Gastvrijheidsopleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastvrijheidsopleiding"

Transcriptie

1 Gastvrijheidsopleiding Informatiebrochure a Vebego company 1

2 voorwoord Het begrip gastvrijheid is bij vele dienstverlenende organisaties zoals horeca en zorginstellingen terug te vinden. Gastvrijheid werkt als het is ingegeven vanuit oprechte interesse in de ander waar mensen vanuit hun passie en drijfveren werken. Gastvrijheidszorg is een belangrijke pijler van waardevolle zorg. Juist nu Tijdens de korte praktijkgerichte cursus Gastvrijheid raken medewerkers vertrouwd met alle aspecten van gastvrijheid. Dankzij aansprekende voorbeelden en oefeningen leren de medewerkers meer klantgericht te werk te gaan en verstaat iedereen na afloop hetzelfde onder de term Gastvrijheid. Sterker nog: ze stralen het uit! Ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en GGZ-instellingen werken steeds gerichter aan een gastvrijheidsbeleid. Belangrijke onderdelen daarvan zijn natuurlijk gezond en lekker eten en genieten van een goede maaltijd in een prettige ambiance. Maar ook de manier waarop medewerkers gasten helpen, is van belang. Ons uitgangspunt is dat wij samen met de zorgorganisaties de gastvrijheid helpen ontwikkelen en te borgen. Assist heeft hierbij een coachende en inspirerende rol, en richt zich vooral op datgene wat op de werkvloer gebeurt. Assist Assist is een dochteronderneming van Vebego. Vebego is een internationaal familiebedrijf actief in landen met medewerkers. Assist biedt innovatieve oplossingen voor het bedrijfsmatig en klantgericht inrichten van zorgondersteunende processen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat veranderende marktomstandigheden en daaruit voortvloeiende veranderende zorgvraag daarom vragen. Assist denkt mee als strategisch partner voor zorgondersteuning, facility management, hulp in het huishouden, thuiszorg en arbeidsmarktvraagstukken. Inspelen op veranderingen, vragen en ontwikkelingen in de zorg Wij zijn een partner die meedenkt bij de strategische vraagstukken die op de zorgsector afkomen. Een partner die samen met de instellingen processen efficiënter inricht en de kwaliteit van de zorg verbetert. Betere zorg tegen lagere kosten is daarbij het centrale thema. Als concept biedt Assist onder andere zorgondersteuning. Hierbij worden alle taken rondom het bed, die niet specifiek verpleegkundig zijn, onder gebracht bij de Assist-medewerker. Daardoor komen verpleegkundigen toe aan het werk waarvoor ze opgeleid zijn. Zorgondersteuning maakt de zorg gastvrijer en je lost er een deel van het probleem van de arbeidsmarktkrapte op. Door zo de zorgondersteuning efficiënter in te richten, kan de verpleging meer tijd doorbrengen met de patiënt. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Resultaatgebieden 5 2. Doelgroep en Kwaliteit 6 3. De opbouw van de training 8 4. Trainingsprogramma Module I Gastvrijheid Module II Communicatie Module III Beleving van de gasten Module IV Samenwerken Onze Trainers Referenties 14 3

4 Inleiding In onze visie is dat gastvrijheid juist een menselijke en emotionele kant heeft. Die zich uit in spontaan en sociaal gedrag. En niet alleen de manier waarop bijvoorbeeld een gebouw is ingericht. Daarom ook deze training. Gastgerichtheid en gastvrijheid kunnen echter niet zonder elkaar, maar gastvrijheid is alleen duurzaam in die organisaties waar dit gedrag is ingegeven vanuit oprechte interesse. Waar mensen vanuit hun passie en emotie kunnen werken, en waar de medewerkers genoeg ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Hierdoor bieden we de gasten een optimale service en professionele benadering. Assist werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Wij leren medewerkers hoe om te gaan met gasten, bezoekers,collega s en hoe je elkaar kan inspireren en aan kan spreken. Dit zorgt voor een verbetering van houding en gedrag en komt ten goede van de samenwerking en gastvrijheid. 4

5 1. Resultaatgebieden Samen met uw zorgorganisatie wordt helder vastgesteld wat het gewenste einddoel van de training dient te zijn. Bijvoorbeeld: Het trainen van de zorgmedewerkers en/of zorgondersteuners, zodat gastvrije dienstverlening onderdeel wordt van het dagelijkse operationele proces. Het einddoel is de gastvrijheidsbeleving van uw gasten positief te beïnvloeden. Tijdens de training maken wij telkens een vertaling van het begrip gastvrijheid vanuit de strategie van uw zorgorganisatie. Uw doelstellingen worden meegenomen om de verbeterslag te maken in het dagelijkse operationele proces. Eén van de belangrijkste resultaatgebieden die wij vaak meekrijgen, is het ondersteunen bij de invulling aan een blijvende interne gedrags- en cultuurverandering. Hiervoor geldt dat vooraf moet worden doorgesproken welke specifieke eisen er binnen uw zorgorganisatie gelden, zodat deze in het profiel van de deelnemers kunnen worden opgenomen. Ook hier ligt de nadruk op verbetering van de intermenselijke omgang, een proactieve houding en het empatisch vermogen. Voorbeelden van resultaatgebieden: het verbeteren van het vermogen om gastvrij te werken en dit als team te bevorderen; het vermogen om de kennis en ervaring van gastvrijheid met elkaar te delen; het vermogen om effectief om te kunnen gaan met de gewenste gedachte en de daarbij behorende veranderingen; het vermogen om effectief om te kunnen gaan met klachten, conflicten en emoties; het vermogen om gebruik te maken van elkaars individuele kwaliteiten: het vermogen om effectief en efficiënt samen te werken met als uitgangspunt de wensen van de zorgvrager. 5

6 2. Doelgroep en Kwaliteit Doelgroep van gastvrijheidstrainingen zijn de medewerkers van zorgverlenende organisaties zoals ziekenhuizen, zorgcentra en verpleeghuizen. De door ons gegeven trainingen kunnen, in overleg met u, een maatwerk onderdeel vormen van het opleidingsplan van uw zorgorganisatie. De deelname aan de training wordt door ons geformaliseerd door middel van een Assist-Gastvrijheidscertificaat. Naast de gastvrijheidstrainingen staan wij ook stil bij het verbeteren van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden, denk hierbij aan: kennis van de hygiënische voorschriften HACCP -middels interactieve E-learning; kennis van schoonmaakvaardigheden en schoonmaakmiddelen; mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands; persoonlijke houding & gedrag. Praktisch vandaag geleerd, morgen toegepast Rekening houdend met de doelgroep, is de training praktisch van aard. Het overbrengen van theoretische kennis en het praktisch oefenen hiervan is hiermee in goede balans. Tijdens de training maakt onze trainer gebruik van voorbeelden en trainingsvormen die nauw aansluiten op de dagelijkse praktijk die zijn afgestemd op de doelgroep. Om groepsvorming en de onderlinge samenwerking te vergroten, adviseren wij te werken met een groep bestaande uit diverse functiecategorieën. De training vindt, bij voorkeur op locatie, klassikaal plaats in groepen van maximaal 15 personen. Onderscheidend vermogen Assist Zorgondersteuning onderscheidt zich van de reguliere gastvrijheid-trainingsbureaus. Onze trainers zijn vakmensen en hebben daarnaast ruime ervaring met de operationele aansturing van bijna alle zorgondersteunende processen. Onze kennis wordt systematisch geactualiseerd en intern onderling gedeeld. Tevens hebben onze trainers implementatietrajecten bij zorgorganisaties begeleid c.q. uitgevoerd. Ervaring leert dat de deelnemers behoefte hebben aan dagelijkse praktijkvoorbeelden die passen en aansluiten bij hun referentiekader. Assist kiest er bewust voor om trainers ook in te zetten bij operationele trajecten, waardoor direct de verbinding wordt gemaakt met de borging van het gastvrijheidsconcept. Onze trainers hebben ervaring met mystery-visits, cliënt / patiënttevredenheidsonderzoeken en gastvrijheidsaudits. 6

7 Waarden in onze gastvrijheidtrainingen; bewustwording; teambuilding; inspirerend; interactief; plezier! Herhaling van de training / Borging Het is wenselijk het trainingstraject jaarlijks (in aangepaste vorm) te herhalen, zodat het gewenste kwaliteitsniveau in stand wordt gehouden. Naslagwerk Aan het einde van de training ontvangt de deelnemer een naslagwerk, waarin alle behandelde modules in het kort worden weergegeven. 7

8 3. De opbouw van de training De inhoud van het trainingsprogramma is opgebouwd vanuit de gastvrijheidvisie van Assist die is vastgelegd in het onderstaande model. Gastvrijheidsbeleving is het resultaat van enerzijds de verwachting die uw gast heeft op basis van eerdere ervaring uit het verleden, en anderzijds de beleving tijdens het verblijf binnen uw zorgorganisatie. Beïnvloeding beleving Deze beleving wordt beïnvloed door een viertal factoren: 1. de omgeving waarin men zich bevindt; 2. de (producten) diensten die worden geleverd c.q. aangeboden; 3. de wijze waarop processen zijn georganiseerd; 4. de bejegening door medewerkers; De achtergrond van dit model wordt behandeld in de introductie van de training en loopt als een rode draad door de training. In de overige modules van de training wordt dieper ingegaan op het onderwerp waarop de medewerkers zelf de meeste invloed hebben; de bejegening van uw gasten. Gasten kunnen gedefinieerd worden als enerzijds de cliënt / patiënt, maar tevens ook de zorgcollega s en overige gebouwgebruikers. 8

9 9

10 4. Trainingsprogramma Tijdens de training wordt een (beperkte) hoeveelheid theoretische lesstof aangeboden, ondersteund met visuele middelen zoals sheetpresentaties en recentelijk film- en fotomateriaal. Deze lesstof wordt regelmatig afgewisseld en in praktijk gebracht met behulp van oefeningen en opdrachten. 4.1 Module I Gastvrijheid In deze eerste module wordt de basis van gastvrijheid behandeld. Wie zijn onze gasten? Wat is Gastvrijheid en op welke wijze kan gastvrijheidsbeleving worden beïnvloed? Het leren denken in oplossingen en mogelijkheden. Tevens komen de verwachtingen vanuit de gast en organisatie aan bod. Leerdoelen Na afloop van de training is de deelnemer: bekend met de basisprincipes rondom gastvrijheid; bekend met de persoonlijke invloed die zij hebben op de gastvrijheidsbeleving; bekend met het begrip klant- en gastgericht; zich bewust van verschillende verwachtingen vanuit de gast; bekend met de inhoud en betekenis van het begrip service. 4.2 Module II Communicatie In deze module krijgt de deelnemer kennis en vaardigheden bijgebracht over communicatie; Zender, boodschap en ontvanger, intonatie, verbale en non-verbaal communicatie, ruis, miscommunicatie etc. Uitgangspunt voor het programma is wederom veel doen en oefenen. Verder staat de eerste indruk in deze module centraal. Leerdoelen Na afloop van de training is de medewerker: bekend met de begrippen non-verbale en verbale communicatie; zich bewust van zijn of haar non-verbale houding; zich bewust van het belang van informatieoverdracht naar cliënt / patiënt, naar de verpleging en directe collega s en is in staat hiernaar te handelen; effectief communiceren met gasten en collega s. 4.3 Module III Beleving van de gasten In deze module wordt de deelnemer getraind op een professionele houding en gastvrij gedrag tijdens en buiten de werksituatie. Hoe kijken we naar een bepaalde situatie, en hoe handel ik hiernaar? Wat is een referentiekader en hoe of wanneer pas ik dit toe? 10

11 Leerdoelen Na afloop van de training is de medewerker: bekend met een open en proactieve houding; is uitnodigend ten behoeve van het stellen van vragen vanuit de gasten ( Kan ik u helpen?, Wordt u geholpen? ); zich ervan bewust dat een proactieve werkhouding onderdeel is van professionele dienstverlening; in staat respectvol om te gaan met klanten en collega s; zich bewust van het verschil tussen on stage en back stage werken; zich bewust van zijn/haar persoonlijke verzorging en representativiteit (ook buiten werktijd, tijdens pauze op/of buiten de afdeling c.q. het gebouw); zich bewust dat hij/zij de organisatie vertegenwoordigt en wat dat betekent; zich bewust van het belang van een verzorgde werplek (uitstraling, hygiëne en veiligheid); in staat om te gaan met klachten en emoties; 4.4 Module IV Samenwerken De deelnemer krijgt uitleg over samenwerking en hun persoonlijke specifieke rol binnen de groep. Wat is natuurlijk leiderschap, en wie neemt zijn verantwoordelijkheden. Benadrukt wordt dat het stellen van vragen cruciaal is voor een goede samenwerking. Bij het stellen van vragen wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten vragen, en wanneer deze te gebruiken. Tevens vormen het geven en ontvangen van feedback een groot onderdeel van deze module. Het is tenslotte altijd- de toon die de muziek maakt. Leerdoelen Na afloop van de training is de medewerker: bekend met de verschillende soorten vragen; bekend met het belang van een goede samenwerking; zich bewust van zijn of haar rol binnen de groep; in staat feedback te geven en te ontvangen; 11

12 5. Onze Trainers Assist beschikt over trainers die veel ervaring hebben met de operationele aansturing van processen op het gebied van gastvrijheid, houding & gedrag en communicatie. Voor de trainingen zijn Rino Galetta en Sander van der Meer ter beschikking. Curriculum Vitae van Rino Galetta Opleidingen & Cursussen: Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden Verzuimmanagement Praktijkbegeleider Facilitair Medewerker MBO niveau 2 & 4 (Leermeester) ICM- Trainersopleiding Profiel en eigenschappen: Teamplayer, coach, sociaal, motivator, dynamisch, empatisch, betrokken, service & oplossingsgericht, overtuigingskracht met een seniore uitstraling. Werkervaring: Implementatiemanager/ Joint Venture Manager/ Opleidingscoördinator/ Trainer Curriculum Vitae van Sander van der Meer Opleidingen & Cursussen: HAVO Hogere Hotelschool Maastricht Middelbare Hotelschool Zwolle Algemene Ondernemersvaardigheden Sociale Hygiëne Uitzendmedewerker (SEU) Profiel: servicegericht, sociaal, teamspeler, betrokken, loyaal, oplossingsgericht Werkervaring: Hotelmanager/ vestigingsmanager uitzendbureaus/ Projectmanager/ Implementatiemanager / Joint Venture Manager/ Trainer 12

13 13

14 6. Referenties Assist Zorgondersteuning heeft landelijk veel ervaring met (langdurige) opleidingstrajecten binnen zorgorganisaties. Tevens is er bij alle trajecten gewerkt met deelnemers met een verschillende (etnische) 6. Referenties achtergrond en/of opleidingsniveau. Bij o.a. de volgende zorgorganisaties zijn reeds opleidingstrajecten in gang gezet danwel Assist Zorgondersteuning heeft landelijk veel ervaring met (langdurige) opleidingstrajecten binnen afgerond. zorgorganisaties. Tevens is er bij alle trajecten gewerkt met deelnemers met een verschillende (etnische) achtergrond en/of opleidingsniveau. Bij o.a. de volgende zorgorganisaties zijn reeds opleidingstrajecten in gang gezet danwel afgerond. 14 Gastvrijheidsopleiding Assist Zorgondersteuning BV pagina 14 van 14

15 15

16 Assist Zorgondersteuning Assist Zorgondersteuning haalt alle ondersteunende processen weg bij verpleegkundigen en brengt deze onder bij één persoon, de Assist-medewerker. Door zo de zorgondersteuning efficiënter in te richten, kan de verpleging meer tijd doorbrengen met de patiënt. Assist Zorgondersteuning is een gedurfd en innovatief concept van Assist. Dat op haar beurt onderdeel is van Vebego International. Een internationaal opererend familiebedrijf actief in facility services, personeelsdiensten, de gezondheidszorg en sociale werkvoorziening. De totale omzet over 2010 bedroeg 999 miljoen. Vebego is met ruim 100 bedrijven vertegenwoordigd in 5 Europese landen en heeft zo n medewerkers in dienst. 16 a Vebego company

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving

De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving Ziekenhuizen De belangrijkste aspecten voor een optimale maaltijdbeleving Product Omgeving Gedrag WELKOM Wat voor manieren zijn er mogelijk om de kwaliteit binnen de horeca outlets van ziekenhuizen te

Nadere informatie

Hospitality training. Beter worden in goed zijn!

Hospitality training. Beter worden in goed zijn! Hospitality training Beter worden in goed zijn! Hospitality speelt in elke organisatie een belangrijke rol. Maar wat is hospitality en hoe bereik je het? De training Beter worden in goed zijn! bestaat

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat

Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Programma Introductie Zorgbalans Aanleiding samenwerking Assist Samenwerking met een facilitaire partner het resultaat Blik op de toekomst Vivianne Zeestraten Manager Facilitair Bedrijf Zorgbalans 8 oktober

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg

Trainingen Coaching Intervisie Supervisie. Voor de zorg Trainingen Coaching Intervisie Supervisie Voor de zorg Professioneel communiceren met 2013 Training Professioneel communiceren met Voor wie? De training is bedoeld voor mensen in de zorg die hun communicatie

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER

Opleiden. jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER HEALTHY Opleiden jouw gezondheid telt! HAIRDRESSER Opleiden Uitval is te voorkomen door het gericht opleiden van je personeel, met daarin veel aandacht voor arbo en gezondheid. De kosten van preventieve

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto

RIF. samenwerking van Koraal Groep en Assist. Regionaal Integraal Facilitairbedrijf. Facto RIF Regionaal Integraal Facilitairbedrijf samenwerking van Koraal Groep en Assist Facto 120509 1 Inhoud Introductie Koraal Groep Vebego International Samenwerking in de zorg Project aanpak joint venture

Nadere informatie

Family Statement. Wij zijn. Vebego

Family Statement. Wij zijn. Vebego Family Statement Wij zijn Vebego ooruitgang is ensenwerk Een familie van sterke merken U heeft het verhaal van Vebego in handen. Geen succesverhaal over gerealiseerde groei scenario s met aantallen, staafdiagrammen

Nadere informatie

Gastvrijheid naar 5* en de 6 sleutels tot Gastvrijheid

Gastvrijheid naar 5* en de 6 sleutels tot Gastvrijheid Gastvrijheid naar 5* en de 6 sleutels tot Gastvrijheid Mensen vergeten wat je hebt gezegd, ze vergeten wat je hebt gedaan, maar ze vergeten nooit het gevoel dat je ze hebt gegeven (Maya Angelou) Auteur

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ)

GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ) GASTVRIJHEIDMEDEWERKER IN DE ZORG (GIDZ) Bedankt voor het vergelijken en aanvragen van een brochure via Springest. We hopen dat we je met deze informatie kunnen helpen bij het maken van een keuze voor

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN

PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN PROFESSIONEEL EN KLANTGERICHT TELEFONEREN tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je wilt professioneler en klantgerichter telefoongesprekken

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen

Hand-out behorende bij de training. Werkoverleg. Voor iedereen, door iedereen Hand-out behorende bij de training Werkoverleg Voor iedereen, door iedereen Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level Level 14 5617 BC

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld

Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Gastvrijheid. Snel schakelen in een dynamische wereld Snel schakelen in een dynamisch wereld Adecco Hospitality, Events & Promotions houdt zich bezig met het mobiliseren, begeleiden en binden van zowel

Nadere informatie

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER

KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER INBOUND TELEFOONCOMMUNICATIE Pieterman & Partners KLANTVRIENDELIJK TELEFOON & RECEPTIEVERKEER RESULTAAT Efficiënt en klantgericht telefoonverkeer en representatieve

Nadere informatie

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen.

De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. De training is in te zetten voor verschillende doelgroepen. - Voor buschauffeurs en conducteurs, waar verbale, mentale en fysieke agressie stelselmatig voor komt. - Voor de controleurs in het openbaar

Nadere informatie

Leer/werk trajecten voor ICT professionals

Leer/werk trajecten voor ICT professionals Leer/werk trajecten voor ICT professionals Baanrecord De leer/werk trajecten zijn gericht op de huidige vraag in de ICT naar hoogwaardige professionals. In het huidige arbeidsklimaat is het noodzakelijk

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie".

Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een eigen-dienst- situatie. Basismodule schoonmaakonderhoud. Deze opleiding is voor schoonmaakmedewerkers, zowel in dienst van een schoonmaakbedrijf als medewerkers uit een "eigen-dienst- situatie". Werkwijze en toepassing van het

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. "Van reactief naar creatief"

Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs. Van reactief naar creatief Persoonlijk Leiderschap in het Onderwijs "Van reactief naar creatief" In veel scholen is het klassiek hiërarchisch leiderschap niet langer toereikend. De veranderingen in de maatschappij en daarmee ook

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control.

Training. Project Finance. Nóg sterker worden in project control. Training Project Finance Nóg sterker worden in project control Training van WIN PMO. Projectfinanciën voor de PMO Professional Deze PMO toegepaste training richt zich vooral op de taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.

Studiegids. Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland. Studiegids Schoonmaken is een vak A Hofmanweg 5a, 2031 BH Haarlem 023-531 51 86 www.studieplannederland.nl info@studieplannederland.nl Studie Plan Nederland is dé vakopleider voor de schoonmaakbranche.

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Deelreglement Manager in de techniek (TO2).

Deelreglement Manager in de techniek (TO2). DR-TO2-X Deelreglement Manager in de techniek (TO2). Uitgave: juli 2012 PBNA/Reed Business Opleidingen, Postbus 415, 3330 AK Zwijndrecht. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Menslievende Professionalisering. Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering. Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen

Menslievende Professionalisering. Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering. Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen Menslievende Professionalisering Onderzoek naar de training Menslievende Professionalisering juni 2015 Petri Embregts, Maaike Hermsen & Lisanne van Alphen Achtergrond Zorgverleners werkzaam in het primaire

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten

Gastvrijheid ontwikkelen en borgen: 25 handvatten Analyseer 1. Meet de beleving van de gast. Meet regelmatig zodat je blijft monitoren en verbeteren. Tools voor gastbelevingsonderzoek: a. Klanttevredenheidsonderzoek, zoals NPO, stel vooral relevante vragen

Nadere informatie

Wat kies jij uit de schijf van 5?

Wat kies jij uit de schijf van 5? Goed bezig 2016 Wat kies jij uit de schijf van 5? Alsjeblieft! Dit is het Goed Bezig trainingsaanbod voor 2016. Doel is samen werken aan goede persoonlijke balans. De trainingen zijn bedoeld voor medewerkers

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Training in Praktijk. Een uniek trainingsconcept!

Training in Praktijk. Een uniek trainingsconcept! Training in Praktijk Een uniek trainingsconcept! Voortaan te boek als goed én prettig! bent goed in uw vak en wilt daarop beoordeeld worden. Maar u wilt ook graag door U uw patiënten en collega s getypeerd

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken

Oplossingsgericht werken Oplossingsgericht werken Open inschrijving Wat² bieden wij? Individuele inschrijving voor de training Oplossingsgericht werken Een bevlogen en ervaren trainer met persoonlijke aanpak Een combinatie van

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Met andere ogen kijken naar...

Met andere ogen kijken naar... Met andere ogen kijken naar... Mens Organisatie Verandering Organisatie & ontwikkeling Loopbaan & verandering Vitaliteit & verzuim Iedere organisatie maakt ontwikkelingen door. Vanwege veranderende marktomstandigheden,

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

Tot snel! Beatrijs Oosterhof

Tot snel! Beatrijs Oosterhof Pijler 1 Positiviteit Toen ik star e met Eyes for Details had ik drie belangrijke punten voor ogen: posi viteit, beleving en verkoop. Drie punten die belangrijk zijn voor iedereen die werkt in de belevingswereld.

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Teambuilding met een beetje hulp

Teambuilding met een beetje hulp Teambuilding met een beetje hulp Iedereen kan soms wel een beetje hulp gebruiken. Niet alleen bij het beter samen laten werken van uw team, maar misschien ook wel bij de manier waarop u dat voor elkaar

Nadere informatie

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners

Hart voor de Zorg Programma. Hartcoherentie training voor zorgverleners Hart voor de Zorg Programma Hartcoherentie training voor zorgverleners HeartMath Hart voor de Zorg Programma De hedendaagse hectische, steeds veranderende en veeleisende zorgomgeving vraagt veel energie

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling Organisatieontwikkeling TRAINING - GAMING - COACHING The Only Thing That Is Constant Is Change Heraclitus Legenda De zorg verandert. Uw organisatie verandert. Q-Academy helpt u bij de ontwikkeling van

Nadere informatie

WERKEN BIJ LUCIVER. Passie voor goed leven

WERKEN BIJ LUCIVER. Passie voor goed leven WERKEN BIJ LUCIVER Werken bij LuciVer is werken aan goed leven. Wat geldt voor cliënten van LuciVer geldt ook voor de medewerkers: de aandacht voor goed leven en de gerichtheid op zingeving en spiritualiteit

Nadere informatie

Leergang. Inspirerend Leiderschap

Leergang. Inspirerend Leiderschap Leergang Inspirerend Leiderschap Algemene informatie Doelgroep Leergang opzet Groepsgrootte Begeleiders en docenten hoger en midden management 8 modules van 2 dagen, incl.1 overnachting per module maximaal

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

EW Facility Services

EW Facility Services EW Facility Services EW Facility Services is een facilitair dienstverlener. Door een hoog kwaliteitsniveau, zichtbare dienstverlening, flexibele uitvoering en op maat gemaakte oplossingen verhogen wij

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk.

Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. Wij zijn persoonlijk, betrokken en bieden meer dan alleen leuk werk. We hebben er allemaal mee te maken: de zorg. Of je nu ziek bent, vaccinaties wilt hebben voor een mooie reis of een familielid in het

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS

Opleiding consulent seksuele gezondheid NVVS Dat vind ik een van de mooiste dingen aan de seksuologie: dat de geestelijke en de somatische gezondheidszorg erin samen komen. evaluatie deelnemer mensenkennis Opleiding consulent seksuele gezondheid

Nadere informatie

HRYou dienstverlening om trots op te zijn. Annette van de Meene & Anneli van der Reijden

HRYou dienstverlening om trots op te zijn. Annette van de Meene & Anneli van der Reijden HRYou dienstverlening om trots op te zijn Annette van de Meene & Anneli van der Reijden Gastheerschap de HRYou way Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Agenda 1. HRYou bij Hogelschool Rotterdam

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek

- VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN. Naam: C.P.A. Kandidaat. Datum onderzoek - VERTROUWELIJK - RAPPORTAGE EFFECT METING ONTWIKKELINGSACTIVITEITEN Naam: C.P.A. Kandidaat Datum onderzoek De resultaten van dit assessment center mogen slechts geïnterpreteerd worden vanuit de vraagstelling

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Informatie Certificering. voor het

Informatie Certificering. voor het Informatie Certificering voor het werken met persolog Profielen juli 2014 INHOUD 1. Waarom profielen van persolog? 2. Certificering modules Module 1 Assessment met Online profielen Module 2 Training Module

Nadere informatie

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht

Brochure. Cursus HR en arbeidsrecht. Kennis opdoen van het arbeidsrecht Brochure Cursus HR en arbeidsrecht Kennis opdoen van het arbeidsrecht Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Cursus HR en arbeidsrecht 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact 7 Checklist

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015

Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Resultaten Onderzoek hygiëne en infectiepreventie Oktober 2015 Gom ZorgSupport Oktober 2015 In de periode van 9 tot en met 22 oktober 2015 heeft Gom ZorgSupport een digitaal onderzoek naar hygiëne en infectiepreventie

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht

Beoordelingsformulier tweedelijns toezicht Datum beoordeling Naam + reg. nummer opleider Cursuscode + naam Eindresultaat : Voldoende / Onvoldoende* * zie pagina 6 Bevindingen Samenvattende uitwerking van bevindingen. Indien er onderdelen als aandachtspunten

Nadere informatie

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer

Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Sport werkt! Meerdaagse trainingen voor bewustzijn, motivatie én plezier op de werkvloer Leer optimaal samenwerken, omgaan met stress en effectief communiceren Nederlands Instituut voor Vechtsport en Maatschappij

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie