fuxygk ten behoeve van de interne communicatie over SAVOG Gereedschapskist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fuxygk ten behoeve van de interne communicatie over SAVOG Gereedschapskist"

Transcriptie

1 w fuxyk Gereedschpskist ten beheve vn de interne cmmunictie ver SAVOG lnhud: Pwerpint presenttie SAVOG Hndleidin pwerpint presenttie SAVOC Lijst met meest estelde vren nteruiew Flder Verkeersveiliheidsprducten en SAVOC SAVOC Reistrtiefrm ulier nvu i n structie Reistrtiefrm u lier ve rkeers n evl len Het SAVc-cncept vr de reistrtie vn verkeersnevllen Recties: Vren, pmerkinen en wensen ten nzien vn deze ereedschpskist kunt u dreven n: Adviesdienst Verkeer en Verver T..v. de Servicedesk Pstbus 2510 &O1 DA HRL (45) rws. m invenw. nl tl b.n.: n het SAVOC-reistrtiefrmulier (de Plitiereistrtieset) zijn nu n de velden 'Ín bestuurder' en,m slchtffer' penmen; deze velden zullen venrvilderd wrden.

2 4 Cechte, Als bijle treft u de dr u evrde invulinstructies n. Rnd de reistrtie vn verkeersnevllen t het ndie vernderen. De reistrtie zl nr venvchtin vnf 2002 pltsvinden vlens het SAVOG-cncept.. SAVOG stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn Verkeers Onevllen Geevens. en belnrijk vrdeel vn deze SAVOG werkwijze is een nzienlijke tijdwinst vr de plitie. Binnen Ízienbre tijd ntvnt u meer infrmtie ver dit ezmenlijke prject vn de plitie en de Adviesdienst Verkeer en Verver. Deze vernieuwin betekent nder ndere, dt er nieuwe frmulieren zullen kmen. Bij dit frmulier hrt uiterrd een invulinstructie. Zdr het nieuwe frmulier met instructie beschikbr is, dn zullen wij u deze direct testuren. Wij vertruwen erp u hiermee vldende eïnfrmeerd te hebben Met vriendelijke ret, Hfd enz... \

3 :., t É'F^-t\.:.. Presenttie SAVOC, versie 1.0 vember 2001 Hnd leid in presenttie SAVOG Versie 1.0 vember 2001 Bedeld vr hrrtiermkers en prtefeuillehuderc t.b.v. de interne cmmunictie.

4 J.L tti Presenttie SAVOC, versie 1.0 vember 2OO1 Telichtin Vr wle ls de presenttle bedeld? Deze presenttie is hêt eerste cncept ten beheve vn de kwéiermkers en prteíeuillehuders. De presenttie is bedeld ls hulpmiddel bii de interne cmmunictie nr uw medewerkers. Gr wil ik u vren deze presenttíe p inhud en vrm te berdelen en eventuele pmerkinen n mw. S. Vs dr te even. r nleidin vn uw pmerkinen hpen wij een definitieve presenttie te reliseren, die ptiml nsluit bij de infrmtjebehefte zls deze bij de plitie leeft. He weík het? Deze hndleidin eeft nvullende infrmtie die verteld kn wrden tijdens het tnen vn de presenttie n uw medewerkers. De presenttie zl mximl 20 minuten duren en wij dviseren u de hele presenttie te ebruiken. Tips en dviezen vr de presenttr zijn cursief epltst. ls deze prcsênttle vlledl? ee, deze presenttie is slechts een hulpmiddel bij het bentwrden vn vren. Het is hels niet melijk m ntwrd te even p lle vren die leven. De presenttie eeft een eerste telichtin p de nieuwe reistrtieíimulieren en de drmee eprd nde vernderinen. Vren Í pmerldncn? Uw pmerkinen zijn welkm. U kunt deze dreven n: Adviesdienst Verkeer en Verver T..v. mw. 5.H.H. Vs Pstbus ' DA HRL (045)

5 Presenttie SAVOC, versie 1.0 vembe r 2QO1 Sheet'l Vn Verkeernnllen Relstrtle nr SAVOG SAVOG stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn VerkeersO n evllen Geevens. Het structu rele deel bestt uit de reistrtiesets zls deze dr de plitie wrden pemkt. Het nvullende deel bestt uit eevens die dr het KM, de RDW en ndere rnisties wrden verzmeld. De Adviesdienst Verkeer en Verver zl deze eevens n hun bestnden teveen. Het eheel vrmt een bestnd met bsisinfrmtie dt ndi Ís vr het verkeersveiliheidsbeleid in ederlnd. Meten is Weten! Deze presenttie zl de verschillen tussen de ude en de nieuwe situtie telichten en neven wt de winst is vr zwel de plitie ls de beleidsmkers p het ebied vn verkeersveiliheid. Shêet 2 Wt is SAVOG? Dnkzijde SAVOG werkwijze kn de verkeersnveiliheid p een nieuwe, betere mnier in krt wrden ebrcht. Mede dnkzíj de inspnninen vn de plitie is de verkeersveiliheid in ederlnd l sterk verbeterd. (nt vrpresenttr: Het nut kn vrelezen wrden m het beln un een ede reistrtie un verkeersnevl/en te nderctrepen) Shcet 3 Wt wdt ln SAVOG erellseerd? De nieuwe, betere mnier vn eevens vezmelen, mkt het melijk de werkelijke mvn vn de verkeersnveiliheid n beter in te schtten. r wrdt immers niet bij iedere nrijdin een reistrtieset pemkt. Dr ebruik te mken vn nvullende eevens vn bijvrbeeld ziekenhuizen en/f eerste hulppsten kn tch een ttlbeeld verkreen wrden. Om dit te reliseren is een eenduidi reistrtiesysteem ndzkelijk. We meten llen p dezelfde mnier werken, zdt eevens verelijkbr en uitwisselbr zijn.

6 Presenttie SAVOC, versie 1.0 vember 2OO1 Sheet 4 Wt zfn de Vercchlllen? t vr de presenttr: Deze sheet kn vrelezen wrden. Sheet 5 Wt zlfn de vercchlllen (verul) t vr de presenttr: Deze sheet kn vre/ezen wrden. Sheet 6 Wt z[n de vrchlllen (vervl) t vr de presenttr: Deze sheet kn vrelezen wrden.

7 Presenttie SAVOG, versie 1.0 vember 2001 Wt zfln de venchlllen (vervl) t vr de presenttr: Deze sheet kn vrelezen wrden.

8 '$ no plee n Werkwijr"r"'S Opspri nsbeleid verkee rsn evl len (vrm i e blikschdereelin). De prceshuder vr dit dcument is de vzitter vn de Beleidsrep Verkeer. eder werkwíjzer heeft een prceshuder (zie metprcedure). De prceshuder is de eindverntwrdeliike vr de inhud vn een werkijzer. Als je meent dt er een fut in een werkwijzer stt, f je denkt dt een werl<wljzer niet meer ctueel is, eef dit dn dr n zwel de prceshuder ls n het kenniscentrum (líefst per -Mil). Zie k 'Werkwijzer: Uitznderinen reistrtie verkeersnevllen (tn/verber de inhudspve) í\ 1. Srten \/ nevllen {3 1.1 Zeer licht Íetsel f zeer lichte schde (lleen muttie) 1.2 Meer dn licht letsel / schde (set pmken) 1.3 Zwrdere nevllen (PV pmken) 0 v É"h rnstie vertredin Weenverkeerswetevin (frse misser) v Zwr lichmelijk letsel / dd (rt. 6 W\ /V94) Medische behndelin in ziekenhuis dr letsel í.3.4 Alchl- enif drusebruik (rt. 8 WVW94) 1.4 Verkeersnevllen met plitievertui / -mbtenr in unifrm 1.5 Twijfelevllen & 2. Afhndel nsche m verkeersn ev É 3. Achterrnd-infrmtie i le n Opsprinsbeleid verkeersnevl len (vrml ie blikschdereelin). tó1, Srten nevllen dí.1 Zeer licht letsel f zeer lichte schde (lleen muttie) n evl vn. : licht letsel (bluw, tnd dr de lip, lichte kneuzin / ntvellin e.d.) zêêr lichte schde (blik- / krs schde wrbij vertui we kn vervlen) heft een reistrtieset f PV pemkt te wrden. Wel dient een BPSmuttie emkt te wrden wrin vermeld wrdt:. de (kentekens vn de) betrkken vertuien / persnli betrkkenen

9 krte mschrijvin letsel / schde (reden m een set f PV te mken) Sí.2 Meer dn ficht letsel / schde (set pmken) n evl vn : r ÍTlêêr dn licht letsel f zwrder letsel (denk bij licht letsel n inrepen hulp eerstelijns rts (lichte hersenschuddin zwrdere kneuzin e.d.) f vr zwrder letsel inrepen vn medisch specilist) Íïrêêr dn zeer lichte schde wrdt lleen een reistrtieset pemkt. Drin neven dt een PV zl wrden pemkt. S1.3 Zwrdere nevllen (PV pmken) n de vlende evllen dient PV pemkt te wrden: Sí.3.1 rnstie vertredin Weenverkeerswetevin (frse misser) Hierbij heeft de verdchte, eeven de situtie, een nteltbre mte vn vrzienbr evr den ntstn; krt smenevt een "frse misser" Denk n die feiten die de belnrijkste rzken vn nevllen zijn zls ressief rijden (kleven e.d.) he snelheid en neeren rd licht Hiernder een nvullende psmmin zls die in het verleden dr het O.M. Utrecht l eens is eeven (niet limittief) :. nrijdinen bij evrlijk inhlen; r áêílt'ijdinen wrbij de verdchte vn richtin is vernderd en drbij teemetkmend verkeer heeft ehinderd ;. nrijdinen wrbij de verdchte vn richtin is vernderd en drbij chterpkmend verkeer heeft ehinderd, indien er sprke is vn kennelijk nvrzichti edr; r êánrijdinen bij vrrnsfuten (stpkruisin, vrrnswe, vrrnskruisin, kruisin vn ween vn elijke rde, uitritten ls de verdchte niet is estpt dn wel behrlijk zijn snelheid heeft verminderd lvrens de kruisin c.q. we p te rijden (mede fhnkelijk vn het uitzicht ter plekke en het krkter vn de vrrnssitutie);. kp-strt-nrijdinen met rte snelheidsverschillen; r êêílt'ijdinen wrbij een indictie kn wrden evnden dt de teestne snelheid in nmerkelijke mte is verschreden f een ndere wettelijke beplin p frse wijze is vertreden;. eenzijdie nevllen met een indictie vn een frse vertredin; r êáílrijdin wrbij de rzk vn de nrijdin (mede) is teru te veren p een technisch ebrek dn wel de technische stt vn het vertui; r w lhneer er een vermeden vn vertredin vn rtikel 30 WAM bestt en een vermedelijke dder bekend is; r wáílneer de verdchte vn de nrijdin een vreemde militir is; nrijdinen wrbij de verdchte een verzekerin heeft feslten zls bedeld in de WAM.

10 t Deze evllen individueel berdelen f ze n enemd criterium vlden. n evl vn twijfel met verblisnt rpprteren n een kderlid die drver beslist. Sí.3.2 Zwrlichmeliik letsel / dd (rt. 6 W\ÍW4). ls er een ddelijk slchtffer is. ls er een slchtffer met zwr lichmelijk letsel is. ls er lichmelijk letsel is wruit tijdelijke ziekte f verhinderin '- uitefenin nrmle beziheden ntstt Denk n :. bij verlijden binnen 30 den k prces-verbf. eldt k vr eenzijdie nevllen t zwàr lichmelijk letsel > vlens sprkebruik zie k rt.92wvsr Medische behndelin in ziekenhuis dr letsel. ls enie betrkkene vr letsel een behndelin in het ziekenhuis met ndern. UTZODRG : één slchtffer en vst stt dt die k enie verdchte is > dn reistrtieset Denk n : wêl ververd dch behndelin bleek niet ndi..v. licht letsel > een prces-verbl mr reistrtieset. niet ververd dch lter tch behndelin in ziekenhuis ndi > lsn prces-verbl. de verblisnt met drver infrmtie (blijven) inwinnen bu rts / slchtffer St..A Alchl. en/f drusebruik (rt. WVW94). ls vermed wrdt dt nevl (mede) te wijten is n lchl / drus > ltijd prces-verbl. blj rt. 6 W\ /V94 zken is dit een strfverzwrende mstndiheid!! ${.4 Verkeersnevllen met plitievertui / -mbtenr in unifrm. in de evllen enemd nder 1.3 ltijd prces-verbl. in ndere evllen verle met justitie; pmken reistrtieset p bsis wrvn vj beplt f prces-verbl wrdt pemkt

11 Si.5 Twijfetevllen Als p plts nevl niet direct duidelijk is f prces-verbl met wrden pemkt dn : r sprenndezek vlledi den. betrkkenen / etuien zveel melijk hren. deze eevens vrmen bsis vr reistrtieset en eventueel pv / civiele fuikkelin Vêrblisnt infrmeert betrkkene(n) ver finle fwikkelin. ltijd een reistrtieset nr Stichtin Prcessen Verbl 1.6 Verlten plts nevl Deene, die bij een verkeersnevl is betrkken f dr wiens edrin een verkeersnevl is verrzkt, is het verbden de plts vn het nevl te verlten. Het is dus niet relevnt f de betrkkene zelf werijdt f zich lt werijden, dn wel welpt vn de plts vn het nevl. Omdt er bij een verkeersnevl ltijd sprke is vn letsel n persnen f schde n ederen is de Wet dministrtief rechtelijke hndhvin verkeersvrschriften (Wet Mulder) niet vn tepssin p edrinen, die hebben eleid tt het verkeersnevl. PÍTlken reistrtieset en prces-verbl terzke vn rt, 7 W\ ru. Bij vrijwillie meldin kn de verdchte zich berepen p de vervlinsuitsluitinsrnd ls bedeld in rtikel 184 W\ /V. Vervlin vindt niet plts indien de vertreder binnen 12 uren n het verkeersnevl en vrdt hij ls verdchte is nehuden f verhrd vrijwilli zijn identiteit en vr zver hij een mtrrijtui bestuurde, tevens de identiteit vn dt mtrrijtui bekend heeft emkt. 2. Afhndelinqschem n em verkeers vllen il Schem fhndelin verkeersnevllen Zie Verkeersnevl Behndelin 1,2 licht letsel en zeer lichte schde een p.v f reistrtieset zeer beperkte muttie BPS met : - kenteken(s) betrkken vertuien - krte mtivtie wrm een p.v. / re.set uit punt vn verkeersveiliheid is er sprke vn een ernstie vertredin vn de r rrlzrrr.-r r rrr* r rl rrn r r r.r rr rlr i i Á Opmken reistrtieset en prcesverbl in evl twijfel > verle kderlid

12 verdchte in de eeven situtie een nteltbre mte vn vrzienbr evr heeft den ntstn met ddelijke flp f zwr lichmelijk letsel; pmken reistrtieset en prcesverbl k ls een betrkkene verlijdt binnen derti den n het verkeersnevl enie betrkkene met in een ziekenhuis een medische behndelin ndern pmken reistrtieset en prcesverbl; een pv, ls er slechts één slchtffer is en vststt, dt dit slchtffer enie verdchte is; dn lleen reistrtieset met lchl en /f drusebruik pmken reistrtieset en prcesverbl terzke vn rt. W\ /V 1.4 wrbij een plitievertui f een plitiembtenr in unifrm is betrkken pmken reistrtieset en indien de OvJ drte pdrcht eeft, k p.v. pmken 1.5 twijfelevllen 1 * pmken reistrtieset 2" ls ndien blijkt vn een mstndiheid ls bedeld nder 1.3 en 1.4 lsn pries-verbl 1.6 verlten plts nevl pmken reistrtieset en prcesverbl terzke vn rt, 7 W\ ru G eeve nsverstre kki n i nzke verkee rsn evl e n A. nfrmtieverstrekkin eevens dr plitie n de Stichtin Prcessen Verbl Plitie verstrekt eevens vn nrijdinen n Stichtin Prcessen Verbl Pstbus AB Zetermeer

13 tel : plitie tel : fx: en fschrift reistrtieset / prces-verbl wrdt lleen verstrekt vr zver dit betrekkin heeft : p de nrijdin zelf feiten die een rzkelijk verbnd kunnen hebben met de nrijdin rure, de reistrtieset: verzendin rechtstreeks uiterlijk binnen 14 den t wrdt prces-verbl pemkt dn riineel nr O.M. en fschrift t nr de St. PV il belnhebbenden en criteri schriftelijk verzek t ' t de eevens men dr de St. PV lleen vertrekt ter reelin vn de schde fl de St. PV verstrekt n iedere belnhebbende een fschrift n il schriftelijk verzek fl verzek met emtiveerd wrden en n ntl criteri vlden il (dtum, emeente etc.) ï verzek kn niet eerder dn één mnd n nrijdin wrden il J ï inediend; uiterlijk binnen 1.5 jr f, n 1.5 jr verzek n behndelend prket O.M.; de reistrtiesets il zijn dn uit de dtbnk vn de St. PV verwijderd t de St. PV m ksten berekenen vr het verstrekken vn il fschriften n belnhebbenden m.u.v. verheidsdiensten en Verbnd vn Verzekerrs ksten meten vrf wrden vldn B. nfrmtieverstrekkin dr plitie / O.M. n nderen..m.: eevensverstrekkin vl. Wet persnsreistrties (VVpr). O.M. m k eevens verstrekken ver de fdenin vn een prces-verbl n de verzekerr en ndere belnhebbenden Plitie:. eevensverstrekkin vl. de Wet plitiereisters (WplR) f f { _-i Kninklijke Mrechussee :

14 il,l. drvr elden dezelfde reels ls vr plitie / O.M. il il n de evllen wrin de St. PV eevens kn verstrekken verwijst het O.M. t l"rlï:: ti3: * trllllit_ S lchtfferhulp bij verkeersnevllen. 1 Uitnspunten : Bij elk nevl wrden betrkkenen eïnfrmeerd ver de melijkheden vn slchtfferh u lp (infrmtieplicht) An betrkkenen wrdt ltijd testemmin evrd tenzij dit p rnd vn bijzndere mstndiheden niet melijk is m eevens dr te even n slchtfferhulp (vr plicht) Als een reistrtieset wrdt pemkt (reistrtieplicht) dn :. de (niet) verleende testemmin drin vermelden. de nmelijkheid tt het vren vn testemmin drin vermelden n de evllen wrin een reistrtieset wrdt pemkt : wrdt het ebruik vn het urpese schde frmulier estimuleerd en hulp verleend brj het invullen ervn r wrdt het hulpverzek p ndere wijze ter kennis ebrcht n slchtfferhulp 2 bij lle letselnevllen bericht n slchtfferhulp : ls evrde testemmin is verleend ls een testemmin koff wrden evrd 3 bij verie nevllen bericht n slchtfferhulp : ls evrde testemmin is verleend Ê3. Achter rnd-i nfrmtie. Anwijzin verkeersnevllen d.d vn het Cllee PG's. Anwijzin verlten plts nevl d.d Krpsrichtlijn verkeersnevllen d.d Schrijven mr. J.Spee 1985

15 e :: Ps r Ê i ï F : F:: s È! ei c5i È ; - q É r ÉÉSÈ nè s$$+e t { '.; FR ê s3 s5 tà s È.e t s ÊL l, tlt È Fë$,$ Í +3 e, Ès ; 'íi t j.:.b. B :. ï $ s bs br s. 63 >. l ë Ê z i ' if- '636.cr.Él uj tt i * *? ; i!::és tl Íri +: 6.s _ rtl J. F S.ul.rl, yt.9tr -ê- d+í S 9 cc, 'Ê ' $:F '.c. t: 't F Hë l$s ' ' F S!ff $. l.. 1 $. l rlt \D t\ &.3-3 s! ll, C, ttr H } ;b' F; B i i!p s bq, È (u (, qt, vl c, à (u -c (lt ré vl q, u. : r 3É (u (usj t!. : q,+ítr- ït- s s& PO 3 s - s s e s s c c'. {, ;e.,8.etri.'éb Ê.'c qt i, >.';c,, L.'.>. ïr.,tá, ' '.c' 00 u. *r,gl,t ȯj l,l i 6 B,+ 3 ë- È s*è* +s *i F t F --ë à s H È. F -:i:; ''i F É s 3 F Plí...8..

16 ÀrÀ,rrtr \, \rtrt\rà, lp:.r9rlrippiplcf:j\rrf! P :.' S ps *F të í ili +HÍ Ê+ i i Ê $ É ïï l Êf * [ F * eq1 ï ' F 8 ÊF ï B* r'êê B F iï ï * 9, nï1ï í *i ié s *lïlrríi inii; i i fi Ê 'i i qfilïét + i i È É i ëïífiiiïl Í5FÊeLr t íi í i P Èii ii:3 * ï i í t 'Í' iq: sf * ï *$s +*'$*íírih 3 3 Ê i q :q; i -."." $ sê $-' t* i ii É È; r ;'' i#. F} ld,, li, À ë $FF5 FFFê ês àíée *É ï[,íe ; iê+li É á íb í*3 í È e* :B rê' r' ï.ír p q 6. ï i? ë e -- Fe 3 e É c; qr cle D-

17 S AV OG : A n d e re p zet v e rke e rs n ev e n re i st rti e Ppieren tijdwinst met in prktijk werkelijkheid wrden VnÍ 1 pril 20}2n de 26 plitiekrpsen en de Kninklijke Mrechussee ver p een nieuw systeem vr de reistrtie vn verkeersnevllen: het SAVOG-mdel. Dit is het evl vn een in nvember 2000 emkte fsprk tussen verteenwrdiers vn plitie en de Adviesdienst Verkeer en Verver (AVV). SAVOG stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn Verkeers Onevllen Geevens. Opzet is dr een ndere wijze vn reistreren, ecmbineerd met een intensieve smenwerkin Íussen plitie en de AW en fussen AW en ndere instnties, zls bijvrbeeld het KM en de Bijksdienst vr het Weverkeer (RDW), meer eevens ver en rnd verkeersnevllen p de penhre we te verzmelen. Hierdr kn beter beleid wrden ntwikkeld m het ntl dden en ewnden in het verkeer teru te drinen. Vr de plitie met de nieuwe wijze vn reistreren tijdwínst pleveren PrteÍeuillehuder Verkeer vn de Plitie Ftei Utrecht, mr. A.D. Heil, ziet vrdelen in het SAVOG-mdel. Hij denkt dt de winst vr de plitie letterlijk en Íiuurlijk een kwestie vn tijd is. 'Zeker p het terrein vn (het reistreren vn) verkeersnevllen is n tijdwinst te beken." Zelfstndiheid "Het SAVOG-mdel t nder meer uit vn meer zelfstndiheid vn de verkeersdeelnemer. Bij een klein schdenevl niet meer direct de plitie erbij, mr zelí vi het urpees schdeírmulier fhndelen Í lleen teleínisch vi de mefdkmer het nevl lten reistreren. De vr is f deze situtie direct werkt. r mtin idee kmt deze tijdwinst ps ls in de edchten vn de weebruiker een msl kmt." Heil stelt dt het ter pltse n vr kleine mteriele schdenevllen een kerntk vn de plitie is. "De hulpbehevendheid vn betrkkenen is hierin ver te zeken. Dt is ntuurlijk nders bij nevllen wrbij een vn de vertuien niet zelístndi zijn we kn verulen Í bij letselslchttfers." De prteíeuillehuder Verkeer is er vn vertuid dt tijdwinst te beken is. "Alleen l nder de meest idele mstndiheden is per nevl een uur tijdwinst te behlen. Vk betreft het een ndhulpeenheid, die ter pltse kmt en een kwrtier bezi is. Drn met een vn de twee vr het uitwerken en reistreren in BPS en verzenden n eens een hlf uur uittrekken. Dn prten we dus echt ver lleen de eenvudie nevllen, wrbij de situtie duidelijk is, de betrkkenen het met elkr eens zijn en het weer (bijn) een rl speelt." KM Vr wt betreft de infrmtievrzienin vnuit de RDW en het KM bij de nieuwe pzet vn nevllenreistrtie is de prteíeuillehuder verkeer eveneens benieuwd nr de uitwerkin in de prktijk. "ln het bijznder nr de zuiverheid vn eevens. Mmenteel rdeelt de verblisnt ter pltse. n de nieuwe situtie verzrt het KM de eevens. Mr f het KM dn k weet f het p die lctie ld is? lk er vnuit dt het AW dr verle heeft ehd en dt de AW dr mee kn werken. Drnst kn ntuurfijk iedere betrkkene p het eien urpees schdeírmulier de lkle situtie neven."

18 ! Í Pift Het SAVOG-mdel is vr de medewerkers vn het ptitiedistrict Lekstrm niet nieuw. "Dit jr n werden enkele districten in het nd ezcht vr het uitveren vn een piltprject nr deze nieuwe mnier vn verkeérsnevllenreistrtie. lk!9p 9""rp het district Lekstrm hiervr nemeld. Z kn ik zelf zien he het SAVOG-mdel in de prktijk ervren werd. D-rnst heb ik ver hun ervrinen de mensen nesprken en kn ik met hen in discussie n. De recties p hàt nieuwe frmulier hebben we dreeven. en vn de-kritiekpunten ws t'e weini ruimte m ntekeninen te mken.; Op bsis vn deze bevindinen is het definitieve frmulier nepst. Geevens Als het SAVOG-mdel inderdd uitpkt, zls nu vr en stt, ziet Heil dr zeker een psitieve uitwerkin. "st het meer bluw p-strt, beschikken we dn ver edetilleerdere eevens vn nevtlen. Drmee kunnen wij ns vrdeel den. Bijvrbeeld de wijkchef bij het máken vn verkeersbeleid. Meár intrmátióver ntllen en tedrchten vn nevlfen leveren een here zuiverheid p. Drmee zijn bijvrbeeld blck-sptj beter in krt te brenàn. Dr kn dn weer, in de vrm vn infrstructurele mtreelen f verkeerscntlles, ericht ctie p ndernmen wrden." Rn Lije

19 p' &ryn Verkeersveiliheidsprducten en SAVOG Geevens reistreren ververkeersnevllen is een del p zich. Om de verkeersveiliheid in ederlnd te verbetercn buwt en nderhudt de Hfdfdelin Bsiseevens vn de Adviesdienst Verkeer en Verver (AW) bsisbestnden. Deze wrden ten beheve vn verkeersveiliheidsndezeken- en nlyses p verschillende mnieren ntslten. ieuwe mnieren vn reistreren leiden tt nieuwe mnieren vn ntsluiten. Wt det de AW? Geen plitie De bsisbestnden die de hfdfdeli n Bsiseevens vn AVV buwt en nderhudt vrmen de bsis vr het beleid. De reistrtiesets die de plitie lndien de burer een prbleem zelf p kn lssen, is het wenselijk m de plitie niet in te schkelen. Z k pmkt n een verkeersnevl vrmen de belnrijkste brn vn infrmtie ver de verkeersveiliheid in ederlnd. Deze reistrtiesets wrden bij de AVV in een dtbestnd ineverd. Vervlens eóij ehld? bij een verkeersnevl. Bij nevllen met (ddelijke) slchtffers wrdt de plitie ltijd ineschkeld. Bij nevllen wrbij slechts blikschde is petreden is dit niet het evl, Tch wrdt het nevl vk n de plitie emeld. Deze meldinen wrden vi het Cemeenschppelijk wrden deze eevens Meldkmer Systeem nevuld met.. eevens vn de RDW (kentekeninfrmtie) en het KM (lichtesteldheid en weer zls dit tijdens het nevl viel wr te nemen). Z heft de plitie slechts die eevens te reistreren die specifiek met het nevl te mken hebben. dreeven n de AW. Dr deze meldinen n de nvullende bestnden te kppelen verkrijt de AVV tch een betruwbr ttlbeeld vn de verkeersveiliheid in ederlnd. Vr wie is de inírmtie bedeld? De plitie is niet lleen de Wt is SAVOG: beln rijkste leverncier, SAVOC stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn Verkeers Onevllen Ceevens. De plitie werk vnf 114/2002 met nieuwe reistítiesets díe minder invultiid ksten en teelijkertijd meer infrmtie bieden. mr k een belnrijke fnemer vn de bewerkte dt. Drnst meten de webeheerders ed eïnfrmeerd wrden ver de situtie p de ween die nder hun verntwrdelijkheid vllen. De beleidsmkers in ederlnd willen infrmtie ver de situtie p de ederlndse ween m het beleid te kunnen mnitren. Verschillende klnten, verschillende wensen! Webeheerders en de plitie willen infrmtie p detilniveu. De cijfers die men ntvnt meten een ed beeld even vn de verkeersveiliheid vn de eien mevin. Beleidsmkers en nderzekers willen lndelijke cijfers. De AVV zl dus infrmtie en cijfers p verschillende niveus meten verstrekken. He en wr is de nírmtie beschikbr? De Servicedesk vn AVV het nspreekpunt vr meer infrmtie ver de i is eindprducten. Deze eindprducten bestn uit extrcten uit bsisbestnden, pplicties p internet ( en p Cdrm en rpprten. Servlcedesk-AW: ereikbr p werkden tussen 8:00-17:0O uur vi tefefnnummer O* O0 f mil: rws. minvenw. nl

20 w LXY$M FRQUTLY ASKD QUSTOS (fuiel reelmti estelde vren) 7. Wr síí SAYOG vr? SAVOG stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn Verkeers Onevllen Geevens. Structureel: die eevens die dr de plitie wrden ereistreerd Anvullend: die eevens die dr de Adviesdienst Verkeer en Verver (AW) wrden inewnnen. 2. Wrm een nieuw verkeersnevllenreistrtieset vlens het SAVOG-mdel? De huidie reistrtiesets n l vele jren mee en de unifrmiteit is ver te zeken. Teelijk met een nieuwe pzet vn de dministrtieve fhndelin vn verkeersnevllen is bekeken he de sets eenvudier in te vullen zïn.uiteindelijk is ekzen vr het SAVG-mdel. 3. Wt is het kenmerk vn het SAVOG-mdel? Vr de diender: slechts een keer reistreren, flp fhnkelijk reistreren en minder invullen vn eevens. Mmenteel meten n mximl 85 kenmerken wrden inevuld. n het SAVOG-mdel zijn het er mximl 50 bij ddelijke nevllen en mximl 30 bij uitsluitend zwre mteriele schde. Bij uitsluitend lichte mteriele schde kn wrden vlstn met het reistreren vn mximl vijf kenmerken dr de meldkmer. 4. Betekent SAVOG dt de plitie nders ptreedt p strt? ee, het huidie Opsprinsbeleid verkeersnevllen (vrmlie blikschdereelin) blfft vn krcht. De winst zit in het vereenvudid reistreren vn een nevl. 5. Wt wrdt de rl vn de meldkmer in de nieuwe situtie? Als bij een nevl ter pltse een ssistentie vn de plitie ndi is f de plitie is wel ter pltse mr beheft een reistrtieset in te vullen, dn wrden mximl vijf kenmerken, nder meer het kenteken, dr de meldkmer vsteled en verznden nr de AW.

21 . 6. Wt levert het SAVOG-mdel p? Met minder eevens te reistreren dr de plitie, tch invullin blijven even n de infrmtiebehefte. Minder eevens, meer infrmtie en meer bluw p strt. Meer infrmtie, mdt AVV de nieuwe reistrtieset nvult met relevnte eevens fkmsti vn lterntieve brnnen, zls het KM, RDW, Sterrenwcht Utrecht en het tinl Ween Bestnd. Meer bluw p strt, mdt het invullen vn de reistrtieset minder tijd kst en de dienders dus meer surueillncetijd verhuden (lndelijk c mensuren per d). 7. Wt ebeurt er met de eevens? De AVV is met de nieuwe pzet, wrbij de reistrtie vn de diender het fundment blijft, n beter in stt eevens te trnsfrmeren nr infrmtie, welke bijvrbeeld ebruik wrdt bij het vststellen vn het beleid ten nzien vn de verkeersveiliheid en het (her)pririteren vn beleid inzke tezicht en hndhvin dr de plitie. 8. Wnneer wrdt de nieuwe reistrtieset ineverd? Op 1 pril 2A02. Op dt mment met k het utmtiserinsdeel eimplementeerd zijn. 9. Bij wie kn ik terecht vr meer infrmtie? nfrmtie ver het SAVOG-mdel is nder meer te vinden vi de internetsites vn de AVV en de plitie. Gerichte infrmtie vi de seruicedesk vn de Adviesdienst Verkeer en Verver, telefn

22 t- - : 3 ct i ' É _ ;e 5ë ** )ï - 6 :áéd ' q:'.6ttjé 5 9lutTcD :!c è!q qê 7È: É 5F e -R É s Vt S S i t à 3.r 3 m!. É z. d!:ccêcê-v' 70. á O- 6' v, íi Fn :8 e e 0 D sèqe c'^ s: e: q É ' ïé 3 c 3 É l í 3 c Í 6t til ' (l f Tf í \'s tïr,p 1 s it c ', i t 3 f.^ A É'ÍD : s( É( i(ó, Éi. ee9i ( '- J É J, $4 1í l x-. rdm.,3 - *f 6è_ A É? ó F F ÈÊ.,'t J i -+,i Fs ÉÊ íê É ; 6)! F : Ê q i - d, < 0 e È à F t Pz F 1É 3 ; --.ef 6á FsA í É9Í ) + 6, < q 6 D Ê à 4.,!l'rt 5: 66 ;+Pó YO -,- xu.é É* 36dt.tct(á ë,è,9- >í : -'- :. 3à{q ájc (ÈA'.Ê. í B -Ê F3:55555'.há s+-. ddá. É f * + - Hà',5 i; Ê+F ''' ' SSSH!J..q èaoo ^. n#d 9íDó;;i;..{ Ê q 3 <ci 6- ê 2ÍÈ: :+::O io SáiDóè PJ:ë:- Éêdd óèq 6r6rilz, ' 5e **6 F t' àè _ --95 ÉJr A' 3 -,8 6 *( Àr<9 O z- v hr(.r!cql ó-{6rq DFÉ 'qd * ï : F3:5 55'.há + ( s+ d6d É d * H H 6"3 6(O + 3 ë''' i; i 3F 6rc)lz. ío) L Ê -Ê 'FF e' r óa'ès sd -q q6'-f;---x..9 F3 èsd8 s * A * i< - Èi6!s ÉrÉ q 3-3c-d 6 ' r Èp ::6FÈ +s 3*r+ È ë L 9 * -TF ÊëiH s e è.3 q' l s. q 5 à É F QF H* 34'! à s, É J i F i: SF 5'- á; e i $ F * s 3 - f $ F. F" *s Fu$ í s,* êl t,+ ) Í. r+ G.!.+ -ti L - )

23 L c :. -',' L q). AP. r b e 3V* 3yH5 È'-F> Ot >>x r. e-e à È F : È.-s ënbè9ízq:3 i sè se5 s ÈÊ O > ';q :4!F Ê: ó' e Ê : x f;é * 3S + '- 3 cl: P-V z. ) Ê T!-2..:GG :ó.9.9 ucr f vó3 ÈF.F (l)2.6 trl(nó q <i -,3 i ;d.. 8 u (r : e Ê s - Af; è - H S fi È 4 È.F ï" s á - z. :A.f. ê i,ê è L.c z. - x F È 6 ié 2 (5 z, qt <i (lt ctu!o!d ï;c R<2..s É : Ê _ t ;e; >. YOt óê - O' ls : * >: <+;.9: ::x ó -9b.qÈ9.;-,ec 3ÉÈ e Fr -e, ó 'átt --+C ó r! F -9 '.Y ts ' ;e9, f,jo!oo '9r6 : ÈÉ :c, 3Ê 3 c r 5; ; è5ê 'c ê b ;_Ê--,.r áf PO 'á6(nu)u) È 5S - ;.'il È9 '. ' e qr U 5.: * F 6 :- 6< q c ; -t ó G 5 à à; iif - # + H-+ 1,C d È.5 -+ OG i >'tr6 t->6q ëe i q q e 'Ê!9 -x :.àg;i tr >9OêQ <+ : 5.nóó F O -C - ' * '3': O j_. Ê.339-c cpt +P6'. FÈ ;Èt pá.c '. k 14ó;>3.B ' É- 6 ê S s Y-. 6 O S S 9 Hï S spr É Heà 69q :-:-O êe O i FÊ F F à- fi s s- F.H Fï b F : Fë i:. _Ê.iÊ,ers:FFóóó.!,i ; ur'6 3'+, H i': È :H Ê*+ BsÈÈ - sà55:,:?à + È: i È È3St F *.. -. '-: s H - F : ; t J È < É -?.è Ê i sè Ê È6 j ÊSè is H-q F. É, 4 ë Ê. s z P c, -+ ct e fre -'F8 -,i à b; p?". R 6.O >.X >3 ê e!e;b V?ÈÈ e3s O c) ).u A5È eb Fs 9 F3 Ê: ë À ó!?f.i.fh,ó> s35. óài-5ó 64!93 - sí6 q P F3 : tr( ÍL (5 :M ÍL 98

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING

BIJLAGE 4. MODEL - WERKGEVERSVERKLARING BIJLGE 4. MOEL - WERKGEVERSVERKLRING Gegevens werkgever Gegevens werknemer rd vn het dienstverbnd Nm werkgever: dres werkgever: Pstcde en wnplts: KvK-nummer Nm werknemer: dres werknemer: Pstcde en wnplts:

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Verdieping leidinggeven aan projecten

Wens 1: Visie en werkwijze - Verdieping leidinggeven aan projecten Wens 1: Visie en werkwijze Verdiepin leidineven n prjeten Visie en werkwijze De pleidin Verdiepin Leidineven n Prjeten (VLP) is bedeld vr ervren prjetleiders, die in een mplexe ntext hun still vn leidineven

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

wto ^9-çe" "ì",,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad

wto ^9-çe ì,,:+ 312 n, i. tdnrp. Twitter: @wmoraad I' wt raàd EñilIlElEl!illll Pstdres: Fiifhuzen 23,928L LH, Hrkem Telefn 0512-361676 E-mil dres : wmrd.chtkrspelen@xs4l l. nl Twitter: @wmrd 61.r ' -.. lnge licl;:::,-r i'..i ^9-çe" "ì",,:+ N.O I 312 n,

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Afdelings. Yen en Control

Afdelings. Yen en Control Ministerie vn Verk( Diretrt-Generl Rijkswterst Buwdienst Rijksv\ Afdelings Yen en ntrl 199 dtum: nr.: F - 9 7. 0 1 4 3 0 jnuri 1 9 9 7 BIBLITHK BUWDINST RIJKSWATRSTAAT NR....1323..'BDW BIBLITHK Buwdienst

Nadere informatie

De totale studiebelasting van het opleidingstraject bedraagt 8 dagdelen met een doorlooptijd van maximaal 3 maanden indusief de vervolgopdrachten.

De totale studiebelasting van het opleidingstraject bedraagt 8 dagdelen met een doorlooptijd van maximaal 3 maanden indusief de vervolgopdrachten. Wens 1: Visie en werkwijze - ffectief Beinvleden Visie Het pleidinstrject ffectief Belnyleden (B) t ver het beinvleden vn (de) nder(en) vnuit de eien persnlijke krcht m efficienter en ddkrchtier te functineren.

Nadere informatie

{,i.* v"':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij

{,i.* v':'b. Persoonlijke gegevens t------ 'Woonadres. Hoofdmenu. Wat te doen bij milnsvb -Persnlijke gegevens Pge f 1 {,i.* v"':'b vr l'lt icvn Scile V*rrek*ring*b*"k 14i1n SVB. Nvigtie Persnlijke gegevens t------ í. Persnsgegevens Dhr..M.L. vn Rij -. Burgerservicenummer 093391225

Nadere informatie

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT

INFORMATIE. hart. verwennend WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT INFORMATIE hrt WEEKEND EEN LANG WEEKEND OP EEN TOPLOCATIE VOOR BALANS EN VITALITEIT COLOFON INHOUD INITIATIEFNEEMSTER Jessy Jnsen www.jessyjnsen.nl Hvelte Inleiding 05 HrtVerwennend voor Jou & Visie 07

Nadere informatie

31 Centrale kaarten treingestuurd

31 Centrale kaarten treingestuurd Infrmtiebld 31.3 centrle krt TCK treinbesturin versie 1.0 31 Centrle krten treinestuurd Beperkin nsprkelijkheid De nsprkelijkheid vn het bestuur vn de CCM is beperkt ls mschreven in infrmtiebld 1 et p!

Nadere informatie

Z- ß- ßr!2f int tçotg

Z- ß- ßr!2f int tçotg Z- ß- ßr!2f int tçotg A n s I u iti n g sco nve n nt "De Bouw Werkt ln Noordoost Brbnt" Er is een convennt gesloten De Bouw Werkt in Noordoost Brbnt. Eén vn de doelstellingen vn het convennt is het uitbreiden

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - categorie hotels

Het Vlaamse Toeristische Logiesdecreet - categorie hotels stenkmer cmpin hotel hotel minicmpin stenkmer bsic oie vkntieloies kntieloies verund reisbureu sten stenkmer kmpeerutoterrein k ut comfort c verunde vkntiewonin hotel verund toeristisch verhuurkntoor verblijfprk

Nadere informatie

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr. VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i;

Nadere informatie

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED -

PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - PROCEDURE SCHADEMELDING - VASTGOED - Afdeling Finnciën Gemeente Molenwrd Procedure Schdemelding Vstgoed versie 1.0 - pg. 1 Gemeente Molenwrd Inhoud Inleiding 1. Algemene beplingen 1.1 Schde melding 1.2.Schde

Nadere informatie

Keuze van het lagertype

Keuze van het lagertype Keuze vn het lgertype Beschikbre ruimte... 35 Belstingen... 37 Grootte vn de belsting... 37 Richting vn de belsting... 37 Scheefstelling... 40 Precisie... 40 Toerentl... 42 Lgergeruis... 42 Stijfheid...

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 4 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIb Werkterrein Bedrijfsvoering - Mngementondersteuning Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming N-nnsense telecm vr de dynmische nderneming Wrk nywhere. Slimmer en flexibeler werken. Met n-nnsense telecm vr de dynmische nderneming. Over FirmTel Onfhnkelijke telecm pertr, pgericht in 2011 Nederlndse

Nadere informatie

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV)

14 Effectevaluatie van de Strafrechtelijke Opvang Verslaafden (SOV) Smenvtting Op 1 pril 2001 trd de wet SOV in werking. Op grond vn deze wet kunnen justitibele verslfden die n een ntl in de wet genoemde voorwrden voldoen, in het kder vn een strfrechtelijke mtregel, voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs 0 0 Tijdvk Inzenden scores Vul de scores vn de lfbetisch eerste vijf kndidten per school in op de optisch leesbre

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Onderwijsondersteuning Slrisschl 5 Indelingsniveu FUWASYS-dvies IIc Werkterrein Onderwijsproces -> onderwijsbegeleiding Activiteiten Bewerken

Nadere informatie

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging

Een CVA (beroerte) kan uw leven drastisch veranderen! 2009 Een uitgave van de Nederlandse CVA-vereniging N een CVA (beroerte)... hoe verder?. Een CVA (beroerte) kn uw leven drstisch vernderen! 2009 Een uitgve vn de Nederlndse CVA-vereniging Wt is een CVA? In Nederlnd leven meer dn een hlf miljoen mensen met

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1994 1995 : Eerste Ronde. Vlmse Wiskunde Olmpide 994 995 : Eerste Ronde De eerste ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen, opgemkt door de jur vn VWO Het quoteringsssteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 punten Per goed ntwoord

Nadere informatie

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde

dur.j d, z u!', snllllsi / f t/lj) als school op dit moment? - Oriëntatie -J- de volgende keer - Het vergroten van in, stap verder Modulair opgebouwde / f t/lj), I J dur.j lt _tj n J d, z u!', nlllli b^ti lrl / 7^_t J t,/i J iil: t l: ll.l.. rtètritl. '' I ttj.l :.) J Wr tn we l chl p dit mment? Oriënttie Een zrg vn chl én vn thui Een gede leer vr Smen

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Stichting Promes, onderdeel Schoolmanagement Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Slrisschl Indelingsniveu FUWASYS-dvies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores 44343 43334 43 43 Somscore

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Examen VWO. wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) wiskunde 1,2 (nieuwe stijl) Exmen VWO Voorbereidend Wetenschppelijk Onderwijs Tijdvk 1 insdg 25 mei 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit exmen zijn mximl 86 punten te behlen; het exmen bestt uit 18 vrgen. Voor

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010;

Gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 20 april 2010; Vrdht n Prvinile Stten vn Gedeputeerde Stten Vergdering Juni 21 Nummer 618 nderwerp Verrdening behndeling dministtieve geshillen Zuid-Hllnd 21 1 ntwerpbesluit Prvinile Stten vn Zuid-Hllnd; Geleen de vrdht

Nadere informatie

Erasmus MC Junior Med School

Erasmus MC Junior Med School Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Ersmus MC Junior Med School 2012-2013 De rts-onderzoekers vn morgen Het progrmm Dit progrmm loopt prllel n VWO-5 en -6 en bestt uit vier onderdelen:

Nadere informatie

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag

provinci renthe 1. De aanvraag 1.1. Datering en inhoud van de aanvraag Prooinciehuis rüesterbrink r, Assen T Postdres Postbus rzz, 94oo ec Assen F www.drenthe.nl (o592) 36 55 55 (o592) 36 57 77 provinci renthe I/ERZONDEN I CI 0l{T,2û12 Assen, 10 oktober 2012 Ons kenmerk WH12012006860

Nadere informatie

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier]

Checklist. Aanvulling ondersteuningsplan. integratie LWOO en PrO in passend onderwijs. 11 mei 2015. [Typ hier] [Typ hier] Checklist Anvulling ondersteuningspln integrtie LWOO en PrO in pssend onderwijs 11 mei 2015 Deze checklist is tot stnd gekomen in nuwe smenwerking met: Ministerie vn Onderwijs, Cultuur en Wetenschp

Nadere informatie

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules

Hoofdstuk 0: algebraïsche formules Hoofdstuk 0: lgebrïsche formules Dit hoofdstuk hoort bij het eerste college infinitesimlrekening op 3 september 2009. Alle gegevens over de cursus zijn te vinden op http://www.mth.uu.nl/people/hogend/inf.html

Nadere informatie

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3

Economische Topper 4 Evaluatievragen thema 3 Eonomishe Topper 4 Evlutievrgen them 3 1 Vn een lnd zijn volgende gegevens bekend: bbp in 2002 800 miljrd EUR bbp in 2003 833 miljrd EUR Prijspeil 2002 t.o.v. 2003 + 1,5 % Bevolking 2002 t.o.v. 2003 +

Nadere informatie

In oktober 2012 publiceerde Klaverblad Zeeland de resultaten van een onderzoek

In oktober 2012 publiceerde Klaverblad Zeeland de resultaten van een onderzoek Prviniale hrnish zieken- en Gehandiaptenranisie Zeeland (PS) Seretaria: Gen. Simndsstr. 8, 4333 BT Middelbur 13.15994 Tel. 118-628628 e-mail: strnks@zeelandnet.nl. /,^ R M R 3! W A A L Aan het llee van

Nadere informatie

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het

1. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het I s e y r e enteffñil Goldêrmlsen De rd vn de gemeente Geldermlsen; gelezen het voorstel vn het college vn burgemeester en wethouders vn 9 en 10 november 2015 nummer 004, besluit: 1. Overeenkomstig het

Nadere informatie

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER

MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER OPLEIDING: MARKETING / PR / COMMUNICATIEMEDEWERKER MET DE SPECIALISATIE SOCIAL MEDIA 2015 1 Mrketing/PR/Communictiemedewerker Specilistie Socil Medi SCHEIDEGGER en CEDOR bieden een unieke opleiding n.

Nadere informatie

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven

Praktische opdracht Optimaliseren van verpakkingen Inleidende opgaven Prktische opdrcht Optimliseren vn verpkkingen Inleidende opgven V, WB Opgve 1 2 Gegeven is de functie f ( x) = 9 x. Op de grfiek vn f ligt een punt P ( p; f ( p)) met 3 < p < 0. De projectie vn P op de

Nadere informatie

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald:

100 sin(α) kn. 3,0 m. De horizontale en verticale componenten van de kracht van 100 kn worden in dit voorbeeld bepaald: Werken met vectren In deze krte ntitie wrden sisvrdigheden vr het werken met vectren tegelicht met een pr vreelden. Het ek gt uit vn enige vrkennis m..t. vectren mr die vrkennis is niet vr iedere strtende

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2...

6.0 INTRO. 1 a Bekijk de sommen hiernaast en ga na of ze kloppen. 1 2 0 3 = 2 2 3 1 4 = 2 3 4 2 5 = 2 4 5 3 6 = 2 5 6 4 7 = 2... 113 6.0 INTRO 1 Bekijk de sommen hiernst en g n of ze kloppen. Schrijf de twee volgende sommen uit de rij op en controleer of deze ook ls uitkomst 2 heen. c Schrijf twee sommen op die veel verder in de

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden

HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014. Informatie & Inspiratie document Met uitleg over het hoe en waarom van de fokwaarden HANDLEIDING FOKWAARDEN 2014 Informtie & Inspirtie document Met uitleg over het hoe en wrom vn de fokwrden Missie Al ruim 25 jr ondersteunt ELDA bedrijven in de grrische sector, en het is voor ons een belngrijke

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Hoe zichtbaar ben jij mobiel? MOBIELpakket. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Hoe zichtbr ben jij mobiel? MOBIELpkket Oplossingen voor ondernemende kppers die kiezen 2012 www.wiewthr.nl Reviews? Voordelen 27% Nederlnders vindt reviewsites ls WieWtHr.nl erg nuttig* Wiewthr.nl is

Nadere informatie

is het koppel dat overeenkomt met het eindpunt van λ.op ax by = a a b x y = a b = x y a b ax by bx + ay = a b

is het koppel dat overeenkomt met het eindpunt van λ.op ax by = a a b x y = a b = x y a b ax by bx + ay = a b 1 Tweedimensionle Euclidische ruimte 11 Optelling, verschil en sclire vermenigvuldiging = ( b, ) b, is de verzmeling vn lle koppels reële getllen { } Zols we ons de reële getllen kunnen voorstellen ls

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra)

Wat maak jij. morgen mee MBO. Loonwerk (Groen, grond en infra) Wt mk jij morgen mee MBO Loonwerk (Groen, grond en infr) Morgen is groen bij AOC Oost Morgen is groen bij AOC Oost. En dt is mr goed ook. We hebben een groene wereld nodig, wrin jij en je omgeving goed

Nadere informatie

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen

Functiebeschrijving en -waardering Stichting Promes, Meppel. Verlenen van hand- en spandiensten Beheren/beveiligen van goederen, gebouwen en personen Functiebeschrijving en -wrdering Stichting Promes, Meppel Functie-informtie Functienm Orgnistie Stichting Promes, onderdeel Scholen Slrisschl 3 Indelingsniveu FUWASYS-dvies II Werkterrein Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd

Trendanalyse huurwoningmarkt Verkorten inschrijfduur en leegstandtijd Verkorten inschrijfduur en leegstndtijd Pul Kooij 165419 Msterproject Business Mthemtics & Informtics Stgeverslg Zig Websoftwre B.V. Botterstrt 51 C 171 XL Huizen Vrije Universiteit Amsterdm Fculteit Copyright

Nadere informatie

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel

Rapportage Enquête ondergrondse afvalinzameling Zaltbommel Rpportge Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel Enquête ondergrondse fvlinzmeling Zltommel VERSIEBEHEER Versie Sttus Dtum Opsteller Wijzigingen Goedkeuring Door Dtum 0.1 onept 4-11-09 VERSPREIDING

Nadere informatie

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM

REKENEN MACHTEN MET. 5N4p EEBII 2013 GGHM REKENEN MET MACHTEN Np EEBII 0 GGHM Inhoud Herhlin: Eponentiele roei... Netieve Mchten... Geroken mchten... Etr Oefeninen... 9 Hoere-mchts functies... 0 Overzicht vn de reels... Herhlin: Eponentiële roei

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Ersmus MC Desiderius School vn begrijpen nr beslissen Op zoek nr tlent en mbitie! Geneeskunde studeren in Rotterdm Decentrle selectie 2011-2012 Wt hebben we jou te bieden? Sterke knten vn het onderwijsprogrmm

Nadere informatie

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus

Voorbereidende opgaven Kerstvakantiecursus Voorbereidende opgven Kerstvkntiecursus Tips: Mk de volgende opgven het liefst voorin in één vn de A4-schriften die je gt gebruiken tijdens de cursus. Als een som niet lukt, kijk dn even in het beknopt

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Werken aan resultaat, altijd en overal

Werken aan resultaat, altijd en overal nbroek choemn dviseurs Werken n resultt, ltijd en overl Nr een professionele implementtie vn Het Nieuwe Werken bij de Belstingdienst Michël Geerdink Onder het motto Werken n resultt, ltijd en overl is

Nadere informatie

Handreiking voor instroomniveaus wiskunde van MBO ers die technische HBO-studies willen volgen

Handreiking voor instroomniveaus wiskunde van MBO ers die technische HBO-studies willen volgen Hndreikin voor instroomniveus wiskunde vn MO ers die technische HO-studies willen volen Oesteld door LWHW (Lndelijke Werkroe Hbo-Wiskunde) oktober 0, revisie 8 november 0 Inleidin Nr nleidin vn de conferentie

Nadere informatie

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten.

In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers van het college: eindige automaten. 9 2 Eindige utomten In dit hoofdstuk introduceren we de hoofdrolspelers vn het college: eindige utomten. 2.1 Deterministische eindige utomten We eginnen met een vooreeld. Vooreeld 2.1 Beschouw het volgende

Nadere informatie

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ;

JUL ZOi: ismeerite Waterland. 17 jut. no C1VI s ; ismeerite Wterlnd JUL Zi: ;MLî\i me Wterlnd 17 jut. no C1VI s ; College vn B&W der Gemeente Wterlnd t..v. de heer P. Sounthernygm Postbus 1000 1140 BA MNNICKENDAM tevens per e mil: p. sounthernygm@wter

Nadere informatie

zelfstandige naamwoord niet vastliggen kunnen er allerlei communicatieve effecten ontstaan:

zelfstandige naamwoord niet vastliggen kunnen er allerlei communicatieve effecten ontstaan: Smenvtting, Het vcbulire vn een tl bevt een rijk scl n zelfstndige nmwrden m de dingen m ns heen te benemen. wnneór gebruiken we "plitiegenten" en wnneer "plitie"? wnneer gebruiken we *vrrd, "prdukten",

Nadere informatie

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde.

1 Vlaamse Wiskunde Olympiade 1985-1986: Tweede Ronde. 1 Vlmse Wiskunde Olymide 1985-1986: Tweede Ronde De tweede ronde bestt uit 30 meerkeuzevrgen Het quoteringssysteem werkt ls volgt : een deelnemer strt met 30 unten Per goed ntwoord krijgt hij of zij 4

Nadere informatie

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules..

Boek 2, hoofdstuk 7, allerlei formules.. Boek, hoofdstuk 7, llerlei formules.. 5.1 Evenredig en omgekeerd evenredig. 1. y wordt in beide gevllen 4 keer zo klein, je noemt dt omgekeerd evenredig. b. bv Er zijn schoonmkers met een vst uurloon.

Nadere informatie

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem.

Het bepalen van een evenwichtstoedeling met behulp van het 1 e principe van Wardrop is equivalent aan het oplossen van een minimaliserings-probleem. Exmen Verkeerskunde (H1I6A) Ktholieke Universiteit Leuven Afdeling Industrieel Beleid / Verkeer & Infrstructuur Dtum: dinsdg 2 september 28 Tijd: Instructies: 8.3 12.3 uur Er zijn 4 vrgen over het gedeelte

Nadere informatie

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018

BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 BELEIDSPLAN CULTUUREDUCATIE 2014-2018 Versie 2 OBS De Hbbitstee Leerdm INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING 1. UITGANGSPUNTEN pgin 3 1.1 Del vn het beleidspln 1.2 Inhd vn het beleidspln 1.3 Schlbeleid en cltredctie

Nadere informatie

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u?

1 Uw secretaresse vraagt u wie u voor deze sessie wilt uitnodigen. Aan welke mensen denkt u? CREATIVITEIT drs. R.B.E. vn Wijngrden 1 SITUATIE Elke dg zijn er momenten die om retiviteit vrgen. Een proleem oplossen, een nieuw idee ontwikkelen, ties edenken, vereterpunten zoeken zken wrvoor het nuttig

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer

H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer H5 Rechten en plichten van werkgever en werknemer Inhud: 5.1 Plichten van de werkgever 5.2 Plichten van de werknemer 5.3 Schadevergeding 5.4 Algemene wet gelijke behandeling 5.1 Plichten van de werkgever

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @starter. van brabant #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @strter by Socilistische Mutuliteit vn brbnt Sport en Fitness Je prestties verdienen goede locties! Krijg 45 terug vn je sport- of fitnessbonnement. #WELKOM De Socilistische

Nadere informatie

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen!

#JONGERENGIDS. @student @werkzoekende @werknemer. Toegankelijke gezondheid voor iedereen! #JONGERENGIDS @student @werkzoekende @werknemer Socilistische Mutuliteit vn brbnt Toegnkelijke gezondheid voor iedereen! betlt 40 /jr De Socilistische Mutuliteit terug voor je nticonceptie Love4you.be

Nadere informatie

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4

Beslissing B&W: datum indiening: 26 januari datum/agendapunt B&Wvergaderi. afdeling. Onderwerp: Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 201 4 *@ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND dtum indiening: 26 jnuri 2016 fdeling Welzijn dtum/gendpunt B&Wvergderi n g 02021 61 30 1 = Onderwerp: Wmo klnttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015

Uitvoeringsprogramma steunpunt Mantelzorg Nederweert 2015 Uitveringsprgrmm steunpunt Mntelzrg Nederweert 2015 mntelzrgndersteuninç nidden*tirnburg vrijwilligerszrg midden-limburg Grene Kruis M nte lz rg n d e rste u n i n ga/rijwi I I i g e rsz rg Kpittelln 31

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers?

fonts: achtergrond PostScript Fonts op computers? fonts: chtergrond PostScript Fonts op computers? Tco Hoekwter tco.hoekwter@wkp.nl bstrct Dit rtikel geeft een korte inleiding in de interne werking vn PostScript computerfonts en hun coderingen. Dit rtikel

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage

Snelstartgids Access Online: Betalingen en Rapportage Snelstrtgids Access Online: Betlingen en Rpportge Snel op weg met Access Online Voor het geruik vn de pplictie De meest geruikte functies in overzichtelijke stppen Snelstrtgids Access Online: Betlingen

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen.

Bekijk onderstaand algoritme recalg. Bepaal recalg(5) en laat zien hoe u het antwoord hebt verkregen. Vooreeldtentmen 1 Tentmen Dtstructuren en lgoritmen (T641 en T6741) OPGAVE 1 c d Bekijk onderstnd lgoritme recalg. Bepl recalg() en lt zien hoe u het ntwoord het verkregen. Wt erekent recalg in het lgemeen?

Nadere informatie

Zelfstudie practicum 1

Zelfstudie practicum 1 Zelfstudie prtium 1 1.8 Gegeven is de volgende expressie:. () Geef de wrheidstel vn deze expressie. () Minimliseer de gegeven expressie. () Geef een poort implementtie vn de expressie vn onderdeel ().

Nadere informatie

Rekenregels van machten

Rekenregels van machten 4 Rekenregels vn mchten Dit kun je l 1 mchten met een ntuurlijke exponent berekenen mchten met een gehele exponent berekenen 3 terminologie in verbnd met de mchtsverheffing correct gebruiken Test jezelf

Nadere informatie

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29)

schets 10 Bergrede: tweeërlei fundament (7:24-29) shets 10 Bergrede: tweeërlei fundment (7:24-29) A Kernpunten * An het einde vn de Bergrede vergelijkt Jezus de mens met de ouwer vn een huis. Het is een eeld voor wt wij vn ons leven mken en vioor de hele

Nadere informatie

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015

Bijlage agendapunt 7: Inhoudelijke planning overlegtafels 2015 Bijlge gendpunt 7: Inhoudelijke plnning overlegtfels 2015 In de Ontwikkelgend (ijlge 5 ij de Deelovereenkomst mtwerkvoorziening egeleiding 18+) zijn 7 them s en 31 suthem s opgenomen die in 2015 tijdens

Nadere informatie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie

Belastingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie Belstingvoordelen voor kleinverbuikers op zonne-energie nsluitingen tot en met 3x80 Ampère Mrket Pro is de of ciële deler vn Nord Solr in de Benelux Wie zijn wij? Mrket Pro BV is de of ciële deler vn Nord

Nadere informatie

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen

WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER. Versie: WIS Talent Manager 4.7. WIS Services B.V. verbinden en versnellen WIS TALENT MANAGER HANDLEIDING DEELNEMER WIS Services B.V. verbinden en versnellen Bezoekdres Stvorenweg 4 2803 PT Goud Correspondentie Postbus 309 2800 AH Goud Versie: WIS Tlent Mnger 4.7 T. (+31) 182

Nadere informatie

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0)

Tel: +31 (0) Fax: +31 (0) BD Tel: + (0) 66 46 64 Fx: + (0) 66 46 00 f@bd.l www.bd.l BD Audt Aurce B.V. Ptbu 470, 700 AL mme Weted, 7 M mme Nederld Nrderdereprk B.V. T..v. de heer F. v Beer Ptbu 00 70 BA MMN mme, mrt 04 Kemerk:

Nadere informatie

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle

ja, studentaccount is groter dan standaard account en nog steeds gratis. Wel moet je mail adres van school en website van school invoeren ter controle Werken met Prezi Infolok Prezi: www.prezi.om prijs ipd pp geshikt voor leerling voordeel Stp 1: het nmken vn een ount. - G nr de wesite. - Kies voor 'Sign Up. grtis j presentties en mindmppen j, studentount

Nadere informatie

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij.

Ook verricht de gemeente geen periodiek onderzoek naar kwetsbare handelingen, functies en processen. En houdt hier geen overzicht van bij. *13.20303* Rekenkmercommissie Borger-Odoorn Gemeenterd vn Borger-Odoorn Postbus 3 7875 ZG EXLOO Dtum 10 september 2013 Onderwerp Anbieding onderzoeksrpport "Beleid en uitvoering integriteit". Uw bsn nummer

Nadere informatie

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet.

DOEL: Weten wat de gevolgen en risico s kunnen zijn van het plaatsen van (persoonlijke) informatie op internet. kennismking met i-respect.nl INTRODUCTIE GEMAAKT DOOR: Annèt Lmmers ONDERWERP: Een eerste kennismking met i-respect.nl en het onderwerp publiceren. DOEL: Weten wt de gevolgen en risico s kunnen zijn vn

Nadere informatie