zeer ontevreden tot zeer tevreden, met een neutrale middencategorie. Ook is de antwoordcategorie niet van toepassing opgenomen. Antwoord Betekenis 1 Zeer ontevreden 2 Ontevreden 3 Neutraal 4 Tevreden 5 Zeer tevreden Bij 5-puntsschaal wordt de absolute norm gesteld op 3,3. De waardering die daarvan afgeleid wordt is als volgt: gemiddelde score waardering 2,5 en lager Slecht 2,6 2,9 Onvoldoende 3,0 3,2 Twijfelachtig 3,3 3,6 Voldoende 3,7 en hoger Goed 3

6 Het thema Toetsen en beoordeling (vraag H_06) en het thema Contacttijd (vraag L_01 tot en met L_04). wijkt hiervan af. Hier staan vragen met diverse schaalverdelingen. Bij vraag H_06 (Het aantal toetsmomenten in je opleiding) en vraag L_02 (Ik vind deze hoeveelheid contacttijd) zijn de antwoordcategorieën : Antwoord Betekenis 1 Percentage (veel) te weinig 2 Percentage precies goed 3 Percentage (veel) te veel Bij vraag L_01 (In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd aangeboden): Antwoord Betekenis 1 Minder dan 6 uur per week 2 6 tot 12 uur per week 3 13 tot 18 uur per week 4 18 tot 24 uur per week 5 24 tot 30 uur per week 6 30 of meer uur per week Bij vraag L_03 (Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten) en bij vraag L_04 (Bij mijn opleiding vielen het laatste half jaar lessen uit): Antwoord Betekenis 1 Nooit 2 Zelden 3 Soms 4 Meestal 5 Altijd 1.1 Validiteit en betrouwbaarheid De validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst wordt door Studiekeuze 123 gewaarborgd. De volledige verantwoording van bovenstaand traject is vastgelegd in de rapportage Onderzoeksverantwoording NSE Representativiteit Om een zo hoog mogelijke representativiteit na te streven is bij de berekening van de gemiddelde scores van de opleidingen, van de instituten, van Fontys en van alle Nederlandse hogescholen samen, een weegfactor gebruikt. Zowel binnen Fontys als landelijk, is het responspercentage niet gelijk verdeeld over opleidingen. Lerarenopleidingen halen bijvoorbeeld hogere responspercentages dan veel andere opleidingen. Om te voorkomen dat bepaalde opleidingen aan locaties onder- of oververtegenwoordigd zouden zijn bij de berekening van de resultaten, is ervoor gekozen om te wegen op basis van instelling*opleiding*locatie. Dit betekent dat aan een opleiding op een bepaalde locatie, aan alle studenten dezelfde weegfactor is toegekend. Als een opleiding oververtegenwoordigd was in de totale respons, is deze opleiding teruggewogen en als een opleiding ondervertegenwoordigd was, is deze opgewogen. Op deze manier tellen de oordelen van de studenten mee volgens de verdeling die in de totale populatie van Nederlandse studenten in het hoger onderwijs bestaat. Meer informatie is te vinden op de Fontys-NSE-portal https://portal.fontys.nl/dienstoeno/themas/kwaliteitsmanagement%20en%20evaluaties/evaluaties /Lists/Deelnemende%20instituten/AllItems.aspx 4

7 1.2 Leeswijzer Allereerst wordt de respons van de studenten binnen het instituut beschreven. Hierna volgt een tabel met enkele NSE-vragen die ook terugkomen in de Fontys High Five. Vervolgens worden de resultaten weergegeven in een prioriteitenmatrix, zodat instituten eenvoudig inzicht kunnen krijgen welke thema s de algemene tevredenheid positief of negatief beïnvloeden. Tenslotte worden de resultaten van de opleidingen en het instituut vergeleken met de resultaten van het eigen Fontysdomein, Fontys als geheel en de landelijke resultaten van het hbo. Hierbij worden themascores en itemscores gepresenteerd. Een themascore is berekend door het gemiddelde te nemen van de items van één thema. Voor het thema Contacttijd is geen themascore berekend vanwege de andersoortige vraagstelling. De domeinverdeling is gemaakt door control. Binnen Fontys Hogescholen zijn er vier domeinen. In onderstaand overzicht kun je zien binnen welk domein het instituut valt. Mens en Techniek en Maatschappij Informatica Economie Educatie 001 Fontys Paramedische Hogeschool X 002 Fontys Hogeschool Verpleegkunde X 003 Fontys Hogeschool HRM & Psychologie X 006 Fontys Hogeschool Pedagogiek X 007 Fontys Lerarenopleiding Tilburg X 008 Fontys Lerarenopleiding Sittard X 009 Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool X 012 Fontys Sporthogeschool X 013 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg X 016 De Nieuwste Pabo X 019 Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing X 020 Fontys Hogeschool Communicatie X 021 Fontys Hogeschool Journalistiek X 022 Fontys Economische Hogeschool Tilburg X 023 Fontys Hogeschool Financieel Management X 024 Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht X 025 Fontys Academy for Creative Industries X 026 Fontys Hogeschool Marketing Management X 027 Fontys International Business School X 029 Fontys Hogeschool ICT X 031 Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen X 034 Fontys Hogeschool voor de Kunsten X 043 Fontys Hogeschool Engineering X 045 Fontys Hogeschool Sociale Studies X 047 Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek X 048 Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement en Techniek X 057 Fontys Automotive X 058 Fontys Hogeschool Kind en Educatie X 089 Juridische Hogeschool Avans-Fontys X 5

