Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam"

Transcriptie

1 Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 12 augustus 2011 te Amsterdam 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om uur en heet alle aanwezigen welkom. De Voorzitter constateert dat het totaal aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap bedraagt, zijnde een geplaatst kapitaal van ,40 De Voorzitter deelt mede dat achter de tafel de volgende personen aanwezig zijn: de Raad van Commissarissen, bestaande uit de heer P.H.J. Nederlof (de heer C. van Versendaal heeft zich geëxcuseerd); en de bestuurder van de Vennootschap, de heer R.J.M. van Veldhoven. Tevens zijn op uitnodiging van het bestuur de vaste adviseurs van de vennootschap aanwezig (de heer R. Boemen via videoconferentie CFO a.i., de heer J.W.J. Galas accountant, en de heer D.C. van Eibergen Santhagens jurist en tevens secretaris van de vergadering.) De Voorzitter constateert dat gewone aandelen zijn aangemeld, gewone aandelen in persoon of vertegenwoordigd ter vergadering aanwezig zijn, totaal vertegenwoordigend 24,35% van het totaal uitstaand aandelenkapitaal van de Vennootschap. De Voorzitter constateert dat de vergadering is opgeroepen met inachtneming van de daarvoor geldende voorschriften krachtens de wet en de statuten van de Vennootschap, zodat deze vergadering rechtsgeldig kan besluiten over de onderwerpen zoals in de uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering als agenda zijn opgenomen. De uitnodiging tot het bijwonen van deze vergadering is op 24 juni 2011 gepubliceerd door middel van een persbericht. Vanwege de gewijzigde weten regelgeving is geen oproep geplaatst in de Officiële prijscourant van Euronext en evenmin in een landelijk dagblad. De vergaderstukken hebben vanaf 24 juni 2011 ter inzage gelegen ten kantore van de Vennootschap. Tevens waren de vergaderstukken vanaf 24 juni 2011 op de website van de Vennootschap aanwezig en beschikbaar om te downloaden alsmede op te vragen bij het betaalkantoor. De Voorzitter deelt mede dat de vergadering wordt vastgelegd op een geluidsband, reden om de aanwezige aandeelhouders te verzoeken om via de opgestelde interruptie microfoon te reageren en duidelijk de naam van de VMG notulen algemene vergadering van aandeelhouders 12 augustus 2010 Pagina 1 van 6

2 spreker te noemen. Aan de hand van de bandopname zullen van deze vergadering notulen worden opgemaakt welke overeenkomstig de statuten van de Vennootschap zullen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris van de vergadering. De alzo vastgestelde notulen zullen ter kennis name worden geagendeerd tijdens de eerst volgende algemene vergadering van aandeelhouders. De Vennootschap streeft ernaar om de notulen van deze vergadering binnen drie maanden na deze vergadering op haar website te publiceren. De Voorzitter deelt mede dat iedere stemgerechtigde aandeelhouder die zich heeft aangemeld overeenkomstig de gepubliceerde voorschriften en de presentielijst heeft getekend gerechtigd is ter vergadering het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Voor het voeren van het woord zal de Voorzitter de desbetreffende aandeelhouder het woord geven waarna onder gebruikmaking van de interruptiemicrofoon een aandeelhouder het woord kan voeren. 2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 3 december 2010 De notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 3 december 2010 zijn ter kennis name als bijlage toegevoegd aan de convocatie van deze vergadering. Conform artikel 46 lid 1 van de statuten zijn de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 3 december 2010 vastgesteld door de voorzitter en de secretaris ten blijke waarvan de notulen door hen zijn ondertekend. De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of er naar aanleiding van de notulen nog vragen en/of opmerkingen zijn. Geen van de aanwezigen heeft naar aanleiding van de notulen vragen en/of opmerkingen. Voorts deelt de Voorzitter mede dat de Raad van Bestuur voornemens is een Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeen te roepen in het najaar; de aandeelhouders zullen hierover te zijner tijd op de gebruikelijke wijze over worden geïnformeerd. 3. Jaarverslag 2010 a. Verslag van de Raad van Commissarissen De Voorzitter stelt het verslag van de Raad van Commissarissen over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 aan de orde, en verwijst naar de in het jaarverslag opgenomen tekst. De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of iemand naar aanleiding van het verslag vragen of op- of aanmerkingen heeft. Geen van de aanwezigen heeft vragen of op- of aanmerkingen. VMG notulen algemene vergadering van aandeelhouders 12 augustus 2010 Pagina 2 van 6

3 b. Verslag van de Raad van Bestuur De Voorzitter stelt het verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 aan de orde, en verwijst naar de in het jaarverslag opgenomen tekst. De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of iemand naar aanleiding van het verslag vragen of op- of aanmerkingen heeft. Geen van de aanwezigen heeft vragen of op- of aanmerkingen. 4. Jaarrekening 2010 a. Controleverklaring De Voorzitter stelt de controleverklaring van de accountant van de Vennootschap over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 aan de orde, en verwijst naar de in het jaarverslag opgenomen tekst op pagina 79. De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of iemand naar aanleiding van de controleverklaring vragen of op- of aanmerkingen heeft. Geen van de aanwezigen heeft vragen of op- of aanmerkingen. b. Vaststelling van de jaarrekening 2010 De Voorzitter stelt de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 aan de orde, en verwijst naar hoofdstuk 9 van het jaarverslag betreffende de jaarrekening en toelichting. De Voorzitter verwijst in het bijzonder naar de in het verslag opgenomen preadvies conform artikel 33 lid 5 statuten aan de algemene vergadering van aandeelhouders strekkende tot vaststelling van de jaarrekening De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of iemand naar aanleiding van de controleverklaring vragen of op- of aanmerkingen heeft. Geen van de aanwezigen heeft vragen of op- of aanmerkingen. Vervolgens stelt de Voorzitter voor de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 vast te stellen overeenkomstig de jaarrekening met toelichting daarop zoals is opgenomen in het jaarverslag. Geen van de aanwezigen verlangt stemming zodat de Voorzitter constateert dat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 overeenkomstig de jaarrekening met toelichting daarop zoals is opgenomen in het jaarverslag overeenkomstig artikel 36 statuten bij acclamatie is aangenomen. c. Bestemming van het resultaat over 2010 De Voorzitter stelt de bestemming van het resultaat over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 aan de orde. Het resultaat is een verlies van De Voorzitter stelt voor dat het resultaat ten laste wordt gebracht van de algemene reserves van de Vennootschap. VMG notulen algemene vergadering van aandeelhouders 12 augustus 2010 Pagina 3 van 6

4 De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of iemand naar aanleiding van de voorgenomen resultaatbestemming vragen of op- of aanmerkingen heeft. Geen van de aanwezigen heeft vragen of op- of aanmerkingen. Vervolgens stelt de Voorzitter voor het resultaat van de Vennootschap over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 ten laste te brengen van de algemene reserves van de Vennootschap. Geen van de aanwezigen verlangt stemming zodat de Voorzitter constateert dat het voorstel tot resultaatbestemming over het boekjaar eindigend op 31 december 2010 zoals hiervoor is genoemd overeenkomstig artikel 38 statuten bij acclamatie is aangenomen. 5. Décharge a. Décharge aan de Raad van Bestuur De Voorzitter stelt voor de statutair bestuurder(s) van de Vennootschap onvoorwaardelijk décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in de periode aanvangend op 1 januari 2010 en eindigend op 31 december De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of er naar aanleiding van dit agendapunt en de toelichting nog vragen en of opmerkingen zijn. Geen van de aanwezigen heeft naar aanleiding van dit agendapunt en de toelichting daarop aanvullende vragen en/op opmerkingen. Daarop verzoekt de Voorzitter de aanwezigen of iemand stemming wenst. Geen van de aanwezigen verlangt stemming waarna de Voorzitter constateert dat het voorstel de statutair bestuurder(s) van de Vennootschap onvoorwaardelijk décharge te verlenen voor het gevoerde beleid in de periode aanvangend op 1 januari 2010 en eindigend op 31 december 2010 unaniem is aangenomen. b. Décharge aan de Raad van Commissarissen De Voorzitter stelt voor de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap onvoorwaardelijk décharge te verlenen voor het uitgeoefende toezicht in de periode aanvangend op 1 januari 2010 en eindigend op 31 december De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of er naar aanleiding van dit agendapunt en de toelichting nog vragen en of opmerkingen zijn. Geen van de aanwezigen heeft naar aanleiding van dit agendapunt en de toelichting daarop aanvullende vragen en/op opmerkingen. Daarop verzoekt de Voorzitter de aanwezigen of iemand stemming wenst. Geen van de aanwezigen verlangt stemming waarna de Voorzitter constateert dat het voorstel de leden van de raad van commissarissen van de Vennootschap onvoorwaardelijk décharge te verlenen voor het uitgeoefende toezicht in de periode aanvangend op 1 januari 2010 en eindigend op 31 december 2010 unaniem is aangenomen. VMG notulen algemene vergadering van aandeelhouders 12 augustus 2010 Pagina 4 van 6

5 6. Benoeming van de accountant voor het boekjaar 2011 De Voorzitter stelt voor Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V., gevestigd te Amsterdam, te benoemen tot accountant van de Vennootschap, belast met het onderzoek naar de jaarrekening over het boekjaar aanvangend op 1 januari 2011 en eindigend op 31 december De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of iemand naar aanleiding van de voorgenomen benoeming van Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V., gevestigd te Amsterdam, tot accountant van de Vennootschap vragen of op- of aanmerkingen heeft. Geen van de aanwezigen heeft vragen of op- of aanmerkingen. Daarop verzoekt de Voorzitter de aanwezigen of iemand stemming wenst. Geen van de aanwezigen verlangt stemming waarna de Voorzitter constateert dat het voorstel Mazars Paardekooper Hoffman Accountants N.V., gevestigd te Amsterdam, te benoemen tot accountant van de Vennootschap, belast met het onderzoek naar de jaarrekening over het boekjaar aanvangend op 1 januari 2011 en eindigend op 31 december 2011 conform artikel 34 lid 2 statuten unaniem is aangenomen. 7. Bespreken beleid 2011 tot en met 2015 De Voorzitter deelt mede dat onderzoeken naar potentiële acquisities gaande zijn. De Voorzitter deelt voorts mede dat een uitgebreider gedachtenwisseling met de aandeelhouders omtrent het beleid van de Vennootschap en de strategie zal worden gevoerd tijdens de te agenderen algemene vergadering van aandeelhouders in het najaar. 8. Verlenging van de aan de directie verleende emissiebevoegdheid en bevoegdheid tot uitsluiting en/of beperking van voorkeursrechten. De Voorzitter stelt overeenkomstig artikel 7 statuten voor een besluit tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte van aandelen bedoelde orgaan voor de duur van twee (2) jaren, derhalve eindigend op 12 augustus In samenhang met het hiervoor geformuleerde voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7 statuten stelt de Voorzitter tevens voor een besluit overeenkomstig artikel 8 statuten tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan bevoegd tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor de duur van twee (2) jaren, derhalve eindigend op 12 augustus De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of iemand naar aanleiding van (i) het voorgenomen besluit tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte van aandelen bedoelde orgaan voor de duur van twee (2) jaren, derhalve eindigend op 12 augustus 2013 en/of (ii) het voorgenomen besluit tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan bevoegd tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor de duur van twee (2) jaren, derhalve eindigend op 12 augustus 2013, vragen of op- of aanmerkingen heeft. Geen van de aanwezigen heeft vragen of op- of aanmerkingen. VMG notulen algemene vergadering van aandeelhouders 12 augustus 2010 Pagina 5 van 6

6 Daarop verzoekt de Voorzitter de aanwezigen of iemand stemming wenst. Geen van de aanwezigen verlangt stemming waarna de Voorzitter constateert dat het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het tot uitgifte van aandelen bedoelde orgaan voor de duur van twee (2) jaren, derhalve eindigend op 12 augustus 2013 conform artikel 7 statuten unaniem is aangenomen, en voorts dat het voorstel tot aanwijzing van de Raad van Bestuur als het orgaan bevoegd tot het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten voor de duur van twee (2) jaren, derhalve eindigend op 12 augustus 2013 conform artikel 8 statuten unaniem is aangenomen. 9. Rondvraag De Voorzitter verzoekt de aanwezigen of iemand gebruik wenst te maken van de rondvraag. Geen van de aanwezigen geeft te kennen gebruik te willen maken van de rondvraag, waarna de Voorzitter constateert dat dit agendapunt behandeld is. 10. Sluiting De Voorzitter bedankt de aanwezigen voor ieders inbreng en sluit de vergadering om uur. Vastgesteld overeenkomstig artikel 46 statuten: Voorzitter P.H.J. Nederlof Secretaris mr D.C. van Eibergen Santhagens Bijlagen: - convocatie - agenda - presentielijst - brief Kas Bank N.V. [overzicht geregistreerde aandeelhouders] - jaarverslag 2010 VMG notulen algemene vergadering van aandeelhouders 12 augustus 2010 Pagina 6 van 6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92 Curriculum Vitae Personalia Naam van Eibergen Santhagens, Daniel (Daan) C. Geboren 11 april 1967 te s-gravenhage Adres Duurstedestraat 149, 4834 HJ Breda Communicatie T: / M: E: Opleiding Rechten (Nederlands recht, ondernemingsrecht) Rijksuniversiteit Groningen ( ) Burgerlijke staat Gehuwd (2 kinderen) Werkervaring ING Trust Amsterdam/Luxemburg legal good standing cliënt vennootschappen (Amsterdam) kasgeld vennootschappen (Luxemburg) Bayard Groep - Maastricht juridisch verantwoordelijk voor cliëntinvesteringsmaatschappij ($100 miljoen) [Tallard B.V.] legal good standing cliënt vennootschappen Bayard Groep - St. Helier (Jersey, Kanaal Eilanden) Netherlands Desk : structuur bewaken van klanten met Nederlandse achtergrond structuur bewaken van offshore deel cliënt Tallard B.V. structured finance Twinning Amsterdam directiesecretaris juridisch aanspreekpunt investment managers verkoop due dilligence gereed maken 2002 heden Free lance Diverse opdrachten, waaronder: V Bird N.V. (Luchtvaartmaatschappij) Private Plus Fund B.V. (MeesPierson) Zuidstroom Groeifonds B.V. (Informal Inverstors Fund) Crecy Golf Club s.a.r.l. (Golfbanen) Vivenda Media Groep N.V. (Multimedia og sector) Molen Management & Consultancy International B.V. Doel MMCI is het begeleiden van cliënten voor het verkrijgen van een notering aan de Alternative Investment Market (AIM) van de London Stock Exchange. Referenties Op aanvraag en na kennismaking

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013

Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag Vergadering Van Aandeelhouders AamigoO Group N.V. d.d. 20 juni 2013 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap AamigoO Group N.V. gehouden d.d. 20 juni

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2014 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 14 mei 2014 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de van Wolters Kluwer nv, te houden op woensdag 21 april 2010, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam 1 Opening 2 Jaarverslag 2009 a Verslag van de

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

Voorzitter van de vergadering is de heer Olde Bolhaar, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. BESLUITENLIJST van de bijzondere vergadering van aandeelhouders van de te Vijfhuizen gevestigde vennootschap Punch Technix N.V., gehouden op woensdag 27 juni 2007 om 11.00 uur in Beursplein 5 te Amsterdam.

Nadere informatie

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015.

Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Dit is de concept versie van de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 26 maart 2015. Vergadergerechtigden die op- of aanmerkingen hebben op deze versie kunnen

Nadere informatie

A G E N D A. d. (Her)benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt)

A G E N D A. d. (Her)benoeming van de heer J. Bout als lid van de Raad van Commissarissen (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op maandag 29 juni 2015 om 14.00 uur op het hoofdkantoor van Ballast Nedam N.V., Ringwade 71, 3439

Nadere informatie

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende:

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende: Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. gehouden op woensdag 23 april 2014 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam

DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam DOORLOPENDE TEKST DER STATUTEN VAN: AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. gevestigd te Rotterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte, op 29 juli 2011 verleden voor mr J.W. van der Hammen,

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 16 mei 2013 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht. 1. Opening

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening

Agenda 2015. 8. Bevoegdheid Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen. 1. Opening AGENDA 2015 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN CORBION NV DATUM 22 mei 2015 TIJD 10.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 2 CORBION AGENDA 2015

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015

NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 NN Group Jaarlijkse Algemene Vergadering 2015 Geachte aandeelhouder, Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de jaarlijkse algemene vergadering van NN Group N.V. (de Vennootschap ). De vergadering

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013. 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag. aegon.com

Agenda. Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013. 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag. aegon.com Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013 15 mei 2013 Aegonplein 50 Den Haag aegon.com Den Haag, 3 april 2013 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van Aegon N.V., te houden

Nadere informatie

Agenda. Aanvang 11:00 uur.

Agenda. Aanvang 11:00 uur. Agenda voor de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Vivenda Media Groep N.V., statutair gevestigd te Hilversum (de Vennootschap ), te houden op vrijdag 15 november 2013 in Triple Ace World Trade

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014

Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014 Pagina 1 CONCEPT Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders BNP Paribas OBAM N.V. Gehouden te Amsterdam op 3 november 2014 Aanwezig Jhr.drs. R.W.F. van Tets, commissaris (voorzitter) Mr. J.H. Schraven,

Nadere informatie

80050867 M 5864243 / 2

80050867 M 5864243 / 2 1 DOORLOPENDE TEKST van de statuten van DOCDATA N.V., gevestigd te Waalwijk, na partiële statutenwijziging bij akte op 29 juni 2011 verleden voor mr. J.H.J. Preller, notaris te Rotterdam. STATUTEN NAAM

Nadere informatie

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming)

7 Benoeming van de externe accountant belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar 2016 (ter stemming) De jaarlijkse Algemene Vergadering van Fugro N.V. wordt gehouden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Crowne Plaza Den Haag Promenade hotel in Den Haag Agenda 1 Opening en mededelingen 2 Verslag

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Brunel International N.V. Agenda 1. Opening 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2013 (ter informatie) 3. Uitvoering van het bezoldigingsbeleid (ter

Nadere informatie

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013

STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 STATUTEN VAN AALBERTS INDUSTRIES N.V. APRIL 2013 met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 29 april 2013 voor een waarnemer van mr. P.H.N.

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV

ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV ADDENDUM PROSPECTUS BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND III CV Inleiding Dit addendum maakt integraal onderdeel uit van de volledige tekst van het Prospectus van Bouwfonds Germany Residential Fund III CV,

Nadere informatie

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN DRUP/MBRO/MAEB/DMS#9316760-9316764 5142155/40052178 VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN De ondergetekende, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verklaart

Nadere informatie