in dit nummer Nieuw nascholingsaanbod VVKBaO / Duurzame schoolreis De andere verbeeld/verbeeld gevaar / Goed communiceren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in dit nummer Nieuw nascholingsaanbod VVKBaO / Duurzame schoolreis De andere verbeeld/verbeeld gevaar / Goed communiceren"

Transcriptie

1 05 Jaargang MEI Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P Afzendadres: Guimardstraat Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs in dit nummer Nieuw nascholingsaanbod VVKBaO / Duurzame schoolreis De andere verbeeld/verbeeld gevaar / Goed communiceren

2 forum nr. 05 mei 2014 Hoofdartikel Vrijheid van vereniging onder druk!? 3 In de kern Geroepen om te dienen. 4 Persbericht Scholenbouw via publiek-private samenwerking 5 eindelijk van start Het katholiek onderwijs vraagt onverkorte 6 uitvoering van de afspraken van Basisonderwijs Diocesane colloquia voor het basisonderwijs 7 Speels, leerrijk en geïntegreerd werk maken van 11 talensensibilisering en taalinitiatie. Hoe doe je dat? Een vingerafdruk van de school 12 Het nascholingsaanbod rond identiteit Laagdrempelig ICT integreren. Kan dat? 14 Secundair onderwijs De andere verbeeld / verbeeld gevaar 16 Beeldvorming over de andere in religieuze kunst Congres directeurs secundair onderwijs 18 Houffalize 12 tot 14 maart 2014 Internaten Kiezen voor een internaat is vaak kiezen voor 20 aandacht, tijd en betrokkenheid Hoger onderwijs Studenten lerarenopleiding en de Groote Oorlog 22 Pedagogische ondersteuning Bewust op schoolreis? 25 Schoolbesturen Goed communiceren: 28 een permanente opdracht voor het bestuur Diocesane jaarvergaderingen voor besturen

3 Hoofdartikel Vrijheid van vereniging onder druk!? Mareo Mertens We beleven blijkbaar een moment in ons samenleven waarin voorheen (bevochten en) verworven grondwettelijke vrijheden zonder veel protest op de helling worden gezet. In het VSKO memorandum naar de verkiezingen van 25 mei hebben we aandacht gevraagd voor de steeds groeiende en verstikkende regeldrift van de overheid, die de ruimte voor de invulling van het eigen pedagogisch project, maar ook het vertrouwen in de professionele veldwerker steeds meer beknot en op termijn een bedreiging vormt voor de echte kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen. Enkele maanden geleden hebben we de aandacht gevestigd op een beweging in de samenleving, die elke verwijzing naar religie wil terugdringen naar de privésfeer, weg van de publieke ruimte. Mag de diversiteit aan wegen naar zingeving nog zichtbaar zijn in een open, verdraagzame samenleving? Ook binnen het onderwijs moet en zal het aanbod van het levensbeschouwelijk vak zwaar ter discussie worden gesteld. Onderwijs wil ook zijn opdracht voor de totale persoonsvorming van kinderen en jongeren, die het is toevertrouwd blijvend invullen. Niet beperkt tot kennisoverdracht en aanleren van attitudes en vaardigheden (learning to learn en learning to do), maar ook gemeenschapsvormen (learning to live together) en zingeving (learning to be). In de groei naar volwassenheid willen we onze leerlingen, studenten en cursisten uitdagen tot het maken van fundamentele keuzes over wat voor hen zin zal geven aan hun leven, wat de toetssteen zal zijn voor hun denken, handelen en spreken. En nu gaan stemmen op om vragen te stellen bij het fundamentele recht op verenigen. Niet het samenbrengen van bijv. de buurt voor een gezellige straatbarbecue of het aanbieden van mogelijkheden om in een ontspannen sfeer te sportelen. Neen, daarvoor zullen en moeten middelen worden gevonden. Ik wil het belang van deze initiatieven niet onderschatten als tegenwicht tegen vereenzaming van mensen en tegen de verzuring in de samenleving. Het wordt blijkbaar problematisch wanneer personen of instellingen zich verenigen om naast het versterken van de verbondenheid ook een stem te willen laten horen naar de overheid, naar het beleid toe. Wanneer zo n vereniging, i.c. een onderwijskoepel zoals het VSKO, naast dienstverlening aan zijn leden ook aan beleidsbeïnvloeding wil doen. Woorden als instandhouding van een voorbije machtsbaronie, middelenopslorpende organisatie tot zelfs bewijs van afwending van onderwijsmiddelen worden in de mond genomen. Het legitimeren van onze koepelwerking in het domein van de beleidsbeïnvloeding situeert zich op twee vlakken. In de eerste plaats zorgt het overleg met een georganiseerd, vertegenwoordigend middenveld voor een hogere kwaliteit van beleidsvoering. Vanuit de eigen deskundigheid is dit middenveld een evenwaardige gesprekspartner voor de overheid om na te denken over de doelmatigheid, de redelijkheid, de noodzakelijkheid en de werkbaarheid van beleidsbeslissingen, zowel bij de totstandkoming als bij de evaluatie van het gevoerde beleid. Voor zover dit middenveld de vinger aan de pols houdt bij zijn eigen achterban is het ook het best geplaatst om woordvoerder te zijn voor de vragen en noden uit dat werkveld, maar terzelfdertijd is het een onvervangbare partner voor die overheid om de door het beleid gemaakte keuzes (na overleg en onderhandeling) te vertalen en te verdedigen in het eigen werkveld en zo het noodzakelijke draagvlak voor een correcte uitvoering te verwerven. De tweede reden, die het bestaansrecht van een middenveldorganisatie legitimeert is misschien nog belangrijker. Ook geeft de koepel een stem aan de stemlozen. Zonder middenveld ligt de weg open naar een recht voor de sterksten. De stap naar beleidsbeïnvloeding wordt dan voorbehouden aan wie beschikt over de juiste contacten en toegangen. Meer zelfs, zonder georganiseerd middenveld kan elk beleid gelegitimeerd worden : er is immers altijd wel een particuliere voor- of tegenstander te vinden. Om al deze redenen dient niet alleen blijvend zorg te worden gedragen voor een correcte toepassing van het grondwettelijk beginsel, maar moet deze vrijheid van vereniging door de samenleving en door een betrokken overheid worden gekoesterd. Mieke Van Hecke Directeur-generaal VSKO

4 IN DE KERN geroepen om te dienen Elk jaar opnieuw besteedt de Kerk in de maand mei aandacht aan roepingenzondag. Velen denken dan aan de roeping van priesters en missionarissen, maar dit is toch wel een te enge interpretatie. Immers elke mens wordt geroepen: de een tot leerkracht, de ander tot opvoeder, boekhouder, arbeider, kok, landbouwer, schrijver of wie weet wat nog allemaal. Dat alles is alleen maar mooi en zinvol als het gebeurt vanuit een verlangen en heel graag doen. De grootste gemene deler van roeping is leven vanuit een passie. Het is zich inzetten met heel je wezen, met je diepste zijn, voor datgene -heel uniek- waarvan je het gevoel hebt: dit moet ik doen! Een roeping is dat ene doel dat elk in zich voelt groeien, dat alleen maar duidelijker en groter wordt, tot wij het niet meer kunnen negeren. We gaan erop in en alleen dan leven we voluit, niet noodzakelijk gemakkelijker of leuker, maar wel vanuit de diepste kern van wie we zijn. Elke roeping heeft ook te maken met dienstbaarheid. Zo is elke functie in de onderwijswereld een roeping tot dienstbaarheid. Iedereen is geroepen om te dienen en niet om gediend te worden. Vanuit deze dienstbaarheid heeft roeping steeds te maken met gemeenschapsvorming. De vrienden van Jezus hebben destijds na zijn verrijzenis het verlangen gevoeld om mensen uit alle rangen en standen, uit alle rassen en talen, uit alle naties samen te brengen. Ze hebben hen uitgenodigd om een nieuw volk te vormen, het volk van God, met een eigen wet: de wet van de liefde en de gerechtigheid. Vele mensen zijn op die roep en uitnodiging ingegaan. Ook vandaag heeft de wereld nood aan gemeenschap. Dit geldt ook voor scholen, internaten en onderwijsinstellingen. Ze zijn plaatsen waar het goed is om als directie, leerkrachten en leerlingen samen te leven en niet alleen om kennis te verwerven, maar ook om te bouwen aan een wereld waar er zorg en aandacht is voor elkaar. Waar niemand uitgesloten of gepest wordt en waar de armsten en de kleinsten graag gezien zijn en alle steun krijgen om te groeien. Dat is een eerste licht dat schijnt over de roeping: geroepen om gemeenschap te zijn. En dan is er nog een tweede licht. Iedereen weet uit ervaring dat een goede gemeenschap er niet vanzelf komt. Er zijn mensen nodig die zich willen inzetten voor die gemeenschap. En inzet klinkt misschien nog te zwak. De vraag die het evangelie ons toeroept is: wie wil zijn leven geven opdat er gemeenschap zou groeien? De gemeenschap van de school heeft mensen nodig die hun leven willen geven. Dat is ook zo voor andere gemeenschappen én voor de gemeenschap van de Kerk. Een bijzondere rol in deze gemeenschapsvorming is er naast de school weggelegd voor onze gezinnen. Vele christelijke gezinnen zijn immers een verzamelplek van gemeenschap. Voor de eigen kinderen ongetwijfeld, maar dikwijls ook voor andere gelovigen, die er een thuis vinden. Gezinnen zijn geroepen om de basisspelers en sterkhouders van de maatschappij te zijn en om in navolging van Jezus hun leven te geven. Zij zijn als de trainers van een ploeg. Van hun inzet en fijngevoeligheid hangt de hele opvoeding van de jonge mensen af en wie zij zullen worden in hun leven: eveneens geroepen tot dienstbaarheid! Op 25 mei a.s. zijn er verkiezingen. Velen voelen zich geroepen om kandidaat te zijn voor een of andere politieke functie. Maar willen zij dit ook doen uit dienstbaarheid? Zijn zij zich ten volle bewust dat minister dienaar betekent? Velen van hen zijn eerder mini-sterren, die maar even aan het firmament fonkelen. Niets is immers zo vergankelijk als politieke macht. Vaak omdat de echte dienstbaarheid in functie van de medemensen ontbreekt. Vele politici zijn te veel tegen iets of iemand: tegen de vreemdelingen of de asielzoekers, tegen de Walen en de PS, tegen de sociale zekerheid, tegen de onderwijshervormingen, tegen het katholiek onderwijs of de godsdienstles, tegen Een tegenhouding leidt steeds tot een negatieve mentaliteit van ontgoocheling, pessimisme en cynisme. Wie kiest voor dienstbaarheid kiest voor de gemeenschap en voor de medemens, en heeft aandacht voor elke instantie en voor het geluk van elke mens. Hij kiest niet tegen Hij houdt zich niet bezig met pietluttigheden en details, maar met de essentie en opent perspectieven van hoop en geloof in de toekomst. Zulke kandidaten verdienen een stem en mogen geroepen worden om te dienen en niet om gediend te worden. En inmiddels mogen wij bij onszelf de vraag stellen: wat is mijn roeping en hoe maak ik die elke dag in onze scholen en internaten waar in dienstbaarheid voor de mensen die mij worden toevertrouwd? Jan Vander Velpen VSKO-pastor CONTACTBLAD VOOR SCHOOLBESTUREN, PEDAGOGISCH BEGELEIDERS DIRECTIES EN PERSONEELSLEDEN VAN HET KATHOLIEK ONDERWIJS MAANDBLAD Verschijnt niet in juli en augustus VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Mieke Van Hecke, directeur-generaal VSKO Guimardstraat Brussel EINDCOÖRDINATIE: Willy Bombeek EINDREDACTIE: Rita Herdies REDACTIELEDEN: Willy Bombeek, Jan-Baptist De Smet, Isabelle Dobbelaere, Rita Herdies, André Janssens, Janwillem Ravyst, Dimitri Vandekerkove, Marijke Van Bo gaert, Mieke Van Hecke, Ann Verreth REDACTIEADRES: VSKO - Forum - Guimardstraat Brussel Tel.: Fax: Website: ABONNEMENT Jaarabonnement: 23,10 euro (inclusief BTW) 38,10 euro: buitenland. Te storten op rekeningnr van LICAP cvba, 1040 Brussel PRE-PRESS EN DRUK: Licap cvba, tel COVER: Ilse Prinsen/ mei 2014

5 PERSBERICHT Scholenbouw via publiek-private samenwerking eindelijk van start Eerstesteenlegging van de eerste vrije school in het DBFM-project, in Arendonk,,Ik ben een tevreden directeur, een gelukkig man (Willy Brion, Sint-Clara, Arendonk) Scholenbouw is een major issue in Vlaanderen. Dat is zeker zo in het vrij onderwijs. De middelen van Agion (Agentschap voor Infrastructuurwerken in het Gesubsidieerd Onderwjjs) zijn relatief beperkt. Jaren al volstaat de toelage van de overheid voor Agion lang niet om de toename van aangevraagde bouwprojecten te betalen waardoor de wachtlijst alsmaar langer wordt. Die bedraagt nu meer dan 2.5 miljard euro. Onderwijsminister na onderwijsminister bespaarde op stenen want die betogen niet. Merkwaardig dat er niet méér politieke commotie over bestaat. DBFM-systematiek Minister Vandenbroucke bedacht een alternatief scholenbouwcircuit: via een publiek-private samenwerking zouden 211 scholen worden gebouwd, volgens de DBFM-formule (design, build, finance, maintain). Meteen zou de Agionlijst op significante wijze worden ingekort. Het idee werd gelanceerd in De nv Scholen van Morgen met BNP Paribas Fortis en AG Real Estate als private partners en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) als publieke partner, haalden het project binnen. De uitrol ervan is toevertrouwd aan een afgevaardigd-bouwheer die een zestigtal personeelsleden aanstuurt om afspraken te maken met architecten, aannemers en schoolbesturen en die afspraken om te zetten in bouwprojecten binnen de afspraken en de decretaal afgesproken data. Door de grote complexiteit, de benodigde middelen (1.5 miljard euro), de juridische implicaties enz. zijn we nu pas, in 2014, in de bouwfase beland. Een écht betekenisvolle verkorting van de wachtlijst brengt de DBFM-operatie ook niet mee. Het worden uiteindelijk ongeveer 165 nieuwe scholen, waarvan meer dan honderd vrije scholen. Nog dit kalenderjaar zullen er 50 bouwplaatsen voor nieuwe scholen geopend worden. De nv Scholen van Morgen (DBFM-vennootschap) ontwerpt, financiert en bouwt dus de scholen als bouwheer en niet het verantwoordelijke schoolbestuur. Meer nog, de DBFM-vennootschap zal betrokken gebouwen ook 30 jaar onderhouden. Natuurlijk is er frequent en diepgaand overleg met de schoolbesturen maar het is toch wennen. Via een jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding betaalt het schoolbestuur 30 jaar lang zelf nog 28.5% (secundair) tot 18.5% (basisonderwijs) van de bouwkost. Er hoeft niet up-front betaald te worden en dus ook niet te worden geleend. De prijs blijft wel aanzienlijk en de beschikbaarheid van voldoende middelen blijft afhankelijk van de leerlingentaantallen (werkingsmiddelen evolueren mee met het aantal leerlingen). Dankzij de DBFM-operatie zullen binnen twee jaar meer dan honderd vrije scholen over prima accommodatie beschikken. Een pluim voor de schoolbesturen die instappen in het project. In die zin is er veel reden om blij te zijn. Arendonk wijst de weg Blij was ook Willy Brion, directeur van Sint-Clara in Arendonk: op 1 april werd de eerste steen van de eerste vrije school in het project gelegd, in Arendonk. Nog in april vond ook de eerstesteenlegging plaats in Sint-Eduardus, Merksem. In Arendonk dachten vele collega s, ouders, leerlingen, sympathisanten mee na over het concept van de school. Het vooruitzicht om op 1 september 2015 onderwijs in een hoogkwalitatieve en nieuwe schoolomgeving te kunnen aanbieden maakt hen allen laaiend enthousiast. Participatie van de stakeholders van de school was een belangrijke parameter bij het gekozen concept. Directeur mei

6 PERSBERICHT Willy Brion:,,Ook al zijn we enorm fier op en verheugd over dit bouwproject, wij beseffen dat niet de stenen, maar de mensen de stuwende kracht en het kloppende hart van ons onderwijs zijn. Mieke Van Hecke, directeur-generaal VSKO, zei tijdens haar toespraak bij deze eerste steenlegging dat DBFM helemaal geen evidentie is voor een katholieke school. Immers, de besturen engageren zich voor 30 jaar. Mieke Van Hecke:,,Onze schoolbesturen maken deel uit van het enige onderwijsnet in Vlaanderen dat een belangrijk deel van elke investering zelf moet betalen. Zij moeten zich behelpen met een loutere onderwijsbegroting en kunnen niet putten uit een ruimer budget waarvan onderwijs slechts één onderdeel is. Onze vzw s kunnen ook alleen putten uit werkingstoelagen en investeringssubsidies of in dit geval, een beschikbaarheidstoelage. Die werkingstoelagen zijn sterk afhankelijk van de evolutie van de schoolbevolking en onderhevig aan de nukken van een overheid die per jaar beslist of de toelagen geheel of gedeeltelijk worden aangepast aan de levensduurte. In Arendonk was de instap in DBFM een noodzakelijke maar moedige keuze en er spreekt vertrouwen uit in de kwaliteit van het onderwijs, in de sterkte van het aanbod, in de toekomst van de school, in de kracht van de medewerkers. Scholen en schoolbesturen moeten weten dat we met het VSKO klaar zijn om ondersteuning te bieden, waar nodig. Elke langetermijnrelatie staat of valt met het vertrouwen dat partijen in elkaar hebben. Ik spreek de hoop uit dat dat vertrouwen verder mag groeien en vaste grond mag vinden in een samenwerking die het louter contractuele overstijgt. Dan kan het schoolbestuur zich optimaal bekommeren om haar kerntaak: kwaliteitsvol secundair onderwijs aanbieden. Het katholiek onderwijs vraagt onverkorte uitvoering van de afspraken van 2010 In 2010 kwamen de onderwijskoepels en het GO! samen bij Vlaams minister P. Smet om een antwoord te zoeken op het capaciteitsprobleem. De uitdaging was om rekening houdend met de beschikbare middelen en de eigenheid van de onderwijsverstrekkers het acute probleem op te lossen. Op deze vergadering werd een consensus bereikt waarbij het vrij katholiek onderwijs toegelaten heeft om tijdelijk haar decretaal aandeel in de vrijgemaakte middelen te laten aanwenden door de andere onderwijsverstrekkers. Hiermee stelde het katholiek onderwijs stoeltjes voor kinderen centraal. Evenwel met de uitdrukkelijke afspraak dat het evenwicht op termijn hersteld zal worden van zodra alle onderwijsnetten volwaardige capaciteitsdossiers kunnen indienen. Dat is op dit ogenblik het geval. Omwille van de toen bestaande eensgezindheid over deze werkwijze werd op geen enkel ogenblik deze afspraak in een document geformaliseerd. In Vlaanderen wordt door schoolbesturen van drie onderwijsnetten onderwijs aangeboden. Elk van die onderwijsnetten wordt gekenmerkt door eigen mogelijkheden en beperkingen. Het ene net hoeft geen eigen aandeel van een investeringsdossier uit werkingstoelagen bij te passen. Een ander net heeft ruimere financiële mogelijkheden omdat het put uit een ruimer budget en heeft een grotere hefboom en sneller en meer informatie om tijdig een veelomvattende strategie te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat die ongelijkheid tussen de onderwijsnetten niet weegt op investeringsmogelijkheden in schoolgebouwen, heeft de wetgever in Onderwijsdecreet II een sleutel opgenomen om de middelen voor investeringen in schoolgebouwen over de onderwijsnetten te verdelen pro rata van de Vlaamse gemiddelde leerlingenaantallen in het leerplichtonderwijs. Het katholiek onderwijs heeft geen centraal beslissingsorgaan per centrumstad en wordt door haar zwakke financiële positie gedwongen om heel zorgzaam om te gaan met de middelen. Daardoor kan niet onmiddellijk een antwoord geboden worden op elke acute vraag. Het VSKO is verrast door de commotie en betreurt dat de bereikte consensus van 2010 op de helling geplaatst wordt en roept de collega s onderwijsverstrekkers op om de oplossing voor het capaciteitsprobleem niet te laten verworden tot een schoolstrijd. 6 mei 2014

7 BASISONDERWIJS diocesane colloquia voor het basisonderwijs D e diocesane colloquia voor het basisonderwijs zijn achter de rug. In volgende vijf bijdragen brengen deelnemers aan die directiedagen verslag uit. Bisdom Antwerpen - (K)in(d)spiratie De elfde driedaagse voor directeurs basisonderwijs trok met 237 deelnemers op 19, 20 en 21 maart 2014 naar Blankenberge. Drie dagen de tijd nemen om het kind centraal te plaatsen en daarover met collega s samen na te denken. Johan Deklerck, criminoloog (KU Leuven), schetste in het openingsreferaat de rode draad. Kinderen van nu groeien op in de herfsttij van de moderniteit, in een samenleving die van welvaartstaat naar veiligheidsstaat evolueert. Dat heeft gevolgen voor normativiteit en gezag maar ook invloed op de leer- en leefwereld van de leerlingen. De spreker daagde ons uit tot onvoorwaardelijke ervaringsgerichtheid: Wees als onderwijs de compagnon de route in de leer- én de leefwereld van het kind. Journalist Jan Beddegenoodts bracht knap het Palestijns conflict in beeld, ook vanuit de ogen van de jongere generatie. Thank God it s Friday is een beklijvende documentaire over de nederzettingen. Twee dorpen op letterlijk een steenworp van elkaar, maar zo n aparte werelden. De zaal en ook brave Hendrik werd er stil van. Op donderdag zetten twaalf werkwinkels onze kindspiratie op scherp: we werkten onder andere rond kindgerichte didactiek; rond jongens kans geven om jongen te zijn; rond het stoppen van de verschoolsing; rond inspirerende kinderrechten; rond de basisschool als eerste fase in levenslang leren; en rond positieve communicatie. Een rijk en goed gesmaakt aanbod. Op vrijdagochtend werd het begeleidingsplan voorgesteld. Ook de begeleidingsdienst wil inzetten op effecten tot op de klasvloer zodat de leerlingen er beter van kunnen worden. De deelnemers kregen tijdens de pauze uitgebreid de kans om de nieuwe manier van werken met intensieve trajecten te leren kennen. Stand-up comedian Piv Huvluv bracht als afsluiter zijn voorstelling school. Die voorstelling, speciaal bedoeld voor onderwijsmensen, leidde tot hilarisch herkenbare momenten in de zaal. Het inspirerend vierend moment maakte ons nog even stil en zette kinderen dichtbij en veraf nog één keer heel pertinent op de voorgrond. Onze eigen driedaagse congresband zong een laatste maal Kindspiratie dat zijn wij. De deelnemers kunnen tevreden terugblikken. Ze gingen met een rugzak vol inspiratie terug naar de eigen school. Bisdom Brugge - Inspireren, groeien, verbinden De drie-eenheid inspireren, groeien en verbinden bracht op donderdag 13 en vrijdag 14 februari 2014 bijna 300 directies basisonderwijs uit het bisdom Brugge op de been voor een boeiende tweedaagse in Duinse Polders. Nele Van Oosten Bisdom Antwerpen, driedaagse band mei

8 Tijdens het aandachtig beluisterd openingsreferaat door Rik Vanderhauwaert, directeur van de dienst nascholing en internationalisering van het VSKO, en Stefaan Misschaert, directeur van het begeleidingscentrum Katholiek Onderwijs Brugge, werden de aanwezige directeurs getrakteerd op een virtueel schoolbezoek aan Dene Magna. Na jaren van interne reflectie en bijsturing van de schooleigen visie en missie op onderwijs kreeg die Britse secundaire school enkele keren het kwaliteitslabel uitmuntendheid opgespeld door de Britse overheidsinspectie. Hun gezamenlijk streven naar een effectief hoogstaand onderwijs voor alle leerlingen resulteerde in een inspirerende aanpak waarbij hospiteren, coaching en feedback op het handelen van de leerkracht geen holle begrippen zijn: Every learner shall achieve their maximum potential and enjoy this process while learning. (uit: Schoolvisie Dene Magna). Werken in Dene Magna betekent voor de leerkrachten onder meer dat ze zich inschakelen in een doelgerichte manier van werken met een kritische blik op het eigen handelen. Via gerichte observaties, hospiteerbeurten, filmopnames en reflectiegesprekken met leerlingen, zoeken leerkrachten er samen naar meer effectiviteit en rendement van het didactisch proces. Diezelfde succesfactoren staan volgens directeur Stefaan Misschaert dan ook centraal in het begeleidingswerk en in het handelen van elkeen die leren tot zijn kernopdracht rekent. Gespreid over de tweedaagse konden de aanwezige directeurs dat inzicht versterken in drie verdiepende sessies. Johan L. Vanderhoeven focuste in zijn betoog op historische, levensbeschouwelijke, maatschappelijke en sociologische invloeden in het denken over leren en opvoeden. Bernart Lernout verkende de werking van het menselijke brein vanuit de zeven kerntalenten van een genie. Marc Mathyssen zette het didactisch handelen van de leerkracht in de kijker door te focussen op wat effectief werkt in de klas. In zijn bemoedigende slottoespraak refereerde vicaris van onderwijs, Filip Debruyne, aan de eigenheid van het opvoedingsproject van het katholiek onderwijs als onuitputtelijke bron van inspiratie. Volgens hem zijn wij ook zelf aan zet om geïnspireerd leiding te geven aan wie ons is toevertrouwd. Tijdens het congres werd duidelijk dat de thematiek van deze tweedaagse op veel bijval kon rekenen bij de directeurs van het basisonderwijs. Hoofdbegeleider Didier Finet kon aan het eind van het congres dan ook met overtuiging stellen dat de verbondenheid tussen de directeurs intens voelbaar was en de opgedane visies en inzichten straks, net als de eindeloze kronkel van Max Bill, van binnenuit naar buiten gedragen kunnen worden. Bisdom Gent Als ik de wereld kon maken Als ik de wereld kon maken is de titel van een kijkboek voor jonge kinderen geschreven door Susie Morgenstern en Jiang Hong Chen. Dat boek inspireerde het driedaags colloquium voor directies van het bisdom Gent. Traditiegetrouw waren we van 19 tot 21 februari 2014 te gast in Ol fosse d outh bij Houffalize in het hartje van de Ardennen. Bijna 300 directies waren op de afspraak. De kinderen van vandaag zullen leven in de wereld van morgen. Het onderwijs heeft als opdracht ieder kind de nodige kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen om in de wereld van morgen gelukkig te kunnen leven. Vanuit elke hoek van de samenleving wordt de school gewezen op die opdracht. Unizo wil een kweekschool van toekomstige ondernemers. De ondernemingen schuiven wetenschap en techniek naar voor. De sportwereld wil faciliteiten om topsporters op te leiden. De ideale school is voor hen de school die het kind klaarstoomt om zich naadloos in te schakelen in de samenleving van morgen. Daarbij wordt heel dikwijls vergeten dat de kinderen van vandaag de wereld van morgen ook vorm zullen geven. We kunnen hopen dat de kinderen de wereld van morgen een stukje beter kunnen maken dan hij nu is. Welke richting dat uit kan gaan wordt nu al op de scholen bepaald. Het mens- en wereldbeeld dat model staat binnen ons onderwijs, staat ook model voor de wereld van morgen. Beide bewegingen zijn even belangrijk. De school heeft de verantwoordelijkheid om kinderen te vormen die in de toekomstige wereld gelukkig kunnen worden. Maar even groot is de verantwoordelijkheid om, vanuit de droom over een betere wereld, kinderen te vormen tot de architecten van een wereld waar elke mens gelukkig in kan worden. Machteld Verhelst, pedagogisch coördinator van VVKBaO, citeerde in het openingsreferaat Nelson Mandela: While children need to be guided, they also have a right to be whatever they want to be [ ] they can achieve this only if they are given the space to dream and live out their dreams. Machteld stelde de JDM Bisdom Brugge, sessie tweedaagse directeurs 8 mei 2014

9 trend van een overdreven mechanistische en utilitaristische kijk op onderwijs aan de kaak. In het onderwijs dat we aan onze kinderen willen aanbieden, trekken we niet de kaart van een vorming die zich richt op een individualistische maatschappij zonder verbondenheid, die enkel draait om productiviteit, economische groei of het maken van winst. Ze gaf heel concreet aan hoe een open en stimulerend klasklimaat, doordachte groeperingsvormen, oog voor gelijke kansen en het ontwikkelen van talenten, sterke didactiek en gerichte interactie met leerlingen nu al in onze scholen bijdragen tot het ontwikkelen van het geloof van kinderen dat ze zelf de wereld beter kunnen maken. Het openingsreferaat op de eerste colloquiumdag werd muzikaal omkaderd door het duo Wouter Vandenabeele en BaO Sissoko. Ze brachten authentieke wereldmuziek met een unieke mix van Westerse vioolklanken en Afrikaanse Kora. Tijdens de tweede dag van het colloquium gingen de directies in werkwinkels aan de slag. Er was keuze tussen 22 verschillende onderwerpen. Vooral de werkwinkels die innovatie als centraal thema hadden, kenden veel succes. Maar ook de meer didactisch gerichte onderwerpen werden fel gesmaakt. Op de slotdag konden de deelnemers kiezen tussen drie referaten. Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen zou ingaan op de betekenis van kinderrechten voor onderwijs. Heel wat aanwezigen keken uit naar het referaat. Want kinderrechten dreigen op school soms in een sfeer van juridisering terecht te komen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Kinderrechten moeten op school verschijnen als een referentiekader dat een pedagogische ruimte schept waarin leerling én leerkracht tot hun recht kunnen komen. Jammer genoeg kon Bruno Vanobbergen wegens ziekte zijn veelbelovende lezing niet brengen. Gelukkig waren er nog twee sprekers voorzien. Hein Van Rentherghem, inspecteur-adviseur godsdienst, reflecteerde op onderwijs en samenleving. Het gaat in onderwijs over veel meer dan techniek en didactiek. Het gaat over de mens en zijn wereld. Deze wereld die ik liever zou kleuren dan bewonen, dicht Hans Lodeizen. Opvoeden en onderwijzen hebben te maken met het bewonen van onze wereld, maar evenzeer met het inkleuren ervan. Na afloop van het referaat was elke luisteraar daarvan overtuigd. In haar bijdrage over leerkrachtenevaluatie toonde Dr. Melissa Tuytens, de derde referaathouder, aan hoe personeelsbeleid een hefboom kan zijn voor meer inspiratie en motivatie bij leerkrachten en leerlingen. Ze hield een plei- Greet Mertens dooi om de leerkrachtenevaluatie een volwaardige plaats te geven binnen het schoolbeleid. Rood was de overheersende kleur in de beeldende vormgeving van het colloquium. Dat mocht het symbool zijn de warme verbondenheid van directies en begeleiders. Zij kregen gedurende drie dagen nieuwe adem om daarna tevreden en vol met nieuwe ideeën terug naar de scholen te keren. Bisdom Hasselt - The Connector! Het congres voor directeurs basisonderwijs van het bisdom Hasselt vond plaats in De Kinkhoorn en Ravelingen in Oostende van 19 tot en met 21 maart Het overkoepelend thema van het congres was verbinding. In ons begeleidingswerk merken wij voortdurend dat duurzaam onderwijs en fundamenteel leren enkel gerealiseerd worden in verbinding. Het kadert bovendien binnen de eigenheid en de visie van het katholiek basisonderwijs neergeschreven in de Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen om het duo uniciteit en verbondenheid als motief te nemen voor schoolopbouw en onderwijs. Inspiratie voor dit thema vonden we onder meer in het boek De kracht van verbinding van Ellie van der Est. Zij was in avant-première onze gast op de directiedag van 7 februari Met de titel The Connector verwijzen we naar CONgres voor director, waarbij we de focus leggen op de directeur als verbinder. Wij visualiseerden het congres en kleedden het in als een film: de directeur als regisseur, leerkrachten als acteurs, de school als filmset Onze crew onthaalde de directeurs. Een affiche, de regisseursstoel, de rode loper en filmklapper ontbraken niet. De uitreiking van De Connectors was een feit In de openingsfilm was professor Vandenberghe de hoofdacteur. Regisseur Lieven Debrauwere nam de slotfilm voor zijn rekening. De directeurs kozen hun eigen filmprogramma. Binnen het thema kwam in elke sessie één van onderstaande elementen aan bod: de kracht van het relationele, bewust communiceren als sleutel tot verbinding; de noodzaak van verbinding met jezelf; de waarde van verbinding voor een gemeenschappelijke visie van de school, de waarde van gedeelde zingeving. Die facetten waren de leidraad bij de keuze van de sprekers en de invulling van het programma. Elke sessie werd ingeleid door een heuse trailer. De rol van de directeur van een katholieke basisschool werd telkens verbonden met de inhoud van de sessie. Je bent directeur in een school van katholiek basis onderwijs Je speelt een hoofdrol als the Connector Of speel je een bijrol? Je moet toch vooral beantwoorden aan externe regelgeving en verwachtingen? Ben je een speelbal of een spelbepaler? Kan je je school ontwikkelen op basis van je eigen opvoedingsproject? Laten we het vragen aan Prof. Vandenberghe Je bent directeur in een school van katholiek basisonderwijs Je speelt een hoofdrol als the Connector Bisdom Gent mei

10 Paul Nys Een school lééft van persoonlijke verhalen, van anekdotes, van oude en nieuwe foto s, van liedjes en teksten. Daar gaat het om: verbinding! Vraag maar aan Lieven Debrauwer Bisdom Mechelen-Brussel - Een open deur naar Van 27 tot 29 november 2013 trokken 256 directeurs van het aartsbisdom Mechelen- Brussel naar Houffalize voor hun jaarlijks driedaags colloquium. Het thema dit jaar was Open deur naar en dat was al onmiddellijk zichtbaar bij aankomst. De deelnemers werden verwelkomd door hoofdbegeleider Jo Coppens en kregen vervolgens van bisschoppelijk afgevaardigde Fons Uyt- terhoeven toelichting over de vernieuwingen binnen het vicariaat en een duiding van het nieuwe logo. Jurgen Mettepenningen, directeur van de dienst Identiteit, sloot vervolgens aan met een aantal beschouwingen over onze droomschool, waar de ontplooiing van elk kind centraal staat, waar de aanwezigheid van Jezus te zien en te voelen is in contacten met leerlingen, ouders, leraars en directies, waar de deuren open staan voor een fijne babbel of een vertrouwelijk gesprek. 70 procent van veranderingsprocessen mislukt in scholen. Met die woorden begon Guido Vandevenne in de namiddag zijn openingsreferaat. Vanuit zijn jarenlange ervaring als nascholer, schoolbegeleider, hoofdbegeleider secundair en sinds 2009 directeur DPB Mechelen-Brussel, gaf hij aan de hand van een aantal concrete casussen de mogelijke valkuilen aan bij veranderingsprocessen. Te- Bisdom Hasselt gelijk kregen de deelnemers ook een aantal tips om innovaties wél tot een goed einde te brengen: een goede start neem je door een diepgaande analyse van het probleem. Samen met een leidinggevend leerteam blijf je vanuit een gedragen visie op het veranderingsproces gefocust, en communiceer je erover. Wimpel weerstand niet af, maar geef er aandacht aan, beschouw een implementatiedip als een leermoment en vraag externe ondersteuning waar nodig. Na dat door het publiek gesmaakt openingsreferaat, werden de deuren van de werkwinkels gedurende het verdere verloop van het colloquium geopend. De deelnemers hadden keuze uit 25 werkwinkels voor elk wat wils: een aantal werkwinkels speelden in op de leerplanactualiteit, andere hadden aandacht voor communicatie en taal of focusten op de brede ontwikkeling van kinderen, of richtten zich op op het beleid Daarbij verloren we de verschillende doelgroepen niet uit het oog: directies van kleuterscholen, directies van lagere scholen en coördinerend directies. Er was ook nog ruimte voor toelichting vanuit de Directiecommissie Basisonderwijs en VVKBaO over hun toekomstplannen en voor heel wat informele babbels bij het aperitief of de avondlijke ontmoetingen in de bar. Op vrijdagmiddag werden de open deuren op ludieke wijze gesloten door Piv Huvluv. In de wandelgangen hoorden we tussendoor heel wat positieve reacties van de directies, diezelfde positieve reacties konden we ook lezen bij de evaluatie van de workshops. Eén reactie, die heel wat andere samenvat, willen we hier graag vermelden: Ik vond het een zeer fijne, verrijkende en boeiende driedaagse. De sessies hebben me krachtiger gemaakt als schoolleider en inzicht gegeven in mijn eigen handelen. Ik kijk al uit naar volgend jaar. Wij doen dat ook! Nele Van Oosten (bisdom Antwerpen) Mathias Chlarie (bisdom Brugge) Peter Steyaert (bisdom Gent) Paul Nijs en crew (bisdom Hasselt) Marina Slegtinck (bisdom Mechelen-Brussel) G. Français Bisdom Mechelen-Brussel 10 mei 2014

11 BASISONDERWIJS speels, leerrijk en geïntegreerd werk maken van talensensibilisering en taalinitiatie. Hoe doe je dat? Vreemdetalenbeleid V reemdetalenonderwijs staat de laatste jaren hoog op de agenda en terecht. In de talennota volgt de minister de Europese richtlijnen die vooropstellen dat leerlingen die de secundaire school verlaten, naast hun moedertaal twee vreemde talen moeten kennen. De talige diversiteit in de klassen neemt ook toe. En kinderen groeien steeds vaker op in een meertalige omgeving. Meer dan redenen genoeg voor VVKBaO om scholen aan te moedigen om in hun vreemdetalenbeleid, naast formeel Frans, ook talensensibilisering en taalinitiatie een plaats te geven. Scholen kunnen daarbij rekenen op een nieuw nascholingsaanbod. We willen leerkrachten handvatten bieden om kinderen op een speelse, leerrijke en geïntegreerde manier bewust te maken van de diversiteit aan talen en hen te begeleiden bij hun eerste stappen in de Franse taal. Waarom talensensibilisering? Veel kinderen worden dagelijks geconfronteerd met meer dan één taal. Meertaligheid behoort tot hun leefwereld. Het is dan ook zinvol om dat stukje van hun leefwereld in de klas te brengen. Jonge kinderen zijn nieuwsgierig, staan open voor andere talen en culturen. Die open attitude biedt scholen een uitgelezen kans om kinderen van jongsaf aan met talen in contact te brengen. Talensensibilisering wil kinderen bewust maken van de veelheid aan talen en de daarbij horende culturen in de eigen schoolomgeving en ruimer, in de wereld. Het is niet de bedoeling dat de kinderen die talen leren gebruiken, wel dat ze gevoelig worden voor de talige diversiteit. Talensensibilisering brengt kinderen op een zelfontdekkende, speelse en gestructureerde manier in contact met allerlei aspecten van talen en prikkelt hun nieuwsgierigheid. Ze leren over de vreemde talen en taalvariëteiten en over de (meer)talige identiteiten van henzelf en van hun klasgenoten. Een meertalige identiteit krijgt erkenning. Kinderen leren er respect voor te hebben. Door talensensibiliserend te werken ontwikkelen ze vaardigheden die hen niet alleen kunnen helpen om vreemde talen te leren, maar ook de eigen moedertaal verder te ontwikkelen. Taalinitiatie kan sinds 2004 al aangeboden worden vanaf de kleuterschool. Het wil jonge kinderen initiëren in één vreemde taal die ze later formeel zullen leren. De eerste taal die geïnitieerd mag worden, is het Frans. Daarnaast mogen ook Engels en Duits aangeboden worden. Tijdens deze nascholing verduidelijken we de doelen van talensensibilisering. We leggen de link met het Ontwikkelingsplan en de leerplannen. Aan de hand van actieve werkvormen en praktische voorbeelden ervaren leerkrachten wat we verstaan onder talensensibilisering. Die voorbeelden zijn het uitgangspunt om samen na te denken over de vele kansen om talensensibiliserend te werken in de dagelijkse klaspraktijk. We zetten hen aan om bij elke activiteit vooraf goed na te denken over een aantal vragen: Wat is de essentie van deze activiteit? Welke kennis wil ik met deze activiteit in de kijker plaatsen? Welke vaardigheden kan ik stimuleren bij de kinderen? Welke attitudes probeer ik op te wekken? Op die manier willen we leerkrachten op weg zetten om doelgerichter talensensibiliserende activiteiten te plannen en bewuster spontane momenten aan te grijpen. Taalinitiatie Frans Een andere opstap naar het latere leren van vreemde talen is taalinitiatie. Taalinitiatie wordt soms verward met talensensibilisering. Beide begrippen zijn echter geen synoniemen, ook al zijn er wel overeenkomsten, zoals de pedagogisch-didactische aanpak. Taalinitiatie kan sinds 2004 al aangeboden worden vanaf de kleuterschool. Het wil jonge kinderen initiëren in één vreemde taal die ze later formeel zullen leren. De eerste taal die geinitieerd mag worden, is het Frans. Daarnaast mogen ook Engels en Duits aangeboden worden. Net als bij talensensibilisering gebeurt taalinitiatie op een speelse en geïntegreerde manier. Taalinitiatie is geen apart leergebied. Het wordt ingebed in andere leergebieden. VVKBaO vertrekt vanuit de visie dat jonge kinderen best op een speelse manier en via gevarieerde, laagdrempelige activiteiten kennismaken met de Franse taal. De nieuwsgierigheid, openheid en spontaneïteit van jonge kinderen zijn de leidraad tijdens die ontdekkingstocht. Plezier, verwondering en verrassing zijn daarbij sleutelbegrippen. Met taalinitiatie willen we kinderen uitnodigen om te luisteren, te begrijpen, durven mee te doen, ontdekken, verwonderd zijn, plezier beleven... kortom, we willen hen warm maken om Frans te leren. Om kinderen kennis te laten maken met een nieuwe taal is het aangewezen dat leerkrachten inzicht hebben in de manier waarop ze taal verwerven. Naast dat basisprincipe staat ook de didactische aanpak van taalinitiatie op het programma van het nascholingsaanbod. Net als bij talensensibilisering gebeurt taalinitiatie op een speelse en geïntegreerde manier. Taalinitiatie is geen apart leergebied. Het wordt ingebed in andere leergebieden. Dat betekent dat doelen en inhouden uit verschillende leergebieden samen aan bod mei

12 komen. Hoe kunnen leerkrachten taalinitiatie Frans geïntegreerd aanpakken en doelgericht werken aan zowel taalinitiatie als andere leergebieden? Om dat in de vingers te krijgen, gaan we tijdens de sessie samen met de leerkrachten aan de slag vanuit zinvolle contexten, aansluitend bij belangstellingscentra en thema s. We leggen ook daarbij de link met het Ontwikkelingsplan en de leerplannen. Hoe zeg je dat in het Frans? Een andere voorwaarde om een taal te leren is een goed taalaanbod. Een goed mondje Frans spreken is essentieel. Toch is niet alleen wat we in het Frans zeggen belangrijk, het komt er vooral op aan hoe we het formuleren. Tijdens deze sessie willen we leerkrachten (Frans) talige handvatten bieden om een activiteit taalinitiatie te begeleiden. Hoe kun je in eenvoudig en begrijpbaar Frans een opdracht geven, een activiteit leiden, een prentenboek vertellen, een lied, een versje aanleren, een spel spelen met de kinderen? We vertrekken daarbij vanuit de klaspraktijk. Samen met de leerkrachten buigen we ons over een aantal activiteiten taalinitiatie en we zoeken samen eenvoudige Franse zinnen en structuren die daarbij gebruikt kunnen worden. We hebben ook aandacht voor praktische tips en suggesties om talige opdrachten te ondersteunen met passend materiaal (media ICT) en passende lichaamstaal. Tot slot Goed vreemdetalenonderwijs vraagt een kwaliteitsvolle methodologische en didactische aanpak. Via talensensibilisering, taalinitiatie en formeel taalonderwijs Frans willen we de kinderen aanzetten tot levenslang leren van talen. Het is dan ook een uitdaging voor leerkrachten en teams om er zich blijvend in te professionaliseren. Greet Van Mello, pedagogisch begeleider VVKBaO Meer info Wil je graag meer informatie over de nascholingen Frans die VVKBaO organiseert, neem dan een kijkje op www. nascholing.be (> basisonderwijs). Vanaf 1 mei 2014 vind je op die website het aanbod voor volgend schooljaar en heb je de mogelijkheid om in te schrijven. Je kunt ook contact opnemen met de projectleider, Greet Van Mello een vingerafdruk van de school Het nascholingsaanbod rond identiteit O p 21 november 2013 werd de vernieuwde publicatie Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen (OKB) voorgesteld (zie ook Forum, december 2013). Dat was een eerste stap in het implementatieproces van een inspirerend referentiedocument. Het nascholingsproject Ons eigen opvoedingsproject, de vingerafdruk van onze school wil verder haar steentje bijdragen aan dat implementatieproces door scholen tot op de klasvloer daadwerkelijk te ondersteunen in hun zoektocht naar het expliciteren van hun eigenheid. Zowel vraagals aanbod gestuurd Het nascholingsproject rond identiteit mag in september 2014 vijf kaarsjes uitblazen. Elke jaargang werkten we vanuit eenzelfde bezorgdheid modules uit: Hoe kunnen we individuele leerkrachten en schoolteams uit het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen ondersteunen in hun identiteitsbetrokken werking? Welke ondersteuningsvragen detecteren we tijdens onze contacten met de werkvloer? Hoe kunnen we daar in het aanbod een zinvol antwoord op bieden? Dekt de vlag de lading? In het ruime aanbod van modules dat in die vijf schooljaren de revue passeerden scoren er twee opmerkelijk goed in de hitlijst. De module Dekt de vlag de lading is de absolute lijsstrekker. Met die module gaan we met het team op zoek naar aanwezige krachtbronnen en realisaties qua identiteit. Er wordt expliciete aandacht besteed aan het borgen van die waardevolle opbrengst. Van daaruit laat het schoolteam zich bevragen, appelleren en uitdagen. Het proces wordt de leidraad bij het herschrijven of herformuleren van het schooleigen opvoedingsproject. Als kinderen vragen stellen over God Een tweede blijver is de module Als kinderen vragen stellen over God. Leerkrachten worden in hun persoonlijke levensbeschouwelijke identiteit en hun eigen geloven vaak bevraagd door levensvragen van kinderen. Die vragen nodigen hen als volwassenen uit om levensbeschouwelijke betekenissen aan de oppervlakte te brengen. De vragen dagen hen uit om te bekijken welke plaats ze momenteel toebedeeld krijgen in hun eigen levensverhaal. Omdat het geloofsvragen van kinderen betreft, wordt de betrokkenheid van de leerkrachten aanzienlijk vergroot. Er ontstaat een ontvankelijke ruimte om de beroepsspiritualiteit groeikansen te bieden. Met deze module willen we de geloofscommunicatie en de onderwijservaring tussen leerkrachten op gang brengen en/of verder verdiepen. NIEUW! Identiteit op school: een verhaal van elke dag De identiteit van een school moet meer te zijn dan een sterk inhoudelijk opvoedingsproject. Daar begint het mee! Leden van een schoolteam dienen elkaar te vinden in een breed gedragen visie die hopelijk is gegroeid 12 mei 2014

13 zinvolle manier kunnen omgaan met de levensbeschouwelijke diversiteit die zich aandient. Niet op z n minst tijdens momenten dat de pastoraal op school naar uit drukkingsvormen vraagt. Daarom willen we de deelnemers helpen vaardig te worden in het zien van kansen om binnen de pastorale werking van hun school meer rekening te houden met de aanwezige levensbeschouwelijke diversiteit. We willen hen inspireren aan de hand van voorbeelden en bekijken welke kansen ze bieden in hun eigen klas- en schoolpraktijk. We willen hen tevens uitnodigen om vandaaruit op zoek te gaan naar andere en nieuwe opportuniteiten. vanuit een intens proces van betrokkenheid. Maar die visie dient zich daadwerkelijk te realiseren. In herkenbare klas- en schoolsituaties bekijken individuele leerkrachten en schoolteams hoe zij het geïnspireerd mens- en wereldbeeld uit hun schooleigen opvoedingsproject kunnen laten oplichten op een geïntegreerde manier. We helpen dat te expliciteren in heel concrete situaties tot op de klasvloer: denk maar aan de start van het schooljaar, ouder- en kindcontacten, speelplaats- en conflictbemiddeling, meerdaagse extramuros activiteiten, het schoolfeest, het vieren van verjaardagen, de pedagogische studiedag en de personeelsvergadering. Vanuit die voorzet onderzoeken we hoe we op eenzelfde manier met andere vergelijkbare en herkenbare klas- en schoolsituaties identiteitsbetrokken aan de slag kunnen gaan. NIEUW! De magie van wonderverhalen In het omgaan met de Bijbel en specifiek met de wonderverhalen, stuiten nogal wat leerkrachten uit het basisonderwijs op vragen over betekenisverlening. Sommige lezers verstaan de Bijbel als een geschiedenisboek. De wonderverhalen moet je volgens hen lezen als een relaas van waargebeurde feiten. Jezus en andere Bijbelse wonderdoeners waren met andere woorden de magiërs van hun tijd. Anderen catalogeren die verhalen resoluut onder de rubriek fictie. Ook kinderen zijn in de eerste plaats gevoelig voor de letterlijke betekenis van beelden en verhalen. Ze stellen ons, als professionals, voor moeilijke en vaak erg uitdagende vragen als het over wonderverhalen gaat. In deze navorming bekijken we hoe we die verhalen op een zinvolle manier kunnen lezen en begrijpen. Maar ook hoe we het verwijzend karakter ervan kunnen duidelijk maken aan kinderen. Deze module zal, net als de meeste andere modules, niet alleen teamgericht worden aangeboden maar in elk diocees ook individugericht. Dat wil zeggen dat individuele leerkrachten uit diverse basisscholen op een afgesproken locatie worden uitgenodigd. Tijdens die individugerichte sessie splitsen we na de pauze de groep op per niveau en bieden we een praktijkgericht aanbod voor zowel de kleuteronderwijzers als voor hun collega s uit de lagere school. NIEUW! Pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit Met deze module willen we de visie rond pastoraal en levensbeschouwelijke diversiteit verruimen vanuit verschillende kaders. Maar we willen nog een stapje verder gaan. Vele schoolteams weten niet goed hoe ze op een Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen in de kijker Met dit aanbod willen we directies basisonderwijs en hun kernteam binnenleiden in de structuur van Opdrachten voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen (OKB). We tonen hen hoe ze de publicatie als referentie- en inspiratiedocument kunnen aanwenden. Naast het aanduiden van de krachtlijnen, de gelaagdheid en de verschillende invalshoeken laten we de deelnemers ook ervaren hoe OKB kan ondersteunen bij het bevragen van de schooleigen identiteit en de ontwikkeling van het eigen opvoedingsproject. Deze module wordt bisdomspecifiek aangeboden. De locatie wordt bekend gemaakt via de website van de dienst nascholing. Maar ook scholengemeenschappen en andere groeperingsvormen van directies met hun kernteam kunnen dit aanbod opvragen. Ludo Guelinckx, pedagogisch begeleider VVKBaO Meer info Voor meer informatie over de verschillende modules kun je terecht bij de projectleider: of op de website mei

14 BASISONDERWIJS laagdrempelig ICT integreren kan dat? Een nascholingstraject over ICT-integratie De voorbije drie schooljaren heeft het I2O-project heel wat schoolteams van basis-en secundair onderwijs begeleid in hun ICT-werking. I2O is een ICT-nascholingsproject. Het letterwoord staat voor Ondersteuning ICT-integratie in onderwijs. Het aantal computers, laptops en tablets in basis- en secundaire scholen is er de afgelopen jaren flink op vooruitgegaan. Uit recent onderzoek blijkt dat leerkrachten ook vaker ICT gebruiken tijdens de les. Toch is dat nog niet overal het geval. In het I2O-project worden scholen en leerkrachten ondersteund om ICT te integreren in de les. Doel is om de pedagogisch-didactische competenties van leerkrachten te verhogen. In dit artikel lees je hoe dat concreet verloopt. Het gebruik van ICT biedt leerkrachten bij het lesgeven heel wat mogelijkheden. In plaats van een verslagje te schrijven, kunnen leerlingen een foto- of videoreportage maken. Via Google Street View en Google Maps kan de leerkracht samen met de leerlingen de komende leeruitstap voorbereiden. Ze kunnen de educatieve filmpjes uit de Beeldbank (www.schooltv.nl/beeldbank) gebruiken om het thema Wereldoorlog I te documenteren. Het gebruik van sensoren biedt leerwinst tijdens de les natuurwetenschappen en wetenschappelijk werk, interactieve projectbundels bevorderen het zelfstandig werken van de leerlingen tijdens de lessen techniek. Voor de moderne vreemde talen kunnen leerkrachten authentiek online materiaal inzetten, creatief spreken en schrijven kan ook via ICT gebeuren. Door ICT zo te integreren in de lessen worden leerplandoelen en ICT-eindtermen bereikt. I2O doelstellingen Niet voor alle leerkrachten is het evident om ICT op een zinvolle manier te integreren. Dat komt vooral omdat die leerkrachten hun pedagogisch-didactische competenties om ICT in te zetten laag inschatten. Het I2Oproject heeft als doel die leerkrachten via gerichte ondersteuning handvatten aan te reiken die hen in staat stellen ICT op een doelgerichte en efficiënte manier in hun dagelijkse werking te implementeren. De doelgroep zijn zowel leerkrachten uit het basisonderwijs, buitengewoon onderwijs en secundair onderwijs. Zo worden leerkrachten samengebracht in netwerken en kunnen de nascholers gerichte ondersteuning per schoolteam en op de klasvloer bieden. De werking van het project is gestoeld op onderstaande tien strategische doelstellingen waaraan in elke interventie wordt gewerkt:. integratie van ICT in leerplaninhouden; ondersteuning van implementatiestrategieën tot op het klasniveau; ondersteuning van didactische werkvormen, nodig voor ICT-integratie; verdere ontwikkeling van technische competenties van leerkrachten; facilitering en verankering van materialen voor leerkrachten in de dagelijkse klaspraktijk; integratie van ICT als functioneel element in het klasmanagement; ondersteuning van het gebruik van ICT als element in de evaluatie en het evalueren van ICT-competenties bij leerlingen; communicatie met het schoolbeleid, het lokaal en het centraal beleid met betrekking tot de omkadering van ICT-integratie; stimulering van ethisch verantwoord ICTgebruik in de reguliere werking van de school; integratie van ICT in de reguliere nascholing en begeleiding en aandacht voor aansluiting met de lerarenopleiding. I2O in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs I2O focust op de leerkrachten uit het vijfde en zesde leerjaar gewoon en buitengewoon basisonderwijs en de ICT-coördinator. Dat kan in overleg uitgebreid worden tot de volledige bovenbouw en eventueel onderbouw. De inhoud wordt volledig op maat van de school (of scholengemeenschap) gestoeld in samenspraak met leerkrachten, directie(s), de ICT-coördinator(en) en de I2O-ondersteuner. Het traject duurt minstens een volledig schooljaar en omvat een vijftal interventies. De leerkrachten leren eenvoudige ICT-toepassingen die de doelstellingen van een zelfgekozen thema uit een zelfgekozen leergebied ondersteunen. Nadien gebruiken de leerkrachten die ICT-toepassingen tijdens de les. Zo maken ze écht werk van ICT-integratie op de klasvloer. Tijdens de intake met de directie wordt een tijdspad opgesteld voor het volledige schooljaar. De intakes en interventies vinden plaats tijdens of na de lesuren (op bijvoorbeeld lesvrije momenten, personeelsvergaderingen, een pedagogische werkdag of woensdagnamiddagen). I2O in het gewoon secundair onderwijs I2O focust op leerkrachten natuurwetenschappen, techniek, technische activiteiten, wiskunde-wetenschappelijk werk en techniekwetenschappen van de eerste graad secundair onderwijs, leerkrachten Frans en leerkrachten Engels, alle niveaus secundair onderwijs. In onderling overleg kan voor natuurwetenschappen en techniek-wetenschappen ook de tweede graad aan bod komen. Binnen het secundair onderwijs is maatwerk eveneens mogelijk. Kiest de school voor een traject op maat, dan start ook hier de begeleiding met een intake waarbij directie, leerkrachten en ook de ICT-coördinator betrokken is. Er wordt een afspraak met de betrokken leerkrachten gemaakt waar de vraag vanuit het team geconcretiseerd wordt. Samen met de betrokken leerkrachten wordt nagegaan of en zo ja op welke manier ICT een meerwaarde kan betekenen voor het gekozen thema of de gekozen les(senreeks) en op welke manier ICT (nog) meer kan geïmplementeerd worden in hun klaspraktijk. Het aantal interventies is afhankelijk van de vraag van de school. De interventies kunnen zowel tijdens als na de schooluren doorgaan. Naast het teamgebonden traject op maat, worden er ook een drietal vakgebonden na- 14 mei 2014

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen

in dit nummer 10 jaar ProfS nodigt uit tot reflectie / Bernardusscholen groeien naar hervormd SO / Saneren scholenterreinen 10 Jaargang december 2013 44 Maandblad verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor 2099 Antwerpen X - P509707 Afzendadres: Guimardstraat 1 1040 Brussel Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs

Nadere informatie

Speciale editie OVSG JAARVERSLAG 2008-2009

Speciale editie OVSG JAARVERSLAG 2008-2009 België - Belgique P.B. 1000 Brussel X 1/1873 Tijdschrift voor het Gemeentelijk Onderwijs Een uitgave van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap vzw Ravensteingalerij

Nadere informatie

BEGELEIDINGS- AANBOD DPB Brugge. secundair onderwijs 2009-2010

BEGELEIDINGS- AANBOD DPB Brugge. secundair onderwijs 2009-2010 BEGELEIDINGS- AANBOD DPB Brugge secundair onderwijs 2009-2010 Baron Ruzettelaan 435 8310 Assebroek tel. (050) 37 26 75 fax: (050) 35 45 08 e-mail: dpb@dpbbrugge.be website: www.dpbbrugge.be VISIE EN MISSIE

Nadere informatie

Als je gaat samenwerken

Als je gaat samenwerken Als je gaat samenwerken Christelijk basisonderwijs en krimp Colofon Uitgave Besturenraad Tekst Dick den Bakker, Paul Boersma, Hans Bruggeman, Jelmer Dekker, Wout Neutel, Herman Rake en Carla Rhebergen

Nadere informatie

freinetonderwijs in Gent freinetstad

freinetonderwijs in Gent freinetstad freinetonderwijs in Gent freinetstad 25 jaar freinetonderwijs in Gent Boek - Colloquium - 20 november 2010 25 jaar freinetonderwijs in Gent 5 Departement Onderwijs en Opvoeding Stad Gent AC Portus, 5de

Nadere informatie

INSPIREERT FLANDERS SYNERGY. GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena

INSPIREERT FLANDERS SYNERGY. GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena Ledenmagazine - Nummer 3 - September 2015 FLANDERS SYNERGY INSPIREERT Verschijnt 4x per jaar nr. 3 juli-augustus-september 2015 - P918300 GOEDE PRAKTIJKEN het verhaal van Sint-Paulusinstituut Gent en Partena

Nadere informatie

VONDeling. Redactioneel. Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012. VONDeling

VONDeling. Redactioneel. Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012. VONDeling VONDeling Nieuwsbrief van het Vicariaat ONDerwijs Nr 4- oktober 2012 Redactioneel Colofon Elektronische Nieuwsbrief van het Vicariaat Onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel Frederik De Merodestraat 18,

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

inhoud Welkom...3 Programma... 4 Bereikbaarheid Sportoase... 5 Hoe deze programmabrochure gebruiken?... 6 Hoe inschrijven?...7

inhoud Welkom...3 Programma... 4 Bereikbaarheid Sportoase... 5 Hoe deze programmabrochure gebruiken?... 6 Hoe inschrijven?...7 7.2.14 1 inhoud Welkom...3 Programma... 4 Bereikbaarheid Sportoase... 5 Hoe deze programmabrochure gebruiken?... 6 Hoe inschrijven?...7 Overzicht workshops voormiddag... 8 Toekomst secundair onderwijs...

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG

JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG JAARVERSLAG 2012 DIENSTENCENTRUM T WEYERKE ZORG IN DIALOOG Voorwoord Beste lezer, De essentie van een jaarverslag is een overzicht te geven van de dingen waarmee je bezig bent geweest in het voorbije jaar.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 571 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 13 MEI 2015 SAMENGEVOEGDE INTERPELLATIES, VRAGEN OM UITLEG, SAMENGEVOEGDE VRAGEN OM UITLEG EN VRAGEN Commissie voor Onderwijs

Nadere informatie

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken

De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken De lat hoog voor talen in iedere school Goed voor de sterken, sterk voor de zwakken Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Taal als bindmiddel... 4 1 Een concept voor een Vlaams talenbeleid... 7 1.1 Zwak of sterk

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD.

WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. WIE EEN NETWERK HEEFT, IS INGEBURGERD. PROJECTOVERZICHT 2007-2013 EUROPEES INTEGRATIEFONDS VLAANDEREN Vlaanderen EIF EUROPEES INTEGRATIEFONDS Beste lezer, In 2007 richtte de EU het (EIF) op. Het EIF is

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 27 INHOUD INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Mijn Heer en mijn God: met Tomas op weg naar geloven. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Pinksteren. Adem Mijn Geest! ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN

Nadere informatie

Van denken naar doen. Verslag van het denktraject erfgoededucatie

Van denken naar doen. Verslag van het denktraject erfgoededucatie Van denken naar doen Verslag van het denktraject erfgoededucatie HILDE SCHOEFS & HILDEGARDE VAN GENECHTEN versie oktober 2008 FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Brussel Deze tekst is het

Nadere informatie

1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8

1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8 Inhoudstafel van schoolbrochure met algemene informatie, opvoedingsproject en schoolreglement 1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND

WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND WERKEN AAN WELZIJN ADVIEZEN VAN HET VLAAMS WELZIJNSVERBOND ADVIES 6 ZORGZAME ONDERNEMERS IN DE ZORG Over managementaspecten en leiderschapsstijl in welzijnsorganisaties Vlaams Welzijnsverbond vzw Guimardstraat

Nadere informatie

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel

CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Center Parcs De Vossemeren, Lommel Innestocongres 15-16-17 november 2013 Center Parcs De Vossemeren, Lommel CD&V Innestocongres 2013 Blz. 1 van 122 Innestocongres 15-16-17 november 2013 Voorwoord Inleiding Finale congresteksten na plenaire stemming Statuten Actualiteitsmoties Slotspeeches CD&V Innestocongres

Nadere informatie

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019

GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 GOMARUS SCHOOLPLAN 2015-2019 God leeft gezamenlijk groeien genieten en gunnen WOORD VOORAF Voor u ligt het Schoolplan 2015 2019 van onze school, het Gomarus College in Assen, Drachten, Groningen, Leeuwarden

Nadere informatie

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Samenwerken is een kernwaarde de Werkplaats Basisonderwijs

krant Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Samenwerken is een kernwaarde de Werkplaats Basisonderwijs Het doel der opvoeding is: elk kind te helpen worden wat het is. Kees Boeke Basisonderwijs Kees Boekelaan 10 3723 BA Bilthoven Directeur: Jeroen Goes T 030 228 28 42 bo@keesboeke.nl www.wpkeesboeke.nl

Nadere informatie

CompetentieCompagnon

CompetentieCompagnon LNC Competent met je talent CompetentieCompagnon Actiemap voor een duurzaam HR-beleid INHOUD Voorwoord 5 Leeswijzer 7 Deel 1 De kernelementen - Kritische succesfactoren of KSF's 1 Visie en strategie 1.1

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Nieuwe scholen nieuwe vragen

Nieuwe scholen nieuwe vragen Nieuwe scholen nieuwe vragen R&D project 2008-2010 Onderzoeksvraag: Wat zijn bij het schoolconcept passende arrangementen waarmee nieuwe docenten zich kunnen inwerken en gelijktijdig een bijdrage kunnen

Nadere informatie

Georganiseerd afkijken

Georganiseerd afkijken Georganiseerd afkijken De ontwikkeling van de specialisatie het jonge kind op de pabo Frank Studulski COLOFON Titel Georganiseerd afkijken De ontwikkeling van de specialisatie het jonge kind op de pabo

Nadere informatie

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE

ampersand christendemocratie in de samenleving SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE ampersand SPECIALE EDITIE - ONZE IDEOLOGIE verantwoordelijke uitgever: Jonathan cardoen - Wetstraat 89-1040 Brussel - Fax:02/238 38 60 - email: leden@cdenv.be christendemocratie in de samenleving verbinden

Nadere informatie

The Swallow, Centre for Emancipating Education

The Swallow, Centre for Emancipating Education The Swallow, Centre for Emancipating Education Praktijkbeschrijving van emancipatorisch onderwijs in Gambia door Els Salembier Hallo! Mogen wij ons even voorstellen? Wij zijn de meisjes en jongens van

Nadere informatie