8 2 Respons De respons van de verschillende opleidingen ziet er als volgt uit: Aantal studenten respons waarvan n % % eerstejaars % vrouw (prop) Commerciële economie IEMES + Publishing Communicatie - IEMES Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Fontys High Five Fontys heeft met de High Five geformuleerd welke kleine onderwijskwaliteit zij belooft. Onderstaand zie je van enkele NSE-vragen (die ook in de High Five terugkomen) het percentage studenten dat (zeer) ontevreden scoort. NSE Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal I_04 De informatie over de opzet van de opleiding I_03 De informatie over regels en procedures I_02 De informatie over jouw studievoortgang I_05 Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen J_01 Het tijdig bekendmaken van de roosters Prioriteitenmatrix Onderstaande prioriteitenmatrix kan snel inzichtelijk maken aan welke thema s gewerkt zou kunnen worden om de algemene tevredenheid van studenten binnen het instituut te verhogen. In de matrix worden de themascores van de NSE 2014 afgezet tegen de correlaties van die thema s met de algemene tevredenheid. De assen liggen op een correlatie van 0,5 (omdat een correlatie een waarde kan hebben tussen 0 en 1, precies op de helft) en op een gemiddelde scoren van 3,74 omdat dat de gemiddelde score is voor Fontys op de vraag hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen?. Kijkend naar de matrix zien we in het kwadrant rechtsonder de thema s die een hoge correlatie hebben met de algemene tevredenheid en een score die lager is dan de 3,74. Verbetering op deze thema s, Inhoud, Docenten, Studiebegeleiding en Toetsing en Beoordeling zou de algemene tevredenheid van studenten kunnen verhogen. Dat geldt ook, maar in iets mindere mate, voor het thema, Wetenschappelijk vaardigheden HBO. Kwaliteitszorg, Studierooster, Studielast, Informatievoorziening en Stage en Opleiding scoren onvoldoende of zeer matig en hebben ook daarom een verbeterslag nodig. Het thema Groepsgrootte heeft een relatief lage correlatie met de algemene tevredenheid en verbetering op dit punt draagt mogelijk minder bij aan de algemene tevredenheid van studenten. Dat geldt helemaal voor de thema s boven de streep, Studieomgeving, Voorbereiding Beroepsloopbaan, Algemene Vaardigheden en Huisvesting. De scores zijn al relatief hoog en de correlatie met algemene tevredenheid is relatief laag. Stage ervaring was niet significant gecorreleerd met algemene tevredenheid en is om die reden niet opgenomen in de matrix. 6

9 themascore 4,1 3,9 Huisvesting 3,7 Studieomgeving Voorbereiding Beroepsloopbaan Algemene Vaardigheden 3,5 Groepsgrootte Docenten Inhoud 3,3 3,1 Studiefaciliteiten Wetenschappelijke Vaardigheden Hbo Studielast Studierooster Toetsing Beoordeling Kwaliteitszorg Informatievoorziening Studiebegeleiding 2,9 2,7 Stage En Opleiding 2,5 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 correlatie themascore en "je studie in het algemeen" 7

10 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Algemeen N A_01 Je studie in het algemeen 3,84 3,86 3,65 3,81 3,71 3,74 3,74 A_02 De inhoud van de opleiding 3,82 3,76 3,70 3,76 3,72 3,76 3,75 A_03 De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,69 3,65 3,66 3,66 3,66 3,70 3,69 A_04 De verworven wetenschappelijke vaardigheden binnen je opleiding 3,57 3,23 3,78 3,44 3,55 3,55 3,53 A_05 De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,62 3,43 3,79 3,56 3,50 3,58 3,52 A_06 De docenten van de opleiding 3,69 3,79 3,47 3,70 3,54 3,66 3,59 A_07 De informatie vanuit je opleiding 3,21 3,13 3,14 3,15 3,23 3,30 3,30 A_08 De studiefaciliteiten 3,56 3,60 3,19 3,50 3,43 3,50 3,49 A_09 Toetsing en beoordeling 3,34 3,35 3,13 3,30 3,33 3,35 3,36 A_10 De studieroosters 3,65 3,60 2,83 3,44 3,53 3,54 3,43 A_11 De studielast 3,54 3,43 2,75 3,30 3,43 3,41 3,39 A_12 De studiebegeleiding 3,52 3,23 3,17 3,29 3,34 3,45 3,37 A_13 De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,66 3,59 3,23 3,53 3,45 3,52 3,52 A_14 De algemene sfeer op je opleiding 4,36 4,29 4,05 4,25 4,00 4,05 4,04 A_15 De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,71 3,49 3,76 3,60 3,47 3,54 3,47 A_16 Zou je je opleiding aanbevelen aan vrienden, familie of collega s 4,08 4,18 3,98 4,11 3,93 3,99 3,96 Inhoud en opzet van het onderwijs B_00 Inhoud (themascore) 3,66 3,53 3,43 3,54 3,49 3,54 3,52 B_01 Het niveau van je opleiding 3,70 3,62 3,47 3,61 3,65 3,73 3,73 B_02 De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van de opleiding had 3,66 3,55 3,26 3,51 3,56 3,63 3,60 B_03 De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding 3,50 3,25 2,96 3,26 3,35 3,38 3,36 B_04 De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is 3,72 3,63 3,50 3,62 3,47 3,54 3,50 B_05 De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen 4,06 3,93 4,33 4,05 3,76 3,72 3,67 B_06 De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding 3,76 3,65 3,53 3,65 3,66 3,64 3,62 B_07 De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen 3,61 3,46 3,54 3,51 3,51 3,52 3,52 B_08 De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen 3,37 3,23 3,05 3,22 2,99 3,10 3,09 B_ 09 De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal 3,56 3,43 3,13 3,40 3,45 3,52 3,51 B_10 De aansluiting bij je werkervaring 3,43 3,53 3,51 B_ 11 De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan 3,44 3,67 3,66 8

11 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Verworven algemene vaardigheden C_00 Algemene vaardigheden (themascore) 3,72 3,72 3,85 3,75 3,71 3,74 3,73 C_01 Het aanleren van een kritische houding 3,61 3,57 3,77 3,62 3,59 3,68 3,67 C_03 Probleemoplossend vermogen 3,65 3,69 3,83 3,71 3,63 3,71 3,71 C_04 Het onderbouwen van conclusies 3,65 3,50 3,63 3,57 3,59 3,66 3,64 C_05 Communicatieve vaardigheden (bijv. mondelinge presentaties, gespreksvoering) 3,75 3,91 3,99 3,89 3,85 3,80 3,83 C_06 Het samenwerken met anderen 4,20 4,11 4,23 4,16 4,01 3,95 3,96 C_07 Argumenteren/redeneren 3,47 3,56 3,66 3,56 3,61 3,62 3,61 Praktijkgericht onderzoek D_00 Praktijkgericht onderzoek (themascore) 3,43 3,15 3,61 3,32 3,45 3,49 3,49 D_01 Analytisch denken 3,42 3,16 3,75 3,36 3,46 3,53 3,54 D_02 Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek 3,43 3,12 3,50 3,28 3,44 3,48 3,48 D_04 Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek 3,40 3,10 3,55 3,28 3,48 3,47 3,50 D_05 Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek 3,44 3,20 3,64 3,36 3,44 3,46 3,46 Voorbereiding op de beroepsloopbaan E_00 Voorbereiding beroepsloopbaan (themascore) 3,89 3,70 4,01 3,82 3,63 3,68 3,60 E_01 Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk 3,73 3,54 3,91 3,67 3,59 3,70 3,63 E_02 De praktijkgerichtheid van je opleiding 3,84 3,70 4,02 3,81 3,70 3,77 3,69 E_03 Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers) 4,10 3,86 4,11 3,98 3,60 3,58 3,47 De docenten van je opleiding F_00 Docenten (themascore) 3,65 3,62 3,31 3,56 3,49 3,61 3,53 F_01 De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,76 3,77 3,41 3,69 3,65 3,79 3,76 F_02 De didactische kwaliteit van docenten 3,49 3,50 3,15 3,42 3,39 3,50 3,48 F_03 De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,49 3,42 2,93 3,33 3,45 3,55 3,39 F_04 De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,78 3,69 3,42 3,65 3,56 3,70 3,58 F_05 De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,53 3,48 3,22 3,43 3,44 3,58 3,49 F_06 De kwaliteit van feedback van docenten 3,47 3,42 3,09 3,36 3,34 3,47 3,41 F_07 De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,64 3,72 3,46 3,64 3,29 3,43 3,37 F_08 De kennis van docenten over de beroepspraktijk 4,05 3,97 3,79 3,95 3,81 3,83 3,80 9

12 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Studiebegeleiding G_00 Studiebegeleiding (themascore) 3,47 3,31 3,28 3,34 3,33 3,46 3,40 G_01 De mogelijkheid tot begeleiding 3,65 3,48 3,40 3,50 3,48 3,61 3,55 G_02 De kwaliteit van begeleiding 3,50 3,40 3,35 3,41 3,39 3,51 3,45 G_03 De mate waarin de opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding 3,23 3,07 3,08 3,11 3,13 3,25 3,20 Toetsen en beoordeling H_00 Toetsen en beoordeling (themascore) 3,49 3,37 3,11 3,34 3,44 3,49 3,49 H_01 De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt 3,31 3,26 2,84 3,18 3,36 3,43 3,42 H_02 De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 3,56 3,45 3,20 3,42 3,49 3,54 3,53 H_04 De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 3,61 3,40 3,15 3,39 3,46 3,49 3,50 H_05 De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 3,48 3,37 3,27 3,37 3,43 3,49 3,49 H_06 Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties, ed. in je opleiding is: LET OP ANDER TYPE VRAAG Percentage (veel) te weinig Percentage precies goed Percentage (veel) te veel Informatie vanuit de opleiding I_00 Informatie vanuit de opleiding (themascore) 3,18 3,08 3,12 3,11 3,16 3,26 3,20 I_02 De informatie over jouw studievoortgang 3,41 3,32 3,44 3,37 3,42 3,53 3,49 I_03 De informatie over regels en procedures 3,08 2,99 3,21 3,06 3,15 3,27 3,25 I_04 De informatie over de opzet van de opleiding (varianten, minors, buitenland,e.d.) 3,23 3,19 3,14 3,19 3,06 3,09 3,09 I_05 Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen 2,99 2,82 2,70 2,83 3,00 3,16 2,95 Studieroosters J_00 Studieroosters (themascore) 3,12 3,25 2,63 3,08 3,34 3,43 3,20 J_01 Het tijdig bekendmaken van studieroosters 3,27 3,39 2,89 3,25 3,53 3,60 3,33 J_02 Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster 2,97 3,12 2,37 2,91 3,14 3,23 3,07 10

13 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Studielast K_00 Studielast (themascore) 3,36 3,17 2,92 3,16 3,29 3,34 3,32 K_01 De spreiding van de studielast over het studiejaar 3,01 2,84 2,84 2,88 3,14 3,23 3,26 K_02 De haalbaarheid van deadlines 3,59 3,29 2,90 3,28 3,43 3,46 3,45 K_04 De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen te volgen 3,44 3,35 3,05 3,31 3,39 3,45 3,41 K_05 De mate waarin de studiepunten (ECTS) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast 3,41 3,20 2,85 3,18 3,19 3,20 3,15 L_01 L_02 L_03 L_04 Contacttijd In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd aangeboden: Minder dan 6 uur per week Ik vind deze hoeveelheid contacttijd: Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten: Bij mijn opleiding vielen het laatste half jaar. lessen uit: 6 tot 12 uur per week tot 18 uur per week tot 24 uur per week tot 30 uur per week of meer uur per week Percentage (veel) te weinig Percentage precies goed Percentage (veel) te veel Nooit Zelden Soms Meestal Altijd Nooit Zelden Soms Meestal Altijd

14 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Groepsgrootte M_00 Groepsgrootte (themascore) 3,92 3,50 3,49 3,60 3,79 3,81 3,77 M_01 De groepsgrootte bij werkgroepen 3,97 3,54 3,56 3,66 3,87 3,88 3,85 M_02 De groepsgrootte bij hoorcolleges 4,00 3,46 3,51 3,60 3,74 3,78 3,73 M_03 De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding 3,79 3,45 3,39 3,52 3,74 3,76 3,73 NO Stages Heb je het afgelopen jaar stage gelopen? Ja/nee Percentage Ja Percentage Nee Stage en Opleiding N_00 Stage en Opleiding (themascore) 2,54 2,61 3,06 2,65 2,95 3,14 3,13 N_01 De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit je opleiding 2,74 2,92 3,21 2,92 3,09 3,26 3,23 N_02 De voorbereiding op de stage door de opleiding 2,34 2,29 2,92 2,39 2,81 3,01 3,02 Stage Ervaring O_00 Stage Ervaring (themascore) 3,97 3,78 4,18 3,88 3,81 3,90 3,87 O_01 De begeleiding op de stageplek door het bedrijf of de instelling 4,14 3,82 4,33 3,97 3,86 3,91 3,88 O_02 Wat je tijdens je stage geleerd hebt 4,23 4,10 4,38 4,17 4,00 4,08 4,09 O_03 De aansluiting van de stages bij het overig onderwijs 3,53 3,43 3,83 3,51 3,56 3,70 3,65 Studiefaciliteiten P_00 Studiefaciliteiten (themascore) 3,45 3,27 2,90 3,23 3,28 3,38 3,32 P_01 De geschiktheid van de onderwijsruimten 3,44 3,35 2,89 3,27 3,47 3,51 3,49 P_02 De geschiktheid van werkplekken 3,41 3,31 2,87 3,24 3,23 3,34 3,23 P_03 De beschikbaarheid van werkplekken 3,09 2,92 2,66 2,91 2,97 3,10 3,01 P_05 De bibliotheek/mediatheek 3,48 3,29 3,11 3,30 3,39 3,54 3,52 P_06 De ICT-faciliteiten 3,64 3,42 3,12 3,41 3,29 3,41 3,32 P_07 De digitale leeromgeving 3,61 3,34 2,84 3,30 3,34 3,38 3,34 Kwaliteitszorg Q_00 Kwaliteitszorg (themascore) 3,25 3,05 3,24 3,15 3,09 3,19 3,13 Q_01 Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden 3,42 3,15 3,43 3,28 3,31 3,39 3,35 Q_02 Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties 3,05 2,90 3,23 3,02 2,96 3,05 2,99 Q_03 De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten evaluaties 3,26 3,07 3,23 3,16 3,08 3,16 3,09 12

15 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Q_04 De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert 3,26 3,14 3,12 3,16 3,02 3,13 3,06 Overige faciliteiten en studieomgeving R_00 Overige faciliteiten en Studieomgeving (themascore) 3,88 3,77 3,36 3,71 3,61 3,79 3,85 R_01 De bereikbaarheid van je instelling 4,01 3,85 3,56 3,83 3,92 4,05 4,14 R_02 De restauratieve voorzieningen op je instelling 3,60 3,46 2,93 3,38 3,24 3,43 3,63 R_04 De horecavoorzieningen in je studiestad 4,26 4,17 3,84 4,12 3,89 4,02 4,08 R_05 Het cultureel aanbod van je studiestad 4,23 4,17 3,89 4,13 3,87 4,00 4,06 R_07 De sportvoorzieningen vanuit je instelling 3,12 3,01 2,48 2,91 2,92 3,24 3,11 Huisvesting S_00 Huisvesting (themascore) 4,07 3,90 3,93 3,95 3,52 3,51 3,11 S_01 De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad 4,16 3,99 4,01 4,03 3,60 3,62 3,26 S_02 De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad 3,98 3,83 3,85 3,87 3,45 3,41 2,97 13

Nationale Studenten enquête 2015

Nationale Studenten enquête 2015 projectnr Title Subtitle Afdeling-Instituut Nationale Studenten enquête 2015 Fontys Academy for Creative Industries Dienst Onderwijs en Onderzoek Dimphy Hooijmaijers, Renate Smits, Eindhoven, 1 juni 2015

Nadere informatie

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015

Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015 Vragenlijst Nationale Studenten Enquête 2015 V1. Selecteer een taal / Select a language: 1 Nederlands 2 English 3 Deutsch A. Achtergrondkenmerken V2. Klopt het dat je staat ingeschreven aan de

Nadere informatie

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949

Aantal respondenten 1758 1707 1578 13981 Aantal benaderd 4500 4404 4344 36949 Onderwijs & Kwaliteit Eerste rapportage HBO-Monitor 2013 Op 3 april 2014 zijn de resultaten van de jaarlijkse HBO-monitor (enquête onder afgestudeerden) over 2013 binnengekomen. Het onderzoek betreft studenten

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE IN HET HBO EN WO (21-214) 1 VOORWOORD STUDIEKEUZE123 Sinds 29 is Stichting Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE); een landelijk

Nadere informatie

Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis. Anja van den Broek & Jessica Nooij

Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis. Anja van den Broek & Jessica Nooij Tips en tricks rondom enquêtes: van vraag naar kennis Anja van den Broek & Jessica Nooij Thema s Waarom een vragenlijst Constructie van vragen Kiezen van antwoordschalen Structuur van de vragenlijst en

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Nationale Studentenenquête. Validatie NSE 2010

Nationale Studentenenquête. Validatie NSE 2010 Nationale Studentenenquête Validatie NSE 2010 Jessica Pass Anja van den Broek ResearchNed November 2009 Inhoud 1 Managementsamenvatting 3 2 Inleiding 5 3 Inventarisatie bestaande vragenlijsten 7 4 Delphi-onderzoek

Nadere informatie

Study in Work in Live in. Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen

Study in Work in Live in. Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen Study in Work in Live in Nulmeting Onderzoek naar de retentie van hoger opgeleiden van de Tilburgse hoger onderwijsinstellingen Vera Broks Vincent Peters Kennisklik Tilburg University Tilburg, 1 juli 2014

Nadere informatie

Klein Handboek Nationale Studenten Enquête

Klein Handboek Nationale Studenten Enquête Academische Zaken Datum 3 november 2014 Opgemaakt door Hotze Lont Inhoudsopgave 1. Doel van dit handboek... 3 2. De NSE als instrument voor kwaliteitszorg... 4 3. De uitkomsten van de afgelopen jaren...

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Tom Dousma Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013

Tom Dousma Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013 Memo Aan Tom Dousma Van Hans van Hout Datum 7 september 2012 Kenmerk SK123 12.0229 Betreft Verantwoording werkzaamheden werkgroep vragenlijst NSE 2013 1. Taakstelling van de werkgroep De taakstelling van

Nadere informatie

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015

DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015 DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2015 Voor u ligt de onderzoeksverantwoording voor de verzameling, bewerking, consolidatie en definities van alle gegevens die zijn opgenomen op de website bestestudies.elsevier.nl.

Nadere informatie

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND.

Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. Definitief, 22 maart 2007 School of Social Work Rotterdam, Hogeschool INHOLLAND. In de meta-evaluatie 2005 2006 is een aantal onderzoeken naar de stand van zaken op de School of Social Work Rotterdam gebundeld.

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV

Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV Hoofdrapportage STO 2009 Studententevredenheidsonderzoek NHTV Kwaliteit, planning & control Ellen van den Broek Breda, augustus 2009 2 Studententevredenheidsonderzoek NHTV 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Wat doet C.H.O.I. met de resultaten van de NSE? Slotbijeenkomst Nat Stud Enquête (NSE) 2013 Utrecht, 6 juni 2013 Frank Steenkamp

Wat doet C.H.O.I. met de resultaten van de NSE? Slotbijeenkomst Nat Stud Enquête (NSE) 2013 Utrecht, 6 juni 2013 Frank Steenkamp Wat doet C.H.O.I. met de resultaten van de NSE? Slotbijeenkomst Nat Stud Enquête (NSE) 2013 Utrecht, 6 juni 2013 Frank Steenkamp Outline: 1. Historie 2. Onze principes m.b.t. NSE 3. Toepassing in. KEUZEGIDS

Nadere informatie

Public Administration Arbeidsmarkt

Public Administration Arbeidsmarkt Public Administration Maar liefst 33 masters staan voor je klaar als je je bachelor politicologie, bestuurskunde of internationale betrekkingen hebt gehaald. Maak daar maar eens een keuze uit. Ga je voor

Nadere informatie

Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta)

Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta) Voorbeeld. Resultaten studentenenquête Geschiedenis van het privaatrecht: geschiedenis van de koop (capita selecta) (RP54) Studiejaar 2008-2009 Afdeling Onderwijs, Studentenzaken & Onderzoek Faculteit

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Was, is of komt er aandacht voor

Was, is of komt er aandacht voor Was, is of komt er aandacht voor SoftwareKwaliteit in het onderwijs? Voorjaarsevenement TestNet 2012 Leo van der Aalst Lector Software Quality and Testing at Fontys University of Applied Sciences Locaties

Nadere informatie

Onderwijskwaliteitszorg TU Delft: hoe past de NSE hierin?

Onderwijskwaliteitszorg TU Delft: hoe past de NSE hierin? Onderwijskwaliteitszorg TU Delft: hoe past de NSE hierin? Jenny Brakels Onderwijs & Studentenzaken Delft University of Technology TU Delft 2 Vakbekwaam samenwerkingsbereid gericht op de verdere ontwikkeling

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

Rapportage driehoeksmeting De Branding

Rapportage driehoeksmeting De Branding Rapportage driehoeksmeting De Branding Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding Achtergrond onderzoek Methode onderzoek Leeswijzer Resultaten Responsoverzicht Rapportcijfer Schoolkeuzefactoren Resultaten per

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal Studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal Studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door: S. Icke & B. Rooijendijk De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl Maart 2008

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

Tamboerijn ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013. oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 Tamboerijn oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory.

Cliëntenonderzoek. Meting april - mei 2013. Uw consultant Emile van Geelen. Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten. E: Emile.van.Geelen@effectory. Cliëntenonderzoek Groepsrapportage Sjaloom Zorg Cliënten Meting april - mei 2013 Uw consultant Emile van Geelen E: Emile.van.Geelen@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Studentenenquête. Proces, respons, analyses, resultaten en rapportages Anja van den Broek, ResearchNed

Studentenenquête. Proces, respons, analyses, resultaten en rapportages Anja van den Broek, ResearchNed Nationale Studentenenquête Proces, respons, analyses, resultaten en rapportages Anja van den Broek, ResearchNed Onderwerpen Deelname Veldwerk Respons Communicatie Analyses Resultaten Rapportages 2 Deelname

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats:

q WO q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL INFORMATIEFORMULIER VERDIEPINGSFASE (HBO/WO) Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO Naam opleiding: Plaats: BLAD 1 Ik heb me in de volgende opleiding verdiept: HBO q WO Naam opleiding: Plaats: Naam: q UNIVERSITEIT q HOGESCHOOL Website van de opleiding: Datum: AANMELDING EN PLAATSING Ben je toelaatbaar met je

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek 2013 Facilitair Bedrijf UT Het Facilitair Bedrijf heeft in oktober van 2013 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar gebruikers. Dit rapport is een samenvatting

Nadere informatie

Resultaten WO-monitor 2013

Resultaten WO-monitor 2013 Resultaten WO-monitor 2013 Samenvatting: De WO-Monitor is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De WO-monitor wordt

Nadere informatie

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst

BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Ouders vinden 'De leerkracht' op school het belangrijkst BS It Pertoer/ Weidum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS It Pertoer Enige tijd geleden heeft onze school BS It Pertoer deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour

Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour Cijfermatige achtergrondinformatie ten behoeve van Slotconferentie HO-tour In deze bijlage zijn feiten en cijfers opgenomen over het hoger onderwijs die illustratief kunnen zijn voor de discussies in de

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek CBS Paadwizer In opdracht van Contactpersoon Stichting de Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari

Nadere informatie

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n

V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n SBO De Zonnewijzer Valkenswaard Oudertevredenheids Speciaal Basisonderwijs 2015 V e r k l a r i n g t e r m e n e n b e g r i p p e n Top 10 Tevredenheid en Ontevredenheid. Bij een groot aantal vragen

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek...deresultateninbeeld EnigetijdgeledeniservanuitStichtingjongLerenaandeoudersvanallescholengevraagdeendigitale(of schriftelijke)vragenlijstintevullen.doordeoudersvanonzeschoolzijn46lijsteningevuld.ditiseenrespons

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek Basisschool Sint Martinus In opdracht van Contactpersoon Basisschool Sint Martinus de heer F. Giesen Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van

Nadere informatie

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl

Rapportage Dagbesteding en Vervoer. www.triqs.nl Rapportage Dagbesteding en Vervoer Versie 1.0.0 Juli 2012 Drs. J.J. Laninga DBV2.0 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde meting. Deze rapportage

Nadere informatie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie

Fontys Educational Designer Mindz (FED Mindz) Projectplan. Visie Visie We leven in een wereld die sterk veranderlijk is. Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij docenten om de nieuwe generaties als competente rebellen klaar te stomen voor een onbekende toekomst waarin

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst

Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst Rapportage Cursistenonderzoek 2012 Scholen in de Kunst M.A. Keijzer N. den Toom Keijzer & Toom Klant Tevredenheid pp. Inleiding 3 1. Verantwoording en methode 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Profiel

Nadere informatie

Studeren met een handicap in 2005

Studeren met een handicap in 2005 Verwey-Jonker Instituut Drs. Esther Plemper Studeren met een handicap in 2005 Belemmeringen van studenten met een lichamelijke beperking, psychische klachten of dyslexie in het hoger onderwijs SAMENVATTING

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto)

In deze info krijgt u informatie over het oudertevredenheidonderzoek(oto) Uitkomsten oudertevredenheidsonderzoek St. Josephschool Lochem In december 2014 hebben tevredenheidsonderzoeken plaatsgevonden onder medewerkers, ouders en leerlingen. De schoolrapportage is besproken

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid

Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid www.qompas.nl Januari 2015 Enquêteresultaten QSK & studiekeuzetevredenheid 1 Oordeel studenten/scholieren over Qompas en tevredenheid met betrekking tot

Nadere informatie

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst

Samenvatting. BS Benjamin/ Brunssum. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin. Ouders vinden 'Begeleiding' op school het belangrijkst BS Benjamin/ Brunssum Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Benjamin Enige tijd geleden heeft onze school BS Benjamin deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool

Samenvatting. BS Bontebrugschool/ Silvolde. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Bontebrugschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Bontebrugschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200697

Nadere informatie

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis

Samenvatting. BS Het Veenpluis/ Zevenhuizen. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Het Veenpluis Enige tijd geleden heeft onze school BS Het Veenpluis deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 225988

Nadere informatie

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding

Samenvatting SBO2007. SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam. Schoolgebouw. Omgeving van de school. Kennisontwikkeling. Begeleiding SBO A.J. Schreuderschool/ Rotterdam Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) A.J. Schreuderschool Enige tijd geleden heeft onze school A.J. Schreuderschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013

BS Het Voorbeeld Haarlem. Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013. Haarlem, mei 2013 BS Het Voorbeeld Haarlem Personeeltevredenheidspeiling Basisonderwijs 2013 Haarlem, mei 2013 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement)

0 1 19 46 11 77 3,87 persoonlijke groei, maatschappelijk engagement) KWALITEITSBAROMETER STUDENTEN (AFNAME 2e SEMESTER 09-10) Bachelor in de Medische beeldvorming Algemeen # respondenten: 84 (51,2%) imago van HUB in Vlaanderen imago van HUB in Vlaanderen internationale

Nadere informatie

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014

BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden. november 2014 ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers BINDEN VAN PABO-AFGESTUDEERDEN Evaluatie Stimuleringsregeling Binden van (academische) Pabo-afgestudeerden november 2014 1 Arbeidsmarktplatform

Nadere informatie

Samenvatting 2014/2015

Samenvatting 2014/2015 Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Til Enige tijd geleden heeft onze school BS De Til deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 214903 ouders en verzorgers

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland.

Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Factoren die van invloed zijn op uitval van eerstejaarsstudenten noordoost Nederland. Werkgroep Aansluitingsmonitor noordoost Nederland. Definitief. 15 Juni 2012. Groningen/Zwolle Juni 2012 1 Inhoud 1

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl

Nationaal studentenonderzoek 2008. Stageplaza.nl Nationaal studentenonderzoek 2008 Stageplaza.nl Gepubliceerd door : L. Geenen S. Lotze De Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam Tel : 020 422 33 22 Fax : 020 422 20 22 I : www.stageplaza.nl december 2008

Nadere informatie

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert

Tevredenheid ouders. Uitslagen Vragenlijst. De Bakelgeert Tevredenheid ouders Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg

Datum publicatie: 22 oktober 2014. De ervaring van de cliënt Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Datum publicatie: oktober 1 Auteur: Remko Boonstra Een onderzoek naar de klanttevredenheid onder de cliënten van InnZorg Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport van het onderzoek naar de klanttevredenheid

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage CBS De Windroos Leerlingtevredenheidsonderzoek In opdracht van Contactpersoon Noordkwartier Mevrouw W. Drenth Utrecht, mei 2014 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan

Nadere informatie

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015

ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2015 WASKO Hoe tevreden zijn de ouders over de verschillende aspecten m.b.t. kantoor en administratie, de opvang van het kind, de locatie en in het algemeen? 27 mei 30 juni

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid rugklas Isendoorn College Onderzoekperiode: 13-14 hele schooljaar (01-08-2013 t/m 31-07- 2014)

Nadere informatie

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer).

Tenzij anders staat aangegeven, bevat het rapport gemiddelde scores (schoolcijfer). Instelling: (45) Stadsarchief Amsterdam Toelichting op het rapport Dit rapport bestaat uit 3 onderdelen. Deel 1 Resultaten Dit deel bevat de actuele resultaten van uw instelling. Indien eerder aan de Kwaliteitsmonitor

Nadere informatie

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten

Datawarehousing BIM. Modulecode: BIMDTB06 Modulehouder: H.D.A. de Wit Publicatiedatum: mei 2014 Studiejaar:2013-2014 Studielast: 2 punten Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,

Nadere informatie

BERK FLEXIBELE OPVANG

BERK FLEXIBELE OPVANG ONDERNEMERSRAPPORTAGE ONDERZOEK KLANTTEVREDENHEID 2013 BERK FLEXIBELE OPVANG oktober 2013, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Schoolrapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Overhaal In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het

BS Parcivalschool/ Arnhem Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Ouders vinden 'De leerkracht' op school het Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Parcivalschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Parcivalschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 131022

Nadere informatie

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool

Samenvatting. BS Damiaanschool/ Totaaloverzicht. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS Damiaanschool Enige tijd geleden heeft onze school BS Damiaanschool deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 201893

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard

Samenvatting. BS De Regenboog/ Tochtwaard: Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard BS De Regenboog/ Tochtwaard Samenvatting Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) BS De Regenboog/ Tochtwaard Enige tijd geleden heeft onze school BS De Regenboog/ Tochtwaard deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling.

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen

Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders. verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Vrijstellings- en assessmentregelingen m.b.t. elders verworven competenties (EVC s) Lerarenopleiding Groningen Studiejaar: 2015-2016 Voor studenten die Het tweede jaar van de Educatieve Master of de masteropleiding

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg

Samenvatting. BS De Meeander/ Locatie Heelweg. Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Resultaten Oudertevredenheidspeiling (OTP) Locatie Heelweg Enige tijd geleden heeft onze school Locatie Heelweg deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. In heel Nederland hebben in totaal 200864 ouders

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Algemene vragen lijst Team 2015

Algemene vragen lijst Team 2015 Algemene vragen lijst Team 2015 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Een selectie van resultaten uit de Startmonitor 15 oktober 2010 SURF Academy: Masterclass studiekeuzegesprekken Jules Warps, ResearchNed De Startmonitor:

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Didactisch handelen 20121217

Didactisch handelen 20121217 Didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie