MEMO. College D&H. Onderwerp: Digitale Delta Datum: 25 mei 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEMO. College D&H. Onderwerp: Digitale Delta Datum: 25 mei 2013"

Transcriptie

1 MEMO Aan: Van: College D&H Jo Wuijts Onderwerp: Digitale Delta Datum: 25 mei 2013 Nummer: [nummer] 1. Aanleiding In de collegevergadering van 16 april 2013 is het voorstel Subsidie aanvraag Digitale Delta ( ) voorgelegd. Hierin is het college gevraagd de subsidieaanvraag voor het project Proeftuin Fysieke Digitale Delta in te dienen zodat het project in de periode van 1 februari 2013 tot en met 31 december 2014 onder de subsidieaanvraag kan worden gerealiseerd. Vooruitlopend op de go-nogo besluitvorming in het College, is ingestemd met het aanvragen van de subsidie. Het college heeft aangegeven in juni een notitie te willen ontvangen over de voortgang van het project Digitale Delta voor Delfland aan de hand van de Gateway Review voorzien van een overzicht van besteding van geld en uren van Delfland. Daarnaast moet de notitie voldoende duidelijk maken dat aan de door het college gestelde voorwaarden om door te gaan met het project wordt voldaan: alle risico s die in de Gateway Review naar voren zijn gekomen, zijn afgedekt; de STOWA namens de Unie van Waterschappen zowel inhoudelijk als financieel aan het project bijdraagt; de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd; het intellectueel eigendom geen exclusiviteit kent. Naar aanleiding van de collegevergadering van 16 april 2013 hebben met hoogheemraden Ter Woorst, Bom-Lemstra en Wiegman gesprekken plaatsgevonden om inhoudelijke vragen te beantwoorden. In de voorliggende memo wordt ingegaan op de wijze waarop aan de door het college gestelde voorwaarde om door te gaan met het project kan worden voldaan en wordt het College gevraagd in te stemmen met het project Fysieke Digitale Delta en hiertoe een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met alle partijen die actief zijn betrokken bij de uitvoering van het project. Daarnaast wordt gevraagd in te stemmen met opstellen van een zogenaamde cofinancieringsverklaring waarin de formele bijdrage (middelen in de vorm van geld (cash) en/of een bijdrage in kind (in uren) ) van het deze partijen wordt vastgelegd. In bijlage (Kostenverdeling Digitale Delta) zijn de kosten en bijdragen van de verschillende deelnemers voor zowel het landelijke project als de proeftuin fysieke Digitale Delta, weergegeven. 2. Topsector Water project Digitale Delta Om ons water effectief en efficiënt te beheren en om te kunnen gaan met de toenemende fluctuaties in ons klimaat wordt op grote schaal data verzameld, verwerkt en geanalyseerd. Dit heeft geleid tot een enorme groei in de hoeveelheid beschikbare data en noodzakelijke beheersapplicaties, maar ook tot fragmentatie, incompatibiliteit, en ondoorzichtigheid van oplossingen die de effectieve inzet door de gebruiker voor integraal waterbeheer beperken. Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt met diverse partners aan de realisatie van het Topsectorproject Digitale Delta. De Digital Delta is de wereldwijde online marktplaats om professionele IT-gebaseerde water- en klimaatdiensten en CONTACT Jo Wuijts T (015) E ADRES Phoenixstraat 32, Delft

2 VAR_nummer / Digitale Delta / 2 oplossingen aan te bieden en af te nemen. Met dit project wordt gewerkt aan het op uniforme en laagdrempelige wijze ontsluiten en ter beschikking stellen van data en kennis ten behoeve van gebruikers in de watersector. Het College en de Verenigde Vergadering zijn op respectievelijk 24 juli 2012 en 27 september 2012 geïnformeerd over de ontwikkeling van het project Digitale Delta, de ambities en de betrokkenheid van Delfland (27953). Nadere informatie over deze onderwerpen zijn vervat in de in BIS opgenomen documenten, te weten de Intentieverklaring Opstart Digitale Delta (16 mei 2012), de beleidnotitie Voorstel voor de inrichting van de governance en het level playing field van de Digitale Delta (Den Haag juni 2012) en de projectbundel Bouwstenen voor de Digitale Delta: naar een onbeperkt gebruik van waterdata. De Digitale Delta is gericht op de professionele water- en klimaatmarkt waar datauitwisseling en verwerking een dominante rol spelen. Voor ontwikkelaars van deze oplossingen is het een open marktplaats waar iedereen zijn data, informatie, software en dataverwerkingsfaciliteiten (computing cycles en dataopslag) zowel commercieel als gratis kan aanbieden, binnen een open of beveiligde omgeving. Voor gebruikers van deze oplossingen is het een open marktplaats van gecertificeerde applicaties en ICTgebaseerde diensten voor water- en klimaatbeheer, die transparant eenvoudig en kosteneffectief is. Voor Delfland en andere overheden betekent het dat de door haar geproduceerde gegevens zo productief mogelijk worden ingezet. Tevens helpt het overheden om meer te presteren met minder middelen. De Digitale Delta is niet alleen een marktplaats, maar ook een ontwikkelomgeving die eenduidigheid in definities, eenheden en modellen aanmoedigt door gebruik in de gedeelde infrastructuur. Het bij elkaar brengen van bestaande diensten en data op een overzichtelijke plek versnelt zo innovatie op het gebied van water- en klimaatbeheer. Daarnaast biedt de Digitale Delta een IT-omgeving waarin wetenschappelijke, publiek-private en overheidsprogramma s op een eenvoudige en transparante wijze databronnen en applicaties kunnen ontsluiten naar de gebruiker. Om tot een gedragen instrument te komen is ervoor gekozen om deze te ontwikkelen in praktische situaties, in proeftuinen, waarin de functionele gebieden leidend zijn. Deze proeftuinen zijn zodoende voedend voor een instrument dat uiteindelijk de hele watersector bedient. In Delfland wordt deze proeftuin gerealiseerd door het project, de proeftuin Fysieke Digitale Delta, waarin de voeding vanuit het regionale waterbeheer tot stand komt. 3. Voorgeschiedenis Het landelijk project Digitale Delta vindt zijn oorsprong in 2010 toen Delfland vol mee deed aan het topteam water en op het waterdiner lijnen voor dit project werden uitgezet. Vervolgens is via de Innovatie Estafette in de Van Nelle fabriek in 2011 en het opschalen van het project via de Unie van Waterschappen het project gekomen tot waar het nu staat: aan de vooravond van het af sluiten van een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst met alle partijen die actief zijn betrokken bij de uitvoering van het project. AdviesTopsector Water Delfland heeft actief geparticipeerd in de totstandkoming van het advies Water verdient het van de het Topteam Water waarin op innovatiegebied de uitwerking en uitvoering van zeventig business cases wordt bepleit, waarvan 13 'showcases' direct. De Digitale Delta is zo n showcase. Deze showcase staat centraal in het speerpunt Water en ICT, die samen met zes andere speerpunten op de langere termijn bijzondere kansen bieden bij het uitbouwen van de Nederlandse concurrentiepositie. Het project Digitale Delta bouwt voort op dit advies dat in zijn laatste ontwikkelstadium tijdens het Waterdiner bij Delfland werd aangescherpt. Gedurende deze op verzoek van het Topteam bij Delfland georganiseerde themabijeenkomst werden de eerste stenen van het project gelegd. Dit heeft bijgedragen aan het feit dat dat digitale delta als een van de topprojecten voor de topsector water is aangemerkt. Dit initiatief kwam voort uit de toen al bestaande samenwerking tussen TU Delft, Deltares, IBM en Delfland. De deelname van

3 VAR_nummer / Digitale Delta / 3 Rijkswaterstaat volgde in een later stadium. De TU Delft heeft vanuit de topsector water NWO-middelen kregen om aan de wetenschappelijke kant een verdere uitwerking te kunnen geven. Innovatie Estafette Tijdens de Innovatie Estafette in november 2011 in de Van Nelle fabriek is een groot aantal ondernemingen en kennisinstituten gevraagd of zij belangstelling hadden om mee te doen aan een proeftuin Digitale Delta in het beheersgebied van Delfland. De belangstelling was groot en leidde tot verdere discussies waar Rijkswaterstaat bij is aangesloten. Unie van Waterschappen: opschaling In navolging van de publicatie van het topsector water advies heeft het bestuur van de Unie van Waterschappen haar beleid op de Topsector afgestemd. Zo werd er in Unieverband besloten om te gaan investeren in kansrijke topsectorprojecten. In het verlengde hiervan heeft de Unie - op voorspraak van innovatieportefeuillehouder Stefan Kuks - in een landelijke bijeenkomst geïnventariseerd welke waterschappen er directe interesse hebben om in een van de kansrijke topsectorprojecten te participeren. Voor de Digitale Delta melden zich een aantal concreet geïnteresseerde partijen, waaronder 6 waterschappen1. Dat waren, naast Delfland: Waterschap Zuiderzeeland, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Waterschap Groot Salland. Inmiddels is de opschaling naar meerdere waterschappen een feit en is er concreet vormgegeven aan een samenwerkingverband rondom het project Digitale Delta. Omdat ook in de strategienota van de STOWA het belang van topsector water is omschreven is bepaald dat Stowa Euro in de Digitale Delta zal investeren indien andere partijen een zelfde bedrag investeren. Daar Rijkswaterstaat heeft aangegeven tenminste Euro te gaan investeren in de Digitale Delta is een financiële toezegging op dit project gedaan2. De verdeling van het bedrag wordt bepaald in overleg met de andere betrokken waterschappen. De bijdrage van de Stowa bijdrage kan wellicht worden aangevuld met een TKI-bijdrage vanuit de Topsectoren (EZ). Dit moet echter nog verder uitgewerkt worden. Met deze ontwikkeling is de doelstelling dat andere waterschappen en de STOWA gaan meedoen ingevuld. Dit wordt ook door Rijkswaterstaat als zeer wenselijk en kansrijk voor de toekomst gezien. 4. Relatie Gateway Review met Proeftuin Fysieke Digitale Delta Mede naar aanleiding van de ervaringen met tax-i zijn in het Bestuurlijkoverleg in december 2012 een aantal vraagpunten met betrekking tot de scope en de sturing van het project beschreven en is aandacht gevraagd voor het aanbestedingsrecht. In opdracht van Jan Hendrik Dronkers, Directeur Generaal Rijkswaterstaat heeft het Bureau Gateway, onderdeel van het ministerie van BZK, daarom begin 2013 een Gateway Review uitgevoerd, speciaal gericht op de belangrijke zaken van een opstartend programma. Deze is in februari georganiseerd en in de loop van maart definitief ter beschikking gesteld. De Gateway Review is een instrument waarmee systematisch wordt onderzocht of projecten bij de overgang van een projectfase van voldoende kwaliteit zijn om de formele besluitvorming te starten. Het helpt grote projecten in goede banen te leiden door deze projecten op beslissende momenten in het proces op een aantal aspecten door te lichten. Als uitvoeringsorganisatie van de overheid kan Rijkswaterstaat zo de kwaliteit van haar projecten beheersen 3. Het betrof hier specifiek het Topsector Water project waar Rijkswaterstaat een leidende rol in heeft. In dit onderzoek heeft de opdrachtgever aangegeven dat hij specifieke aandacht vroeg voor de volgende vragen: Is de pre-competitieve (onderzoek)fase voldoende geborgd met de onderzoeksopzet van het programma? 1 Bron: Verslag Bestuurlijk bijeenkomst Innovatie Waterschappen 31 januari 2013, Unie van Waterschappen. 2 In de strategienota van de STOWA staat dat maximaal 10% van het budget gereserveerd is voor de Topsector Water aanpakken. Voorwaarde hierbij is dat de aanpak past binnen de onderzoekslijn zoals die door de waterschappen is verwoord. 3 Rijkswaterstaat voert infrastructurele projecten in de water- en wegenbouw uit waarmee grote belangen en bedragen gemoeid zijn. Rijkswaterstaat past de Gate Review methode sinds februari 2008 toe.

4 VAR_nummer / Digitale Delta / 4 Biedt IBM de juiste oplossing voor het onderzoek? Is de scope van Digitale Delta de juiste, en heeft het programma voldoende focus op deze scope? Is het programma en de oplossing van IBM voldoende open? Het onderzoek focuste zich op het landelijke project en de daarbij bestaande risico s ten aanzien aanbesteding, openheid (waaronder Vendor Lock-in) en omvang. Omdat de proeftuin van Delfland als een van de Use Cases van dit landelijke initiatief fungeert, hebben de uitkomsten van het project Gateway Review betrekking op de proeftuin. Indien de Use Case van Delfland onvoldoende waarde aan het onderzoek toe zou voegen, moest hier naar gehandeld worden. Dat bleek niet het geval. 5. Aanbevelingen uit Gateway Review De uitkomst van de uitgevoerde Gateway Review gaf de kwaificatie oranje- rood, hetgeen in van urgentie voorziene aanbevelingen is vervat: Het review team is, op basis van de bevindingen in de review van oordeel dat zonder herscoping, aangepaste governance en extra aandacht voor het aanbestedingsrecht, grote risico s aanwezig zijn en dat daardoor forse onzekerheid bestaat bij de haalbaarheid van de doelstellingen uit de (concept-) samenwerkingsovereenkomst 4. Om tot een groen licht situatie te komen zijn de bevindingen en aanbevelingen vanuit de Gateway Review vervolgens vertaald naar een aantal aanscherpingen in de aanpak. Deze zijn op 12 april 2013 in het Bestuurlijk Overleg van de Digitale Delta verder aangescherpt. Aangegeven is dat er voldoende mogelijkheden moeten zijn om tot een verdere samenwerking te komen. Voorwaarde daarbij is dat de geformuleerde punten juridisch adequaat kunnen worden vertaald. Rijkswaterstaat en Delfland hebben de documenten die ten grondslag liggen aan de beoogde samenwerking juridisch getoetst. Gezien de specifiek benodigde specialistische kennis voor toetsing is de juridische ondersteuning voor Delfland gerealiseerd door inzet van extern ingehuurde juridische expertise. Uit deze toetsing blijkt dat de in de Gateway Review en het Bestuurlijk Overleg genoemde aanbevelingen en risico s door onderstaande maatregelen in voldoende mate zijn afgedekt, zodat tot formele deelname kan worden overgegaan. Waarbij voor Delfland de ontbindende voorwaarde wordt opgenomen dat de EFRO subsidie wordt toegekend. 1. De eerste aanbeveling Heroverweeg de scoping van het onderzoek heeft geleid tot diverse aanpassingen in het programmaplan 5. Primair ligt de focus van het onderzoek nu op de toegang, uitwisseling en opvragen van verschillende data, en die applicaties die hiervoor nodig zijn. Voor de levensvatbaarheid van DD zal echter ook bekeken worden welke services er binnen de DD kunnen worden aangeboden, opdat data ook verwerkt kunnen worden tot informatie. In de onderzoeksfase van het project wordt binnen een beperkt aantal use cases gewerkt aan het bereiken van de onderzoeksresultaten 6. De proeftuin Fysieke Digitale delta van Delflans is één van deze Use Cases. Met deze maatregel wordt de scope van het onderzoek beperkt tot de in de Rageteway Review bedoelde fase 1+ waardoor de opdracht binnen de kaders van zuiver R&D valt 7. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedingsrechtelijke risico s in deze fase van het programma zijn geëcarteerd. 2. Als gevolg van de tweede aanbeveling, Heroverweeg de governance over en binnen het onderzoek, is naast het bestuurlijke overleg een opdrachtgeveroverleg (OG-overleg) van de publieke partners vormgeven. Dit overleg gaat over financiering, opdrachtverlening, scope van de opdracht en voortgangsbewaking. In dit overleg zullen Delfland en RWS zitting nemen. Dit overleg zal eens per maand samen komen. De overige overleg gremia blijven gewoon bestaan. Daarnaast zal de programmagroep gedurende het onderzoek 4 Zie: Gateway Review 0 Strategie en bereik, versie nummer [Definitief], datum van oplevering 22 februari 2013 (bijlage) 5 Zie: Programmaplan Digitale Delta (bijlage) 6 Van elke Use case moet expliciet verwoord zijn in hoeverre de USE case is omgegaan met services, architecturen, toegang en beveiliging en welke keuzes waarom zijn gemaakt. 7 Conform artikel 15 f. Bao

5 VAR_nummer / Digitale Delta / 5 werken aan governance voor de volgende (uitvoerende) fase. Zo zal het bestuurlijk overleg gaan over strategie en scope van het programma, maar ook over de in kind inbreng van alle partners die bij het bestuurlijk overleg aanwezig zijn. Met deze aanpassingen is de governance geen zwerfkei in de bestuurlijke verantwoording. 3. De aanbeveling de samenwerking en opdrachtverstrekking dient steeds aanbestedingsrechtelijk te worden getoetst is in het bestuurlijk overleg van 12 april 2013 nader aangescherpt. In dit overleg zijn aanvullende voorwaarden geformuleerd om de opdrachtverlening aan IBM aanbestedingsrechtelijk mogelijk te maken 8. Deze zijn als volgt geformuleerd en ingevuld: a. In de opdracht naar IBM wordt duidelijk gemaakt hoe met het intellectueel eigendom van producten die IBM ontwikkelt in opdracht van de publieke partijen wordt omgegaan. Ook zijn er specifieke afspraken gemaakt over de licentiekosten van het intellectueel eigendom dat IBM al in handen heeft maar in de realisatiefase noodzakelijk is. Het volgende punt ligt in het verlengde van deze voorwaarde. b. De voorwaarde dat voorafgaand aan opdrachtverlening helder moet zijn wat de scope is en de eindproducten zijn en wie eigenaar ervan is, wordt ingevuld doordat het principe wordt gevolgd dat alle producten die tijdens de onderzoeksopdracht ontstaan met financiering vanuit de publieke opdrachtgevers openbaar/publiek beschikbaar worden gesteld in de glazenhuis constructie. Het gaat hier om: Een rapport waarin alle kennis wordt vastgelegd wordt vrij voor iedereen toegankelijk gepubliceerd; Het te ontwikkelen centrale register 9 dat wordt opgebouwd komt als open source beschikbaar. Focus hierin ligt op de herbruikbaarheid voor vervolg, onafhankelijkheid van IBM technologie en adequate een documentatie. c. Een onafhankelijke marktverkenning naar de vraag of marktpartijen die willen meewerken aan de onderzoeksfase bereid zijn om te werken met het Digitale Platform en het ondersteuningsteam van IBM is door middel van Interviews met deze partijen uitgevoerd. In deze interviews is bij de private sector geverifieerd of: de kansen die er worden geboden worden herkend. Kunnen er nog onbekende risico s worden gesignaleerd die in de programma-aanpak kunnen worden meegenomen? er voldoende bedrijven zijn die een dergelijke open omgeving zouden toejuichen, een rol willen spelen bij de gefaseerde ontwikkeling van de Digitale Delta en/of willen gebruiken als die er zou zijn? Uit deze onderzoeken blijkt dat alle in het onderzoek betrokken marktpartijen, op een enkele na, voldoende kansen zien in het vervolg van het project. d. Ook is een exit-strategie opgenomen in de overeenkomsten die met IBM en Rijkswaterstaat worden afgesloten. Delfland is geen juridisch partner in beide overeenkomsten. In de overkoepelende onderzoeksovereenkomst 10 is eveneens in een exit-clausule voorzien betreffende toetreding en uittreding van partijen gedurende looptijd van het project. Hieraan worden alle partijen, inclusief Delfland, wel gebonden. 4. De aanbeveling Verbeter het stakeholder management heeft geleid tot diverse concrete activiteiten en aanpassingen: a. het programma voorziet in de betrokkenheid van private partijen door te participeren in proeftuinen en/of Use Cases. Daarnaast is er een klankbordgroep waarin feedback kan worden gegeven op de oplossingsrichting waarin de Digitale Delta zal worden gerealiseerd. 8 Opgemerkt is dat zodra er een afhankelijkheid met IBM ontstaat, openbare aanbesteding noodzakelijk is 9 Open source register van alle koppelingen die tijdens het onderzoek worden gerealiseerd. 10 Artikel 12 Toetreding Uittreding, Onderzoeksovereenkomst Digitale Delta (AMCO: )

6 VAR_nummer / Digitale Delta / 6 b. In het kader van het Topsectorbeleid van de Unie van Waterschappen en de strategienota Topsectoren van de Stowa zijn vijf waterschappen 11 en de Stowa een samenwerkingsverband aangegaan rondom het project. Hiermee is een eerste grote stap gezet naar uitbreiding van het aantal actief betrokken waterschappen bij het project Digitale Delta. Temeer omdat deelname niet alleen financieel zichtbaar is, maar ook inhoudelijk in use cases. Ook wordt hiermee invulling gegeven aan de aanbeveling vanuit de Gateway Review om de relevante communicatie binnen de waterschappen te verbeteren. De aanbeveling om de communicatie binnen het waterschap (Delfland) te verbeteren wordt gedekt door invulling geven aan een concernbreed projectteam binnen Delfland. Vanuit het projectteam worden de betrokken medewerkers en managers over het onderwerp op de hoogte gehouden. 5. Tenslotte is de mate van openheid van het programma nog verder vergoot door de projectdocumenten hierop aan te passen. De definities die gehanteerd worden binnen de Nederlandse watersector wat betreft open standaarden en open data zijn expliciet worden opgenomen in de onderzoeksovereenkomst. Ook zijn afspraken gemaakt over structurele afstemming met het Informatiehuis Water en de RWS-dienst centrale Informatie voorziening (CIV). Met bovenstaande definitie zijn productstandaarden van een leverancier uitgesloten. Ook worden deze principes in de architectuurvisie van de Digitale Delta verankerd. Verder bewaakt de ingestelde architectuurboard, waarin deelnemende partijen zitting hebben, bewaakt de herbruikbaarheid van componenten en openheid van de oplossingen die het onderzoek oplevert. 6. Vervolg Deltares, Rijkswaterstaat, IBM, TU Delft en het Hoogheemraadschap Delfland hebben 16 mei 2012 een intentieverklaring Opstart Digitale Delta ondertekend waarin zij aangeven samen de nadere invulling van de Digitale Delta een impuls te geven. De bij het project betrokken partijen zijn voornemens om op 19 juni aanstaande formeel het startschot te geven voor realisatie van de eerste fase van het project. Het hoofddoel van deze fase van het landelijke programma is om de levensvatbaarheid van de Digitale Delta aan te tonen 12. Het programma heeft tot doel om in 12 maanden tijd een aantal onderzoeksvragen te beantwoorden die nodig zijn om enerzijds de levensvatbaarheid van het concept aan te tonen en anderzijds de functionele specificaties voor de volgende fase scherp te krijgen. Het programma levert in deze fase dus kennis om te kunnen besluiten over de volgende fase. Wat moet de Digitale Delta precies kunnen en wie zit er dan precies op te wachten, wie zijn de potentiële gebruikers? Tijdens de onderzoeksfase komt voor alle deelnemers een verbindend test en validatie platform beschikbaar op basis van IBM technologie. Om te kunnen werken met dit platform en de Use Cases te realiseren is er tevens voorzien in een ontwikkelteam. De betrokkenheid van IBM richt zich specifiek op het ter beschikking stellen van het platform en het beantwoorden van de onderzoeksvragen 13. Om tot een gedragen instrument te komen is ervoor gekozen om deze te ontwikkelen in praktische situaties, gebruiksituaties (Use Cases), waarin de functionele gebieden leidend zijn. Deze proeftuinen zijn zodoende voedend voor een instrument dat uiteindelijk de hele watersector bedient. De Proeftuin Fysieke Digitale Delta realiseert de proeftuin waarin de voeding vanuit het regionale vak en kennis gerelateerde waterbeheer tot stand komt. Via deze Use Cases wordt onderzocht welke architectuur het grootste oplossend vermogen heeft, welke alternatieven beschikbaar zijn, welke functionaliteit en intelligentie noodzakelijk is om kostenbesparingen te realiseren en de watersector zich te laten versnellen. 11 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap van Delfland. 12 Daarbij richt het onderzoek zich primair op toegang, uitwisseling en opvraagbaarheid van gegevens en de functionaliteit om dit werkend te krijgen. 13 Zie: Programmaplan Digitale Delta (bijlage)

7 VAR_nummer / Digitale Delta / 7 Kortom, aan de vraag wat is er nodig om tot een Digitale Delta te komen? En wat levert de Digitale Delta ons op? Om dit te bereiken worden er binnen Delfland nieuwe en bestaande gegevensbronnen aan elkaar verbonden via een integrale ICT-infrastructuur die het mogelijk maken om nieuwe toepassingen te ontwikkelingen die eerder nog niet mogelijk of zelfs denkbaar waren. Hiertoe wordt het Digitale Delta platform ingericht, die in een ontwikkel- en testomgeving aan alle projectpartners in de cloud wordt aangeboden volgens het Software As a Service principe. Dit ontwikkelen test-platform wordt gedurende een periode van 12 maanden voor dit doel door de publieke partijen ingekocht. Op dit platform worden de koppelingen, functionaliteit en use cases gerealiseerd ten behoeve van het onderzoek. Zo moet het mogelijk worden om tegen weinig inspanningen datastromen met elkaar te combineren en toegang te krijgen tot bestaande databronnen en een grote hoeveelheid aangesloten applicaties. Door het verder ontwikkelen en inzetten van dit digitale platform ontstaat een ontwikkelplatform waarop het bedrijfsleven en kennisinstituten (Deltares, TNO ed.) en onderwijsinstellingen (technische universiteiten, hogescholen etc.) in staat worden gesteld om nieuwe toepassingen in het waterdomein te ontwikkelen. Daarbij is het vanwege de schaalbaarheid van het platform onderlinge data-uitwisseling tussen de proeftuin van Delfland en de landelijke use cases mogelijk. Deze zelfde schaalbaarheid voorziet tegelijk in een distributiefunctie die sterk kostenbesparend werkt. Omdat eenmaal aan het platform verbonden toepassingen (applicaties) voor iedereen eenvoudig toegankelijk is ontstaat een wereldwijd distributieplatform voor (Nederlandse) water en ICT-producten. Anders gezegd, een toepassing die bij het ene waterschap op het platform wordt toegepast, is direct toegankelijk bij een ander waterschap dat hetzelfde platform gebruikt waardoor de kostbare aansluitkosten bij elk individueel waterschap (bij elke gebruiker) kunnen worden voorkomen. Naast de schaalbaarheid van het platform ligt er binnen de proeftuin de nadruk op een aantal praktische situaties, activiteiten. Deze zijn in het plan van aanpak voor de subsidieaanvraag uitgewerkt omschreven14. In algemene termen worden er specifieke gebruikssituaties gecreëerd om die beoogde meerwaarde te onderzoeken of zelfs te realiseren. Zo wordt door het door het in Delft inzetten van de Hydrocity toolbox in combinatie met databronnen en applicaties vanuit gemeente, waterschap en aangesloten partijen mogelijk om slimme kostenbesparende maatregelen in de openbare ruimte te ontwikkelen en deze ter voorkoming van wateroverlast en droogteproblemen toe te passen. Hierdoor worden op dit moment van elkaar losstaande gegevensbronnen en systemen gecombineerd en ontstaan mogelijkheden om integrale waterinformatie eenvoudig beschikbaar te maken voor operationeel beheer, asset-management en publiekscommunicatie. Ook wordt het door het koppelen en combineren van diverse eigen vanuit Delfland afkomstige gegevensbronnen met - via het digitale platform beschikbaar gekomen - gegevensbronnen van anderen mogelijk om gerichte maatregelen te nemen op vraagstukken waar nu nog geen kennis voorhanden is. Zo kan door het combineren van de actuele waterpeildata met waterkwaliteitsdata van Delfland en waterstroomdata van Rijkswaterstaat mogelijk om maatregelen te nemen tegen verzilting in tijden van droogte en een lage waterafvoer vanuit de Nieuwe Waterweg. Tenslotte wordt het door combinatie te maken met een van de deelprojecten mogelijk om de op het Digitale Delta ontwikkelplatform ontwikkelde app s van andere partijen in te zetten voor gebruik in de reguliere taken van het waterschap. Met deze activiteit wordt het tevens mogelijk om ook de burger te gebruiken als databron voor het beheer van eigen taken (crowd sourcing). Elke toepassing gerealiseerd binnen de proeftuin Digitale Delta zal op zichzelf een slag moeten maken in het efficiënter worden van het totale waterbeheer. De kracht van het hele programma zit echter in het ontwikkelen van functionaliteit die hergebruik en innovatie stimuleert, zodat additionele toepassingen en use cases makkelijker en sneller te realiseren zijn dan voorheen. Dit maakt het Digitaal Platform als geheel steeds waardevoller. Een van de deelprojecten van de proeftuin Fysieke digitale Delta van Delfland richt zich op het verbinden van de reeds bestaande initiatieven die binnen Delfland worden uitgevoerd. Hierin wordt ook 3Di meegenomen. Met de realisatie van 3Di in 14 Zie: Projectplan Fysieke Digitale Delta (bijlage)

8 VAR_nummer / Digitale Delta / 8 het kader van de Digitale Delta wordt deze toepassing verbonden aan het landelijke onderzoek naar de bruikbaarheid van alternatieve ICT- architecturen. Hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan het beantwoorden van de landelijke onderzoeksvragen. Als gevolg hiervan wordt duidelijk welke toegevoegde waarde deze toepassing levert voor de realisatie van de Digitale Delta. Tegelijk draagt de realisatie van 3Di direct bij de realisatie van een centraal register van databronnen dat voor iedereen toegankelijk is. Omdat de producent ervoor kiest om 3Di niet direct op het Digitale Platform aan te sluiten, maar wel op de distributielaag van Delfland, wordt niet direct duidelijk wat de voordelen van deze toepassing zijn als deze via een onafhankelijk centaal platform toegankelijk komt. Om tot effectieve realisatie te komen stelt het waterschap een bijdrage van een adequaat ondersteunend team in kind beschikbaar. Dit betekent de inzet van specialisten op het gebied van ICT en IT-architectuur, automatisering in het peilbeheer, inhoudelijke opgaven in de programma s van Delfland, financiën, en projectontwikkeling subsidies. Ook wordt inzet verwacht vanuit de hoek van kennismanagement, planvorming, subsidieverlening en handhaving. Door een gezamenlijke aanpak met andere lopende en voorziene projecten (gegevensbeheer, 3Di ed.) vereist de realisatie het project beperkte onvoorziene middelen. Ter financiering van het programma draagt Delfland 1774 uur bij gedurende de looptijd van het project ( ). Deze uren zijn voorzien in de betreffende teamplannen. In aanvulling hierop worden deze uren eveneens aangevuld door inzet van medewerkers op eigen projecten die via de Digitale Delta worden uitgevoerd. Het gaat totaal in kind om loonkosten op basis van integraal uurtarief, voor een bedrag van ,-. Daar de werkzaamheden niet persoonsafhankelijk kunnen worden uitgevoerd is het aangaan van een meerjarige verplichting niet bezwaarlijk. Voor de duur van het nationale project ( ) wordt een bedrag ter grootte van ,60 aan de ontwikkeling van het project bijgedragen ter bekostiging van de kosten die voortkomen de realisatie van het project alsook aan en het terugbrengen van de personele beslag die het project op de organisatie van Delfland heeft. Dit is toegelicht in de eerder aangehaalde brief aan het College en de Verenigde vergadering van respectievelijk 24 juli 2012 en 27 september 2012 (27953) waarin de ontwikkeling van het project Digitale Delta, de ambities en de betrokkenheid van Delfland nader zijn omschreven. Hiermee zijn de benodigde financiële middelen meerjarig voorzien in de begroting en ondergebracht onder het budget van de eenheid Strategie en innovatie (50251/100130/440110) alsook in lopende projecten. Er worden daarom geen additionele middelen voor dit programma aangewend. Om de kosten voor de Proeftuin Fysieke Digitale Delta van projectmanagement, advisering en ICT-ontwikkelling te dekken wordt ingezet op financiering vanuit de Economische agenda Zuidvleugel. Binnen de Zuidvleugel wordt het project Digitale Delta gezien als initiatief waarbij het van belang is dat deze versneld wordt doorgezet en daarom door de Zuidvleugel wordt ondersteund. Hiertoe heeft de Provincie Zuid-Holland ingestemd met het aanvragen van een EFRO-subsidie ter grootte van Euro. 7. Rol IBM IBM heeft als initiatiefnemer, samen met de TU-Delft het project ingediend bij de Topsector water. In het verder verloop zijn Delfland, Rijkswaterstaat en Deltares aangesloten. Hiermee is IBM feitelijk mede initiatiefnemer. In het onderzoek staat de vraag centraal : Werkt het concept en hoe zou een volledig open, schaalbare en veilige omgeving er uit moeten zien? Dat is de hamvraag waarvan we het antwoord niet kennen. Hierin wordt niet alleen gekeken naar de kennis en toepassingen die IBM kan leveren, maar worden ook de bestaande Nederlandse kennis en toepassingen meegenomen. De wereldwijze ervaring met soortgelijke toonaangevende projecten elders biedt hierin veel toegevoegde waarde. Tenslotte wordt geprofiteerd van IBM s naam (schaalgrootte) en wereldwijde promotie voor Delft en Nederland. De eerste successen van Deltares en Hydrologic in het buitenland zijn al gerealiseerd, IBM haalt buitenlandse missies naar NL toe.

9 VAR_nummer / Digitale Delta / 9 IBM ziet in dit project een potentiële referentie case waar wel eens een doorbraak zou kunnen worden gerealiseerd hoe nieuwe kennis en toepassingen voor nationaal en internationaal waterbeheer kan worden gerealiseerd dmv publiek private samenwerking. Aantonen dat een dergelijke constructie kan werken en tot meerwaarde leidt voor alle betrokkenen heeft een grote PR waarde, daarmee gaan deuren open elders wat hopelijk tot nieuwe kansen kan leiden. Uiteraard alleen als het project een succes is gebleken. Deze 12 maanden zijn er om kennis op te doen, niet alleen van de technische randvoorwaarden maar ook het samenwerkingsmodel voor de toekomst, wat werkt wel en wat niet, et cetera. Met die kennis is IBM beter in staat om soortgelijke trajecten elders te voeren. Ten behoeve van het onderzoek zal IBM het Digitaal Platform ter beschikking stellen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de reeds bestaande afspraken tussen IBM en Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat zal aan IBM een aanvullende opdracht geven onder de tussen Rijkswaterstaat en IBM gesloten overeenkomst Beheer en Onderhoud IAP Water Applicaties Hier maakt Delfland geen deel van uit. Ten aanzien van de diensten die bij IBM worden ingekocht om het platform te optimaliseren wordt door de Publieke Partijen en IBM een separate onderzoeksovereenkomst gesloten. De bijdrage die Delfland, als partner in het project, aan de kosten hiervan levert worden in een afzonderlijke overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en Delfland geregeld. Delfland vertegenwoordigt in deze de Waterschappen en de Stowa die in een separate organisatievorm op dit onderwerp zijn verenigd. De kosten voor de deelname van Delfland worden gedekt vanuit de lopende begroting de middelen die voortkomen uit de EFRO-subsidie en de bijdrage die door de Stowa worden geleverd (zie hoofdstuk 5). Het beschikbaar komen van de middelen vanuit de subsidie en de Stowa zijn voorwaardelijk voor de deelname van Delfland. Deze werkwijze is conform de geldende aanbestedingsregels. Welke rechten krijgt IBM na afloop van de proeftuin en wat betekent dat? De in het programma ontwikkelde producten die zijn ontwikkeld met publieke middelen worden geheel ontsloten voor het publieke domein. Hiermee krijgt iedereen, ook IBM, de gebruiksrechten hiervan. Daarnaast is IBM geen directe partner in de proeftuin van Delfland, maar in het landelijke project. Het onderzoek zal uiteindelijk uitsluitsel geven over de structuur en samenhang van de informatievoorzieningoplossingen waaronder het Digitaal Platform gerealiseerd kan worden. Na het onderzoek in de proeftuin zal Delfland dan ook niet gebonden zijn aan IBM tenzij na afloop expliciet gekozen wordt voor IBM. 8. Lock-in en open source IBM is een groot promoter van open source, maar open source is niet altijd het beste antwoord. Soms zijn de totale lifecycle kosten van open source hoger dan van commerciële software, daarnaast zijn er heel veel variaties van open source, in sommige gevallen krijg je gratis gebruik maar moet vervolgens alles wat er op ontwikkeld wordt alsnog licenties worden betaald, IP is ook niet vanzelfsprekend eenvoudig geregeld. Beheer en onderhoud is vaak de grootste kostenpost, en komt een klant alsnog in een lockin situatie terecht (maar we kozen toch voor open source?). Na de 12 maanden kan de conclusie zijn dat open source inderdaad de te kiezen weg is, de partners zullen dan niet vast zitten aan de IBM software en de producten (connectors) die gerealiseerd zijn zullen voldoen aan die open standaarden waar de publieke partijen voor hebben gekozen op basis waarvan de te kiezen leverancier dan bv met open source de geschikte oplossing kan realiseren. Het draait niet zozeer om open source maar om interoperabiliteit, dát is voor een gebruiker het allerbelangrijkste, daarmee wordt je onafhankelijk van leveranciers, ontstaat er geen lockin en ook geen lockout en blijft er sprake van een eerlijke concurrentie.

10 VAR_nummer / Digitale Delta / Verplichtingen en positie Delfland Delfland gaat op verschillende niveaus verplichtingen aan: landelijk, sectoraal (waterschappen) en lokaal (proeftuin). Op alle niveaus heeft Delfland een rol in het project en zijn verplichtingen aangegaan: Landelijk: Delfland acteert binnen de waterschappen als leading Waterschap in het topsector waterproject Digitale Delta. Deze afspraak is gemaakt tussen de portefeuillehouder van het Uniebestuur (dijkgraaf Stefan Kuks) en een groep van dijkgraven om versnelling te geven aan de realisatie van de betrokkenheid van de waterschappen op de kansrijke projecten vanuit de Topsector Water. Hierin neemt telkens een dijkgraaf het leiderschap voor het ontwikkelen van een topsector water project. Conform afspraak trekt Delfland onder bestuurlijk leiderschap van dijkgraaf Van Haersma Buma. Om hieraan invulling te geven neemt Delfland bestuurlijk en ambtelijk plaats in de landelijke programmagroep en wordt ook inhoudelijke expertise geleverd. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het financieren van een aantal kosten die In het programma worden gemaakt. Een deel daarvan betreffen de kosten die worden gemaakt voor het ter beschikking stellen van het Digitale Platform en de inkoop van de diensten die hiervoor benodigd zijn. De dekking van deze kosten worden voorzien vanuit een bijdrage vanuit het samenwerkingsverband met de Stowa en de andere waterschappen, een deel wordt voorzien vanuit de EFRO-subsidie en een deel is voorzien in de begroting van Delfland. De bijdrage vanuit de Stowa en de subsidie zijn beide voorwaardelijk voor realisatie wat ook als voorboud voor deelname is getseld. De financiële bijdrage vanuit Delfland is vastgelegd en kan in omvang niet toenemen (zie bijlage: kostenverdeling Digitale delta). Sectoraal Om vorm te geven aan de gezamenlijke ambitie om vanuit de waterschappen bij te dragen aan de topsector projecten is samen met Stowa, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadscvhap van Rijnland, Hoogheemraadschap Stigtse Rijnlanden en Waternet een samenwerkingsvorm opgezet. Deze samenwerkingsvorm krijgt concreet vorm in een projectsturing met een bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de vijf waterschappen (inclusief Delfland) en de Stowa. Als leading waterschap binnen de Digitale Delta heeft Delfland in de onderzoeksfase een trekkende rol. Toegezegd is dat Delfland gedurende deze fase het projectleiderschap op zich neemt. Hierin is voorzien in de uren die in het teamplan van Strategie en Innovatie voor dit project zijn gereserveerd. Lokaal Delfland realiseert de proeftuin Digitale Delta als Use Case voor het landelijke onderzoek. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor het realiseren van de projectresultaten voor het landelijke onderzoek. Deze resultaten komen voort uit het realiseren van een aantal deelprojecten waarvan de financiering grotendeels wordt voorzien uit de beoogde subsidiebijdrage (EFRO) vanuit de Economische Agenda Zuidvleugel. Het verkijgen van de EFRO-subsidie is voorwaardelijk voor realisatie wat ook als voorboud voor deelname is gesteld. De financiële bijdrage vanuit Delfland is vastgelegd en kan in omvang niet toenemen (zie bijlage: kostenverdeling Digitale delta). Aansprakelijkheid: In de te ondertekenen onderzoeksovereenkomst is opgenomen dat een deelnemende partij niet aansprakelijk voor is schade die een der andere partijen mocht leiden in verband met de niet-nakoming door die partij van enige verbintenis uit die overeenkomst. Dit laat onverlet dat uit andere wel degelijk aansprakelijkheid zou kunnen ontstaan. Hiermee wordt gedoeld op mogelijke aansprakelijkheden in de Use Cases. Mogelijke aansprakelijkheden In de proeftuin in het kader van de subsidie worden afgedekt door een hiertoe opgestelde samenwerkingsovereenkomst. In deze bijeenkomst worden de verantwoordelijkheden van de partijen jegens elkaar en jegens de penvoerder (subsidieaanvrager Delfland) geregeld. Ten aanzien van de subsidie en het subsidiebeheer zijn separate afspraken rondom aansprakelijkheid opgenomen.

11 VAR_nummer / Digitale Delta / 11 Positie Delfland: De Digitale Delta is een innovatieproject met een hoog doorbraakkarakter. Dit karakter wordt uitgewerkt in een Onderzoek- en Ontwikkeling programma aanpak dat uitgaat van een initiële set van potentieel kansrijke toepassingen of kennisontwikkelingen ( USE Cases ), die alleen gerealiseerd kunnen worden door toegang tot diverse data bronnen, hergebruik van tools en middelen en die leidend zullen zijn in identificatie van benodigde functionaliteit voor de gezamenlijke onderliggende IT infrastructuur. In dit onderzoeks- en ontwikkelingstraject van ca 12 maanden doorlooptijd is de kerndoelstelling om aan te tonen dat Digitaal Platform toegevoegde waarde heeft en aan welke functionele eisen dat platform moet voldoen. Op het moment dat de specificaties bekend zijn en de business case aantoonbaar is kan de Digitale Delta daadwerkelijk door ontwikkelen naar de operationele fase. In de eindrapportage wordt aangetoond hoe waterbeheerders door gebruik en toepassing van te genereren en beschikbare data in staat zijn om efficiënter (hogere kwaliteit tegen lagere kosten) hun primaire waterbeheertaken kunnen uitoefenen. Tevens wordt hierin aangetoond hoe door of op initiatief van overheden en/of private partijen een open platform kan worden gebouwd, gebaseerd op open standaarden, te realiseren voor de informatievoorziening en het ontsluiten van data, modellen, algoritmen, tools en toepassingen, relevant voor het waterbeheer in Nederland. Het project waar Delfland aan deelneemt en waarover het College besluit heeft allen betrekking op deze onderzoeksfase. Eventuele deelname van Delfland in een opvolgende fase wordt nadat de onderzoeksresultaten en het vervolgproces bekend is ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Deze komen voort uit de eerder genoemde eindrapportage. Over eventuele deelname van Delfland in een opvolgende fase zijn op dit moment geen verplichtingen aangegaan. Na de 12 maanden durende onderzoeksfase zullen een aantal toepassingen (USE Cases) mogelijk (semi) operationeel draaien. Ook zullen dan veel onderzoeksvragen beantwoord zijn en kan de conclusie zijn dat sommige toepassingen in de proeftuin Fysieke Digitale Delta operationeel gehouden dienen te worden. Dit zal vooral het geval zijn indien de toegevoegde waarde die zij voor de operationele werkzaamheden van Delfland op dat moment al opleveren en dit vanuit een ander oogpunt niet reeds deden. Hierop wordt geanticipeerd door in het project een directe koppeling met een bij Delfland al operationeel draaiende distributie/integratieplatform te maken. 10. Conclusie Om aan het project Digitale Delta deel te kunnen nemen heeft het College in de collegevergadering van 16 april 2013 aangegeven dat Delfland de voorwaarden hiertoe duidelijk dient te voorzien en voorzienbare risico s dient te beheersen. Voorwaarden voor het doorgaan met het project zijn dat: a. alle risico s die in de Gateway Review naar voren zijn gekomen, zijn afgedekt. Hoofdstuk 4 beschrijft de wijze waarop invulling is gegeven aan de aanbevelingen die in de Gateway Review zijn gedaan. b. de STOWA namens de Unie van Waterschappen zowel inhoudelijk als financieel aan het project bijdraagt; In hoofdstuk 4 punt 4.b wordt kort uiteengezet op welke wijze hieraan invulling wordt gegeven. c. de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Na beoordeling van de ingediende subsidieaanvraag verklaart de subsidieverstrekker (de Management Autoriteit) of de subsidieaanvraag ontvankelijk is en verstuurt binnen dertien weken hierna vervolgens een beschikking waarin de subsidieverstrekking formeel wordt toegekend. d. het intellectueel eigendom geen exclusiviteit kent. Intellectueel eigendom wordt als onderdeel van de Gateway Review aanbevelingen uitdrukkelijk opgepakt. Hier wordt het principe gevolgd dat alle producten die tijdens de onderzoeksopdracht ontstaan met financiering vanuit de publieke opdrachtgevers openbaar/publiek beschikbaar worden gesteld.

12 VAR_nummer / Digitale Delta / 12 Daar aan de door het college gestelde voorwaarden wordt voldaan wordt het College verzocht: a. De samenwerkingsovereenkomst rondom de realisatie van het nationale project Digitale Delta aan te gaan; b. Opdracht te geven voor het opstellen van een zogenaamde cofinancieringsverklaring waarin de formele bijdrage (middelen in de vorm van geld (cash) en/of een bijdrage in kind (in uren) ) van de samenwerkende partijen wordt vastgelegd; c. Akkoord te gaan met de realisatie van de proeftuin van Delfland: Fysieke Digitale Delta; d. De toekenning van de EFRO-subsidie en de bijdrage vanuit de Stowa als ontbindende voorwaarden te stellen voor de realisatie van de proeftuin en de deelname aan het nationale programma.

Parafering besluit PFO Hae 13-05-2013 Vervallen - D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd DMT 26-06-2013 - -

Parafering besluit PFO Hae 13-05-2013 Vervallen - D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd DMT 26-06-2013 - - agendapunt 3.a.3 1068777 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden DEELNAME VAN DELFLAND AAN TOPSECTOR WATER PROJECT DIGITALE DELTA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard

Nadere informatie

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012

Intentieverklaring Opstart Digitale Delta. 16 mei 2012 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta 16 mei 2012 1 Intentieverklaring Opstart Digitale Delta ambitie De Digitale Delta heeft als ambitie om een open platform, gebaseerd op open standaarden, te realiseren

Nadere informatie

Het College wordt gevraagd in te stemmen met het aangaan van de subsidieaanvraag.

Het College wordt gevraagd in te stemmen met het aangaan van de subsidieaanvraag. Subsidieaanvraag Digitale Delta 1. Probleemstelling - context Het Hoogheemraadschap van Delfland werkt met diverse partners aan de realisatie van het Topsectorproject Digitale Delta. Met dit project wordt

Nadere informatie

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013.

PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. PUNT NR. 9 VAN DE AGENDA VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 19 december 2013. Zwolle, 20 november 2013 Nr. Bestuur-4232 Aan het algemeen bestuur Onderwerp: HWBP Plannen van Aanpak Verkenningsfase

Nadere informatie

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen:

II. De Nota risicomanagement Delfland vast te stellen met onder meer de volgende bepalingen: agendapunt B.05 1046082 Aan Verenigde Vergadering ONTWERP NOTA RISICOMANAGEMENT DELFLAND Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 05-06-2014 I. De Nota risico's en weerstandsvermogen Delfland, vastgesteld

Nadere informatie

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011

agendapunt 3.b.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Datum 7 november 2011 agendapunt 3.b.6 971464 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden SAMENWERKINGSOVEREENKOMST WATER RIJSWIJK-ZUID Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 7 november 2011 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland;

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; ONTWERP Beheersverordening Fonds Cofinanciering Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland ( versie SP71, SE JZ, JWE : 04-08-2016 ) Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland; besluit

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner

Watersysteem van de Toekomst: vervolg debat-diner Memo Aan deelnemers diner-debat Eye Kopie aan Contactpersoon Rik van Terwisga Datum 8 januari 2015 Onderwerp Vervolg Debat-diner "Watersysteem van de Toekomst" Watersysteem van de Toekomst: vervolg

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 27 859 Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Nr. 117 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 14 november

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber B Gewijzigd akkoord - D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd

Parafering besluit PFO Ber B Gewijzigd akkoord - D&H B Gewijzigd akkoord Geparafeerd agendapunt 3.a.2 1112824 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden PROJECTVOORSTEL BEHEERSING ZOUTINTRUSIE PARKSLUIZEN Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 18 februari 2014 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

ONDERZOEKSOVEREENKOMST DIGITALE DELTA

ONDERZOEKSOVEREENKOMST DIGITALE DELTA CONCEPT ONDERZOEKSOVEREENKOMST DIGITALE DELTA [DATUM] Rijkswaterstaat Hoogheemraadschap Delfland Stichting Deltares IBM Nederland B.V. Technische Universiteit Delft All & Overy LLP 0101657-0000001 AMCO:5157047.9

Nadere informatie

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen. Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 1 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Geparafeerd door: Tekke, R.M.H.

Parafering besluit PFO Mid Conform Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. D&H Geparafeerd door: Tekke, R.M.H. agendapunt 3.a.5 1277534 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden TKI INNOVATIEPROJECT TEKENEN EN REKENEN Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 6 december 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Wie B Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. D&H B - Geparafeerd door: Janssen, T.R.J.

Parafering besluit PFO Wie B Conform Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. D&H B - Geparafeerd door: Janssen, T.R.J. agendapunt 3.a.1 1146060 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INRICHTINGSNOTITIE 2014 VOOR HET PROCES VAN SUBSIDIEVERWERVING Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 2 september 2014 Aard bespreking

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ

Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Volledige uitleg oproep Tools voor EnergielinQ Inleiding Energiesprong is een programma dat de Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV) uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken

Nadere informatie

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017

agendapunt 3.b.4 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Datum 28 februari 2017 agendapunt 3.b.4 1289952 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 28 februari 2017 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J.

Parafering besluit PFO Ber 03-06-2013 B Conform Geparafeerd door: Dragt, J. D&H 11-06-2013 H Conform Geparafeerd door: Dragt, J. agendapunt 3.b.1 1069670 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden WIJZIGINGSOVEREENKOMST NIEUWE DRIEMANSPOLDER Portefeuillehouder Berg, A. van den Datum 11 juni 2013 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Kenmerk: MS/IV/2016/

Kenmerk: MS/IV/2016/ Inhoudsopgave Bekendmaking... 3 Procedure en tijdspad... 3 Overzicht planning... 3 1. Inleiding... 4 2. Probleemstelling... 4 3. Gewenste situatie en architectuur... 5 4. Waar is gemeente Haarlem naar

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den

Parafering besluit DMT 16-04-2014 - - D&H 27-05-2014 B Conform Geparafeerd door: Wijngaart, P.I.M. van den agendapunt 3.b.6 1136495 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden I&A BESTURINGSMODEL Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 27 mei 2014 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/MBDV

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G.

Parafering besluit PFO Hae 19-01-2015 O Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Boer, G. de D&H 02-02-2015 I Conform Geparafeerd door: Boer, G. agendapunt 4.5 1175542 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BETROKKENHEID STOWA Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 2 februari 2015 Aard bespreking Opiniërend Afstemming Bijlagen 2

Nadere informatie

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017

Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk d.d. 18 mei 2017 Marktonderzoek ICT Strategische Adviesdiensten met resultaatverplichting', Kenmerk 17.017200 d.d. 18 mei 2017 Bezoekadres Hofstraat 110, 7311 KZ Apeldoorn Inhoudsopgave 1 Marktonderzoek ICT Strategische

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de

Parafering besluit PFO Mid B - Geparafeerd door: Boer, G. de D&H Geparafeerd door: Boer, G. de agendapunt 3.a.7 1256497 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden POP3 SUBSIDIEPROGRAMMA Portefeuillehouder Middendorp, A.J. Datum 24 mei 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN CTL/MCTL

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland J^tA/ü4U^ Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: 18 december 2008 Kenmerk VV: 710059 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: - het geactualiseerde normenkader

Nadere informatie

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol

- 1 PS2010RGW09. Datum : Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT Portefeuillehouder : Krol - 1 PS2010RGW09 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 02-03-2010 Nummer PS : PS2010RGW09 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2010INT256368 Portefeuillehouder : Krol Titel

Nadere informatie

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE

Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Het verbinden van water en MIRT VAN WENS NAAR MEERWAARDE Rond het verbinden van water en ruimte zijn al veel stappen gezet. In het kader van de Vernieuwing van het MIRT is door Rijk, provincies en waterschappen

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken?

In hoeverre is het ICT-beleid bij de gemeenten Bergen op Zoom, Drimmelen, Halderberge en Moerdijk als doeltreffend en doelmatig aan te merken? Rekenkameronderzoek ICT-beleid Betreft: Toelichting op het onderzoek ICT-beleid Inleiding De Rekenkamer West-Brabant heeft bij de voorbereiding van het onderzoeksprogramma 2015 het onderwerp ICT-beleid

Nadere informatie

agendapunt 3.a.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KENNIS VOOR KLIMAAT: PROJECTEN 1E EN 2E TRANCHE Datum 17 augustus 2010

agendapunt 3.a.1 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KENNIS VOOR KLIMAAT: PROJECTEN 1E EN 2E TRANCHE Datum 17 augustus 2010 agendapunt 3.a.1 850401 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden KENNIS VOOR KLIMAAT: PROJECTEN 1E EN 2E TRANCHE Portefeuillehouder Wiegman, A.G. Datum 17 augustus 2010 Aard bespreking Informatief Afstemming

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland /^/AJOAJ'^ Beleidsveld: Aard voorstel: Communicatie Besluitvormend Vergaderdatum: 20 november 2008 Kenmerk VV: 719782 Aantal bijlagen: 1 Aan de verenigde vergadering van Delfland, Besluit: In te stemmen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk'

Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' Ronde Tafel Hergebruik en uitwisseling van software bij het Rijk' 29 januari 2013 Agenda 1) Uitgangssituatie 2) Voorlopige resultaten inventarisatie 3) (markt)ontwikkelingen 4) Wat is het vraagstuk? 5)

Nadere informatie

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Datum 5 januari 2016

agendapunt 3.b.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Datum 5 januari 2016 agendapunt 3.b.7 1234419 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden AANPAK KLIMAATADAPTATIE 2016 Portefeuillehouder Houtzager, M.A. Datum 5 januari 2016 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming BDV/FIN

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten

Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten PS2007RGW09 BIJLAGE3 Nota van toelichting bij de delegatiedocumenten Inleiding Met de inwerkingtreding van de Wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging

Nadere informatie

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren,

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren, Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB Geachte dames en heren, Naar aanleiding van het gepubliceerde discussiedocument Meer ruimte voor innovatie in de financiële

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Klimaatbestendige stad

Klimaatbestendige stad Klimaatbestendige stad Joke van Wensem Samenwerken aan water en klimaat Programmaplan en kennisagenda Algemeen en programmering: Deltaprogramma RA/IenM, STOWA, RWS, CAS, Deltares Projectentournee: Deltaprogramma

Nadere informatie

I&A Integraal bestuurd

I&A Integraal bestuurd I&A Integraal bestuurd I&A-besturingsmodel samenvatting Datum: 25-04-2014 Versie: 1.0 1 Doelstellingen van het I&A-besturingsmodel De positie van informatievoorziening en automatisering (I&A) de afgelopen

Nadere informatie

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ

Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Aan Betreft Van Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd Inrichting overlegtafels bestuurlijk aanbesteden Aanjaagteam Transitie Jeugdzorg Brabant Noordoost - Werkgroep inkoop TJ Datum 17 maart 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Huisvesting. Organisatie. Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving

Huisvesting. Organisatie. Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving sstrategie Delfland 2020 Bouwen aan een gezonde werkomgeving 20-11-2012 Hoogheemraadschap van Delfland Huisvesting Spoorboekje: Implementatie huisvestingsstrategie Delfland 2020 Werken aan gezonde werkomgeving

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - -

Parafering besluit D&H 11-06-2013 B - Geparafeerd door: Wuijts, J. VV 20-06-2013 - - agendapunt 3.b.6 1071165 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden BRIEF AAN DE VV INZAKE WERKBEZOEK ZUID-AFRIKA EN INDONESIE Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 11 juni 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE agendapunt 04.B.16 1198541 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 kennis te nemen van

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling

jaar stuknr. categorie/agendanr. stuknr. B. en W /837 låçéêïéêéw= Vaarverbinding Erica-Ter Apel; gemeentelijke garantstelling séêòçéâ=~~å=çé=ê~~ç=çé=öêçåç=î~å=~êíáâéäéå=nsmi=äáç=n=ëìä= É=Éå=NSVI=äáÇ=Q=î~å=ÇÉ=dÉãÉÉåíÉïÉí=EÜÉí=âÉåÄ~~ê=ã~âÉå= î~å=ïéåëéå=éå=äéçéåâáåöéå=çîéê=çåíïéêéäéëäìáí=åçääéöéfk= jaar stuknr. categorie/agendanr.

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013

agendapunt 4.3 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Datum 19 maart 2013 agendapunt 4.3 1025383 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden VERHUIZEN REKENCENTRUM DELFLAND NAAR EXTERN DATACENTRUM Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 19 maart 2013 Aard bespreking

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010

Medisch Applicatie Centrum Midden-Brabant. januari 2010 januari 2010 Pagina: 2 Missie Het Medisch Applicatie Centrum (MAC) is een onafhankelijk Midden Brabants samenwerkingsverband van gezondheidszorginstellingen, verzekeraars, kennisinstellingen en bedrijven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

Memo. Geachte contactpersoon, invuller,

Memo. Geachte contactpersoon, invuller, Memo Deloitte Consulting B.V. Laan van Kronenburg 2 1183 AS Amstelveen Postbus 300 1180 AH Amstelveen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9709 www.deloitte.nl Behandeld door: Datum: Michel Hummel

Nadere informatie

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord.

1. Wethouder Tiemens te machtigen voor het ondertekenen van het Gelders Energie Akkoord. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Deelname Gelders Energieakkoord Programma Duurzaamheid Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Het Klimaatverbond, Alliander en Gelderse Natuur en Milieufederatie

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Aannemings- en wegenbouwbedrijf Verdam B.V. Auteurs;

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B

[Geef tekst op] [Geef tekst op] bijlage B De ondergetekenden: 1. de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Fransen, Commissaris van de Koningin ingevolge het besluit van Gedeputeerde

Nadere informatie

A L G E M E E N B E S T U U R

A L G E M E E N B E S T U U R A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d.: 25 mei 2016 Agendapunt: 11 Betreft: Besluitvormend Programma: 1. Waterveiligheid Portefeuillehouder: Luitjens Route: MT-DB-AB Onderwerp Aanvullende kredietaanvraag

Nadere informatie

Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond

Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond Naar een kennisprogramma Bodem & Ondergrond Douwe Jonkers Directoraat-Generaal Ruimte & Water COB-congres 30 oktober 2014 Inhoud Aanleiding Thema s Werkwijze Start Kennisprogramma Bodem & Ondergrond Vandaag:

Nadere informatie

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding

Roadmap BIM Loket. Versie 7, 1 december 2015. 1.1 Inleiding Roadmap BIM Loket Versie 7, 1 december 2015 1.1 Inleiding Eind april 2015 is de Stichting BIM Loket opgericht. Afgelopen maanden is de organisatie ingericht en opgestart. Mede op verzoek vanuit de BIR

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM

agendapunt H.05 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM agendapunt H.05 1301128 Aan Verenigde Vergadering INVESTERINGSPLAN EN UITVOERINGSKREDIET NIEUW FINANCIEEL SYSTEEM Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 18-05-2017 I. In te stemmen met het aansluiten per

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Datum 10 januari 2017 agendapunt 3.a.7 1285005 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden UITVOERINGSPROGRAMMA 2017 TOEZICHT EN HANDHAVING Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 10 januari 2017 Aard bespreking Besluitvormend

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van PUK Benelux B.V. Auteurs; Mevr. M. Giezen-Van Laarhoven,

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 22 december 2011 OPSTELLER VOORSTEL: J. Wiffers AFDELING: Ontwikkeling PORTEFEUILLEHOUDER: M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 15 november 2011 ONDERWERP:

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum: 22 april 2013 Betreft: Beleidsreactie op het advies "De

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel

Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Openbaar Onderwerp Subsidieverlening Het Inter-lokaal inzake dienstverlening in het kader van Werk & Inkomen en de Papierwinkel Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit.

FUNCTIEPROFIEL. Procescoach Informatievoorziening. 1,0 fte. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. bij. PublicSpirit. FUNCTIEPROFIEL Procescoach Informatievoorziening 1,0 fte bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden PublicSpirit Walter Huurdeman Amersfoort, juli 2015 Organisatie & context Hoogheemraadschap De Stichtse

Nadere informatie