Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 2 van de 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 2 van de 12"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden 2015

2 ALGEMENE VOORWAARDEN TIE KINETIX ALGEMEEN 1.1 Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen, aanbiedingen, onderhandelingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij TIE Kinetix, goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever levert, ongeacht of deze krachtens schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst geschieden Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden, zijn niet van toepassing Wijzigingen in, afwijkingen van, alsmede aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen en schriftelijk door TIE Kinetix zijn vastgelegd. Indien en voor zover strijdigheden voorkomen tussen de door TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is bepaald in de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Indien en voor zover strijdigheden voorkomen tussen de door TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten licentieovereenkomst, onderhoudsovereenkomst of SaaS overeenkomst en de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever overige gesloten overeenkomst(en), geldt hetgeen is bepaald in de licentieovereenkomst, onderhoudsovereenkomst of SaaS overeenkomst Indien één of meer artikelen van deze Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige artikelen van de Algemene Voorwaarden en/of de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) volledig van kracht blijven. TIE Kinetix en Opdrachtgever zullen ten aanzien van artikelen die nietig zijn of vernietigd worden, met elkaar in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, waarbij TIE Kinetix en Opdrachtgever ernaar zullen streven dat het doel en de strekking van de nietige of vernietigde artikelen zoveel mogelijk in stand blijven TIE Kinetix is te allen tijde bevoegd wijzigingen en/of aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen één of meer wijzigingen en/of aanvullingen, binnen 30 dagen na ontvangst door Opdrachtgever van de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden schriftelijk bezwaar wordt gemaakt Op alle tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden), is enkel het Nederlandse recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten Ieder geschil ter zake van en/of naar aanleiding van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden), zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht, tenzij partijen alsnog overeenkomen over te gaan tot Alternative Dispute Resolution. 1.2 Totstandkoming overeenkomst Alle aanbiedingen, mondelinge toezeggingen, opdrachten en andere uitingen van welke aard dan ook van medewerkers en vertegenwoordigers van TIE Kinetix zijn vrijblijvend, tenzij deze door TIE Kinetix in een voorstel uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd Een door TIE Kinetix uitgebracht voorstel is dertig (30) dagen geldig TIE Kinetix verbindt zich pas tot uitvoering van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), nadat een door Opdrachtgever rechtsgeldig getekend exemplaar van een door TIE Kinetix verstuurd voorstel is ontvangen door TIE Kinetix. Indien Opdrachtgever nalaat het voorstel ondertekend te retourneren aan TIE Kinetix, aanvaardt Opdrachtgever door en op moment van betaling van de vergoedingen aan TIE Kinetix de inhoud van het door TIE Kinetix verstuurde voorstel Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens Opdrachtgever opgegeven eisen, specificaties en gegevens, op basis waarvan TIE Kinetix een voorstel baseert In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, reclamemateriaal, ROI-calculators, e.d. vermelde gegevens, informatie en uitkomsten, zijn niet bindend. 1.3 Duur overeenkomst; opzegging (bij faillissement) De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), worden aangegaan voor de door TIE Kinetix en Opdrachtgever overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een periode van zesendertig (36) maanden geldt bij een SaaS overeenkomst of hosting overeenkomst ten behoeve van Managed Services en een periode van twaalf (12) maanden bij een andere overeenkomst. Desalniettemin kunnen de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) voor het aflopen van deze periode op basis van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of op grond van deze Algemene Voorwaarden eindigen, worden beëindigd of ontbonden. Zie hiervoor onder andere de artikelen 1.3.5, 1.5.1, 1.5.4, 1.7.4, 1.9.2, 1.10, , en van de Algemene Voorwaarden De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) zullen telkens automatisch worden verlengd voor een periode van twaalf (12) maanden, tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) op basis van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of op grond van artikel van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden. De automatische verlenging kan voorwaardelijk geschieden, waarbij de voorwaarden duidelijk worden omschreven in de betreffende overeenkomst Opzegging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) kan door zowel TIE Kinetix als Opdrachtgever worden verricht en dient schriftelijk plaats te vinden. De opzegging dient uiterlijk veertig (40) kalenderdagen voor het verstrijken van de duur van de betreffende overeenkomst door de wederpartij te zijn ontvangen. Indien de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan opzegging op elk moment plaatsvinden en dient er een opzegtermijn van negentig (90) kalenderdagen in acht te worden genomen Opdrachtgever kan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze Algemene Voorwaarden en is derhalve niet gerechtigd de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen, behoudens dwingend rechtelijke uitzonderingen en uitzonderingen omschreven in de artikelen en van de Algemene Voorwaarden Elk der partijen kan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de wederpartij surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van onderneming, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Opdrachtgever wijzigt. Zie ook de artikelen , , en van de Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 2 van de 12

3 1.3.6 Na beëindiging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de betreffende overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na beëindiging van de overeenkomst, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtingen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden) TIE Kinetix is wegens opzegging van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. 1.4 Voorbehoud van eigendom en rechten Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, blijven eigendom van TIE Kinetix totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of de te leveren goederen en/of diensten, de hieruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden, alsmede alle overige bedragen die Opdrachtgever wegens het tekortschieten in verplichtingen verschuldigd is, volledig aan TIE Kinetix zijn voldaan. Een Opdrachtgever die als reseller van TIE Kinetix optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van TIE Kinetix mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf en zoals is overeengekomen in de reseller overeenkomst. Indien Opdrachtgever (mede) uit de door TIE Kinetix geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor TIE Kinetix en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor TIE Kinetix totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; TIE Kinetix bezit tot het moment van volledige voldoening door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak Rechten (waaronder, maar niet beperkt tot gebruiksrechten op software) worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever steeds verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien TIE Kinetix en Opdrachtgever voor de verlening van een recht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het recht toe zolang Opdrachtgever zijn periodieke betalingsverplichtingen nakomt TIE Kinetix kan de in het kader van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) ontvangen of gegenereerde goederen, waaronder software, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van TIE Kinetix, onder zich houden, totdat Opdrachtgever alle aan TIE Kinetix verschuldigde bedragen betaald heeft. 1.5 Medewerking door Opdrachtgever; informatie(plicht) De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) worden door TIE Kinetix uitgevoerd op basis van de door of namens Opdrachtgever aan TIE Kinetix kenbaar gemaakte eisen, specificaties en gegevens. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde eisen, specificaties en gegevens, zal TIE Kinetix te allen tijde gerechtigd zijn na overleg met Opdrachtgever de betreffende overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden Opdrachtgever zal TIE Kinetix steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), nuttige en noodzakelijke gegevens, documenten, hardware, software, websites, databestanden en andere producten en/of materialen, door Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten updates of te verschaffen inlichtingen, ter beschikking stellen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen, het netwerk, de computer waar de software op draait en het beschikbaar stellen van medewerkers indien door TIE Kinetix gewenst. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen medewerkers inzet, zullen deze medewerkers beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit. Zie hiervoor ook de artikelen en van de Algemene Voorwaarden Alle door TIE Kinetix te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door TIE Kinetix te stellen voorwaarden en specificaties door Opdrachtgever worden geprepareerd en aangeleverd. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze door of namens Opdrachtgever aan TIE Kinetix verschafte gegevens en inlichtingen. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming om de beschikbaar gestelde producten en/of materialen (waaronder maar niet beperkt tot tekstbestanden, logo s, foto- en video beelden, grafische bestanden, geluid, code en stijl) te gebruiken, te bewerken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken en te implementeren ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) noodzakelijke gegevens, documenten, hardware, software, websites, databestanden en andere producten en/of materialen, door Opdrachtgever te verlenen diensten, te verrichten updates, of te verschaffen inlichtingen, niet tijdig, niet overeenkomstig de afspraken, of niet overeenkomstig de minimale specificaties ter beschikking van TIE Kinetix stelt, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn informatieplicht of medewerkingverplichting voldoet, heeft TIE Kinetix het recht tot ontbinding van de overeenkomst en/of gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden. TIE Kinetix behoudt zich het recht voor om bij opschorting, de daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te brengen Ingeval medewerkers van TIE Kinetix op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerker in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten welke zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart TIE Kinetix voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van TIE Kinetix, die in verband met de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huisen beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van TIE Kinetix kenbaar maken. Indien bij de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze van de benodigde middelen en voor de tijdige beschikbaarheid daarvan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van TIE Kinetix staan. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 3 van de 12

4 1.5.6 Indien Opdrachtgever functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen aanbrengt, conform de dwingendrechtelijke bepalingen uit de Auteurswet, in hetgeen door TIE Kinetix is geleverd, is de Opdrachtgever verplicht deze aanpassingen voorafgaand aan de daadwerkelijke wijziging aan TIE Kinetix mede te delen. Dit geldt uitdrukkelijk in de gevallen dat TIE Kinetix maintenance of support, dan wel andere diensten levert met betrekking tot hetgeen aan Opdrachtgever is geleverd. Zie ook de artikelen en van de Algemene Voorwaarden TIE Kinetix kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen (per ). 1.6 Geheimhouding vertrouwelijke gegevens, overname personeel Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens, waarvan men weet of (redelijkerwijs) dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en). Elk der partijen verbindt zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie met betrekking tot elkaars organisatie, elkaars cliënten, de bestanden, de software en de hardware, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) evenals één (1) jaar na het einde van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de totstandkoming en/of uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden. Opdrachtgever zal TIE Kinetix zijn toestemming niet op onredelijke gronden onthouden. 1.7 Aansprakelijkheid; vrijwaring TIE Kinetix zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld en geeft geen garantie op basis van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of anderszins, ten aanzien van de toereikendheid, juistheid of volledigheid van enige gegevens en informatie welke zijn verstrekt door TIE Kinetix en/of door medewerkers van TIE Kinetix aan Opdrachtgever. TIE Kinetix zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld en geeft geen garantie op basis van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) of anderszins met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel of met betrekking tot de bruikbaarheid van gegevens of informatie geleverd door TIE Kinetix De totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor schade ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, als gevolg van, of in verband met hetgeen door TIE Kinetix geleverd is of verwijtbare tekortkoming in de nakoming van tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), is beperkt met inachtneming van de artikelen 1.7.3, 1.7.4, 1.7.5, 1.7.7, en van de Algemene Voorwaarden, tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen en door Opdrachtgever betaalde vergoedingen (exclusief BTW). Indien de betreffende overeenkomst mede een duurovereenkomst is, met een feitelijke of contractuele looptijd van meer dan één (1) jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen en door Opdrachtgever betaald over de periode van één (1) jaar direct voorafgaand aan het moment van het ontstaan van de schade In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor directe schade, uit welke hoofde dan ook meer bedragen dan ,-. De totale aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in tegenstelling tot de vorige zin, in geen geval meer bedragen dan , Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan, de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van TIE Kinetix aan de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) te laten beantwoorden (deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de betreffende overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden), en de redelijke kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van het oude systeem (deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de betreffende overeenkomst door of op vordering van Opdrachtgever wordt ontbonden) Aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor indirecte schade (waaronder maar niet beperkt tot bijzondere schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, geleden verlies, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten, kosten van kapitaal, kosten van vervangende goederen, faciliteiten of diensten, schade als gevolg van aanspraken van cliënten van Opdrachtgever, schade verband houdende met aanspraken van derden op Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan TIE Kinetix voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met of voortvloeiend uit de inrichting, de uitvoering of het gebruik van hetgeen door TIE Kinetix geleverd is, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan TIE Kinetix voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel van de Algemene Voorwaarden) om welke reden dan ook en ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd (zoals bijvoorbeeld op basis van wanprestatie of onrechtmatige daad), zelfs wanneer TIE Kinetix is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade, is uitgesloten Buiten de in artikelen 1.7.2, en van de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen rust op TIE Kinetix geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd De aansprakelijkheid van TIE Kinetix voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) ontstaat slechts indien Opdrachtgever TIE Kinetix schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming (van minimaal 30 dagen), en TIE Kinetix ook na afloop van die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TIE Kinetix in staat is adequaat te reageren Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever onverwijld na het moment waarop Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, TIE Kinetix daarvan schriftelijk op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel als mogelijk wordt beperkt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TIE Kinetix vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de schade TIE Kinetix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door software van derden ( Derden Software ), welke TIE Kinetix aan Opdrachtgever heeft geleverd. Zie hiervoor de artikelen , , 4.1.9, 4.3.7, en van de Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 4 van de 12

5 1.8 Overdracht De tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), alsmede de rechten en/of verplichtingen die voortvloeien uit de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en), zijn niet overdraagbaar voor Opdrachtgever en kunnen derhalve niet door Opdrachtgever aan een derde worden verkocht en/of overgedragen dan wel op enige andere wijze aan een derde (tijdelijk) ter beschikking worden gesteld TIE Kinetix is tevens gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen. 1.9 Overmacht Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van overmacht. Onder overmacht valt onder andere overmacht van toeleveranciers van TIE Kinetix, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan TIE Kinetix zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, software en hardware van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan TIE Kinetix is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerkof telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen, onbeschikbaarheid van een of meer medewerkers van TIE Kinetix alsmede overige omstandigheden welke buiten de macht van TIE Kinetix liggen en bedrijfsrisico's. Bij een situatie als omschreven in artikel van de Algemene Voorwaarden kan door opdrachtgever geen beroep worden gedaan op overmacht Indien een overmachtsituatie langer dan negentig (90) kalenderdagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schriftelijk te ontbinden. Een overmachtsituatie vangt aan op het moment dat de partij die zich beroept op overmacht dit kenbaar maakt aan de wederpartij TIE Kinetix behoudt het recht, indien zich een overmachtsituatie voordoet, om betaling te vorderen van reeds verrichte prestaties voordat de overmachtsituatie bekend was. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden Ontbinding overeenkomst Ieder der partijen is gerechtigd de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) schriftelijk, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien, de andere partij ook na een gedetailleerde, schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn in gebreke blijft zijn verplichting na te komen (zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden), of de andere partij de eerste partij of diens medewerkers een beloning of gift aanbiedt (buiten doorgaans gebruikelijke promotie artikelen) of een ander incorrect voorstel doet. Artikel van de Algemene Voorwaarden is hierbij expliciet van toepassing Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat TIE Kinetix ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die TIE Kinetix voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen TIE Kinetix bij uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) reeds heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. TIE Kinetix is wegens ontbinding van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) nimmer tot restitutie van reeds ontvangen gelden gehouden. Indien Opdrachtgever bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, overgaat tot ontbinding als genoemd in artikel van de Algemene Voorwaarden, neemt Opdrachtgever daarmee afstand van een (eventueel) recht op schadevergoeding. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden Rechten van intellectuele en industriële eigendom Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de voor Opdrachtgever ontwikkelde of aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde software, websites, databestanden, hardware of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij TIE Kinetix, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de licentieovereenkomst en/of SaaS overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend Voor elke opdracht door TIE Kinetix uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de levering van een dienst, een bestaand product dan wel een nog te ontwikkelen product, blijven alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij TIE Kinetix, diens licentiegevers of diens toeleveranciers berusten Indien in afwijking op artikel en van deze Algemene Voorwaarden, TIE Kinetix bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifieke voor Opdrachtgever ontwikkelde software, websites, databestanden of andere materialen, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele eigendom, industriële eigendom dan wel andere rechten op door TIE Kinetix geleverde software, websites, databestanden of andere materialen, over zullen gaan op Opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van TIE Kinetix onverlet om de aan de ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, standaarden, protocollen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperkingen voor andere doeleinden toe te passen, te gebruiken en te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van TIE Kinetix aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingsactiviteiten te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software, websites, databestanden of materialen te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te (doen) laten verrichten. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 5 van de 12

6 Het is TIE Kinetix toegestaan (technische) maatregelen te nemen ter bescherming van de software of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de software. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te (doen/laten) verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Opdrachtgever geen back-up kopie kan maken van het medium waarop de software geleverd wordt, zal TIE Kinetix Opdrachtgever desgewenst een back-up kopie ter beschikking stellen. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden TIE Kinetix TIE Kinetix zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie van een derde voor zover deze gegrond is op de stelling dat de software welke zelf ontwikkeld is door TIE Kinetix, inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht van een derde op basis van een in Nederland geldend auteursrecht, mits Opdrachtgever TIE Kinetix onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering, en Opdrachtgever de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking geheel aan TIE Kinetix overlaat. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan TIE Kinetix verlenen om zich, indien nodig in naam van de Opdrachtgever, tegen deze actie te verweren. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat naar oordeel van TIE Kinetix, behoudt TIE Kinetix zich het recht voor om alle wettelijk toegestane maatregelen te nemen, waaronder het licentie-, dan wel sublicentierecht op de software te verwerven of de software zodanig te wijzigen, opdat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht In tegenstelling tot artikel van de Algemene Voorwaarden, zal TIE Kinetix Opdrachtgever niet vrijwaren tegen een actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Derden Software geleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht, of in het geval dat Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht of laten aanbrengen in of aan de software Indien Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in hetgeen door TIE Kinetix geleverd aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde goederen rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten ongewijzigd bij TIE Kinetix berusten. Zie ook artikel van de Algemene Voorwaarden Opdrachtgever garandeert de volledige eigendom en/of een ongelimiteerd gebruiksrecht te hebben van alle (intellectuele eigendoms-) rechten op het materiaal en de gegevens die TIE Kinetix direct of indirect ter beschikking worden gesteld ter uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (waaronder, maar niet beperkt tot tekstbestanden, logo s, foto- en video beelden, grafische bestanden, geluid, code en stijl) en dat de inhoud, het registreren, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens en het materiaal geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De verantwoordelijkheid voor het materiaal en de gegevens (inclusief maar niet beperkt tot persoonsgegevens) die met gebruikmaking van hetgeen door TIE Kinetix is geleverd, worden verwerkt, ligt uitsluitend bij de Opdrachtgever. Onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of andere wetgeving op het gebied van privacy en/of bescherming persoonsgegevens, zal TIE Kinetix worden beschouwd als de bewerker en Opdrachtgever als de verantwoordelijke. Opdrachtgever vrijwaart TIE Kinetix tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens. Zie ook artikel van de Algemene Voorwaarden. 2. PRIJZEN EN BETALINGEN 2.1 Prijzen en betalingen Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief omzetbelasting (BTW) en inclusief eventuele andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, in rekening worden gebracht. Alle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro s en Opdrachtgever dient alle betalingen in euro s te voldoen De verschuldigde bedragen waaraan wordt gerefereerd in artikel van de Algemene Voorwaarden, kunnen verhoogd worden met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van TIE Kinetix geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van TIE Kinetix worden uurlonen, reis- en wachttijd vergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotel- en verblijfskosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon. Daarnaast zal er een vergoeding van EUR 0,50 in rekening worden gebracht per gereisde kilometer. Uitgangspunt bij berekening van de reisen wachttijdvergoeding, de reiskosten en/of kilometervergoedingen, is de afstand tussen het kantoor van TIE Kinetix en de overeengekomen plaats waar de werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever verricht dienen te worden Facturen worden in PDF-formaat naar Opdrachtgever verstuurd en zijn voorzien van een digitale handtekening. Facturen worden door Opdrachtgever betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien betaling per automatische incasso wordt voorgeschreven, kunnen administratieve kosten in rekening worden gebracht indien Opdrachtgever geen machtiging afgeeft. Bij gebreke van een specifieke regeling en/of datum van betaling zal Opdrachtgever de verschuldigde bedragen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling, behoudens uitzonderingen welke hem krachtens dwingend recht toekomen Indien Opdrachtgever nalaat de verschuldigde bedragen tijdig te betalen, is Opdrachtgever in verzuim zonder dat hier een ingebrekestelling voor vereist is. Opdrachtgever is dan TIE Kinetix kosten verschuldigd, zowel in als buiten rechte, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan TIE Kinetix verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 600,-. In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in verzuim is een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening gebracht worden. Tevens is Opdrachtgever de door TIE Kinetix gemaakte kosten van een mislukte Alternative Dispute Resolution verschuldigd indien Opdrachtgever bij vonnis wordt veroordeeld tot gehele of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag TIE Kinetix heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan haar verplichtingen te voldoen Bovenstaande bepalingen laten overige TIE Kinetix toekomende rechten op grond van een tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 6 van de 12

7 2.2 Prijswijzigingen TIE Kinetix is gerechtigd alle prijzen en tarieven aan te passen met een percentage gelijk aan het prijsindexcijfer per uur voor zakelijke dienstverlening inclusief bijzondere beloning zoals gepubliceerd door het CBS met als basis 2010=100. Prijs en tariefswijzigingen vinden eens per jaar plaats in de maand juli Indien TIE Kinetix vaker dan eenmaal per jaar de prijzen en tarieven aanpast of de prijzen en tarieven verhoogt met een percentage hoger dan het in artikel van de Algemene Voorwaarden vermelde en Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de prijs- en tariefwijziging, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig (30) dagen na ingang van de prijs- en tariefwijziging de betreffende overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. 2.3 Meerwerk; nacalculatie Indien TIE Kinetix op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen (meerwerk), zullen deze werkzaamheden of prestaties worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en indien deze er niet zijn, hanteert men de standaard tarieven van TIE Kinetix Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel van de Algemene Voorwaarden het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en TIE Kinetix kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nooit een grond voor opzeggen, opschorting, of ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij dwingend rechtelijk anders is bepaald Alle door TIE Kinetix afgegeven inschattingen, voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter. Aan een door TIE Kinetix afgegeven inschatting, voorcalculatie of begroting kunnen door Opdrachtgever nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Opdrachtgever aan TIE Kinetix kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door TIE Kinetix te verrichten werkzaamheden en/of prestaties. Alleen indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal TIE Kinetix Opdrachtgever informeren wanneer overschrijding van een inschatting, voorcalculatie of begroting dreigt Indien afrekening en/of het verrichten van diensten op basis van nacalculatie plaatsvindt, zullen na afloop van de werkzaamheden, alle daadwerkelijk gemaakte uren en kosten in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte uren en kosten. 3. SOFTWARE (licentiemodel) 3.1 Licentie op de software Het gebruik van de software van TIE Kinetix is onderhevig aan het sluiten van een licentieovereenkomst. De licentieovereenkomst gaat in op het moment van levering van de software, onder voorwaarde dat licentienemer de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. De middels een licentieovereenkomst door TIE Kinetix aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten op de software inclusief bijbehorende documentatie ( licentie ), zijn nietexclusief en niet-overdraagbaar. Een licentie wordt ter beschikking gesteld op as is basis. Een licentie heeft altijd betrekking op de object code van de software, licentienemer verkrijgt in geen geval een recht op de source code van de software De licentievergoedingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd op het moment van levering van de software. Artikel van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing Een licentie heeft de looptijd van twaalf (12) maanden, tenzij in de betreffende licentieovereenkomst een afwijkende duur wordt opgenomen. Een licentie kan na de initiële duur automatisch verlengd worden voor aansluitende perioden van één (1) jaar, indien voldaan wordt aan de hiervoor geldende voorwaarden. Zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden. Indien in tegenstelling tot het voorgaande de licentie een onbepaalde looptijd heeft, kan TIE Kinetix nimmer verplicht worden een licentie sleutel voor onbepaalde tijd te verschaffen tot alle verschuldigde bedragen zijn voldaan; in dit geval is het TIE Kinetix toegestaan licentienemer een tijdelijke licentie sleutel te verschaffen Een licentie omvat het recht de betreffende software op één (1) computer of werksysteem te installeren. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van licentienemer waarop de software voor het eerst is gebruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de software voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. De licentienemer kan additionele licenties voor additionele verwerkingseenheden verkrijgen Licentienemer zal de software niet bij een derde ter hosting onderbrengen, ook niet indien de betreffende derde de software uitsluitend ten behoeve van licentienemer host, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van TIE Kinetix is verkregen Een licentie omvat het recht de betreffende versie van de software te laden en uit te voeren. Ieder ander of verdergaand recht is uitdrukkelijk uitgesloten. Het is licentienemer strikt verboden de software op enigerlei wijze te (doen/laten) kopiëren, dupliceren, wijzigen, modificeren, reverse engineeren en/of te decompileren (tenzij uitdrukkelijk toegestaan in artikel 45j en k van de Auteurswet), of om de software op een andere manier te gebruiken dan omschreven in de Algemene Voorwaarden De licentie is beperkt tot het maken van één (1) back-up kopie van het medium (inclusief de software) waarop de software geleverd is, voor zover dit in overeenstemming is met artikel 45j Auteurswet. Licentienemer zal alle aanduidingen met betrekking tot rechten van intellectuele en industriële eigendom overnemen op een back-up kopie. Het is niet toegestaan een (virtuele) back-up of test omgeving op te zetten, tenzij hiervoor een additionele, specifieke licentie is verkregen. Zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden Een licentie kan beperkt zijn in het aantal trading partners. Licentienemer kan additionele licenties voor additionele trading partners verkrijgen. Een licentie kan beperkt zijn in het aantal datapools. Licentienemer kan additionele licenties voor additionele datapools verkrijgen Een licentie kan beperkt zijn in het aantal documenten dat per maand wordt verwerkt. Licentienemer kan additionele licenties voor het verwerken van additionele documenten verkrijgen; deze additionele licenties kunnen beperkt zijn in het aantal documenten dat per maand wordt verwerkt of het aantal documenten per trading partner dat per maand wordt verwerkt. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 7 van de 12

8 Een licentie is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de software; aan licentienemer gelieerde bedrijven kunnen geen gebruik maken van de licentie. Het is licentienemer niet toegestaan de software of de licentie te verkopen, verhuren, leasen, te sublicentieren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze dan ook of voor welk doel dan ook ter beschikking van derden te stellen. Het is licentienemer verboden de software of licentie te gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (timesharing of computerservice) of om derden toegang tot de software te verschaffen middels een ASP model of een SaaS omgeving Bij overschrijding van de beperkingen uit de artikelen 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8, of van de Algemene Voorwaarden of wanneer op andere wijze misbruik wordt gemaakt van de software, eindigt de licentie automatisch en op het moment van de overschrijding. Licentienemer is zich ervan bewust dat schending van de gebruikersbeperking(en) niet alleen een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst oplevert, maar ook een inbreuk is op de intellectuele eigendomsrechten van TIE Kinetix. Licentienemer gaat akkoord met het verzamelen van informatie door TIE Kinetix over het aantal trading partners en het aantal verwerkte documenten. Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn volle medewerking verlenen aan een door of namens TIE Kinetix uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruikersbeperkingen in deze Algemene Voorwaarden en/of de licentieovereenkomst De software kan Derden Software bevatten. In dit geval verkrijgt licentienemer middels de licentieovereenkomst met TIE Kinetix geen gebruiksrechten op de Derden Software. Op het gebruik door licentienemer van Derden Software zijn de betreffende licentie voorwaarden van de derde van toepassing. Licentienemer aanvaardt de betreffende licentie voorwaarden impliciet door het gebruik van de software. TIE Kinetix is in geen geval aansprakelijk jegens licentienemer of derde partij voor enige software van derden Een licentie eindigt indien en op het moment dat licentienemer surseance van betaling wordt verleend, indien en op het moment dat ten aanzien van de licentienemer faillissement wordt aangevraagd, indien en op het moment dat de onderneming van de licentienemer wordt geliquideerd of beëindigd, indien en op het moment dat licentienemer wordt overgenomen door een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat licentienemer fuseert met een andere juridische entiteit, indien en op het moment dat de onderneming van licentienemer wordt gesplitst of indien en op het moment dat de beslissende zeggenschap over de onderneming van licentienemer op een andere manier wijzigt Na beëindiging van de licentieovereenkomst of eindiging van de licentie, kan licentienemer/opdrachtgever geen rechten meer aan de licentieovereenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van TIE Kinetix en Opdrachtgever die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren, zoals onder andere, doch niet beperkt tot, de verplichtingen omtrent geheimhouding en eigendomsrechten (zie hiervoor de artikelen 1.6 en 1.11 van de Algemene Voorwaarden). Na beëindiging van de licentieovereenkomst of eindiging van de licentie zal Opdrachtgever de software inclusief alle eventuele (back-up) kopieën, vernietigen dan wel terugsturen aan TIE Kinetix en TIE Kinetix voorzien van een bevestiging van vernietiging indien van toepassing TIE Kinetix is wegens het eindigen van de licentie, nimmer tot restitutie van reeds ontvangen bedragen dan wel tot enige schadevergoeding gehouden. Zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden Het bepaalde in artikel 1.11 van de Algemene Voorwaarden is onverkort van toepassing op het gebruik door de licentienemer van de software. 3.2 Levering van de software TIE Kinetix zal de software aan Opdrachtgever conform de door TIE Kinetix vastgelegde specificaties en op het door TIE Kinetix te bepalen medium leveren Alle door TIE Kinetix genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de betreffende overeenkomst aan TIE Kinetix bekend zijn gemaakt. TIE Kinetix spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Leveringstermijnen worden derhalve niet beschouwd als een fatale termijn waarbinnen geleverd dient te worden. De overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn door TIE Kinetix behelst nimmer een tekortkoming van TIE Kinetix. 3.3 Garantie op de software De software wordt ter beschikking gesteld op as is basis, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken en zonder enige vorm van garantie op de software, impliciet of expliciet. TIE Kinetix geeft derhalve geen garanties dat de werking van de software ononderbroken of vrij van fouten of virussen zal werken, dat de functies of prestaties van de software zullen voldoen aan de eisen van de licentienemer, of dat de software geschikt is voor een bepaald doel of garanties met betrekking tot de bruikbaarheid van de software. Bovendien is TIE Kinetix niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door vertraging in de aflevering of het leveren van de software (zie hiervoor ook artikel van de Algemene Voorwaarden). 4. SERVICES 4.1 Software as a Service (SaaS) Het gebruik van de software van TIE Kinetix als een dienst is onderhevig aan het sluiten van een SaaS overeenkomst. De SaaS overeenkomst gaat in op het moment dat Opdrachtgever direct of indirect toegang heeft tot de dienst. Met betrekking tot het TIE Kinetix Integration Platform gaat de SaaS overeenkomst uiterlijk in op de eerste dag van de tweede maand na het ondertekenen van de SaaS overeenkomst door Opdrachtgever. De middels de SaaS overeenkomst door TIE Kinetix aan Opdrachtgever verleende gebruiksrechten, zijn niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Het gebruiksrecht en de toegang tot de dienst wordt ter beschikking gesteld op as is basis De SaaSvergoedingen zijn mede gebaseerd op het gebruiksrecht op de dienst, het onderhoud, de (geschatte) intensiviteit van het gebruik (bijvoorbeeld het aantal page views) alsmede het (geschatte) aantal front office gebruikers. De SaaSvergoedingen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd per kwartaal. Artikel van de Algemene Voorwaarden is hierbij van toepassing. Na het aflopen van het kwartaal volgt een eindafrekening van het daadwerkelijke gebruik van de dienst Het gebruiksrecht heeft een looptijd van zesendertig (36) maanden. Het gebruiksrecht wordt na de initiële duur telkens automatisch verlengd voor aansluitende perioden van twaalf (12) maanden (zie hiervoor tevens artikel van de Algemene Voorwaarden), tenzij de tussen TIE Kinetix en Opdrachtgever gesloten SaaS overeenkomst op basis van de betreffende overeenkomst of op grond van artikel van deze Algemene Voorwaarden wordt opgezegd of reeds is geëindigd, beëindigd of ontbonden Het gebruiksrecht omvat het recht de dienst te gebruiken. Het gebruiksrecht omvat tevens het recht op onderhoud op de software. Zie hiervoor artikel van de Algemene Voorwaarden. De beschikbare SaaS diensten zijn onder te verdelen in shared SaaS en dedicated SaaS. TIE Kinetix kan naar eigen inzicht wijzigingen in de inhoud of omvang van de shared SaaS aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal TIE Kinetix Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten. Algemene Voorwaarden TIE Kinetix 2015, pagina 8 van de 12

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules.

Algemene Voorwaarden. Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de desbetreffende specifieke module of modules. Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid Strawberry Leads Algemene Voorwaarden 1.1 De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Strawberry Leads. De Strawberry Leads Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MacHelp

Algemene voorwaarden van MacHelp Algemene voorwaarden van MacHelp ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MacHelp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN:

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Dynamx Beveiliging B.V., is gevestigd aan Waardsedijk Oost 10-3 (3417 XJ Montfoort) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30145402 0000, gedeponeerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICT~Office

Algemene Voorwaarden ICT~Office Algemene Voorwaarden ICT~Office 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT

Algemene voorwaarden van FENIT Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1 Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 1.2 1.3 1.4 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen. specimen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Grabowsky BV

Algemene Voorwaarden Grabowsky BV Algemene Voorwaarden Grabowsky BV Den Haag, oktober 2014 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 2 juni 2014. Grabowsky BV 2014-2016 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 1 Toepasselijkheid Grabowsky

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. uw betrouwbare ict partner. Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it.

ALGEMENE VOORWAARDEN. uw betrouwbare ict partner. Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it. uw betrouwbare ict partner ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 1.0, oktober 2011 Ursulaland 6 2591 GZ Den Haag T +31 (0)70 770 90 18 info@frits-it.nl www.frits-it.nl IBAN NL 48 RABO 0135 1651 99 BIC RABONL2U KvK

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT office voorwaarden

ICT office voorwaarden ICT office voorwaarden Module Algemeen ICT office voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV Modules: Algemeen 1. Licentie voor programmatuur 2. Ontwikkeling van programmatuur 3. Onderhoud van programmatuur 8. Opleidingen en trainingen

Nadere informatie

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden! Clausule 1 Algemeen! 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze clausule Algemeen van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GLOMIDCO

Algemene Voorwaarden GLOMIDCO Algemene Voorwaarden GLOMIDCO Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 2bMore 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Molenweg 23 7431 BG Diepenveen 06-47782459 info@arnekeuning.nl www.arnekeuning.nl Handelsregister 08138149 BTW nr. NL17.14.35.588.B01 Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Dit document

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015

Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 Algemene Voorwaarden LOGINSECURE 2015 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden Felloo Voorwaarden De Felloo Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51713209. Meer informatie vindt u op www.kvk.nl/algemenevoorwaarden Note Felloo is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556.

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden prodev b.v.

Algemene voorwaarden prodev b.v. Algemene voorwaarden prodev b.v. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier

Nadere informatie

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010

Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Algemene- en Leveringsvoorwaarden Refresh-it B.V. Versie 1.1 d.d. 15 oktober 2010 Dit zijn de Algemene- en Leveringsvoorwaarden van Refresh-it B.V., de eigenaar en exploitant van diverse websites en online

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JP DATABASE SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN JP DATABASE SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN JP DATABASE SOLUTIONS Versie 1.00 ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1.1 JPDS: JP Database Solutions gevestigd

Nadere informatie