Afgiftekantoor Pittem JANUARI FEBRUARI MAART de jaargang. Beste wensen voor 2005!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afgiftekantoor Pittem JANUARI FEBRUARI MAART 2005. 4de jaargang. Beste wensen voor 2005!"

Transcriptie

1 Afgiftekantoor Pittem 4de jaargang 1 JANUARI FEBRUARI MAART 2005 Beste wensen voor 2005!

2 Voorwoord Het is een tevreden burgemeester, beste lezer, die dit editoraal zit te tikken. De redactie is erin geslaagd een sfeervol kerstnummer aan te bieden. Ik wil dan ook meteen alle leden in de bloemetjes zetten. Ik weet dat Pittemnaars van nature werkers zijn: nijvere mieren, doch bij ons redactieteam tart de vlijt elke verbeelding. Het eindejaarsnummer is een feestelijk nummer! Het gemeentelijk infoblad Pittem-Egem verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de bevolking van Pittem en Egem Redactieadres: Dienst Informatie, Gemeentehuis, Markt 1, 8740 Pittem Tel.: 051/ Fax: 051/ Binnenbrengen teksten: gelieve de teksten voor het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem april-mei-juni 2005 vóór 15 februari 2005 binnen te brengen bij de dienst informatie, Sabine Deruyck, Markt 1, 8740 Pittem. Voorwoord p. 2 Gemeenteraad p. 3-4 Mededelingen aan de bevolking _ p. 4-9 Bevolking geboorten p. 10 huwelijken p huwelijksjubilarissen p. 10 overlijdens p. 10 Terugblik p Pittem-Egem: Verleden en heden p. 14 Milieu p Openbare werken p. 16 Cultuur p. 17 OCMW p Bibliotheek p. 20 Veiligheid-politie p. 21 Sport p Verkeer p. 24 Agenda p Meldingskaart p. 26 Inlichtingen p. 27 Nieuwjaarsaperitief p. 28 December is niet alleen een tijd van feesten, het is ook de donkerste en de koudste tijd van het jaar. De dag heeft zich nauwelijks geopend of hij gaat alweer dicht. Het is tevens de meest persoonlijke tijd van het jaar, de kerstperiode is voor iedereen een moment van bezinning. Het ligt voor de hand dat deze periode een tijd van vrede is, hoewel de dagelijkse realiteit ons onbarmhartig de waarheid toont: vrede lijkt een relatief begrip. Dagen na elkaar stonden de dagbladen vol van erg negatieve berichtgeving, zelfs in onze regio. Ik stel me vaak de vraag naar het waardebesef dat nog aanwezig is in onze maatschappij. Ik meen te mogen stellen dat verdraagzaamheid begint in ieders gezin en in ieders hart. Elke dag bouwen we bruggen tussen mensen in de sociale omgang met onze buren, onze collega s, onze gemeentelijke overheid, Het voorbeeld dat we hierin stellen staat ook model voor onze kinderen. Als een kind opgroeit met vijandigheid, leert het vechten; als het opgroeit met verdraagzaamheid, leert het geduldig zijn. Ik stel echter tot mijn spijt vast dat geduld een bloem is die nog in weinig tuinen bloeit. Daarom druk ik precies de wens uit dat we tijdens het jaar 2005 ons steentje zouden bijdragen om voor onze omgeving en onze samenleving een stukje droom van verdraagzaamheid te helpen realiseren. Dan rest mij alleen nog u allen persoonlijk, familiaal en professioneel succes toe te wensen in het nieuwe jaar! Afspraak op nieuwjaarsdag om er een glaasje op te heffen Uw burgemeester, Ivan Delaere

3 Gemeenteraad van 13 september 2004 Uitbreiding openbare verlichting Egemstraat De raad ging over tot de goedkeuring van de bestekken en de plannen van Gaselwest uit Kortrijk tot het uitbreiden van de openbare verlichting in een gedeelte van de Egemstraat. Deze uitbreiding en optimalisatie zal bijdragen tot de bevordering van de verkeersveiligheid. De kostprijs wordt geraamd op 4.819,29 euro incl. BTW voor deel 1 en 6.788,58 euro voor deel 2, incl. BTW. Uitbreiden gemeentehuis lot 3 aluminiumschrijnwerken De gemeenteraad keurde de aannemingsvoorwaarden goed van architect Pascal De Jaeghere voor de uitbreidingswerken aan het gemeentehuis lot 3 aluminiumschrijnwerk met een raming van ,97 euro. Het buitenschrijnwerk wordt geplaatst met het oog op het volledig winddicht maken van het gebouw. Aanpassing ouderbijdrage buitenschoolse kinderopvang De ouderbijdragen werden verhoogd met de procentuele stijging van de index van de consumptieprijzen: 1,88% met ingang van 1 september De raad keurde de verhoging goed en deze werd als volgt vastgesteld: - 0,65 euro wordt 0,66 euro - 2,57 euro wordt 2,62 euro - 3,86 euro wordt 3,93 euro - 7,09 euro wordt 7,22 euro Gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst benoeming De heer Jurgen De Keyzer behaalde zijn brevet aan de West-Vlaamse Brandweerschool en bekwam een gunstig stageverslag. De raad ging over tot de benoeming van Jurgen De Keyzer tot brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst met ingang van heden. Gemeenteraad van 25 oktober 2004 Kerkfabriek O.L.-Vrouw Pittem renovatie dakbedekking sacristie De gemeenteraad verleende gunstig advies aan de beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw voor het vernieuwen van de dakbedekking van de sacristie. Een ontwerpdossier werd door architect Pascal De Jaeghere opgemaakt voor een bedrag van ,99 euro, inclusief BTW. De renovatie van de dakbedekking komt in aanmerking voor subsidiëring door de hogere overheid. Rooilijn- en onteigeningsplan Wingensesteenweg Het rooilijn- en onteigeningsplan alsmede de tabel van grondinnemingen van de Wingensesteenweg werden definitief aanvaard. De verwerving van de onroerende goederen zal gebeuren ter verwezenlijking van de aanleg van een fietspad langs de Wingensesteenweg. De gemeente Pittem zal optreden als onteigenende instantie. Aanleg fietspad Wingensesteenweg - gemeentelijk aandeel De raad keurde het voorgelegde ontwerp, gunningsvoorwaarden en bestek opgemaakt door de Provincie West-Vlaanderen, goed voor de verwezenlijking van de aanleg van het fietspad in de Wingensesteenweg. Het geraamde aandeel voor de gemeente Pittem ten belope van ,32 euro wordt goedgekeurd. Herziening BPA fase 1 voorlopige aanvaarding Na de herziening van het BPA zonevreemde bedrijven fase 1 in vergadering van 3 juni 2004 ging de raad over tot de voorlopige aanvaarding van het sectoraal bijzonder plan van aanleg zonevreemde bedrijven fase 1 bestaande uit: - memorie van toelichting; - individuele behandeling bedrijven. Gemeentelijke begraafplaatsen retributiereglement De raad ging over tot het vaststellen van een retributiereglement op de graf-, columbarium- en asurneveldconcessie op de gemeentelijke begraafplaatsen gelegen in de Koolskampstraat en het Egems Dorpsplein. De retributie wordt als volgt vastgesteld: - concessie 50 jaar in volle grond voor 1 of 2 personen - langsheen de hoofdwegen: 1400 euro - op andere plaatsen dan de hoofdwegen: 700 euro met kelder langsheen hoofdwegen - voor 2 pers.: 1800 euro - voor 1 pers.: 1700 euro met kelder op andere plaatsen dan de hoofdwegen - voor 2 pers.: 1100 euro - voor 1 pers.: 1000 euro in columbarium 1 of 2 personen: 400 euro in urnekelder 1 of 2 personen: 800 euro - begraving in niet-geconcedeerde grond, asverstrooiing, bijzetting urne in nietgeconcedeerd gedeelte is gratis - openen en sluiten voor bijzetting in grafkelder, concessie in volle grond, in columbariumnis of urnenveld: 100 euro De retributie is verschuldigd door de aanvragers en dient vooraf in de gemeentekas te worden gestort. Crematoriumbeheer Zuid- West-Vlaanderen De raad gaat akkoord met de voorgestelde statuten, het bestuursplan, de motiveringen en het financieel plan ter voorbereiding van de oprichting van een intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West- Vlaanderen op voorwaarde dat de financiële inbreng vanwege de gemeente beperkt blijft tot de cijfers vooropgesteld in het financieel plan, namelijk een kapitaalsonderschrijving van 5 euro per inwoner en een jaarlijkse werkingsbijdrage van 0,50 euro per inwoner voor de eerste vijf werkingsjaren van de vereniging. Gemeentelijk vrijwillige brandweerdienst eervol ontslag wegens leeftijdsgrens Aan de heer Paul Vercampt werd eervol ontslag verleend als brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst met ingang van 30 september De eretitel van zijn graad wordt hem verleend. Gemeentepersoneel benoeming jeugd- en sportconsulent Mejuffrouw Kim Rau, geboren te Brugge op 2 september 1981 en wonende te Brugge wordt benoemd als jeugd- 3

4 Gemeenteraad van 8 november 2004 en sportconsulent in contractueel dienstverband met voltijdse prestaties van 38 uur per week. Kim kwam in dienst op 3 november Kerkfabriek Sint-Germanus herstellingswerken Door de gemeenteraad werd gunstig advies verleend aan de beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek Sint- Germanus voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de Sint-Germanuskerk onder voorbehoud van het verkrijgen van een toelage door de hogere overheid. De restauratiewerken worden geraamd op ,00 euro, inclusief BTW. Kerkfabriek O.L. Vrouw Pittem restauratie kerktoren Aan de beslissing van de kerkraad van de kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw werd door de gemeenteraad gunstig advies verleend voor het uitvoeren van restauratiewerken aan de kerktoren. De nodige werken worden geraamd op ,55 euro, inclusief BTW. Voor de werken bedraagt de restauratiepremie van het Vlaamse Gewest 60%, de provincie 20%, de gemeente10% en de andere lokale besturen 10%. Addendum aan de samenwerkingsovereenkomst nv Aquafin en de gemeente Pittem De raad verleende goedkeuring aan het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst van 18 juni 2001 tussen de N.V. Aquafin en de gemeente Pittem. Dit addendum handelt over de nieuwe regelgeving inzake grondverzet, wat omvat: - het aanstellen van een erkend bodemsaneringsdeskundige; - het opmaken van het technisch verslag; - de conformverklaring van het technisch verslag door een erkende bodembeheerorganisatie. Gemeentepersoneel benoeming op proef milieuambtenaar De heer Carl Couckuyt, geboren te Tielt op 26 mei 1981 en wonende te Tielt, wordt benoemd op proef als milieuambtenaar met voltijdse prestaties van 38 uur per week. Tot de benoeming in vast dienstverband wordt pas overgegaan nadat Carl het Vlaremattest heeft behaald overeenkomstig de Vlaremwetgeving. De proefperiode wordt dan ook met deze termijn verlengd. Gemeentepersoneel benoeming op proef GIS/ICT deskundige De heer Steven De Freyne, geboren te Roeselare op 1 mei 1977 en wonende te Roeselare, wordt benoemd op proef als GIS/ICT-deskundige met voltijdse prestaties van 38 uur per week. In ons infoblad van oktober 2003 werd reeds een overzicht gepubliceerd van de individuele premies die onze gemeente verleent aan haar inwoners. Hoewel er intussen op gemeentelijk vlak enkel in de sector dienstverlening premies gewijzigd zijn Welke premies verleent Pittem? voorhuwelijkssparen werd afgeschaft terwijl de geboortepremies uitgebreid zijn met bijkomende premies voor adoptie en premies vanaf de geboorte van het eerste kind i.p.v. het derde zijn vooral in de sector huisvesting de premies afhankelijk van het verkrijgen van een gewestelijke premie. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze gewestelijke premie zijn intussen wel grondig gewijzigd en wel in gunstige zin. Intussen is ook de federale overheid (energiebesparende investeringen) en de provinciale overheid (voorkomingsmaatregelen koolmonoxidevergiftiging en dakrenovatie/ vochtbestrijding) over de brug gekomen met premies. Ook deze zijn in dit overzicht opgenomen. HUISVESTING 1. Aankooppremie oudere woning: 1250 euro 2. Verbeterings- en aanpassingspremie: (verhoogd met 20% per inwonend kind/ gehandicapte, max. 100%) 125 euro Dit is een premie enkel geldig voor de gemeente Pittem! Voorwaarden woning: - woning minstens 30 jaar oud - het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen bedraagt maximum 743,68 euro Voorwaarden aanvrager: - geen andere woning in bezit - woning, na eventuele verbouwingen, zelf betrekken als hoofdverblijfplaats voor een periode van minstens 5 jaar (anders premie terugbetalen) Deze premie is afhankelijk van het verkrijgen van een gewestelijke premie en men maakt onderscheid tussen 3 soorten premies! Zowel eigenaars-bewoners, huurders als eigenaarsverhuurders komen in aanmerking voor de premie. De aanvraag moet je indienen bij de Afdeling ROHM West- Vlaanderen, Cel Huisvesting, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge. Bij toekenning van deze premie door het Vlaams Gewest volgt automatisch de gemeentelijke premie. Voorwaarden gewestelijke premie: - gezamenlijk belastbaar netto-inkomen aanvrager: maximum euro (= inkomen van 3 jaar vóór aanvraag, verhoging 4

5 van euro per inwonend persoon ten laste); - niet-geïndexeerd kadastraal inkomen woning (= grondlasten): maximum 1200 euro; - woning is minstens 20 jaar oud; - facturen op datum aanvraag maximum 1 jaar oud. a) verbeteringswerken Het bedrag van de facturen dient minstens het dubbele van de premie te bedragen. Aard werken Dakwerkzaamheden Eén of meer onderdelen van het dak van het hoofdgebouw en de aanbouw van de woning herstellen of vernieuwen, zoals de draagstructuur, de dakbedekking, de goten, de randaansluitingen en de isolatie Buitenschrijnwerk Bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken vernieuwen alsook dubbele beglazing wordt aangebracht. U krijgt alleen een premie voor nieuwe rolluiken als u ook de ramen laat vervangen. Als u een veranda plaatst of vervangt, komt u niet in aanmerking voor de premie. Werkzaamheden aan gevels - een nieuw buitenspouwblad in gevelsteen metselen en de vereiste spouwmuurisolatie aanbrengen; - een buitenisolatiesysteem met bijhorende gevelbepleistering aanbrengen; - het voegwerk van de woning vernieuwen al dan niet gecombineerd met gevelreiniging. Optrekkend vocht behandelen Muren onderkappen en een waterkerende laag plaatsen of injecteren van muren met waterdichtende middelen. Installeren badkamer en WC Volgende sanitaire toestellen aanbrengen, als ze nog niet aanwezig zijn, of vervangen: het bad (lig-, zit- of stortbad), de lavabo en de WC. Vernieuwen elektrische installatie Voorzien van een veilige huishoudelijke installatie met uitzondering van de verbruikstoestellen. De installatie moet wel gekeurd zijn in een attest van een erkend orgaan. CO-vergiftiging bestrijden 1. Een geiser van het type C plaatsen voor de productie van sanitair warm water 2. Maximaal drie individuele kachels met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen; per toestel: 3. Centrale verwarming installeren. - als een volledige cv-installatie wordt geplaatst of vervangen: - als alleen de verwarmingsketel van een bestaande installatie vervangen wordt door een verwarmingstoestel met gesloten verbrandingsruimte van het type C 4. Een rookkanaal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen. Hieronder vallen alle werkzaamheden om te voorzien in een aangepaste schouw die beantwoordt aan de normen om de verbrandingsproducten van individuele kachels en cv-ketels af te voeren Premie-bedrag Vlaams Gewest 1250 euro 1250 euro 1500 euro 750 euro 750 euro 750 euro 250 euro 250 euro 1000 euro 250 euro 500 euro b) verbeteringspremie voor een te kleine woning Hiervoor komen enkel de verbouwingen aan de woonkamer, de keuken en de slaapkamer(s) in aanmerking. Voor meer gegevens gelieve contact op te nemen met de dienst huisvesting. De gewestelijke premie bedraagt 50 % van het bedrag van de facturen met een minimum van 600 euro en een maximum van 1250 euro. c) aanpassingspremie voor inwonende zestigplusser en gehandicapten Voorwaarden: De gewestelijke premie bedraagt 50 % van het factuurbedrag met een minimum van 600 euro en een maximum van 1250 euro. De volgende aanpassingswerkzaamheden komen in aanmerking: - de woning toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers door hellende vlakken aan te brengen, de toegangsdeur te verbreden, al dan niet met automatische bediening en hinderlijke drempels weg te werken; - aanpassingen die de zestigplusser of de gehandicapte in staat stellen om zich vlotter door de woning te begeven (o.a. installeren stoellift, rolstoelplateaulift, verticale lift ); - verbouwingswerkzaamheden om zestigplussers of gehandicapten zelfstandig en afzonderlijk bij je te laten inwonen. 3. installatiepremie voor inwoners die genieten van een huursubsidie en/of installatiepremie van het Vlaams Gewest voor het betrekken van een gezonde en aangepaste woning: 125 euro (verhoogd met 20% per inwonend kind/ gehandicapte, max. 100%) De gewestelijke premie bedraagt: - voor de installatiepremie: minimum 247,89 euro en maximum 743,68 euro (éénmalig); - voor de huursubsidie: maximum123,94 euro per maand. Voor meer info kunt u terecht bij AROHM West-Vlaanderen, Cel Huisvesting, Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel. 051/ TER KENNISGEVING: 4. Federale premie voor energiebesparende investeringen Deze premie dient te worden bekomen door de facturen bij je belastingsaangifte te voegen. Er is geen bijkomende gemeentelijke premie voorzien. Welke investeringen komen in aanmerking en voor welk bedrag? (gegevens geldig op 1/12 /2004) % investering dat Nieuw- Renovatie in aanmerking bouw komt voor het belastingvoordeel (max. 500 euro te indexeren) vervanging van oude stookketels 15% Neen Ja installatie van een zonneboiler 15% Ja Ja installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen 15% Ja Ja plaatsing van hoogrendementsbeglazing 40% Ja Ja plaatsing van dakisolatie 40% Ja Ja plaatsing van thermostatische kranen op radiatoren of een kamerthermostaat met tijdsinschakeling 40% Ja Ja uitvoering van een energieaudit in de woning 40% Ja Ja 5

6 5. Provinciale premie ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging Voorwaarden: - woning is minstens 20 jaar oud; - de woning moet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats; - facturen op datum aanvraag maximum 1 jaar oud; - zowel eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder als vruchtgebruiker komen in aanmerking; - de werken moeten uitgevoerd worden door erkende of geregistreerde aannemers of installateurs. De toestellen moeten in degelijke staat zijn en conform de reglementering. De installateurs/aannemers brengen verslag uit over aard, noodzaak en controle van de uitgevoerde werken; Welke werken komen in aanmerking en voor welk bedrag? Bedrag Vervanging geisers 50% v/d kostprijs met een max. van 250 euro Vervanging verwarmings- 50% v/d kostprijs met een max. toestellen van 250 euro Bouwen, verbouwen, 50% v/d kostprijs met een max. herstellen of aanpassen van 250 euro van een rookkanaal Aanvraagformulieren vind je bij het gemeentebestuur. Bij vragen kan je terecht op het telefoonnummer 050/ (voormiddag) of mailen naar 6. Provinciale premie voor dakrenovatie en vochtbestrijding. Voorwaarden: - niet-geïndexeerd kadastraal inkomen woning (= grondlasten): maximum 667 euro (wordt jaarlijks aangepast en verschilt per gemeente)! - woning is minstens 30 jaar oud; - de woning moet gebruikt worden als hoofdverblijfplaats ten laatste 3 jaar na ontvangstdatum; - facturen op datum aanvraag maximum 1 jaar oud; - zowel eigenaar-bewoner, eigenaar-verhuurder als vruchtgebruiker komen in aanmerking; Welke werken komen in aanmerking? Categorie 1: efficiënt bestrijden van vochtproblemen - grondvochtbestrijding: alle muren, onderhevig aan grondvocht, dienen onderkapt te worden of er dient een vochtwerend scherm in de vorm van inspuiten onder druk van de muren toegepast te worden; - regendoorslagbestrijding: voor de éénsteensbuitenmuren welke onderhevig zijn aan regendoorslag. Sommige werken dienen te worden uitgevoerd met een al dan niet geregistreerd aannemer: wij verwijzen voor de gedetailleerde gegevens naar de aanvraagformulieren. Categorie 2: vernieuwen van dak van het hoofdgebouw en/of aanbouw van woning. Het moet gaan over een volwaardig dak voorzien van een goed onderdak. Het plaatsen van isolatie of het vervangen van goten alleen komt niet in aanmerking. Ook hier verwijzen wij naar de specifieke reglementering. Aanvraagformulieren vind je bij het gemeentebestuur. Bij vragen kan je terecht op het telefoonnummer 050/ (voormiddag) of mailen naar MILIEU 1. Aanleg en onderhoud kleine landschapselementen in landelijk gebied (bomen, hagen, houtkanten) of in woongebied met landelijk karakter. Maximum per aanvraag en per jaar: 250 euro Voorbeeld: - voor het knotten van wilgen kan je per boom 12,50 euro subsidie ontvangen (max. 250 euro in totaal per jaar); - voor het aanplanten of onderhoud van een haag (minimum 50 m) die een duidelijk landschappelijke betekenis hebben als randbeplanting of groenscherm: 1,25 euro of 2,50 euro per m (afhankelijk van de soort) (max. 250 euro). 2. Aanleg en onderhoud beplantingen op en rond land- en tuinbouwbedrijfszetels. Een deskundige, aangesteld door het gemeentebestuur, stelt een landschapsplan op voor een land- of tuinbouwbedrijf, dit op kosten van het gemeentebestuur. Wanneer de land- of tuinbouwer deze beplantingen effectief aankoopt, bedraagt de toelage hiervoor 50 % van de aankoopprijs, met een maximum per aanvraag en per jaar van 500 euro. Het verplicht aanplanten van een groenscherm is uitgesloten van subsidiëring. 3. Aanleggen van een regenwaterreservoir: 250 euro Voorwaarden: - totale inhoud reservoir: minimum liter - voorzien van vaste hydrofoorgroep (pomp) met verplichte aansluiting sanitaire installatie * nieuwbouwwoningen vergund na 1/1/04, komen niet meer in aanmerking) 4. Aanleggen van een individuele waterzuiveringsinstallatie: 625 euro Er is ook een tussenkomst van het Vlaamse Gewest van 625 euro per aanvraag voorzien! Voorwaarden: - het betreft de sanering van huishoudelijk afvalwater afkomstig van uitsluitend voor bewoning dienende gebouwen; - het betreft een installatie bij een woning buiten de zuiveringszones A en B (geen riolering aanwezig); - het betreft een verdergaande zuivering dan enkel een septische put; - de installatie dient gebouwd en geëxploiteerd te worden conform de code van goede praktijk en de gestelde lozingsvoorwaarden in Vlarem II; - het hemelwater dient maximaal afgekoppeld te worden. voor 1ste kind: 30 euro DIENSTVERLENING voor 2de kind: 40 euro voor 3de kind: 50 euro 1. Geboortepremies (ook adoptie) 2. Voorhuwelijkssparen: afgeschaft sedert 1 januari Vakantietoelage voor zieken en gehandicapten 50 euro Deze toelage bedraagt 50 euro per persoon per jaar voor een aangepaste vakantiereis van minimum 7 dagen (5 dagen indien per vliegtuig), die speciaal georganiseerd wordt door erkende organisaties op sociaal vlak of door erkende instituten. Bedrag van deze provinciale premie: 50% van de kostprijs van de werken met een maximum van euro per categorie (factuurbedrag minstens 800 euro). 4. Toelage voor thuisverzorging gehandicapten Deze toelage is afhankelijk van het verkrijgen van een provinciale toelage. De gemeentelijke toelage bedraagt 125 euro per kind per jaar. 125 euro 6

7 Voorkom CO-vergiftiging Lokaal gezondheidsoverleg Roeselare - Tielt Elk jaar opnieuw vallen er dodelijke slachtoffers door CO of koolstofmonoxidevergiftiging. CO is een geurloos en onzichtbaar gas. Je merkt het dus niet op, tot het te laat is. CO kan ontstaan in elke ruimte waar verwarmingstoestellen, geisers en boilers op mazout, gas, kolen of hout staan. Enkel elektrische verwarmingstoestellen en radiatoren van de centrale verwarming kunnen geen CO afgeven. Hoe ontstaat CO? Als er brandstof in een verwarmingstoestel verbrand wordt, is er voortdurend verse lucht nodig. Wanneer er te weinig verse lucht in de kamer is (bijvoorbeeld omdat de kamer tegen de koude tochtvrij en kierdicht is gemaakt) verloopt de verbranding niet goed en komt er CO vrij. CO kan ook ontstaan als je toestellen niet goed afgesteld zijn of als de schoorsteen niet goed trekt. Dit kan verergerd worden door bepaalde weersomstandigheden, wat vaak gemeld wordt in het weerbericht. De meeste CO vergiftigingen ontstaan in de badkamer, door onvoldoende verluchting en ongeschikte toestellen. Wat is CO-vergiftiging? Wanneer er CO in een kamer aanwezig is, adem je dit ongemerkt in en wordt het in je bloed opgenomen. Hierdoor word je eerst loom of duizelig en krijg je hoofdpijn. Hoe langer je in een ruimte met CO verblijft hoe erger de symptomen worden. Later word je misselijk en ben je te krachteloos om je uit de ruimte te verwijderen. Bij hoge concentraties geraak je in een coma en kan je sterven. Als je regelmatig blootgesteld wordt aan lage concentraties CO kan dit ook nadelige effecten hebben: geheugenproblemen, moeilijkheden op school of op het werk, concentratiestoornissen en gemoedswijzigingen. Deze symptomen kunnen reeds optreden bij langdurige blootstelling aan zeer lage dosissen. Wanneer meerdere personen in huis dergelijke symptomen vertonen of huisdieren zich eigenaardig beginnen te gedragen, kan dit wijzen op CO-vergiftiging. Hoe kan je CO-vergiftiging vermijden? Zorg voor aangepaste toestellen. Kleine geisers zonder afvoer naar de schoorsteen zijn zeer gevaarlijk en mogen nooit gebruikt worden voor douche of bad. Verwarmingstoestellen op mazout of gas hebben geen afvoer en zijn dus gevaarlijk. Laat deze nooit langer dan een uur aanstaan. Als bijverwarming gebruik je beter elektrische toestellen. Let op de gevaarsignalen: gele vlammen bij gastoestellen, condensatie of damp op muren en ramen. Bij geisers in badkamer en keuken moeten er steeds ventilatieroosters in de deur of de muur zijn aangebracht. Anders laat je de deur beter op een kier. Laat kachels niet op de laagste stand branden, dan komt er het meeste CO vrij en trekt de schouw niet goed. Zet de kachel liever af als het te warm wordt of zorg voor een kleiner model dat aangepast is aan de grootte van de ruimte. Zorg dat er steeds frisse lucht in de kamer kan, stop niet alle kieren toe, zorg voor ventilatie. Zorg ervoor dat de schoorsteen goed trekt: hiervoor moet de schoorsteen hoger zijn dan de nok van het dak en regelmatig gereinigd worden. Laat alle verwarmingstoestellen en de schoorsteen regelmatig door een vakman nakijken. In allesbranders mag je enkel onbehandeld hout of kolen stoken, nooit afval! Je kan een provinciale premie verkrijgen als je installaties aanpast om CO-vergiftiging te voorkomen. zie p.5 Wat als iemand CO-vergiftiging heeft? Het beste wat je kan doen, is onmiddellijk ramen en deuren openzetten, het slachtoffer uit de ruimte brengen, het verwarmingstoestel uitschakelen en de dokter bellen. Als het slachtoffer in coma is, bel je de 100. Dienstencheques Vanaf 1 januari 2005 gaat PWA-Pittem als dienstenonderneming van start met het dienstenchequesysteem. De Dienstenonderneming Pittem (DP) is een afdeling van het plaatselijk PWAkantoor. Dit nieuwe systeem vervangt voor een deel het vroegere PWA-stelsel in die zin dat enkel de aanvragers voor huishoudelijke taken die reeds ingeschreven waren in het PWA vóór 1/3/2004 verder een beroep kunnen doen op het PWA-systeem. Nieuwe aanvragen voor thuishulp dienen voortaan te gebeuren via het systeem van de dienstencheques. Dankzij de dienstencheques kan je heel gemakkelijk en goedkoop huishoudelijke hulp krijgen, met name: poetswerk, maar ook wassen, strijken, klein naaiwerk, het thuis bereiden van maaltijden en boodschappen doen. Iedereen kan gebruik maken van de dienstencheques. De enige beperking bestaat erin dat je de dienstencheques niet voor beroepsdoeleinden mag gebruiken. Je betaalt 6,70 euro per uur met een dienstencheque en het is bovendien fiscaal aftrekbaar. Dit systeem is volledig legaal en erg voordelig zowel voor de aanvrager als voor de werknemer zelf. Wettelijk in orde en dus ook verzekerd als er iets foutloopt. Voor meer info betreffende de aankoop van dienstencheques en de verdere procedure kan je je wenden tot: Kristien Demeersseman, PWA-beambte, gemeentehuis Pittem, elke werkdag van 8u15 12u en van 13u30 17u30 (behalve op vrijdagnamiddag). 7

8 2 nieuwe garages te huur Op het einde van de Notaris Loridanstraat/Tieltstraat Voor inlichtingen: Sociale bouwmaatschappij C.v. De Mandelbeek Oostrozebekestraat 136 bus Ingelmunster tel. 051/ fax. 051/ DIEFSTALPREVENTIE Laat je fiets gratis graveren In het kader van diefstalpreventie organiseren we in onze gemeente opnieuw een fietsgraveeractie waarbij je fiets gegraveerd wordt met je persoonlijk rijksregisternummer. Dit is gratis. Deze gravering zou doorgaan op: Een woensdag en zaterdag begin april 2005 telkens van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 16 uur in de gemeenteloods in de Fonteinestraat 26. De juiste data moeten ons nog bevestigd worden door de GDIadministratie: dit is de dienst die de gravering uitvoert. Vanaf het ogenblik dat deze data definitief zijn, maken we dit zeker bekend op de website en via andere informatiekanalen. Aanvraag tot het graveren van een fiets Gelieve onderstaande gegevens in drukletters in te vullen a.u.b. Naam: Voornaam: Straat en nr.: Woonplaats: Telefoonnr.: Rijksregisternr.: Het graveren van mijn fiets komt voor mij het best uit op: woensdag voormiddag woensdag namiddag zaterdag voormiddag zaterdag namiddag = aanduiden wat past Je ontvangt later een uitnodiging tot het graveren van je fiets. Gelieve dit document te bezorgen bij de dienst bevolking, Markt 1, Pittem - vóór 20 maart

9 Vrijstelling aanmelding gemeentelijke stempelcontrole Er wordt tot en met 3 januari 2005 vrijstelling gegeven van de stempelcontrole. Sluitingsdagen gemeentelijke diensten Vrijdag 31 december: vanaf uur Maandag 3 januari: namiddag Maandag 28 maart: Paasmaandag De nieuwe elektronische identiteitskaart In het kader van e-governement en de administratieve vereenvoudiging heeft de regering beslist om vanaf eind 2004 van start te gaan met de veralgemeende invoering van de digitale identiteitskaart. Iedere Belg, die ten minste 12 jaar oud is en ingeschreven is in het bevolkingsregister, moet binnen de 5 jaar beschikken over een elektronische identiteitskaart. Het gemeentebestuur van Pittem is gestart met de uitreiking van de nieuwe elektronische identiteitskaarten op 5 oktober De invoering van de elektronische identiteitskaart beoogt twee doelstellingen: - elektronische identificatie van de burger: - identificatie in de fysieke wereld (bv. aan een loket) - identificatie op het Internet (bv. voor de websites met toegangscontrole) - elektronische handtekening voor iedere burger. De elektronische identiteitskaart vervult nog steeds dezelfde functies, zoals de identificatie van de burger, maar maakt het ook mogelijk dat deze functies elektronisch worden uitgevoerd, zonder dat de veiligheid van de persoonsgegevens in het gedrang komt. De privacy wordt immers gegarandeerd door het invoeren van tal van veiligheidselementen. De nieuwe kaart is slecht 5 jaar geldig. Dit is het gevolg van de beperkte geldigheidsduur van certificaten op de kaart die de personengegevens en de handtekening beveiligen. In de toekomst zou deze kaart ook kunnen dienen voor andere toepassingen bv SIS-kaart, rijbewijs, reisdocumenten. Voordelen: het adres van de houder is enkel elektronisch opgenomen zodat de kaart niet bij elke verhuizing zal moeten vervangen worden, aangezien de gegevens in de chip van de kaart gewijzigd zullen worden. je zal on-linedocumenten kunnen aanvragen bij de overheid (zoals geboorteakten, attesten van woonst,.) je zal documenten digitaal kunnen ondertekenen ( contracten en facturen) je zal op een beveiligde wijze transacties kunnen uitvoeren via het Internet Doelgroepen: De nieuwe kaart zal in eerste instantie aan de volgende doelgroepen afgeleverd worden: nieuwe inwoners naar aanleiding van hun adreswijziging jongeren op de leeftijd van 12 jaar bij verlies, diefstal of beschadiging van de identiteitskaart bij vrijwillige aanvraag van wie de identiteitskaart aan vernieuwing toe is In tweede instantie wordt iedereen aan de hand van de vervaldatum van de oude kaart opgeroepen. Aangezien de elektronische identiteitskaart binnen een termijn van 5 jaar ingevoerd moet worden en de vroegere identiteitskaarten voor 10 jaar geldig zijn, zullen sommige inwoners vervroegd opgeroepen worden om hun kaart te vernieuwen. Procedure: De procedure van de uitreiking verloopt als volgt: 1. je wordt opgeroepen om je basisdocument te ondertekenen; je brengt een pasfoto en 12,50 euro mee; 2. na 2 à 3 weken krijg je thuis een PIN- en PUK1-code toegestuurd: dit is vergelijkbaar met de code die je ontvangt van je bank voor de activering van je bankkaart, dit is het signaal dat je kaart klaar ligt bij de dienst bevolking; 3. voor de activering van de kaart breng je je oude identiteitskaart en je PIN en PUK1-code mee; de nieuwe kaart wordt dan aan de hand van deze codes geactiveerd aan het loket van de dienst bevolking. Verlies of diefstal: Het verlies of diefstal van je elektronische identiteitskaart moet onmiddellijk gemeld worden bij de dienst bevolking en het dichtstbijzijnde politiekantoor. Om misbruiken te vermijden, moet de elektronische functie van de kaart onmiddellijk opgeschort worden. Tijdens de diensturen kan je hiervoor terecht bij de dienst bevolking. Buiten de diensturen kan je 24 uur op 24 uur terecht bij de helpdesk van Binnenlandse Zaken 02/ Voor bijkomende informatie kan je terecht bij de dienst bevolking (tel 051/ ) en op waarnaar je klikt op bevolking. 9

10 Jubilea 50 GEBOORTEN 14/09/2004 Vanhove Lennert 20/09/2004 Lannoo Juline 21/09/2004 Heyman Romy 22/09/2004 De Ketelaere Nelis 06/10/2004 Dehouck Andras 08/10/2004 Ally Arnaud 08/10/2004 Boone Amelie 08/10/2004 Vandenberghe Wout 10/10/2004 De Bel Maïté 12/10/2004 Lafaut Victor 19/10/2004 Verbeke Leon 28/10/2004 D heygere Ina 29/10/2004 Braekevelt Thibaut 04/11/2004 Dornez Febe 09/11/2004 De Rycke Dré 16/11/2004 Claerhout Alice 16/11/2004 Vanneste Lander 22/11/2004 Martens René HUWELIJKEN 01/10/2004 Bossuyt Steven en Van Hullebus Emily 22/10/2004 Vande Vyvere Bart en Vangheluwe Elisabeth 22/10/2004 Brusselle Thomas en Vandenweghe Patricia 19/11/2004 Duyck Wesley en Vendru Wendy 26/11/2004 Dumoulin Geert en Pacco Patricia 10/12/2004 Mahieu Jeroen en Parmentier Sandra JUBILEA 50-jarig jubileum 01/09/2004 Wambeke Antoine en Hindrick Anna 29/09/2004 De Ceuninck Jules en De Witte Andréa 05/10/2004 Vromman Robert en Martens Angela 22/10/2004 Linclau Rogier en Liesenborghs Georgette 60-jarig jubileum 29/09/2004 Van Compernolle Maurits en De Ceuninck Maria OVERLIJDENS 27/09/2004 Claerhout Blanche Pittem 09/01/1921 weduwe van Vanhee Camille 11/10/2004 Van Roy Magdalena Turnhout 29/12/ /10/2004 Verschuere Elvira Pittem 19/01/1908 weduwe van Sagaert Joseph 24/10/2004 Bouckaert Georgina Tielt 20/06/1913 weduwe van Wittevrongel Albericus 28/10/2004 Seys Georges Pittem 29/05/1921 weduwnaar van Devriese Margarita 29/10/2004 Nijs Gerrit Gent 06/09/1957 echtgenoot van Seys Marie-Claire 31/10/2004 Popelier Gerard Egem 15/08/1931 echtgenoot van Deforche Helena 11/11/2004 Vroman Wilfried Pittem 03/02/1945 echtgenoot van Vandeweghe Anny 15/11/2004 Bekaert Angela Ardooie 30/09/1925 weduwe Laethem Robert 20/11/2004 Verougstraete Roger Aarsele 21/03/1923 echtgenoot van Callewaert Mariette 23/11/2004 Marreel Michel Egem 7/12/1925 echtgenoot van Verbiest Mariette 27/11/2004 De Bel Theresia Brugge 09/07/ /12/2004 Blondeel Suzanna Pittem 25/08/1911 weduwe Lakiere Maurice 13/12/2004 Devos Marie-Christine Tielt 10/01/1957 echtgenote van Bruggeman Geert 15/12/2004 Linclau Bertha Mourcourt 21/06/1916 weduwe Carré Hendrik 60 Wambeke Antoine en Hindrick Anna 1 september 2004 De Ceuninck Jules en De Witte Andréa 29 september 2004 Vromman Robert en Martens Angela 5 oktober Van Compernolle Maurits en De Ceuninck Maria 29 september 2004

11 Huwelijken Bossuyt Steven en Van Hullebus Emily 1 oktober 2004 Brusselle Thomas en Vandenweghe Patricia 22 oktober 2004 foto Jan Goossens foto Jan Goossens Vande Vyvere Bart en Vangheluwe Elisabeth 22 oktober 2004 Duyck Wesley en Vendru Wendy 19 november 2004 Dumoulin Geert en Pacco Patricia 26 november 2004 Mahieu Jeroen en Parmentier Sandra 10 december

12 Op zondag 3 oktober mocht de burgemeester Ivan Delaere officieel de sleutels van een hoogwerker overhandigen aan brandweercommandant Paul De Witte. De elevator heeft een reikhoogte van 18 meter en werd overgenomen van een Nederlands korps uit Zwolle voor een bedrag van euro. De ladderwagen is heel beweeglijk en kan bediend worden vanuit de reddingskorf of vanop de wagen, er is een directe watertoevoer, een intercom er zijn ook frisse luchttoestellen aanwezig en de korf wordt van onder uit besproeid om de hitte tegen te houden. De Pittemse vrijwillige brandweer is alvast in de wolken met de nieuwe aanwinst die zeker zal bijdragen tot het beter bestrijden van branden in hoge gebouwen. Op zondag 3 oktober mocht de gemeente een delegatie uit zustergemeente Shawnee in Amerika verwelkomen. Tony Soetaert was aanwezig. Hij bezit Egemse roots en zette zo n dertig jaar geleden de eerste stappen tot de verbroedering. Bij het gezelschap waren ook ex-burgemeester Jim Allen, Sheryl Scott, lid van de Shawnee City Council, haar echtgenoot Bob en het echtpaar Thomas en Patricia Coffman. Het gezelschap maakte van de gelegenheid gebruik om West-Vlaanderen te verkennen en stak daarna de grens over om een bezoekje te brengen aan Nederland en Frankrijk. Overhandiging brandweer hoogwerker Ontvangst delegatie uit Shawnee foto Danny Terryn Prijsuitreiking zottekesworp Zotte Maandag 2004 Tentoonstelling Pittemse en Egemse Emigranten naar Amerika en Canada Op zondag 24 oktober 2004 was er de prijsuitreiking van de zottekesworp Zotte Maandag 2004 in het gemeentehuis. De eerste prijs, een fiets werd overhandigd aan de negenjarige Evelien Van Daele uit Pittem. Zij was in het gezelschap van haar ouders, broer Wouter en zus Stefanie. In samenzijn met de deken, de heer Noël Lannoo, het bestuur van de Sint-Elooisgilde en Unizo en het Pittems Zotteke werd de voormiddag afgesloten. Op het einde van 19de eeuw - begin 20ste eeuw, emigreerden heel wat Pittemse en Egemse families naar Amerika en Canada, om hier de moeilijke economische en sociale situatie te ontvluchten en met de hoop op een betere toekomst. vlnr: Paul Callens, Aranka Callens, Ludwig Vandenbussche en Thijs Lambrecht Nu, een eeuw later en naar aanleiding van de onthulling van het kunstwerk De Vlaamse Emigrant in Leke (Diksmuide) werd in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt een tentoonstelling opgezet op zondag 31 oktober en maandag 1 november in het CC Het Buurthuis. Aan de hand van heel wat archieven en fotomateriaal van Pittemnaar Paul Callens kon men een beeld krijgen over het wedervaren van deze Pittemse en Egemse families. De tentoonstelling mocht rekenen op ruime belangstelling van zo n 400 bezoekers. 12

13 Prijsuitreikingsconcert Muziek en Woord Ontvangst Yves Leterme foto Jan Goossens Op zondag 10 oktober was er de jaarlijkse diplomauitreiking van de Stedelijke Academie voor Muziek en Woord, afdeling Pittem. Voor Pittem waren er vijf laureaten: Goedele Van Hessche, laureate sax, Elien Ingels, laureate dwarsfluit met optie samenspel, Thomas Callens, laureaat piano, Bart Defour, laureaat slagwerk met optie samenspel en Anthony Ampe, laureaat toneel. Naar aanleiding van het afscheidsfeest van Volksvertegenwoordiger Gisèle Gardeyn-Debever werd Vlaams Minister- President Yves Leterme ontvangen op het gemeentehuis op vrijdag 29 oktober. Er werd tevens van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele Pittemse dossiers mee te geven voor opvolging. Dag van de Natuur Voor de 4de maal werd deelgenomen aan de Dag van de Natuur op zondag 21 november De Dag van de Natuur is een samenwerking tussen het gemeentebestuur, de beide afdelingen van de Gezinsbond, de milieuraad, de compostmeesters en het provinciebestuur West-Vlaanderen. Alle kinderen geboren tussen 1 september 2003 en 31 augustus 2004 werden samen met hun ouders verwacht op het gemeentelijk sportcentrum in Pittem. Er werden 12 geboortebomen aangeplant, de 12 lijsterbessen staan symbool voor de 12 maanden van het jaar. Per maand werd er één boom opgedragen aan alle jonggeborenen van de gemeente. De bomen werden dit jaar aangeplant aan het gemeentelijk sportcentrum ter hoogte van de tennisterreinen. Voor alle aanwezigen was er achteraf een receptie in de sporthal. 13

14 Het statige herenhuis aan de Tieltsestraat nummer 32 zal bij de Pittemnaars nog wel een paar decennia bekend blijven onder de naam het huis Muyle, niettegenstaande de huidige eigenaar het pand nu al meer dan tien jaar bewoont. De familie Muyle had het huis immers verschillende generaties in eigendom. Keren we eerst even terug in de tijd. In werd de nieuwe steenweg van Tielt naar de nieuwe steenweg Brugge-Kortrijk aangelegd. In het Pittemse dorpscentrum werd een nieuw tracé bepaald tussen het huidige café De Gilde en de hoek Stationsstraat-Koolskampsestraat. Alle bebouwing langs dit stuk Tieltsestraat dateert dus van na die periode, wat trouwens goed te zien is op de kaart van het 21 e beghin in het oude landboek uit 1760, dat nu op het Rijksarchief Kortrijk berust: je merkt er enkel onbebouwde stukken land. In 1768 werd de Pittemse baljuw Niklaas Verhulst eigenaar van het stuk bouwgrond waar later de woning en de brouwerij Muyle op gebouwd zouden worden. Zijn erfgenamen verkochten het aan landbouwer Jan Baptiste De Witte. V. Arickx meent dat er ondertussen reeds (voor 1786) een woning was opgetrokken. Het was dit huis dat verhuurd was van 1 mei 1806 tot 30 april 1808 aan onderpastoor Jan Capelle. Volgens een overlevering zou pastoor Felix Perneel zich tijdens de Franse overheersing achter een valse muur in de kelder van het huis hebben verscholen (de godsdienstvervolging brak los in 1797 en zou luwen wanneer Napoleon aan de macht kwam). Wijlen André Muyle toonde ons op het einde van de jaren 60 een soort houten tabernakel dat volgens hem tijdens die periode gebruikt werd. Op 16 januari 1807 verkochten de erfgenamen De Witte hun eigendom aan de Wingense landbouwer Joannes Josephus Muyle voor 4297,45 fr.: een huys, voordere edificien, logien, boomen ende haegen voordere op- en dependentien met den terrain consisterende in voor en achterhof. De nieuwe eigenaar, die in zijn geboortedorp oud-schepen was, kwam er wonen op 1 mei 1807 met zijn echtgenote Regina Van Wonterghem en zoon Jacobus. In 1809 woonde een zekere Rosalia Vanbery mee als meid. Ook in Pittem nam hij openbare ambten op: lid van de gemeenteraad, ontvanger van de gemeente en van het armbestuur en nadien lid van dit armbestuur. Ondertussen had hij ook een bier- en azijnbrouwerij opgericht, die in werking zou blijven tot in de jaren Na zijn dood was het zijn enige zoon Jacobus die het werk in de brouwerij verderzette. Zijn echtgenote uit Deinze was 17 jaar jonger. Jacobus was net als zijn vader lid van de gemeenteraad en ontvanger van de gemeente en van het armbestuur. Ondertussen had hij verschillende Pittemse herbergen verworven zoals De Klokke, De Pauw, De Tulpaan, De Nachtegaal en Sint-Elooi. Uit dit huwelijk sproten zes kinderen. Vermelden we alleen dochter Marie Louise die huidevetter en burgemeester Emiel Libbrecht huwde en zoon Justin die op zijn beurt brouwer werd. Hij was gehuwd met de Heulse Julie Vandenberghe. In het jaar van zijn overlijden werd de verdieping op de bestaande woning gebouwd. Josse Muyle, de oudste zoon van Justin, zette de zaak verder. Zijn jongste zoon André werd de vijfde en laatste brouwer tot hij het in de jaren 1950 voor bekeken hield. Hij kocht in 1953 het cinemagebouw Alfa na faling van MIRO, in eerste instantie om het veilig te stellen voor de toneelkring Met Hert en Ziel. De uitbating werd een succes. Zo werden voor de film De 10 geboden niet minder dan ticketjes verkocht. Men kwam van heinde en verre: noch Roeselare, noch Kortrijk, noch Brugge hadden een filmzaal op dat niveau. De zaal bood plaats aan 600 aanwezigen. Begin de jaren 80 werd de uitbating stopgezet en in 1983 brandde de zaal volledig uit. Na de dood van André Muyle (1987) en zijn echtgenote Gilberte Terryn (1988) kwam het pand leeg te staan. De erfgenamen verkochten het aan Harm Vlonck-Lambrecht die het in de jaren 1990 liet restaureren en er ook zijn intrek nam. Wijlen V. Arickx schrijft terecht dat hij aldus een der mooiste woningen van Pittem van de ondergang gered heeft. Het gemeentebestuur van Pittem is van oordeel dat de historische waarden van onze gemeente dienen behouden te blijven. Daarom wordt een oproep gedaan aan alle mensen wie thuis informatie of oude foto s heeft van oude beelden van straten of huizen in Pittem en Egem. Deze informatie kan je altijd binnenbrengen op het gemeentehuis. Er wordt dan een kopie genomen en de originelen worden je zo snel mogelijk terug bezorgd. Ook ander historisch materiaal is steeds welkom. Want we zijn er zeker van dat alle mogelijke informatie kan bijdragen tot het oprichten van een heemkundige kring in Pittem. Wilfried Devoldere 14

15 Actie Grote Lenteschoonmaak op zaterdag 19 maart 2005 (9u 12u) Aanvoer grote hoeveelheden bouwafval op recyclagepark Particulieren kunnen éénmalig met een grote hoeveelheid gesorteerd afval (vb. bouwafval van verbouwingswerken) naar het recyclagepark gaan. Zwerfvuil en sluikstort ontsieren en vervuilen onze mooie landelijke gemeente. Samen met de beide basisscholen, de verenigingen en tal van vrijwilligers willen we daarom opnieuw een grote lenteschoonmaak organiseren in Pittem en Egem. Bedoeling van de actie is om op die dag zoveel mogelijk zwerfvuil en sluikstort te verzamelen (langs wegen en grachten) en de sluikstorters ervan bewust te maken welke grote hoeveelheid zwerfvuil en sluikstort zij in onze gemeente eigenlijk wel achterlaten. Voor wat betreft de organisatie kan je rekenen op de provincie West-Vlaanderen, IVIO en de gemeentelijke milieuraad. Deze actie kan echter alleen slagen indien we op voldoende medewerking kunnen rekenen, zowel van verenigingen als van individuelen. Ben jij, of je vereniging bereid een steentje bij te dragen op zaterdag 19 maart 2005 tussen 9u en 12u, aarzel dan niet om onmiddellijk in te schrijven bij Carl Couckuyt via een telefoontje (051/ ), een faxbericht (051/ ), een mail of door gewoon onderstaand inschrijvingsstrookje in de bus van het gemeentehuis te deponeren. We hopen te mogen rekenen op je gewaardeerde medewerking. Gelieve in te schrijven vóór 1 maart Daarvoor dient men uitzonderlijk een attest aan te vragen bij de intergemeentelijke vereniging IVIO. Dit kan via 051/ , fax 051/ of via mail Het attest dient samen met het bewijs van de identiteit op eerste verzoek van de parkwachter worden voorgelegd. Het attest is slechts beperkt geldig en mag niet gebruikt worden voor KMO-afval. Naam: Inschrijvingsstrook grote lenteschoonmaak op zaterdag 19 maart 2005 Adres: Telefoon: zal meewerken aan de grote lenteschoonmaak van 9u tot 12u op zaterdag 19 maart

16 Ophaling 2005 grofvuil Maandag 7 februari 2005 (ronde A) Dinsdag 8 februari 2005 (ronde B) Voor meer informatie kan je terecht bij Carl Couckuyt, milieuambtenaar tel. 051/ Het telefoonnummer op de ophaalkalender van IVIO is niet correct vermeld. Hierbij het juiste nummer 051/ Sluitingsdagen containerpark Vrijdag 31 december 2004 vanaf uur: oudejaarsavond Zaterdag 1 januari 2005: Nieuwjaar Maandag 3 januari 2005: 1ste werkdag van het jaar Openingsuren van het containerpark: Maandag: van u tot u (bedrijfsafval) Dinsdag: van u tot u (particulieren) Woensdag: van u tot u (particulieren) Donderdag: gesloten Vrijdag: van u tot u (particulieren) Zaterdag: van u tot u (particulieren) Gemeentelijke koekjesdozenactie Voorkomen is beter dan genezen. Deze leuze geldt zeker ook op gebied van afvalbeleid. In het kader van Milieuzorg op School (MOS) zocht de Vrije Basisschool van Pittem, die trouwens al mag prijken met een erkend MOS-logo, dan ook naar een manier om dit principe in hun eigen schoolomgeving toe te passen. De keuze viel uiteindelijk op het verdelen van koekjesdozen. Op die manier kunnen de ouders koekjes kopen in grote verpakkingen, in plaats van telkens apart verpakte koekjes, en vermindert de hoeveelheid afval. De kinderen kunnen dan de koekjes knapperig vers houden in hun koekjesdoos. De gemeente Pittem steunt dit milieuvriendelijk initiatief en besliste dan ook om de koekjesdozen aan te kopen. Het gemeentebestuur schenkt een koekjesdoos aan alle kinderen tussen 3 en 12 jaar van Pittem en Egem. De kinderen van de Vrije Basisschool Pittem kregen hun gratis koekjesdoos reeds op school. Andere kinderen kunnen hun gratis koekjesdoos komen ophalen op de gemeentelijke milieudienst. Dus, ben je tussen de 3 en 12 jaar oud en woon je in Pittem of Egem, kom dan je gratis koekjesdoos afhalen op de gemeentelijke milieudienst! Voor meer inlichtingen kan je terecht op de gemeentelijke milieudienst (Carl Couckuyt, milieuambtenaar: of 051/ ). Renovatiewerken aan asfaltwegen Gezien de slechte toestand van verschillende wegen op ons grondgebied besliste de gemeente om over te gaan tot het uitvoeren van renovatiewerken aan de asfaltverharding op volgende wegen: Kapelleweg, Gavers, Claerhoutmolenweg, Claerhoutdreef, Beukboomstraat. De algemene offerteaanvraag voor deze werken had plaats op vrijdag 1 oktober De werken werden gegund aan de firma N.V. Aswebo uit Drongen. De werken starten in het voorjaar van

17 Cultuurprijs gemeente Pittem 2005 In mei 2005, wordt voor de tweede keer de Pittemse Cultuurprijs uitgereikt. Deze tweejaarlijkse Cultuurprijs wordt georganiseerd door de Gemeentelijke Culturele Raad, in samenwerking met het gemeentebestuur. Het is de bedoeling de Cultuurprijs uit te reiken aan een verdienstelijk persoon of een verdienstelijke vereniging uit onze gemeente. Kandidaturen voor de Cultuurprijs kunnen ingediend worden bij de secretaris van de Gemeentelijke Culturele Raad, p.a. Hendrik Reilhof, Vijfstraat 20, 8740 Pittem. Inschrijvingsformulieren met deelnamereglement zijn eveneens te bekomen op het gemeentehuis. Wie kan ons helpen? Wie herkent deze tekst? Deze tekst was in de tijd bevestigd aan de Vrijheidsboom op de Markt in Pittem. Mijn stam blijft langer staan Mensch, dan uw vluchtend leven Laat U, laat mij ook sneven Een volk zal nooit vergaan. Weet je de naam van de auteur? Graag een seintje op het gemeentehuis, dienst cultuur, of bij Paul Lambrecht, schepen voor cultuur. (tel. 051/ GSM 0473/ ) INSCHRIJVINGSFORMULIER CULTUURPRIJS PITTEM Uiterlijk tegen 1 maart 2005 te sturen aan de secretaris van de Gemeentelijke Culturele Raad p.a. Hendrik Reilhof, Vijfstraat 20 te Pittem. Door ondertekening verklaart men zich akkoord te gaan met het deelnamereglement. Dit reglement kan men bekomen op het gemeentehuis bij de dienst cultuur. Ondergetekende (persoon of vereniging : Contactadres (indien vereniging): Tel.: Wenst voor te dragen voor deelname aan de Pittemse Cultuurprijs: Naam kandidaat: Adres: Bijzondere verdienste van deze persoon (korte motivatie): Handtekening namens de persoon of vereniging + datum 17

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat

Wingensesteenweg. Paardestraat. Turkeijensteenweg. Kolonel Naessensstraat. Molenakker. Egemstraat. Lichterveldestraat Kokerstraat Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2013! Wingensesteenweg Paardestraat Kolonel Naessensstraat Molenakker Turkeijensteenweg Egemstraat Lichterveldestraat Kokerstraat Koolskampstraat Joost de ter

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

HET GEMEENTELIJK. Ronde van Frankrijk Jeugdbewegingen op kamp Programmaboekje kermis, zie vanbinnen! Pag. 06 Pag. 22-23

HET GEMEENTELIJK. Ronde van Frankrijk Jeugdbewegingen op kamp Programmaboekje kermis, zie vanbinnen! Pag. 06 Pag. 22-23 HET GEMEENTELIJK Infoblad PITTEM-EGEM - 6 de jaargang - Nr. 3 - JULI Ã SEPTEMBER 2007 Pag. 06 Pag. 22-23 Ronde van Frankrijk Jeugdbewegingen op kamp Programmaboekje kermis, zie vanbinnen! Het gemeentelijk

Nadere informatie

Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 11 2. Pag. 16 1 Pag. 26 3. 2 Wielerwedstrijd in Egem in 1943 1 Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem

Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 11 2. Pag. 16 1 Pag. 26 3. 2 Wielerwedstrijd in Egem in 1943 1 Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem Het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem - 12 de jaargang - Nr. 3 JULI SEPTEMBER 2013 Pag. 11 2 2 Wielerwedstrijd in Egem in 1943 1 Pittem rijdt elektrisch! 3 Kampioenschap van Pittem Pag. 16 1 Pag. 26 3

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS

INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS Contact: Annelies Hommez 0474 933 558 ahommez@roeselare.be INFOFOLDER VOOR VERHUURDERS 1. Voor aanvang huur 1.1. Conformiteitsattest 1.2. Rookmeldersverplichting 1.3. Dakisolatienorm 1.4. Energieprestatiecertificaat

Nadere informatie

Infoblad. Het Gemeentelijk

Infoblad. Het Gemeentelijk Het Gemeentelijk Infoblad Beste wensen voor 2012! Pittem-Egem - 11 de jaargang - Nr. 5 januari maart 2012 Pag. 8 2 Pag. 16 1 Pag. 24 3 2 Mededelingen aan de bevolking: In de voetsporen van... 1 Heden en

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13)

PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) Woondienst regio Roeselare Contact: Annelies Hommez ahommez@roeselare.be 0474/933 558 051/26 24 38 PREMIES & VOORDELEN MOORSLEDE(01/ 13) INLEIDING Deze bundel biedt een overzicht van de geldende premies

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

dienst wonen Woonpremies in Gent

dienst wonen Woonpremies in Gent dienst wonen Woonpremies in Gent Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. wat je al kan

KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. wat je al kan ACTIVITEITENKALENDER December 2006 Zaterdag 23.12.2006 St. Servaesstraat Berg: Kersthappening. Beginnend met openluchtmis bij Kerststal om 16u30. Donderdag 28.12.2006 Vrienden van den Daal: Mettevieavond,

Nadere informatie

INFOMAGAZINE. 30 jaar verbroedering Le Cateau - Wielsbeke. januari - februari 2013.01. Seniorenweek - Paul Severs en vrijwillige helpers

INFOMAGAZINE. 30 jaar verbroedering Le Cateau - Wielsbeke. januari - februari 2013.01. Seniorenweek - Paul Severs en vrijwillige helpers INFOMAGAZINE 30 jaar verbroedering Le Cateau - Wielsbeke januari - februari 2013.01 Seniorenweek - Paul Severs en vrijwillige helpers inhoud januari - februari 2013.01 3-9 gemeentelijke info 10-14 welzijn

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren.

Vooraf. U vindt in deze brochure ook informatie rond lenen en verzekeren. Vooraf U vindt in deze brochure informatie over premies rond renoveren en aanpassen, met hun specifieke voorwaarden. Deze brochure is een hulpmiddel om u wegwijs te maken in de bestaande premies. Wij kunnen

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

Mei 2010. Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13. Vraag de Kids-ID tijdig aan! p.

Mei 2010. Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13. Vraag de Kids-ID tijdig aan! p. de Vraag de Kids-ID tijdig aan! p.3 Energiebesparende premies voor particulieren p.8 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.13 Fiets naar de winkel en val in de prijzen! p.20 Mei 2010 sint-laureins info 2

Nadere informatie

Denderende premies voor woningen op Rechteroever!

Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Denderende premies voor woningen op Rechteroever! Prikkelproject AALST Inhoud Win een mooie prijs! Zie pagina 37 Voorwoord... 3 Aalst prikkelt Rechteroever... 4 Wil je een oude woning

Nadere informatie

Dossier Duurzaam bouwen

Dossier Duurzaam bouwen Dossier Duurzaam bouwen Inleiding Duurzaam bouwen is de dag van vandaag meer dan ooit een veelbesproken thema. Als u gaat bouwen of verbouwen moet u rekening houden met verschillende voorschriften en

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013!

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Beste wensen voor 2013! Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid JANUARI-FEBRUARI 2013 Beste wensen voor 2013! Vraag tijdig je tussenkomst Minder Mobielen Vervoer aan GALM-project 2013 Wat verandert er voor

Nadere informatie

Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 12 2. Pag. 18 1 Pag. 24 3. 2 Terugblik Zotte Maandag 1 Heden en verleden 3 Karel Verschuere werd 100 jaar

Het Gemeentelijk. Infoblad. Pag. 12 2. Pag. 18 1 Pag. 24 3. 2 Terugblik Zotte Maandag 1 Heden en verleden 3 Karel Verschuere werd 100 jaar Het Gemeentelijk Infoblad Pittem-Egem - 12 de jaargang - Nr. 4 oktober december 2013 Pag. 12 2 2 Terugblik Zotte Maandag 1 Heden en verleden 3 Karel Verschuere werd 100 jaar Pag. 18 1 Pag. 24 3 Inhoud

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

WONINGKWALITEIT. Voorwaarden, normen en gevolgen. In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver

WONINGKWALITEIT. Voorwaarden, normen en gevolgen. In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver WONINGKWALITEIT Voorwaarden, normen en gevolgen In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 1 2 Beste lezer, Aan welke kwaliteitsnormen moet een

Nadere informatie

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15

DE VLETERNOARE. 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014. Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 03-11. Info uit uw gemeente 12-15 3-maandelijks nr. 2 april-mei-juni 2014 DE VLETERNOARE Dag van de natuur Zondag 17 november 2013 Sportlaureaten 2013 Vleteren Een nieuw speelplein voor Vleteren? V.U.: Bram Coppein, schepen van informatie

Nadere informatie

gemeentelijk infoblad Oostrozebeke

gemeentelijk infoblad Oostrozebeke gemeentelijk infoblad Oostrozebeke VOORWOORD Beste Oostrozebekenaren, Als ik dit voorwoord voor het infoblad neerschrijf, zie ik vanuit mijn kabinet de eerste foorreizigers aankomen. Onze eerste kermis

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie