HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HEMEL EN HEL DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE"

Transcriptie

1 HEMEL EN HEL OF DE GODDELIJKE GERECHTIGHEID VOLGENS HET SPIRITISME. BEHELZENDE HET VERGELIJKEND ONDERZOEK VAN DE VERSCHILLENDE LEERSTELSELS OVER DEN OVERGANG VAN HET LICHAME- LIJKE TOT HET GEESTENLEVEN ; DE TOEKOMSTIGE STRAF- FEN EN BELOONINGEN, ENGELEN EN DUIVELEN ; DE EEUWIGE STRAFFEN ENZ.-WAARBIJ MENIGVULDIGE VOORBEELDEN VAN DEN WERKELIJKEN TOESTAND VAN DE ZIEL GEDURENDE EN NA HET STERVEN, GEVOEGD ZIJN. Door ALLAN KARDEC Schrijver van het Boek der Geesten. Naar de 4 e uitgave uit het Fransch vertaald Door J. G. PLATE S GRAVENHAGE D. A. THIEME 1877 Zoo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere HEERE, zoo ik lust heb in den dood des Goddeloozen! maar daarin heb Ik lust, dat de goddelooze zich bekeere van zijnen weg en leve. EZECHIEL XXXIII, v. 11

2 Voorbericht orbericht van den Vertaler. De titel van dit Boek: Hemel en Hel, zal bij velen een glimlach, bij anderen een medelijdend schouderophalen verwerken; doch er zijn nog vele bezadigde menschen die geen boek beoordelen, veel minder veroordelen, zonder het gelezen te hebben. Dezulken bied ik het aan, en ik vlei mij dat de verklaring die van beiden geeft, omdat ze rationeel is, door hen begrepen en aangenomen zal kunnen worden. J. G. Plate. Arnhem, december 1876.

3 Inhoudsopgave. Voorbericht van den Vertaler...2 Eerste Gedeelte....7 LEERSTELSEL....7 Eerste hoofdstuk....7 De toekomst en het Niet...7 Tweede Hoofdstuk...14 Vrees voor den dood Oorzaken van de vrees voor den dood Waarom de spiritisten den dood niet vreezen...18 Derde Hoofdstuk...20 De Hemel...20 Vierde Hoofdstuk De Hel...29 Intuïtie der toekomstige straffen De hel der christenen eene nabootsing van die der heidenen Het Limbus...32 Tafereel van de hel der heidenen Tafereel van de hel der Christenen Vijfde Hoofdstuk...47 Het vagevuur ZESDE HOOFDSTUK...52 Leer der Eeuwige Straffen Oorsprong van de leer der eeuwige straffen...52 Bewijsgronden tot betoog der eeuwige straffen Materieele onmogelijkheid der eeuwige straffen De leer der eeuwige straffen heeft haar tijd gehad...62 Ezechiel, tegen de eeuwigheid der straffen en de erfzonde Zevende Hoofdstuk De Toekomstige Straften Volgens het Spiritisme Het vleesch is zwak Bron van de leer van het spiritisme, over de toekomstige straffen Strafwetboek voor het toekomstige leven Achtste Hoofdstuk De Engelen...78 De engelen volgens de kerk Wederlegging...82 De engelen volgens het spiritisme... 86

4 Negende Hoofdstuk De Duivelen Oorsprong van het geloof aan duivelen De duivelen volgens de kerk...91 De duivelen volgens het spiritisme Tiende hoofdstuk Tusschenkomst der duivelen in de hedendaagsche manifestatien Elfde hoofdstuk Over het verbod om de dooden in te roepen Tweede Gedeelte VOORBEELDEN Eerste Hoofdstuk De Overgang Tweede Hoofdstuk Gelukkige Geesten De heer Sanson De heer Jobard Samuel Philippe Van Durst Sixdeniers Doctor Demeure Wed. Foulon geb. Wollis Een Russisch Geneesheer Bernardin De Gravin Paula Jean Reynaud Antoine Costeau Mejuffrouw Emma. *) Doctor Vignal Victor Lebufle Anaïs Gourdon Maurice Gontran Derde Hoofdstuk Geesten in een Midden-Toestand Joseph Bré Mevr. Héléne Michel De Markies de Saint-Paul De heer Cardon, geneesheer Eric Stanislas

5 Mevrouw Anna Belleville Vierde Hoofdstuk Lijdende Geesten De Straf Novel Auguste Michel Berouw van een Viveur *) Lisbeth Prins Ouran Pascal Lavic Ferdinand Bertin François Riquier Claire Vijfde Hoofdstuk Zelfmoorders De zelfmoorder van la Samaritaine De vader en de loteling François-Simon Louvet. (van Havre) Eene moeder en haar zoon Dubbele zelfmoord uit liefde en plicht Louis en de bottinestikster Een atheïst De heer Felicien Antoine Bell Zesde Hoofdstuk Berouwhebbende misdadigers Verger Lemaire Benoist De Geest van Castelnaudary Jacques Latour Zevende Hoofdstuk Verstokte Geesten Lapommeraij Angèle, nulliteit op aarde Een door verveling gekwelde geest De Koningin van Oude Xuméne Achtste Hoofdstuk

6 Aardsche Boetedoening Marcel, het kind van Nr Szymel Slizgol Julienne-Marie, de arme vrouw Max, de bedelaar Geschiedenis van een huisbediende Antonio B Letil Een eerzuchtig geleerde Charles de Saint-G..., idioot Adélaide-Marguerite Gosse Clara Rivier Françoise Vernhes Anna Bitter Joseph Maitre, een blinde

7 Hemel en Hel Volgens het Spiritisme. Eerste Gedeelte. LEERSTELSEL. Eerste hoofdstuk. De toekomst en het Niet. 1. Dat wij leven, denken en handelen, is zeker; dat wij sterven zullen is het niet minder. Maar waarheen gaan wij als wij de aarde verlaten? Wat wordt er dan van ons? Zullen wij er beter of slechter aan toe zijn? Zullen wij bestaan of niet? Zijn of niet zijn, buiten dit heeft men geene keuze; het is voor altijd of nooit; het is alles of niets; wij zullen eeuwig leven, of alles zal dan voor altijd gedaan zijn. Het is wel de moeite waardig hierover na te denken. Ieder mensch gevoelt de behoefte om te leven, te genieten, lief te hebben, gelukkig te zijn. Zeg aan degene die zijn einde voelt naderen, dat hij nog zal blijven leven, dat zijn stervenshuur uitgesteld is; zeg hem vooral dat hij gelukkiger zijn zal dan hij geweest is, en zijn hart zal van vreugde opspringen. Maar waartoe zou dat verlangen naar geluk dienen, als een ademtocht daaraan een einde kon maken? Bestaat er iets wanhopigers dan het denkbeeld van algeheele vernietiging? Heilige toegenegenheid, verstand, vooruitgang, door inspanning verkregen kundigheden, alles zoude vernietigd, alles zou verloren zijn? Welke noodzakelijkheid bestaat er dan, om zich intespannen om beter te worden, zich te beheerschen, zijne hartstochten te beteugelen; zich te vermoeien om zijn geest met kennis te verrijken, indien men er toch geene vruchten van plukken moet, vooral indien men bedenkt dat morgen wellicht dit alles ons tot niets meer zal dienen? Indien het zoo ware, zou het lot van den mensch honderdmaal ongelukkiger dan dat van het redelooze dier zijn, want dit leeft voor het tegenwoordige, voor de voldoening zijner zinnelijke lusten, zonder wenschen voor de toekomst. Eene inwendige stem zegt ons, dat dit niet mogelijk is. 2. Door het geloof aan het niet, wordt de mensch er toe geleid zijne geheele aandacht op het tegenwoordige leven te vestigen; men kan zich toch redelijker wijze niet bekommeren over eene toekomst die men niet verwacht. Deze uitsluitende zorg en belangstelling voor het tegenwoordige, leidt er op natuurlijke wijze toe, om vóór alles, aan

8 zichzelf te denken; het is dus de sterkste prikkel tot baatzucht, en de ongeloovige is consequent als hij tot het besluit komt: Laat ons genieten zoo lang wij hier zijn, laat ons zoo veel mogelijk genieten, want wij weten niet hoe lang het duren zal; en tot het volgende dat nog veel erger voor de zamenleving is: Laat ons genieten, hoe dan ook; ieder voor zichzelve; hier op aarde komt het geluk den handigste toe. Indien vrees voor het oordeel der menschen er wellicht eenigen al mocht terug houden, welke breidel kan er bestaan voor hen die voor niets terug deinzen? Deze zeggen dat de menschelijke gerechtigheid alleen de onhandigen treft; en gebruiken daarom al hun verstand, om middelen optesporen om daaraan te ontsnappen. Zoo er eene verderfelijke en met de burgerlijke orde strijdige leer bestaat, dan is het ontegenzeggelijk die van het neantisme, omdat zij de ware banden van solidariteit en broederliefde, die grondslagen waarop de maatschappij gevestigd is, verscheurt. 3. Veronderstellen wij eens, dat door de eene of andere omstandigheid, een geheel volk de zekerheid had, dat het binnen acht dagen, eene maand, zeg een jaar als gij wilt, vernietigd zou zijn, dat geen enkel individu in leven zou blijven, dat er daarna geen spoor van zijn bestaan zou overblijven, wat zou het dan in dien tijd doen? Zal het aan zijn vooruitgang, aan zijn verlichting arbeiden? Zal het zich de minste moeite getroosten om te leven? Zal het de rechten, de eigendommen, het leven van zijn naasten eerbiedigen? Zal het zich aan de wet, aan eenig gezag, welk dan ook, zelfs aan het meest wettige: de vaderlijke macht, onderwerpen? Zal er voor dat volk een enkele plicht bestaan? Zeer zeker niet. Welnu, dat gene wat niet in massa plaats vindt, brengt het geloof aan het niet, dagelijks bij afzonderlijke individuen te weeg. Indien de gevolgen er van niet zoo noodlottig zijn, als zij zijn konden, komt dit ten eerste: door dien er bij de meeste ongeloovigen, meer zwetserij dan wezenlijk ongeloof bestaat, en dezen meer vrees voor het niet koesteren dan zij bekennen willen; de naam van vrijdenker streelt hunne eigenliefde; en ten tweede, doordien de volstrekt ongeloovigen eene onbeduidende minderheid vormen, ondanks henzelve de overmacht van de tegenovergestelde richting gevoelen, en door eene materieele macht in bedwang gehouden worden; maar laat het volstrekte ongeloof het gevoelen van de meerderheid worden, en de maatschappij zal tot ontbinding overgaan. Daartoe leidt de leer van het Niet. 1) 1) Een jongeling van achttien jaren leed aan eene hartziekte die ongeneeslijk verklaard was. De wetenschap had verklaard, dat hij even goed binnen acht dagen als binnen twee jaren sterven kon, doch dat hij het niet verder dan dien tijd zou brengen. Dit wist de jongeling; hij staakte daarop alle studie en gaf zich aan allerlei losbandigheden over. Bracht men hem onder het oog, dat zulk een ongeregeld leven voor zijn toestand zeer nadeelig was, dan gaf hij ten antwoord: Wat doet er dat toe, ik heb maar twee jaren te leven! wat zou het mij baten mijn hoofd met studien te vermoeien: ik geniet zoo veel

9 ik kan van hetgeen mij nog gelaten is, en ik wil tot het laatste toe genieten. Ziedaar het natuurlijk gevolg van het geloof aan het Niet. Ware dit jongemensch spiritist geweest, dan zou hij bij zichzelf gezegd hebben: De dood zal alleen mijn lichaam vernietigen, dat ik als een afgedragen kleed zal afleggen, maar mijn geest zal blijven leven. In het toekomstige leven zal ik zijn, wat ik van mij zelve in dit leven gemaakt zal hebben; niets van hetgeen ik er aan zedelijkheid en intellectuele hoedanigheden zal opgedaan hebben, zal voor mij verloren zijn, want het zal zooveel voor mijnen vooruitgang gewonnen zijn; iedere onvolmaaktheid die ik heb kunnen afleggen, zal mij een stap nader tot de gelukzaligheid brengen; mijn toekomstig geluk of ongeluk hangt geheel van mijn ten nutte of onnutte besteed, tegenwoordig leven af. Het is dus in mijn eigen belang, om den korten tijd die nog ter mijner beschikking is, goed te besteden, en alles te vermijden wat mijne krachten zou kunnen ondermijnen. Welk van deze twee stelsels, verdient nu de voorkeur? Indien het geloof aan het Niet eene waarheid ware, zoude men wel verplicht wezen, dit, wat er ook het gevolg van mocht zijn, aan te nemen, en noch de gedachte aan het kwaad dat het veroorzaakt, noch tegenovergesteld systeem zoude kunnen maken dat het zoo niet ware. Nu is het niet te loochenen dat ongeloof, twijfelzucht, onverschilligheid, niettegenstaande al de pogingen door den godsdienst aangewend, dagelijks veld winnen, want het is bepaald zoo. Indien dus de godsdienst tegen het ongeloof onmachtig is, dan komt dit om dat dezen iets ontbreekt waarmede hij het bestrijden kan, zoodat indien de Godsdienst onbeweeglijk op hetzelfde standpunt bleef staan, er een tijd zou komen dat hij door het ongeloof zou worden overvleugeld. Wat de Godsdienst in deze positieve eeuw ontbreekt, is de bevestiging zijner leerstellingen door positieve feiten; zoo mede de overeenstemming van eenige zijner leerstellingen met de stellige gegevens der wetenschap. Indien de godsdienst iets wit noemt, wat door de feiten bewezen wordt, zwart te zijn, dan is men wel verplicht, tusschen de bepaalde zekerheid en het blinde geloof eene keuze te doen. 4. Het is in dezen staat van zaken dat het spiritisme tegen de overweldiging door het ongeloof een bolwerk komt opwerpen, niet alleen door redenering of door de gevaren te doen voorzien, die het na zich sleept, maar door materieele feiten, door de ziel en het toekomstige leven, als 't ware met de hand te doen voelen en met de oogen te doen zien. Zeker staat het een ieder vrij, aan iets of aan niets te gelooven, maar degenen die er zich op toeleggen om in den geest der massa, vooral in die der jeugd, de ontkenning van de toekomst, de overhand te doen nemen, en daartoe het gezag hunner wetenschappelijkheid, en het overwicht, van hunnen stand gebruiken, zaaien in de zamenleving de kiemen van onrust en ontbinding, en nemen eene groote verantwoordelijkheid op

10 zich. 5. Er bestaat nog eene andere leer, die zich tegen de beschuldiging van materialisme verdedigt, omdat zij het bestaan van een intelligent beginsel buiten de stof aanneemt; het is de leer van de oplossing in het algemeene al. Volgens die leer assimileert ieder individu bij zijne geboorte een deeltje van dat beginsel, hetgeen de ziel uitmaakt en deze 't leven, het verstand en 't gevoel schenkt. Bij den dood keert die ziel weder tot de algemeene bron terug en verliest zich in de oneindigheid zoo als een druppel water in den Oceaan. Deze leer gaat zeker eene schrede verder dan het zuivere materialisme, daar zij iets, en de andere niets aanneemt; maar de gevolgen zijn volmaakt dezelfde. Of de mensch in het Niet of in den algemeenen vergaarbak gestort wordt, is voor hem hetzelfde; in het eerste geval, wordt hij vernietigd, in het tweede verliest hij zijne individualiteit; het is dus even als of hij niet bestond; de maatschappelijke betrekkingen zijn er niet te minder voor altijd, door vernietigd. De hoofdzaak voor den mensen is, zijn eigen ikheid te behouden; zonder haar is het hem vrij onverschillig of hij bestaat of niet. De toekomst blijft voor hem in beide gevallen gelijk aan nul, en het tegenwoordige leven het eenige waar hij belang in stelt en zorg voor draagt. Met het oog op de zedelijke gevolgen beschouwd, is deze leer even ongezond, even wanhopend, even zoo zeer tot baatzucht leidend als het eigenlijk gezegde materialisme. 6. Men kan bovendien de volgende tegenwerping maken: Alle uit den oceaan geputte druppelen water, gelijken op elkander en bezitten identiek dezelfde eigenschappen, even als alle deelen van een geheel; waarom gelijken dan de zielen, indien zij allen uit den grooten oceaan der intelligentie geput zijn, zoo weinig op elkander? Waarom vindt men uitstekend verstand naast stompzinnigheid? Goedheid, zachtmoedigheid en lijdzaamheid, naast boosaardigheid, wreedheid en barbaarschheid? Hoe kunnen de deelen van een homogeen geheel, zoo verschillend zijn? Kan men zeggen dat zij door opvoeding wijziging hebben ondergaan? Maar waardoor ontstaan dan de aangeboren hoedanigheden, het vroegtijdig ontwikkeld verstand, de slechte en goede neigingen, die zonder eenige opvoeding aanwezig zijn, en die somwijlen met de omgeving waarin zij zich ontwikkeld hebben zoo weinig overeenkomen? De opvoeding, kan ongetwijfeld de intellectueele en zedelijke hoedanigheden der ziel wijzigen; maar hier doet zich wederom eene andere zwarigheid op. Wie geeft de opvoeding aan de ziel om haar vorderingen te doen maken? Andere zielen, die daar zij uit dezelfde bron afkomstig zijn, zelf niet méér gevorderd kunnen wezen. Ten andere, brengt de ziel, als zij in het algemeene Al, van waar zij afkomstig was, terugkeerd, er een volkomener element in terug; zoo dat het Geheel op den duur grootelijks gewijzigd en verbeterd moet worden. Hoe komt het dan, dat er onophoudelijk onwetende en verdorven zielen uit voortkomen?

11 7. Volgens deze leer, is de algemeene bron der intelligentie waaruit de menschelijke zielen voortkomen van de godheid onafhankelijk; het is geen bepaald pantheïsme. Het eigenlijk gezegde panthëisme verschilt daarin, dat dit het algemeene beginsel van leven en intelligentie beschouwt als de Godheid uitmakende. God is er te gelijk geest en stof; alle wezens, alle lichamen in de natuur vormen te zamen de Godheid, zij zijn er de zamenstellende elementen van: God is de verzameling van al de te zamengevoegde intelligentiën; ieder individu een deel van het geheel zijnde, is zelve God; geen boven anderen verheven en onafhankelijk wezen, voert het gebied over het geheel; het heelal is eene onmetelijke republiek zonder opperhoofd, of liever eene republiek, waarin een ieder opperhoofd met onbeperkte macht is. 8. Tegen dit systeem kan men vele bedenkingen maken, de voornaamsten zijn de volgende: Daar men zich de Godheid niet anders dan als oneindig volmaakt kan voorstellen, zoo komt men tot de vraag, hoe een volmaakt geheel, door zulke onvolmaakte deelen die allen nog vorderingen moeten maken, gevormd kan zijn? Ieder deel aan de wet van vooruitgang onderworpen zijnde, vloeit er uit voort, dat God zelve vorderingen moet maken; indien hij altijd vooruitgaat, moet hij in den aanvang der tijden zeer onvolmaakt geweest zijn. Hoe heeft een onvolmaakt wezen, gevormd door zulke uiteenloopende willen en gedachten, zulke harmonische wetten, zoo bewonderenswaardig schoon door eenheid, wijsheid en voorzorg en die het Heelal beheerschen, kunnen bedenken? Indien al de zielen, deelen der Godheid zijn, dan hebben zij allen aan de vaststelling van de wetten der natuur medegewerkt; hoe komt het dan, dat zij onophoudelijk tegen die wetten, die hun eigen werk zijn, morren? Men kan eene theorie, alleen dan als waarheid aannemen als zij aan de rede voldoet en alle feiten die tot haar gebied behooren verklaren kan; indien ook slechts een enkel feit daarmede in tegenspraak is, dan is zij niet absoluut waar. 9. Uit het standpunt van zedelijkheid beschouwd, zijn de gevolgtrekkingen even onlogisch. Vooreerst blijft het voor de zielen, even als in het vorig stelsel, oplossing in het geheel met verlies van persoonlijkheid. Neemt men het gevoelen van eenige panthëisten aan, dat zij hunne persoonlijkheid blijven behouden, dan bezit God niet meer een eenige wil; maar is tesamengesteld uit mijriaden uiteenloopende willen. Buitendien, als iedere ziel een integreerend deel der Godheid is, wordt geene van haar door een opperste macht beheerscht; zij is dus van hare goede of slechte daden, geene verantwoording schuldig; zij heeft er niet het minste belang bij het goede te doen, en kan ongestraft kwaad doen, want zij is opperste gebiedster. 10 Boven en behalve dat deze systema's noch aan het verstand, noch aan 's menschen verwachtingen voldoen, stuit men nog, zoo als men ziet, op onoverkomelijke zwarigheden, omdat zij onmachtig zijn, alle de vragen over de voornaamste feiten te beantwoorden. De mensch heeft dus de keus tusschen: het niet, de oplossing in het Al, of

12 de persoonlijkheid der ziel voor en na den dood. Tot het laatste geloof worden wij op onweerstaanbare wijze door de logica terug gevoerd; tot dat geloof, hetgeen zoolang de wereld bestaat, de basis van alle godsdiensten is geweest. Indien de logica ons tot de individualiteit der ziel leidt leidt zij ons ook tot die andere gevolgtrekking, dat het lot van elke ziel van hare persoonlijke hoedanigheden afhankelijk zijn moet, want het zoude irrationeel zijn, aan te nemen dat de achterlijke ziel van den wilde en van den verdorven mensch, op denzelfden trap als die van den geleerden en deugdzamen zoude staan. Ter wille der rechtvaardigheid, moeten de zielen verantwoordelijk voor hunne daden zijn, maar om verantwoordelijk te kunnen zijn, moeten zij de vrijheid bezitten om eene keuze tusschen góéd en kwaad te kunnen doen; zonder vrijen wil, bestaat er noodlot, en kan er geen verantwoordelijkheid geeischt worden. 11. Alle godsdiensten hebben als beginsel aangenomen, dat de zielen na den dood, gelukkig of ongelukkig zijn; met andere woorden, zij erkennen allen toekomstige straffen en belooningen, die zich oplossen in eene leer van Hemel en Hel, welke men in allen wedervindt. Maar zij verschillen wezenlijk van elkander door den aard van die belooningen en straffen, en vooral door de voorwaarden waarop men beiden verdienen kan. Vandaar die tegenstrijdige geloofspunten waardoor zoo vele verschillende Godsdiensten zijn ontstaan en zoo vele bijzondere plichten welke door ieder hunner opgelegd zijn als godsvereering, om daardoor den hemel te verdienen en de hel te ontgaan. 12. In den aanvang hebben alle godsdiensten met den graad van zedelijke en intellectueele ontwikkeling der menschen moeten overeenkomen, nog te veel aan de stof hechtende om de waarde van het zuiver geestelijke te kunnen begrijpen, hebben de menschen de meeste godsdienstplichten doen bestaan in de opvolging van zekere vormen. Gedurende eenigen tijd, zijn die vormen, voor hun verstand, voldoende; later, als het licht in hunnen geest dringt, gevoelen zij het ledige dat die vormen in hunne ziel achterlaten en als dit ledige niet door den godsdienst aangevuld wordt, verlaten zij den godsdienst en worden wijsgeeren. 13. Indien de godsdienst, die in den aanvang geschikt was voor de beperkte kennis van den mensch, steeds de vooruitgaande beweging van den menschelijken geest gevolgd had, zouden er geene ongeloovigen bestaan, omdat behoefte aan geloof aan de natuur van den mensch eigen is, en hij gelooven zal indien men hem een geestelijk voedsel voorzet waardoor zijne intellectueele behoeften bevredigd worden. Hij wil weten vanwaar hij komt en waarheen hij gaat; indien men hem een doel voor oogen houdt, dat noch aan zijne wenschen, noch aan het denkbeeld dat hij zich van God vormt, noch aan de stellige gegevens der wetenschap voldoet; indien men hem tot bereiking van dat doel verplichtingen oplegt, waarvan het nut niet door zijne rede erkend wordt, dan zal hij alles verwerpen; het materialisme en pantheïsme, komen hem dan redelijker voor, omdat men daar het voor en tegen er van beredeneert, het is waar dat men valsch redeneert,

13 maar hij wil liever valsch, dan in het geheel niet redeneeren. Men stelle hem echter logisch eene toekomst voor, met toestanden die in allen deelen Gods regtvaardigheid en oneindige liefde waardig zijn, dan zal hij zoo wel het materialisme als het pantheïsme, waarvan hij het ledige in zijn binnenste gevoelt en dat hij alleen uit gebrek aan iets beters aangenomen heeft vaarwel zeggen. Het spiritisme schenkt meer en dit is de reden waarom het met zoo veel ingenomenheid begroet wordt door allen die gekweld worden door angstige onzekerheid en twijfel, en die in de alledaagsche godsdiensten of wijsbegeerte niet vinden wat zij zoeken; het spiritisme heeft de logica der redeneering en de bevestiging door feiten in zijn voordeel, en dit is de reden, waarom men het vruchteloos bestreden heeft. 14. De mensch gelooft instinktmatig aan eene toekomst; maar daar hij tot nu toe geene zekere basis bezat, die hem in staat stelde ze te kunnen omschrijven, heeft hij in zijne verbeelding die stellingen uitgevonden, waardoor zooveel verschil in de godsdiensten ontstaan is. Aangezien de leer van het spiritisme, geen meer of minder vernuftig uitgedacht werk der verbeelding, maar het resultaat van de waarneming van materieele feiten is, die zich voor onze oogen voordoen, zal zij, zoo als zij het nu reeds doet, de uiteenloopende of nog onzekere meeningen, tot elkander brengen, en allengskens door de kracht der dingen, eenheid in het geloof over dat punt doen ontstaan, een geloof dat niet meer op veronderstellingen, maar op zekerheid gegrond zal zijn. De éénheid in het geloof omtrent het toekomstige lot der zielen tot stand gekomen zijnde, zal het eerste punt van aansluiting zijn voor de verschillende, eerediensten, en eene onmeetelijke stap voorwaarts, ter bevordering van godsdienstige verdraagzaamheid, en later tot algeheele samensmelting.

14 Tweede Hoofdstuk. Vrees voor den dood. Oorzaken van de vrees voor den dood. Waarom de spiritisten den dood niet vrezen. Oorzaken van de vrees voor den dood. 1. De mensch, op welken trap van beschaving, van den wilden staat af, hij ook staan moge, bezit een ingeboren gevoel van eene toekomst; eene ingeving zegt hem, dat de dood niet het laatste bedrijf van zijn bestaan is, en dat degenen die wij betreuren, niet voor altijd voor ons verloren zijn. Het geloof aan de toekomst is intuïtief en oneindig algemeener dan dat aan het niet. Wat mag dan de reden zijn, dat men bij degenen die aan de onsterfelijkheid der ziel gelooven, nog zoo veel gehechtheid aan de dingen der aarde en eene zoo groote vrees voor den dood ontmoet? 2. De vrees voor den dood is een uitwerksel van de wijsheid der Voorzienigheid en een gevolg van het instinkt van zelfbehoud dat aan alle levende wezens eigen is. Die vrees is noodig zoo lang de mensch niet genoegzaam omtrent de toestanden van het toekomstige leven ingelicht is, als tegenwicht voor de wegslepende kracht, die zonder dien breidel hem noopen zoude, vóór den tijd, het aardsche leven vaarwel te zeggen, en den arbeid die hier beneden voor zijn eigen vooruitgang vereischt wordt te verwaarloozen. Daarom is bij de primitieve volken, de toekomst slechts eene onbepaalde ingeving, later eenvoudig eene hoop, eindelijk nog later, eene zekerheid, maar die nog een tegenwicht vindt in eene geheime gehechtheid aan het aardsche leven. 3. Naar mate de mensch het toekomstige leven beter begrijpt, vermindert de vrees voor den dood; maar te gelijkertijd zijne bestemming op aarde, beter begrijpende, wacht hij zijn einde met meer kalmte, meer gelatenheid en zonder vrees af. De zekerheid van het toekomstige leven geeft eene andere richting aan zijne gedachten, een ander doel aan zijnen arbeid; vóór dat hij die zekerheid bezit, werkt hij alleen voor het tegenwoordige leven; in het bezit van die zekerheid, arbeidt hij met het oog, op de toekomst, zonder het tegenwoordige te verwaarloozen, omdat hij weet dat zijne toekomst van de meer of minder goede richting die hij aan zijn tegenwoordige leven gegeven heeft, afhankelijk is. De zekerheid, zijne vrienden na den dood terug te zullen vinden, de gemeenschap die hij op aarde gehad heeft, te zullen zien voortduren, niet een enkele

15 vrucht van eenigen arbeid te zullen verliezen, steeds grooter in verstand en volmaaktheid te zullen worden, schenkt hem het geduld om te wachten en moed om de tijdelijke vermoeienis van het aardsche leven te dragen. De solidariteit die hij tusschen de dooden en levenden ziet tot stand komen, maakt hem de solidariteit die er tusschen de levenden moet bestaan, begrijpelijk; broederliefde verkrijgt dan reden van bestaan en de weldadigheid een doel, zoo wel voor het tegenwoordige als voor de toekomst. 4. Om zich van de vrees voor den dood te kunnen ontdoen, moet men dien van uit het ware standpunt kunnen beschouwen, dat wil zeggen, men moet in gedachte hebben kunnen binnendringen in de geestenwereld, en er zich een zoo juist mogelijk denkbeeld van hebben kunnen vormen, hetgeen bij den geïncarneerden Geest eene zekere ontwikkeling en een zekeren aanleg om zich van de stof te kunnen los maken, te kennen geeft. Bij hen die geene genoegzame vorderingen gemaakt hebben, blijft het materieele over het geestelijke leven de overhand behouden. De mensch alleen op het uitwendige lettende, ziet het leven alleen in het lichaam; terwijl werkelijk het leven in de ziel huisvest; het lichaam van het leven beroofd zijnde, is in zijn oog alles verloren en wordt hij wanhopig. Indien hij instede van alleen zijn aandacht op het uitwendige bekleedsel te vestigen, dit meer op de bron van het leven zelve, deed: op de ziel, die het werkelijke wezen is dat alles overleeft, dan zou hij het lichaam, dat de bron van zooveel ellende en leed is, minder betreuren; maar daartoe wordt eene zielskracht vereischt, welke de Geest eerst verkrijgt als hij tot rijpheid gekomen is. De vrees voor den dood vindt dus haar oorsprong in de onvolledige kennis van het toekomstige leven; maar bewijst de behoefte om te leven, en de vrees dat de vernietiging van het lichaam, het eind van alles zijn zal; zij ontstaat dus door den geheimen wensch, nog in onzekerheid gehuld, dat de ziel het lichaam zal overleven. De vrees wordt zwakker naar gelang de zekerheid veld wint, en verdwijnt geheel, als die volkomen is. Dit is de voorzienige zijde der kwestie. Het was goed den mensch niet te verblinden, wiens verstand nog niet sterk genoeg was om het al te stellige en aanlokkende vooruitzicht te kunnen verdragen van een toekomst die hem het tegenwoordige leven, zoo noodzakelijk voor zijn stoffelijken en intellectueelen vooruitgang, zoude hebben doen verwaarloozen. 5. Deze staat van zaken wordt door geheel menschelijke oorzaken, die met den vooruitgang zullen verdwijnen, onderhouden en verlengd. De eerste oorzaak is de wijze waarop het toekomstige leven wordt voorgesteld, welke voor weinig ontwikkelde intelligentien voldoende kon wezen, maar die niet aan de eischen der rede van menschen die nadenken kan voldoen. Aangezien men, zeggen dezen, als bepaalde waarheden, beginselen voordraagt die met de logica en de positieve gegevens der wetenschap in strijd zijn,

16 kunnen zij nietwaar zijn. Hierdoor ontstaat bij sommigen ongeloof; bij velen geloof met twijfel vermengd. Het toekomstige leven is voor hen een onbepaald denkbeeld, meer eene waarschijnlijkheid dan eene absolute zekerheid; zij gelooven er aan, zij wenschen dat het zoo zijn moge, en ondanks dit zeggen zij tot zichzelve: Indien het toch eens, niet waar ware! Het tegenwoordige is zeker, laten wij ons daarmede bezighouden; de toekomst zal dan eene toegift zijn. En, zeggen zij verder, wat is dan bij slot van rekening de ziel? Is ze een punt, een atoom, eene vonk, eene vlam? Hoe gevoelt zij zichzelve? Hoe ziet zij? Hoe wordt zij iets gewaar? De ziel is voor hen geen wezenlijk iets: het is eene abstractie. De wezens die hen lief zijn, in hunne gedachte tot den toestand van atoom herleid, zijn als 't ware voor hen verloren, en bezitten in hunne oogen niet meer die hoedanigheden, die hen ze deden liefhebben; zij begrijpen noch de liefde van een vonk, noch die welke men er voor kan gevoelen, en zij zelven zijn er maar weinig door gesticht in monaden vervormd te zullen worden. Dat is de oorzaak van den terugkeer tot het stellige van het aardsche leven, dat iets meer tastbaars aanbiedt. Het getal dergenen die door dat denkbeeld beheerscht worden is ontelbaar. 6. Eene andere oorzaak die zelfs hen die het meest aan het toekomstig leven gelooven, aan de dingen der aarde doet hechten, is de indruk dien zij behouden van het onderwijs dat zij in hunne jeugd er in ontvangen hebben. Het tafereel hetwelk de godsdienst er van ophangt, is, men moet het bekennen, noch verleidelijk, noch zeer vertroostend. Aan den eenen kant ziet men er de stuiptrekkingen der verdoemden die in eeuwige pijnigingen en vlammen, de dwalingen van een oogenblik boeten; voor hen verloopen eeuwen na eeuwen, zonder de minste hoop op verlichting van smart of mededoogen; en hetgeen nog onbarmhartiger is, zonder dat het berouw ergens toe dient. Aan den anderen kant ziet men, de smachtende lijdende zielen in het vagevuur; hunne verlossing van den goeden wil der levenden, die voor hen zullen bidden of zullen doen bidden, en niet van hunne eigene inspanning om vorderingen te maken, verwachtende. Uit deze twee cathegoriën bestaat de groote meerderheid van de bevolking der andere wereld. Daarboven zweeft het zeer beperkte getal der uitverkorenen, die gedurende de eeuwigheid eene gelukzaligheid uit bespiegelend aanschouwen bestaande, genieten. Deze eeuwige nutteloosheid, zeker te verkiezen boven het Niet, blijft desalniettemin eene vervelende eentoonigheid. Men ziet dan ook in de afbeeldingen van gelukzaligen, engelachtige wezens, maar op wier gelaat eer verveling dan wezenlijk geluk te lezen staat. Deze toestand voldoet evenmin aan de verwachtingen als aan de instinktmatige gedachte aan vooruitgang die alleen volmaakt geluk doet bereiken. Het kost moeite om te begrijpen, dat de wilde, met een verstompt zedelijk gevoel, alleen omdat hij gedoopt is, op dezelfde hoogte zou staan, als hij die den hoogsten trap der wetenschap en zede-

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON,

VIERVOUDIGE STAAT THOMAS BOSTON, 1 DE NATUUR VAN DE MENS IN ZIJN VIERVOUDIGE STAAT VAN DE EERSTE OPRECHTHEID; ALGEHELE BEDERF; BEGONNEN HERSTEL; EN VOLTROKKEN GELUKZALIGHEID OF ELLENDE. Vertoond in verscheidene Praktikale Redevoeringen

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien is door Bahá'u'lláh geopenbaard in het Perzisch. Nederlandse uitgave - onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís van Nederland - naar

Nadere informatie

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS.

DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. DE NAVOLGING VAN CHRISTUS. THOMAS A KEMPIS DE NAVOLGING VAN CHRISTUS UIT HET LATUN VERTAALD DOOR Dr. Is. VAN DI JK. HAARLEM - H. D. TJEENK WILLINK & ZOON -- 1909. Typ. Firma RU1JGROK & Co., Haarlem. VOORREDE.

Nadere informatie

Catechismus van Geneve

Catechismus van Geneve Catechismus van Geneve JOHANNES CALVINUS AAN DE TROUWE DIENAREN VAN CHRISTUS, DIE IN OOSTFRIESLAND DE ZUIVERE LEER VAN HET EVANGELIE VERKONDIGEN. Voorwoord : Daar het ons voegt er op alle manier naar te

Nadere informatie

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam.

De mens Zijn natuur en bestemming. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. De mens. Zijn natuur en bestemming. Door: C. R. Stam. www.bijbel.nl 1 Inhoud Voorwoord Hoofdstuk 1 (blz.7). De ziel en het lichaam Overleeft de ziel de dood van het lichaam? Bewijzen dat de mens een ziel

Nadere informatie

W. Kelly. Het boek. Daniël

W. Kelly. Het boek. Daniël Het boek Daniël W. Kelly Het boek Daniël Notes on the book of Daniël by W. Kelly (April, 1897) Herziene versie 2010 Inhoud Inleiding....................................... 9 Hoofdstuk 1....................................

Nadere informatie

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18.

Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Dr. H.F. Kohlbrugge Zo ontfermt Hij Zich dan, diens Hij wil, en verhardt, dien Hij wil, Rom. 9 vers 18. Zeker aanzienlijk heer van hoge geboorte wilde zich op reis begeven naar een vergelegen land. Omdat

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

IN DE NAAM VAN ONZE HEER, DE VERHEVENE, DE HOOGSTE.

IN DE NAAM VAN ONZE HEER, DE VERHEVENE, DE HOOGSTE. IN DE NAAM VAN ONZE HEER, DE VERHEVENE, DE HOOGSTE. 1 Niemand zal de kusten van de Oceaan van waarachtig begrip bereiken, tenzij hij los is van alles in de hemel en op aarde. Heiligt uw zielen, O gij volkeren

Nadere informatie

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord

DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord DE PROTOCOLLEN VAN DE WIJZEN VAN SION (Nederlandse vertaling uit 1933) Voorwoord De protocollen zijn een zeer explosief geschrift dat gezien moet worden als een geactualiseerde en geconcretiseerde uitwerking

Nadere informatie

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER

HOE MEN BIDDEN MOET OVER DE GOEDE WERKEN. Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER 1 HOE MEN BIDDEN MOET EN OVER DE GOEDE WERKEN Toegevoegd: KORTE GEBEDEN DOOR MAARTEN LUTHER Verschenen in: Stemmen uit Wittenberg Preken, artikelen, brieven enz. Van Dr. Maarten Luther en zijn tijdgenoten

Nadere informatie

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh

Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh Bloemlezing uit de Geschriften van Bahá'u'lláh Oorspronkelijke titel: Gleanings from the Writings of Bahá'u'lláh vertaald uit het Perzisch en Arabisch in het Engels door Shoghi Effendi, Behoeder van het

Nadere informatie

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23

Bevel tot geloof. C.H. Spurgeon. En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 Bevel tot geloof C.H. Spurgeon En dit is Zijn gebod, dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon Jezus Christus. 1 Johannes 3:23 De oude wet glinstert in ontzagwekkende heerlijkheid met haar Tien Geboden.

Nadere informatie

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN

EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN 1 EEN DIEP BEPROEFDE CHRISTEN Door ANDREW GRAY 11 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven

Nadere informatie

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse),

Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Geachte ouderling Jansen en Slingerland (van de GGiN te Bruinisse), Nadat ik in mei 2007 uw antwoord ontvangen heb, op mijn vragen die ik destijds gesteld heb. Heb ik in alle gebrek geprobeerd, uw antwoord

Nadere informatie

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL

EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL 1 EEN CHRISTEN RIJP GEMAAKT VOOR DE HEMEL Door ANDREW GRAY 12 e bundel in de serie: Preken van A. Gray 2 INHOUD Preek 1 t/m 5: Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Leven en tijd van Josia

Leven en tijd van Josia Leven en tijd van Josia C.H. Mackintosh Leven en tijd van Josia 2 Kronieken 34-35 Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2012 Oude Sporen E mail: redactie@oudesporen.nl www.oudesporen.nl Uit: Misc.

Nadere informatie

over de dood en daarna..

over de dood en daarna.. M.G. de Koning BEGRAVEN OF CREMEREN? over de dood en daarna.. Oude Sporen 2008 2 Begraven of cremeren? INHOUD Vooraf...4 1. De dood...6 Inleiding...6 Het ontstaan van de zonde...8 Als God willen zijn...8

Nadere informatie

Een nagelaten bekentenis

Een nagelaten bekentenis Een nagelaten bekentenis Marcellus Emants bron. Van Holkema & Warendorf, Amsterdam z.j. [1894] Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/eman001nage01_01/colofon.htm 2007 dbnl 1 [Een nagelaten

Nadere informatie

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid

De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid ZONDAG 4 De schuldige mens tegenover Gods rechtvaardigheid Psalm 79 : 4 en 7 Lezen: Job 34 : 1-23 Psalm 90 : 4 en 7 Psalm 103 : 2 en 6 Psalm 25 : 10 Geliefden, het Woord van God dat wij u thans willen

Nadere informatie

Kerk-zijn in een seculiere samenleving

Kerk-zijn in een seculiere samenleving Rapport Kerk-zijn in een seculiere samenleving Definitieve versie 2 maart 2013 Synodale commissie Kerk-zijn in een seculiere samenleving 2 Inhoud Inhoud... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Terugblik... 5 1.2 Samenstelling...

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 40 Hoe kom ik in de hemel?

Nadere informatie

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke editie van 1889, met inbegrip van de Woordenlijst (die in H. P. B. s tweede editie verscheen) en een nieuwe index. DE SLEUTEL TOT

Nadere informatie

NABIJ GOD TE ZIJN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- KAMPEN. - J. H. KOK. -- MEDITATIËN -- VOLKSUITGAVE --

NABIJ GOD TE ZIJN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- KAMPEN. - J. H. KOK. -- MEDITATIËN -- VOLKSUITGAVE -- NABIJ GOD TE ZIJN NABIJ GOD TE ZIJN -- MEDITATIËN VAN DR A. KUYPER -- TWEEDE DEEL. -- -- VOLKSUITGAVE -- KAMPEN. - J. H. KOK. LVII. IK ZAL DAN GEDURIG BIJ U ZIJN." Ik zal dan geduriglijk bij U zijn;

Nadere informatie

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD!

WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! Bijbelstudieserie Deel 3 WAT IS DE MENS?...HEERLIJKHEID VAN GOD! (Het plan van God in schaduw en werkelijkheid) blz Titel 1 INHOUD 3 Voorwoord 4 Inleiding 7 Het motief van de Schepper 11 De mens, een hemels

Nadere informatie

God straft om te redden

God straft om te redden God straft om te redden Alverzoening: de leer dat God rechtvaardig straft. Door Tom van Dijk Inhoud Wat is alverzoening?...5 Bijbels schrijven over de redding van allen...8 Bijbels schrijven over oordeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan de verschillende kritieken op het ontwerpargument die door Demea en Philo worden geformuleerd. In de terminologie

Nadere informatie