Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekeringen België SCHADEAANGIFTE. Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand BELANGRIJKE OPMERKINGEN"

Transcriptie

1 Stempel Agentschap Verzekeringen België Dexia Verzekeringen België n.v. Livingstonelaan 6, B-1000 Brussel Tel. : 02/ Fax 02/ RPR Brussel Verzekeringsonderneming toegelaten onder nummer 0037 (K.B. 4 en 13 juli 1979 (B.S. 14 juli 1979), K.B. 24 januari 1991 (B.S. 22 maart 1991), K.B. 30 maart 1993 (B.S. 7 mei 1993) en K.B. 21 november 1995 (B.S. 8 december 1995)) SCHADEAANGIFTE «HOME & FAMILY» Home (Brand) Family (B.A. Privé-leven) Rechtsbijstand Contract nr. BELANGRIJKE OPMERKINGEN Een zorgvuldig ingevulde schadeaangifte vermijdt overbodige briefwisseling en bespoedigt bijgevolg de schaderegeling. Uw verplichtingen bij schadegeval zijn omschreven in artikel 6 van de algemene voorwaarden van uw contract Dexia Home & Family. Laat u eventueel voor het invullen van dit document deskundig bijstaan door uw Dexia-agent. Hij zorgt zelf voor het doorsturen ervan naar Dexia Verzekeringen België n.v., Livingstonelaan 6, 1000 Brussel. U kunt 24 u/24 gebruik maken van de waarborg Dexia Home Assistance (Tel. 02/ ) volgens artikel 20 van uw contract Dexia Home & Family. IDENTITEIT VAN DE VERZEKERINGNEMER Hebt u het recht de B.T.W. af te trekken? Ja Neen Zo ja, welk percentage:...% B.T.W. nr.: Financiële rekening nr.: PLAATS VAN HET SCHADEGEVAL ADRES DATUM UUR Was er tussenkomst van de politie/rijkswacht? Ja Neen Zo ja, van... Werd er een proces-verbaal opgesteld? Ja Neen Zo ja, P.V. nr. Datum Was er tussenkomst van de brandweer? Ja Neen Zo ja, van... Is er een gerechtelijk onderzoek ingesteld? Ja Neen Zo ja, parket van... Notitie nr. Datum IDENTITEIT VAN DE EVENTUELE GETUIGEN ADRES TEL. OF GSM NR. ANDERE VERZEKERINGEN Zijn er nog andere verzekeringen die bij deze schaderegeling zouden kunnen tussenkomen te uwen gunste? Ja Neen Zo ja, gelieve te specifiëren : MAATSCHAPPIJ CONTRACT NR. AARD 1/6

2 I. INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN IN GEVAL VAN SCHADE IN HET KADER VAN DE VERZEKERING HOME (Brand) A. ALGEMENE INLICHTINGEN 1. Aard van de schade (plaats een X bij het soort schade dat u leed): Brand Blikseminslag Huishoudelijke schade (verschroeiing) Rook Roet Ontploffing Implosie Elektriciteitsschade Ontdooiing Aanraking Aanrijding (motorrijtuigen,...) Arbeidsconflicten - Aanslagen Inbraakschade aan het gebouw Storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk Waterschade Schade door minerale oliën Glasbreuk B.A. Gebouw en Inboedel Home computer Diefstal Vandalisme - Kwaadwilligheid Aardbeving Aardverschuiving of -verzakking Overstroming Lichamelijke letsels Grafschennis Andere... Hebt u beroep gedaan op Dexia Home Assistance? Ja Neen 2. Geef een gedetailleerde beschrijving van de gekende of vermoedelijke oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval: 3. Geef een gedetailleerde beschrijving en een geraamde schatting van de door u geleden schade aan: gebouw in uw hoedanigheid van eigenaar huurder gebruiker andere:... inhoud in uw hoedanigheid van eigenaar huurder gebruiker andere:... Omschrijving van de schade Raming van de schade 4. a) Wanneer, ingevolge het door u aangegeven schadegeval, een derde schade heeft geleden in zijn hoedanigheid van: eigenaar huurder gebruiker buur andere:...vul dan de volledige identiteit in van de schadelijder Naam-Voornaam Adres Tel. of GSM nr Maatschappij Contract nr. Aard Hebt u een verzekeringscontract B.A. Privé-leven of B.A. Onderneming onderschreven? Ja Neen Zo ja, gelieve te specifiëren: Maatschappij Contract nr. Aard b) Heeft deze derde schade geleden aan: gebouw inhoud andere:... Heeft hij eventueel lichamelijke letsels opgelopen? Ja Neen Geef, indien mogelijk, een bondige beschrijving van deze beschadigingen en/of lichamelijke letsels Wanneer u meent dat een derde aansprakelijke is voor de door u geleden schade in zijn hoedanigheid van: eigenaar huurder gebruiker buur andere:... vul dan de volledige identiteit in van de aansprakelijke derde Naam-Voornaam Adres Tel. of GSM nr Maatschappij Contract nr. Aard /6

3 B. SPECIFIEKE INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT BEPAALDE GEVAREN 1. Elektriciteitsschade Geef per beschadigd toestel of installatie volgende inlichtingen: Toestel 1 Toestel 2 Merk en type: Aard en gebruik: Bouwjaar: Plaats waar het toestel zich thans bevindt: Aankoopprijs (B.T.W. inbegrepen): Nieuwwaarde op de dag van het schadegeval (B.T.W. inbegrepen) Bestaat er nog een waarborg vanwege de fabrikant, de verkoper of de installateur? Ja Neen Ja Neen Wordt het toestel of de installatie nog verzekerd door een specifiek contract (b.v. alle risico s)? Ja Neen Ja Neen Zo ja, gelieve te specifiëren: Maatschappij: Contract nr.: Is het toestel of de installatie nog herstelbaar? Ja Neen Ja Neen Zo ja, gelieve een gedetailleerd bestek van de herstellingen bij deze schadeaangifte te voegen, omvattende een overzicht van de te vervangen stukken (opgelet deze dienen bewaard te worden met het oog op een eventuele inspectie), de kostprijs van de nieuwe stukken en van de werkuren Glasbreuk Geef per beschadigde beglazing volgende inlichtingen: Maakt de beglazing deel uit van: gebouw inboedel Type : gewoon isolerend speciaal glas (o.a. kunstglas) kunststof Soort : ruit glazen deur koepels-panelen (o.a. dak, veranda) andere:... Afmetingen: Hoogte:... Breedte:... Dikte:... Aard : gebroken gebarsten doorboord ondoorzichtig 3. Diefstal Vandalisme Kwaadwilligheid Was het gebouw op het ogenblik van het schadegeval regelmatig bewoond? Ja Neen In geval van inbraakschade aan het gebouw, diefstal, daden van vandalisme of kwaadwilligheid leg onmiddellijk klacht neer bij de politie of rijkswacht en voeg een kopie van de klachtneerleging bij deze schadeaangifte. In geval van diefstal gelieve tevens een aparte lijst over te maken van de gestolen voorwerpen en hun waarde. 4. Aanraking - Aanrijding (motorrijtuigen) In geval van vluchtmisdrijf leg onmiddellijk klacht neer bij de politie of rijkswacht. IDENTITEIT VAN DE EIGENAAR PLAATNUMMER TELEFOON NR. FAX NR. GSM NR. MAATSCHAPPIJ CONTRACT NR. IDENTITEIT VAN DE BESTUURDER TELEFOON NR. FAX NR. GSM NR. 5. Natuurrampen Indien er schade aan de inhoud werd toegebracht, waar bevond die zich? Buiten de gebouwen In een tuinhuisje, een schuur of een berghok In een kelder of meer algemeen ieder vertrek dat zich, zelfs gedeeltelijk, onder het grondoppervlak bevindt Elders binnen het gebouw C. INLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE HERSTELLING 1. Zelfherstelling Ja Neen Bij een kleine brand-, storm- of waterschade wenst de verzekerde dikwijls de schade zelf te herstellen. In dit geval hoeft u geen hersteller in te huren om de schade te schatten. Het volstaat dan onderstaande rubriek nauwkeurig in te vullen. Gebruikte materialen Kostprijs EUR Werkuren:... (aantal) x... EUR / uur: EUR TOTAAL EUR Eigen hersteller Ja Neen Gaat u liever zelf niet aan de slag, vraag dan uw hersteller een apart bestek op te maken dat gedetailleerd de aard van de werken, de materialen, de werkuren en de prijzen vermeldt. Gelieve dan dit bestek te hechten aan deze schadeaangifte. Dit komt een snelle schaderegeling ten goede. 3. Herstelling in natura Ja Neen Voor de meeste dossiers met gebouwschade waarin geen tegenpartij betrokken is, en waarin de schade waarschijnlijk onder de EUR ligt, kunnen wij u een hersteller sturen. Wij laten u onmiddellijk na ontvangst van de aangifte weten of uw schadegeval voor herstelling in natura in aanmerking komt. 3/6

4 II. INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN IN GEVAL VAN SCHADE IN HET KADER VAN DE VERZEKERING FAMILY (B.A. Privé-leven) 1. Verzekerde dader slachtoffer Indien er bloedverwantschap of professionele relatie bestaat, is de verzekerde...van de verzekeringnemer. Zoniet, in welke hoedanigheid is hij verzekerde?... Woont de verzekerde in bij de verzekeringnemer? Ja Neen 2. Derde dader slachtoffer Indien er bloedverwantschap of professionele relatie bestaat, is de derde...van de verzekeringnemer. Woont de derde in bij de verzekeringnemer? Ja Neen Is hij verzekerd? Ja Neen Zo ja, gelieve te specifiëren: Maatschappij:... Contract nr.... Financiële rekening nr.: 3. Benadeelde personen (d.w.z. een derde of een verzekerde als schadelijder) INLICHTINGEN DERDE VERZEKERDE Materiële schade aard schadebedrag of raming Lichamelijke letsels - - aard en ernst (*) eventueel ter verpleging opgenomen (*) Wanneer een verzekerde lichamelijke letsels heeft opgelopen, zo mogelijk medisch attest bijvoegen met opgave van de aard van de letsels, de graad en de duur van de ongeschiktheid. Vraag uw Dexia-agent het document Vragenlijst kwetsuren. 4. Geef een gedetailleerde beschrijving van de oorzaken en de omstandigheden van het schadegeval Zo het gaat om een verkeersongeval, gelieve eveneens een schets te maken met aanduiding van de straatnamen, de verkeerstekens, de stand en de richting van de voetgangers, voertuigen, dieren en andere betrokken voorwerpen op het ogenblik van het schadegeval. Beschrijving Schets 4/6

5 5. Wie is, naar uw mening, aansprakelijk voor het schadegeval en waarom? 6. Bijkomende vragen Heeft de benadeelde derde van u reeds een schadevergoeding geëist? Ja Neen Zo ja, gelieve indien mogelijk, bij deze schadeaangifte, de ontvangen stukken van de derde te voegen. Gaat u ermee akkoord dat de benadeelde derde vergoed wordt? Ja Neen Wanneer een verzekerde het slachtoffer werd van een schadegeval, is de verantwoordelijke derde Ja Neen reeds door hem in gebreke gesteld? Zo ja, wanneer en op welke wijze: Gelieve dan bij deze schadeaangifte, een kopie te voegen van de briefwisseling gevoerd met de verantwoordelijke derde. III. INLICHTINGEN TE VERSTREKKEN IN GEVAL VAN SCHADE IN HET KADER VAN DE VERZEKERING RECHTSBIJSTAND Dit luik dient enkel ingevuld voor één van onderstaande specifieke geschillen (zie rubriek 3) en voor zover u een formule Rechtsbijstand Home Comfort en / of Family Comfort-Prestige hebt onderschreven. 1. Verzekerde 2. Derde 3. Aard van het geschil Home Comfort Family Comfort Family Prestige Contracten Consumentenrecht Intellectuele rechten Administratief recht Schuldvorderingen Sociaal recht Personen- en familierecht Erfrecht, schenkingen en testamenten Fiscaal recht Het is onontbeerlijk dat u ons alle documenten of gerechtelijke akten in uw bezit met betrekking tot dit geschil overmaakt en voegt bij deze schadeaangifte. Voor de afhandeling van dit schadegeval zal de gespecialiseerde dienst rechtsbijstand binnen Dexia Insurance Belgium verder met u contact opnemen en alle verdere briefwisseling voeren. 5/6

6 4. Onderstaande ruimte kunt u steeds gebruiken ter verduidelijking of vervollediging van bepaalde rubrieken De ondergetekende bevestigt dat deze verklaringen juist, volledig en oprecht zijn, zelfs indien ze niet eigenhandig geschreven werden. Gedaan te,... op... Handtekening van de verzekeringnemer, /5002 VERWITTIGING Elke oplichting of poging tot oplichting van Dexia Verzekeringen België n.v. brengt niet alleen de opzegging van het verzekeringscontract mee, maar wordt ook strafrechtelijk vervolgd op grond van artikel 496 van de Strafwetboek. De betrokkene zal bovendien opgenomen worden in het bestand van het Economisch Samenwerkingsverband Datassur, dat de speciaal op te volgen verzekeringsrisico s ter herinnering brengt aan de aangesloten ledenverzekeraars. BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER De verzekeringnemer geeft Dexia Verzekeringen België n.v., als houder van het bestand, de toestemming om alle persoonlijke gegevens die hij meedeelt in deze schadeaangifte te verwerken met het oog op het beheer van verzekeringscontracten en van eventuele schadegevallen, alsook het opmaken van statistieken. Hij geeft haar eveneens de toestemming om zijn persoonlijke, gevoelige of juridische gegevens te laten verwerken, noodzakelijk voor het beheer van haar dossiers. Hij beschikt evenwel over het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor commerciële doeleinden. De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer biedt hem het recht tot toegang en verbetering van deze gegevens bij de houder van dit bestand. Bovendien kan hij bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Ministerie van Justitie, Poelaertplein 3, B Brussel) het openbaar register raadplegen. Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen De verzekeraars zijn voortaan extra waakzaam om fraude op te sporen u die te goeder trouw bent, kunt steeds op ons rekenen. 6/6

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius Home & Family 2 Algemene Voorwaarden 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 2 13/08/13

Nadere informatie

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden

Brandverzekering Landbouw. Algemene voorwaarden Brandverzekering Landbouw Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690

Nadere informatie

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden

Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Perfect Polis Particulieren Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0065438-33 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel E info@inginsurance.be T +32 3 244 66 88

Nadere informatie

Feel at Home. Algemene voorwaarden

Feel at Home. Algemene voorwaarden Feel at Home Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Postadres - Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32(0)2

Nadere informatie

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN

ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN ADMIBUNDEL VERZEKERINGEN DE FOS-VERZEKERING IN EEN NOTENDOP Verzekeringen zijn soms wel eens een ver-van-je-bedshow maar als er iets misloopt wil je beslist weten wat er je te doen staat en waarvoor je

Nadere informatie

Reisverzekering Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 007/0653 10-09

Reisverzekering Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 007/0653 10-09 Reisverzekering Algemene voorwaarden conform aan de wet van 25.06.92 en haar uitvoeringsbesluiten Uitgave 01/2002 007/0653 10-09 Reisverzekering 1 DEFINITIES Verzekerden Elke persoon als zodanig aangeduid

Nadere informatie

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden

Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Perfect Polis Handelshuizen en Bedrijven Algemene voorwaarden Zetel Antwerpen Zetel Brussel BBL 320-0002736-90 Desguinlei 92-2018 Antwerpen Henri Matisselaan 16-1140 Brussel e-mail: info@inginsurance.be

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Voorstelformulier. Overeenkomst O nieuwe zaak VIVIUM Auto

VIVIUM Auto. Voorstelformulier. Overeenkomst O nieuwe zaak VIVIUM Auto VIVIUM Auto Voorstelformulier Een behoorlijk ingevuld voorstel stelt ons in staat de uitgifte van de contracten te bespoedigen en biedt bijgevolg een kostbare tijdsbesparing. Dit document kan eveneens

Nadere informatie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie

Bemiddelaar. Nr... FSMA-nr... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand Ja Neen. Polisreferentie Voorstel Tweewielers - Personenwagens - Minibussen - Kampeerwagens - Oldtimers Lichte vrachtwagens (max. 3,5 ton) - Commerciële Platen - Personenvervoer Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam...

Nadere informatie

Voorstel motorrijtuigen

Voorstel motorrijtuigen Voorstel motorrijtuigen Nieuwe zaak Vervangt polis met contractnummer Wijziging van polisnummer Polis/contractnummer Offertenummer Producent Producentnummer CBFA-nummer Telefoonnummer Referentie producent

Nadere informatie

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL

AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL AANGIFTE ZIEKTE OF ONGEVAL MET LICHAMELIJK LETSEL WIT = ingevuld te bezorgen aan Baloise Insurance binnen 8 dagen te rekenen vanaf de dag van het ongeval ROZE = exemplaar voor de getroffene GEEL = ingevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG

Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG Algemene voorwaarden BESCHERMING VAN HET VOERTUIG Algemene voorwaarden gemeen aan de verzekering van de gedeeltelijke casco en stoffelijke schade van de beschreven voertuigen 1 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I

Nadere informatie

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be

wat moet ik doen? Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Maatschappelijke zetel Stoofstraat 12-1000 Brussel - België Tel. 02 509 04 11- Fax 02 509 04 00 www.federale.be Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Auto Verzekeringsvoorstel

Auto Verzekeringsvoorstel Auto Verzekeringsvoorstel AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL

PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL PATRIMONIUM BURELEN EN HANDEL n.v. ASCO: Onderneming toegelaten onder codenummer 0333 Ref PHN09.06 3 Inhoudsopgave TITEL I ALGEMENE VOORWAARDEN Art 1 Wat zijn de dekkingsprincipes?... 3 Art 2 Welke zijn

Nadere informatie

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~

Allianz @) Rechtsbijstand Auto. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U) ~ Allianz @) Algemene Voorwaarden Rechtsbijstand Auto VERZEKERING Rechts.. stand Auto o U") ~ Allianz@ INHOUDSTAFEL Blz. Begripsomschrijvingen 5 Artikel I - Voorwerp van de waarborg Artikel 2 - Prestatie

Nadere informatie

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen

Brand woningen, kantoren, vrije beroepen ALGEMENE VOORWAARDEN Brand woningen, kantoren, vrije beroepen Ref.: INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Verzekerden en voorwerp van de verzekering 2 3-001-2005-01 HOOFDSTUK 2 WAARBORGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Top Woning Algemene voorwaarden Brandverzekering Top Woning 0079-2000712N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten

Algemene voorwaarden. Brandverzekering Beroepsactiviteiten Algemene voorwaarden Brandverzekering Beroepsactiviteiten 0079-2322505N-01012013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664 81

Nadere informatie

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden

Comfort Thuis Speciaal. Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Algemene voorwaarden Comfort Thuis Speciaal Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven Overzicht Brand - Basisdekkingen 5 1. Principes 5 2. Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem 6 -

Nadere informatie

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL

Voertuigschade. Ref. B 1-003-2012-05. Algemene voorwaarden INHOUDSTAFEL Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro

Voor rust- en verzorgingstehuizen. Omnipro Voor rust- en verzorgingstehuizen Omnipro Omnipro Exclusieve verzekering voor rust- en verzorgingstehuizen Als verzekeraar hebben wij een verzekeringspakket ontworpen speciaal voor de sector van de rust-

Nadere informatie

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009)

verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) EEN WOORDJE UITLEG verzekeringen vlaamse judofederatie vzw Vademecum (april 2009) Ethias nv rue des Croisiers 24 4000 Luik www.ethias.be info@ethias.be Verzekeringsonderneming toegelaten onder het nr.

Nadere informatie

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties

Allianz. Algemene voorwaarden 1995. Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties Allianz Algemene voorwaarden 1995 Verzekering alle risico's electrische & electronische installaties VERZEKERING Alle risico's electrische & electronische o Ll'l Ll'l c.. INHOUD Blz Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen.

Onze overeenkomst bestaat uit 4 delen. Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

COMFORT THUIS SPECIAAL

COMFORT THUIS SPECIAAL voorwaarden Multirisicoverzekering Woning en Privé-leven COMFORT THUIS SPECIAAL Overzicht Brand - Basisdekkingen 4 Principes 4 Dekkingen 1 - Brand 2 - Ontploffing 3 - Implosie 4 - Rook, roet 5 - Bliksem

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN WONINGVERZEKERING Inleiding Geachte mevrouw Geachte heer De hierna volgende tekst bevat de algemene voorwaarden van onze polis «Woningverzekering». Samen met de bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht

Aangifte ongeval met derden - gemeen recht Aangifte ongeval met derden - gemeen recht aangifte burgerrechtelijke aansprakelijkheid gezin of bedrijf aangifte Defendo in het kader van een ongeval gezin of bedrijf kantoor polisnummer polisnummers

Nadere informatie

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801

Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 1 SCHADE-AANGIFTEFORMULIER ALGEMEEN Postadres: Postbus 76, 2501 CB s-gravenhage Kantooradres: Zeestraat 70, s-gravenhage Telefoon 070-342 12 12 Fax 070-342 13 74 NLS/2344 0801 Voor het melden van schade

Nadere informatie

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be

MUlTiRisiCOPOLIS. Algemene voorwaarden. Motorrijtuig. www.touring-verzekeringen.be MUlTiRisiCOPOLIS Algemene voorwaarden Motorrijtuig www.touring-verzekeringen.be A.V. 903 Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Titel I Schade toegebracht door uw motorrijtuig - Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Nadere informatie