Resultaten Leerling-enquête 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten Leerling-enquête 2011"

Transcriptie

1 Resultaten Leerling-enquête 2011 Doen we de goede dingen goed? Wassenaar, september 2011 Pagina 1 van 23

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Totstandkoming en methode Leeswijzer Uitwerking resultaten Onderwijs en leren Onderwijsdoelen Onderwijsaanbod Rooster en lesaanbod Onderwijsaanpak Toetsen Begeleiding en leerlingenzorg Loopbaanbegeleiding Leer- en hulpmiddelen Schoolklimaat Identiteit Schoolcultuur Veiligheid Schoolgebouw en kantine Schoolleiding Communicatie Informatie Afspraken en regelingen Participatie en vertegenwoordiging Kwaliteit Verwachtingen Opmerkingen Vervolg Bijlage 1 Resultaten leerling-enquête Pagina 2 van 23

3 1. Inleiding Voor u ligt het uitgewerkte rapport van de resultaten van de leerling-enquête die in april 2011 werd afgenomen. De enquête en het rapport zijn samengesteld door de medewerkers kwaliteitszorg, in overleg met de schoolleiding en het leerlingenparlement, waaronder de leerlingengeleding van de medezeggenschapsraad. In dit hoofdstuk wordt de aanleiding, de totstandkoming en methode van de enquête beschreven. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk is de leeswijzer. 1.1 Aanleiding Het College wil een organisatie zijn, waarin wordt gestreefd naar continue en systematische kwaliteitsverbetering. In het licht hiervan hecht de school belang aan de mening van de betrokkenen bij de school. Hier wordt periodiek dan ook expliciet naar gevraagd. In het kalenderjaar 2010 is daarom een ouderenquête afgenomen en in het huidige schooljaar is ook een personeelsenquête afgenomen. Alle enquêtes worden vanuit de school geïnitieerd, waarbij de coördinator en medewerkers kwaliteitszorg nauw samenwerken met de betrokken geledingen. De uitkomsten van alle enquêtes kunnen zo ook onderling vergeleken worden. Daardoor ontstaat een helder beeld van de resultaten van het College voor zowel leerlingen, hun ouders als het personeel. De communicatie over de resultaten en de kwaliteit van hetgeen we op het doen vindt plaats binnen de kwaliteitscyclus: van doelstellingen naar resultaat naar nieuwe doelstellingen. De uitkomsten van de enquête dragen bij aan de totstandkoming van nieuwe doelstellingen voor de school, die op hun beurt weer getoetst zullen worden in een volgende enquête. 1.2 Totstandkoming en methode De coördinator kwaliteitszorg heeft in samenspraak met het leerlingenparlement en de schoolleiding gekozen voor een digitale leerling-enquête. Er is gebruik gemaakt van het digitale enquêtesysteem van Bureau Van Beekveld & Terpstra en de hierbinnen beschikbare benckmarkgegevens. De basisenquête is breed van opzet en veel relevante onderwerpen komen aan bod. Deze basisenquête is na overleg tussen coördinator kwaliteitszorg, schoolleiding en leerlingenparlement aangepast om recht te doen aan de -specifieke kenmerken. 1 De enquête bestaat uit: - een pagina met enkele korte vragen over de respondenten die de enquête overigens anoniem hebben ingevuld. Hierbij wordt onder meer gevraagd naar leeftijd, klas en opleidingsniveau; - een lijst met bijna 120 vragen met een schaalverdeling (1-oneens tot 4-eens); - een afronding waarin wordt gevraagd de school een algemeen cijfer te geven; - enkele open vragen die respondenten de gelegenheid geven om over ieder gewenst onderwerp opmerkingen te plaatsen. De schaalverdeling met vier antwoordmogelijkheden biedt de gelegenheid om de resultaten te vergelijken met een beschikbare benchmark. De vragenlijst is (vrijwel geheel) opgebouwd uit positief geformuleerde stellingen, waarbij een aantal samenhangende vragen een rubriek vormt. De respondent kan op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre hij/zij het eens is met de stelling (oneens (1), beetje oneens (2), beetje eens (3) en eens (4)). De ingevulde vraagtekens worden niet meegenomen in 1 Van de gewijzigde en toegevoegde vragen zijn geen benchmarkgegevens beschikbaar. Pagina 3 van 23

4 het uiteindelijke resultaat. De rekenkundig gemiddelde score bedraagt dus 2,5. De tevredenheid is bij een score onder de 2,5 derhalve aangemerkt als onvoldoende. Bij een score tussen 2,5 en 3,2 is de tevredenheid aangemerkt als redelijk en scores tussen 3,2 en 4,0 duiden we aan als een goede tot zeer goede mate van tevredenheid. Deze termen worden gebruikt bij de uitwerking van deze resultaten. Wanneer een substantieel deel van de respondenten een vraag met het vraagteken heeft beantwoord, zal dit gegeven bij de uitwerking van deze vraag worden vermeld. Score Benaming < 2,5 onvoldoende 2,5-3,2 redelijk 3,2-4,0 goed tot zeer goed De leerlingen van de onderbouwklassen en 4T hebben tijdens een regulier (mentor)lesuur in week 13 tot en met 16 onder begeleiding een docent de enquête ingevuld. Hierbij werd gewerkt met een toelichtingsbrief met uniek wachtwoord. De leerlingen uit de bovenbouw hebben van hun mentor het verzoek gekregen zich in de mediatheek te melden voor het invullen van de enquête. Dit kon in de periode van 26 maart 2011 tot 13 april 2011, tijdens alle lesuren waarop de mediatheek open was. Bij aanmelding hiervoor kregen de leerlingen (eenmalig) een brief met toelichting en een uniek wachtwoord uitgereikt. Uiteindelijk hebben 1136 van de in totaal 1471 leerlingen de enquête daadwerkelijk ingevuld. Een respons van ruim 77% waarover we heel tevreden zijn. Het responspercentage van de onderbouw (+4T) ligt met 87% (779 ingevulde enquêtes) hoger dan dat van de bovenbouw (65% ingevulde enquêtes) 1.3 Leeswijzer In dit eerste hoofdstuk zijn kort de aanleiding, de totstandkoming en methode en deze leeswijzer aan bod gekomen. In hoofdstuk twee worden de resultaten besproken aan de hand van de onderwerpen die in de enquête aan de orde kwamen: onderwijs en leren, schoolklimaat, de schoolleiding, communicatie en kwaliteit. In hoofdstuk drie wordt het vervolg van dit rapport aangegeven. In de bijlage zijn alle resultaten opgenomen. Pagina 4 van 23

5 2. Uitwerking resultaten De leerlingen geven het College als algemeen cijfer een 7,1. Dit getal ligtt hoger dan het rapportcijfer van andere scholen uit de benchmark: 7,0. Leerlingen zijn tevreden overr hun keuzee voor het College en zijn trots op het gebouw en zijn voorzieningen. Ze voelen zich veilig en lessenn verlopen over het algemeen prettig. Leerlingen maken met hun antwoorden ook aandachtspuntenn zichtbaar. Zo blijkt uit hun beoordeling dat er binnen de school weinig ruimte is om talenten te ontwikkelen en de leerlingen een weinig actievee houding aannemen in de les. Ook O merkenn zij weinig afwisseling van werkvormen tijdens de lessen. Andere aandachtspuntenn die uit deze leerling-enquête naar voren komen, zijnn het lesrooster en dee verdeling van toetsen over het schooljaar. 2.1 Onderwijs en leren Onderwijsdoelen Het is de leerlingen van het College in redelijke mate duidelijk k wat de school met de leerlingen wil bereiken (3,0), enigszins minder dan op vergelijkbare scholen (benchmark 3,1). De leerlingen geven aan dat de docenten het h voldoende eens zijn over de manier waarop het onderwijs moet worden gegeven (2,6). De mate waarin de leerlingen de gelegenheid krijgen om eigen talenten te ontdekken en tee ontwikkelen wordt minder gewaardeerd dan op andere scholen: 2,8 tegenn 3, Onderwijsaanbod De leerlingen verwerven, zo menen zij, voldoendee kennis, enn leren de juiste vaardigheden in redelijke mate. Zij waarderen dit met een 3,1 waar op de benchmarkscholen een 3,3 wordt gescoord. Hierbij moet aangetekend worden datt de leerlingen de leerstof over het algemeen maar net voldoendee interessant vinden ( 2,5), net als de leerlingen op de benchmarkscholen, overigens (2, 6). Over de ruimte voor een brede ontwikkeling (zowel cognitief, sociaal, emotioneel als creatief en lichamelijk) zijn de leerlingen redelijk tevreden (3,1; geen benchmark beschikbaar). Belangrijke maatschappelijke en actuele thema s komen in voldoende mate aan bod, zo menen de leerlingen van het - evenals leerlingen van anderee Resultaten leerling-enquête Pagina 5 van 23

6 scholen (2,9 en 3,,0). Opvallend is hierbij wel het grote aantal leerlingenn dat gebruik maakte van de?-antwoordmogelijkheid: in totaal 163 leerlingen, dus 11%. De leerlingen van het College vinden dat de samenhang tussenn de verschillende vakken redelijk is zij waarderen dit met gemiddeld 2,9 (geen benchmark beschikbaar). Ook de aansluiting van de leerstof tussen verschillende leerjaren scoortt bij de leerlingenn slechts een redelijke 2,8 (benchmark 2,9). De overgang van basisschool naar het College is voor veruit dee meeste leerlingen goed verlopen: 892 leerlingen kiezen hier voor de twee positieve antwoordmogelijkheden. Hett gemiddelde komt op 3,3 uit (benchmark 3,4) De mogelijkheden die de school biedt ten aanzien van keuzevakken etc. worden door leerlingen net zo hoog gewaardeerd alss op anderee scholen (3,2). Voor de buitenlesactiviteiten komt de waardering uit op een gemiddeldee van 2,9. Op de benchmarkscholen werd de vraag over buitenlesactiviteiten eveneens e beantwoord met een 2,9 gemiddeld Rooster en lesaanbod De leerlingen van het College zijn onvoldoende tevreden over hun lesrooster (2,4; benchmark 2,7).Zij vinden dat dee tussenuren niet goedd worden opgelost (2, 2; benchmark 2,5) en dat roosterwijzigingen niet voldoende op tijd worden doorgegeven (2,2; benchmark 2,7). De vraag naar de mate van lesuitval levert een 2, 9 gemiddeld op op de benchmarkscholen is dat 3,0. De leerlingen zijn onvoldoende tevredenn over de opvang bij lesuitval (2,4), op de benchmarkscholen is dit krap voldoendee (2,6). In de enquête geven de leerlingen aan dat de onderwijsactiviteiten/lessen redelijk op tijd beginnen (3,0; benchmark eveneens 3,,0). Resultaten leerling-enquête Pagina 6 van 23

7 4 3 3 Rooster en lesaanbod Onderwijsaanpak Wat betreft onderwijsaanpak, is opvallend dat de meeste scores ruim onder het gemiddelde liggen. Leerlingen beoordelen veel van de in de enquête genoemde punten ten aanzien van de onderwijsaanpak zelfs onvoldoende. Leerlingen geven aan dat ze voldoende weten wat er van ze wordt verwacht in de lessen (3,1; benchmark 3,2). Minder tevreden zijn ze over hoe de leraren de lesstof uitleggen (2,7), alhoewel ze de lessen begrijpelijk vinden (3,2; benchmark 3,3). Vragen over de lesstof worden door leraren voldoende beantwoord (2,9; benchmark 3,1). Leerlingen geven aan doorgaans onvoldoende actief mee te doen aan de lessen (2,5; benchmark 3,2). Hiermee scoort het College ruim onder het gemiddelde. De manier waarop de leerstof wordt aangeboden vinden de leerlingen onvoldoende motiverend (2,3; benchmark 2,6). Over de werkomstandigheden in de lessen zijn leerlingen redelijk tevreden (2,8; benchmark 2,9). Leraren slagen er ook slechts matig in om leerlingen te stimuleren hun manier van werken te verbeteren (2,6; benchmark 2,8). Leerlingen vinden dat zij onvoldoende worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen (2,5; benchmark 2,8). Leerlingen krijgen op school voldoende de mogelijkheid om zowel zelfstandig te werken (3,2; benchmark 3,4) als om samen te werken met andere leerlingen (3,0; benchmark 3,3). Beide scores liggen echter onder de gemiddelden. Leerlingen vinden de lessen slechts matig afwisselend (2,6; toegevoegde vraag, dus geen benchmark beschikbaar). Er wordt onvoldoende rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen (2,5; benchmark 2,8). Pagina 7 van 23

8 4 3 3 Onderwijsaanpak Toetsen Leerlingen zijn ontevreden over de verdeling van het huiswerk, toetsen en proefwerkweken over het schooljaar (2,3; benchmark 2,6). De score van docenten op dit punt lag, net als die voor de leerlingen, ruim onder het gemiddelde. De gegevens laten zien dat op alle punten docenten veel positiever zijn dan leerlingen wat betreft de informatievoorziening omtrent toetsen, het nakomen van afspraken over de tijd voor het beoordelen van toetsen en het nabespreken en inzien van gemaakte toetsen. Dit is ook de e trend. Leerlingen vinden dat zij redelijk duidelijke informatie over toetsen, opdrachten e.d. krijgen (2,9; benchmark 3,0). De toetsen sluiten wel goed aan bij de lesstof (3,3). Toetsen en proefwerken worden vaak achteraf besproken (3,3; benchmark 3,1) en leerlingen kunnen hun werk inzien nadat ze hun cijfer hebben gekregen (3,3; benchmark 3,1). Leerlingen op het College zijn op deze punten dus positiever dan gezien wordt. Leerlingen zijn minder tevreden over het nakomen van afspraken over de tijd voor het beoordelen van opdrachten en toetsen door leraren (2,6; benchmark 2,8). Dit ligt onder het gemiddelde. Opvallend is bovendien dat de docenten in de personeelsenquête hebben aangegeven hierover zeer tevreden te zijn (3,4) Toetsen Pagina 8 van 23

9 2.1.6 Begeleiding en leerlingenzorg De ondersteuning aan leerlingen die meer zorg behoeven wordt door de leerlingen beoordeeld met een redelijke 2,9 (geen benchmark). De leerlingen zijn redelijk op de hoogte van welke extra begeleiding en ondersteuning op school mogelijk zijn en dat is meer dan het gemiddeld is (2,8; benchmark 2,6). Leerlingen vinden dat de school slechts redelijk met hen en hun ouders overlegt wanneer ze extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben - het College scoort hier beneden het gemiddelde. (2,7; benchmark 3,0). Als leerlingen ergens problemen mee hebben, kunnen ze goed bij hun mentor / leerlingbegeleider terecht (3,1). Hun zelfvertrouwen wordt op het College in redelijke mate bevorderd (2,9; benchmark 3,0) Begeleiding en leerlingenzorg Loopbaanbegeleiding Het eerste dat opvalt wat betreft de beoordeling van de loopbaanbegeleiding door leerlingen is dat waar het personeel zeer tevreden was (scores 3,1 tot 3,4), de leerlingen slechts gematigd tevreden zijn (scores 2,7-2,9). De leerlingen voelen zich redelijk gesteund bij het maken van belangrijke keuzes (zoals de keuze voor een leerweg of studierichting) en maken redelijk kennis met de verschillende mogelijke vervolgstudies en beroepen (score 2,7). De school geeft volgens de leerlingen een redelijk goede studievoorlichting (2,8). Over de duidelijkheid van de informatie die door school wordt gegeven als leerlingen moeten overstappen naar een ander niveau of leerweg, zijn de leerlingen minder tevreden dan (2,9 ; benchmark 3,1). Leerlingen zijn redelijk positief over het contact met de decaan (2,8; benchmark 2,7) Leer- en hulpmiddelen Leerlingen zijn niet heel tevreden met de materialen die in de lessen worden gebruikt. Leerlingen geven aan dat de gebruikte materialen slechts redelijk de lessen leuker maken (2,7; benchmark 2,9). Over de inhoud van de schoolboeken zijn leerlingen ook slechts redelijk tevreden en scoort het College wederom onder het gemiddelde (2,7; benchmark 2,9). Pagina 9 van 23

10 Over de aanwezige ICT voorzieningen zoals computers, beamers en films, zijn leerlingen tevreden (3,1; benchmark 3,2). Ze geven ook aan beter te leren door het gebruik van deze ICT voorzieningen in de lessen (3,2; gelijk aan benchmark) Leer en hulpmiddelen 2.2 Schoolklimaat Identiteit De leerlingen zijn het eens met het personeel dat aangaf dat de katholieke identiteit van de school niet zichtbaar is en dat het personeel deze onvoldoende uitdraagt. Wat betreft de zichtbaarheid van de katholieke identiteit in de lessen, scoort het College een zware onvoldoende (1,8; geen benchmark). Ook vinden leerlingen dat aan de overige activiteiten niet goed te zien is dat dit een katholieke school is (1,8; geen benchmark). Op de vraag of leerlingen de ruimte krijgen voor de beleving van hun eigen geloofs- of levensovertuiging binnen de school, geeft 20% van de leerlingen aan dat zij geen idee hebben. Deze vraag was voor hun duidelijk moeilijk te beantwoorden. De leerlingen die zich in staat achtten deze vraag te beantwoorden zijn tevreden over de ruimte die ze krijgen, alhoewel de score iets onder het gemiddelde ligt (2,9; benchmark 3,1) Identiteit Pagina 10 van 23

11 2.2.2 Schoolcultuur Leerlingen komen niet ontzettend graag naar school (2,6). Naast het feit dat het personeel de indruk heeft dat leerlingen juist graag naar school komen (3,5), ligt dit ook ruim onder het gemiddelde (3,1). De sfeer onder de leerlingen wordt als prettig ervaren (3,3). Ook gaan de medewerkers voldoende respectvol met hen om (3,0). De leraren benaderen leerlingen redelijk positief (3,0; benchmark 3,1). Wel hebben medewerkers slechts redelijk in de gaten of het goed met de leerlingen gaat en ligt de e score hoger (2,7; benchmark 2,9). Dit terwijl het personeel aangaf een goede kijk te hebben op het welzijn van leerlingen (3,2). Leerlingen zijn redelijk tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag (2,9; benchmark 3,0). Wel is ruim 14% van de ondervraagde leerlingen niet in staat deze vraag te beantwoorden: heeft deze groep leerlingen niet met pesten te maken gehad? Leerlingen zijn slechts matig tevreden over de schoolregels (2,7). Ook vinden zij dat medewerkers niet altijd dezelfde omgangsregels hanteren (2,7; benchmark 2,8). Daarnaast zijn leerlingen wel tevreden over de aandacht die medewerkers van het College besteden aan orde en discipline (3,0; gelijk aan de benchmark). Ook nemen leerlingen duidelijk waar dat leerlingen in en buiten de les worden aangesproken als zij schoolregels overtreden (3,4; benchmark 3,2). Het personeel gaf echter aan het aanspreekgedrag buiten de les onvoldoende was (2,5) en scoorde hiermee zeer ruim onder het gemiddelde in tegenstelling tot de visie van leerlingen hierop Schoolcultuur Veiligheid De leerlingen voelen zich zeer veilig op het College (3,5; benchmark 3,4). De school treedt voldoende op bij conflicten en ongeregeldheden (3,1). Bij de vraag of de school goed op diefstal en vernielingen let, geven leerlingen aan niet zo heel tevreden te zijn (2,8; benchmark 2,7). Pagina 11 van 23

12 4 3 3 Veiligheid Schoolgebouw en kantine Voor wat betreft het schoolgebouw en de kantine, zijn leerlingen bovengemiddeld tevreden. Leerlingen vinden het schoolgebouw aantrekkelijk om in te werken (3,1; benchmark 2,9). De school ziet er verzorgd uit (3,3; benchmark 3,0). Ook geven zij aan dat er voldoende werkplekken zijn voor leerlingen (3,3; benchmark 3,1). De toiletten vinden leerlingen niet altijd schoon, al scoort het College hier nog steeds ruim boven het gemiddelde (2,6; benchmark 2,2). De school besteedt goed aandacht aan gezonde voeding (3,2; benchmark 2,8). Over de alertheid op drugsgebruik, zijn leerlingen slechts matig tevreden (2,7) en bij deze vraag geeft 19,3% van de leerling aan de vraag niet te kunnen beantwoorden. Over de vraag of het goed is dat de school 100% alcoholvrij is, zijn de leerlingen verdeeld. 31,7% van de leerlingen geeft aan dit niet goed te vinden. Echter, 32,8% is het volledig met de keuze voor een alcoholvrije school eens. De score geeft deze verdeeldheid weer (2,5) Schoolgebouw en kantine Pagina 12 van 23

13 2.3 Schoolleiding Afdelingsleiders gaan redelijk goed om met leerlingen (3,0; benchmark 3,1). De schoolleiding is redelijk aanspreekbaar/beschikbaar wanneer dit nodig is en hier scoort het College onder het gemiddelde (2,8; benchmark 3,0). De leerlingen geven aan dat ze in net voldoende mate op de hoogte zijn van besluiten die door de schoolleiding zijn genomen en voor hen van belang zijn (2,6; benchmark 2,7). Schoolleiding Communicatie Informatie Als ze een vraag hebben voor de administratie, receptie of conciërges, worden leerlingen goed geholpen (3,2). De school geeft ook redelijk duidelijke informatie over zitten blijven of overgaan of verandering van niveau (3,0; benchmark 3,1). Leerlingen zijn daarnaast redelijk tevreden over de informatie op de website van de school (2,9; benchmark 3,1). De leerlingen van het College geven aan dat ze in redelijke mate worden geïnformeerd over veranderingen in het onderwijs en zijn hiermee duidelijk minder tevreden dan leerlingen gezien (2,7; benchmark 3,0). Belangrijke informatie wordt in redelijke mate op tijd gegeven (2,8). Informatie Pagina 13 van 23

14 Afspraken en regelingen Het is voor leerlingen voldoende duidelijk hoe een cijfer voor een toets, werkstuk, enzovoorts berekend wordt (3,0). Er wordt volgens leerlingen ook voldoende gecontroleerd op spijbelen (3,3; benchmark 3,2). De helft van de leerlingen is zeer goed op de hoogte van de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon en waar die voor is (3,1). Dit is gelijk aan de mate waarin leerlingen op andere scholen hiervan op de hoogte zijn. Leerlingen geven aan dat als ze ergens ontevreden over zijn, de school dit onvoldoende afhandelt (2,4). Ze zijn ook in onvoldoende mate op de hoogte van het bestaan van een klachtenregeling (2,2; benchmark 2,4) Afspraken en regels Participatie en vertegenwoordiging De leerlingen hebben het gevoel redelijk te kunnen meepraten op school (2,9). Ze vinden echter dat ze onvoldoende de mogelijkheid krijgen om invloed uit te oefenen op de gang van zaken binnen de school (2,4), terwijl docenten in de personeelsenquête aangeven tevreden te zijn over de invloed van leerlingen (3,1). Leerlingen blijken redelijk op de hoogte van het bestaan en de functie van het leerlingenparlement (2,9). De leerlingen van de medezeggenschapsraad zijn echter onvoldoende zichtbaar aanwezig volgens leerlingen (2,2; benchmark 2,5). Het leerlingenparlement behartigt de belangen van de leerlingen op school, naar de mening van de geënquêteerden, slechts matig (2,6; benchmark 2,7). Pagina 14 van 23

15 4 3 3 Participatie en vertegenwoordiging 2.5 Kwaliteit Verwachtingen Leerlingen geven aan dat het beeld dat de school laat zien op open dagen, in de schoolgids en dergelijke, slechts redelijk klopt met de werkelijkheid (2,7; benchmark 3,0). Leerlingen zijn over dit naar buiten toe geschetste beeld kritischer dan docenten in de personeelsenquête (3,1). Als leerlingen opnieuw moesten kiezen, zou 59,9% van de ondervraagde leerlingen meteen weer kiezen voor het College en zou 7,7% zeker naar een andere school zijn gegaan. Het College scoort op dit punt boven het gemiddelde (3,4; benchmark 3,2). Pagina 15 van 23

16 2.6 Opmerkingen Het aantal opmerkingen is groot, de aard van de opmerkingen divers. Hieronder is geprobeerd de tendensen uit deze massa opmerkingen te destilleren en de bruikbare aanmerkingen en suggesties te signaleren. De meeste opmerkingen die geplaatst zijn vallen in de categorie schoolgebouw/kantine. Van alle serieuze opmerkingen gaat ongeveer 26% over dit onderwerp. Een groot deel van deze leerlingen geeft aan meer variatie te willen in het aanbod van de kantine. Daarnaast wordt veel gesproken over de recente prijsverhogingen (januari 2011) - leerlingen geven aan dat de kantine te duur is (geworden). Over het gebouw wordt voornamelijk gezegd dat het niet (voldoende) schoon is. Toiletten, lokalen en aula worden in deze context genoemd. Veel leerlingen geven aan dat er een tekort is aan zitplaatsen in de aula tijdens de pauzes. Meermalen wordt aangegeven dat het wenselijk is om meer klokken door het gebouw heen te plaatsen, voornamelijk in het aulagedeelte. Tenslotte wordt er ook geregeld aangegeven dat de draaideur onhandig is en voor veel vertraging zorgt. Als laatste binnen deze categorie geven veel leerlingen aan weer alcohol te willen op schoolfeesten, wel zijn er leerlingen die dan aangeven dat er best een goede controle op mag zijn. Bijna 16% van de opmerkingen gaat over het rooster/lesaanbod. Leerlingen geven aan te laat geïnformeerd te worden over wijzigingen in het rooster. Daarnaast merken leerlingen op dat ze teveel lange dagen, met veel tussenuren, hebben, die slecht over de week verdeeld zijn, met als gevolg dat ze laat thuis zijn en geen energie meer hebben voor het maken van huiswerk. Tenslotte zijn er binnen deze categorie negatieve opmerkingen over de invallessen. Leerlingen geven aan dat de invulling vaak niet zinvol is (als er geen taak is), dat ze in het geval er wel een taak is, hun vragen hierover niet kunnen stellen. Uit de opmerkingen komt naar voren dat leerlingen liever een huiswerkuur of uitval willen. Ongeveer 12% van de opmerkingen gaat over de toetsen. Veel leerlingen geven aan vier toetsweken te veel te vinden. Zij willen meer spreiding van de toetsen over het jaar. Verder komt geregeld naar voren dat niet alle docenten de toetsen nabespreken en dat vinden de leerlingen niet wenselijk. Eveneens 12% van de opmerkingen valt in de categorie onderwijsaanpak. Veel leerlingen spreken over de achteruitgang van de kwaliteit van de lessen. Ze spreken over docenten die geen orde kunnen houden (zij menen dit terug te zien in de cijfers die zij behalen), eentonig lesgeven, te laat komen en de verschillen binnen secties. Over de inhoud van de lessen geven leerlingen aan dat er meer aandacht moet zijn voor de leerlingen die de stof niet begrijpen. Leerlingen geven aan dat ze willen dat de schoolleiding meer actie onderneemt om bovengenoemde aspecten te verbeteren. Leerlingen geven aan niet gehoord te worden als zij klachten hebben over docenten. Veel van deze opmerkingen sluiten aan bij de in de enquête gesignaleerde zorg over het onderwijsaanbod en de onderwijsaanpak. Ten aanzien van de schoolcultuur geven leerlingen in hun opmerkingen aan dat er niet altijd adequaat om wordt gegaan met pestgedrag de enquêtevraag over de aanpak van pestgedrag scoorde een 2,9. Leerlingen signaleren in de opmerkingen dat de school strenger is geworden (het nieuwe te laat kom-beleid wordt meermalen genoemd) en dat dit ten kosten gaat van de sfeer binnen de school, vaak gaat dit samen met opmerkingen over de LVA-feesten. Meermalen wordt de suggestie geuit dat dit samenhangt met de personele wisselingen binnen de schoolleiding. Pagina 16 van 23

17 Er wordt gesproken over een veranderde machtsverhouding tussen schoolleiding/docenten en leerlingen. Leerlingen geven aan dat ze vinden dat ze klein gehouden worden. Daarnaast komen negatieve ervaringen met het ondersteunend personeel naar voren: leerlingen menen soms respectloos behandeld te worden. Over de leerlingenparticipatie wordt tenslotte in de opmerkingen genoteerd dat de communicatie over schoolontwikkelingen naar leerlingen toe te wensen over laat. Enkele malen wordt de suggestie gedaan leerlingen meer zeggenschap te geven ten aanzien van (het onderwijs van) de school en hen zorgvuldiger op de hoogte te brengen van (voorgenomen) besluiten. Pagina 17 van 23

18 3. Vervolg Dit rapport is opgesteld in mei-september 2011 en bevat een feitelijke weergave van de resultaten van de leerling-enquête die is afgenomen in april Deze resultaten worden besproken met de leerlingenraad en de schoolleiding. De medewerkers kwaliteitszorg zullen in samenspraak met de leerlingenraad een overzicht van aanbevelingen aan de schoolleiding opstellen. De schoolleiding beslist vervolgens welke van deze aanbevelingen tot acties (op korte of lange termijn) zullen leiden. Uiteraard zullen de resultaten en de aanbevelingen worden gecommuniceerd met de leerlingen, onder meer via het leerlingenportaal. Pagina 18 van 23

19 Bijlage 1 Resultaten leerling-enquête 2011 Gemiddelde College Benchmark Inleidende kernvragen 2,9 3,0-0,1 Verschil - andere scholen Ik voel me veilig op school. 3,4 3,4 0,0 De sfeer op school is prettig. 3,1 3,2-0,1 De docenten behandelen mij met respect. 2,9 3,1-0,2 Op school gelden duidelijke regels. 3,0 3,1-0,1 In de lessen doen we veel verschillende activiteiten 2,7 3,0-0,3 (bijvoorbeeld luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruik van ict). De docenten leggen goed uit. 2,7 2,9-0,2 De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan. 2,6 2,8-0,2 Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op 2,7 3,0-0,3 school. Ik ben tevreden over mijn mentor. 3,2 3,2 0,0 Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn problemen. 3,0 3,2-0,2 Als het nodig is, krijg je extra begeleiding. 2,9 3,2-0,3 Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes 2,7 3,0-0,3 (niveau, leerweg, sector, profiel). Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn. 2,9 3,1-0,2 Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen 2,8 3,0-0,2 belangrijk zijn. De school helpt mij bij het zoeken naar een stage. 2,2 2,7-0,5 Ik leer echt iets op mijn stage. 2,3 2,8-0,5 De mening van leerlingen telt mee op deze school. 2,5 2,5 0,0 De school biedt het onderwijs dat zij belooft. 2,9 3,1-0,2 Ik ben tevreden over de kwaliteit van de school. 3,0 3,0 0,0 De school maakt het leren voor mij aantrekkelijk. 2,3 2,5-0,2 De school staat goed bekend. 3,3 3,1 0,2 Ik raad andere kinderen aan voor deze school te kiezen. 3,2 3,0 0,2 Onderwijs en leren Onderwijsdoelen 2,8 Het is voor mij duidelijk wat de belangrijkste doelen op school 3,0 3,1-0,1 zijn. De leerkrachten zijn het eens over de manier waarop 2,6 onderwijs moet worden gegeven. De leerlingen krijgen op school voldoende mogelijkheden om eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 2,8 3,1-0,3 Onderwijsaanbod 3,0 Ik doe voldoende kennis op en leer de juiste vaardigheden op 3,1 3,3-0,2 deze school. Ik vind de leerstof interessant. 2,5 2,7-0,2 Pagina 19 van 23

20 Op school is er ruimte voor een brede ontwikkeling (niet alleen leren, maar ook bv. creatieve of sportieve activiteiten). Op school komen belangrijke maatschappelijke en actuele thema's aan bod. Er bestaat voldoende samenhang tussen de verschillende vakken. De leerstof van vorig jaar sluit goed aan op de leerstof van dit jaar. De overgang van de basisschool naar deze school is goed verlopen. Ik ben tevreden over de keuzemogelijkheden die school biedt (keuzevakken, leerroutes, e.d.). Ik ben tevreden over de buitenschoolse activiteiten waar ik aan deel kan nemen. Gemiddelde College Benchmark 3,1 3,3-0,2 2,9 3,0-0,1 2,9 2,8 3,0-0,2 3,3 3,4-0,1 3,2 3,3-0,1 2,9 2,9 0,0 Verschil - andere scholen Rooster en lesaanbod 2,5 2,8-0,3 Ik ben tevreden over mijn lesrooster. 2,4 2,7-0,3 Tussenuren worden door de school goed opgelost. 2,2 2,6-0,4 Roosterwijzigingen worden op tijd doorgegeven. 2,2 2,8-0,6 Er is sprake van weinig tot geen lesuitval. 2,9 3,1-0,2 Ik ben tevreden over de opvang bij lesuitval. 2,4 2,6-0,2 De onderwijsactiviteiten / lessen beginnen en eindigen op tijd. 3,0 3,0 0,0 Onderwijsaanpak 2,8 3,0-0,2 Leerlingen doen doorgaans actief mee aan de lessen. 2,5 3,2-0,7 De lessen zijn voor mij begrijpelijk. 3,2 3,3-0,1 Ik raak gemotiveerd door de manier waarop de leerstof wordt 2,3 2,7-0,4 aangeboden. De leraren stimuleren mij om mijn manier van werken te 2,6 2,9-0,3 verbeteren. Ik word gestimuleerd om mijn talenten te ontwikkelen. 2,5 2,8-0,3 Ik krijg voldoende de mogelijkheid om zelfstandig te werken 3,2 3,4-0,2 op school. Ik krijg op school voldoende de mogelijkheid om samen te 3,0 3,3-0,3 werken met andere leerlingen. De lessen zijn afwisselend. 2,6 3,0-0,4 Ik weet goed wat er van mij verwacht wordt in de lessen. 3,1 3,3-0,2 De leraren leggen de lesstof goed uit. 2,7 2,9-0,2 In de lessen wordt rekening gehouden met verschillen tussen 2,5 2,8-0,3 leerlingen. Tijdens de lessen zijn de werkomstandigheden prettig. 2,8 2,9-0,1 Leraren beantwoorden mijn vragen over de lesstof goed. 2,9 3,1-0,2 Toetsen 2,9 3,0-0,1 Het huiswerk, toetsen en proefwerkweken worden goed 2,3 2,6-0,3 verdeeld over het schooljaar. Ik krijg duidelijke informatie over toetsen, opdrachten, e.d. 2,9 3,0-0,1 De toetsen sluiten aan bij de lesstof. 3,3 3,3 0,0 Toetsen en proefwerken worden achteraf besproken. 3,3 3,0 0,3 Pagina 20 van 23

21 Gemiddelde College Benchmark De afspraken over de tijd voor het beoordelen van opdrachten 2,6 2,8-0,2 en toetsen worden door de leraren nagekomen. Ik kan mijn werk inzien nadat ik een cijfer heb gekregen. 3,3 3,2 0,1 Verschil - andere scholen Begeleiding en leerlingenzorg 2,9 3,0-0,1 Mijn zelfvertrouwen wordt bevorderd op deze school. 2,9 3,1-0,2 Als ik ergens problemen mee heb, kan ik goed bij mijn 3,1 3,1 0,0 mentor/leerlingbegeleider terecht. Ik weet welke extra begeleiding en ondersteuning op school 2,8 2,6 0,2 mogelijk zijn. De school overlegt goed met mij en mijn ouders wanneer ik 2,7 3,0-0,3 extra ondersteuning of begeleiding nodig heb. De school biedt goede ondersteuning aan leerlingen die meer zorg behoeven. 2,9 3,2-0,3 Loopbaanbegeleiding 2,8 Ik word ondersteund bij het maken van belangrijke keuzes 2,7 3,0-0,3 (leerweg, studierichting) en maak dus kennis met de verschillende mogelijke vervolgstudies en beroepen. De school geeft duidelijke informatie als je over moet stappen 2,9 3,1-0,2 naar een ander niveau of leerweg. De school geeft goede studievoorlichting. 2,8 Ik ben tevreden over het contact met de decaan. 2,8 2,7 0,1 Leer- en hulpmiddelen 2,9 3,0-0,1 De materialen die in de lessen worden gebruikt, maken de 2,7 2,9-0,2 lessen leuker. Ik ben tevreden over de ICT voorzieningen (computers, 3,1 3,2-0,1 beamers, film) voor de lessen. Ik leer beter door gebruik van ICT voorzieningen (computers, 3,2 3,2 0,0 beamers, film) in de lessen. Ik ben tevreden over de inhoud van de schoolboeken. 2,7 2,9-0,2 Identiteit 2,1 Je kunt aan de lessen goed zien dat dit een katholieke school 1,8 is. Je kunt aan de overige schoolactiviteiten goed zien dat dit 1,8 een katholieke school is. Ik krijg ruimte voor de beleving van mijn eigen geloofs- of levensovertuiging. 2,9 3,1-0,2 Schoolcultuur 2,9 Ik ga graag naar school. 2,6 3,1-0,5 De sfeer tussen de leerlingen is prettig. 3,3 3,2 0,1 De medewerkers gaan respectvol met leerlingen om. 3,0 3,1-0,1 De medewerkers van de school besteden voldoende 3,0 3,1-0,1 aandacht aan orde en discipline. Leerlingen worden in en buiten de les aangesproken als zij 3,4 3,3 0,1 schoolregels overtreden. Ik ben tevreden over de schoolregels. 2,7 Pagina 21 van 23

22 Gemiddelde College Benchmark De medewerkers hanteren dezelfde omgangsregels. 2,7 2,9-0,2 De leraren benaderen mij positief. 3,0 3,2-0,2 De medewerkers zien of het goed met je gaat. 2,7 3,0-0,3 Ik ben tevreden over de wijze waarop de school omgaat met pestgedrag. 2,9 3,0-0,1 Veiligheid 3,2 3,1-0,1 Ik voel mij veilig op school. 3,5 3,4 0,1 De school treedt goed op bij conflicten of ongeregeldheden. 3,1 3,1 0,0 De school let goed op diefstal en vernielingen. 2,8 2,7 0,1 Verschil - andere scholen Schoolgebouw en kantine 3 Ik vind het schoolgebouw aantrekkelijk om in te leren. 3,1 2,8 0,3 Er zijn voldoende werkplekken voor leerlingen. 3,3 3,1 0,2 De toiletten zijn schoon. 2,6 2,2 0,4 De school ziet er verzorgd uit. 3,3 2,9 0,4 De school besteedt aandacht aan gezonde voeding. 3,2 2,8 0,4 Het is goed dat de school 100% alcoholvrij is. 2,5 De school is alert op drugsgebruik. 2,7 De schoolleiding De schoolleiding - directie en afdelingsleiders 2,8 3,0-0,2 De afdelingsleiders gaan goed om met leerlingen. 3,0 3,1-0,1 De schoolleiding is aanspreekbaar/beschikbaar wanneer dit 2,8 3,0-0,2 nodig is. Ik ben voldoende op de hoogte van besluiten die door de schoolleiding zijn genomen en die voor mij van belang zijn. 2,6 2,7-0,1 Communicatie Informatie 2,9 3,1-0,2 Als ik een vraag heb voor de administratie/receptie/conciërge, 3,2 3,2 0,0 dan word ik goed geholpen. De school informeert mij over veranderingen in het onderwijs. 2,7 3,0-0,3 Belangrijke informatie wordt op tijd gegeven. 2,8 3,0-0,2 Ik ben tevreden over de informatie op de website van de 2,9 3,2-0,3 school. De school geeft duidelijke informatie over zitten blijven of over overgaan of verandering van niveau. 3,0 3,1-0,1 Afspraken en regels 2,8 Het is voor mij duidelijk hoe een cijfer voor een toets, 3,0 3,0 0,0 werkstuk, enzovoort berekend wordt. Er wordt voldoende gecontroleerd op spijbelen. 3,3 3,2 0,1 Ik weet dat er een vertrouwenspersoon is op school en waar 3,1 3,0 0,1 die voor is. Ik weet dat er een klachtenregeling is. 2,2 2,5-0,3 Pagina 22 van 23

23 Wanneer ik ergens ontevreden over ben, handelt de school dit goed af. Gemiddelde College 2,4 Benchmark Verschil - andere scholen Participatie en vertegenwoordiging (meepraten op 2,6 school, bv. in het leerlingenparlement) Ik kan voldoende meepraten op school. 2,9 Ik krijg de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de gang 2,4 van zaken binnen de school. De leerlingen van de medezeggenschapsraad zijn zichtbaar 2,2 2,5-0,3 aanwezig. Ik ben op de hoogte van het bestaan en de functie van het 2,9 leerlingenparlement. Ik vind dat het leerlingenparlement de belangen van de leerlingen op school goed behartigt. 2,6 2,8-0,2 Kwaliteit Verwachtingen 3,1 3,2-0,1 Het beeld dat de school laat zien (op open dagen, in de 2,7 3,1-0,4 schoolgids en dergelijke) klopt met de werkelijkheid. Als ik opnieuw moest kiezen, zou ik weer voor deze school kiezen. 3,4 3,3 0,1 Algemeen Ik geef de school het rapportcijfer: 7,1 7,0 0,1 Pagina 23 van 23

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs

LAKS-monitor 2014. Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Het tevredenheidsonderzoek onder scholieren in het voortgezet onderwijs Colofon LAKS-monitor is een onderzoek van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) onder scholieren in het voortgezet onderwijs.

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog!

De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! De kwaliteit is op orde, maar de lat mag omhoog! Rapportage van de zelfevaluaties met ProZO! in schooljaar 2011-2012 Actis Onderzoek drs. D.M.S. Heijnens & M.H.C.F. Bouwmans MSc. Rotterdam, 6 september

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

BETROKKENHEID VAN HET

BETROKKENHEID VAN HET BETROKKENHEID VAN HET PERSONEEL Het vergroten van de betrokkenheid en motivatie van het personeel van de afdeling X Naam: Michel Brookhuis Examinator: Dr.Ir. J. de Leede Meelezer: Prof.dr. J. K. Looise

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Een goed gesprek is het halve werk

Een goed gesprek is het halve werk Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Een goed gesprek is het halve werk Onderzoek Wmo-loket gemeente Purmerend 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

JOB-monitor en LAKS-monitor 2014

JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 JOB-monitor en LAKS-monitor 2014 Onderzoeksverantwoording Onderzoek in opdracht van JOB en LAKS Froukje Wartenbergh-Cras Joyce Bendig-Jacobs Danny Brukx ResearchNed april 2014 2014 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.

VEGHEL. Katholieke Basisschool De Bunders. De Langedonk 1 5467 CV Veghel. Tel. 0413-36 64 24. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov. e-mail bunders@skipov.nl www.bundersskipov.nl VEGHEL Katholieke Basisschool De Bunders De Langedonk 1 5467 CV Veghel Tel. 0413-36 64 24 katholieke basisschool De Bunders Veghel, schoolgids versie augustus

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland

Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland STRIKT VERTROUWELIJK Rapport onderzoek sociale (on)veiligheid Gemeente Smallingerland juni 2013 Dr. Myrte Ferwerda Mr. Frank Maas Dr. Filip van den Bergh Drs. Ing. Isidoor van den Berk Melinda Schuurmans

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

WIJS ONDERWIJS Onderwijs afgestemd op vwo-leerlingen

WIJS ONDERWIJS Onderwijs afgestemd op vwo-leerlingen WIJS ONDERWIJS Onderwijs afgestemd op vwo-leerlingen Volgens leerlingen, basisschoolleerkrachten en docenten Als je wilt dat gras goed groeit, dan moet je er niet aan gaan trekken. Daar gaat het beslist

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013

5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013 5-GELIJKEDAGENMONITOR 2e meting 2012-2013 5-GELIJKEDAGENMONITOR 2 e meting 2012-2013 - eindrapport - dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom dr. M. de Weerd (projectleider) Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland!

job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! job-monitor 2014 Het grootste studententevredenheidsonderzoek van Nederland! voorwoord Beste lezer, De Jongeren Organisatie

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012

Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Tevredenheidsonderzoek Regionaal Bureau Leerplicht 2012 September 2012 Het RBL voert de leerplicht- en RMC-taken uit voor: Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Noordwijk Noordwijkerhout

Nadere informatie

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke

Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen. Peiling 2015. Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Monitor medezeggenschap op universiteiten en hogescholen Peiling 2015 Harry van den Tillaart John Warmerdam Evelien Sombekke Voorwoord In 2010 evalueerde minister Bussemaker de wet versterking besturing,

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie