CROATIA. Brussels Press. supplement distributed with

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CROATIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with"

Transcriptie

1 CROATIA supplement distributed with Brussels Press

2 CENTER FOR COMBINED TRANSPORT ZAGREB Ltd Zagreb, Trg senjskih uskoka 7-8 Tel: Fax: your partner for the future LIMEX D.O.O HRVATSKA Vukovarska 77a Donji Miholjac tel: (0) fax: (0) LIMEX GmbH DEUTSCHLAND Sinninger Strasse Emsdetten tel: 0049 (0) fax: 0049 (0) Limex sarl FRANCE 651 Avenue de la Plage Villefranche s/s tel: 0033 (0) fax: 0033 (0) Limex - R Kft HUNGARY II Rakodo 7673 Pecs - Cserkut tel: 0036 (06) fax: 0036 (06) Croatia

3 Onderhandelingen voor toetreding tot de EU gaan door Inhoud/Contents European Commission Delegation 3 Chamber of Economy 4 Agriculture, Forestry and Water Management Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management 5 Granolio 6 Construction Civil Engineering Institute of Croatia 8 Kamgrad 10 Real Estate Hypo Alpe Adria Consultants 12 Finance World Bank 14 Trade & Industry Limex 15 Badel Gredelj Ltd. 18 Remount and Maintenance of Railroads 20 Biljemerkant 22 Zeljezara Split 24 Transport & Logistics Center for Combined Transport 26 Jadroplov 27 Pharmaceuticals & Cosmetics Beiersdorf 28 Medical Intertrade Ltd. 30 Business & Leisure Hrvatska Lutrija 34 Generalturist 36 Hertz 38 H&M Rent-a-Car 39 Brussels Press is responsible for the contents of this report. Brussels Press is a division of Europress Surveys. Kroatië vroeg formeel het EU-lidmaatschap aan in februari De onderhandelingen begonnen in oktober Het hoofd van de delegatie van de Europese Commissie voor de Republiek Kroatië, Vincent Degert, zegt dat de inspanningen aan beide kanten resulteerden in belangrijke vooruitgang. Hij licht toe: De positieve ontwikkeling van de onderhandelingen is te danken aan het feit dat de regering erg behulpzaam is en de onderhandelingen graag wil afronden binnen de termijn die ze zichzelf gesteld heeft, maar ook aan de brede steun van de publieke opinie in Kroatië die de toetreding tot de Europese familie verwelkomt. Nu het onderhandelingsproces vordert, bereiken de Europese Commissie en de regering van Kroatië, volgens Vincent Degert, dezelfde visie over vele onderwerpen. Zoals het er nu voor staat, zegt hij, ben ik ervan overtuigd dat de regeringsdoelstelling om toe te treden tot de EU in 2009 of 2010 haalbaar is. Vincent Degert omschrijft Kroatië als een land met opmerkelijke economische ontwikkeling, dat al lang niet meer afhankelijk is van subsidies maar overging naar een groei gestuurd door investeringen. De Europese Unie steunt nog steeds actief de hulpbehoevende sectoren zodat ze de concurrentie beter kunnen aangaan, met subsidies van ongeveer miljoen voor lopende programma s in Kroatië. Die omvatten het Phare Programma, gericht op institutionele ontwikkeling en economische en sociale cohesie; ISPA, gericht op ontwikkeling van infrastructuur en milieu en SA- PARD, dat rurale en landbouwontwikkeling creëert. Vincent Degert geeft aan dat de verdere liberalisering van zulke industrieën als de scheepsbouw en de staalsector concrete investeringskansen zijn voor internationale investeerders met een interesse voor de regio. Negotiations for EU accession continue Croatia formally applied for EU membership in February 2003, and negotiations began in October Head of the delegation of the European Commission to the Republic of Croatia, Vincent Degert, says that hard work on both sides has resulted in significant progress. He comments, I attribute the successful development of the negotiation process to the fact that the government is very cooperative and eager to complete it within the time target they have set for themselves, as well as to the wide public support that Croatian society expresses towards joining the European family. As the negotiation process continues, according to Vincent Degert, the European Commission and the Croatian government are approaching common positions on many topics. The way things are going, he says, I do believe that the government objective of joining the EU in 2009 or 2010 is achievable. Vincent Degert describes Croatia as achieving remarkable economic development, moving from donor-generated development into investment-led growth a long time ago. The European Union is still actively supporting the sectors which still need help to reach better levels of competitiveness, with funding of between million for programmes it runs in Croatia. These include the Phare Programme, aimed at institutional development and economic and social cohesion; ISPA, aimed at environmental and infrastructure development; and SAPARD, creating rural and agricultural development. Vincent Degert describes further liberalisation in industries such as shipbuilding and steel as representing concrete investment opportunities for international investors interested in the region. Croatia - 3

4 Essentiële bron van kennis en netwerken De Economische Kamer van Kroatië is een belangrijke bron voor nationale bedrijven en hun internationale tegenhangers. Elk geregistreerd bedrijf in Kroatië wordt automatisch lid van de Kamer, waardoor die een unieke databank bezit die de leden kan helpen bij hun ontwikkeling en uitbreiding binnen en over de grenzen. Hoofd van internationale betrekkingen Dunja Konjevod verklaart: We beseffen dat de mogelijkheden voor Kroatische bedrijven om uit te breiden naar Europese markten en voor buitenlandse bedrijven in Kroatië onbegrensd zijn. Onze strategie is dan ook om deze mogelijkheden te promoten bij zowel plaatselijke als internationale bedrijven. De Kamer legt zich toe op het steunen van plaatselijke bedrijven bij het ontwikkelen en lanceren van producten die de internationale concurrentie aankunnen. Vele leden van de Kamer kenden een groot succes in Europa en daarbuiten. De Kamer is een bron van informatie, reikt prijzen uit aan exportgerichte bedrijven, organiseert seminaries en vertegenwoordigt Kroatië op internationale events voor bedrijven. We willen internationale investeerders informeren over de kansen in Kroatië, zegt Dunja Konjevod. We combineren dit telkens met het rechtstreeks koppelen van vertegenwoordigers van plaatselijke bedrijven aan hun buitenlandse tegenhangers. Voor buitenlandse investeerders is de Kamer een essentiele bron van zakelijke informatie, met haar databank van bedrijven per sector en de producten die ze aanbieden. Ik nodig internationale investeerders uit om contact op te nemen met de Economische Kamer als een van de eerste stappen bij hun studie van Kroatië, zegt Dunja Konjevod. We kunnen optreden als partner ter plaatse en stellen alle nodige informatie, contactpersonen en materialen graag ter beschikking. Old part of Zadar member of the Chamber, giving it a unique database that can be used to help members develop and expand at home and abroad. Head of international relations Dunja Konjevod explains, We realise that the possibilities for Croatian companies expanding to European markets, and for foreign companies coming to Croatia, are truly endless. We have made it our strategy to promote these possibilities in front of both local and international companies. The Chamber is committed to helping local firms develop and launch internationally competitive products, and many of its members have achieved great success in Europe and beyond. The Chamber acts as an information resource, gives awards to export-driven businesses, organises seminars, and represents Croatia at international business events. We like to inform international investors about the opportunities here, says Dunja Konjevod. We always combine this with matchmaking, where we invite representatives of local companies to international events and introduce them directly to their counterparts abroad. Ze beschrijft Kroatië als een van de meest stabiele landen in de regio, met een ontwikkelde infrastructuur en toegang tot elk territorium uit het vroegere Joegoslavië. Dunja Konjevod benadrukt kansen in toerisme en de logistieke sector, en prijst de goed opgeleide actieve bevolking van Kroatië waarvan iedereen gewoonlijk minstens één vreemde taal spreekt. For foreign investors the Chamber is an essential business resource, with its database of businesses per sector and the products they provide. I invite international investors to contact the Chamber of Economy as one of the first steps toward looking into Croatia, says Dunja Konjevod. We can act as a local partner and we will be happy to provide all the necessary information, contacts and materials. Essential knowledge and networking resource The Croatian Chamber of Economy is a valuable resource for domestic companies and their international counterparts. Every registered business in Croatia automatically becomes a She describes Croatia as one of the most stable countries in the region, with developed infrastructure and the potential to access every territory in the former Yugoslavia. Dunja Konjevod describes opportunities in tourism and logistics, and praises the well-educated Croatian workforce that usually speaks at least one foreign language. 4 - Croatia

5 Agriculture, Forestry and Water Management Belangrijke natuurlijke rijkdommen en potentieel Vooral de organische land- en bosbouw maken Kroatië tot een veelbelovende markt. Volgens Minister van Landbouw, Bosbeheer en Waterlopen, Petar Cobankovic, heeft Kroatië voldoende potentieel om aan de nationale vraag te voldoen en tegelijk aanzienlijke export te genereren. We beschikken over gevarieerde en veelzijdige grondstoffen, waardoor we vele verschillende producten kunnen produceren, legt hij uit. Vlees- en zuivelproducten zijn de toonaangevende sectoren met een continue groei en we hebben een aanzienlijk potentieel voor de productie van groenten en fruit. Een belangrijke opmerking is dat het land ecologisch schoon is, waardoor eco-productie een van onze grootste troeven wordt. De nationaliseringen en repatriëring van land en de oorlogsjaren die een sterke daling in de productie veroorzaakten, leidden tot een versnipperde landbouwsector in Kroatië. Een groot aantal kleine boerderijen kan moeilijk concurreren en kreeg het dan ook zwaar te verduren wanneer Kroatië in 2000 toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie en goedkoper landbouwproducten kon importeren. Het Ministerie van Landbouw, Bosbeheer en Waterlopen reageerde op deze uitdagingen door verschillende ontwikkelingsprogramma s in te voeren, waaronder grote infrastructuurprojecten, met de steun van overheids- en privé-instellingen. Alleen al voor 2007, werd aan Kroatië 300 miljoen landbouwsubsidies toegekend. Deze investering zorgde voor een groei van productievolume en export, wat op haar beurt de voedselverwerkingsindustrie stimuleerde. Een belangrijk feit voor buitenlandse investeerders is dat we een beleid voeren van gelijke behandeling, zegt Petar Cobankovic. We maken geen onder- scheid tussen plaatselijke en buitenlandse bedrijven wat betreft onze ontwikkelingsprogramma s. Een andere bron van natuurlijke rijkdom zijn de eikenwouden in Kroatië, ideaal voor de houtverwerkings- en meubelproductie-industrie. We willen meer investeringen en activiteiten in deze sector, zegt Petar Cobankovic. Het wettelijke kader werd reeds vastgelegd en we voeren een duidelijke strategie op dit gebied. Significant natural resources and potential With its extensive organically farmed agricultural land and forests, Croatia is an exciting market. Minister of Agriculture, Forestry and Water Management, Petar Cobankovic, says that Croatia has the potential to meet local demand and generate significant exports. We have diversified and versatile resources, allowing us to produce many different products, he points out. Dairy and meat production are leading sectors and continue growing, and we have great potential for various fruit and vegetable production. It is important to note that our land is ecologically clean, and I see eco-production as one of our greatest advantages. Following the nationalisation and repatriation of land, and then the war years in which production declined significantly, Croatia s agricultural sector is fragmented. Numerous small farms lack the resources to be competitive, and suffered when Croatia joined the World Trade Organisation in 2000 and could import agricultural products more cheaply. The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management has responded to these challenges by implementing multiple development programmes, including major infrastructure projects, with the help of government and donor funds. For 2007 alone, Croatia has been allocated 300 million in agricultural subsidies. This investment has created growth in production volumes and exports, which has in turn stimulated the food-processing sector. It is important for international investors to know that we have adopted a policy of equal treatment, says Petar Cobankovic. We do not distinguish between local and foreign businesses when it comes to our development programmes. Another great natural resource is Croatia s oak forests, which are ideal for the wood processing and furniture manufacturing industries. We would like to see more investment and activity in this sector, says Petar Cobankovic. The legal infrastructure has already been established and we have adopted a clear strategy for this field. Croatia - 5

6 Agriculture, Forestry and Water Management Granolio Plaatselijke maalderij breidt uit in binnen- en buitenland Granolio, uitgesproken leider in de Kroatische maalderijsector met een marktaandeel van bijna 25%, produceert zowat ton tarwemeel per jaar, stelt 100 mensen tewerk en is nu ook op andere gerelateerde gebieden bedrijvig. Hrvoje Filipovic, voorzitter van de raad van bestuur, zegt dat zijn onderneming de doelstellingen die ze zich voor 2008 had gesteld, al heeft bereikt en zowel in binnen- als in buitenland verder uitbreidt. Granolio dat de productie van tarwemeel als kernactiviteit heeft, verkoopt ook bijproducten van het productieproces die gebruikt worden als veevoeder. Door die activiteit is de onderneming nu ook betrokken bij de veelteelt en exporteert ze jonge runderen naar andere markten. Tot de andere activiteiten van deze dynamische onderneming behoort het verbouwen van graan, tarwe en sojabonen voor zaad, waarvan het grootste deel wordt geëxporteerd. Granolio onderzoekt nu ook de mogelijkheden voor de productie van gebakken producten. Dat komt ons goed uit want dat houdt rechtstreeks verband met onze corebusiness en momenteel hebben we een participatie van meer dan 10% in de grootste bakkerij van Kroatië, verklaart Hrvoje Filipovic. Kroatische economie zich verder ontwikkelt en afstevent op lidmaatschap van de EU. Hij juicht nieuwe banden met internationale investeerders en bedrijven toe en wijst erop dat al gebleken is dat Granolio een begeerde partner is. Wij hebben een bijzonder goede ervaring met grote internationale ondernemingen en voor onze klanten en leveranciers zijn wij correct, eerlijk en competitief, zegt hij. Hij voegt eraan toe: Ik zie een immens groot aantal kansen voor succesvolle partnerships in de sectoren waarin we nu al bedrijvig zijn, en zelfs nog meer in verwante sectoren en markten. Local milling enterprise branches out at home and abroad Granolio, the clear leader in Croatia s milling sector with an almost 25% market share, produces some 100,000 tonnes of wheat flour annually, employs a staff of 100 workers and has branched out into related activities. Hrvoje Filipovic, president of the management board, says that his company has already reached the goals it had set for itself for 2008 and is continuing to expand both at home and abroad. Although its core industry is the production of wheat flour, Granolio also sells byproducts of the production process to be used as animal food, and from this activity the company became involved in livestock production and now exports young beef cattle to other markets. Other activities for this dynamic company include raising corn, wheat and soybeans for seeds, most of which it exports. Het team van Granolio bestaat uit toegewijde, hoogopgeleide professionals. Om het succes van de onderneming op lange termijn veilig te stellen en ervoor te zorgen dat ze aan de top kan blijven, wordt er op grote schaal geïnvesteerd in technologie, logistiek en milieubescherming. Hrvoje Filipovic voorspelt dat Granolio het in de toekomst goed zal blijven doen, vooral naarmate de Now Granolio is investigating opportunities in the production of baked goods. This is a good fit for us because it is directly related to our core business and currently we own more than a 10% share of the largest bakery company in Croatia, Hrvoje Filipovic explains. Granolio has built up a team of committed, highly trained professionals and invests extensively in technology, logistics and environmental protection measures in order to keep the company on the cutting edge and to ensure its long term prosperity. 6 - Croatia

7 Hrvoje Filipovic predicts continued success for Granolio in the future, particularly as the Croatian economy expands and moves toward EU integration. He welcomes new links with international investors and companies, and points out that Granolio has already proved itself to be a desirable partner. We have had a very successful experience with large international companies, and among our clients and suppliers we have earned a reputation of being correct, fair and competitive, he explains, adding, I see an incredibly large number of opportunities for successful partnerships in the fields that we are already working in, and even more in related industries and markets. GRANOLIO d.o.o. Budmanijeva Zagreb, Croatia Tel.: Fax: Croatia - 7

8 Construction Civil Engineering Institute of Croatia Groot aanbod aan diensten van wereldklasse in bouwsector Civil Engineering Institute of Croatia (CEIC) is de grootste consultancy en research autoriteit in de bouwsector in de regio en een van de grootste in Europa. Jure Radic, directeur, legt uit: Met ongeveer 900 werknemers, van wie er 70% een hoger diploma heeft, zijn wij de instelling met de meeste internationaal bevoegde laboratoria in Kroatië. CEIC behaalde in 2005 een omzet van 60 miljoen euro en is gedurende enkele jaren blijven groeien aan een gemiddelde van 15% per jaar. buitenland waaronder infrastructuurprojecten in Oekraïne, Bosnië en Herzegovina. We hebben een reputatie opgebouwd als betrouwbare en standvastige partner die kwaliteit levert, zegt Jure Radic. Vroeger was CEIC een overheidsbedrijf, nu is het eigendom van de werknemers met aandelen die openbaar verkocht worden op de Zagreb Stock Exchange. Jure Radic, verkozen als bedrijfsleider, was vroeger in Kroatië de Minister van Wetenschap en Minister van Wederopbouw, om maar enkele topfuncties te noemen die hij bekleedde. Het behoort tot de top vijf van het European Network of Building Research Jure Radic Institutes. CEIC heeft een groot aanbod directeur diensten waaronder ontwerp, planning, supervisie, coördinatie en management voor eender welk type bouwproject. Het heeft zichzelf gepositioneerd als ideale partner voor buitenlandse investeerders. CEIC is bekend voor zijn professionalisme, ervaring en dienstenaanbod, het is het enige Kroatische bedrijf, en een van de weinige bedrijven in de regio, dat volledig management voor grote bouwprojecten kan aanbieden. CEIC heeft vaak samengewerkt met buitenlandse bedrijven voor projecten in binnen- en CEIC heeft een strategie op lange termijn ontwikkeld om zo zijn constante groei en succes te waarborgen, bijvoorbeeld het investeren van het merendeel van de winst in het verbeteren van de researchfaciliteiten en in extensieve training voor het personeel. Met deze voorbeeldige prestaties op zijn naam, zou CEIC nieuwe vennootschappen willen vormen met buitenlandse bedrijven en zijn activiteiten willen uitbreiden. Jure Radic legt uit: We zouden graag nieuwe vennootschappen vormen om zo ons aantal internationale projecten in onze portfolio te verhogen. We hebben reeds al wat nodig is om succesvol te zijn in onze branche. Wide range of world-class construction services The Civil Engineering Institute of Croatia (CEIC) is the largest construction-sector consultancy and research authority in the region and one of the largest in Europe. As Jure Radic, director, points out, With around 900 employees, 70% of whom have advanced degrees, we are the institution with the highest number of internationally certified laboratories in Croatia. CEIC achieved turnover of 60 million in 2005 and has been growing at the rate of 15% per year on average for several years. Ranked among the top five members of the European Network of Building Research Institutes, CEIC provides a wide range of services, including design, planning, supervision, coordination and management of any type of construction project. It has positioned itself as an ideal partner for foreign investors. Known for its professionalism, experience and range of services, CEIC is the only Croatian firm and one of the few firms in the region able to provide complete management of major construction projects. CEIC has often partnered with foreign com- 8 - Croatia

9 panies in projects at home and abroad, including infrastructure projects in Ukraine, Bosnia and Herzegovina. We have established a reputation as a reliable, high-quality and stable partner, Jure Radic points out. Formerly state-owned, CEIC is now owned by its employees, with shares traded publicly on the Zagreb Stock Exchange. Jure Radic, chosen to lead the company, had previously served as Croatia s Minister of Science and Minister of Reconstruction, among other high-level posts. CEIC has developed long-term strategies to ensure its continued growth and prosperity, including investing most of its profits in improving its research facilities and in extensive staff training. With its exemplary track record, CEIC is now looking to form more partnerships with foreign companies and to expand its activities abroad. Jure Radic explains, We are looking to form partnerships to increase the number of international projects in our portfolio. We already have everything that it takes to be successful in our business. CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CROATIA Janka Rakuse Zagreb tel: fax: web: mail: Croatia - 9

10 Construction Kamgrad Traditie in kwaliteitsvol bouwen Kamgrad, opgericht in 1979, is begonnen als klein vakmanschapsbedrijfje en is gegroeid tot één van de leidinggevende bouwondernemingen in Kroatië, met meer dan 350 werknemers en een omzet van ongeveer 40 miljoen euro per jaar. Dragutin Kamenski, oprichter en bedrijfsleider, verklaart dat Kamgrad vandaag de dag goed is afgestemd op de Kroatische markt met een goede structuur die stabiliteit, continuïteit en toekomstig succes garandeert. Dragutin Kamenski zegt: Het handelsmerk van Kamgrad is de kwaliteit van ons werk. We staan al bekend als betrouwbare partner op de lokale markt. We zijn al 10 jaar succesvol aanwezig op de Duitse markt en we hebben al gewerkt met vele internationale partners. We garanderen dat alles wat we leveren, voldoet aan onze hoge maatstaven. Alles bij Kamgrad draait rond de kwaliteit van hun eindproduct: van de keuze van de bouwmaterialen tot de uitwerking van hun human-resourcesstrategie. Het bedrijf heeft interesse om strategische vennootschappen te vormen met internationale beleggers, ze werken al succesvol samen met onder andere Billa en de Raiffeisen Bank. Kamgrad verwelkomt contacten met Europese investeerders met het oog op het potentieel van de Kroatische markten. Kamgrad was de eerste particuliere bouwonderneming in Kroatië die een internationaal kwaliteitscertificaat behaalde en zichzelf gepositioneerd heeft als de ideale partner voor buitenlandse bedrijven. Dragutin Kamenski legt uit dat Kamgrad in staat is om volledige ondersteuning te bieden aan klanten die kwaliteit herkennen en waarderen en om te fungeren als hun partner op de lokale markt. Hij voegt eraan toe dat de sleutel tot succes voor hen bestaat uit eenvoud, eerlijkheid en teamspirit. Tradition in quality building Kamgrad, founded in 1979, has grown from a small craftsmanship business into one of the leading construction companies in Croatia, employing more than 350 people and having a turnover of around 40 million per year. Dragutin Kamenski, the founder and CEO explains that today Kamgrad is very well tailored to the Croatian market, with a good structure that guarantees its stability, continuity and future success. Kamgrad heeft met succes een breed gamma aan projecten afgewerkt, van residentiële en kantoorgebouwen tot supermarkten en industriële faciliteiten. Om hun diensten nog te verbeteren, heeft Kamgrad langlopende zakelijke samenwerkingsverbanden tot stand gebracht met befaamde en gereputeerde lokale bedrijven waardoor ze een kwaliteitsafwerking kunnen garanderen voor elk project van begin tot einde. Zoals Dragutin Kamenski zegt: We kunnen het hele project afwerken vanaf het tekenbord tot het overhandigen van de sleutels aan onze klanten. Voor de toekomst streeft Dragutin Kamenski ernaar het bedrijf verder uit te breiden en de beste service te blijven aanbieden. Hij zegt: Ik heb ervoor gezorgd dat Kamrad goed georganiseerd en gestructureerd is om een constante groei te handhaven. Een integraal deel van deze groei is de kwaliteit en de toewijding van het personeel van Kamgrad: het team drijft het bedrijf vooruit. Dankzij onze human-resourcesrichtlijnen hebben we een zeer laag personeelsverloop. Ik vind dat zeer belangrijk, het is rechtstreeks verbonden aan de kwaliteit van ons eindproduct. Dragutin Kamenski says, The trademark of Kamgrad is the quality of our work, and we are already a well known and trusted partner on the local market. We have been operating successfully on the German market for 10 years and have worked with many international partners. We take great care to ensure that everything we deliver complies with our stringent standards. Everything within Kamgrad rotates around the quality of their final product: from selection of the construction materials to the development of their human resources strategy. Kamgrad was the first private construction company in Croatia to achieve international quality certification, and has positioned itself as the ideal partner for foreign companies. Dragutin Kamenski explains that Kamgrad is in the position to provide complete support to clients who recognise and value quality and to act as their partner on the local market. He adds that the key to their success is the transparency, honesty and spirit of cooperation. Kamgrad has successfully completed a wide range of projects, ranging from residential and office buildings to warehouses 10 - Croatia

11 and industrial facilities. In order to improve their service, Kamgrad has established longterm working co-operations with reputed and well-referenced local companies, which enables them to guarantee quality completion of any project from start to finish. As Dragutin Kamenski puts it, We can handle the whole construction project from the drawing board to handing the keys to our clients. d.o.o Zagreb Josipa Loncara 1 h Croatia Tel: Fax: As for the future, Dragutin Kamenski is devoted to continue developing the company and to offer the best possible services. He says, I have taken great care to ensure that Kamgrad is well organised and structured to provide for sustainable development. An integral part of this development is the quality and devotion of Kamgrad s employees: the team who will move the company forward. Thanks to our human resources policies we managed to achieve very low turnover of personnel, which I find particularly important and which is directly related to the quality of our final product. The company is open to forming strategic partnerships with international investors, and already has successful co-operations with Billa and Raiffeisen Bank, among others. Kamgrad welcomes contacts from European investors looking into the potential of the Croatian markets. Croatia - 11

12 Real Estate HYPO Alpe-Adria Consultants Leidende vastgoedmakelaar goed geplaatst om met internationale investeerders in zee te gaan De Kroatische vastgoedmarkt is uitgegroeid tot een van de snelst groeiende en meest kansrijke markten in Europa. HYPO Alpe- Adria Consultants, dat sinds 1994 de diensten van de HYPO groep in Kroatië aanvult, heeft zichzelf gepositioneerd als een van de leidende vastgoedontwikkelaars in deze aantrekkelijke regio. Het bedrijf heeft een sterke financiële basis doordat het een volledige dochteronderneming is van Hypo Alpe-Adria Bank International AG in Klagenfurt. Het investeert in een brede waaier van projecten, waaronder de ontwikkeling van infrastructuur, woonwijken, kantoorgebouwen en toerisme. HYPO Alpe-Adria Consultants, een van de eerste internationale firma s die de Kroatische vastgoedmarkt aanboorden, is een sterke partner die zich inzet voor het promoten van zakelijke opportuniteiten in Kroatië. HYPO Alpe-Adria Consultants kan een oplossing vinden voor plaatselijke uitdagingen en is daarom uw betrouwbare, buitengewoon dynamische en stabiele vastgoedontwikkelaar in Kroatië, aldus Damir Farkas, voorzitter. Met een omzet die in % gegroeid is, een marktaandeel dat op dit moment 10% bedraagt en elk jaar opmerkelijke winsten voorziet het bedrijf langdurige stabiliteit en continue groei in de toekomst. De Kroatische vastgoedmarkt biedt een enorm potentieel voor ontwikkeling en ondanks de toenemende concurrentie willen we deel blijven uitmaken van de vijf leidende instellingen voor vastgoedontwikkeling van Kroatië, verklaart Damir Farkas. Hypo Alpe-Adria Consultants d.o.o., Trakoscanska Zagreb - Croatia - phone Fax: Onze klanten krijgen altijd een beter resultaat dan ze verwachten. De sleutel tot het succes van HYPO Alpe-Adria Consultants is zijn onklopbare kennis van de plaatselijke vastgoedindustrie, een probleemoplossende benadering van zakendoen, een uitstekende strategische organisatie en hoog opgeleid personeel, legt Damir Farkas uit. Het personeel van HYPO Alpe-Adria Consultants is internationaal geschoold en meertalig en heeft een uitstekende plaatselijke knowhow. Zo kunnen zij de klanten de best mogelijke kennis en hoogste kwaliteit garanderen Croatia

13 Damir Farkas voorzitter HYPO Alpe-Adria Consultants is een dynamische en moderne vastgoedontwikkelaar. Het bedrijf staat open voor associatie, zoals Damir Farkas uitlegt: Wij zouden potentiële partners willen ontmoeten, met name in de toerismesector. In een markt met steeds meer concurrentie gelooft HYPO Alpe-Adria Consultants in investeringen op lange termijn, zodat het kan bijdragen tot de stabiele ontwikkeling van de plaatselijke economie. Damir Farkas besluit: Aangezien Kroatië aan de poort van de EU staat te kloppen, is de situatie voor eventuele kopers en partners optimaal. De Kroatische vastgoedmarkt biedt tal van mogelijkheden voor investeerders en wij zijn zonder enige twijfel een van de beste partners voor iedere investeerder die goede zaken wil doen in deze markt. Leading real estate developer positioned to partner international investors The Croatian real estate market has become one of the fastest growing and prospective markets in Europe. Complementing the services of the HYPO group in Croatia since 1994, HYPO Alpe-Adria Consultants has positioned itself as one of the leading real-estate developers in this attractive region. The company has strong financial foundations being a fully owned subsidiary of Hypo Alpe-Adria Bank International AG (Klagenfurt) and invests in a wide range of projects, including infrastructure, residential, office buildings and tourism developments. One of the first international firms to enter the Croatian real estate market, HYPO Alpe-Adria Consultants is a strong partner committed to promoting business opportunities in Croatia. Able to solve local challenges, HYPO Alpe-Adria Consultants is your reliable, very dynamic, and stable real-estate developer in Croatia, Damir Farkas, chairman, points out. With a 35% turnover growth in 2006, a current 10% market share, and remarkable profits every year, the company anticipates longterm stability and continuous growth in the future. The Croatian real-estate market offers huge potential for development and, despite increasing competition, we aim to remain amongst the five leading real-estate developing institutions in Croatia, Damir Farkas states. Our clients always receive better results than they expect. The key to the success of HYPO Alpe Adria Consultants is its unbeatable knowledge of the local real estate industry, a problem-solving approach to business, an excellent strategic organization, and a highly-educated workforce, Damir Farkas ex- plains. The workforce of HYPO Alpe-Adria Consultants is internationally educated, multilingual, and has an excellent local know-how guaranteeing clients the best possible knowledge and highest quality. HYPO Alpe-Adria Consultants is a dynamic and modern realstate developer. The company is open for partnership as Damir Farkas explains: We would like to see potential partners particularly in the tourism sector. In an increasingly competitive market, HYPO Alpe-Adria Consultants believe in long-term investment in order to contribute to the stable development of the local economy. Damir Farkas concludes: Given that Croatia is at the gates of the EU, the situation for potential buyers and partners could not be better. The Croatian real state market offers numerous opportunities for investors, and we definitely present one of the best partners to every investor who wants to make business in this market. Croatia - 13

14 Finance De Wereldbank helpt Kroatië bij duurzame ontwikkeling De Wereldbank zet haar nauwe samenwerking met Kroatië voort om de overgang te begeleiden naar een volledig ontwikkeld land. Er zijn drie belangrijke projectgebieden: investeringen in de fysieke infrastructuur, institutionele ontwikkeling en beleidshervorming. Directeur Anand Seth wijst erop dat hoewel verbeteringen aan de infrastructuur het meest in het oog lopen, vooral de beleidshervorming zorgt voor een beter bedrijfsklimaat en macroeconomische en financiële situatie. Anand Seth is in het bijzonder trots op het Rijeka Gateway project, dat Rijeka transformeert tot een brandpunt voor handelsintegratie voor zowel de regio als de rest van de wereld. De voorbereidingen van de Wereldbank namen zes jaar in beslag: het snelst geïmplementeerde project in haar portfolio. Het Rijeka Gateway II project moet voortbouwen op dit succes. Een ander belangrijk project is de Haven van Ploce. Kroatië zal in deze haven investeren, zodat 70% van het verkeer naar Bosnië-Herzegovina zal gaan. Anand Seth verklaart: Het is een regionale investering, een deel van de rol die Kroatië speelt als het toonaangevende land in Zuidoost-Europa. Anand Seth is ervan overtuigd dat de economische toekomst van Kroatië in de privésector ligt en niet bij de overheid. De motor voor toekomstige groei is de privésector en rechtstreekse buitenlandse investeringen, licht hij toe. Ik geloof dat deze boodschap luid en duidelijk weerklinkt op een professioneel niveau in alle belangrijke ministeries. Politici kennen de realiteit, misschien zijn ze in staat die verandering door te voeren. De International Finance Corporation (IFC) onderdeel van de Wereldbank moedigt duurzame investeringen aan vanuit de privésector door leningen, vermogen, gestructureerde financiële producten en risicobeheer. Sinds 1993 kende IFC meer dan USD 353 miljoen uit haar eigen middelen toe en zorgde voor meer dan USD 97 miljoen aan syndicaatsvorming in Kroatië. Zijn projecten richtten zich voornamelijk op de financiële markt en op productieleningen. In Kroatië investeerde IFC in een bedrijf voor verpakkingspapier en -materiaal, en werkte samen met een plaatselijke bank voor low cost hypotheekfinanciering. Ze investeerden tevens bijna USD 150 miljoen in de Privredna bank Zagreb en Lidl Kroatië. Voorbeelden uit de regionale programma s waarin IFC investeerde zijn Euromedic en Poteza. Zijn investeringen in RIB-CSE liepen via Raiffeisen International Bank-Holding AG, die leningen zal vereenvoudigen voor kleine en middelgrote ondernemingen in Zuidoost-Europa. Zagreb Helping Croatia s long term development The World Bank continues to work closely with Croatia to smooth its transition into a fully developed economy. It has three main project areas: investments in physical infrastructure, institutional development, and policy reform. Director Anand Seth points out that while improvements in infrastructure may be the most clearly visible, it is policy changes that improve the business climate, macroeconomic and financial situation. Anand Seth is particularly proud of the Rijeka Gateway project, which is transforming Rijeka into a focal point for trade integration for both the region and the rest of the world. While it took the World Bank six years to prepare, it has become the most rapidly implemented project in its portfolio. The Rijeka Gateway II project is set to build on this success. Another key project is the Port of Ploce. Croatia will make an investment into this port, from which 70% of traffic will go into Bosnia and Herzegovina. Anand Seth explains, It is a regional investment, part of Croatia s role as the leading country in southeast Europe. Anand Seth believes that Croatia s economic future lies with the private sector rather than the state. The engine of future growth is the private sector and direct foreign investment, he comments. I believe that at the professional level in all the key ministries this message is loud and clear. Politicians know the reality, and perhaps they will be able to make that change. The International Finance Corporation (IFC) part of the World Bank promotes sustainable private sector investment through loans, equity, structured finance and risk management products. Since 1993, the IFC has committed over US$ 353 million of its own funds and has arranged more than US$ 97 million in syndications in Croatia. Its projects have mainly been financial market and manufacturing loans. In Croatia, IFC has invested in a packaging paper and materials company, and has worked with a local bank to provide low cost mortgage finance. It has also invested almost US$ 150 million in Privredna banka Zagreb and Lidl Croatia. Among its regional programmes, IFC has invested in Euromedic and Poteza. Its investment in RIB-CSE is through Raiffeisen International Bank-Holding AG, which will facilitate lending to small and medium-sized businesses in southern Europe Croatia

15 Trade & Industry Limex Dynamische staalproducent exporteert naar 32 landen Limex d.o.o. schetst het potentieel van de Kroatische private sector. Dit dynamische bedrijf werd opgericht in 1982 en is gespecialiseerd in de productie en distributie van staalproducten. Bijna 80% van hun productie wordt geëxporteerd naar markten in 32 landen. De portfolio bedraagt ongeveer 50 producten, Limex verwerkt jaarlijks ongeveer ton staal en haalt een jaaromzet van circa 45 miljoen euro. Het bedrijf wijdde in 1999 een nieuwe productiefaciliteit in van m 2 om zo aan de stijgende vraag te voldoen. Josip Selej stichter en algemeen Josip Selej, stichter en algemeen directeur, zegt dat Limex nu ook kantoren heeft directeur in Duitsland en Frankrijk en een distributiecentrum in Hongarije dat de export naar Oost-Europa en Azië verzorgt. Het bedrijf breidt zich verder uit in Oost-Europa en binnenkort komt er een nieuwe productiefaciliteit in Roemenië. Hij zegt: We staan garant voor kennis, ervaring en betrouwbaarheid. We hebben de ambitie om verder te groeien en te ontwikkelen. We zijn erin geslaagd onze productie de laatste twee jaar te verdubbelen. Limex heeft nu 700 geschoolde werknemers en staat erom bekend de hoogst mogelijke richtlijnen na te leven. Ik ben voorstander van de EU. De bewerkstelliging van die mentaliteit is een topprioriteit voor mij, al vanaf ik het bedrijf opgericht heb, zegt Selej. Limex staat open voor zakelijke samenwerkingsverbanden en verwelkomt contacten met bedrijven en beleggers uit de EU. Selej besluit: Investeerders van de EU kunnen voordeel halen uit een samenwerking met ons aangezien we heel wat te bieden hebben: een onbureaucratische en transparante samenwerking, aantrekkelijke productiekosten, zeer gunstige belastingwetten, goedkope energie en, uiteraard, de strategische ligging van Kroatië met makkelijke toegang tot de markten van West- en Oost- Europa! Dynamic steel producer exports to 32 countries Limex d.o.o. illustrates the potential of Croatia s private sector. This dynamic enterprise founded in 1982 specialises in the production and distribution of steel products, and exports around 80% of its production to markets in 32 countries. With around 50 products in its portfolio, Limex processes around 15,000 tons of steel per year and achieves annual turnover of around 45 million. The company inaugurated a new 10,000 sq m production facility in 1999 in order to meet rising demand. Josip Selej, founder and general director, explains that Limex now has offices in Germany and France as well as a distribution center in Hungary that handles exports to Eastern Europe and Asia. The company is actively expanding in Eastern Europe and plans to open a new production facility in Romania. He adds, We offer knowledge, experience, reliability, and the ambition to continue to grow and develop. We have succeeded in doubling our production over the past two years. Now with 700 skilled employees, Limex is known for maintaining the highest possible standards. Ever since I founded this company, the implementation of a pro-eu mentality has been my main priority, Selej explains. Limex is open to forming joint-venture partnerships and welcomes contacts from EU companies and investors. Selej concludes, EU investors can definitely benefit by working with us as we can provide un-bureaucratic and transparent partnership, very competitive production costs, very favorable tax laws, cheap energy, and, of course, Croatia s strategic location with easy access to markets in Western and Eastern Europe! Croatia - 15

16 Trade & Industry Badel 1862 Leider in wijn en sterkedrank breidt export uit Badel 1862, de leider in de Kroatische sector van wijn en sterkedrank, is goed op weg om de koppositie in Zuidoost - Europa over te nemen. De onderneming heeft in Kroatië al een toonaangevend marktaandeel van 52% en neemt 63% van de nationale export van wijn en sterkedrank voor zijn rekening. Directeur Ivan Kovac zegt dat Badel 1862 producten uitvoert naar 26 landen, dat de exportomzet waarschijnlijk met 40% zal stijgen tegen 2010 en de binnenlandse omzet met 60%. Badel 1862 groeide vorig jaar met 10% en verwacht nog betere resultaten voor 2006, met een totale omzet van om en bij 50 miljoen kuna (ongeveer 6,8 miljoen euro, nvdr.). Enkele Badel 1862 producten hebben al internationale prijzen in de wacht gesleept. Zo is er de Ivan Dolac rode wijn, een eerste Kroatische Plavac dat als een ecologisch produkt erkend wordt en die onlangs de gouden medaille kreeg op het prestigieuze 2006 Vinalies Internationales Wijnconcours in Parijs. Het was de eerste keer dat een Kroatische rode wijn zoveel internationale erkenning oogstte. Badel 1862 heeft nieuwe wijngaarden gekocht om de wijnproductie te kunnen opdrijven. Het is ook de bedoeling dat de productie van niet-alcoholische dranken stijgt, zoals het enorm populaire Unique natuurlijk bronwater. Unique was het officiële water tijdens de Lissabon-etappe in Parijs-Dakar. Badel 1862 produceert en verdeelt niet alleen zijn eigen topmerken, maar is ook de exclusieve distributeur voor een aantal wereldbekende merken. Badel 1862 wil een vervolg breien aan dit succesverhaal. Daarom zal het nieuwe markten aanboren en nieuwe internationale partnerschappen aangaan. Op dit moment analyseren we de mogelijkheden voor nieuwe partnerschappen in het buitenland. We hebben ambitieuze plannen om onze productie uit te breiden naar Europese landen zoals Duitsland en de landen die zich in 2004 hebben aangesloten bij de EU. We willen vooral met onze premiummerken de Europese markt benaderen, aldus Ivan Kovac. Hij laat ook zijn licht schijnen over het concurrentievoordeel van Bladel 1862: De sleutel tot ons succes ligt in de combinatie van traditie, ervaring, kennis en technologie. Kwaliteit is onze topprioriteit. Badel 1862 steunt de verantwoordelijke 16 - Croatia

17 consumptie van alcohol en heeft een uitgebreid gemeenschapsdienstprogramma dat sport en culturele activiteiten ondersteunt. Badel 1862 ziet zichzelf ook als een ambassadeur van Kroatië. Ivan Kovac wil buitenlandse investeerders aansporen om zijn land niet links te laten liggen en eindigt met Badel 1862 is een parel aan de Kroatische kroon. Wine and spirits leader expanding exports beverages and has a strong community-service program of support for sports and cultural activities. Badel 1862 also sees itself as an ambassador for Croatia. Urging investors to target his country, Ivan Kovac concludes, Badel 1862 is an emblem of Croatia for the world. Badel 1862, Croatia s leader in the wine and spirits sector, is well on the way to becoming the regional leader for wine and spirits in South East Europe. The company earned a leading domestic market share covering around 52% and accounts for 63% of the country s wine and spirits exports. Ivan Kovac, director, points out that Badel 1862 currently exports its products to 26 countries and expects to increase its export turnover by 40% and its domestic turnover by 60% between now and Badel 1862 recorded 10% growth last year and anticipates even better results for 2006, when it expects total turnover to reach KN 50 million. Badel 1862 s award-winning products include Ivan Dolac red wine, a first Croatian Plavac certified as an ecological product, which recently received the gold medal at the prestigious 2006 Vinalies Internationales Wine Exhibition in Paris, the first Croatian red wine to achieve such international recognition. Badel 1862 has acquired new vineyards to help it expand its wine production. The company also aims to increase its production of non-alcoholic beverages, like its highly successful Unique brand natural spring water, chosen the official water for the Lisbon Rally in the Paris-Dakar race. In addition to producing and distributing its own top-selling products, Badel 1862 is also the exclusive distributor for a number of well known global brands. Badel 1862 aims to continue its success story by entering new markets and establishing more international partnerships. We are actively analysing opportunities for new partners in foreign markets. We have ambitious plans to expand our production to European countries like Germany as well as countries that joined the EU in 2004, Ivan Kovac explains, adding that for the European market, the company focusses on its premium brands. Explaining his company s competitive edge, Ivan Kovac says, The key to our success comes from our combination of tradition, experience, knowledge and technology. Quality is our top priority. Badel 1862 supports responsible consumption of alcoholic Vlaska Zagreb, Hrvatska Tel.: /425, 555 Fax: Croatia - 17

18 Trade & Industry Gredelj Ltd. Leidinggevend bedrijf in rijdend materieel verwelkomt internationale partners Gredelj NV, opgericht in 1894, is gespecialiseerd in de productie, het onderhoud en de renovatie van spoorwegvoertuigen. Het bedrijf streeft ernaar de nieuwste technologieën toe te passen en de hoogste internationale richtlijnen te handhaven, zoals ook de strenge richtlijnen voor het milieu, en heeft zodoende al samengewerkt met vennoten in Italië, Hongarije, Bosnië, Servië en de Verenigde Staten. Gredelj NV verzorgt de herstellingen van 45 locomotieven, 215 passagiersrijtuigen en 10 sets motorrijtuigen. Per jaar produceert het 40 nieuwe tramvoertuigen in de twee montagehallen te Zagreb op een terrein van m 2. Antun Fabek Antun Fabek, CEO, verklaart hoe Gredelj CEO NV zijn concurrentievermogen weet te behouden. Hij zegt: Ons bedrijf zet zich al meer dan 110 jaar in voor kwaliteit, innovatie en kennis. In de spoorwegsector moet men constant moderniseren en verbeteren om mee te kunnen met de markt. Dit is net één van onze grootste troeven. Hij voegt eraan toe dat het bedrijf ongeveer hooggeschoolde werknemers in dienst heeft, onder wie 200 ingenieurs en gespecialiseerde technici. Gredelj NV is bekend omwille van zijn TMK 2200 lagevloertram die Antun Fabek beschrijft als de recentste en meest moderne tram op de markt. Het model werd eerst voorgesteld op de internationale beurs voor transporttechnologie in Berlijn in Nu rijden er in Zagreb al 50 lagevloertrams rond: ze staan symbool voor de technologische vooruitgang van Kroatië. Antun Fabek verklaart dat Gredelj NV op dit moment een nieuwe montagehal aan het bouwen is om de productiecapaciteit te verhogen, het prestatievermogen op te drijven en een nog strengere milieustandaard toe te passen. Gredelj NV heeft zijn omzet in 2006 al verhoogd met 10% en streeft dit jaar naar verdere groei aangezien de structurering van de spoorwegsector in Kroatië blijft aanhouden. We willen de marktleider worden in de regio, zegt Antun Fabek. Gredelj NV staat open voor internationale allianties. Antun Fabek zegt: Kroatië biedt uitstekende en uitzonderlijke investeringsmogelijkheden. Elke klant van Gredelj NV kan rekenen op onze ervaring, traditie, kwaliteit, transparantie, innovatie en kennis. Gredelj NV is uw perfecte partner in Kroatië. Leading rolling stock company welcomes international partners Gredelj Ltd, founded in 1894, specializes in the production, maintenance and renovation of railway vehicles. Committed to employing the latest technologies and to maintaining the highest international standards, including strict environmental standards, Gredelj Ltd has worked with partners in Italy, Hungary, Bosnia, Serbia and the U.S. The company handles repairs of some 45 locomotives, 215 passenger coaches and 10 sets of railcars and produces 40 new tramcars every year in its two Zagreb facilities on an area of 95,000 sq m. Antun Fabek, CEO, explains how Gredelj Ltd maintains its competitive edge. He says, For more than 110 years, our company has been committed to quality, innovation, and knowledge. In the railway sector, constant modernization and upgrading is vital to remaining competitive, and this is one of our main assets. He adds that the company employs around 1,600 highly trained workers, including around 200 engineers and specialized technicians. Gredelj Ltd is well known for its TMK 2200 low-floor tram, which Antun Fabek describes as the latest and most modern tram on the market. First presented at an international fair of transport technology held in Berlin in 2006, 50 such trams operate already in Zagreb and have become a symbol of Croatia s technological advancement. Antun Fabek explains that Gredelj Ltd is currently building a new production facility in order to increase production capacity, boost efficiency and employ even more stringent en Croatia

19 vironmental standards. Gredelj Ltd has already achieved a 10% growth in turnover in 2006 and aims for continued growth this year as Croatia continues to restructure its railway sector. Our goal is to establish ourselves as the market leader in the region, Antun Fabek says. Gredelj Ltd welcomes international partnerships, and as Antun Fabek points out, Croatia offers excellent and exceptional investment opportunities. Any partner of Gredelj Ltd can count on our experience, tradition, quality, transparency, innovation and knowledge. Gredelj Ltd is your perfect partner in Croatia. Croatia - 19

20 Trade & Industry Remont i Odrzavanje Pruga d.o.o. (Remount and Maintenance of Railroads) Remont i Odrzavanje Pruga d.o.o. (Herstelling en Onderhoud van Spoorwegen) is de enige onderneming in Kroatië en omstreken die op grote schaal spoorwegen en industriële sporen kan aanleggen, herstellen en renoveren. Remont i Odrzavanje Pruga houdt zich ook bezig met het aanleggen van speciale spoorwegconstructies. De onderneming werd opgericht in 1957 en heeft sindsdien al een paar gedaanteverwisselingen ondergaan, maar zijn kernactiviteit en specialisatie zijn nog altijd dezelfde. Dankzij de kennis en ervaring die we jarenlang hebben opgebouwd, zijn we nu een van de grootste experts in ons vakgebied en in de hele regio, aldus Kresimir Novak, directeur. Op dit moment is Remont i Odrzavanje Pruga een autonome onderneming met beperkte aansprakelijkheid. Ze is eigendom van de Kroatische Spoorwegen, dat zijn dienstverlening en aanbod steeds wil verbeteren. Sinds de afscheuring van de Kroatische Spoorwegen heeft Remont i Odrzavanje Pruga stevig geïnvesteerd in modernisering en hoogtechnologische IT-ondersteuning. Om de aanwezige ervaring te gelde te maken, wil het nu ook zijn dienstverlening op het vlak van projectmanagement en consultancy uitbreiden. Kresimir Novak is trots op zijn medewerkers: Onze werknemers zijn allemaal experts, maar we blijven investeren in opleidingen op alle niveaus. Elke tak in onze onderneming heeft geschoolde werknemers nodig. Dat geldt evengoed voor de mensen die plannen als voor onze werknemers die de sporen aanleggen. In combinatie met onze onschatbare ervaring zorgt dat voor een stevig concurrentievoordeel. Het managementteam van Remont i Odrzavanje Pruga is altijd al gefocust geweest op het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en van de klantentevredenheid. De onderneming heeft het ISO 9001:2000 certificaat in de wacht gesleept en heeft al kwaliteitsmanagement geïmplementeerd in overeenstemming met internationale standaarden. Er is ook veel geïnvesteerd in opleiding en uitrusting om te voldoen aan de vereisten voor het milieucertificaat ISO 14001:2004. Wij zijn ervan overtuigd dat ontwikkeling nooit ophoudt. En dat geldt evengoed voor onze inspanningen tot verbeteringen, aldus Kresimir Novak. Hij voegt hier nog aan toe dat de onderneming de nodige stappen aan het ondernemen is om het veiligheidsmanagementcertificaat ISO te behalen. Volgens Kresimir Novak zorgen de organisatiestructuur en de technische uitrusting ervoor dat de onderneming flexibel kan inspelen op de vraag van klanten en dat er snelle mobiele interventies in heel Kroatië mogelijk zijn. Remont i Odrzavanje Pruga ziet ook kansen in de buurlanden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het contactennetwerk en van de zakenactiviteiten in die regio's. We hebben onze regionale expansiestrategie al in daden omgezet in Bosnië en Herzegovina, zegt Kresimir Novak. Hij besluit: In die regio zal in de toekomst nog veel spoorwegrenovatie nodig zijn. Dankzij onze expertise en reputatie zullen we hierop perfect kunnen inspelen. Er wacht ons nog een mooie toekomst. Remont i Odrzavanje Pruga d.o.o. (Remount and Maintenance of Railroads) is the only enterprise in Croatia, and the largest in the region, with suitable and sufficient capabilities to perform capital construction, repair and reconstruction of railroads, industrial tracks, and development of special railroad constructions. Established in 1957, the company has undergone many transitions, but never changed its core activity and narrow specialization. The knowledge and experience we have accumulated over the years ranks us among the experts in our industry in the whole region, says the director Kresimir Novak. Currently Remont i Odrzavanje Pruga is a stand-alone limited liability company, wholly owned by Croatian Railways, which is focused on constantly improving the quality and range of their services. Since their separation from Croatian Railways the company has invested heavily in modernisation of assets, implementation of latest IT support, and is currently looking into expanding the range of its services in project management and consultancy in order to utilise the expertise that has been accumulated within the whole organisation. Taking pride in his colleagues, Kresimir Novak states: The employees of our company have expert skills and knowledge, but nevertheless we continue to invest in training and professional education at all organisational levels. Skilled workforce is a requirement in every segment of our activities, from the planning process to the field work, and this combined with our priceless experience gives us a strong competitive advantage. The management team of Remont i Odrzavanje Pruga has always been dedicated to increasing the quality of their services and boosting customer satisfaction. The company has been awarded ISO 9001:2000 certificate and has implement Croatia

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

LUXEMBOURG. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press LUXEMBOURG supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud Content American Chamber of Commerce 4 Central Bank 5 Banking/Finance/Consulting Stock Exchange 6 Banca Lombarda International

Nadere informatie

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

DUESSELDORF AACHEN. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press DUESSELDORF AACHEN supplement distributed with www.brusselspress.com Sparkassen-Finanzgruppe Good for. s Stadtsparkasse Düsseldorf Berliner Allee 33 40212 Düsseldorf Telefon: 02 11/8 78-0

Nadere informatie

NORTH RHINE WESTPHALIA

NORTH RHINE WESTPHALIA Brussels Press NORTH RHINE WESTPHALIA Aachen Duesseldorf supplement distributed with www.brusselspress.com GALERIA The Ultimate Fashion Store Inhoud/ Contents Peer Steinbrück 3 Fritz Schramma 4 Real Estate

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

The Marketing and Sales Team of the Airport City

The Marketing and Sales Team of the Airport City AUTUMN 2014 Business Magazine for: Hoofddorp, Nieuw-Vennep, Schiphol and surrounding nuclei The Marketing and Sales Team of the Airport City Reportage Rabobank Regio Schiphol s Limitless Custom Services

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de

CO 2 TODAY. Inspirerende initiatieven in 17 steden TODAY. Inspiring initiatives in 17 cities. Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de Klimaatinitiatieven gaan niet alleen over de toekomst. Er gebeurt al ontzettend veel. Nu. Vandaag. Dit boek toont stimulerende plannen én gerealiseerde projecten van de Nederlandse steden die het Europese

Nadere informatie

Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence

Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence Koers op Kwaliteit 2010 2015 Road to Excellence De Hanzehogeschool Groningen ontwikkelt zich tot een gerespecteerde Europese University of Applied Sciences.

Nadere informatie

rjc/bbe/14-10-2014/2014.000023.01

rjc/bbe/14-10-2014/2014.000023.01 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN@ AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 14 MEI 2014@ OM 09:30 UUR TE ROTTERDAM@ Op veertien mei tweeduizend veertien, om negen uur en dertig minuten,

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014

FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING. Bedrijvengids. Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB VIRBR POLYTECHNISCHE KRING Bedrijvengids Gids met de deelnemende bedrijven aan de Job Fair 2014 Job Fair dinsdag 11 maart 2014 FACULTEIT INGENIEURSWETENSCHAPPEN VUB

Nadere informatie

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek

Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek Towards a national ICT infrastructure for research Naar een nationale ICT-infrastructuur voor onderzoek SARA Jaarverslag Annual 2011 Report 2011 SARA Jaarverslag Annual Report Contents / Inhoud Cases

Nadere informatie

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling

8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in volle ontwikkeling Inhoudsopgave 2 Sectoranalyse België, land van groenten en fruit Contents 3 Sector analysis Belgium, land of fruit and vegetables 8 Philip Daenens, CEO Alva Verse Vruchten nv Alva, stevig geworteld, in

Nadere informatie

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives

CO 2 TODAY. Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven. Inspiring energy and climate initiatives TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives 2010 2011 2010 2011 TODAY Inspirerende energie- en klimaatinitiatieven Inspiring energy and climate initiatives

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept

rjc/ch/15-6-2015/2015.000124.01/concept 1 PROCES-VERBAAL VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS UNILEVER N.V., GEHOUDEN OP 29 ARPIL 2015 OM 13:30 UUR TE ROTTERDAM Op negenentwintig april tweeduizend vijftien, om dertien uur en dertig

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009

No.1 STAATSOLIE NIEUWS. No. 2 Juni / June 2009 STAATSOLIE NIEUWS Inhoud 4 6 10 12 16 No.1 3 Solide groei en performance Staatsolie in 2008 voortgezet met nieuwe records Solid Growth and Performance Continued in 2008 4 Visualisatieruimte stimuleert

Nadere informatie

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN

ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN 2 ERVARING VS. JONG GEWELD / EXPERIENCE VS. YOUNG POWER BELGISCHE PROFIELEN ONDER SPAANSE ZON / BELGIAN PROFILES IN THE SPANISH SUN SADEF MEER DAN ENKEL EEN BEDRIJF / SADEF MORE THAN JUST AN EMPLOYER OVER

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces

Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces IUCN Nederlands Comité IUCN National Committee of the Netherlands Jaarverslag 2007 Samen sterk Annual Report 2007 Joined forces Inhoudsopgave Table of contents Missie en Visie Mission and Vision 4 Voorwoord

Nadere informatie

Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland

Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland Robert Hoste Coen van Wagenberg Ron Bergevoet Liesbeth de Schutter (Palio kft.) In opdracht van het ministerie van LNV Met medefinanciering

Nadere informatie

Ondernemerschap Het product

Ondernemerschap Het product 2 Ondernemerschap Het product Ondernemerschap Het product In 2009 waren er, na het crisisjaar 2008, tekenen van opleving zichtbaar. Beetje bij beetje kwam het vertrouwen terug en werd ogenschijnlijk in

Nadere informatie