Nationale Studentenenquête 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nationale Studentenenquête 2014"

Transcriptie

1 Nationale Studentenenquête 2014 Fontys Academy for Creative Industries Dimphy Hooijmaijers Renate Smits Petra Szczerba Dienst Onderwijs en Onderzoek mei 2014

2 2014 Dienst Onderwijs en Onderzoek. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder nauwkeurige bronvermelding.

3 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding Validiteit en betrouwbaarheid Leeswijzer 5 2 Respons 6 3 Fontys High Five 6 4 Prioriteitenmatrix 6 5 Resultaten 8 1

4 Voorwoord Voor u ligt de instituutsrapportage van de Nationale Studenten Enquête 2014 (NSE). Fontys participeert in dit tevredenheidsonderzoek dat onder (vrijwel) alle studenten in Nederland wordt afgenomen. Fontys zal dat blijven doen om heel nadrukkelijk de ontwikkeling in de studenttevredenheid op de voet te kunnen volgen en om jaarlijks de resultaten te kunnen vergelijken met die van de andere hogescholen. De kwaliteitszorgcoördinatoren van de instituten en de dienst Onderwijs en Onderzoek hebben een belangrijke rol vervuld bij het verhogen van de respons. Ik dank hen allen hartelijk voor hun inzet en betrokkenheid. Alle respondenten van Fontys bedank ik voor het geven van hun mening! Het is uiteraard een belangrijke opdracht voor ons allen om op basis van de resultaten tot verdere verbetermaatregelen te komen. Nienke Meijer Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen 2

5 1 Inleiding In 2013 is de vragenlijst van de NSE veranderd. De vragenlijst van de NSE 2014 is onveranderd ten opzichte van Hiermee zijn de resultaten weer te vergelijken met het voorafgaande jaar. De vergelijkbaarheid geldt niet voor de jaren daarvoor. De vragenlijst NSE 2014 bestaat uit 95 vragen die onderverdeeld zijn in 19 thema s. De volgende thema s zijn opgenomen in de vragenlijst. A. Algemene oordelen (16 items) B. Inhoud en opzet van het onderwijs (11 items) C. Verworven algemene vaardigheden (6 items) D. Praktijkgericht onderzoek (4 items) E. Voorbereiding op de beroepsloopbaan (3 items) F. Docenten van je opleiding (8 items) G. Studiebegeleiding (3 items) H. Toetsen en beoordeling (5 items) I. Informatie vanuit de opleiding (4 items) J. Studieroosters (2 items) K. Studielast (4 items) L. Contacttijd (4 items) M. Groepsgrootte (3 items) N. Stage en opleiding (2 items) O. Stage ervaring (3 items) P. Studiefaciliteiten (6 items) Q. Kwaliteitszorg (4 items) R. Overige faciliteiten en studieomgeving (5 items) S. Huisvesting (2 items) De meeste items zijn beantwoord op een vijfpuntschaal waarbij de antwoordcategorieën varieerden van zeer ontevreden tot zeer tevreden, met een neutrale middencategorie. Ook is de antwoordcategorie niet van toepassing opgenomen. Antwoord Betekenis 1 Zeer ontevreden 2 Ontevreden 3 Neutraal 4 Tevreden 5 Zeer tevreden Bij 5-puntsschaal wordt de absolute norm gesteld op 3,3. De waardering die daarvan afgeleid wordt is als volgt: gemiddelde score waardering 2,5 en lager Slecht 2,6 2,9 Onvoldoende 3,0 3,2 Twijfelachtig 3,3 3,6 Voldoende 3,7 en hoger Goed 3

6 Het thema Toetsen en beoordeling (vraag H_06) en het thema Contacttijd (vraag L_01 tot en met L_04). wijkt hiervan af. Hier staan vragen met diverse schaalverdelingen. Bij vraag H_06 (Het aantal toetsmomenten in je opleiding) en vraag L_02 (Ik vind deze hoeveelheid contacttijd) zijn de antwoordcategorieën : Antwoord Betekenis 1 Percentage (veel) te weinig 2 Percentage precies goed 3 Percentage (veel) te veel Bij vraag L_01 (In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd aangeboden): Antwoord Betekenis 1 Minder dan 6 uur per week 2 6 tot 12 uur per week 3 13 tot 18 uur per week 4 18 tot 24 uur per week 5 24 tot 30 uur per week 6 30 of meer uur per week Bij vraag L_03 (Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten) en bij vraag L_04 (Bij mijn opleiding vielen het laatste half jaar lessen uit): Antwoord Betekenis 1 Nooit 2 Zelden 3 Soms 4 Meestal 5 Altijd 1.1 Validiteit en betrouwbaarheid De validiteit en betrouwbaarheid van de vragenlijst wordt door Studiekeuze 123 gewaarborgd. De volledige verantwoording van bovenstaand traject is vastgelegd in de rapportage Onderzoeksverantwoording NSE Representativiteit Om een zo hoog mogelijke representativiteit na te streven is bij de berekening van de gemiddelde scores van de opleidingen, van de instituten, van Fontys en van alle Nederlandse hogescholen samen, een weegfactor gebruikt. Zowel binnen Fontys als landelijk, is het responspercentage niet gelijk verdeeld over opleidingen. Lerarenopleidingen halen bijvoorbeeld hogere responspercentages dan veel andere opleidingen. Om te voorkomen dat bepaalde opleidingen aan locaties onder- of oververtegenwoordigd zouden zijn bij de berekening van de resultaten, is ervoor gekozen om te wegen op basis van instelling*opleiding*locatie. Dit betekent dat aan een opleiding op een bepaalde locatie, aan alle studenten dezelfde weegfactor is toegekend. Als een opleiding oververtegenwoordigd was in de totale respons, is deze opleiding teruggewogen en als een opleiding ondervertegenwoordigd was, is deze opgewogen. Op deze manier tellen de oordelen van de studenten mee volgens de verdeling die in de totale populatie van Nederlandse studenten in het hoger onderwijs bestaat. Meer informatie is te vinden op de Fontys-NSE-portal https://portal.fontys.nl/dienstoeno/themas/kwaliteitsmanagement%20en%20evaluaties/evaluaties /Lists/Deelnemende%20instituten/AllItems.aspx 4

7 1.2 Leeswijzer Allereerst wordt de respons van de studenten binnen het instituut beschreven. Hierna volgt een tabel met enkele NSE-vragen die ook terugkomen in de Fontys High Five. Vervolgens worden de resultaten weergegeven in een prioriteitenmatrix, zodat instituten eenvoudig inzicht kunnen krijgen welke thema s de algemene tevredenheid positief of negatief beïnvloeden. Tenslotte worden de resultaten van de opleidingen en het instituut vergeleken met de resultaten van het eigen Fontysdomein, Fontys als geheel en de landelijke resultaten van het hbo. Hierbij worden themascores en itemscores gepresenteerd. Een themascore is berekend door het gemiddelde te nemen van de items van één thema. Voor het thema Contacttijd is geen themascore berekend vanwege de andersoortige vraagstelling. De domeinverdeling is gemaakt door control. Binnen Fontys Hogescholen zijn er vier domeinen. In onderstaand overzicht kun je zien binnen welk domein het instituut valt. Mens en Techniek en Maatschappij Informatica Economie Educatie 001 Fontys Paramedische Hogeschool X 002 Fontys Hogeschool Verpleegkunde X 003 Fontys Hogeschool HRM & Psychologie X 006 Fontys Hogeschool Pedagogiek X 007 Fontys Lerarenopleiding Tilburg X 008 Fontys Lerarenopleiding Sittard X 009 Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool X 012 Fontys Sporthogeschool X 013 Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg X 016 De Nieuwste Pabo X 019 Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing X 020 Fontys Hogeschool Communicatie X 021 Fontys Hogeschool Journalistiek X 022 Fontys Economische Hogeschool Tilburg X 023 Fontys Hogeschool Financieel Management X 024 Fontys Hogeschool Management, Economie en Recht X 025 Fontys Academy for Creative Industries X 026 Fontys Hogeschool Marketing Management X 027 Fontys International Business School X 029 Fontys Hogeschool ICT X 031 Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen X 034 Fontys Hogeschool voor de Kunsten X 043 Fontys Hogeschool Engineering X 045 Fontys Hogeschool Sociale Studies X 047 Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek X 048 Fontys Hogeschool Bedrijfsmanagement en Techniek X 057 Fontys Automotive X 058 Fontys Hogeschool Kind en Educatie X 089 Juridische Hogeschool Avans-Fontys X 5

8 2 Respons De respons van de verschillende opleidingen ziet er als volgt uit: Aantal studenten respons waarvan n % % eerstejaars % vrouw (prop) Commerciële economie IEMES + Publishing Communicatie - IEMES Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Fontys High Five Fontys heeft met de High Five geformuleerd welke kleine onderwijskwaliteit zij belooft. Onderstaand zie je van enkele NSE-vragen (die ook in de High Five terugkomen) het percentage studenten dat (zeer) ontevreden scoort. NSE Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal I_04 De informatie over de opzet van de opleiding I_03 De informatie over regels en procedures I_02 De informatie over jouw studievoortgang I_05 Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen J_01 Het tijdig bekendmaken van de roosters Prioriteitenmatrix Onderstaande prioriteitenmatrix kan snel inzichtelijk maken aan welke thema s gewerkt zou kunnen worden om de algemene tevredenheid van studenten binnen het instituut te verhogen. In de matrix worden de themascores van de NSE 2014 afgezet tegen de correlaties van die thema s met de algemene tevredenheid. De assen liggen op een correlatie van 0,5 (omdat een correlatie een waarde kan hebben tussen 0 en 1, precies op de helft) en op een gemiddelde scoren van 3,74 omdat dat de gemiddelde score is voor Fontys op de vraag hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen?. Kijkend naar de matrix zien we in het kwadrant rechtsonder de thema s die een hoge correlatie hebben met de algemene tevredenheid en een score die lager is dan de 3,74. Verbetering op deze thema s, Inhoud, Docenten, Studiebegeleiding en Toetsing en Beoordeling zou de algemene tevredenheid van studenten kunnen verhogen. Dat geldt ook, maar in iets mindere mate, voor het thema, Wetenschappelijk vaardigheden HBO. Kwaliteitszorg, Studierooster, Studielast, Informatievoorziening en Stage en Opleiding scoren onvoldoende of zeer matig en hebben ook daarom een verbeterslag nodig. Het thema Groepsgrootte heeft een relatief lage correlatie met de algemene tevredenheid en verbetering op dit punt draagt mogelijk minder bij aan de algemene tevredenheid van studenten. Dat geldt helemaal voor de thema s boven de streep, Studieomgeving, Voorbereiding Beroepsloopbaan, Algemene Vaardigheden en Huisvesting. De scores zijn al relatief hoog en de correlatie met algemene tevredenheid is relatief laag. Stage ervaring was niet significant gecorreleerd met algemene tevredenheid en is om die reden niet opgenomen in de matrix. 6

9 themascore 4,1 3,9 Huisvesting 3,7 Studieomgeving Voorbereiding Beroepsloopbaan Algemene Vaardigheden 3,5 Groepsgrootte Docenten Inhoud 3,3 3,1 Studiefaciliteiten Wetenschappelijke Vaardigheden Hbo Studielast Studierooster Toetsing Beoordeling Kwaliteitszorg Informatievoorziening Studiebegeleiding 2,9 2,7 Stage En Opleiding 2,5 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 correlatie themascore en "je studie in het algemeen" 7

10 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Algemeen N A_01 Je studie in het algemeen 3,84 3,86 3,65 3,81 3,71 3,74 3,74 A_02 De inhoud van de opleiding 3,82 3,76 3,70 3,76 3,72 3,76 3,75 A_03 De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 3,69 3,65 3,66 3,66 3,66 3,70 3,69 A_04 De verworven wetenschappelijke vaardigheden binnen je opleiding 3,57 3,23 3,78 3,44 3,55 3,55 3,53 A_05 De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,62 3,43 3,79 3,56 3,50 3,58 3,52 A_06 De docenten van de opleiding 3,69 3,79 3,47 3,70 3,54 3,66 3,59 A_07 De informatie vanuit je opleiding 3,21 3,13 3,14 3,15 3,23 3,30 3,30 A_08 De studiefaciliteiten 3,56 3,60 3,19 3,50 3,43 3,50 3,49 A_09 Toetsing en beoordeling 3,34 3,35 3,13 3,30 3,33 3,35 3,36 A_10 De studieroosters 3,65 3,60 2,83 3,44 3,53 3,54 3,43 A_11 De studielast 3,54 3,43 2,75 3,30 3,43 3,41 3,39 A_12 De studiebegeleiding 3,52 3,23 3,17 3,29 3,34 3,45 3,37 A_13 De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,66 3,59 3,23 3,53 3,45 3,52 3,52 A_14 De algemene sfeer op je opleiding 4,36 4,29 4,05 4,25 4,00 4,05 4,04 A_15 De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 3,71 3,49 3,76 3,60 3,47 3,54 3,47 A_16 Zou je je opleiding aanbevelen aan vrienden, familie of collega s 4,08 4,18 3,98 4,11 3,93 3,99 3,96 Inhoud en opzet van het onderwijs B_00 Inhoud (themascore) 3,66 3,53 3,43 3,54 3,49 3,54 3,52 B_01 Het niveau van je opleiding 3,70 3,62 3,47 3,61 3,65 3,73 3,73 B_02 De aansluiting van de inhoud bij het beeld dat je van de opleiding had 3,66 3,55 3,26 3,51 3,56 3,63 3,60 B_03 De aansluiting van je opleiding bij je vooropleiding 3,50 3,25 2,96 3,26 3,35 3,38 3,36 B_04 De mate waarin de inhoud van je opleiding stimulerend is 3,72 3,63 3,50 3,62 3,47 3,54 3,50 B_05 De aansluiting van de inhoud van je opleiding bij actuele ontwikkelingen 4,06 3,93 4,33 4,05 3,76 3,72 3,67 B_06 De samenhang tussen de verschillende onderdelen van je opleiding 3,76 3,65 3,53 3,65 3,66 3,64 3,62 B_07 De in jouw opleiding gehanteerde werkvormen 3,61 3,46 3,54 3,51 3,51 3,52 3,52 B_08 De mogelijkheid die je opleiding je biedt om zelf de inhoud te bepalen 3,37 3,23 3,05 3,22 2,99 3,10 3,09 B_ 09 De inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal 3,56 3,43 3,13 3,40 3,45 3,52 3,51 B_10 De aansluiting bij je werkervaring 3,43 3,53 3,51 B_ 11 De mate waarin je het geleerde kunt toepassen in je baan 3,44 3,67 3,66 8

11 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Verworven algemene vaardigheden C_00 Algemene vaardigheden (themascore) 3,72 3,72 3,85 3,75 3,71 3,74 3,73 C_01 Het aanleren van een kritische houding 3,61 3,57 3,77 3,62 3,59 3,68 3,67 C_03 Probleemoplossend vermogen 3,65 3,69 3,83 3,71 3,63 3,71 3,71 C_04 Het onderbouwen van conclusies 3,65 3,50 3,63 3,57 3,59 3,66 3,64 C_05 Communicatieve vaardigheden (bijv. mondelinge presentaties, gespreksvoering) 3,75 3,91 3,99 3,89 3,85 3,80 3,83 C_06 Het samenwerken met anderen 4,20 4,11 4,23 4,16 4,01 3,95 3,96 C_07 Argumenteren/redeneren 3,47 3,56 3,66 3,56 3,61 3,62 3,61 Praktijkgericht onderzoek D_00 Praktijkgericht onderzoek (themascore) 3,43 3,15 3,61 3,32 3,45 3,49 3,49 D_01 Analytisch denken 3,42 3,16 3,75 3,36 3,46 3,53 3,54 D_02 Het kritisch beoordelen van praktijkgericht onderzoek 3,43 3,12 3,50 3,28 3,44 3,48 3,48 D_04 Het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek 3,40 3,10 3,55 3,28 3,48 3,47 3,50 D_05 Methoden en technieken van praktijkgericht onderzoek 3,44 3,20 3,64 3,36 3,44 3,46 3,46 Voorbereiding op de beroepsloopbaan E_00 Voorbereiding beroepsloopbaan (themascore) 3,89 3,70 4,01 3,82 3,63 3,68 3,60 E_01 Het opdoen van vaardigheden voor de beroepspraktijk 3,73 3,54 3,91 3,67 3,59 3,70 3,63 E_02 De praktijkgerichtheid van je opleiding 3,84 3,70 4,02 3,81 3,70 3,77 3,69 E_03 Het contact met de beroepspraktijk (bijv. stages, gastsprekers) 4,10 3,86 4,11 3,98 3,60 3,58 3,47 De docenten van je opleiding F_00 Docenten (themascore) 3,65 3,62 3,31 3,56 3,49 3,61 3,53 F_01 De inhoudelijke deskundigheid van docenten 3,76 3,77 3,41 3,69 3,65 3,79 3,76 F_02 De didactische kwaliteit van docenten 3,49 3,50 3,15 3,42 3,39 3,50 3,48 F_03 De bereikbaarheid van docenten buiten contacturen 3,49 3,42 2,93 3,33 3,45 3,55 3,39 F_04 De betrokkenheid van de docenten bij de studenten 3,78 3,69 3,42 3,65 3,56 3,70 3,58 F_05 De kwaliteit van de begeleiding door docenten 3,53 3,48 3,22 3,43 3,44 3,58 3,49 F_06 De kwaliteit van feedback van docenten 3,47 3,42 3,09 3,36 3,34 3,47 3,41 F_07 De mate waarin docenten inspirerend zijn 3,64 3,72 3,46 3,64 3,29 3,43 3,37 F_08 De kennis van docenten over de beroepspraktijk 4,05 3,97 3,79 3,95 3,81 3,83 3,80 9

12 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Studiebegeleiding G_00 Studiebegeleiding (themascore) 3,47 3,31 3,28 3,34 3,33 3,46 3,40 G_01 De mogelijkheid tot begeleiding 3,65 3,48 3,40 3,50 3,48 3,61 3,55 G_02 De kwaliteit van begeleiding 3,50 3,40 3,35 3,41 3,39 3,51 3,45 G_03 De mate waarin de opleiding initiatief neemt in ondersteuning of begeleiding 3,23 3,07 3,08 3,11 3,13 3,25 3,20 Toetsen en beoordeling H_00 Toetsen en beoordeling (themascore) 3,49 3,37 3,11 3,34 3,44 3,49 3,49 H_01 De duidelijkheid van criteria waarop beoordeeld wordt 3,31 3,26 2,84 3,18 3,36 3,43 3,42 H_02 De aansluiting van toetsing en beoordeling bij de inhoud van de opleiding 3,56 3,45 3,20 3,42 3,49 3,54 3,53 H_04 De kwaliteit van de toetsing op kennis en inzicht 3,61 3,40 3,15 3,39 3,46 3,49 3,50 H_05 De kwaliteit van de toetsing op vaardigheden 3,48 3,37 3,27 3,37 3,43 3,49 3,49 H_06 Het aantal toetsmomenten (tentamens, verslagen, presentaties, ed. in je opleiding is: LET OP ANDER TYPE VRAAG Percentage (veel) te weinig Percentage precies goed Percentage (veel) te veel Informatie vanuit de opleiding I_00 Informatie vanuit de opleiding (themascore) 3,18 3,08 3,12 3,11 3,16 3,26 3,20 I_02 De informatie over jouw studievoortgang 3,41 3,32 3,44 3,37 3,42 3,53 3,49 I_03 De informatie over regels en procedures 3,08 2,99 3,21 3,06 3,15 3,27 3,25 I_04 De informatie over de opzet van de opleiding (varianten, minors, buitenland,e.d.) 3,23 3,19 3,14 3,19 3,06 3,09 3,09 I_05 Het tijdig bekendmaken van resultaten en beoordelingen 2,99 2,82 2,70 2,83 3,00 3,16 2,95 Studieroosters J_00 Studieroosters (themascore) 3,12 3,25 2,63 3,08 3,34 3,43 3,20 J_01 Het tijdig bekendmaken van studieroosters 3,27 3,39 2,89 3,25 3,53 3,60 3,33 J_02 Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster 2,97 3,12 2,37 2,91 3,14 3,23 3,07 10

13 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Studielast K_00 Studielast (themascore) 3,36 3,17 2,92 3,16 3,29 3,34 3,32 K_01 De spreiding van de studielast over het studiejaar 3,01 2,84 2,84 2,88 3,14 3,23 3,26 K_02 De haalbaarheid van deadlines 3,59 3,29 2,90 3,28 3,43 3,46 3,45 K_04 De mogelijkheid om zonder vertraging de gewenste studieonderdelen te volgen 3,44 3,35 3,05 3,31 3,39 3,45 3,41 K_05 De mate waarin de studiepunten (ECTS) overeenkomen met de daadwerkelijke studielast 3,41 3,20 2,85 3,18 3,19 3,20 3,15 L_01 L_02 L_03 L_04 Contacttijd In deze onderwijsperiode wordt mij de volgende hoeveelheid contacttijd aangeboden: Minder dan 6 uur per week Ik vind deze hoeveelheid contacttijd: Ik volg de geprogrammeerde onderwijsactiviteiten: Bij mijn opleiding vielen het laatste half jaar. lessen uit: 6 tot 12 uur per week tot 18 uur per week tot 24 uur per week tot 30 uur per week of meer uur per week Percentage (veel) te weinig Percentage precies goed Percentage (veel) te veel Nooit Zelden Soms Meestal Altijd Nooit Zelden Soms Meestal Altijd

14 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Groepsgrootte M_00 Groepsgrootte (themascore) 3,92 3,50 3,49 3,60 3,79 3,81 3,77 M_01 De groepsgrootte bij werkgroepen 3,97 3,54 3,56 3,66 3,87 3,88 3,85 M_02 De groepsgrootte bij hoorcolleges 4,00 3,46 3,51 3,60 3,74 3,78 3,73 M_03 De verhouding kleinschalig versus grootschalig onderwijs in mijn opleiding 3,79 3,45 3,39 3,52 3,74 3,76 3,73 NO Stages Heb je het afgelopen jaar stage gelopen? Ja/nee Percentage Ja Percentage Nee Stage en Opleiding N_00 Stage en Opleiding (themascore) 2,54 2,61 3,06 2,65 2,95 3,14 3,13 N_01 De kwaliteit van de stagebegeleiding vanuit je opleiding 2,74 2,92 3,21 2,92 3,09 3,26 3,23 N_02 De voorbereiding op de stage door de opleiding 2,34 2,29 2,92 2,39 2,81 3,01 3,02 Stage Ervaring O_00 Stage Ervaring (themascore) 3,97 3,78 4,18 3,88 3,81 3,90 3,87 O_01 De begeleiding op de stageplek door het bedrijf of de instelling 4,14 3,82 4,33 3,97 3,86 3,91 3,88 O_02 Wat je tijdens je stage geleerd hebt 4,23 4,10 4,38 4,17 4,00 4,08 4,09 O_03 De aansluiting van de stages bij het overig onderwijs 3,53 3,43 3,83 3,51 3,56 3,70 3,65 Studiefaciliteiten P_00 Studiefaciliteiten (themascore) 3,45 3,27 2,90 3,23 3,28 3,38 3,32 P_01 De geschiktheid van de onderwijsruimten 3,44 3,35 2,89 3,27 3,47 3,51 3,49 P_02 De geschiktheid van werkplekken 3,41 3,31 2,87 3,24 3,23 3,34 3,23 P_03 De beschikbaarheid van werkplekken 3,09 2,92 2,66 2,91 2,97 3,10 3,01 P_05 De bibliotheek/mediatheek 3,48 3,29 3,11 3,30 3,39 3,54 3,52 P_06 De ICT-faciliteiten 3,64 3,42 3,12 3,41 3,29 3,41 3,32 P_07 De digitale leeromgeving 3,61 3,34 2,84 3,30 3,34 3,38 3,34 Kwaliteitszorg Q_00 Kwaliteitszorg (themascore) 3,25 3,05 3,24 3,15 3,09 3,19 3,13 Q_01 Onderwijsevaluaties die onder studenten plaatsvinden 3,42 3,15 3,43 3,28 3,31 3,39 3,35 Q_02 Informatie over de uitkomsten van onderwijsevaluaties 3,05 2,90 3,23 3,02 2,96 3,05 2,99 Q_03 De wijze waarop je opleiding gebruik maakt van de uitkomsten evaluaties 3,26 3,07 3,23 3,16 3,08 3,16 3,09 12

15 B Commerciële Economie IEMES B Communicatie IEMES B Lifestyle Instituut totaal Domein Economie Fontys totaal Landelijk hbo totaal 025 Fontys Academy for Creative Industries Q_04 De manier waarop je opleiding op klachten en problemen reageert 3,26 3,14 3,12 3,16 3,02 3,13 3,06 Overige faciliteiten en studieomgeving R_00 Overige faciliteiten en Studieomgeving (themascore) 3,88 3,77 3,36 3,71 3,61 3,79 3,85 R_01 De bereikbaarheid van je instelling 4,01 3,85 3,56 3,83 3,92 4,05 4,14 R_02 De restauratieve voorzieningen op je instelling 3,60 3,46 2,93 3,38 3,24 3,43 3,63 R_04 De horecavoorzieningen in je studiestad 4,26 4,17 3,84 4,12 3,89 4,02 4,08 R_05 Het cultureel aanbod van je studiestad 4,23 4,17 3,89 4,13 3,87 4,00 4,06 R_07 De sportvoorzieningen vanuit je instelling 3,12 3,01 2,48 2,91 2,92 3,24 3,11 Huisvesting S_00 Huisvesting (themascore) 4,07 3,90 3,93 3,95 3,52 3,51 3,11 S_01 De beschikbaarheid van woonruimte in je studiestad 4,16 3,99 4,01 4,03 3,60 3,62 3,26 S_02 De betaalbaarheid van woonruimte in je studiestad 3,98 3,83 3,85 3,87 3,45 3,41 2,97 13

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten.

Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. DEFINITIES EN VERANTWOORDING BESTE STUDIES 2013 1CIJFER HOGER ONDERWIJS Alle analyses die op basis van het 1 Cijfer hoger onderwijs zijn verricht zijn gebaseerd op de voltijd studenten. STUDENTENAANTAL

Nadere informatie

NSE 2012. Onderzoeksverantwoording. Onderzoek in opdracht van Stichting Studiekeuze123 Anja van den Broek Bas Kurver Steffie Hampsink SK123 12.

NSE 2012. Onderzoeksverantwoording. Onderzoek in opdracht van Stichting Studiekeuze123 Anja van den Broek Bas Kurver Steffie Hampsink SK123 12. NSE 2012 Onderzoeksverantwoording Onderzoek in opdracht van Stichting Studiekeuze123 Anja van den Broek Bas Kurver Steffie Hampsink SK123 12.0315 ResearchNed november 2012 2012 ResearchNed Nijmegen in

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN

NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE EEN ANALYSE VAN ALLE SECTOREN NATIONALE STUDENTEN ENQUÊTE IN HET HBO EN WO (21-214) 1 VOORWOORD STUDIEKEUZE123 Sinds 29 is Stichting Studiekeuze123 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE); een landelijk

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Rapportage CQI-meting

Rapportage CQI-meting Rapportage CQI-meting Kortdurende ambulante GGZ De FortaGroep Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga januari 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2005 GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2005" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling F.Steenkamp en M.Bos Een rapport voor handicap

Nadere informatie

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007

JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 JAARRAPPORT NATIONALE STUDENTENENQUÊTE 2007 Frank Steenkamp Teun Timmers Joris van Schilt Leiden, Juli 2008 CHOICE Postbus 2054 2301 CB Leiden tel: 071-5231341/4311 fax: 071-5232138 e-mail: info@choi.nl

Nadere informatie

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005

Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland. Vragenlijst december 2005 Aansluitingsmonitor 2005-2006 havisten en mbo ers in Noordoost Nederland Vragenlijst december 2005 Hanze Groningen/Windesheim Groningen/Zwolle Jan Kamphorst en Pieter Jansen 6 juni 2006 1 Inhoud Samenvatting...

Nadere informatie

GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008"

GEBRUIKERSTOETS Studeren met een handicap 2008 Stichting HOP onderwijs consumenten informatie GEBRUIKERSTOETS "Studeren met een handicap 2008" Studenten met een handicap over de voorlichting, begeleiding en voorzieningen bij hun opleiding en instelling

Nadere informatie

Studentenoordelen experiment Ruim Baan voor Talent

Studentenoordelen experiment Ruim Baan voor Talent Studentenoordelen experiment Ruim Baan voor Talent Eindrapport Studentenoordelen experiment Ruim Baan voor Talent Eindrapport Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject?

Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Pre-mastertraject: een Masterlijk traject? Marije Berkelaar Stephanie Blom Eva van Venrooij Martine Smallenburg Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport Achter Sint Pieter 25, kamer W101 3512 HR Utrecht oer@studver.uu.nl

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken

Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken Studiekeuzevoorlichting: Vier keer vergeleken T. van den Brink Beleidsmedewerker onderwijs tim@lsvb.nl Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) Met dank aan Josephine Verstappen, beleidsmedewerker onderzoeksbureau.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 Onderzoeksverantwoording Onderzoek in opdracht van JOB en LAKS Froukje Wartenbergh-Cras Joyce Bendig-Jacobs Danny Brukx ResearchNed april 2014 2014 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA)

Zuyd Hogeschool. Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy. Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Netherlands Quality Agency (NQA) Zuyd Hogeschool Cluster Bedrijfseconomie/ Accountancy Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 0 /7 NQA Zuyd Hogeschool: Cluster BE/AC - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010

Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Vertrouwen in kwaliteit JAARVERSLAG 2010 Woord vooraf Rond de verschijning van dit jaarverslag is het roerig in de wereld van het Nederlandse hoger beroepsonderwijs. Dankzij de dynamiek die ontstond door

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek HBO-Monitor

Gebruikersonderzoek HBO-Monitor Gebruikersonderzoek HBO-Monitor ROA-W-2001/1 M.E.E. de Beer en G.W.M. Ramaekers Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Hbo-bacheloropleiding Financial Services Management Voltijd en deeltijd

Uitgebreide opleidingsbeoordeling. Hbo-bacheloropleiding Financial Services Management Voltijd en deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hbo-bacheloropleiding Financial Services Management Voltijd en deeltijd Hogeschool Inholland Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO

BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO BEGINNENDE LERAREN KIJKEN TERUG ONDERZOEK ONDER AFGESTUDEERDEN. DEEL 1: DE PABO Utrecht, 10 maart 2015 Voorwoord De kwaliteit van onderwijs begint met de kwaliteit van leraren. En de lerarenopleidingen

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) Juni 2010 2/65 NQA HAN: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica Managementsamenvatting

Nadere informatie

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013

Bachelor Marketingcommunicatie. The New School for Information Services. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en 24 mei 2013 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Bachelor Marketingcommunicatie The New School for Information Services Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling op 23 en

Nadere informatie