! ONDERZOEK! IN!OPDRACHT!VAN!DE!VLAAMSE!OVERHEID!! NAAR!COMPETENTIES!EN!PROFESSIONALISERING! VAN!LEIDINGGEVENDEN!IN!HET!BASIS6!EN!SECUNDAIR!ONDERWIJS!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! ONDERZOEK! IN!OPDRACHT!VAN!DE!VLAAMSE!OVERHEID!! NAAR!COMPETENTIES!EN!PROFESSIONALISERING! VAN!LEIDINGGEVENDEN!IN!HET!BASIS6!EN!SECUNDAIR!ONDERWIJS!"

Transcriptie

1 SAMENWIJS ONDERZOEK INOPDRACHTVANDEVLAAMSEOVERHEID NAARCOMPETENTIESENPROFESSIONALISERING VANLEIDINGGEVENDENINHETBASIS6ENSECUNDAIRONDERWIJS Dr.E.VerbiestJuni2014

2 SAMENWIJS T: W:www.samenDwijs.nl A:Azaleastraat,7,5102ZK7,Dongen,NL

3 ONDERZOEK INOPDRACHTVANDEVLAAMSEOVERHEID NAARCOMPETENTIESENPROFESSIONALISERING VANLEIDINGGEVENDENINHETBASIS6ENSECUNDAIRONDERWIJS Dr.E.VerbiestJuni2014

4

5 Inhoudsopgave- SAMENVATTING INLEIDING Achtergrond Leiderschap:terminologischeopmerkingen Vraagstelling OnderzoeksvragenenWerkwijze Leeswijzer LEIDINGGEVENINSCHOOLORGANISATIES:NIVEAUSENPRAKTIJKEN Inleiding Enkeleontwikkelingeninhetlandschapvanschoolleidingen schoolorganisatie Onderwijsbeleidendeuitwerkingopscholenenleiderschap Schaalvergroting Praktijkenencompetentiesvaneffectieveleidinggevenden Vlaanderen:Gemeenschapsonderwijs Vlaanderen:OnderwijssecretariaatvandeVlaamseStedenenGemeenten Vlaanderen:VSKODProfS Vlaanderen:ProvinciaalOnderwijsVlaanderen Vlaanderen:CentrumvoorAndragogiek Vlaanderen VIMKObesturen Nederland NederlandseSchoolleidersacademie Nederland VODraad Nederland Besturenprimaironderwijs CentraalEuropaDCentral VerenigdeStaten ISLLC VerenigdeStaten ISLLC CanadaDOntarioLeadershipFramework Australië AustralianCouncilforEducationalLeaders(ACEL) NieuwZeeland DimensiesvanLeiderschap Enkelekanttekeningen Leiderschapstheorieën Onderwijskundigleiderschap Transformationeelleiderschap Gedeeldleiderschap Naareenintegratie Systeemleiderschap Desideratavooreenbeschrijvingskader Eenbeschrijvingvanleiderschap Beschrijvingskader:eenstructuur Leiderschapspraktijkenineenscholengroep:eenvoorstel...82

6 Lerenleidenopniveau 3 PROFESSIONALISERINGVANLEIDINGGEVENDEN:STRATEGIENEN VOORWAARDEN Inleiding Thema sindeeffectieveprofessionaliseringvoorleidinggevenden Reflectieveintegratievantheorieenpraktijk Coherentenonderbouwdcurriculum,nadrukoponderwijskundig leiderschap Transformatievanpersoon,schoolensysteem Leiderschapsontwikkelingalsonderdeelvansysteemontwikkeling Eencontinuümvanprofessionalisering LERENLEIDINGGEVENOPNIVEAU:EENVOORSTELENAANBEVELINGEN Inleiding Eenopleidingscontinuüm Fase1:Oriëntatieopleidinggeven Fase2:Leidinggevenaanonderwijs Fase3:Leidinggevenaaneenschool Fase4:Leidinggeveninhetsysteem Depositioneringvandeprofessionalisering Niveauvandeopleiding Verplichtofvrijwillig? PreDofinDservice? Differentiatie Kwaliteitsbewaking Aanbevelingen LITERATUURLIJST Bijlagen:zieapartdocument Bijlage1:Gemeenschapsonderwijs Functiebeschrijvingdirecteur Bijlage2:FunctiebeschrijvingenleidinggevendefunctiessecundaironderwijsNederland Bijlage3:Vlaanderen Gemeenschapsonderwijs.Competentieprofielkandidaat6cursistenvoor hetambtvandirecteur/adjunct6directeur Bijlage4:Vlaanderen Gemeenschapsonderwijs.OpleidingdirecteurSO pre6service domeinen Bijlage5:Vlaanderen VSKO6DomeinenvanbeleidsvoerendvermogenalsbasisvoordeProfS6 opleiding Bijlage6:Vlaanderen VSKO6Domeinenvanbeleidsvoerendvermogen Voorbeeld:voorlopige uitwerkingvanééndomein Bijlage7:Vlaanderen:ProvinciaalOnderwijsVlaanderen6 specifieknascholingsaanbodvoor leidinggevenden Bijlage8:Vlaanderen CvA6Resultaatsdomeinenencompetenties Bijlage9:Vlaanderen VIMKO Besturen Bijlage10:Nederland NederlandseSchoolleidersacademie6Vijfbasiscompetentiesvanschool6 leiderschapprimaironderwijs Bijlage11:Nederland NederlandseSchoolleidersacademie6Vijfbasiscompetentiesvanschool6 leiderschapprimaironderwijs.uitwerkingnaarfunctieniveaus Bijlage12:Nederland Voortgezetonderwijs6Zevendomeinenvanschoolleiderschap 6

7 Inhoudsopgave Bijlage13:Nederland Bestuurlijketakenenbestuurlijkvermogenvanbesturenprimaironder6 wijs Bijlage14:CentraalEuropa6CompetentiedomeinenCentral5 Bijlage15:VerenigdeStaten6ISLLC6standaards(1996) Bijlage16:VerenigdeStaten6EducationalLeadershipPolicyStandards2008 Bijlage17:Canada OntarioLeadershipFramework2012Schoolleaders Bijlage18:Canada OntarioLeadershipFramework2012System6levelleadership Bijlage19:Canada OntarioLeadershipFramework2012PersonalLeadershipResources Bijlage20:Australië LeadershipCapabilityFramework Bijlage21:NieuwZeeland Dimensiesvanleiderschap Bijlage22:VerenigdeStaten TeacherLeadershipStandards Bijlage23:Schotland TheProfessionalActionsofMiddleLeaders Bijlage24:Vergelijkingvantienleiderschapsprofielen Bijlage25:Voorbeeldenvanprofessionele6ontwikkelingsmogelijkhedenvoorleidinggevendenop diverseniveaus.(schotland) Bijlage26:Voorbeeld(abstract)vandeniveausvanleiderschapvoorhetonderwijskundig6 leiderschapsdomein,victoria,australië. Tabellen: Tabel1:CijfergegevensscholengemeenschappeninVlaanderen (Piot,2012)...33 Tabel2:AantalscholenondereenbestuurinhetNederlandseprimaironderwijsper (Meurs,2013)...38 Tabel3:Competentiesindeopleidingdirecteur/adjunct6directeurinhet Gemeenschapsonderwijs...47 Tabel4:DomeinenBeleidsvoerendVermogenProfS, Tabel5:DragersbeleidseffectiviteitCvA, Tabel6:Beroepsprofielschoolleidersprimaironderwijs(Andersen&Krüger,2012)...52 Tabel7:Domeinenvanschoolleiderschap(Waslander,2012)...53 Tabel8:Bestuurlijketakenprimaironderwijs(Meurs,2013)...54 Tabel9:CompetentiedomeinenCentral5(Révai&Kirkham,2013)...55 Tabel10:StandaardsInterstateSchoolLeadersLicensureConsortium2008(CCSSO,2008)...57 Tabel11:Leiderschapspraktijkenvoorleidersinscholen(IEL2012;Leithwood,2012)...59 Tabel12:Leiderschapspraktijkenvoorsysteemleiders(IEL2012;Leithwood,2012)...60 Tabel13:LeadershipCapabilityFramework(ACEL,2009)...62 Tabel14:Dimensiesvanleiderschap(Robinsonetal.,2009)...63 Tabel15:TeacherLeadershipStandards(TeacherLeadershipExploratoryConsortium, 2008)...69 Tabel16:KeyPurposeofMiddleLeaders(GTC,2012)...70 Tabel17:Leiderschapspraktijkenineenscholengroep...84 Tabel18:FrameworkforEducationalLeadershipinScotland(ScottischGovernment, 2012) Afbeeldingen: Afbeelding1:Voorbeeldvaneenorganogramvaneengrootschoolbestuur(Bron: Lucasstichting:Jaarverslag2012) 40 Afbeelding2:Schematischevoorstellingvanhetopleidingscontinuüm 116 7

8

9 SAMENVATTING* Op3mei2013heeftdeVlaamseRegeringdeconceptnotaBestureninhetleerplicht6 onderwijs:descholengroepen(vlaamseregering,2013)goedgekeurd.indienota wordteennieuwconceptvanbesturenvoorgesteld,metnamevoorhetbasisdensed cundaironderwijs:scholengroepen.scholengroepenzijngroterebestuurlijkeentiteid tenmetrechtspersoonlijkheid.deingangsdatumvoortoetredingtotscholengroepen isvoorzienop1september2017. Devoorstellenbetreffendebestuurlijkeschaalvergrotingzullennietenkelimplicaties hebbenvoorhetbestuurvandescholen.afgaandopervaringeninanderelanden zullenzeerwaarschijnlijkooknieuweniveausvanleidinggevenontwikkeldworden. Ditsteltnieuweeisenaandecompetentiesvandirecteursenandereleidinggevenden. TegendezeachtergrondheefthetMinisterieverzochteenbeschrijvingtegevenvan 1. devereistecompetentiesvoorleidinggevendeninhetkadervangroterebed stuursvormen(scholengemeenschap,scholengroep,schoolbestuur, ),reked ninghoudendmetdeverschillendeverwachtingent.a.v.deleidinggevenden; 2. devoorwaarden(inzakevormingenondersteuning)voorhetleiderschapin dergelijkegroterebestuursvormen. Dezeopdrachtisvertaaldnaarvolgendeonderzoeksvragen 1. MetwelkeconceptenkanleiderschapingroterebestuursvormenvanonderD wijsinstellingenbeschrevenworden? 2. Watzijnrelevante,recenteinzichtenoverleiderschapinscholendieeenrol dienentespelenbijdeinvullingvanditleiderschapingroterebestuursvord menvanonderwijsinstellingen? 3. Welkeniveausvanleiderschapinonderwijsinstellingenzijnteonderscheiden enwelkebelangrijketakenenverantwoordelijkhedenhorenbijdieniveaus? 4. Welkeprofessionaliseringsstrategieënbevorderendeontwikkelingvande capaciteitenvandiverse,naarniveauteonderscheiden,leidinggevendenin hetonderwijs? 5. Welkevoorwaardenbevorderendeeffectiviteitvandeprofessionalisering vanleidinggevenden? Omantwoordtekrijgenopdevragen1,2en3gaanweinopeenaantalontwikkelinD geninhetonderwijsbeleidendeuitwerkingervanopscholenenleiderschap,op

10 Lerenleidenopniveau schaalvergrotinginhetbijzonder,enopopvattingenoverleiderschap.opbasisvan dezeverkenningenformulerenweeenaantaldesideratavooreenbeschrijvingskader vanleiderschapinscholenindecontextvanschaalvergroting.eendergelijkbeschrijd vingskaderdient: ruimtetebiedenaandebeschrijvingvandiverseniveausvanleiderschap,zowel voorleiderschapsniveausbinnendeschoolalsvoorbovenschoolseleiderschapsni6 veaus.teverwachtenvalteenverdergaandeverticaleenhorizontaledifferentiad tieencoördinatie,zowelbovenschoolsalsindeschool.gegevendebetekenisvan gedeeldleiderschapishetookwenselijkomopeengecoördineerdewijzeleerd krachtenspecifiekebevoegdhedenoftakentegeven.ookvalteenveranderingte verwachtenindeaardvanderelatiestussenleidinggevenden(eninhetverlengd dedaarvantussenleidinggevendenenleerkrachten).daarwaarindehuidige scholengemeenschappengemeenschappelijkbeleidtochvooralhetresultaatis vanconsensustussendebetrokkendirecteurenendecoördinerenddirecteur eenprimusinterparesis,zulleninscholengroependerelatiesmeerhiërarchisch ingevuldworden.envanleidinggevendenzalgevraagdwordensamentewerken metcollegadleidinggevendenennietenkelhetperspectiefvandeeigenschoolin tenemenmaaroogtehebbenvoorhetgroteregeheel.eenenanderimpliceert voordeleidinggevendennieuweencomplexereverantwoordelijkheden.erontd staannieuweleidinggevendefuncties;erzijn,zekervoordehogereniveausvan leidinggeven,meerbetrokkenenmeteigenbelangen;enmendientleidingteged venaanandereleidinggevenden,waarvandeselectieenprofessionaliseringook eenopdrachtwordt.hetbeschrijvingskaderdientdusdiverseniveausvanleid dinggevendenintehouden.hetligthierbijnietvoordehandomindezefase waarbijnogveelbeleidgeconcretiseerddientteworden,zoweldoorwetgever alsinrichtendemachten uittegaanvanbepaaldefunctieszoalsbestuurder, schooldirecteurofafdelingsleider.nietalleenzoudattoteenveelheidvanmoged lijkefunctiesenfunctiebeschrijvingenleiden,maarookdegrotediversiteitverd hullendiekanbestaanindespanwijdteenverantwoordelijkhedenvanleidingd gevendenmetdezelfdefunctie.hetligtmeervoordehandomeenaantalduided lijkteonderscheidenniveausvanleidinggeventedefiniërenendaarbijideaaltyd pischrelevantepraktijkenenverantwoordelijkhedentebeschrijven.wemaken daaromonderscheidtusseneenoverwegenduitvoerend,overwegendvormged vendenoverwegendstrategischniveauvanleidinggeven.hetgaathierbijomeen drietaldenkbeeldigepositiesopeencontinuümvansteedscomplexerwordende 10

11 Samenvatting leidinggevendefuncties,waarbijinéénfunctiediverseniveausherkenbaarkund nenzijn. gebaseerdtezijnopeenoverzichtelijkaantalpraktijkenc.q.domeinenvanef6 fectiefleiderschap.hoeweldeopdrachtexplicietvraagtomeenbeschrijvingte gevenvancompetentiesisdaarnietvoorgekozen.erisnamelijkeenaantal goederedenenomindebeschrijvingvanleiderschapinscholenuittegaan vanpraktijken(terreinen,domeinen)vaneffectieveleidersinplaatsvancomd petenties.erisveelkritiekopdecompetentiebenadering,juistookindecond textvanleiderschapsvorminginhetonderwijs.verderzoudebeschrijving vanverschillendeniveausvanleiderschapintermenvancompetentiesook sneltoteennoggedetailleerderebeschrijvingvankennis,dispositiesenvaard dighedenleidendannualhetgevalisendaarmeenogmeeronderhevigzijn aaneerdergenoemdekritiek.engegevendenadrukopontwikkelingenprod fessionaliseringvanleidinggevendenindezestudie,lijkthetwerkenmetuitd gebreidecompetentielijstendoorhetgedetailleerde,adcontextueleennormad tievekarakterervan,contraproductieftezijnvoordeprofessionaliseringvan schoolleidersenleerkrachten.weliswaarrelativerenwedezekritiekmaarer blijftweinigempirischeonderbouwingvooreen(nieuwe)beschrijvingvan leiderschapintermenvancompetenties.indebijlagenzijnwel,ookdaarwaar menpraktijkenformuleert,voorkomendeuitwerkingennaarcompetenties opgenomen.voordebeschrijvingvandepraktijkenzelfbaseerdenweonsop eenaantaltypologieënvanpraktijkenendomeinenvaneffectiefschoolleiderd schap.vijfpraktijken,zoalsookaangeduidinhetontarioleadershipframe6 work,zijnhierdanverderuitgewerkt:richtinggeven;bouwenaanrelatiesen ontwikkelenvanmensen;ontwikkelenvandeorganisatieomgewenstepraktij6 kentebevorderen;hetverbeterenvanhetlerenenvanhetonderwijsleerproces enhetorganiserenvanverantwoording.dezevijfpraktijkenzijnverderbed schrevenopdedrieeerderonderscheidenniveausvanleidinggeven.daarmee isnietgezegddatdezeniveausmethunrespectievelijketakenenverantd woordelijkhedenzondermeerookindetevormenscholengroepeninvlaand derengerealiseerdzullenworden.deverschillendeinrichtendemachtenzuld lenhierhuneigenwegzoeken,aangepastaanhunbestuursfilosofieenhet onderwijslandschapwaarinzeopereren.maardehiergegevenbeschrijvingen vanniveausenbijbehorendeverantwoordelijkhedenkunnenbijdezoektocht naarnieuweorganisatorischeverbandenalsoriëntatiepuntengebruiktword 11

12 Lerenleidenopniveau denenbiedenaanknopingspuntenvoordeanalysevandieverwachtingenen dedaaropvoortbouwendeprofessionaliseringvanleidinggevendenopdiverd seniveaus; oogtehebbenvoordeturbulentebeleidscontextvanscholenenvoorleiderschap datstreeftnaarautonomieverruimingvoormedewerkersennaarintelligente vormenvanmeervoudigeverantwoording.ookineensituatievanschaalverd grotingzullenleidinggevendengeconfronteerdblijvenmeteenturbulentebed leidsomgevingènmetdeverwachtingverkregenautonomiewaartemakenen tewerkenaanhetbeleidsvoerendvermogenvandeorganisatieenvaneend hedenbinnendieorganisatie.bovendienzalmenzichinternenexterndienen teverantwoorden.tegendeachtergrondvandekritiekopdenegatieveged volgenvandeturbulentebeleidsomgevingensterkeexternesturingmagwel verwachtwordendatleidinggevendenzichinzettenvoorautonomieverruid mingbijleerkrachtenenbijandereleidinggevenden; uittegaanvaneenintegrale,complementairebenaderingvanleiderschapen management.gegevenhetcomplementairekaraktervanleiderschapenmad nagementdientdebeschrijvingvanleiderschapuittegaanvaneenintegrale benaderingvanleiderschap; aandachttehebbenvoorleiderschapmeteensterkegerichtheidopleidenvan lerenopdiverseniveaus:vanzichzelf,vanindividuelemedewerkers,vanteams envandeorganisatie(eenheid).deontwikkelingeninhetdenkenoverleiderd schapinscholenlatenziendatvanleidinggevendeneensterkegerichtheidop lerenverwachtmagworden.metanderewoorden,verwachtmagwordeneen oplerengerichtleiderschapwaarbijnietenkelveelaandachtisvoorhetleren endeleerresultatenvandeleerlingenmaarookvoorhetlerenvandeprofesd sionalsenvande(potentiele)leiders,enwaarbijookveelaandachtisvoorde ontwikkelingvandeorganisatiezodathetlerendaarbinnengestimuleerd wordt.onderwijskundigleiderschapis,zekerookinvlaanderen,nognietver ontwikkeldmaarwordtsteedsmeeralseenbelangrijkevariabelegezienvoor deeffectiviteitvanscholen. Voordebeantwoordingvande4 e en5 e onderzoeksvraag(professionaliseringsstrate6 gieënenvoorwaarden)gaanweinopeenaantalthema sindeprofessionaliseringvan leidinggevendeninscholen Eeneerstethemabetreftdenoodzaakinhetprofessionaliseringsprocesvan 12

13 Samenvatting eenreflectieveintegratievantheorieenpraktijk.zowelervaringalstheorie zijnbelangrijkeelementeninhetcomplexeprocesvanprofessioneleontwikd kelingvanleidinggevenden.maarjuistdecombinatieervan,samenmethet kritischreflecterenopervaringenenopdebruikbaarheidvanideeënzouhet meestbijdragenaandeprofessioneleontwikkelingvanleidinggevenden.ond dermeerlerenopdewerkplek,coachingdoorexpertdleidinggevenden,ontd vangenvanfeedback,eninteractiemetcollegaedcursistenzijnbelangrijkedid dactischemaatregelennaastkennisoverdrachtenhetopbouwenvaneenthed oretischkader.datvraagteenintensievesamenwerkingtussenwerkvelden opleiding.competentiebeschrijvingenkunnenhelpenomde,doordeelnemers aaneenopleiding,ervarenklooftussenwenselijkenfeitelijkgedragteoverd bruggen. Effectieveprogramma svoordeprofessionaliseringvanleidinggevendenin hetonderwijsvrageneencoherenteprogrammafilosofieeneencurriculumdat aansluitbijerkendestandaardsenwaarbijnadrukligtopdeontwikkelingen implementatievanspecifiekepraktijkenvanvooralonderwijskundigleider6 schapenschoolontwikkeling. Inhetorganiserenvanprofessionaliseringsactiviteitenvoor(toekomstige) leidinggevendenkunnenverschillendeaccentengelegdwordennaargelangde beoogdeveranderingen.hoewelpersoonlijkheidsvormingvanbelangis,kan professionaliseringdievooralgebaseerdisoppersoonlijkeontwikkeling mindereffectiefzijnalshetgaatomdeverdereontwikkelingvandeschoolen hetsysteemenzelfsalshetgaatomdeontwikkelingvande(toekomstige)leid dinggevendezelfomdat(aanstaande)leidinggevendensomsteweinigoog hebbenvoordenodenvandeschoolenvanheteducatievesysteemenhun eigenontwikkelingsnodensomsbeperktonderkennen.transformatievan persoon,schoolènsysteemdientdanookdefocustezijnvanprogramma svoor leiderschapsontwikkeling. Leiderschapsontwikkeling,wilditeffectiefzijn,dientookgezientewordenals onderdeelvaneensysteemontwikkeling.professionaliseringvanschoolleiders dientduseenplaatstehebbeninenuitgelijndtezijnmetdeontwikkelingvan hetonderwijssysteemenafgestemdtewordenmetstrategieëndiemikkenop ondermeerhetverbeterenvanhetlerenvandeleerlingen,opdeverbetering vandekwaliteitenvanleerkrachtenenopdeverbeteringvandescholen. Hetbeschikkenovergoedeschoolleidersisnietslechtseenkwestievangoede 13

14 Lerenleidenopniveau opleidingen.belangrijkiseensterkontwikkeldeneffectiefsysteemvoorhet selecteren,werven,opleiden,begeleiden,verderprofessionaliseren,evalued renenbehoudenvanleidinggevendenis.metanderewoorden,eenbelangrijd kevoorwaardevoorhetscheppenvaneenhoogwaardigleiderschapspotentid eelinonderwijsishetontwikkelenvaneencontinuümvoorleiderschapenvan daarbijpassendeleiderschapsontwikkeling.eendergelijkcontinuümlaattoe hetproactiefbegeleidenvandecarrièrevanpotentieleleiderszodatzeprod gressiefcomplexereleiderschapservaringenopdoendoorhetopnemenvan nieuwerolleninhunschool,inclusiefbegeleidingenondersteuning.doorhet onderscheidenvandiverseniveausvanleiderschapkunnendespecifiekenod denvanleidinggevenden(inopleiding)beantwoordworden,kanvoortged bouwdwordenopeerdereverworvencompetentiesenkanlevenslangleren gerealiseerdworden.hetontwikkelenvaneencontinuümvanprofessionele ontwikkelingvanleidinggevendenkanverderbijdragenaandeontwikkeling vangedeeldleiderschapindeschool,aantaakverrijkingvoorleerkrachtenen aanhetgemakkelijkerenefficiëntervoorzieninvacaturesvoorleidinggevend den. TegendeachtergrondvanvoorgaandeoverwegingenformulerenwedaneenmogeD lijk(opleidings)dcontinuümvanleidinggeven.weonderscheidenvierfasesvanfuncd tionerenendaaraangekoppeldeprofessionalisering.delaatstedriefaseskomen overeenmetdeeerdergenoemdeniveausvanfunctioneren(eenoverwegenduitvoed rend,eenoverwegendvormgevendenoverwegendstrategischniveau)enwelaten hiereenoriëntatiefaseaanvoorafgaan. Dezeeerstefase,Oriëntatieopleidinggeven,isbedoeldvoorzijnleerkrachten diebelangstellinghebbenomzichverderteontwikkelenalsleidinggevendeof diealspotentieelleidinggevendewordengeziendoorhunleiding.defocus ligthierbijenerzijdsophetverhelderenvandeaard,deverantwoordelijkhed denentakenvanhetschoolleiderschap.enanderzijdsophetverkennen,zod weldoordedeelnemeralsdoordeopleidingenwerkgever,vandegeschiktd heideninteressevandedeelnemeromeenleidinggevendefunctieuitteoefed nen. Detweedefase,Leidinggevenaanonderwijs,kentalsdoelgroepleerkrachten diegeschiktenbereidbevondenzijnvoorhetverderontwikkelenvanleid dinggevendecompetenties.zijwerkenindeloopvandezefasesteedsmeer 14

15 Samenvatting alsleidinggevendendieleerkrachtenondersteunenbijdeverbeteringvanond derwijs,metanderewoorden,zijfunctionerenvooralalsonderwijskundige leidersinafdelingen,vakgroepenendergelijke.defocusindezefasevande opleidingligtdusvooraloponderwijskundigleiderschap.dezeopleiding wordtgesitueerdalsdeeerstefaseineenmasteropleiding Indederdefase,Leidinggevenaaneenschool,wordthetrepertoriumvande leidinggevendeverbreedenverdiept.dedoelgroepisdezelfdealsinfase2 metdienverstandedatmeneenreedseendeelvandemasteropleidingheeft gevolgd.defocusligtopdepraktijkendietotnutoeminder(diepgaand)aan deordezijngekomenennuvanuithetperspectiefvanhetleidenvaneen school. Devierdefase,Leidinggeveninhetsysteem,isbedoeldvoorleidinggevenden dienaafrondingvandemasteropleidingzichverderwillenontwikkelenom overwegendstrategischtefunctioneren.zijzullenenerzijdsovereengedegen ervaringbeschikkenalsleidinggevendeophetniveauvaneenschoolofzelfs alfunctionerenopbovenschoolsniveaubinneneenscholengroep.hunverd dergaandeprofessionaliseringzalvooralgerichtzijnopeenverdiepingvan hunkennisenvaardigheden.enerzijdszalhetniveauwaaropmenfunctiod neert(overwegendstrategisch)specifiekevragenmetzichmeebrengen.and derzijdsishetdenkbaardathetprofessionelebestuurvaneenscholengroep specialismenontwikkeltendatbestuurderszichverderwensentebekwamen opspecifieketerreinen. Onderstaandsch lustreertdefasenvanprofessionaliseringinhetopleidingsconD tinuüm. AansluitendopdezeschetsvaneenopleidingscontinuümgaanweinopenkelekwesD tiesdiemetdepositioneringvaneendergelijkeprofessionaliseringsamenhangen.we opterenhier,inaansluitingopinternationaletendensen,vooreenmasteropleiding voorleidinggevendeninhetonderwijs.maarondermeerdenadrukoplereninenvan depraktijk,meteenfocus,nietalleenopdeontwikkelingvanhetindividumaarook opverbeteringvandeschoolenhetonderwijssysteem,vereistdaterookveelaand dachtisvoorhetberoepsgerichtekaraktervandezemaster.hetligtdanookvoorde handom,alsmenopleidingenvoorleidinggevendenopmasterniveauinricht,ditged beurtindecontextvaneensamenwerking,zowelininhoudelijkealsinpersonelezin, 15

16 Lerenleidenopniveau tussenuniversiteitenenerzijdsendebestaandeopleidingenanderzijds.opdezewijze kunnenacademischniveauenpraktijkgerichtheidgecombineerdwordenineen hoogwaardigeopleidingvoorleidinggevenden.inhetvoorstelwordtdezemasteropd leidinggefaseerd(ziehiervoor). ONTWIKKELENVANDEORGANISATIEOM GEWENSTEPRAKTIJKENTEBEVORDEREN ORGANISERENVANVERANTWOORDING VERBETERENVANHETLERENENVAN HETONDERWIJSLEERPROCES RICHTINGGEVEN BOUWENAANRELATIESENONTWIKKED LENVANMENSEN FASE1 FASE2 FASE3 FASE4 Oriëntatie opleiding geven PRED SERVICE facultatief 16 Leiding gevenaan onderwijs MASTER PRED SERVICE verplicht voorfase3 Leidinggevenaandeschool MASTER PREDSERVICE verplicht Gegevenhetbelangvaneenhoogwaardigekwalificatievanleidinggevendeniseen verplichteopleidingzekerteverantwoorden.indeschetsvanhetprofessionaliseringd continuümwordteenaantalfasenonderscheiden.dederdefasedieafgerondwordt Leidinggevenin hetsysteem POSTDMASTER INDSERVICE facultatief methetbehalenvaneenmastergraadis,inhetvoorliggendevoorstel,voorwaardelijk voordebenoemingtotschooldirecteur. HetgevolgdhebbenvaneenopleidingalsbenoeminsgsvoorwaardevoorleidinggeD vendentypeerteenaantalprofessionaliseringstrajectenalspre6service.maarhetond derscheidtussenpredenindserviceisterelativeren.indienwerkgemaaktwordtvan eencontinuümvanprofessionaliseringenindienmenhetlerenopdewerkplekals

17 Samenvatting eenessentieelonderdeelbeschouwdvanprofessionaliseren,zullen(toekomstige) leidinggevendenalsnelalsleidinggevendewerkenterwijlzeeenopleidingvolgenof zichanderszinsprofessionaliseren.ompotentiëlebelangstellendenvooreenleidingd gevendefunctiemeerzichttebiedenopenteinteresserenvooreendergelijkefunctie wordteenpredserviceprofessionaliseringstrajectvoorgesteld. Differentiatieindeprofessionaliseringistotopzekerehoogtewenselijk.Enerzijdszal diedifferentiatiealshetwarevanzelfplaatsvindendoorhetwerkendlerenopde werkplek.anderzijdszaleen(beperkt)deelvanhetcurriculumgedifferentieerddied nenteworden,ondermeergezienverschilleninregelgevingencontexttussennid veausvanonderwijs. Voorwatbetreftdekwaliteitsbewakingvandeaangebodenprogramma sligthet,voor demasteropleiding,voordehandomaantesluitenbijhetinvlaanderenbestaande accreditatiesysteemvooracademischeopleidingen.welzou,viadezelfevaluatievan desbetreffendeopleidingenenviadesamenstellingvandeaccreditatiecommissie, aandachtdienentezijnvoorhetgegevendatdeacademischeopleidingtegelijkook eenberoepsopleidingis. Totslotformulerenweeenaantalaanbevelingen.DerealiseringvandezeaanbevelinD genvraagtvaakdesamenwerkingvandiverseactoren:deoverheid,deonderwijsnetd ten,hunbegeleidingsdienstenenopleidingen,overigeopleidersenuniversiteiten. Kortweergegevenzijndezeaanbevelingenalsvolgt: 1. OntwikkelenverspreideenbreedgedragenvisieopderollenenverantwoordeD lijkhedenvanleidinggevendeninscholen. 2. Ontwikkeleencontinuümvanleiderschapenprofessionalisering. 3. Maakhetsuccesvolafrondenvaneen Masteropleidingvoorleidinggevendenin hetonderwijs voorwaardevoorbenoemingtotschooldirecteur. 4. OntwikkeleenspecifiekegefaseerdeMasteropleidingvoorleidinggevendeninhet onderwijsinsamenwerkingtussenuniversiteitenenbestaandeopleidingenvan deonderwijsnetten. 5. Organiseeronderwijskundigleiderschapoplaagniveauindeschoolorganisaties. 6. Maakleiderschapsvormingen opvolgingeenverplichtonderdeelvanhetprod fessionaliseringsplanvandeschoolc.q.scholengroep. 7. Ontwikkeleen(tijdelijk)professionaliseringstrajectvoorbestuurders. 17

18 Lerenleidenopniveau 18

19 1 INLEIDING* 1.1 Achtergrond** Op3mei2013heeftdeVlaamseRegeringdeconceptnotaBestureninhetleerplicht6 onderwijs:descholengroepen(vlaamseregering,2013)goedgekeurd.indienota wordteennieuwconceptvanbesturenvoorgesteld,metnamevoorhetbasisdensed cundaironderwijs:scholengroepen.scholengroepenzijngroterebestuurlijkeentiteid tenmetrechtspersoonlijkheid.deingangsdatumvoortoetredingtotscholengroepen isvoorzienop1september2017. DemotievenvoorderealiseringvanscholengroepenhebbenbetrekkingopdeontD wikkelingvaneenaantrekkelijkpersoneelsbeleid,opdeversterkingvanhetbeleidsd voerendvermogenvanbestuurendirecteursenopeenefficiëntereaanwendingvan demiddelen. Deminimumnormvooreenscholengroepwordtvastgelegdop2.000leerlingen,eris geenmaximumgrens.erwordteengemiddeldegroottevan6.000leerlingengeambid eerdoverdenettenheen.scholengroepenkunnen(maarmoetenniet)niveauoverd schrijdendzijn.scholengroepenkunnenregionaalzijn,maarzekunnenookvlaanded rendbreedzijn.erzijndiversevariantenmogelijkvoorwatbetreftdesamenstelling overdenetten/koepelsheen. Enkeleambitiesvanditbeleidzijn: allemiddelenvandeoverheid(uren,lestijden,punten,werkingsmiddelen) wordenaandescholengroeptoegekend; descholengroepiswerkgevervanallepersoneelsleden;(depersoneelsleden wordenwelprioritairverankerdaaneencampus); hetbestuurvandescholengroepisgeprofessionaliseerdenvoldoetaande principesvangoodgovernance; descholengroepzorgtvooreenefficiënteaanwendingvanallebeschikbare middelenenzeletdaarbijopeenmaximaleinzetvoorhetklasgebeuren.de efficiënteaanwendingvandepersoneelsmiddelenisvoorwerpvandelokale onderhandelingen.demiddelendiedescholengroepviaeenstimuleringsbed leidkrijgt,kunnentendeleingezetwordenvoordeuitbouwvanhetbestuurd lijkeniveauvandescholengroep.

20 Lerenleidenopniveau Opditmomentmakendemeestescholen,zowelinhetbasisonderwijsalsinhetseD cundaironderwijs,deeluitvaneenscholengemeenschap(zieparagraaf ).eris noggeennieuweregelgevingdiedevormingvanscholengroepenregelt.per1sepd tember2014gaateennieuweperiodeinvoorscholengemeenschappen,meteen looptijdtotenmet31augustus2020.welwordtdemogelijkheidopengehoudendat scholenindeloopvandezenieuweperiode,meerbepaaldvanaf2017,uiteenschod lengemeenschapkunnenstappen.doordezeuitstapmogelijkheidwordtnogvóórhet eindevandezesjarigeperiodevanscholengemeenschappendepistegeëffendvoor onderwijsverstrekkersomzichvrijwilligteherpositionereninderichtingvanschaald vergrotingbinnenhetonderwijslandschap. 1.2 Leiderschap:*terminologische*opmerkingen* IndezeparagraafgaanwekortinopdebetekenisvanenkelebegrippenrondomleiD derschap(zievooruitgebreideretoelichtingenbv.cuban,1988,bush&glover,2003; Piot,2012).Erbestaantallozeomschrijvingenvanleiderschapenmanagement,ook inhetonderwijsdomein.erzijndanookgeenalgemeenaanvaardedefinities.ditsluit echternietuitdaterredelijkeovereenstemmingisoverdebelangrijkstekenmerken vanleiderschapenmanagement.nietzeldenmaaktmenhetonderscheidtussen leiderschapalsdegoededingendoen,meteenlangedtermijnfocusengerichtop veranderingenmanagementalsdedingengoeddoen,meteenkortedtermijnd focus,gerichtophandhavingvandestatusquo.leiderschapverwijstnaarhetuitoed fenenvaninvloedopledenvandeorganisatieenoverigebelanghebbendenmethet oogophetrealiserenvandevisieendedoelenvandeorganisatie.dedefinitievan leiderschapdieinhetontarioleadershipframework(iel,2012)wordtgebruikt,illud streertdit:leadershipistheexerciseofinfluenceonorganizationalmembersand diversestakeholderstowardtheidentificationandachievementoftheorganization s visionandgoals. ManagementheeftmeerbetrekkingophetuitvoerenencontinuerenvanbeslisD singenenhetefficiëntlatenwerkenvandeschoolorganisatie. BeideaspectenzijnnoodzakelijkvoorhetgoedlatenfunctionerenvaneenorgaD nisatieenvullenduselkaaraan.zekerdaarwaarscholenautonomerwordenis hetonderscheidminderrelevantendientdeschoolleiderintegraalleidertezijn: zowelrichtingtegevenaandeschool,rekeninghoudendmetontwikkelingenin hetoverheidsbeleidenindesociaaleconomischeomgevingalsallerleitaken,actid 20

21 Inleiding viteiten,middelenprocessenenstructurerenaftestemmenopwatmenwilbed reiken(verbiest,1998;krüger,witziers,sleegers&imants,1999;taipale,2012). Leiderschapenmanagementverwijzenhierzowelnaarposities(bv.schoolleider, coördinerenddirecteur)alsnaaractiviteiten(bv.eenvisiecommuniceren).dit laatstemaaktduidelijkdatleiderschapenmanagementookopgevatkunnen wordenalsfuncties(firestone,1996)diedoorverschillendepersonenuitgeoed fendkunnenwordenennietslechtsdoorformeelbenoemdeleidersinschoolord ganisaties. Alsindezetekstvooraloverleiderschapwordtgesproken,bedoelenwedaarmee ook,tenzijexplicietandersaangegeven,management. Indetekstgebruikenweookdebegrippenleidinggevendeenschoolleider.Waar deeerstetermverwijstnaarleidinggevendenopallerleiniveaus(afdeling,school, scholengroep)beperkenwedetweedetermtotleidinggevendenophetniveau vaneenschool:dedirecteurvaneenbasisschoolofvaneensecundaireschool. 1.3 Vraagstelling* Devoorstellenbetreffendebestuurlijkeschaalvergrotingzullennietenkelimplicaties hebbenvoorhetbestuurvandescholen.afgaandopervaringeninanderelanden zullenzeerwaarschijnlijkooknieuweniveausvanleidinggevenontwikkeldworden, waarbijvandedesbetreffendeleidinggevendenverschillendepraktijkenenverschild lendecompetentiesgevraagdworden.tedenkenvaltaanleidinggevenophetniveau vandescholengroepenmaarookophetniveauvanafdelingenofsubteamsinschod len.envanschoolleiderszal,meerdanvoorheen,gevraagdwordenteparticiperenin bovenschoolsebestuurlijkeenorganisatorischeorganen.ditsteltnieuweeisenaan decompetentiesvandirecteursenandereleidinggevenden. TegendezeachtergrondheefthetMinisterieverzochteenbeschrijvingtegevenvan devereistecompetentiesvoorleidinggevendeninhetkadervangroterebed stuursvormen(scholengemeenschap,scholengroep,schoolbestuur, ),reked ninghoudendmetdeverschillendeverwachtingent.a.v.deleidinggevenden; devoorwaarden(inzakevormingenondersteuning)voorhetleiderschapin dergelijkegroterebestuursvormen. DezebeschrijvingdienttesteunenopgoedepraktijkvoorbeeldenuitanderecontexD ten,wetenschappelijkonderbouwdtezijnenbruikbaarvoordevlaamsecontext. 21

22 Lerenleidenopniveau OverigenssluitendezevragenaanbijhetbeleidindeEUwaargepleitwordtvoor professionalisering,versterkingenondersteuningvanderolvanleidinggevendenin hetonderwijs,doordatallereerstwordtonderzochtwelkevaardighedendezerolverd eist,gestructureerdereberoepsloopbanenwordenontwikkeldenwordtbeoordeeld welkedespecifiekebehoeftenophetgebiedvanprofessioneleontwikkelingzijnvan degenendieleidinggevendepositiesopzichnemen;voortsdienendebetrokkenen overgoedeopleidingsmogelijkhedentekunnenbeschikken(eu,2013). 1.4 Onderzoeksvragen*en*Werkwijze* Bijdebeantwoordingvandezevragendientenigeterughoudendheidbetrachtte worden.deplannenvoorscholengroepen,zoalsverwoordindenotabestureninhet leerplichtonderwijs:descholengroepen,latenveeldifferentiatietoeindeuitwerking. ErkomtweliswaaréénbestuurvoordescholendieaangeslotenzijnbijeenscholenD groep.datbestuurisdewerkgevervanallepersoneelsledendiewerkenindedesbed treffendescholen.maarverschillenondermeerinomvang,geografischereikwijdte (regionaal,vlaanderendbreed),reikwijdtequaniveau(basisdenofsecundaironderd wijs)enreikwijdtequanet(alofnietnetdoverstijgend)zullendeconcretebestuurlijd keenorganisatorischestructuurbeïnvloeden.hetisaannemelijkdatdiversebestuurd lijkeenorganisatorischestructurentotontwikkelingzullenkomenterwijlnunog verrevanduidelijkishoedieerconcreetzullenuitzien.ookmagverwachtworden dat,geziendespanwijdtevandieorganisaties,opdiverseniveausindeorganisaties leidinggevenden elkmetspecifiekeopdrachtendzullenfunctioneren.maarookhier isdeconcreteinvullingnogverrevanduidelijk. Nietalleenisnogzeerongewisinwelkevormenenopwelkeniveaushet(formele) leiderschapindegroterebestuurlijkeverbandenzijnbeslagzalkrijgen.leiderschap inscholenheeftweliswaar,zekerdelaatstedecennia,veelaandachtgekregeninde wetenschappelijkeliteratuur.maarditneemtnietwegdaterweinigovereenstemd mingbestaatoverwat(effectief)leiderschapinhoudt.erzijnveleconceptenvan schoolleiderschapmaardeeffectiviteitvandemeesteconceptenontbeertempirische steun(leithwood,jantzi&steinbach,1999;krüger&scheerens,2012).deverwachd tingenaanschoolleiderszijngevarieerdenwisselenmetveranderendewetenschapd pelijke,maatschappelijkeenpolitiekeontwikkelingen. Ookdeprofessionaliseringvanschoolleidersiseennoggrotendeelsonontgonnen terrein.smylie&bennet(2005)waarschuwendat: Ourassessmentofexistingre6 22

23 Inleiding searchledustoconcludethatweknowverylittleabout[professionaldevelopmentof schoolleaders6ev]andthatwefacetheproblemofschoolleaderdevelopmentwith remarkablylittleempiricalevidencetoguideus (zieookdavis,darlingdhammond, Lapointe&Meyerson,2005). Bovenstaandebeschouwingenleidendantoteenaantalvragendatindezestudieaan deordekomt. Ominzichtteverkrijgenindevereistekwaliteitenvoorleidinggevendeninhetkader vangroterebestuursvormen,waarbijtevensrekeningwordtgehoudenmetdeverd schillendeverwachtingent.a.v.deleidinggevendenishetnodigom(a)leiderschap zodanigteconceptualiserendatdiverseniveausvanleiderschapdaarineenplaats krijgenen(b)relevanteontwikkelingentebeschrijvendiedeverwachtingenaandeze leidinggevendenmedevormgeven(zieookkelchtermans&piot,2010).bovendien dienendezebeideinzichtengecombineerdtewordenineeninhoudelijkebeschrijving vanhetleiderschapinscholen.metanderewoorden,gegevendeniveausvanleiderd schapenrelevanteontwikkelingeninhetlandschapvanonderwijsenleiderschap, welketakenenverantwoordelijkhedenkunnendantoegeschrevenwordenaande verschillendeniveausvanleiderschap? Vertaaldnaaronderzoeksvragenbetekentdit 1. MetwelkeconceptenkanleiderschapingroterebestuursvormenvanonderD wijsinstellingenbeschrevenworden? 2. Watzijnrelevante,recenteinzichtenoverleiderschapinscholendieeenrol dienentespelenbijdeinvullingvanditleiderschapingroterebestuursvord menvanonderwijsinstellingen? 3. Welkeniveausvanleiderschapinonderwijsinstellingenzijnteonderscheiden enwelkebelangrijketakenenverantwoordelijkhedenhorenbijdieniveaus? Dezevragenkomenaandeordeinhetvolgendehoofdstuk.IngegaanwordtopontD wikkelingeninonderwijs(instellingen)enleiderschapinvlaanderenenopvattingen overleiderschapinscholenenontwikkelingeninhetonderwijsbeleidinde(internad tionale)literatuur.opbasisvandezeverkenningbeschrijvenweeenaantaldesiderad tavooreenbeschrijvingskadervanleiderschapinscholenindecontextvanschaald vergroting.vervolgensvullenweditbeschrijvingskaderopbasisvan(buitenlandse) voorbeelden,rekeninghoudendmetdeeerdergeformuleerdeverwachtingen. 23

24 Lerenleidenopniveau Daarmeeisnietgezegddatdezeteonderscheidenniveausmethunrespectievelijke takenenverantwoordelijkhedenzondermeerookindetevormenscholengroepenin Vlaanderengerealiseerdzullenworden.Deverschillendeinrichtendemachtenzullen hierhuneigenwegzoeken,aangepastaanhunbestuursfilosofieenhetonderwijsd landschapwaarinzeopereren(ziebv.vsko,2013).datlandschapbetrefthetmanad gementniveauwaaropdeschoolleiderfunctioneert(bijv.middenmanagement,locad tie,school,bovenschools),deomgevingsspecificiteit(regio,wijksituatie,groottevan deschool,net,enz.)endeschoolcontext(missieenvisie,opdrachtentakenpakket). Welkleiderschapopwelkmomentinwelkeorganisatienodigis,isafhankelijkvande situatiewaarindebetreffendeorganisatieverkeert.hetisdaaromalleendeschoolord ganisatiei.c.inrichtendemachtdie,indialoogmetdebetrokkenen,kanvaststellen hoeleiderschapquaniveausenbijbehorendeverantwoordelijkhedeningevuldzal worden.maardehiergegevenbeschrijvingenvanniveausenbijbehorendeverantd woordelijkhedenkunnenbijdezoektochtnaarnieuweorganisatorischeverbanden alsoriëntatiepuntengebruiktworden.ookalszichinhetvlaamseonderwijslandd schapverderedifferentiatiesinniveausvanleidinggevenvoordoen,kunnendezebed schrijvingengebruiktwordenomtakenenverantwoordelijkhedennaderaantepasd senaandiezichontwikkelendefeitelijkesituaties.engegevendefocusvandezestud die verwachtingenaandekwaliteitenvanleidinggevendenenhunprofessionalised ring biedendezebeschrijvingenaanknopingspuntenvoordeanalysevandieverd wachtingenendedaaropvoortbouwendeprofessionaliseringvanleidinggevendenop diverseniveaus. DitbrengtonsbijdetweedevraagstellingzoalsdoorhetMinisteriegeformuleerd: naardevoorwaarden(inzakevormingenondersteuning)voorhetleiderschapin dergelijkegroterebestuursvormen.devragennaarverwachtingenaanleidinggevend denenwijzenvanprofessionaliseringkaderen,omtebeginnen,ineenbrederevraagd stelling(smylie&bennet,2005).bijhetontwikkelenvanprofessionaliseringsactivid teitenvoor(toekomstige)leidinggevenden,spelen,aldusdezeauteurs,vierbelangrijd kevragen.omtebeginnenishetvanbelangtewetenwateeneffectieveofsuccesvolle leidinggevendedoet.watzijnsuccesvollepraktijkenvanleidinggevenden?welke praktijkenvandeleidinggevendenleidentotbeterlerenenbetereleerresultatenvan leerlingen?indetweedeplaats,wetenwatsuccesvollepraktijkenzijn,isnietvold doende.wehebbenookkennisnodigoverdecapaciteiten,competentiesofexpertise 24

25 Inleiding waaroverleidinggevendendienentebeschikkenomsuccesvoltekunnenhandelen.in dederdeplaatsishetnodigkennistehebbenvandeprocessendieertoeleidendat dezecapaciteitentotontwikkelingkomen.entenslotterijstdevraagnaardewijze waaropdieprocessengestimuleerdkunnenworden.welkeprofessionaliseringsstra6 tegieën samenhangendegehelenvaninterventiesgerichtopdebevorderingvande professionaliteitvanleidinggevendeninhetonderwijs zijneffectiefenbevorderen deontwikkelingvandegewenstecapaciteitenvanleidinggevendeninhetonderwijs? Gegevendeaardvandevraagstellingvandeopdrachtgeverishetvanbelangom waarnodig rekeningtehoudenmetdediverseniveausvanleiderschap.praktijken, competentiesenprofessionaliseringsactiviteitenkunnenandereaccentenkrijgen naargelanghetniveauvanleiderschapdataandeordeis. Behalvedevraagnaareffectieveprofessionaliseringsstrategieënishetookvanbelang omdevoorwaardenvooreffectieveprofessionaliseringvanleidinggevendeninkaart tebrengen.hierbijvalttedenkenaan,ondermeer,selectieentoelatingsvoorwaarden vandeelnemersaaneenopleiding,hetniveauvandeopleiding(en),dekwaliteitsbed wakingervan,hetmomentwaaropopleidingenplaatszoudenkunnenvinden(pred service,indservice)enhetaldannietverplichtekarakterervan. Tegendezeachtergrondformulerenwedanalsvierdeenvijfdeonderzoeksvraag: 4. Welkeprofessionaliseringsstrategieënbevorderendeontwikkelingvande capaciteitenvandiverse,naarniveauteonderscheiden,leidinggevendenin hetonderwijs? 5. Welkevoorwaardenbevorderendeeffectiviteitvandeprofessionalisering vanleidinggevenden? Dezevragenkomenaandeordeinhetderdehoofdstuk.Ookhierbaserenweonze antwoordenop(internationale)literatuurover(evaluatiesvan)effectieveprofessiod naliseringsstrategieën.ditlevertookinformatieoverdevoorwaardenvooreffectieve professionalisering.ditmoettoelateneenaantalgerichteaanbevelingentedoen. Indezestudiekan,geziendebeperktheidintijd,geenexhaustievevergelijkendestuD dieverrichtwordennaareffectiefleiderschap,effectievepraktijkenvanleidingged vendeninhetonderwijs,daarbijaansluitendecompetentieseneffectievewijzenvan professionaliseringvanleidinggegeven.indebeantwoordingvandeeerdergeformud 25

26 Lerenleidenopniveau leerdevragenzal,opbasisvanliteratuur,gezochtwordennaareenaantalempirisch onderbouwdeinzichten.verderwordtgeputuiteenaantalmeerkritischenotiesover leiderschapinscholen.ookdezezijn,zoalsaangegeven,vaninvloedophetleiderd schapsdiscoursenbepalenmedewatvangoedeschoolleidersenhunprofessionalised ringverwachtmagworden. 1.5 Leeswijzer* Inhettweedehoofdstukwordtingegaanopniveausvanleidinggeven.Aandehand vanenkele(buitenlandse)beschrijvingenenvoorbeeldenwordteenonderscheid gemaaktineenaantalniveausvanleidinggeven.bijdezeniveauswordenrespectieved lijketakenenverantwoordelijkhedenbeschreven,waarbijkritischenotiesoverleid derschapinscholenendaarmeesamenhangendeverwachtingenaanleidinggevenden wordenverdisconteerd. InhetderdehoofdstukstaanenerzijdseffectiefgeachteprofessionaliseringsstrategieD encentraal.nagegaanwordtwelkestrategieënbeloftevolzijnvoorhetontwikkelen vandecapaciteitenvanleidinggevenden.anderzijdsgaanweinopvoorwaardenvoor eeneffectieveprofessionalisering. InhetvierdehoofdstukformulerenweeenvoorstelvooreennaarniveauvanleidingD gevengedifferentieerdeprofessionaliseringvanleidinggevendeninhetonderwijsen doenweeenaantalaanbevelingen. Eenliteratuurlijstsluitdezestudieaf. Daarnaastbevatdezestudieeenaantal,somsuitgebreide,bijlagen.Ditzijnvooral beschrijvingenvanpraktijkenenofcompetentiesvanleidinggevenden,zoalsaanged troffenkanwordenindiverselanden.dezebeschrijvingenzijnindezestudieopged nomen,nietalleenterverduidelijkingvandetekstmaarookalsinspiratiebronvoor diegenendie bijdevormingvanscholengroepen verantwoordelijkheidzullendrad genvoordeinrichtingvandeleidingvandezeorganisatiesenvoordeprofessionalid seringvanleidinggevenden.zoalseerdergezegd,deconcreteinrichtingvanscholend groepenisnogverrevanduidelijkenwordtbepaalddoordebetrokkeninrichtende machtendierekeningzullenhoudenmetdespecifiekecontext.dehiergegevenbed schrijvingenvanniveausenbijbehorendeverantwoordelijkheden waarvaninde bijlageneenaantalvoorbeeldenistevinden alsinspiratiebrongebruiktworden.de bijlagenzijnopgenomenineenapartdocument. 26

27 2 LEIDINGGEVEN*IN*SCHOOLORGANISATIES:*NIVEAUS*EN* PRAKTIJKEN* 2.1 Inleiding* Indithoofdstukkomendeonderzoeksvragen1totenmet3aandeorde: 1. Metwelkeconceptenkanleiderschapingrotere(complexere)bestuursvorD menvanonderwijsinstellingenbeschrevenworden? 2. Watzijnrelevante,recenteinzichtenoverleiderschapinscholendieeenrol dienentespelenbijdeinvullingvanditleiderschapingroterebestuursvord menvanonderwijsinstellingen? 3. Welkeniveausvanleiderschapinonderwijsinstellingenzijnteonderscheiden enwelkebelangrijketakenenverantwoordelijkhedenhorenbijdieniveaus? Omantwoordtekrijgenopdevragen1en2verkennenweenkelebewegingeninhet Vlaamseeninternationalelandschapvanonderwijsenleidinggeven.Wegaaninop eenaantalrelevanteontwikkelingeninhetonderwijsbeleidendeuitwerkingervan opscholenenleiderschap.begrijpelijkerwijzekrijgtschaalvergrotinghierbijzondere aandacht(2.2.).ookstaanwestilbijontwikkelingeninhetdenkenoverleiderschap inscholenwaarbijzowelingegaanwordtopopvattingenoverleiderschapdievooral indecontextvanprofessionaliseringvanleidinggevendenzijngeformuleerd(2.3.)als opmeeralgemenetheorieënoverleiderschapinscholen(2.4.).webesprekenhierbij beknoptrecenteliteratuur,waarbijonvermijdelijkenigeoverlappingtussendeverd schillendethema soptreedt.opbasisvandezeverkenningbeschrijvenweeenaantal desideratavooreenbeschrijvingskadervanleiderschapinscholenindecontextvan schaalvergroting(2.5.).vervolgenskomtvraag3aandeorde.hiertoevullenwehet beschrijvingskader,zoalseerdergeformuleerd,metbehulpvanbesprokenvoorbeeld den,rekeninghoudendmetdeeerdergeformuleerdeverwachtingen(2.6.). Zoalsaangegevenisdezeinvullingniethetenigmogelijkenochhetverplichtende modelvoordebeschrijvingvandeverschillendeniveausvanleidinggevenende daarbijhorendeverantwoordelijkheden.deverschillendeinrichtendemachtenzullen hierhuneigenwegzoeken,aangepastaanhetonderwijslandschapwaarinzeopered

28 Lerenleidenopniveau ren.maardehiergegevenbeschrijvingenvanniveausenbijbehorendeverantwoord delijkhedenkunnenbijdezoektochtnaarnieuweorganisatorischeverbandenals oriëntatiepuntengebruiktomtakenenverantwoordelijkhedennaderaantepassen aandezichontwikkelendefeitelijkesituaties. 2.2 Enkele*ontwikkelingen*in*het*landschap*van*schoolleiding*en*schoolM organisatie* HetfunctionerenvanschoolorganisatiesènvanleidinggevendeninscholenzijntijdsD gebonden.demografische,maatschappelijkeenpolitiekerealiteitenbuitendeschool diesnelkunnenveranderen zijnvaninvloedophetgeenvanscholenenleidingged vendenverwachtwordtenophunfeitelijkfunctioneren.zobeschrijftmahieu(1998) eenzestaldominantemaatschappelijkeprocessen diesindsdejarenvijftighetond derwijshebbenbeïnvloed enhunweerslagopdeoverheersenderolopvattingvan deschoolleider.indecontextvanpolitiseringindejarenvijftigwasdeschoolleider vooraleenverdedigervanideologischebelangenterwijlinheteerstedecenniumvan de21 e eeuwineenklimaatvanresponsabiliseringdeschoolleidervooraleencorresd pondentzalworden:functionerendinnetwerken,onderhandelendmetdiverseind stantiesoverscholingsinitiatievenenondernemendgeldvoordeschoolverwerven. Hoedanook,erwordtnauwelijksnoggetwijfeldaanhetbelangvanschoolleiders voordekwaliteitvanhetonderwijs.nadesociaaleconomischeachtergrondvanleerd lingenendekwaliteitvandeleerkrachtenisleiderschapdebelangrijkstevariabele voorwatbetreftderesultatenvanleerlingen(bv.leithwood,day,sammons,harris, &Hopkins,2006;McKinsey&Company,2010b) Onderwijsbeleid2en2de2uitwerking2op2scholen2en2leiderschap2 InVlaanderenissprakevaneentoenemendebeleidsruimtevoorschoolorganisaties (bv.devosetal.,2006;piot,2012).vanschoolorganisaties endusvanschoolleiders wordtverwachtmeereeneigenlokaalbeleidtevoeren,bijvoorbeeldopterreinen alspersoneelenprofessionalisering.ookvoorvlaanderengeldtdeveranderinginde rolvandeschoolleiderzoalshallinger(2003a:8)eendecenniumgeledentypeerde: thetraditionalroleasapassiveimplementerofsystemregulationstowardsaleader6 shipperspective.devosetal.(2006)stellendateenvandebelangrijkstetakenvan 28

29 Leidinggeveninschoolorganisaties:niveausenpraktijken eendirecteurbestaatuithetvertalenvanhetcentraalbeleidinrealistischfunctioneel lokaalschoolbeleid. Maareveneensisereentendensnaarmeercentralesturing.Vandenberghe(2008;zie ookvandenberghe,2004,2013)beschrijftinzijnstudienaardeprofessioneleontd wikkelingvanbeginnendedirecteursbasisonderwijsdehuidigebeleidsomgeving waarindezeschoolleiderswerkenalsturbulent:schoolleiderswordengeconfrond teerdmeteenpermanentestroomvannietaltijdsamenhangendevoorstellenopbed leidsmatig,onderwijskundigenbeheersmatiggebied.devlaamseonderwijsraad weesopnietminderdan40extratakenvoordebasisschoolindelaatstejarenofin dezeernabijetoekomst,dieookhetwerkvandeschooldirecteurraken(vlor,2008; zieookvlor,2014).vandenberghe(2008)illustreertdeturbulentebeleidsomgeving metondermeervolgendevoorbeelden:depolitiekeintentiescholenautonomerte maken,tederegulerenentedecentraliserenmaartegelijkencomplementairhieraan teverwachtendatscholenverantwoordingafleggennaarouders,lokalegroeperingen maarooknaarhetcentralebeleid;dehiermeesamenhangendegroeiendeaandacht voorhetbeleidsvoerendvermogenvanscholen;deinvoeringvanleerplannen,van hetschoolwerkplan,vanhetschoolreglementenhetnascholingsplan;debegeleiding enevaluatievanleerkrachtenvanuitfunctiebeschrijvingenendushetvoerenvan evaluatiedenfunctioneringsgesprekken;deinvoeringvanzogehetenmentoruren(en deafschaffingdaarvan);meeraandachtvoorzorgleerlingenenzorgbeleideninhet verlengdedaarvanvoorgedifferentieerdwerken;deintegratievanictennieuwe functieszoalsictdcoördinator;departicipatieeninspraakvanleerlingen,ouders, leerkrachtenengekozenvertegenwoordigersvandelokalegemeenschapenhetopd stellenvandossierstenbehoevevandedoorlichtingdoordeinspectie.samenvattend meentvandenberghe(2008,2013)datdirecteurwordenineenturbulentebeleidsd omgevingdeconfrontatieimpliceertmetmeercentralesturingenmeerwerkenvold gensexternontwikkeldeprocedures.hetbrengthemtotdeveronderstellingdatdid recteurwordenkanbetekenendateenbepaaldeprofessioneleidentiteitgeïnduceerd ofopgedrongenwordt,namelijkeendirecteuralseenrelatiefpassieveprofessional dievooraluitvoertwatanderenvoorstellen. Overigensisdezeontwikkelingnaardecentralisatieenmeerautonomieenerzijdsen meernadrukophetafleggenvanverantwoordinganderzijdstoegenomennietslechts invlaanderenmaarintalvanwesterselandenmerkbaar(ziebv.mahieu,2010; Townsend&MacBeath,2011).Hetleidtondermeertoteengroterewerklastvoor schoolleidersenvraagvanhennieuwecompetentieszoalshetkunnenimplemented 29

30 Lerenleidenopniveau renvanomvattendesystemenvoorkwaliteitszorgenvoordebeoordelingvanleerd krachten(oecd,2013a).tegelijkmaaktdezeontwikkelinghetniveauvandeschool (endusdekwaliteitvanhetleiderschapindeschool)nogbelangrijkervoordekwalid teitvanhetonderwijssysteemalsgeheel(mckinsey&company,2010b).naastdeze veranderingeninhetonderwijsbeleidzijnermaatschappelijkeveranderingen(zoals globalisatie,migratieenmeerdiversiteitinveellanden ziebv.mulford,2010;verd biest2011)diehetwerkvandeschoolleiderverzwaren:nietzeldenreagerenbed leidsmakersopdezeontwikkelingendooreensterkerenadrukteleggenophetleren enonderwijs.datvraagtmeerdanvoorheenvooralonderwijskundigleiderschap(zie par2.4.)eneenbeterevoorbereidingvanleidinggevendenophuntakenenaantrekd kelijkerewerkcondities(pontetal.,2008;oecd,2013a).davisetal.(2005)schetsen deverwachtingenaandeschoolleider:onderwijsvisionair,onderwijskundigleider, toetsexpert,opbouwwerker,prdencommunicatiedexpert,financieelenpersoneelsd deskundige,managervanhuisvestingsfaciliteiten,leidervanspecialeprogramma s zoalszorgvoorleerlingen,toezichthouderophetvolgenvanwettelijkeregelingenen overheidsbeleidenbemiddelaarinconflictentussendiversebetrokkenen.deeurope6 antradeunioncommitteeforeducation(etuce,2012)somteenaantalgemeend schappelijkeproblemenvanenrondomschoolleidersineuropaop:eenhogewerkd lastmeteentelaagsalaris,beperkteenvaaggeformuleerdeverantwoordelijkheden, gebrekaanprofessionaliseringsmogelijkheden,vergrijzinginhetberoep,verliesvan professioneleleiderschapservaringendooreengebrekkigplaatsingsbeleid,onevend redigeverdelingvanleiderschapsfunctiesovermannenenvrouwen,onduidelijkeen zeerwisselendewervingsprocedures,geringeaantrekkelijkheidvanhetberoepen eenafnemendaantalgekwalificeerdekandidatendatsolliciteertvooreenleiderd schapsfunctie. Indeliteratuurisveelvuldiggewezenopeenaantal,vaaknegatieve,gevolgenvan dezeturbulentebeleidsomgevingensterkeexternesturing(bv.kochan,bredeson& Riehl,2001;Bolam,2002;Bush&Glover,2003enBottery,2004;Vandenberghe, 2004,2013;WRR,2004;VandenBrink,Janssen&Pessers,2005;Ballet,2006;Ballet &Kelchtermans,2007;VandenBerg,2007;VandenBerg,Stevens&Vandenberghe, 2013;Verbiest,2009;Ravitch,2010;Kelchtermans,2012;Hooge,2013).SchoolleiD dersdienen,onderhandelendmetdiversebetrokkenen,voortdurendtezoekennaar eenevenwichttussencentraalopgelegderegels,schoolinterneeisenvanleerkrachten enleerlingenenexterneverwachtingenvanoudersendelokalegemeenschap(pont etal.,2008;vandenberghe,2013).vandenberghe(2004,2013)steltdathetregelged 30

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

Kaleidoscope voor succesvolle ICT-projecten

Kaleidoscope voor succesvolle ICT-projecten Kaleidoscope voor succesvolle ICT-projecten B. Dado & R. Dahmen Kaleidoscope voor succesvolle ICT-projecten De belangrijkste kenmerken van succesvolle ICT-projecten kans op succes te vergroten Barbera

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek Haalbaarheidsonderzoek SAMENVATTING RAPPORTAGE Haalbaarheidsonderzoek Samenvatting rapportage Bureau Verten Onderzoek uw partner in onderzoek www.vertenonderzoek.nl e-mail: verten.onderzoek@inter.nl.net

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh. Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht

Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh. Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo Oh Second opinion ziekenhuisstrategieën tegen het licht Second opinion Ziekenhuisstrategieën tegen het licht Eveline Castelijns Annick van Kollenburg Luddo

Nadere informatie

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap

De Kweekvijver. Opleiding Leiderschap De Kweekvijver Opleiding Leiderschap Voor iedereen die werkt in het onderwijs en die zich verder wil bekwamen op het gebied van ambachtelijk en persoonlijk leiderschap. Dus ook voor jou. Een vijver vol

Nadere informatie

Hoog tijd voor meer focus op besturing!

Hoog tijd voor meer focus op besturing! Het curriculum van het hoger IT onderwijs is (hopeloos?) verouderd: Hoog tijd voor meer focus op besturing! NIOC 2011 7 april 2011, Daniël Smits, Debbie Tarenskeen, Bert Wimmenhove Vereiste kennis ICT

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam

Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Schoolleider Primair Onderwijs van Basisbekwaam naar Vakbekwaam Upgrade traject tot het erkende diploma Schoolleider Primair Onderwijs op niveau vakbekwaam voor iedereen die reeds een diploma heeft verworven

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2015-2016 Inhoudsopgave Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap 2 Opleidingen Penta Nova 4 Overzicht van de opleidingen 4 Voorlichtingsbijeenkomsten

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl / professionalisering Opleidingen en Leergangen Leergang Middenkader Opleiding Schoolleider Basisbekwaam Opleiding Schoolleider Vakbekwaam Leergang

Nadere informatie

Onderzoek-naar- het-atriske- Protocol-bij- chronische-ptss-

Onderzoek-naar- het-atriske- Protocol-bij- chronische-ptss- Onderzoeksrapport-voor- Revivendo-B.V.- Onderzoek-naar- het-atriske- Protocol-bij- chronische-ptss- SaxionHogeschool ToegepastePsychologie ElinevandenBerg 306408 KarinPloegh NienkeBoom Deventer 18= 8 =

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Lions Interim Management, Coaching & Consultancy Op het raakvlak tussen mens & organisatie NEMAS MANAGEMENTOPLEIDINGEN De NEMAS examens zijn op 3 niveaus ingedeeld: Basisniveau NEMAS Basiskennis Management

Nadere informatie

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling

Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Masteropleiding brengt carrière in stroomversnelling Oriëntatie op Leiderschap Opleiding Schoolleider Master Integraal Leiderschap Diverse masterclasses Maatwerk en advies voor schoolbesturen Leiderschapsacademie

Nadere informatie

BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 ONDERWIJSINSTELLING Hogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Office management 3 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 4 3 ONDERWIJSINSTELLING

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs

Magistrum 2015-2016. Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Magistrum 2015-2016 Leiderschapsontwikkeling voor leidinggevenden in het onderwijs Colofon Opdrachtgever Redactie Ontwerp Fotografie Druk Magistrum Magistrum Studio Beige Corné Clemens, Clemens Communicatie

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl/ professionalisering Overzicht _ AVS Centrum Educatief Leiderschap Opleidingen en leergangen Startdata* Investering** Leergang Middenkader 7 oktober

Nadere informatie

Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE

Studiewijzer. Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Executive Master of Tactical Policing (EMTP) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Executive Master of Tactical

Nadere informatie

Bovenschools en Meerscholen directeur

Bovenschools en Meerscholen directeur Bovenschools en Meerscholen directeur De post-hbo opleiding voor het verwerven van een diploma Bovenschools en Meerscholen Directeur, dat erkend wordt door de Stichting Post-HBO. Zeer praktijkgerichte

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo masteropleiding Master in Leadership in Education MLE deeltijd

Beperkte opleidingsbeoordeling. hbo masteropleiding Master in Leadership in Education MLE deeltijd BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo masteropleiding Master in Leadership in Education MLE deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie

Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Handleiding afstudeeropdracht Commerciële Economie Studiejaar 2013-2014 Opleiding Studielast : Commerciële Economie (vt-wbw, vt-fmb, Deeltijd, Duaal, SPM-FMB, SPM-WBW, JCU, IM, CETO) : 20-25 ECTS (a.h.v.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS OPLEIDINGEN SCHOOLLEIDERS PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS 2012-2013 Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap Penta Nova, Academie voor Schoolleiderschap, is opgericht in januari 2009 als opvolger van

Nadere informatie

Bachelor Business IT & Management deeltijd

Bachelor Business IT & Management deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Business IT & Management deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Mondelinge presentatie of poster

Mondelinge presentatie of poster Mondelinge presentatie of poster 1 Mondelinge presentatie of posterpresentatie Heeft u een voorkeur voor een mondelinge of een posterpresentatie? Algemene informatie met betrekking tot mondelinge presentaties:

Nadere informatie

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016

Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 Windesheim Schoolleidersopleidingen po/v(s)o 2015-2016 (niet zelf invullen) Inschrijfnummer: Datum binnenkomst: Voor welke opleiding schrijft u in: O Oriëntatie op leidinggeven O Leidinggeven I O Leidinggeven

Nadere informatie

GESPECIALISEERD LERAAR/BEGELEIDER VSO-VO-MB

GESPECIALISEERD LERAAR/BEGELEIDER VSO-VO-MB GESPECIALISEERD LERAAR/BEGELEIDER VSO-VO-MB Algemeen De tweejarige opleiding richt zich op leraren/begeleiders die werkzaam zijn in het mbo, vo en vso. De opleiding heeft de volgende uitgangspunten: Het

Nadere informatie