fuxygk ten behoeve van de interne communicatie over SAVOG Gereedschapskist

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "fuxygk ten behoeve van de interne communicatie over SAVOG Gereedschapskist"

Transcriptie

1 w fuxyk Gereedschpskist ten beheve vn de interne cmmunictie ver SAVOG lnhud: Pwerpint presenttie SAVOG Hndleidin pwerpint presenttie SAVOC Lijst met meest estelde vren nteruiew Flder Verkeersveiliheidsprducten en SAVOC SAVOC Reistrtiefrm ulier nvu i n structie Reistrtiefrm u lier ve rkeers n evl len Het SAVc-cncept vr de reistrtie vn verkeersnevllen Recties: Vren, pmerkinen en wensen ten nzien vn deze ereedschpskist kunt u dreven n: Adviesdienst Verkeer en Verver T..v. de Servicedesk Pstbus 2510 &O1 DA HRL (45) rws. m invenw. nl tl b.n.: n het SAVOC-reistrtiefrmulier (de Plitiereistrtieset) zijn nu n de velden 'Ín bestuurder' en,m slchtffer' penmen; deze velden zullen venrvilderd wrden.

2 4 Cechte, Als bijle treft u de dr u evrde invulinstructies n. Rnd de reistrtie vn verkeersnevllen t het ndie vernderen. De reistrtie zl nr venvchtin vnf 2002 pltsvinden vlens het SAVOG-cncept.. SAVOG stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn Verkeers Onevllen Geevens. en belnrijk vrdeel vn deze SAVOG werkwijze is een nzienlijke tijdwinst vr de plitie. Binnen Ízienbre tijd ntvnt u meer infrmtie ver dit ezmenlijke prject vn de plitie en de Adviesdienst Verkeer en Verver. Deze vernieuwin betekent nder ndere, dt er nieuwe frmulieren zullen kmen. Bij dit frmulier hrt uiterrd een invulinstructie. Zdr het nieuwe frmulier met instructie beschikbr is, dn zullen wij u deze direct testuren. Wij vertruwen erp u hiermee vldende eïnfrmeerd te hebben Met vriendelijke ret, Hfd enz... \

3 :., t É'F^-t\.:.. Presenttie SAVOC, versie 1.0 vember 2001 Hnd leid in presenttie SAVOG Versie 1.0 vember 2001 Bedeld vr hrrtiermkers en prtefeuillehuderc t.b.v. de interne cmmunictie.

4 J.L tti Presenttie SAVOC, versie 1.0 vember 2OO1 Telichtin Vr wle ls de presenttle bedeld? Deze presenttie is hêt eerste cncept ten beheve vn de kwéiermkers en prteíeuillehuders. De presenttie is bedeld ls hulpmiddel bii de interne cmmunictie nr uw medewerkers. Gr wil ik u vren deze presenttíe p inhud en vrm te berdelen en eventuele pmerkinen n mw. S. Vs dr te even. r nleidin vn uw pmerkinen hpen wij een definitieve presenttie te reliseren, die ptiml nsluit bij de infrmtjebehefte zls deze bij de plitie leeft. He weík het? Deze hndleidin eeft nvullende infrmtie die verteld kn wrden tijdens het tnen vn de presenttie n uw medewerkers. De presenttie zl mximl 20 minuten duren en wij dviseren u de hele presenttie te ebruiken. Tips en dviezen vr de presenttr zijn cursief epltst. ls deze prcsênttle vlledl? ee, deze presenttie is slechts een hulpmiddel bij het bentwrden vn vren. Het is hels niet melijk m ntwrd te even p lle vren die leven. De presenttie eeft een eerste telichtin p de nieuwe reistrtieíimulieren en de drmee eprd nde vernderinen. Vren Í pmerldncn? Uw pmerkinen zijn welkm. U kunt deze dreven n: Adviesdienst Verkeer en Verver T..v. mw. 5.H.H. Vs Pstbus ' DA HRL (045)

5 Presenttie SAVOC, versie 1.0 vembe r 2QO1 Sheet'l Vn Verkeernnllen Relstrtle nr SAVOG SAVOG stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn VerkeersO n evllen Geevens. Het structu rele deel bestt uit de reistrtiesets zls deze dr de plitie wrden pemkt. Het nvullende deel bestt uit eevens die dr het KM, de RDW en ndere rnisties wrden verzmeld. De Adviesdienst Verkeer en Verver zl deze eevens n hun bestnden teveen. Het eheel vrmt een bestnd met bsisinfrmtie dt ndi Ís vr het verkeersveiliheidsbeleid in ederlnd. Meten is Weten! Deze presenttie zl de verschillen tussen de ude en de nieuwe situtie telichten en neven wt de winst is vr zwel de plitie ls de beleidsmkers p het ebied vn verkeersveiliheid. Shêet 2 Wt is SAVOG? Dnkzijde SAVOG werkwijze kn de verkeersnveiliheid p een nieuwe, betere mnier in krt wrden ebrcht. Mede dnkzíj de inspnninen vn de plitie is de verkeersveiliheid in ederlnd l sterk verbeterd. (nt vrpresenttr: Het nut kn vrelezen wrden m het beln un een ede reistrtie un verkeersnevl/en te nderctrepen) Shcet 3 Wt wdt ln SAVOG erellseerd? De nieuwe, betere mnier vn eevens vezmelen, mkt het melijk de werkelijke mvn vn de verkeersnveiliheid n beter in te schtten. r wrdt immers niet bij iedere nrijdin een reistrtieset pemkt. Dr ebruik te mken vn nvullende eevens vn bijvrbeeld ziekenhuizen en/f eerste hulppsten kn tch een ttlbeeld verkreen wrden. Om dit te reliseren is een eenduidi reistrtiesysteem ndzkelijk. We meten llen p dezelfde mnier werken, zdt eevens verelijkbr en uitwisselbr zijn.

6 Presenttie SAVOC, versie 1.0 vember 2OO1 Sheet 4 Wt zfn de Vercchlllen? t vr de presenttr: Deze sheet kn vrelezen wrden. Sheet 5 Wt zlfn de vercchlllen (verul) t vr de presenttr: Deze sheet kn vre/ezen wrden. Sheet 6 Wt z[n de vrchlllen (vervl) t vr de presenttr: Deze sheet kn vrelezen wrden.

7 Presenttie SAVOG, versie 1.0 vember 2001 Wt zfln de venchlllen (vervl) t vr de presenttr: Deze sheet kn vrelezen wrden.

8 '$ no plee n Werkwijr"r"'S Opspri nsbeleid verkee rsn evl len (vrm i e blikschdereelin). De prceshuder vr dit dcument is de vzitter vn de Beleidsrep Verkeer. eder werkwíjzer heeft een prceshuder (zie metprcedure). De prceshuder is de eindverntwrdeliike vr de inhud vn een werkijzer. Als je meent dt er een fut in een werkwijzer stt, f je denkt dt een werl<wljzer niet meer ctueel is, eef dit dn dr n zwel de prceshuder ls n het kenniscentrum (líefst per -Mil). Zie k 'Werkwijzer: Uitznderinen reistrtie verkeersnevllen (tn/verber de inhudspve) í\ 1. Srten \/ nevllen {3 1.1 Zeer licht Íetsel f zeer lichte schde (lleen muttie) 1.2 Meer dn licht letsel / schde (set pmken) 1.3 Zwrdere nevllen (PV pmken) 0 v É"h rnstie vertredin Weenverkeerswetevin (frse misser) v Zwr lichmelijk letsel / dd (rt. 6 W\ /V94) Medische behndelin in ziekenhuis dr letsel í.3.4 Alchl- enif drusebruik (rt. 8 WVW94) 1.4 Verkeersnevllen met plitievertui / -mbtenr in unifrm 1.5 Twijfelevllen & 2. Afhndel nsche m verkeersn ev É 3. Achterrnd-infrmtie i le n Opsprinsbeleid verkeersnevl len (vrml ie blikschdereelin). tó1, Srten nevllen dí.1 Zeer licht letsel f zeer lichte schde (lleen muttie) n evl vn. : licht letsel (bluw, tnd dr de lip, lichte kneuzin / ntvellin e.d.) zêêr lichte schde (blik- / krs schde wrbij vertui we kn vervlen) heft een reistrtieset f PV pemkt te wrden. Wel dient een BPSmuttie emkt te wrden wrin vermeld wrdt:. de (kentekens vn de) betrkken vertuien / persnli betrkkenen

9 krte mschrijvin letsel / schde (reden m een set f PV te mken) Sí.2 Meer dn ficht letsel / schde (set pmken) n evl vn : r ÍTlêêr dn licht letsel f zwrder letsel (denk bij licht letsel n inrepen hulp eerstelijns rts (lichte hersenschuddin zwrdere kneuzin e.d.) f vr zwrder letsel inrepen vn medisch specilist) Íïrêêr dn zeer lichte schde wrdt lleen een reistrtieset pemkt. Drin neven dt een PV zl wrden pemkt. S1.3 Zwrdere nevllen (PV pmken) n de vlende evllen dient PV pemkt te wrden: Sí.3.1 rnstie vertredin Weenverkeerswetevin (frse misser) Hierbij heeft de verdchte, eeven de situtie, een nteltbre mte vn vrzienbr evr den ntstn; krt smenevt een "frse misser" Denk n die feiten die de belnrijkste rzken vn nevllen zijn zls ressief rijden (kleven e.d.) he snelheid en neeren rd licht Hiernder een nvullende psmmin zls die in het verleden dr het O.M. Utrecht l eens is eeven (niet limittief) :. nrijdinen bij evrlijk inhlen; r áêílt'ijdinen wrbij de verdchte vn richtin is vernderd en drbij teemetkmend verkeer heeft ehinderd ;. nrijdinen wrbij de verdchte vn richtin is vernderd en drbij chterpkmend verkeer heeft ehinderd, indien er sprke is vn kennelijk nvrzichti edr; r êánrijdinen bij vrrnsfuten (stpkruisin, vrrnswe, vrrnskruisin, kruisin vn ween vn elijke rde, uitritten ls de verdchte niet is estpt dn wel behrlijk zijn snelheid heeft verminderd lvrens de kruisin c.q. we p te rijden (mede fhnkelijk vn het uitzicht ter plekke en het krkter vn de vrrnssitutie);. kp-strt-nrijdinen met rte snelheidsverschillen; r êêílt'ijdinen wrbij een indictie kn wrden evnden dt de teestne snelheid in nmerkelijke mte is verschreden f een ndere wettelijke beplin p frse wijze is vertreden;. eenzijdie nevllen met een indictie vn een frse vertredin; r êáílrijdin wrbij de rzk vn de nrijdin (mede) is teru te veren p een technisch ebrek dn wel de technische stt vn het vertui; r w lhneer er een vermeden vn vertredin vn rtikel 30 WAM bestt en een vermedelijke dder bekend is; r wáílneer de verdchte vn de nrijdin een vreemde militir is; nrijdinen wrbij de verdchte een verzekerin heeft feslten zls bedeld in de WAM.

10 t Deze evllen individueel berdelen f ze n enemd criterium vlden. n evl vn twijfel met verblisnt rpprteren n een kderlid die drver beslist. Sí.3.2 Zwrlichmeliik letsel / dd (rt. 6 W\ÍW4). ls er een ddelijk slchtffer is. ls er een slchtffer met zwr lichmelijk letsel is. ls er lichmelijk letsel is wruit tijdelijke ziekte f verhinderin '- uitefenin nrmle beziheden ntstt Denk n :. bij verlijden binnen 30 den k prces-verbf. eldt k vr eenzijdie nevllen t zwàr lichmelijk letsel > vlens sprkebruik zie k rt.92wvsr Medische behndelin in ziekenhuis dr letsel. ls enie betrkkene vr letsel een behndelin in het ziekenhuis met ndern. UTZODRG : één slchtffer en vst stt dt die k enie verdchte is > dn reistrtieset Denk n : wêl ververd dch behndelin bleek niet ndi..v. licht letsel > een prces-verbl mr reistrtieset. niet ververd dch lter tch behndelin in ziekenhuis ndi > lsn prces-verbl. de verblisnt met drver infrmtie (blijven) inwinnen bu rts / slchtffer St..A Alchl. en/f drusebruik (rt. WVW94). ls vermed wrdt dt nevl (mede) te wijten is n lchl / drus > ltijd prces-verbl. blj rt. 6 W\ /V94 zken is dit een strfverzwrende mstndiheid!! ${.4 Verkeersnevllen met plitievertui / -mbtenr in unifrm. in de evllen enemd nder 1.3 ltijd prces-verbl. in ndere evllen verle met justitie; pmken reistrtieset p bsis wrvn vj beplt f prces-verbl wrdt pemkt

11 Si.5 Twijfetevllen Als p plts nevl niet direct duidelijk is f prces-verbl met wrden pemkt dn : r sprenndezek vlledi den. betrkkenen / etuien zveel melijk hren. deze eevens vrmen bsis vr reistrtieset en eventueel pv / civiele fuikkelin Vêrblisnt infrmeert betrkkene(n) ver finle fwikkelin. ltijd een reistrtieset nr Stichtin Prcessen Verbl 1.6 Verlten plts nevl Deene, die bij een verkeersnevl is betrkken f dr wiens edrin een verkeersnevl is verrzkt, is het verbden de plts vn het nevl te verlten. Het is dus niet relevnt f de betrkkene zelf werijdt f zich lt werijden, dn wel welpt vn de plts vn het nevl. Omdt er bij een verkeersnevl ltijd sprke is vn letsel n persnen f schde n ederen is de Wet dministrtief rechtelijke hndhvin verkeersvrschriften (Wet Mulder) niet vn tepssin p edrinen, die hebben eleid tt het verkeersnevl. PÍTlken reistrtieset en prces-verbl terzke vn rt, 7 W\ ru. Bij vrijwillie meldin kn de verdchte zich berepen p de vervlinsuitsluitinsrnd ls bedeld in rtikel 184 W\ /V. Vervlin vindt niet plts indien de vertreder binnen 12 uren n het verkeersnevl en vrdt hij ls verdchte is nehuden f verhrd vrijwilli zijn identiteit en vr zver hij een mtrrijtui bestuurde, tevens de identiteit vn dt mtrrijtui bekend heeft emkt. 2. Afhndelinqschem n em verkeers vllen il Schem fhndelin verkeersnevllen Zie Verkeersnevl Behndelin 1,2 licht letsel en zeer lichte schde een p.v f reistrtieset zeer beperkte muttie BPS met : - kenteken(s) betrkken vertuien - krte mtivtie wrm een p.v. / re.set uit punt vn verkeersveiliheid is er sprke vn een ernstie vertredin vn de r rrlzrrr.-r r rrr* r rl rrn r r r.r rr rlr i i Á Opmken reistrtieset en prcesverbl in evl twijfel > verle kderlid

12 verdchte in de eeven situtie een nteltbre mte vn vrzienbr evr heeft den ntstn met ddelijke flp f zwr lichmelijk letsel; pmken reistrtieset en prcesverbl k ls een betrkkene verlijdt binnen derti den n het verkeersnevl enie betrkkene met in een ziekenhuis een medische behndelin ndern pmken reistrtieset en prcesverbl; een pv, ls er slechts één slchtffer is en vststt, dt dit slchtffer enie verdchte is; dn lleen reistrtieset met lchl en /f drusebruik pmken reistrtieset en prcesverbl terzke vn rt. W\ /V 1.4 wrbij een plitievertui f een plitiembtenr in unifrm is betrkken pmken reistrtieset en indien de OvJ drte pdrcht eeft, k p.v. pmken 1.5 twijfelevllen 1 * pmken reistrtieset 2" ls ndien blijkt vn een mstndiheid ls bedeld nder 1.3 en 1.4 lsn pries-verbl 1.6 verlten plts nevl pmken reistrtieset en prcesverbl terzke vn rt, 7 W\ ru G eeve nsverstre kki n i nzke verkee rsn evl e n A. nfrmtieverstrekkin eevens dr plitie n de Stichtin Prcessen Verbl Plitie verstrekt eevens vn nrijdinen n Stichtin Prcessen Verbl Pstbus AB Zetermeer

13 tel : plitie tel : fx: en fschrift reistrtieset / prces-verbl wrdt lleen verstrekt vr zver dit betrekkin heeft : p de nrijdin zelf feiten die een rzkelijk verbnd kunnen hebben met de nrijdin rure, de reistrtieset: verzendin rechtstreeks uiterlijk binnen 14 den t wrdt prces-verbl pemkt dn riineel nr O.M. en fschrift t nr de St. PV il belnhebbenden en criteri schriftelijk verzek t ' t de eevens men dr de St. PV lleen vertrekt ter reelin vn de schde fl de St. PV verstrekt n iedere belnhebbende een fschrift n il schriftelijk verzek fl verzek met emtiveerd wrden en n ntl criteri vlden il (dtum, emeente etc.) ï verzek kn niet eerder dn één mnd n nrijdin wrden il J ï inediend; uiterlijk binnen 1.5 jr f, n 1.5 jr verzek n behndelend prket O.M.; de reistrtiesets il zijn dn uit de dtbnk vn de St. PV verwijderd t de St. PV m ksten berekenen vr het verstrekken vn il fschriften n belnhebbenden m.u.v. verheidsdiensten en Verbnd vn Verzekerrs ksten meten vrf wrden vldn B. nfrmtieverstrekkin dr plitie / O.M. n nderen..m.: eevensverstrekkin vl. Wet persnsreistrties (VVpr). O.M. m k eevens verstrekken ver de fdenin vn een prces-verbl n de verzekerr en ndere belnhebbenden Plitie:. eevensverstrekkin vl. de Wet plitiereisters (WplR) f f { _-i Kninklijke Mrechussee :

14 il,l. drvr elden dezelfde reels ls vr plitie / O.M. il il n de evllen wrin de St. PV eevens kn verstrekken verwijst het O.M. t l"rlï:: ti3: * trllllit_ S lchtfferhulp bij verkeersnevllen. 1 Uitnspunten : Bij elk nevl wrden betrkkenen eïnfrmeerd ver de melijkheden vn slchtfferh u lp (infrmtieplicht) An betrkkenen wrdt ltijd testemmin evrd tenzij dit p rnd vn bijzndere mstndiheden niet melijk is m eevens dr te even n slchtfferhulp (vr plicht) Als een reistrtieset wrdt pemkt (reistrtieplicht) dn :. de (niet) verleende testemmin drin vermelden. de nmelijkheid tt het vren vn testemmin drin vermelden n de evllen wrin een reistrtieset wrdt pemkt : wrdt het ebruik vn het urpese schde frmulier estimuleerd en hulp verleend brj het invullen ervn r wrdt het hulpverzek p ndere wijze ter kennis ebrcht n slchtfferhulp 2 bij lle letselnevllen bericht n slchtfferhulp : ls evrde testemmin is verleend ls een testemmin koff wrden evrd 3 bij verie nevllen bericht n slchtfferhulp : ls evrde testemmin is verleend Ê3. Achter rnd-i nfrmtie. Anwijzin verkeersnevllen d.d vn het Cllee PG's. Anwijzin verlten plts nevl d.d Krpsrichtlijn verkeersnevllen d.d Schrijven mr. J.Spee 1985

15 e :: Ps r Ê i ï F : F:: s È! ei c5i È ; - q É r ÉÉSÈ nè s$$+e t { '.; FR ê s3 s5 tà s È.e t s ÊL l, tlt È Fë$,$ Í +3 e, Ès ; 'íi t j.:.b. B :. ï $ s bs br s. 63 >. l ë Ê z i ' if- '636.cr.Él uj tt i * *? ; i!::és tl Íri +: 6.s _ rtl J. F S.ul.rl, yt.9tr -ê- d+í S 9 cc, 'Ê ' $:F '.c. t: 't F Hë l$s ' ' F S!ff $. l.. 1 $. l rlt \D t\ &.3-3 s! ll, C, ttr H } ;b' F; B i i!p s bq, È (u (, qt, vl c, à (u -c (lt ré vl q, u. : r 3É (u (usj t!. : q,+ítr- ït- s s& PO 3 s - s s e s s c c'. {, ;e.,8.etri.'éb Ê.'c qt i, >.';c,, L.'.>. ïr.,tá, ' '.c' 00 u. *r,gl,t ȯj l,l i 6 B,+ 3 ë- È s*è* +s *i F t F --ë à s H È. F -:i:; ''i F É s 3 F Plí...8..

16 ÀrÀ,rrtr \, \rtrt\rà, lp:.r9rlrippiplcf:j\rrf! P :.' S ps *F të í ili +HÍ Ê+ i i Ê $ É ïï l Êf * [ F * eq1 ï ' F 8 ÊF ï B* r'êê B F iï ï * 9, nï1ï í *i ié s *lïlrríi inii; i i fi Ê 'i i qfilïét + i i È É i ëïífiiiïl Í5FÊeLr t íi í i P Èii ii:3 * ï i í t 'Í' iq: sf * ï *$s +*'$*íírih 3 3 Ê i q :q; i -."." $ sê $-' t* i ii É È; r ;'' i#. F} ld,, li, À ë $FF5 FFFê ês àíée *É ï[,íe ; iê+li É á íb í*3 í È e* :B rê' r' ï.ír p q 6. ï i? ë e -- Fe 3 e É c; qr cle D-

17 S AV OG : A n d e re p zet v e rke e rs n ev e n re i st rti e Ppieren tijdwinst met in prktijk werkelijkheid wrden VnÍ 1 pril 20}2n de 26 plitiekrpsen en de Kninklijke Mrechussee ver p een nieuw systeem vr de reistrtie vn verkeersnevllen: het SAVOG-mdel. Dit is het evl vn een in nvember 2000 emkte fsprk tussen verteenwrdiers vn plitie en de Adviesdienst Verkeer en Verver (AVV). SAVOG stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn Verkeers Onevllen Geevens. Opzet is dr een ndere wijze vn reistreren, ecmbineerd met een intensieve smenwerkin Íussen plitie en de AW en fussen AW en ndere instnties, zls bijvrbeeld het KM en de Bijksdienst vr het Weverkeer (RDW), meer eevens ver en rnd verkeersnevllen p de penhre we te verzmelen. Hierdr kn beter beleid wrden ntwikkeld m het ntl dden en ewnden in het verkeer teru te drinen. Vr de plitie met de nieuwe wijze vn reistreren tijdwínst pleveren PrteÍeuillehuder Verkeer vn de Plitie Ftei Utrecht, mr. A.D. Heil, ziet vrdelen in het SAVOG-mdel. Hij denkt dt de winst vr de plitie letterlijk en Íiuurlijk een kwestie vn tijd is. 'Zeker p het terrein vn (het reistreren vn) verkeersnevllen is n tijdwinst te beken." Zelfstndiheid "Het SAVOG-mdel t nder meer uit vn meer zelfstndiheid vn de verkeersdeelnemer. Bij een klein schdenevl niet meer direct de plitie erbij, mr zelí vi het urpees schdeírmulier fhndelen Í lleen teleínisch vi de mefdkmer het nevl lten reistreren. De vr is f deze situtie direct werkt. r mtin idee kmt deze tijdwinst ps ls in de edchten vn de weebruiker een msl kmt." Heil stelt dt het ter pltse n vr kleine mteriele schdenevllen een kerntk vn de plitie is. "De hulpbehevendheid vn betrkkenen is hierin ver te zeken. Dt is ntuurlijk nders bij nevllen wrbij een vn de vertuien niet zelístndi zijn we kn verulen Í bij letselslchttfers." De prteíeuillehuder Verkeer is er vn vertuid dt tijdwinst te beken is. "Alleen l nder de meest idele mstndiheden is per nevl een uur tijdwinst te behlen. Vk betreft het een ndhulpeenheid, die ter pltse kmt en een kwrtier bezi is. Drn met een vn de twee vr het uitwerken en reistreren in BPS en verzenden n eens een hlf uur uittrekken. Dn prten we dus echt ver lleen de eenvudie nevllen, wrbij de situtie duidelijk is, de betrkkenen het met elkr eens zijn en het weer (bijn) een rl speelt." KM Vr wt betreft de infrmtievrzienin vnuit de RDW en het KM bij de nieuwe pzet vn nevllenreistrtie is de prteíeuillehuder verkeer eveneens benieuwd nr de uitwerkin in de prktijk. "ln het bijznder nr de zuiverheid vn eevens. Mmenteel rdeelt de verblisnt ter pltse. n de nieuwe situtie verzrt het KM de eevens. Mr f het KM dn k weet f het p die lctie ld is? lk er vnuit dt het AW dr verle heeft ehd en dt de AW dr mee kn werken. Drnst kn ntuurfijk iedere betrkkene p het eien urpees schdeírmulier de lkle situtie neven."

18 ! Í Pift Het SAVOG-mdel is vr de medewerkers vn het ptitiedistrict Lekstrm niet nieuw. "Dit jr n werden enkele districten in het nd ezcht vr het uitveren vn een piltprject nr deze nieuwe mnier vn verkeérsnevllenreistrtie. lk!9p 9""rp het district Lekstrm hiervr nemeld. Z kn ik zelf zien he het SAVOG-mdel in de prktijk ervren werd. D-rnst heb ik ver hun ervrinen de mensen nesprken en kn ik met hen in discussie n. De recties p hàt nieuwe frmulier hebben we dreeven. en vn de-kritiekpunten ws t'e weini ruimte m ntekeninen te mken.; Op bsis vn deze bevindinen is het definitieve frmulier nepst. Geevens Als het SAVOG-mdel inderdd uitpkt, zls nu vr en stt, ziet Heil dr zeker een psitieve uitwerkin. "st het meer bluw p-strt, beschikken we dn ver edetilleerdere eevens vn nevtlen. Drmee kunnen wij ns vrdeel den. Bijvrbeeld de wijkchef bij het máken vn verkeersbeleid. Meár intrmátióver ntllen en tedrchten vn nevlfen leveren een here zuiverheid p. Drmee zijn bijvrbeeld blck-sptj beter in krt te brenàn. Dr kn dn weer, in de vrm vn infrstructurele mtreelen f verkeerscntlles, ericht ctie p ndernmen wrden." Rn Lije

19 p' &ryn Verkeersveiliheidsprducten en SAVOG Geevens reistreren ververkeersnevllen is een del p zich. Om de verkeersveiliheid in ederlnd te verbetercn buwt en nderhudt de Hfdfdelin Bsiseevens vn de Adviesdienst Verkeer en Verver (AW) bsisbestnden. Deze wrden ten beheve vn verkeersveiliheidsndezeken- en nlyses p verschillende mnieren ntslten. ieuwe mnieren vn reistreren leiden tt nieuwe mnieren vn ntsluiten. Wt det de AW? Geen plitie De bsisbestnden die de hfdfdeli n Bsiseevens vn AVV buwt en nderhudt vrmen de bsis vr het beleid. De reistrtiesets die de plitie lndien de burer een prbleem zelf p kn lssen, is het wenselijk m de plitie niet in te schkelen. Z k pmkt n een verkeersnevl vrmen de belnrijkste brn vn infrmtie ver de verkeersveiliheid in ederlnd. Deze reistrtiesets wrden bij de AVV in een dtbestnd ineverd. Vervlens eóij ehld? bij een verkeersnevl. Bij nevllen met (ddelijke) slchtffers wrdt de plitie ltijd ineschkeld. Bij nevllen wrbij slechts blikschde is petreden is dit niet het evl, Tch wrdt het nevl vk n de plitie emeld. Deze meldinen wrden vi het Cemeenschppelijk wrden deze eevens Meldkmer Systeem nevuld met.. eevens vn de RDW (kentekeninfrmtie) en het KM (lichtesteldheid en weer zls dit tijdens het nevl viel wr te nemen). Z heft de plitie slechts die eevens te reistreren die specifiek met het nevl te mken hebben. dreeven n de AW. Dr deze meldinen n de nvullende bestnden te kppelen verkrijt de AVV tch een betruwbr ttlbeeld vn de verkeersveiliheid in ederlnd. Vr wie is de inírmtie bedeld? De plitie is niet lleen de Wt is SAVOG: beln rijkste leverncier, SAVOC stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn Verkeers Onevllen Ceevens. De plitie werk vnf 114/2002 met nieuwe reistítiesets díe minder invultiid ksten en teelijkertijd meer infrmtie bieden. mr k een belnrijke fnemer vn de bewerkte dt. Drnst meten de webeheerders ed eïnfrmeerd wrden ver de situtie p de ween die nder hun verntwrdelijkheid vllen. De beleidsmkers in ederlnd willen infrmtie ver de situtie p de ederlndse ween m het beleid te kunnen mnitren. Verschillende klnten, verschillende wensen! Webeheerders en de plitie willen infrmtie p detilniveu. De cijfers die men ntvnt meten een ed beeld even vn de verkeersveiliheid vn de eien mevin. Beleidsmkers en nderzekers willen lndelijke cijfers. De AVV zl dus infrmtie en cijfers p verschillende niveus meten verstrekken. He en wr is de nírmtie beschikbr? De Servicedesk vn AVV het nspreekpunt vr meer infrmtie ver de i is eindprducten. Deze eindprducten bestn uit extrcten uit bsisbestnden, pplicties p internet (www.rws-vv.nl) en p Cdrm en rpprten. Servlcedesk-AW: ereikbr p werkden tussen 8:00-17:0O uur vi tefefnnummer O* O0 f mil: rws. minvenw. nl

20 w LXY$M FRQUTLY ASKD QUSTOS (fuiel reelmti estelde vren) 7. Wr síí SAYOG vr? SAVOG stt vr Structureel en Anvullend inwinnen vn Verkeers Onevllen Geevens. Structureel: die eevens die dr de plitie wrden ereistreerd Anvullend: die eevens die dr de Adviesdienst Verkeer en Verver (AW) wrden inewnnen. 2. Wrm een nieuw verkeersnevllenreistrtieset vlens het SAVOG-mdel? De huidie reistrtiesets n l vele jren mee en de unifrmiteit is ver te zeken. Teelijk met een nieuwe pzet vn de dministrtieve fhndelin vn verkeersnevllen is bekeken he de sets eenvudier in te vullen zïn.uiteindelijk is ekzen vr het SAVG-mdel. 3. Wt is het kenmerk vn het SAVOG-mdel? Vr de diender: slechts een keer reistreren, flp fhnkelijk reistreren en minder invullen vn eevens. Mmenteel meten n mximl 85 kenmerken wrden inevuld. n het SAVOG-mdel zijn het er mximl 50 bij ddelijke nevllen en mximl 30 bij uitsluitend zwre mteriele schde. Bij uitsluitend lichte mteriele schde kn wrden vlstn met het reistreren vn mximl vijf kenmerken dr de meldkmer. 4. Betekent SAVOG dt de plitie nders ptreedt p strt? ee, het huidie Opsprinsbeleid verkeersnevllen (vrmlie blikschdereelin) blfft vn krcht. De winst zit in het vereenvudid reistreren vn een nevl. 5. Wt wrdt de rl vn de meldkmer in de nieuwe situtie? Als bij een nevl ter pltse een ssistentie vn de plitie ndi is f de plitie is wel ter pltse mr beheft een reistrtieset in te vullen, dn wrden mximl vijf kenmerken, nder meer het kenteken, dr de meldkmer vsteled en verznden nr de AW.

21 . 6. Wt levert het SAVOG-mdel p? Met minder eevens te reistreren dr de plitie, tch invullin blijven even n de infrmtiebehefte. Minder eevens, meer infrmtie en meer bluw p strt. Meer infrmtie, mdt AVV de nieuwe reistrtieset nvult met relevnte eevens fkmsti vn lterntieve brnnen, zls het KM, RDW, Sterrenwcht Utrecht en het tinl Ween Bestnd. Meer bluw p strt, mdt het invullen vn de reistrtieset minder tijd kst en de dienders dus meer surueillncetijd verhuden (lndelijk c mensuren per d). 7. Wt ebeurt er met de eevens? De AVV is met de nieuwe pzet, wrbij de reistrtie vn de diender het fundment blijft, n beter in stt eevens te trnsfrmeren nr infrmtie, welke bijvrbeeld ebruik wrdt bij het vststellen vn het beleid ten nzien vn de verkeersveiliheid en het (her)pririteren vn beleid inzke tezicht en hndhvin dr de plitie. 8. Wnneer wrdt de nieuwe reistrtieset ineverd? Op 1 pril 2A02. Op dt mment met k het utmtiserinsdeel eimplementeerd zijn. 9. Bij wie kn ik terecht vr meer infrmtie? nfrmtie ver het SAVOG-mdel is nder meer te vinden vi de internetsites vn de AVV en de plitie. Gerichte infrmtie vi de seruicedesk vn de Adviesdienst Verkeer en Verver, telefn

22 t- - : 3 ct i ' É _ ;e 5ë ** )ï - 6 :áéd ' q:'.6ttjé 5 9lutTcD :!c è!q qê 7È: É 5F e -R É s Vt S S i t à 3.r 3 m!. É z. d!:ccêcê-v' 70. á O- 6' v, íi Fn :8 e e 0 D sèqe c'^ s: e: q É ' ïé 3 c 3 É l í 3 c Í 6t til ' (l f Tf í \'s tïr,p 1 s it c ', i t 3 f.^ A É'ÍD : s( É( i(ó, Éi. ee9i ( '- J É J, $4 1í l x-. rdm.,3 - *f 6è_ A É? ó F F ÈÊ.,'t J i -+,i Fs ÉÊ íê É ; 6)! F : Ê q i - d, < 0 e È à F t Pz F 1É 3 ; --.ef 6á FsA í É9Í ) + 6, < q 6 D Ê à 4.,!l'rt 5: 66 ;+Pó YO -,- xu.é É* 36dt.tct(á ë,è,9- >í : -'- :. 3à{q ájc (ÈA'.Ê. í B -Ê F3:55555'.há s+-. ddá. É f * + - Hà',5 i; Ê+F ''' ' SSSH!J..q èaoo ^. n#d 9íDó;;i;..{ Ê q 3 <ci 6- ê 2ÍÈ: :+::O io SáiDóè PJ:ë:- Éêdd óèq 6r6rilz, ' 5e **6 F t' àè _ --95 ÉJr A' 3 -,8 6 *( Àr<9 O z- v hr(.r!cql ó-{6rq DFÉ 'qd * ï : F3:5 55'.há + ( s+ d6d É d * H H 6"3 6(O + 3 ë''' i; i 3F 6rc)lz. ío) L Ê -Ê 'FF e' r óa'ès sd -q q6'-f;---x..9 F3 èsd8 s * A * i< - Èi6!s ÉrÉ q 3-3c-d 6 ' r Èp ::6FÈ +s 3*r+ È ë L 9 * -TF ÊëiH s e è.3 q' l s. q 5 à É F QF H* 34'! à s, É J i F i: SF 5'- á; e i $ F * s 3 - f $ F. F" *s Fu$ í s,* êl t,+ ) Í. r+ G.!.+ -ti L - )

23 L c :. -',' L q). AP. r b e 3V* 3yH5 È'-F> Ot >>x r. e-e à È F : È.-s ënbè9ízq:3 i sè se5 s ÈÊ O > ';q :4!F Ê: ó' e Ê : x f;é * 3S + '- 3 cl: P-V z. ) Ê T!-2..:GG :ó.9.9 ucr f vó3 ÈF.F (l)2.6 trl(nó q <i -,3 i ;d.. 8 u (r : e Ê s - Af; è - H S fi È 4 È.F ï" s á - z. :A.f. ê i,ê è L.c z. - x F È 6 ié 2 (5 z, qt <i (lt ctu!o!d ï;c R<2..s É : Ê _ t ;e; >. YOt óê - O' ls : * >: <+;.9: ::x ó -9b.qÈ9.;-,ec 3ÉÈ e Fr -e, ó 'átt --+C ó r! F -9 '.Y ts ' ;e9, f,jo!oo '9r6 : ÈÉ :c, 3Ê 3 c r 5; ; è5ê 'c ê b ;_Ê--,.r áf PO 'á6(nu)u) È 5S - ;.'il È9 '. ' e qr U 5.: * F 6 :- 6< q c ; -t ó G 5 à à; iif - # + H-+ 1,C d È.5 -+ OG i >'tr6 t->6q ëe i q q e 'Ê!9 -x :.àg;i tr >9OêQ <+ : 5.nóó F O -C - ' * '3': O j_. Ê.339-c cpt +P6'. FÈ ;Èt pá.c '. k 14ó;>3.B ' É- 6 ê S s Y-. 6 O S S 9 Hï S spr É Heà 69q :-:-O êe O i FÊ F F à- fi s s- F.H Fï b F : Fë i:. _Ê.iÊ,ers:FFóóó.!,i ; ur'6 3'+, H i': È :H Ê*+ BsÈÈ - sà55:,:?à + È: i È È3St F *.. -. '-: s H - F : ; t J È < É -?.è Ê i sè Ê È6 j ÊSè is H-q F. É, 4 ë Ê. s z P c, -+ ct e fre -'F8 -,i à b; p?". R 6.O >.X >3 ê e!e;b V?ÈÈ e3s O c) ).u A5È eb Fs 9 F3 Ê: ë À ó!?f.i.fh,ó> s35. óài-5ó 64!93 - sí6 q P F3 : tr( ÍL (5 :M ÍL 98

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels.

Voorstel aan het AB. De wijziging ten opzichte van het normenkader 2012 bestaat uit het toevoegen dan wel weglaten van een aantal wetten en regels. FPC Vrstel n het AB Vn Dgelijks Bestuur Crsnr. prten/2013.11402 nderwerp Rehtmtigheid / Nrmenkder 2013 Agendpuntnr. 6 AB-vergdering 11-12-2013 Besluit Vst te stellen : 1. Het in de bijlge 1 pgenmen nrmenkder

Nadere informatie

Een flexibel samenwerkingsverband

Een flexibel samenwerkingsverband Een flexibel smenwerkingsverbnd Zorg op mt is mogelijk met een flexibele orgnistie en met flexibel inzetbr personeel. Mr hoe krijg je dt voor elkr? Een brochure vn: in opdrcht vn de Projectgroep Pltsingsbeleid.

Nadere informatie

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek

provinci renthe Assen, 1B september 2013 en een uiteenzetting van financieringsmogelijkheden beoogt het onderzoek Prooincie h øis Westerbrink r, Assen Postdres Postbus rz2, 94ooAc Assen www'drenthe.nl r (ot 92) 36 5t tt r (ot 92) 36 t7 77 provinci renthe An: de voorzitter en leden vn provincile stten vn Drenthe Assen,

Nadere informatie

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277

p i - : j 6 & g o Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directie Noordzee C5277 p i - : j 6 & g Ministerie vn Verkeer en Wterstt Diretrt-Generl Rijkswterstt Diretie Nrdzee I I INTO s-jw 1 C577 B!3LiOTHEEK" StQNATUUR.: C5~ } f / Eindrpprtge Inventristie Millenniumgeveligheid vn de

Nadere informatie

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming

No-nonsense telecom voor de dynamische onderneming N-nnsense telecm vr de dynmische nderneming Wrk nywhere. Slimmer en flexibeler werken. Met n-nnsense telecm vr de dynmische nderneming. Over FirmTel Onfhnkelijke telecm pertr, pgericht in 2011 Nederlndse

Nadere informatie

1 Gestandaardiseerde psychodiagnostische methoden

1 Gestandaardiseerde psychodiagnostische methoden 1 Gestandaardiseerde psychdianstische methden Jan H. Kamphuis en Hilde M. Geurts 1.1 Inleidin 5 1.2 Betruwbaarheid, validiteit en afbreekscres 6 1.3 Het interview 8 1.4 Observaties 9 1.5 Psychlische tests

Nadere informatie

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 Begroting 2014 en meerjrenbegroting 2015 t/m 2017 September 2013 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 013 46 41 911 Fx 013 46 41 422 Contctpersoon C. Suer Telefoon 013 46 41

Nadere informatie

ACHTERGROND VAN DE REGELING

ACHTERGROND VAN DE REGELING 55 P.W.H.M. Willems, "XYZ is de helft vn (oud) ABC: een nieuwe hoffb,rmule voor vergoeding kennelijk onredelijk ontslgt", TAP 2009, p 77+-778. A.R. Houweling, G.W. vn der Voet, "Kennelijk onredelijk ontslg

Nadere informatie

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2

de VRIJBRIEF Publiciteit LIBERTARISCH TIJDSCHRIFT MAANDBLAD 115 Geld SEPTEMBER 1987 Lage Landen Libertarisctie Conventie Najaar 1987 2 de VRIJBRIEF LIBERTARISC TIJDSCRIFT MAANDBLAD 115 SEPTEMBER 1987 Publiciteit Is het u ook opgevllen dt het LIBERTARISME steeds meer in de medi wordt genoemd? Enkele jren geleden gebeurde dt heleml niet,

Nadere informatie

betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j

betreft: aaimielding e)c'-art;4-lofflwor]niiigren-^igiemeen verbindend verklaring van de CAO voor het Techniseh-InstafiatieljechTJf^j An de Miniter vn Scile Zen en Wergelegenheid Dir. Uitveringten Arbeidvrwrdenwetgeving fd CAV Ptb 08 250 LV DN AAG, Secretrit: rgemeeter lenin 2 2282 MZ Rijwij (Z) Telefn (070) 60 25 Fx (070) 60 525 Ptdre:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen

Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Noordhoff Uitgevers v Hoofdstuk 1 Onderzoek doen Opdrcht 1.1 Lees het rtikel Steeds meer lleenstnden worden steeds grijzer in prgrf 1.2 en entwoord drn de volgende vrgen. Geef n welke orgnisties elng kunnen

Nadere informatie

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit

Regionale leidraad Zorgcontinuïteit Reginale leidraad Zrgcntinuïteit Waarbrgen van zrg bij rampen in en rndm zrginstellingen in de Veiligheids en Gezndheidsregi Gelderland-Midden versie 2.0 nvember 2012 1 Inhudspgave Pagina 1 Inleiding 4

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam

Integratie en religiositeit onder de Turkse tweede generatie in Berlijn en Amsterdam Integrtie en religiositeit onder de Turkse tweede genertie in Berlijn en Amsterdm Een nlyse vn jonge moslims in twee Europese hoofdsteden 1 Fenell Fleischmnn* Smenvtting In dit rtikel wordt de reltie onderzocht

Nadere informatie

'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I

'pupet otosz. sjolloc lsa8. ti0z rjenuef 97 'puelua:aaqsu[ry1. gg'or8eu;y /3. Joleulpjo] ase]'uilu uen'l 'JAaw 'A'e'I 1 '1or8 >1[r '11 ;[rlqrn s1 'zp ur l!our uuu ] p Joo^ ufrz lfr;lu1l leeqroo^ frq so1ro6 ]s u n lr u Argp lep Llltz loon lllds lh 'sr puufr.rqrs pleedq tlenlts p Jeep uullq ue uooz ulrru loon 8rpou ]q sio]ro6

Nadere informatie

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg

Thema Wonen VMBO INTERSECTORAAL. Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Gemengde / theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Technologie en Dienstverlening Commercie en Dienstverlening Technologie en Commercie Bsisberoepsgerichte leerweg Gemengde / theoretische leerweg Kderberoepsgerichte leerweg VMBO INTERSECTORAAL Jong zijn

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2013. afoto: Wim de Knegt Jrrekening 2013 Foto: Wim de Knegt 1 Jrrekening 2013 Nederlnds Openluchtmuseum Inhoudsopgve Inhoudsopgve 4 Bestuursverslg 5 Blns per 31 december 2013 42 Ctegorile exploittierekening 2013 43 Ctegorile

Nadere informatie

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl

svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER www.svmnivo.nl svì~lnivo IVIAKELAARDIJLEER 1 november 2005 Beschikbre tijd: 3 uur. AANWIJZING Dit exmen bestt uit 60 m.c.-opgven, Bij elke opgve zijn drie ntwoorden gegeven, wrvn er één het meest juiste is. Is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top

Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top CPB Achtergronddocument Meer over de top Behorend bij CPB Policy Brief 2013/04 Over de top 29 Mei 2013 Bs Jcobs Ersmus Universiteit Rotterdm bjcobs@ese.eur.nl Egbert Jongen Centrl Plnbureu E.L.W.Jongen@cpb.nl

Nadere informatie

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1

INLEIDING. Stellingen. Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen. Conclusie. Hudig-Langeveldt 2.0 BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 AT 2.0 BIBLITHEEK BUWDIENST RUK8WATERSTAAT 1 NR. C.Z^3:H...Q>^ INLEIDING Stellingen Kwaliteitseisen ten aanzien van verzekeringen Cnlusie Hudig-Langeveldt STELLINGEN Vanuit de nieuwe rl van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

Registratie. Coördi natie. http://qolnfi.minjus.nlj%7b2o4c6c6ffe6edf4b%7d/ 20-3-2014. Quality Un-Line document Page 1 of 2

Registratie. Coördi natie. http://qolnfi.minjus.nlj%7b2o4c6c6ffe6edf4b%7d/ 20-3-2014. Quality Un-Line document Page 1 of 2 Actietermijn: - (Forensisch (Forensisch Qulity Un-Line document Pge 1 of 2 Titel: Geen eisen gesteld n Nummer: kwliteitscontroles 20 dgen Registrtie Meldingsdtum: 31 mei 2013 16:15:34 Melder:, Onderzoek)

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Twee vertellingen over 7r

Twee vertellingen over 7r Twee vertellingen ver 7r J. P. HOGENDJK Tekst van een vrdracht, gehuden p de jaarlijkse studiedag van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren,T ktber 1979 te Utrecht. Dames en Heren, De 'twee vertellingen

Nadere informatie

Programma's bij de vleet!

Programma's bij de vleet! l Prgramma's bij de vleet! MSX Club Magazine kende het al jaren: het disk-abnnement. En nu kunnen alle MCCM lezers daar k van prfiteren! Bij elk nummer van MCCM een diskette, brdevl handige prgramma's,

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^#

Algemene ledenvergaderin g Wethoudersvereniging. 2l november 2012. Wethnrn]o. w t ffi Êffiffi **^# Algemene ledenvergderin g Wethoudersvereniging 2l november 2012 Wethnrn]o w w t ffi Êffiffi **^# Agend Algemene ledenvergdering \ilethoudersvereniging Groenekn \Moensdg 21 november 2012 I 2 J Opening Mededelingen

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie