KRACHTEN BUNDELEN EN KANSEN BENUTTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KRACHTEN BUNDELEN EN KANSEN BENUTTEN"

Transcriptie

1 KRACHTEN BUNDELEN EN KANSEN BENUTTEN Rapportage over de vormgeving en de gevolgen van de bestuurlijke fusie per 1 januari 2011 van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam (SOVOS) & Stichting Openbaar Voorgezet Onderwijs Vlaardingen (STOVOV) Schiedam-Vlaardingen Juni

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Hoofdstuk 8 Hoofdstuk 9 Inleiding Bestuur Onderwijs Personeel Financiën en bedrijfsvoering Organisatie Positie Stedelijk Gymnasium Fusietoets Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 2

3 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Inleiding Op 15 december 2009 hebben de besturen van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam (hierna te noemen: SOVOS) en Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Vlaardingen (hierna te noemen: STOVOV) het intentiebesluit genomen om te komen tot een bestuurlijke fusie en in deze fusie alle vijf scholen te betrekken die nu onderdeel zijn van beide besturen. Het betreft de scholen met de volgende brinnummers: 16EI : Schravenlant 18VX : De Wegwijzer 19KM : OSG Schiedam 20DC : Stedelijk Gymnasium 20CJ : Het College Vos Het intentiebesluit kon worden genomen op basis van perspectiefvolle gesprekken over een mogelijke bestuurlijke fusie en een prettige en constructieve samenwerking, formeel en informeel, tussen (delegaties van) beide besturen en de bovenschoolse directie van de onder de besturen ressorterende scholen. SOVOS en STOVOV willen door middel van een bestuurlijke fusie: verder werken aan een sterk, breed en gezond openbaar voortgezet onderwijs in de regio; de mogelijkheden benutten om via schaalvergroting te komen tot een efficiëntere bedrijfsvoering, risicospreiding en verbreding van het onderwijsaanbod; zorgen voor kwalitatief hoogstaand onderwijs; openbaar onderwijs tot stand brengen met een onderscheidend karakter in de regio (profileren en uitbouwen van openbaar onderwijs als merk ); zorgen voor continuïteit en mogelijke toename van het leerlingenaantal; het in stand houden van herkenbare autonome scholen; de voordelen van schaalvergroting benutten, zonder de voordelen van kleinschalige onderwijssettingen te veronachtzamen; kinderen uit alle doelgroepen in de regio passend onderwijs bieden; perspectiefvolle samenwerkingsrelaties met MBO-instellingen (ROC Albeda en ROC Zadkine) en andere relevante samenwerkingsverbanden (Om het Groene Hart, Koers VO, regionaal samenwerkingsverband) continueren; samenwerking en afstemming tussen de scholen van SOVOS en STOVOV stimuleren en optimaliseren; komen tot verdere ontwikkeling van het bestuur, in overeenstemming met de nieuwe wetgeving rond Good Governance. De fusierapportage moet in zijn totaliteit antwoord geven op de navolgende tien onderzoeksvragen: 1) Wat is de betekenis van de bestuurlijke fusie voor de positionering en profilering van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen? 3

4 2) Op welke wijze kan binnen de nieuwe bestuurlijke context de eigenheid en de kleinschaligheid van de onderwijsuitvoering van de afzonderlijke scholen worden gewaarborgd? 3) Op welke wijze draagt de fusie bij aan uitbouw van de bestaande onderwijskundige samenwerking? 4) Wat is het beeld van de huidige onderwijskwaliteit op de verschillende scholen? 5) Wat zijn de ambities van de nieuwe organisatie en welke kansen zijn er voor verdere horizontale samenwerking? 6) Wat is de meerwaarde van de fusie voor de bedrijfsvoering en hoe ziet de rolverdeling eruit op de verschillende niveaus? 7) Wat zijn de personele gevolgen van de fusie? 8) Wat is de financiële positie van de fusiepartners en hoe ziet het toekomstperspectief eruit? 9) Wat is de betekenis van de fusie voor het bestuur, het toezicht, de directies en de medezeggenschap? 10) Op welke wijze wordt de fusie inzichtelijk gemaakt voor alle betrokkenen en hoe wordt rekening gehouden met de invoering van de fusietoets? Werkwijze Om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande vragen, is gekozen voor het werken met een projectorganisatie in de vorm van een stuurgroep en vier werkgroepen: werkgroep Bestuur & Organisatie werkgroep Onderwijs & Leerlingzorg werkgroep Personeel & Medezeggenschap werkgroep Financiën & Bedrijfsvoering De werkgroepen zijn begin februari 2010 met hun werkzaamheden gestart en hebben eind mei hun eindadviezen uitgebracht aan de stuurgroep. Deze adviezen zijn verwerkt in het voorliggende rapport. Omdat de adviezen zijn overgenomen door de stuurgroep, worden deze in dit rapport gepresenteerd als een stuurgroepadvies aan beide besturen. Leeswijzer In de intentieverklaring is antwoord gegeven op de vraag waarom SOVOS en STOVOV willen komen tot bestuurlijke schaalvergroting. In het voorliggende rapport gaat het over de vraag hoe de bestuurlijke fusie zal worden gerealiseerd. In elk hoofdstuk worden de onderwerpen beschreven zoals die door de stuurgroep en de werkgroepen zijn uitgewerkt op basis van de intentieverklaring. In het hoofdstuk Samenvatting, conclusies en aanbevelingen wordt per domein een samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten, worden de conclusies getrokken en worden de aanbevelingen van de stuurgroep geformuleerd. In sommige hoofdstukken wordt verwezen naar een bijlage. Alle bijlagen zijn opgenomen in de vorm van een apart bijlagenboek. De fusierapportage en het bijlagenboek vormen één geheel. Daar waar in het rapport de term hij wordt gebruikt, kan ook zij worden gelezen. 4

5 HOOFDSTUK 2 BESTUUR Opdracht De werkgroep Bestuur & Organisatie had de volgende opdracht: Werk de strategische meerwaarde van de besturenfusie uit; Ontwikkel voorstellen voor: besturingsfilosofie, missie en visie van de organisatie, organisatie en managementstructuur; Onderzoek de effecten van de fusietoets; Werk statuten, bestuursreglement en directiestatuut uit. In dit hoofdstuk worden de bestuurlijke consequenties uitgewerkt, te weten de strategische meerwaarde van de besturenfusie, de besturingsfilosofie en missie, visie en kernwaarden voor de nieuwe stichting. In het hoofdstuk Organisatie wordt aandacht besteed aan overige onderdelen van de onderzoeksopdracht, in het bijzonder de organisatie- en managementstructuur binnen de nieuwe stichting. Bevindingen Strategische meerwaarde In de intentieverklaring uit december 2009 zijn al een aantal aspecten benoemd van de strategische meerwaarde voor de besturenfusie. Er zijn vier hoofdkenmerken benoemd waarin de strategische meerwaarde voor de fusie duidelijk wordt. Een sterker openbaar onderwijs in Schiedam en Vlaardingen Na de besturenfusie bieden wij het breedst mogelijke onderwijsaanbod in de regio. In het bestuur wordt dan het gehele spectrum, van praktijkonderwijs tot en met gymnasiumonderwijs, aangeboden. Dat is een uniek aanbod in de regio. Het is bekend dat het aanbod met name op het gebied van het Vmbo- en het Havo/Vwo-onderwijs verder moet worden versterkt. Door de besturenfusie nemen de mogelijkheden om in dat brede onderwijsaanbod ook nieuwe kansen te benutten toe. Door een heldere profilering van de scholen binnen het bestuur en een goede afstemming van het aanbod kan de nieuwe stichting de concurrentie, die ontegenzeggelijk groot is in onze gemeenten, zeker aan en moeten de positie en het marktaandeel van het openbaar onderwijs zeker kunnen worden vergroot. Uitgangspunt daarbij is dat iedere school c.q. locatie een sterk eigen profiel kent. Doel is om een sterkere speler te worden waardoor ook de onderhandelingspositie naar andere stakeholders binnen het brede onderwijsveld en binnen de gemeenten toeneemt. Een financieel gezond bestuur met lage overheadkosten Na de besturenfusie verzorgt de nieuwe stichting het onderwijs aan ruim leerlingen en doet dat met bijna 400 medewerkers. De beide afzonderlijke besturen zijn te klein om de overheadkosten van een professionele organisatie te dragen. Daar komt bij dat SOVOS, om goede redenen bij de verzelfstandiging in 2006, heeft gekozen voor het 5

6 inschakelen van een administratiekantoor voor de financiële en personele administratie. Dat is een dure oplossing. Ook de keuze voor een interim directeur/bestuurder is een dure oplossing. Na de besturenfusie ontstaat een organisatie met een omvang waarmee de professionaliteit van de staf en ondersteunende diensten kan worden vergroot. Het bestaande stafbureau zal bescheiden moeten worden uitgebreid om het in eigen beheer uitvoeren van de werkzaamheden die SOVOS thans uitbesteedt, te kunnen verrichten. Er is becijferd dat de kosten in de nieuwe situatie lager zijn dan de kosten van beide overkoepelende administratieve organisaties op dit moment. Het gevolg daarvan is dat de overheadkosten dalen en als gevolg hiervan de afdracht voor het bovenschools management door de afzonderlijke scholen afneemt. Voor een nadere uitwerking van dit punt wordt verwezen naar het hoofdstuk Financiën en Bedrijfsvoering. Beide besturen zijn op dit moment financieel gezond en hebben voldoende reserves en weerstandsvermogen. De eerste meerjarenraming voor de komende jaren laat zien dat dit beeld onveranderd positief blijft. Door de nieuwe schaalgrootte zal de nieuwe stichting beter in staat zijn eventuele tegenvallers op te vangen. De stuurgroep ziet veel mogelijkheden om via een gezamenlijke inkoop van diensten en producten nog nieuwe besparingen te realiseren. Vooral grote contracten als: schoonmaak, kopieerkosten, onderhoudscontracten, licenties van systemen, enzovoort moeten kunnen opleveren. Een eerste voorzichtige inschatting geeft aan dat daar minimaal structureel te besparen moet zijn. Een mogelijk nadeel kan zijn dat de nieuwe stichting -vaker dan nu het geval is- te maken krijgt met Europese aanbestedingsregels, maar omdat dit nu al vaak voor de twee afzonderlijke besturen het geval is, zal dit waarschijnlijk erg meevallen. Mogelijkheden huisvesting De bestaande gebouwensituatie van beide besturen is heel behoorlijk. Op dit moment wordt gewerkt aan een ingrijpende verbouwing op de Koninginnelaan, zijn de voorbereidingen voor nieuwbouw van Schravenlant in gang gezet, worden de mogelijkheden onderzocht voor het plaatsen van een tweede verdieping op het Stedelijk Gymnasium en wordt voorzichtig de mogelijkheid verkend van een andere locatie voor Vmbo-onderwijs in Schiedam. Als al deze zaken zijn gerealiseerd, beschikt de nieuwe stichting over uitstekende onderwijsgebouwen, die passend zijn voor het onderwijs dat de stichting wil bieden. Doordat deze gebouwen op strategische plaatsen staan in beide gemeenten, is de nieuwe stichting erg flexibel op huisvestinggebied. Betere mogelijkheden voor PR-beleid en voorlichting Op dit moment is bij College Vos een parttime medewerkster PR en voorlichting werkzaam. In de nieuwe situatie kan de professionaliteit van het PR- en voorlichtingsbeleid verder worden vergroot. Daarbij moet de aandacht gericht zijn op excellente voorlichting over de schoolkeuze, informatieve schoolgidsen, heldere jaarverslagen, heldere website met een intuïtieve zoekstrategie, nog intensievere 6

7 contacten met toeleverende en afnemende scholen, met het bedrijfsleven en overheidsinstanties, enzovoort. Ook de interne communicatie via print en via digitale middelen zal verder worden versterkt. Tot slot zal de nieuwe stichting het netwerk binnen het openbaar primair onderwijs in Schiedam en Vlaardingen koesteren en waar mogelijk intensiveren. Hierbij moet continu aandacht worden gegeven aan de vraag hoe het openbaar onderwijs op een positieve manier in het nieuws kan zijn, waardoor de scholen binnen de nieuwe Stichting zich optimaal kunnen profileren binnen beide gemeenten. Besturingsfilosofie De besturen van STOVOV en SOVOS hebben gekozen voor het Raad van Toezichtmodel als besturingsfilosofie c.q. bestuursvorm voor de nieuwe Stichting. Zij voldoen hiermee aan de algemeen geldende beginselen voor goed bestuur, zoals verwoord in onder meer de Code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad en de aanbevelingen van de Onderwijsraad. Algemeen uitgangspunt van de beginselen voor goed bestuur is, dat de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden zijn, zodat de stichting transparant opereert en verantwoording aflegt aan de betrokken gemeenten en dat voldaan wordt aan het beginsel van goed werkgeverschap (Bijlagen: Statuten Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam en Vlaardingen, werktitel). Bestuur Het bestuur van de stichting bestaat uit één persoon, te weten de directeur/bestuurder. Benoeming van de directeur/bestuurder geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen profielschets (Bijlagen: Profielschets directeur/bestuurder). De gemeenteraden gezamenlijk zijn, in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of functioneren in strijd met de wet, bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden. In de statuten zijn onder artikel 6 taken en bevoegdheden van het bestuur beschreven. Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 personen. In de statuten zijn de regels omtrent voordracht en benoeming opgenomen. In de profielschets voor de leden van de Raad van Toezicht is rekening gehouden met een evenwichtige samenstelling van de Raad. Bovendien wordt gezocht naar complementariteit (Bijlagen: Profielschets leden van de Raad van Toezicht) Een derde deel (naar boven toe afgerond indien een derde deel een niet geheel getal als resultaat kent) van de leden van de Raad van Toezicht wordt voorgedragen op bindende voordracht van de oudergeleding van de nog nieuw te vormen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Invoering van het RvT-model houdt in dat er statutair flink geschoven gaat worden in de rollen van de verschillende statutaire organen: Eerste verandering: het huidige bestuur wordt Raad van Toezicht. De huidige directie wordt eindverantwoordelijk voor het bestuur, het beleid en de strategie, de organisatie, de bedrijfsvoering en de bedrijfsresultaten. Het huidige bestuur gaat toezien op de doelrealisatie door de afgesproken resultaten en prestaties te monitoren en te toetsen. In termen van verandering: afleren te besturen en aanleren toezicht te houden. 7

8 Tweede verandering: de huidige directie wordt bestuur. De bevoegdheden die de directie soms al lang uitoefende, worden officieel toegekend. De directie wordt zelf bestuurder van de rechtspersoon en bevoegd gezag in de zin van de wet. Derde verandering: herziening van de interne governance. Vierde verandering: andere communicatiepatronen met andere informatie, nieuwe rollen en nieuw gedrag. De communicatie tussen de toekomstige raad van toezicht (het huidige bestuur), het toekomstige bestuur (de huidige directie) en de medezeggenschap zal anders van inhoud en karakter zijn dan nu het geval is. De verantwoordelijkheid voor het beleid in alle fasen komt bij de huidige directie te liggen. Interne organen en belanghebbenden zoals (G)MR kunnen geen beroep meer doen op de raad van toezicht. (Mesofocus nr. 69, Governance in de praktijk van VO en MBO). Auditcommissie Ten behoeve van de voorbereiding van de besluitvorming heeft de Raad van Toezicht uit haar midden een auditcommissie ingesteld. Deze commissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur ten aanzien van: a. de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de beginselen van goed bestuur; b. de financiële informatieverschaffing door de stichting; c. de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van (in- en externe) accountants; d. de voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de gemeenteraad, zoals bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze statuten. Toezichtstatuut In het kader van een transparante werkwijze heeft de Raad van Toezicht een code in de vorm van een toezichtstatuut vastgesteld. De Raad van Toezicht stelt met deze code externe en interne belanghebbenden in staat zich een beeld te vormen van de werkwijze van de Raad, hetgeen past bij het belang dat de Raad hecht aan het afleggen van publieke verantwoording en transparantie ten aanzien van het maatschappelijk opereren. De Raad brengt hiermee, in aanvulling op wat in de statuten is geregeld, onder woorden welke regels het passend acht voor maximale uitoefening van zijn rol als toezichthouder en verplicht zich als geheel, en als toezichthouders afzonderlijk, tot naleving van deze regels (Bijlagen: Toezichtstatuut). Vacature directeur/bestuurder Ten behoeve van de invulling van de toekomstige vacature directeur/bestuurder dient tijdig een benoemingsprocedure opgestart te worden. De profielschets directeur/bestuurder Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs kan hiervoor worden gebruikt. Men dient voor een gedegen procedure rekening te houden met een doorlooptijd van ten minste 9 maanden. 8

9 Toekomstige managementstructuur Aanbevolen wordt om te zijner tijd de organisatie van het management op de scholen van het bestuur gelijk te trekken. Om een model van resultaatverantwoordelijk management in de genen van de organisatie te krijgen, bij voorkeur van macro- (bestuur en RvT) tot meso- (management en medewerkers) tot microniveau (de leerling) is het van belang om te werken met gelijke en herkenbare structuren. Missie en visie Uitgangspunten bij het hanteren van de begrippen visie en missie De missie, visie en kernwaarden vormen de leidraad voor de inrichting van het onderwijs, het personeelsbeleid, de organisatie en ontwikkeling. Een visie zegt waarvoor we gaan, een visie geeft aan: hoe gaan wij de wereld van morgen beïnvloeden, zodat wij succes hebben? Een visie is wát we willen bereiken. Uit een visie spreekt het vermogen om kansen te zien en ideeën te krijgen. De visie geeft een beschrijving van de huidige en vooral de toekomstige ontwikkelingen zoals we die zien in de maatschappij in het algemeen, het onderwijs in het bijzonder en over de manier waarop wij onze rol daarin zien. Een visie heeft voor een organisatie een aantal functies, te weten: richting geven, inspireren, zich onderscheiden van anderen, winnen en overleven. Een visie is gedurfd en staat los van vandaag, moet krachtig en inspirerend zijn, creatief naar de toekomst zijn, gedragen worden door de organisatie, moet concreet en helder zijn en geeft het doel van de organisatie aan, niet de weg er naar toe. Een missie is waarvoor we staan en heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met onze leerlingen en medewerkers omgaan en wat willen wij voor onze stakeholders betekenen? In de missie wordt kwalitatief en soms enigszins filosofisch aangegeven wat de organisatie wil betekenen voor haar klanten, medewerkers of andere belanghebbenden. Ook maakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties. Voor het bepalen van de missie is visie en durf nodig. De missie is de basis, waaruit de strategie en de organisatiedoelen worden afgeleid. De missie is bovendien richtsnoer voor integer handelen van managers en medewerkers. In de bijlagen is de visie en missie van de afzonderlijke scholen beschreven en is daarvan een analyse gemaakt (bijlage Inventarisatie missie en visie afzonderlijke scholen ). In de loop van de komende jaren zal op een fundamentele wijze een en ander verder uitgewerkt dienen te worden. Doelstellingen en strategie die voortvloeien uit missie en visie dienen ook op een ander moment nader uitgewerkt te worden. Hiervoor is op het eind van deze paragraaf een voorstel uitgewerkt. 9

10 Conclusies en aanbevelingen Het is niet mogelijk om aan de hand van een soort dwarsdoorsnede van de beschrijvingen van de scholen een nieuwe visie en missie te beschrijven. Daarmee zou ook geen recht worden gedaan aan de uitgangspunten die eerder zijn beschreven. We kiezen daarom op dit moment voor het formuleren van een aantal richtinggevende uitspraken aangaande de openbare signatuur van de nieuwe Stichting. Missie, visie en kernwaarden zullen in een breed gedragen proces voor de nieuwe Stichting ontwikkeld moeten worden. Openbare signatuur Onze scholen maken actief werk van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt en die, zeker in dit tijdsgewricht, onze samenleving zo intensief bezighoudt. Ze dragen bij aan integratie en stimuleren democratisch burgerschap. Op onze scholen leren de leerlingen van elkaar, door het actief verkennen van hun culturele, levensbeschouwelijke en economische achtergronden. We brengen op onze scholen verschillende opvattingen bij elkaar en laten we de leerlingen hierover op basis van gelijkwaardigheid in discussie gaan. Niet om de ander te overtuigen van het eigen gelijk, maar om kritisch naar zichzelf en de medeleerlingen te leren kijken. We leren onze leerlingen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot ander denken en handelen kunnen leiden en het leert hen vanuit dat inzicht eigen opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. Leerlingen leren heel veel via de ontmoeting. Levensbeschouwing hoort daarbij; het maakt immers deel uit van onze cultuur. Op onze scholen heeft elke leerling en iedere ouder recht van spreken. Iedereen doet er toe. Als openbare stichting willen wij een respectvolle cultuur waarborgen, waarin leerlingen, ouders en medewerkers zich verbonden en betrokken voelen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaars succes en welbevinden. Dit willen we doen vanuit een balans tussen een gezond zelfbewustzijn met respect voor de eigen waarden en een positieve grondhouding ten opzichte van onze multiculturele samenleving. Wij willen op onze scholen een veilige en inspirerende leeromgeving bieden, waar leerlingen met al hun talenten centraal staan. Hoe verder? Het ontwikkelen en beschrijven van een visie, missie en kernwaarden is geen bezigheid die kan plaatsvinden van achter een bureau. Onze bijdrage hierin is dan ook slechts een tijdelijke oplossing waarbij we hopen dat de globaal gebruikte uitgangspunten voor een ieder acceptabel en voldoende richtinggevend zijn. Het is gewenst en noodzakelijk om binnen afzienbare tijd een fundamentele zoektocht te organiseren om antwoord te geven op de vragen die een organisatie zich met betrekking tot visie, missie en kernwaarden dient te stellen. Daarbij is het, zoals eerder reeds aangegeven, noodzakelijk en gewenst om zoveel mogelijk geledingen van de organisatie te betrekken. 10

11 HOOFDSTUK 3 ONDERWIJS Opdracht De werkgroep Onderwijs & Leerlingzorg had de opdracht om advies uit te brengen over: de onderwijskundige profilering voor de komende vier jaar met accent op de korte en middellange termijn; hoe tweetalig onderwijs, Vwo+ en gymnasiaal onderwijs verder kunnen worden uitgebouwd; hoe de twee Havo/Vwo-vestigingen zich in aanvulling op elkaar kunnen profileren; hoe tot levensvatbare locaties voor (g)tl/mavo, Vmbo-kbl en Vmbo-bbl te kunnen komen; hoe het onderwijsaanbod op de ISK en de Praktijkschool te kunnen optimaliseren; hoe te komen tot een beleidsmatige Lwoo-aanpak. Verder is aan de werkgroep gevraagd de systemen van leerlingbegeleiding te inventariseren. Bevindingen Algemeen De werkgroep had in eerste instantie een brede opdracht. Uiteindelijk is ervoor gekozen de focus te leggen bij het Vmbo en het Havo/Vwo en voor die afdelingen met concrete aanbevelingen te komen, omdat het de inschatting is, dat daar het meest geprofiteerd kan worden van de horizontale samenwerking als gevolg van de fusie (zie hierna). Over de overige onderdelen van de opdracht kunnen de volgende opmerkingen worden gemaakt: er is sprake van een beleidsmatige Lwoo-aanpak binnen Het College Vos. Het is zeer goed mogelijk deze aanpak verder uit te bouwen binnen de nieuwe stichting er is vastgesteld dat de systemen van leerlingbegeleiding binnen de scholen van SOVOS en STOVOV veel op elkaar lijken. Zo zijn er zorgcoördinatoren die gefaciliteerd zijn voor het coördineren en monitoren van de zorg. In alle scholen worden zij nadrukkelijk betrokken bij te ontwikkelen beleid. Het systeem van de zorg is overal opgebouwd uit niveaus, van klas tot samenwerkingsverband. een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat het geen prioriteit heeft om het onderwijsaanbod op de ISK en de Praktijkschool verder op elkaar af te stemmen. VMBO De huidige situatie met betrekking tot het VMBO is als volgt: Het Vmbo Schiedam (OSG) telt in het schooljaar in totaal 260 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over de zogenaamde VAC-school, BBL- en KBL-niveau met de uitstroomrichtingen Handel & Verkoop en Administratie en over de mavo (tl) afdeling in een nabijgelegen gebouw. Deze locatie telt veel allochtone leerlingen en heeft een leerlingenaantal dat op of rond de opheffingsnorm ligt. Ook het komend schooljaar zal de Vmbo locatie nauwelijks of geen groei kennen. Het marktaandeel binnen Schiedam is klein. Het imago is niet goed. Het geloof in het onderwijsproduct is er echter wel. 11

12 Het Vmbo Vlaardingen (Het College Vos) kent komend schooljaar een getal van 925 leerlingen, verdeeld over een tweetal locaties. De ene locatie (Claudius Civilislaan) bestaat uit BBL- en KBL-leerlingen, met en zonder Leerwegondersteuning. De leerlingen kunnen uitstromen in een aantal richtingen, te weten Elektrotechniek, Motorvoertuigentechniek, Zorg & Welzijn, Handel & Administratie, ICT multimedia en Sport, Dienstverlening, Veiligheid. Het aantal leerlingen op deze locatie is 550. De andere locatie bestaat uit onderbouw BBL, KBL en GTL. Leerlingen kunnen hier uitstromen op GTL-niveau Het aantal leerlingen op deze locatie is 375. De locaties bestaat uit een diversiteit van leerlingen. De afgelopen jaren heeft het Vmbo voor wat betreft de aantallen een sterke groei doorgemaakt. Het komend jaar is er sprake van een lichte daling. Het marktaandeel binnen Vlaardingen is flink, maar er is wel sprake van sterke concurrentie. Havo/Vwo De huidige situatie met betrekking tot het Havo/Vwo is als volgt: Scholengemeenschap Schravenlant bestaat uit een school voor Havo, atheneum en Vwo+. De eenjarige brugperiode is heterogeen. De brugklas Vwo+ is homogeen. Vwo+ is een verzwaarde Vwo-opleiding. De leerlingen die tot deze opleiding zijn toegelaten, volgen behalve de reguliere vakken van het atheneum ook de vakken Spaans (vanaf de brugklas) en Russisch (vanaf de tweede klas). In de tweede fase kiezen zij één of beide van deze talen als examenvak. De school staat voor: kleinschaligheid, een veilige leer- en werkomgeving, zorg voor alle leerlingen, maatschappelijke betrokkenheid, betrokkenheid en inspraak voor ouders en leerlingen en professionele teams. In het verlengde hiervan biedt de school verder: leerlinggericht onderwijs, variatie en differentiatie en samenhang tussen vakken en vakgebieden. Op de Havo/Vwo-afdeling van Het College Vos worden leerlingen in de 1e klas geplaatst in een Vwo/Gymnasium of in een combinatieklas Havo/Vwo of in een combinatieklas TL/Havo Daarbij kun je ook kiezen voor de KunstKlas, de SportKlas of de TTOClass De Havo/Vwo-afdeling van Het College Vos wil zich onderscheiden in de regio op het gebied van Internationalisering en ICT. In het schooljaar is het TweeTalig Onderwijs van start gegaan (de TTO-Klas). De school kenmerkt zich door een op leerlingen gerichte cultuur. Op Het College Vos wordt TweeTalig Onderwijs (TTO)aangeboden voor leerlingen met een Gymnasium-,Vwo- en Vwo/ Havo-advies. Het TTO past uitstekend bij Het College Vos: internationalisering en uitwisselingsprogramma s zijn onderdeel van het curriculum. Bovendien kan tweetalig Vwo goed gecombineerd worden met de vakken Latijn en of Grieks (Gymnasium). Leerlingen sluiten na drie of vier jaar het juniorgedeelte van het TTO af. In de bovenbouw bereiden de leerlingen zich voor op het Nederlandse Gymnasium- of Vwoexamen. De TTO-opleiding wordt afgesloten met het Cambridge Proficiency examen of met het English A2 als deelcertificaat van het International Baccalaureate. De KunstKlas is bedoeld voor jongens en meisje die veel plezier beleven aan Kunst&Cultuur en zich graag actief hiervoor willen inzetten. Buiten je normale lessen en 12

13 niet te vergeten naast je huiswerk, volg je extra uren Creatieve Vorming, Drama, Toneel, Muziek, Literatuur, Film. Beide Havo/Vwo-afdelingen zijn op dit moment relatief klein. De uitdaging zal zijn om met behulp van een sterke profilering van beide afdelingen een groter marktaandeel te verwerven. Stedelijk Gymnasium De school heeft als categoraal gymnasium een eigentijds onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen, is begaafdheidsprofielschool (BPS), Jetnetschool en universumvolgschool. Frans en Duits worden gegeven volgens het Europees Referentiekader (ERK), leerlingen kunnen in klas 4 en 5 voor deze vakken deelnemen aan Europees erkende toetsen. Engels wordt ook aangeboden in de zgn Cambridge- Engels klassen. Leerlingen in de Cambridge stroom krijgen extra lessen per week en worden opgeleid om in klas 5 deel te nemen aan de examens voor het Cambridge Proficiency Certificate. Filosofie is een verplicht vak in klas 4, toneel een keuze-examenvak en natuurlijk doet elke leerling eindexamen in tenminste één van de twee klassieke talen. Het leerlingenaantal vertoont al 13 jaar een stijgende lijn. Adviezen De aanbeveling wordt gedaan zo snel mogelijk een werkgroep Vmbo, bestaande uit de directies van beide Vmbo scholen, te installeren. De VOS/ABB zou bij de werkgroep betrokken moeten worden. Het belangrijkste doel van de werkgroep is in beeld brengen hoe het Vmbo in Schiedam en Vlaardingen op korte en langere tijd kan worden geherstructureerd. De situatie in Schiedam voor wat betreft het Vmbo vraagt om een richtinggevende oplossing op korte termijn. Tevens wordt voorgesteld een werkgroep Havo/Vwo te installeren, die de opdracht krijgt om de sterke kanten van beide afdelingen in kaart te brengen en daarna advies uit te brengen over de wijze waarop er twee duidelijk van elkaar te onderscheiden profielen gestalte kunnen krijgen. Voor beide werkgroepen geldt dat zij op korte termijn met voorstellen moeten komen over de werkwijze in de cyclus van informatieavonden, open dagen en inschrijvingen van potentiële leerlingen voor het schooljaar 2011/2012. Dit betekent afstemming van de werkwijze per school en het per school ontwikkelen van een concreet stappenplan over de manier waarop men zich in de nabije toekomst wil profileren. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt in de wijze waarop de scholen zich op de korte termijn willen presenteren en de onderwijskundige ambities op langere termijn. 13

14 HOOFDSTUK 4 PERSONEEL Opdracht De werkgroep Personeel & Medezeggenschap had de navolgende opdracht: breng (de samenstelling van) het totale personeelsbestand in kaart; breng eventuele personele risico s die verband houden met voorgaande inventarisatie in beeld; stel de lijst van eigen wachtgelders op; breng lopende juridische procedures en knelpunten in beeld; breng de ziekteverzuimcijfers over de afgelopen 5 jaar in beeld; breng personele risico s m.b.t. ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in kaart inventariseer de eventuele aanvullende verworven rechten en tertiaire arbeidsvoorwaarden; breng het huidige werkgelegenheidsbeleid in kaart, schets het werkgelegenheidsperspectief en breng een advies uit met betrekking tot het werkgelegenheidsbeleid; inventariseer en vergelijk de diverse personele regelingen en procedures en geef aan wat eventueel geharmoniseerd dient te worden; schets de relevante ontwikkelingen van personele aard en formuleer hierover aanbevelingen, denk hierbij bijvoorbeeld aan functieboeken; breng de te nemen acties/stappen voorafgaand aan de daadwerkelijke besturenfusie in kaart; doe een voorstel voor de organisatie van de medezeggenschap in de nieuwe stichting; doe voorstellen hoe te komen tot een risicospreiding op het terrein van sociale zekerheid. Bevindingen Personele kengetallen Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat beide besturen zeer vergelijkbaar zijn in cijfers. Twee opvallende punten hierin zijn: a. SOVOS heeft procentueel meer bevoegden dan STOVOV. STOVOV voert acties en beleid om het percentage bevoegden te verhogen. b. STOVOV heeft bij gelijk aantal leerlingen minder FTE. Dit verschil wordt verklaard uit verschillen in onderwijstypen en verschillen in bekostiging en subsidiestromen. SOVOS heeft de financiële en personele administratie uitbesteed aan PROSCO; STOVOV heeft dit in eigen beheer. Voor de kengetallen wordt verwezen naar de bijlagen. Ziekteverzuim en ARBO-contracten Het ziekteverzuimcijfer van STOVOV is in de afgelopen 3 jaar jaarlijks gemiddeld 2 tot 3 % lager geweest dan bij SOVOS. 14

15 De besturen hebben een verschillend ARBO-contract. SOVOS heeft een contract met Arbo Unie en STOVOV met Tredin. Zie ook bijlage 1. STOVOV heeft een uniforme aanpak. Bij SOVOS kan dit per brinnummer verschillen. Voorgesteld wordt na de fusie zo spoedig mogelijk over te gaan tot het afsluiten van één ARBO-contract. Functiemix Beide besturen zijn bezig met het invoeren van de functiemix. De doelstellingen die door het ministerie zijn vastgesteld, worden zoals het er nu uitziet door beide besturen gehaald. Voor de cijfers wordt verwezen naar bijlage 1. Arbeidsvoorwaarden Beide besturen hanteren de CAO-VO voor de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Voor wat betreft de arbeidsvoorwaarden en verworven rechten zijn er in beperkte mate verschillen (zie bijlagen). Daarbij valt te denken aan zaken zoals: Vergoedingen voor telefoonkosten gemaakt voor de school. Kosten voor dienstreizen. Regelingen op het gebied van gezondheid, zoals contracten met verzekeraars, voordelige toegangsvoorwaarden voor sportscholen, e.d. Bedrijfskleding. Voor dit soort zaken geldt, dat er geen verschillen mogen bestaan tussen de scholen, die vallen onder één bestuur. Het nieuwe bestuur zal op deze gebieden nieuw beleid moeten ontwikkelen. Daarnaast bestaan er ook zaken, die eveneens tot de arbeidsvoorwaarden gerekend kunnen worden, maar waar geen probleem ontstaat indien er verschillen blijven bestaan tussen de diverse scholen. Die verschillen hangen samen met de cultuurverschillen tussen de scholen en zelfs tussen verschillende vestigingen van één en dezelfde school. Daarbij valt te denken aan zaken zoals: Geld, dat vanuit school beschikbaar wordt gesteld voor personeelsuitjes en feesten. Tijd, die in het rooster wordt vrijgemaakt voor excursies. Begeleiding, vergoeding in tijd of geld en inschakeling van niet-docenten bij excursies. Overlegstructuren en wie daaraan deelnemen. Bij de verworven rechten gaat het met name om werknemers die hoger uitbetaald worden dan de FUWA-schaal. Functieboek Bij SOVOS is er een grotere diversiteit aan functies ( ook in dezelfde functiecategorieën). Nader onderzoek is nodig om na te gaan hoe dit in de toekomst vorm moet krijgen waarbij recht gedaan moet worden aan de verscheidenheid aan scholen binnen de Stichting. 15

16 Werkgelegenheid Voor wat betreft het werkgelegenheidsbeleid hebben SOVOS en STOVOV te maken met de bepalingen van de CAO-VO. De werkgever kan met de centrales voor overheids- en onderwijspersoneel een sociaal statuut overeenkomen, dan wel werkgelegenheidsbeleid voeren conform de voorschriften in bijlage 8 van de CAO. Beide besturen zijn lid van het samenwerkingsverband Om het Groene Hart. In 2005 is dit samenwerkingsverband met de centrales een sociaal statuut overeengekomen (zie bijlagen). Beide besturen beschikken dus over een identiek werkgelegenheidsbeleid. Dit betekent dat er in het kader van de besturenfusie geen beleidsharmonisatie noodzakelijk is en het sociaal statuut voorziet in de instrumenten die nodig zijn om de werkgelegenheid van de medewerkers te waarborgen. Het sociaal statuut heeft een looptijd van twee jaar en wordt telkens stilzwijgend met diezelfde termijn verlengd, tenzij partijen vóór 1 december van ieder tweede jaar te kennen geven het statuut te willen wijzigen. Wachtgelders en juridische procedures Bij één van beide besturen loopt op dit moment een juridische procedure met een minimaal financieel risico. Beide besturen hebben lage kosten op het gebied van wachtgelders. Klachtenregeling Beide besturen beschikken over een klachtenregeling. Rol ouders en leerlingen De rol van ouders en leerlingen is verder niet onderzocht, omdat die niet verandert ten gevolge van de besturenfusie. Personele risico s (zie bijlagen: leerlingenaantallen) Vooralsnog leidt de fusie niet tot personele consequenties. (gedwongen ontslag en/of overplaatsing). Wel is er sprake van mogelijke uitbreiding en verplaatsing van het stafbureau van STOVOV in verband met beëindiging van het contract met PROSCO. OSG Schiedam van SOVOS valt al 2 jaar onder de opheffingsnorm van het ministerie (conform het schrijven vanuit het ministerie ref. nr.: OND-2010/29866 M). Dit zou mogelijk kunnen leiden tot het niet kunnen verlengen van tijdelijk aangestelde medewerkers bij beide besturen en op termijn, wanneer wij het tij niet weten te keren, tot het moeten onderbrengen van een aantal medewerkers in het risicodragend deel van de formatie. Dit staat echter los van de voorgenomen besturenfusie. Taakbeleid en cultuurverschillen STOVOV heeft een uitgewerkt IPB. Dit handboek wordt op alle locaties van STOVOV gehanteerd. SOVOS heeft geen geordend IPB. Wel zijn er veel afspraken vastgelegd in diverse documenten. Dit betekent dat binnen de vijf scholen binnen de kaders van de CAO-VO 16

17 verschillend wordt gewerkt, onder andere met betrekking tot het taakbeleid. Door de besturenfusie zal hierin geen wijziging komen. Binnen de scholen van SOVOS bestaan cultuurverschillen. Dit geldt eveneens voor de diverse locaties van STOVOV. De verschillen zijn echter geen belemmering als het gaat om de besturenfusie. Wel zouden ze van invloed kunnen zijn bij een fusie van meerdere instituten. Geadviseerd wordt zo spoedig mogelijk na de fusie over te gaan tot het invoeren van een gemeenschappelijk IPB, waarbij het IPB van STOVOV als uitgangspunt wordt genomen. Overlegvormen Binnen de SOVOS scholen vindt 2 wekelijks directieoverleg plaats tussen de directeuren van de vier scholen en de directeurbestuurder van SOVOS. Hierbij is er (indien nodig) ondersteuning vanuit PROSCO op het gebied van personeel, materieel of financiën. Iedere school van SOVOS kent z n eigen overlegstructuur, afhankelijk van de organisatie binnen de school. Binnen iedere SOVOS-school vindt wekelijks MT-overleg (directie en teamleiders) plaats. Er is binnen de SOVOS scholen geen structureel overleg tussen de diverse identieke geledingen (bv. netwerksysteembeheerders, financiële administratie). Binnen STOVOV vindt wekelijks overleg plaats tussen rector, onderwijsdirecteuren en het hoofd van het stafbureau. Eenmaal per maand is ook het Hoofd ICT aanwezig bij het directieoverleg om de ICT zaken te bespreken. Per onderwijssector heeft de onderwijsdirecteur wekelijks overleg met zijn afdelingsleiders. Geadviseerd wordt een overleggroep te vormen, waarin gelijke disciplines elkaar kunnen ondersteunen en aanvullen (bijvoorbeeld op het gebied van ICT, Financiën, e.d.). Medezeggenschap Voor de uitwerking van dit onderdeel wordt verwezen naar het hoofdstuk Organisatie. 17

18 HOOFDSTUK 5 FINANCIEN EN BEDRIJFSVOERING Opdracht De werkgroep Financiën & Bedrijfsvoering had de navolgende opdracht: geef inzicht in: * de huidige financiële situatie van beide besturen; * de gebouwensituatie; * de meerjarenonderhoudsplannen; * de ICT-situatie (systemen en infrastructuur); beoordeel de vermogenspositie van beide besturen; inventariseer alle bestaande contracten; geef een advies over de gewenste inrichting van de ondersteunende organisatie. Bevindingen Vermogenspositie Zowel SOVOS als STOVOV zijn enkele jaren geleden (2006) verzelfstandigd en losgekomen van de gemeentelijke (administratieve) organisatie. Bij de verzelfstandiging was sprake van overdracht van de algemene reserve aan de nieuwe stichtingen (saldo van in het verleden ten behoeve van onderwijs ontvangen gelden en van door de gemeente ten behoeve van onderwijs gedane uitgaven). Ultimo 2005 (het moment van verzelfstandiging) bedroegen de algemene reserves: - voor SOVOS voor STOVOV Gedurende de periode na verzelfstandiging is de reguliere exploitatie van beide besturen positief geweest. Er is geïnvesteerd in huisvesting en er is (bij SOVOS) een aanzienlijke dotatie gedaan aan de voorziening Groot Onderhoud. Tenslotte is de algemene reserve nader verbijzonderd. Ultimo 2009 gelden de volgende vermogensposities: SOVOS STOVOV Algemene Reserve Private Reserves Bestemmingsreserves ======== ======== Totaal Eigen Vermogen N.B.: De vermogensposities binnen SOVOS zijn verbijzonderd op schoolniveau (BRINnummer). Exploitatie 2009 Hoewel de verdeling over de verschillende onderwijssoorten verschilt, is het leerlingaantal voor beide besturen nagenoeg gelijk (ca ). 18

19 Een vergelijking op hoofdlijnen leert dat de exploitatie vergelijkbaar is. SOVOS STOVOV Baten - normatief overig financiële baten ========= ========= Totaal baten Lasten - Personeel Afschrijvingen Huisvesting Overige instellingslasten ========= ========= Totaal lasten Resultaat Bruidschat Teneinde de kosten van de administratieve ontvlechting vanuit de gemeentelijke organisaties te kunnen dragen is aan beide besturen een bruidschat meegegeven. Gedurende 2010 zal de laatste van de vijf jaarlijkse tranches worden uitbetaald. Overhead Naast de directe kosten per school of schoollocatie, kennen beide stichtingen een aantal centrale taken: - bovenschools management; - personeels- en salarisadministratie; - financiële administratie; - gebouwbeheer. Bij SOVOS zijn de onderdelen personeel, financieel en gebouwbeheer (grotendeels) uitbesteed aan administratiekantoor Prosco, te Rotterdam. Op basis van het leerlingenaantal worden deze bovenschoolse kosten doorbelast. STOVOV kent een eigen stafbureau en een grotere mate van centralisatie van de administratie. De kosten van het stafbureau worden (nog) niet aan de schoollocaties doorbelast. In de huidige situatie (zonder rekening te houden met de bruidschat) zijn de bovenschoolse kosten respectievelijk 1 : * 250 per leerling SOVOS * 142 per leerling STOVOV Met een beperkte uitbreiding van bemensing en ondersteunende systemen kan het stafbureau de werkzaamheden van Prosco overnemen. De bovenschoolse kosten dalen hiermee naar verwachting tot 110 per leerling. 1 Teneinde de vergelijking zuiver te houden, is een deel van de kosten van het stafbureau van STOVOV niet meegenomen. Het betreft de activiteiten die bij SOVOS op decentraal niveau worden uitgevoerd. 19

20 De (nabije) toekomst: meerjarenperspectief De stijging die het leerlingaantal van STOVOV heeft doorgemaakt tot 2009, is in 2010 overgegaan in een lichte daling die naar verwachting ook in 2011 zal doorzetten. Vanaf 2012 wordt gerekend met een stabilisering op leerlingen. Bij SOVOS is sprake van een gestage groei in leerlingen bij het Stedelijk Gymnasium en een stabiele situatie bij de andere scholen. Aanhoudend punt van zorg is het te lage aantal leerlingen op de OSG Schiedam, waardoor voor deze school geen dekkende exploitatie mogelijk is. Door gepaste terughoudendheid bij de vervanging van vertrekkende medewerkers te betrachten, lijkt een positieve exploitatie voor de komende jaren haalbaar. ICT perspectief Applicaties Beide besturen gebruiken Exact Globe als pakket voor de financiële administratie. De overgang van Prosco naar het stafbureau van STOVOV zal op dit punt zonder veel problemen verlopen. De salarisadministratie van SOVOS wordt uitgevoerd met de bekende combinatie Caso/Educaat. STOVOV heeft enkele jaren geleden succesvol de overstap gemaakt naar De migratie van Caso naar Merces gaat middels een beproefde conversie, maar vergt wel een gedegen voorbereiding ten aanzien van de inrichting. Teneinde de kans op verstoringen in de salarisverwerking zo minimaal mogelijk te houden zal deze voorbereiding kort na het bestuursbesluit moeten worden opgestart. Voor de overige gebieden wordt grotendeels gebruik gemaakt van dezelfde applicaties: - Magister als leerlingvolgsysteem - GP Untis als roostersysteem - FoLeTa voor formatie- en taakbeheer - MS offices voor de kantoortoepassingen Voor deze applicaties ligt het voor de hand om op korte termijn een platform te creëren waarop de applicatiebeheerders ervaringen ( best practices ) kunnen uitwisselen. Op termijn kan hierdoor het risico van persoonlijke onmisbaarheid worden verkleind. Infrastructuur SOVOS maakt gebruik van Microsoft technologie voor het netwerk operating systeem en MS Exchange voor de . STOVOV werkt met Novell en het bijbehorende Groupwise voor en agendabeheer. Voor beide stromen gelden specifieke voor- en nadelen. Er is vooralsnog geen reden om op korte termijn standaardisatie na te streven. Huisvestingsperspectief Na recente verbouwingen en uitbreidingen zijn vier van de vijf SOVOS-locaties in een uitstekende staat van onderhoud. Voor de vijfde locatie (SG Schravenlant) zijn de 20

21 voorbereidingen voor nieuwbouw in volle gang. Voor het Stedelijk Gymnasium geldt bovendien dat het stijgend aantal aanmeldingen ertoe heeft genoopt om, snel na de oplevering van de nieuwbouw in 2008, een volgende vergroting van de capaciteit te gaan voorbereiden. Voor alle locaties is een bijgewerkte MeerjarenOnderhoudsPlanning (MOP) aanwezig die door de onderhoudsvoorziening en jaarlijkse dotaties bekostigd wordt. Ook voor STOVOV geldt dat de gebouwen, na de voor de zomer van 2010 geplande renovatie van de locatie Koninginnelaan, in goede staat verkeren. Ook hier geldt dat een bijgewerkte MOP aanwezig is. De jaarlijkse dotatie lijkt hier nog niet helemaal dekkend en dient mogelijk verhoogd te worden. De opzet en status van de MOP s bieden voldoende aanknopingspunten om schaalvoordelen op de grotere onderhoudsposten te gaan bereiken. Te denken valt aan aanbesteding van schilderwerk. Contracten De contractuele verplichtingen van beide organisaties worden geïnventariseerd en geharmoniseerd. Een eerste globale vergelijking van de contracten met een aanzienlijke geldwaarde geeft aan dat er geen grote verschillen zijn of langlopende financiële verplichtingen. Bestaande contracten hebben een beperkte tijdshorizon.het is daarom mogelijk snel nieuwe of vernieuwde contracten af te sluiten, waarbij de gerealiseerde schaalvergroting leidt tot gunstiger prijsafspraken. 21

22 HOOFDSTUK 6 ORGANISATIE Opdracht De werkgroep Bestuur & Organisatie had de volgende opdracht: Werk de strategische meerwaarde van de besturenfusie uit; Ontwikkel voorstellen voor: besturingsfilosofie, missie en visie van de organisatie, organisatie en managementstructuur; Onderzoek de effecten van de fusietoets; Werk statuten, bestuursreglement en directiestatuut uit. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de organisatie- en managementstructuur binnen de nieuwe stichting. In het hoofdstuk Bestuur zijn de bestuurlijke consequenties uitgewerkt. Organisatie- en managementstructuur Op dit moment ligt het voorgenomen besluit voor om te komen tot een besturenfusie. Van een scholenfusie is geen sprake. Bij de bestuursoverdracht van de gemeente Schiedam in 2006 zijn, vier zelfstandig opererende openbare scholen voor voortgezet onderwijs, onder SOVOS bijeen gekomen. Deze scholen kenden daarvoor een organisatiestructuur waarbij een directeur/rector onder gemeentelijk bestuur maar met verregaand mandaat aan het hoofd van de instelling stond. Die situatie is in afgelopen jaren niet fundamenteel veranderd. Het bestuur van SOVOS functioneerde weliswaar als algemeen bestuur, maar had veel bevoegdheden en verantwoordelijkheden gemandateerd aan de (interim) directeur/bestuurder en aan de scholen. Als zodanig hebben de scholen van SOVOS over het algemeen behoorlijk zelfstandig kunnen functioneren. Onder het ene brinnummer van Het College Vos ressorteren vier locaties. Het College Vos kent twee onderwijsdirecteuren. De dagelijkse leiding op de locaties is in handen van afdelingsleiders. Gegeven deze voorgeschiedenis wordt voorgesteld de bestaande situaties binnen beide besturen te handhaven op het moment van de besturenfusie. De beide besturen wordt geadviseerd in het schooljaar 2010/2011 te onderzoeken welke organisatie- en managementstructuur passend is bij de nieuwe Stichting. Veel voorwerk kan daarvoor door de huidige directeur/bestuurders gedaan worden. Keuzes kunnen dan in de loop van 2011 gemaakt worden door de dan geïnstalleerde Raad van Toezicht. Dit voorstel betekent dat de bestaande structuren binnen SOVOS en STOVOV overeind blijven en dat de directeur/bestuurders voor de noodzakelijke afstemming moeten zorgen in de rest van 2010 zodat niemand wordt verrast door besluiten die genomen worden die een reikwijdte kennen tot na 1 januari In de statuten van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schiedam-Vlaardingen is hierover het volgende opgenomen: De zelfstandigheid, het karakter en de identiteit van de diverse scholen en nevenlocaties wordt versterkt doordat het bestuur van de stichting overeenkomstig de onderwijswetgeving taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag mandateert aan de 22

23 (centrale) directie van elke school (locatie). De omvang van de taken en bevoegdheden die de (centrale) directie van elke school (locatie) namens het bestuur kan uitoefenen, wordt nader vastgesteld in het zogeheten directie- of managementstatuut. Medezeggenschap Na een besturenfusie is het instellen van een GMR volgens de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) verplicht. SOVOS kent op dit moment al een GMR. Het reglement van SOVOS voldoet en kan worden overgenomen voor de nieuwe Stichting waarbij dan in de GMR niet langer vier maar vijf scholen vertegenwoordigd zijn. Aandachtspunten bij de vorming van deze nieuwe GMR zijn: In de GMR dienen alle geledingen vertegenwoordigd te zijn; De nieuwe GMR wordt gekozen uit/door de leden van de MR van de verschillende brinnummers; Er moet een evenredige vertegenwoordiging van de 3 geledingen zijn (bijv. 2 personeelsleden, 1 ouder en 1 leerling); Bij gebrek aan aanmelding van een leerling dan mag deze plek worden ingenomen door een ouder; Het streven moet zijn: een kleine, werkbare nieuwe GMR; Het rooster van aftreden is een zaak van de nieuw te benoemen GMR; De diverse onderwijssoorten moeten evenredig vertegenwoordigd zijn; Betrokkenen zoveel mogelijk en tijdig informeren over voortgang van het traject; De procedure moet correct zijn. Het voorstel is om een nieuwe GMR samen te stellen die bestaat uit vier vertegenwoordigers van Het College Vos en 4 vertegenwoordigers van de Schiedamse scholen, van iedere vestiging een vertegenwoordiger. De besturen doen een voorstel voor een nieuw medezeggenschapsreglement waarbij het bestaande reglement van SOVOS leidend is. Gegeven het feit dat er na het voorgenomen besluit nog enkele maanden te gaan zijn tot aan de beoogde fusiedatum, maakt het mogelijk om direct een nieuwe GMR te kiezen die op 1 januari kan opereren. Hierdoor is het niet nodig een voorlopige GMR in te stellen. Fusietoets De keuze is gemaakt in dit rapport de fusietoets een aparte plaats te geven. We nemen onszelf de fusietoets af in een afzonderlijk hoofdstuk. Hier volstaan we met het verwijzen naar dit hoofdstuk. 23

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht

Toezichtkader Raad van Toezicht Toezichtkader Raad van Toezicht 1 Toezichtkader Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen toezicht op alle aspecten van de stichting en de

Nadere informatie

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs.

Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Gevolgen van de Wet goed onderwijs Goed onderwijsbestuur voor de verhouding tussen gemeenten en verzelfstandigd openbaar onderwijs. Per 1 augustus 2010 is de Wet Goed onderwijs Goed onderwijsbestuur in

Nadere informatie

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei

Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Hoofdstuk 24: Managementstatuut Onderwijsgroep Galilei Pre-ambule Het uitgangspunt voor het bevoegd gezag van de Stichting Onderwijsgroep Galilei, openbaar voortgezet onderwijs Voorne-Putten is het besturen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Managementstatuut MOVARE

Managementstatuut MOVARE Managementstatuut MOVARE 1. Inleiding Verschillende ontwikkelingen binnen het onderwijs hebben de aanzet gegeven tot veranderingen in de bestuurlijke verhoudingen. Zo hebben schaalvergroting, deregulering,

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs.

Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. Bijlage 1 Notitie bij raadsvoorstel bestuurlijke fusie openbaar basisonderwijs. 1. Aanleiding. Naar aanleiding van de resultaten van een vooronderzoek hebben de besturen van het openbaar basisonderwijs

Nadere informatie

Managementsstatuut 22.09 6.5

Managementsstatuut 22.09 6.5 Managementsstatuut 22.09 6.5 Artikel 1. In dit statuut wordt verstaan onder: a. managementstatuut: een reglement met taken en bevoegdheden van het college van bestuur en de van bestuurswege gemandateerde

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi

Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi Statuut van de algemene directie van de Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in t Gooi. I. Preambule Door

Nadere informatie

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument voorzitter Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2.

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Preambule In het licht van good governance en de wet

Nadere informatie

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van

Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van Directiestatuut Onderwijsgroep Galilei Dit directiestatuut is na overleg met de medezeggenschapsraden door het bestuur van Onderwijsgroep Galilei, bevoegd gezag van OSG de Eilanden te Spijkenisse, OSG

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM

MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM MANAGEMENTSTATUUT STICHTING OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN SCHIEDAM Versie 27 september 2012 Opnieuw vastgesteld op 8 december 2016 1 PREAMBULE In dit managementstatuut worden door het bestuur van de

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs

Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Toezichtkader Raad van toezicht van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs Inleiding. Vanaf 1 augustus 2011 zijn bij De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Profielschets leden van de raad van toezicht

Profielschets leden van de raad van toezicht Profielschets leden van de raad van toezicht Competentieprofiel voor de raad van toezicht behorend bij de statuten van Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden 23 mei 2016 Preambule In het licht van good

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 5.1 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten September 2017 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d

Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d Aan: Van: Bestuurscommissie Winkler Prins Ferdinand Vinke, centraal directeur Betreft: Voorstel tijdelijke aanpassing managementstatuut d.d. 11-11-2010 Datum: 11 juni 2012 Status: Besluitvorming vergadering

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O)

Profieldocument lid Raad van Toezicht. Stichting Scholengroep Primato. Hengelo (O) Profieldocument lid Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Primato Hengelo (O) Hengelo, 19 Januari 2016 Inhoudsopgave 1. Informatie over Stichting Scholengroep Primato 2 1.1. Organisatie 1.2. Overgang

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT.

ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BEOOGDE ONTWIKKELINGEN ONDERSTAANDE TEKST BEVAT ENKELE RELEVANTE DELEN UIT HET CONCEPT-FUSIERAPPORT. BESTUURS- EN MANAGEMENT FILOSOFIE We zien de nieuwe organisatie als een vehikel om zowel de basisscholen

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Fusie-effectrapportage Voortgezet onderwijs

Fusie-effectrapportage Voortgezet onderwijs 2016/251029 Fusie-effectrapportage Voortgezet onderwijs Dit formulier Deze fusie-effectrapportage maakt deel uit van de Aanvraag fusietoets. Opsturen Stuur dit formulier samen met het formulier Aanvraag

Nadere informatie

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Toezichtkader Montessori Vereniging Haarlemmermeer Inhoud Inleiding... 3 Wat houdt het (intern) toezicht in?... 4 Werkwijze toezichthoudende deel van het bestuur/ toezichtkader... 6 1. Openbare identiteit...

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen

Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen Profielschets Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen 1. Inleiding De Raad van Toezicht van het Regius College Schagen zoekt per 1 september 2015 twee nieuwe leden. De huidige Raad van Toezicht

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011

Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 1 Diro Besproken 2010-2011 MR Instemming 20-06-2011 Bestuur Vastgesteld 21-06-2011 Medezeggenschapsstatuut van de Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden te Uden 2011 2 Inhoud Preambule 3

Nadere informatie

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland.

Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Raadsvergadering 22 februari 2016 Nr.: 10 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Statutenwijziging Stichting openbaar onderwijs Marenland. Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema. Ter inzage liggende stukken:

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 11 september 2017 Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR)

Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Notitie: de wet Goed Onderwijs Goed Bestuur : de gevolgen voor de Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan (SPOOR) Van: Stichting Spoor Inleiding Per 1 augustus 2010 is een

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets

Woensdag 15 januari 2014. Informatieavond VO & Cito Eindtoets Woensdag 15 januari 2014 Informatieavond VO & Cito Eindtoets Na de basisschool Opening Chris Roes Hoe ziet het voortgezet onderwijs eruit? Jennifer van Duurling Situatie in Maastricht e.o. Ruud Moers Cito-eindtoets

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016

Colofon : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Reglement Adviesraad Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Vastgesteld door College van Bestuur : 9 februari 2016 Kenmerk CvB : 2016/000171/CvB-REG Woord vooraf Dit reglement heeft

Nadere informatie

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede

School- en functieprofiel. Bonhoeffer College. Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO. Bruggertstraat. Enschede School- en functieprofiel Bonhoeffer College Afdelingsleider bovenbouw Havo/VWO Bruggertstraat Enschede Enschede, Februari 2015 Bonhoeffer College, locatie Bruggertstraat Organisatie Het Bonhoeffer College

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

Profiel. Controller. 4 februari 2015. Opdrachtgever OSG Schoonoord

Profiel. Controller. 4 februari 2015. Opdrachtgever OSG Schoonoord Profiel Controller 4 februari 2015 Opdrachtgever OSG Schoonoord Voor meer informatie over de functie Vester Reijnders, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 (06) 21 58 07 20 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente gouda Sector ERZ Afdeling Oboo telefoon 588407 voorstelnummer 34 gouda 12 maart 2005 iz-nummer 2005.3060a Steller j. veldhoen Onderwerp de gevolgen

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Werkveld: Organisatie Beleidslijn:

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Bestuursreglement Stichting Onderwijsgroep Amersfoort Preambule Het college van bestuur (bestuur) van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort bestuurt volgens het uitgangspunt dat pluriformiteit en eigenheid

Nadere informatie

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda

Bevorderings- en instroomrichtlijnen. Carmelcollege Gouda Bevorderings- en instroomrichtlijnen Carmelcollege Gouda voor ouders, leerlingen en docenten Carmelcollege Gouda, versie 3.2 een bundel voor ouders, leerlingen en docenten Maart 2015 1 Inhoud 1 Bevorderingsrichtlijnen

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit

Reglement College van Bestuur. Onderwijsstichting Esprit Reglement College van Bestuur Onderwijsstichting Esprit Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 4 december 2015, door het College van Bestuur in haar vergadering van 7 december

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul

Organisatie en functieprofiel. Bestuurder/rector De Breul Organisatie en functieprofiel Bestuurder/rector De Breul April, 2014 1. INFORMATIE OVER DE ORGANISATIE De Breul is een katholieke scholengemeenschap voor VMBO-tl, HAVO, Atheneum en Gymnasium in Zeist.

Nadere informatie

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs

1. Hoofdlijn Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs Aan de besturen van de samenwerkingsverbanden WSNS en de REC s Aan de leden van de PO-raad Utrecht, 18 april 2013 De Tripartiete overeenkomst personele gevolgen passend onderwijs heeft betrekking op meerdere

Nadere informatie

Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs

Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs Inventarisatie verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus personeel & onderwijs Woord vooraf De subwerkgroep Personeel & Onderwijs heeft als taak gekregen om verschillen tussen HAAL en Veluwe Plus op de genoemde

Nadere informatie

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor

Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn. Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor PROFIEL Vacature: Directeur HAVO/VWO SCOPE scholengroep in Alphen aan den Rijn Het bestuur van SCOPE scholengroep is op zoek naar een directeur HAVO/VWO voor het Groene Hart Lyceum. Functie: Directeur

Nadere informatie

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan

De scholen die onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur staan Een gezam nlijke uitgave van VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) MANAGEMENTSTATUUT Tekst wettelijke bepaling managementstatuut 3 Inhoud Artikel 1. Een definitiebepaling; Artikel 2. Vaststelling

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur

Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur Ledenvergadering Vereniging Christelijk Basisonderwijs t Bildt en Leeuwarderadeel 2 juni 2015 Paulien Huizenga Onderwerpen 1. Informatie huidige

Nadere informatie

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering

Organisatie- en functieprofiel. Achterhoek VO. Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Organisatie- en functieprofiel Achterhoek VO Lid college van bestuur - Doetinchem met focus op bedrijfsvoering Versie 20 januari 2017 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem voor meer informatie contact

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15)

Voor rsg Wiringherlant zijn wij op zoek naar een ervaren, inspirerende en doortastende: RECTOR (0,8 1,0 fte, functieniveau schaal 15) RECTOR Locatie Wieringerwerf Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) Organisatieprofiel Onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON) ressorteren

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

Almere College Rector Almere College Kampen

Almere College Rector Almere College Kampen School- en functieprofiel Almere College Rector Almere College Kampen (S14 CAO-VO) Versie 26/8/2014 Sollicitatieprocedure Informatie: Neem contact op met Ernie Baelde, tel. 06-12 58 71 90; ernie.baelde@beteor.nl

Nadere informatie

19.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH)

19.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) 19.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH) Inhoudsopgave 19.0. Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Houten (OOH)... 2 Bijlage: profiel Raad

Nadere informatie

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR

Managementstatuut. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs. 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Managementstatuut de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Vastgesteld door bestuurder na positief advies GMR Preambule De Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw

Nadere informatie

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR

Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR Medezeggenschapsbevoegdheden MR en GMR DocOMO 23377 versie 2 MEDEZEGGENSCHAPSBEVOEGDHEDEN MR EN GMR 2010. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie