N I E U W S B R I E F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I E U W S B R I E F"

Transcriptie

1 Nr februari 2013 N I E U W S B R I E F Van het bestuursbureau Startbijeenkomst strategisch beleid Op maandag 21 januari j.l. vond op het bestuursbureau de startbijeenkomst plaats van het strategisch beleid Zo n dertig leerkrachten, intern begeleiders, (adjunct-) directeuren, ICT-coördinatoren en bovenschoolse medewerkers, kortom iedereen die zich voor de werkgroepen had LEERKRACHT Hans Groot, voorzitter Edith Hopman Yvette Brussel Monique Spaans Annemiek Winder Jacqueline Satoer LEERLING aangemeld, discussieerden in een open en ontspannen sfeer met elkaar over de toekomst van de Tabijnscholen. Met behulp van de computer werden de doelen van het huidige strategisch plan (zoals passend onderwijs, opbrengstgericht werken, scholing) geëvalueerd. Ook werd informatie uitgewisseld en gediscussieerd over de strategische doelen voor de periode In april vindt er wederom een brede bijeenkomst plaats voor de deelnemers aan het strategisch traject. Daarna zal er een eerste, ruwe versie van het nieuwe strategisch beleidsplan worden opgesteld. Deze versie zal in diverse netwerken en andere gremia van Tabijn worden besproken (directeurenberaad, IB-netwerk, raad van toezicht, GMR). In het nieuwe schooljaar vindt een afsluitende bijeenkomst plaats. Het strategisch traject wordt eind 2013 afgerond met de oplevering van een nieuw (definitief ) strategisch beleidsplan voor de periode Franciska Loth, voorzitter Tom de Boer Etteke Jaarsma Wijmke Frens Annelies Formanoy Nico Sloep Nieuws van onze scholen Margreet Jonkman heeft afscheid genomen van de Vrijburg REGIEGROEP Tabijn - postbus 280, 1960 AG Heemskerk - Jonne Gaemers, voorzitter Arlette Kock Franciska Loth Wim Noom Hans Groot Peter Laan Het was voor Margreet Jonkman al vroeg duidelijk dat ze een dienstverlenend beroep zou kiezen. Als kind was ze veel bezig met toneelstukjes en nam toen al de regie in eigen handen. Als twaalfjarige wist ze dat ze kleuteronderwijzeres wilde worden en dus bezocht ze de kleuterkweek in Alkmaar waar ze later ook haar hoofdakte haalde. Ze werkte onder andere op een school in Castricum en stopte met werken toen ze zelf kinderen kreeg. Margreet: Dat was toen zo, parttime werken bestond nog niet. Maar later begon het toch te kriebelen en pakte ik de draad weer op. Het is net als zwemmen, je verleert het niet en destijds waren er nog geen drastische veranderingen in het onderwijs. Wel moest ze een applicatiecursus doen want de kleuterakte alleen was niet meer genoeg, je moest ook aan de andere groepen les kunnen geven. Toen ze in Uitgeest een vacature vond is ze eerst eens met haar man in dit dorp gaan kijken want ze was nog nooit verder gefietst dan Akersloot. Maar eenmaal binnen bij de Vrijburg school voelde ze zich meteen op haar gemak. In 1990 begon ze er om vervolgens nooit meer weg te gaan. Ze zag veel collega s voorbijkomen en het bijzondere contact met hen zal ze missen. Het leuke aan deze school is dat het kind centraal staat. We zijn serieus, maar er is ook zeker humor. Volgens Margreet moet je kunnen lachen en dollen zodat je geen De samenstelling van de werkgroepen Er zijn heel veel reacties ontvangen op de oproep in de extra nieuwsbrief om zich aan te melden voor de ontwerpgroepen. Hieronder de samenstelling van de ontwerpgroepen: TEAM LEIDER Wim Noom, voorzitter Jan Klaver Robin Smorenberg Mariëlle de Ridder Petra Kuijs Ton Zwanink Niels Vermij Arlette Kock, voorzitter Jonne Gaemers Inge van Wakeren Margriet de Boer Hans Ploeg Peter Welbedacht Suzanne Pauw OUDER Peter Laan, voorzitter Marga van Lieshout Jeff van de Berg Afra Tromp Tineke Lammers Erik van der Saag Margreet Jonkman tussen haar leerlingen lesboer wordt en is het zaak vanuit je gevoel les te blijven geven. Ze vindt het soms lastig dat het onderwijs veranderd is; niet dat ze ouderwets is want natuurlijk moet je meegaan maar het is wel eens jammer dat je aan zoveel moet voldoen, terwijl een vervolg op blz. 2

2 blz. 2 goede sfeer voor de kinderen minstens zo belangrijk is. Margreet stamt nog uit de tijd dat een kleuteronderwijzeres huisbezoeken aflegde. Apetrots lieten de kinderen dan hun kamertje aan haar zien! Op deze manier leerde je pas echt de kinderen kennen, vindt ze, eigenlijk zou dat terug moeten komen maar dat is natuurlijk niet meer te doen. De leerkrachten van nu hebben een takenpakket waar je u tegen zegt. Het mooie van de Vrijburg school is verwoord vervolg van blz. 1 in de slogan presteren maar ook presenteren, het kind mag op deze school laten zien wat het in zich heeft. Over de rol van de ouders op school is ze enthousiast. Iedereen helpt graag mee, er lopen hier nog ouders waarvan de kinderen al lang niet meer op school zitten en dat zegt denk ik genoeg. Hoe gaat Margreet haar vrije tijd straks invullen? Ik word in maart voor de eerste keer oma en daar kan ik me enorm op verheugen, dan ga ik een keer in de week oppassen in Amsterdam. Verder heeft ze vriendinnen die al met pensioen zijn, houdt ze van tekenen en schilderen en wil ze in de bibliotheek in haar woonplaats Heerhugowaard op de woensdagmiddag voor peuters en kleuters gaan voorlezen. De Vrijburgschool gaat aan Margreet een positieve, spontane en bewogen kleuterjuf missen. Opleiding en scholing/personeelszaken Even voorstellen: de externe vertrouwenspersonen van Tabijn Over het algemeen gaat het goed, maar waar mensen met elkaar werken en leren kan het weleens tot meningsverschillen of irritaties komen of erger. Op de meeste Tabijn scholen kunnen klachten van ouders door een goed gesprek tussen de betrokkenen, en soms ook in aanwezigheid van de leidinggevende, opgelost worden. Ook eventuele ongewenste omgangsvormen tussen collega s worden doorgaans onderling weer opgelost. Soms lukt dit niet op eigen kracht. In dit geval kan de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld worden. Petra Vervoort en Yvonne Grapendaal, de externe vertrouwenspersonen van Tabijn De vertrouwenspersonen van Tabijn Tabijn heeft twee externe vertrouwenspersonen, Yvonne Grapendaal en Petra Vervoort. Beide zijn vertrouwenspersonen inzake ongewenste omgangsvormen. Petra is daarnaast ook externe vertrouwenspersoon integriteit. Het belangrijkste verschil tussen ongewenste omgangsvormen en integriteit is dat bij klachten m.b.t. ongewenste omgangsvormen het slachtoffer een ouder, leerling of personeelslid is. Terwijl bij klachten m.b.t. integriteit Tabijn wordt benadeeld. Te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen is een vervelende ervaring die gepaard gaat met veel emoties. Dit geldt ook voor klachten over het onderwijs of de organisatie van de school. Voordat iemand besluit om een klacht in te dienen is er altijd al een heel traject aan vooraf gegaan. De externe vertrouwenspersoon heeft een toegevoegde waarde door het tonen van begrip en inlevingsvermogen en het garanderen van een neutrale houding. Dit is nodig om het vertrouwen te bieden dat nodig is om open te kunnen praten over procedures en oplossingen. Juist de emoties maken het voor de klager moeilijk om na te denken over het zetten van de juiste stappen. Behalve dat de externe vertrouwenspersoon empathisch is, is deze ook handelingsgericht. Informeren over welke stappen genomen kunnen worden, wat dit betekent, wie hierbij eventueel nog meer Klachtroutes Afhankelijk van de aard van de klacht kunnen verschillende routes worden bewandeld. Bij voorkeur worden klachten in eerste instantie met de direct betrokkenen besproken. Vaak is dit de leerkracht. Als dit niets oplevert kan de interne contactpersoon ingeschakeld worden. Deze verwijst naar het juiste aanspreekpunt voor de klacht. Dit kan de schoolleiding zijn, het bevoegd gezag of de externe vertrouwenspersoon. Als de partijen niet met elkaar tot een oplossing kunnen komen rest als laatste stap een gang naar de landelijke klachtencommissie of (bij strafbare feiten) aangifte bij de politie. Wat doet de interne contactpersoon? Op elke school is een leerkracht die de rol van interne contactpersoon vervult. De contactpersoon zorgt voor de eerste opvang van de klager dit kan personeel zijn, een leerling of een ouder- en biedt een luisterend oor. Hij of zij probeert het probleem in kaart te brengen maar houdt zich niet bezig met het oplossen van het probleem. Hij verwijst de klager door naar de juiste functionaris en zorgt daarbij voor een warme overdracht. De voorkeur van de klager bepaalt daarbij de route van de klacht. De rol van luisteren en doorverwijzen lijkt in eerste instantie een beperkte, maar is wel degelijk zeer belangrijk! Uiteraard kunnen de interne contactpersonen op de scholen altijd met hun vragen bij de externe vertrouwenspersonen terecht. Klagers kunnen bij de interne contactpersoon terecht met klachten over ongewenste omgangsvormen in relatie tot de school. Dit kan zijn (seksuele) intimidatie, discriminatie of racisme, agressie of geweld en (cyber)pesten. De interne contactpersoon heeft overigens géén taak bij misbruik in de privésituatie. Hij of zij verwijst dan door naar de intern begeleider of zorgcoördinator. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren behoort de interne contactpersoon op de hoogte te zijn van de wet- en regelgeving. In samenwerking met de externe vertrouwenspersonen organiseert Tabijn jaarlijks een scholingsbijeenkomst voor alle interne contactpersonen waar ze hun kennis kunnen opfrissen en waar casussen uit de praktijk besproken worden. Mede door de regelmatige scholing worden de interne contactpersonen steeds zichtbaarder in de organisatie. Ze zijn zich bewuster geworden van hun rol en hebben meer aandacht voor de preventieve kant van ongewenst gedrag. Op deze manier kan de interne contactpersoon een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van klachten. Want eerlijk is eerlijk: de klachtenregeling kan nog zo goed in elkaar zitten maar het is nog mooier als je hem niet hoeft te gebruiken! Ongewenste omgangsvormen zijn: agressie, geweld, discriminatie, pesten/mobbing en (seksuele) intimidatie. Een misstand/integriteitsschending is een schending van wettelijke voorschriften of beleidsregels; een gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het milieu; of een onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten van handelen. Voorbeelden zijn corruptie, verspilling, misbruik van bevoegdheden, diefstal, fraude, verduistering, belangenverstrengeling. lees verder op blz 3 >> vervolg op blz. 3

3 blz. 3 vervolg vervolg >> moet worden ingezet enz. De praktische ondersteuning en begeleiding is hierbij van grote meerwaarde. De externe vertrouwenspersonen zullen ook altijd beoordelen in hoeverre het mogelijk is om een kwestie in onderling overleg op te lossen. Eventueel zijn ze bij een gesprek tussen de betrokkenen aanwezig, met als doel dat er een voor alle partijen aanvaardbare oplossing komt. Dit werkt vaak heel goed. Hierdoor gebeurt het nauwelijks dat een klacht wordt ingediend bij een van de twee landelijke klachtencommissies waar Tabijn bij is aangesloten. Uiteraard geldt dat elke klacht vertrouwelijk behandeld wordt. Er wordt niets gedaan dat niet eerst met de klager is besproken. Overigens zijn de externe vertrouwenspersonen niet het juiste aanspreekpunt bij arbeidsconflicten. Zij zullen dan ook altijd terugverwijzen naar de sector HRM en personeelszaken. Alle schoolbesturen zijn verplicht aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie. Tabijn is voor haar scholen aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor het katholiek dan wel protestants-christelijk onderwijs in Den Haag, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. De volledige klachtenregeling vindt u op sharepoint en op de Tabijnsite. van blz. 2 Petra en Yvonne zijn telefonisch te bereiken of per Yvonne Grapendaal De rol van de externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon ondersteunt en begeleidt medewerkers, ouders en leerlingen bij de behandeling van hun klachten. Hij is daarnaast aanspreekpunt voor de interne contactpersoon als deze vragen heeft of naar aanleiding van een specifieke klacht. De externe vertrouwenspersoon kan ook rechtstreeks en zonder tussenkomst van de interne contactpersoon op de school benaderd worden door iedereen die een klacht heeft op het gebied van ongewenst gedrag, die beschuldigd wordt of getuige is van ongewenst gedrag. Samen met de klager wordt onderzocht of door bemiddeling een oplossing bereikt kan worden. Als de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een formele klacht, kan de externe vertrouwenspersoon de klager begeleiden bij de verdere procedure. Als het nodig is verleent hij bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie. Ook kan hij de klager naar andere (hulpverlenings)instanties doorverwijzen. De externe vertrouwenspersoon registreert alle binnengekomen klachten, analyseert deze en doet aanbevelingen hierover aan het bestuur van Tabijn. Eenmaal per jaar legt de externe vertrouwenspersoon in de vorm van het jaarverslag verantwoording af over de verrichte werkzaamheden. Uiteraard anoniem en niet herleidbaar. Uit de praktijk De afgelopen jaren zijn er relatief weinig klachten bij de externe vertrouwenspersonen terecht gekomen. De trend is wel dat er steeds meer klachten van personeelsleden komen, overigens niet alleen bij Tabijn. Veel klachten gaan over (gebrekkige) communicatie. Ook de informatieverstrekking aan gescheiden ouders blijft een lastig punt. De regelgeving hierover is duidelijk, in de praktijk is het vaak lastig het goed te doen wanneer de ouders zich onredelijk opstellen. Ook klachten over pesten blijven actueel. Yvonne en Petra benadrukken dat bewustwording en daarmee gepaard goede afspraken- een heleboel klachten kan voorkomen. telefoon (na uur) Petra Vervoort telefoon Starters voor starters Twee keer per jaar organiseren de praktijkopleiders Edith Hopman en Ton Zwanink bijeenkomsten voor startende leerkrachten. De laatste bijeenkomst van half januari stond in het teken van met elkaar en van elkaar leren en werd inhoudelijk verzorgd door drie startende leerkrachten. Interactief werken m.b.v. stemkastjes Mieke Muntjewerff (Kornak) liet zien hoe zij interactief werken in haar klas vorm geeft door het gebruik van stemkastjes. Aan de hand van een paar praktijkvoorbeelden liet ze zien dat de stemkastjes prima inzetbaar voor allerlei doeleinden: proefjes, vragen, tafels oefenen Omdat de kastjes op naam geregistreerd kunnen worden zijn ze ook geschikt voor toetsen. Inmiddels komen er steeds meer apps voor het onderwijs op de markt. Nearpod biedt de mogelijkheid tot stellingen, multiple choicevragen en tekenen. De app levert een rapportage aan de leerkracht. Interactieve instructie Anita Beentjes (Kornak) heeft voor haar afstudeeropdracht het programma Flipcharts helemaal uitgeplozen en lessen aangemaakt. Flipcharts wordt als standaard programma meegeleverd met het Active Board. Voor smartboarden zijn vergelijkbare programma s. Ze liet een paar voorbeelden van haar lessen aan de deelnemers zien. Waar het in eerste instantie best wat tijd kost om de lessen te maken zijn deze later makkelijk aan te passen. Verder zet Anita de lessen na de instructie op de pc zodat ze ook later nog gemaakt kunnen worden. Werken in de Cloud Harald van Brederode (Paulus) liet zien hoe hij met zijn klas in de cloud werkt. Het voordeel hiervan is dat men in principe overal ter wereld kan werken mits er een internetverbinding is. Men werkt als het ware altijd maar in één document en altijd met de nieuwste (online) software. Daarnaast is het mogelijk om een kopie van de map op de eigen (thuis- of school) pc neer te zetten. Deze synchroniseert met de map in de cloud zodra er internetverbinding is Harald heeft voor elk van zijn leerlingen een eigen map aangemaakt en één gemeenschappelijk adres om de mappen te kunnen benaderen. Op dit moment kunnen de leerlingen nog bij elkaar in de mappen kijken maar dit zal z.s.m. veranderd worden. Dankzij goede afspraken hebben zich geen problemen voorgedaan. Na een korte pauze gingen de deelnemers in groepjes uit elkaar en discussieerden ze met elkaar over een aantal door Ton en Edith ingebrachte stellingen. De uitkomsten van de discussie werden teruggekoppeld aan de groep.

4 blz. 4 Leader of the pack - Paardencoaching voor de adjunct-directeuren De netwerkbijeenkomsten voor adjunct-directeuren staan in het huidige schooljaar in het teken van samen profileren. Het overkoepelende thema is onderverdeeld in drie subthema s: constructieve communicatie met ouders, personal branding (Tabijn, jouw school en jezelf als merk) en samenwerken met collega s. Op de meest recente netwerkbijeenkomst stond het stuk persoonlijke presentatie en samenwerken met collega s centraal. Voor het eerst maakte Tabijn hiervoor gebruik van paardencoaching onder begeleiding van professionele trainers. Paarden Wat kan een paard ons leren wat een echte trainer niet kan? Volgens de coaches van de werkmaatschappij, die de dag voor Tabijn verzorgden, is dit meer dan je in eerste instantie denkt. Een paard is namelijk een kuddedier en daarmee altijd gericht op de groep en de leider van de groep. Paarden communiceren voornamelijk door hun lichaamstaal. Het gedrag van een paard is puur en zonder vooroordelen. Omdat paarden en pony s lichamelijk en emotioneel gevoelsdieren zijn reageren zij direct op onze handelingen en spiegelen zij onze houding, instelling en gedrag. Paarden voelen zich namelijk het meest veilig wanneer leiderschap duidelijk en consequent is. Dit geeft ons de mogelijkheid om ons eigen handelen eens kritisch te bekijken. Paarden gaan graag de non-verbale dialoog met ons aan en vertellen ons wie we zijn, waar onze sterke punten liggen maar ook de uitdagingen. De communicatiezone van een paard is ca. 15 m groot. Een paard is zich dus zeer snel bewust van onze aanwezigheid! Feedback Feedback is een belangrijk onderdeel van de training. Tijdens de oefeningen vertaalt de begeleider wat er gebeurt met het paard en waarom hij reageert zoals hij reageert. Het gedrag van het paard kan dus rechtstreeks teruggevoerd worden naar je eigen handelen en levert waardevolle inzichten op. Gewijzigd salarisstrookje Het eerste salarisstrookje van 2013 heeft u reeds ontvangen. Een opvallende wijziging hierop is het ontbreken van WG ZVW basis en Ink.afh.bijdr. ZVW. Deze premie wordt niet meer op uw salarisspecificatie vermeld, maar rechtstreeks verrekend met de werkgever. Tevens zijn pensioenpremies en de loonheffing aangepast per Netwerk voor leerkrachten Contact leggen De dag was grofweg ingedeeld in twee stukken: individueel werken met een paard en samen als groep. Voor aanvang van de coachingsessie legden de trainers aan de groep uit hoe een paard in het leven staat, wat de functie van de kudde en het leiderschap hierbinnen is en hoe men er dus mee kan werken. In de binnenrijhal van manege De Ruif in Amsterdam waren twee cirkels afgezet. In de cirkels stonden twee pony s te wachten, Goldie en Dorito. Verdeeld over twee groepjes kregen de adjuncten de opdracht om (om de beurt) de ring te betreden en contact te maken met de pony. Tijdens deze oefening stonden de eigen ervaringen centraal. Al snel bleek dat het contact leggen niet zo moeilijk was. Het vasthouden van dit contact en het opbouwen van vertrouwen bleek lastiger Een paard merkt namelijk direct wanneer zijn gesprekspartner afdwaalt en zijn aandacht ergens anders op richt. Samenwerken In de middag lag de nadruk op samenwerken als groep. Eerst kregen tweetallen de opdracht om de pony Wendy rond een aantal obstakels te loodsen. Hiervoor werd aan zowel de linker- als aan de rechterkant van het halster een leidsel bevestigd. Dit vereiste goede samenwerking! Tegengestelde signalen kan een paard namelijk niet verwerken en blijft hij staan Spreekuur ABP Op woensdag 27 februari 2013 organiseert Tabijn het ABP klantsupport. Iedereen die meer wil weten over pensioenzaken en de eigen financiële situatie bij (vroeg)pensioen of arbeidsongeschiktheid kan zich inschrijven voor een spreekuur van een half uur met een adviseur van het ABP. Het ABP klantsupport vindt plaats op het bestuursbureau van Tabijn. Aanmelden kan via de website van Tabijn (http://www.tabijn.nl/infobalie/medewerkers/paginas/abp-klantsupport.aspx). John Flecken met Goldie Tijdens de tweede oefening stond samenwerken en contact houden nog meer centraal. Het was de bedoeling om als groep het paard in een vierkant te laten lopen. Tijdens het uitvoeren van de opdracht is het cruciaal dat alle groepsleden contact met elkaar houden. Het paard fungeert daarbij als een soort meetinstrument voor het collectief. Voelt hij het contact tussen de teamleden, dan zal hij bij deze kudde willen horen en zich aansluiten en samenwerken. Als er geen contact is, zal het paard geen verbinding maken en zijn eigen koers bepalen of gewoonweg blijven staan. De adjunct-directeuren hebben niet alleen inzicht gekregen op het eigen gedrag en handelen en de consequenties ervan. Ze hebben ook meegemaakt welke dynamiek er in een groepsproces ontstaat (bijvoorbeeld in een verander-traject) en waar je op moet letten om de verbinding met de groep te houden en hoe je met elkaar de gestelde doelen kunt bereiken. Voor iedereen een waardevolle ervaring waar ze op de eigen school hun voordeel mee kunnen doen. Geboren Finn, zoon van Edith van der Locht (Leonardus) Katoo, dochter van Carola de Vries (Bareel) Jip, dochter van Esther Kuijs (Binnenmeer) Rowan, zoon van Peter Liefting (De Duif) Van harte gefeliciteerd! De nieuwe ouders krijgen een mooie teddybeer cadeau. Binnenkort start de tweede ronde netwerkbijeenkomsten voor leerkrachten. Noteert u alvast de data in uw agenda: 06 maart - netwerk voor leerkrachten van groep 1/2 17 april - netwerk voor leerkrachten van groep 7/8 24 april - netwerk voor leerkrachten van groep 5/6 29 mei - netwerk voor leerkrachten van groep 3/4 Ongeveer twee weken van tevoren ontvangt u de uitnodiging met programma via de mail.

5 blz. 5 Lesidee Paulien Hakkert is techniekcoördinator op de Paulusschool. Ze weet dat collega s weleens verlegen zitten om een leuke techniekles. Daarom heeft ze bedacht om haar lesideeën met al haar Tabijncollega s te delen. Heeft u vragen of kan Paulien ergens anders mee helpen, neem dan contact met haar op via Als de lente komt, dan stuur ik jou... Misschien nog een beetje vroeg voor tulpen, maar niet voor de bollen en knollen!! Sneeuwklokje, krokus, narcis en hyacint en de tulp: vroege voorjaarsbloeiers. Geschiedenis van de tulp Onze bekendste bloembol is de tulp, die kent iedereen wel. Maar wist je dat hij eigenlijk uit Turkije komt? Er was eens een rijke sultan in Turkije die een prachtige tuin had vol met tulpen. Rijke mensen hadden veel geld over voor mooie dingen en dus ook voor tulpen. Alleen beroemde gasten gaf de sultan wat bollen mee. Zo kwam een man uit Oostenrijk aan een paar bollen, die hij in de tuin zette van de keizer. Later verhuisde die man naar Nederland en had een aantal tulpenbollen meegenomen. Zo kwam de tulp in Nederland.. Iets over de bol en de knol Een bol is eigenlijk een complete, in elkaar geschoven plant. De rokken kun je vergelijken met sterk verdikte bladeren; er is reservevoedsel in opgeslagen. De rokken omsluiten het zogenaamde groeipunt in het midden, waaruit bloembladeren en bloemsteel met bloem zullen groeien. Tussen de rokken zitten okselknoppen. Uit de okselknoppen groeien nieuwe bolletjes. Een bol of een knol dient als voedselvoorraad van een plant. In knollen zit zetmeel. Dit is brandstof voor de plant. Sommige bollen en knollen zijn eetbaar. Wie kan er een paar opnoemen? Denk aan bieten, aardappelen, uien en knolselderij. Belangrijke woorden: bolrokken, reservevoedsel, groeipunt, bolschijf, wortels, okselknoppen. Tijd voor onderzoek en het stellen van vragen: Wat denk je dat er binnenin de ui zit? Probeer dat eens te tekenen. Leg de ui op de snijplank. Snijd de ui in de lengte doormidden. Bekijk de binnenkant goed met behulp van een vergrootglas. Zie je de laagjes? Pak nu een tulpenbol. Wat denk je dat er binnenin de bol zit? Snijd nu een tulpenbol doormidden. Wat valt je op? Bekijk het weer goed met je vergrootglas. Pak nu de aardappel. Hoe denk je dat deze binnenkant eruit ziet? Probeer het eens te tekenen. Snijd nu de aardappel doormidden en bekijk het goed met je vergrootglas. Heeft de binnenkant overal dezelfde kleur? Bestaat de binnenkant uit onderdelen of is het één geheel? Leg eens een plakje aardappel of stukje ui onder een microscoop. En experimenteren niet te vergeten: Wat heeft een plant nodig om te groeien en hoe kan ik dat groeien beïnvloeden? Zoek met elkaar verschillende plaatsen waar je een bol kunt laten groeien. Laat kinderen een schema bijhouden en laat ze hun ontdekkingen aan elkaar vertellen. --> Zie filmpje op schooltv-beeldbank.nl: Het hele groeiproces van zaadje tot ui Is de omvang van de bol gemeten? Hoe is dat na 1 week, 2 weken? Is de bol stevig? Hoe is dat 1 week, 2 weken? --> Zie filmpje op schooltv-beeldbank.nl: De groei van een tulp Meer les- ideeën en info... i NME Amsterdam (natuur- en milieu educatie) - Daar vind je een lesopzet voor het vergelijken en onderzoeken van bollen en zaden en voorjaarstakken. - Een moeilijk bollenprobleem om met elkaar oplossen. (tabblad educatie) - Een site met heel veel invalshoeken voor onderwijs en lessen over bloembollen. - Op hun site is informatie te vinden en je zou er zelfs een excursie naar kunnen regelen. Kan natuurlijk ook makkelijk hier in de buurt: Hortus-bolborum in Limmen bijvoorbeeld! Proefje over het aantonen van zetmeel Reageren?

Kaart 15 Bollen en knollen

Kaart 15 Bollen en knollen Kaart 15 Bollen en knollen Informatiekaart Werkblad Onderzoek: o Bollen en knollen o Narcissen op water Quiz: o http://natuur.ariena.com Voor de leerkracht: De kinderen leren de volgende begrippen: Bollenstreek

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7

stappen 1 t/ m 6 = het voortraject; klager kan op grond van artikel 14 WPO te allen tijde besluiten direct over te gaan naar stap 7 Klachtenregeling juni 2009 Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, zo ook op school. Degenen die zich het slachtoffer voelen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Veruit de meeste klachten

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

Zo doen wij dat klachtenregeling

Zo doen wij dat klachtenregeling Klachtenregeling juni 2009 Overal waar mensen samenwerken kan iets fout lopen, zo ook op school. Degenen die zich het slachtoffer voelen, kunnen dat als een klacht beschouwen. Veruit de meeste klachten

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep wil

Nadere informatie

Omgaan met klachten en bezwaren

Omgaan met klachten en bezwaren Omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Koraal Groep Koraal Groep wil graag dat je tevreden bent. Tevreden over de manier

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving Vertrouwenspersoon TV Beekhuizen Sabine Gobardhan 06-41 37 47 14 vertrouwenspersoon@tvbeekhuizen.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep Koraal

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Dit boek is van: Naam: Klas: Adres: Tel nummer:

Dit boek is van: Naam: Klas: Adres: Tel nummer: Dit boek is van: Naam: Klas: Adres: Tel nummer: Inhoudsopgave: Hoofdstuk pagina Inleiding 4 Welkom 6 Historie van bloembollen 8 Herfst 10 - Uitleg herfst 12 - Opdracht 14 + 15 - Het planten van bloembollen

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders

1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders 1.4.3 Omgaan met klachten binnen de SKPO; klachtenregeling ouders Ieder kind heeft recht op een goede sfeer en iedere ouder wil vanzelfsprekend dat zijn/haar kind het naar de zin heeft op school. De inwerkingtreding

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl

Klachtenregeling. Versie 01-08-2012. Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Klachtenregeling Versie 01-08-2012 Postbus 930 3800 AX Amersfoort tel. 033-2570645 fax. 033-2570646 e.mail: info@kpoa.nl Artikel 1. Begripsbepalingen (a) Stichting: (b) Het bestuur: (c) Scholen: (d) Directeur:

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN

VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN REGELING REGELING VERTROUWENSPERSOON VERTROUWENS- /OMBUDSMAN PERSOON / OMBUDSMAN Vastgesteld Vastgesteld door CvB CvB 18.06.2013 18.06.2013 na instemming O.R. 13.06.2013 Toelichting Regeling Vertrouwenspersoon,

Nadere informatie

Klachtenprocedure en protocol vertrouwenspersoon medewerkers, vrijwilligers en gasten

Klachtenprocedure en protocol vertrouwenspersoon medewerkers, vrijwilligers en gasten Klachtenprocedure en protocol vertrouwenspersoon medewerkers, vrijwilligers en gasten 1 - Veilig klimaat De Herberg wil een veilig klimaat scheppen voor alle betrokkenen. Dat is onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE.

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Wij zijn er voor jou. Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE. Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Wij zijn er voor jou Deskundig onafhankelijk advies voor en door GGzE medewerkers >> 1 Tevreden, gezonde en gemotiveerde medewerkers dragen bij aan een

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving

B.N.M.H.C. Zwart- Wit. Vertrouwenspersoon. Functie- en taakomschrijving B.N.M.H.C. Zwart- Wit Vertrouwenspersoon Functie- en taakomschrijving Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doel van aanstelling van een vertrouwenspersoon... 2 3. Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon...

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

Interne klachtenafhandeling de Tinne

Interne klachtenafhandeling de Tinne Interne klachtenafhandeling de Tinne Inleiding Op de Tinne streven we naar een goede samenwerking met ouders en het realiseren van een optimaal leerklimaat. Soms gaat er wel eens wat mis. Ouders kunnen

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE)

TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) TOT HIER EN NIET VERDER! OVER ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN OP HET WERK EN WAT JE ER TEGEN KUNT DOEN DE KLACHTENREGELING VAN WSD (VEREENVOUDIGDE VERSIE) Inhoud Algemeen 2 Seksuele intimidatie 4 Agressie en

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Juni 2013 Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Onderwerp: Seksueel gedrag op de basisschool; normale ontwikkeling of incident? Beste ouders / verzorgers, Met deze brief

Nadere informatie

Klachtenbeleid Cliënten

Klachtenbeleid Cliënten Klachtenbeleid Cliënten Datum vaststelling : mei 2013 Te herzien voor: mei 2016 Opgesteld en vastgesteld door : Arienne Versendaal en Janine Meijer Inhoud 1. Inleiding 1.1 Compliment, feedback of klachtenbehandeling

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1

Klachtenregeling. Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Klachtenregeling Klachtenregeling Stichting CVO, 21 april 2009 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit geldt zowel voor de medewerkers als

Nadere informatie

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling

Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! Klachtenregeling 1 Heb je een klacht? Samen zoeken we een oplossing! In deze folder lees je wat je kunt doen als je een klacht hebt. 2 Koraal Groep Koraal

Nadere informatie

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66

VERTROUWENSPERSOON. z.v.v. Blauw Wit 66 VERTROUWENSPERSOON z.v.v. Blauw Wit 66 Februari 2015 1 Inhoud 1. Doel en aanpak pag. 3 2. Regelement vertrouwenspersoon pag. 5 Vastgesteld door het bestuur d.d. 2 februari 2015 - Holten 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Toelichting klachtenregeling VCO Hierden

Toelichting klachtenregeling VCO Hierden Toelichting klachtenregeling VCO Hierden Als u een klacht hebt over de school. Het kan altijd gebeuren: als leerling, ouder of personeelslid bent u ontevreden over een beslissing of het gedrag van iemand

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO

Opgesteld nov 2013 maart 2014. Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Opgesteld nov 2013 maart 2014 Vertrouwenspersoon Binnen de LKO Vooraf In de klachtenregeling van de stichting (30 september 2014) staan elementen opgenomen over de taken en verantwoordelijkheden van de

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken.

Ik hoop dat dit leerlingenstatuut bijdraagt tot een goed functioneren van alle mensen die binnen onze scholengemeenschap samenwerken. Als leerling van het Veluws College heb je verschillende rechten en plichten. In dit leerlingenstatuut staat nauwkeurig aangegeven wat we van jou mogen verwachten en wat jij van het Veluws College kunt

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek

Klachtenregeling. Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Klachtenregeling Stichting Katholiek Onderwijs Vierlingsbeek Basisschool St. Anna, Vortum-Mullem St. Antonius, Maashees St. Josef, Overloon St. Jozef, Holthees Laurentiushof, Vierlingsbeek Klachtenregeling

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

BELEID SKOBOS. Vastgesteld in de bestuursvergadering van

BELEID SKOBOS. Vastgesteld in de bestuursvergadering van BELEID SKOBOS Nr... Vastgesteld in de bestuursvergadering van Beleid m.b.t. interne contactpersoon en externe vertrouwenspersoon in het kader van het omgaan met ongewenst gedrag en de klachtenprocedure.

Nadere informatie

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD

Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Vertrouwenspersoon op Koninklijke UD Op aanraden van NOC*NSF gaan veel sportverenigingen over op het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Voor Koninklijke UD is dit Lars Stempher. Wat houdt deze vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten

Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten Klachtenregeling Almere College Kampen-Dronten 2012 1 Voorwoord In iedere organisatie waarin mensen samen werken ontstaan vragen, worden fouten gemaakt. Dit

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Klachtenregeling Winkler Prins 2017

Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Klachtenregeling Winkler Prins 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon:

Nadere informatie

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen

Protocol Ongewenste Omgangsvormen. Van. De Banketgroep. en haar dochtervennootschappen Protocol Ongewenste Omgangsvormen Van De Banketgroep en haar dochtervennootschappen van toepassing vanaf 1 december 2013 Inleiding De Banketgroep wil ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie,

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders PCC2016/mr klachtenregeling leerlingen en ouders.docx mr 14 maart 2016 PCC-Klachtenregeling Het is een bekend spreekwoord: "Waar gehakt

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling

Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling Blijf er niet mee zitten! Informatie over de klachtenregeling 1 Blijf er niet mee zitten! Bij Koraal Groep komen mensen op de eerste plaats. We vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze

Nadere informatie

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep

NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep NETWERK VERTROUWENSPERSONEN Samen leren samen werken: vertrouwenspersoon als tweede beroep Training en intervisie data najaar 2013 Intervisie Dringend gezocht: enkele vertrouwenspersonen voor een nieuw

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

Lessuggesties voor groep 5-8

Lessuggesties voor groep 5-8 Lessuggesties voor groep 5-8 1 Inhoud pakket - Achtergrondinformatie vindt u op: www.rotterdam.nl/downloadslesmateriaal - Leskaarten met lessuggesties groep 5-8 - Materialen van het pakket: Leskaart 1

Nadere informatie

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN

KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELINGEN Vastgesteld College van Bestuur, na instemming OR dd. 16-05-2013 Klachtenregelingen ROC TOP onderwerp klacht concrete voorbeelden commissie reglement Ongewenst gedrag

Nadere informatie

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn

Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Klachtenregeling voor ouders en leerlingen: En als we het niet eens zijn Inleiding/Waarom een klachtenregeling/doel van de klachtenregeling. De instelling streeft ernaar om de zorg en het onderwijs zo

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel

Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel Inhoudsopgave Pagina Vooraf 2 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 2 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten Paragraaf 1 De contactpersoon Artikel 2 Aanstelling en taak contactpersoon 2 Paragraaf 2

Nadere informatie

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen:

SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: KLACHTENPROCEDURE SVOZ 2015 SVOZ onderscheidt twee soorten klachten en heeft hiervoor twee verschillende regelingen: A. Klachten met betrekking tot de examinering; B. Overige klachten. A. Klachten m.b.t.

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland

Klachtenregeling PO/VO. Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord en Oost Nederland Definitief besluit 2 juni 2015 Afsluitingsovereenkomst Hierbij verklaren; De bestuurder van Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland,

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma

KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Klachten over schoolorganisatorische zaken... 3 2. Klachten over agressie, geweld en discriminatie... 5 3. Klachten

Nadere informatie

Omgaan met klachten De scholen van Stichting Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden staan voor een veilig pedagogisch klimaat. Dat betekent dat de relatie tussen de leraar, leerling, ouders en medewerkers

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College

Preambule Klachtenregeling Schoonhovens College Klachtenregeling Het bevoegd gezag, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, heeft, gelet op de bepalingen van de Wet op het Voortgezet Onderwijs en gehoord door de medezeggenschapsraad deze

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Invitare Openbaar Onderwijs 0

Klachtenregeling Stichting Invitare Openbaar Onderwijs 0 Klachtenregeling Zoals vastgesteld 17.12.2013 Geldig tot: 01.01.2018 Klachtenregeling Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Zoals: - 10 december 2013 van instemming voorzien door de GMR - 12 december 2013

Nadere informatie

Klachtenregeling PO/VO

Klachtenregeling PO/VO Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland DEFINITIEF BESLUIT 2 juni 2015 Auteurs: Hans Stolk Gijs Langeslag André Last 0 Klachtenregeling PO/VO Stichting Vrije Scholen Noord-

Nadere informatie

Wat te doen bij een klacht?

Wat te doen bij een klacht? Wat te doen bij een klacht? ouders / verzorgers / kinderen / medewerkers Klagen mag! Klagen heeft voor veel mensen een negatieve klank. Het uiten van een klacht kan echter juist bijdragen tot het verbeteren

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers

Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Ik heb een klacht. Wat nu? Voor cliënten en hun vertegenwoordigers Inhoud Wat doet u bij een klacht 3 Vertrouwenspersonen 3 Klachtenfunctionaris 3 Klachtencommissie 4 Indienen van een klacht bij de klachtencommissie

Nadere informatie

Overleg- en aangifteplicht

Overleg- en aangifteplicht 1.e. Op 28 juli 1999 is de Wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs in werking getreden. Deze wet is een uitwerking van de voorstellen die de toenmalige staatssecretaris

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 13

Nieuwsbrief. Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 13 Nieuwsbrief Donderdag 26 maart 2015 Geachte ouders. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van week 13 Bijbelverhalen Het thema voor volgende week is: Ik houd van jou. Maria van Magdala is anders. Op een dag

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM

KLACHTENREGELING LORENTZ CASIMIR LYCEUM Inleiding Om te voorkomen dat het onderwijs te maken krijgt met verschillende klachtenregelingen is er op landelijk niveau voor gekozen om te komen tot één modelklachtenregeling primair en voortgezet onderwijs.

Nadere informatie