Gastvrijheidsopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gastvrijheidsopleiding"

Transcriptie

1 Gastvrijheidsopleiding Informatiebrochure a Vebego company 1

2 voorwoord Het begrip gastvrijheid is bij vele dienstverlenende organisaties zoals horeca en zorginstellingen terug te vinden. Gastvrijheid werkt als het is ingegeven vanuit oprechte interesse in de ander waar mensen vanuit hun passie en drijfveren werken. Gastvrijheidszorg is een belangrijke pijler van waardevolle zorg. Juist nu Tijdens de korte praktijkgerichte cursus Gastvrijheid raken medewerkers vertrouwd met alle aspecten van gastvrijheid. Dankzij aansprekende voorbeelden en oefeningen leren de medewerkers meer klantgericht te werk te gaan en verstaat iedereen na afloop hetzelfde onder de term Gastvrijheid. Sterker nog: ze stralen het uit! Ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en GGZ-instellingen werken steeds gerichter aan een gastvrijheidsbeleid. Belangrijke onderdelen daarvan zijn natuurlijk gezond en lekker eten en genieten van een goede maaltijd in een prettige ambiance. Maar ook de manier waarop medewerkers gasten helpen, is van belang. Ons uitgangspunt is dat wij samen met de zorgorganisaties de gastvrijheid helpen ontwikkelen en te borgen. Assist heeft hierbij een coachende en inspirerende rol, en richt zich vooral op datgene wat op de werkvloer gebeurt. Assist Assist is een dochteronderneming van Vebego. Vebego is een internationaal familiebedrijf actief in landen met medewerkers. Assist biedt innovatieve oplossingen voor het bedrijfsmatig en klantgericht inrichten van zorgondersteunende processen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat veranderende marktomstandigheden en daaruit voortvloeiende veranderende zorgvraag daarom vragen. Assist denkt mee als strategisch partner voor zorgondersteuning, facility management, hulp in het huishouden, thuiszorg en arbeidsmarktvraagstukken. Inspelen op veranderingen, vragen en ontwikkelingen in de zorg Wij zijn een partner die meedenkt bij de strategische vraagstukken die op de zorgsector afkomen. Een partner die samen met de instellingen processen efficiënter inricht en de kwaliteit van de zorg verbetert. Betere zorg tegen lagere kosten is daarbij het centrale thema. Als concept biedt Assist onder andere zorgondersteuning. Hierbij worden alle taken rondom het bed, die niet specifiek verpleegkundig zijn, onder gebracht bij de Assist-medewerker. Daardoor komen verpleegkundigen toe aan het werk waarvoor ze opgeleid zijn. Zorgondersteuning maakt de zorg gastvrijer en je lost er een deel van het probleem van de arbeidsmarktkrapte op. Door zo de zorgondersteuning efficiënter in te richten, kan de verpleging meer tijd doorbrengen met de patiënt. 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Resultaatgebieden 5 2. Doelgroep en Kwaliteit 6 3. De opbouw van de training 8 4. Trainingsprogramma Module I Gastvrijheid Module II Communicatie Module III Beleving van de gasten Module IV Samenwerken Onze Trainers Referenties 14 3

4 Inleiding In onze visie is dat gastvrijheid juist een menselijke en emotionele kant heeft. Die zich uit in spontaan en sociaal gedrag. En niet alleen de manier waarop bijvoorbeeld een gebouw is ingericht. Daarom ook deze training. Gastgerichtheid en gastvrijheid kunnen echter niet zonder elkaar, maar gastvrijheid is alleen duurzaam in die organisaties waar dit gedrag is ingegeven vanuit oprechte interesse. Waar mensen vanuit hun passie en emotie kunnen werken, en waar de medewerkers genoeg ruimte krijgen om zichzelf te zijn. Hierdoor bieden we de gasten een optimale service en professionele benadering. Assist werkt aan de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Wij leren medewerkers hoe om te gaan met gasten, bezoekers,collega s en hoe je elkaar kan inspireren en aan kan spreken. Dit zorgt voor een verbetering van houding en gedrag en komt ten goede van de samenwerking en gastvrijheid. 4

5 1. Resultaatgebieden Samen met uw zorgorganisatie wordt helder vastgesteld wat het gewenste einddoel van de training dient te zijn. Bijvoorbeeld: Het trainen van de zorgmedewerkers en/of zorgondersteuners, zodat gastvrije dienstverlening onderdeel wordt van het dagelijkse operationele proces. Het einddoel is de gastvrijheidsbeleving van uw gasten positief te beïnvloeden. Tijdens de training maken wij telkens een vertaling van het begrip gastvrijheid vanuit de strategie van uw zorgorganisatie. Uw doelstellingen worden meegenomen om de verbeterslag te maken in het dagelijkse operationele proces. Eén van de belangrijkste resultaatgebieden die wij vaak meekrijgen, is het ondersteunen bij de invulling aan een blijvende interne gedrags- en cultuurverandering. Hiervoor geldt dat vooraf moet worden doorgesproken welke specifieke eisen er binnen uw zorgorganisatie gelden, zodat deze in het profiel van de deelnemers kunnen worden opgenomen. Ook hier ligt de nadruk op verbetering van de intermenselijke omgang, een proactieve houding en het empatisch vermogen. Voorbeelden van resultaatgebieden: het verbeteren van het vermogen om gastvrij te werken en dit als team te bevorderen; het vermogen om de kennis en ervaring van gastvrijheid met elkaar te delen; het vermogen om effectief om te kunnen gaan met de gewenste gedachte en de daarbij behorende veranderingen; het vermogen om effectief om te kunnen gaan met klachten, conflicten en emoties; het vermogen om gebruik te maken van elkaars individuele kwaliteiten: het vermogen om effectief en efficiënt samen te werken met als uitgangspunt de wensen van de zorgvrager. 5

6 2. Doelgroep en Kwaliteit Doelgroep van gastvrijheidstrainingen zijn de medewerkers van zorgverlenende organisaties zoals ziekenhuizen, zorgcentra en verpleeghuizen. De door ons gegeven trainingen kunnen, in overleg met u, een maatwerk onderdeel vormen van het opleidingsplan van uw zorgorganisatie. De deelname aan de training wordt door ons geformaliseerd door middel van een Assist-Gastvrijheidscertificaat. Naast de gastvrijheidstrainingen staan wij ook stil bij het verbeteren van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden, denk hierbij aan: kennis van de hygiënische voorschriften HACCP -middels interactieve E-learning; kennis van schoonmaakvaardigheden en schoonmaakmiddelen; mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands; persoonlijke houding & gedrag. Praktisch vandaag geleerd, morgen toegepast Rekening houdend met de doelgroep, is de training praktisch van aard. Het overbrengen van theoretische kennis en het praktisch oefenen hiervan is hiermee in goede balans. Tijdens de training maakt onze trainer gebruik van voorbeelden en trainingsvormen die nauw aansluiten op de dagelijkse praktijk die zijn afgestemd op de doelgroep. Om groepsvorming en de onderlinge samenwerking te vergroten, adviseren wij te werken met een groep bestaande uit diverse functiecategorieën. De training vindt, bij voorkeur op locatie, klassikaal plaats in groepen van maximaal 15 personen. Onderscheidend vermogen Assist Zorgondersteuning onderscheidt zich van de reguliere gastvrijheid-trainingsbureaus. Onze trainers zijn vakmensen en hebben daarnaast ruime ervaring met de operationele aansturing van bijna alle zorgondersteunende processen. Onze kennis wordt systematisch geactualiseerd en intern onderling gedeeld. Tevens hebben onze trainers implementatietrajecten bij zorgorganisaties begeleid c.q. uitgevoerd. Ervaring leert dat de deelnemers behoefte hebben aan dagelijkse praktijkvoorbeelden die passen en aansluiten bij hun referentiekader. Assist kiest er bewust voor om trainers ook in te zetten bij operationele trajecten, waardoor direct de verbinding wordt gemaakt met de borging van het gastvrijheidsconcept. Onze trainers hebben ervaring met mystery-visits, cliënt / patiënttevredenheidsonderzoeken en gastvrijheidsaudits. 6

7 Waarden in onze gastvrijheidtrainingen; bewustwording; teambuilding; inspirerend; interactief; plezier! Herhaling van de training / Borging Het is wenselijk het trainingstraject jaarlijks (in aangepaste vorm) te herhalen, zodat het gewenste kwaliteitsniveau in stand wordt gehouden. Naslagwerk Aan het einde van de training ontvangt de deelnemer een naslagwerk, waarin alle behandelde modules in het kort worden weergegeven. 7

8 3. De opbouw van de training De inhoud van het trainingsprogramma is opgebouwd vanuit de gastvrijheidvisie van Assist die is vastgelegd in het onderstaande model. Gastvrijheidsbeleving is het resultaat van enerzijds de verwachting die uw gast heeft op basis van eerdere ervaring uit het verleden, en anderzijds de beleving tijdens het verblijf binnen uw zorgorganisatie. Beïnvloeding beleving Deze beleving wordt beïnvloed door een viertal factoren: 1. de omgeving waarin men zich bevindt; 2. de (producten) diensten die worden geleverd c.q. aangeboden; 3. de wijze waarop processen zijn georganiseerd; 4. de bejegening door medewerkers; De achtergrond van dit model wordt behandeld in de introductie van de training en loopt als een rode draad door de training. In de overige modules van de training wordt dieper ingegaan op het onderwerp waarop de medewerkers zelf de meeste invloed hebben; de bejegening van uw gasten. Gasten kunnen gedefinieerd worden als enerzijds de cliënt / patiënt, maar tevens ook de zorgcollega s en overige gebouwgebruikers. 8

9 9

10 4. Trainingsprogramma Tijdens de training wordt een (beperkte) hoeveelheid theoretische lesstof aangeboden, ondersteund met visuele middelen zoals sheetpresentaties en recentelijk film- en fotomateriaal. Deze lesstof wordt regelmatig afgewisseld en in praktijk gebracht met behulp van oefeningen en opdrachten. 4.1 Module I Gastvrijheid In deze eerste module wordt de basis van gastvrijheid behandeld. Wie zijn onze gasten? Wat is Gastvrijheid en op welke wijze kan gastvrijheidsbeleving worden beïnvloed? Het leren denken in oplossingen en mogelijkheden. Tevens komen de verwachtingen vanuit de gast en organisatie aan bod. Leerdoelen Na afloop van de training is de deelnemer: bekend met de basisprincipes rondom gastvrijheid; bekend met de persoonlijke invloed die zij hebben op de gastvrijheidsbeleving; bekend met het begrip klant- en gastgericht; zich bewust van verschillende verwachtingen vanuit de gast; bekend met de inhoud en betekenis van het begrip service. 4.2 Module II Communicatie In deze module krijgt de deelnemer kennis en vaardigheden bijgebracht over communicatie; Zender, boodschap en ontvanger, intonatie, verbale en non-verbaal communicatie, ruis, miscommunicatie etc. Uitgangspunt voor het programma is wederom veel doen en oefenen. Verder staat de eerste indruk in deze module centraal. Leerdoelen Na afloop van de training is de medewerker: bekend met de begrippen non-verbale en verbale communicatie; zich bewust van zijn of haar non-verbale houding; zich bewust van het belang van informatieoverdracht naar cliënt / patiënt, naar de verpleging en directe collega s en is in staat hiernaar te handelen; effectief communiceren met gasten en collega s. 4.3 Module III Beleving van de gasten In deze module wordt de deelnemer getraind op een professionele houding en gastvrij gedrag tijdens en buiten de werksituatie. Hoe kijken we naar een bepaalde situatie, en hoe handel ik hiernaar? Wat is een referentiekader en hoe of wanneer pas ik dit toe? 10

11 Leerdoelen Na afloop van de training is de medewerker: bekend met een open en proactieve houding; is uitnodigend ten behoeve van het stellen van vragen vanuit de gasten ( Kan ik u helpen?, Wordt u geholpen? ); zich ervan bewust dat een proactieve werkhouding onderdeel is van professionele dienstverlening; in staat respectvol om te gaan met klanten en collega s; zich bewust van het verschil tussen on stage en back stage werken; zich bewust van zijn/haar persoonlijke verzorging en representativiteit (ook buiten werktijd, tijdens pauze op/of buiten de afdeling c.q. het gebouw); zich bewust dat hij/zij de organisatie vertegenwoordigt en wat dat betekent; zich bewust van het belang van een verzorgde werplek (uitstraling, hygiëne en veiligheid); in staat om te gaan met klachten en emoties; 4.4 Module IV Samenwerken De deelnemer krijgt uitleg over samenwerking en hun persoonlijke specifieke rol binnen de groep. Wat is natuurlijk leiderschap, en wie neemt zijn verantwoordelijkheden. Benadrukt wordt dat het stellen van vragen cruciaal is voor een goede samenwerking. Bij het stellen van vragen wordt onderscheid gemaakt tussen open en gesloten vragen, en wanneer deze te gebruiken. Tevens vormen het geven en ontvangen van feedback een groot onderdeel van deze module. Het is tenslotte altijd- de toon die de muziek maakt. Leerdoelen Na afloop van de training is de medewerker: bekend met de verschillende soorten vragen; bekend met het belang van een goede samenwerking; zich bewust van zijn of haar rol binnen de groep; in staat feedback te geven en te ontvangen; 11

12 5. Onze Trainers Assist beschikt over trainers die veel ervaring hebben met de operationele aansturing van processen op het gebied van gastvrijheid, houding & gedrag en communicatie. Voor de trainingen zijn Rino Galetta en Sander van der Meer ter beschikking. Curriculum Vitae van Rino Galetta Opleidingen & Cursussen: Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden Verzuimmanagement Praktijkbegeleider Facilitair Medewerker MBO niveau 2 & 4 (Leermeester) ICM- Trainersopleiding Profiel en eigenschappen: Teamplayer, coach, sociaal, motivator, dynamisch, empatisch, betrokken, service & oplossingsgericht, overtuigingskracht met een seniore uitstraling. Werkervaring: Implementatiemanager/ Joint Venture Manager/ Opleidingscoördinator/ Trainer Curriculum Vitae van Sander van der Meer Opleidingen & Cursussen: HAVO Hogere Hotelschool Maastricht Middelbare Hotelschool Zwolle Algemene Ondernemersvaardigheden Sociale Hygiëne Uitzendmedewerker (SEU) Profiel: servicegericht, sociaal, teamspeler, betrokken, loyaal, oplossingsgericht Werkervaring: Hotelmanager/ vestigingsmanager uitzendbureaus/ Projectmanager/ Implementatiemanager / Joint Venture Manager/ Trainer 12

13 13

14 6. Referenties Assist Zorgondersteuning heeft landelijk veel ervaring met (langdurige) opleidingstrajecten binnen zorgorganisaties. Tevens is er bij alle trajecten gewerkt met deelnemers met een verschillende (etnische) 6. Referenties achtergrond en/of opleidingsniveau. Bij o.a. de volgende zorgorganisaties zijn reeds opleidingstrajecten in gang gezet danwel Assist Zorgondersteuning heeft landelijk veel ervaring met (langdurige) opleidingstrajecten binnen afgerond. zorgorganisaties. Tevens is er bij alle trajecten gewerkt met deelnemers met een verschillende (etnische) achtergrond en/of opleidingsniveau. Bij o.a. de volgende zorgorganisaties zijn reeds opleidingstrajecten in gang gezet danwel afgerond. 14 Gastvrijheidsopleiding Assist Zorgondersteuning BV pagina 14 van 14

15 15

16 Assist Zorgondersteuning Assist Zorgondersteuning haalt alle ondersteunende processen weg bij verpleegkundigen en brengt deze onder bij één persoon, de Assist-medewerker. Door zo de zorgondersteuning efficiënter in te richten, kan de verpleging meer tijd doorbrengen met de patiënt. Assist Zorgondersteuning is een gedurfd en innovatief concept van Assist. Dat op haar beurt onderdeel is van Vebego International. Een internationaal opererend familiebedrijf actief in facility services, personeelsdiensten, de gezondheidszorg en sociale werkvoorziening. De totale omzet over 2010 bedroeg 999 miljoen. Vebego is met ruim 100 bedrijven vertegenwoordigd in 5 Europese landen en heeft zo n medewerkers in dienst. 16 a Vebego company

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart

Facility Management vanuit het hart vanuit het hart a Vebego company ask Yask biedt echte oplossingen in Facility Management. We hebben niet alleen een helder verhaal, maar ook een heldere visie. Facility Management als kern van de zaak: Facility Management

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep

professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep professioneel omgaan met andere culturen Begrip of begrijpen? BeHr Groep Professionals in Nederland hebben dagelijks te maken met culturen en gedrag die hen niet eigen zijn. Of het nu bij de politie is,

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,-

Erkend bij: Meer informatie: Cursusduur: Prijs: NHTV, Breda www.nhtv.nl 12 weken (4 lesdagen) 32 uur 1.135,- Management en Leidinggeven Wie succesvol wil zijn in de recreatiebranche zorgt voor een stevige basis. Hierbij is professioneel management nodig om alle gasten optimale kwaliteit te kunnen bieden op elk

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig.

MAAK DE COMMUNICATIESPRONG. Bureau Kortkrachtig. Het Kortkrachtig concept. Printversie van de website van Kortkrachtig. www.kortkrachtig. Pagina 1 van 5 Document Inhoud document Website Printversie van de website van Kortkrachtig Alle teksten van de site www.kortkrachtig.nl MAAK DE COMMUNICATIESPRONG Hoe gebruik je communicatie slimmer en

Nadere informatie

Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid

Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid 1 Inleiding Verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep binnen VUmc en GGZ ingeest. Bij GGZ ingeest bestaat 30% van het totale personeelsbestand uit verpleegkundigen.

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in de VVT branche. Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden

Competentiegericht opleiden in de VVT branche. Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden Competentiegericht opleiden in de VVT branche Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden December 2009 1 Uitgave: Stichting A+O VVT ( Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)

Nadere informatie

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO!

Voorwoord ROOT. Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Open aanbod 2012 Voorwoord ROOT Met Humor en Aandachtig Luisteren heb je Leuke Ontmoetingen. Oftewel HALLO! Door het verspreiden van ansichtkaarten met deze tekst, ondersteunt ROOT activiteiten in het

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers

De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers De Brandweermedewerker over nu Hoe de huidige situatie (organisatie, management en HRM) wordt beleefd door de medewerkers Inleiding De NVBR is in 2010 gestart met het ontwikkelen van een Visie op HRM en

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Quadrant Academy 2014

Quadrant Academy 2014 Quadrant Advies Quadrant Academy 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nieuwe Werken van de ondersteuning 2.1 Adieu Secretaresse, Hello Assistant 3 3. Digitale technologieën ter ondersteuning van je

Nadere informatie

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen

Trainingsbrochure. Gratis. voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap. Diverse moderne leervormen Veilingdreef 29 4614 RX Bergen op Zoom T. 0164 27 38 04 info@dcenc.nl www.dcenc.nl Trainingsbrochure voor al uw vragen op het gebied van Klantgerichtheid, Communicatie en Leiderschap Gratis Diverse moderne

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn

Opleidingsgids. Zorg en Welzijn 2015 Opleidingsgids Zorg en Welzijn Samen werken aan ontwikkeling Inleiding Wie is WerkendLeren WerkendLeren is een organisatie die zich richt op de ontwikkeling van mens en organisatie. Door praktijkgeïntegreerd

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie