ad A. Missionair kerk-zijn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ad A. Missionair kerk-zijn"

Transcriptie

1 Vitaal missionair leiderschap: doordenkend op Crossroads 1 - ondersteunend materiaal bij de inleiding op de Proclama Studiedag, 6 februari Robert Doornenbal In mijn dissertatie getiteld Crossroads staan drie met elkaar verbonden hoofdthema s centraal: (a) missionair kerk-zijn, (b) leiderschap en (c) de opleiding van (missionaire) leiders. Het boek is als pdf te downloaden en bevat achterin een Nederlandse samenvatting. In dit artikel herhaal ik niet wat ik heb geschreven, maar ik probeer door te denken op een aantal thema s die ik van belang acht voor de kerk, opleidingen voor kerkelijk kader, en vitaal missionair leiderschap. De onderwerpen zijn niet of nauwelijks nieuw te noemen, maar wel schat ik in opnieuw actueel. ad A. Missionair kerk-zijn Breedte, diepte en variëteit Door relatieve buitenstaanders wordt missionair kerk-zijn en/of missionair leiderschap soms geassocieerd met de (post-) evangelische beweging, alsook met oppervlakkigheid, postmodernisme en consumentisme. Deze kenmerken kun je inderdaad aantreffen in literatuur, op internet, of in christelijke groepen. Maar wie wat verder kijkt, komt ook in aanraking met kerkleiders en theologen van diverse continenten en uit een brede waaier van traditionele kerken met visie voor een nauwe verbinding tussen missiologie en ecclesiologie, in theorie en praktijk. De laatste jaren verschijnen er rondom de thematiek van missional church talrijke creatieve en inspirerende theologische bijdragen die verre van oppervlakkig zijn. Verder zien we in binnen- en buitenland steeds meer voorbeelden van missionaire gemeenschapsvorming en praktisch dienstbetoon, inclusief de daarbij behorende offers in tijd en geld. 2 In mijn proefschrift heb ik iets van deze diversiteit willen laten zien, tot aan voorbeelden van nieuwe parochievorming uit de Rooms-Katholieke Kerk in de Verenigde Staten toe. Wie zelf voldoende kennis heeft van de internationale breedte, diepgang en pluriformiteit van (wat ik heb genoemd) de Emerging-Missional Conversation kan mogelijk helpen bevorderen dat meer christenen ongeacht hun specifieke kerkelijke of theologische kleur zich hierin nader willen verdiepen. Oppassen voor radicalisering, ideologisering en activisme Als het gaat om missionair kerk-zijn, verwijzen vooral de wat oudere gelovigen soms met enige scepsis naar de jaren zestig. Destijds stemden tal van idealistische vernieuwers J.C. Hoekendijk ( ) toe dat de kerk zich weer moest herontdekken als een zendingskerk, die deelneemt aan de missio Dei, de zending van God richting de wereld. Inderdaad leeft deze visie vandaag bij kerkvernieuwers en - planters. Wat echter opvalt in de jaren zestig is dat veel theologen, waaronder Hoekendijk, gaandeweg radicaliseerden in hun ideeën. Daarmee bedoel ik dat hun theologie steeds eenzijdiger werd en zich niet meer liet gezeggen of corrigeren door wat er eerder al was bedacht, noch door de bijbelse boodschap in zijn samenhang. Een tweede ontwikkeling was ideologisering. Onder ideologisering versta ik in dit verband vormen van taal die een eigen werkelijkheid creëren, bedoeld voor een kleine groep van betrouwbaar geachte sympathisanten. Populair in progressieve kringen werden bijvoorbeeld tamelijk abstracte termen als nieuwe levensstijl, opvoeding van de massa, en humanisering van de wereldsamenleving. Verlossing (salvation) werd geherdefinieerd als sociale gerechtigheid, dat wil zeggen de bevrijding van de mens van alles wat hem verhindert zijn volle mens-zijn te bereiken. Negatief bestempelde woorden waren bijvoorbeeld hiërarchie, gesloten, exclusivistisch, en triomfalistisch. Wie het niet eens was met de vernieuwers, kreeg een van deze labels opgeplakt en hoefde vervolgens niet meer serieus te worden genomen. Dat is typerend voor ideologisch denken: het wil zich niet laten corrigeren door andersdenkenden, noch door de empirische werkelijkheid. Voor een ideoloog valt retoriek samen met de realiteit. Tegelijk zie je in ideologische bewegingen ook vaak vormen van activisme. Tijdens Hoekendijks leven hield dit in dat het handelen van christenen en kerken centraal kwam te staan in de strijd om vrede, gerechtigheid en solidariteit met de armen. Het resultaat: eind jaren zestig was er in allerlei westerse kerken en ook in Nederland sprake van een sterke secularisering (wereldgelijkvormigheid) en politisering (de kerk als ondersteuner van linkse revolutionaire bewegingen). In de jaren zeventig bleek dat dit alles het Koninkrijk niet dichterbij had gebracht; het activistische vuur bluste uit en steeds meer mensen verlieten de kerk. 1 Bewerkte en uitgebreide versie van Kerkopbouw op een kruispunt: doordenkend op Crossroads, in: WKO bulletin Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk 81 (januari/februari 2013), Zie diverse voorbeelden in Ryan Bolger, red., The Gospel after Christendom: New Voices, New Cultures, New Expressions (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2012). 1

2 Wat kunnen we hiervan leren voor vandaag? Ik noem drie zaken. 1. Blijf theologisch in balans; daartoe is het onder meer nodig om je te laten corrigeren. Dus: blijf in gesprek met je critici! Iemand die een prachtig voorbeeld geeft van theologische balans en gesprek is Tim Keller in zijn boek Center Church (2012) Sta open voor de geleefde, complexe en ambigue realiteit; vlucht niet weg in een zelfgeschapen talige werkelijkheid die ingewijden en gelijkgezinden steeds meer vervreemdt van andersdenkenden. Dit is een oproep voor zowel traditionele kerkleiders als voor kerkvernieuwers, die zoals ik in hoofdstuk 3 laat zien soms wat al te gemakkelijk hun toevlucht nemen tot paradigm language om daarmee andersdenkenden af te serveren: Met traditionele predikanten valt niet te praten, die zitten vast in een verouderd modern paradigma. Hoofdstuk 5 beschrijft dat metaforische taal een vergelijkbare capaciteit bezit: ze kan inzicht geven en creativiteit bevorderen, maar ook diskwalificatie communiceren of labelen in de hand werken ( wij denken organisch, zij mechanistisch ). 3. Zoals monniken het van oudsher uitdrukken: ora et labora: bid en werk in die volgorde. Immers, Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan (Ps. 127:1). Boeiend en bemoedigend is dat dit besef duidelijk aanwezig lijkt te zijn in allerlei fresh expressions of church in Engeland, waar men veel tijd zegt te besteden aan gebed en het proberen te onderscheiden van Gods handelen en wil (discernment). 4 ad B. Leiderschap Visie voor leiderschap Het woord leiderschap roept nogal eens ambivalente tot zelfs ronduit negatieve reacties op. Een voorbeeld van de laatste categorie biedt het proefschrift van C.P. Boele, die de huidige interesse in leiderschap associeert met modieuze managementmodellen, machtsmisbruik, en mannetjesmakerij. 5 Voor een deel komt deze aversie voort uit het idee dat het begrip leiderschap verwijst naar de leider specifieker, naar een mannelijke persoon met een opgeblazen ego en (al dan niet vernuftig gemaskeerde) machtshonger. Leiderschap heeft echter vooral te maken met processen van beïnvloeding, en dat is iets anders dan machtsuitoefening. Wie macht uitoefent, bepaalt iets voor een ander, waardoor hij of zij zich in meer of mindere mate gedwongen weet te handelen conform de wens (of eis) van de machthebber. Dit hoeft trouwens niet negatief te zijn. Zo is het een goede zaak als er een halt wordt toegeroepen aan een kerklid of ambtsdrager die zich ernstig misdraagt, en daar is macht voor nodig. Behoudens dit soort situaties is er echter vooral leiderschap nodig in de kerk. In groepen waar er sprake is van gezond leiderschap worden mensen ertoe gebracht om vrijwillig zelfs van harte datgene te doen (of te laten) wat helpt om een bepaalde wenselijke stand van zaken te realiseren. Ook het veranderen van het denken van mensen vereist leiderschap, dat wil zeggen een proces van beïnvloeding. Er zijn bijvoorbeeld kerkelijke gemeenten waarvan de meeste leden er als vanzelfsprekend van uitgaan dat het in stand houden van het kerkgebouw en de kerkelijke structuur prioriteit nummer één is. 6 In zo n gemeente zou het goed zijn als mensen worden uitgedaagd mee te denken over wat de identiteit en de roeping van de kerk (bijbels-theologisch gezien) ten diepste is. Een dergelijke reflectie kan het makkelijker maken om een geliefd kerkgebouw los te laten, of om andere veranderingen het hoofd te bieden. 3 Timothy J. Keller, Center Church: Doing Balanced, Gospel-Centered Ministry in Your Church (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2012). 4 Zie de verwijzingen naar gebed in David Goodhew, Andrew Roberts, en Michael Volland, Fresh! An Introduction to Fresh Expressions of Church and Pioneer Ministry (London: SCM Press, 2012); Graham Cray, Ian Mobsby en Aaron Kennedy, red., Fresh Expressions of Church and the Kingdom of God (Norwich: Canterbury Press, 2012); Jon Oliver, red., Night Vision: Mission Adventures in Club Culture and the Nightlife (Norwich: Canterbury Press, 2009). 5 Zie C.P. Boele, Noordmans, de filosofie en christelijk leiderschap (Zoetermeer: Boekencentrum, 2012), hoofdstuk 7. Op 14 januari gaf ik in een symposium aan de Vrije Universiteit mijn kritische reactie op dit hoofdstuk; deze kan worden gedownload via de volgende internetpagina: 6 Najaar 2012 nam ik deel aan een conferentie met de titel Mission-shaped church, mission-shaped leadership, and theological education.een van de deelnemers, die leiding gaf aan een Welshe denominatie in de gereformeerde traditie, vertelde dat het al heel wat is als er op zondagmorgen enkele tientallen mensen in een kerkgebouw zitten. Hij kende één gemeente met nog maar drie kerkleden; het gemiddelde ligt op ongeveer twintig. Daarbij zijn er hoegenaamd geen jonge gezinnen en is er geen aanwas van buitenkerkelijken. Waar gaat de aandacht van de kerkenraden naar uit in deze situatie? vroeg ik deze kerkleider. Waar liggen hun prioriteiten? Zijn antwoord was even simpel als direct: Bij het kerkgebouw en het in stand houden van de kerkelijke structuur. Laatst nog, zo vertelde hij, had een kleine gemeente twintigduizend pond opgebracht om het lekkende plafond in hun kerkgebouw te kunnen laten repareren. Dit gebouw was eigenlijk veel te groot en te duur om in samen te komen, maar ze waren er erg aan gehecht. Verder was men druk met de kerkelijke (vergader-)cyclus, het regelen van preekbeurten en het proberen te voorzien in voldoende ambtsdragers. Vitaal missionair leiderschap ontbrak duidelijk. 2

3 Het komt ook voor dat mensen bij leiderschap denken aan het grote visionaire plan dat de leider in zijn studeerkamer opstelt en vervolgens top-down communiceert. In mijn benadering echter gaat het bij leiderschap om het faciliteren van het proces van vragen stellen en het met elkaar waarden articuleren in een tijd van grote onzekerheid en verandering. Dit klinkt door in het eerste deel van mijn definitie van (missionair) leiderschap: het dialogische proces binnen de christelijke gemeente voor het ontwikkelen van een visie. In dit proces van onderlinge conversatie en interactie zijn er altijd mensen naar wie relatief meer wordt geluisterd dan naar anderen; zij oefenen meer invloed uit, zou je kunnen zeggen. Dergelijke mensen fungeren op zulke momenten als leiders. En soms zie je dat het niet altijd de officieel aangestelde leiders zijn een predikant bijvoorbeeld, of een voorzitter van de kerkenraad die de meeste invloed uitoefenen. Vanuit die optiek bezien is missionair leiderschap een horizontaal proces. Toch hebben formele leiders wel een bijzondere taak, namelijk het helpen creëren van een veranderings- en ontwikkelingsklimaat waarin mensen zich serieus genomen en gesteund voelen. Dit laatste zou je een pastorale taak van leiderschap kunnen noemen. Leiderschap is immers gericht op verandering, en dat ligt gevoelig. Leiders zullen daarom ruimte moeten bieden aan frustraties, conflicten, en gevoelens van onmacht of pijn. Mensen hebben hulp nodig om met hun ervaringen van verlies om te gaan. Ook moet een leider aanvoelen welk tempo van verandering nog dragelijk is voor de betrokkenen. Verder is het van belang dat leiders doorvragen naar wat mensen ten diepste drijft, naar hun verlangens, dromen en ideeën; want hieruit kunnen bouwstenen voortkomen voor een gezamenlijke visie voor de toekomst. In tijden van grote verandering en onzekerheid heeft een groep elke groep, ook die van christelijke snit leiderschap nodig. Wij leven in een dergelijke tijd. Vandaar dat ik hoop dat steeds meer christenen visie voor leiderschap ontwikkelen. Dit is trouwens ook nodig als de kerk meer trekken wil gaan vertonen van een beweging in plaats van een instituut. Daar gaan we nu op in. Een beweging in een netwerksamenleving Het is al vaak opgemerkt: wij leven in een netwerksamenleving, waarin traditionele instituten matig tot slecht gedijen. Kerkvernieuwers en missionaire leiders zijn zelf vaak ook netwerkers, die liefst deel uitmaken van een beweging, niet van een instituut. Ik zet vier punten scherp aangezet, lees het als ideaaltypen op een rij om dit onderscheid te verduidelijken Bewegingen kenmerken zich door een pakkende visie, denk bijvoorbeeld aan Alcoholics Anonymous. Mensen onderwijzen zich er zelf in, en participanten functioneren zonder veel controle van bovenaf. De visie is simpel, toegankelijk en praktisch toepasbaar. Instituten daarentegen worden bij elkaar gehouden door regels en procedures. In een beweging bepaalt de gedeelde visie de keuzes die dagelijks worden gemaakt; in een instituut zijn regels, voorschriften en patronen van handelen (gewoonte, tradities e.d.) belangrijker. 2. De visie die participanten in een beweging bij elkaar houdt, is dermate aantrekkelijk dat er een cultuur ontstaat van toewijding, het brengen van offers, en intrinsieke beloningen. In een instituut daarentegen is de visie als die er al is niet inspirerend genoeg om offers voor te brengen. Daarom zijn er extrinsieke beloningen nodig, zoals geld en/of officiële posities met de daarbij behorende status. 3. Bewegingen zijn flexibel jegens organisaties of mensen buiten hun eigen kring. Het wat dat wil zeggen het werken aan het doel zoals geformuleerd in de visie is belangrijker dan het hoe of het wie. De visie is dermate richtinggevend dat participanten bereid zijn om met iedereen samen te werken die er een bijdrage aan kan leveren. Instituten zijn meer gericht op de juiste procedures, de juiste ( geaccrediteerde ) personen, en de gewoontes van hoe iets moet worden aangepakt. De flexibiliteit jegens middelen of personen, alsook in relatie tot andere instituten of organisaties, is veelal ver te zoeken. Het instituut is er niet om een visie realiteit te zien worden, maar om zichzelf in stand te houden. 4. Bewegingen produceren spontaan en van binnenuit nieuwe ideeën en nieuwe leiders. Innovatieve ideeën ontstaan doordat mensen worden aangemoedigd om te brainstormen, creatief te denken, te experimenteren en nieuwe ideeën uit te proberen. Bewegingen zijn minder hiërarchisch georganiseerd en hebben veel minder een silocultuur (ieder z n eigen domein) dan instituten, waardoor ideeën zich gemakkelijker verspreiden. Bewegingen groeien ook sneller, omdat het testen van ideeën erom vraagt om nauw in contact te blijven met de directe omgeving. Bewegingen slagen er ook beter in om nieuwe leiders te genereren doordat ze ambitieuze en creatieve mensen aantrekken. Instituten neigen ertoe leiderschap gelijk te stellen met het vergaard hebben van de nodige diploma s, soms na een academische studie van vele jaren. 7 Vgl. Keller, Center Church, 344 ff. 3

4 De conclusie ligt voor de hand: de kerk van de 21 e eeuw moet in beweging komen! Dit betekent overigens niet dat elke vorm van institutionalisering verkeerd is. Het gaat om het vinden van een gezonde balans tussen so-called collectivist practices that allow for flexibility, responsiveness and meaning, and bureaucratic practices that afford fairness, efficiency, and stability. 8 ad C. Het opleiden van (missionaire) leiders Een beweging kan niet (blijven) bestaan zonder leiderschap en personen die bereid zijn om leiding te geven en daarop aanspreekbaar te zijn. Hoe kan de kerk dergelijke mensen het best opleiden? Interessant is dat deze vraag al in 1966 is beantwoord door Douglas Hyde, die voor zijn bekering tot het christelijk geloof twintig jaar lid is geweest van de communistische partij in Engeland. Als geen ander kende hij zowel de aantrekkingskracht als de leugenachtigheid van de communistische ideologie. Hij schreef zijn Dedication and Leadership echter niet om de communisten te bekritiseren, maar om van hen te leren, en die lessen vruchtbaar te maken voor (in zijn geval: de Rooms-Katholieke) kerk. Hieronder vat ik kort samen wat ik heb opgepikt uit dit krachtige geschrift waarin elke zin telt. 1. De Partij (kerk) maakt een positief verschil De potentiële bekeerling tot het communisme, schrijft Hyde, ziet 9 de Partij in actie en bewondert wat hij ziet. Van daaruit wordt hij zich bewust van wat de Partij nog meer doet, en hij wordt ervan overtuigd dat hier het antwoord is te vinden op reële noden. Eén van de noden van dorpen in Azië betreft de slecht ontwikkelde infrastructuur, met name wegen. Communisten weten dit, want zoals Mao het uitdrukt We are the fish, the people are the stream. Oftewel: communisten zijn dusdanig in close contact met de gewone man en vrouw dat zij elke behoefte, beweging of nieuwe stroming direct waarnemen en erop kunnen reageren. Hoe ziet dat er concreet uit? Als volgt. Een week voordat een congres van de Communistische Partij in Azië begint, reizen alle gedelegeerden naar een dorp waarin de behoefte aan een weg die verbinding maakt met een snelweg zeer groot is. Alle afgevaardigden - inclusief de topleiders - werken vervolgens hard om deze weg tot een realiteit te maken. Daarna pas begint het congres. Op deze manier krijgen de dorpelingen die niets afweten van het communisme één boodschap mee die op termijn vrucht kan dragen: toen de communisten kwamen, begonnen voor ons de mogelijkheden voor een beter leven. De les voor de kerk ligt voor de hand. Er wordt plaatselijk, regionaal, nationaal en internationaal veel vergaderd door christenen, soms meerdere dagen lang. De uitdaging is om na te denken over de vraag wat een nood is in de lokale context en wat de vergaderaars kunnen doen om die nood te lenigen. Natuurlijk kost dit offers in tijd en geld. Ook op dat punt hebben de communisten ons iets te leren. 2. Aantrekkelijk en uitdagend voorbeeld van leiders Communistische leiders werken vaak hard voor de Partij zonder enige financiële compensatie. Sommigen geven een glanzende carrière op voor een eenvoudig baantje dat extra tijd over laat om te kunnen investeren in de Partij. Duidelijk is dat elk partijlid wordt geacht offers te brengen voor het grote doel - het werken aan een betere wereld - en dat de leiding op dit punt het goede voorbeeld geeft. Hoe materialistischer onze maatschappij wordt, schrijft Hyde, des te meer valt het toegewijde partijlid op bij wijze van contrast. Vallen christenen ook op een dergelijke manier op? Zijn zij bereid om offers te brengen? Het punt is dit: als de meerderheid van een leden van een organisatie halfhartig lid en grotendeels passief zijn, dan is het niet vreemd dat anderen die erbij komen zich conformeren aan dit algemene patroon. Als een organisatie slechts weinig vraagt van zijn leden dan wordt dit de norm. Dit lijkt het geval te zijn in veel kerken, zeker in de volkskerken. Opvallend aan communisten echter is hun idealisme, ijver, toewijding aan hun zaak, en bereidheid om te offeren. Dat is geen toeval. De meerderheid van degenen die lid worden van de Communistische Partij zijn jong, ergens tussen de 15 en 25 jaar. De jeugd is een periode van idealisme. De communisten trekken jongeren door een rechtstreeks beroep te doen op dat idealisme. Tegenwoordig is het ook in de kerk mode in sommige kringen om te spotten met naïef idealisme. Een dergelijk cynisme heeft veel gedreven, enthousiaste, serieuze, intelligente en potentieel goede jongeren weggedreven van de kerk. De communisten echter spreken dit idealisme rechtstreeks en uitdagend aan. Hun motto is: als je weinig vraagt van mensen, dan krijg je een geringe respons. Maar als je grote inzet en offers vraagt, dan krijg je een heroïsch antwoord. Wat een positieve indruk achterlaat bij (potentiële) rekruten van de Communistische Partij (voortaan: CP) is het feit dat onderwijzers in de leer zelf uit ervaring weten waarover ze het hebben. 8 Zie Katherine K. Chen, Enabling Creative Chaos: The Organization Behind the Burning Man Event (Chicago: University of Chicago Press, 2009). 9 Let op: ik schrijf grotendeels in de tegenwoordige tijd, net zoals Hyde. Dit leest wat vlotter dan de verleden tijd. Maar bedenk wel dat de realiteit wat betreft het communisme danig is veranderd sinds het begin van de jaren 60. 4

5 De voorbeelden die hij gebruikt, de anekdotes en verhalen die hij vertelt, komen niet uit boekjes, maar uit zijn eigen ervaringen, uit zijn contact met mensen vanuit de wereld van werk en marktplaats. De impliciete eis van totale toewijding die doorklinkt in de woorden van de tutor wordt acceptabel gemaakt door de wetenschap dat deze tutor zelf volkomen toegewijd is. 3. Uitdagen van & investeren in individuen Mensen die worden gezien als losers door andere organisaties, blijken vaak onbenut potentieel te hebben dat communisten gebruiken om hen tot bloei te brengen. Hyde gebruikt het voorbeeld van de onlangs tot de CP toegetreden Jim, een zeer omvangrijke elektricien met het gezicht van een brulkikker, een scheel oog en een ernstig spraakgebrek. C-c-c-comrade, I w-w-w-want you to t-t-t-take me and t-t-t-turn me into a l-l-leader of m-m-men, bracht Jim eruit jegens Hyde, die destijds een leiderschapstraining gaf voor de CP in Londen. Hyde dacht aanvankelijk: you got to be kiddin me. Maar nadat hij gedurende enkele jaren gericht had geïnvesteerd in Jim, eindigde deze ogenschijnlijk betekenisloze arbeider als een even geliefde als succesvolle nationale leider van de vakbond voor elektriciens; een leider met wie arbeiders zich konden identificeren en die veel goodwill voor het communisme genereerde. Twee elementen speelden hierin een rol: (1) Hyde gaf Jim zelfvertrouwen. Hij keek naar de capaciteiten die Jim in huis had en stimuleerde hem om deze in te zetten onder het motto: je kunt het. (2) Hyde gaf Jim opdrachten die spannend en pittig waren, maar net te doen, mits Jim voldoende steun (coaching) kreeg. Op die manier leerde Jim van zijn fouten en van wat goed ging, en groeide zijn zelfvertrouwen nog meer, zodat hij moeilijker taken aankon. Hyde concludeert: The Communists show confidence in the Jims of this world where others ignore them. They demonstrate in practice all too frequently a greater faith than we in the human material that God put into our hands. 4. Leren door doen Nieuwe leden van de CP worden - als het even kan - betrokken in een vorm van publieke activiteit voordat ze een meer formele scholing krijgen in de communistische leer. Deze activiteit kan bijvoorbeeld bestaan uit het houden van een openbare lezing, of folderen achter een stand op de markt, of iets dergelijks. Dit heeft een diep psychologisch effect, omdat de nieuweling nu publiekelijk moet getuigen voor de zaak waarvoor hij (waarschijnlijk nog wat wankel of onzeker) staat. Niet alleen is hier een bepaalde mate van moed voor nodig, ook is er kennis vereist. En het is zeker dat het nieuwe lid dit niet voldoende in huis heeft. Daar komt hij in gesprek met niet-communisten al snel achter, en dit voedt zijn honger naar kennis. Vanaf dit moment zal hij communistische kranten of ander schriftelijk materiaal anders lezen dan voorheen. Hij zal zoeken naar antwoorden op de vragen die aan hem werden gesteld. Zijn leerbehoefte is gegroeid vanuit zijn handelen. Theorie en actie - deze twee ogenschijnlijk botsende elementen - hebben een eenheid gevonden in zijn ervaring. Het onderwijs dat communisten aanbieden, verandert levens. Het beginpunt is dat degene die daarheen gaat - vaak na afloop van een lange werkdag in een fabriek, of op het land - behoefte heeft aan wat de tutor (lees: catecheet) aanbiedt. De rekruut gaat er niet heen uit een academische interesse of een vaag verlangen naar kennis. Hij gaat er al helemaal niet heen om vrijblijvend te discussiëren. Hij gaat erheen om te leren. Het communistische motto luidt: We study for the sole purpose of putting into practice what we have learned. Elke bekeerling tot het communisme krijgt de indruk dat, hoe theoretisch het onderwerp ook moge zijn dat hij krijgt voorgeschoteld, het van betekenis is voor zijn leven alsook voor de wereld en de tijd waarin hij leeft. Het doel van de tutor is niet informatieoverdracht, maar instructie die leidt tot actie en/of tot de vorming van leiders. (Dit laatste betekent onder meer dat iemand zich in het zicht van problemen niet passief en afhankelijk afvraagt: Wat doet de leiding eraan, maar dat hij zich de vraag stelt: Wat kan ík veranderen aan deze situatie?) Vandaar dat elke les eindigt met vragen zoals deze: Wat gaan de kameraden doen met wat zij vandaag hebben geleerd? Hoe ga jij het toepassen in het ziekenhuis waarin jij verpleegster bent? Jij in de school waar jij lesgeeft? Jij in de fabriek waarin je werkt? Jij als huisvrouw in je buurt waar je woont? En het eerste item op de agenda van de volgende les, een week later, is: hoe hebben de kameraden datgene wat ze vorige week leerden toegepast? Daarbij maakt het niet uit of het thema handelt over de geschiedenis van de vakbond, het wetenschappelijk socialisme, of het dialectisch materialisme - ongeacht het onderwerp, er is altijd een relatie met het dagelijks leven en met actie. Verder worden theoretische onderwerpen onderwezen in eenvoudige taal, met pakkende verhalen en metaforen. Helpend is ook dat de kern van het communisme is samengevat in makkelijk te onthouden slogans en in aantrekkelijke posters van topklasse kwaliteit - de beste ter wereld zelfs, volgens Hyde. Van belang is ten slotte dat partijleden doelen krijgen die gerealiseerd kunnen worden in het hier en nu. Pie in the sky may have its own place, but men need something to keep them going in the meantime. (...) There must be the short-time, immediate objectives. 5

6 De auteur merkt op dat dit niet de manier is waarop het christendom meestal wordt onderwezen. De link met actie is vaak zoek, de christelijke docent wil (soms onbewust) intellectueel respectabel overkomen, de begrippen en idealen of toekomstvisies die hij hanteert zijn abstract en weinig tot niet verbonden met het leven hier-en-nu. Aldus wordt zelden expliciet gemaakt voor de jonge christen dat zijn gedrag niet alleen op zondag anders zal zijn dan voorheen (de kerkgang) maar dat de christelijke leer diepgaande invloed moet hebben op zijn gedrag op de beurs, in de fabriek waar hij werkt, in de medezeggenschapsraad, of waar ook maar hij in zijn normale leven komt. Een communist daarentegen leert om zijn dagelijkse werk te zien als een prima mogelijkheid om zijn toewijding aan de Partij te laten zien, al was het maar door te streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Want iemand die uitblinkt in zijn werk, wat dit werk ook moge zijn, wordt sneller serieus genomen door zijn collega s als hij praat over andere zaken - zoals over het communisme - dan iemand die er de kantjes van afloopt of incapabel is. 5. Relevante onderwijsprogramma s De communistische leer is niet eenvoudig om te begrijpen, zeker niet voor laagopgeleiden. Hoe maak je theoretische stof inspirerend? Communisten doen dit door vier thema s telkens te laten terugkomen. Dit zijn: (1) de wereld waarin wij leven; (2) hoe deze wereld veranderd kan worden; (3) de kracht die deze verandering kan bewerken; (4) de Communistische Partij, de partij van de arbeidersklasse. De drie meest gehanteerde onderwijsmethoden zijn (1) lezing gevolgd door vragen en discussie; (2) gecontroleerde discussie ; (3) Q&A sessies. De eerste methode en de derde methode zijn bekend en behoeven geen toelichting. De tweede wel; het gaat hier om een vorm van inductief leren. De deelnemers in de groep komen zelf tot ontdekkingen en formuleren tijdens het onderwijsuur hun eigen ideeen, althans zo schijnt het hun zelf toe. Dit helpt om deze ideeën te verankeren, alsook de bereidheid om ze uit te dragen en eventueel te verdedigen, ook al zijn ze eigenlijk minder origineel of persoonlijk dan het lijkt. Methode 2 vraagt veel van de docent en het onderwijsmateriaal, beide zaken waarin de CP buitengewoon veel investeert. Een vierde methode bestaat uit debriefing na een actie, bijvoorbeeld een campagne. Een dergelijke inquest is niet vrijblijvend en een prima medicijn tegen zelfgenoegzaamheid. Tijdens een inquest gaat het er niet om aardig of beleefd te zijn tegen elkaar, maar om de waarheid boven tafel te krijgen, met name als het gaat om zwakheden in de campagne of fouten die zijn gemaakt. Het doel daarvan is om te leren. Eerst wordt iemand gevraagd om absoluut eerlijk en open zichzelf te bekritiseren. Wie dat heeft gedaan, heeft het recht ook anderen kritische feedback te geven, of hun feedback - positief dan wel negatief - te ontvangen. Op deze manier komt elke fout aan het licht. Belangrijker nog, doorvragen zorgt ervoor dat duidelijk wordt waarom deze fouten werden gemaakt, en hoe deze in de toekomst kunnen worden vermeden. Een van de belangrijkste gevolgen van deze inquests is dat leiders zich vrij voelen om jonge rekruten in het veld te sturen zonder angst dat ze fouten zullen maken. Immers het is ingecalculeerd dat dit zal gebeuren, en het gebeurt ook. Echter het is eveneens duidelijk dat dit aan het licht zal komen en dat dit dienstbaar zal zijn aan hun leerproces. The Christian wrestles with the old Adam, aldus een fraaie analogie van Hyde, the good Communist wrestles with the old bourgeois beneath the skin. ( ) The Party is there to aid him. 6. Organisatie: kleine groepen De organisatie van de CP heeft zijn basis in kleine groepen of cellen. Via cellen doet de Partij haar werk op een grassroots niveau. Als een plaatselijke cel groeit, dan gaat deze deel uitmaken van een bepaald district of regio. Het is een principe van de CP dat waar er drie of meer communisten zijn, is er sprake van een cel. De leden van deze cel - bijvoorbeeld in een fabriek of in een straat - worden geacht samen te werken en om hun communistische geloof handen en voeten te geven en verder te verspreiden (= bekeerlingen winnen). 7. Conclusie: discipelschaps- en leiderschapstraining als uitdaging voor de kerk Communisten hebben goed in de gaten dat het jaren kost om een novice te veranderen in een ervaren revolutionair. Vandaar dat de CP enorm veel tijd en geld steekt in het ontwikkelen van individuen, passend bij hun talenten, voorkeuren en (soms latente) potentieel. Het overkoepelende doel waaraan christelijk onderwijs en leiderschapstraining dienstbaar mogen zijn, is dat christenen beter leren begrijpen wat en in Wie ze geloven, dat ze zich volledig toewijden, en voortdurend proberen om hun geloof te relateren aan elk facet van hun leven en dat van de maatschappij waarin zij leven. Het sterke leiderontwikkelingsklimaat bij de communisten blijkt uit de vele mogelijkheden voor ontwikkeling die voortdurend werden aangeboden, zoals assignments met daaropvolgende feedback, coaching en mentoring. Leiders werden aangemoedigd om hun kennis en vaardigheden te vergroten, en om deze praktisch in te zetten. De vraag dringt zich op: in hoeverre is er sprake van een dergelijk ontwikkelingsklimaat in de kerk en theologische opleidingen? 6

7 Uit het boek van Hyde blijkt duidelijk dat communisten zich richtten op drie niveaus of aspecten van ontwikkeling: * doen: handelen met kennis van zaken, vaardigheden en integriteit * weten: kennis van de leer * zijn: je diepste identiteit en karakter, als communist en leider-in-de-dop. De communisten wisten het al: Als iemand niet over zichzelf denkt als een leider, dan zal hij ook niet gemotiveerd zijn om zich te ontwikkelen als leider. 10 Belangrijk in dit verband is zelfkennis en zelfreflectie (selfawareness) en de vaardigheid om te leren van ervaring. Leren van ervaring houdt het volgende in: herkennen wanneer nieuw gedrag en andere manieren van denken nodig zijn; het aanvaarden van verantwoordelijkheid om te ontwikkelen; het hebben van zelfkennis; het actief zoeken naar mogelijkheden om te groeien en te leren; het aan de slag gaan met activiteiten waarvan geleerd kan worden en/of nieuw gedrag uitgetest kan worden; werken aan het ontwikkelen van een grote varieteit aan leertechnieken om een bepaalde vaardigheid te leren. Interessante vraag voor ons: hoe wordt er gewerkt aan deze drie niveaus en de integratie ervan in de kerk en in opleidingen tot predikant, voorganger, kerkelijk werker, priester e.d.? Ligt de nadruk niet vaak eenzijdig op het (academische) weten? Een laatste aandachtspunt is het volgende. Communisten van ruim een halve eeuw terug hanteerden hetzelfde model voor leiderschapsontwikkeling als het cutting edge Center for Creative Leadership doet, namelijk ACS. Dit staat voor Assessment, Challenge en Support. Assessment houdt in dat iemands persoonlijkheid wordt geanalyseerd: sterke en zwakke eigenschappen, potenties, manier van denken en problemen oplossen etc. Challenge betekent dat de lerende in een out-of-the-comfortzone positie wordt geplaatst, waardoor hij nieuwe manieren van denken en handelen moet aanleren om het vol te houden. Support staat voor een klimaat van empathie en veiligheid in het zicht van uitdagingen en problemen. Tijdens de moeilijke opgaven waar de trainee voor staat, ontvangt hij steun van coaches en anderen. Ook wordt hij gestimuleerd een ondersteunend netwerk op te bouwen en in te schakelen. In hoeverre maken we binnen de kerk gebruik van ACS? Het antwoord op de bovenstaande vragen luidt dat opleidingen voor missionaire leiders en pioniers actief bezig zijn op de genoemde terreinen. Wie nieuwsgierig is geworden, verwijs ik graag naar deel C van Crossroads. Het gaat mij echter niet om dit boek, maar om de zaak. Anno 2013 staat de kerk op een kruispunt, en de opleidingen van kerkelijk kader evenzo. We hebben vitaal missionair leiderschap nodig om de goede weg te kiezen, en bovenal de wijsheid van Boven. Dr. R.J.A. Doornenbal is docent aan de Academie Theologie van Christelijke Hogeschool Ede. Vorig jaar promoveerde hij aan de Vrije Universiteit (cum laude) op een praktisch-theologische dissertatie getiteld Crossroads (Delft: Eburon, 2012). 10 David V. Day, Michelle M. Harrison, and Stanley M. Halpin, An Integrative Approach to Leader Development: Connecting Adult Development, Identity, and Expertise (New York/London: Psychology Press, 2009),

Vitaal missionair leiderschap in de kerk v.d. 21e eeuw

Vitaal missionair leiderschap in de kerk v.d. 21e eeuw Vitaal missionair leiderschap in de kerk v.d. 21e eeuw Proclama studiedag Gelredome 6 februari 2013 Robert Doornenbal Academie Theologie Christelijke Hogeschool Ede Radicaal anders dan De kerk moet zich

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek

RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding. Resultaten. 1. Kerklidmaatschap en kerkbezoek RESULTATEN VAN DE ENQUETE 'GELOVEN IN BENNEKOM' - eerste wijk - Inleiding De enquête waarvan de resultaten hier gepresenteerd worden, is georganiseerd door de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Vrije

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.

Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Kerk 20.21 Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. a. Inleiding Veel christenen verlangen ernaar hun leven met elkaar en met hun omgeving te delen met hun buren,

Nadere informatie

Handreiking bij een spirituele zoektocht.

Handreiking bij een spirituele zoektocht. Handreiking bij een spirituele zoektocht. Deze handreiking hoort bij: Oud- en nieuw- katholiek. De spirituele zoektocht van die andere katholieken. Door Joris Vercammen. Valkhof pers 2011. Het boek is

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Sprekende Spreuken. Levenslessen uit het boek Spreuken. Kris Tavernier. Het kennen van de Hoogheilige

Sprekende Spreuken. Levenslessen uit het boek Spreuken. Kris Tavernier. Het kennen van de Hoogheilige Kris Tavernier Sprekende Spreuken Levenslessen uit het boek Spreuken - Het boek Spreuken leert ons heel wat over het gedrag van gelovigen, en hoe dit kan zijn in allerlei omstandigheden van dit leven.

Nadere informatie

Bij u schuil ik, u bent mijn schild,

Bij u schuil ik, u bent mijn schild, Bij u schuil ik, u bent mijn schild, in uw woord stel ik mijn hoop. Psalm 119:114 inleiding Laten we eerlijk zijn: het is niet zo eenvoudig om regelmatig uit de Bijbel te lezen en te bidden. Onze volle

Nadere informatie

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN

CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN CLUBAANBOD EN TRAINING SAMEN HET GELOOF ONTDEKKEN EN VERDIEPEN Bruisend Jeugdwerk De kerk als plek waar jongeren, gelovig of niet, graag naartoe gaan om God beter te leren kennen. Jeugdleiders die dichterbij

Nadere informatie

Brochure MissionAlive Leergemeenschap

Brochure MissionAlive Leergemeenschap Brochure MissionAlive Leergemeenschap MissionAlive Leergemeenschap Verlangen Wil jij groeien in je geloof, ontdekken hoe je als christen van betekenis kunt zijn voor de mensen om je heen? Wil jij deel

Nadere informatie

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten

Tot een geloofsgesprek komen. I Ontmoeten Tot een geloofsgesprek komen I Ontmoeten Het geloofsgesprek vindt plaats in een ontmoeting. Allerlei soorten ontmoetingen. Soms kort en eenmalig, soms met mensen met wie je meer omgaat. Bij de ontmoeting

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven.

Neem nu even tijd om de Heilige Geest te vragen je te helpen bij deze studie en inzicht te geven in zowel het Woord als in je eigen leven. Doel B: Relatie met Jezus de Koning : studenten ontwikkelen zich, vanuit een persoonlijke overtuiging, als leerling, vertrouweling en toegewijde volgeling van Jezus op elk terrein van hun leven. Doel van

Nadere informatie

WANNEER, GOD, WANNEER?

WANNEER, GOD, WANNEER? INHOUDSOPGAVE Deel 1 Wanneer, God, wanneer? Inleiding...................................................... 7 1. Timing en vertrouwen...................................... 8 2. De juiste tijd................................................

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B)

Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B) Werkblad les 3 (behorend bij activiteit B) What s in the Box? (wat zit er in de doos?) Geestelijke gaventest een vragenlijst voor tieners What s in the Box? is een eenvoudige benadering om te onderzoeken

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Ontmoeting met christenen in China

Ontmoeting met christenen in China Ontmoeting met christenen in China Studiereis in samenwerking met Kerk in Actie naar China: missionaire, historische, praktisch-theologische en oecumenische verkenningen in de snelst groeiende kerk van

Nadere informatie

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool

Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool Handreiking bij 40 DAGEN GEBED voor groep 4-8 van de basisschool NAAM September 2009 In september en oktober 2009 was de Levend evangelie Gemeente bezig met het onderwerp 40 DAGEN GEBED. Om gemeente breed

Nadere informatie

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander

Inhoud. 2 Ondernemen in een veranderende wereld. 4 Inzicht in jezelf en de ander Inhoud 1 Inleiding 2 Ondernemen in een veranderende wereld 1 Veranderende tijden 3 2 Waarom zingeving in werk steeds belangrijker wordt! 3 3 Mens en wereld als energetisch geheel van nature in beweging

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 Voorwoord Politiek heeft veel te maken met goed leiderschap: mensen volgen dan het voorbeeld van hun leider. Martin Luther King, Majoor Bosshardt en Koning David zijn voor mij

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden

Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Zondag 11 januari - een verhaal om moed te houden Bij Marcus 1 - de doop van Jezus Ik weet niet hoe goed u al de zondagsbrief hebt gelezen. Maar wellicht is u opgevallen dat er helemaal bovenin staat dat

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN

TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN TRAINING POSITIEVER DENKEN, LEVEN, WERKEN INHOUD De training is gebaseerd op 7 hoofdonderwerpen. De 7 sleutels tot positieve verandering: 1. Bevorder je positieve emoties 2. Denk positiever 3. Waardeer

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015

Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 Waarom Wetenschap en Techniek W&T2015 In het leven van alle dag speelt Wetenschap en Techniek (W&T) een grote rol. We staan er vaak maar weinig bij stil, maar zonder de vele uitvindingen in de wereld van

Nadere informatie

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1

1 Korintiërs 12 : 27. dia 1 1 Korintiërs 12 : 27 kerk in deze (21 e ) eeuw een lastige combinatie? want juist in deze tijd hoor je veel mensen zeggen: ik geloof wel in God maar niet in de kerk kerk zijn lijkt niet meer van deze tijd

Nadere informatie

ogen en oren open! Luister je wel?

ogen en oren open! Luister je wel? ogen en oren open! Luister je wel? 1 Verbale communicatie met jonge spelers Communiceren met jonge spelers is een vaardigheid die je van nature moet hebben. Je kunt het of je kunt het niet. Die uitspraak

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

Vragen Antwoorden Gaven. bijna nooit

Vragen Antwoorden Gaven. bijna nooit Ik ben heel gevoelig voor wat wel of niet goed is Ik ben de eerste die opspringt om anderen te helpen Ik vind het leuk om de leiding te hebben over mensen Ik voel het aan als anderen pijn hebben en ik

Nadere informatie

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf

Ideeën presenteren aan sceptische mensen. Inleiding. Enkele begrippen vooraf Ideeën presenteren aan sceptische mensen Inleiding Iedereen heeft wel eens meegemaakt dat het moeilijk kan zijn om gehoor te vinden voor informatie of een voorstel. Sommige mensen lijken er uisluitend

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Dagboek. Judas ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG

Dagboek. Judas ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG Dagboek Judas ÉÉN HOOFDSTUK PER DAG Dagboek Judas Gerard Wassink, 2014 Dit is deel 20 uit een serie Gedachten bij de Schrift. Deze boekjes worden gratis aangeboden onder de Creative Common License, gebaseerd

Nadere informatie

Vanjezelfhouden.nl 1

Vanjezelfhouden.nl 1 1 Kan jij van jezelf houden? Dit ontwerp komt eigenlijk altijd weer ter sprake. Ik verbaas mij erover hoeveel mensen er zijn die dit lastig vinden om te implementeren in hun leven. Veel mensen willen graag

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack

Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Niveau 3 - Les 14: Een oproep tot Discipelschap Andrew Wommack Vandaag gaan we spreken over een discipel zijn, en over hoe een discipel te maken. Ik wil je eraan herinneren dat de Heer ons het bevel gaf,

Nadere informatie

Transformatief Leiderschap

Transformatief Leiderschap Transformatief Leiderschap Transformatieve leiders inspireren, motiveren en stimuleren. Niet alleen zichzelf maar ook de mensen om zich heen om buitengewoon goed te presteren, verbazingwekkende dingen

Nadere informatie

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014

Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014 Maandblad van het Religieus Genootschap der Vrienden (Quakers) www.quakers.nu 85e jaargang nr. 7 Juli/Augustus 2014 Groepsfoto van de Nederlandse Jaarvergadering op zondag 18 mei 14 Kees Nieuwerth vertelt

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Structuur van de leergemeenschap

Structuur van de leergemeenschap De leergemeenschap Verlangen Wij willen graag dat de leergemeenschap een veilige en uitdagende omgeving is voor teams van kerken, organisaties en groepen om te leren. Een plek waar openheid is voor God

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

inhoud Inhoudsopgave Literatuur Trefwoorden register

inhoud Inhoudsopgave Literatuur Trefwoorden register inhoud Inhoudsopgave 1. Liefde is 2. Gods plan met seksualiteit 3. Seksualiteit verbindt 4. Verschillen jongens en meiden 5. Schat op het spel 6. Je schat beschermen 7. Seks in je eentje 8. Geen slaaf

Nadere informatie

Het belang van evaluatieve feedback is het beste te illustreren met behulp van het zogenaamde Johari Window: bekend aan mijzelf.

Het belang van evaluatieve feedback is het beste te illustreren met behulp van het zogenaamde Johari Window: bekend aan mijzelf. EVALUATIEVE FEEDBACK 8 Zoals al eerder gesteld kan de term feedback twee betekenissen hebben. Naast een directe reactie op wat iemand communiceert, wordt er ook wel een evaluatie van iemands gedrag en

Nadere informatie

Om onze dankbaarheid extra te benadrukken nodigen wij jou graag uit voor de jaarlijkse ICF Thank You Party. Meer info hierover krijg je binnenkort.

Om onze dankbaarheid extra te benadrukken nodigen wij jou graag uit voor de jaarlijkse ICF Thank You Party. Meer info hierover krijg je binnenkort. PRAISE REPORT 2014 2015 ICF LEIDEN Wat een fantastisch jaar hebben we achter de rug als kerk! Heerlijke celebrations, bijzondere evenementen, fantastische smallgroups en sterke teams. En al deze celebrations,

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule

1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule Werkboek Inhoudsopgave: 1.Inleiding: De Plug & Play Business Formule 2. Het H.A.R.T. model 2.1. H.A.R.T. staat voor: 2.1.1. Mijn verhaal over oprechte communicatie 2.1.1: Hoofd Gebruik de rest van deze

Nadere informatie

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten...

@ Creatief Succes! Talent toolkit 1. Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 1 Toolkit Powerkaarten... @ Creatief Succes! Talent toolkit 2 Colofon Creatief Succes Evertsenstraat 5-03 4461 XN Goes www.creatiefsucces.nl info@creatiefsucces.nl @ Creatief

Nadere informatie

Reflectieverslag mondeling presenteren

Reflectieverslag mondeling presenteren Reflectieverslag mondeling presenteren Naam: Registratienummer: 900723514080 Opleiding: BBN Groepsdocente: Marjan Wink Periode: 2 Jaar: 2008 Inleiding In dit reflectieverslag zal ik evalueren wat ik tijdens

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Identiteitsdocument Sprank

Identiteitsdocument Sprank Identiteitsdocument Sprank Christenen in hart en zorg Vanuit Gods liefde, zorgen wij voor elkaar. GOD Dit doen we samen met je familie en vrienden. Jij mag rekenen op een veilig thuis. Vragen over jouw

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat.

U levert maatwerk, wij ook. Zakelijke taaltrainingen op maat. Klantbeoordelingen 2015 - zakelijke taaltrainingen januari t/m december 2015, n = 1.247 Klantenwaardering Vraagstelling Uitstekend Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Wat vindt u van het gebruikte lesmateriaal?

Nadere informatie

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd

Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Advies Rapport Zoek ieders Talent & Excelleer! Hoe excellentie ook in het hoger onderwijs kan worden gestimuleerd Samenvatting Excellentie kan het beste worden gestimuleerd door het coachen van de persoonlijke

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro

De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing. Intro De magie van Florerend Verkennen Geknipt om te bouwen aan zelfsturing Door Pepijn Happel Intro We zijn zo gewend te focussen op wat niet werkt, daarbij geholpen door traditionele probleemoplossende methoden,

Nadere informatie

Creatief Denken. Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2

Creatief Denken. Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2 Creatief Denken Een huis vol verhalen Groep 1 en Groep 2 Inleiding Creativiteit is een proces waardoor je laat zien dat alles wat is ook altijd anders kan zijn. Kijken naar de werkelijkheid, dat koppelen

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

Weg met de olifant in de porseleinen kast

Weg met de olifant in de porseleinen kast Workshop Indirect leren communiceren met LMR model van Lewis - Stop talking or leave Wanneer: Symposium woensdag 16 oktober Waar: Universiteit Tilburg Door wie: Natascha Zoutewelle Weg met de olifant in

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Burgum. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum Oer grinzen hinne

Protestantse Gemeente Burgum. Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum Oer grinzen hinne Protestantse Gemeente Burgum Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum 2013-2017 Oer grinzen hinne Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Burgum. Doel In ons beleidsplan 2013-2017 is ons

Nadere informatie

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten

Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Voor iedereen die een gelukkig en succesvol leven niet aan het toeval wil overlaten Anderen over het werk van David en Arjan: Met hun boek en hun seminars maken De Kock en Vergeer heel Nederland gelukkig.

Nadere informatie

De evolutie-sprong van management naar leiderschap

De evolutie-sprong van management naar leiderschap De evolutie-sprong van management naar leiderschap What got you here, won't get you there - Marshall Goldsmith Als ervaren manager heb je het allemaal al eerder gehoord Als effectief manager gebruik je

Nadere informatie

MET TWEE BENEN IN DE WERELD

MET TWEE BENEN IN DE WERELD 62 MET TWEE BENEN IN DE WERELD 63 VRAGEN AAN EEN CHRISTELIJKE LERAAR OP EEN NIET-CHRISTELIJKE SCHOOL Marloes Hoencamp 64 Wie ben je? En waar geef je les? Mijn naam is Marco van der Spek, 26 jaar, en ik

Nadere informatie

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel

POENS.NL. Onomatopeespel. Spelvarianten deel 1. Onomatopeespel - spelvarianten deel 1 - www.poens.nl - Jeroen Knevel POENS.NL Onomatopeespel Spelvarianten deel 1 1 Onomatopee Het auditief beeld als expressief coaching instrument Jezelf beter leren kennen, de ander beter leren kennen, beter zicht krijgen op het samenwerken,

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

leven leren delen Learning Community

leven leren delen Learning Community leven leren delen Learning Community Het ultieme doel is vernieuwing van levens Pijn & passie Als we op een trainingsweekend van Navigators LEF rondkijken, zien we jeugdleiders uit allerlei kerken en organisaties

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.

Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo. Waarom doen ze nou niet gewoon wat ik zeg! Workshop Motiverende Gespreksvoering Hoe werkt advies? drs. Hilde Jans psycholoog hilde.jans@cambiamo.nl Waarom mensen niet? Dus wat kun je doen? Ze weten niet

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Wat wil jij? Wat wil ik?

Wat wil jij? Wat wil ik? Alle formulieren bij het boek Wat wil jij? Wat wil ik? ALLE PAGINACIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE PAGINANUMMERS IN HET BOEK UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER eens oneens 1 Ik vind mijzelf aantrekkelijk

Nadere informatie

Beste lezer. Joke van Hardeveld. Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt. Succes!

Beste lezer. Joke van Hardeveld. Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt. Succes! Ga ervoor Waardoor werken aan je balans ook jou lukt Beste lezer Ik werk als ZP-er, zelfstandig professional. In mijn werk als coach, counselor merk ik dat leidinggevenden en medewerkers in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Vóór de 1e lijdensaankondiging staat die prachtige belijdenis van Petrus, dat Jezus is de Messias.

Vóór de 1e lijdensaankondiging staat die prachtige belijdenis van Petrus, dat Jezus is de Messias. Zondag 23 september 2012, Kogerkerk 1e zondag van de herfst, kleur groen Wijsheid 1, 1-7 & Marcus 9, 30-37 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, In het Marcus-evangelie zijn patronen te

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER

DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER DE COMPETENTIES VAN DE PREDIKANT EN DE GEESTELIJK VERZORGER De PThU kent twee competentieprofielen, die voor de gemeentepredikant en die voor de geestelijk verzorger. Ze verschillen in onderdelen, maar

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Communiceren met de achterban

Communiceren met de achterban 1 Communiceren met de achterban Je wilt weten hoe je het beste communiceert met de achterban. Je wilt direct aan de slag en snel resultaten. Je hebt een hoe-vraag. Zoals iedereen. Maar als je werkelijk

Nadere informatie

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel?

Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Bonus: Hoe goed ben jij momenteel? Blad 1 van 20 Hoe goed ben jij momenteel? Iedereen kan zijn leiderschapsvaardigheden aanzienlijk verbeteren met een beetje denkwerk en oefening. Met deze test krijg je

Nadere informatie