Resultaten Leerling-enquête 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Leerling-enquête 2011"

Transcriptie

1 Resultaten Leerling-enquête 2011 Doen we de goede dingen goed? Wassenaar, september 2011 Pagina 1 van 23

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Totstandkoming en methode Leeswijzer Uitwerking resultaten Onderwijs en leren Onderwijsdoelen Onderwijsaanbod Rooster en lesaanbod Onderwijsaanpak Toetsen Begeleiding en leerlingenzorg Loopbaanbegeleiding Leer- en hulpmiddelen Schoolklimaat Identiteit Schoolcultuur Veiligheid Schoolgebouw en kantine Schoolleiding Communicatie Informatie Afspraken en regelingen Participatie en vertegenwoordiging Kwaliteit Verwachtingen Opmerkingen Vervolg Bijlage 1 Resultaten leerling-enquête Pagina 2 van 23

3 1. Inleiding Voor u ligt het uitgewerkte rapport van de resultaten van de leerling-enquête die in april 2011 werd afgenomen. De enquête en het rapport zijn samengesteld door de medewerkers kwaliteitszorg, in overleg met de schoolleiding en het leerlingenparlement, waaronder de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding, de totstandkoming en methode van de enquête beschreven. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is de leeswijzer. 1.1 Aanleiding Het College wil een organisatie zijn, waarin wordt gestreefd naar continue en systematische kwaliteitsverbetering. In het licht hiervan hecht de school belang aan de mening van de betrokkenen bij de school. Hier wordt periodiek dan ook expliciet naar gevraagd. In het kalenderjaar 2010 is daarom een ouderenquête afgenomen en in het huidige schooljaar is ook een personeelsenquête afgenomen. Alle enquêtes worden vanuit de school geïnitieerd, waarbij de coördinator en medewerkers kwaliteitszorg nauw samenwerken met de betrokken geledingen. De uitkomsten van alle enquêtes kunnen zo ook onderling vergeleken worden. Daardoor ontstaat een helder beeld van de resultaten van het College voor zowel leerlingen, hun ouders als het personeel. De communicatie over de resultaten en de kwaliteit van hetgeen we op het doen vindt plaats binnen de kwaliteitscyclus: van doelstellingen naar resultaat naar nieuwe doelstellingen. De uitkomsten van de enquête dragen bij aan de totstandkoming van nieuwe doelstellingen voor de school, die op hun beurt weer getoetst zullen worden in een volgende enquête. 1.2 Totstandkoming en methode De coördinator kwaliteitszorg heeft in samenspraak met het leerlingenparlement en de schoolleiding gekozen voor een digitale leerling-enquête. Er is gebruik gemaakt van het digitale enquêtesysteem van Bureau Van Beekveld & Terpstra en de hierbinnen beschikbare benckmarkgegevens. De basisenquête is breed van opzet en veel relevante onderwerpen komen aan bod. Deze basisenquête is na overleg tussen coördinator kwaliteitszorg, schoolleiding en leerlingenparlement aangepast om recht te doen aan de -specifieke kenmerken. 1 De enquête bestaat uit: - een pagina met enkele korte vragen over de respondenten die de enquête overigens anoniem hebben ingevuld. Hierbij wordt onder meer gevraagd naar leeftijd, klas en opleidingsniveau; - een lijst met bijna 120 vragen met een schaalverdeling (1-oneens tot 4-eens); - een afronding waarin wordt gevraagd de school een algemeen cijfer te geven; - enkele open vragen die respondenten de gelegenheid geven om over ieder gewenst onderwerp opmerkingen te plaatsen. De schaalverdeling met vier antwoordmogelijkheden biedt de gelegenheid om de resultaten te vergelijken met een beschikbare benchmark. De vragenlijst is (vrijwel geheel) opgebouwd uit positief geformuleerde stellingen, waarbij een aantal samenhangende vragen een rubriek vormt. De respondent kan op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre hij/zij het eens is met de stelling (oneens (1), beetje oneens (2), beetje eens (3) en eens (4)). De ingevulde vraagtekens worden niet meegenomen in 1 Van de gewijzigde en toegevoegde vragen zijn geen benchmarkgegevens beschikbaar. Pagina 3 van 23

4 het uiteindelijke resultaat. De rekenkundig gemiddelde score bedraagt dus 2,5. De tevredenheid is bij een score onder de 2,5 derhalve aangemerkt als onvoldoende. Bij een score tussen 2,5 en 3,2 is de tevredenheid aangemerkt als redelijk en scores tussen 3,2 en 4,0 duiden we aan als een goede tot zeer goede mate van tevredenheid. Deze termen worden gebruikt bij de uitwerking van deze resultaten. Wanneer een substantieel deel van de respondenten een vraag met het vraagteken heeft beantwoord, zal dit gegeven bij de uitwerking van deze vraag worden vermeld. Score Benaming < 2,5 onvoldoende 2,5-3,2 redelijk 3,2-4,0 goed tot zeer goed De leerlingen van de onderbouwklassen en 4T hebben tijdens een regulier (mentor)lesuur in week 13 tot en met 16 onder begeleiding een docent de enquête ingevuld. Hierbij werd gewerkt met een toelichtingsbrief met uniek wachtwoord. De leerlingen uit de bovenbouw hebben van hun mentor het verzoek gekregen zich in de mediatheek te melden voor het invullen van de enquête. Dit kon in de periode van 26 maart 2011 tot 13 april 2011, tijdens alle lesuren waarop de mediatheek open was. Bij aanmelding hiervoor kregen de leerlingen (eenmalig) een brief met toelichting en een uniek wachtwoord uitgereikt. Uiteindelijk hebben 1136 van de in totaal 1471 leerlingen de enquête daadwerkelijk ingevuld. Een respons van ruim 77% waarover we heel tevreden zijn. Het responspercentage van de onderbouw (+4T) ligt met 87% (779 ingevulde enquêtes) hoger dan dat van de bovenbouw (65% ingevulde enquêtes) 1.3 Leeswijzer In dit eerste hoofdstuk zijn kort de aanleiding, de totstandkoming en methode en deze leeswijzer aan bod gekomen. In hoofdstuk twee worden de resultaten besproken aan de hand van de onderwerpen die in de enquête aan de orde kwamen: onderwijs en leren, schoolklimaat, de schoolleiding, communicatie en kwaliteit. In hoofdstuk drie wordt het vervolg van dit rapport aangegeven. In de bijlage zijn alle resultaten opgenomen. Pagina 4 van 23

5 2. Uitwerking resultaten De leerlingen geven het College als algemeen cijfer een 7,1. Dit getal ligtt hoger dan het rapportcijfer van andere scholen uit de benchmark: 7,0. Leerlingen zijn tevreden overr hun keuzee voor het College en zijn trots op het gebouw en zijn voorzieningen. Ze voelen zich veilig en lessenn verlopen over het algemeen prettig. Leerlingen maken met hun antwoorden ook aandachtspuntenn zichtbaar. Zo blijkt uit hun beoordeling dat er binnen de school weinig ruimte is om talenten te ontwikkelen en de leerlingen een weinig actievee houding aannemen in de les. Ook O merkenn zij weinig afwisseling van werkvormen tijdens de lessen. Andere aandachtspuntenn die uit deze leerling-enquête naar voren komen, zijnn het lesrooster en dee verdeling van toetsen over het schooljaar. 2.1 Onderwijs en leren Onderwijsdoelen Het is de leerlingen van het College in redelijke mate duidelijk k wat de school met de leerlingen wil bereiken (3,0), enigszins minder dan op vergelijkbare scholen (benchmark 3,1). De leerlingen geven aan dat de docenten het h voldoende eens zijn over de manier waarop het onderwijs moet worden gegeven (2,6). De mate waarin de leerlingen de gelegenheid krijgen om eigen talenten te ontdekken en tee ontwikkelen wordt minder gewaardeerd dan op andere scholen: 2,8 tegenn 3, Onderwijsaanbod De leerlingen verwerven, zo menen zij, voldoendee kennis, enn leren de juiste vaardigheden in redelijke mate. Zij waarderen dit met een 3,1 waar op de benchmarkscholen een 3,3 wordt gescoord. Hierbij moet aangetekend worden datt de leerlingen de leerstof over het algemeen maar net voldoendee interessant vinden ( 2,5), net als de leerlingen op de benchmarkscholen, overigens (2, 6). Over de ruimte voor een brede ontwikkeling (zowel cognitief, sociaal, emotioneel als creatief en lichamelijk) zijn de leerlingen redelijk tevreden (3,1; geen benchmark beschikbaar). Belangrijke maatschappelijke en actuele thema s komen in voldoende mate aan bod, zo menen de leerlingen van het - evenals leerlingen van anderee Resultaten leerling-enquête Pagina 5 van 23

6 scholen (2,9 en 3,,0). Opvallend is hierbij wel het grote aantal leerlingenn dat gebruik maakte van de?-antwoordmogelijkheid: in totaal 163 leerlingen, dus 11%. De leerlingen van het College vinden dat de samenhang tussenn de verschillende vakken redelijk is zij waarderen dit met gemiddeld 2,9 (geen benchmark beschikbaar). Ook de aansluiting van de leerstof tussen verschillende leerjaren scoortt bij de leerlingenn slechts een redelijke 2,8 (benchmark 2,9). De overgang van basisschool naar het College is voor veruit dee meeste leerlingen goed verlopen: 892 leerlingen kiezen hier voor de twee positieve antwoordmogelijkheden. Hett gemiddelde komt op 3,3 uit (benchmark 3,4) De mogelijkheden die de school biedt ten aanzien van keuzevakken etc. worden door leerlingen net zo hoog gewaardeerd alss op anderee scholen (3,2). Voor de buitenlesactiviteiten komt de waardering uit op een gemiddeldee van 2,9. Op de benchmarkscholen werd de vraag over buitenlesactiviteiten eveneens e beantwoord met een 2,9 gemiddeld Rooster en lesaanbod De leerlingen van het College zijn onvoldoende tevreden over hun lesrooster (2,4; benchmark 2,7).Zij vinden dat dee tussenuren niet goedd worden opgelost (2, 2; benchmark 2,5) en dat roosterwijzigingen niet voldoende op tijd worden doorgegeven (2,2; benchmark 2,7). De vraag naar de mate van lesuitval levert een 2, 9 gemiddeld op op de benchmarkscholen is dat 3,0. De leerlingen zijn onvoldoende tevredenn over de opvang bij lesuitval (2,4), op de benchmarkscholen is dit krap voldoendee (2,6). In de enquête geven de leerlingen aan dat de onderwijsactiviteiten/lessen redelijk op tijd beginnen (3,0; benchmark eveneens 3,,0). Resultaten leerling-enquête Pagina 6 van 23

7 4 3 3 Rooster en lesaanbod Onderwijsaanpak Wat betreft onderwijsaanpak, is opvallend dat de meeste scores ruim onder het gemiddelde liggen. Leerlingen beoordelen veel van de in de enquête genoemde punten ten aanzien van de onderwijsaanpak zelfs onvoldoende. Leerlingen geven aan dat ze voldoende weten wat er van ze wordt verwacht in de lessen (3,1; benchmark 3,2). Minder tevreden zijn ze over hoe de leraren de lesstof uitleggen (2,7), alhoewel ze de lessen begrijpelijk vinden (3,2; benchmark 3,3). Vragen over de lesstof worden door leraren voldoende beantwoord (2,9; benchmark 3,1). Leerlingen geven aan doorgaans onvoldoende actief mee te doen aan de lessen (2,5; benchmark 3,2). Hiermee scoort het College ruim onder het gemiddelde. De manier waarop de leerstof wordt aangeboden vinden de leerlingen onvoldoende motiverend (2,3; benchmark 2,6). Over de werkomstandigheden in de lessen zijn leerlingen redelijk tevreden (2,8; benchmark 2,9). Leraren slagen er ook slechts matig in om leerlingen te stimuleren hun manier van werken te verbeteren (2,6; benchmark 2,8). Leerlingen vinden dat zij onvoldoende worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen (2,5; benchmark 2,8). Leerlingen krijgen op school voldoende de mogelijkheid om zowel zelfstandig te werken (3,2; benchmark 3,4) als om samen te werken met andere leerlingen (3,0; benchmark 3,3). Beide scores liggen echter onder de gemiddelden. Leerlingen vinden de lessen slechts matig afwisselend (2,6; toegevoegde vraag, dus geen benchmark beschikbaar). Er wordt onvoldoende rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen (2,5; benchmark 2,8). Pagina 7 van 23

8 4 3 3 Onderwijsaanpak Toetsen Leerlingen zijn ontevreden over de verdeling van het huiswerk, toetsen en proefwerkweken over het schooljaar (2,3; benchmark 2,6). De score van docenten op dit punt lag, net als die voor de leerlingen, ruim onder het gemiddelde. De gegevens laten zien dat op alle punten docenten veel positiever zijn dan leerlingen wat betreft de informatievoorziening omtrent toetsen, het nakomen van afspraken over de tijd voor het beoordelen van toetsen en het nabespreken en inzien van gemaakte toetsen. Dit is ook de e trend. Leerlingen vinden dat zij redelijk duidelijke informatie over toetsen, opdrachten e.d. krijgen (2,9; benchmark 3,0). De toetsen sluiten wel goed aan bij de lesstof (3,3). Toetsen en proefwerken worden vaak achteraf besproken (3,3; benchmark 3,1) en leerlingen kunnen hun werk inzien nadat ze hun cijfer hebben gekregen (3,3; benchmark 3,1). Leerlingen op het College zijn op deze punten dus positiever dan gezien wordt. Leerlingen zijn minder tevreden over het nakomen van afspraken over de tijd voor het beoordelen van opdrachten en toetsen door leraren (2,6; benchmark 2,8). Dit ligt onder het gemiddelde. Opvallend is bovendien dat de docenten in de personeelsenquête hebben aangegeven hierover zeer tevreden te zijn (3,4) Toetsen Pagina 8 van 23

9 2.1.6 Begeleiding en leerlingenzorg De ondersteuning aan leerlingen die meer zorg behoeven wordt door de leerlingen beoordeeld met een redelijke 2,9 (geen benchmark). De leerlingen zijn redelijk op de hoogte van welke extra begeleiding en ondersteuning op school mogelijk zijn en dat is meer dan het gemiddeld is (2,8; benchmark 2,6). Leerlingen vinden dat de school slechts redelijk met hen en hun ouders overlegt wanneer ze extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben - het College scoort hier beneden het gemiddelde. (2,7; benchmark 3,0). Als leerlingen ergens problemen mee hebben, kunnen ze goed bij hun mentor / leerlingbegeleider terecht (3,1). Hun zelfvertrouwen wordt op het College in redelijke mate bevorderd (2,9; benchmark 3,0) Begeleiding en leerlingenzorg Loopbaanbegeleiding Het eerste dat opvalt wat betreft de beoordeling van de loopbaanbegeleiding door leerlingen is dat waar het personeel zeer tevreden was (scores 3,1 tot 3,4), de leerlingen slechts gematigd tevreden zijn (scores 2,7-2,9). De leerlingen voelen zich redelijk gesteund bij het maken van belangrijke keuzes (zoals de keuze voor een leerweg of studierichting) en maken redelijk kennis met de verschillende mogelijke vervolgstudies en beroepen (score 2,7). De school geeft volgens de leerlingen een redelijk goede studievoorlichting (2,8). Over de duidelijkheid van de informatie die door school wordt gegeven als leerlingen moeten overstappen naar een ander niveau of leerweg, zijn de leerlingen minder tevreden dan (2,9 ; benchmark 3,1). Leerlingen zijn redelijk positief over het contact met de decaan (2,8; benchmark 2,7) Leer- en hulpmiddelen Leerlingen zijn niet heel tevreden met de materialen die in de lessen worden gebruikt. Leerlingen geven aan dat de gebruikte materialen slechts redelijk de lessen leuker maken (2,7; benchmark 2,9). Over de inhoud van de schoolboeken zijn leerlingen ook slechts redelijk tevreden en scoort het College wederom onder het gemiddelde (2,7; benchmark 2,9). Pagina 9 van 23

10 Over de aanwezige ICT voorzieningen zoals computers, beamers en films, zijn leerlingen tevreden (3,1; benchmark 3,2). Ze geven ook aan beter te leren door het gebruik van deze ICT voorzieningen in de lessen (3,2; gelijk aan benchmark) Leer en hulpmiddelen 2.2 Schoolklimaat Identiteit De leerlingen zijn het eens met het personeel dat aangaf dat de katholieke identiteit van de school niet zichtbaar is en dat het personeel deze onvoldoende uitdraagt. Wat betreft de zichtbaarheid van de katholieke identiteit in de lessen, scoort het College een zware onvoldoende (1,8; geen benchmark). Ook vinden leerlingen dat aan de overige activiteiten niet goed te zien is dat dit een katholieke school is (1,8; geen benchmark). Op de vraag of leerlingen de ruimte krijgen voor de beleving van hun eigen geloofs- of levensovertuiging binnen de school, geeft 20% van de leerlingen aan dat zij geen idee hebben. Deze vraag was voor hun duidelijk moeilijk te beantwoorden. De leerlingen die zich in staat achtten deze vraag te beantwoorden zijn tevreden over de ruimte die ze krijgen, alhoewel de score iets onder het gemiddelde ligt (2,9; benchmark 3,1) Identiteit Pagina 10 van 23

11 2.2.2 Schoolcultuur Leerlingen komen niet ontzettend graag naar school (2,6). Naast het feit dat het personeel de indruk heeft dat leerlingen juist graag naar school komen (3,5), ligt dit ook ruim onder het gemiddelde (3,1). De sfeer onder de leerlingen wordt als prettig ervaren (3,3). Ook gaan de medewerkers voldoende respectvol met hen om (3,0). De leraren benaderen leerlingen redelijk positief (3,0; benchmark 3,1). Wel hebben medewerkers slechts redelijk in de gaten of het goed met de leerlingen gaat en ligt de e score hoger (2,7; benchmark 2,9). Dit terwijl het personeel aangaf een goede kijk te hebben op het welzijn van leerlingen (3,2). Leerlingen zijn redelijk tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag (2,9; benchmark 3,0). Wel is ruim 14% van de ondervraagde leerlingen niet in staat deze vraag te beantwoorden: heeft deze groep leerlingen niet met pesten te maken gehad? Leerlingen zijn slechts matig tevreden over de schoolregels (2,7). Ook vinden zij dat medewerkers niet altijd dezelfde omgangsregels hanteren (2,7; benchmark 2,8). Daarnaast zijn leerlingen wel tevreden over de aandacht die medewerkers van het College besteden aan orde en discipline (3,0; gelijk aan de benchmark). Ook nemen leerlingen duidelijk waar dat leerlingen in en buiten de les worden aangesproken als zij schoolregels overtreden (3,4; benchmark 3,2). Het personeel gaf echter aan het aanspreekgedrag buiten de les onvoldoende was (2,5) en scoorde hiermee zeer ruim onder het gemiddelde in tegenstelling tot de visie van leerlingen hierop Schoolcultuur Veiligheid De leerlingen voelen zich zeer veilig op het College (3,5; benchmark 3,4). De school treedt voldoende op bij conflicten en ongeregeldheden (3,1). Bij de vraag of de school goed op diefstal en vernielingen let, geven leerlingen aan niet zo heel tevreden te zijn (2,8; benchmark 2,7). Pagina 11 van 23

12 4 3 3 Veiligheid Schoolgebouw en kantine Voor wat betreft het schoolgebouw en de kantine, zijn leerlingen bovengemiddeld tevreden. Leerlingen vinden het schoolgebouw aantrekkelijk om in te werken (3,1; benchmark 2,9). De school ziet er verzorgd uit (3,3; benchmark 3,0). Ook geven zij aan dat er voldoende werkplekken zijn voor leerlingen (3,3; benchmark 3,1). De toiletten vinden leerlingen niet altijd schoon, al scoort het College hier nog steeds ruim boven het gemiddelde (2,6; benchmark 2,2). De school besteedt goed aandacht aan gezonde voeding (3,2; benchmark 2,8). Over de alertheid op drugsgebruik, zijn leerlingen slechts matig tevreden (2,7) en bij deze vraag geeft 19,3% van de leerling aan de vraag niet te kunnen beantwoorden. Over de vraag of het goed is dat de school 100% alcoholvrij is, zijn de leerlingen verdeeld. 31,7% van de leerlingen geeft aan dit niet goed te vinden. Echter, 32,8% is het volledig met de keuze voor een alcoholvrije school eens. De score geeft deze verdeeldheid weer (2,5) Schoolgebouw en kantine Pagina 12 van 23

13 2.3 Schoolleiding Afdelingsleiders gaan redelijk goed om met leerlingen (3,0; benchmark 3,1). De schoolleiding is redelijk aanspreekbaar/beschikbaar wanneer dit nodig is en hier scoort het College onder het gemiddelde (2,8; benchmark 3,0). De leerlingen geven aan dat ze in net voldoende mate op de hoogte zijn van besluiten die door de schoolleiding zijn genomen en voor hen van belang zijn (2,6; benchmark 2,7). Schoolleiding Communicatie Informatie Als ze een vraag hebben voor de administratie, receptie of conciërges, worden leerlingen goed geholpen (3,2). De school geeft ook redelijk duidelijke informatie over zitten blijven of overgaan of verandering van niveau (3,0; benchmark 3,1). Leerlingen zijn daarnaast redelijk tevreden over de informatie op de website van de school (2,9; benchmark 3,1). De leerlingen van het College geven aan dat ze in redelijke mate worden geïnformeerd over veranderingen in het onderwijs en zijn hiermee duidelijk minder tevreden dan leerlingen gezien (2,7; benchmark 3,0). Belangrijke informatie wordt in redelijke mate op tijd gegeven (2,8). Informatie Pagina 13 van 23

14 Afspraken en regelingen Het is voor leerlingen voldoende duidelijk hoe een cijfer voor een toets, werkstuk, enzovoorts berekend wordt (3,0). Er wordt volgens leerlingen ook voldoende gecontroleerd op spijbelen (3,3; benchmark 3,2). De helft van de leerlingen is zeer goed op de hoogte van de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en waar die voor is (3,1). Dit is gelijk aan de mate waarin leerlingen op andere scholen hiervan op de hoogte zijn. Leerlingen geven aan dat als ze ergens ontevreden over zijn, de school dit onvoldoende afhandelt (2,4). Ze zijn ook in onvoldoende mate op de hoogte van het bestaan van een klachtenregeling (2,2; benchmark 2,4) Afspraken en regels Participatie en vertegenwoordiging De leerlingen hebben het gevoel redelijk te kunnen meepraten op school (2,9). Ze vinden echter dat ze onvoldoende de mogelijkheid krijgen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school (2,4), terwijl docenten in de personeelsenquête aangeven tevreden te zijn over de invloed van leerlingen (3,1). Leerlingen blijken redelijk op de hoogte van het bestaan en de functie van het leerlingenparlement (2,9). De leerlingen van de medezeggenschapsraad zijn echter onvoldoende zichtbaar aanwezig volgens leerlingen (2,2; benchmark 2,5). Het leerlingenparlement behartigt de belangen van de leerlingen op school, naar de mening van de geënquêteerden, slechts matig (2,6; benchmark 2,7). Pagina 14 van 23

15 4 3 3 Participatie en vertegenwoordiging 2.5 Kwaliteit Verwachtingen Leerlingen geven aan dat het beeld dat de school laat zien op open dagen, in de schoolgids en dergelijke, slechts redelijk klopt met de werkelijkheid (2,7; benchmark 3,0). Leerlingen zijn over dit naar buiten toe geschetste beeld kritischer dan docenten in de personeelsenquête (3,1). Als leerlingen opnieuw moesten kiezen, zou 59,9% van de ondervraagde leerlingen meteen weer kiezen voor het College en zou 7,7% zeker naar een andere school zijn gegaan. Het College scoort op dit punt boven het gemiddelde (3,4; benchmark 3,2). Pagina 15 van 23

16 2.6 Opmerkingen Het aantal opmerkingen is groot, de aard van de opmerkingen divers. Hieronder is geprobeerd de tendensen uit deze massa opmerkingen te destilleren en de bruikbare aanmerkingen en suggesties te signaleren. De meeste opmerkingen die geplaatst zijn vallen in de categorie schoolgebouw/kantine. Van alle serieuze opmerkingen gaat ongeveer 26% over dit onderwerp. Een groot deel van deze leerlingen geeft aan meer variatie te willen in het aanbod van de kantine. Daarnaast wordt veel gesproken over de recente prijsverhogingen (januari 2011) - leerlingen geven aan dat de kantine te duur is (geworden). Over het gebouw wordt voornamelijk gezegd dat het niet (voldoende) schoon is. Toiletten, lokalen en aula worden in deze context genoemd. Veel leerlingen geven aan dat er een tekort is aan zitplaatsen in de aula tijdens de pauzes. Meermalen wordt aangegeven dat het wenselijk is om meer klokken door het gebouw heen te plaatsen, voornamelijk in het aulagedeelte. Tenslotte wordt er ook geregeld aangegeven dat de draaideur onhandig is en voor veel vertraging zorgt. Als laatste binnen deze categorie geven veel leerlingen aan weer alcohol te willen op schoolfeesten, wel zijn er leerlingen die dan aangeven dat er best een goede controle op mag zijn. Bijna 16% van de opmerkingen gaat over het rooster/lesaanbod. Leerlingen geven aan te laat geïnformeerd te worden over wijzigingen in het rooster. Daarnaast merken leerlingen op dat ze teveel lange dagen, met veel tussenuren, hebben, die slecht over de week verdeeld zijn, met als gevolg dat ze laat thuis zijn en geen energie meer hebben voor het maken van huiswerk. Tenslotte zijn er binnen deze categorie negatieve opmerkingen over de invallessen. Leerlingen geven aan dat de invulling vaak niet zinvol is (als er geen taak is), dat ze in het geval er wel een taak is, hun vragen hierover niet kunnen stellen. Uit de opmerkingen komt naar voren dat leerlingen liever een huiswerkuur of uitval willen. Ongeveer 12% van de opmerkingen gaat over de toetsen. Veel leerlingen geven aan vier toetsweken te veel te vinden. Zij willen meer spreiding van de toetsen over het jaar. Verder komt geregeld naar voren dat niet alle docenten de toetsen nabespreken en dat vinden de leerlingen niet wenselijk. Eveneens 12% van de opmerkingen valt in de categorie onderwijsaanpak. Veel leerlingen spreken over de achteruitgang van de kwaliteit van de lessen. Ze spreken over docenten die geen orde kunnen houden (zij menen dit terug te zien in de cijfers die zij behalen), eentonig lesgeven, te laat komen en de verschillen binnen secties. Over de inhoud van de lessen geven leerlingen aan dat er meer aandacht moet zijn voor de leerlingen die de stof niet begrijpen. Leerlingen geven aan dat ze willen dat de schoolleiding meer actie onderneemt om bovengenoemde aspecten te verbeteren. Leerlingen geven aan niet gehoord te worden als zij klachten hebben over docenten. Veel van deze opmerkingen sluiten aan bij de in de enquête gesignaleerde zorg over het onderwijsaanbod en de onderwijsaanpak. Ten aanzien van de schoolcultuur geven leerlingen in hun opmerkingen aan dat er niet altijd adequaat om wordt gegaan met pestgedrag de enquêtevraag over de aanpak van pestgedrag scoorde een 2,9. Leerlingen signaleren in de opmerkingen dat de school strenger is geworden (het nieuwe te laat kom-beleid wordt meermalen genoemd) en dat dit ten kosten gaat van de sfeer binnen de school, vaak gaat dit samen met opmerkingen over de LVA-feesten. Meermalen wordt de suggestie geuit dat dit samenhangt met de personele wisselingen binnen de schoolleiding. Pagina 16 van 23

17 Er wordt gesproken over een veranderde machtsverhouding tussen schoolleiding/docenten en leerlingen. Leerlingen geven aan dat ze vinden dat ze klein gehouden worden. Daarnaast komen negatieve ervaringen met het ondersteunend personeel naar voren: leerlingen menen soms respectloos behandeld te worden. Over de leerlingenparticipatie wordt tenslotte in de opmerkingen genoteerd dat de communicatie over schoolontwikkelingen naar leerlingen toe te wensen over laat. Enkele malen wordt de suggestie gedaan leerlingen meer zeggenschap te geven ten aanzien van (het onderwijs van) de school en hen zorgvuldiger op de hoogte te brengen van (voorgenomen) besluiten. Pagina 17 van 23

18 3. Vervolg Dit rapport is opgesteld in mei-september 2011 en bevat een feitelijke weergave van de resultaten van de leerling-enquête die is afgenomen in april Deze resultaten worden besproken met de leerlingenraad en de schoolleiding. De medewerkers kwaliteitszorg zullen in samenspraak met de leerlingenraad een overzicht van aanbevelingen aan de schoolleiding opstellen. De schoolleiding beslist vervolgens welke van deze aanbevelingen tot acties (op korte of lange termijn) zullen leiden. Uiteraard zullen de resultaten en de aanbevelingen worden gecommuniceerd met de leerlingen, onder meer via het leerlingenportaal. Pagina 18 van 23

19 Bijlage 1 Resultaten leerling-enquête 2011 Gemiddelde College Benchmark Inleidende kernvragen 2,9 3,0-0,1 Verschil - andere scholen Ik voel me veilig op school. 3,4 3,4 0,0 De sfeer op school is prettig. 3,1 3,2-0,1 De docenten behandelen mij met respect. 2,9 3,1-0,2 Op school gelden duidelijke regels. 3,0 3,1-0,1 In de lessen doen we veel verschillende activiteiten 2,7 3,0-0,3 (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict). De docenten leggen goed uit. 2,7 2,9-0,2 De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 2,6 2,8-0,2 Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op 2,7 3,0-0,3 school. Ik ben tevreden over mijn mentor. 3,2 3,2 0,0 Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen. 3,0 3,2-0,2 Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. 2,9 3,2-0,3 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes 2,7 3,0-0,3 (niveau, leerweg, sector, profiel). Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. 2,9 3,1-0,2 Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen 2,8 3,0-0,2 belangrijk zijn. De school helpt mij bij het zoeken naar een stage. 2,2 2,7-0,5 Ik leer echt iets op mijn stage. 2,3 2,8-0,5 De mening van leerlingen telt mee op deze school. 2,5 2,5 0,0 De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 2,9 3,1-0,2 Ik ben tevreden over de kwaliteit van de school. 3,0 3,0 0,0 De school maakt het leren voor mij aantrekkelijk. 2,3 2,5-0,2 De school staat goed bekend. 3,3 3,1 0,2 Ik raad andere kinderen aan voor deze school te kiezen. 3,2 3,0 0,2 Onderwijs en leren Onderwijsdoelen 2,8 Het is voor mij duidelijk wat de belangrijkste doelen op school 3,0 3,1-0,1 zijn. De leerkrachten zijn het eens over de manier waarop 2,6 onderwijs moet worden gegeven. De leerlingen krijgen op school voldoende mogelijkheden om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 2,8 3,1-0,3 Onderwijsaanbod 3,0 Ik doe voldoende kennis op en leer de juiste vaardigheden op 3,1 3,3-0,2 deze school. Ik vind de leerstof interessant. 2,5 2,7-0,2 Pagina 19 van 23

20 Op school is er ruimte voor een brede ontwikkeling (niet alleen leren, maar ook bv. creatieve of sportieve activiteiten). Op school komen belangrijke maatschappelijke en actuele thema's aan bod. Er bestaat voldoende samenhang tussen de verschillende vakken. De leerstof van vorig jaar sluit goed aan op de leerstof van dit jaar. De overgang van de basisschool naar deze school is goed verlopen. Ik ben tevreden over de keuzemogelijkheden die school biedt (keuzevakken, leerroutes, e.d.). Ik ben tevreden over de buitenschoolse activiteiten waar ik aan deel kan nemen. Gemiddelde College Benchmark 3,1 3,3-0,2 2,9 3,0-0,1 2,9 2,8 3,0-0,2 3,3 3,4-0,1 3,2 3,3-0,1 2,9 2,9 0,0 Verschil - andere scholen Rooster en lesaanbod 2,5 2,8-0,3 Ik ben tevreden over mijn lesrooster. 2,4 2,7-0,3 Tussenuren worden door de school goed opgelost. 2,2 2,6-0,4 Roosterwijzigingen worden op tijd doorgegeven. 2,2 2,8-0,6 Er is sprake van weinig tot geen lesuitval. 2,9 3,1-0,2 Ik ben tevreden over de opvang bij lesuitval. 2,4 2,6-0,2 De onderwijsactiviteiten / lessen beginnen en eindigen op tijd. 3,0 3,0 0,0 Onderwijsaanpak 2,8 3,0-0,2 Leerlingen doen doorgaans actief mee aan de lessen. 2,5 3,2-0,7 De lessen zijn voor mij begrijpelijk. 3,2 3,3-0,1 Ik raak gemotiveerd door de manier waarop de leerstof wordt 2,3 2,7-0,4 aangeboden. De leraren stimuleren mij om mijn manier van werken te 2,6 2,9-0,3 verbeteren. Ik word gestimuleerd om mijn talenten te ontwikkelen. 2,5 2,8-0,3 Ik krijg voldoende de mogelijkheid om zelfstandig te werken 3,2 3,4-0,2 op school. Ik krijg op school voldoende de mogelijkheid om samen te 3,0 3,3-0,3 werken met andere leerlingen. De lessen zijn afwisselend. 2,6 3,0-0,4 Ik weet goed wat er van mij verwacht wordt in de lessen. 3,1 3,3-0,2 De leraren leggen de lesstof goed uit. 2,7 2,9-0,2 In de lessen wordt rekening gehouden met verschillen tussen 2,5 2,8-0,3 leerlingen. Tijdens de lessen zijn de werkomstandigheden prettig. 2,8 2,9-0,1 Leraren beantwoorden mijn vragen over de lesstof goed. 2,9 3,1-0,2 Toetsen 2,9 3,0-0,1 Het huiswerk, toetsen en proefwerkweken worden goed 2,3 2,6-0,3 verdeeld over het schooljaar. Ik krijg duidelijke informatie over toetsen, opdrachten, e.d. 2,9 3,0-0,1 De toetsen sluiten aan bij de lesstof. 3,3 3,3 0,0 Toetsen en proefwerken worden achteraf besproken. 3,3 3,0 0,3 Pagina 20 van 23

21 Gemiddelde College Benchmark De afspraken over de tijd voor het beoordelen van opdrachten 2,6 2,8-0,2 en toetsen worden door de leraren nagekomen. Ik kan mijn werk inzien nadat ik een cijfer heb gekregen. 3,3 3,2 0,1 Verschil - andere scholen Begeleiding en leerlingenzorg 2,9 3,0-0,1 Mijn zelfvertrouwen wordt bevorderd op deze school. 2,9 3,1-0,2 Als ik ergens problemen mee heb, kan ik goed bij mijn 3,1 3,1 0,0 mentor/leerlingbegeleider terecht. Ik weet welke extra begeleiding en ondersteuning op school 2,8 2,6 0,2 mogelijk zijn. De school overlegt goed met mij en mijn ouders wanneer ik 2,7 3,0-0,3 extra ondersteuning of begeleiding nodig heb. De school biedt goede ondersteuning aan leerlingen die meer zorg behoeven. 2,9 3,2-0,3 Loopbaanbegeleiding 2,8 Ik word ondersteund bij het maken van belangrijke keuzes 2,7 3,0-0,3 (leerweg, studierichting) en maak dus kennis met de verschillende mogelijke vervolgstudies en beroepen. De school geeft duidelijke informatie als je over moet stappen 2,9 3,1-0,2 naar een ander niveau of leerweg. De school geeft goede studievoorlichting. 2,8 Ik ben tevreden over het contact met de decaan. 2,8 2,7 0,1 Leer- en hulpmiddelen 2,9 3,0-0,1 De materialen die in de lessen worden gebruikt, maken de 2,7 2,9-0,2 lessen leuker. Ik ben tevreden over de ICT voorzieningen (computers, 3,1 3,2-0,1 beamers, film) voor de lessen. Ik leer beter door gebruik van ICT voorzieningen (computers, 3,2 3,2 0,0 beamers, film) in de lessen. Ik ben tevreden over de inhoud van de schoolboeken. 2,7 2,9-0,2 Identiteit 2,1 Je kunt aan de lessen goed zien dat dit een katholieke school 1,8 is. Je kunt aan de overige schoolactiviteiten goed zien dat dit 1,8 een katholieke school is. Ik krijg ruimte voor de beleving van mijn eigen geloofs- of levensovertuiging. 2,9 3,1-0,2 Schoolcultuur 2,9 Ik ga graag naar school. 2,6 3,1-0,5 De sfeer tussen de leerlingen is prettig. 3,3 3,2 0,1 De medewerkers gaan respectvol met leerlingen om. 3,0 3,1-0,1 De medewerkers van de school besteden voldoende 3,0 3,1-0,1 aandacht aan orde en discipline. Leerlingen worden in en buiten de les aangesproken als zij 3,4 3,3 0,1 schoolregels overtreden. Ik ben tevreden over de schoolregels. 2,7 Pagina 21 van 23

22 Gemiddelde College Benchmark De medewerkers hanteren dezelfde omgangsregels. 2,7 2,9-0,2 De leraren benaderen mij positief. 3,0 3,2-0,2 De medewerkers zien of het goed met je gaat. 2,7 3,0-0,3 Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag. 2,9 3,0-0,1 Veiligheid 3,2 3,1-0,1 Ik voel mij veilig op school. 3,5 3,4 0,1 De school treedt goed op bij conflicten of ongeregeldheden. 3,1 3,1 0,0 De school let goed op diefstal en vernielingen. 2,8 2,7 0,1 Verschil - andere scholen Schoolgebouw en kantine 3 Ik vind het schoolgebouw aantrekkelijk om in te leren. 3,1 2,8 0,3 Er zijn voldoende werkplekken voor leerlingen. 3,3 3,1 0,2 De toiletten zijn schoon. 2,6 2,2 0,4 De school ziet er verzorgd uit. 3,3 2,9 0,4 De school besteedt aandacht aan gezonde voeding. 3,2 2,8 0,4 Het is goed dat de school 100% alcoholvrij is. 2,5 De school is alert op drugsgebruik. 2,7 De schoolleiding De schoolleiding - directie en afdelingsleiders 2,8 3,0-0,2 De afdelingsleiders gaan goed om met leerlingen. 3,0 3,1-0,1 De schoolleiding is aanspreekbaar/beschikbaar wanneer dit 2,8 3,0-0,2 nodig is. Ik ben voldoende op de hoogte van besluiten die door de schoolleiding zijn genomen en die voor mij van belang zijn. 2,6 2,7-0,1 Communicatie Informatie 2,9 3,1-0,2 Als ik een vraag heb voor de administratie/receptie/conciërge, 3,2 3,2 0,0 dan word ik goed geholpen. De school informeert mij over veranderingen in het onderwijs. 2,7 3,0-0,3 Belangrijke informatie wordt op tijd gegeven. 2,8 3,0-0,2 Ik ben tevreden over de informatie op de website van de 2,9 3,2-0,3 school. De school geeft duidelijke informatie over zitten blijven of over overgaan of verandering van niveau. 3,0 3,1-0,1 Afspraken en regels 2,8 Het is voor mij duidelijk hoe een cijfer voor een toets, 3,0 3,0 0,0 werkstuk, enzovoort berekend wordt. Er wordt voldoende gecontroleerd op spijbelen. 3,3 3,2 0,1 Ik weet dat er een vertrouwenspersoon is op school en waar 3,1 3,0 0,1 die voor is. Ik weet dat er een klachtenregeling is. 2,2 2,5-0,3 Pagina 22 van 23

23 Wanneer ik ergens ontevreden over ben, handelt de school dit goed af. Gemiddelde College 2,4 Benchmark Verschil - andere scholen Participatie en vertegenwoordiging (meepraten op 2,6 school, bv. in het leerlingenparlement) Ik kan voldoende meepraten op school. 2,9 Ik krijg de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gang 2,4 van zaken binnen de school. De leerlingen van de medezeggenschapsraad zijn zichtbaar 2,2 2,5-0,3 aanwezig. Ik ben op de hoogte van het bestaan en de functie van het 2,9 leerlingenparlement. Ik vind dat het leerlingenparlement de belangen van de leerlingen op school goed behartigt. 2,6 2,8-0,2 Kwaliteit Verwachtingen 3,1 3,2-0,1 Het beeld dat de school laat zien (op open dagen, in de 2,7 3,1-0,4 schoolgids en dergelijke) klopt met de werkelijkheid. Als ik opnieuw moest kiezen, zou ik weer voor deze school kiezen. 3,4 3,3 0,1 Algemeen Ik geef de school het rapportcijfer: 7,1 7,0 0,1 Pagina 23 van 23

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Tevredenheids onderzoek

Tevredenheids onderzoek Tevredenheids onderzoek De uitslag van het De mening van de leerlingen De mening van de ouders De mening van het basisonderwijs Groevenbeek Het onderzoek Op Groevenbeek werken we steeds aan verbetering

Nadere informatie

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,).

RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). RESULTATEN KMPO VRAGENLIJST De KMPO is ingevuld door 50% van de ouders, 75% van het personeel en 100% door de lln (6,7,8,). april 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Amersfoort, 23 maart 2015 Geachte lezer, Voor u ligt het verslag naar aanleiding van de afgenomen enquête Vensters voor verantwoording in

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Beekdal Lyceum 2013

Tevredenheid leerlingen Beekdal Lyceum 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Beekdal Lyceum en Quadraam Inhoud Uitkomsten per rubriek o Schoolklimaat o Onderwijsleerproces o Leerlingzorgen begeleiding o Gebouw en organisatie o Informatie

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek

tevredenheidsonderzoek Christelijk College Groevenbeek tvwo - atheneum - havo - vmbo juni 2011 Groevenbeek Christelijk College 2011 tevredenheidsonderzoek DE MENING VAN DE LEERLINGEN / DE MENING VAN DE OUDERS / DE MENING VAN

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013

Oudertevredenheidsonderzoek mei 2013 Basisschool Bocholtz Wijngracht 11 6351 HJ Bocholtz 045 5443614 045 5445952 info.rkbsbocholtz@movare.nl Oudersonderzoek mei 2013 Doelstellingen van het onderzoek De onderzoeksdoelstellingen van het Landelijk

Nadere informatie

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen

LAKS-monitor Landelijk vmbo/mavo. havo vwo Gemiddeld rapportcijfer 7,0 6,5 6,6, 7,0. Landelijk vmbogroen Totaalscore Algemeen oordeel 63 51 Totaalscore Docenten 66 61 Totaalscore Faciliteiten 41 35 Totaalscore Gepersonaliseerd leren 50 43 Totaalscore ICT 42 33 Totaalscore Inspraak 40 28 Totaalscore Lessen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger

Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs. Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger Kwaliteitsonderzoek op CSG Liudger onderwijs Tevredenheid in najaar 2013 onderzoeken 2013 Verslag van de tevredenheidonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers van CSG Liudger tevredenheid ten

Nadere informatie

Rapportage Tevredenheidsonderzoek

Rapportage Tevredenheidsonderzoek R.k.b.s. Rapportage Tevredenheidsonderzoek November-december 2015 Auteur: Ariane Zijlstra-Breimer, directeur school 21-3-2016 [Geef tekst op] 1. Inleiding Eén keer in de vier jaar wordt op alle scholen

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 100 Ouders 2014 Vensters PO -- - + ++? De school 3,4 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,6 3 33 64 BHoe veilig voelt uw kind zich op school? 3,6 1 41 58 BHoe duidelijk

Nadere informatie

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ?

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in , uitgesplitst naar onderwijssoort? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in ? Hoe tevreden zijn leerlingen over de school in 2015-2016? De vergelijking met de landelijke gegevens is uiterlijk op 1 september 2016 beschikbaar. Aantal leerlingen: 376 (op 1 oktober) - Aantal respondenten:

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen

Pedagogisch klimaat. Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen Pedagogisch klimaat Na.v. leerling-ouder en personeel enquête Beoordeling uitslagen De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per

Nadere informatie

Reactie van de schoolleiding op de aanbevelingen naar aanleiding van de leerlingenenquête 2011

Reactie van de schoolleiding op de aanbevelingen naar aanleiding van de leerlingenenquête 2011 SL 12-002 Reactie van de schoolleiding op de aanbevelingen naar aanleiding van de leerlingenenquête 2011 Voor de onderstaande aanbevelingen is gebruik gemaakt van het rapport resultaten leerlingenenquête

Nadere informatie

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen

Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen Overall rapportage Vensters voor verantwoording Leerlingen In opdracht van: Contactpersoon: COLLEGE HAGEVELD De heer K. Annema Utrecht, mei 2012 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Madelon

Nadere informatie

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding

1 ALGEMEEN. 1.1 Inleiding 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Binnen de stichting Akkoord! wordt eens per twee à drie jaar op alle scholen een tevredenheidonderzoek afgenomen. Zo n tevredenheidonderzoek is een hulpmiddel om de kwaliteit

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2016

Vragenlijst ouders 2016 Vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Swetten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag

Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar : een verslag Tevredenheidsonderzoeken onder ouders/verzorgers van het Scala College, schooljaar 2016-2017: een verslag In beeld brengen van tevredenheid: niet alleen schriftelijk, ook in dialoog Ook dit jaar zijn weer

Nadere informatie

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014

Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 Aantal respondenten: 157 23-10-2014 Wittevrouwen, Tevredenheidsenquete ouders 2014 1 / 12 Welkomstblad Beste ouders, Fijn dat u wilt meewerken aan dit onderzoek

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra 2015 Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek Beekveld & Terpstra In de eerste maanden van is de ouders, leerlingen en personeel van alle scholen van de stichting kom Leren gevraagd mee te werken aan een tevredenheidonderzoek.

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College vmbo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05- 2015)

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. KBS St. Joseph Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek

1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Rapportage resultaten Oudertevredenheidsonderzoek De Plakkenberg, mei juni 2013 1.1 Resultaten oudertevredenheidsonderzoek Allereerst zullen de resultaten per onderwerp kort worden samengevat. Onder deze

Nadere informatie

Vragenlijst ouders compact

Vragenlijst ouders compact Vragenlijst ouders compact Uitslagen Vragenlijst Bs De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

PlatOO vragenlijst ouders 2016

PlatOO vragenlijst ouders 2016 PlatOO vragenlijst ouders 2016 Uitslagen Vragenlijst OBS de Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015

tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 tevredenheidsonderzoek leerlingen 678 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE R.K. BASISSCHOOL STERREBOS, OSS mei 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. obs Panta Rhei Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst obs Panta Rhei Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015

Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Tevredenheidsonderzoek ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst Basisschool 't Stekske Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015.

Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. Uitwerking van het oudertevredenheidsonderzoek 2015. In de maand november 2015 waren alle ouders van de kinderen in groep 1 t/m 8 in de gelegenheid de enquête tevredenheidsonderzoek in te vullen. Bij de

Nadere informatie

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2016 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht

RESULTATEN. Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht RESULTATEN Rapportage Basisschool Scharn, Maastricht april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school.

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school. Bureau Brekelmans heeft deze vragenlijst met zorg samengesteld. We zien dat de vragenlijst haar weg weet te vinden naar scholen die actief zoeken naar mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij de veiligheid

Nadere informatie

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid

Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Rapportage Kwaliteitskaart Sociale Veiligheid Afgenomen april / mei 2017. Ingevuld door ouders, kinderen van groep 7 en 8 en teamleden. Inleiding Kwaliteitszorg is: zorg en voor kwaliteit. Scholen die

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden

RESULTATEN. Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden RESULTATEN Rapportage RKBS de Klimrakker, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015

Oudertevredenheidsonderzoek maart 2015 Analyse aantoonbaar beter onderwijs voor de Rossenberg Oudertevredenheidsonderzoek maart 015 Maeyke Wiggers, locatiedirecteur Rossenberg november 015 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Ambities... 3 Resultaten...

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Leraren Algemeen Op Kop 2014

Leraren Algemeen Op Kop 2014 Leraren Algemeen Op Kop 2014 Uitslagen Vragenlijst School B voor daltononderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname...

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde

MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Rapportcijfers. Gemiddelde scores. 1. Algemene bevindingen. Landelijk gemiddelde MANAGEMENTLETTER VOOR BREDE SCHOOL HEUVELRIJK. Algemene bevindingen 00% 2 92% 00 53% 44 95% Het aantal mensen dat aan het onderzoek heeft meegewerkt. De populatie geeft aan hoeveel respondenten zijn uitgenodigd,

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden

RESULTATEN. Rapportage Het Kompas, Leusden RESULTATEN Rapportage Het Kompas, Leusden maart 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in

Nadere informatie

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam

Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Vragenlijst Ouders De Klimop Amsterdam Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4

Nadere informatie

2015 leerlingen 4/5/6

2015 leerlingen 4/5/6 2015 leerlingen 4/5/6 Uitslagen Vragenlijst Vrije School Kennemerland Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT

TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT TREND RAPPORTAGE KWALITEITSVRAGENLIJST RAPPORTAGE BASISSCHOOL SCHARN, MAASTRICHT april 2015 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid

Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Oudertevredenheidonderzoek +sociale veiligheid Uitslagen Vragenlijst Dynamiek Scholengroep Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode

Nadere informatie

Algemeen rapport resultaat

Algemeen rapport resultaat Algemeen rapport resultaat Onderzoekdefinitie: FILTER SCHOOLRESULTAAT School: Schoolindex Oudertevredenheid Algemeen Udens College havo-vwo Onderzoekperiode: 14-15 OT (1/1-31/5) (01-01-2015 t/m 31-05-

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014

Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Verslag van de kwaliteitsenquête 2014 Houten, oktober 2014 Beste ouders, Hierbij treft u het volledige verslag aan van de kwaliteitsenquête 2014. Wij vinden het belangrijk om u op de hoogte te stellen

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2013

Vragenlijst ouders 2013 Vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst o.b.s. de Marshof Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

vragenlijsten leerlingen

vragenlijsten leerlingen vragenlijsten leerlingen Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Schakel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008

OBS De Regenboog. Oudertevredenheid. OBS De Regenboog. Enquête en voorbeeldonderzoek. Oudertevredenheidsonderzoek 2008 Oudertevredenheid OBS De Regenboog Oudertevredenheidsonderzoek 2008 OBS De Regenboog Enquête en voorbeeldonderzoek Opdrachtgever: OBS De Regenboog Opdrachtgever: OBS De Regenboog Uitvoerder: Uitvoerder:

Nadere informatie

Conclusies Kwaliteitsonderzoek

Conclusies Kwaliteitsonderzoek Conclusies Kwaliteitsonderzoek Obs De Moespot, mei 2016 In mei 2016 is er een kwaliteitsonderzoek gehouden onder leerlingen, ouders, medewerkers en management ten aanzien van het onderwijs op obs De Moespot

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt

Uitslagen. School. Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni CBS Het Lichtpunt Uitslagen Vragenlijst leerlingen CBS Het Lichtpunt juni 2011 School CBS Het Lichtpunt Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016)

Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Venster voor Verantwoording (leerlingen 2015-2016) Naam VvV: leerlingen klas 3 DL 15-16 Instelling Drachtster Lyceum Enquête Jan/feb 2016 Analyse Maart 2016 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling:

Nadere informatie

Vragenlijstresultaat

Vragenlijstresultaat Vragenlijstresultaat Rooms Katholieke Basisschool Joannes 26/01/2015 15:58 Vragenlijsttype Oudertevredenheidspeiling Oudertevred Oudertevred Respondenten 25-05-2011 22-12-2014 64/194 71/217 Landelijk Onderwijsleerproces

Nadere informatie

leerlingenvragenlijst 2014

leerlingenvragenlijst 2014 leerlingenvragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst Dr. A. Kuyperschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie