HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE"

Transcriptie

1 HEMEL EN HEL OF DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHILLENDE LEERSTELSELS OVER DEN OVERGANG VAN HET LICHAME- LIJKE TOT HET GEESTENLEVEN ; DE TOEKOMSTIGE STRAF- FEN EN BELOONINGEN, ENGELEN EN DUIVELEN ; DE EEUWIGE STRAFFEN ENZ.-WAARBIJ MENIGVULDIGE VOORBEELDEN VAN DEN WERKELIJKEN TOESTAND VAN DE ZIEL GEDURENDE EN NA HET STERVEN, GEVOEGD ZIJN. Door ALLAN KARDEC Schrijver van het Boek der Geesten. Naar de 4 e uitgave uit het Fransch vertaald Door J. G. PLATE S GRAVENHAGE D. A. THIEME 1877 Zoo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere HEERE, zoo ik lust heb in den dood des Goddeloozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddelooze zich bekeere van zijnen weg en leve. EZECHIEL XXXIII, v. 11

2 Voorbericht orbericht van den Vertaler. De titel van dit Boek: Hemel en Hel, zal bij velen een glimlach, bij anderen een medelijdend schouderophalen verwerken; doch er zijn nog vele bezadigde menschen die geen boek beoordelen, veel minder veroordelen, zonder het gelezen te hebben. Dezulken bied ik het aan, en ik vlei mij dat de verklaring die van beiden geeft, omdat ze rationeel is, door hen begrepen en aangenomen zal kunnen worden. J. G. Plate. Arnhem, december 1876.

3 Inhoudsopgave. Voorbericht van den Vertaler...2 Eerste Gedeelte....7 LEERSTELSEL....7 Eerste hoofdstuk....7 De toekomst en het Niet...7 Tweede Hoofdstuk...14 Vrees voor den dood Oorzaken van de vrees voor den dood Waarom de spiritisten den dood niet vreezen...18 Derde Hoofdstuk...20 De Hemel...20 Vierde Hoofdstuk De Hel...29 Intuïtie der toekomstige straffen De hel der christenen eene nabootsing van die der heidenen Het Limbus...32 Tafereel van de hel der heidenen Tafereel van de hel der Christenen Vijfde Hoofdstuk...47 Het vagevuur ZESDE HOOFDSTUK...52 Leer der Eeuwige Straffen Oorsprong van de leer der eeuwige straffen...52 Bewijsgronden tot betoog der eeuwige straffen Materieele onmogelijkheid der eeuwige straffen De leer der eeuwige straffen heeft haar tijd gehad...62 Ezechiel, tegen de eeuwigheid der straffen en de erfzonde Zevende Hoofdstuk De Toekomstige Straften Volgens het Spiritisme Het vleesch is zwak Bron van de leer van het spiritisme, over de toekomstige straffen Strafwetboek voor het toekomstige leven Achtste Hoofdstuk De Engelen...78 De engelen volgens de kerk Wederlegging...82 De engelen volgens het spiritisme... 86

4 Negende Hoofdstuk De Duivelen Oorsprong van het geloof aan duivelen De duivelen volgens de kerk...91 De duivelen volgens het spiritisme Tiende hoofdstuk Tusschenkomst der duivelen in de hedendaagsche manifestatien Elfde hoofdstuk Over het verbod om de dooden in te roepen Tweede Gedeelte VOORBEELDEN Eerste Hoofdstuk De Overgang Tweede Hoofdstuk Gelukkige Geesten De heer Sanson De heer Jobard Samuel Philippe Van Durst Sixdeniers Doctor Demeure Wed. Foulon geb. Wollis Een Russisch Geneesheer Bernardin De Gravin Paula Jean Reynaud Antoine Costeau Mejuffrouw Emma. *) Doctor Vignal Victor Lebufle Anaïs Gourdon Maurice Gontran Derde Hoofdstuk Geesten in een Midden-Toestand Joseph Bré Mevr. Héléne Michel De Markies de Saint-Paul De heer Cardon, geneesheer Eric Stanislas

5 Mevrouw Anna Belleville Vierde Hoofdstuk Lijdende Geesten De Straf Novel Auguste Michel Berouw van een Viveur *) Lisbeth Prins Ouran Pascal Lavic Ferdinand Bertin François Riquier Claire Vijfde Hoofdstuk Zelfmoorders De zelfmoorder van la Samaritaine De vader en de loteling François-Simon Louvet. (van Havre) Eene moeder en haar zoon Dubbele zelfmoord uit liefde en plicht Louis en de bottinestikster Een atheïst De heer Felicien Antoine Bell Zesde Hoofdstuk Berouwhebbende misdadigers Verger Lemaire Benoist De Geest van Castelnaudary Jacques Latour Zevende Hoofdstuk Verstokte Geesten Lapommeraij Angèle, nulliteit op aarde Een door verveling gekwelde geest De Koningin van Oude Xuméne Achtste Hoofdstuk

6 Aardsche Boetedoening Marcel, het kind van Nr Szymel Slizgol Julienne-Marie, de arme vrouw Max, de bedelaar Geschiedenis van een huisbediende Antonio B Letil Een eerzuchtig geleerde Charles de Saint-G..., idioot Adélaide-Marguerite Gosse Clara Rivier Françoise Vernhes Anna Bitter Joseph Maitre, een blinde

7 Hemel en Hel Volgens het Spiritisme. Eerste Gedeelte. LEERSTELSEL. Eerste hoofdstuk. De toekomst en het Niet. 1. Dat wij leven, denken en handelen, is zeker; dat wij sterven zullen is het niet minder. Maar waarheen gaan wij als wij de aarde verlaten? Wat wordt er dan van ons? Zullen wij er beter of slechter aan toe zijn? Zullen wij bestaan of niet? Zijn of niet zijn, buiten dit heeft men geene keuze; het is voor altijd of nooit; het is alles of niets; wij zullen eeuwig leven, of alles zal dan voor altijd gedaan zijn. Het is wel de moeite waardig hierover na te denken. Ieder mensch gevoelt de behoefte om te leven, te genieten, lief te hebben, gelukkig te zijn. Zeg aan degene die zijn einde voelt naderen, dat hij nog zal blijven leven, dat zijn stervenshuur uitgesteld is; zeg hem vooral dat hij gelukkiger zijn zal dan hij geweest is, en zijn hart zal van vreugde opspringen. Maar waartoe zou dat verlangen naar geluk dienen, als een ademtocht daaraan een einde kon maken? Bestaat er iets wanhopigers dan het denkbeeld van algeheele vernietiging? Heilige toegenegenheid, verstand, vooruitgang, door inspanning verkregen kundigheden, alles zoude vernietigd, alles zou verloren zijn? Welke noodzakelijkheid bestaat er dan, om zich intespannen om beter te worden, zich te beheerschen, zijne hartstochten te beteugelen; zich te vermoeien om zijn geest met kennis te verrijken, indien men er toch geene vruchten van plukken moet, vooral indien men bedenkt dat morgen wellicht dit alles ons tot niets meer zal dienen? Indien het zoo ware, zou het lot van den mensch honderdmaal ongelukkiger dan dat van het redelooze dier zijn, want dit leeft voor het tegenwoordige, voor de voldoening zijner zinnelijke lusten, zonder wenschen voor de toekomst. Eene inwendige stem zegt ons, dat dit niet mogelijk is. 2. Door het geloof aan het niet, wordt de mensch er toe geleid zijne geheele aandacht op het tegenwoordige leven te vestigen; men kan zich toch redelijker wijze niet bekommeren over eene toekomst die men niet verwacht. Deze uitsluitende zorg en belangstelling voor het tegenwoordige, leidt er op natuurlijke wijze toe, om vóór alles, aan

8 zichzelf te denken; het is dus de sterkste prikkel tot baatzucht, en de ongeloovige is consequent als hij tot het besluit komt: Laat ons genieten zoo lang wij hier zijn, laat ons zoo veel mogelijk genieten, want wij weten niet hoe lang het duren zal; en tot het volgende dat nog veel erger voor de zamenleving is: Laat ons genieten, hoe dan ook; ieder voor zichzelve; hier op aarde komt het geluk den handigste toe. Indien vrees voor het oordeel der menschen er wellicht eenigen al mocht terug houden, welke breidel kan er bestaan voor hen die voor niets terug deinzen? Deze zeggen dat de menschelijke gerechtigheid alleen de onhandigen treft; en gebruiken daarom al hun verstand, om middelen optesporen om daaraan te ontsnappen. Zoo er eene verderfelijke en met de burgerlijke orde strijdige leer bestaat, dan is het ontegenzeggelijk die van het neantisme, omdat zij de ware banden van solidariteit en broederliefde, die grondslagen waarop de maatschappij gevestigd is, verscheurt. 3. Veronderstellen wij eens, dat door de eene of andere omstandigheid, een geheel volk de zekerheid had, dat het binnen acht dagen, eene maand, zeg een jaar als gij wilt, vernietigd zou zijn, dat geen enkel individu in leven zou blijven, dat er daarna geen spoor van zijn bestaan zou overblijven, wat zou het dan in dien tijd doen? Zal het aan zijn vooruitgang, aan zijn verlichting arbeiden? Zal het zich de minste moeite getroosten om te leven? Zal het de rechten, de eigendommen, het leven van zijn naasten eerbiedigen? Zal het zich aan de wet, aan eenig gezag, welk dan ook, zelfs aan het meest wettige: de vaderlijke macht, onderwerpen? Zal er voor dat volk een enkele plicht bestaan? Zeer zeker niet. Welnu, dat gene wat niet in massa plaats vindt, brengt het geloof aan het niet, dagelijks bij afzonderlijke individuen te weeg. Indien de gevolgen er van niet zoo noodlottig zijn, als zij zijn konden, komt dit ten eerste: door dien er bij de meeste ongeloovigen, meer zwetserij dan wezenlijk ongeloof bestaat, en dezen meer vrees voor het niet koesteren dan zij bekennen willen; de naam van vrijdenker streelt hunne eigenliefde; en ten tweede, doordien de volstrekt ongeloovigen eene onbeduidende minderheid vormen, ondanks henzelve de overmacht van de tegenovergestelde richting gevoelen, en door eene materieele macht in bedwang gehouden worden; maar laat het volstrekte ongeloof het gevoelen van de meerderheid worden, en de maatschappij zal tot ontbinding overgaan. Daartoe leidt de leer van het Niet. 1) 1) Een jongeling van achttien jaren leed aan eene hartziekte die ongeneeslijk verklaard was. De wetenschap had verklaard, dat hij even goed binnen acht dagen als binnen twee jaren sterven kon, doch dat hij het niet verder dan dien tijd zou brengen. Dit wist de jongeling; hij staakte daarop alle studie en gaf zich aan allerlei losbandigheden over. Bracht men hem onder het oog, dat zulk een ongeregeld leven voor zijn toestand zeer nadeelig was, dan gaf hij ten antwoord: Wat doet er dat toe, ik heb maar twee jaren te leven! wat zou het mij baten mijn hoofd met studien te vermoeien: ik geniet zoo veel

9 ik kan van hetgeen mij nog gelaten is, en ik wil tot het laatste toe genieten. Ziedaar het natuurlijk gevolg van het geloof aan het Niet. Ware dit jongemensch spiritist geweest, dan zou hij bij zichzelf gezegd hebben: De dood zal alleen mijn lichaam vernietigen, dat ik als een afgedragen kleed zal afleggen, maar mijn geest zal blijven leven. In het toekomstige leven zal ik zijn, wat ik van mij zelve in dit leven gemaakt zal hebben; niets van hetgeen ik er aan zedelijkheid en intellectuele hoedanigheden zal opgedaan hebben, zal voor mij verloren zijn, want het zal zooveel voor mijnen vooruitgang gewonnen zijn; iedere onvolmaaktheid die ik heb kunnen afleggen, zal mij een stap nader tot de gelukzaligheid brengen; mijn toekomstig geluk of ongeluk hangt geheel van mijn ten nutte of onnutte besteed, tegenwoordig leven af. Het is dus in mijn eigen belang, om den korten tijd die nog ter mijner beschikking is, goed te besteden, en alles te vermijden wat mijne krachten zou kunnen ondermijnen. Welk van deze twee stelsels, verdient nu de voorkeur? Indien het geloof aan het Niet eene waarheid ware, zoude men wel verplicht wezen, dit, wat er ook het gevolg van mocht zijn, aan te nemen, en noch de gedachte aan het kwaad dat het veroorzaakt, noch tegenovergesteld systeem zoude kunnen maken dat het zoo niet ware. Nu is het niet te loochenen dat ongeloof, twijfelzucht, onverschilligheid, niettegenstaande al de pogingen door den godsdienst aangewend, dagelijks veld winnen, want het is bepaald zoo. Indien dus de godsdienst tegen het ongeloof onmachtig is, dan komt dit om dat dezen iets ontbreekt waarmede hij het bestrijden kan, zoodat indien de Godsdienst onbeweeglijk op hetzelfde standpunt bleef staan, er een tijd zou komen dat hij door het ongeloof zou worden overvleugeld. Wat de Godsdienst in deze positieve eeuw ontbreekt, is de bevestiging zijner leerstellingen door positieve feiten; zoo mede de overeenstemming van eenige zijner leerstellingen met de stellige gegevens der wetenschap. Indien de godsdienst iets wit noemt, wat door de feiten bewezen wordt, zwart te zijn, dan is men wel verplicht, tusschen de bepaalde zekerheid en het blinde geloof eene keuze te doen. 4. Het is in dezen staat van zaken dat het spiritisme tegen de overweldiging door het ongeloof een bolwerk komt opwerpen, niet alleen door redenering of door de gevaren te doen voorzien, die het na zich sleept, maar door materieele feiten, door de ziel en het toekomstige leven, als 't ware met de hand te doen voelen en met de oogen te doen zien. Zeker staat het een ieder vrij, aan iets of aan niets te gelooven, maar degenen die er zich op toeleggen om in den geest der massa, vooral in die der jeugd, de ontkenning van de toekomst, de overhand te doen nemen, en daartoe het gezag hunner wetenschappelijkheid, en het overwicht, van hunnen stand gebruiken, zaaien in de zamenleving de kiemen van onrust en ontbinding, en nemen eene groote verantwoordelijkheid op

10 zich. 5. Er bestaat nog eene andere leer, die zich tegen de beschuldiging van materialisme verdedigt, omdat zij het bestaan van een intelligent beginsel buiten de stof aanneemt; het is de leer van de oplossing in het algemeene al. Volgens die leer assimileert ieder individu bij zijne geboorte een deeltje van dat beginsel, hetgeen de ziel uitmaakt en deze 't leven, het verstand en 't gevoel schenkt. Bij den dood keert die ziel weder tot de algemeene bron terug en verliest zich in de oneindigheid zoo als een druppel water in den Oceaan. Deze leer gaat zeker eene schrede verder dan het zuivere materialisme, daar zij iets, en de andere niets aanneemt; maar de gevolgen zijn volmaakt dezelfde. Of de mensch in het Niet of in den algemeenen vergaarbak gestort wordt, is voor hem hetzelfde; in het eerste geval, wordt hij vernietigd, in het tweede verliest hij zijne individualiteit; het is dus even als of hij niet bestond; de maatschappelijke betrekkingen zijn er niet te minder voor altijd, door vernietigd. De hoofdzaak voor den mensen is, zijn eigen ikheid te behouden; zonder haar is het hem vrij onverschillig of hij bestaat of niet. De toekomst blijft voor hem in beide gevallen gelijk aan nul, en het tegenwoordige leven het eenige waar hij belang in stelt en zorg voor draagt. Met het oog op de zedelijke gevolgen beschouwd, is deze leer even ongezond, even wanhopend, even zoo zeer tot baatzucht leidend als het eigenlijk gezegde materialisme. 6. Men kan bovendien de volgende tegenwerping maken: Alle uit den oceaan geputte druppelen water, gelijken op elkander en bezitten identiek dezelfde eigenschappen, even als alle deelen van een geheel; waarom gelijken dan de zielen, indien zij allen uit den grooten oceaan der intelligentie geput zijn, zoo weinig op elkander? Waarom vindt men uitstekend verstand naast stompzinnigheid? Goedheid, zachtmoedigheid en lijdzaamheid, naast boosaardigheid, wreedheid en barbaarschheid? Hoe kunnen de deelen van een homogeen geheel, zoo verschillend zijn? Kan men zeggen dat zij door opvoeding wijziging hebben ondergaan? Maar waardoor ontstaan dan de aangeboren hoedanigheden, het vroegtijdig ontwikkeld verstand, de slechte en goede neigingen, die zonder eenige opvoeding aanwezig zijn, en die somwijlen met de omgeving waarin zij zich ontwikkeld hebben zoo weinig overeenkomen? De opvoeding, kan ongetwijfeld de intellectueele en zedelijke hoedanigheden der ziel wijzigen; maar hier doet zich wederom eene andere zwarigheid op. Wie geeft de opvoeding aan de ziel om haar vorderingen te doen maken? Andere zielen, die daar zij uit dezelfde bron afkomstig zijn, zelf niet méér gevorderd kunnen wezen. Ten andere, brengt de ziel, als zij in het algemeene Al, van waar zij afkomstig was, terugkeerd, er een volkomener element in terug; zoo dat het Geheel op den duur grootelijks gewijzigd en verbeterd moet worden. Hoe komt het dan, dat er onophoudelijk onwetende en verdorven zielen uit voortkomen?

11 7. Volgens deze leer, is de algemeene bron der intelligentie waaruit de menschelijke zielen voortkomen van de godheid onafhankelijk; het is geen bepaald pantheïsme. Het eigenlijk gezegde panthëisme verschilt daarin, dat dit het algemeene beginsel van leven en intelligentie beschouwt als de Godheid uitmakende. God is er te gelijk geest en stof; alle wezens, alle lichamen in de natuur vormen te zamen de Godheid, zij zijn er de zamenstellende elementen van: God is de verzameling van al de te zamengevoegde intelligentiën; ieder individu een deel van het geheel zijnde, is zelve God; geen boven anderen verheven en onafhankelijk wezen, voert het gebied over het geheel; het heelal is eene onmetelijke republiek zonder opperhoofd, of liever eene republiek, waarin een ieder opperhoofd met onbeperkte macht is. 8. Tegen dit systeem kan men vele bedenkingen maken, de voornaamsten zijn de volgende: Daar men zich de Godheid niet anders dan als oneindig volmaakt kan voorstellen, zoo komt men tot de vraag, hoe een volmaakt geheel, door zulke onvolmaakte deelen die allen nog vorderingen moeten maken, gevormd kan zijn? Ieder deel aan de wet van vooruitgang onderworpen zijnde, vloeit er uit voort, dat God zelve vorderingen moet maken; indien hij altijd vooruitgaat, moet hij in den aanvang der tijden zeer onvolmaakt geweest zijn. Hoe heeft een onvolmaakt wezen, gevormd door zulke uiteenloopende willen en gedachten, zulke harmonische wetten, zoo bewonderenswaardig schoon door eenheid, wijsheid en voorzorg en die het Heelal beheerschen, kunnen bedenken? Indien al de zielen, deelen der Godheid zijn, dan hebben zij allen aan de vaststelling van de wetten der natuur medegewerkt; hoe komt het dan, dat zij onophoudelijk tegen die wetten, die hun eigen werk zijn, morren? Men kan eene theorie, alleen dan als waarheid aannemen als zij aan de rede voldoet en alle feiten die tot haar gebied behooren verklaren kan; indien ook slechts een enkel feit daarmede in tegenspraak is, dan is zij niet absoluut waar. 9. Uit het standpunt van zedelijkheid beschouwd, zijn de gevolgtrekkingen even onlogisch. Vooreerst blijft het voor de zielen, even als in het vorig stelsel, oplossing in het geheel met verlies van persoonlijkheid. Neemt men het gevoelen van eenige panthëisten aan, dat zij hunne persoonlijkheid blijven behouden, dan bezit God niet meer een eenige wil; maar is tesamengesteld uit mijriaden uiteenloopende willen. Buitendien, als iedere ziel een integreerend deel der Godheid is, wordt geene van haar door een opperste macht beheerscht; zij is dus van hare goede of slechte daden, geene verantwoording schuldig; zij heeft er niet het minste belang bij het goede te doen, en kan ongestraft kwaad doen, want zij is opperste gebiedster. 10 Boven en behalve dat deze systema's noch aan het verstand, noch aan 's menschen verwachtingen voldoen, stuit men nog, zoo als men ziet, op onoverkomelijke zwarigheden, omdat zij onmachtig zijn, alle de vragen over de voornaamste feiten te beantwoorden. De mensch heeft dus de keus tusschen: het niet, de oplossing in het Al, of

12 de persoonlijkheid der ziel voor en na den dood. Tot het laatste geloof worden wij op onweerstaanbare wijze door de logica terug gevoerd; tot dat geloof, hetgeen zoolang de wereld bestaat, de basis van alle godsdiensten is geweest. Indien de logica ons tot de individualiteit der ziel leidt leidt zij ons ook tot die andere gevolgtrekking, dat het lot van elke ziel van hare persoonlijke hoedanigheden afhankelijk zijn moet, want het zoude irrationeel zijn, aan te nemen dat de achterlijke ziel van den wilde en van den verdorven mensch, op denzelfden trap als die van den geleerden en deugdzamen zoude staan. Ter wille der rechtvaardigheid, moeten de zielen verantwoordelijk voor hunne daden zijn, maar om verantwoordelijk te kunnen zijn, moeten zij de vrijheid bezitten om eene keuze tusschen góéd en kwaad te kunnen doen; zonder vrijen wil, bestaat er noodlot, en kan er geen verantwoordelijkheid geeischt worden. 11. Alle godsdiensten hebben als beginsel aangenomen, dat de zielen na den dood, gelukkig of ongelukkig zijn; met andere woorden, zij erkennen allen toekomstige straffen en belooningen, die zich oplossen in eene leer van Hemel en Hel, welke men in allen wedervindt. Maar zij verschillen wezenlijk van elkander door den aard van die belooningen en straffen, en vooral door de voorwaarden waarop men beiden verdienen kan. Vandaar die tegenstrijdige geloofspunten waardoor zoo vele verschillende Godsdiensten zijn ontstaan en zoo vele bijzondere plichten welke door ieder hunner opgelegd zijn als godsvereering, om daardoor den hemel te verdienen en de hel te ontgaan. 12. In den aanvang hebben alle godsdiensten met den graad van zedelijke en intellectueele ontwikkeling der menschen moeten overeenkomen, nog te veel aan de stof hechtende om de waarde van het zuiver geestelijke te kunnen begrijpen, hebben de menschen de meeste godsdienstplichten doen bestaan in de opvolging van zekere vormen. Gedurende eenigen tijd, zijn die vormen, voor hun verstand, voldoende; later, als het licht in hunnen geest dringt, gevoelen zij het ledige dat die vormen in hunne ziel achterlaten en als dit ledige niet door den godsdienst aangevuld wordt, verlaten zij den godsdienst en worden wijsgeeren. 13. Indien de godsdienst, die in den aanvang geschikt was voor de beperkte kennis van den mensch, steeds de vooruitgaande beweging van den menschelijken geest gevolgd had, zouden er geene ongeloovigen bestaan, omdat behoefte aan geloof aan de natuur van den mensch eigen is, en hij gelooven zal indien men hem een geestelijk voedsel voorzet waardoor zijne intellectueele behoeften bevredigd worden. Hij wil weten vanwaar hij komt en waarheen hij gaat; indien men hem een doel voor oogen houdt, dat noch aan zijne wenschen, noch aan het denkbeeld dat hij zich van God vormt, noch aan de stellige gegevens der wetenschap voldoet; indien men hem tot bereiking van dat doel verplichtingen oplegt, waarvan het nut niet door zijne rede erkend wordt, dan zal hij alles verwerpen; het materialisme en pantheïsme, komen hem dan redelijker voor, omdat men daar het voor en tegen er van beredeneert, het is waar dat men valsch redeneert,

13 maar hij wil liever valsch, dan in het geheel niet redeneeren. Men stelle hem echter logisch eene toekomst voor, met toestanden die in allen deelen Gods regtvaardigheid en oneindige liefde waardig zijn, dan zal hij zoo wel het materialisme als het pantheïsme, waarvan hij het ledige in zijn binnenste gevoelt en dat hij alleen uit gebrek aan iets beters aangenomen heeft vaarwel zeggen. Het spiritisme schenkt meer en dit is de reden waarom het met zoo veel ingenomenheid begroet wordt door allen die gekweld worden door angstige onzekerheid en twijfel, en die in de alledaagsche godsdiensten of wijsbegeerte niet vinden wat zij zoeken; het spiritisme heeft de logica der redeneering en de bevestiging door feiten in zijn voordeel, en dit is de reden, waarom men het vruchteloos bestreden heeft. 14. De mensch gelooft instinktmatig aan eene toekomst; maar daar hij tot nu toe geene zekere basis bezat, die hem in staat stelde ze te kunnen omschrijven, heeft hij in zijne verbeelding die stellingen uitgevonden, waardoor zooveel verschil in de godsdiensten ontstaan is. Aangezien de leer van het spiritisme, geen meer of minder vernuftig uitgedacht werk der verbeelding, maar het resultaat van de waarneming van materieele feiten is, die zich voor onze oogen voordoen, zal zij, zoo als zij het nu reeds doet, de uiteenloopende of nog onzekere meeningen, tot elkander brengen, en allengskens door de kracht der dingen, eenheid in het geloof over dat punt doen ontstaan, een geloof dat niet meer op veronderstellingen, maar op zekerheid gegrond zal zijn. De éénheid in het geloof omtrent het toekomstige lot der zielen tot stand gekomen zijnde, zal het eerste punt van aansluiting zijn voor de verschillende, eerediensten, en eene onmeetelijke stap voorwaarts, ter bevordering van godsdienstige verdraagzaamheid, en later tot algeheele samensmelting.

14 Tweede Hoofdstuk. Vrees voor den dood. Oorzaken van de vrees voor den dood. Waarom de spiritisten den dood niet vrezen. Oorzaken van de vrees voor den dood. 1. De mensch, op welken trap van beschaving, van den wilden staat af, hij ook staan moge, bezit een ingeboren gevoel van eene toekomst; eene ingeving zegt hem, dat de dood niet het laatste bedrijf van zijn bestaan is, en dat degenen die wij betreuren, niet voor altijd voor ons verloren zijn. Het geloof aan de toekomst is intuïtief en oneindig algemeener dan dat aan het niet. Wat mag dan de reden zijn, dat men bij degenen die aan de onsterfelijkheid der ziel gelooven, nog zoo veel gehechtheid aan de dingen der aarde en eene zoo groote vrees voor den dood ontmoet? 2. De vrees voor den dood is een uitwerksel van de wijsheid der Voorzienigheid en een gevolg van het instinkt van zelfbehoud dat aan alle levende wezens eigen is. Die vrees is noodig zoo lang de mensch niet genoegzaam omtrent de toestanden van het toekomstige leven ingelicht is, als tegenwicht voor de wegslepende kracht, die zonder dien breidel hem noopen zoude, vóór den tijd, het aardsche leven vaarwel te zeggen, en den arbeid die hier beneden voor zijn eigen vooruitgang vereischt wordt te verwaarloozen. Daarom is bij de primitieve volken, de toekomst slechts eene onbepaalde ingeving, later eenvoudig eene hoop, eindelijk nog later, eene zekerheid, maar die nog een tegenwicht vindt in eene geheime gehechtheid aan het aardsche leven. 3. Naar mate de mensch het toekomstige leven beter begrijpt, vermindert de vrees voor den dood; maar te gelijkertijd zijne bestemming op aarde, beter begrijpende, wacht hij zijn einde met meer kalmte, meer gelatenheid en zonder vrees af. De zekerheid van het toekomstige leven geeft eene andere richting aan zijne gedachten, een ander doel aan zijnen arbeid; vóór dat hij die zekerheid bezit, werkt hij alleen voor het tegenwoordige leven; in het bezit van die zekerheid, arbeidt hij met het oog, op de toekomst, zonder het tegenwoordige te verwaarloozen, omdat hij weet dat zijne toekomst van de meer of minder goede richting die hij aan zijn tegenwoordige leven gegeven heeft, afhankelijk is. De zekerheid, zijne vrienden na den dood terug te zullen vinden, de gemeenschap die hij op aarde gehad heeft, te zullen zien voortduren, niet een enkele

15 vrucht van eenigen arbeid te zullen verliezen, steeds grooter in verstand en volmaaktheid te zullen worden, schenkt hem het geduld om te wachten en moed om de tijdelijke vermoeienis van het aardsche leven te dragen. De solidariteit die hij tusschen de dooden en levenden ziet tot stand komen, maakt hem de solidariteit die er tusschen de levenden moet bestaan, begrijpelijk; broederliefde verkrijgt dan reden van bestaan en de weldadigheid een doel, zoo wel voor het tegenwoordige als voor de toekomst. 4. Om zich van de vrees voor den dood te kunnen ontdoen, moet men dien van uit het ware standpunt kunnen beschouwen, dat wil zeggen, men moet in gedachte hebben kunnen binnendringen in de geestenwereld, en er zich een zoo juist mogelijk denkbeeld van hebben kunnen vormen, hetgeen bij den geïncarneerden Geest eene zekere ontwikkeling en een zekeren aanleg om zich van de stof te kunnen los maken, te kennen geeft. Bij hen die geene genoegzame vorderingen gemaakt hebben, blijft het materieele over het geestelijke leven de overhand behouden. De mensch alleen op het uitwendige lettende, ziet het leven alleen in het lichaam; terwijl werkelijk het leven in de ziel huisvest; het lichaam van het leven beroofd zijnde, is in zijn oog alles verloren en wordt hij wanhopig. Indien hij instede van alleen zijn aandacht op het uitwendige bekleedsel te vestigen, dit meer op de bron van het leven zelve, deed: op de ziel, die het werkelijke wezen is dat alles overleeft, dan zou hij het lichaam, dat de bron van zooveel ellende en leed is, minder betreuren; maar daartoe wordt eene zielskracht vereischt, welke de Geest eerst verkrijgt als hij tot rijpheid gekomen is. De vrees voor den dood vindt dus haar oorsprong in de onvolledige kennis van het toekomstige leven; maar bewijst de behoefte om te leven, en de vrees dat de vernietiging van het lichaam, het eind van alles zijn zal; zij ontstaat dus door den geheimen wensch, nog in onzekerheid gehuld, dat de ziel het lichaam zal overleven. De vrees wordt zwakker naar gelang de zekerheid veld wint, en verdwijnt geheel, als die volkomen is. Dit is de voorzienige zijde der kwestie. Het was goed den mensch niet te verblinden, wiens verstand nog niet sterk genoeg was om het al te stellige en aanlokkende vooruitzicht te kunnen verdragen van een toekomst die hem het tegenwoordige leven, zoo noodzakelijk voor zijn stoffelijken en intellectueelen vooruitgang, zoude hebben doen verwaarloozen. 5. Deze staat van zaken wordt door geheel menschelijke oorzaken, die met den vooruitgang zullen verdwijnen, onderhouden en verlengd. De eerste oorzaak is de wijze waarop het toekomstige leven wordt voorgesteld, welke voor weinig ontwikkelde intelligentien voldoende kon wezen, maar die niet aan de eischen der rede van menschen die nadenken kan voldoen. Aangezien men, zeggen dezen, als bepaalde waarheden, beginselen voordraagt die met de logica en de positieve gegevens der wetenschap in strijd zijn,

16 kunnen zij nietwaar zijn. Hierdoor ontstaat bij sommigen ongeloof; bij velen geloof met twijfel vermengd. Het toekomstige leven is voor hen een onbepaald denkbeeld, meer eene waarschijnlijkheid dan eene absolute zekerheid; zij gelooven er aan, zij wenschen dat het zoo zijn moge, en ondanks dit zeggen zij tot zichzelve: Indien het toch eens, niet waar ware! Het tegenwoordige is zeker, laten wij ons daarmede bezighouden; de toekomst zal dan eene toegift zijn. En, zeggen zij verder, wat is dan bij slot van rekening de ziel? Is ze een punt, een atoom, eene vonk, eene vlam? Hoe gevoelt zij zichzelve? Hoe ziet zij? Hoe wordt zij iets gewaar? De ziel is voor hen geen wezenlijk iets: het is eene abstractie. De wezens die hen lief zijn, in hunne gedachte tot den toestand van atoom herleid, zijn als 't ware voor hen verloren, en bezitten in hunne oogen niet meer die hoedanigheden, die hen ze deden liefhebben; zij begrijpen noch de liefde van een vonk, noch die welke men er voor kan gevoelen, en zij zelven zijn er maar weinig door gesticht in monaden vervormd te zullen worden. Dat is de oorzaak van den terugkeer tot het stellige van het aardsche leven, dat iets meer tastbaars aanbiedt. Het getal dergenen die door dat denkbeeld beheerscht worden is ontelbaar. 6. Eene andere oorzaak die zelfs hen die het meest aan het toekomstig leven gelooven, aan de dingen der aarde doet hechten, is de indruk dien zij behouden van het onderwijs dat zij in hunne jeugd er in ontvangen hebben. Het tafereel hetwelk de godsdienst er van ophangt, is, men moet het bekennen, noch verleidelijk, noch zeer vertroostend. Aan den eenen kant ziet men er de stuiptrekkingen der verdoemden die in eeuwige pijnigingen en vlammen, de dwalingen van een oogenblik boeten; voor hen verloopen eeuwen na eeuwen, zonder de minste hoop op verlichting van smart of mededoogen; en hetgeen nog onbarmhartiger is, zonder dat het berouw ergens toe dient. Aan den anderen kant ziet men, de smachtende lijdende zielen in het vagevuur; hunne verlossing van den goeden wil der levenden, die voor hen zullen bidden of zullen doen bidden, en niet van hunne eigene inspanning om vorderingen te maken, verwachtende. Uit deze twee cathegoriën bestaat de groote meerderheid van de bevolking der andere wereld. Daarboven zweeft het zeer beperkte getal der uitverkorenen, die gedurende de eeuwigheid eene gelukzaligheid uit bespiegelend aanschouwen bestaande, genieten. Deze eeuwige nutteloosheid, zeker te verkiezen boven het Niet, blijft desalniettemin eene vervelende eentoonigheid. Men ziet dan ook in de afbeeldingen van gelukzaligen, engelachtige wezens, maar op wier gelaat eer verveling dan wezenlijk geluk te lezen staat. Deze toestand voldoet evenmin aan de verwachtingen als aan de instinktmatige gedachte aan vooruitgang die alleen volmaakt geluk doet bereiken. Het kost moeite om te begrijpen, dat de wilde, met een verstompt zedelijk gevoel, alleen omdat hij gedoopt is, op dezelfde hoogte zou staan, als hij die den hoogsten trap der wetenschap en zede-

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof.

4. Welk geloof wordt bedoeld? Het gaat om het zaligmakende geloof. Dus niet om een historiëel, tijd- of wondergeloof. NGB artikel 1: DE ENIGE GOD Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond, dat er een Enig en eenvoudig geestelijk Wezen is, dat wij God noemen: eeuwig, ondoorgrondelijk, onzienlijk, onveranderlijk,

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 16 Wat heb ik met God

Nadere informatie

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis. 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. De Twaalf Artikelen des geloofs apostolische geloofsbelijdenis 1. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 2. En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Nadere informatie

DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE

DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE ~~ ~ DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE DOOR Dr. G. S. ARUNDALE * Uitgave van de Theosofische Vereniging. Nederlandse Afdeling Amsteldijk 76. Amsterdam Z DE WETENSCHAP DER THEOSOFIE In de Theosofische Vereniging

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen:

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen: - 1 - Uit God geboren Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die

Nadere informatie

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest

PINKSTERNOVEEN Tussen Hemelvaart en Pinksteren Eensgezind gebed Werking van de Geest Pinksternoveen 1 PINKSTERNOVEEN De Pinksternoveen is het kerkelijk gebed om de werking van de Heilige Geest, dat wordt gebeden gedurende de negendaagse periode tussen Hemelvaart en Pinksteren. Een noveen

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2012

De boodschappen van het jaar 2012 2 januari 2012 "Lieve kinderen, wanneer ik, met moederlijke zorg in uw harten kijk, zie ik er enkel pijn en lijden. Ik zie er een gewond verleden en een onophoudelijk zoektocht. Ik zie Mijn kinderen die

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël Kroontje van de H. Aartsengel Michaël en begin met de eerste grote kraal (1), zeggend: Eerste Groet (1) Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Serafijnen, Heer God, ontsteek in onze harten

Nadere informatie

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77.

We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. Bezinningsijeenkomst d.d. 5 maart 2015. We zingen: Ps. 42 : 1; Ps. 23 : 3 We lezen: Mattheus 26 : 26-30 We bespreken: zondag 28 H.C., vr. en antw. 76 en 77. We willen vanavond aan de hand van vraag en

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden.

Pentekostarion. Heer ik roep... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald - 676 - De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Pentekostarion tweede Vespers De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester: Laat ons in vrede bidden... en de

Nadere informatie

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem

Onderdeel van. Gedichten voor de rouwkaart. Uitvaart Zorgcentra Nederland. Uitvaartcentrum Haarlem Gedichten voor de rouwkaart Uitvaart Zorgcentra Nederland Uitvaartcentrum Haarlem Onderdeel van 1 1. 't Verlies was er al voor het einde de rouw, voordat het afscheid kwam, toen die onzekere verwarring

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. God de Heere heeft het christelijk geloof voorgeschreven om de zaligheid, die alleen in Christus is, ook werkelijk te ontvangen

Hoofdstuk 1. God de Heere heeft het christelijk geloof voorgeschreven om de zaligheid, die alleen in Christus is, ook werkelijk te ontvangen Hoofdstuk 1 God de Heere heeft het christelijk geloof voorgeschreven om de zaligheid, die alleen in Christus is, ook werkelijk te ontvangen Inleiding Gajus. De Heere, onze goede God, heeft mij in Zijn

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs Kris Tavernier Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs 1 Timoteüs 1-6 Het is mijn bedoeling in dit artikel een overzicht te geven van de namen van God en van Zijn Zoon Jezus, die

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Romeinen 8 vers 29 en 30 Psalm 5 vers 1 Lied 298 vers 1 t/m 4 Op Toonhoogte Psalm 132 vers 5 en 10 Psalm 68 vers 10 Lied 140 vers 1 en 3

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2008

De boodschappen van het jaar 2008 2 januari 2008 Lieve kinderen! Met al de kracht van mijn hart hou ik van jullie en geef ik mijzelf aan jullie. Zoals een moeder vecht voor haar kinderen, bid ik voor jullie en vecht voor jullie. Ik vraag

Nadere informatie

Liederen voor zondag 3 december 2017

Liederen voor zondag 3 december 2017 Liederen voor zondag 3 december 07 Hemelhoog 94 / Opwekking 64 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water

Nadere informatie

Opwekking 763 Ik heb U nodig

Opwekking 763 Ik heb U nodig Inhoud Opwekking 763 Ik heb U nodig... 2 Filippenzen 4 : 1a... 2 Opwekking 767 Familie... 3 Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht... 3 Gebed... 4 Opwekking 436 Onze Vader... 4 Schriftlezing Filippenzen

Nadere informatie

Thomas a Kempis zijn mooiste citaten

Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Thomas a Kempis zijn mooiste citaten Samengesteld door Henk Florijn Tweede druk uitgeverij boekencentrum, zoetermeer Tweede druk 2016 www.uitgeverijboekencentrum.nl

Nadere informatie

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. Gehele lied 2x zingen 1. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 2. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 13 juli 2014 Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

Wie is de mens? Waarom en waartoe is de mens geschapen?

Wie is de mens? Waarom en waartoe is de mens geschapen? Home - Vragen en antwoorden over het geloof - Wie is de mens? Waarom en waartoe is de mens geschapen? Wie is de mens? Waarom en waartoe is de mens geschapen? 1-11-2012 In Genesis lezen we: En God schiep

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Openbaringen 3 vers 14 t/m 22 Gezang 253 vers 1 (Bundel 1938) Psalm 67 vers 3 (Schoolpsalm) Psalm 65 vers 1 en 2 (Nieuwe Berijming) Psalm

Nadere informatie

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn Lied 01 Titel: Vernieuw Gij mij Eerste componist: Traditional (Nederlandse) : Ad den Besten Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Liederen voor zondag 5 februari 2017

Liederen voor zondag 5 februari 2017 Liederen voor zondag 5 februari 2017 Hemelhoog 429 / Opwekking 599 Nog voordat je bestond Kende Hij je naam Hij zag je elk moment En telde elke traan Omdat Hij van je hield Gaf Hij zijn eigen zoon Hij

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Een nieuwe schepping Stellingen

Een nieuwe schepping Stellingen Stellingen 1. Van de ongelovigen is er niemand die goed doet, zelfs niet één. Niemand van hen kan God behagen. 2. Ieder mens zonder God is gescheiden van God en een slaaf van de zonde, kan niet anders

Nadere informatie

DYNAMIC --- Discipel-maken ---

DYNAMIC --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 2 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Johannes 3:16 op kunnen zeggen. 2. Psalm 23 lezen. 3. Maak notities van de preek die je zondag gehoord

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

Ps 81: 8 9 8: Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen?

Ps 81: 8 9 8: Ik ben HIJ DIE IS; God wil Ik u wezen. Uit de duisternis van de slavernij maakte Ik u vrij; hebt gij nog te vrezen? Liturgie Avonddienst 11-09-2016 Ps 68: 10 10: Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, Met Zijne gunstbewijzen. Die God is onze zaligheid; Wie zou die hoogste Majesteit Dan niet

Nadere informatie

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.

Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. 2 Korinthe 5 : 17 Afscheidsdienst Toos Kraayenhof 6 maart 2015 Intochtslied: U zij de

Nadere informatie

Prof. dr. Wim van Vlastuin Hoe spiritueel was Calvijn?

Prof. dr. Wim van Vlastuin Hoe spiritueel was Calvijn? Prof. dr. Wim van Vlastuin Hoe spiritueel was Calvijn? 9 september 2015 Johannes Calvijn (1509-1564) Tekst 1 De hele hoofdinhoud van onze wijsheid, voor zover die althans als ware en deugdelijke wijsheid

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Hoofdbedekking nog nodig vandaag?

Hoofdbedekking nog nodig vandaag? Hoofdbedekking nog nodig vandaag? Het dragen van een hoofdbedekking kan een schande zijn, maar het dragen van een hoofdbedekking kan ook een eer zijn. Paulus wil ons allen aanmoedigen en niet afbreken

Nadere informatie

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1

- 1 - Christus. Maar ook een apostel en dat betekent: een gezondene van Jezus Christus. Goddelijke natuur 2 Petrus 1 - 1 - Goddelijke natuur 2 Petrus 1 We slaan de bijbel open bij 2 Petrus 1 en we gaan onze aandacht richten op de eerste elf verzen daarvan. Het is opmerkelijk dat Petrus in zijn brieven het niet heeft

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch]

Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] Romeinen 3:1-31 1 Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht. In de eerste plaats [toch] dit, dat hun de woorden Gods zijn toevertrouwd. 3 Wat

Nadere informatie

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt.

Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Zondag 46 Zondag 46 gaat over : Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Lees de tekst van Zondag 46 Vraag 120 : Waarom heeft Christus geboden God alzo aan te spreken : Onze Vader? Antw : Opdat Hij van stonden

Nadere informatie

Liturgie 5 februari 2017

Liturgie 5 februari 2017 Liturgie 5 februari 2017 Votum en Groet Gez. 463: 1, 4, 5 1. O Heer die onze Vader zijt, vergeef ons onze schuld. Wijs ons de weg der zaligheid en laat ons hart, door U geleid, met liefde zijn vervuld.

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest.

Er waren twee dingen waar Jezus vaak op wees in Zijn bediening geloof in God en de kracht van de Heilige Geest. Leven door geloof Veel christenen hebben door de eeuwen heen oprecht gezocht naar heiligheid en overwinning over de zonde, door hun kruis op zich te nemen en zichzelf te verloochenen. Maar ze hebben het

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus!

Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Open je hart en verwacht een wonder van Jezus! Voordat je het onderstaande gaat doorlezen wil ik je vragen om het onderstaande gebed te bidden: Almachtige God, Schepper van hemel en aarde, ik mag op dit

Nadere informatie

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015

Liturgie in de dankdienst voor het leven van. Martinus Huistra. 3 augustus augustus 2015 Liturgie in de dankdienst voor het leven van Martinus Huistra 3 augustus 1931 5 augustus 2015 Op maandag 10 augustus 2015 om 13.30 uur in de Gereformeerde kerk te Leek Voorganger: ds. L.G. van der Heide

Nadere informatie

Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014.

Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014. Bezinningsbijeenkomst H.A. d.d. 11 september 2014. We zingen: Ps. 16 : 3; Ps. 40 : 8 We lezen: Efeze 3 : 14-21 Beste gemeente, hier en thuis, De vorige keer hebben wij het tweede gedeelte van de opwekking

Nadere informatie

HOE KIJKEN WIJ NAAR GOD?

HOE KIJKEN WIJ NAAR GOD? HOE KIJKEN WIJ NAAR GOD? Door: Peter Meye Overal waar in dit document een citaat uit Gods Woord wordt vermeld, is dit afkomstig uit de vertaling van www.schriftwoord.nl. Soms is een kleine aanpassing gedaan.

Nadere informatie

Feest van het Koninkrijk

Feest van het Koninkrijk Feest van het Koninkrijk H and -out 2 e t h ema - a v o n d IN GODS AANWEZIGHEID Tijd voor gebed Neem ook deze avond de tijd om stil te worden als inleiding op het gebed. Als moment van bewustwording om

Nadere informatie

LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar. Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Ds. F. van Roest zondag 26 april

LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar. Wijkgemeente Ichthus Noordwijk. Ds. F. van Roest zondag 26 april LEER HEM KENNEN 27 bewaarexemplaar Wijkgemeente Ichthus Noordwijk 1 Ds. F. van Roest zondag 26 april Voeg U bij Hem, bij de levende stenen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen

Nadere informatie

Liturgie Welkom

Liturgie Welkom Liturgie 28-05-2017 Welkom Zingen: Ps. 108:1 en 2 Mijn hart is, Heer, in U gerust 1. Mijn hart is, Heer, in U gerust. Uw lof te zingen is mijn lust. Maakt, harp en luit, den Heere groot. Mijn lied begroet

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie