Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Advanced Life Support.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Advanced Life Support."

Transcriptie

1 Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Advanced Life Support. Deze regeling heeft tot doel de rechten en plichten van het instituut welke de certificering afgeeft en de rechten en plichten van de te certificeren instelling èn deelnemer vast te leggen. I II In deze regeling wordt verstaan onder: - Het certificerende instituut: het instituut wat het certificaat afgeeft t.w. Care Training Group - De te certificeren instelling: een algemeen, danwel academisch ziekenhuis, danwel een onderneming met een zelfstandige medische dienst - De trainer/instructeur: een persoon die voor of namens de instelling/ onderneming een training Advanced Life Support verzorgt - Advanced Life Support: het geheel van handelingen behorend bij het starten, onderhouden en beëindigen van een volledige Advanced Life Support procedure. Doel registratie en certificering: Het bewaken en borgen van de kwaliteit van Advanced Life Support onderwijs volgens de geldende richtlijnen. III Certificering: Certificering vindt plaats onder de volgende voorwaarden: - De trainer/instructeur heeft een trainer/instructeurs opleiding Advanced Life Support gevolgd van tenminste 28 uren. - De trainer/ instructeur heeft in het jaar van de gevolgde opleiding tenminste 3 trainingen zelfstandig* gegeven, waarvan tenminste één training onder supervisie van het betreffende opleidingsinstituut. - De trainer/ instructeur heeft na het jaar van de gevolgde opleiding tenminste 4 trainingen per jaar zelfstandig* gegeven,waarvan tenminste één training onder supervisie van het betreffende opleidingsinstituut. - De trainer/instructeur heeft een dienstverband met de te certificeren instelling/ onderneming. - De trainer/ instructeur is werkzaam op de afdeling: I.C., C.C., M.C., S.E.H., Anesthesie en/of OK, bij een dienstverband van tenminste 60% of heeft een dienstverband met de onderneming binnen de medische dienst van tenminste 60% - De te certificeren instelling/onderneming heeft een aparte ruimte en middelen voor Advanced Life Support onderwijs. - Het Advanced Life Support onderwijs dient gegeven te worden aan de hand van de geldende richtlijnen - Er is een protocol Advanced Life Support aanwezig - Het onderwijs wordt gegeven volgens de verdeling van tenminste 1:3 (zie bijlage IV: lesindeling en toetsing) - Er is een regeling die voorziet in een bij/nascholingtraject voor wat betreft hercertificering * mogelijk in combinatie met een collega trainer. IV V VI Inhoud trainer/instructeurs opleiding Advanced Life Support De gevolgde trainer/instructeurs opleiding heeft tenminste de onderstaande onderdelen omvat: - De theorie over Basic- en Advanced Life Support van tenminste 4 uren - het intrainen en beheersen van de bij de Basic- en Advanced Life Support behorende (deel)vaardigheden van tenminste 5 uren - didactische aspecten met oefeningen over het lesgeven van tenminste 7 uren - het zelf lesgeven, inclusief toetsing en het volgen van tenminste 6 lesonderdelen van tenminste 7 uren - de bij de training behorende voorbereidingen van tenminste 3 uren - toetscriteria en toetsing van tenminste 2 uren - een regeling met betrekking tot supervisie Termijn certificering Certificering wordt verleend voor de duur van ten hoogste 2 kalenderjaren. Hercertificering Na twee kalenderjaren wordt een hercertificatie verleend indien er voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld onder III.

2 VII Verzoek tot certificering: Via het secretariaat van CTG kan een aanvraag worden ingediend. U ontvangt een vragenlijst voor certificering A.L.S. onderwijs. Care Training Group Noordenweg 24 N 2984 AG Ridderkerk Tel: Fax: VIII Intrekking certificering: De eerder verleende certificering wordt ingetrokken indien: - op verzoek van de instelling/deelnemer - indien niet meer voldaan is aan de voorwaarden genoemd onder III - bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst trainer - dwingende redenen, danwel overtreding van de huidige wet/regelgeving. IX X XI XII Bezwaar: Indien certificering niet verkregen, geweigerd danwel ingetrokken wordt, kan de instelling/ trainer instructeur tegen de beslissing bezwaar maken bij Care Training Group. Hiertoe dient de instelling een schriftelijk bezwaarschrift bij Care training Group in te dienen wat in elk geval bevat: - naam betreffende instelling - de omschrijving en gronden van het bezwaar - eerdere correspondentie met betrekking tot het bezwaar Voorafgaand aan het bezwaar verplichten belanghebbenden zich eerst in onderling overleg het geschil onderling op te lossen Care Training Group verplicht zich om, binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van het bezwaar, de instelling schriftelijk te informeren over de beslissing aangaande het bezwaar. Hiertoe richt Care Training Group zich tot een advisory board. Gebruikersrecht certificering Uitingen met betrekking tot deze certificering mogen uitsluitend door individuele trainers gedaan worden indien: - de activiteiten waarbinnen deze uitingen gedaan worden gerelateerd zijn aan reanimatieonderwijs - de uitingen gedaan worden in relatie met de gecertificeerde instelling - de certificering nodig is in verband met een C.V. Inwerkingtreding: Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2006, en heeft een geldigheidsduur van 2 jaren. De regeling wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij er aanleiding bestaat de regeling te herzien. In dat geval wordt iedere gecertificeerde instelling uiterlijk 2 maanden voor de verlenging schriftelijk geïnformeerd over de herziening. Kosten voor certificering: De kosten voor certificering zijn als volgt: Audit van volledige trainingsprogramma 325,- Supervisie per dagdeel per trainer 375,- Afgifte certificaat en registratie database 175.-

3 I Bijlage: Inhoud trainer/instructeurs opleiding advanced life support: Conform richtlijnen 2006 Het gevolgde onderwijs heeft tenminste omvat: Theorievorming: - bewustzijnscontrole - herkenning bewusteloosheid - oorzaken circulatiestilstand - consequenties van circulatiestilstand - vrijmaken van ademweg - heimlich manoeuvre - het stellen van de juiste diagnose - stabiele zijligging - de juiste alarmeringsprocedure - controle ademhaling - mond over mond beademing - beademing met pocket mask - beademing met Self Inflating Bag - beademing met 2 technieken - toedienen van thoraxcompressies - bepalen van aanwezige output - de verschillen tussen monofasische- en bifasische defibrillatoren - aanleggen van een continue bewaking (hartritme) - Opbouw van het E.C.G. (standaardafleiding I,II en III) - Infusietechniek / vochttherapie - Intubatie-procedure - Gebruik van O 2 - Farmacotherapie - Het werken volgens protocol - Tijdregistratie - Continuïteit van procedure - Reversibele en behandelbare oorzaken. - De Post resuscitatie fase Praktisch onderwijs: - het tenminste 2 minuten foutloos kunnen masseren - het tenminste 4 minuten foutloos kunnen beademen - herkenning van supraventriculaire en ventriculaire ritmestoornissen - herkenning van geleidingsstoornissen - herkenning van asystolie en ventrikelfibrilleren - het aanleggen van een bewakingselektrocardiogram in tenminste 2 afleidingen - uitvoering van de Quicklook - het bepalen van wel of geen output - bepaling van pulseless electrical activity - Intraveneuze perifere toegang - Intra-ossale toegang - Endotracheale toegang - Toedienen van farmaca - Vochttherapie - Het werken volgens een protocol - Het starten en onderhouden van een ALS procedure conform V.F. - Het starten en onderhouden van een ALS procedure conform Non V.F. - Het starten en onderhouden van een ALS procedure conform asystolie - Het starten en onderhouden van een ALS procedure conform P.E.A. - Participatie in tenminste 4 casuïstieken / scenario s

4 Didactisch onderwijs: Theorie èn praktijk - de kernelementen van onderwijs - Werkvormen - Het werken met PowerPoint - Leerinhouden - Mediagebruik (overhead, laptop/beamer) - Intrinsieke en extrinsieke motivatoren - het maken van een of meerdere lesdoelen - toetsing van lesdoelen - (leer)kenmerken en leerstijlen van studenten - Inschatting van de beginsituatie - het geven van onderwijs aan de hand van competenties - het model van Johari + toepassing - herkenning van ladder of inference - verbale en non-verbale communicatie - ankerpunten; wat zijn dat? - verschillende leerstijlen: model van Kolb et al. - het geven van een presentatie als lesonderdeel - het geven van een demonstratie als lesonderdeel - lesvoorbereiding: lesinhoud & literatuur - bijblijven in de les: gebruik van internet, databanken, etc. - het ontwerpen van een lesopzet - lesindeling en toetsing - het geven en ontvangen van feedback - het bereiken van een doelstelling - het k.i.s.s. en k.i.p. principe - het maken en werken met casuïstieken/ scenario s - troubleshooting manikin - proces en productcontrole - evaluatie product en proces - het geven van een volledige les* * mogelijk in combinatie met een collega trainer.

5 II Bijlage: Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding: trainer/instructeurs opleiding advanced life support: De theorie omvat: Bewustzijnscontrole + herkenning bewusteloosheid - kenmerken van bewusteloosheid - objectiveren van bewusteloosheid Vrijmaken van ademweg - anatomische/ fysiologische beperkingen van mechanische adembeweging - oorzaken van obstructie - het opheffen van mogelijke oorzaken welke leiden tot obstructie - contra-indicaties van opheffing via manipulaties met het hoofd/ keel Heimlich manoeuvre - toepassen van drukverhoging - staand, zittend en liggend Het stellen van de juiste diagnose - richtlijn protocol B.L.S./A.L.S. - het handelen bij twijfel Stabiele zijligging - indicatie, contra-indicatie - de juiste stabiele zijligging De juiste alarmeringsprocedure - zowel buiten als binnen de instelling/onderneming - de logistieke procedure van de instelling/onderneming na alarmering Controle ademhaling - d.m.v. kijken, luisteren, voelen Controle beademing: - door middel van: thoraxbeweging, symmetrie, kleur patiënt en buikbeweging - voelbare weerstand bij inblazen, - voelbare weerstand in de ballon / Self inflating Bag/ Waters-set Beademen en beademing - het beademen via de mond over mond methode - het beademen met behulp van de Pocket mask - het beademen met behulp van de Self Inflating Bag: - Standaard Bag - Smart-Bag - het beademen met behulp van de Waters-set - beademing met 2 technieken: - C techniek - Top-down techniek Toedienen van thoraxcompressies - houding reanimist - positie armen/handen - plaatsbepaling - diepte - frequentie - regelmaat - verhouding compressie/decompressie - complicaties bij het masseren Bepalen van de aanwezigheid van output - controle pulsaties aan art. carotis De verschillen tussen monofasische- en bifasische defibrillatoren - principe van defibrillatie - hoeveelheden energie (J) - het monofasische principe - het bifasische principe - soorten defibrillatoren

6 Aanleggen van een continue bewaking (hartritme) beeld - opbouw van het E.C.G. (afleiding I,II en III) - aflezen en juiste interpretatie van het beeld Infusietechniek / vochttherapie - plaats van het infuus - gebruik van verschillende soorten naalden - aanpriktechniek - aansluiten en fixatie - snelheden van toediening Intra-ossale techniek/ vochttherapie - plaats van de naald/ BIG - voorzorgsmaatregelen - inschiettechniek - aansluiten en fixatie - snelheden van toediening - de verschillen in samenstelling en opname in circulatie van: - kristallijnen - colloïdalen - overige middelen/ farmaca Intubatie-procedure/ endotracheale toegang - plaats in het protocol - indicatiestelling - het gebruik van de laryngoscoop - tubes: welke soort, maten en lengte - gebruik hulpmiddelen - inbrengen en plaatsen op de juiste manier van een tube, assistentie en fixatie - controles correcte positionering - mogelijke alternatieven bij inbrengen, plaatsing, en fixatie Gebruik van O 2 tijdens beademing - indicatie - zuurstof als medicament - contra-indicatie, bijwerking en gevaren - toedieningwijze(n) - hoeveelheden en flowinstelling - berekenen van tijd (bij gebruik van fles) Farmacotherapie - gebruikte farmaca vanuit de richtlijnen en vanuit protocol instelling - toedieningswijze(n) - indicatie, contra-indicatie, werking, bijwerking, complicaties bij gebruik Het werken volgens protocol - procesmanagement en leiderschap Tijdregistratie - het registreren van de verschillende tijden: - cycli, inbrengen infuus, intubatie-procedure, het wisselen van hulpverlener, etc. Continuïteit van procedure - verantwoordelijkheden, tijdsbewaking en procesmanagement Het maken van een casus / scenario - criteria waaraan een casus moet doen - tijdsbewaking van de casus - reflectie/evaluatieve aspecten van de casus Reversibele en behandelbare oorzaken - 4 x H - 4 x T - De benadering volgens ESTHER De postresuscitatie fase - bewaking en overname van vitale functies - actieve temperatuurregulatie, gecontroleerde hypothermie - bewaking van de o.a. de Ph en bloedsuikers - behandeling primaire oorzaak

7 III Bijlage: Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding: trainer/instructeurs opleiding advanced life support: De praktijk omvat: Het tenminste 2 minuten foutloos kunnen masseren: criteria: - houding reanimist - positie handen/armen - plaatsbepaling - diepte compressies - frequentie per minuut - regelmaat van de compressies - verhouding compressie/ decompressie Het tenminste 4 minuten foutloos kunnen beademen Criteria voor mond over mond beademing/ beademing met Pocket Mask: - hygiënische aspecten - aansluiting, lekkage - uitputtend beademen - controle effectiviteit Criteria voor beademing met Self Inflating Bag / Waters-set: - keuze kap/masker - opbouw Self Inflating Bag / Waters-set - aansluiten van zuurstof - aansluitingen - hoeveelheid volume - ventielregeling - knijpkracht (Smart-Bag) - controle effectiviteit Herkenning van supraventriculaire en ventriculaire ritmestoornissen - herkenning atriale ritmestoornissen met mogelijke oorzaak en directe gevolgen - herkenning a-v junction ritmestoornissen met mogelijke oorzaak en directe gevolgen - herkenning ventriculaire ritmestoornissen met mogelijke oorzaak en directe gevolgen Herkenning van geleidingsstoornissen - 1 e, 2 e (twee typen) en 3 e graads A-V blok met mogelijke oorzaak en directe gevolgen Herkenning van asystolie en ventrikelfibrilleren Herkenning P.E.A Het aanleggen van een bewakingselektrocardiogram in tenminste 2 afleidingen - plaats en positie van de aanhechtpunten - met behulp van 3 en 5 aderige kabel Uitvoering van de Quicklook - plaatsing defipads/gelpads - juiste wijze van fixatie - juiste plaatsing en druk paddles - instelling defibrillator - veiligheidsaspecten - aflezen beeld en de relatie met klinische verschijnselen - trouble shooting Het bepalen van output - aan de hand van pulsaties aan arteria carotis - aan de hand van de arteria femoralis Bepaling van pulseless electrical activity - aan de hand van ritmebepaling en controle van pulsaties Intraveneuze perifere toegang - protocollaire benadering - plaatsbepaling - techniek van inbrengen en controle - aansluiting aan systeem - fixatie

8 Intra-ossale toegang - protocollaire benadering - plaatsbepaling en positionering apparaat - inbrengtechniek en controle - aansluiten van het systeem - fixatie -toediening van vloeistof en farmaca Endotracheale toegang/ Intubatie-procedure - het treffen van de juiste voorbereidingen - keuze van de juiste tube: lengte en diameter - gebruik van de laryngoscoop - het (laten) assisteren - het a-vue brengen van de stembanden - het a- traumatisch plaatsen van de tube - het opblazen van de cuff - het controleren of de tube correct geplaatst is (parameters) - het fixeren van de tube - beademen tijdens het masseren Toedienen van farmaca - het op de juiste wijze toedienen van de in het protocol genoemde farmaca - herkenning van (acute) complicaties Vochttherapie - aansluiten op het systeem/ infuus van de voorgeschreven infusievloeistof Het werken volgens een protocol: - het starten en onderhouden van een ALS procedure conform V.F. - het starten en onderhouden van een ALS procedure conform Non V.F. - het starten en onderhouden van een ALS procedure conform asystolie - het starten en onderhouden van een ALS procedure conform P.E.A. (4 x H en 4 x T). Participatie in tenminste 4 casuïstieken / scenario s - met verschillende taken/rollen in elk scenario

9 IV Bijlage: Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding: trainer/instructeurs opleiding advanced life support: De didactiek/didactische aspecten omvat: Dit gedeelte beschrijft zowel de theoretische benadering als de praktische oefeningen: Het begrip onderwijs: - begripsvorming van onderwijs - leerinhouden - verschillende mogelijke werkvormen - toetsing Het werken met PowerPoint - maken van een presentatie - werking p.c. en beamer - technische criteria voor presentatie Mediagebruik - powerpoint - overhead - flip-over - maken van beeldverbindingen - criteria voor effectieve presentatie Het maken van (een of) meerdere lesdoelen - lesdoelen op verschillende niveaus - beschrijving in gedrag - toetsing van het lesdoel Intrinsieke en extrinsieke motivatoren - anticipatie op intrinsieke en extrinsieke motivatoren Leerkenmerken van student - leerstijl volgens Kolb (of anderen) - anticipatie op bepaalde leerstijl Competenties: - kennis van gevraagde competenties - kennis van de aanwezige competenties - overbrugging (indien nodig) Johari Model - 4 vlakken van model - toepassing in studiegroep Ladder of inference - van indruk naar conclusie The elevator talk - motivatieoefeningen Verbale en non-verbale communicatie - invloed van verbaal en non verbale communicatie Ankerpunten; - specifieke ankerpunten van elke student Het geven van een presentatie - zelfstandig - feedback Het geven van een demonstratie Het ontwerpen en maken van een lesopzet - criteria voor lesopzet Lesindeling en toetsing - indeling van een les (1 deel theorie en 3 delen praktijk) met daarbij behorende toetsing Het geven en ontvangen van feedback - feedback geven en ontvangen Het k.i.s.s. en k.i.p. principe Het maken en werken met casuïstieken/ scenario s Troubleshooting manikin Proces en productcontrole - vaste criteria Evaluatie product en proces Het geven van een volledige les

Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen

Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen . Reader Basale & specialistische reanimatie voor volwassenen en kinderen Volgens de richtlijnen NRR 2010 Versie september 2012 Voorwoord Deze reader is een samenbundeling van de richtlijnen voor reanimatie

Nadere informatie

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC

NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC NRR Cursusreglement Opleidingen in de specialistische reanimatie ILS, ALS, EPLS, NLS en GIC Nederlandse Reanimatie Raad Oktober 2013 Inleiding Het uniformeren van de opleidingen en het verbeteren van de

Nadere informatie

Specialistische Reanimatie

Specialistische Reanimatie Reader Specialistische Reanimatie St. Antonius Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Het beleid in het ziekenhuis 2.1 Het reanimatiebeleid 4 2.2 Doelgroep reanimatietrainingen 5 2.3 Inschrijving 5

Nadere informatie

SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES. op de Spoedeisende Hulp

SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES. op de Spoedeisende Hulp SYSTEMATISCHE BENADERING van SPOEDSITUATIES en REANIMATIES op de Spoedeisende Hulp W.Vonkeman en M.Oosterloo SEH-artsen KNMG UMC Groningen 2 e druk, november 2011 1 Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1 Voorwoord

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Wet BIG en medisch rekenen

Wet BIG en medisch rekenen en medisch rekenen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Afdeling HRD Polanerbaan 2 3447 GN WOERDEN tel. : 0348-427361 e-mail : Laatste verwerking: donderdag 11 augustus 2011 2 INHOUDSOPGAVE De Wet BIG 4 Schema s 8

Nadere informatie

Accreditatiereglement bij- en nascholing behorende bij de NIP (her)registratieregelingen van de Sector Arbeid & Organisatie NIP

Accreditatiereglement bij- en nascholing behorende bij de NIP (her)registratieregelingen van de Sector Arbeid & Organisatie NIP Accreditatiereglement bij- en nascholing behorende bij de NIP (her)registratieregelingen van de Sector Arbeid & Organisatie NIP Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen p.1 Hoofdstuk 2: Accreditatiecommissie

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals

Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals Specialistische reanimatie van kinderen - met de basale reanimatie van kinderen door medische professionals 68 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Dit hoofdstuk bevat de

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010

SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 SAMENVATTING NIEUWE ERC-GUIDELINES FOR RESUSCITATION 2010 European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Ref: Resuscitation (2010) Prof Dr. S. H-Idrissi 1 1. INLEIDING De Europese richtlijnen

Nadere informatie

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR

BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek. Versie 8.2, Juli 2014. Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1

Reglement Keurmerk Transport & Logistiek. Versie 8.2, Juli 2014. Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1 Reglement Keurmerk Transport & Logistiek Versie 8.2, Juli 2014 Reglement Keurmerk Transport & Logistiek, versie 8.2, juli 2014 1 Reglement voor de toekenning van het Keurmerk Transport & Logistiek Publicatie

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling opleiding Business School Nederland Versie: 1402 Vastgesteld door de directie van Business School Nederland. Deze versie treedt in werking op 1 september 2014. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. 23022 29 november 2012 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. BIJLAGE 2, BEHOREND BIJ DE MINISTERIELE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE

Nadere informatie

Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8

Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8 Reglement (her)erkenningen College Zorg Opleidingen 2015 Delen Artikelen Pagina Deel A: Algemeen A1: Inleiding 3 A2: Algemene bepalingen 4 A3: Reikwijdte 7 A4: Vertrouwelijkheid en objectiviteit 8 Deel

Nadere informatie

Certificatiereglement QualityMasters

Certificatiereglement QualityMasters Certificatiereglement QualityMasters Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 2014-03-04 Certificatiereglement QualityMasters

Nadere informatie

Versie 4. Titel Reanimatie volwassenen. Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren ()

Versie 4. Titel Reanimatie volwassenen. Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren () Versie 4 Titel Reanimatie volwassenen Autorisator M.J. Van de Wiel - Nugteren () Beoordelaars Dr. K.M. Akkerhuis, Cardioloog, Medisch Coördinator ICCU Drs. P.C. Gerritsen, anesthesioloog-intensivist IC

Nadere informatie

Certificatiereglement

Certificatiereglement Certificatiereglement TÜV Nederland QA B.V. Versie 1.2 d.d. 29-06-2011 Alle kopieën van dit certificatiereglement zijn onbeheerde kopieën. De actuele versie is gepubliceerd via de website www.tuv.nl. Deze

Nadere informatie

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling

Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen Convenant digitale beeld- en verslaguitwisseling REGIONAAL, RADIOLOGIE, PRIVACY Digitale beelduitwisseling, afspraken tussen zorginstellingen

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten 1/35 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC Mobiel Internet Dienstverleners Netsize KPN Callfactory CM Telecom Telefuture Target

Nadere informatie

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten

Gedragscode voor Betaalde. Mobiel Internet diensten Gedragscode voor Betaalde Mobiel Internet diensten 1/35 DEELNEMENDE PARTIJEN Operators Vodafone KPN T-Mobile Tele 2 UPC Mobiel Internet Dienstverleners Netsize KPN Callfactory CM Telecom Telefuture Target

Nadere informatie

zoals bedoeld in de Kaderregeling psychologenregisters NIP (hoofdstuk IX);

zoals bedoeld in de Kaderregeling psychologenregisters NIP (hoofdstuk IX); Accreditatiereglement bij- en nascholing ten behoeve van (her)registratieregeling Psycholoog Mediator NIP Hoofdstuk I: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: aanvrager: een

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van kinderen

Specialistische reanimatie van kinderen Specialistische reanimatie van kinderen Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen specialistische reanimatie van kinderen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Richtlijn simulatie teamtraining

Richtlijn simulatie teamtraining Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, maart 2011 Vol. 30, nr. 1, Suppl. 1, p. 3-10 Richtlijn simulatie teamtraining C.R.M.G. Fluit,T.P.F.M. Klaassen Voorwoord De opdracht tot het ontwerpen van een In VIVO

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1.1 Certificeren 1.1.1 Erkenning Raad voor Accreditatie De certificering wordt in overeenstemming met de norm EN 45011 verricht door een certificatie-instelling

Nadere informatie

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent

Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Erkenningsregeling cursus Preventieassistent Uitvoerende organisatie: Calibris Contract Runnenburg 34 3981 AZ BUNNIK Versie 2, november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De cursus Preventieassistent

Nadere informatie

ALGEMENE EISEN BAROMETER CERTIFICATIESCHEMA DUURZAAM TERREINBEHEER. behorende bij het. 1 maart 2015. Datum van ingang: Herziening per: 1 maart 2016

ALGEMENE EISEN BAROMETER CERTIFICATIESCHEMA DUURZAAM TERREINBEHEER. behorende bij het. 1 maart 2015. Datum van ingang: Herziening per: 1 maart 2016 ALGEMENE EISEN behorende bij het BAROMETER CERTIFICATIESCHEMA DUURZAAM TERREINBEHEER Datum van ingang: Herziening per: Vastgesteld door: Code: 1 maart 2015 1 maart 2016 SMK AEB 12 / BDT 15 Publicatie van

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (versie 19 maart 2012) TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie