MEMO. College D&H. Onderwerp: Digitale Delta Datum: 25 mei 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. College D&H. Onderwerp: Digitale Delta Datum: 25 mei 2013"

Transcriptie

1 MEMO Aan: Van: College D&H Jo Wuijts Onderwerp: Digitale Delta Datum: 25 mei 2013 Nummer: [nummer] 1. Aanleiding In de collegevergadering van 16 april 2013 is het voorstel Subsidie aanvraag Digitale Delta ( ) voorgelegd. Hierin is het college gevraagd de subsidieaanvraag voor het project Proeftuin Fysieke Digitale Delta in te dienen zodat het project in de periode van 1 februari 2013 tot en met 31 december 2014 onder de subsidieaanvraag kan worden gerealiseerd. Vooruitlopend op de go-nogo besluitvorming in het College, is ingestemd met het aanvragen van de subsidie. Het college heeft aangegeven in juni een notitie te willen ontvangen over de voortgang van het project Digitale Delta voor Delfland aan de hand van de Gateway Review voorzien van een overzicht van besteding van geld en uren van Delfland. Daarnaast moet de notitie voldoende duidelijk maken dat aan de door het college gestelde voorwaarden om door te gaan met het project wordt voldaan: alle risico s die in de Gateway Review naar voren zijn gekomen, zijn afgedekt; de STOWA namens de Unie van Waterschappen zowel inhoudelijk als financieel aan het project bijdraagt; de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd; het intellectueel eigendom geen exclusiviteit kent. Naar aanleiding van de collegevergadering van 16 april 2013 hebben met hoogheemraden Ter Woorst, Bom-Lemstra en Wiegman gesprekken plaatsgevonden om inhoudelijke vragen te beantwoorden. In de voorliggende memo wordt ingegaan op de wijze waarop aan de door het college gestelde voorwaarde om door te gaan met het project kan worden voldaan en wordt het College gevraagd in te stemmen met het project Fysieke Digitale Delta en hiertoe een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met alle partijen die actief zijn betrokken bij de uitvoering van het project. Daarnaast wordt gevraagd in te stemmen met opstellen van een zogenaamde cofinancieringsverklaring waarin de formele bijdrage (middelen in de vorm van geld (cash) en/of een bijdrage in kind (in uren) ) van het deze partijen wordt vastgelegd. In bijlage (Kostenverdeling Digitale Delta) zijn de kosten en bijdragen van de verschillende deelnemers voor zowel het landelijke project als de proeftuin fysieke Digitale Delta, weergegeven. 2. Topsector Water project Digitale Delta Om ons water effectief en efficiënt te beheren en om te kunnen gaan met de toenemende fluctuaties in ons klimaat wordt op grote schaal data verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een enorme groei in de hoeveelheid beschikbare data en noodzakelijke beheersapplicaties, maar ook tot fragmentatie, incompatibiliteit, en ondoorzichtigheid van oplossingen die de effectieve inzet door de gebruiker voor integraal waterbeheer beperken. Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt met diverse partners aan de realisatie van het Topsectorproject Digitale Delta. De Digital Delta is de wereldwijde online marktplaats om professionele IT-gebaseerde water- en klimaatdiensten en CONTACT Jo Wuijts T (015) E ADRES Phoenixstraat 32, Delft

2 VAR_nummer / Digitale Delta / 2 oplossingen aan te bieden en af te nemen. Met dit project wordt gewerkt aan het op uniforme en laagdrempelige wijze ontsluiten en ter beschikking stellen van data en kennis ten behoeve van gebruikers in de watersector. Het College en de Verenigde Vergadering zijn op respectievelijk 24 juli 2012 en 27 september 2012 geïnformeerd over de ontwikkeling van het project Digitale Delta, de ambities en de betrokkenheid van Delfland (27953). Nadere informatie over deze onderwerpen zijn vervat in de in BIS opgenomen documenten, te weten de Intentieverklaring Opstart Digitale Delta (16 mei 2012), de beleidnotitie Voorstel voor de inrichting van de governance en het level playing field van de Digitale Delta (Den Haag juni 2012) en de projectbundel Bouwstenen voor de Digitale Delta: naar een onbeperkt gebruik van waterdata. De Digitale Delta is gericht op de professionele water- en klimaatmarkt waar datauitwisseling en verwerking een dominante rol spelen. Voor ontwikkelaars van deze oplossingen is het een open marktplaats waar iedereen zijn data, informatie, software en dataverwerkingsfaciliteiten (computing cycles en dataopslag) zowel commercieel als gratis kan aanbieden, binnen een open of beveiligde omgeving. Voor gebruikers van deze oplossingen is het een open marktplaats van gecertificeerde applicaties en ICTgebaseerde diensten voor water- en klimaatbeheer, die transparant eenvoudig en kosteneffectief is. Voor Delfland en andere overheden betekent het dat de door haar geproduceerde gegevens zo productief mogelijk worden ingezet. Tevens helpt het overheden om meer te presteren met minder middelen. De Digitale Delta is niet alleen een marktplaats, maar ook een ontwikkelomgeving die eenduidigheid in definities, eenheden en modellen aanmoedigt door gebruik in de gedeelde infrastructuur. Het bij elkaar brengen van bestaande diensten en data op een overzichtelijke plek versnelt zo innovatie op het gebied van water- en klimaatbeheer. Daarnaast biedt de Digitale Delta een IT-omgeving waarin wetenschappelijke, publiek-private en overheidsprogramma s op een eenvoudige en transparante wijze databronnen en applicaties kunnen ontsluiten naar de gebruiker. Om tot een gedragen instrument te komen is ervoor gekozen om deze te ontwikkelen in praktische situaties, in proeftuinen, waarin de functionele gebieden leidend zijn. Deze proeftuinen zijn zodoende voedend voor een instrument dat uiteindelijk de hele watersector bedient. In Delfland wordt deze proeftuin gerealiseerd door het project, de proeftuin Fysieke Digitale Delta, waarin de voeding vanuit het regionale waterbeheer tot stand komt. 3. Voorgeschiedenis Het landelijk project Digitale Delta vindt zijn oorsprong in 2010 toen Delfland vol mee deed aan het topteam water en op het waterdiner lijnen voor dit project werden uitgezet. Vervolgens is via de Innovatie Estafette in de Van Nelle fabriek in 2011 en het opschalen van het project via de Unie van Waterschappen het project gekomen tot waar het nu staat: aan de vooravond van het af sluiten van een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst met alle partijen die actief zijn betrokken bij de uitvoering van het project. AdviesTopsector Water Delfland heeft actief geparticipeerd in de totstandkoming van het advies Water verdient het van de het Topteam Water waarin op innovatiegebied de uitwerking en uitvoering van zeventig business cases wordt bepleit, waarvan 13 'showcases' direct. De Digitale Delta is zo n showcase. Deze showcase staat centraal in het speerpunt Water en ICT, die samen met zes andere speerpunten op de langere termijn bijzondere kansen bieden bij het uitbouwen van de Nederlandse concurrentiepositie. Het project Digitale Delta bouwt voort op dit advies dat in zijn laatste ontwikkelstadium tijdens het Waterdiner bij Delfland werd aangescherpt. Gedurende deze op verzoek van het Topteam bij Delfland georganiseerde themabijeenkomst werden de eerste stenen van het project gelegd. Dit heeft bijgedragen aan het feit dat dat digitale delta als een van de topprojecten voor de topsector water is aangemerkt. Dit initiatief kwam voort uit de toen al bestaande samenwerking tussen TU Delft, Deltares, IBM en Delfland. De deelname van

3 VAR_nummer / Digitale Delta / 3 Rijkswaterstaat volgde in een later stadium. De TU Delft heeft vanuit de topsector water NWO-middelen kregen om aan de wetenschappelijke kant een verdere uitwerking te kunnen geven. Innovatie Estafette Tijdens de Innovatie Estafette in november 2011 in de Van Nelle fabriek is een groot aantal ondernemingen en kennisinstituten gevraagd of zij belangstelling hadden om mee te doen aan een proeftuin Digitale Delta in het beheersgebied van Delfland. De belangstelling was groot en leidde tot verdere discussies waar Rijkswaterstaat bij is aangesloten. Unie van Waterschappen: opschaling In navolging van de publicatie van het topsector water advies heeft het bestuur van de Unie van Waterschappen haar beleid op de Topsector afgestemd. Zo werd er in Unieverband besloten om te gaan investeren in kansrijke topsectorprojecten. In het verlengde hiervan heeft de Unie - op voorspraak van innovatieportefeuillehouder Stefan Kuks - in een landelijke bijeenkomst geïnventariseerd welke waterschappen er directe interesse hebben om in een van de kansrijke topsectorprojecten te participeren. Voor de Digitale Delta melden zich een aantal concreet geïnteresseerde partijen, waaronder 6 waterschappen1. Dat waren, naast Delfland: Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Groot Salland. Inmiddels is de opschaling naar meerdere waterschappen een feit en is er concreet vormgegeven aan een samenwerkingverband rondom het project Digitale Delta. Omdat ook in de strategienota van de STOWA het belang van topsector water is omschreven is bepaald dat Stowa Euro in de Digitale Delta zal investeren indien andere partijen een zelfde bedrag investeren. Daar Rijkswaterstaat heeft aangegeven tenminste Euro te gaan investeren in de Digitale Delta is een financiële toezegging op dit project gedaan2. De verdeling van het bedrag wordt bepaald in overleg met de andere betrokken waterschappen. De bijdrage van de Stowa bijdrage kan wellicht worden aangevuld met een TKI-bijdrage vanuit de Topsectoren (EZ). Dit moet echter nog verder uitgewerkt worden. Met deze ontwikkeling is de doelstelling dat andere waterschappen en de STOWA gaan meedoen ingevuld. Dit wordt ook door Rijkswaterstaat als zeer wenselijk en kansrijk voor de toekomst gezien. 4. Relatie Gateway Review met Proeftuin Fysieke Digitale Delta Mede naar aanleiding van de ervaringen met tax-i zijn in het Bestuurlijkoverleg in december 2012 een aantal vraagpunten met betrekking tot de scope en de sturing van het project beschreven en is aandacht gevraagd voor het aanbestedingsrecht. In opdracht van Jan Hendrik Dronkers, Directeur Generaal Rijkswaterstaat heeft het Bureau Gateway, onderdeel van het ministerie van BZK, daarom begin 2013 een Gateway Review uitgevoerd, speciaal gericht op de belangrijke zaken van een opstartend programma. Deze is in februari georganiseerd en in de loop van maart definitief ter beschikking gesteld. De Gateway Review is een instrument waarmee systematisch wordt onderzocht of projecten bij de overgang van een projectfase van voldoende kwaliteit zijn om de formele besluitvorming te starten. Het helpt grote projecten in goede banen te leiden door deze projecten op beslissende momenten in het proces op een aantal aspecten door te lichten. Als uitvoeringsorganisatie van de overheid kan Rijkswaterstaat zo de kwaliteit van haar projecten beheersen 3. Het betrof hier specifiek het Topsector Water project waar Rijkswaterstaat een leidende rol in heeft. In dit onderzoek heeft de opdrachtgever aangegeven dat hij specifieke aandacht vroeg voor de volgende vragen: Is de pre-competitieve (onderzoek)fase voldoende geborgd met de onderzoeksopzet van het programma? 1 Bron: Verslag Bestuurlijk bijeenkomst Innovatie Waterschappen 31 januari 2013, Unie van Waterschappen. 2 In de strategienota van de STOWA staat dat maximaal 10% van het budget gereserveerd is voor de Topsector Water aanpakken. Voorwaarde hierbij is dat de aanpak past binnen de onderzoekslijn zoals die door de waterschappen is verwoord. 3 Rijkswaterstaat voert infrastructurele projecten in de water- en wegenbouw uit waarmee grote belangen en bedragen gemoeid zijn. Rijkswaterstaat past de Gate Review methode sinds februari 2008 toe.

4 VAR_nummer / Digitale Delta / 4 Biedt IBM de juiste oplossing voor het onderzoek? Is de scope van Digitale Delta de juiste, en heeft het programma voldoende focus op deze scope? Is het programma en de oplossing van IBM voldoende open? Het onderzoek focuste zich op het landelijke project en de daarbij bestaande risico s ten aanzien aanbesteding, openheid (waaronder Vendor Lock-in) en omvang. Omdat de proeftuin van Delfland als een van de Use Cases van dit landelijke initiatief fungeert, hebben de uitkomsten van het project Gateway Review betrekking op de proeftuin. Indien de Use Case van Delfland onvoldoende waarde aan het onderzoek toe zou voegen, moest hier naar gehandeld worden. Dat bleek niet het geval. 5. Aanbevelingen uit Gateway Review De uitkomst van de uitgevoerde Gateway Review gaf de kwaificatie oranje- rood, hetgeen in van urgentie voorziene aanbevelingen is vervat: Het review team is, op basis van de bevindingen in de review van oordeel dat zonder herscoping, aangepaste governance en extra aandacht voor het aanbestedingsrecht, grote risico s aanwezig zijn en dat daardoor forse onzekerheid bestaat bij de haalbaarheid van de doelstellingen uit de (concept-) samenwerkingsovereenkomst 4. Om tot een groen licht situatie te komen zijn de bevindingen en aanbevelingen vanuit de Gateway Review vervolgens vertaald naar een aantal aanscherpingen in de aanpak. Deze zijn op 12 april 2013 in het Bestuurlijk Overleg van de Digitale Delta verder aangescherpt. Aangegeven is dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om tot een verdere samenwerking te komen. Voorwaarde daarbij is dat de geformuleerde punten juridisch adequaat kunnen worden vertaald. Rijkswaterstaat en Delfland hebben de documenten die ten grondslag liggen aan de beoogde samenwerking juridisch getoetst. Gezien de specifiek benodigde specialistische kennis voor toetsing is de juridische ondersteuning voor Delfland gerealiseerd door inzet van extern ingehuurde juridische expertise. Uit deze toetsing blijkt dat de in de Gateway Review en het Bestuurlijk Overleg genoemde aanbevelingen en risico s door onderstaande maatregelen in voldoende mate zijn afgedekt, zodat tot formele deelname kan worden overgegaan. Waarbij voor Delfland de ontbindende voorwaarde wordt opgenomen dat de EFRO subsidie wordt toegekend. 1. De eerste aanbeveling Heroverweeg de scoping van het onderzoek heeft geleid tot diverse aanpassingen in het programmaplan 5. Primair ligt de focus van het onderzoek nu op de toegang, uitwisseling en opvragen van verschillende data, en die applicaties die hiervoor nodig zijn. Voor de levensvatbaarheid van DD zal echter ook bekeken worden welke services er binnen de DD kunnen worden aangeboden, opdat data ook verwerkt kunnen worden tot informatie. In de onderzoeksfase van het project wordt binnen een beperkt aantal use cases gewerkt aan het bereiken van de onderzoeksresultaten 6. De proeftuin Fysieke Digitale delta van Delflans is één van deze Use Cases. Met deze maatregel wordt de scope van het onderzoek beperkt tot de in de Rageteway Review bedoelde fase 1+ waardoor de opdracht binnen de kaders van zuiver R&D valt 7. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedingsrechtelijke risico s in deze fase van het programma zijn geëcarteerd. 2. Als gevolg van de tweede aanbeveling, Heroverweeg de governance over en binnen het onderzoek, is naast het bestuurlijke overleg een opdrachtgeveroverleg (OG-overleg) van de publieke partners vormgeven. Dit overleg gaat over financiering, opdrachtverlening, scope van de opdracht en voortgangsbewaking. In dit overleg zullen Delfland en RWS zitting nemen. Dit overleg zal eens per maand samen komen. De overige overleg gremia blijven gewoon bestaan. Daarnaast zal de programmagroep gedurende het onderzoek 4 Zie: Gateway Review 0 Strategie en bereik, versie nummer [Definitief], datum van oplevering 22 februari 2013 (bijlage) 5 Zie: Programmaplan Digitale Delta (bijlage) 6 Van elke Use case moet expliciet verwoord zijn in hoeverre de USE case is omgegaan met services, architecturen, toegang en beveiliging en welke keuzes waarom zijn gemaakt. 7 Conform artikel 15 f. Bao

5 VAR_nummer / Digitale Delta / 5 werken aan governance voor de volgende (uitvoerende) fase. Zo zal het bestuurlijk overleg gaan over strategie en scope van het programma, maar ook over de in kind inbreng van alle partners die bij het bestuurlijk overleg aanwezig zijn. Met deze aanpassingen is de governance geen zwerfkei in de bestuurlijke verantwoording. 3. De aanbeveling de samenwerking en opdrachtverstrekking dient steeds aanbestedingsrechtelijk te worden getoetst is in het bestuurlijk overleg van 12 april 2013 nader aangescherpt. In dit overleg zijn aanvullende voorwaarden geformuleerd om de opdrachtverlening aan IBM aanbestedingsrechtelijk mogelijk te maken 8. Deze zijn als volgt geformuleerd en ingevuld: a. In de opdracht naar IBM wordt duidelijk gemaakt hoe met het intellectueel eigendom van producten die IBM ontwikkelt in opdracht van de publieke partijen wordt omgegaan. Ook zijn er specifieke afspraken gemaakt over de licentiekosten van het intellectueel eigendom dat IBM al in handen heeft maar in de realisatiefase noodzakelijk is. Het volgende punt ligt in het verlengde van deze voorwaarde. b. De voorwaarde dat voorafgaand aan opdrachtverlening helder moet zijn wat de scope is en de eindproducten zijn en wie eigenaar ervan is, wordt ingevuld doordat het principe wordt gevolgd dat alle producten die tijdens de onderzoeksopdracht ontstaan met financiering vanuit de publieke opdrachtgevers openbaar/publiek beschikbaar worden gesteld in de glazenhuis constructie. Het gaat hier om: Een rapport waarin alle kennis wordt vastgelegd wordt vrij voor iedereen toegankelijk gepubliceerd; Het te ontwikkelen centrale register 9 dat wordt opgebouwd komt als open source beschikbaar. Focus hierin ligt op de herbruikbaarheid voor vervolg, onafhankelijkheid van IBM technologie en adequate een documentatie. c. Een onafhankelijke marktverkenning naar de vraag of marktpartijen die willen meewerken aan de onderzoeksfase bereid zijn om te werken met het Digitale Platform en het ondersteuningsteam van IBM is door middel van Interviews met deze partijen uitgevoerd. In deze interviews is bij de private sector geverifieerd of: de kansen die er worden geboden worden herkend. Kunnen er nog onbekende risico s worden gesignaleerd die in de programma-aanpak kunnen worden meegenomen? er voldoende bedrijven zijn die een dergelijke open omgeving zouden toejuichen, een rol willen spelen bij de gefaseerde ontwikkeling van de Digitale Delta en/of willen gebruiken als die er zou zijn? Uit deze onderzoeken blijkt dat alle in het onderzoek betrokken marktpartijen, op een enkele na, voldoende kansen zien in het vervolg van het project. d. Ook is een exit-strategie opgenomen in de overeenkomsten die met IBM en Rijkswaterstaat worden afgesloten. Delfland is geen juridisch partner in beide overeenkomsten. In de overkoepelende onderzoeksovereenkomst 10 is eveneens in een exit-clausule voorzien betreffende toetreding en uittreding van partijen gedurende looptijd van het project. Hieraan worden alle partijen, inclusief Delfland, wel gebonden. 4. De aanbeveling Verbeter het stakeholder management heeft geleid tot diverse concrete activiteiten en aanpassingen: a. het programma voorziet in de betrokkenheid van private partijen door te participeren in proeftuinen en/of Use Cases. Daarnaast is er een klankbordgroep waarin feedback kan worden gegeven op de oplossingsrichting waarin de Digitale Delta zal worden gerealiseerd. 8 Opgemerkt is dat zodra er een afhankelijkheid met IBM ontstaat, openbare aanbesteding noodzakelijk is 9 Open source register van alle koppelingen die tijdens het onderzoek worden gerealiseerd. 10 Artikel 12 Toetreding Uittreding, Onderzoeksovereenkomst Digitale Delta (AMCO: )

6 VAR_nummer / Digitale Delta / 6 b. In het kader van het Topsectorbeleid van de Unie van Waterschappen en de strategienota Topsectoren van de Stowa zijn vijf waterschappen 11 en de Stowa een samenwerkingsverband aangegaan rondom het project. Hiermee is een eerste grote stap gezet naar uitbreiding van het aantal actief betrokken waterschappen bij het project Digitale Delta. Temeer omdat deelname niet alleen financieel zichtbaar is, maar ook inhoudelijk in use cases. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan de aanbeveling vanuit de Gateway Review om de relevante communicatie binnen de waterschappen te verbeteren. De aanbeveling om de communicatie binnen het waterschap (Delfland) te verbeteren wordt gedekt door invulling geven aan een concernbreed projectteam binnen Delfland. Vanuit het projectteam worden de betrokken medewerkers en managers over het onderwerp op de hoogte gehouden. 5. Tenslotte is de mate van openheid van het programma nog verder vergoot door de projectdocumenten hierop aan te passen. De definities die gehanteerd worden binnen de Nederlandse watersector wat betreft open standaarden en open data zijn expliciet worden opgenomen in de onderzoeksovereenkomst. Ook zijn afspraken gemaakt over structurele afstemming met het Informatiehuis Water en de RWS-dienst centrale Informatie voorziening (CIV). Met bovenstaande definitie zijn productstandaarden van een leverancier uitgesloten. Ook worden deze principes in de architectuurvisie van de Digitale Delta verankerd. Verder bewaakt de ingestelde architectuurboard, waarin deelnemende partijen zitting hebben, bewaakt de herbruikbaarheid van componenten en openheid van de oplossingen die het onderzoek oplevert. 6. Vervolg Deltares, Rijkswaterstaat, IBM, TU Delft en het Hoogheemraadschap Delfland hebben 16 mei 2012 een intentieverklaring Opstart Digitale Delta ondertekend waarin zij aangeven samen de nadere invulling van de Digitale Delta een impuls te geven. De bij het project betrokken partijen zijn voornemens om op 19 juni aanstaande formeel het startschot te geven voor realisatie van de eerste fase van het project. Het hoofddoel van deze fase van het landelijke programma is om de levensvatbaarheid van de Digitale Delta aan te tonen 12. Het programma heeft tot doel om in 12 maanden tijd een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden die nodig zijn om enerzijds de levensvatbaarheid van het concept aan te tonen en anderzijds de functionele specificaties voor de volgende fase scherp te krijgen. Het programma levert in deze fase dus kennis om te kunnen besluiten over de volgende fase. Wat moet de Digitale Delta precies kunnen en wie zit er dan precies op te wachten, wie zijn de potentiële gebruikers? Tijdens de onderzoeksfase komt voor alle deelnemers een verbindend test en validatie platform beschikbaar op basis van IBM technologie. Om te kunnen werken met dit platform en de Use Cases te realiseren is er tevens voorzien in een ontwikkelteam. De betrokkenheid van IBM richt zich specifiek op het ter beschikking stellen van het platform en het beantwoorden van de onderzoeksvragen 13. Om tot een gedragen instrument te komen is ervoor gekozen om deze te ontwikkelen in praktische situaties, gebruiksituaties (Use Cases), waarin de functionele gebieden leidend zijn. Deze proeftuinen zijn zodoende voedend voor een instrument dat uiteindelijk de hele watersector bedient. De Proeftuin Fysieke Digitale Delta realiseert de proeftuin waarin de voeding vanuit het regionale vak en kennis gerelateerde waterbeheer tot stand komt. Via deze Use Cases wordt onderzocht welke architectuur het grootste oplossend vermogen heeft, welke alternatieven beschikbaar zijn, welke functionaliteit en intelligentie noodzakelijk is om kostenbesparingen te realiseren en de watersector zich te laten versnellen. 11 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Delfland. 12 Daarbij richt het onderzoek zich primair op toegang, uitwisseling en opvraagbaarheid van gegevens en de functionaliteit om dit werkend te krijgen. 13 Zie: Programmaplan Digitale Delta (bijlage)

7 VAR_nummer / Digitale Delta / 7 Kortom, aan de vraag wat is er nodig om tot een Digitale Delta te komen? En wat levert de Digitale Delta ons op? Om dit te bereiken worden er binnen Delfland nieuwe en bestaande gegevensbronnen aan elkaar verbonden via een integrale ICT-infrastructuur die het mogelijk maken om nieuwe toepassingen te ontwikkelingen die eerder nog niet mogelijk of zelfs denkbaar waren. Hiertoe wordt het Digitale Delta platform ingericht, die in een ontwikkel- en testomgeving aan alle projectpartners in de cloud wordt aangeboden volgens het Software As a Service principe. Dit ontwikkelen test-platform wordt gedurende een periode van 12 maanden voor dit doel door de publieke partijen ingekocht. Op dit platform worden de koppelingen, functionaliteit en use cases gerealiseerd ten behoeve van het onderzoek. Zo moet het mogelijk worden om tegen weinig inspanningen datastromen met elkaar te combineren en toegang te krijgen tot bestaande databronnen en een grote hoeveelheid aangesloten applicaties. Door het verder ontwikkelen en inzetten van dit digitale platform ontstaat een ontwikkelplatform waarop het bedrijfsleven en kennisinstituten (Deltares, TNO ed.) en onderwijsinstellingen (technische universiteiten, hogescholen etc.) in staat worden gesteld om nieuwe toepassingen in het waterdomein te ontwikkelen. Daarbij is het vanwege de schaalbaarheid van het platform onderlinge data-uitwisseling tussen de proeftuin van Delfland en de landelijke use cases mogelijk. Deze zelfde schaalbaarheid voorziet tegelijk in een distributiefunctie die sterk kostenbesparend werkt. Omdat eenmaal aan het platform verbonden toepassingen (applicaties) voor iedereen eenvoudig toegankelijk is ontstaat een wereldwijd distributieplatform voor (Nederlandse) water en ICT-producten. Anders gezegd, een toepassing die bij het ene waterschap op het platform wordt toegepast, is direct toegankelijk bij een ander waterschap dat hetzelfde platform gebruikt waardoor de kostbare aansluitkosten bij elk individueel waterschap (bij elke gebruiker) kunnen worden voorkomen. Naast de schaalbaarheid van het platform ligt er binnen de proeftuin de nadruk op een aantal praktische situaties, activiteiten. Deze zijn in het plan van aanpak voor de subsidieaanvraag uitgewerkt omschreven14. In algemene termen worden er specifieke gebruikssituaties gecreëerd om die beoogde meerwaarde te onderzoeken of zelfs te realiseren. Zo wordt door het door het in Delft inzetten van de Hydrocity toolbox in combinatie met databronnen en applicaties vanuit gemeente, waterschap en aangesloten partijen mogelijk om slimme kostenbesparende maatregelen in de openbare ruimte te ontwikkelen en deze ter voorkoming van wateroverlast en droogteproblemen toe te passen. Hierdoor worden op dit moment van elkaar losstaande gegevensbronnen en systemen gecombineerd en ontstaan mogelijkheden om integrale waterinformatie eenvoudig beschikbaar te maken voor operationeel beheer, asset-management en publiekscommunicatie. Ook wordt het door het koppelen en combineren van diverse eigen vanuit Delfland afkomstige gegevensbronnen met - via het digitale platform beschikbaar gekomen - gegevensbronnen van anderen mogelijk om gerichte maatregelen te nemen op vraagstukken waar nu nog geen kennis voorhanden is. Zo kan door het combineren van de actuele waterpeildata met waterkwaliteitsdata van Delfland en waterstroomdata van Rijkswaterstaat mogelijk om maatregelen te nemen tegen verzilting in tijden van droogte en een lage waterafvoer vanuit de Nieuwe Waterweg. Tenslotte wordt het door combinatie te maken met een van de deelprojecten mogelijk om de op het Digitale Delta ontwikkelplatform ontwikkelde app s van andere partijen in te zetten voor gebruik in de reguliere taken van het waterschap. Met deze activiteit wordt het tevens mogelijk om ook de burger te gebruiken als databron voor het beheer van eigen taken (crowd sourcing). Elke toepassing gerealiseerd binnen de proeftuin Digitale Delta zal op zichzelf een slag moeten maken in het efficiënter worden van het totale waterbeheer. De kracht van het hele programma zit echter in het ontwikkelen van functionaliteit die hergebruik en innovatie stimuleert, zodat additionele toepassingen en use cases makkelijker en sneller te realiseren zijn dan voorheen. Dit maakt het Digitaal Platform als geheel steeds waardevoller. Een van de deelprojecten van de proeftuin Fysieke digitale Delta van Delfland richt zich op het verbinden van de reeds bestaande initiatieven die binnen Delfland worden uitgevoerd. Hierin wordt ook 3Di meegenomen. Met de realisatie van 3Di in 14 Zie: Projectplan Fysieke Digitale Delta (bijlage)

8 VAR_nummer / Digitale Delta / 8 het kader van de Digitale Delta wordt deze toepassing verbonden aan het landelijke onderzoek naar de bruikbaarheid van alternatieve ICT- architecturen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het beantwoorden van de landelijke onderzoeksvragen. Als gevolg hiervan wordt duidelijk welke toegevoegde waarde deze toepassing levert voor de realisatie van de Digitale Delta. Tegelijk draagt de realisatie van 3Di direct bij de realisatie van een centraal register van databronnen dat voor iedereen toegankelijk is. Omdat de producent ervoor kiest om 3Di niet direct op het Digitale Platform aan te sluiten, maar wel op de distributielaag van Delfland, wordt niet direct duidelijk wat de voordelen van deze toepassing zijn als deze via een onafhankelijk centaal platform toegankelijk komt. Om tot effectieve realisatie te komen stelt het waterschap een bijdrage van een adequaat ondersteunend team in kind beschikbaar. Dit betekent de inzet van specialisten op het gebied van ICT en IT-architectuur, automatisering in het peilbeheer, inhoudelijke opgaven in de programma s van Delfland, financiën, en projectontwikkeling subsidies. Ook wordt inzet verwacht vanuit de hoek van kennismanagement, planvorming, subsidieverlening en handhaving. Door een gezamenlijke aanpak met andere lopende en voorziene projecten (gegevensbeheer, 3Di ed.) vereist de realisatie het project beperkte onvoorziene middelen. Ter financiering van het programma draagt Delfland 1774 uur bij gedurende de looptijd van het project ( ). Deze uren zijn voorzien in de betreffende teamplannen. In aanvulling hierop worden deze uren eveneens aangevuld door inzet van medewerkers op eigen projecten die via de Digitale Delta worden uitgevoerd. Het gaat totaal in kind om loonkosten op basis van integraal uurtarief, voor een bedrag van ,-. Daar de werkzaamheden niet persoonsafhankelijk kunnen worden uitgevoerd is het aangaan van een meerjarige verplichting niet bezwaarlijk. Voor de duur van het nationale project ( ) wordt een bedrag ter grootte van ,60 aan de ontwikkeling van het project bijgedragen ter bekostiging van de kosten die voortkomen de realisatie van het project alsook aan en het terugbrengen van de personele beslag die het project op de organisatie van Delfland heeft. Dit is toegelicht in de eerder aangehaalde brief aan het College en de Verenigde vergadering van respectievelijk 24 juli 2012 en 27 september 2012 (27953) waarin de ontwikkeling van het project Digitale Delta, de ambities en de betrokkenheid van Delfland nader zijn omschreven. Hiermee zijn de benodigde financiële middelen meerjarig voorzien in de begroting en ondergebracht onder het budget van de eenheid Strategie en innovatie (50251/100130/440110) alsook in lopende projecten. Er worden daarom geen additionele middelen voor dit programma aangewend. Om de kosten voor de Proeftuin Fysieke Digitale Delta van projectmanagement, advisering en ICT-ontwikkelling te dekken wordt ingezet op financiering vanuit de Economische agenda Zuidvleugel. Binnen de Zuidvleugel wordt het project Digitale Delta gezien als initiatief waarbij het van belang is dat deze versneld wordt doorgezet en daarom door de Zuidvleugel wordt ondersteund. Hiertoe heeft de Provincie Zuid-Holland ingestemd met het aanvragen van een EFRO-subsidie ter grootte van Euro. 7. Rol IBM IBM heeft als initiatiefnemer, samen met de TU-Delft het project ingediend bij de Topsector water. In het verder verloop zijn Delfland, Rijkswaterstaat en Deltares aangesloten. Hiermee is IBM feitelijk mede initiatiefnemer. In het onderzoek staat de vraag centraal : Werkt het concept en hoe zou een volledig open, schaalbare en veilige omgeving er uit moeten zien? Dat is de hamvraag waarvan we het antwoord niet kennen. Hierin wordt niet alleen gekeken naar de kennis en toepassingen die IBM kan leveren, maar worden ook de bestaande Nederlandse kennis en toepassingen meegenomen. De wereldwijze ervaring met soortgelijke toonaangevende projecten elders biedt hierin veel toegevoegde waarde. Tenslotte wordt geprofiteerd van IBM s naam (schaalgrootte) en wereldwijde promotie voor Delft en Nederland. De eerste successen van Deltares en Hydrologic in het buitenland zijn al gerealiseerd, IBM haalt buitenlandse missies naar NL toe.

9 VAR_nummer / Digitale Delta / 9 IBM ziet in dit project een potentiële referentie case waar wel eens een doorbraak zou kunnen worden gerealiseerd hoe nieuwe kennis en toepassingen voor nationaal en internationaal waterbeheer kan worden gerealiseerd dmv publiek private samenwerking. Aantonen dat een dergelijke constructie kan werken en tot meerwaarde leidt voor alle betrokkenen heeft een grote PR waarde, daarmee gaan deuren open elders wat hopelijk tot nieuwe kansen kan leiden. Uiteraard alleen als het project een succes is gebleken. Deze 12 maanden zijn er om kennis op te doen, niet alleen van de technische randvoorwaarden maar ook het samenwerkingsmodel voor de toekomst, wat werkt wel en wat niet, et cetera. Met die kennis is IBM beter in staat om soortgelijke trajecten elders te voeren. Ten behoeve van het onderzoek zal IBM het Digitaal Platform ter beschikking stellen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande afspraken tussen IBM en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal aan IBM een aanvullende opdracht geven onder de tussen Rijkswaterstaat en IBM gesloten overeenkomst Beheer en Onderhoud IAP Water Applicaties Hier maakt Delfland geen deel van uit. Ten aanzien van de diensten die bij IBM worden ingekocht om het platform te optimaliseren wordt door de Publieke Partijen en IBM een separate onderzoeksovereenkomst gesloten. De bijdrage die Delfland, als partner in het project, aan de kosten hiervan levert worden in een afzonderlijke overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en Delfland geregeld. Delfland vertegenwoordigt in deze de Waterschappen en de Stowa die in een separate organisatievorm op dit onderwerp zijn verenigd. De kosten voor de deelname van Delfland worden gedekt vanuit de lopende begroting de middelen die voortkomen uit de EFRO-subsidie en de bijdrage die door de Stowa worden geleverd (zie hoofdstuk 5). Het beschikbaar komen van de middelen vanuit de subsidie en de Stowa zijn voorwaardelijk voor de deelname van Delfland. Deze werkwijze is conform de geldende aanbestedingsregels. Welke rechten krijgt IBM na afloop van de proeftuin en wat betekent dat? De in het programma ontwikkelde producten die zijn ontwikkeld met publieke middelen worden geheel ontsloten voor het publieke domein. Hiermee krijgt iedereen, ook IBM, de gebruiksrechten hiervan. Daarnaast is IBM geen directe partner in de proeftuin van Delfland, maar in het landelijke project. Het onderzoek zal uiteindelijk uitsluitsel geven over de structuur en samenhang van de informatievoorzieningoplossingen waaronder het Digitaal Platform gerealiseerd kan worden. Na het onderzoek in de proeftuin zal Delfland dan ook niet gebonden zijn aan IBM tenzij na afloop expliciet gekozen wordt voor IBM. 8. Lock-in en open source IBM is een groot promoter van open source, maar open source is niet altijd het beste antwoord. Soms zijn de totale lifecycle kosten van open source hoger dan van commerciële software, daarnaast zijn er heel veel variaties van open source, in sommige gevallen krijg je gratis gebruik maar moet vervolgens alles wat er op ontwikkeld wordt alsnog licenties worden betaald, IP is ook niet vanzelfsprekend eenvoudig geregeld. Beheer en onderhoud is vaak de grootste kostenpost, en komt een klant alsnog in een lockin situatie terecht (maar we kozen toch voor open source?). Na de 12 maanden kan de conclusie zijn dat open source inderdaad de te kiezen weg is, de partners zullen dan niet vast zitten aan de IBM software en de producten (connectors) die gerealiseerd zijn zullen voldoen aan die open standaarden waar de publieke partijen voor hebben gekozen op basis waarvan de te kiezen leverancier dan bv met open source de geschikte oplossing kan realiseren. Het draait niet zozeer om open source maar om interoperabiliteit, dát is voor een gebruiker het allerbelangrijkste, daarmee wordt je onafhankelijk van leveranciers, ontstaat er geen lockin en ook geen lockout en blijft er sprake van een eerlijke concurrentie.

10 VAR_nummer / Digitale Delta / Verplichtingen en positie Delfland Delfland gaat op verschillende niveaus verplichtingen aan: landelijk, sectoraal (waterschappen) en lokaal (proeftuin). Op alle niveaus heeft Delfland een rol in het project en zijn verplichtingen aangegaan: Landelijk: Delfland acteert binnen de waterschappen als leading Waterschap in het topsector waterproject Digitale Delta. Deze afspraak is gemaakt tussen de portefeuillehouder van het Uniebestuur (dijkgraaf Stefan Kuks) en een groep van dijkgraven om versnelling te geven aan de realisatie van de betrokkenheid van de waterschappen op de kansrijke projecten vanuit de Topsector Water. Hierin neemt telkens een dijkgraaf het leiderschap voor het ontwikkelen van een topsector water project. Conform afspraak trekt Delfland onder bestuurlijk leiderschap van dijkgraaf Van Haersma Buma. Om hieraan invulling te geven neemt Delfland bestuurlijk en ambtelijk plaats in de landelijke programmagroep en wordt ook inhoudelijke expertise geleverd. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het financieren van een aantal kosten die In het programma worden gemaakt. Een deel daarvan betreffen de kosten die worden gemaakt voor het ter beschikking stellen van het Digitale Platform en de inkoop van de diensten die hiervoor benodigd zijn. De dekking van deze kosten worden voorzien vanuit een bijdrage vanuit het samenwerkingsverband met de Stowa en de andere waterschappen, een deel wordt voorzien vanuit de EFRO-subsidie en een deel is voorzien in de begroting van Delfland. De bijdrage vanuit de Stowa en de subsidie zijn beide voorwaardelijk voor realisatie wat ook als voorboud voor deelname is getseld. De financiële bijdrage vanuit Delfland is vastgelegd en kan in omvang niet toenemen (zie bijlage: kostenverdeling Digitale delta). Sectoraal Om vorm te geven aan de gezamenlijke ambitie om vanuit de waterschappen bij te dragen aan de topsector projecten is samen met Stowa, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadscvhap van Rijnland, Hoogheemraadschap Stigtse Rijnlanden en Waternet een samenwerkingsvorm opgezet. Deze samenwerkingsvorm krijgt concreet vorm in een projectsturing met een bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de vijf waterschappen (inclusief Delfland) en de Stowa. Als leading waterschap binnen de Digitale Delta heeft Delfland in de onderzoeksfase een trekkende rol. Toegezegd is dat Delfland gedurende deze fase het projectleiderschap op zich neemt. Hierin is voorzien in de uren die in het teamplan van Strategie en Innovatie voor dit project zijn gereserveerd. Lokaal Delfland realiseert de proeftuin Digitale Delta als Use Case voor het landelijke onderzoek. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van de projectresultaten voor het landelijke onderzoek. Deze resultaten komen voort uit het realiseren van een aantal deelprojecten waarvan de financiering grotendeels wordt voorzien uit de beoogde subsidiebijdrage (EFRO) vanuit de Economische Agenda Zuidvleugel. Het verkijgen van de EFRO-subsidie is voorwaardelijk voor realisatie wat ook als voorboud voor deelname is gesteld. De financiële bijdrage vanuit Delfland is vastgelegd en kan in omvang niet toenemen (zie bijlage: kostenverdeling Digitale delta). Aansprakelijkheid: In de te ondertekenen onderzoeksovereenkomst is opgenomen dat een deelnemende partij niet aansprakelijk voor is schade die een der andere partijen mocht leiden in verband met de niet-nakoming door die partij van enige verbintenis uit die overeenkomst. Dit laat onverlet dat uit andere wel degelijk aansprakelijkheid zou kunnen ontstaan. Hiermee wordt gedoeld op mogelijke aansprakelijkheden in de Use Cases. Mogelijke aansprakelijkheden In de proeftuin in het kader van de subsidie worden afgedekt door een hiertoe opgestelde samenwerkingsovereenkomst. In deze bijeenkomst worden de verantwoordelijkheden van de partijen jegens elkaar en jegens de penvoerder (subsidieaanvrager Delfland) geregeld. Ten aanzien van de subsidie en het subsidiebeheer zijn separate afspraken rondom aansprakelijkheid opgenomen.

11 VAR_nummer / Digitale Delta / 11 Positie Delfland: De Digitale Delta is een innovatieproject met een hoog doorbraakkarakter. Dit karakter wordt uitgewerkt in een Onderzoek- en Ontwikkeling programma aanpak dat uitgaat van een initiële set van potentieel kansrijke toepassingen of kennisontwikkelingen ( USE Cases ), die alleen gerealiseerd kunnen worden door toegang tot diverse data bronnen, hergebruik van tools en middelen en die leidend zullen zijn in identificatie van benodigde functionaliteit voor de gezamenlijke onderliggende IT infrastructuur. In dit onderzoeks- en ontwikkelingstraject van ca 12 maanden doorlooptijd is de kerndoelstelling om aan te tonen dat Digitaal Platform toegevoegde waarde heeft en aan welke functionele eisen dat platform moet voldoen. Op het moment dat de specificaties bekend zijn en de business case aantoonbaar is kan de Digitale Delta daadwerkelijk door ontwikkelen naar de operationele fase. In de eindrapportage wordt aangetoond hoe waterbeheerders door gebruik en toepassing van te genereren en beschikbare data in staat zijn om efficiënter (hogere kwaliteit tegen lagere kosten) hun primaire waterbeheertaken kunnen uitoefenen. Tevens wordt hierin aangetoond hoe door of op initiatief van overheden en/of private partijen een open platform kan worden gebouwd, gebaseerd op open standaarden, te realiseren voor de informatievoorziening en het ontsluiten van data, modellen, algoritmen, tools en toepassingen, relevant voor het waterbeheer in Nederland. Het project waar Delfland aan deelneemt en waarover het College besluit heeft allen betrekking op deze onderzoeksfase. Eventuele deelname van Delfland in een opvolgende fase wordt nadat de onderzoeksresultaten en het vervolgproces bekend is ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Deze komen voort uit de eerder genoemde eindrapportage. Over eventuele deelname van Delfland in een opvolgende fase zijn op dit moment geen verplichtingen aangegaan. Na de 12 maanden durende onderzoeksfase zullen een aantal toepassingen (USE Cases) mogelijk (semi) operationeel draaien. Ook zullen dan veel onderzoeksvragen beantwoord zijn en kan de conclusie zijn dat sommige toepassingen in de proeftuin Fysieke Digitale Delta operationeel gehouden dienen te worden. Dit zal vooral het geval zijn indien de toegevoegde waarde die zij voor de operationele werkzaamheden van Delfland op dat moment al opleveren en dit vanuit een ander oogpunt niet reeds deden. Hierop wordt geanticipeerd door in het project een directe koppeling met een bij Delfland al operationeel draaiende distributie/integratieplatform te maken. 10. Conclusie Om aan het project Digitale Delta deel te kunnen nemen heeft het College in de collegevergadering van 16 april 2013 aangegeven dat Delfland de voorwaarden hiertoe duidelijk dient te voorzien en voorzienbare risico s dient te beheersen. Voorwaarden voor het doorgaan met het project zijn dat: a. alle risico s die in de Gateway Review naar voren zijn gekomen, zijn afgedekt. Hoofdstuk 4 beschrijft de wijze waarop invulling is gegeven aan de aanbevelingen die in de Gateway Review zijn gedaan. b. de STOWA namens de Unie van Waterschappen zowel inhoudelijk als financieel aan het project bijdraagt; In hoofdstuk 4 punt 4.b wordt kort uiteengezet op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. c. de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Na beoordeling van de ingediende subsidieaanvraag verklaart de subsidieverstrekker (de Management Autoriteit) of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en verstuurt binnen dertien weken hierna vervolgens een beschikking waarin de subsidieverstrekking formeel wordt toegekend. d. het intellectueel eigendom geen exclusiviteit kent. Intellectueel eigendom wordt als onderdeel van de Gateway Review aanbevelingen uitdrukkelijk opgepakt. Hier wordt het principe gevolgd dat alle producten die tijdens de onderzoeksopdracht ontstaan met financiering vanuit de publieke opdrachtgevers openbaar/publiek beschikbaar worden gesteld.

12 VAR_nummer / Digitale Delta / 12 Daar aan de door het college gestelde voorwaarden wordt voldaan wordt het College verzocht: a. De samenwerkingsovereenkomst rondom de realisatie van het nationale project Digitale Delta aan te gaan; b. Opdracht te geven voor het opstellen van een zogenaamde cofinancieringsverklaring waarin de formele bijdrage (middelen in de vorm van geld (cash) en/of een bijdrage in kind (in uren) ) van de samenwerkende partijen wordt vastgelegd; c. Akkoord te gaan met de realisatie van de proeftuin van Delfland: Fysieke Digitale Delta; d. De toekenning van de EFRO-subsidie en de bijdrage vanuit de Stowa als ontbindende voorwaarden te stellen voor de realisatie van de proeftuin en de deelname aan het nationale programma.

Parafering besluit PFO Hae 13-05-2013 Vervallen - D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd DMT 26-06-2013 - -

Parafering besluit PFO Hae 13-05-2013 Vervallen - D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd DMT 26-06-2013 - - agendapunt 3.a.3 1068777 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DEELNAME VAN DELFLAND AAN TOPSECTOR WATER PROJECT DIGITALE DELTA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

ONDERZOEKSOVEREENKOMST DIGITALE DELTA

ONDERZOEKSOVEREENKOMST DIGITALE DELTA CONCEPT ONDERZOEKSOVEREENKOMST DIGITALE DELTA [DATUM] Rijkswaterstaat Hoogheemraadschap Delfland Stichting Deltares IBM Nederland B.V. Technische Universiteit Delft All & Overy LLP 0101657-0000001 AMCO:5157047.9

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 4.5 1175542 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BETROKKENHEID STOWA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 februari 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming Bijlagen 2

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - -

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - - agendapunt 3.b.6 1071165 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF AAN DE VV INZAKE WERKBEZOEK ZUID-AFRIKA EN INDONESIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013 agendapunt 4.3 1025383 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 maart 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland /^/AJOAJ'^ Beleidsveld: Aard voorstel: Communicatie Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Kenmerk VV: 719782 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: In te stemmen

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012.

I. 647.325,13 ten laste van de exploitatie te brengen, dit is reeds verwerkt bij de eerste bestuursrapportage (BURAP 1) 2012. agendapunt H.10 1008366 Aan Verenigde Vergadering AFSLUITEN INVESTERINGSPLAN EN KREDIET AANVOERTRACÉ BERGING DRIEMANSPOLDER Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-6-2012 1. het investeringsplan en krediet

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012 Kennis Platform Water Samenvatting advies 2012 Samenvatting advies 2012 Voor u ligt het eerste advies van het kennisplatform water Nieuwe Stijl over strategisch wateronderzoek. Dit (informele) platform

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054

Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze HWH 2.0 en reactiebrief evaluatierapport TAX-i Nummer: 625054 In D&H: 05-03-2013 / 02-04-2013 Steller: drs. M.J.W.

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING

VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING agendapunt H.28 1230037 Aan Verenigde Vergadering VOORTGANGSRAPPORTAGE GR BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT NOORD - UITTREDING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 17-12-2015 I. In te stemmen met de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied

Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel gebied RAADSVOORSTEL Nr.: 07-39 Onderwerp: Rapportage Bergwijkpark Noord Diemen, 1 mei 2007 Aan de gemeenteraad, 1. Gevraagd raadsbesluit Bij de herontwikkeling van Bergwijkpark Noord te streven naar een multifunctioneel

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H.

Parafering besluit D&H 17-09-2013 H Conform Geparafeerd door: Noordtzij, H. agendapunt 3.b.2 1089184 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden REACTIE OP CONCEPT REGELING SUBSIDIES HOOGWATERBESCHERMING 2014 Portefeuillehouder Bom - Lemstra, A.W. Datum 17 september 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit.

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. FUNCTIEPROFIEL Procescoach Informatievoorziening 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der

Parafering besluit PFO Bom 03-11-2014 Gewijzigd akkoord Geparafeerd D&H 11-11-2014 (Geen) Geparafeerd door: Werf, R. van der agendapunt 3.a.2 1163311 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden OPHEFFEN VAN C.Q. UITTREDEN UIT DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEHEER GRONDWATERONTTREKKING DELFT-NOORD Portefeuillehouder Bom - Lemstra,

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L.

Parafering besluit PFO Olphen 10-03-2015 Conform Geparafeerd D&H 31-03-2015 Conform Geparafeerd door: Bos, J.L. agendapunt 3.b.4 1184113 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ACTIEPLAN GASVEILIGHEID ZUIVERINGSINSTALLATIES DE GROOTE LUCHT, NIEUWE WATERWEG, HOUTRUST EN HARNASCHPOLDER Portefeuillehouder Olphen,

Nadere informatie

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy

Toekomstplan. 12 februari 2015. Versie 1.1. Retail & Leisure Academy Retail & Leisure Academy Toekomstplan 12 februari 2015 Versie 1.1 Retail & Leisure Academy 1 Inleiding De sectoren Retail en Leisure zijn van grote economische importantie voor de regio Midden- Limburg.

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City.

Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Notitie afstemming Voortzetting Masterplan Havens Midden-Brabant en Logistics City. Naar aanleiding van de Stuurgroep bijeenkomst van het Masterplan Havens Midden- Brabant heb ik gekeken naar de mogelijke

Nadere informatie

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Informatie over onze vereniging

Informatie over onze vereniging Informatie over onze vereniging Editie 2014 Uitgebreide en actuele informatie op www.cio-platform.nl CIO Platform Nederland, mei 2014 Informatie over onze vereniging - CIO Platform Nederland mei 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149.

2. In te stemmen met de brief aan de verenigde vergadering inzake waterschapsvergelijkingen, ons kenmerk 1044149. agendapunt 3.a.5 1041748 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WATERSCHAPSPEIL LANDELIJKE WATERSCHAPSVERGELIJKING 2012 Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 8 januari 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P.

Parafering besluit PFO Hae 06-07-2015 B Conform Geparafeerd door: Brandt, M.H.J. D&H 04-08-2015 H Conform Geparafeerd door: Maden, B.P. agendapunt 3.b.5 1201818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden ARCHIEFRAPPORTAGE DELFLAND (KPI) Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 4 augustus 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H.

Parafering besluit D&H 10-01-2012 Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den Bosker, M.H. agendapunt 3.a.9 982686 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PILOT DIGITAAL VERGADEREN Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2012 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Convenant. Samenwerkingsovereenkomst Stichting VERA en gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers

Convenant. Samenwerkingsovereenkomst Stichting VERA en gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers Convenant Samenwerkingsovereenkomst Stichting VERA en gebruikersverenigingen, samenwerkingsverbanden en leveranciers Versie: 1.0 Datum: 07-02-2014 Status: Definitief Stichting VERA, 20134 http://www.stichting-vera.nl

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING

agendapunt 06.02 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING agendapunt 06.02 985703 Aan Verenigde Vergadering BESTUURLIJKE STRAFBESCHIKKING Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 19-04-2012 kennis te nemen van het besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen

Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie. Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Doorbraakproject Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie Belemmeringen rondom Open Geodata wegnemen Agenda Context Wat gaan we doen Belemmeringen De aanleiding Topsectoren aanpak onder Rutte

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

HoogheemTaadschapvanDelfland

HoogheemTaadschapvanDelfland U,f% HoogheemTaadschapvanDelfland Voortgang Waterbeheerplan 2006-2009 Beleidsveld: Aard voorstel: Planvorming Besluitvormend Vergaderdatum: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 10 mei 2007 631999 3 Aan de Verenigde

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

HoogheemraadschapvanDelfland

HoogheemraadschapvanDelfland -E*«*' HoogheemraadschapvanDelfland stand van zaken dossier grondwateronttrekking DSM Beleidsveld: Aard voorstel: Grondwater Besluitvormend Vergaderdatum: 27 september 2007 Kenmerk VV: 654066 Aantal bijlagen:

Nadere informatie

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 27529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg 33149 Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Nr. 133 Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44

CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 CONVENANT BESTUURLIJKE EN OPERATIONELE COÖRDINATIE DIJKRINGEN 14, 15 EN 44 Partijen, de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht, vertegenwoordigd door hun commissaris van de Koning, de veiligheidsregio

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Scenario analyse ABC

Scenario analyse ABC analyse Juiste in FP huidig De intelligentie Inleiding Voor u ligt de QSM analyse voor het project (fictief project om u een indruk te geven van de toegevoegde waarde die de QSM project bieden). Project

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp

Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp S T A T E N V O O R S T E L Datum : 28 maart 2006 Nummer PS : PS2006ZCW08 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : ZCW Registratienummer : 2006MEC00285i Portefeuillehouder : Kamp Titel : Totaalplan leefbaarheid

Nadere informatie

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking

Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Regionale uitvoeringsdiensten Samen onderweg naar een betere samenwerking Versie: 1.0 Datum: 16 augustus 2011 Auteur: Niels van der Kolk Afdeling: Belasting & Vastgoed 1 Inhoudsopgave 1 Regionale uitvoeringsdiensten

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0

Besluitvorming. Plafond/streefbedrag 10.000.000. Minimumbedrag 0 Criteria Naam en nummer Soort Instellingsdatum Besluitvorming Nut en noodzaak Functie Doel Ambtelijk beheerder Voeding Toelichting B0442003 Reserve Cofinancieringsfonds Kennis en innovatie Bestemmingsreserve

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie