STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik"

Transcriptie

1 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie augustus 2013

2 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1 DPM Beheer leveranciers- en 16/03/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 0.3 DPM Beheer leveranciers- en 0.4 DPM Beheer leveranciers- en 0.5 DPM Beheer leveranciers- en 0.6 DPM Beheer leveranciers- en 0.7 DPM Beheer leveranciers- en 0.8 DPM Beheer leveranciers- en 0.9 DPM Beheer leveranciers- en 0.91 DPM Beheer leveranciers- en 1.0 DPM Beheer leveranciers- en 1.1 DPM Beheer leveranciers- en 1.2 DPM Beheer leveranciers- en 1.3 DPM Beheer leveranciers- en 1.4 DPM Beheer leveranciers- en 1.5 DPM Beheer leveranciers- en 1.51 DPM Beheer leveranciers- en 1.52 DPM Beheer leveranciers- en 1.6 DPM Beheer leveranciers- en 2.0 DPM Beheer leveranciers- en 2.1 DPM Beheer leveranciers- en 2.2 DPM Beheer leveranciers- en 5.9 DPM Beheer leveranciers- en ter vaststelling in de ALV NEDU 5.99 DPM Beheer leveranciers- en ter vaststelling in de ALV NEDU 6.0 DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister 7.0 Verwerking Erratum versie 7.0 dd (vastgesteld SGS met mandaat van ALV NEDU) 17/04/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 12/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 14/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 18/05/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 08/06/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 15/06/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 07/09/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep 14/09/2009 CONCEPT DPM Leveranciersmodel Groep, PBM 01/10/2009 Definitief ALV NEDU 20/09/2010 Concept PBM 05/10/2010 Concept PBM 18/10/2010 Concept PBM 12/11/2010 Concept PBM 14/06/2011 Concept PBM 09/09/2011 Concept PBM 19/09/2011 Concept PBM 28/11/2011 Concept PBM 14/12/2011 Definitief ALV NEDU 08/02/2012 Concept DPM Expertgroep 21/02/2012 Concept DPM Expertgroep 23/02/2012 Concept ALV NEDU 29/02/2012 Concept ALV NEDU 7/03/2012 Vastgesteld ALV NEDU ALV NEDU Vastgesteld ALV NEDU (SGS) Pagina 2 van 19

3 Brondocumenten Naam Eigenaar Datum Status Marktprocesmodel Leveranciersmodel 5.0 ALV NEDU 14/12/2011 Definitief Pagina 3 van 19

4 INHOUD 1 Inleiding Uitgangspunten en definities Overzicht deelprocessen Beschrijving deelprocessen Bedrijfsgegevens Contactgegevens Activity diagram per deelproces Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Bevestigen en opname in register Afwijzen (voor bedrijfsgegevens) Pagina 4 van 19

5 1 Inleiding In het MPM Leveranciersmodel staan de processen rondom het verplichte leveranciersmodel beschreven. Het is van belang dat de netbeheerder en de leverancier up-to-date (contact)gegevens van elkaar hebben, omdat de netbeheerders als gevolg van het verplichte leveranciersmodel voor de facturatie en incasso van de netbeheerderskosten afhankelijk worden van leveranciers; daartoe worden een leveranciersregister en een netbeheerdersregister ingericht. Doel en scope Als basis voor het DetailProcesModel (DPM) dient het MarktProcesModel (MPM). De uitgangspunten en definities zoals beschreven in het MPM gelden ook voor het DPM. Het DPM beschrijft het communiceren en vastleggen van nieuwe of gewijzigde gegevens met betrekking tot leveranciers en netbeheerders in respectievelijk een leveranciers- en netbeheerdersregister. In het volgende figuur wordt de scope van het DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister weergegeven. Bedrijfsgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens VVP Beheer leveranciers- en netbeheersregister Controleren van Bevestigen opname in register Verwerken en bevestiging LV = NB = = Leverancier Regionale Netbeheerder Uitvoerend Orgaan - Afwijzen Verwerken afwijzing Operationele contactgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens Controleren van Bevestigen opname in register Verwerken en bevestiging - Afwijzen Verwerken afwijzing Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie-uitwisseling in het DPM beheer leveranciers- en beschreven Dit deelproces wordt niet in het DPM beheer leveranciers-en uitgewerkt Planning/advies voor ingebruikname van de registers Het register moet gebouwd en gevuld zijn voor aanvang van de sectortesten. Bij de tests is inzicht nodig in de structuur van de marktpartijen (relatie tussen vergunninghouders en EAN s, fiscale entiteiten, partijen die G-vergunning hebben uitgeleend aan een wederverkoper) en de te verwachte documentenstroom. Bij ingebruikname van de registers zal de informatie over bedrijfsgegevens van alle marktpartijen tijdig per brief en door de uitvoeringsorganisatie aan alle marktpartijen worden verstrekt (aan algemene contactpersoon die modelverklaring heeft ondertekend). De informatie over operationele contactgegevens zal op de website van de uitvoeringsorganisatie beschikbaar worden gesteld. Alle geregistreerde contactpersonen zullen per op de hoogte worden gesteld op het moment dat de informatie beschikbaar is. Pagina 5 van 19

6 2 Uitgangspunten en definities In het MPM Leveranciersmodel worden de uitgangspunten en definities voor de realisatie van het verplichte leveranciersmodel beschreven. Deze uitgangspunten zijn dus tevens een uitgangspunt voor de uitwerking van het DPM. Uitgangspunten: De gezamenlijke netbeheerders en een representatief deel van de leveranciers wijzen een uitvoeringsorganisatie aan met de opdracht een openbaar leveranciersregister en een openbaar netbeheerdersregister op te zetten en te onderhouden met daarin zowel bedrijfsgegevens als operationele contactgegevens. Deze beide gegevens zullen op de site van de uitvoeringsorganisatie komen; de uitvoeringsorganisatie toont de actuele situatie (met ver van ingangsdatum) en houdt daarnaast de historie van gegevens per organisatie bij. In geval van onduidelijkheden bij het wijzigen of accorderen van gegevens in het leveranciersregister of het netbeheerdersregister geeft de stem van de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU de doorslag. Bedrijfsgegevens: o Leveranciers en netbeheerders melden zich de eerste keer in het register via een schriftelijke modelverklaring die wordt ondertekend door de persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen. De gegevens worden door de uitvoeringsorganisatie opgenomen in het leveranciers- of netbeheerdersregister. De uitvoeringsorganisatie archiveert papieren versies van de modelverklaringen. o (Gewijzigde) Bedrijfsgegevens worden ingediend en geaccordeerd door de statutair directeur of vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU. De uitvoerende organisatie toetst of de indienende persoon gemachtigd is om bedrijfsgegevens te wijzigingen. o Wijzigingen in bedrijfsgegevens moeten minimaal 1 maand voor de ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie via de schriftelijke modelverklaring worden gemeld. De oude gegevenscombinatie wordt dan afgesloten met als einddatum de dag voor de ingangsdatum van de nieuwe gegevens. Bij voorkeur gaat een wijziging in de structuur van een organisatie in per de 1e dag van een maand om complexiteit in operationele processen te beperken. Alle marktpartijen worden binnen 1 werkdag na de goedkeuring door de uitvoeringsorganisatie over de wijziging geïnformeerd via een naar de algemene contactpersoon. o Indien de gegevens te laat worden aangeleverd verschuift de ingangsdatum in geval van wijziging van gegevens naar de 1 e van de maand volgend op de komende maand. In geval van een van nieuwe gegevens kan iedere dag van de maand als ingangsdatum dienen. o Indien de bedrijfsgegevens niet volledig zijn ingevuld wordt de aanvraag voor opname in het leveranciers- en netbeheerdersregister niet in behandeling genomen door de uitvoeringsorganisatie en ontvangt de indiener een afwijzing. De inhoudelijke juistheid van de verklaring wordt door de marktpartijen zelf gecontroleerd en vastgesteld. Contactgegevens: o Leveranciers en netbeheerders geven hun contactgegevens voor de verschillende relevante operationele processen door via een aan de uitvoeringsorganisatie. De gegevens worden door de uitvoeringsorganisatie opgenomen in het leveranciers- en netbeheerdersregister. Als het een vergunninghoudende leverancier betreft die in de uitvoering van taken met verschillende organisaties werkt, kan deze leverancier zijn contactgegevens doorgeven op het niveau van de bedrijfs-ean-codes of handels- of merknaam. Als het een netbeheerder betreft die uit meer dan één fiscale entiteit bestaat en de uitvoering van taken bij dezelfde organisatie heeft belegd, kan de netbeheerder volstaan met één van contactgegevens onder de juridische organisatienaam. o Wijzigingen van contactgegevens moeten minimaal 5 werkdagen voor de ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie worden gemeld. Alle marktpartijen worden binnen 1 werkdag na de goedkeuring door de uitvoeringsorganisatie over de wijziging geïnformeerd via een naar de relevante contactpersoon en naar het algemene mailadres voor gewijzigde contactgegevens. Pagina 6 van 19

7 o (Gewijzigde) Contactgegevens worden door de statutair directeur, de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU, de huidige contactpersoon of de nieuwe contactpersoon ingediend. De (gewijzigde) contactgegevens worden door de huidige contactpersoon of de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU geaccordeerd. De uitvoerende organisatie toetst of de indienende persoon gemachtigd is om contactgegevens te wijzigen. Registratie leveranciers o De leverancier wordt in het centraal aansluitingenregister (C-AR) geïdentificeerd door middel van een 13 cijferige EAN-code (leverancierscode). In het C-AR worden alleen leverancierscodes geaccepteerd die betrekking hebben op een leverancier in het leveranciersregister. De netbeheerders zullen switch- en inhuisverzoeken afwijzen als de leveranciers-ean-code niet bekend is in het leveranciersregister. o Een leverancier maakt zich per vergunninghouder bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie. Hij geeft onder andere door aan welk bedrijf (rechtspersoon) de vergunning is verstrekt en welke leveranciers-ean-codes worden gebruikt, zodat het voor andere marktpartijen duidelijk is hoe de organisatie is gestructureerd. Ook bij wederverkopers blijft de vergunninghouder verantwoordelijk: leveringscontracten mogen alleen op naam van een vergunninghouder worden afgesloten met een kleinverbruiker. Per registratie wordt of 1 E vergunning of 1 G vergunning of een combinatie van beide geregistreerd. o Voor niet vergunningplichtige aansluitingen (onder andere kleinverbruikaansluitingen die behoren tot een multisite) kan op de aansluiting in het C-AR ook een leveranciers-eancode geregistreerd worden die behoort tot een niet-vergunninghoudende leverancier. Nietvergunninghoudende leveranciers kunnen per ver in het leveranciersregister slechts één leveranciers-ean-code hebben. o Per ver (bijv. per vergunninghouder of per juridische entiteit) in het LV register kunnen er meerdere niet vergunning houdende (NVH) leveranciers geregistreerd zijn. o Indien de aandelen van de vergunninghouder/leverancier worden verkocht en de juridische entiteit en de vergunning ongewijzigd blijven heeft dat geen gevolgen voor de relatie tussen de vergunninghouder en de netbeheerder. De ver in het leveranciersregister blijft dan ook ongewijzigd. o Als bij een overname van een leverancier/vergunninghouder de afnemers overgaan naar een andere juridische entiteit, dan zullen deze aansluitingen geswitcht moeten worden naar een andere leveranciers-ean-code of moet er een expliciete verklaring komen (via een schriftelijke modelverklaring) dat de nieuwe juridische entiteit alle rechten en verplichtingen overneemt. Vanaf dat moment worden alle processen van die leveranciers- EAN-code gekoppeld aan de nieuwe juridische entiteit. De leverancier kan via een schriftelijke modelverklaring verzoeken de volledige registratie in te trekken of één van de leveranciers-ean s te schrappen, nadat er geen aansluitingen met de betreffende leveranciers-ean-code meer voorkomen in het centraal aansluitingenregister. Registratie netbeheerders o Een netbeheerder maakt zich per fiscale entiteit bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie via een schriftelijke modelverklaring. Hij geeft onder andere door onder welk bedrijf de fiscale entiteit valt en welke EAN-codes worden gebruikt, zodat het voor andere marktpartijen duidelijk is hoe de organisatie is gestructureerd en op welk niveau de verschillende documenten moeten worden opgesteld voor die netbeheerder (afdrachtspecificatie e.d.). Definities: Modelverklaring: Een getekende verklaring waarin een partij doorgeeft welke gegevens van hem in het leveranciersregister respectievelijk netbeheerdersregister moeten worden opgenomen. Pagina 7 van 19

8 3 Overzicht deelprocessen Hierna volgt een overzicht van de deelprocessen en de relaties tussen de deelprocessen. De figuur is niet bedoeld om een chronologische volgorde vast te leggen maar om de causale relaties tussen de deelprocessen aan te geven en het gebruik van gegevens die afkomstig zijn uit een ander deelproces. Bij het proces wordt een onderscheid gemaakt tussen bedrijfsgegevens en operationele contactgegevens. In grote lijnen zijn de bedrijfsgegevens de gegevens die de partijen van elkaar willen weten in het kader van de financiële relatie die ze met elkaar hebben door het verplicht leveranciersmodel. De operationele contactgegevens zijn de gegevens die nodig zijn over contactpersonen en dergelijke om eventuele problemen snel bilateraal op te kunnen lossen. Het verschil wordt met name gemaakt omdat de bedrijfsgegevens langer voor de inwerkingtreding gecommuniceerd moeten worden omdat ze bijvoorbeeld eerst in financiële systemen en facturatiesystemen moeten worden aangepast. Verdere details hierover (welke gegevens precies) staan in hoofdstuk 5. Bedrijfsgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens VVP Beheer leveranciers- en netbeheersregister Controleren van Bevestigen opname in register Verwerken en bevestiging LV = NB = = Leverancier Regionale Netbeheerder Uitvoerend Orgaan - Afwijzen Verwerken afwijzing Operationele contactgegevens Melding nieuwe/ gewijzigde gegevens Controleren van Bevestigen opname in register Verwerken en bevestiging - Afwijzen Verwerken afwijzing Voor dit deelproces worden alle door regelgeving en sectorafspraken voorgeschreven activiteiten en informatie-uitwisseling in het DPM beheer leveranciers- en beschreven Dit deelproces wordt niet in het DPM beheer leveranciers-en uitgewerkt De afhankelijkheden tussen de deelprocessen en de eisen aan de doorlooptijd voor het proces beheer leveranciers- en netbeheerdersregister zijn: Bedrijfsgegevens De nieuwe of gewijzigde bedrijfsgegevens worden door de leverancier/vergunninghouder/ netbeheerder minstens 1 maand voor de ingangsdatum ingediend bij de uitvoerende organisatie via de schriftelijke modelverklaring. De uitvoerende organisatie bevestigt binnen 1 werkdag de ontvangst van de aan de verzoekende partij door de gegevens ter accordering aan te bieden of af te wijzen. Op dezelfde dag waarop de gegevens worden geaccordeerd, worden de belanghebbende partijen door de uitvoerende organisatie op de hoogte gesteld van de gewijzigde/nieuwe gegevens (alleen in geval van accordering van de ) via een . Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft, worden minimaal de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft, worden minimaal de leveranciers geïnformeerd. De ingangsdatum van de gewijzigde/nieuwe gegevenscombinatie is de in de verklaring aangegeven datum van ingang (vanaf-datum), met inachtneming van tijdige indiening. Uiterlijk op de werkdag voor de ingangsdatum zijn de geaccordeerde gegevens opgenomen. Indien het een wijziging van gegevens betreft wordt de oude gegevenscombinatie afgesloten op dag x (tot-datum). Pagina 8 van 19

9 Contactgegevens Wijzigingen in contactgegevens worden door de leverancier/vergunninghouder/ netbeheerder minstens 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum ingediend bij de uitvoerende organisatie via . De uitvoerende organisatie bevestigt binnen 1 werkdag na ontvangst, de ontvangst van de aan de verzoekende partij door de gegevens ter accordering aan te bieden of af te wijzen. Op dezelfde dag waarop de gegevens worden geaccordeerd, worden de belanghebbende partijen op de hoogte gesteld door de uitvoerende organisatie van de gewijzigde/nieuwe gegevens (alleen in geval van accordering van de ) via een aan de relevante contactpersoon en naar het algemene mailadres voor gewijzigde contactgegevens. De ingangsdatum van de gewijzigde/nieuwe gegevenscombinatie is de in de verklaring aangegeven datum van ingang (vanaf-datum), met inachtneming van tijdige indiening. Uiterlijk op de werkdag voor de beoogde ingangsdatum zijn de geaccordeerde gegevens opgenomen in het desbetreffende register en zijn de oude gegevenscombinatie afgesloten. In onderstaande afbeelding staat de tijdslijn van het proces Beheer leveranciersnetbeheerdersregister schematisch weergegeven. Tijdslijnen van proces Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Bedrijfsgegevens X 1 maand 1 werkdag na ontvangst van de Mutatiedatum Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Controle van Bevestigen en opname in register Afwijzen Verwerken en bevestiging Nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens van Verwerken afwijzing kracht Operationele contactgegevens X 5 werkdagen 1 werkdag na ontvangst van de Mutatiedatum Melding nieuwe/gewijzigde operationele contactgegevens Controle van Bevestigen en opname in register Afwijzen Verwerken en bevestiging Nieuwe/gewijzigde operationele contactgegevens van Verwerken afwijzing kracht Pagina 9 van 19

10 4 Beschrijving deelprocessen 4.1 Bedrijfsgegevens Naam deelproces Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Beschrijving deelproces Onderstaande marktpartijen dienen zich minimaal 1 maand voor de 1 e van de maand bij wijzigingen van gegevens, en minimaal 1 maand voor ingangsdatum bij nieuwe gegevens, bekend te maken aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring. Ook wijzigingen van bestaande registraties worden via een schriftelijke modelverklaring gecommuniceerd aan de uitvoeringsorganisatie. Rollen (vergunninghoudende) Leverancier (juridische entiteit per EAN). Regionale netbeheerder (fiscale entiteit). Performance doelstellingen Bij zowel een nieuwe als een gewijzigde registratie zorgt de verantwoordelijke partij dat de uitvoerende organisatie hiervan een ontvangt. Dit doet hij uiterlijk 1 maand voor de 1 e van de maand bij gewijzigde bedrijfsgegevens en 1 uiterlijk 1 maand voor ingangsdatum bij nieuwe bedrijfsgegevens. Precondities Geen. Postcondities Een modelverklaring met de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens van de verantwoordelijke partij. Scenario Een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder maakt van nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens tbv leverancier- of netbeheerdersregister. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Controle van De uitvoerende organisatie controleert of de ontvangen volledig is gevuld, of de datum van ingang minimaal 1 maand is na de dagtekening en of de indiener gerechtigd is om de gegevens te wijzigingen. Ligt de datum van ingang niet minimaal 1 maand na de dagtekening dan verschuift de ingangsdatum naar de 1 e van de maand volgend op de volgende maand bij wijzigingen in bedrijfsgegevens. Bij nieuwe bedrijfsgegevens verschuift de ingangsdatum naar de eerst mogelijke datum 1 maand in de toekomst. Als de modelverklaring niet aan bovengenoemde eisen voldoet, wijst de uitvoerende organisatie de af. Uitvoerende organisatie. Performance Uiterlijk 1 werkdag na ontvangst van de wordt deze gecontroleerd. doelstellingen Precondities De uitvoerende organisatie heeft een ontvangen van gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens van een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder. Postcondities De uitvoerende organisatie heeft de gecontroleerd en klaar gezet voor registratie in het desbetreffende register. Scenario Controle van een ontvangen gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens. Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Performance doelstellingen Accorderen van wijzigingen en opname in register De uitvoerende organisatie bevestigt de ontvangst van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens per mail. De wijzigingen in/nieuwe bedrijfsgegevens worden ter accordering door de uitvoerende organisatie naar de statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger verstuurd. Na accordering van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens zorgt de uitvoerende organisatie voor opname van de nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens in het desbetreffende register. Tot slot communiceert hij naar de belanghebbende partijen de opname van deze gegevens in het desbetreffende register per naar de contactpersoon verantwoordelijk voor de bedrijfsgegevens. Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Uitvoerende organisatie. Regionale netbeheerder. (vergunninghoudende) Leverancier. Uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de ontvangt de indiener een bevestiging. De indiener (statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger) accordeert de Pagina 10 van 19

11 nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens. Uiterlijk binnen 1 werkdag na accordering ontvangen alle belanghebbende partijen hiervan een. Uiterlijk 1 werkdag voor de ingangsdatum is het desbetreffende register bijgewerkt met de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens Precondities Een door de uitvoerende organisatie geaccordeerde. Postcondities Bevestiging van de ontvangen aan de indiener. De nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens zijn geaccordeerd door de indiener (statutair directeur of de ALV vertegenwoordiger). Melding aan belanghebbende partijen. Opname van de gewijzigde/nieuwe gegevens in desbetreffende register. Scenario De ontvangen is door de uitvoerende organisatie bevestigd naar de indiener, geaccordeerd door de indiener, meegedeeld naar belanghebbende partijen en de gewijzigde/nieuwe bedrijfsgegevens zijn opgenomen in desbetreffende register. Naam deelproces Afwijzen Beschrijving deelproces De door de uitvoerende organisatie ontvangen wordt per naar de algemene contactpersoon afgewezen op onvolledigheid of niet geautoriseerd zijn van de indienende persoon. Rollen Uitvoerende organisatie. (Vergunninghoudende) Leverancier. Regionale netbeheerder. Performance doelstellingen Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de deelt de uitvoerende organisatie aan de indiener mee dat de is afgewezen, inclusief reden van afwijzing. Precondities De ontvangen is door de uitvoerende organisatie afgewezen. Postcondities De uitvoerende organisatie heeft een afwijsbericht verstuurd naar de indiende partij. Scenario De uitvoerende organisatie stelt de indiende partij op de hoogte van de afwijzing van de. 4.2 Contactgegevens Naam deelproces Beschrijving deelproces Rollen Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Onderstaande marktpartijen melden (wijzigingen in) contactgegevens minimaal 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een met ingevuld formulier contactgegevens. (vergunninghoudende) Leverancier (juridische entiteit per EAN). Regionale netbeheerder (fiscale entiteit). Performance doelstellingen Zowel bij een nieuwe als een gewijzigde registratie zorgt de verantwoordelijke partij 5 werkdagen voor de boogde ingangsdatum dat de uitvoerende organisatie hiervan een ontvangt. Precondities Indiener is de statutair directeur, de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU, de huidige contactpersoon of de nieuwe contactpersoon. Postcondities Een formulier contactgegevens met de gewijzigde/nieuwe contactgegevens van de verantwoordelijke partij. Scenario Een vergunninghouder, een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder maakt van nieuwe/gewijzigde contactgegevens tbv leverancier- of netbeheerdersregister. Naam deelproces Controle van Beschrijving deelproces De uitvoerende organisatie controleert of de ontvangen volledig is gevuld en of de indiener gerechtigd is om de gegevens te wijzigingen. Ligt de datum van ingang niet minimaal 5 werkdagen na dagtekening, dan verschuift de ingangsdatum na de eerst mogelijke werkdag (5 werkdagen na ontvangst van de ). Als de modelverklaring niet aan bovengenoemde eisen voldoet, wijst de uitvoerende organisatie de af. Rollen Uitvoerende organisatie. Performance doelstellingen Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de wordt deze gecontroleerd. Precondities De uitvoerende organisatie heeft een ontvangen van gewijzigde/nieuwe contactgegevens van een vergunninghouder, een Pagina 11 van 19

12 leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of een netbeheerder. Postcondities De uitvoerende organisatie heeft de gecontroleerd en klaar gezet voor registratie in het desbetreffende register. Scenario Controle van een ontvangen gewijzigde/nieuwe contactgegevens. Pagina 12 van 19

13 Naam deelproces Accorderen wijzigingen en opname in register Beschrijving deelproces De uitvoerende organisatie bevestigt de geaccordeerde naar de indiener per . De wijzigingen in contactgegevens worden ter accorderen door de uitvoerende organisatie naar de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger gestuurd (zie 5.2 van dit DPM). Na accordering van de nieuwe/gewijzigde contactgegevens zorgt de uitvoerende organisatie voor opname van de nieuwe/gewijzigde contactgegevens in het desbetreffende register. Tot slot communiceert hij naar de belanghebbende partijen de opname van deze gegevens in het desbetreffende register per naar de contactpersoon verantwoordelijk voor het gewijzigde onderwerp (bij wijziging contactpersoon ATO-bewijsvoering van een leverancier of netbeheerder worden alle contactpersonen ATO-bewijsvoering bij zowel leveranciers als netbeheerders daarover geïnformeerd en daarnaast wordt een gestuurd naar het algemene adres voor gewijzigde contactgegevens). Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Rollen Uitvoerende organisatie. Regionale netbeheerder. (vergunninghoudende) Leverancier. Performance doelstellingen Uiterlijk binnen 1 werkdag na ontvangst van de ontvangt de indiener een bevestiging. De huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger accordeert de nieuwe/gewijzigde contactgegevens. Uiterlijk binnen 1 werkdag na accordering ontvangen alle belanghebbende partijen hiervan een. Uiterlijk 1 werkdag voor de ingangsdatum is het desbetreffende register bijgewerkt met de gewijzigde/nieuwe contactgegevens. Precondities Een door de uitvoerende organisatie geaccordeerde. Postcondities Bevestiging van de ontvangen aan de indiener. De nieuwe/gewijzigde contactgegevens zijn geaccordeerd door de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger. Melding aan belanghebbende partijen. Opname van de gewijzigde/nieuwe contactgegevens in desbetreffende register. Scenario De ontvangen is door de uitvoerende organisatie bevestigd naar de indiener, geaccordeerd door de huidige contactpersoon of de ALV vertegenwoordiger, meegedeeld naar belanghebbende partijen en de gewijzigde/nieuwe contactgegevens zijn opgenomen in desbetreffende register. Naam deelproces Afwijzen Beschrijving deelproces De door de uitvoerende organisatie ontvangen wordt per naar de indiener afgewezen op onvolledigheid of niet geautoriseerd zijn van de indienende persoon. Rollen Uitvoerende organisatie (Vergunninghoudende) Leverancier. Regionale netbeheerder. Performance doelstellingen Uiterlijk de 1 e werkdag na ontvangst van de deelt de uitvoerende organisatie aan de indiener mee dat de is afgewezen, inclusief reden van afwijzing. Precondities De ontvangen is door de uitvoerende organisatie afgewezen. Postcondities De uitvoerende organisatie heeft een afwijsbericht verstuurd naar de indiende partij. Scenario De uitvoerende organisatie stelt de indiende partij op de hoogte van de afwijzing van de. Pagina 13 van 19

14 Uitvoerende Organisatie Leverancier/Netbeheerder DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie Activity diagram per deelproces De verschillende activiteiten van de deelprocessen worden in een activity diagram beschreven. Daarbij wordt de set van informatie weergegeven die uitgewisseld dient te worden. In de tabel wordt per data element een kenmerk (K) aangegeven, waarmee aangegeven wordt of het data element verplicht (V), optioneel (O) of afhankelijk (A) van de procescontext is. 5.1 Melding nieuwe/gewijzigde gegevens Melding nieuwe/gewijzigde gegevens 1 Bedrijfsgegevens of Operationele contactgegevens Ontvangen Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Leverancier Een vergunninghouder of een leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen maakt zich per juridische entiteit minimaal 1 maand voor de beoogde ingangsdatum bekend of geeft wijzigingen op bestaande registraties door aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring met de volgende gegevens: Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens leverancier Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Datum waarop de gegevens ingaan Naam V De beste Energie B.V. Juridische naam (niet-)vergunninghouder. Voor vergunninghouders moet deze naam overeenkomen met de juridische naam/entiteit zoals deze staat in de besluit(en) van de ACM van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Besluitnummer(s) EK/ACM Inschrijfnummer KvK V Helikendam A E Nummer(s) van Besluit(en) op grond waarvan de ACM van de Nederlandse Mededingingsautoriteit een leveringsvergunning heeft verstrekt (alleen voor vergunninghoudende leveranciers). Er kan maximaal 1 besluitnummer voor E en 1 besluitnummer voor G worden toegevoegd. E of G wordt toegevoegd aan het besluit. Pagina 14 van 19

15 Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens leverancier Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Adres V Registerlaan 4 Statutair vestigingsadres Postcode V 1234AA Statutair vestigingsadres Vestigingsplaats V Register Statutair vestigingsadres Contactpersoon Algemeen adres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer contactpersoon Algemeen Postadres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer Klantcontact V Dhr. X.Q. van Dijk De persoon (statutair directeur of ALV vertegenwoordiger) die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid). V De persoon (statutair directeur of ALV vertegenwoordiger) die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid). V Het telefoonnummer waar de algemene contactpersoon te bereiken is V Postbus 7777, 9999XY Sneek V 0900-xxxx Het telefoonnummer dat klanten kunnen bellen voor contact met de organisatie Website Klantcontact V De website waar klanten informatie kunnen vinden over de organisatie en dienstverlening Postadres dat klanten kunnen gebruiken als zij contact zoeken met de organisatie Postadres Klantcontact V Postbus 2222, 1234AB Amsterdam Bedrijfs-EAN-code V Leveranciers-EAN-code waarmee hij zich in het berichtenverkeer bekend maakt. Alleen vergunninghouders mogen hier per ver in het leveranciersregister meerdere Bedrijfs-EANcodes registreren. Bedrijfs-EAN-code N - Handels- V De beste Energie /merknaam - BTW-nummer V NL Bankrekeningnummer V Nummer dat wordt gebruikt voor afdrachten en evt. bijstortingen aan netbeheerders - Verklaring V Ja of NVT Indien de bedrijfs-ean-code al in gebruik is bij een andere vergunninghouder / leverancier, een verklaring dat de aanvrager alle rechten en plichten overneemt met instemming van de oude vergunninghouder/leverancier. Melding nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens Netbeheerder Een netbeheerder maakt zich per fiscale entiteit minimaal 1 maand voor de beoogde ingangsdatum bekend of geeft wijzigingen op bestaande registraties door aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het opsturen van een schriftelijke modelverklaring met de volgende gegevens: Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Bedrijfsnaam V Netbeheerder Holland Naam conform inschrijving bij de Kamer van Koophandel EAN code Netbeheerder Gridoperator V Hoofdbedrijfs-EAN-code (EAN-13) van de fiscale entiteit netbeheerder EAN-code(s) V Alle bedrijfs-ean-codes (EAN-13) zoals in het berichtenverkeer wordt uitgewisseld als zijnde de netbeheerder op de aansluiting Adres V Registerlaan 4 Statutair vestigingsadres Pagina 15 van 19

16 Formulier nieuwe/gewijzigde bedrijfsgegevens netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Postcode V 1234AA Statutair vestigingsadres Vestigingsplaats V Register Statutair vestigingsadres Bankrekeningnummer V Nummer waarop afdrachten en bijstortingen moeten worden overgemaakt BTW-nummer V NL Inschrijfnummer KvK V Helikendam Producten V E + G Producten waarvoor de netbeheerder verantwoordelijk is: gas, elektra of beide. Contactpersoon Algemeen V De persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid) Conform KVK adres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer contactpersoon Algemeen Postadres contactpersoon Algemeen Telefoonnummer Klantcontact V De persoon die geautoriseerd is om bedrijfsgegevens te wijzigen (tekenbevoegdheid) conform KVK V Het telefoonnummer waar de algemene contactpersoon te bereiken is V Postbus 7777, 9999XY Sneek V 0900-xxxx Het telefoonnummer dat klanten kunnen bellen als zij contact zoeken met de organisatie Website Klantcontact V De website waar klanten informatie kunnen vinden Postadres Klantcontact V Postbus 2222, 1234AB Amsterdam Melding nieuwe/gewijzigde contactgegevens over de organisatie en dienstverlening Postadres dat klanten kunnen gebruiken als zij contact zoeken met de organisatie Een marktpartij (vergunninghouder, leverancier voor niet vergunningplichtige aansluitingen of fiscale netbeheerder) of de organisatie achter een bedrijfs-ean-code of de organisatie achter een aantal fiscale netbeheerders maakt minimaal 5 werkdagen voor de beoogde ingangsdatum de (wijziging van) contactgegevens voor bepaalde processen bekend aan de aangewezen uitvoeringsorganisatie door het per opsturen van het volgende formulier: Formulier nieuwe/gewijzigde contactgegevens leverancier of netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Dagtekening V Datum van indiening van het verzoek Datum ingang V Naam van organisatie V De beste Energie B.V. Mogelijkheden: Juridische naam (niet-) vergunninghouder Handels- of merknaam leverancier (conform modelverklaring) Bedrijfs-EAN-code leverancier (conform modelverklaring) Fiscale netbeheerder Juridische netbeheerder Omschrijving scope V Gegevens hebben betrekking op bedrijfs- EAN-codes en De EAN-codes waarop de wijziging betrekking heeft. adres algemeen V Het adres waarop alle wijzigingen in operationele contactgegevens worden doorgeven door de uitvoeringsorganisatie. Bedrijfs-EAN-code V Igv door RNB: Hoofd EAN code van de Fiscale Netbeheerder Igv door LV: Leveranciers-EAN-code waarmee hij zich in het berichtenverkeer bekend maakt. Pagina 16 van 19

17 Formulier nieuwe/gewijzigde contactgegevens leverancier of netbeheerder Gegevens K Voorbeeldwaarde Toelichting Onderwerp V Afdracht Onderwerp waarvoor contactgegevens gemeld worden. Mogelijkheden (kan door uitvoeringsorganisatie worden aangevuld met nieuwe onderwerpen): Afdracht Dispuut Klachten Tracking & Tracing ATO-bewijsvoering Klachten periodieke netwerkkosten Tarieven/Alg.Voorw. Naam contactpersoon Afdeling Afdracht De naam van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp adres V adres van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp Telefoonnummer O Optioneel het telefoonnummer van contactpersoon of afdeling die belast is met dit onderwerp Pagina 17 van 19

18 Uitvoerende organisatie Belanghebbende partijen Leverancier / Netbeheerder DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie Accorderen van wijzigingen en opname in register Accorderen nieuwe / gewijzigde gegevens 2 Ontvangen gewijzigde gegevens 4 Informeren belanghebbende partijen 3 Ontvangst gewijzigde gegevens Versturen accordering 1 LV-register of NB-register 1. Versturen nieuwe of gewijzigde gegevens ter accordering Door de uitvoerende organisatie worden de gegevens ter accordering aangeboden aan: de huidige contactpersoon die in het register staat vermeld indien het een wijziging van contactgegevens betreft. de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU indien het een wijziging van de bedrijfsgegevens betreft. 2. Accorderen nieuwe of gewijzigde gegevens De ingediende wijzigingen van bedrijfs- of contactgegevens worden ter accordering door de uitvoerende organisatie naar de gemachtigde persoon gestuurd. In geval van wijzigingen in bedrijfsgegevens is dit de statutair directeur of de vertegenwoordiger van het bedrijf in de ALV NEDU die akkoord moet geven. In geval van wijzigingen in contactgegevens is dit de huidige contactpersoon die akkoord moet geven voor de wijzigingen. Pas nadat de gemachtigd persoon akkoord heeft gegeven voor de wijzigingen in de gegevens worden de wijzigingen door de uitvoerende organisatie doorgevoerd in het register. 3. Informeren belanghebbende partijen De uitvoerende organisatie informeert de belanghebbende partijen op dezelfde werkdag als de accordering wordt ontvangen over de nieuwe of gewijzigde gegevens via hetzelfde format dat in paragraaf 5.1 is gebruikt. Als het een wijziging in het leveranciersregister betreft worden de netbeheerders geïnformeerd en als het een wijziging in het netbeheerders register betreft worden de leveranciers geïnformeerd. Bij wijzigingen in contactgegevens worden alle contactpersonen voor het betreffende onderwerp, zowel netbeheerders als leveranciers, geïnformeerd. 4. Ontvangen gewijzigde gegevens De belanghebbende partijen ontvangen de nieuwe of gewijzigde gegevens van de uitvoerende organisatie. Pagina 18 van 19

19 Leverancier/Netbeheerder Uitvoerende Organisatie DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie Afwijzen (voor bedrijfsgegevens) Versturen afwijzing 1 Ontvangen afwijzing Indien de uitvoerende organisatie de ontvangen afwijst dan wordt de indiener van de hiervan op de hoogte gesteld inclusief reden van afwijzing. Detailrecord afwijzing Gegevens K Voorbeeldaarde Toelichting Dagtekening V Dagtekening van ontvangen Reden(en) afwijzing V Onvolledig Persoon niet geautoriseerd Syntactische niet correct Ver van de velden die hebben geleid tot afwijzing van de. Pagina 19 van 19

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Beheer leveranciers- en netbeheerdersregister Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 9.0 14 januari 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik. DPM Facturering en Afdracht STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Facturering en Afdracht Versie 7.0 1 augustus 2013 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Grootverbruik Versie 6.0 22 februari 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen KLEINVERBRUIK Versie 5.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 5.0 1 augustus 2013 Pag. 1 van 117 Versiebeheer Versie

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter

Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC148 Uitwisselen contractantgegevens ten behoeve van uitvoering ATO en uitrol slimme Status Vastgesteld ALV NEDU

Nadere informatie

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter

Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.nedu.nl Issue IC159 Aanpassen proces einde levering inzake schakelaar uit de slimme meter Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen Kleinverbruik Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.17

Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Wijziging gegevens Abonnee v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee v1.15

Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Wijziging gegevens Abonnee v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u de bij KPN geregistreerde Abonnee gegevens laten wijzigen. Voor het wijzigen van de Contactpersoon of de Bevoegd

Nadere informatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie

Wijziging Contactpersoon v1.17. Domein Organisatie Wijziging Contactpersoon v1.17 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Contactpersonen. De gegevens en autorisaties van bestaande Contactpersonen

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling

Maatschappelijke Ontwikkeling Waarom dit formulier? Met behulp van dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een periodieke, project- of waardering voor die activiteiten die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten

Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Wijziging gegevens Abonnee/Certificaathouder v1.4 Beroepsgebonden Certificaten Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw bij KPN geregistreerde gegevens laten wijzigen. Belangrijk: Lees

Nadere informatie

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10

Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Wijziging gegevens Certificaatbeheerder Services Certificaten v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunnen wijzigingen worden aangebracht in de registratie van Certificaatbeheerders. Als

Nadere informatie

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER

Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Handleiding inschrijving GLAZENWASSERSREGISTER Om een inschrijving goed te laten verlopen is het nuttig om vooraf te weten welke informatie aangeleverd moet worden. Hiervoor is deze handleiding opgesteld.

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

1 Gegevens huidige subsidieontvanger

1 Gegevens huidige subsidieontvanger Verzoek tot wijziging subsidieontvanger (OV-)MEP Met dit formulier kunnen organisaties een verzoek doen tot wijziging tenaamstelling dan wel overdracht van de subsidiebeschikking. Agentschap NL kan het

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/125 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN

NOTITIE NCC-NPS. ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' AAN DATUM 14 juli 2014 REFERENTIE VAN NOTITIE AAN REFERENTIE VAN NCC-NPS ONDERWERP Noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' Algemeen De noodprocedure 'Aanbieden EDINE-berichten' is voor marktpartijen, die onder normale omstandigheden, EDINE-berichten

Nadere informatie

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter

Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme meter Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC149 Procesaanpassingen als gevolg van verwijderen schakelfunctionaliteit slimme Status Vastgesteld ALV NEDU Versienummer

Nadere informatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie

Pagina/paragraaf Issue Maatregel Classificatie Erratumlijst v7.0 changes # Heeft betrekk Pagina/paragraaf Issue Maatregel DPM Mutatie & Meetprocessen Gegevensuitwissel 1 DPM Gegevensuitwissel Pagina 12 Paragraaf 3.4.2 "Response vraag stamgegevens van

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Pagina 1/128 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als

Nadere informatie

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374

codewijzigingsvoorstel inzake nieuw marktmodel naar aanleiding van wetswijzigingen 31 374 en 32 374 Vereniging NEDU Baarnsche Dijk 4 D 3741 LR Baarn Raad van Bestuur van de NMa de heer mr. C.A. Fonteijn Postbus 16326 2500 BH DEN HAAG Telefoon 035-548 01 80 Fax 035-548 01 84 secretariaat@edsn.nl www.edsn.nl

Nadere informatie

missie: "Kracht bij Massa wil onafhankelijk zijn van partijen bij de voorziening van energie en totstandkoming van de tarieven"

missie: Kracht bij Massa wil onafhankelijk zijn van partijen bij de voorziening van energie en totstandkoming van de tarieven missie: "Kracht bij Massa wil onafhankelijk zijn van partijen bij de voorziening van energie en totstandkoming van de tarieven" Deelnamevoorwaarden bij bemiddelingsovereenkomst met Kracht bij Massa, KbM

Nadere informatie

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop

Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Procesbeschrijving Punch out aansluiting DigiInkoop Versie 1.1 Datum 28 mei 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer 1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel Beheer DigiInkoop

Nadere informatie

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders

Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders Handleiding autorisatie Zaken Doen DUO.nl Versie voor beheerders DUO Versie 1.1 13 januari 2016 Inhoud 1. AUTORISATIE 3 2. AANSTELLEN BEHEERDER 4 2.1 SCHEMATISCHE WEERGAVE 4 2.2 REGISTRATIEPROCES BIJ ENTREE

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12

Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Aanvraag Beroepsgebonden Certificaten RA en AA v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u een Beroepsgebonden Certificaat aanvragen bij CreAim. Belangrijk: lees eerst de bijgevoegde toelichting

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk:

Straat en huisnummer. het afsluiten van een overeenkomst, te weten: het lidmaatschap van een vereniging of brancheorganisatie, namelijk: Zie punt 1 toelichting voor het invullen van dit formulier; 1 Invullen door Aanvrager 1.1 Gegevens van de rechtspersoon die de VOG verlangt Bedrijfsnaam Naam rechtspersoon en Kvk-Inschrijvingsnummer Vestigingsadres

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12

Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Registratieformulier PKIoverheid Certificaatbeheerders v1.12 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 7.0 22 november 2014 Versiebeheer Versie Naam Datum

Nadere informatie

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen Algemene afspraken: Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Status aanvraag: Alle communicatie

Nadere informatie

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl.

De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik Markt Proces Model Leveranciersmodel Versie 6.0 7 Maart 2012 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten?

Wat moet u doen om te kunnen deelnemen aan het electronisch aanvragen van uitvoercertificaten? CIRCULAIRE EIEREN VLEES VEE nummer : 88/2005 datum : 27 december 2005 onderwerp : Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Electronisch aanvragen van uitvoercertificaten Op dit moment is het alleen

Nadere informatie

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders

Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Handleiding SOOB Subsidiepunt voor opleiders Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Begrippenlijst... 4 3. Inloggen... 5 4. Opleidingen registreren... 6 5. De aanvraag namens het bedrijf voorbereiden... 7

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005

BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 BESLUIT OPGAVE BEDRIJFSGEGEVENS OP ELEKTRONISCHE WIJZE (PPE) 2005 Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 september 2005, houdende vaststelling van bepalingen omtrent opgave

Nadere informatie

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan.

ONLINE DEKMELDINGEN. geboorte en nestregistratie. Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie Dit document beschrijft hoe online melding van een dekking, geboorte en nest kan worden gedaan. E.R. Moll 1-10-2012 ONLINE DEKMELDINGEN geboorte en nestregistratie

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL

HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL premie- en inningssystematiek HANDLEIDING SELFSERVICE WERKGEVERS PORTAL Het controleren van uw gegevens in SWP U ontvangt deze handleiding namens bpfbouw en de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector.

Nadere informatie

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

Aansluit Document Squip Pay

Aansluit Document Squip Pay Aansluit Document Squip Pay Geachte klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag bij Squip-pay.nl. In dit Aansluit document vindt u drie overeenkomsten. Eén voor de aanschaf van de automaat, één voor de service

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Aanmeldingsprocedure 2012

Aanmeldingsprocedure 2012 Aanmeldingsprocedure 2012 SKIA - Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling M: +31-(0)6-11600899 I: www.skia-eu.org T: +31-(0)85-2737920 Kvk: 18081724 E: secretariaat@skia-eu.org Rabobank: 10.27.28.860

Nadere informatie

Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A. 1 Contactgegevens Naam/voorletters* Geslacht M V

Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A. 1 Contactgegevens Naam/voorletters* Geslacht M V Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij voorkeur

Nadere informatie

de aan de website van Stipezo gekoppelde database opname van persoonsgegevens in de database

de aan de website van Stipezo gekoppelde database opname van persoonsgegevens in de database Algemeen Artikel 1 Definities en begrippen In het kader van dit reglement wordt verstaan onder: Stipezo: Database: Registratie: Geregistreerde: Geregistreerde gegevens: Website: Stipezo-lid: Categorie:

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst van BRUGEL betreffende de klacht die u hebt ingediend tegen Z en SIBELGA Geachte heer, Wij hebben uw klacht tegen Z en SIBELGA onderzocht.

Nadere informatie

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

DPM Mutatie- & meetprocessen - GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Programmabureau Marktmodel (PBM) Detailprocesmodellen Mutatie- & meetprocessen GEGEVENSUITWISSELING Versie 4.0 25 januari

Nadere informatie

Opzeggen Abonnement v1.15. Domein Organisatie

Opzeggen Abonnement v1.15. Domein Organisatie Opzeggen Abonnement v1.15 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u uw abonnement op de Certificatiedienstverlening van KPN opzeggen. Voor de gewenste ingangsdatum van de opzegging dient u

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP)

Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Plan van Aanpak beschikbaar stellen broncode Basisregistratie Personen (BRP) Samenvatting De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in de Tweede Kamer toegezegd de broncode

Nadere informatie

Als er een probleem is met uw levering.

Als er een probleem is met uw levering. Als er een probleem is met uw levering. Het kan helaas voorkomen dat er een probleem is uw levering. Dat is uiteraard vervelend en moet worden opgelost. Door u keuze voor SAFE kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk

Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk Algemene voorwaarden Qshops Keurmerk De leden van Qshops Keurmerk (Qshops.org) houden zich aan de gedragscode die door onze organisatie is opgesteld. Meer informatie over de gedragscode vindt u op onze

Nadere informatie

Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw

Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw Overdrachtsformulier grondwateronttrekking landbouw Het bestuur van Waterschap Peel en Maasvallei moet op de hoogte zijn van de overdracht van bestaande onttrekkingsinrichtingen en/of onttrekkingsputten

Nadere informatie

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw

Zakelijke Relatie - Aanmaak nieuw Een zakelijke relatie wordt aangemaakt als: - een bedrijf klant gaat worden, bijvoorbeeld een eenmanszaak van een klant of het bedrijf van een klant die DGA is van het bedrijf; - met een bedrijf zaken

Nadere informatie

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of

Privé berichten Elektronische berichten die een medewerk(st)er niet uit hoofde van zijn of haar functie ontvangt of CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR70878_1 25 november 2015 E-mail protocol Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Informatiecode Elektriciteit en Gas

Informatiecode Elektriciteit en Gas Informatiecode Elektriciteit en Gas Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 12b, eerste lid van de Gaswet Disclaimer Dit document bevat de doorlopende

Nadere informatie

Vergunningaanvraag Banieren

Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag Banieren Vergunningaanvraag voor het (laten) plaatsen van banieren in de gemeente Utrecht Voor het in behandeling nemen van deze vergunningaanvraag bent u leges (vrij van BTW) verschuldigd.

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel

STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel Marktprocesmodel Mutatie- & meetprocessen Versie 9.0 9 december 2015 Versiebeheer Versie Naam Datum Status Distributie 0.1

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s

K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Onderwerp Kenmerk 11-0775 Dossiernummer 12 Klachtenreglement Deelnemers Aan College van Bestuur CC Van Lenny van Kempen Datum 4 oktober 2011 K l a c h t e n r e g l e m e n t D e e l n e m e r s Klachtenreglement

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT VERGUNNINGAANVRAAG VOOR HET (LATEN) PLAATSEN VAN EEN BEWEGWIJZERING - / INFORMATIE OBJECT IN DE GEMEENTE UTRECHT (aanvraagformulier ; versie 1 augustus 2006) Aan: Stadswerken Gebruik Openbare Ruimte Bureau

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV

AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV AANVRAAGFORMULIER (BEROEPS-) AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING LEDEN NGTV ALGEMENE BEDRIJFSGEGEVENS Relatienummer KvK-nummer Bedrijfsnaam Rechtsvorm Adres Postcode / plaats Datum van vestiging Website Contactpersoon

Nadere informatie

PKIoverheid v1.10. Domein Organisatie

PKIoverheid v1.10. Domein Organisatie Verwijderingsformulier Certificaatbeheerders PKIoverheid v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie

code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie code NVWA_WIEP_004 versie 01 ingangsdatum 04-08-2014 pag. 1 van 8 Goedkeuring Versie datum 01 20-05-2014 Wijzigingen ten opzichte van eerdere versie Deze instructie is de omzetting van de IB-SPEC-22 door

Nadere informatie

Privacyreglement Verwerking Persoons- en Paardgegevens KNHS

Privacyreglement Verwerking Persoons- en Paardgegevens KNHS Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement worden de navolgende begripsbepalingen gebruikt. 1.1. Registratie: de afdeling Ledenservice van de. 1.2. Houder: het Federatiebestuur. 1.3. Beheerder: de manager

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 8 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Instructie LRKP. Opschorten beslistermijn op aanvraag exploitatie. Januari 2016 Versie 16.1.1

Instructie LRKP. Opschorten beslistermijn op aanvraag exploitatie. Januari 2016 Versie 16.1.1 Instructie LRKP Opschorten beslistermijn op aanvraag exploitatie Januari 2016 Versie 16.1.1 Inhoudsopgave 1 Opschorting... 3 1.1 De aanvraag is niet compleet... 3 1.2 Opschorten beslistermijn met instemming

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

DWF Handleiding voor Teams

DWF Handleiding voor Teams Downloaden De app kan gedownload worden in de Appstore en de Playstore door te zoeken op sportlinked of via www.sportlinked.nl. Registreren Nadat de applicatie is gedownload en geïnstalleerd kan de gebruiker

Nadere informatie

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 812547. Aanvraag dijkversterking Spui Oost. Ingediend op 16-04-2013.

Aanvraaggegevens. Ingediende aanvraag/melding. Aanvraagnummer 812547. Aanvraag dijkversterking Spui Oost. Ingediend op 16-04-2013. Gegevens bevoegd gezag Referentienummer Datum ontvangst Formulierversie Aanvraaggegevens Ingediende aanvraag/melding Aanvraagnummer 812547 Aanvraagnaam Uw referentiecode Aanvraag dijkversterking Spui Oost

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING

AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING AANVRAAGFORMULIER HUISBEWARING Adres waarvoor de huisbewaring wordt aangevraagd Naam:.. Straatnaam:. Huisnummer:... Postcode: Plaats: Email:. Telefoonnummer(s). Pag 1 van 9 pag. aanvraagformulier huisbewaring

Nadere informatie

2) Gegevens Certificaatbeheerder(s) In bijlage A kunnen de gegevens van de te verwijderen Certificaatbeheerder(s) worden ingevuld.

2) Gegevens Certificaatbeheerder(s) In bijlage A kunnen de gegevens van de te verwijderen Certificaatbeheerder(s) worden ingevuld. Verwijderingsformulier Certificaatbeheerders PKIoverheid v1.10 Domein Organisatie Met behulp van dit formulier kunt u, namens de hieronder genoemde Abonnee, binnen het Domein Organisatie van de PKI voor

Nadere informatie

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl).

aparte reglementen inzake bezwaar en beroep (zie daartoe onze website: www.deletselschaderaad.nl). Klachtenprocedure 1 Het kan voorkomen dat u, om welke reden dan ook, niet tevreden bent over de diensten of dienstverlening van De Letselschade Raad. De Letselschade Raad kent daarvoor een klachtenprocedure

Nadere informatie

Incassomachtigen. voor bedrijven

Incassomachtigen. voor bedrijven Incassomachtigen voor bedrijven Voor de zakelijke markt kennen we twee soorten machtigingen: de Euro-incassomachtiging en de Bedrijven Euro-incassomachtiging. Deze machtigingen kunnen zowel op papier als

Nadere informatie

Online zelfregistratie

Online zelfregistratie Online zelfregistratie Het nieuwe zelfregistratieproces maakt het voor u als aspirant ABO nog eenvoudiger om u te registreren en een eigen business te gaan bouwen. U kunt zelf uw registratie starten op

Nadere informatie