CBS Prins Johan Friso. Schooljaarplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CBS Prins Johan Friso. Schooljaarplan"

Transcriptie

1 CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

2 Directeur Dhr. Johan Blank Adres Grettingalaan 43 Plaats Harlingen Telefoon Datum CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Borging... 5 Kwaliteitszorg Intergaal Kind Centrum... 6 Doorgaande ontwikkellijnen IKC Opbrengstgericht werken... 6 Kwaliteitszorg: Rapport... 6 Duurzame onderwijsverbetering: Zicht op ontwikkeling Onderwijs en identiteit... 9 Workshops... 9 Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs... 9 Taal... 9 Methode vervanging Taal... 9 Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Kunstzinnige Vorming Muziek in de basisschool ICT Visie en beleid t.a.v. gebruik ict Lezen Leesplezier CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

4 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan van ikc Prins Johan Friso. In dit plan worden de veranderingsonderwerpen beschreven voor het schooljaar Aan het eind van het schooljaar worden de veranderingsonderwerpen geëvalueerd in het schooljaarverslag. CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

5 Borging Implementeren: Groepsleerkrachten zijn in staat om inhoudelijke goede werkgesprekken met levelwerkers te voeren.er zijn afspraken over de beoordeling van het levelwerk gemaakt.voortgangsgesprekken met de betreffende leerlingen vinden op een vast tijdstip in de week plaats. november inhoud gesprekken levelwerk Implementeren: Rekenen Een goede invoering van de methode WIG 4 / Rekenrijk waarbij de resultaten op hetzelfde niveau blijven of verbeteren. oktober evalueren afspraken rekenbeleid tijdens bouwvergadering Rekenen CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

6 Kwaliteitszorg Intergaal Kind Centrum Doorgaande ontwikkellijnen IKC Implementeren Huidige situatie Cbs Prins Johan Friso is onderdeel van IKC Prins Johan Friso. Inhoudelijke is er de komende jaren nog een slag te maken. Doorgaande ontwikkellijnen: Uitgroeien tot een volwaardig IKC met aandacht voor een gezamenlijke visie, organisatie en de doorgaande lijn Voorschool - Basisschool. Komen tot een verdere samenwerking tussen Kinderdagverblijf, Voorschool, Basisschool, Naschoolse opvang en Jeugdteam. Er is een gezamenlijke pedagogische visie Er is en gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen Kinderdagverblijf, Voorschool en basisschool (groep 1 en 2) Er is een gezamenlijk instrument voor het volgen en monitoren van de ontwikkeling: Voorschool - Groep 1 / 2) sep - nov Verdieping / afstemming / keuze omtrent het volgen van Directie leerlingen in Voorschool en groep 1+2 oktober Studiemiddag team IKC olv bureau Tempre (31-10) Directie januari Studiemiddag team IKC (17-1) Directie april Studiemiddag team IKC (5-4) Directie Kwaliteitszorg 3.8 Opbrengstgericht werken Kwaliteitszorg: Rapport Verbeteren Het huidige rapport vraagt door vervanging van methoden in de afgelopen om een upgrade. Een actueel rapport dat aansluit bij ons huidig aanbod van onderwijs. Upgrade van het rapport Meetbare resultaten Een actueel rapport dat aansluit bij ons huidig aanbod van onderwijs. In te voeren in het schooljaar september Bespreken wijzigingen die direct noodzakelijk zijn (T 13-9) Directie november Bespreken inhoud nieuw rapport in bouwvergadering (T/B Bovenbouw 30/11) CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

7 februari Bespreken inhoud nieuw rapport in bouwvergadering (T/B 2/3) Bovenbouw mar - apr Uitwerken voorstellen nieuw rapport Bovenbouw mei Bespreken concept rapport tijdens team/bouwvergadering (TB 29/5) Directie Kwaliteitszorg 3.8 Opbrengstgericht werken Duurzame onderwijsverbetering: Zicht op ontwikkeling Implementeren Uit onvrede over de groepsplannen is halverwege schooljaar besloten om op een andere manier vorm te geven aan Handelingsgericht werken. Huidige situatie De groepsfoto en verschillende formats voor het vastleggen van de aangeboden leerstof zijn vastgesteld. Er zijn duidelijke criteria voor zorgleerlingen; Leraren hebben inzicht in de oorzaken van achterblijvende of juist bovengemiddelde resultaten; Leraren kunnen de ondersteuningsbehoeften van kinderen benoemen, op sociaal-emotioneel en cognitief gebied; Leraren kunnen leerlingen volgen en begeleiden uitgaande van ondersteuningsbehoeften; De volledige cyclus van HGW wordt doorlopen: waarnemen, begrijpen, plannen, evalueren enz. Monitoren gebruik 'groepsfoto' en wijze vastleggen leerstof in de groepsmap. Analyse methode gebonden toetsen Rekenen, Lezen en SPELLING aan de hand van teamafspraken. Koppeling hiervan aan de toetsen LVS. Schooldoelen voor toetsen LVS zijn vastgesteld. Meetbare resultaten Groepsfoto en notatie leerstof voldoet in alle groepen aan de vastgelegde afspraken. Analyse methode gebonden toetsen gekoppeld aan toetsen LVS zijn volgens afspraak opgenomen in het dagelijks handelen van de groepsleerkracht. september Inhoudelijke bespreking groepsfoto met groepsleerkracht. Intern Begeleider Aandachtpunt: groepsfoto is actueel en hoe vertaald de groepsleerkracht deze informatie naar zijn dagelijks aanbod in de groep. oktober Controle toepassing afspraken over notatie leerstof. Directie okt - dec Bespreken analyse methode gebonden toetsen door IB met Intern Begeleider groepsleekrachten. november Bespreken concept schooldoelen (T 8-11) Intern Begeleider jan - feb Bespreken analyse methode gebonden en analyse toetsen LVS door IB met groepsleerkrachten. Afronding concept format voor de uitwerking van de analyse. Intern Begeleider CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

8 februari Controle voor toepassing afspraken over notatie leerstof. Directie maart Vaststellen schooldoelen per leerjaar + vaststellen definitief Intern Begeleider format uitwerking analyses (T/B 2-3) mei Vastleggen schoolafspraken voor vertaling informatie groepsfoto + analyses toetsen naar dagelijks handelen groepsleerkrachten. (T 11-5) Intern Begeleider Kwaliteitszorg Verbeteren Verankeren van aanbod levelwerk. Consolideren en borgen van de voorziening excellentie. Aanbod levelwerk is een vast onderdeel binnen het lesprogramma van de groepen 2 t/m 8. Groepsleerkracht houdt wekelijks op een vast tijdstip voortgangsgesprekken met levelwerkers in de groep. heeft minimaal 3x per jaar overleg met de groepsleerkrachten omtrent voortgang en knelpunten. Meetbare resultaten Er is aanbod van levelwerk in de groepen 2 t/m 8 Groepsleerkracht houdt wekelijks voortgangsgesprekken 3x per jaar is er overleg tussen Coordinator en groepsleerkracht oktober Evaluatiegesprek CE en groepsleerkracht november Bespreken voortgang en knelpunten tijdens team/bouwvergadering (TB 30-11) november Overleg CE-Dir Directie januari Evaluatiegesprek CE en groepsleerkracht februari Overleg CE-Dir Directie maart Bespreken voortgang en knelpunten tijden team/bouwvergadering (TB 2-3) maart Evaluatiegesprek CE en groepsleerkracht april Overleg CE-Dir Directie mei Bespreken knelpunten en voortgang tijdens team/bouwvergadering (TB 29-5) CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

9 Onderwijs en identiteit Workshops Talentontwikkeling door uitdagend onderwijs Verbeteren De inhoud per workshops is kort beschreven. Koppeling aan meervoudige intelligentie. Financiële kosten zijn opgenomen in jaarplanning. Planning en opzet voor de schooljaren is vastgesteld. De inhoud per workshops is kort beschreven. Koppeling aan meervoudige intelligentie. Financiële kosten zijn opgenomen in jaarplanning. Planning en opzet voor de schooljaren is vastgesteld. september Beschrijving inhoud workshop + koppeling aan meervodige intelligentie + financiële onderbouwing (T 13-9) Workshops + T november Evalautie 1e periode (T/B 30-11) Workshops + T juli Inhoud en planning + financiële onderbouwing workshops voor de schooljaren (T 5-7) Workshops + T Onderwijs en identiteit Taal Methode vervanging Taal Implementeren In het schooljaar is de taalmethode aan vervanging toe. Verenigingsbreed is onderzocht welke methodes er voor taal op de markt zijn en welke kunnen aansluiten bij de wensen van de school. Huidige situatie Er wordt op dit moment gewerkt met de oude versie van Taal Actief. Deze methode is sterk verouderd en voldoet niet meer aan alle eisen. (o.a. referentie niveaus) Een taalmethode die voldoet aan de huidige eisen en waar leerkrachten goed mee kunnen werken. We starten in september met een nieuwe taalmethode. Meetbare resultaten In de groepen 4 t/m 8 wordt met de taal methode gewerkt. Resultaten van taal en spelling blijven goed of worden beter. De resultaten worden gevolgd. Haalbaarheidsfactoren Motivatie van het team. De motivatie van de leerlingen. CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

10 augustus Bespreken aanbod taal en spelling in combinatiegroepen (T31- Directie 8) september Start met Staal - 3e schoolweek - Directie oktober Eerste evaluatie moment taalmethode - ervaringen, vragen, knelpunten - ( B27-10) Bovenbouw okt - nov Collegiale bezoeken taallessen leerkrachten 4-8 Directie november Tweede evaluatie moment taal methode - ervaringen, vragen, knelpunten, organisatie, differentiatie - ( T/B 30-11) Bovenbouw januari Derde evaluatie moment taalmethode - ervaringen, vragen, knelpunten, werkwijze- (B12-1) Bovenbouw feb - mar Collegiale bezoeken taallessen leerkrachten 4-8 Directie maart Vierde evaluatie moment taalmethode (resultaten methodetoetsen vergelijken met LVS) (T/B2-3) Bovenbouw mei Evaluatie-ervaringen invoering taalmethode (T11-5) Directie mei Concept afspraken Staal bespreken/formuleren (T/B 29-5) Bovenbouw juni Bespreken definitieve afspraken Staal (B 21-6) Bovenbouw juli Besluitvorming gebruik en werkwijze Staal (T5-7) Directie Onderwijs en identiteit Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Verbeteren De Friesland Zorgverzekeraar, Sport Fryslân, de gemeente Harlingen en de openbare en christelijke scholen hebben het manifest om Sport op Basisscholen uit te voeren in de gemeente Harlingen ondertekend. Voor 3 jaar beschikt onze school over een vakleerkracht bewegingsonderwijs gedurende 1 dag in de week. Verhoging van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Het plezier en het verbeteren van de motoriek, waardoor kinderen beter en makkelijker bewegen staat voorop. Een doorgaande leerlijn bewegingsonderwijs van groep 1-8. Doorgaande leerlijn bewegingsonderwijs voor de groepen 3-8 is vastgesteld en wordt toegepast. Pilot maandelijks aanbod bewegingsonderwijs is de groepen 1 en 2 door vakdocent. Pilot aanbod motorische remedial teaching. september okt - dec Toelichting en presentatie doorgaande leerlijn bewegingsonderwijs door vakdocent. Vaststellen leerlijn. Uitleg opzet en aanbod bewegingsonderwis groep 1 /2 + aanbod motorische remedial teaching. (T 13-9) Deelname aan peiling bewegingsonderwijs. Praktische uitvoering door vakdocent. Directie Directie CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

11 januari Evaluatie ervaringen doorgaande leerlijn, aanbod groep1 en 2, aanbod motorische remedial teaching. (B 12-1) mar - mei Deelname gemeentelijke monitor bewegingsonderwijs. Uitvoering door vakdocent. mei Evaluatie + besluitvorming aanbod komend schooljaar. (T/B 29-5) Bovenbouw Directie Directie Onderwijs en identiteit Kunstzinnige Vorming Muziek in de basisschool Ontwikkelen Kwaliteitsimpuls muziek in de basisschool in samenwerking met gemeente Harlingen en Ritmyk. Aanvraag impuls muziekonderwijs is vorig schooljaar niet toegekend. Huidige situatie De nadruk ligt veelal op de cognitieve vakken. Muziekonderwijs is hierbij vaak een ondergeschoven kindje. In de groepen 3b/4a en 4b/5a is vorig schooljaar een start gemaakt met AMV lessen door een vakdocent muziek. Dit schooljaar is er opnieuw een aanbod Amv voor groep 4a. Doorgaande leerlijn muziek in de basisschool. De lessen worden regelmatig gegeven door een vakleerkracht. Vervolg aanbod muziek onderwijs in groep 4 door een vakdocent gedurende 20 lessen per jaar. Hernieuwde aanvraag impuls Muziekonderwijs. Meetbare resultaten Een leerlijn muziek voor groep vier is ontwikkeld Kwaliteitsverbetering is waarneembaar. Kinderen hebben kennisgemaakt met verschillende muziek instrumenten Groepsleerkracht ontvangt voldoende input voor tussenliggende lessen. Toekenning impuls Muziekonderwijs voor het schooljaar aug - jun Aanbod AMV muziek groep 4 door een vakdocent Directie okt - dec Aanmvraag Impuls Muziekonderwijs Directie november Tussenevaluatie vakdocent, groepsleerkracht en directeur Directie mar - apr Leerkracht en vakdocent muziek evalaueren beschreven Leerkracht leerlijn muziek groep 4 mei Presentatie leerlijn muziek in teamvergadering + evaluatie van de pilot - (T/B 29/5) Leerkracht CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

12 Onderwijs en identiteit ICT Visie en beleid t.a.v. gebruik ict Ontwikkelen De mogelijkheden van ICT binnen het onderwijs nemen enorm toe. Bij het realiseren van meer toegesneden passend en uitdagend onderwijs voor kinderen willen we veel meer gebruik maken van ICT mogelijkheden, specifiek het gebruik van tablets. Huidige situatie We maken gebruik van computers ter ondersteuning bij het leerproces. de mogelijkheden zijn beperkt doordat er niet voor ieder kind een computer aanwezig is. Er is visie ontwikkeld op de inzet van ict en tablets. Er is beleid ontwikkeld op de inzet van ict en tablets. Er wordt gebruik gemaakt van tablets in het onderwijs door leerkrachten en leerlingen Er is aanbod ontwikkeld om het onderwijs meer te personaliseren. Er is visie ontwikkeld op de inzet van ict en tablets. Er is beleid ontwikkeld op de inzet van ict en tablets. Er wordt gebruik gemaakt van tablets in het onderwijs door leerkrachten en leerlingen Er is aanbod ontwikkeld om het onderwijs meer te personaliseren. sep - nov Ontwikkelen visie (T 8-11) Directie nov - jan Nulmeting team ICT Directie jan - mar Schrijven beleidsplan ICT en traject invoering door expertgroep Directie (T/B 2-3) maart delen visie/ ervaringen met team. Maken afspraken. Directie mar - jun Verder ontwikkelen visie/ beleid en inhouden door Directie expertgroep juli Vaststellen visie en beleidsplan ICT (T 5-7) Directie Onderwijs en identiteit Lezen Leesplezier Verbeteren Als scholen van CBO hebben we besloten het lezen een impuls te geven door te participeren in het project "Bieb op School". We krijgen hiervoor een "subsidie". Er is een leerkracht opgeleid tot leescoordinator. Huidige situatie De kinderen lezen boeken gekozen uit de huidige en ieder jaar door acties aangevulde klassenbibliotheken. Er is enig zicht op wat de kinderen lezen en hoe hun leesplezier is. CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

13 85 % van de kinderen lezen met plezier. Er is overzicht van wat er veel gelezen wordt door de kinderen. Dit wordt gedaan m.b.v. de leesmonitor. Er zijn veel boeken waar vraag naar is. Het leesniveau gaat omhoog en de woordenschat wordt groter. De kinderen in alle groepen lezen minimaal 15 minuten per dag. De kinderen lenen de boeken uit de "bieb"op school m.b.v. de leesmonitor. Er is zicht op wat er en hoeveel er door de kinderen gelezen wordt. Meetbare resultaten Zicht op wat en hoeveel er door de kinderen gelezen wordt. De leesmotivatie neemt toe. Haalbaarheidsfactoren De aanwezigheid van een leescoordinator. De aanwezigheid van een bibliotheek coordinator. september Aanleveren leerlinggegevens voor de leesmonitor Directie september Uitleg werking leesmonitor Lezen sep - okt Update van het leesplan en uitvoering daarvan (T 8-11) Lezen sep - nov Nulmeting leesmotivatie en bespreken uitkomsten. (T 8-11) Lezen oktober Kinderboekenweek activiteiten Lezen oktober Overleg met bibliotheek medewerker Lezen november Overleg leescoordinator - directie Directie januari Evaluatie leesmonitor stand van zaken tot nu toe. Lezen januari Evaluatie leesplan (T 30-1) Lezen maart Overleg met bibliotheek medewerker Lezen apr - mei Effectmeting leesmotivatie en bespreken uitkomsten. Lezen apr - mei Overleg leescoordinator - directie Directie mei Evaluatie leesplan (T 11-5) Directie CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan

Schooljaarplan CBS Prins Johan Friso

Schooljaarplan CBS Prins Johan Friso Schooljaarplan 2015-2016 CBS Prins Johan Friso Directeur Dhr. Johan Blank Adres Grettingalaan 43 Plaats Harlingen Telefoon 0517-430583 Fax - E-Mail pjf@cbo-nwf.nl Website www.cbsprinsjohanfriso.nl Inhoud

Nadere informatie

Schooljaarverslag CBS Prins Johan Friso

Schooljaarverslag CBS Prins Johan Friso Schooljaarverslag 2014-2015 CBS Prins Johan Friso Directeur Dhr. Johan Blank Adres Grettingalaan 43 Plaats Harlingen Telefoon 0517-430583 Fax - E-Mail pjf@cbo-nwf.nl Website www.cbsprinsjohanfriso.nl Inhoud

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

De Schakel. Schooljaarplan

De Schakel. Schooljaarplan De Schakel Schooljaarplan 2017-2018 Directeur W. de Vries /C. Hertsenberg Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-Mail schakel@opo-ameland.nl Datum 6-9-2017 Inhoudsopgave Borging... 3

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Schooljaarplan PCBS De Skeakel

Schooljaarplan PCBS De Skeakel Schooljaarplan 2015-2016 PCBS De Skeakel Directeur Dhr. Sjoerd Sijbesma Adres Skoalstrjitte 14 Plaats Sexbierum Telefoon 0517-591050 E-Mail deskeakel@cbo-nwf.nl Website www.pcbsdeskeakel.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

Schooljaarplan Sint Gerardusschool

Schooljaarplan Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Borgingstrajecten 4 3 Verbetertrajecten

Nadere informatie

Schooljaarplan Didactisch handelen

Schooljaarplan Didactisch handelen Schooljaarplan 2014-2015 Schooljaarplan 2014 2015 Didactisch handelen Effectieve instructie Borgen van eerder gemaakte afspraken; bewaken van de doorgaande lijn Coaching door directie op team en individueel

Nadere informatie

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1

JAARDOELEN 2015 2019. Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 JAARDOELEN 2015 2019 Schoolplan De Hoeksteen jaardoelen 2015-2019 Pagina 1 HOOGBEGAAFDHEID 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Het bieden van passend onderwijs middels een doorgaande leerlijn voor

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 De Schakel

Schooljaarplan 2015-2016 De Schakel Directie B. Kamsma (algemeen directeur, ad interim) /C. Hertsenberg (locatiecoördinator) Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-mail schakel@opo-ameland.nl Website www.deschakel-ameland.nl

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P

Feb. Maart 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P D S A P D S A 8. P D S A 9. P D S A P D S A P D S A P Jaarplan voor schooljaar Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1. P D S A 2. P D S A P D S A 3. P D S A P D S A 4. P D S A P D S A 5. P D S A P D S A P D 6. P D S A P D S A 7. P

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

CBS De Schalmei. Schooljaarplan

CBS De Schalmei. Schooljaarplan CBS De Schalmei Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Mevr. Dorien Zijlstra-Reitsma Adres Johan Roordastrjitte 41 Plaats Tzummarum Telefoon 0518-481774 E-Mail deschalmei@cbo-nwf.nl Datum 29-9-2016 CBS De

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan

o.b.s. De Wieden Schooljaarplan o.b.s. De Wieden Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Beulakerwiede 4 Plaats Zwolle Telefoon 038-4542762 E-Mail i.jousma@ooz.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs... 4

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht

Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht Ontwikkelagenda en scholingsplan OBS De Eendracht 2017-2018 Het schooljaar 2017-2018 zetten we met het team in op de doorontwikkeling van onderwerpen, die we de afgelopen jaren specifiek onder de aandacht

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RKBS De Banier. Schooljaarplan

RKBS De Banier. Schooljaarplan RKBS De Banier Schooljaarplan 2017-2018 Directeur Mw. M. Wielage Adres De Blokken 16 Plaats Zwartemeer Telefoon 0591 313193 E-Mail monique.wielage@primenius.nl Datum 3-7-2017 RKBS De Banier Schooljaarplan

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan

Onderwijskundig jaarplan Onderwijskundig jaarplan Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel.: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Jaar 2016-2017 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2016 Inleiding In ons

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie 1 Datum Augustus Adres t Witzand 22. Telefoon Planning Schooljaarplan Planperiode 2015-2019 Versie 1 Datum Augustus 2015 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode OBS Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Verbeterplan cbs De Höchte. Plan van aanpak Begrijpend Lezen. Met de Höchte op de hoogte! Alteveer, augustus 2015

Verbeterplan cbs De Höchte. Plan van aanpak Begrijpend Lezen. Met de Höchte op de hoogte! Alteveer, augustus 2015 Verbeterplan cbs De Höchte Plan van aanpak Begrijpend Lezen Met de Höchte op de hoogte! Alteveer, augustus 2015 Miriam Stuut (dir.) Nineke Kupers (IB) Janneke Smit (IB) Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Uitvoeringsplan obs De Ster

Uitvoeringsplan obs De Ster Uitvoeringsplan - obs De Ster Inleiding In dit uitvoeringsplan voor het schooljaar - wordt beschreven op welke manier het team van De Ster het beleid zoals beschreven in het Meerjaren Beleidsplan -2015

Nadere informatie

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

In het Jaarplan wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Jaarplan 2014-2015 Inleiding In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm waarbij

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER

Jaarplan voor het schooljaar OBS HERMAN GORTER Jaarplan voor het schooljaar 2013-2014 OBS HERMAN GORTER 0. VOORWOORD In het Meerjaren Schoolplan beschrijven we de planning van doelen en activiteiten over een periode van 4 jaar. Het plan biedt ons als

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016

Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Schooljaarplan St Vitus 2015-2016 Domein Onderwijs Doelstelling: In het schooljaar 2017-2018 krijgen alle leerlingen op onze school binnen het onderwijsaanbod, eigentijds, passend onderwijs ondersteund

Nadere informatie

Kristalla. Schooljaarplan

Kristalla. Schooljaarplan Kristalla Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Dhr. A. Otten Adres Laan van het Kinholt 576 Plaats Emmen E-Mail alex.otten@primenius.nl Datum 8-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Borging... 4 Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Feb. Maart. 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk) Jaarplan - Aug Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Maart April Mei Juni Juli 1 Optimaliseren Passend Onderwijs 2 Differentiatie door instructie en toetsen op niveau (convergent waar nodig, divergent waar mogelijk)

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna

JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V. 5342 AJ Oss Vianenstraat 106 Telefoon: (0412)622217 henk.vdven@nhj-oss.nl http://www.nhj-v.nl JAARPLAN Nutsschool Hertogin Johanna Locatie V 2013-2014 2013-2014 Opbrengstgericht

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs

Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Opbrengstgericht werken in het Voortgezet onderwijs Wat is opbrengstgericht werken? Opbrengstgericht werken is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van leerlingen.

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2016 2017 Naam school Adres Postcode o.d.b.s. Theo Thijssen HB Hulsmanstraat k8b 9663 TP Telefoon 0597 646004 Brinnummer E-mail 10BG obstheothijssen@hotmail.com Website Directeur Bevoegd

Nadere informatie

Telefoon: Fax:

Telefoon: Fax: Rekenverbeterplan 2011-2012 Huidige positie Dit schooljaar, 2011-2012 starten we met een nieuwe rekenmethode, de nieuwe versie van Wereld in getallen. De opgedane kennis van OEKT wordt dit schooljaar verder

Nadere informatie

Schoolontwikkelingsplan

Schoolontwikkelingsplan Schoolontwikkelingsplan Schooljaar 2014-2015 Natuurlijk Leren Hoofdpunten: Tabletonderwijs met Snappet voor rekenen en spelling Kanjertraining schoolbreed inzetten Handelingsgericht werken in het kader

Nadere informatie

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR

Jaarplan. Openbare basisschool voor Daltononderwijs. Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR Jaarplan Openbare basisschool voor Daltononderwijs Ambities en speerpunten SCHOOLJAAR 2016-2017 Speerpunten PDCA -> ACT PLAN DO (wie) DO (wat) DO (wanneer) CHECK excellentie Beleid opstellen en gebruik

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Schooljaarverslag De Schakel

Schooljaarverslag De Schakel Directie B. Kamsma (algemeen directeur, ad interim) /C. Hertsenberg (locatiecoördinator) Adres Schoolstraat 5 Plaats Hollum Telefoon 0519-554361 E-mail schakel@opo-ameland.nl Website www.deschakel-ameland.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 07 Naam school Obs Drieborg Adres G. Topelenstraat 9 Postcode 9688RN Drieborg Telefoon 0597-5477 Brinnummer E-mail Website 08DD obsdrieborg@sooog.nl www.obsdrieborg.nl Directeur

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Naam school Sint Gerardusschool Adres Splitting 145 Postcode 7826 CT Emmen Telefoon 0591-622465 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd gezag 03RY gerardusschool@skod.nl

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

OBS De Sterrenboom. Schooljaarplan

OBS De Sterrenboom. Schooljaarplan OBS De Sterrenboom Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Mevr. M. Groot Adres Bilwijkerweg 6B Plaats Stolwijk Telefoon 0182-351708 E-Mail directie.sterrenboom@onderwijsprimair.nl Datum 10-10-2016 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND

PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND PCBS De Rank KOFFIEOCHTEND Woensdag 7 september 2016 Programma 08:30 uur Presentatie jaarplan Petra en Pauline 09:15 uur Presentatie gedragsprotocol Sabine Basis voor jaarplan Uitslagen quickscan Uitslagen

Nadere informatie

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september

Jaarplan Drachten. Datum: 20 september Jaarplan 2016-2017 SBO It Heechhôf Drachten Datum: 20 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam SBO It Heechhôf Datum Inleiding Streefbeelden 1. In 2019 heeft de school (in samenwerking

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Bolderik Hank Datum: 14 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Bolderik Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag en vooruitblik

Jaarverslag en vooruitblik Jaarverslag en vooruitblik 1. Onderwijs Jaarverslag schooljaar 2009-2010 BAS Coöperatief leren: Tijdens een aantal studiemiddagen heeft het team met externe begeleiding zich verdiept in verschillende coöperatieve

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Kolegio Papa Cornes RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Kolegio Papa Cornes Plaats : Bonaire BRIN-nummer : 30GL Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 5 december

Nadere informatie

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie )

Jaarplan De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie ) Jaarplan 2013- De Hazelmuis Stolwijk (met evaluatie 140603) U leest nu het jaarplan 2013- van Basisschool de Hazelmuis te Stolwijk. Boven alle plannen voor dit schooljaar staat altijd onze missie. Vanuit

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN

Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN Schooljaarplan 2016-2017 De Rank 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Het schooljaarplan is uitgewerkt in ACTIEPLANNEN Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schooljaar

Schooljaar Schooljaar 2011-2012 Naam school OBS Theo Thijssen Brinnummer 20 FG Adres Mulderskamp 164 7205 BZ Zutphen Telefoon 0575-512230 E-mail theothijssenzutphen@archipelprimair.nl Website www.theothijssen-zutphen.nl

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep.

Vraag basisschool. Inhoud. Wat betekent dit voor het team. Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. BASIC Vraag basisschool Wij willen muzikale vorming geven in elke groep. Inhoud Muzikale vorming in alle groepen op basis van eigen materiaal van de school aangevuld met materiaal uit het Muziekbord. Op

Nadere informatie

Mgr.Bekkersschool. Schooljaarplan

Mgr.Bekkersschool. Schooljaarplan Mgr.Bekkersschool Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Mw. A. Alers Adres Prins Bernhardlaan 87 Plaats Veendam Telefoon 0598-615375 E-Mail ans.alers@primenius.nl Datum 25-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

PVA Samenwerkingsschool SBS. Oudega

PVA Samenwerkingsschool SBS. Oudega PVA Samenwerkingsschool SBS. Oudega Plan van aanpak 2 e t/m 4 e fase om te komen tot een samenwerkingsschool in Oudega (Sm,) 3 maart 2015 1 Inleiding Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn wij gestart met het

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken

Jaarplan 2013-2014. Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling. Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Beleidsterrein: Verbeterdoelen: Consequenties: 1 Leerstofaanbod Afspraken bewegingsonderwijs Femke Marvin Oriëntatie nieuwe methode taal en spelling Aanschaf materialen voor zelfstandig werken Oriëntatie

Nadere informatie