Secretariaat: Felland 50, 9755 TC Onnen Aan de leden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Secretariaat: Felland 50, 9755 TC Onnen 050-4061990 benhntjn@amazed.nl. Aan de leden"

Transcriptie

1 Secretariaat: Felland 50, 9755 TC Onnen Aan de leden Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de 68e ledenvergadering op woensdagavond 27 maart 2013 in het dorpshuis De Tiehof in Onnen. Vanaf staat de koffie of de thee klaar, aanvang vergadering uur. 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Notulen ledenvergadering 28 maart 2012 (bijgevoegd) 4. Jaarverslag 2012/2013(bijgevoegd): verschillende van de hierin genoemde onderwerpen zijn nog steeds actueel, bijvoorbeeld de verkeersveiligheid op de Dorpsweg, de opknapbeurt van het haventje, de plannen voor een open Onnervaart, de situatie op de Fruitberg (Onnenstaete). We horen graag uw mening of ideeën hierover. 5. De stand van zaken rond de kerkklok: hoe verder? 6. Verslag penningmeester Robert Schepers (bijgevoegd) 7. Verslag kascommissie, door de heren D. Veenstra, K. Storm en H. Lambeck 8. Verkiezing kascommissielid. Aftredend: de heer D. Veenstra (niet herkiesbaar) Omdat de heren K. Storm en H. Lambeck vorig jaar voor twee jaar zijn benoemd, zullen zij ook dit jaar als kascommisie optreden. 9. Bestuurverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Carina Nijland. Het bestuur is nog in gesprek met een kandidaat voor deze vacature. (Tegen)kandidaten kunnen uiterlijk tot en met 24 maart 2013 bij het secretariaat worden aangemeld. 10. Rondvraag 11. Sluiting huishoudelijk deel vergadering -Pauze- 11. Ons digitale dorpsplein: 12. Afsluiting rond 22 uur. Graag tot ziens op woensdagavond, 27 maart in De Tiehof en met hartelijke groeten, Bestuur Vereniging Dorpsbelangen Onnen

2 Notulen Jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Onnen 28 maart 2012 in De Tiehof 1. Opening door voorzitter Hillebrand Meijer Welkom Remco Kouwenhoven, Albert Heijerman, Jan Louwes namens gemeente Haren en erelid Berend Eisses. 2. Ingekomen stukken en mededelingen -de presentielijst gaat rond: door 40 leden getekend -afzeggingen van Anita Ubels, Wim Berends en dhr. Schepers sr. -schriftelijk verzoek van de gemeente om ideeën te opperen voor het gebruik van de cbs Hunnedal na dit schooljaar. 3. Notulen ledenvergadering 23 maart bij de herplaatsing van de kerkklok moet worden bij het maken van plannen voor de herplaatsing van de kerkklok 20. Een vraag om afkortingen op te lossen. (AED = Automatische Externe Defibrillator) (BHV = BedrijfsHulpVerlener) 20. Het is niet zo dat de putdeksels losliggen, maar zij liggen te diep en dat veroorzaakt zoveel lawaai. 4. Jaarverslag 2001/2012 Bouwplannen Onnen Wat is KUUB? Dat is het Centrum Particuliere Bouw. KUUB is geen afkorting. Meer informatie is te vinden op De werkgroep Hooiveld/Elshof vergadert op 24 april Herplaatsing kerkklok Lucas Lambers doet verslag. Hij meldt dat er een plan, een plaats, een bouwvergunning en een fundering is. Er zijn echter nog geen fondsen. De fondsenwerving loopt slecht op dit moment. Er is ca nodig en er wordt niet met de bouw begonnen voordat het geld er is. Hij geeft aan dat het doen van aanvragen bij andere fondsen mogelijk is, maar dat dat ook tijd gaat kosten. Voorts beantwoordt hij nog vragen over bouwkundige details.

3 Verkeersveiligheid Eerst een korte samenvatting van de snelheidsmeting in mei Het meeste verkeer heeft een snelheid tussen 40 en 50 km/u. De politie handhaaft niet en de gemeente kan dat ook niet initiëren. Wethouder Remco Kouwenhoven geeft een korte reactie waaruit mag blijken dat het gedrag van automobilisten (snelheid en parkeren) zou moeten worden beïnvloed en dat dat moeilijk is. Hij geeft aan dat er in Glimmen tot nu één maal gehandhaafd is, maar dat het effect daarvan nihil is. En hij wijst erop dat de vergadering op 10 april om over het GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en VervoerPlan) de mogelijkheid geeft aan iedereen om met commentaar en plannen te komen. De vergadering maakt duidelijk dat het tijd is om iets te doen en het niet bij praten te laten. (Verkeer van rechts krijgt nauwelijks voorrang; plaats de voorrangsborden maar weer; op de kruising Korte Landweg/Dorpsweg zijn dagelijks bijnabotsingen; automobilisten parkeren op het voet/fietspad en dwingen daardoor kinderen en anderen de rijweg op; mensen van binnen en buiten het dorp weten niet hoe zich te gedragen in een Shared Space en dat staat ook nergens; s morgens tussen en is er verkeerslawaaioverlast; maatregelen kunnen ook goedkoop en eenvoudig genomen worden: stoepje, bloembakken e.d.) In- en uitrijborden. De teksten en de prijswinnaars worden bekendgemaakt. Inrijtekst: Hier geern gain race, t dörp het shared space Uitrijtekst: Mooi da je der waarn De attentiepalen bij Bakkerweg zijn geplaatst vanwege de verkeersveilgheid. Dat de school binnenkort gaat sluiten, deed even niet ter zake: de palen waren er toch al. Fruitberg/Onnenstaete Korte schets van de actuele situatie. Na een langdurig proces zat er nauwelijks meer beweging in de zaak. Uiteindelijk kwam het tot een procedure bij Commissie voor Bezwaarschriften. Deze Commissie heeft de drie partijen, Gemeente, RON en Omwonenden, gehoord en vervolgens voorgesteld met een mediator in zee te gaan. Inmiddels heeft de mediator met elk van de partijen contact gehad. Jan Wittenberg vult dit aan met een historisch overzicht en concludeert dat de gemeente actiever moet zijn. Harald van Donselaar wijst Jan Wittenberg en de gemeente erop dat Ron aan zijn verplichtingen van vrije ondernemer gehouden moet worden. In de marge van de vergadering zal daarover tussen Jan W. en Harald van D. nog contact zijn. Er wordt nog op gewezen dat de Onnenstaete zich nu ontwikkelt tot een uitgebnreid barakkenkamp dat onze aandacht zeker moet hebben. De wethouder wijst erop dat de gemeente volop met de actuele situatie bezig is omdat deze inderdaad verontrustend is.

4 5. Verslag penningmeester Vraag: Waarom zijn de vergaderkosten zo hoog? Antwoord Robert Schepers: Omdat hier de kosten van twee jaar geboekt zijn. En: wij vergaderen bewust in het dorpshuis en niet bij iemand thuis, omdat we het dorpshuis belangrijk vinden. 6. Verslag Kascommissie Alles in orde bevonden en aan de penningmeester wordt décharge verleend. 7. Verkiezing kascommissielid Er hebben zich geen kandidaten gemeld. Kees Storm wordt voorgesteld voor de kascommissie. Hein Lambeck geeft aan dat niet het bestuur maar de vergadering de kascommissie dient samen te stellen, meldt zich daarna aan en neemt vervolgens plaats in de commissie. 8. Bestuursverkiezing Robert Schepers en Hillebrand Meijer treden af en worden bij acclamatie herbenoemd. 9. Rondvraag Paul Dijkstra doet een beroep op Onnen om te zorgen voor aanvulling van het bestuur van de Tiehof. 10. Sluiting huishoudelijk deel en pauze 11. Presentatie Hillebrand Meijer over de Open Onnervaart, gevolgd door een presentatie door Willem Paas van de afd. Wegen en Kanalen van de provincie Drenthe over de in 2012 te openen vaarweg Erica- Ter Apel.

5 Jaarverslag Beknopt verslag Vereniging Dorpsbelangen Onnen, 1 maart februari 2013 Taakverdeling en werkwijze binnen het bestuur Het afgelopen bestuursjaar bestond het bestuur uit Hillebrand Meijer (voorzitter), Ben Hoentjen (secretariaat), Robert Schepers (penningmeester), Carina Nijland (vice-voorzitter), Fenneke van der Es, Ben Siekmans en Johan van Wees. Het bestuur is 8 keer ( 26 maart, 15 mei, 18 juni, 10 september, 15 oktober, 26 november, 7 januari, 11 februari) bij elkaar geweest in De Tiehof. Voor twee onderwerpen is onder verantwoordelijkheid van het bestuur een werkgroep actief: Herplaatsing klok uit de voormalige NH-kerk en Open Onnervaart. GVVP Op 10 april 2012 organiseerde de gemeente Haren een bijeenkomst in De Tiehof over het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Er waren 18 Onnenaren aanwezig. De bijeenkomst leidde tot een aantal afspraken. De Dorpsweg wordt als onveilig ervaren; men rijdt er gemiddeld te snel. Er zal worden onderzocht hoe de kruising Dorpsweg-Lange Landweg veiliger en verkeersvertragender gemaakt kan worden. Daar hebben ook omwonenden een plan voor ingediend. Het is de bedoeling dat de aanpassing dit jaar nog wordt uitgevoerd. Verder zal worden onderzocht of ook de andere kruisingen met de Dorpsweg verbeterd kunnen worden, of de verlichting tussen Mottenbrink en Bakkerweg minder hinderlijk kan worden afgesteld en of de kolken tussen Mottenbrink en Bakkerweg goed geplaatst zijn. Afspraken worden gemaakt over de plaatsing van digitale apparatuur met snelheidsaanduiding. Dit apparaat staat inmiddels aan de Dorpsweg. Met Qbuzz volgt overleg over de rijrichting door het dorp. Opknapbeurt haventje In de loop van dit jaar is de opknapbeurt van het haventje bijna voltooid. De populieren zijn verdwenen en er is een linde geplant, er is gras ingezaaid en een haag aangeplant. De groene glascontainer heeft een plaats gekregen en aan de kop van de vaart staat nu een gezellige picknicktafel. Binnenkort komt er nog een aantal zwerfkeien bij en een voorziening om de fiets te stallen. Open Onnervaart Door de werkgroep is verder geschaafd aan de uitwerking van de plannen voor het herstel van een vaarverbinding van Onnen met het Drentse Diep. Ook zijn ideeën uitgewerkt voor de inrichting van het toekomstige haventje. Hoe het zou kunnen worden is te zien op Om de ideeën echt te kunnen realiseren is het nodig dat ook gemeente en provincie actief meehelpen de plannen verder uit te werken en helpen bij het vinden van de benodigde financiële middelen. Een onderdeel daarvan is het (laten) uitvoeren van een haalbaarheidstudie. In februari 2013 is hierover een eerste overleg geweest met de gemeente Haren. De werkgroep is nu bezig met het maken van een Plan van aanpak hiervoor. Kerkklok Bij de aanleg van het plein voor De Tiehof zijn er fundamenten gelegd voor een klokkenstoel. De fondsenwerving ging ondertussen door, helaas met zeer weinig succes. Er is daarom op dit moment geen uitzicht op het verwezenlijken van de bestaande plannen. Het bestuur Dorpsbelangen zal aan de vergadering de vraag voorleggen wat er nu dient te gebeuren.

6 Onnenstaete Op 28 februari 2012 verschijnen drie partijen (gemeente Haren, Omwonenden en RON bv) voor de Commissie Bezwaarschriften om na te gaan of er een bindende overeenkomst bestaat tussen de drie partijen. Op verzoek van de Commissie Bezwaarschriften en met instemming van de drie partijen gaan zij in de zaak Onnenstaete het mediation-/bemiddelingstraject in. Dit traject verloopt erg traag en zolang er geen resultaat behaald is, wordt er ook geen mededeling gedaan. Nu kan dus niet vastgesteld worden hoe de vlag ervoor staat. Allerlei pogingen om tot een eigen website voor Onnen te komen zijn gestrand maar in het najaar van 2012 gaat het dan toch gebeuren: is een feit. Menko Swaving is enthousiast aan de slag gegaan, alle verenigingen worden benaderd en een aantal verenigingen maakt al gebruik van de site. CBS Het Hunnedal Geen basisonderwijs meer in Onnen. 18 juli 2012 heeft de Vereniging voor Christelijk Onderwijs (VCO) CBS Het Hunnedal opgeleverd aan de gemeente Haren. Om leegstand te voorkomen en in afwachting van een nieuwe invulling is de school beschikbaar gesteld voor anti-kraakbewoning. Gemeente Haren heeft de bevolking van Onnen en Dorpsbelangen ideeën en wensen te verzamelen voor een nieuwe invulling van het gebouw. Daarop zijn in de loop van de tijd een aantal reacties gekomen die momenteel behandeld worden door een ambtenaar van de gemeente. Bibliobus Een klein aantal leners en de noodzaak tot bezuinigen zorgden ervoor dat vanaf 1 januari 2013 de bibliobus niet meer stopt in Onnen. Zo is Onnen alweer een voorziening armer. Zwerfvuilactie De jaarlijkse zwerfvuilactie werd dit jaar door maar liefst 23 dorpsbewoners uitgevoerd. Jong en oud vond in en buiten het dorp voldoende troep om het een geslaagde actie te mogen noemen. Hooiveld/Elshof De werkgroep Hooiveld/Elshof komt 24 april bij elkaar om ideeën en meningen te ontwikkelen omtrent verdere planvorming voor de terreinen Hooiveld en Elshof. Gemeente heeft besloten om alleen Elshof te gaan ontwikkelen en Hooiveld te gaan verkopen met woonbestemming. Op 8 mei geeft de werkgroep te kennen dat er minder dan 12 woningen zouden moeten komen op Elshof en daarnaast wordt misschien wel de belangrijkste vraag gesteld: heeft het dorp Onnen nog behoefte aan starterswoningen? Op deze vraag komt uit het dorp geen reactie. Het college van B en W geeft in een brief aan om reden van financiële risico s en afzetmogelijkheden in Onnen voorlopig te stoppen met het project. Het project kan eventueel weer gestart worden bij duidelijke vraag naar woningen in Onnen. Qbuzz Op verzoek van een aantal bezoekers van de GVVP-vergadering van 10 april heeft de gemeente samen met Qbuzz onderzocht of een omkering van de rijrichting van lijn 54 mogelijk is. Inmiddels rijden de bussen eerst over de Mottenbrink om langs de Dorpsweg het dorp weer te verlaten. De halteplaats aan de Lange Landweg is vervallen en aan de Dorpsweg zijn 3 nieuwe halteplaatsen gemaakt. Enkele bussen gaan door naar Zuidlaren of Gieten. Het heeft even geduurd voordat alle chauffeurs doorhadden dat de richting veranderd was, maar contact met de verkeersleiding van Qbuzz verhielp ook deze nood.

7 Bestemmingsplan buitengebied Eind juni 2013 verscheen de ontwerp-kadernota Bestemmingsplan Buitengebied, als eerste stap op weg naar de herziening van het reeds lang verouderde Bestemmingsplan Buitengebied uit Deze kadernota, die in februari 2013 door de raad is vastgesteld, heeft als doel de uiteindelijke beleidskeuzes in het bestemmingsplan in een breder perspectief te plaatsen vanuit een breed gedragen ontwikkelingsvisie op het buitengebied. In haar reactie heeft het bestuur van Dorpsbelangen o.a. gepleit voor opname van de plannen voor een open Onner Vaart (zie boven) en voor een goede planologische regeling rond De Fruitberg. De volledige reactie en de verwerking daarvan in de definitieve kadernota zijn na te lezen op Dorpsentreeborden De pasbenoemde burgemeester Bats kwam op 29 juni met enkele ambtenaren naar ons dorp om daar de nieuwe dorpsentreeborden met teksten van Ienneke Elema en en Fennie Kooi te onthullen. Eindelijk kon iedereen trots zijn op het resultaat. Tijdens een wandeling door het dorp werd de gelegenheid benut om burgemeester en gevolg te wijzen op sterke en zwakke punten in Onnen. De ontmoeting werd op het nieuwe terras van De Tiehof zinvol en geanimeerd besloten. Werkbezoek B&W Het jaarlijkse werkbezoek van B en W is dit jaar wat later dan normaal op 20 maart.

8 Bijlage bij agendapunt 6, jaarvergadering Vereniging Dorpsbelangen Onnen, 27 maart 2013 Dt Kas-/Bankboek Dorpsbelangen Onnen per 31 december 2012 Cr Saldo bank 01/01/ ,70 Vergaderingen - bestuur 209,40 Saldo kas 01/01/ ,75 Vergadering + bijbehorende stukken - ALV ,89 Contributie Dorpsbelangen 2011 (contant) 1.060,00 Vergaderingen - Open Onner Vaart 128,50 Contributie Dorpsbelangen 2011 (via bank) 25,00 Vergadering - Werkgroep Hooiveld 51,50 DVD verkoop ,50 Entreeborden nabij dorps in- & uitgang 63,60 Hosting Website 69,00 Loon bode 100,00 Contributies 75,08 Kosten van de bank 98,14 Saldo bank 31/12/ ,59 Saldo kas 31/12/2012 2, , ,95 Snelheidsinformatiedisplay

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering 2013

Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Uitnodiging Jaarvergadering 2013 Dinsdag 8 april 2014 Aanvang 19.45 uur Hotel Restaurant Zalen Het Roode Hert Voorwoord Beste leden en donateurs, Voor u ligt het bekende groene boekje van Plaatselijk Belang

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten

Nieuwsbrief. Met elkaar Voor elkaar 1 / 11 Afdeling Houten Nieuwsbrief Afdeling Houten November 2012 ANBO INTERN (vervolg) ANBO Anders, maar niet zó! Op 22 maart en 21 juni 2012 zijn in de Verenigingsraad (VR) van ANBO besluiten genomen zonder dat VR-afgevaardigden,

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014

Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014 1.Opening De voorzitter, T. Frankema, opent deze najaarsvergadering en heet allen hartelijk welkom. Vanavond is een grote

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013

Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Vereniging Dorpshuis Niehove Algemene ledenvergadering 19 april 2013 Tijdens de vergadering zijn 20 leden en 5 bestuursleden aanwezig. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom,

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven

mevrouw A.J. Verboom-Hofman de heer R.G. van de Ven VERGADERVERSLAG Van : vergadering raadscommissie Ruimte en Groen Datum : 29 november 2004 Aanwezig : de heer T.C.C. den Braanker voorzitter de heer M. Visser } de heer L. van de Heuvel } de heer J.J. Huisman

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009

NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 NIEUWSBULLETIN VOORJAAR 2009 Van de voorzitter Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Namens het bestuur van de VVD afd. Hoorn mag ik u van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van onze afdeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015

Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015 Nieuwsbrief Plaatselijk Belang Vledderveen, april 2015 Het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) vergadert gemiddeld eenmaal per maand. Tijdens deze vergaderingen worden zaken besproken en besluiten genomen

Nadere informatie

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen).

Aanwezige insprekers: dhr. Ter Schuur (Vereniging voor Windturbine-eigenaren Groningen). Verslag van de vergadering van de Statencommissie Omgeving en Milieu, gehouden op 07 april 2010 van 09.00 uur tot 11.23 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr. J.W. Veluwenkamp

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

November 2014 INHOUD. Voorwoord

November 2014 INHOUD. Voorwoord November 2014 INHOUD Voorwoord Dit gebeurt er ook Parlementaire Enquête Woningcorporaties De nieuwe Woningwet en de Novelle Landelijke Huurdersdag in Ede Werkgroepen Ede Een geluid uit de Werkgroep Middelhoogbouw

Nadere informatie

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1

Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 1 Volkstuinvereniging Elsgeest te Voorhout, pagina. 2 Het bestuur van Volkstuinvereniging "Elsgeest" bestaat uit de volgende leden met de bijbehorende

Nadere informatie

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout

Jaarbulletin. Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout 2012 Jaarbulletin Vereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout INHOUD: Van de Voorzitter 1 Uitnodiging jaarvergadering De Atlas Bericht Cultuur Historisch Genootschap De Vleeshal 3 2 2 VERENIGING DORPSBEHOUD

Nadere informatie

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur

Agenda. 7 december 2009, 19.30 uur Agenda Openbare raadsvergadering 7 december 2009, 19.30 uur Raadszaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht Om 19.30 uur begint een vragen(half)uurtje. De leden van de raad kunnen tijdens

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit

Beste leden, Het bestuur, Hans Botman, Arjan van den Hoogen en Saskia Kluit Jaarverslag 2011 Beste leden, Wat kunnen we met zijn allen trots zijn op wat we afgelopen jaar allemaal hebben gedaan! Dankzij jullie inzet heeft Energie-U heel veel bereikt in het eerste jaar van haar

Nadere informatie