Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Advanced Life Support.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Advanced Life Support."

Transcriptie

1 Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Advanced Life Support. Deze regeling heeft tot doel de rechten en plichten van het instituut welke de certificering afgeeft en de rechten en plichten van de te certificeren instelling èn deelnemer vast te leggen. I II In deze regeling wordt verstaan onder: - Het certificerende instituut: het instituut wat het certificaat afgeeft t.w. Care Training Group - De te certificeren instelling: een algemeen, danwel academisch ziekenhuis, danwel een onderneming met een zelfstandige medische dienst - De trainer/instructeur: een persoon die voor of namens de instelling/ onderneming een training Advanced Life Support verzorgt - Advanced Life Support: het geheel van handelingen behorend bij het starten, onderhouden en beëindigen van een volledige Advanced Life Support procedure. Doel registratie en certificering: Het bewaken en borgen van de kwaliteit van Advanced Life Support onderwijs volgens de geldende richtlijnen. III Certificering: Certificering vindt plaats onder de volgende voorwaarden: - De trainer/instructeur heeft een trainer/instructeurs opleiding Advanced Life Support gevolgd van tenminste 28 uren. - De trainer/ instructeur heeft in het jaar van de gevolgde opleiding tenminste 3 trainingen zelfstandig* gegeven, waarvan tenminste één training onder supervisie van het betreffende opleidingsinstituut. - De trainer/ instructeur heeft na het jaar van de gevolgde opleiding tenminste 4 trainingen per jaar zelfstandig* gegeven,waarvan tenminste één training onder supervisie van het betreffende opleidingsinstituut. - De trainer/instructeur heeft een dienstverband met de te certificeren instelling/ onderneming. - De trainer/ instructeur is werkzaam op de afdeling: I.C., C.C., M.C., S.E.H., Anesthesie en/of OK, bij een dienstverband van tenminste 60% of heeft een dienstverband met de onderneming binnen de medische dienst van tenminste 60% - De te certificeren instelling/onderneming heeft een aparte ruimte en middelen voor Advanced Life Support onderwijs. - Het Advanced Life Support onderwijs dient gegeven te worden aan de hand van de geldende richtlijnen - Er is een protocol Advanced Life Support aanwezig - Het onderwijs wordt gegeven volgens de verdeling van tenminste 1:3 (zie bijlage IV: lesindeling en toetsing) - Er is een regeling die voorziet in een bij/nascholingtraject voor wat betreft hercertificering * mogelijk in combinatie met een collega trainer. IV V VI Inhoud trainer/instructeurs opleiding Advanced Life Support De gevolgde trainer/instructeurs opleiding heeft tenminste de onderstaande onderdelen omvat: - De theorie over Basic- en Advanced Life Support van tenminste 4 uren - het intrainen en beheersen van de bij de Basic- en Advanced Life Support behorende (deel)vaardigheden van tenminste 5 uren - didactische aspecten met oefeningen over het lesgeven van tenminste 7 uren - het zelf lesgeven, inclusief toetsing en het volgen van tenminste 6 lesonderdelen van tenminste 7 uren - de bij de training behorende voorbereidingen van tenminste 3 uren - toetscriteria en toetsing van tenminste 2 uren - een regeling met betrekking tot supervisie Termijn certificering Certificering wordt verleend voor de duur van ten hoogste 2 kalenderjaren. Hercertificering Na twee kalenderjaren wordt een hercertificatie verleend indien er voldaan is aan de voorwaarden zoals vermeld onder III.

2 VII Verzoek tot certificering: Via het secretariaat van CTG kan een aanvraag worden ingediend. U ontvangt een vragenlijst voor certificering A.L.S. onderwijs. Care Training Group Noordenweg 24 N 2984 AG Ridderkerk Tel: Fax: VIII Intrekking certificering: De eerder verleende certificering wordt ingetrokken indien: - op verzoek van de instelling/deelnemer - indien niet meer voldaan is aan de voorwaarden genoemd onder III - bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst trainer - dwingende redenen, danwel overtreding van de huidige wet/regelgeving. IX X XI XII Bezwaar: Indien certificering niet verkregen, geweigerd danwel ingetrokken wordt, kan de instelling/ trainer instructeur tegen de beslissing bezwaar maken bij Care Training Group. Hiertoe dient de instelling een schriftelijk bezwaarschrift bij Care training Group in te dienen wat in elk geval bevat: - naam betreffende instelling - de omschrijving en gronden van het bezwaar - eerdere correspondentie met betrekking tot het bezwaar Voorafgaand aan het bezwaar verplichten belanghebbenden zich eerst in onderling overleg het geschil onderling op te lossen Care Training Group verplicht zich om, binnen een termijn van 6 weken na ontvangst van het bezwaar, de instelling schriftelijk te informeren over de beslissing aangaande het bezwaar. Hiertoe richt Care Training Group zich tot een advisory board. Gebruikersrecht certificering Uitingen met betrekking tot deze certificering mogen uitsluitend door individuele trainers gedaan worden indien: - de activiteiten waarbinnen deze uitingen gedaan worden gerelateerd zijn aan reanimatieonderwijs - de uitingen gedaan worden in relatie met de gecertificeerde instelling - de certificering nodig is in verband met een C.V. Inwerkingtreding: Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2006, en heeft een geldigheidsduur van 2 jaren. De regeling wordt steeds stilzwijgend verlengd, tenzij er aanleiding bestaat de regeling te herzien. In dat geval wordt iedere gecertificeerde instelling uiterlijk 2 maanden voor de verlenging schriftelijk geïnformeerd over de herziening. Kosten voor certificering: De kosten voor certificering zijn als volgt: Audit van volledige trainingsprogramma 325,- Supervisie per dagdeel per trainer 375,- Afgifte certificaat en registratie database 175.-

3 I Bijlage: Inhoud trainer/instructeurs opleiding advanced life support: Conform richtlijnen 2006 Het gevolgde onderwijs heeft tenminste omvat: Theorievorming: - bewustzijnscontrole - herkenning bewusteloosheid - oorzaken circulatiestilstand - consequenties van circulatiestilstand - vrijmaken van ademweg - heimlich manoeuvre - het stellen van de juiste diagnose - stabiele zijligging - de juiste alarmeringsprocedure - controle ademhaling - mond over mond beademing - beademing met pocket mask - beademing met Self Inflating Bag - beademing met 2 technieken - toedienen van thoraxcompressies - bepalen van aanwezige output - de verschillen tussen monofasische- en bifasische defibrillatoren - aanleggen van een continue bewaking (hartritme) - Opbouw van het E.C.G. (standaardafleiding I,II en III) - Infusietechniek / vochttherapie - Intubatie-procedure - Gebruik van O 2 - Farmacotherapie - Het werken volgens protocol - Tijdregistratie - Continuïteit van procedure - Reversibele en behandelbare oorzaken. - De Post resuscitatie fase Praktisch onderwijs: - het tenminste 2 minuten foutloos kunnen masseren - het tenminste 4 minuten foutloos kunnen beademen - herkenning van supraventriculaire en ventriculaire ritmestoornissen - herkenning van geleidingsstoornissen - herkenning van asystolie en ventrikelfibrilleren - het aanleggen van een bewakingselektrocardiogram in tenminste 2 afleidingen - uitvoering van de Quicklook - het bepalen van wel of geen output - bepaling van pulseless electrical activity - Intraveneuze perifere toegang - Intra-ossale toegang - Endotracheale toegang - Toedienen van farmaca - Vochttherapie - Het werken volgens een protocol - Het starten en onderhouden van een ALS procedure conform V.F. - Het starten en onderhouden van een ALS procedure conform Non V.F. - Het starten en onderhouden van een ALS procedure conform asystolie - Het starten en onderhouden van een ALS procedure conform P.E.A. - Participatie in tenminste 4 casuïstieken / scenario s

4 Didactisch onderwijs: Theorie èn praktijk - de kernelementen van onderwijs - Werkvormen - Het werken met PowerPoint - Leerinhouden - Mediagebruik (overhead, laptop/beamer) - Intrinsieke en extrinsieke motivatoren - het maken van een of meerdere lesdoelen - toetsing van lesdoelen - (leer)kenmerken en leerstijlen van studenten - Inschatting van de beginsituatie - het geven van onderwijs aan de hand van competenties - het model van Johari + toepassing - herkenning van ladder of inference - verbale en non-verbale communicatie - ankerpunten; wat zijn dat? - verschillende leerstijlen: model van Kolb et al. - het geven van een presentatie als lesonderdeel - het geven van een demonstratie als lesonderdeel - lesvoorbereiding: lesinhoud & literatuur - bijblijven in de les: gebruik van internet, databanken, etc. - het ontwerpen van een lesopzet - lesindeling en toetsing - het geven en ontvangen van feedback - het bereiken van een doelstelling - het k.i.s.s. en k.i.p. principe - het maken en werken met casuïstieken/ scenario s - troubleshooting manikin - proces en productcontrole - evaluatie product en proces - het geven van een volledige les* * mogelijk in combinatie met een collega trainer.

5 II Bijlage: Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding: trainer/instructeurs opleiding advanced life support: De theorie omvat: Bewustzijnscontrole + herkenning bewusteloosheid - kenmerken van bewusteloosheid - objectiveren van bewusteloosheid Vrijmaken van ademweg - anatomische/ fysiologische beperkingen van mechanische adembeweging - oorzaken van obstructie - het opheffen van mogelijke oorzaken welke leiden tot obstructie - contra-indicaties van opheffing via manipulaties met het hoofd/ keel Heimlich manoeuvre - toepassen van drukverhoging - staand, zittend en liggend Het stellen van de juiste diagnose - richtlijn protocol B.L.S./A.L.S. - het handelen bij twijfel Stabiele zijligging - indicatie, contra-indicatie - de juiste stabiele zijligging De juiste alarmeringsprocedure - zowel buiten als binnen de instelling/onderneming - de logistieke procedure van de instelling/onderneming na alarmering Controle ademhaling - d.m.v. kijken, luisteren, voelen Controle beademing: - door middel van: thoraxbeweging, symmetrie, kleur patiënt en buikbeweging - voelbare weerstand bij inblazen, - voelbare weerstand in de ballon / Self inflating Bag/ Waters-set Beademen en beademing - het beademen via de mond over mond methode - het beademen met behulp van de Pocket mask - het beademen met behulp van de Self Inflating Bag: - Standaard Bag - Smart-Bag - het beademen met behulp van de Waters-set - beademing met 2 technieken: - C techniek - Top-down techniek Toedienen van thoraxcompressies - houding reanimist - positie armen/handen - plaatsbepaling - diepte - frequentie - regelmaat - verhouding compressie/decompressie - complicaties bij het masseren Bepalen van de aanwezigheid van output - controle pulsaties aan art. carotis De verschillen tussen monofasische- en bifasische defibrillatoren - principe van defibrillatie - hoeveelheden energie (J) - het monofasische principe - het bifasische principe - soorten defibrillatoren

6 Aanleggen van een continue bewaking (hartritme) beeld - opbouw van het E.C.G. (afleiding I,II en III) - aflezen en juiste interpretatie van het beeld Infusietechniek / vochttherapie - plaats van het infuus - gebruik van verschillende soorten naalden - aanpriktechniek - aansluiten en fixatie - snelheden van toediening Intra-ossale techniek/ vochttherapie - plaats van de naald/ BIG - voorzorgsmaatregelen - inschiettechniek - aansluiten en fixatie - snelheden van toediening - de verschillen in samenstelling en opname in circulatie van: - kristallijnen - colloïdalen - overige middelen/ farmaca Intubatie-procedure/ endotracheale toegang - plaats in het protocol - indicatiestelling - het gebruik van de laryngoscoop - tubes: welke soort, maten en lengte - gebruik hulpmiddelen - inbrengen en plaatsen op de juiste manier van een tube, assistentie en fixatie - controles correcte positionering - mogelijke alternatieven bij inbrengen, plaatsing, en fixatie Gebruik van O 2 tijdens beademing - indicatie - zuurstof als medicament - contra-indicatie, bijwerking en gevaren - toedieningwijze(n) - hoeveelheden en flowinstelling - berekenen van tijd (bij gebruik van fles) Farmacotherapie - gebruikte farmaca vanuit de richtlijnen en vanuit protocol instelling - toedieningswijze(n) - indicatie, contra-indicatie, werking, bijwerking, complicaties bij gebruik Het werken volgens protocol - procesmanagement en leiderschap Tijdregistratie - het registreren van de verschillende tijden: - cycli, inbrengen infuus, intubatie-procedure, het wisselen van hulpverlener, etc. Continuïteit van procedure - verantwoordelijkheden, tijdsbewaking en procesmanagement Het maken van een casus / scenario - criteria waaraan een casus moet doen - tijdsbewaking van de casus - reflectie/evaluatieve aspecten van de casus Reversibele en behandelbare oorzaken - 4 x H - 4 x T - De benadering volgens ESTHER De postresuscitatie fase - bewaking en overname van vitale functies - actieve temperatuurregulatie, gecontroleerde hypothermie - bewaking van de o.a. de Ph en bloedsuikers - behandeling primaire oorzaak

7 III Bijlage: Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding: trainer/instructeurs opleiding advanced life support: De praktijk omvat: Het tenminste 2 minuten foutloos kunnen masseren: criteria: - houding reanimist - positie handen/armen - plaatsbepaling - diepte compressies - frequentie per minuut - regelmaat van de compressies - verhouding compressie/ decompressie Het tenminste 4 minuten foutloos kunnen beademen Criteria voor mond over mond beademing/ beademing met Pocket Mask: - hygiënische aspecten - aansluiting, lekkage - uitputtend beademen - controle effectiviteit Criteria voor beademing met Self Inflating Bag / Waters-set: - keuze kap/masker - opbouw Self Inflating Bag / Waters-set - aansluiten van zuurstof - aansluitingen - hoeveelheid volume - ventielregeling - knijpkracht (Smart-Bag) - controle effectiviteit Herkenning van supraventriculaire en ventriculaire ritmestoornissen - herkenning atriale ritmestoornissen met mogelijke oorzaak en directe gevolgen - herkenning a-v junction ritmestoornissen met mogelijke oorzaak en directe gevolgen - herkenning ventriculaire ritmestoornissen met mogelijke oorzaak en directe gevolgen Herkenning van geleidingsstoornissen - 1 e, 2 e (twee typen) en 3 e graads A-V blok met mogelijke oorzaak en directe gevolgen Herkenning van asystolie en ventrikelfibrilleren Herkenning P.E.A Het aanleggen van een bewakingselektrocardiogram in tenminste 2 afleidingen - plaats en positie van de aanhechtpunten - met behulp van 3 en 5 aderige kabel Uitvoering van de Quicklook - plaatsing defipads/gelpads - juiste wijze van fixatie - juiste plaatsing en druk paddles - instelling defibrillator - veiligheidsaspecten - aflezen beeld en de relatie met klinische verschijnselen - trouble shooting Het bepalen van output - aan de hand van pulsaties aan arteria carotis - aan de hand van de arteria femoralis Bepaling van pulseless electrical activity - aan de hand van ritmebepaling en controle van pulsaties Intraveneuze perifere toegang - protocollaire benadering - plaatsbepaling - techniek van inbrengen en controle - aansluiting aan systeem - fixatie

8 Intra-ossale toegang - protocollaire benadering - plaatsbepaling en positionering apparaat - inbrengtechniek en controle - aansluiten van het systeem - fixatie -toediening van vloeistof en farmaca Endotracheale toegang/ Intubatie-procedure - het treffen van de juiste voorbereidingen - keuze van de juiste tube: lengte en diameter - gebruik van de laryngoscoop - het (laten) assisteren - het a-vue brengen van de stembanden - het a- traumatisch plaatsen van de tube - het opblazen van de cuff - het controleren of de tube correct geplaatst is (parameters) - het fixeren van de tube - beademen tijdens het masseren Toedienen van farmaca - het op de juiste wijze toedienen van de in het protocol genoemde farmaca - herkenning van (acute) complicaties Vochttherapie - aansluiten op het systeem/ infuus van de voorgeschreven infusievloeistof Het werken volgens een protocol: - het starten en onderhouden van een ALS procedure conform V.F. - het starten en onderhouden van een ALS procedure conform Non V.F. - het starten en onderhouden van een ALS procedure conform asystolie - het starten en onderhouden van een ALS procedure conform P.E.A. (4 x H en 4 x T). Participatie in tenminste 4 casuïstieken / scenario s - met verschillende taken/rollen in elk scenario

9 IV Bijlage: Korte omschrijving van de inhoud van de opleiding: trainer/instructeurs opleiding advanced life support: De didactiek/didactische aspecten omvat: Dit gedeelte beschrijft zowel de theoretische benadering als de praktische oefeningen: Het begrip onderwijs: - begripsvorming van onderwijs - leerinhouden - verschillende mogelijke werkvormen - toetsing Het werken met PowerPoint - maken van een presentatie - werking p.c. en beamer - technische criteria voor presentatie Mediagebruik - powerpoint - overhead - flip-over - maken van beeldverbindingen - criteria voor effectieve presentatie Het maken van (een of) meerdere lesdoelen - lesdoelen op verschillende niveaus - beschrijving in gedrag - toetsing van het lesdoel Intrinsieke en extrinsieke motivatoren - anticipatie op intrinsieke en extrinsieke motivatoren Leerkenmerken van student - leerstijl volgens Kolb (of anderen) - anticipatie op bepaalde leerstijl Competenties: - kennis van gevraagde competenties - kennis van de aanwezige competenties - overbrugging (indien nodig) Johari Model - 4 vlakken van model - toepassing in studiegroep Ladder of inference - van indruk naar conclusie The elevator talk - motivatieoefeningen Verbale en non-verbale communicatie - invloed van verbaal en non verbale communicatie Ankerpunten; - specifieke ankerpunten van elke student Het geven van een presentatie - zelfstandig - feedback Het geven van een demonstratie Het ontwerpen en maken van een lesopzet - criteria voor lesopzet Lesindeling en toetsing - indeling van een les (1 deel theorie en 3 delen praktijk) met daarbij behorende toetsing Het geven en ontvangen van feedback - feedback geven en ontvangen Het k.i.s.s. en k.i.p. principe Het maken en werken met casuïstieken/ scenario s Troubleshooting manikin Proces en productcontrole - vaste criteria Evaluatie product en proces Het geven van een volledige les

Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Basic & Advanced Life Support

Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Basic & Advanced Life Support Regeling registratie en certificering trainers/ instructeurs en instellingen Basic & Advanced Life Support Deze regeling heeft tot doel de rechten en plichten van het instituut welke de certificering afgeeft

Nadere informatie

10-9-2014. r.ars 2013 1. Leerdoelen. BLS/Assisteren ALS module 1. Vaststellen circulatiestilstand. Circulatiestilstand vastgesteld.

10-9-2014. r.ars 2013 1. Leerdoelen. BLS/Assisteren ALS module 1. Vaststellen circulatiestilstand. Circulatiestilstand vastgesteld. BLS/Assisteren ALS module 1 Volgens de laatste richtlijnen van de ERC en NRR 2010 Leerdoelen Belang van vroegtijdige herkenning verslechterende patiënt/ ABCDE benadering Het ALS algo Belang van goed uitgevoerde

Nadere informatie

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005

BLS en ALS bij kinderen. Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 BLS en ALS bij kinderen Laatste richtlijnen: ILCOR 2005 ILCOR RICHTLIJNEN 2005 DOELSTELLINGEN Kort en eenvoudig Voor kinderen en volwassenen meer uniformiteit BLS (basic life support) AED (automated external

Nadere informatie

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht

Reanimatie richtlijnen. 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen 25 mei 2002 Utrecht Reanimatie richtlijnen Marcel Bontje BHV Plus Simpel(er) Noodzakelijke handelingen Hogere retentie Verbeteren uitkomst Evidence Based Niveau van bewijsvoering:

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Reanimatie bij hypothermie / verdrinking. Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc

Reanimatie bij hypothermie / verdrinking. Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc Reanimatie bij hypothermie / verdrinking Marlies Morsink SEH-arts KNMG Radboudumc Hypothermie Na expositie aan kou! Wanneer hypothermie? lichaamstemperatuur < 35 gr. C. Classificatie: Lichte hypothermie

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LEERDOELEN. Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren:

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LEERDOELEN. Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

voldaan Datum: Handtekening Datum: Handtekening

voldaan Datum: Handtekening Datum: Handtekening Thema : ABCDE Aansluiten volwassen patiënt bewakingsapparatuur i.e. ECG, RR en SaO2 in laagcomplexe situatie Oktober 2013 - Controleert of bewakingsapparatuur bedrijfsklaar is en kan bewakingsapparatuur

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM

Basale reanimatie LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad WELKOM LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen.

Verklaring Cliënt. Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Verklaring Cliënt Laat je cliënt deze verklaring VOLLEDIG invullen en ondertekenen. Naam cliënt: Naam student/coach: Totaal aantal uren coaching: Hulpvraag: Wat werd als positief ervaren: Wat wil je aan

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie. Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS

15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie. Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS 15u25-16u25 Nieuwe evoluties met betrekking tot reanimatie Wim De Buyser, zorgexpert BLS/ALS 1 BLS 2015 Guidelines ACHTERGRONDINFORMATIE - Plots cardiaal arrest in Europa: 350.000-700.000 hartstilstanden

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van volwassenen

Specialistische reanimatie van volwassenen Specialistische reanimatie van volwassenen 46 Nederlandse Reanimatie Raad / Belgische Reanimatieraad Introductie Deze richtlijnen zijn bestemd voor de professionele hulpverleners. Veranderingen in de richtlijnen

Nadere informatie

CPR-richtlijnen 2005. Werkgroep Limburg: FOD, MUG s (Hasselt, St.-Truiden, Genk, Tongeren, e.a.), Kruisverenigingen, PLOT

CPR-richtlijnen 2005. Werkgroep Limburg: FOD, MUG s (Hasselt, St.-Truiden, Genk, Tongeren, e.a.), Kruisverenigingen, PLOT CPR-richtlijnen 2005 Werkgroep Limburg: FOD, MUG s (Hasselt, St.-Truiden, Genk, Tongeren, e.a.), Kruisverenigingen, PLOT ILCOR ERC BRR werkgroep Limburg new guidelines? => éénvoudiger => ruimer wetenschappelijke

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van Volwassenen. Spreker: Reinier Waalewijn

Specialistische reanimatie van Volwassenen. Spreker: Reinier Waalewijn Specialistische reanimatie van Volwassenen Spreker: Reinier Waalewijn Wat is er veranderd? - Circulatiestilstand voorkomen - Specialistische reanimatie van volwassenen Circulatiestilstand voorkomen Meer

Nadere informatie

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent:

Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: Verpleegtechnische handeling: Datum: Handtekening docent: Naam docent: Paraaf docent: 1 A: Casus 1 Handen wassen volgens protocol Handen desinfecteren volgens protocol Verplaatsen zorgvrager in bed (met

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Nederlandse richtlijnen. 20 januari 2016

Nederlandse richtlijnen. 20 januari 2016 ERC Guidelines 2015 R. de Vos Anesthesioloog MMT-arts (np) Medisch Manager Ambulancezorg Lid Wetenschappelijk raad NRR Bestuurslid Stichting Reanimatie Nederlandse richtlijnen 20 januari 2016 Veel veranderd?

Nadere informatie

Maatschappelijk handelen

Maatschappelijk handelen (Ambulance) Thema : Primary Survey Opvang van de laag complexe patiënt Januari 2014 - Het controleren van de vitale functies ( bloeddruk, saturatie, hartritme) - Het toedienen van O2 opgeleide van gegevens

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van kinderen

Specialistische reanimatie van kinderen Specialistische reanimatie van kinderen Introductie Dit hoofdstuk bevat de richtlijnen specialistische reanimatie van kinderen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de uitgave van de European Resuscitation

Nadere informatie

Doel. Definities. Indicatie. Werkwijze/beslisboom. Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care

Doel. Definities. Indicatie. Werkwijze/beslisboom. Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care Doel Uniforme opvang van de trauma patiënt op de Intensive care Definities Het protocol begint met hetgeen de patiënt het meest bedreigd (treat first what kills first). Treft men tijdens de opvang een

Nadere informatie

Ambu. Wireless. Next Generation. AmbuMan Wireless Oefenpoppen. Ontdek de Nieuwe Generatie - Nu nog zelfstandiger

Ambu. Wireless. Next Generation. AmbuMan Wireless Oefenpoppen. Ontdek de Nieuwe Generatie - Nu nog zelfstandiger Ambu Next Generation Oefenpoppen Ontdek de Nieuwe Generatie - Nu nog zelfstandiger Ambu - De toekomst is nog altijd W... - Meer dan 50 jaar ervaring in medische opleidingen... als in. In 2009 is Ambu de

Nadere informatie

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED. Voor een toekomst in de zorg!

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED. Voor een toekomst in de zorg! Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED Voor een toekomst in de zorg! LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U

Nadere informatie

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL

Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL Bedrijfsverbetering TRAININGSMODEL 1. TEN GELEIDE Het trainingsmodel beschrijft de training in zijn geheel en uitgesplitst naar onderdelen en werkvormen. Per onderdeel zijn leerdoelen geformuleerd. De

Nadere informatie

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son

Een AED redt levens. Martien van Gorp. Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Een AED redt levens Martien van Gorp Vivon Nederland B.V. Ekkersrijt 1121 5692 AD Son Over Vivon Jarenlange expertise Merkonafhankelijk ISO 9001:2008 gecertificeerd Samenwerking met o.a. Nederlandse Hartstichting

Nadere informatie

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator

Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator Basale reanimatie inclusief de Automatische Externe Defibrillator LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: Hoe u een bewusteloos slachtoffer benadert. Hoe u borstcompressies en beademing

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten Casus 3

Beoordelingsformulier Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten Casus 3 Beoordelingsformulier Profcheck Hulpverlenen bij Ongevallen en Calamiteiten Casus 3 Naam Cursist Registratienummer Geneeskundige eenheid Nr. diploma eerste hulp Geldig tot: Datum Begintijd Eindtijd Behaalde

Nadere informatie

Cardioverteren. Defibrilleren. Tachycardie

Cardioverteren. Defibrilleren. Tachycardie Cardioverteren Defibrilleren Reanimeren Cardioverteren Boezem en kamertachycardiëen zonder collaps Onder gecontroleerde omstandigheden Synchronisatie! (medicamenteuze/electrische methode) Defibrilleren

Nadere informatie

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent

Reanimatie bij Kinderen. David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Reanimatie bij Kinderen David Van Grembergen Urgentie arts AZ Sint-Lucas Gent Doel van deze avond Herkennen van ademhalings en/of hartstilstand Tijdig hulp roepen Starten met Basic Life Support Hartmassage

Nadere informatie

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007

Kaderregeling Accreditatie Herregistratie, zoals vastgesteld door het Bestuur FGzP op 6 februari 2007 Kaderregeling Accreditatie Herregistratie Het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP), gelet op: - het Besluit eisen voor de herregistratie van gezondheidszorgpsycholoog-specialisten,

Nadere informatie

Reanimatie volwassene. Richtlijnen 2010

Reanimatie volwassene. Richtlijnen 2010 Reanimatie volwassene Richtlijnen 2010 Inhoud Inleiding Belangrijkste wijzigingen voor de hulpverlener-ambulancier ALS-schema Aandachtspunten Vragen Waarom nieuwe richtlijnen? Reanimatie anno 1767 (richtlijnen

Nadere informatie

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV

Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Cursus Bedrijfshulpverlening - Inleiding in de BHV Een bedrijfshulpverlener moet snel beslissingen kunnen nemen en bepalen welke handeling, op welke manier moet worden uitgevoerd. Onder bedrijfshulpverlening

Nadere informatie

1. Zorg voor je eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de omstaanders

1. Zorg voor je eigen veiligheid, die van het slachtoffer en van de omstaanders Aanbevelingen van de Belgische Reanimatieraad (BRC) voor Cardiopulmonaire Reanimatie en Automatische Externe Defibrillatie, uitgevoerd door de eerste hulpverleners ter plaatse opgeleid in de technieken

Nadere informatie

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam

OPLEIDING tot Verzorgende-IG. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak D Startbekaam OPLEIDING tot Verzorgende-IG Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak D Startbekaam Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2010-2011 Fase: Startbekaam Naam student:. 1 D1.T1.KP.start.

Nadere informatie

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid)

Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Functieprofiel Ambulanceverpleegkundige (uitgebreid) Doelstelling van de functie: Verleent ambulancezorg aan patiënten, stelt een werkdiagnose en voert op basis daarvan conform protocol de noodzakelijke

Nadere informatie

DiaCamschaal 2014. Nederlandse Reanimatie Competitie

DiaCamschaal 2014. Nederlandse Reanimatie Competitie DiaCamschaal 24 Nederlandse Reanimatie Competitie Venticare 24 Inleiding De Diacamschaal is een beoordelingsinstrument voor de Advanced Life Support (ALS) training en een initiatief van Venticare en in

Nadere informatie

DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016

DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016 DiaCamschaal 2016 Venticare Reanimatie Competitie 2016 Inleiding De Diacamschaal is een beoordelingsinstrument voor de Advanced Life Support (ALS) training en een initiatief van Venticare en in beginsel

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt!

Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! Informatiebrochure Kader opleidingen CWO Deze opleidingen worden door Groei Direct verzorgt! 1 Woord vooraf CWO opleidingslocaties (watersportverenigingen en vaarscholen) willen goede en enthousiaste instructeurs

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015)

Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015) Statistieken e-modules Eduplaza (1-7-2014 t/m 1-1-2015) 2210 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning

Nadere informatie

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED

Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED Basale reanimatie van baby s en kinderen inclusief de AED LEERDOELEN Aan het einde van deze cursus kunt u demonstreren: 1. Hoe u een bewusteloos kind benadert. 2. Hoe u borstcompressies en beademing uitvoert.

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (t/m )

Statistieken e-modules Eduplaza (t/m ) Statistieken e-modules Eduplaza (t/m 2014-6) 5823 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning is

Nadere informatie

Erkenningsovereenkomst. tussen. Het Nederlandse Rode Kruis. en de. Rode Kruis Instructeur

Erkenningsovereenkomst. tussen. Het Nederlandse Rode Kruis. en de. Rode Kruis Instructeur Erkenningsovereenkomst tussen Het Nederlandse Rode Kruis en de Rode Kruis Instructeur Pagina 1 van 6 De ondergetekenden: Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag aan het Leeghwaterplein 27, 2521

Nadere informatie

OTO plan CBRN Noord-Nederland

OTO plan CBRN Noord-Nederland OTO plan CBRN Noord-Nederland Aan: Projectteam CBRN preparatie Noord-Nederland Van: Marc Ruijten, Martin Eggens Versie: 2.5, definitief Datum: 10 maart 2011 Betreft: OTO plan CBRN 1 Opbouw van het OTO

Nadere informatie

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige

De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige De eindtermen van de opleiding tot recovery verpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De recovery verpleegkundige verzamelt continu gegevens, maakt een situationele

Nadere informatie

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator

Cardiopulmonale Reanimatie. Automatische Externe Defibrillator Basale Reanimatie voor Hulpverleners Cardiopulmonale Reanimatie met de Automatische Externe Defibrillator Leerdoelen Op het einde van deze cursus zal U in staat zijn: een bewusteloos slachtoffer te evalueren

Nadere informatie

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013

Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 Toetsing & Beoordeling in het e-portfolio Versie september 2013 In onderstaande tabel wordt per toetsinstrument beschreven hoe vaak het instrument in het eerste of tweede jaar van de opleiding moet worden

Nadere informatie

Reanimatie pediatrie. Richtlijnen 2010

Reanimatie pediatrie. Richtlijnen 2010 Reanimatie pediatrie Richtlijnen 2010 Belangrijkste aandachtspunten : minimaal 1/3 diepte van de borstkas. Tempo minimaal 100 per minuut Zeer sterke focus op minimale onderbreking van de reanimatie! Belangrijkste

Nadere informatie

Het uitvoeren van mechanische externe hartmassage bij volwassen patiënten met een acute circulatiestilstand.

Het uitvoeren van mechanische externe hartmassage bij volwassen patiënten met een acute circulatiestilstand. Titel: Versie: 4 Lucas 2 etern hartmassage systeem Algemeen Publicatiedatum: 22-10-2012 Wijzigingen ten opzichte van vorige versie: Nieuw apparaat Lucas 2. Overigen Auteur: Helwegen, Roos Document ID (autonummer):

Nadere informatie

reglement erkenning leerbedrijven 2013

reglement erkenning leerbedrijven 2013 reglement erkenning leerbedrijven 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Leerbedrijf Het bedrijf of de organisatie die op grond van dit reglement bevoegd is om de beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

Vitaal bedreigde patiënt: de structuur van het spoed interventie systeem

Vitaal bedreigde patiënt: de structuur van het spoed interventie systeem aan Factsheets indicatoren Vitaal Bedreigde Patiënt Publicatienummer: 2010.1201 (Kijk op www.vmszorg.nl voor updates) Versiebeheer Wijzigingen 2009.1200 (feb 2009) Eerste versie 2010.1201 (mrt 2010) Bevindingen

Nadere informatie

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM

Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Start / Introductie HARTELIJK WELKOM Mijn naam is: Rob Philips BIJ DEZE INFORMATIE OVER HET BELANG VAN REANIMATIE 1 Reanimatie, wat verstaat men daaronder Om met de deur in huis te vallen Wat verstaat

Nadere informatie

Hoofdvaart College PTA e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg

Hoofdvaart College PTA e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg Periode 5 week 34/1 44/10 18/08/2014 31/10/2014 Gehele periode 6.32 Praktische 2 lesuren L.O. lesgeven aan een onderbouwklas (Leerling geeft een L.O. les aan een onderbouw klas. Tevens wordt de lesvoorbereiding

Nadere informatie

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED

Reanimatiecursus. Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatiecursus Lifesavers aren t born. They re trained! Reanimatiecursus met AED Reanimatie volwassenen Stelt u zich eens voor. U bent aan het winkelen, loopt over straat of bent gewoon thuis. Ineens

Nadere informatie

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2011 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie

Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie Basisreanimatie & Automatische Externe Defibrillatie DOELSTELLINGEN Aan het einde van deze cursus moeten de deelnemers in staat zijn om te demonstreren: Hoe een bewusteloos slachtoffer te benaderen. Hoe

Nadere informatie

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad

Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener. Europese Reanimatieraad Automatische Externe Defibrillatie Opleiding Hulpverlener Europese Reanimatieraad ACHTERGROND Er zijn ongeveer 700.000 hartstilstanden per jaar in Europa. Dit komt neer op 5 personen per uur in Nederland.

Nadere informatie

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen

Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Erkenning van opleidingsonderdelen supervisieopleidingen Er bestaan twee erkende categorieën opleidingsonderdelen: de methodisch-didactische scholing in het kader van de opleidingsroute voor supervisoren;

Nadere informatie

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van:

Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA (arts en klinisch verloskundige) is opgeleid en heeft kennis van: DISCLAIMER Protocollen geven aan hoe lokaal uitvoering wordt gegeven aan beroepskaders, -normen, standpunten en richtlijnen. Protocollen worden lokaal/plaatselijk vastgesteld, rekening houdend met de typische

Nadere informatie

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol

Basisreanimatie volwassenen. CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Basisreanimatie volwassenen CPR-werkgroep Heilig Hart Ziekenhuis Mol Overlevingsketen is de basis voor Advanced Life Support en een goede en snel begonnen is doorslaggevend voor het succes van de ALS en

Nadere informatie

Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO

Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO Basic Life Support & AED Matthijs Samyn Instructor BLS & AED Dienst 100 Brw Roeselare Verpleegkundige spoedgevallen Sint Jozefskliniek Izegem Docent EHBO Center for Urgent Medical Assistance Ruddershove

Nadere informatie

CardioPulmonale Resuscitatie: richtlijnen 2010

CardioPulmonale Resuscitatie: richtlijnen 2010 CardioPulmonale Resuscitatie: richtlijnen 2010 Ref. Circulation.2010 Nov 2;122(18suppl3) Inhoud: praktische samenvatting voor de co-assistenten 1. BLS: Basic Life Support 2. AED: automated external defibrillation

Nadere informatie

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst

Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen 1 Patiëntidentificatie Een uniek patiëntidentificatienummer Vrije tekst Toelichting op het registratieformulier oktober 2014 Optionele variabelen zijn in donkergrijs weergegeven op het registratieformulier en in deze toelichting. Nr Naam Beschrijving Mogelijke waarden of verwijzingen

Nadere informatie

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap

AED. Automatische Externe Defibrillatie. Informatiemap AED Automatische Externe Defibrillatie Informatiemap Forto Training & Opleiding Broeklaan 101 5953 NA Reuver (t) 077-4769500 (f) 077-4769501 Januari 2006 www.forto-to.nl versie 2005-011 AED implementatie

Nadere informatie

Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015)

Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015) Statistieken e-modules Eduplaza (1-1-2015 t/m 1-7-2015) 3058 medewerkers hebben ten minste 1x ingelogd in Eduplaza Legenda Lopend: Afgerond: Totaal: De e-learning is nog niet volledig doorlopen. De e-learning

Nadere informatie

Algemene informatie voor patiënten met Osteogenesis Imperfecta over hartreanimatie.

Algemene informatie voor patiënten met Osteogenesis Imperfecta over hartreanimatie. Algemene informatie voor patiënten met Osteogenesis Imperfecta over hartreanimatie. Prof. Dr. Gerard A. Rongen, mei 2017 Inleiding. Tegenwoordig wordt, volgens kwaliteitsrichtlijnen voor ziekenhuizen,

Nadere informatie

Reanimatie van de pasgeborene

Reanimatie van de pasgeborene Reanimatie van de pasgeborene Anne Debeer, neonatale intensieve zorgen, UZ Leuven Katleen Plaskie, neonatale intensieve zorgen, St Augustinus Wilrijk Luc Cornette, neonatale intensieve zorgen, AZ St-Jan

Nadere informatie

Ritme en Geleidingsstoornissen

Ritme en Geleidingsstoornissen Ritme en Geleidingsstoornissen www.skillstat.com/tools/ecgsimulator#/-play Aansluiten = bewaken COMPLEX- OUTPUT Ritme beoordeling Kies bij voorkeur afleiding II Of een afleiding met duidelijke P-top Zorg

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

REANIMATIE Art. 13 pag. 1 officieuze coördinatie. AFDELING 4. - Reanimatie.

REANIMATIE Art. 13 pag. 1 officieuze coördinatie. AFDELING 4. - Reanimatie. REANIMATIE Art. 13 pag. 1 AFDELING 4. - Reanimatie. "K.B. 17.7.1992" (in werking 1.9.1992) + "K.B. 12.8.1994" (in werking 1.1.1995) + "K.B. 7.10.2011" (in werking 1.1.2012) "Art. 13. 1. Worden beschouwd

Nadere informatie

Alleen geldig op printdatum

Alleen geldig op printdatum 1. DOEL Het doel van het proces reanimeren is volgens protocol uitvoeren van reanimaties in het ziekenhuis en het waarborgen van de kwaliteit van de reanimaties. Toepassingsgebied Specialisten, arts-assistenten

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

DRINGENDE HULPVERLENING

DRINGENDE HULPVERLENING DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING STAGEBOEK ZIEKENWAGENPERSONEEL PROVINCIE ANTWERPEN PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR BRANDWEER- EN AMBULANCIERSOPLEIDINGEN NAAM STAGIAIR: ADRES: STAGE-INSTELLING: ADRES:

Nadere informatie

K.B In werking B.S

K.B In werking B.S Artikel 13 REANIMATIE K.B. 26.10.2011 In werking 1.1.2012 B.S. 25.11.2011 Wijzigen Invoegen Verwijderen 1. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer-specialist

Nadere informatie

De organisatie van de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen in het ziekenhuis Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad

De organisatie van de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen in het ziekenhuis Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad De organisatie van de reanimatie van volwassenen, kinderen en pasgeborenen in het ziekenhuis Een richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad Nederlandse Reanimatie Raad September 2014 Nederlandse Reanimatie

Nadere informatie

Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof

Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof Nieuwe richtlijnen sinds 2010 Kobe Van Herwegen 1* Instructeur Reanimatie Stabiele zijligging Toedienen zuurstof E-mail: kobe.vh@gmail.com GSM: 0474/81 49 20 2 3 Probleemstelling Volgorde Veiligheid Hartstilstand

Nadere informatie

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13.

Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van uur tot 13. Cursus BHV Bij voldoende deelname starten wij een cursus bedrijfshulpverlening twee dagen of vier dagdelen morgens van 08.30 uur tot 13.00 uur CURSUS BEDRIJFSHULPVERLENING De cursus is bestemd voor personen,

Nadere informatie

Eerste Hulp aan Kinderen: eindtermen (vastgesteld door het College van Deskundigen in mei 2006) Doelgroep

Eerste Hulp aan Kinderen: eindtermen (vastgesteld door het College van Deskundigen in mei 2006) Doelgroep Eerste Hulp aan Kinderen: eindtermen (vastgesteld door het College van Deskundigen in mei 2006) Doelgroep a. Bezitters van het diploma Eerste Hulp b. Belangstellenden die (nog) niet in het bezit zijn van

Nadere informatie

TOM SCHMITTE. Organisator ILS & ALS cursussen. Conflicts of interest. European & Belgian Resuscitation Council

TOM SCHMITTE. Organisator ILS & ALS cursussen. Conflicts of interest. European & Belgian Resuscitation Council Coördinator patiëntenzorg Spoedgevallen en PIT AZ H. Familie, Rumst Voorzitter werkgroep spoed en intensieve zorg NVKVV Adj. Nationaal Cursusdirecteur ILS TOM SCHMITTE Conflicts of interest Organisator

Nadere informatie

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan;

is werkzaam in een dierenartsenpraktijk voor landbouwhuisdieren, paarden, gezelschapsdieren of een combinatie daarvan; FUNCTIEBESCHRIJVING CAO Dierenartsenpraktijken Functie : Dierenartsassistent B Datum : 28 maart 2007 Pagina : 1 Versie : Definitief ALGEMENE KENMERKEN De Dierenartsassistent B: is werkzaam in een dierenartsenpraktijk

Nadere informatie

Ablatie procedure ventriculaire tachycardie. De verpleegkundige zorg: "stilte tijdens de storm". Emile Peters Klinische Electrofysiologie

Ablatie procedure ventriculaire tachycardie. De verpleegkundige zorg: stilte tijdens de storm. Emile Peters Klinische Electrofysiologie Ablatie procedure ventriculaire tachycardie. De verpleegkundige zorg: "stilte tijdens de storm". Emile Peters Klinische Electrofysiologie Wat is een ventriculaire tachycardie? Een sustained ventriculaire

Nadere informatie

Specialistische reanimatie van volwassenen

Specialistische reanimatie van volwassenen Specialistische reanimatie van volwassenen Introductie Deze richtlijnen zijn gebaseerd op de Guidelines van de European Resuscitation Council, gepubliceerd in december 2005, en bestemd voor de professionele

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Richtlijnen voor de Basale Reanimatie van kinderen

Hoofdstuk 5. Richtlijnen voor de Basale Reanimatie van kinderen Hoofdstuk 5. Richtlijnen voor de Basale Reanimatie van kinderen EEN BEWERKING VAN DE EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL GUIDELINES 2000 FOR BASIC PAEDIATRIC LIFE SUPPORT 1. Definities Jong kind: - Pasgeborene

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Het kind in Acute Nood November Leerdoelen. Programma. Herken het kind in acute nood. Specifieke volgorde PBLS te begrijpen

Dia 1. Dia 2. Dia 3. Het kind in Acute Nood November Leerdoelen. Programma. Herken het kind in acute nood. Specifieke volgorde PBLS te begrijpen Dia 1 Het kind in Acute Nood November 2015 Dennis van der Geld Ambulance verpleegkundige Praktijkopleider Acute Zorg NRR Docent-instructeur BLS/AED/PBLS Dia 2 Leerdoelen Herken het kind in acute nood Specifieke

Nadere informatie

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad

LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad LET OP!!! 2015 Nederlandse Reanimatie Raad Deze PowerPoint en de afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze PowerPoint in zijn originele hoedanigheid kosteloos gebruiken. De teksten en afbeeldingen

Nadere informatie

Voorbeelden informatiepakketten

Voorbeelden informatiepakketten Bijlage 1 Voorbeelden informatiepakketten 4.3 Overdracht OK-verkoeverafdeling Hieronder wordt de overdracht van de operatiekamer naar de verkoeverafdeling besproken. De overdracht van de operatiekamer

Nadere informatie

Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D

Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D Elementaire oefening Oefenkaart 102C Levensreddend handelen 1 202D 302D Opdracht A t/m E Datum : Locatie : Inhoud Inhoud... 2 Vooraf... 3 1. Doelgroep en beginsituatie... 3 Doelgroep... 3 Beginsituatie...

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0 Algemene Voorwaarden Versie: 1.0 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Definities... 3 2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal... 4 3. Criteria voor intrekking van het Privacy Seal... 4 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ABCDE BENADERING EN ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT)

HOOFDSTUK 1: ABCDE BENADERING EN ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) HOOFDSTUK 1: ABCDE BENADERING EN ALS (ADVANCED LIFE SUPPORT) ABCDE benadering Als zich een noodsituatie voordoet, moet de poortarts van de afdeling Spoedeisende Hulp: de situatie snel kunnen overzien de

Nadere informatie

Inhoud. GHB-effecten. GHB-effecten. GHB-effecten. GHB-effecten 21-3-2013. Intoxicatie en onthouding in het algemeen ziekenhuis.

Inhoud. GHB-effecten. GHB-effecten. GHB-effecten. GHB-effecten 21-3-2013. Intoxicatie en onthouding in het algemeen ziekenhuis. Inhoud Intoxicatie en onthouding in het algemeen ziekenhuis Dr. Martijn van Noorden Psychiater Leids Universitair Medisch Centrum GHB Monitor 2013 Practice-based richtlijn algemeen ziekenhuis GHB bindt

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Training. EHBO 2 voor MZ

Training. EHBO 2 voor MZ Training EHBO 2 voor MZ Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur(s): Esther de Roode, Gerda Verhey Inhoudelijke redactie: Jo-Anne Schaaf Titel: EHBO 2

Nadere informatie