Bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 herziening 4 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 herziening 4 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Velve-Lindenhof 2005 herziening 4 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen [geanonimiseerde versie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens] Gemeente Enschede Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen April 2010

2 OVERZICHT NAAR VOREN GEBRACHTE (INGEDIENDE) ZIENSWIJZEN MET BETREKKING TOT HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN VELVE-LINDENHOF 2005 HERZIENING 4. Bestemmingsplan / Locatie : (delen van de percelen aan de) Oostburgweg Dossiernummer : BWT Het ontwerp-bestemmingsplan "Velve-Lindenhof 2005 herziening 4" heeft van 11 februari 2010 tot en met 24 maart 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. De ter visie legging van dit bestemmingsplan is van te voren aangekondigd in het plaatselijke Huis-aan-Huis blad en de Staatscourant. Gedurende de periode van ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn door onderstaanden zienswijzen ingediend. Eén zienswijze was vanwege het handschrift niet te herleiden tot een persoon of adres en is om die reden nietontvankelijk verklaard. 1 tot en met 234 [ ] 2

3 3

4 OVERZICHT INHOUDELIJKE PUNTEN UIT ZIENSWIJZEN 1. De gemeente Enschede heeft een overval-tactiek toegepast, mede door slechte communicatie, foutieve informatie en beperkte inspraak maart 2007 stond volgens een advertentie in de Huis aan Huis de Oosterkerk te koop. Tactus en Domijn vonden dit een interessante locatie voor de vestiging van een hostel, ook vanwege het geldende bestemmingsplan: maatschappelijke doeleinden. 12 april 2007 is hierover met een deel van de wijkraad vertrouwelijk gesproken. Men is niet direct negatief (informatie is nog te summier). Tactus en Domijn gaan zich verder oriënteren. Begin september 2007 was er een vertrouwelijk overleg tussen Tactus en de wijkraad. Naar aanleiding hiervan wilde Tactus onderzoeken of hier een voorziening kan komen voor exverslaafden i.p.v. verslaafde mensen, zoals eerder ook een optie was. 4 oktober 2007 was er overleg met de wijkraad over het naar buiten gaan met het bericht. Domijn is op dat moment voornemens de kerk aan te kopen en mogelijk naastgelegen panden als deze nodig zijn voor het plan. Men tekent nog (drie ontwerpschetsen). Tactus is tegemoet gekomen aan de kritische geluiden van de wijkraad en zal de voorziening richten op het huisvesten van mensen die niet meer gebruiken en steun nodig hebben bij het abstinent blijven. Er hoeven geen middelen gescoord te worden, daardoor verwacht Tactus geen overlast voor de buurt. 30 november 2007 is de stedenbouwkundige impressie met alternatieven gereed, ambtelijk wordt een B&W-voorstel voorbereid. 15 januari 2008 behandeling in het college, waarbij het voorstel is aangenomen. Besluit blijft één week vertrouwelijk om eerst de wijkraad en omwonenden te kunnen informeren. De uitnodigingsbrief aan direct omwonenden wordt 16 januari 2008 bezorgd. 22 januari 2008 stelt het college de brief vast die hierover ter informatie aan de raad wordt gezonden; 23 januari 2008 gaat een persbericht uit. 23 januari 2008 worden wijkraad en direct omwonenden geïnformeerd. Domijn is op dat moment nog in gesprek met enkele omwonenden over de aankoop van hun woning, panden moeten nog getaxeerd worden, daardoor kan deze informatie nog niet naar buiten. 28 januari 2008 heeft de directie van Domijn een gesprek met de voorzitter van de wijkraad. Hij spreekt zijn zorgen uit voor de toekomst: nu goede afspraken is één, deze in de toekomst handhaven zal aandacht nodig hebben. Dit gesprek wordt door Domijn prettig en constructief genoemd. 7 februari 2008 vergadering van de wijkraad, Tactus en Domijn zijn hierbij op verzoek van de wijkraad aanwezig om een toelichting te geven op de plannen. De gemeente is uiteraard ook aanwezig via het stadsdeelmanagement. 12 februari 2008 vergadering van de raadscommissie. De brief van het college van 22 januari staat geagendeerd. Voor de vergadering wordt een wandeling langs het Oosterkerkje gemaakt. De vergadering wordt druk bezocht door wijkbewoners. De krant besteedt er opnieuw- ruimschoots aandacht aan. 4

5 Resumerend: Binnen drie weken is de wijkraad geïnformeerd. Tussen het eerste informatiemoment en het moment van besluitvorming in B&W hebben meerdere overleggen plaatsgevonden. Een deel van de informatie kon niet naar buiten in verband met onderhandelingen over aankoop woningen en dergelijke. Over het collegebesluit is eerst met de wijkraad en omwonenden gecommuniceerd, daarna met de gemeenteraad en de wijk (via de media). Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat de eerste kring van omwonenden die geïnformeerd was mogelijk te klein is bepaald. 2. De aanpak van de gemeente Enschede rondom dit project is afgekeurd door twee opeenvolgende ministers Minister Vogelaar kwam in februari 2008 op bezoek, de informatie was toen net aan direct omwonenden gecommuniceerd. Belangrijkste kritiekpunt was de beperkte kring waarmee tot dan toe gecommuniceerd was. Dat geeft de minister ook aan. Om aan deze kritiek tegemoet te komen wordt een nieuw informatietraject gestart, en een klankbordgroep in het leven geroepen. De wijkraad wordt uitgenodigd deel te nemen aan een werkbezoek aan Groningen. In overleg met de wijkraad en de klankbordgroep wordt een informatiebrief voor de wijk opgesteld. Nadat overeenstemming is bereikt over de informatie, kan deze brief uit aan alle 3500 adressen in Velve Lindenhof. Er worden drie inloopmomenten georganiseerd, een beperkt aantal mensen maakt hier gebruik van. Februari 2009 en februari 2010 brengt minister van der Laan een bezoek aan de wijk. Hij roept op tot een open gesprek tussen gemeente, initiatiefnemers en de buurt. De eerste bijeenkomst hier uitvoortkomend heeft op 14 april 2010 plaatsgevonden, een tweede bijeenkomst volgt in mei Beide Ministers hebben het project zelf niet afgekeurd, ze hebben wel opgeroepen tot een ander of herstart van het communicatietraject. 3. Velve-Lindenhof is de enige Vogelaarwijk in Enschede en zou als zodanig vrijgesteld moeten worden van de vestiging van dergelijke voorzieningen. Andere wijken hebben wel een dergelijke vrijstelling, mede op basis van de aanwezigheid van bijzondere groepen ; onduidelijk is wat hieronder wordt verstaan

6 Er is een inventarisatie gemaakt van locaties voor maatschappelijke opvang, beschermd- en begeleid wonen. Per buurt is daarbij in kaart gebracht welk percentage van de bewoners tussen de jaar gerekend kan worden tot de bijzondere groepen. Onder bijzondere groepen worden bewoners gerekend die niet in staat zijn zelfstandig of op eigen kracht adequate woonruimte te vinden en te behouden en die bovendien professionele ondersteuning ontvangen van een hulpverleningsinstelling: Mensen die gebruik maken van maatschappelijke opvang (dak- en thuislozen, mensen met een verslaving, psychiatrische stoornis, vaak is er sprake van multiproblematiek). Mensen met een psychiatrische stoornis, gedragsstoornis en/of persoonlijkheidsstoornissen (singleproblematiek). Mensen met een (licht) verstandelijke beperking. De leeftijdsgrens jaar is gekozen omdat de te vestigen cliënten eveneens tussen de 18 en 60 jaar zijn. Er zijn buurten waarbij het percentage bijzondere bewoners (ruim) hoger is dan 2%, deze zijn aangemerkt als rode buurten. In Velve Lindenhof ligt het percentage op 0,1%. 4. Velve-Lindenhof staat al op zijn kop door sloop en renovatie en heeft de afgelopen tien jaar vele problemen over zich heen gekregen. Het is de bedoeling om de wijk op te krikken en niet terug te laten vallen in onrust en overlast. Rust in de wijk is gewenst De wijk is momenteel in verandering, een groot deel van de woningen in het sociaalmaatschappelijk zwakste deel van de wijk is al gesloopt. Sociaal gezien wordt er hard gewerkt aan het verhogen van de weerbaarheid van de wijkbewoners die als kwetsbaar zijn gekenschetst. In 2012 zal de wijk er dan ook fysiek en sociaal anders uitzien. In de zo genoemde rood- en grijsbouw, Leeghwaterstraat e.o. en Snelliustraat zijn dan circa 300 woningen nieuw gebouwd en enkele tientallen gerenoveerd. Daarnaast is op het Lage Bothofterrein gesloopt en deels nieuw gebouwd. Het voorzieningencluster Hart van de Wijk, waar naar alle waarschijnlijkheid de openbare basisschool De Lipper en kinderopvang naartoe zullen verhuizen, zal volgens de huidige planning in 2012 gereed zijn. De voorbereidingen voor de realisatie van de 17 appartementen in het kerkgebouw en op het naastgelegen terrein door woningcorporatie Domijn nemen de nodige tijd in beslag. Naar verwachting zal de voorziening niet eerder dan 2012 klaar zijn. Naar verwachting is de wijk dan al zover ingericht dat de beoogde doelgroep zonder problemen aan kan sluiten in de wijk. Tactus is de beoogde huurder en zal hier cliënten plaatsen die een behandelprogramma met goed gevolg hebben doorlopen, die toe zijn aan zo zelfstandig mogelijk wonen en het opnieuw inrichten van hun leven (bijvoorbeeld met activiteiten gericht op arbeidsparticipatie). Deze bewoners zijn voornemens hun leven zonder gebruik van middelen verder vorm te geven, zij werken aan een genormaliseerd leven. Tactus heeft aangegeven zich in te willen spannen een goede buur te zijn, zij wil een positieve bijdrage aan de buurt leveren. Onrust en overlast liggen niet in de lijn der verwachting. 6

7 Het is vastgesteld beleid om met de komst van welke kwetsbare groep dan ook, met de wijkbewoners voorafgaand aan de komst van de beoogde doelgroep harde afspraken te maken over omgevingsbeheer en aanpak van overlast als deze zich onverhoopt zou voordoen. Dat zal ook in deze situatie gebeuren. 5. Ondanks dat de coffeeshops uit de wijk zijn verdwenen wordt er op straat en achter de voordeuren nog wel gedeald. De komst van ex-verslaafden is dan niet erg bevordelijk De politie geeft aan dat de wijk Velve-Lindenhof momenteel een wijk is die gemiddeld ligt wat betreft drugsdealen in de wijk in vergeljiking met andere wijken in Enschede. Er zijn wel enkele plekken in de wijk waar extra aandacht voor is in verband met drugspanden, maar deze plekken liggen echter niet in de directe omgeving van de Oosterkerk. Het voormalige Livioterrein, door bewoners wel het poepveldje genoemd, is een plek waar relatief gezien, vaker wordt gedeald vanuit auto s. Dit is een aandachtspunt voor de politie en met de komst van de beoogde doelgroep moet hier aandacht aan worden geschonken. Het is echter niet van dien aard dat de beoogde doelgroep hier negatieve gevolgen van zal ondervinden. Het is bovendien vastgesteld beleid dat er bij elke kwetsbare groep die wordt gehuisvest vooraf veiligheidsafspraken met de politie worden gemaakt, ook in samenspraak met wijkbewoners. Deze afspraken gelden voor de locatie Oosterkerk én omgeving. 6. De locatie is slecht gekozen vanwege de aanwezigheid van verschillende andere voorzieningen binnen 500 meter (o.a. basisschool, kleuter- en peuteropvang, opvang jongeren, diverse cafés, een seniorencomplex, buurthuis en enkele speelplekken). Kinderen worden hierdoor mogelijk geconfronteerd met de toekomstige bewoners De locatie wordt ontsloten aan de zijde van de Oostburgweg, door de bouw wordt er een binnentuin gecreëerd. Deze beslotenheid geeft een rustige woonomgeving, zowel voor de bewoners als omwonenden. Mensen die samen in een buurt wonen komen elkaar tegen. De bewoners van de Oosterkerk willen een goede buur zijn Tactus helpt hen daarbij d.m.v. goede woonondersteuning. Voor de bewoners van de Oosterkerk geldt dat zij hun woonrecht verspelen als zij overlast veroorzaken en zich niet gedragen, zoals opgenomen in de huisregels van het wooncomplex. 7

8 Tactus verplicht zich dan ook een andere verblijfsplaats te bieden aan deze bewoner. Voorafgaand aan de plaatsing is duidelijk of iemand zich kan houden aan de gedragsregels. Daarnaast dient aangegeven te worden dat de toekomstige bewoners een verleden hebben gehad met verslaving, niet een verleden van problemen met kinderen. 7. Er zal geen sprake zijn van wonen in juridische zin. Er is standaard medische controle, een bezoekersregeling met toezicht, een sleutelregeling, een periode waarin het complex gesloten wordt en parkeren voor artsen en verplegers. Daarmee is sprake van een kliniek of verzorgingscentrum, niet van bewoning Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid van bewoners past een woonvoorziening onder de bestemming 'wonen' ofwel de bestemming 'maatschappelijk'. Indien niet nader omschreven is welke woonvormen (bijv. eengezinswoning) het betreft, kunnen ook minder traditionele woonvormen onder de bestemming wonen vallen. Om vast te stellen of sprake is van nagenoeg zelfstandig wonen toetst gemeente Enschede de woonvoorziening en het te leveren zorgaanbod aan het 'toetsings- en beoordelingskader bijzondere woonvormen als hulpmiddel in relatie tot de bestemming wonen', welke op 26 januari 2010 door het college van B&W van de gemeente Enschede is vastgesteld. Aan de hand van een globale vragenlijst kan op basis van het programma van eisen van de initiatiefnemer en de concrete gegevens een eerste globale beoordeling en weging plaatsvinden of in de concrete situatie sprake is van 'nagenoeg zelfstandige bewoning' of dat er gelet op het doel van de aanwezigheid van het personeel ín het complex, sprake is van bewoning met een overwegend verzorgend karakter dat strijdig is met de woonbestemming. De antwoorden op onderstaande onderwerpen zijn doorslaggevend om te kunnen bepalen of er sprake is van de bestemming wonen. Wanneer onderstaande items allen voorzien kunnen worden van een 'vinkje' dan is er sprake van de bestemming wonen: a. de bewoners beschikken in hun wooneenheid over een eigen kookgelegenheid, natte cel, slaapvertrek en woonkamer b. de wooneenheden hebben een eigen afsluitbare voordeur? c. een eventueel aanwezige kantoorruimte/behandelruimte is ondergeschikt aan de woonfunctie d. de begeleiding van de bewoners betreft ondersteuning voor de algemene dagelijkse levensbehoeften. Andere behandeling, bijvoorbeeld vanwege psychische of somatische problemen, ontvangen zij in het algemeen elders. e. er is geen sprake van een verplicht behandel- of begeleidingstraject, waarbij het wonen onderdeel van de behandeling is. f. de bewoners zijn niet verplicht om aan gemeenschappelijke activiteiten in de woonvoorziening deel te nemen. 8

9 g. Bewoners hebben regie over hun eigen wonen al dan niet met in een individueel begeleidingsplan vastgelegde randvoorwaarden. De aanwezigheid van het personeel ín het complex (zowel overdag als 's nachts) heeft als doel: 1. Bewoners te ondersteunen in het toezicht houden in en op het gebouw (huismeester). 2. Bewoners te begeleiden in het zelfstandig voeren van hun huishouden. 3. Bewoners op vraag te helpen bij persoonlijke zorg die nodig is. 4. De aanwezigheid is niet gericht op verplegen en/of behandelen van bewoners. De bestemming 'wonen' komt voor de beoogde ontwikkeling in het plangebied nadrukkelijk naar voren als passende bestemming (het project voldoet aan alle criteria). De bewoners kunnen een volledig zelfstandig huishouden voeren, indien nodig is er voor ondersteuning in de dagelijkse levensbehoeften zorg aanwezig. De bewoners zijn uitbehandelde exverslaafden zonder verder verplicht behandel- of begeleidingstraject. De kantoorruimte is beperkt en ondergeschikt aan het wonen. 8. Het wettelijk voorgeschreven onderzoek volgens de Flora- en Faunawet is niet goed uitgevoerd. Met heeft volstaan met een quickscan in de winter, terwijl er duidelijk aanwijzingen zijn dat zich in de lente en zomer een hele andere situatie voordoet Ter aanvulling op het reeds uitgevoerde onderzoek naar de ecologische waarden in het plangebied heeft er aanvullend onderzoek plaatsgevonden in het voorjaar van Deze uitkomsten zijn verwerkt in de plantoelichting en leiden niet tot wijziging van het bestemmingsplan. 9. De term woonplek ten behoeve van mensen die een beschermde woonplek nodig hebben is in hoge mate misleidend. In het voortraject is gezegd dat het om de huisvesting van ex-verslaafden gaat. Deze term is tot op heden door de betrokken partijen niet juridisch duidelijk omschreven. De term ex-verslaafd is tevens misleidend, omdat deze mensen nog steeds verslaafd zijn aan vervangende middelen (bijvoorbeeld methadon) Verslaving is een vorm van afhankelijkheid. Deze wordt in Diagnostic and statistical manual of Mental Disorders omschreven als: een patroon van onaangepast gebruik van een middel dat significante beperkingen of lijden veroorzaakt. Op het moment dat dit niet meer van toepassing is op een persoon, kun je niet meer spreken van een persoon die verslaafd is, dus ex-verslaafd. 9

10 Dit nieuwe gedrag wordt door therapie aangeleerd. Het kan daarbij zijn dat dit gedrag ondersteunt wordt door een medicijn, bv. In geval van een heroïneverslaafde Dit kan in Nederland alleen voorgeschreven worden door een arts. Hiermee moet er een lichamelijk probleem worden opgelost, dat zou methadon kunnen zijn. Het is een misvatting dat er enkel ex- heroïneverslaafden zullen worden gehuisvest. Het gaat om ex-verslaafden. Het gaat in deze om cliënten van Tactus die een behandelprogramma succesvol hebben doorlopen en waarbij ondersteuning wordt geboden om terugval in gebruik te voorkomen, door onder begeleiding en toezicht te wonen. Begeleiding wordt rondom de klok geboden om de stabiliteit die de cliënten hebben verkregen te handhaven. 10. Voor de Oosterkerk is een uitstekend alternatief voorhanden dat tevens goedkoper is: seniorenzorg en een ontmoetingscentrum voor bewoners. Dit plan past beter in de behoefte van de wijk en kan op steun rekenen van de directe omgeving In het verleden is bij de gemeente Enschede een initiatief binnengekomen om de Oosterkerk te gaan gebruiken voor kleinschalige woonvormen voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Dit plan is door de initiatiefnemer echter niet verder geconcretiseerd, waarna het plan ook door de gemeente Enschede niet verder is meegenomen bij de herontwikkeling van de Oosterkerk. 11. Enkele weken na de koopovereenkomst voor de Oosterkerk werd richting de direct omwonenden al gesproken over planschade. Zoiets komt pas aan de orde als de plannen verwezenlijkt zijn Conform artikel 6.1 Wro bestaat de mogelijkheid om, zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, een aanvraag tot tegemoetkoming planschade in te dienen. 10

11 12. Er zijn geen vaststaande randvoorwaarden voor de beheersfase: hoe wordt er gehandeld als er zich problemen voordoen? Hoe denkt de gemeente de wijkbewoners te beschermen tegen de ex-verslaafden? Tactus en haar bewoners willen een goede buur zijn. Voor de bewoners van de Oosterkerk geldt dat zij hun woonrecht verspelen in deze woonvorm als zij zich niet gedragen, zoals opgenomen in de huisregels van het wooncomplex. Tactus verplicht zich dan ook om de misdragende bewoner een andere verblijfsplaats te bieden. De gedachte is dat de bewoners een nieuw leven opbouwen, een succes na streven, en juist niet in problemen raken. Als vooraf duidelijk is dat iemand zich niet wil of kan houden aan de gedragsregels is hij of zij niet welkom. Dan zal er een andere passende woonomgeving gezocht worden. Huisregels voor toekomstige bewoners van de Oosterkerk 1. In het appartementen complex en binnen een straal van 0,5 kilometer is niet toegestaan: o o o o het gebruik van drugs en alcohol het verhandelen van drugs of medicatie het verhandelen van gestolen goederen het veroorzaken van overlast in elke vorm dan ook 2. Verbale of fysieke agressie (of dreigen ermee) is niet toegestaan. 3. Het vernielen of stelen van goederen van: o o o personeel eigendommen bewoners van Tactus, Domijn of anderen is niet toegestaan. Bij overtreding van deze regel wordt er aangifte gedaan bij de politie. 4. Ten aanzien van het ontvangen van bezoek gelden de volgende regels: o u bent verantwoordelijk voor het gedrag van het bezoek o uw bezoek is alleen op uw appartement toegestaan. 5. In het kader van het verblijf in het appartementen complex worden tussen U en uw contactpersoon afspraken gemaakt die in een woonzorgplan worden vastgelegd en nageleefd. 6. Voorkom brandgevaar. 7. Wanneer bewoner zich niet begeleidbaar opstelt en er sprake is van overlast volgt uitzetting. Ten aanzien van de beheersfase heeft de gemeenteraad het Raamwerk Omgevingsbeheer vastgesteld als onderdeel van de nota van opvang naar wonen. Hierin staat expliciet beschreven over welke onderwerpen er afspraken worden gemaakt met de buurt en op welke wijze er met eventuele problemen en klachten wordt omgegaan. 11

12 13. Ondanks vele verzoeken zijn er geen duidelijke randvoorwaarden vastgesteld waarbinnen de opvang van ex-verslaafden in de gemeente Enschede is geregeld. In de brochure Van opvang naar wonen staan slechts criteria voor de vaststelling van geschikte locaties en deze zijn niet bindend Er gelden geen speciale randvoorwaarden bij de huisvesting van ex-verslaafden, de randvoorwaarden zijn gelijk aan andere te huisvesten groepen in het kader van Van opvang naar wonen ; daarbinnen wordt niet naar opvang- maar naar woonlocaties gezocht. Het gaat om de huisvesting van vooral éénpersoonshuishoudens met over het algemeen een laag inkomen (bijstandsniveau). Elke plek waar nu ook gewoond wordt is daarmee in principe geschikt. In het kader van het project wordt gezocht naar locaties waar ongeveer 24 mensen die begeleiding en ondersteuning krijgen vanuit een zorginstelling, samen gehuisvest kunnen worden. 14. Vermoeden is dat de huisvesting van ex-verslaafden in de Oosterkerk en de nieuwbouw uitgebreid gaat worden naar de appartementen aan de Oostburgweg 38 en 39 (welke zijn aangekocht door woningcorporatie Domijn). 8 De hoofdentree voor het plan Oosterkerk komt te liggen aan de weg tussen de panden Oostburgweg 36 en 38/39. Deze weg is onderdeel van de panden aan de Oostburgweg 38/39. Domijn heeft daarom het pand aan de Oostburgweg 38/39 aangekocht om de ontsluiting van het plan Oosterkerk goed en duurzaam te kunnen regelen. De bestemming en het gebruik van de appartementen blijven ongwijzigd. 15. De beslissing tot verbouw van de Oosterkerk is genomen buiten de gemeenteraad om. Een kleine, selecte groep belanghebbenden (Domijn, Tactus en de wethouder) hebben deze beslissing genomen. 11 De gemeenteraad heeft in onder andere de Programmabegroting 2008 de kaders gesteld voor de huisvesting van kwetsbare groepen. De uitwerking van het hierin gestelde in concrete projecten is aan het dagelijks bestuur. Bij dit project heeft de gemeenteraad middels de bevoegdheid tot vaststelling van het bestemmingsplan alsnog de mogelijkheid om haar standpunt ten aanzien van de beoogde ontwikkeling kenbaar te maken. 12

13 16. Gesuggereerd wordt dat de Klankbordgroep Oosterkerk over zal gaan naar de Omgevingsbeheercommissie Oosterkerk. Dit is onjuist en betreft slechts de wens van de gemeente Enschede. 11 Het is de bedoeling van de gemeente dat er bij elke locatie een omgevingsbeheergroep in het leven wordt geroepen. De huidige leden van de klankbordgroep worden uitgenodigd zitting te nemen in deze omgevingsbeheergroep. 17. De beoogde situatie is in tegenspraak met de informatie die de gemeente Enschede heeft uitgegeven in haar folders over Van opvang naar wonen. Deze informatiefolders zijn vastgesteld door de gemeenteraad en dienen als zodanig ook uitgevoerd te worden. 11 In de nota van opvang naar wonen zijn locatiekeuzecriteria opgenomen, de zogenoemde 7 B s. Onder de B van Beheersbaar wordt o.a. gekeken naar de sociaal economische situatie in een buurt, de uitkomsten van de Leefbaarometer van het ministerie van VROM, de nabijheid van voorzieningen e.d. Per locatie wordt de omgeving in kaart gebracht en wordt door een werkgroep beoordeeld of die nabijheid moet leiden tot eventuele voorzorgsmaatregelen. Deze aanpak is ook voor het project Oosterkerk gevolgd. 18. De huisvesting van ex-verslaafden is slecht voor het imago van de wijk Velve- Lindenhof. Met name de jeugd heeft positieve voorbeelden nodig en niet nog meer negatieve voorbeelden Het beeld dat wordt opgeroepen IS alsof elke verslaafde een crimineel is, of het iemand is die niets van zijn leven maakt. Dit beeld is niet correct. Het begrip ex-verslaafd lijkt telkens verward te worden met een verslaafde, die vervolgens ook nog crimineel is.mensen die verslaafd zijn geweest en daar ook voor uitkomen en vervolgens laten zien hoe het ook kan, zouden ook als een positief voorbeeld gezien kunnen worden. Een wijk die compassie heeft met mensen, zeker van mensen die het leven positief willen oppakken ondanks tegenslag, krijgt hierdoor een positiever imago. Dat is de inzet. 13

14 19. Juist in Enschede en omgeving zijn duizenden bewoners de laatste jaren opgeschrikt door gevallen van ernstige criminaliteit van zogenaamde ex-verslaafden of mensen die genezen verklaard zijn. De overheid geeft steeds aan geschokt te zijn en dat een dergelijk incident nooit meer mag gebeuren. Vervolgens wordt overgegaan tot de orde van de dag. Talloze wetenschappelijke rapporten geven aan dat (ex- )verslaafden recidief zijn en terugkeren in hun oude patroon. Tot op heden hebben noch Tactus Verslavingszorg als de gemeente Enschede kans gezien de indruk weg te nemen waarom zo n groep mensen juist op dit moment in Velve-Lindenhof thuishoren. 186 Criminaliteit is gedrag dat de gemeente en Tactus afkeuren. Tactus neemt mensen in behandeling en begeleiding om de verslaving te stoppen en hen verder te begeleiden zodat negatieve gevolgen uitblijven. Daarnaast zijn de inspanningen en maatregelen van de gemeente in samenwerking met Tactus er mede op gericht om de overlast een halt toe te roepen. Zie onder ander de nota van opvang naar wonen. Voortschrijdend inzicht leert, voor de groep mensen die met verslaving in aanraking zijn geweest, dat een adequatere woonvoorziening helpt om negatief gedrag te stoppen. De opdracht om deze mensen een woonplek te geven geldt voor heel Enschede. 20. De plannen voor de Oosterkerk leiden tot waardevermindering van de panden in de omgeving. Door dergelijke plannen wordt de waardeontwikkeling zoals gecommuniceerd door de gemeente Enschede naar aanleiding van het woningverbeterplan in 2005 niet behaald. Als de plannen worden doorgezet moet de gemeente Enschede de waardevermindering en gedane investeringen volledig compenseren. 191 In artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening staan de bepalingen rondom planschade: Burgemeester en wethouders kennen degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg van onder andere het bepaalde in een bestemmingsplan, op aanvraag een tegemoetkoming toe, voor zover de schade redelijkerwijs niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tegemoetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. Een aanvraag om tegemoetkoming wordt voorgelegd aan een onafhankelijke commissie van deskundigen. 21. Er zijn veel middelen geïnvesteerd om de komst van de kinderopvang naar de lage Bothofstraat 301/303 mogelijk te maken. Door de betrokken partijen is juist specifiek gekozen voor Velve-Lindenhof en deze locatie. De beoogde herontwikkeling van de Oosterkerk en/of verplaatsing van de kinderopvang naar het hart van de wijk zijn dan ook niet gewenst. Betrokkenen voelen zich gepasseerd door de gemeente Enschede, omdat zowel over de herontwikkeling van de Oosterkerk als de verplaatsing naar het hart van de wijk geen communicatie heeft plaatsgevonden

15 Voor de eerste bewonersbijeenkomst op 23 januari 2008 voor omwonenden is ook Kidsstop uitgenodigd. Kidsstop was niet aanwezig. Tactus heeft hieraan vooraf contact gehad met de kinderopvang. Zij hadden geen bezwaar. Tegen de tijd dat de Tactusvoorziening open zou gaan, zou er weer contact gezocht worden om gegevens uit te wisselen en om verder kennis te maken. Ook is Kidsstop voor de klankbordgroep uitgenodigd, maar heeft geen zitting genomen in de klankbordgroep. Er is een brief uitgegaan (februari 2009) namens wethouder Ed Wallinga naar alle wijkbewoners, ook naar Kidsstop. Kidsstop is kort kort voor de eerste informatieavond voor bewoners geïnformeerd door de gemeente en Tactus. Daarna is Kidsstop in de beginfase verschillende keren uitgenodigd voor bijeenkomsten en voor de klankbordgroep. Nadien heeft de gemeente onvoldoende uit eigen beweging contact gezocht en gehouden met Kidsstop. Dit geldt ook voor het traject Hart van de Wijk. Inmiddels heeft de gemeente samen met de Woonplaats, die samen met Ons Huis het Hart van de wijk gaat realiseren, de communicatie met Kidsstop hervat. 22. Het verkopen of verstrekken van drugs, waaronder ook het middel methadon valt, is wettelijk niet toegestaan binnen een straal van 250 meter van een onderwijsinstelling. 232 Er is geen wet die dit niet toestaat. Bij de vestiging van koffieshops wordt aangeraden een straal van 250 meter vanaf een onderwijsinstelling aan te houden, of andere maatregelen om te zorgen dat jongeren geen soft-drugs kopen en/of hiermee in aanraking komen. Het middel methadon kan gewoon door apothekers worden verstrekt en dat gebeurd soms ook al. 23. Van een juiste spreiding van zorginstellingen voor verslaafden over de stad is geen sprake. In de naastgelegen wijken Stokhorst of Het Wooldrik is geen enkele zorginstelling gehuisvest, evenals in meerdere andere stadsdelen Een van de opdrachten bij het project van opvang naar wonen is te zorgen voor een goede spreiding van woonvoorzieningen in Enschede. Daarom is eerst geïnventariseerd waar nu al bijzondere groepen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar wonen. Uit die inventarisatie blijkt dat er in het Wooldrik geen bijzondere groepen wonen, het percentage bijzondere bewoners in Stokhorst is 0,2% en in de Velve Lindehof 0,1%. Er zijn buurten waarbij het percentage fors hoger ligt, in de Bothoven is dat bijvoorbeeld 4,8%, daarom komt deze buurt ook niet in aanmerking voor uitbreiding van woonvoorzieningen. 15

16 24. De beoogde ontwikkeling is voortzetting van het oogkleppenbeleid van Tactus. Het gezamenlijk huisvesten van ex-verslaafden leidt niet tot het gewenste resultaat omdat de onderlinge beïnvloeding te groot is. Daarnaast is de komst van de ex-verslaafden een bedreiging voor sociaal zwakkeren in de omgeving, die middels de aanpak van Tactus gemakkelijk in aanraking komen met verslavende middelen. Doordat de gemeente Enschede geen goed beeld heeft van de misstanden op dit vlak blijft door de huidige werkwijze het aantal verslaafden en de daaraan gerelateerde criminaliteit in Enschede toenemen. De aanpak leidt ook tot verlaging van de drempel tot heroïnegebruik en zal voor de Oosterkerk leiden tot een aanzuigende werking van dealers en verslaafden. 233 De mensen zullen individueel gehuisvest zijn. Tactus neemt mensen in behandeling en begeleiding om de verslaving te stoppen en hen verder te begeleiden zodat negatieve gevolgen uitblijven.er zullen mensen komen te wonen die verslaafd zijn geweest, dat zijn niet alleen mensen die heroïneverslaafd zijn geweest. 16

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stroinkslanden Herstructurering 2014 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen November 2014 OVERZICHT

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 augustus 2017 2.1.3 Bouw 9 zorgappartementen Wilhelminalaan te Roermond 1 Dossier 2093 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2093 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 augustus 2017 Agendapunt 2.1.3 Omschrijving Bouw

Nadere informatie

Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2 Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen [geanonimiseerde versie op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens] Gemeente Enschede Dienst Stedelijke

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer

gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5107 Inboeknummer 12bst01976 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.254 RaadsvoorstelVerklaringen van geen bedenkingen voor: b de bouw van 21 wooneenheden

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota

Omgevingsvergunning Larixstraat 50. Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 Zienswijzennota Zienswijzennota Omgevingsvergunning Larixstraat 50 (Doc.nr. #5238116 v2) 2 INHOUD 1. INLEIDING 4 1.1. Status zienswijzennota 4 1.2. Procedure omgevingsvergunning

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Stadscentrum Oldenzaalsestraat 3 7F. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Bestemmingsplan Stadscentrum Oldenzaalsestraat 3 7F. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Stadscentrum Oldenzaalsestraat 3 7F Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Bestemmingsplannen Mei 2011 OVERZICHT NAAR

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT

Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Spreker: mr. drs. C.M.L. (Kees) van der Lee KRMT Commercieel directeur van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) te Rotterdam. Onderwerpen van deze presentatie: Beoordelingskader planschade

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden

Raadsvoorstel. Voorgesteld wordt. Samenvatting. Programmabegroting 2011. Doelstelling. Keuzemogelijkheden Raadsvoorstel Raadsvergadering : 27 april 2011 Agendapunt : Nummer : Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan "Nieuwebrug-Lier 6" Portefeuillehouder : J. Benedictus Behandeld in commissie : wonen en werken

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1070719 Datum: Behandeld door: tjw schreuder Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling / Beleidsontwikkeling Onderwerp: Nachtopvang dak- en thuislozen

Nadere informatie

Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan "Recreatieve Poort 2015" Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Goirle van 9 juni 2015 Mij bekend, De griffier Gemeente Goirle Afdeling Ontwikkeling

Nadere informatie

C. Evers raad00510

C. Evers raad00510 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 3678 cev@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00510 Omgevingsvergunning Nieuwe Waalreseweg 38-140 (Ginneve).

Nadere informatie

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over

Raadsvragenuan de raadsleden de heren B. Gerard en J. Vleeshouwers over gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontvrikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2049. OOI Inboeknummer o7bstoo56a Beslisdatum B5MT 3 april 2007 Dossiernummer 7I4.35I Raadsvragenuan de raadsleden de heren

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem

NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem NOTA ZIENSWIJZE, COMMENTAAR EN WIJZIGING Bestemmingsplan Buitengebied, Weereweg 23 en 25a Tjuchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Overzicht indieners zienswijze... 3 3. Zienswijze, commentaar en wijziging...

Nadere informatie

Belangenvereniging " Oud Emmen

Belangenvereniging  Oud Emmen AC Belangenvereniging " Oud Emmen Partner EOP "het centrum' " 1 5. 0 4. 5 2 5 0 Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Emmen Raadhuisplein 1 Postbus 30001 7800RA Emmen Emmen, 16

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Aanvraag omgevingsvergunning Venusstraat 2 te IJmuiden Inspraakrapportage 6 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Inspraakprocedure 1.2 Leeswijzer 2. Verwerking inspraakreacties 3. Conclusie 1. Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE

INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE INFORMATIEFOLDER PLANSCHADE Gemeente Landgraaf Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Maart 2010 N.b.: hoewel nu ook nog planschadeclaims kunnen worden ingediend op grond van oude wetgeving (artikel 49 WRO)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 december 1999 Rapportnummer: 1999/492

Rapport. Datum: 2 december 1999 Rapportnummer: 1999/492 Rapport Datum: 2 december 1999 Rapportnummer: 1999/492 2 Klacht Op 9 juli 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer M. te Enschede, met een klacht over een gedraging van de gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Achterdijk 37 Odijk' Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 26-10-2017 17-082 Onderwerp Aan de raad, Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk Gevraagde beslissing 1. Het bestemmingsplan Achterdijk 37 Odijk

Nadere informatie

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen

TERNEUZEN. Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening. Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen TERNEUZEN Bestemmingsplan Terneuzen Midden, 1 ste herziening Antwoordnota zienswijzen en ambtshalve aanpassingen Inhoud 1. Inleiding 1.1. Procedure 1.2. Leeswijzer 2. Zienswijzen 2.1. Overzicht ingebrachte

Nadere informatie

Bouwen en wonen in het buitengebied

Bouwen en wonen in het buitengebied Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bouwen en wonen in het buitengebied Inleiding Op 9 januari

Nadere informatie

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid

Artikel 2: Indiening van de aanvraag en mededeling van ontvangst Eerste lid Toelichting bij de Procedureregeling planschadevergoeding 2005 Algemene toelichting Op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) heeft een belanghebbende de mogelijkheid om van de

Nadere informatie

Blokadvertentie voor de Staatscourant en de Stadskrant Publicatiedatum: 3 mei 2012 (voor de stadskrant: onder een aparte rood kopje! Graag direct na de rubriek Verleende vergunningen ) Verlening omgevingsvergunning

Nadere informatie

Praktijkdag Scheiden wonen en zorg

Praktijkdag Scheiden wonen en zorg Praktijkdag Scheiden wonen en zorg (on)mogelijkheden bestemmingsplan 20 maart 2014 Pieter Kok p.kok@vbtm.nl Bestemmingsplan (Gemeentelijk) instrument voor de planologische invulling van haar grondgebied

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Snippergroen. Gemeente Deventer Januari 2016 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Snippergroen Gemeente Deventer Januari 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ZIENSWIJZEN BESTEMMINGSPLAN... 4 INGEDIENDE ZIENSWIJZEN... 4 BIJLAGE 1 LUCHTFOTO S... 6

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen

Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen Bestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto Nota Zienswijzen Inleiding Het ontwerpbestemmingsplan De Weide, Herziening Grutto heeft vanaf vrijdag 6 september 2013 tot en met donderdag 17 oktober 2013 ter

Nadere informatie

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

: beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten Raad : 30 september 2003 Agendanr. : 11 Doc.nr : B 2003 11821 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : beleid naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad inzake planschade-overeenkomsten

Nadere informatie

Kom Reusel, herziening Beemden ongenummerd

Kom Reusel, herziening Beemden ongenummerd Bestemmingsplan Kom Reusel, herziening Beemden ongenummerd Nota van zienswijzen Vastgesteld 17 december 2013 Behoort bij het besluit van de gemeenteraad van Reusel-De Mierden d.d. nummer mij bekend, de

Nadere informatie

M. Peterse raad september 2011

M. Peterse raad september 2011 9 M. Peterse 479 mar@valkenswaard.nl 11raad00437 29 september 2011 Afwijzen van een verzoek tot partiële herziening bestemmingsplan Valkenswaard Noord (Dijkstraat 134) Het voorliggende woonhuis wordt nu

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde)".

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Heerde-Dorp, 5 e herziening (Haneweg 4 te Heerde). Gemeente Heerde Raadsvergadering 3 1 JAN 2011 Conform voorstel Raadsvoorstel Raadsvergadering 31 januari 2011 Commissie Ruimte 10 januari 2011 Agendapunt 7 Afdeling en opsteller Ruimte/Lisette Sipman (0578

Nadere informatie

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management

Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management Samenvatting Het college vraagt de gemeenteraad het bestemmingsplan Studentenhuisvesting Hotel Management School Maastricht ongewijzigd vast te stellen. Om de verwachte groei aan te kunnen en om woonruimte

Nadere informatie

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede

Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan. Gemeente Wijk bij Duurstede Beleidsnota projectbesluit / partiële herziening bestemmingsplan Gemeente Wijk bij Duurstede Status: Ontwerp Afdeling: SBP Opgesteld door: Jacco de Feijter Datum: 20 februari 2009 Inleiding Op 1 juli 2008

Nadere informatie

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006

Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Agendapunt 15 2006 VOORSTELLEN Nr. 185 (1) Afdeling: CZ Leiderdorp, 31 oktober 2006 Onderwerp: Beslissing op bezwaar afwijzing planschade Spiegheldreef 2 Aan de raad. Beslispunten 1. het bezwaarschrift

Nadere informatie

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak

Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV15.0786 Roden, 2016 Onderwerp Aanpassing welstandsnota ten behoeve van de ontwikkeling van de Ronerborg-locatie te Roden, inspraak Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Nr JORI Houten, 23 mei 2000

Nr JORI Houten, 23 mei 2000 Nr. 2000-83-JORI Houten, 23 mei 2000 Aan de gemeenteraad Onderwerp Verzoek om planschadevergoeding van de heer P.J.M. Kamman en mevrouw E.H.W. Kamman- Croese op grond van artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Nota Zienswijzen Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Gemeente Zoetermeer Juli 2015 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum?

Vraag 2: - In hoeverre leiden die toezeggingen of afspraken tot de verplichting in te stemmen met een tankstation tegenover de scholen in Akkrum? Van D66 Portefeuillehouder S. Siebenga Behandeling ambtenaar Anke Beeksma Datum ontvangst vragen 2 maart 2015 Tankstation de Stringen in Akkrum Op 6 februari jongstleden bereikte ons via de Leeuwarder

Nadere informatie

Nota overleg en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Polderweijde 1e partiële herziening

Nota overleg en inspraak voorontwerp bestemmingsplan Polderweijde 1e partiële herziening Nota overleg en inspraak Polderweijde 1e partiële herziening Inhoudsopgave 1. overlegreacties reacties es 3.1.1... Bro en 2. overzicht ingediende iende en PAGINA 2 1. O verlegreact ies 3.1.1 Bro Het voor

Nadere informatie

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5

Q&A - Bestemming Leyweg voor opvang dak- en thuislozen. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Welke voorzieningen gaat de gemeente (met welke partners) realiseren (aantal, aard, aantal bewoners, wat voor bewoners/bezoekers, begeleiding, toezicht)? Wie komen er wonen? Aan de Leyweg

Nadere informatie

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade

Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Raadsvergadering, 12 mei 2009 Voorstel aan de Raad Nr: 302 Agendapunt: 8 Datum: 21 april 2009 Onderwerp: Notitie Planschade en Procedureverordening advisering tegemoetkoming in planschade Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 2010" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, De Berg 2010 Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 21" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

vaststellen bestemmingsplan "Bartok"

vaststellen bestemmingsplan Bartok Raadsvoorstel Voor de gemeenteraadsvergadering d.d. Documentnummer : 2015.0.053.200 Zaaknummer: 2014-12-01755 Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan "Bartok" Aan de gemeenteraad. Arnhem, 9 juni 2015 VOORSTEL

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen

ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Nota Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid - Herontwikkelingen Mei 2013 Inleiding In het kader van de wettelijke procedure heeft het ontwerp bestemmingsplan Leusden-Zuid

Nadere informatie

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente.

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 1 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, wijziging Hagmolenweg 19 Bentelo. Gemeente Hof van Twente. 2 B&W besluit 16 april 2013 Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan

Nadere informatie

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat

Augustus Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Augustus 2016 Nota van beantwoording zienswijze bestemmingsplan zelfbouwkavels Cor Hermusstraat Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Zienswijze 4 2 Algemeen Het ontwerpbestemmingsplan zelfbouwkavels Cor

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Beoogd effect. Argumenten. Ag. nr.: Reg. nr.: BP Datum: Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a Status Besluitvormend Voorstel 1. Het bestemmingsplan Schijndelsedijk 14a te Boxtel vast te stellen 2. Te besluiten geen exploitatieplan

Nadere informatie

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel

Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Nr. 5a,afdeling SO Toelichting bij de Procedureverordening planschade gemeente Tiel Algemene toelichting Krachtens artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kan degene die in de vorm van inkomensderving

Nadere informatie

Afdeling. Deze ontwikkeling past binnen de vastgestelde kaders die uw raad heeft vastgesteld.

Afdeling. Deze ontwikkeling past binnen de vastgestelde kaders die uw raad heeft vastgesteld. RAADSVOORSTEL Raad Voorstelnummer Datum Onderwerp Programma 23juni2016 2016.00043 10 mei 2016 Vaststelling bestemmingsplan Pionierkwartier, fase 2 Fysieke leefomgeving Afdeling Programma's en Projecten

Nadere informatie

Reactienota. Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwland Gemeentelijke reactie op inspraakreacties; Ambtelijke wijzigingen.

Reactienota. Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwland Gemeentelijke reactie op inspraakreacties; Ambtelijke wijzigingen. Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl Reactienota Voorontwerp bestemmingsplan Nieuwland 2016 Gemeentelijke reactie op inspraakreacties;

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan

Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Nota van Inspraak Voorontwerp bestemmingsplan Hoek Graaf van Egmondstraat/Pad van Jongejan Vastgesteld door het College van B&W: 18 december 2012 1. Aanleiding De locatie Koninginneweg/C1000 is in de Integrale

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Op den Bosch 3, Maashees. Nummer: de Raad van de gemeente Boxmeer Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Op den Bosch 3, Maashees". Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 29 mei 2007 Aanleiding Op het perceel Op den

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar BP14.00639 Openbaar Onderwerp Herontwikkeling Clarissenstraat 31-33 Samenvatting De Nivo-garage is eigendom van St. Jozef. De ligging mag fraai zijn, de bijkomende kosten voor ontwikkeling zijn fors. De

Nadere informatie

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr.

gfedc OR gfedc Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_RE Start ontheffingsprocedure ex artikel 3.22 Wro t.b.v. het plaatsen van een tijdelijke mantelzorgwoning op het perceel gelegen

Nadere informatie

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden)

[N.v.t.] : Burgemeester en Wethouders [N.v.t.] Uiterste behandeldatum (+ reden) B&W-voorstel Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan De Leyens en Noordhove Zaaknummer -2012-000562 Documentnummer DOC-2012-003664 Versie Auteur Mw. L.M.H. Springeling l.m.springeling@zoetermeer.nl 079-3469815

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede

Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Raamwerk Omgevingsbeheer Enschede Het is van belang bij woonvoorzieningen de relatie met de omgeving goed te regelen. In navolging van o.a. Utrecht is daarom dit Raamwerk Omgevingsbeheer opgesteld. Uitgangspunt

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Memo. Vraag. Antwoord

Memo. Vraag. Antwoord Aan: Van: de leden van de raad burgemeester en wethouders Betreft: beantwoording vragen artikel 37 Datum: 20 juli 2012 Reglement van Orde Vraag De VVD-fractie heeft op grond van artikel 37 van het Reglement

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

Riedsútstel. Ried : 19 november 2015

Riedsútstel. Ried : 19 november 2015 Riedsútstel Ried : 19 november 2015 Agindapunt : Status : Opiniërend/Besluitvormend Program : Programma 6 - Ontwikkeling Eardere behandeling : Portefúljehâlder : M. van der Veen Amtner : J. Camfferman

Nadere informatie

Versie : 21 maart 2016. Kenmerk : 241372. Zienswijzennota bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14

Versie : 21 maart 2016. Kenmerk : 241372. Zienswijzennota bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14 Bijlage Zienswijzennota bestemmingsplan Buitengebied, Eekterweg 14 Deze bijlage maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het raadsbesluit en raadsvoorstel tot vaststelling ontwerpbestemmingsplan Buitengebied,

Nadere informatie

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd

Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Zienswijzennota bestemmingsplan Feerwerd Inhoud Rapport 2 juli 2013 Projectnummer 275.00.01.11.05 I n h o u d s o p g a v e 1 Z i e n s w i j z e n 5 1.1 Inleiding

Nadere informatie

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE

AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE Bezoekadres Osdorpplein 1000 1068 TG Amsterdam Postbus 90460 1006 BL Amsterdam Telefoon 020 518 0800 Fax 020 619 9426 www.osdorp.amsterdam.nl AANVRAAG OM TEGEMOETKOMING IN PLANSCHADE In te vullen door

Nadere informatie

Procedureverordening planschade Arnhem 2011

Procedureverordening planschade Arnhem 2011 Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. aanvraag: aanvraag om een tegemoetkoming in de schade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening;

Nadere informatie

Nota Beantwoording van Zienswijzen.

Nota Beantwoording van Zienswijzen. Nota Beantwoording van Zienswijzen. Het ontwerpbestemmingsplan Herenstraat heeft vanaf 7 oktober 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen Hierop zijn drie zienswijzen ontvangen, te weten: 1. een zienswijze

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING PLANSCHADE artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening (indien dit formulier te weinig ruimte voor de beantwoording biedt, kunt u extra informatie op een bijlage toevoegen) 1.

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Aan de raad, Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enterweg 13 Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vantwente, herziening Enterweg 13 overeenkomstig

Nadere informatie

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37

behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37 Nota zienswijzen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Anklaarseweg 35 en 37 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - 5 april 2011 Beantwoorden VVDvragen van 17 feb. ivm VObplan Groene Kruisweg-metrogebied. 96087 Het college Controller

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken, over welke ambitie(s) uit het meerjarenprogramma gaat het?

Wat willen we bereiken, over welke ambitie(s) uit het meerjarenprogramma gaat het? Zaak kenmerk.: 332475 Hardenberg, 19 juni 2012 Onderwerp: Herontwikkeling Azc De Eik in Slagharen Aan: Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Wat willen we bereiken, over welke ambitie(s)

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria

Vraag & Antwoord. De toetsingscriteria Vraag & Antwoord De toetsingscriteria Hoe zijn de nu vastgestelde toetsingscriteria tot stand gekomen? Waarom wordt deze tussenstap, het vaststellen van de toetsingscriteria, genomen? Hoe is de veiligheidsmonitor

Nadere informatie

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink

PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan. Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink 1. HET PROJECT PROCESPLAN fase ontwerp postzegelbestemmingsplan en definitief ontwerp bouwplan Herontwikkeling Scapino / De Nieuwe Brink Vastgesteld door College van B&W: 9 april 2013 Geactualiseerd: 1

Nadere informatie

B&W BESLUIT BEHORENDE BIJ ADVIESNUMMER a

B&W BESLUIT BEHORENDE BIJ ADVIESNUMMER a B&W BESLUIT BEHORENDE BIJ ADVIESNUMMER a17.00211 Classificatie: Openbaar Datum vergadering: 09/05/2017 Onderwerp: Vaststellen uitwerkingsplan Veld 5 't Laar Besluitnummer: b 17.00234 Het college besluit:

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling bestemmingsplan

Nadere informatie

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/ Onderwerp: Aankoop Dorpsstraat 8 (Chinees restaurant)

Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/ Onderwerp: Aankoop Dorpsstraat 8 (Chinees restaurant) Voorstel Van het college van burgemeester en wethouders Aan de raad van Zoeterwoude Vergadering: 22 april 2010 Nummer: 10/38 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Registernummer: RR/10-114 Onderwerp: Aankoop

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie