Algemene Voorwaarden Cloudcarrier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden Cloudcarrier"

Transcriptie

1 Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven de volgende betekenis: a. Acceptatie acceptatie van de oplevering zoals omschreven in artikel 12; b. Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden; c. Apparatuur de hardware van derden die Cloudcarrier in het kader van de Diensten als Dienst aan Klant kan (laten) leveren, zoals omschreven in de Overeenkomst; d. Cloudcarrier Cloudcarrier V.o.F., gevestigd te Amsterdam en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer ; e. Dienst de dienst die Cloudcarrier aan Klant kan leveren, zoals omschreven in de Overeenkomst; f. Fouten het substantieel en aan Cloudcarrier toerekenbaar niet nakomen van tussen Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien Klant deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is door Cloudcarrier; g. Intellectuele Eigendomsrechten alle intellectuele eigendomsrechten en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten en rechten op knowhow; h. Klant de partij met wie Cloudcarrier de Overeenkomst heeft gesloten; i. Meerwerk de werkzaamheden of andere prestaties verricht of the verrichten door Cloudcarrier, die buiten de inhoud en/of omvang van de initiële in de Overeenkomst overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, en/of wijzigingen daarvan; j. Onderhoud de Dienst die Cloudcarrier, indien overeengekomen, aan Klant kan leveren, bestaande uit het onderhouden van het functioneren van bestaande Apparatuur en/of software zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of SLA, en meer in het algemeen het herstellen van Fouten; k. Overeenkomst de overeenkomst tussen Partijen l. Partijen Cloudcarrier en Klant m. Remote Support de Dienst die Cloudcarrier, indien overeengekomen, aan Klant kan leveren, bestaande uit het bieden van ondersteuning op afstand door middel van telefoon, of andere gezamenlijk afgesproken kanalen en zoals nader omschreven in de Overeenkomst en/of SLA; n. SLA de separate Overeenkomst die tussen Partijen in aanvulling op de Overeenkomst kan zijn overeengekomen, waarin het niveau van dienstverlening is omschreven (service level agreement). De bepalingen ten aanzien van (de totstandkoming van) de Overeenkomst gelden tevens ten aanzien van (de totstandkoming van) de SLA. o. Werkdag van 9:00 uur tot en met 18:00 uur op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland erkende en officiële feestdagen; p. Werken de werken zoals (maar niet beperkt tot) websites, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo s en/of huisstijlen, zoals nader omschreven in de Overeenkomst 1

2 Artikel 2 Toepasselijkheid 2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, de SLA, het verrichten van Diensten, en alle aanbiedingen en overige (rechts-)handelingen van Cloudcarrier. De Algemene Voorwaarden zijn dus tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen Partijen gesloten Overeenkomsten. 2.2 Afwijkingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of SLA zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. 2.3 Indien een bepaling uit de Algemene Voorwaarden strijdig blijkt te zijn met een of meerdere bepalingen uit de Overeenkomst en/of SLA dan prevaleert de betreffende bepaling uit de Overeenkomst. 2.4 Eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Klant worden hierbij door Cloudcarrier uitdrukkelijk van de hand gewezen. 2.5 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Cloudcarrier zal de nietige of vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 2.6 Indien enige bepaling van de Overeenkomst of de SLA nietig is of vernietigd wordt zullen Partijen in overleg treden om een nieuwe, vervangende bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen in acht moet worden genomen. 2.7 De gegevens van Cloudcarrier zijn leidend, behoudens tegenbewijs van Klant. Artikel 3 Offerte en aanvaarding 3.1 Cloudcarrier stelt een offerte op waarin zij aangeeft welke werkzaamheden Cloudcarrier als Dienst aanbiedt te verrichten, wat daarbij is inbegrepen en welk bedrag daarvoor door Klant verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van Diensten is, indien dit tot Overeenkomst leidt, bindend. 3.2 Een offerte is vrijblijvend en is geldig tot 30 dagen na verzending door Cloudcarrier, tenzij anders aangegeven in de offerte. Na het verstrijken van deze termijn komt het aanbod van Cloudcarrier automatisch te vervallen. 3.3 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Cloudcarrier verstrekte gegevens, waarop Cloudcarrier haar offerte baseert. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de aanbieding van Cloudcarrier moet voldoen juist en volledig zijn. 3.4 Gegevens in afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal en dergelijke zijn niet bindend voor Cloudcarrier. 3.5 De Overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte van of namens Klant door Cloudcarrier wordt ontvangen, en deze ontvangst door Cloudcarrier wordt bevestigd. Dit laat onverlet de verplichting van Klant om een volledig ondertekende en geparafeerde Overeenkomst per aan Cloudcarrier te versturen, waarvan de ontvangst door Cloudcarrier moet worden bevestigd. Partijen kunnen in overleg en op nader te vermelden wijze overeenkomen dat in plaats van een natte parafering en handtekening een elektronische handtekening kan volstaan. 3.6 De Overeenkomst wordt eveneens als aanvaard beschouwd indien Klant niet expliciet akkoord geeft op de offerte, maar er desondanks mee instemt of de indruk wekt ter beoordeling van Cloudcarrier dat Cloudcarrier kan aanvangen met de geoffreerde werkzaamheden. Dit geldt te meer in het geval Klant verzoekt om bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten. Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 4.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst zal Cloudcarrier zich inspannen zo spoedig mogelijk met de uitvoering van de Overeenkomst en het verrichten van de Diensten aan te vangen. 4.2 Klant erkent dat het welslagen van de werkzaamheden onder de Overeenkomst, zoals opgenomen in de Overeenkomst, afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking met Cloudcarrier. Klant is gehouden al datgene te doen en te laten wat door Cloudcarrier redelijkerwijs wenselijk en nodig wordt geacht om een juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder is Klant verplicht om alle gegevens en inlichtingen, waarvan Cloudcarrier aangeeft dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk of wenselijk zijn, voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, deugdelijk en volledig aan Cloudcarrier worden verstrekt. 4.3 Klant zal Cloudcarrier toegang geven tot alle plaatsen, diensten, accounts en Werken, die Cloudcarrier redelijkerwijs nodig heeft of wenselijk acht om uitvoering te kunnen geven aan de Overeenkomst. 4.4 Klant dient er tevens voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden of verantwoordelijkheid van Cloudcarrier behoren, zodanig en zo tijdig mogelijk te (laten) verrichten dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen vertraging of hinder ondervindt. Indien toch vertraging of hinder kan ontstaan, dient Klant Cloudcarrier hiervan direct in kennis te stellen. Klant is hiervoor verantwoordelijk. Cloudcarrier is hiervoor niet aansprakelijk. 4.5 Indien Klant in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en zullen deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. 4.6 Indien is overeengekomen dat Klant apparatuur, programmatuur, Werken of gegevens op informatiedragers aan Cloudcarrier ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikkingstelling of gebruik van dergelijke apparatuur, programmatuur, Werken of gegevens en zal Cloudcarrier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen of gebruiken inbreuk maakt tegen elke actie welke is gebaseerd op enig recht van derden. 4.7 Indien de Klant de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Cloudcarrier nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de wensen van Cloudcarrier ter beschikking van Cloudcarrier stelt heeft Cloudcarrier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Cloudcarrier tevens het recht om de 2

3 daardoor ontstane kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Cloudcarrier in rekening te brengen, één en ander onverminderd het recht van Cloudcarrier tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. 4.8 In de gevallen dat de medewerkers van Cloudcarrier ten kantore van Klant werkzaamheden verrichten, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en de beschikbaarheid daarvan, waaronder begrepen maar niet beperkt tot een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. Tevens zal Klant er voor zorg dragen dat deze medewerkers ongestoord hun werkzaamheden kunnen verrichten. Klant zal kosteloos zorg dragen voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste en noodzakelijke faciliteiten, waaronder een PC. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. 4.9 Klant is verantwoordelijk voor het maken van back-up kopieën van software, databestanden, configuraties en (overige) programmatuur, de installatie van updates en/of upgrades van software en (overige) programmatuur en andere normale verbeteringen aan bestaande programmatuur en/of databestanden Indien de aanvang en/of voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst vertraging en/of hinder ondervindt door omstandigheden waarvoor Klant verantwoordelijk is dient Klant de daaruit door Cloudcarrier geleden en nog te lijden schade te vergoeden Cloudcarrier is gerechtigd maar niet verplicht om de juistheid, volledigheid en/of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde materialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Klant de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen Cloudcarrier is geen partij bij de levering van diensten en/of Apparatuur van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot softwarelicenties en hosting(apparatuur) die nodig zijn bij en/of voor de Diensten ook niet indien Cloudcarrier deze diensten en/of Apparatuur afneemt ten behoeve van Klant. Klant is hiervoor verantwoordelijk. Cloudcarrier is hiervoor niet aansprakelijk. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Klant vrijwaart Cloudcarrier voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Cloudcarrier Klant vrijwaart Cloudcarrier en diens (toe) leveranciers van alle aanspraken, procedures, verliezen en/of direct en/of indirect geleden schade van derde partijen, die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit (i) de beschuldiging dat enige activiteit van Klant op enige manier onrechtmatig is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of een inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten opleveren; en/of (ii) de onrechtmatige en/of ondeugdelijke nakoming van de Overeenkomst door Klant, meer in het bijzonder de verplichtingen op grond van dit artikel Cloudcarrier is steeds gerechtigd de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren. Artikel 5 Prijzen en betaling 5.1 Klant betaalt Cloudcarrier de prijs voor de uitvoering van de Overeenkomst en de te leveren Diensten en Apparatuur zoals vermeld in de Overeenkomst. Klant betaalt tevens de eventuele voorrijdkosten, parkeergelden en eventuele andere extra kosten die Cloudcarrier bij uitvoering van de Overeenkomst heeft moeten maken. 5.2 Klant kan Cloudcarrier niet houden aan aanbiedingen of prijzen waarvan ze in alle redelijkheid mocht verwachten dat de aanbieding en/of de prijs een duidelijke fout of schrijffout betreft. 5.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Deze komen voor rekening van Klant. 5.4 Alle prijzen zijn steeds in euro s. Klant dient alle betalingen aan Cloudcarrier in euro s te voldoen. 5.5 Alle door Cloudcarrier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Cloudcarrier schriftelijk uitdrukkelijk anders kenbaar heeft gemaakt. Een door Klant aan Cloudcarrier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nooit als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Cloudcarrier te verrichten prestaties. Cloudcarrier is enkel gehouden om Klant te informeren bij dreigende overschrijding van een voorcalculatie of begroting, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. 5.6 Voor zover Partijen een vaste prijs hebben afgesproken in de Overeenkomst, zal Klant 50% van het totaalbedrag vooraf aan de uitvoering van de werkzaamheden onder de Overeenkomst aan Cloudcarrier betalen. Cloudcarrier zal aanvangen met de uitvoering van de werkzaamheden zodra zij betaling van dit voorschot heeft ontvangen. 5.7 Eventuele werkzaamheden die Cloudcarrier heeft uitgevoerd voordat betaling door haar is ontvangen, zullen altijd onder de opschortende voorwaarde van betaling zijn gedaan. 5.8 De prijzen in de Overeenkomst mogen, zonder voorafgaande aankondiging, door Cloudcarrier worden gewijzigd. Indien Partijen een periodieke betalingsverplichting hebben afgesproken, geldt dat Cloudcarrier gerechtigd is om de prijzen en tarieven schriftelijk op een termijn van twee (2) maanden aan te passen. Indien Klant niet akkoord is met deze prijswijziging, is zij gerechtigd binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden. Klant komt zodanig recht tot opzegging niet toe, in het geval de partijen zijn overeengekomen dat de prijzen en/of tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf en/of in het geval het de prijzen en/of tarieven van derden betreft die Cloudcarrier aan Klant doorberekend (zoals eventuele Apparatuur en/of softwarelicenties). 5.9 Cloudcarrier zal Klant een elektronische factuur sturen voor de verschuldigde bedragen Alle facturen zullen door Klant worden betaald overeenkomstig de in de Overeenkomst of op de factuur vermelde betalingscondities (bij discrepantie geldt de Overeenkomst). Bij gebreke van specifieke condities zal Klant binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betalen Klant is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van enige betaling of verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook Indien Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot 3

4 volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten, waaronder die van advocaten en externe deskundigen, welke worden begroot op 15% van het verschuldigde met een minimum van EUR 40,- per vordering, onverminderd het recht van Cloudcarrier om de daadwerkelijke kosten bij Klant in rekening te brengen De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval jegens Klant faillissement wordt aangevraagd, indien Klant surséance van betaling aanvraagt, indien er beslag op vermogensbestanddelen van Klant worden gelegd, of indien Klant overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden. Artikel 6 Meerwerk 6.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant Meerwerk verricht zal Klant dit Meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven van Cloudcarrier. Cloudcarrier is niet verplicht om aan een verzoek van Klant tot het verrichten van Meerwerk te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. Meerwerk valt buiten een eventueel overeengekomen vaste prijs afspraak. 6.2 Klant aanvaardt dat door Meerwerk het overeengekomen en/of verwachte tijdstip voor uitvoering van de Overeenkomst, de wederzijdse verantwoordelijkheden van Partijen en de eventueel vooraf afgesproken vaste prijs, kunnen worden beïnvloed en/of gewijzigd. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk zich voordoet, is voor Klant geen grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst. 6.3 Aanschaf van nieuwe software, licenties, apparatuur en dergelijke en reparaties bij derden vallen buiten de standaard tarieven en worden apart, eventueel direct door deze derde partij, in rekening gebracht bij Klant. Artikel 7 Onderhoud 7.1 Cloudcarrier is slechts verplicht tot het uitvoeren van Onderhoud, conform onderstaande, indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 7.2 Cloudcarrier zal zich inspannen om het Onderhoud uit te voeren overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures, indien Onderhoud tussen Partijen is overeengekomen. Zonder daartoe gesloten SLA is Cloudcarrier in ieder geval niet verplicht tot het behalen van bepaalde responsetijden, hersteltijden, beschikbaarheid, bereik en/of bereikbaarheid en/of tot het maken, controleren, monitoren en/of terug zetten van back-ups. 7.3 Indien het Onderhoud betrekking heeft op programmatuur die niet door Cloudcarrier zelf aan Klant is geleverd, zal Klant, indien Cloudcarrier dit voor het Onderhoud nuttig, nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-) documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Klant staat er voor in dat zij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling en dat geen rechten van derden zich daartegen verzetten. Klant verleent Cloudcarrier het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-) documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het Onderhoud. Klant vrijwaart Cloudcarrier van alle aanspraken van derden ter zake van de terbeschikkingstelling en het gebruik dat Cloudcarrier in het kader van het onderhoud van het ter beschikking gestelde maakt. 7.4 Ten behoeve van het verrichten van Onderhoud verbindt Klant zich ertoe de systemen waarop de te onderhouden Software is geïnstalleerd en/of de locatie waar de te onderhouden Apparatuur zich bevinden op een toegankelijke plaats met de noodzakelijke werkruimte ter beschikking te stellen, een en ander in overeenstemming met de eventuele aanwijzingen van Cloudcarrier. Klant verbindt zich tevens Cloudcarrier alle aan het systeem gekoppelde en verbonden systemen, testprocedures en informatiedragers daarvan ter beschikking te stellen in verband met het testen van het functioneren daarvan. Voor zover het verrichten van Onderhoud online zal plaatsvinden, zal Klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en telecommunicatiefaciliteiten. 7.5 Het Onderhoud door Cloudcarrier laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid van Klant voor het beheer van de software en apparatuur, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de software en apparatuur, het aanmaken van gebruikers, onderhoud aan apparatuur en hardware, en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de software en de hardware worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot Klant staan. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Klant zelf (hulp)programmatuur en/of apparatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Klant dient Cloudcarrier daar zo nodig wel van op de hoogte te stellen indien dit van invloed kan zijn op de uitvoering van de Overeenkomst. 7.6 Alle wijzigingen die door Klant zelf worden uitgevoerd dienen voorafgaand aan de wijziging gedetailleerd schriftelijk aan Cloudcarrier te worden bericht. Klant zal geen wijzigingen doorvoeren zonder voorafgaande toestemming van Cloudcarrier, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd. Cloudcarrier kan wel additionele voorwaarden stellen aan het verlenen van de toestemming. 7.7 Het is Klant niet toegestaan het Onderhoud door een derde te laten uitvoeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloudcarrier. 7.8 Het Onderhoud en de in de eventueel overeengekomen SLA genoemde service levels zijn niet van toepassing op het herstel van Fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met: a. gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de software of Apparatuur, waaronder mede wordt verstaan fouten in materiaal van Klant zelf; b. wijziging van of toevoegingen in de software of Apparatuur anders dan door of namens Cloudcarrier; c. het gebruik van de software of Apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de daartoe van toepassing zijnde documentatie; d. wijzigingen in of Fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die onder het Onderhoud valt; e. het gebruik van een oude versie van de software of oude Apparatuur die niet meer door Cloudcarrier en of diens (toe)leveranciers wordt onderhouden of wordt ondersteund; f. het niet beschikbaar zijn van de software of Apparatuur op eigen verzoek van de Klant, en/of het niet beschikbaar zijn van de software of Apparatuur tijdens verzochte werkzaamheden; 4

5 g. het vaststellen of isoleren van het probleem of de storing, waarbij de assistentie nodig is van de Klant, die Klant om welke reden dan ook niet, niet volledig of niet naar wens van Cloudcarrier, kan geven; h. stroomuitval; i. extreme weersomstandigheden; j. brand; k. fysieke schade aan het netwerk, veroorzaakt door derden; l. diefstal; m. onterechte, onjuiste of onvolledige meldingen; n. andere niet aan Cloudcarrier toe te rekenen oorzaken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot (andere situaties van) overmacht. 7.9 Indien Cloudcarrier Onderhoud verricht of andere werkzaamheden uitvoert in verband het bepaalde in artikel 7.8 kan Cloudcarrier de kosten van dat Onderhoud of die werkzaamheden volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen het overigens door Klant verschuldigde wegens Onderhoud onverlet laat Cloudcarrier is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van Fouten achterwege te laten en de software of Apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke software of Apparatuur te vervangen. Cloudcarrier is in het bijzonder om (verzoeken tot) Onderhoud te weigeren in het geval dit naar haar oordeel een goede werking of beschikbaarheid van de Werken kan belemmeren of anderszins (nadelig of ongewenst) kan beïnvloeden, of wanneer het Onderhoud naar haar oordeel niet redelijkerwijs haalbaar is of van haar kan worden gevergd Indien Klant desondanks staat op het Onderhoud en Cloudcarrier akkoord is om dit Onderhoud alsnog te verrichten, geschiedt dit Onderhoud op eigen risico van Klant. Klant is hiervoor verantwoordelijk. Cloudcarrier is hiervoor niet aansprakelijk Indien Klant zelfstandig en zonder voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Cloudcarrier wijzigingen doorvoert in door Cloudcarrier geleverde Werken of andere resultaten van de Diensten, dan geschiedt dit en de gevolgen daarvan geheel op eigen risico van Klant. Klant is hiervoor verantwoordelijk. Cloudcarrier is hiervoor niet aansprakelijk. Cloudcarrier kan aan voornoemde toestemming voorwaarden verbinden Het Onderhoud en de in de eventueel daartoe gesloten SLA genoemde service levels zijn tevens niet geldig tijdens calamiteiten, naar de beoordeling van Cloudcarrier, en vooraf gedefinieerde en overeengekomen periodes waarin grote wijzigingen in de software en/of Apparatuur worden aangebracht Cloudcarrier is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane, corrupte of verminkte data Cloudcarrier zal zich inspannen het Onderhoud redelijkerwijs naar beste kunnen uit te voeren Klant erkent dat Cloudcarrier bij het uitvoeren van Onderhoud afhankelijk kan zijn van haar (toe)leverancier(s) en overige derden voor wat betreft updates, foutherstelsoftware ( patches ), upgrades en reserveonderdelen. Cloudcarrier is gerechtigd bepaalde updates, upgrades en/of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een concrete werking van Werken niet ten goede zal komen, of niet anderszins in het belang is van Klant zulks ter beoordeling van Cloudcarrier. Cloudcarrier kan tevens niet aansprakelijk worden gehouden voor situaties waarin derden (nog) geen patch, update of upgrade hebben uitgebracht. Artikel 8 Remote Support 8.1 Cloudcarrier is slechts verplicht tot het uitvoeren van Remote Support, conform onderstaande, indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 8.2 Remote Support kan worden geleverd per telefoon, en andere gezamenlijk af te spreken kanalen. 8.3 Cloudcarrier zal op verzoek van Klant software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt. 8.4 Indien blijkt dat Remote Support niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Cloudcarrier zich inspannen om tegen het normale uurtarief, met een vooraf te melden toeslag, op locatie van Klant de werkzaamheden te verrichten. Artikel 9 Verkoop van Apparatuur 9.1 Cloudcarrier is slechts verplicht tot verkoop van Apparatuur, conform onderstaande, indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 9.2 Cloudcarrier staat er niet voor in dat de Apparatuur geschikt is voor het feitelijke en/of door Klant beoogde gebruik. 9.3 Cloudcarrier is niet verplicht tot montage, installatiematerialen, programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, accu s, stempels, cartridges, toners, kabels of andere accessoires te verstrekken bij de verkoop van Apparatuur. 9.4 De Apparatuur wordt af-magazijn geleverd. Onder af magazijn wordt verstaan de plaats, van waaruit door Cloudcarrier wordt geleverd. 9.5 Cloudcarrier staat er voor in dat de Apparatuur voldoet aan de overeengekomen of redelijk benodigde specificaties voor een periode van drie maanden na levering. Ontstaan er Fouten gedurende deze termijn dan zal Cloudcarrier kosteloos tot vervanging of herstel overgaan, waarna opnieuw een periode van drie maanden zal gelden voor de betreffende vervangende Apparatuur en/of het herstelde gedeelte van de Apparatuur. Indien herstel naar oordeel van Cloudcarrier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Cloudcarrier gerechtigd de Apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke Apparatuur. Iedere ander of verdergaand beroep op non-conformiteit is uitgesloten. 9.6 Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Cloudcarrier. 9.7 De garantie van art. 9.5 vervalt indien fouten in de Apparatuur geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door Klant. 9.8 Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Cloudcarrier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven. 5

6 Artikel 10 Installatie en Configuratie 10.1 Cloudcarrier is slechts verplicht tot het uitvoeren van installatie- en configuratiewerkzaamheden, conform onderstaande, indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst De installatie- en configuratiewerkzaamheden betreft een inspanningsplicht van Cloudcarrier om configuratie en installatie van Apparatuur en software ten behoeve van Klant te verwezenlijken, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te realiseren De keuze, aanschaf en beheer van de hardware-, software- en netwerkomgeving waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Klant. Cloudcarrier zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Cloudcarrier voldoet, is Cloudcarrier gerechtigd installatie of configuratie te weigeren. Artikel 11 Ontwikkeling van Werken 11.1 Cloudcarrier is slechts verplicht tot de ontwikkeling van Werken, conform onderstaande, indien dit onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst Indien een Dienst strekt tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken garandeert Klant dat Cloudcarrier, tenzij anders overeen gekomen, het recht verkrijgt gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten, ook indien deze van derden zijn, die vereist zijn bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van de Werken Het is Cloudcarrier toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Cloudcarrier open source software mag leveren aan Klant en open source software mag verwerken in Werken die Cloudcarrier maakt of aanpast in het kader van een Dienst Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Klant. Artikel 12 Oplevering en Acceptatie 12.1 Cloudcarrier zal, na uitvoering van de werkzaamheden, of na uitvoering van gedeelten daarvan wanneer dit volgens Cloudcarrier voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik, de resultaten daarvan opleveren aan Klant Klant zal de opgeleverde resultaten binnen veertien (14) kalenderdagen testen voor acceptatie. Klant zal de Acceptatieprocedure met voldoende gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren op de resultaten Klant is bij de Acceptatieprocedure verplicht om onder haar volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te toetsen of de opgeleverde resultaten beantwoorden aan de overeengekomen specificaties. Eventuele bijstand die Cloudcarrier verleent bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure is geheel voor risico en rekening van Klant Indien bij het uitvoeren van de Acceptatietest blijkt dat de resultaten Fouten bevatten, zal Klant Cloudcarrier daarover op schriftelijke, begrijpbare en overzichtelijke wijze informeren door middel van een testrapport, uiterlijk op de laatste dag van de Acceptatieprocedure zoals genoemd in artikel Cloudcarrier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde Fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Cloudcarrier gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de resultaten aan te brengen. De Acceptatieprocedure zal conform dit artikel worden herhaald totdat de resultaten zijn geaccepteerd De resultaten zullen tussen Partijen gelden als geaccepteerd: a. op de eerste dag na de testperiode zoals genoemd in artikel 10.2; dan wel b. vanaf het moment dat Klant de resultaten voor productieve of operationele doeleinden gebruikt, welk gebruik uitdrukkelijk voor rekening en risico van de Klant is; c. indien Cloudcarrier voor het einde van de testperiode zoals genoemd in artikel 12.2 een testrapport ontvangt zoals bedoeld in artikel 12.4: i. als het testrapport naar oordeel van Cloudcarrier geen Fouten bevat, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 12.6 aan acceptatie niet in de weg staan, vanaf de datum van het testrapport; ii. op het moment dat de in het testrapport genoemde Fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 12.6 aan acceptatie niet in de weg staan Acceptatie van de resultaten mag niet worden onthouden op gronden die geen verband houden met de overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten, zijnde Fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de resultaten redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de resultaten die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals esthetische aspecten en aspecten betreffende de look-and-feel en lay out van de gebruikersinterfaces Acceptatie van de resultaten op één der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat Cloudcarrier gekweten is van de nakoming van haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en oplevering van de resultaten Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, en resultaten in gedeelten worden opgeleverd, dient Klant na oplevering van elke fase de Acceptatieprocedure voor het deel van het opgeleverde werk van die fase uit te voeren op de wijze zoals in dit artikel is bepaald. Klant mag een Acceptatieprocedure in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase geaccepteerd zijn. Artikel 13 Garanties 13.1 Klant aanvaardt dat de resultaten van de uitvoering van de Overeenkomst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals Klant die daarin aantreft op het moment van gebruik ( as is ), derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken. Cloudcarrier garandeert niet dat de resultaten en/of Diensten te allen tijde, volledig en zonder onderbrekingen of gebreken beschikbaar zal zijn. 6

7 13.2 Cloudcarrier garandeert niet dat de resultaten of Diensten geschikt zijn voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Klant. Cloudcarrier garandeert evenmin dat de resultaten of Diensten zonder Fouten zullen werken of dat steeds alle Fouten worden verbeterd Cloudcarrier zal zich naar beste vermogen inspannen om Fouten in de resultaten of Diensten binnen een redelijke termijn te herstellen, mits deze binnen een periode van drie (3) maanden na acceptatie zoals bedoeld in artikel 12 gedetailleerd omschreven in het ticketingsysteem van Cloudcarrier zijn gemeld. Cloudcarrier kan haar gebruikelijke tarieven voor herstel van Fouten in rekening brengen, indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik door Klant of van andere niet aan Cloudcarrier toe te rekenen oorzaken, of indien de Fouten bij het uitvoeren van de Acceptatieprocedure hadden kunnen worden ontdekt Voornoemde herstelverplichting vervalt indien Klant zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Cloudcarrier wijzigingen in de resultaten of Apparatuur aanbrengt of laat aanbrengen Herstel van Fouten geschiedt op een door Cloudcarrier te bepalen locatie. Cloudcarrier is steeds gerechtigd om tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de resultaten aan te brengen Cloudcarrier is niet verplicht tot herstel van Fouten die na afloop van de in artikel 13.3 bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen Partijen een separate SLA is afgesloten die een zodanige plicht tot herstel omvat. Iedere herstelverplichting verloopt bij beëindiging van de Overeenkomst (en/of SLA). Artikel 14 Intellectuele Eigendomsrechten 14.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op de resultaten van de Diensten, Werken, offertes en dergelijke alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Cloudcarrier en/of haar licentiegever(s). Klant verkrijgt slechts de gebruiksrechten die haar bij Overeenkomst worden toegekend. Cloudcarrier kan tevens software van derden ter beschikking stellen, waarbij een licentieovereenkomst tussen die derde en Klant tot stand kan komen. Cloudcarrier is daar geen partij bij Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, strekt de verplichting tot terbeschikkingstelling door Cloudcarrier en het gebruiksrecht van Klant zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van ter beschikking gestelde software, Werken en/of resultaten van Diensten. Het gebruiksrecht van Klant strekt zich niet uit tot enige broncode of andere bronbestanden van de software, Werken en/of resultaten van Diensten Cloudcarrier zal nooit gehouden zijn om aan Klant (een fysieke drager met) software, resultaten van de Diensten of Werken in broncode of andere bij ontwikkeling gebruikte programmatuur (al dan niet in broncode vorm) of voorbereidend materiaal te verstrekken Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Cloudcarrier niet gehouden tot terbeschikkingstelling van andere dan de overeengekomen software, Werken en/of resultaten van de Diensten of programma- of databibliotheken, ook niet indien die nodig zijn voor het gebruik en/of onderhoud daarvan. Indien in afwijking van het vorenstaande door Cloudcarrier tevens andere software en/of programma- of databibliotheken ter beschikking gesteld moet worden, kan Cloudcarrier verlangen dat Klant daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Cloudcarrier en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming openbaar maken en/of verveelvoudigen van de software en/of resultaten van de Diensten, deze aan derden licentiëren of verkopen, en het registreren van domeinnamen, merken of zoektermen (keywords) in zoekmachines zoals Google AdWords zoektermen die lijken op of identiek zijn aan enig teken waarop Cloudcarrier en/of haar licentiegevers Intellectuele Eigendomsrechten kunnen doen gelden Het is Cloudcarrier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de software, resultaten van de Diensten en/of Werken. Het is Klant niet toegestaan deze beveiliging te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen Cloudcarrier kan programmatuur van derden aan Klant ter beschikking stellen. De (licentie)voorwaarden van die derden kunnen daarop van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst. Klant garandeert dat zij deze voorwaarden van derden accepteert en strikt zal naleven. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Partijen om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden onverkort Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent Intellectuele Eigendomsrechten uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen. Artikel 15 Privacy 15.1 In het geval dat Cloudcarrier dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Klant Cloudcarrier desgevraagd en onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Klant invulling geeft aan haar verplichtingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, en/of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens Cloudcarrier zal geen persoonsgegevens verwerken, anders dan ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst De verantwoordelijkheid voor de persoonsgegevens, die met gebruikmaking van de Diensten, resultaten van de Diensten, de software en/of Werken worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Klant. Klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig is en dat deze geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Klant vrijwaart Cloudcarrier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevens Indien Cloudcarrier, op grond van de Overeenkomst, is gehouden tot het voorzien in een vorm van beveiliging, dan zal deze beveiliging beantwoorden aan de schriftelijke specificaties zoals uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Cloudcarrier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien de Overeenkomst geen specificaties bevat betreffende de beveiliging, of indien de Overeenkomst geen uitdrukkelijke omschrijving van beveiliging bevat, dan zal deze voldoen aan een niveau dat niet onredelijk is, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de aan de beveiliging verbonden kosten. De verantwoordelijkheid voor het in stand houden van beschermingsmaatregelen zoals firewalls en antivirussoftware ligt bij de Klant. Cloudcarrier is hiervoor niet aansprakelijk. 7

8 Artikel 16 Vertrouwelijkheid 16.1 Klant draagt er zorg voor dat alle van Cloudcarrier ontvangen gegevens, waarvan zij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Gegevens zijn in ieder geval vertrouwelijk, indien zij als zodanig door Cloudcarrier zijn aangeduid. Klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur en andere materialen, waaronder mede begrepen het voorbereidend materiaal, vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Cloudcarrier kunnen bevatten. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloudcarrier zal Klant de informatie en gegevensdragers die haar ter beschikking staan, niet buiten het kader van hetgeen in de Overeenkomst is toegestaan, aan derden ter beschikking stellen en/of aan zijn personeel en/of derden bekend maken, voor zover dit niet nodig is voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Klant zal de vertrouwelijke gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze verstrekt zijn Klant zal haar personeel deze geheimhoudingsverplichtingen opleggen en garandeert de naleving daarvan Partijen: a. zullen met elkaar overleg voeren voordat ze enig persbericht of andere publicatie of reclame uiting zullen doen met betrekking tot de Overeenkomst; b. zullen geen persbericht, publicatie of reclame uiting doen zonder voorafgaande toestemming van de andere Partij, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of vertraagd; c. mogen, zonder de voorafgaande toestemming van de andere Partij, een publiekelijke uiting doen indien daartoe verplicht op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Artikel 17 Aansprakelijkheid 17.1 De aansprakelijkheid van Cloudcarrier voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten Voor zover deze aansprakelijkheid niet kan worden uitgesloten, is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de betaalde vergoedingen over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Cloudcarrier voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan EUR 5.000,-. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken ( zaakschade ); b. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en c. redelijke en aantoonbare kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld De aansprakelijkheid van Cloudcarrier voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Klant, schade verband houdende met het gebruik van door Klant voorgeschreven gegevens of databestanden, en verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Cloudcarrier of haar bedrijfsleiding Tenzij nakoming door Cloudcarrier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Cloudcarrier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Klant Cloudcarrier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Cloudcarrier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Cloudcarrier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren Iedere vordering tot schadevergoeding door Klant tegen Cloudcarrier die niet door Klant gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Cloudcarrier door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Cloudcarrier kan worden gevergd, en/of in geval van een situatie zoals omschreven in artikel 7.8, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 18 Duur en beëindiging 18.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van één (1) jaar. De duur van de Overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend verlengd met een periode van één (1) jaar, tenzij Klant de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, of Cloudcarrier met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand Indien Partijen een SLA hebben gesloten, dan wordt de SLA aangegaan voor de duur van de initiële Overeenkomst. Deze SLA kan door Cloudcarrier - los van de initiële Overeenkomst - schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van (1) maand Wanneer de initiële Overeenkomst (tussentijds) op enigerlei wijze wordt beëindigd en er geen andere overeenkomst meer (zal) bestaan waarop de SLA van toepassing kan zijn, zal de SLA automatisch worden beëindigd tegen hetzelfde moment van beëindiging van de initiële Overeenkomst, zonder dat nog enige rechtshandeling van Partijen vereist is Ieder der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst toe, indien de andere Partij, na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke 8

9 ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. De verplichtingen van Klant zoals genoemd in artikelen 4 en 5 gelden in ieder geval als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst Indien Klant op het moment van ontbinding, als bedoeld in het vorige lid, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Cloudcarrier vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar Cloudcarrier komt de bevoegdheid tot gehele of gedeeltelijke opzegging toe, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, indien de Klant al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van Klant wordt aangevraagd, indien de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Klant wijzigt Cloudcarrier zal wegens opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot enige schadevergoeding. Cloudcarrier kan tevens niet worden gehouden tot het bewaren van, toegang geven tot, afgeven van of ter beschikking van enige gegevens of materialen die in het kader van de Overeenkomst door Cloudcarrier zijn gebruikt of vervaardigd Indien Klant niet, niet volledig of niet tijdig voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst, meer in het bijzonder bij niet nakoming van het bepaalde in artikel 4 of 5 van de Algemene Voorwaarden is Cloudcarrier gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Cloudcarrier behoudt tevens haar recht voor om gegevens, databestanden, Werken en/of resultaten onder haar te houden, ondanks een eventueel bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Klant aan haar verplichtingen voldoet. Deze bepaling laat onverminderd het recht van Cloudcarrier tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht De bepalingen die zijn bedoeld om na opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst van toepassing te blijven zullen de opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van de Overeenkomst overleven. Artikel 19 Derden 19.1 Cloudcarrier mag rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien overdragen aan derden en Klant stemt hierbij reeds nu voor alsdan onherroepelijk met zulke overdracht in. In het geval van zo n overdracht zal Cloudcarrier Klant daarvan op de hoogte stellen Klant is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloudcarrier, aan een derde te verkopen en/of anderszins over te dragen. Artikel 20 Wijzigingen 20.1 Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd Cloudcarrier is gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens een maand voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Klant, indien de Overeenkomst hierdoor wordt beïnvloed. Indien Klant binnen voornoemde periode bezwaar maakt, zal Cloudcarrier overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Cloudcarrier zal van deze beslissing mededeling doen aan Klant. Indien Cloudcarrier bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, is Klant gerechtigd om binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van de wijziging de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de datum waarop de wijziging in werking zou treden Cloudcarrier mag op elk moment wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken. Artikel 21 Toepasselijk recht 21.1 De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, het verrichten van Diensten en alle overige (rechts-)handelingen tussen Partijen worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Artikel 22 Geschilbeslechting 22.1 Partijen zullen alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan, minnelijk proberen te beslechten, zo nodig door middel van mediation. Geschillen kunnen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. *** 9

APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN

APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN APPELTJEEITJE ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter

Nadere informatie

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN

SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN SET ICT ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud en steeds met een hoofdletter geschreven,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden

Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden Easy Software Deployment Algemene Voorwaarden! Clausule 1 Algemeen! 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 Deze clausule Algemeen van de algemene voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 2 Algemene Voorwaarden Artikel 1 DEFINITIES In deze ASP Algemene voorwaarden (hierna te noemen: Algemene Voorwaarden ) en verwante documenten hebben de volgende definities, steeds met een begin hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICT~Office

Algemene Voorwaarden ICT~Office Algemene Voorwaarden ICT~Office 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige module Algemeen

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden GLOMIDCO

Algemene Voorwaarden GLOMIDCO Algemene Voorwaarden GLOMIDCO Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1 De ICT~Office Voorwaarden zijn opgesteld door ICT~Office. De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Cerenta te Schoonrewoerd, Kamer van Koophandel 54924820 en haar

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT office voorwaarden

ICT office voorwaarden ICT office voorwaarden Module Algemeen ICT office voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F.

Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F. Algemene voorwaarden Deli IT Automatisering V.O.F. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Deli IT Automatisering V.O.F. te

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV

ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV ICT~Office Voorwaarden t.b.v. Controlvision Business Software BV Modules: Algemeen 1. Licentie voor programmatuur 2. Ontwikkeling van programmatuur 3. Onderhoud van programmatuur 8. Opleidingen en trainingen

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden

ICT~Office Voorwaarden ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556.

Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. Algemene Voorwaarden KindPlanner Software BV Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 58247556. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid ICT~Office Voorwaarden 1.1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement

Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Molenweg 23 7431 BG Diepenveen 06-47782459 info@arnekeuning.nl www.arnekeuning.nl Handelsregister 08138149 BTW nr. NL17.14.35.588.B01 Algemene voorwaarden arnekeuning.nl, online projectmanagement Dit document

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lexify

Algemene voorwaarden Lexify Algemene voorwaarden Lexify Gebaseerd op de Nederland ICT Voorwaarden Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Art. 2 2 Art. 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Deze

Nadere informatie

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01

2bMore. ICT~Office Voorwaarden. 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 2bMore 2bMore B.V. Bankrelatie: ABNAMRO 47.34.08.759 KvK Utrecht: 3023 4431 BTW nummer: NL8155.19.989.B01 Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de navolgende modules van de ICT~Office Voorwaarden

Nadere informatie

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden

Felloo Voorwaarden. 1. Toepasselijkheid Felloo Voorwaarden Felloo Voorwaarden De Felloo Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 51713209. Meer informatie vindt u op www.kvk.nl/algemenevoorwaarden Note Felloo is een

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen

ICT~Office Voorwaarden. Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden Module Algemeen ICT~Office Voorwaarden De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. ALGEMEEN 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Booming B.V.

Algemene Voorwaarden Booming B.V. Algemene Voorwaarden Booming B.V. 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: Diensten: Booming: Materiaal: Opdrachtgever: Offerte: Overeenkomst: Partijen: Schriftelijk:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU

Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Algemene voorwaarden REINVENT SOFTWARE VOF V/H REINDER.EU Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REINVENT SOFTWARE VOF V/H

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E.

Algemene voorwaarden. Modules. Module A. Algemene bepalingen Module B. Webontwikkeling Module C. Opleidingen Module D. Hosting Module E. Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen ivendo Marketing en haar klanten. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie