Bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 herziening 4 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 herziening 4 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 herziening 4 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen [geanonimiseerde versie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens] Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen April 2010

2 OVERZICHT NAAR VOREN GEBRACHTE (INGEDIENDE) ZIENSWIJZEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN VELVE-LINDENHOF 2005 HERZIENING 4. Bestemmingsplan / Locatie : (delen van de percelen aan de) Oostburgweg Dossiernummer : BWT Het ontwerp-bestemmingsplan "Velve-Lindenhof 2005 herziening 4" heeft van 11 februari 2010 tot en met 24 maart 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. De ter visie legging van dit bestemmingsplan is van te voren aangekondigd in het plaatselijke Huis-aan-Huis blad en de Staatscourant. Gedurende de periode van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn door onderstaanden zienswijzen ingediend. Eén zienswijze was vanwege het handschrift niet te herleiden tot een persoon of adres en is om die reden nietontvankelijk verklaard. 1 tot en met 234 [ ] 2

3 3

4 OVERZICHT INHOUDELIJKE PUNTEN UIT ZIENSWIJZEN 1. De gemeente Enschede heeft een overval-tactiek toegepast, mede door slechte communicatie, foutieve informatie en beperkte inspraak maart 2007 stond volgens een advertentie in de Huis aan Huis de Oosterkerk te koop. Tactus en Domijn vonden dit een interessante locatie voor de vestiging van een hostel, ook vanwege het geldende bestemmingsplan: maatschappelijke doeleinden. 12 april 2007 is hierover met een deel van de wijkraad vertrouwelijk gesproken. Men is niet direct negatief (informatie is nog te summier). Tactus en Domijn gaan zich verder oriënteren. Begin september 2007 was er een vertrouwelijk overleg tussen Tactus en de wijkraad. Naar aanleiding hiervan wilde Tactus onderzoeken of hier een voorziening kan komen voor exverslaafden i.p.v. verslaafde mensen, zoals eerder ook een optie was. 4 oktober 2007 was er overleg met de wijkraad over het naar buiten gaan met het bericht. Domijn is op dat moment voornemens de kerk aan te kopen en mogelijk naastgelegen panden als deze nodig zijn voor het plan. Men tekent nog (drie ontwerpschetsen). Tactus is tegemoet gekomen aan de kritische geluiden van de wijkraad en zal de voorziening richten op het huisvesten van mensen die niet meer gebruiken en steun nodig hebben bij het abstinent blijven. Er hoeven geen middelen gescoord te worden, daardoor verwacht Tactus geen overlast voor de buurt. 30 november 2007 is de stedenbouwkundige impressie met alternatieven gereed, ambtelijk wordt een B&W-voorstel voorbereid. 15 januari 2008 behandeling in het college, waarbij het voorstel is aangenomen. Besluit blijft één week vertrouwelijk om eerst de wijkraad en omwonenden te kunnen informeren. De uitnodigingsbrief aan direct omwonenden wordt 16 januari 2008 bezorgd. 22 januari 2008 stelt het college de brief vast die hierover ter informatie aan de raad wordt gezonden; 23 januari 2008 gaat een persbericht uit. 23 januari 2008 worden wijkraad en direct omwonenden geïnformeerd. Domijn is op dat moment nog in gesprek met enkele omwonenden over de aankoop van hun woning, panden moeten nog getaxeerd worden, daardoor kan deze informatie nog niet naar buiten. 28 januari 2008 heeft de directie van Domijn een gesprek met de voorzitter van de wijkraad. Hij spreekt zijn zorgen uit voor de toekomst: nu goede afspraken is één, deze in de toekomst handhaven zal aandacht nodig hebben. Dit gesprek wordt door Domijn prettig en constructief genoemd. 7 februari 2008 vergadering van de wijkraad, Tactus en Domijn zijn hierbij op verzoek van de wijkraad aanwezig om een toelichting te geven op de plannen. De gemeente is uiteraard ook aanwezig via het stadsdeelmanagement. 12 februari 2008 vergadering van de raadscommissie. De brief van het college van 22 januari staat geagendeerd. Voor de vergadering wordt een wandeling langs het Oosterkerkje gemaakt. De vergadering wordt druk bezocht door wijkbewoners. De krant besteedt er opnieuw- ruimschoots aandacht aan. 4

5 Resumerend: Binnen drie weken is de wijkraad geïnformeerd. Tussen het eerste informatiemoment en het moment van besluitvorming in B&W hebben meerdere overleggen plaatsgevonden. Een deel van de informatie kon niet naar buiten in verband met onderhandelingen over aankoop woningen en dergelijke. Over het collegebesluit is eerst met de wijkraad en omwonenden gecommuniceerd, daarna met de gemeenteraad en de wijk (via de media). Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de eerste kring van omwonenden die geïnformeerd was mogelijk te klein is bepaald. 2. De aanpak van de gemeente Enschede rondom dit project is afgekeurd door twee opeenvolgende ministers Minister Vogelaar kwam in februari 2008 op bezoek, de informatie was toen net aan direct omwonenden gecommuniceerd. Belangrijkste kritiekpunt was de beperkte kring waarmee tot dan toe gecommuniceerd was. Dat geeft de minister ook aan. Om aan deze kritiek tegemoet te komen wordt een nieuw informatietraject gestart, en een klankbordgroep in het leven geroepen. De wijkraad wordt uitgenodigd deel te nemen aan een werkbezoek aan Groningen. In overleg met de wijkraad en de klankbordgroep wordt een informatiebrief voor de wijk opgesteld. Nadat overeenstemming is bereikt over de informatie, kan deze brief uit aan alle 3500 adressen in Velve Lindenhof. Er worden drie inloopmomenten georganiseerd, een beperkt aantal mensen maakt hier gebruik van. Februari 2009 en februari 2010 brengt minister van der Laan een bezoek aan de wijk. Hij roept op tot een open gesprek tussen gemeente, initiatiefnemers en de buurt. De eerste bijeenkomst hier uitvoortkomend heeft op 14 april 2010 plaatsgevonden, een tweede bijeenkomst volgt in mei Beide Ministers hebben het project zelf niet afgekeurd, ze hebben wel opgeroepen tot een ander of herstart van het communicatietraject. 3. Velve-Lindenhof is de enige Vogelaarwijk in Enschede en zou als zodanig vrijgesteld moeten worden van de vestiging van dergelijke voorzieningen. Andere wijken hebben wel een dergelijke vrijstelling, mede op basis van de aanwezigheid van bijzondere groepen ; onduidelijk is wat hieronder wordt verstaan

6 Er is een inventarisatie gemaakt van locaties voor maatschappelijke opvang, beschermd- en begeleid wonen. Per buurt is daarbij in kaart gebracht welk percentage van de bewoners tussen de jaar gerekend kan worden tot de bijzondere groepen. Onder bijzondere groepen worden bewoners gerekend die niet in staat zijn zelfstandig of op eigen kracht adequate woonruimte te vinden en te behouden en die bovendien professionele ondersteuning ontvangen van een hulpverleningsinstelling: Mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen, mensen met een verslaving, psychiatrische stoornis, vaak is er sprake van multiproblematiek). Mensen met een psychiatrische stoornis, gedragsstoornis en/of persoonlijkheidsstoornissen (singleproblematiek). Mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De leeftijdsgrens jaar is gekozen omdat de te vestigen cliënten eveneens tussen de 18 en 60 jaar zijn. Er zijn buurten waarbij het percentage bijzondere bewoners (ruim) hoger is dan 2%, deze zijn aangemerkt als rode buurten. In Velve Lindenhof ligt het percentage op 0,1%. 4. Velve-Lindenhof staat al op zijn kop door sloop en renovatie en heeft de afgelopen tien jaar vele problemen over zich heen gekregen. Het is de bedoeling om de wijk op te krikken en niet terug te laten vallen in onrust en overlast. Rust in de wijk is gewenst De wijk is momenteel in verandering, een groot deel van de woningen in het sociaalmaatschappelijk zwakste deel van de wijk is al gesloopt. Sociaal gezien wordt er hard gewerkt aan het verhogen van de weerbaarheid van de wijkbewoners die als kwetsbaar zijn gekenschetst. In 2012 zal de wijk er dan ook fysiek en sociaal anders uitzien. In de zo genoemde rood- en grijsbouw, Leeghwaterstraat e.o. en Snelliustraat zijn dan circa 300 woningen nieuw gebouwd en enkele tientallen gerenoveerd. Daarnaast is op het Lage Bothofterrein gesloopt en deels nieuw gebouwd. Het voorzieningencluster Hart van de Wijk, waar naar alle waarschijnlijkheid de openbare basisschool De Lipper en kinderopvang naartoe zullen verhuizen, zal volgens de huidige planning in 2012 gereed zijn. De voorbereidingen voor de realisatie van de 17 appartementen in het kerkgebouw en op het naastgelegen terrein door woningcorporatie Domijn nemen de nodige tijd in beslag. Naar verwachting zal de voorziening niet eerder dan 2012 klaar zijn. Naar verwachting is de wijk dan al zover ingericht dat de beoogde doelgroep zonder problemen aan kan sluiten in de wijk. Tactus is de beoogde huurder en zal hier cliënten plaatsen die een behandelprogramma met goed gevolg hebben doorlopen, die toe zijn aan zo zelfstandig mogelijk wonen en het opnieuw inrichten van hun leven (bijvoorbeeld met activiteiten gericht op arbeidsparticipatie). Deze bewoners zijn voornemens hun leven zonder gebruik van middelen verder vorm te geven, zij werken aan een genormaliseerd leven. Tactus heeft aangegeven zich in te willen spannen een goede buur te zijn, zij wil een positieve bijdrage aan de buurt leveren. Onrust en overlast liggen niet in de lijn der verwachting. 6

7 Het is vastgesteld beleid om met de komst van welke kwetsbare groep dan ook, met de wijkbewoners voorafgaand aan de komst van de beoogde doelgroep harde afspraken te maken over omgevingsbeheer en aanpak van overlast als deze zich onverhoopt zou voordoen. Dat zal ook in deze situatie gebeuren. 5. Ondanks dat de coffeeshops uit de wijk zijn verdwenen wordt er op straat en achter de voordeuren nog wel gedeald. De komst van ex-verslaafden is dan niet erg bevordelijk De politie geeft aan dat de wijk Velve-Lindenhof momenteel een wijk is die gemiddeld ligt wat betreft drugsdealen in de wijk in vergeljiking met andere wijken in Enschede. Er zijn wel enkele plekken in de wijk waar extra aandacht voor is in verband met drugspanden, maar deze plekken liggen echter niet in de directe omgeving van de Oosterkerk. Het voormalige Livioterrein, door bewoners wel het poepveldje genoemd, is een plek waar relatief gezien, vaker wordt gedeald vanuit auto s. Dit is een aandachtspunt voor de politie en met de komst van de beoogde doelgroep moet hier aandacht aan worden geschonken. Het is echter niet van dien aard dat de beoogde doelgroep hier negatieve gevolgen van zal ondervinden. Het is bovendien vastgesteld beleid dat er bij elke kwetsbare groep die wordt gehuisvest vooraf veiligheidsafspraken met de politie worden gemaakt, ook in samenspraak met wijkbewoners. Deze afspraken gelden voor de locatie Oosterkerk én omgeving. 6. De locatie is slecht gekozen vanwege de aanwezigheid van verschillende andere voorzieningen binnen 500 meter (o.a. basisschool, kleuter- en peuteropvang, opvang jongeren, diverse cafés, een seniorencomplex, buurthuis en enkele speelplekken). Kinderen worden hierdoor mogelijk geconfronteerd met de toekomstige bewoners De locatie wordt ontsloten aan de zijde van de Oostburgweg, door de bouw wordt er een binnentuin gecreëerd. Deze beslotenheid geeft een rustige woonomgeving, zowel voor de bewoners als omwonenden. Mensen die samen in een buurt wonen komen elkaar tegen. De bewoners van de Oosterkerk willen een goede buur zijn Tactus helpt hen daarbij d.m.v. goede woonondersteuning. Voor de bewoners van de Oosterkerk geldt dat zij hun woonrecht verspelen als zij overlast veroorzaken en zich niet gedragen, zoals opgenomen in de huisregels van het wooncomplex. 7

8 Tactus verplicht zich dan ook een andere verblijfsplaats te bieden aan deze bewoner. Voorafgaand aan de plaatsing is duidelijk of iemand zich kan houden aan de gedragsregels. Daarnaast dient aangegeven te worden dat de toekomstige bewoners een verleden hebben gehad met verslaving, niet een verleden van problemen met kinderen. 7. Er zal geen sprake zijn van wonen in juridische zin. Er is standaard medische controle, een bezoekersregeling met toezicht, een sleutelregeling, een periode waarin het complex gesloten wordt en parkeren voor artsen en verplegers. Daarmee is sprake van een kliniek of verzorgingscentrum, niet van bewoning Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van bewoners past een woonvoorziening onder de bestemming 'wonen' ofwel de bestemming 'maatschappelijk'. Indien niet nader omschreven is welke woonvormen (bijv. eengezinswoning) het betreft, kunnen ook minder traditionele woonvormen onder de bestemming wonen vallen. Om vast te stellen of sprake is van nagenoeg zelfstandig wonen toetst gemeente Enschede de woonvoorziening en het te leveren zorgaanbod aan het 'toetsings- en beoordelingskader bijzondere woonvormen als hulpmiddel in relatie tot de bestemming wonen', welke op 26 januari 2010 door het college van B&W van de gemeente Enschede is vastgesteld. Aan de hand van een globale vragenlijst kan op basis van het programma van eisen van de initiatiefnemer en de concrete gegevens een eerste globale beoordeling en weging plaatsvinden of in de concrete situatie sprake is van 'nagenoeg zelfstandige bewoning' of dat er gelet op het doel van de aanwezigheid van het personeel ín het complex, sprake is van bewoning met een overwegend verzorgend karakter dat strijdig is met de woonbestemming. De antwoorden op onderstaande onderwerpen zijn doorslaggevend om te kunnen bepalen of er sprake is van de bestemming wonen. Wanneer onderstaande items allen voorzien kunnen worden van een 'vinkje' dan is er sprake van de bestemming wonen: a. de bewoners beschikken in hun wooneenheid over een eigen kookgelegenheid, natte cel, slaapvertrek en woonkamer b. de wooneenheden hebben een eigen afsluitbare voordeur? c. een eventueel aanwezige kantoorruimte/behandelruimte is ondergeschikt aan de woonfunctie d. de begeleiding van de bewoners betreft ondersteuning voor de algemene dagelijkse levensbehoeften. Andere behandeling, bijvoorbeeld vanwege psychische of somatische problemen, ontvangen zij in het algemeen elders. e. er is geen sprake van een verplicht behandel- of begeleidingstraject, waarbij het wonen onderdeel van de behandeling is. f. de bewoners zijn niet verplicht om aan gemeenschappelijke activiteiten in de woonvoorziening deel te nemen. 8

9 g. Bewoners hebben regie over hun eigen wonen al dan niet met in een individueel begeleidingsplan vastgelegde randvoorwaarden. De aanwezigheid van het personeel ín het complex (zowel overdag als 's nachts) heeft als doel: 1. Bewoners te ondersteunen in het toezicht houden in en op het gebouw (huismeester). 2. Bewoners te begeleiden in het zelfstandig voeren van hun huishouden. 3. Bewoners op vraag te helpen bij persoonlijke zorg die nodig is. 4. De aanwezigheid is niet gericht op verplegen en/of behandelen van bewoners. De bestemming 'wonen' komt voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied nadrukkelijk naar voren als passende bestemming (het project voldoet aan alle criteria). De bewoners kunnen een volledig zelfstandig huishouden voeren, indien nodig is er voor ondersteuning in de dagelijkse levensbehoeften zorg aanwezig. De bewoners zijn uitbehandelde exverslaafden zonder verder verplicht behandel- of begeleidingstraject. De kantoorruimte is beperkt en ondergeschikt aan het wonen. 8. Het wettelijk voorgeschreven onderzoek volgens de Flora- en Faunawet is niet goed uitgevoerd. Met heeft volstaan met een quickscan in de winter, terwijl er duidelijk aanwijzingen zijn dat zich in de lente en zomer een hele andere situatie voordoet Ter aanvulling op het reeds uitgevoerde onderzoek naar de ecologische waarden in het plangebied heeft er aanvullend onderzoek plaatsgevonden in het voorjaar van Deze uitkomsten zijn verwerkt in de plantoelichting en leiden niet tot wijziging van het bestemmingsplan. 9. De term woonplek ten behoeve van mensen die een beschermde woonplek nodig hebben is in hoge mate misleidend. In het voortraject is gezegd dat het om de huisvesting van ex-verslaafden gaat. Deze term is tot op heden door de betrokken partijen niet juridisch duidelijk omschreven. De term ex-verslaafd is tevens misleidend, omdat deze mensen nog steeds verslaafd zijn aan vervangende middelen (bijvoorbeeld methadon) Verslaving is een vorm van afhankelijkheid. Deze wordt in Diagnostic and statistical manual of Mental Disorders omschreven als: een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt. Op het moment dat dit niet meer van toepassing is op een persoon, kun je niet meer spreken van een persoon die verslaafd is, dus ex-verslaafd. 9

10 Dit nieuwe gedrag wordt door therapie aangeleerd. Het kan daarbij zijn dat dit gedrag ondersteunt wordt door een medicijn, bv. In geval van een heroïneverslaafde Dit kan in Nederland alleen voorgeschreven worden door een arts. Hiermee moet er een lichamelijk probleem worden opgelost, dat zou methadon kunnen zijn. Het is een misvatting dat er enkel ex- heroïneverslaafden zullen worden gehuisvest. Het gaat om ex-verslaafden. Het gaat in deze om cliënten van Tactus die een behandelprogramma succesvol hebben doorlopen en waarbij ondersteuning wordt geboden om terugval in gebruik te voorkomen, door onder begeleiding en toezicht te wonen. Begeleiding wordt rondom de klok geboden om de stabiliteit die de cliënten hebben verkregen te handhaven. 10. Voor de Oosterkerk is een uitstekend alternatief voorhanden dat tevens goedkoper is: seniorenzorg en een ontmoetingscentrum voor bewoners. Dit plan past beter in de behoefte van de wijk en kan op steun rekenen van de directe omgeving In het verleden is bij de gemeente Enschede een initiatief binnengekomen om de Oosterkerk te gaan gebruiken voor kleinschalige woonvormen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Dit plan is door de initiatiefnemer echter niet verder geconcretiseerd, waarna het plan ook door de gemeente Enschede niet verder is meegenomen bij de herontwikkeling van de Oosterkerk. 11. Enkele weken na de koopovereenkomst voor de Oosterkerk werd richting de direct omwonenden al gesproken over planschade. Zoiets komt pas aan de orde als de plannen verwezenlijkt zijn Conform artikel 6.1 Wro bestaat de mogelijkheid om, zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, een aanvraag tot tegemoetkoming planschade in te dienen. 10

11 12. Er zijn geen vaststaande randvoorwaarden voor de beheersfase: hoe wordt er gehandeld als er zich problemen voordoen? Hoe denkt de gemeente de wijkbewoners te beschermen tegen de ex-verslaafden? Tactus en haar bewoners willen een goede buur zijn. Voor de bewoners van de Oosterkerk geldt dat zij hun woonrecht verspelen in deze woonvorm als zij zich niet gedragen, zoals opgenomen in de huisregels van het wooncomplex. Tactus verplicht zich dan ook om de misdragende bewoner een andere verblijfsplaats te bieden. De gedachte is dat de bewoners een nieuw leven opbouwen, een succes na streven, en juist niet in problemen raken. Als vooraf duidelijk is dat iemand zich niet wil of kan houden aan de gedragsregels is hij of zij niet welkom. Dan zal er een andere passende woonomgeving gezocht worden. Huisregels voor toekomstige bewoners van de Oosterkerk 1. In het appartementen complex en binnen een straal van 0,5 kilometer is niet toegestaan: o o o o het gebruik van drugs en alcohol het verhandelen van drugs of medicatie het verhandelen van gestolen goederen het veroorzaken van overlast in elke vorm dan ook 2. Verbale of fysieke agressie (of dreigen ermee) is niet toegestaan. 3. Het vernielen of stelen van goederen van: o o o personeel eigendommen bewoners van Tactus, Domijn of anderen is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel wordt er aangifte gedaan bij de politie. 4. Ten aanzien van het ontvangen van bezoek gelden de volgende regels: o u bent verantwoordelijk voor het gedrag van het bezoek o uw bezoek is alleen op uw appartement toegestaan. 5. In het kader van het verblijf in het appartementen complex worden tussen U en uw contactpersoon afspraken gemaakt die in een woonzorgplan worden vastgelegd en nageleefd. 6. Voorkom brandgevaar. 7. Wanneer bewoner zich niet begeleidbaar opstelt en er sprake is van overlast volgt uitzetting. Ten aanzien van de beheersfase heeft de gemeenteraad het Raamwerk Omgevingsbeheer vastgesteld als onderdeel van de nota van opvang naar wonen. Hierin staat expliciet beschreven over welke onderwerpen er afspraken worden gemaakt met de buurt en op welke wijze er met eventuele problemen en klachten wordt omgegaan. 11

12 13. Ondanks vele verzoeken zijn er geen duidelijke randvoorwaarden vastgesteld waarbinnen de opvang van ex-verslaafden in de gemeente Enschede is geregeld. In de brochure Van opvang naar wonen staan slechts criteria voor de vaststelling van geschikte locaties en deze zijn niet bindend Er gelden geen speciale randvoorwaarden bij de huisvesting van ex-verslaafden, de randvoorwaarden zijn gelijk aan andere te huisvesten groepen in het kader van Van opvang naar wonen ; daarbinnen wordt niet naar opvang- maar naar woonlocaties gezocht. Het gaat om de huisvesting van vooral éénpersoonshuishoudens met over het algemeen een laag inkomen (bijstandsniveau). Elke plek waar nu ook gewoond wordt is daarmee in principe geschikt. In het kader van het project wordt gezocht naar locaties waar ongeveer 24 mensen die begeleiding en ondersteuning krijgen vanuit een zorginstelling, samen gehuisvest kunnen worden. 14. Vermoeden is dat de huisvesting van ex-verslaafden in de Oosterkerk en de nieuwbouw uitgebreid gaat worden naar de appartementen aan de Oostburgweg 38 en 39 (welke zijn aangekocht door woningcorporatie Domijn). 8 De hoofdentree voor het plan Oosterkerk komt te liggen aan de weg tussen de panden Oostburgweg 36 en 38/39. Deze weg is onderdeel van de panden aan de Oostburgweg 38/39. Domijn heeft daarom het pand aan de Oostburgweg 38/39 aangekocht om de ontsluiting van het plan Oosterkerk goed en duurzaam te kunnen regelen. De bestemming en het gebruik van de appartementen blijven ongwijzigd. 15. De beslissing tot verbouw van de Oosterkerk is genomen buiten de gemeenteraad om. Een kleine, selecte groep belanghebbenden (Domijn, Tactus en de wethouder) hebben deze beslissing genomen. 11 De gemeenteraad heeft in onder andere de Programmabegroting 2008 de kaders gesteld voor de huisvesting van kwetsbare groepen. De uitwerking van het hierin gestelde in concrete projecten is aan het dagelijks bestuur. Bij dit project heeft de gemeenteraad middels de bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan alsnog de mogelijkheid om haar standpunt ten aanzien van de beoogde ontwikkeling kenbaar te maken. 12

13 16. Gesuggereerd wordt dat de Klankbordgroep Oosterkerk over zal gaan naar de Omgevingsbeheercommissie Oosterkerk. Dit is onjuist en betreft slechts de wens van de gemeente Enschede. 11 Het is de bedoeling van de gemeente dat er bij elke locatie een omgevingsbeheergroep in het leven wordt geroepen. De huidige leden van de klankbordgroep worden uitgenodigd zitting te nemen in deze omgevingsbeheergroep. 17. De beoogde situatie is in tegenspraak met de informatie die de gemeente Enschede heeft uitgegeven in haar folders over Van opvang naar wonen. Deze informatiefolders zijn vastgesteld door de gemeenteraad en dienen als zodanig ook uitgevoerd te worden. 11 In de nota van opvang naar wonen zijn locatiekeuzecriteria opgenomen, de zogenoemde 7 B s. Onder de B van Beheersbaar wordt o.a. gekeken naar de sociaal economische situatie in een buurt, de uitkomsten van de Leefbaarometer van het ministerie van VROM, de nabijheid van voorzieningen e.d. Per locatie wordt de omgeving in kaart gebracht en wordt door een werkgroep beoordeeld of die nabijheid moet leiden tot eventuele voorzorgsmaatregelen. Deze aanpak is ook voor het project Oosterkerk gevolgd. 18. De huisvesting van ex-verslaafden is slecht voor het imago van de wijk Velve- Lindenhof. Met name de jeugd heeft positieve voorbeelden nodig en niet nog meer negatieve voorbeelden Het beeld dat wordt opgeroepen IS alsof elke verslaafde een crimineel is, of het iemand is die niets van zijn leven maakt. Dit beeld is niet correct. Het begrip ex-verslaafd lijkt telkens verward te worden met een verslaafde, die vervolgens ook nog crimineel is.mensen die verslaafd zijn geweest en daar ook voor uitkomen en vervolgens laten zien hoe het ook kan, zouden ook als een positief voorbeeld gezien kunnen worden. Een wijk die compassie heeft met mensen, zeker van mensen die het leven positief willen oppakken ondanks tegenslag, krijgt hierdoor een positiever imago. Dat is de inzet. 13

14 19. Juist in Enschede en omgeving zijn duizenden bewoners de laatste jaren opgeschrikt door gevallen van ernstige criminaliteit van zogenaamde ex-verslaafden of mensen die genezen verklaard zijn. De overheid geeft steeds aan geschokt te zijn en dat een dergelijk incident nooit meer mag gebeuren. Vervolgens wordt overgegaan tot de orde van de dag. Talloze wetenschappelijke rapporten geven aan dat (ex- )verslaafden recidief zijn en terugkeren in hun oude patroon. Tot op heden hebben noch Tactus Verslavingszorg als de gemeente Enschede kans gezien de indruk weg te nemen waarom zo n groep mensen juist op dit moment in Velve-Lindenhof thuishoren. 186 Criminaliteit is gedrag dat de gemeente en Tactus afkeuren. Tactus neemt mensen in behandeling en begeleiding om de verslaving te stoppen en hen verder te begeleiden zodat negatieve gevolgen uitblijven. Daarnaast zijn de inspanningen en maatregelen van de gemeente in samenwerking met Tactus er mede op gericht om de overlast een halt toe te roepen. Zie onder ander de nota van opvang naar wonen. Voortschrijdend inzicht leert, voor de groep mensen die met verslaving in aanraking zijn geweest, dat een adequatere woonvoorziening helpt om negatief gedrag te stoppen. De opdracht om deze mensen een woonplek te geven geldt voor heel Enschede. 20. De plannen voor de Oosterkerk leiden tot waardevermindering van de panden in de omgeving. Door dergelijke plannen wordt de waardeontwikkeling zoals gecommuniceerd door de gemeente Enschede naar aanleiding van het woningverbeterplan in 2005 niet behaald. Als de plannen worden doorgezet moet de gemeente Enschede de waardevermindering en gedane investeringen volledig compenseren. 191 In artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening staan de bepalingen rondom planschade: Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van onder andere het bepaalde in een bestemmingsplan, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Een aanvraag om tegemoetkoming wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. 21. Er zijn veel middelen geïnvesteerd om de komst van de kinderopvang naar de lage Bothofstraat 301/303 mogelijk te maken. Door de betrokken partijen is juist specifiek gekozen voor Velve-Lindenhof en deze locatie. De beoogde herontwikkeling van de Oosterkerk en/of verplaatsing van de kinderopvang naar het hart van de wijk zijn dan ook niet gewenst. Betrokkenen voelen zich gepasseerd door de gemeente Enschede, omdat zowel over de herontwikkeling van de Oosterkerk als de verplaatsing naar het hart van de wijk geen communicatie heeft plaatsgevonden

15 Voor de eerste bewonersbijeenkomst op 23 januari 2008 voor omwonenden is ook Kidsstop uitgenodigd. Kidsstop was niet aanwezig. Tactus heeft hieraan vooraf contact gehad met de kinderopvang. Zij hadden geen bezwaar. Tegen de tijd dat de Tactusvoorziening open zou gaan, zou er weer contact gezocht worden om gegevens uit te wisselen en om verder kennis te maken. Ook is Kidsstop voor de klankbordgroep uitgenodigd, maar heeft geen zitting genomen in de klankbordgroep. Er is een brief uitgegaan (februari 2009) namens wethouder Ed Wallinga naar alle wijkbewoners, ook naar Kidsstop. Kidsstop is kort kort voor de eerste informatieavond voor bewoners geïnformeerd door de gemeente en Tactus. Daarna is Kidsstop in de beginfase verschillende keren uitgenodigd voor bijeenkomsten en voor de klankbordgroep. Nadien heeft de gemeente onvoldoende uit eigen beweging contact gezocht en gehouden met Kidsstop. Dit geldt ook voor het traject Hart van de Wijk. Inmiddels heeft de gemeente samen met de Woonplaats, die samen met Ons Huis het Hart van de wijk gaat realiseren, de communicatie met Kidsstop hervat. 22. Het verkopen of verstrekken van drugs, waaronder ook het middel methadon valt, is wettelijk niet toegestaan binnen een straal van 250 meter van een onderwijsinstelling. 232 Er is geen wet die dit niet toestaat. Bij de vestiging van koffieshops wordt aangeraden een straal van 250 meter vanaf een onderwijsinstelling aan te houden, of andere maatregelen om te zorgen dat jongeren geen soft-drugs kopen en/of hiermee in aanraking komen. Het middel methadon kan gewoon door apothekers worden verstrekt en dat gebeurd soms ook al. 23. Van een juiste spreiding van zorginstellingen voor verslaafden over de stad is geen sprake. In de naastgelegen wijken Stokhorst of Het Wooldrik is geen enkele zorginstelling gehuisvest, evenals in meerdere andere stadsdelen Een van de opdrachten bij het project van opvang naar wonen is te zorgen voor een goede spreiding van woonvoorzieningen in Enschede. Daarom is eerst geïnventariseerd waar nu al bijzondere groepen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar wonen. Uit die inventarisatie blijkt dat er in het Wooldrik geen bijzondere groepen wonen, het percentage bijzondere bewoners in Stokhorst is 0,2% en in de Velve Lindehof 0,1%. Er zijn buurten waarbij het percentage fors hoger ligt, in de Bothoven is dat bijvoorbeeld 4,8%, daarom komt deze buurt ook niet in aanmerking voor uitbreiding van woonvoorzieningen. 15

16 24. De beoogde ontwikkeling is voortzetting van het oogkleppenbeleid van Tactus. Het gezamenlijk huisvesten van ex-verslaafden leidt niet tot het gewenste resultaat omdat de onderlinge beïnvloeding te groot is. Daarnaast is de komst van de ex-verslaafden een bedreiging voor sociaal zwakkeren in de omgeving, die middels de aanpak van Tactus gemakkelijk in aanraking komen met verslavende middelen. Doordat de gemeente Enschede geen goed beeld heeft van de misstanden op dit vlak blijft door de huidige werkwijze het aantal verslaafden en de daaraan gerelateerde criminaliteit in Enschede toenemen. De aanpak leidt ook tot verlaging van de drempel tot heroïnegebruik en zal voor de Oosterkerk leiden tot een aanzuigende werking van dealers en verslaafden. 233 De mensen zullen individueel gehuisvest zijn. Tactus neemt mensen in behandeling en begeleiding om de verslaving te stoppen en hen verder te begeleiden zodat negatieve gevolgen uitblijven.er zullen mensen komen te wonen die verslaafd zijn geweest, dat zijn niet alleen mensen die heroïneverslaafd zijn geweest. 16

Werkplan drugsbeleid 2006-2010, Stadsdeel Zuidoost conceptversie 12 september 2006

Werkplan drugsbeleid 2006-2010, Stadsdeel Zuidoost conceptversie 12 september 2006 Werkplan drugsbeleid 2006-2010, Stadsdeel Zuidoost conceptversie 12 september 2006 I Inleidende woorden Voor u ligt het werkplan Drugsbeleid 2006-2010 van het stadsdeel Zuidoost. In het plan worden de

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg

Plan van Aanpak Veelplegers. Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Plan van Aanpak Veelplegers Voorstel voor een begeleide terugkeer van veelplegers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg Platform Kocon Katwijk, 26 september 2005 Voorwoord Dit Plan van Aanpak richt zich

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem

Nota van B&W. Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Nota van B&W Onderwerp Beleidsvisie harddrugsverslaving gemeente Haarlem Portefeuille H. van der Molen Auteur Dhr. G. Spijker Telefoon 5115584 E-mail: gspijker@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. 2007/449 Bijlage

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem

Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem Veelgestelde vragen en antwoorden woonzorgvoorziening Beschermd Wonen IrisZorg Groningensingel Arnhem. aanleiding De gemeente

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2013

Beleidsregels Wmo 2013 Beleidsregels Wmo 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Eigen verantwoordelijkheid...3 1.2 Mantelzorgers en vrijwilligers...4 1.3 Nieuwe wetgeving...3 2. Beoordeling van de te bereiken resultaten...4

Nadere informatie

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf

Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf 15524\2526 Wat ik zelf kan, dat wil ik zelf Een onderzoek naar het verstrekken van hulpmiddelen Wmo April 2013 2 - Inhoudsopgave pag. Voorwoord 5 1. Analyse en aanbevelingen 1.1 Inleiding 6 1.2 Beleid

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Chapeau. Leidraad Woonkringen. wonen met ruggensteun. Woonkringen

Chapeau. Leidraad Woonkringen. wonen met ruggensteun. Woonkringen Chapeau Woonkringen wonen met ruggensteun Leidraad Woonkringen Leidraad bij het tot stand brengen en inrichten van projecten voor zelfstandig wonen met begeleiding Stichting Chapeau Woonkringen Statutair

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp...

Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4. Hoofdstuk 2 Procedure... 8. Hoofdstuk 3 Beoordeling aanspraak... 12. Hoofdstuk 4 Gebruikelijke hulp... Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Wat wordt van burgers verwacht... 6 Zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving... 6 Verantwoordelijk tot indicatie

Nadere informatie

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012

Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke ondersteuning Gemeente Roermond 2012 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 6 - Inleiding 6 - Eigen verantwoordelijkheid.. 6 - Mantelzorgers en vrijwilligers... 7 - Het gesprek.

Nadere informatie

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL

VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL VERSTREKKINGENBOEK WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) GEMEENTE ROOSENDAAL Versie : november 2007 Afdeling : Sociale Zaken Steller : Kees-Willem Bruggeman Mede-adviseurs : Iris Kunnen, Ad Ravestein

Nadere informatie

HKPD Verslavingszorg in breder verband

HKPD Verslavingszorg in breder verband HKPD Verslavingszorg in breder verband Onderzoek naar de aansturing van verslavingszorg in Vlissingen Rekenkamercommissie Vlissingen Colofon Uitgebracht door: Informatie: Rekenkamercommissie Vlissingen

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Uitwerking plan van aanpak eerste opvang van dak- en thuislozen en verslaafden Reg.nummer: STZ/2013/56083

Raadsstuk. Onderwerp: Uitwerking plan van aanpak eerste opvang van dak- en thuislozen en verslaafden Reg.nummer: STZ/2013/56083 Raadsstuk Onderwerp: Uitwerking plan van aanpak eerste opvang van dak- en thuislozen en verslaafden Reg.nummer: STZ/2013/56083 1. Inleiding De gemeente is vanuit de Wet maatschappelijke opvang (Wmo) verantwoordelijk

Nadere informatie

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Algemeen

Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Algemeen Toelichting Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Algemeen Achtergrond Voor u ligt de Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015. Gelet op de Peelsamenwerking 6.1 is deze

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012

Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Beleidsregels WMO 2012 Krimpen aan den IJssel mei 2012 Pagina 1 van 37 Pagina 2 van 37 Inhoudsopgave Pagina INLEIDING 5 HOOFDSTUK 1. COMPENSATIEBEGINSEL EN VERSTREKKINGEN 1.1. Compensatiebeginsel 7 1.2.

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam 28 november 2008 08UIT14201 18 november 2008 010-2191833 Geachte dames, heren,

gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam 28 november 2008 08UIT14201 18 november 2008 010-2191833 Geachte dames, heren, gemeente Schiedam Aan de gemeenteraad van Schiedam Burgemeester en wethouders Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 1111 F 010 246 53 51 W www.schiedam.nl UW

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

CONCEPT TOELICHTING OP DE VERORDENING

CONCEPT TOELICHTING OP DE VERORDENING CONCEPT TOELICHTING OP DE VERORDENING Toelichting op de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Kerkrade 2012 Inleiding De voorliggende conceptverordening voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Toelichting op Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 ALGEMENE TOELICHTING Opdracht Wmo2015 aan de gemeente Op 18 juli 2014 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 gepubliceerd

Nadere informatie

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan bedrijventerrein Nieuw Schaik Gemeente Leerdam Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling Maart 2011 Inleiding De gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 023 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering, de Wet op de rechterlijke organisatie en het voorstel voor een

Nadere informatie

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL

EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL EVALUATIE COFFEESHOPBELEID GEMEENTE DELFZIJL B. Bieleman R. Nijkamp R. Voogd Evaluatie coffeeshopbeleid gemeente Delfzijl September 2013 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie