Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 2 van de 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 2 van de 12"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden 2015

2 ALGEMENE VOORWAARDEN TIE KINETIX ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen, onderhandelingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij TIE Kinetix, goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden, zijn niet van toepassing Wijzigingen in, afwijkingen van, alsmede aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk door TIE Kinetix zijn vastgelegd. Indien en voor zover strijdigheden voorkomen tussen de door TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Indien en voor zover strijdigheden voorkomen tussen de door TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten licentieovereenkomst, onderhoudsovereenkomst of SaaS overeenkomst en de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever overige gesloten overeenkomst(en), geldt hetgeen is bepaald in de licentieovereenkomst, onderhoudsovereenkomst of SaaS overeenkomst Indien één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) volledig van kracht blijven. TIE Kinetix en Opdrachtgever zullen ten aanzien van artikelen die nietig zijn of vernietigd worden, met elkaar in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij TIE Kinetix en Opdrachtgever ernaar zullen streven dat het doel en de strekking van de nietige of vernietigde artikelen zoveel mogelijk in stand blijven TIE Kinetix is te allen tijde bevoegd wijzigingen en/of aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen één of meer wijzigingen en/of aanvullingen, binnen 30 dagen na ontvangst door Opdrachtgever van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden schriftelijk bezwaar wordt gemaakt Op alle tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden), is enkel het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten Ieder geschil ter zake van en/of naar aanleiding van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden), zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht, tenzij partijen alsnog overeenkomen over te gaan tot Alternative Dispute Resolution. 1.2 Totstandkoming overeenkomst Alle aanbiedingen, mondelinge toezeggingen, opdrachten en andere uitingen van welke aard dan ook van medewerkers en vertegenwoordigers van TIE Kinetix zijn vrijblijvend, tenzij deze door TIE Kinetix in een voorstel uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd Een door TIE Kinetix uitgebracht voorstel is dertig (30) dagen geldig TIE Kinetix verbindt zich pas tot uitvoering van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), nadat een door Opdrachtgever rechtsgeldig getekend exemplaar van een door TIE Kinetix verstuurd voorstel is ontvangen door TIE Kinetix. Indien Opdrachtgever nalaat het voorstel ondertekend te retourneren aan TIE Kinetix, aanvaardt Opdrachtgever door en op moment van betaling van de vergoedingen aan TIE Kinetix de inhoud van het door TIE Kinetix verstuurde voorstel Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Opdrachtgever opgegeven eisen, specificaties en gegevens, op basis waarvan TIE Kinetix een voorstel baseert In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, reclamemateriaal, ROI-calculators, e.d. vermelde gegevens, informatie en uitkomsten, zijn niet bindend. 1.3 Duur overeenkomst; opzegging (bij faillissement) De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), worden aangegaan voor de door TIE Kinetix en Opdrachtgever overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een periode van zesendertig (36) maanden geldt bij een SaaS overeenkomst of hosting overeenkomst ten behoeve van Managed Services en een periode van twaalf (12) maanden bij een andere overeenkomst. Desalniettemin kunnen de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) voor het aflopen van deze periode op basis van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of op grond van deze Algemene Voorwaarden eindigen, worden beëindigd of ontbonden. Zie hiervoor onder andere de artikelen 1.3.5, 1.5.1, 1.5.4, 1.7.4, 1.9.2, 1.10, , en van de Algemene Voorwaarden De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) zullen telkens automatisch worden verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op basis van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of op grond van artikel van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden. De automatische verlenging kan voorwaardelijk geschieden, waarbij de voorwaarden duidelijk worden omschreven in de betreffende overeenkomst Opzegging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) kan door zowel TIE Kinetix als Opdrachtgever worden verricht en dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegging dient uiterlijk veertig (40) kalenderdagen voor het verstrijken van de duur van de betreffende overeenkomst door de wederpartij te zijn ontvangen. Indien de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan opzegging op elk moment plaatsvinden en dient er een opzegtermijn van negentig (90) kalenderdagen in acht te worden genomen Opdrachtgever kan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze Algemene Voorwaarden en is derhalve niet gerechtigd de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen, behoudens dwingend rechtelijke uitzonderingen en uitzonderingen omschreven in de artikelen en van de Algemene Voorwaarden Elk der partijen kan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van onderneming, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Opdrachtgever wijzigt. Zie ook de artikelen , , en van de Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 2 van de 12

3 1.3.6 Na beëindiging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de betreffende overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtingen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden) TIE Kinetix is wegens opzegging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. 1.4 Voorbehoud van eigendom en rechten Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, blijven eigendom van TIE Kinetix totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of de te leveren goederen en/of diensten, de hieruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, alsmede alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in verplichtingen verschuldigd is, volledig aan TIE Kinetix zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als reseller van TIE Kinetix optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van TIE Kinetix mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en zoals is overeengekomen in de reseller overeenkomst. Indien Opdrachtgever (mede) uit de door TIE Kinetix geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor TIE Kinetix en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor TIE Kinetix totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; TIE Kinetix bezit tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak Rechten (waaronder, maar niet beperkt tot gebruiksrechten op software) worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien TIE Kinetix en Opdrachtgever voor de verlening van een recht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het recht toe zolang Opdrachtgever zijn periodieke betalingsverplichtingen nakomt TIE Kinetix kan de in het kader van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) ontvangen of gegenereerde goederen, waaronder software, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van TIE Kinetix, onder zich houden, totdat Opdrachtgever alle aan TIE Kinetix verschuldigde bedragen betaald heeft. 1.5 Medewerking door Opdrachtgever; informatie(plicht) De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) worden door TIE Kinetix uitgevoerd op basis van de door of namens Opdrachtgever aan TIE Kinetix kenbaar gemaakte eisen, specificaties en gegevens. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde eisen, specificaties en gegevens, zal TIE Kinetix te allen tijde gerechtigd zijn na overleg met Opdrachtgever de betreffende overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden Opdrachtgever zal TIE Kinetix steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), nuttige en noodzakelijke gegevens, documenten, hardware, software, websites, databestanden en andere producten en/of materialen, door Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten updates of te verschaffen inlichtingen, ter beschikking stellen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen, het netwerk, de computer waar de software op draait en het beschikbaar stellen van medewerkers indien door TIE Kinetix gewenst. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen medewerkers inzet, zullen deze medewerkers beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit. Zie hiervoor ook de artikelen en van de Algemene Voorwaarden Alle door TIE Kinetix te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door TIE Kinetix te stellen voorwaarden en specificaties door Opdrachtgever worden geprepareerd en aangeleverd. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze door of namens Opdrachtgever aan TIE Kinetix verschafte gegevens en inlichtingen. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming om de beschikbaar gestelde producten en/of materialen (waaronder maar niet beperkt tot tekstbestanden, logo s, foto- en video beelden, grafische bestanden, geluid, code en stijl) te gebruiken, te bewerken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken en te implementeren ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) noodzakelijke gegevens, documenten, hardware, software, websites, databestanden en andere producten en/of materialen, door Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten updates, of te verschaffen inlichtingen, niet tijdig, niet overeenkomstig de afspraken, of niet overeenkomstig de minimale specificaties ter beschikking van TIE Kinetix stelt, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn informatieplicht of medewerkingverplichting voldoet, heeft TIE Kinetix het recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden. TIE Kinetix behoudt zich het recht voor om bij opschorting, de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen Ingeval medewerkers van TIE Kinetix op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten welke zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart TIE Kinetix voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van TIE Kinetix, die in verband met de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huisen beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van TIE Kinetix kenbaar maken. Indien bij de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de benodigde middelen en voor de tijdige beschikbaarheid daarvan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van TIE Kinetix staan. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 3 van de 12

4 1.5.6 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt, conform de dwingendrechtelijke bepalingen uit de Auteurswet, in hetgeen door TIE Kinetix is geleverd, is de Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen voorafgaand aan de daadwerkelijke wijziging aan TIE Kinetix mede te delen. Dit geldt uitdrukkelijk in de gevallen dat TIE Kinetix maintenance of support, dan wel andere diensten levert met betrekking tot hetgeen aan Opdrachtgever is geleverd. Zie ook de artikelen en van de Algemene Voorwaarden TIE Kinetix kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen (per ). 1.6 Geheimhouding vertrouwelijke gegevens, overname personeel Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of (redelijkerwijs) dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Elk der partijen verbindt zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie met betrekking tot elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden, de software en de hardware, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) evenals één (1) jaar na het einde van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de totstandkoming en/of uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. Opdrachtgever zal TIE Kinetix zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. 1.7 Aansprakelijkheid; vrijwaring TIE Kinetix zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld en geeft geen garantie op basis van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of anderszins, ten aanzien van de toereikendheid, juistheid of volledigheid van enige gegevens en informatie welke zijn verstrekt door TIE Kinetix en/of door medewerkers van TIE Kinetix aan Opdrachtgever. TIE Kinetix zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld en geeft geen garantie op basis van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of anderszins met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel of met betrekking tot de bruikbaarheid van gegevens of informatie geleverd door TIE Kinetix De totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor schade ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, als gevolg van, of in verband met hetgeen door TIE Kinetix geleverd is of verwijtbare tekortkoming in de nakoming van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), is beperkt met inachtneming van de artikelen 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.7, en van de Algemene Voorwaarden, tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen en door Opdrachtgever betaalde vergoedingen (exclusief BTW). Indien de betreffende overeenkomst mede een duurovereenkomst is, met een feitelijke of contractuele looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen en door Opdrachtgever betaald over de periode van één (1) jaar direct voorafgaand aan het moment van het ontstaan van de schade In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor directe schade, uit welke hoofde dan ook meer bedragen dan ,-. De totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in tegenstelling tot de vorige zin, in geen geval meer bedragen dan , Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan, de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van TIE Kinetix aan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) te laten beantwoorden (deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de betreffende overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden), en de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het oude systeem (deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de betreffende overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden) Aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot bijzondere schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, kosten van kapitaal, kosten van vervangende goederen, faciliteiten of diensten, schade als gevolg van aanspraken van cliënten van Opdrachtgever, schade verband houdende met aanspraken van derden op Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan TIE Kinetix voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met of voortvloeiend uit de inrichting, de uitvoering of het gebruik van hetgeen door TIE Kinetix geleverd is, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan TIE Kinetix voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel van de Algemene Voorwaarden) om welke reden dan ook en ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd (zoals bijvoorbeeld op basis van wanprestatie of onrechtmatige daad), zelfs wanneer TIE Kinetix is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, is uitgesloten Buiten de in artikelen 1.7.2, en van de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen rust op TIE Kinetix geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd De aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) ontstaat slechts indien Opdrachtgever TIE Kinetix schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming (van minimaal 30 dagen), en TIE Kinetix ook na afloop van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TIE Kinetix in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever onverwijld na het moment waarop Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, TIE Kinetix daarvan schriftelijk op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TIE Kinetix vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade TIE Kinetix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door software van derden ( Derden Software ), welke TIE Kinetix aan Opdrachtgever heeft geleverd. Zie hiervoor de artikelen , , 4.1.9, 4.3.7, en van de Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 4 van de 12

5 1.8 Overdracht De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), alsmede de rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), zijn niet overdraagbaar voor Opdrachtgever en kunnen derhalve niet door Opdrachtgever aan een derde worden verkocht en/of overgedragen dan wel op enige andere wijze aan een derde (tijdelijk) ter beschikking worden gesteld TIE Kinetix is tevens gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. 1.9 Overmacht Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. Onder overmacht valt onder andere overmacht van toeleveranciers van TIE Kinetix, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan TIE Kinetix zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software en hardware van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan TIE Kinetix is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerkof telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen, onbeschikbaarheid van een of meer medewerkers van TIE Kinetix alsmede overige omstandigheden welke buiten de macht van TIE Kinetix liggen en bedrijfsrisico's. Bij een situatie als omschreven in artikel van de Algemene Voorwaarden kan door opdrachtgever geen beroep worden gedaan op overmacht Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) kalenderdagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schriftelijk te ontbinden. Een overmachtsituatie vangt aan op het moment dat de partij die zich beroept op overmacht dit kenbaar maakt aan de wederpartij TIE Kinetix behoudt het recht, indien zich een overmachtsituatie voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de overmachtsituatie bekend was. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden Ontbinding overeenkomst Ieder der partijen is gerechtigd de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien, de andere partij ook na een gedetailleerde, schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichting na te komen (zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden), of de andere partij de eerste partij of diens medewerkers een beloning of gift aanbiedt (buiten doorgaans gebruikelijke promotie artikelen) of een ander incorrect voorstel doet. Artikel van de Algemene Voorwaarden is hierbij expliciet van toepassing Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat TIE Kinetix ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die TIE Kinetix voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen TIE Kinetix bij uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) reeds heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. TIE Kinetix is wegens ontbinding van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden gehouden. Indien Opdrachtgever bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, overgaat tot ontbinding als genoemd in artikel van de Algemene Voorwaarden, neemt Opdrachtgever daarmee afstand van een (eventueel) recht op schadevergoeding. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden Rechten van intellectuele en industriële eigendom Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de voor Opdrachtgever ontwikkelde of aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde software, websites, databestanden, hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TIE Kinetix, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de licentieovereenkomst en/of SaaS overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend Voor elke opdracht door TIE Kinetix uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een dienst, een bestaand product dan wel een nog te ontwikkelen product, blijven alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij TIE Kinetix, diens licentiegevers of diens toeleveranciers berusten Indien in afwijking op artikel en van deze Algemene Voorwaarden, TIE Kinetix bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifieke voor Opdrachtgever ontwikkelde software, websites, databestanden of andere materialen, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele eigendom, industriële eigendom dan wel andere rechten op door TIE Kinetix geleverde software, websites, databestanden of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van TIE Kinetix onverlet om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, standaarden, protocollen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperkingen voor andere doeleinden toe te passen, te gebruiken en te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van TIE Kinetix aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingsactiviteiten te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, websites, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te (doen) laten verrichten. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 5 van de 12

6 Het is TIE Kinetix toegestaan (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de software of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de software. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te (doen/laten) verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen back-up kopie kan maken van het medium waarop de software geleverd wordt, zal TIE Kinetix Opdrachtgever desgewenst een back-up kopie ter beschikking stellen. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden TIE Kinetix TIE Kinetix zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie van een derde voor zover deze gegrond is op de stelling dat de software welke zelf ontwikkeld is door TIE Kinetix, inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van een derde op basis van een in Nederland geldend auteursrecht, mits Opdrachtgever TIE Kinetix onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering, en Opdrachtgever de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking geheel aan TIE Kinetix overlaat. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan TIE Kinetix verlenen om zich, indien nodig in naam van de Opdrachtgever, tegen deze actie te verweren. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat naar oordeel van TIE Kinetix, behoudt TIE Kinetix zich het recht voor om alle wettelijk toegestane maatregelen te nemen, waaronder het licentie-, dan wel sublicentierecht op de software te verwerven of de software zodanig te wijzigen, opdat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht In tegenstelling tot artikel van de Algemene Voorwaarden, zal TIE Kinetix Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Derden Software geleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht, of in het geval dat Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht of laten aanbrengen in of aan de software Indien Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in hetgeen door TIE Kinetix geleverd aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde goederen rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten ongewijzigd bij TIE Kinetix berusten. Zie ook artikel van de Algemene Voorwaarden Opdrachtgever garandeert de volledige eigendom en/of een ongelimiteerd gebruiksrecht te hebben van alle (intellectuele eigendoms-) rechten op het materiaal en de gegevens die TIE Kinetix direct of indirect ter beschikking worden gesteld ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (waaronder, maar niet beperkt tot tekstbestanden, logo s, foto- en video beelden, grafische bestanden, geluid, code en stijl) en dat de inhoud, het registreren, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens en het materiaal geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De verantwoordelijkheid voor het materiaal en de gegevens (inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens) die met gebruikmaking van hetgeen door TIE Kinetix is geleverd, worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy en/of bescherming persoonsgegevens, zal TIE Kinetix worden beschouwd als de bewerker en Opdrachtgever als de verantwoordelijke. Opdrachtgever vrijwaart TIE Kinetix tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens. Zie ook artikel van de Algemene Voorwaarden. 2. PRIJZEN EN BETALINGEN 2.1 Prijzen en betalingen Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief eventuele andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, in rekening worden gebracht. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro s te voldoen De verschuldigde bedragen waaraan wordt gerefereerd in artikel van de Algemene Voorwaarden, kunnen verhoogd worden met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van TIE Kinetix geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van TIE Kinetix worden uurlonen, reis- en wachttijd vergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotel- en verblijfskosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. Daarnaast zal er een vergoeding van EUR 0,50 in rekening worden gebracht per gereisde kilometer. Uitgangspunt bij berekening van de reisen wachttijdvergoeding, de reiskosten en/of kilometervergoedingen, is de afstand tussen het kantoor van TIE Kinetix en de overeengekomen plaats waar de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht dienen te worden Facturen worden in PDF-formaat naar Opdrachtgever verstuurd en zijn voorzien van een digitale handtekening. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien betaling per automatische incasso wordt voorgeschreven, kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht indien Opdrachtgever geen machtiging afgeeft. Bij gebreke van een specifieke regeling en/of datum van betaling zal Opdrachtgever de verschuldigde bedragen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling, behoudens uitzonderingen welke hem krachtens dwingend recht toekomen Indien Opdrachtgever nalaat de verschuldigde bedragen tijdig te betalen, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hier een ingebrekestelling voor vereist is. Opdrachtgever is dan TIE Kinetix kosten verschuldigd, zowel in als buiten rechte, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan TIE Kinetix verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 600,-. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening gebracht worden. Tevens is Opdrachtgever de door TIE Kinetix gemaakte kosten van een mislukte Alternative Dispute Resolution verschuldigd indien Opdrachtgever bij vonnis wordt veroordeeld tot gehele of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag TIE Kinetix heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen Bovenstaande bepalingen laten overige TIE Kinetix toekomende rechten op grond van een tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 6 van de 12

7 2.2 Prijswijzigingen TIE Kinetix is gerechtigd alle prijzen en tarieven aan te passen met een percentage gelijk aan het prijsindexcijfer per uur voor zakelijke dienstverlening inclusief bijzondere beloning zoals gepubliceerd door het CBS met als basis 2010=100. Prijs en tariefswijzigingen vinden eens per jaar plaats in de maand juli Indien TIE Kinetix vaker dan eenmaal per jaar de prijzen en tarieven aanpast of de prijzen en tarieven verhoogt met een percentage hoger dan het in artikel van de Algemene Voorwaarden vermelde en Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de prijs- en tariefwijziging, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na ingang van de prijs- en tariefwijziging de betreffende overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 2.3 Meerwerk; nacalculatie Indien TIE Kinetix op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en indien deze er niet zijn, hanteert men de standaard tarieven van TIE Kinetix Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel van de Algemene Voorwaarden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en TIE Kinetix kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nooit een grond voor opzeggen, opschorting, of ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald Alle door TIE Kinetix afgegeven inschattingen, voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter. Aan een door TIE Kinetix afgegeven inschatting, voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan TIE Kinetix kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door TIE Kinetix te verrichten werkzaamheden en/of prestaties. Alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal TIE Kinetix Opdrachtgever informeren wanneer overschrijding van een inschatting, voorcalculatie of begroting dreigt Indien afrekening en/of het verrichten van diensten op basis van nacalculatie plaatsvindt, zullen na afloop van de werkzaamheden, alle daadwerkelijk gemaakte uren en kosten in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte uren en kosten. 3. SOFTWARE (licentiemodel) 3.1 Licentie op de software Het gebruik van de software van TIE Kinetix is onderhevig aan het sluiten van een licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst gaat in op het moment van levering van de software, onder voorwaarde dat licentienemer de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. De middels een licentieovereenkomst door TIE Kinetix aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op de software inclusief bijbehorende documentatie ( licentie ), zijn nietexclusief en niet-overdraagbaar. Een licentie wordt ter beschikking gesteld op as is basis. Een licentie heeft altijd betrekking op de object code van de software, licentienemer verkrijgt in geen geval een recht op de source code van de software De licentievergoedingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd op het moment van levering van de software. Artikel van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing Een licentie heeft de looptijd van twaalf (12) maanden, tenzij in de betreffende licentieovereenkomst een afwijkende duur wordt opgenomen. Een licentie kan na de initiële duur automatisch verlengd worden voor aansluitende perioden van één (1) jaar, indien voldaan wordt aan de hiervoor geldende voorwaarden. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden. Indien in tegenstelling tot het voorgaande de licentie een onbepaalde looptijd heeft, kan TIE Kinetix nimmer verplicht worden een licentie sleutel voor onbepaalde tijd te verschaffen tot alle verschuldigde bedragen zijn voldaan; in dit geval is het TIE Kinetix toegestaan licentienemer een tijdelijke licentie sleutel te verschaffen Een licentie omvat het recht de betreffende software op één (1) computer of werksysteem te installeren. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van licentienemer waarop de software voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de software voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. De licentienemer kan additionele licenties voor additionele verwerkingseenheden verkrijgen Licentienemer zal de software niet bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de betreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van licentienemer host, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van TIE Kinetix is verkregen Een licentie omvat het recht de betreffende versie van de software te laden en uit te voeren. Ieder ander of verdergaand recht is uitdrukkelijk uitgesloten. Het is licentienemer strikt verboden de software op enigerlei wijze te (doen/laten) kopiëren, dupliceren, wijzigen, modificeren, reverse engineeren en/of te decompileren (tenzij uitdrukkelijk toegestaan in artikel 45j en k van de Auteurswet), of om de software op een andere manier te gebruiken dan omschreven in de Algemene Voorwaarden De licentie is beperkt tot het maken van één (1) back-up kopie van het medium (inclusief de software) waarop de software geleverd is, voor zover dit in overeenstemming is met artikel 45j Auteurswet. Licentienemer zal alle aanduidingen met betrekking tot rechten van intellectuele en industriële eigendom overnemen op een back-up kopie. Het is niet toegestaan een (virtuele) back-up of test omgeving op te zetten, tenzij hiervoor een additionele, specifieke licentie is verkregen. Zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden Een licentie kan beperkt zijn in het aantal trading partners. Licentienemer kan additionele licenties voor additionele trading partners verkrijgen. Een licentie kan beperkt zijn in het aantal datapools. Licentienemer kan additionele licenties voor additionele datapools verkrijgen Een licentie kan beperkt zijn in het aantal documenten dat per maand wordt verwerkt. Licentienemer kan additionele licenties voor het verwerken van additionele documenten verkrijgen; deze additionele licenties kunnen beperkt zijn in het aantal documenten dat per maand wordt verwerkt of het aantal documenten per trading partner dat per maand wordt verwerkt. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 7 van de 12

8 Een licentie is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de software; aan licentienemer gelieerde bedrijven kunnen geen gebruik maken van de licentie. Het is licentienemer niet toegestaan de software of de licentie te verkopen, verhuren, leasen, te sublicentieren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen. Het is licentienemer verboden de software of licentie te gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (timesharing of computerservice) of om derden toegang tot de software te verschaffen middels een ASP model of een SaaS omgeving Bij overschrijding van de beperkingen uit de artikelen 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, of van de Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de software, eindigt de licentie automatisch en op het moment van de overschrijding. Licentienemer is zich ervan bewust dat schending van de gebruikersbeperking(en) niet alleen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert, maar ook een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van TIE Kinetix. Licentienemer gaat akkoord met het verzamelen van informatie door TIE Kinetix over het aantal trading partners en het aantal verwerkte documenten. Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens TIE Kinetix uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruikersbeperkingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de licentieovereenkomst De software kan Derden Software bevatten. In dit geval verkrijgt licentienemer middels de licentieovereenkomst met TIE Kinetix geen gebruiksrechten op de Derden Software. Op het gebruik door licentienemer van Derden Software zijn de betreffende licentie voorwaarden van de derde van toepassing. Licentienemer aanvaardt de betreffende licentie voorwaarden impliciet door het gebruik van de software. TIE Kinetix is in geen geval aansprakelijk jegens licentienemer of derde partij voor enige software van derden Een licentie eindigt indien en op het moment dat licentienemer surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de licentienemer faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van de licentienemer wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat licentienemer wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat licentienemer fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van licentienemer wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van licentienemer op een andere manier wijzigt Na beëindiging van de licentieovereenkomst of eindiging van de licentie, kan licentienemer/opdrachtgever geen rechten meer aan de licentieovereenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtingen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). Na beëindiging van de licentieovereenkomst of eindiging van de licentie zal Opdrachtgever de software inclusief alle eventuele (back-up) kopieën, vernietigen dan wel terugsturen aan TIE Kinetix en TIE Kinetix voorzien van een bevestiging van vernietiging indien van toepassing TIE Kinetix is wegens het eindigen van de licentie, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. Zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing op het gebruik door de licentienemer van de software. 3.2 Levering van de software TIE Kinetix zal de software aan Opdrachtgever conform de door TIE Kinetix vastgelegde specificaties en op het door TIE Kinetix te bepalen medium leveren Alle door TIE Kinetix genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de betreffende overeenkomst aan TIE Kinetix bekend zijn gemaakt. TIE Kinetix spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden. De overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn door TIE Kinetix behelst nimmer een tekortkoming van TIE Kinetix. 3.3 Garantie op de software De software wordt ter beschikking gesteld op as is basis, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en zonder enige vorm van garantie op de software, impliciet of expliciet. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de werking van de software ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal werken, dat de functies of prestaties van de software zullen voldoen aan de eisen van de licentienemer, of dat de software geschikt is voor een bepaald doel of garanties met betrekking tot de bruikbaarheid van de software. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de aflevering of het leveren van de software (zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden). 4. SERVICES 4.1 Software as a Service (SaaS) Het gebruik van de software van TIE Kinetix als een dienst is onderhevig aan het sluiten van een SaaS overeenkomst. De SaaS overeenkomst gaat in op het moment dat Opdrachtgever direct of indirect toegang heeft tot de dienst. Met betrekking tot het TIE Kinetix Integration Platform gaat de SaaS overeenkomst uiterlijk in op de eerste dag van de tweede maand na het ondertekenen van de SaaS overeenkomst door Opdrachtgever. De middels de SaaS overeenkomst door TIE Kinetix aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten, zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Het gebruiksrecht en de toegang tot de dienst wordt ter beschikking gesteld op as is basis De SaaSvergoedingen zijn mede gebaseerd op het gebruiksrecht op de dienst, het onderhoud, de (geschatte) intensiviteit van het gebruik (bijvoorbeeld het aantal page views) alsmede het (geschatte) aantal front office gebruikers. De SaaSvergoedingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd per kwartaal. Artikel van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing. Na het aflopen van het kwartaal volgt een eindafrekening van het daadwerkelijke gebruik van de dienst Het gebruiksrecht heeft een looptijd van zesendertig (36) maanden. Het gebruiksrecht wordt na de initiële duur telkens automatisch verlengd voor aansluitende perioden van twaalf (12) maanden (zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden), tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten SaaS overeenkomst op basis van de betreffende overeenkomst of op grond van artikel van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden Het gebruiksrecht omvat het recht de dienst te gebruiken. Het gebruiksrecht omvat tevens het recht op onderhoud op de software. Zie hiervoor artikel van de Algemene Voorwaarden. De beschikbare SaaS diensten zijn onder te verdelen in shared SaaS en dedicated SaaS. TIE Kinetix kan naar eigen inzicht wijzigingen in de inhoud of omvang van de shared SaaS aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal TIE Kinetix Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 8 van de 12

9 4.1.5 Indien Opdrachtgever nieuwe gebruikers als geautoriseerde gebruikers voor de backoffice ( Geautoriseerde Gebruikers ) wil aanmelden, kan dat, door dit schriftelijk kenbaar te maken aan TIE Kinetix en zolang het maximum aantal Geautoriseerde Gebruikers als omschreven in de SaaS overeenkomst nog niet bereikt is. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze enkel en alleen aan de Geautoriseerde Gebruikers kenbaar. In geval van misbruik van toegangs-of identificatiecodes, stelt Opdrachtgever TIE Kinetix prompt op de hoogte hiervan. TIE Kinetix is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of identificatiecodes Het gebruiksrecht is beperkt tot het uitsluitend ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering van de Opdrachtgever aanwenden van de dienst en de software, tenzij voor het gebruik door derden (waaronder, maar niet beperkt tot aan Opdrachtgever gelieerde bedrijven) een additioneel, specifiek gebruiksrecht is verkregen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de dienst, de software of de toegangs-of identificatiecodes van een Geautoriseerde Gebruiker te verkopen, verhuren, leasen, te licentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook of voor welke doel dan ook ter beschikking van derden te stellen, of te gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (time-sharing of computerservice), zonder de vooraf verkregen schriftelijke toestemming van TIE Kinetix Opdrachtgever zal de dienst of de software niet direct of indirect inzetten bij en/of ten behoeve van overtreding van enige wet- of regelgeving die op Opdrachtgever van toepassing is. Tevens zal Opdrachtgever de dienst of de software niet direct of indirect inzetten bij en/of ten behoeve van de verkoop van bij overheid gereguleerde goederen, goederen die een risico vormen voor de veiligheid van eindgebruiker, goederen die derden aansporen of instrueren tot overtreding van enige wet- of regelgeving, goederen die aansporen tot haat, geweld, racisme, pedofilie (waaronder maar niet beperkt tot kinderporno), of zoöfilie of het financieel mogelijk maken van misdaden, goederen die worden bestempeld als obsceen en goederen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Daarnaast zal Opdrachtgever de dienst of de software niet gebruiken voor het verspreiden van spam alsmede het faciliteren van spam Bij overschrijding van de beperkingen uit artikel van de Algemene Voorwaarden, wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de dienst of de software, wanneer TIE Kinetix goede gronden heeft te twijfelen aan het handelen van Opdrachtgever, of wanneer Opdrachtgever de SaaSvergoedingen niet op tijd betaalt, is TIE Kinetix gerechtigd het gebruiksrecht geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overschrijding, de overtreding, het misbruik, het vermoeden en/of de tekortkoming alsmede zekerheden te eisen voor voorkoming van (verdere) overschrijding, overtreding, misbruik en/of tekortkoming. Bij overschrijding van de beperkingen uit artikel van de Algemene Voorwaarden is TIE Kinetix tevens gerechtigd de SaaS overeenkomst per direct te beëindigen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat schending van de gebruikersbeperking(en) niet alleen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de SaaS overeenkomst oplevert, maar ook een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van TIE Kinetix kan vormen. Opdrachtgever zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens TIE Kinetix uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruikersbeperkingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de SaaS overeenkomst De dienst of de software kan Derden Software bevatten. In dit geval verkrijgt Opdrachtgever middels de SaaS overeenkomst met TIE Kinetix geen gebruiksrechten op de Derden Software. Op het gebruik door Opdrachtgever van Derden Software zijn de betreffende voorwaarden van de derde van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de betreffende voorwaarden impliciet door het gebruik van de software. TIE Kinetix is in geen geval aansprakelijk jegens Opdrachtgever of derde partij voor enige software van derden De verantwoordelijkheid voor de gegevens (inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens) die bij de uitvoering van de overeenkomst op de server van TIE Kinetix worden bewaard en/of verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy en/of bescherming persoonsgegevens, zal TIE Kinetix worden beschouwd als de bewerker en Opdrachtgever als de verantwoordelijke TIE Kinetix behoudt zich het recht voor tot wijziging van de locatie van de server en wijziging van IP nummers Het gebruiksrecht eindigt indien en op het moment dat Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat Opdrachtgever wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat Opdrachtgever fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever op een ander manier wijzigt Na beëindiging van de SaaS overeenkomst, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de SaaS overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtingen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). TIE Kinetix zal, op eerste verzoek van Opdrachtgever, in overleg treden met Opdrachtgever over eventueel noodzakelijke door TIE Kinetix uit te voeren overdrachtswerkzaamheden, zoals het overdragen en/of vernietigen van data, alsmede over de tijdsspanne waarbinnen deze werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever niet binnen een maand na beëindiging van de SaaS overeenkomst een verzoek heeft gedaan zoals bedoeld in onderhavig artikel, is TIE Kinetix gerechtigd de data, koppelingen en eventueel ander materiaal van Opdrachtgever te vernietigen TIE Kinetix is wegens het eindigen van de SaaS overeenkomst, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. Zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing op het gebruik door de Opdrachtgever van de software middels een SaaS overeenkomst. 4.2 Garantie op de dienst De dienst en de software wordt ter beschikking gesteld op as is basis, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en zonder enige vorm van garantie op de dienst of de software, impliciet of expliciet. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de werking van de dienst of de software ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal werken, dat de functies of prestaties van de dienst of de software zullen voldoen aan de eisen van Opdrachtgever, of dat de dienst of de software geschikt is voor een bepaald doel of garanties met betrekking tot de bruikbaarheid van de dienst of de software. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 9 van de 12

10 4.2.2 TIE Kinetix streeft naar maximale beschikbaarheid van de dienst, maar garandeert niet dat de dienst voor de Opdrachtgever altijd beschikbaar is. Beschikbaarheid kan onderbroken worden door allerlei voorzienbare en niet voorzienbare oorzaken zoals storingen, onderhoud, systeembeheer, beschermingsmaatregelen tegen netwerkaanvallen, installeren van updates en upgrades, wijziging van de locatie van de server en van buiten komende oorzaken. TIE Kinetix zal Opdrachtgever indien redelijkerwijs mogelijk informeren over dergelijke activiteiten en zal zo spoedig als mogelijk de dienstverlening hervatten. TIE Kinetix is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit de onderbreking of niet beschikbaarheid van de dienst. 4.3 Maintenance TIE Kinetix verricht onderhoud op de software op basis van een geldige onderhoudsovereenkomst. Bij een SaaS overeenkomst maakt de onderhoud(overeenkomst) onderdeel uit van de overeenkomst en de SaaSvergoedingen. Bij een licentie wordt onderhoud verleend middels een onderhoudsovereenkomst. De onderhoudsovereenkomst gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de software is geleverd De onderhoudsvergoedingen zijn jaarlijks per vooruitbetaling verschuldigd De onderhoudsovereenkomst heeft een looptijd van twaalf (12) maanden, tenzij in de onderhoudsovereenkomst een afwijkende duur wordt opgenomen. De onderhoudsovereenkomst kan na de initiële duur automatisch verlengd worden voor aansluitende perioden van één (1) jaar, indien voldaan wordt aan die hiervoor geldende voorwaarden (zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden), tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten onderhoudsovereenkomst op basis van de overeenkomst of op grond van artikel van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden De onderhoudsverplichting van TIE Kinetix bestaat uit het herstellen van fouten in de software, het ter beschikking stellen van updates in geval van een licentie en/of het ter beschikking stellen van updates en upgrades bij een SaaS overeenkomst. Onder onderhoud valt niet het herstellen van gevolgen van verplaatsing of herinstallatie van software of herstel als gevolg van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik, ondersteuning bij communicatie met cliënten van Opdrachtgever, correcties in berichten doorvoeren, aanpassingen in mappings toepassen en overige mappingwerkzaamheden, en aanpassingen in de configuratie verrichten. Indien tijdens onderhoud blijkt dat reeds verrichte werkzaamheden op basis van voorgaande zin niet onder onderhoud vallen, is TIE Kinetix gerechtigd Opdrachtgever de reeds hieraan bestede uren conform de dan huidige tarieven in rekening te brengen, danwel de bestede uren af te schrijven van een door Opdrachtgever reeds aangekochte Consultancy Strippenkaart. Indien de software door of in opdracht van Opdrachtgever is gewijzigd, indien de software wordt gebruikt in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en/of instructies of bij nalaten van de Opdrachtgever om een specifieke update te installeren terwijl deze update de fout herstelt, vervalt de onderhoudsverplichting en hoeft TIE Kinetix derhalve geen onderhoud te verlenen. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden Opdrachtgever zal geconstateerde fouten gedetailleerd melden. Na melding van een fout in de software, zal TIE Kinetix de fout op urgentie beoordelen, alvorens aan te vangen met oplossing van de fout. TIE Kinetix is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel omwegen of probleemvermijdende beperkingen in de software aan te brengen Alle ondersteuningswerkzaamheden zullen op normale Nederlandse werkdagen, tijdens normale werktijden en onder normale arbeidsomstandigheden worden verricht TIE Kinetix levert geen onderhoud op Derden Software, tenzij dit expliciet is overeengekomen tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever Een onderhoudsovereenkomst eindigt indien en op het moment dat Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat Opdrachtgever wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat Opdrachtgever fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever op een ander manier wijzigt Na beëindiging van de onderhoudsovereenkomst, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de licentieovereenkomst en onderhoudsovereenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtingen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). Artikel van de Algemene Voorwaarden omtrent het vernietigen dan wel terugsturen van de software is hierbij mede van toepassing TIE Kinetix is wegens het eindigen van de onderhoudsovereenkomst, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing. 4.4 Levering van updates en upgrades Updates omvatten nieuwe releases die er op gericht zijn de continuïteit van de software op langere termijn te waarborgen Indien het onderhoud meer behelst dan een update als omschreven in artikel van de Algemene Voorwaarden, is sprake van een upgrade. Upgrades zijn nieuwe versies die aanvullende functionaliteit(en) introduceren. Voor het ter beschikking stellen van een upgrade bij een licentie kan TIE Kinetix verlangen dat Opdrachtgever een nieuwe schriftelijke overeenkomst aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een vergoeding wordt betaald. TIE Kinetix kan bij een upgrade functionaliteit van de vorige versie van de software ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke upgrade dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. TIE Kinetix is niet gehouden specifieke voor Opdrachtgever bepaalde eigenschappen of functionaliteiten te handhaven, te wijzigen of toe te voegen TIE Kinetix is niet verplicht om op actieve wijze Opdrachtgever op de hoogte te houden betreffende nieuwe updates of upgrades Indien Opdrachtgever updates en/of upgrades weigert te installeren welke door TIE Kinetix aan Opdrachtgever zijn aangeboden, behoudt TIE Kinetix het recht voor om de onderhoudsovereenkomst te beëindigen, dan wel de onderhoudsovereenkomst aan deze weigering aan te passen. 4.5 Garantie op maintenance Alle door TIE Kinetix te verrichten supportwerkzaamheden zullen uitsluitend naar beste weten en inspanning worden uitgevoerd. Alle supportwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, derhalve zonder enige vorm van garantie over de juistheid van de te leveren ondersteuning. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de ondersteuning tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat leidt of zal kunnen leiden. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 10 van de 12

11 4.5.2 De updates en upgrades worden ter beschikking gesteld op as is basis, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en zonder enige vorm van garantie op de software, impliciet of expliciet. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de update of upgrade de gerapporteerde problemen verhelpen en dat de werking van de software ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal werken, dat de functies of prestaties van de software zullen voldoen aan de eisen van de Opdrachtgever, of dat de software geschikt is voor een bepaald doel of garanties met betrekking tot de bruikbaarheid van de software. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de aflevering of het leveren van de updates en upgrades (zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden). 4.6 Support TIE Kinetix levert ondersteuning op de software indien en zolang er een geldige onderhoudsovereenkomst van kracht is. Tenzij een Service Level Statement is afgegeven of een Service Level Agreement is overeenkomen, gelden de volgende standaard ondersteuningsniveaus De ondersteuningsverplichting van TIE Kinetix bestaat uit ondersteuning bij gebruikersvragen en foutmeldingen, middels de helpdesk. TIE Kinetix zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning die binnen komen bij de helpdesk, binnen een redelijke termijn in behandeling nemen. De helpdesk is in principe bereikbaar via de portal, via mail en telefonisch, op Nederlandse werkdagen (dus niet op Nederlandse feestdagen) tussen 8.30 uur en uur CET. Eventuele beperkingen in bereikbaarheid zullen vooraf via de portal worden gecommuniceerd. Opdrachtgever kan tot acht (8) uur per kalenderjaar, onbeperkt beroep doen op de helpdesk Alle ondersteuningswerkzaamheden zullen op normale Nederlandse werkdagen, tijdens normale werktijden en onder normale arbeidsomstandigheden worden verricht TIE Kinetix levert geen ondersteuning op Derden Software Onder ondersteuning valt niet het herstellen van gevolgen van verplaatsing of herinstallatie van software en overige installatie werkzaamheden, herstel als gevolg van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik, ondersteuning bij communicatie met cliënten van Opdrachtgever, correcties in berichten doorvoeren, aanpassingen in mappings toepassen en overige mappingwerkzaamheden, en aanpassingen in de configuratie verrichten. Indien tijdens ondersteuning blijkt dat reeds verrichte werkzaamheden op basis van voorgaande zin niet onder ondersteuning vallen, is TIE Kinetix gerechtigd Opdrachtgever de reeds hieraan bestede uren conform de dan huidige tarieven in rekening te brengen, danwel de bestede uren af te schrijven van een door Opdrachtgever reeds aangekochte Consultancy Strippenkaart Indien bij de uitvoering van de ondersteuningswerkzaamheden Opdrachtgever verzoekt tot het uitvoeren van werkzaamheden welke buiten de inhoud of omvang van de ondersteuning vallen, is TIE Kinetix nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen. TIE Kinetix kan verlangen dat voor de uitvoering van dergelijke werkzaamheden een afzonderlijke overeenkomst wordt aangegaan Het bepaalde in de artikelen 1.5.2, en van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing. 4.7 Garantie op support Alle door TIE Kinetix te verrichten supportwerkzaamheden zullen uitsluitend naar beste weten en inspanning worden uitgevoerd. Alle supportwerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, derhalve zonder enige vorm van garantie over de juistheid van de te leveren ondersteuning. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de ondersteuning tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat leidt of zal kunnen leiden. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de levering van support (zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden). 4.8 Training Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 11 van de Trainingen worden verzorgd ten kantore van TIE Kinetix, tenzij gebruik wordt gemaakt van een andere locatie Bij deelname aan een training dient het volledige gefactureerde bedrag betreffende de training door Opdrachtgever te zijn betaald voor aanvang van de training. Indien betaling van de training niet tijdig is ontvangen door TIE Kinetix, heeft TIE Kinetix het recht Opdrachtgever te weigeren voor desbetreffende training. Bij een training op maat zal de training worden gegeven op basis van nacalculatie en is het voorgaande uit dit artikel niet van toepassing (zie hiervoor artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden) In geval Opdrachtgever verhinderd is een training bij te wonen, dient minimaal achtenveertig (48) uur voor aanvang van de training te worden afgemeld bij TIE Kinetix. Indien Opdrachtgever tijdig heeft gemeld verhinderd te zijn voor een training, bestaat de mogelijkheid tot aanmelding voor dezelfde training op een andere dag, locatie of tijd. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op teruggave van reeds betaalde gelden in verband met de training Het is Opdrachtgever toegestaan een deelnemer voor een opleiding te doen vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van TIE Kinetix Indien voor een bepaalde training een minimale deelname geldt, behoudt TIE Kinetix zich het recht voor een training af te gelasten indien de minimale deelname niet wordt bereikt. In dit geval biedt TIE Kinetix Opdrachtgever de mogelijkheid zich in te schrijven voor dezelfde training op een andere dag. TIE Kinetix behoudt zich het recht voor indien nodig organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op teruggave van reeds betaalde gelden in verband met de afgelasting van een training. TIE Kinetix is nimmer aansprakelijk voor de afgelasting van een training TIE Kinetix behoudt zich nadrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom op de documentatie en het opleidings-, toets- en examenmateriaal voor. Het is Opdrachtgever niet toegestaan gegevens en/of gedeelten uit de verstrekte documentatie en/of opleidings-, toets- of examenmateriaal openbaar te maken, te exploiteren, verkopen, verhuren of te verveelvoudigen. Artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing. 4.9 Managed Services TIE Kinetix zal de met Opdrachtgever overeengekomen hostingdiensten in het kader van Managed Services leveren. De beschikbare hostingdiensten zijn onder te verdelen in shared hosting en private hosting Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een server omvat (shared hosting), zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden. Opdrachtgever zal de schijfruimte alleen voor de overeengekomen software gebruiken en alleen gebruiken binnen het doel van de overeenkomst De vergoedingen voor hosting zijn bij vooruitbetaling verschuldigd per kwartaal Een hosting overeenkomst in het kader van Managed Services heeft de looptijd van zesendertig (36) maanden. Het gebruiksrecht wordt na de initiële duur telkens automatisch verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten hosting overeenkomst op basis van de overeenkomst of op grond van artikel van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden De verantwoordelijkheid voor de gegevens (inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens) die bij de uitvoering van de overeenkomst op de server van TIE Kinetix worden bewaard en/of verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy en/of bescherming persoonsgegevens, zal TIE Kinetix worden beschouwd als de bewerker en Opdrachtgever als de verantwoordelijke.

12 4.9.6 TIE Kinetix kan naar eigen inzicht wijzigingen in de inhoud of omvang van de shared hosting aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal TIE Kinetix Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. TIE Kinetix behoudt zich het recht tot wijziging van de locatie van de server en wijziging van IP nummers voor Het recht op hosting eindigt indien en op het moment dat Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat Opdrachtgever wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat Opdrachtgever fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van Opdrachtgever wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever op een ander manier wijzigt Na beëindiging van de hosting overeenkomst, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de hosting overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtingen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). TIE Kinetix zal, op eerste verzoek van Opdrachtgever, in overleg treden met Opdrachtgever over eventueel noodzakelijke door TIE Kinetix uit te voeren overdrachtswerkzaamheden, zoals het overdragen en/of vernietigen van data, alsmede over de tijdsspanne waarbinnen deze werkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever niet binnen een maand na beëindiging van de hosting overeenkomst een verzoek heeft gedaan zoals bedoeld in onderhavig artikel, is TIE Kinetix gerechtigd de data, koppelingen en eventueel ander materiaal van Opdrachtgever te vernietigen TIE Kinetix is wegens het eindigen van de hosting overeenkomst, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing op hosting Garantie op de hosting TIE Kinetix streeft naar maximale beschikbaarheid van de gehoste software, maar garandeert niet dat de software voor de Opdrachtgever altijd beschikbaar is. Beschikbaarheid kan onderbroken worden door allerlei voorzienbare en niet voorzienbare oorzaken zoals storingen, onderhoud, systeembeheer, beschermingsmaatregelen tegen netwerkaanvallen, installeren van updates en upgrades, wijziging van de locatie van de server en van buiten komende oorzaken. TIE Kinetix zal Opdrachtgever indien redelijkerwijs mogelijk informeren over dergelijke activiteiten en zal zo spoedig als mogelijk de dienstverlening hervatten. TIE Kinetix is niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit de onderbreking of niet beschikbaarheid van de gehoste software Consultancy Consultancy kan bestaan uit installatiewerkzaamheden, inrichtingswerkzaamheden, mapping werkzaamheden en overige werkzaamheden. Bij mappings (standaard of maatwerk) geldt in alle gevallen dat Opdrachtgever een gebruiksrecht verkrijgt en geen intellectuele eigendomrechten. De intellectuele eigendomsrechten op mappings blijven overeenkomstig artikel berusten bij TIE Kinetix Consultancy wordt verricht op basis van nacalculatie of op basis van een fixed fee. In beide gevallen is artikel van de Algemene Voorwaarden mede van toepassing. Voor mappingwerkzaamheden geldt dat deze worden verricht op basis van nacalculatie met een minimum van twee (2) uur per incident. Voor consultancywerkzaamheden die worden verricht buiten normale Nederlandse werkdagen of buiten normale werktijden, geldt dat deze worden verricht op basis van nacalculatie met een minimum van een (1) uur per incident Bij de levering van Consultancy behoudt TIE Kinetix zich het recht voor bij ondertekening van de overeenkomst 50% van de overeengekomen werkzaamheden in rekening te brengen. Het resterende bedrag zal achteraf gefactureerd worden, mits de looptijd van het project minder dan 1 maand bedraagt. Bij projecten die een looptijd hebben van meer dan een (1) maand kan TIE Kinetix gerealiseerde uren en kosten maandelijks in rekening brengen (tot een maximum van 90% van de overeengekomen werkzaamheden bij werkzaamheden binnen het E-commerce Platform). Bij afname van een Consultancy Strippenkaart zal het gehele gefactureerde bedrag vooraf voldaan worden. Een Consultancy Strippenkaart heeft vervolgens een geldigheidsduur van één (1) jaar. Meerwerk zal op basis van nacalculatie in rekening gebracht worden, tenzij anders wordt overeengekomen met Opdrachtgever. Overige facturen aangaande Consultancy zullen achteraf aan Opdrachtgever gefactureerd worden. Artikel 2.3 van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing. Bij het verrichten van werkzaamheden op locatie is artikel van de Algemene Voorwaarden omtrent reisen wachttijdvergoeding, de reiskosten en/of kilometervergoedingen, expliciet mede van toepassing Het bepaalde in de artikelen 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, en van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing Garantie Alle door TIE Kinetix te verrichten Consultancy zullen uitsluitend naar beste weten en inspanning worden uitgevoerd. Alle Consultancy werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, derhalve zonder enige vorm van garantie over het resultaat van de werkzaamheden. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de werkzaamheden tot de door Opdrachtgever gewenste resultaten leiden. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de levering van Consultancy (zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden) Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 12 van de 12

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen van Wim Huiskes Webdesign. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM

ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM ALGEMENE VOORWAARDEN LUTRAS CRM 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Lutras CRM, hierna te noemen Lutras, goederen en/of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Running IT te verrichten prestaties. Uitsluitend

partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Running IT te verrichten prestaties. Uitsluitend ALGEMENE BEPALINGEN RUNNING IT Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst die gesloten wordt door Running IT Projects BV of Running IT Support,

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Aanbiedingen en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Derogee IT Consultants B.V. ( Derogee ) goederen en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door AM gehanteerde prijzen, in welke vorm dan ook, zijn exclusief omzetbelasting. Versie 3 - Juni 2017 Algemene voorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Avot Media, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avot Media BV, gevestigd Zandwilg

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetcoach2day gaan nooit verder dan door Budgetcoach2day schriftelijk is bevestigd. Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetcoach2day partij is, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v.

Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v. Algemene Voorwaarden Data 4 Development b.v. 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Data 4 Development b.v. (D4D), goederen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 - Aanbieding en overeenkomst. Artikel 2 - Prijs en betaling Algemene Voorwaarden Op alle aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten van MetaMinds zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Daarnaast is het mogelijk dat er aanvullende voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst

ALGEMENE BEPALINGEN. 1. Aanbiedingen overeenkomst ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Belakos goederen en/of diensten van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Blijswijk Interactive Opdrachtgever/Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden PeetICT V.O.F. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van Budgetadvies Bakker gaan nooit verder dan door Budgetadvies Bakker schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Budgetadvies Bakker partij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching

Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Algemene Voorwaarden Budgetcoaching Telefoonnummer: 06-29235211 e-mail: info@stapsteen-begeleiding.nl website: www.stapsteen-begeleiding.nl KvK: 64207137 Artikel 1. Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Connictivity Solutions

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF JGA PAUW Timmer- en Onderhoudsbedrijf JGA Pauw Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V.

Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Leveringsvoorwaarden F1 Systems B.V. Algemeen De in artikelen 1 tot en met 12 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van F1 Systems B.V. Mussenstraat 49

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Artikel 1 Toepassingsgebied

Artikel 1 Toepassingsgebied Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Beck cv & luchtbehandeling service hierna te

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden Algemene Verkoop-en Leveringsvoorwaarden van Het Fries Vergaderhuis 1.0. Definities 1.1. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Het Fries Vergaderhuis een overeenkomst aangaat.

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Trees with Character. Algemene Voorwaarden. Trees with Character - KvK Trees with Character

Trees with Character. Algemene Voorwaarden. Trees with Character - KvK Trees with Character Trees with Character Trees with Character Algemene Voorwaarden Opgesteld door: Jorn Verweij, oprichter Trees with Character Geverifieerd door: DoesLegal, Juridische dienstverlening Versie: 21 juni 2016

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Code#id Webdesign. Onder Code#id Webdesign wordt verstaan de opdrachtnemer en gebruiker van deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v.

Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v. Algemene leveringsvoorwaarden Informatics b.v. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen, aanbiedingen, door ons gesloten overeenkomsten, verrichte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1

Algemene Voorwaarden 1 Algemene Voorwaarden 1 Artikel 1 Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen OM Beleidsadvies en de opdrachtgever. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s

Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s Laatst gewijzigd op 30-01-2008 1. Overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij opdrachtgever een opdracht aan @Brenny

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie