Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand"

Transcriptie

1 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1

2 2

3 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3

4 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Den Haag, juni 2010 Tekst: NPCF en ARGO Rijksuniversiteit Groningen Samenstelling Dit is een uitgave van Nictiz in samenwerking met de NPCF, ActiZ, GGZ Nederland, V&VN en VGN. Nictiz Postbus CC Den Haag Oude Middenweg AC Den Haag T F E I Niets van deze uitgave mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd, opgenomen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toezegging van de uitgever en zonder bronvermelding. 4

5 Inhoud 1 Managementsamenvatting 6 2 Eindrapportage ARGO Rijksuniversiteit Groningen Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 8 5

6 1. Management Samenvatting Eindrapportage Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand In januari 2009 is het project Zorg op Afstand gestart. Dit project wordt door Nictiz gecoördineerd en in samenwerking met de NPCF, ActiZ, VGN, GGZ Nederland en V&VN uitgevoerd. Het project loopt tot juli Het project Zorg op Afstand betreft een vooronderzoek, waarin de bestaande situatie van zorg op afstand wordt geïnventariseerd en de behoeften van het veld in kaart worden gebracht. De uitkomsten zijn input voor vervolgactiviteiten van Nictiz en haar samenwerkingspartners. De NPCF voert het deelproject Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand uit. Het betreft een inventarisatie van gebruikerswensen en -criteria van zorgconsumenten met betrekking tot beeldschermzorg ofwel screen-to-screen zorg. De hiervoor genoemde organisaties, vertegenwoordigd in de Project Advies Commissie (PAC) Zorg op Afstand, hebben de totstandkoming van dit rapport begeleid. ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV is door de NPCF gevraagd door middel van een ontwikkelingstraject een meetinstrument om klantervaringen voor zorg op afstand te ontwikkelen. Aan de hand van deze gebruikerswensen en -criteria is een instrument voor zorg op afstand ontwikkeld waarmee de klantervaringen met screen-to-screen zorg kunnen worden gemeten. In het vervolg van het project kan dit instrument bij verschillende praktijken van screen-to-screen zorg worden ingezet om te meten of de zorg aansluit op de behoeften van de patiënt. In 2009 is een aantal producten gerealiseerd: - Er zijn kwaliteitscriteria voor beeldschermzorg vanuit het cliëntperspectief ontwikkeld; - De vragenlijst meten van klantervaringen met beeldschermzorg is ontwikkeld; Vervolgens is er een pilot uitgevoerd in de periode januari 2010 mei 2010 bij ZuidZorg. In deze pilot is het kwaliteitsmeetinstrument toegepast. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen door ARGO Rijksuniversiteit Groningen De conclusie van ARGO is dat met dit project een basis is gelegd voor het meetinstrument klantervaringen zorg op afstand. In de praktijk blijkt dat veel aanbieders nog in een beginstadium zitten met de invoering van zorg op afstand en nog niet beschikken over klantervaringen. Dit is een belangrijke reden geweest dat het niet mogelijk was in 2009 om de methodiek bij verschillende aanbieders en met diverse vormen van zorg op afstand uit te proberen. De ervaringen die zijn opgedaan bij ZuidZorg zijn zo positief dat ARGO van mening is dat deze basis verdere verspreiding verdient. Door andere aanbieders van beeldschermzorg kan de methode meteen worden toegepast. Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in de pilot bij Zuidzorg trekt ARGO Rijksuniversiteit Groningen de volgende conclusies en aanbevelingen met betrekking tot het meetinstrument klantervaringen zorg op afstand: 6

7 - De ontwikkelde methodiek levert een bijdrage aan kwaliteitsverbetering vanuit cliëntperspectief van beeldschermzorg. - Onderdelen van het kwaliteitsverbetertraject moeten verder ontwikkeld worden. Dit betreft met name de vragenlijst om ervaringen van cliënten te meten. Het geringe aantal respondenten maakt een betrouwbare statistische evaluatie moeilijk, zo niet onmogelijk. - De inbreng van mantelzorgers in het cliëntenpanel was opmerkelijk en belangrijk. Het verdient aanbeveling gerichter aandacht te besteden aan de werving van mantelzorgers voor deelname aan het panel. - Als uitgangspunt in de ontwikkeling is geformuleerd dat de werkwijze aansluit op de NPCF-methode ACB (Apotheken door Cliënten Bekeken). De onderdelen kwantitatieve meting (vragenlijst), workshop Van meten naar verbeteren, cliëntenpanel en evaluatie zijn nauw verbonden aan deze inmiddels bij ruim 1000 apotheken uitgevoerde methodiek. De werkwijze is ook bij Zuidzorg als zeer prettig en waardevol ervaren. De werkwijze biedt concrete handvatten om de zorg te verbeteren op basis van ervaringen van cliënten. - Het verdient aanbeveling te onderzoeken of het kwaliteitsverbetertraject kan worden opgenomen in de ActiZ Toolkit Zorg op Afstand. Wordt vervolgd De NPCF zal deze aanbevelingen oppakken. In de tweede helft van 2010 gaat de NPCF onderzoeken of aanbieders van beeldschermzorg geïnteresseerd zijn in het gebruik van het meetinstrument. Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn het instrument door te ontwikkelen. Doorontwikkeling kan betrekking hebben op andere toepassingen, zoals telebewaking en monitoring. Ook kan gekeken worden naar toepassing in andere sectoren van de gezondheidszorg zoals de GGZ of de gehandicaptenzorg. Een belangrijk aandachtspunt voor vervolgtrajecten is het betrekken van de mantelzorger bij het kwaliteitsverbetertraject. 7

8 2. Eindrapportage ARGO Rijksuniversiteit Groningen Eindrapportage Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Drs. B.P. te Velde Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer Mei 2010 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV 8

9 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING Achtergrond Plan van Aanpak Uitvoering van het project: reikwijdte Zorg op afstand bij Zuidzorg: Viedome Leeswijzer HOOFDSTUK 2.UITVOERING MEETINSTRUMENT ZORG OP AFSTAND BIJ ZUIDZORG Inleiding Opstellen van kwaliteitscriteria Ontwikkeling van de vragenlijst Pilot HOOFDSTUK 3. STATISTISCHE EVALUATIE VRAGENLIJST CLIËNTEN Inleiding Antwoordcategorieën Analyse op itemniveau Analyse op schaalniveau Schaal Bedieningsgemak van het systeem Schaal Betrouwbaarheid van het systeem Schaal Bejegening contact met de zorgcentrale Schaal Deskundigheid Schaal Privacy, op gemak Schaal Inspraak Schaal Samenwerking Conclusie HOOFDSTUK 4. EVALUATIE DOOR BETROKKENEN ZUIDZORG Inleiding De projectgroep De vragenlijst en meting onder gebruikers De rapportage De workshop Van meten naar verbeteren Cliëntenpanel Afsluitende bijeenkomst HOOFDSTUK 5. EVALUATIE EN CONCLUSIE Evaluatie Conclusies Bijlage 1: Literatuur zorg op afstand Bijlage 2. Kwaliteitscriteria beeldschermzorg Bijlage 3. Vragenlijst Viedome Bijlage 4. Workshopmateriaal Bijlage 5: Rapport van ARGO voor Zuidzorg: Uitkomsten van onderzoek onder cliënten van Zuidzorg die gebruik maken van zorg op afstand

10 HOOFDSTUK 1. INLEIDING 1.1 Achtergrond ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV is door de NPCF gevraagd door middel van een ontwikkelingstraject een meetinstrument om klantervaringen voor zorg op afstand te ontwikkelen. Het doel van het ontwikkelingsproject was een de ontwikkeling van een meetinstrument dat kan leiden tot kwaliteitsverbetering van zorg op afstand vanuit cliëntenperspectief. Het resultaat moest voldoen aan de volgende uitgangspunten: combinatie van cliëntenonderzoek gekoppeld aan een aanpak om met zorgaanbieders gestructureerd tot kwaliteitsverbetering te komen; combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden; werkbaar en betaalbaar voor de zorgaanbieders; perspectief op structurele verankering; betrokkenheid van cliëntenraad / - organisatie bij de uitvoering van het kwaliteitstraject; de werkwijze sluit aan op de NPCF-methode Apotheken door Cliënten Bekeken. 1.2 Plan van Aanpak In het plan van aanpak voor de ontwikkeling van een methode voor kwaliteitstoetsing en verbetering was voorzien in een gefaseerde aanpak. Uitgewerkt aantal stappen: Voorfase opstellen van kwaliteitscriteria; ontwikkeling van vragenlijsten. Testfase: testen van de gehele methodiek in 4 pilots bij zorgaanbieders van zorg op afstand. In elke pilot wordt een projectteam (onderzoekers ARGO, betrokken disciplines zorgaanbieders, projectleiding) geformeerd dat het kwaliteitsverbetertraject binnen de organisatie uitvoert, bestaande uit: kwantitatief vragenlijstonderzoek naar ervaringen van cliënten met zorg op afstand; rapportage kwantitatief onderzoek; workshop van meten naar verbeteren met verschillende disciplines betrokken bij zorg op afstand (de projectgroep); cliëntenpanel met gebruikers van zorg op afstand. Doel is verdieping van de kwantitatieve onderzoeksuitkomsten en verbetersuggesties vanuit cliëntperspectief; evaluatiebijeenkomst met de projectgroep: leidt de uitvoering van de methodiek tot kwaliteitsverbetering, op welk wijze kan het geïmplementeerd worden? 1.3 Uitvoering van het project: reikwijdte De voortgang van het project is door een aantal factoren belemmerd. De oorspronkelijke planning en doelstellingen zijn daardoor niet gehaald. In twee voortgangsverslagen (mei 2009 en september 2009) en de Tussenrapportage (november 2009) is daarvan verslag gedaan. In deze rapportage wordt verslag gedaan van het deel van het project dat wel is uitgevoerd. Het betreft de pilot die is uitgevoerd bij zorgaanbieder Zuidzorg te Veldhoven. Zuidzorg biedt screen-to-screen zorg (zie 10

11 verder 1.4), de reikwijdte van dit rapport is daarmee beperkt tot zorg op afstand die bestaat uit beeldschermzorg of screen-to-screen zorg bij één zorgaanbieder. 1.4 Zorg op afstand bij Zuidzorg: Viedome ZuidZorg is binnen ZuidOost-Brabant een toonaangevende partij op de thuiszorgmarkt. ZuidZorg heeft in afgelopen jaren Viedome ontwikkeld als een innovatief woon- en zorgconcept dat ouderen in de gelegenheid stelt om zelfstandig thuis te blijven wonen door, op afstand, zorg aan huis te leveren. Tot op het moment van het onderzoek werd de beeldschermzorg bij Zuidzorg aangeboden onder de naam Viedome. Inmiddels zijn er circa 1000 gebruikers aangesloten op Viedome, waarvan het ca. 200 AWBZ-geïndiceerde cliënten van Zuidzorg betreft. De beeldschermzorg wordt op drie manieren geleverd: via een speciaal aanraakscherm (de thuispost), via de televisie en een daarbij geplaatste webcam of via de computer, met een daarbij geplaatste webcam. Voor meer informatie wordt verwezen naar de website van Zuidzorg. 1.5 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt opzet en uitvoering van het project bij Zuidzorg beschreven. In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de statistische evaluatie van de ontwikkelde vragenlijst. In hoofdstuk 4 komt de inhoudelijke evaluatie met de direct betrokkenen bij Zuidzorg aan de orde. In hoofdstuk 5 worden puntsgewijs conclusies getrokken. 11

12 HOOFDSTUK 2. ZUIDZORG UITVOERING MEETINSTRUMENT ZORG OP AFSTAND BIJ 2.1 Inleiding Bij Zuidzorg zijn alle stappen uitgevoerd zoals die waren beoogd in het projectplan. opstellen van kwaliteitscriteria; ontwikkeling van een vragenlijst. Vervolgens is de verbetermethodiek in de vorm van een pilot uitgetest. Deze stappen zullen kort worden toegelicht in de volgende paragrafen. 2.2 Opstellen van kwaliteitscriteria Op grond van de literatuur (bijlage 1) en van gesprekken met cliënten van Zuidzorg zijn kwaliteitscriteria vanuit cliëntperspectief opgesteld met betrekking tot beeldschermzorg. Beeldschermzorg is een specifieke vorm van zorg op afstand. Het is de vorm van zorg op afstand die wordt geleverd door Zuidzorg onder de naam Viedome. De communicatie vindt plaats via een speciaal touch-screen (de thuispost) of via de TV of PC van de cliënt. AWBZ cliënten hebben een indicatie voor beeldschermzorg, bijvoorbeeld begeleiding bij medicijngebruik. De kwaliteitscriteria zijn opgenomen in bijlage 2. Deze zijn uitgebreid beschreven in de Tussenrapportage ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand (december 2009). 2.3 Ontwikkeling van de vragenlijst In de volgende stap zijn de criteria vertaald in meetbare items. De resultante is een groslijst van vragen (zie Tussenrapportage, december 2009). Om te komen tot een vragenlijst van circa 40 items, die aansluit op de specifieke situatie bij Zuidzorg is in een werkbijeenkomst met medewerkers van Viedome tot een prioritering van de vragen gekomen. De vragenlijst is opgenomen in bijlage Pilot De pilot is in de periode januari 2010 mei 2010 uitgevoerd. Voor de pilot- kwaliteitstraject is een Zuidzorg-projectgroep gevormd, bestaande uit medewerkers betrokken bij Viedome: 3 aandachtsfunctionarissen Zorg op Afstand, 1 zorgcentrale medewerker, 1 medewerker bedrijfsbureau en 1 Viedome verpleegkundige en de projectmanager. De pilot heeft de naam Viedome door de ogen van cliënten gekregen. Stap 1. Meten van klantervaringen De basis van het kwaliteitsverbetertraject ligt in het meten van de ervaringen van gebruikers van Viedome. De vragenlijsten zijn in januari/februari 2010 verspreid door de aandachtsfunctionarissen Viedome en thuiszorgmedewerkers van Zuidzorg onder alle AWBZ-cliënten van Viedome in het werkgebied van Zuidzorg. Om praktische redenen is gebruik gemaakt van een schriftelijke lijst die met een begeleidende brief en portvrije antwoordenveloppe aan de cliënten is uitgedeeld. Men heeft gekozen voor het persoonlijk overhandigen van de vragenlijsten om de respons positief te beïnvloeden. Van de uitkomsten is een rapport gemaakt, dat ter beschikking is gesteld aan Zuidzorg. 12

13 Stap 2. Workshop Van meten naar verbeteren Het doel van de workshop Van meten naar verbeteren is om de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek om te zetten in concrete, realistische verbeteracties. Een vertaalslag die in praktijk vaak moeilijk te maken blijkt. De multi-disciplinaire projectgroep heeft deelgenomen aan de workshop. In de workshop met de projectgroep is eerst aandacht besteed aan het begrip cliëntperspectief. Vervolgens is de rapportage besproken en is gekeken welke punten als verbeterpunt kunnen worden benoemd. Hiervoor is als hulpmiddel de Prioriteitenmatrix uitgelegd en toegepast. Vervolgens zijn door middel van mind-mapping (of: de woordspin) een aantal punten ontleed om concrete handvatten te geven voor verbetering. Deze acties worden SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic en Time-related) geformuleerd zodat ze vertaald kunnen worden in een concreet verbeterplan. De gebruikte materialen zijn opgenomen in bijlage 4. De workshop heeft plaatsgevonden op 25 maart Als afsluiting kregen de deelnemers de opdracht een actiepunt in een projectplan uit te werken. Stap 3. Kwalitatieve verdieping: cliëntenpanel Aan het eind van de vragenlijst voor de cliënten (stap 1) is gevraagd of zij willen meedenken in het verbetertraject. Circa 20 mensen hadden zich hiervoor opgegeven, 12 wilden of konden na telefonische benadering daadwerkelijk deelnemen aan het cliëntenpanel. Doel was het verdiepen van de uitkomsten van het vragenlijstonderzoek en het onderzoeken van mogelijke verbeteringen. Ook kon de projectgroep (of een delegatie hiervan) aan het panel vragen bepaalde zaken uit het onderzoek nader toe te lichten, maar kan ook voorgenomen verbeteracties voorleggen. Het panel is geleid door de onderzoeker van ARGO. Het panel is gehouden op 25 maart Stap 4. Eindbijeenkomst - evaluatie De afsluitende bijeenkomst met de projectgroep, op 29 april 2010 bestond uit twee delen: - presentatie van de ontwikkelde verbeterplannen; - in deel 2 is het traject geëvalueerd: levert de vragenlijst zaken op waarmee men wat kan, zijn er concrete verbeteracties geformuleerd, wat zijn de effecten tot nu toe, en naar de toekomst: helpt dit traject de kwaliteit van de zorgverlening middels Viedome te borgen en te verbeteren. Deze evaluatie is aan de hand van de volgende punten gevoerd: - oordeel vragenlijst: inhoud, manier van verspreiden - oordeel workshop: inhoud, werkvormen - oordeel cliëntenpanel: inhoud, opbrengst - oordeel systematiek als geheel: hulpmiddel voor kwaliteitsverbetering? 13

14 HOOFDSTUK 3. STATISTISCHE EVALUATIE VRAGENLIJST CLIËNTEN 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt specifiek ingegaan op een onderdeel van het meetinstrument, namelijk de statistische evaluatie van de vragenlijst waarmee de ervaringen van cliënten met beeldschermzorg in kaart wordt gebracht. In januari 2010 is de schriftelijke vragenlijst verspreid onder ca. 150 geïndiceerde cliënten van Zuidzorg die aangesloten zijn op Viedome. Er zijn 78 vragenlijsten geheel of gedeeltelijk ingevuld. Enige achtergrondgegevens van de respondenten zijn opgenomen in tabel 1. Tabel 1. Achtergrondgegevens respondenten Viedome n valid% Geslacht Man 20 26,0 Vrouw 57 74,0 Missing 1 totaal ,0 Leeftijdscategorie jonger dan , , , ,7 90 jaar of ouder 7 9,3 Missing 3 totaal ,0 Het aantal ingevulde vragenlijsten stelt beperkingen aan de mogelijkheden van statistische analyse, slechts verkennende analyses konden worden uitgevoerd. 3.2 Antwoordcategorieën In de vragenlijst voor cliënten is gekozen voor de volgende antwoordmogelijkheden: Ja! ja kan beter kan veel beter. Deze categorieën worden ook gebruikt in ACB (Apotheken door Cliënten Bekeken, kwaliteitsverbetertraject voor apotheken van de NPCF). Pluspunt van deze categorieën is dat ze direct inzicht geven in verbeterpunten vanuit oogpunt van de cliënt. Op sommige vragen bleken deze categorieën niet helemaal te passen: - vragen waarin om een evaluatie van de medewerkers wordt gevraagd, bijvoorbeeld: behandelen de medewerkers van de zorgcentrale u beleefd. De mogelijkheid om aan te geven dat dat bij de één wel het geval is en bij de ander niet is er niet. Meestal of min of meer of soms bieden die mogelijkheid wel; - negatief gestelde vragen, bijvoorbeeld: is de beeldschermzorg een inbreuk op uw privacy. Het is moeilijk om een antwoord te kiezen als je vindt dat dat helemaal niet het geval is. Omdat het onwenselijk is met veel verschillende antwoordcategorieën te werken binnen 1 vragenlijst verdient het aanbeveling in een volgend onderzoek in de vragenlijst te werken met de antwoordcategorieën die gehanteerd worden in de CQ-Index voor de verpleging, verzorging en thuiszorg (altijd-meestal-soms-nooit). Op grond van de ervaringen met die antwoordcategorieën kan dan een definitief besluit worden genomen over de beste antwoordcategorieën. 14

15 3.3 Analyse op itemniveau In deze paragraaf kijken we naar de afzonderlijke items: zijn er items die er uit springen om dat er weinig geldige antwoorden zijn, omdat alle respondenten hetzelfde antwoord geven (geringe spreiding). Deze items moeten nader bekeken worden: zijn er inhoudelijke redenen om de vraag te handhaven of kunnen ze verwijderd worden? In tabel 2 is per vraag de antwoordverdeling weergegeven en het aantal geldige antwoorden. Tabel 2: frequentieverdeling geldige antwoordmogelijkheden en totaal aantal geldige antwoorden per vraag, absolute aantallen. JA! Ja Kan beter Kan veel beter totaal Krijgt u via de thuispost/tv makkelijk contact met de zorgcentrale? Vindt u de bediening van de thuispost/tv eenvoudig? Is de thuispost/camera op de TV op een voor u geschikte plek geplaatst? Worden storingen snel verholpen? Kunt u de medewerker van de zorgcentrale duidelijk in beeld zien? Kunt u de medewerker van de zorgcentrale goed verstaan? Lukt het u altijd contact te krijgen met de zorgcentrale? Hebt u vertrouwen in Viedome (het systeem)? Weet u bij wie u terecht kunt met uw vragen, problemen en eventuele klachten over Viedome? Is de schriftelijke informatie over de werking van de thuispost/ Viedome via de TV duidelijk? Vond u de instructie over de werking van het systeem, bij u thuis, bij de plaatsing, duidelijk? Behandelen de medewerkers van de zorgcentrale u beleefd? Verlopen de gesprekken via het scherm prettig? Geven de medewerkers van de zorgcentrale goed antwoord op uw vragen? Vertrouwt u de medewerkers van de zorgcentrale? Hebben de medewerkers van de zorgcentrale voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? Voelt u zich in uw waarde gelaten tijdens het contact met de medewerker van de zorgcentrale? Zijn de medewerkers van de zorgcentrale deskundig? Houden de medewerkers van de zorgcentrale voldoende rekening met wat u zelf wel en niet kunt? Geven de medewerkers van de zorgcentrale u goede adviezen? Letten de medewerkers van de zorgcentrale op veranderingen in uw gezondheid? Nemen de medewerkers van de zorgcentrale uw gezondheidsklachten serieus? Ervaart u dat de medewerkers van de zorgcentrale vertrouwelijk omgaan met uw privégegevens en privacy? Is Viedome voor u een inbreuk op uw dagelijks leven? (uw dagritme, uw activiteiten bijvoorbeeld) Voelt u zich op uw gemak tijdens het beeldcontact met de medewerker van de zorgcentrale? Kunt u meebeslissen over op welke momenten u contact heeft via het beeldscherm (Viedome)? Heeft u altijd op de afgesproken momenten contact? Wordt u van tijd tot tijd gevraagd of Viedome nog naar wens is? Stemmen de thuiszorgmedewerkers van Zuidzorg (die bij u thuis komen) hun hulp af op de hulp die u krijgt via het beeldscherm (Viedome)? Krijgt u wel eens tegenstrijdige adviezen van de thuiszorgmedewerkers en de medewerkers van de zorgcentrale? Hebben de medewerkers van de zorgcentrale aandacht voor de mensen in uw naaste omgeving?

16 De vragen in tabel 3 hebben andere antwoordmogelijkheden. Deze vragen hebben een meer evaluatief karakter en beogen in kaart te brengen of de beeldschermzorg bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de cliënt. Het gaat om uitspraken: Door Viedome. Tabel 3: Door Viedome Helemaal mee eens Mee eens Eens noch oneens Niet mee eens Helemaal niet mee eens totaal blijf ik baas over mijn leven kan ik de dingen doen die ik graag wil doen kan ik langer thuis blijven wonen voel ik me veilig (in mijn huis) is mijn zelfstandigheid toegenomen heb ik minder hulp nodig van familie en anderen voel ik me minder eenzaam is mijn leven aangenamer Op vier items worden relatief weinig geldige antwoorden gegeven: a. is Viedome een inbreuk op uw dagelijks leven De antwoordmogelijkheden passen niet helemaal op deze vraag waardoor de vraag waarschijnlijk slecht wordt begrepen, zoals ook is genoemd in de vorige paragraaf. Dit aspect van de privacy is inhoudelijk wel een belangrijk thema, zo werd ook in het cliëntenpanel duidelijk. Het verdient dan ook aanbeveling de vraag te handhaven in de vragenlijst en andere antwoordmogelijkheden te kiezen (altijd-meestal-soms-nooit). b. Stemmen de thuiszorgmedewerkers hun hulp af die u krijgt via het beeldscherm c. Krijgt u wel eens tegenstrijdige adviezen van thuiszorgmedewerkers en medewerkers van de zorgcentrale Bij deze vragen kunnen twee zaken een rol spelen: weinig mensen hebben naast Viedome thuiszorg van Zuidzorg. Of het is voor cliënten moeilijk een relatie te leggen tussen de beeldschermzorg van Zuidzorg (Viedome) en de zorg thuis van Zuidzorg. Zij zien het als twee afzonderlijke zorgsoorten, die niets met elkaar te maken hebben. Medewerkers van Viedome gaven in de workshop aan dat dit laatste zeker een rol zal spelen, medewerkers van thuiszorg weten zelf soms weinig of niets van de beeldschermzorg en zullen cliënten daarin dus ook niet begeleiden. Inhoudelijk is het voor een zorginstelling wel een belangrijk thema, reden om aan te bevelen de vragen te handhaven. d. Hebben de medewerkers van de zorgcentrale aandacht voor de mensen in uw naaste omgeving. Dit item is door iets meer dan de helft van de cliënten beantwoord. De reden kan zijn dat de cliënten denken dat het gaat om een inwonende mantelzorger en die is niet bij iedereen aanwezig. Inhoudelijk is het een belangrijke vraag, aanbevolen wordt de vraag te handhaven. 16

17 3.4 Analyse op schaalniveau De vragenlijst bestaat uit een aantal thema s of onderliggende concepten. De vragen zijn op inhoudelijke gronden onder de thema s gegroepeerd. In deze paragraaf wordt bekeken of sommige groepen items een schaal vormen. Hoewel de afzonderlijke vragen elk specifieke informatie geven over een aspect van beeldschermzorg, biedt een schaalscore een samenvattend gegeven: een overzicht over de schaalscores biedt m.n. vergelijkingsmogelijkheden met andere zorgaanbieders of tussen groepen cliënten. Helaas stelt het lage aantal respondenten beperkingen aan de mogelijkheden van analyse. We hebben enige verkennende analyses in SPSS uitgevoerd d.m.v. factoranalyse (forced method, methode waarin in de eerste stap de variabelen worden gedwongen te laden op 1 factor) en het toetsen van de betrouwbaarheid van de gevonden schalen (Cronbach s alpha). Voor verdergaande analyses en daarop gebaseerde gevolgtrekkingen is het aantal respondenten te klein. In tabel 4 is aangegeven dat de vragen uit de vragenlijst onder te verdelen zijn in 7 concepten. In de volgende paragrafen wordt per concept of thema bekeken of ze ook een schaal vormen. Tabel 4: items en schalen Variable Label schaal/concept V09 Krijgt u via de thuispost/tv makkelijk contact met de zorgcentrale? 1 V10 Vindt u de bediening van de thuispost/tv eenvoudig? 1 V11 Is de thuispost/camera op de TV op een voor u geschikte plek geplaatst? 1 V12 Worden storingen snel verholpen? 1 V18 Is de schriftelijke informatie over de werking van de thuispost/ Viedome via de TV duidelijk? 1 V19 Vond u de instructie over de werking van het systeem, bij u thuis, bij de plaatsing, duidelijk? 1 V15 Lukt het u altijd contact te krijgen met de zorgcentrale? 2 V16 Hebt u vertrouwen in Viedome (het systeem)? 2 V17 Weet u bij wie u terecht kunt met uw vragen, problemen en eventuele klachten over Viedome? 2 V21 Behandelen de medewerkers van de zorgcentrale u beleefd? 3 V22 Verlopen de gesprekken via het scherm prettig? 3 V23 Geven de medewerkers van de zorgcentrale goed antwoord op uw vragen? 3 V24 Vertrouwt u de medewerkers van de zorgcentrale? 3 V25 Hebben de medewerkers van de zorgcentrale voldoende aandacht voor hoe het met u gaat? 3 V26 Voelt u zich in uw waarde gelaten tijdens het contact met de medewerker van de zorgcentrale? 3 V27 Zijn de medewerkers van de zorgcentrale deskundig? 4 V28 Houden de medewerkers van de zorgcentrale voldoende rekening met wat u zelf wel en niet kunt? 4 V29 Geven de medewerkers van de zorgcentrale u goede adviezen? 4 V30 Letten de medewerkers van de zorgcentrale op veranderingen in uw gezondheid? 4 V31 Nemen de medewerkers van de zorgcentrale uw gezondheidsklachten serieus? 4 V33 V35 V36 Ervaart u dat de medewerkers van de zorgcentrale vertrouwelijk omgaan met uw privégegevens en privacy? 5 Voelt u zich op uw gemak tijdens het beeldcontact met de medewerker van de zorgcentrale? 5 Heeft u de afgelopen periode wel eens een vervelende ervaring gehad met Viedome of met en medewerker van de zorgcentrale? 5 17

18 V38 Kunt u meebeslissen over op welke momenten u contact heeft via het beeldscherm (Viedome)? 6 V39 Heeft u altijd op de afgesproken momenten contact? 6 V40 Wordt u van tijd tot tijd gevraagd of Viedome nog naar wens is? 6 V42 V43 V44 Stemmen de thuiszorgmedewerkers van Zuidzorg (die bij u thuis komen) hun hulp af op de hulp die u krijgt via het beeldscherm (Viedome)? 7 Krijgt u wel eens tegenstrijdige adviezen van de thuiszorgmedewerkers en de medewerkers van de zorgcentrale? 7 Hebben de medewerkers van de zorgcentrale aandacht voor de mensen in uw naaste omgeving? Schaal Bedieningsgemak van het systeem Zes items hebben betrekking op de bediening en het bedieningsgemak van het beeldscherm. De verklaarde variantie bedraagt 62% (1-factor-analyse). Het item Worden storingen snel verholpen draagt het minst bij. Uit tabel 5 blijkt dat de betrouwbaarheid van deze schaal (Cronbach s Alpha=.87) goed is te noemen. Tabel 5: betrouwbaarheid schaal Bedieningsgemak van het systeem Item Statistics Mean Std. N Deviation Krijgt u via de thuispost/tv makkelijk contact met de zorgcentrale? 1,54, Vindt u de bediening van de thuispost/tv eenvoudig? 1,56, Is de thuispost/camera op de TV op een voor u geschikte plek geplaatst? 1,56, Worden storingen snel verholpen? 1,96, Is de schriftelijke informatie over de werking van de thuispost/ Viedome via de 1,85, TV duidelijk? Vond u de instructie over de werking van het systeem, bij u thuis, bij de plaatsing, duidelijk? 1,79, Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,866 6 Met de Tukey s Test for non-additivity is nagegaan of een somscore over de 6-item schaal mag worden berekend, dit blijkt het geval (df=1, F=3,059; sig.082). Het weglaten van het item storingen leidt niet tot een hogere betrouwbaarheid. De Tukey s test levert dan een slechter resultaat op. Gezien het relatief kleine aantal cases concluderen we met de nodige voorzichtigheid dat de 6 items die ervaringen met de bediening en het bedieningsgemak van het systeem in kaart brengen samen een betrouwbare schaal vormen. De scores van de vragen mogen worden opgeteld tot een schaalscore. Hoe hoger de schaalscore, hoe positiever de ervaringen van cliënten met betrekking tot het bedieningsgemak van het systeem Schaal betrouwbaarheid van het systeem Onder het thema Betrouwbaarheid van het systeem zijn een aantal vragen opgenomen die betrekken hebben op het vertrouwen dat men heeft in het systeem, de mate waarin men met vragen terecht kan en de betrouwbaarheid van het systeem. In tabel 6 zijn de items opgenomen 18

19 die in de 1-factoranalyse zijn meegenomen. De verklaarde variantie bedraagt 82%, de grootste bijdrage wordt geleverd door het item hebt u vertrouwen in het systeem. Tabel 6: betrouwbaarheid schaal betrouwbaarheid van het systeem Item Statistics Mean Std. N Deviation Lukt het u altijd contact te krijgen met de zorgcentrale? 1,63, Hebt u vertrouwen in Viedome (het systeem)? 1,71, Weet u bij wie u terecht kunt met uw vragen, problemen en eventuele klachten over Viedome? 1,71, Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,890 3 De items mogen worden opgeteld om een schaal schaalscore te berekenen (Tukey s test for nonadditivity, F=.846, sig=.36). Onder eerder genoemd voorbehoud is sprake van een betrouwbare schaal Schaal Bejegening contact met de zorgcentrale In een aantal vragen wordt nagegaan hoe de cliënten de contacten met de medewerker achter het beeldscherm ervaren. Nagegaan is of een aantal van deze items kunnen worden samengevat in een schaal Bejegening. De betreffende items zijn opgenomen in tabel 7. De verklaarde variantie van de 6 items bedraagt 89% Tabel 7: betrouwbaarheid schaal Bejegening Item Statistics Mean Std. N Deviation Behandelen de medewerkers van de zorgcentrale u beleefd? 1,39, Verlopen de gesprekken via het scherm prettig? 1,50, Geven de medewerkers van de zorgcentrale goed antwoord op uw vragen? 1,43, Vertrouwt u de medewerkers van de zorgcentrale? 1,43, Hebben de medewerkers van de zorgcentrale voldoende aandacht voor hoe 1,38, het met u gaat? Voelt u zich in uw waarde gelaten tijdens het contact met de medewerker van de zorgcentrale? 1,42, Reliability Statistics Cronbach's Alpha,974 Hoewel er sprake is van een hoge betrouwbaarheid mogen de items niet worden opgeteld tot een schaalscore (tukey s test for non-additivity df=1, F=13.465, sig=.000). Wanneer het item verlopen de gesprekken via het scherm prettig buiten de analyse wordt gehouden, mag er wel een schaalscore door optelling worden berekend (Tukey s test for nonadditivity df=1, F=.045, sig=.223). De betrouwbaarheid van 5-item schaal is.97 (Cronbach s alpha). De schaal Bejegening, bestaande uit 5 items lijkt een betrouwbare schaal (onder voorbehoud van eerder genoemde beperking van de analyses). 19

20 3.4.4 Schaal Deskundigheid Een zestal vragen gaan over de begeleiding van cliënten door medewerkers van de zorgcentrale. We hebben deze samengevat onder de term deskundigheid. De items zijn opgenomen in tabel 8. Tabel 8: betrouwbaarheid Schaal Deskundigheid Item Statistics Mean Std. N Deviation Zijn de medewerkers van de zorgcentrale deskundig? 1,50, Houden de medewerkers van de zorgcentrale voldoende rekening met wat u 1,48, zelf wel en niet kunt? Geven de medewerkers van de zorgcentrale u goede adviezen? 1,46, Letten de medewerkers van de zorgcentrale op veranderingen in uw 1,46, gezondheid? Nemen de medewerkers van de zorgcentrale uw gezondheidsklachten serieus? 1,40, Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,975 5 Het aantal cases is te beperkt (N=48, d.w.z. 48 respondenten hebben op alle 5 vragen een geldig antwoord gegeven) om uitspraken te doen over de schaalbaarheid van de items en de betrouwbaarheid van de schaal Schaal Privacy, op gemak Een 3-tal vragen heeft betrekking op de ervaren privacy van cliënten en of men zich op z n gemak voelt in het contact met de medewerker van de zorgcentrale. De items zijn opgenomen in tabel 9. Tabel 9: betrouwbaarheid schaal privacy, op je gemak voelen Item Statistics Mean Std. N Deviation Ervaart u dat de medewerkers van de zorgcentrale vertrouwelijk omgaan met 1,48, uw privégegevens en privacy? Voelt u zich op uw gemak tijdens het beeldcontact met de medewerker van de 1,52, zorgcentrale? Heeft u de afgelopen periode wel eens een vervelende ervaring gehad met 1,94, Viedome of met en medewerker van de zorgcentrale? Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items,570 3 De items hangen niet samen en vormen een zwakke schaal. Ook mag er geen somscore worden berekend (Tukey s test for nonadditivity, df=1, F=150,311, sig=.00). Er is geen sprake van een betrouwbare schaal. 20

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan

Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken. Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken December 2012 Informatie en stappenplan Door Cliënten Bekeken voor tandartspraktijken is hét traject voor kwaliteitsverbetering van de mond zorg vanuit het

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn

Deelrapportage Apotheken door Cliënten Bekeken Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn Deelrapportage "Apotheken door Cliënten Bekeken" Vorige en huidige meting Apotheek Den Hoorn E Inhoud 1. Inleiding en methode 1 1.1. Achtergrond 1 1.2. Doel van het kwaliteitstraject: meten en verbeteren

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen

CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen CQ-Index GGZ Begeleid Zelfstandig Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen

CQ-Index GGZ Beschermd Wonen CQ-Index GGZ Beschermd Wonen Rapportage cliëntervaringsonderzoek Levantogroep Uitkomsten 2014 november 2014 ARGO BV 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK... 5 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep

CQ-Index Opvang. Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten. Levantogroep CQ-Index Opvang Rapportage cliëntervaringsonderzoek niet-ambulante cliënten Levantogroep ARGO BV 2014 www.argo-rug.nl november 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg

Werkinstructies voor de CQI Jeugdgezondheidszorg Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI JGZ bedoeld? De CQI Jeugdgezondheidzorg (CQI JGZ) is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de jeugdgezondheidzorg te meten vanuit het perspectief

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts

Ervaringen met de zorg van de huisarts Ervaringen met de zorg van de huisarts Huisartsenpraktijk Rivierenbuurt - Huisarts Achterhuis te Amsterdam Rapportage patiëntervaringen mei 2017 ARGO BV, mei 2017 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden

Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden CarePool B.V. Rapportage cliëntervaringsonderzoek CQ-Index Hulp bij het Huishouden ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV 2013 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden.

3 Werkwijze Voordat een CQI meetinstrument mag worden ingezet voor reguliere metingen moet het meetinstrument in twee fases getest worden. Procedure Psychometrische en discriminerend vermogen testfase Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: PRO 04 Eigenaar: 1 Inleiding De richtlijnen en aanbevelingen voor de test naar de psychometrische en onderscheidende

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T CarePool B.V. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis?

Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? Wat vinden uw cliënten van de zorg thuis? onderzoek naar ervaringen met de zorg Opdrachtgever: dr. D.H.M. Frijters D.J. Homberg, MSc dr. H.C.M. Kamphuis drs. S.J.W. de Kroon drs. J.J.A. Stavenuiter drs.

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan

Ervaringen met de zorg van de huisarts. Huisartsenpraktijk de Pelikaan Ervaringen met de zorg van de huisarts Rapportage voor: Huisartsenpraktijk de Pelikaan te Zelhem december 2015 ARGO BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 5 1.1 Ervaringen met de zorg

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Kinderen en Jongeren Werkinstructies voor de Kinderen en Jongeren 1. De vragenlijsten Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond revalidatie te meten vanuit het perspectief van de jonge patiënt. Het

Nadere informatie

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn

Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn Toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn De toolkit Cliëntenparticipatie Zorg en Welzijn bevat vier praktische instrumenten om samen met cliënten te werken aan verbetering of vernieuwing van diensten

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medimere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medimere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Het Dok Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Huisartsenpraktijk Het Dok Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Zorgcentrum de Blanckenbörg Thuiszorg Stichting Blanckenbörg Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentra Medi-Mere Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Drie Meren Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Drie Meren,

Nadere informatie

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14

CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 CarePower Cliënttevredenheidsonderzoek CarePower 2013/14 Datum : 01-02-2014 Auteur : Jaap Noorlander, Joris van Nimwegen Versie : 2 1 Inhoudsopgave Inleiding... Pagina 3 Vraagstelling... Pagina 3 Methode

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD

Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD Werkinstructies voor de CQI Astma en COPD 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Astma en COPD bedoeld? De CQI Astma en COPD is bedoeld om de kwaliteit van de zorg voor astma en COPD te meten vanuit het

Nadere informatie

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond

Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek. Sociale Activering (Jobfactory) SMO Helmond Rapport Cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering (Jobfactory) 2014 SMO Helmond Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Verslagjaar 2014 1 Inhoudsopgave cliënttevredenheidsonderzoek Sociale Activering

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Bernlef Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Bernlef Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten

Effecten van cliëntondersteuning. Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten Effecten van cliëntondersteuning Samenvatting van een haalbaarheidsonderzoek naar de meetbaarheid van door de cliënt ervaren effecten MEE Nederland, 4 februari 2014 1. Inleiding In deze samenvatting beschrijven

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Medistate - Huisarts Naber Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Medistate - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisarts van Sichem Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING

Nadere informatie

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid

Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument. Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid Preffi 2.0: Preventie Effectmanagement Instrument Ontwikkeling,validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid De gebruikers 1200 gezondheidsbevorderaars, voorlichters en preventiewerkers, werkzaam bij: GGD

Nadere informatie

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator

Management Summary. Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Management Summary Evaluatie onderzoek naar Peer Review voor de MfN-registermediator Uitgevoerd door onderzoekers van het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing van de Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Cliëntervaringen in beeld

Cliëntervaringen in beeld Cliëntervaringen in beeld Jaarrapportage contactpersonen de Herbergier 2011 dr. C.P. van Linschoten drs. M. Cardol drs. W. Betten februari 2012 ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage Stichting Het Lichtpunt Meting april 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra

Werkinstructies voor de CQI Audiologische centra Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in een audiologisch centrum rond te meten vanuit het perspectief van de cliënt. De vragenlijst kan

Nadere informatie

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC

Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC Werkinstructie voor de CQI Naasten op de IC 1. De vragenlijst Waarvoor is de CQI Naasten op de IC bedoeld? De CQI Naasten op de IC is bedoeld is bedoeld om de kwaliteit van de begeleiding en opvang van

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau

Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, juli 2013 ZorgDNA Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies en begeleiding

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Reiderland Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Oosterlengte Thuiszorg Scheemda Zorgketen Oosterlengte Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal

Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ. Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal Deel 2 Conclusies en aanbevelingen cliëntenraadpleging met de CQ-index Kortdurende ambulante GGZ Delta Psychiatrisch Centrum Poortugaal augustus september 2009 Inhoudsopgave Inleiding...5 1. Conclusies...7

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Gezondheidscentrum Kanaleneiland ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Woonzorgcentrum 't Holthuys Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport...

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen

Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen Ontwikkelplan Inzicht in cliëntervaringen 1a. Niveau Ervaren kwaliteit van leven door de cliënt. 1b. Kwaliteitsthema Cliëntervaring Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit van de integrale

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenposten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg op een huisartsenpost (HAP) te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden

Nadere informatie

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015

ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 ConsumerQuality Index Uitkomsten cliëntenraadpleging Sociale Geriatrie 1 april 2015 Agenda Doel: Presenteren van de uitkomsten van het onderzoek Dialoog over sterke- en verbeterpunten Opbouw presentatie:

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten

Werkinstructies voor de CQI Spierziekten Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond de behandeling van spierziekten in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum te meten vanuit

Nadere informatie

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging

Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Bijlage Rapportage monitor en resultaten eerste meting juni 2014 pilot Huishoudelijke Verzorging Opzet van de monitor Huishoudelijke Verzorging De nieuwe manier van werken heeft 3 hoofdrolspelers namelijk

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Spataderen

Werkinstructies voor de CQI Spataderen Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond spataderen te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014

Inspectie Jeugdzorg. Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Inspectie Belevingsonderzoek naar klanttevredenheid 2014 Samenvatting Opzet belevingsonderzoek naar klanttevredenheid De Inspectie heeft een belevingsonderzoek naar klanttevredenheid gedaan, om inzicht

Nadere informatie

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit

CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit CQ-Compleet: de cq-index als middel voor verbetering van kwaliteit Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit. COMPLEET

Nadere informatie

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen

Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Tevredenheids- en ervaringsonderzoek Wmo over 2010 Klanten hulp bij het huishouden, mantelzorgondersteuning en andere individuele voorzieningen Gemeente Huizen Inleiding... 3 1. Verantwoording onderzoek...

Nadere informatie

3.1 Itemanalyse De resultaten worden eerst op itemniveau bekeken. De volgende drie aspecten dienen bekeken te worden:

3.1 Itemanalyse De resultaten worden eerst op itemniveau bekeken. De volgende drie aspecten dienen bekeken te worden: Werkinstructie Psychometrische analyse Versie: 1.0 Datum: 01-04-2014 Code: WIS 04.02 Eigenaar: Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH Diemen www.zorginstituutnederland.nl T +31 (0)20 797 89 59 1

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen

Werkinstructies voor de CQI Revalidatiecentra Volwassenen en Ouders van Kinderen Werkinstructies voor de Volwassenen en Ouders 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in revalidatiecentra te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland

Door Cliënten Bekeken Huisartsenpraktijk. Huisartspraktijk Beenakker en Soerland Door Cliënten Bekeken Huisartsen Samenvatting rapportage voor: Huisarts Beenakker en Soerland Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN

Nadere informatie

Ervaringen met de zorg: samenvatting

Ervaringen met de zorg: samenvatting Ervaringen met de zorg: samenvatting op concernniveau Analyse ZorgDNA SHDH Versie 2.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. D.H.M. Frijters Utrecht, februari 2015 ZorgDNA SHDH Pagina 1 ZorgDNA Onderzoek, advies

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Evaluatie Netwerk Noordwest Veluwe

Evaluatie Netwerk Noordwest Veluwe Evaluatie Netwerk Noordwest Veluwe Eindrapportage juli 2013 Dr. C.P. van Linschoten MSc. Erik Til Drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. INLEIDING, AANPAK EN

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartspraktijk Stationsstraat Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartspraktijk Stationsstraat Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Gezondheidscentrum Krimpen Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Levinas Deze rapportage kunt u plaatsen in uw Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra werkmap achter tabblad 5. Denkt u eraan deze werkmap

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Medisch Centrum 't Sant - Huisartsen van den Heuvel en de Koning Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners

CQ-Index VV&T. Hamrikheem Lentis/Dignis. Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners CQ-Index VV&T Hamrikheem Lentis/Dignis Rapportage ervaringsonderzoek onder bewoners ARGO BV 2014 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Opbouw rapport... 3 HOOFDSTUK 2. UITVOERING

Nadere informatie

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein

Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein Monitor en klachten meldpunt Sociaal Domein De ingekochte individuele maatwerkvoorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening worden gemeten op hun kwaliteit. Wat zijn de eerste bevindingen? Alice van

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Rikkers-Lubbers Groningen. Bewoners intramuraal Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 0 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Rikkers-Lubbers Groningen Bewoners intramuraal Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Comfortzorg Heerenveen. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Heerenveen Verslagjaar 2015 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten... 4 1. Gemiddelde

Nadere informatie

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan

Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Zorgleefplan, ondersteuningsplan en begeleidingsplan Methodisch werken met zorgleefplan, ondersteuningsplan of begeleidingsplan Om goede zorg en/of ondersteuning te kunnen geven aan een cliënt is het werken

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar

Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Cliëntenthermometer jongeren vanaf 12 jaar Accare Totaal Versie 1.0.0 Drs. A. Weynschenk november 2014 www.triqs.nl VOORWOORD Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over de uitgevoerde CT

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Mammacare

Werkinstructies voor de CQI Mammacare Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van zorg rondom het onderzoek en/of behandeling van een goedaardige of kwaadaardige borstafwijking

Nadere informatie

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau

Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Ervaringen met zorg bij diabetes: samenvatting op zorggroepniveau Analyse ZorgDNA Amstelland Zorg Versie 1.0 drs. J.J.A. Stavenuiter dr. H.G. van der Roest dr. D.H.M. Frijters Utrecht, december 2012 ZorgDNA

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Raffy Breda Gemeten met de CQI index Februari 2015 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

CQ-Index VV&T. Lentis-Dignis Lentis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten

CQ-Index VV&T. Lentis-Dignis Lentis. Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten CQ-Index VV&T Lentis-Dignis Lentis Rapportage ervaringsonderzoek onder thuiswonende cliënten ARGO BV 2015 CQI VV&T thuiszorg rapportage Lentis-Dignis ARGO BV - juni 2015 2 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Samenvatting Medi-Mere Poort Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Samenvatting Medi-Mere Poort Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Zorg op afstand. Hoe regel je het? Zo! Een handreiking voor zorgaanbieders

Zorg op afstand. Hoe regel je het? Zo! Een handreiking voor zorgaanbieders Zorg op afstand Hoe regel je het? Zo! Een handreiking voor zorgaanbieders Zorg op afstand 3 Informatie verstrekken aan de cliënt 5 Afspraken nakomen 7 Omgaan met privacy 9 De positie van de mantelzorger

Nadere informatie

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum?

nr. vraag 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Heeft uw kind in de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van zorg van een revalidatiecentrum? Net als bij de CQ-index Revalidatiecentra Volwassenen is met de begeleidingscommissie besproken welke items worden verwijderd of worden aangepast. De items waarvan besloten is om deze te verwijderen zijn

Nadere informatie

Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2

Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2 Datum: 13-11 11-2013 Auteur: Nanne Bos Betreft: Concept werkinstructies (versie 2): CQI Farmacie (verkorte lijst) versie 1.2 Deze werkinstructie is afgeleid van de originele werkinstructie van het CKZ

Nadere informatie

Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen

Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen Congres Multidisciplinaire zorg Patientervaringen Jan Benedictus, senior-beleidsmedewerker NPCF De Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) komt op voor de belangen van alle patiënten en consumenten

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Rughernia

Werkinstructies voor de CQI Rughernia Werkinstructie voor 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond rughernia te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt om

Nadere informatie

Zorg op afstand. Hoe regel je het? Zo! Een handreiking voor zorgaanbieders

Zorg op afstand. Hoe regel je het? Zo! Een handreiking voor zorgaanbieders Zorg op afstand Hoe regel je het? Zo! Een handreiking voor zorgaanbieders Zorg op afstand 3 Zorg op afstand Informatie verstrekken aan de cliënt 5 Afspraken nakomen 7 Omgaan met privacy 9 De positie van

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie

Werkinstructies voor de CQI Staaroperatie Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg rond staaroperaties te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg

Eindrapportage Gehandicaptenzorg. Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Eindrapportage Gehandicaptenzorg Verslagjaar Eindrapportage Gehandicaptenzorg Inhoud Inleiding eindrapportage Gehandicaptenzorg... 3 Leeswijzer... 5 Eindrapportage Verstandelijk Gehandicapten... 7 Domein

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg

Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Gemeente Aalburg Rapportage cliëntervaringsonderzoek WMO Versie 1.0.0 Drs. J.J. Laninga juni 2017 www.triqs.nl Voorwoord Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan over het uitgevoerde cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden

Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Klanttevredenheidsonderzoek onder bijstandsgerechtigden Eindverslag Maart 2016 Inhoudsopgave Opdrachtgever Slide nr. Henk Teussink 1 Aanleiding onderzoek en werkwijze 3 E: h.teussink@enschede.nl T: 06

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Huisartsenpraktijk Wormerveer Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Samenvatting rapportage voor: Huisartsenpraktijk Wormerveer Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO BV www.argo-rug.nl SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE

Nadere informatie

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen)

Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Conclusies Facit CQ- index kwaliteit verpleging, verzorging en thuiszorg bij Stichting Sint Anna door vertegenwoordigers bewoners (Beschermd Wonen) Bewonerstevredenheidsonderzoek, oktober 2014 Inleiding

Nadere informatie