Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren SPvVVE 07/09

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren SPvVVE 07/09"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Vereniging van Eigenaren Voorwaarden Terrorismebeperking Bijzondere voorwaarden Extra Uitgebreide Verzekering Gebouwen voor Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Uitgebreide Verzekering Gebouwen voor Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering voor Vereniging van Eigenaren Voorwaarden ProRechtCombinatie vereniging van Appartementeigenaren

2 ALGEMENE VOORWAARDEN VvE-ALG107 De algemene voorwaarden van de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren zijn behoudens de rechtsbijstandverzekering voor iedere onder de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren gesloten verzekering van toepassing en geven samen met de voorwaarden terrorismebeperking, de bijzondere voorwaarden van die verzekering en de eventuele clausules een compleet beeld van wat onze verzekerde en wij van elkaar mogen verwachten. Als de algemene voorwaarden, de voorwaarden terrorismebeperking, de bijzondere voorwaarden en de clausules onderling afwijken gaan de voorwaarden terrorismebeperking voor de clausules, de clausules voor de bijzondere voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor de algemene voorwaarden. Af en toe treft u tekst aan die in een kader is geplaatst. Dat zijn adviezen en tips van ons die geen deel uitmaken van de tussen u en ons gemaakte afspraken. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Onzekere gebeurtenis Art. 3 Wat een verzekerde na een gebeurtenis moet doen? Art. 4 Verlies of verval van dekking Art. 5 Premiebetaling en terugbetaling van premie Art. 6 Wijziging van premie en voorwaarden Art. 7 Duur en einde van de verzekering Art. 8 Adres Art. 9 Persoonsgegevens Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen Art. 11 Wat is niet verzekerd? Art. 12 Terrorismebeperking Art. 1 Begripsomschrijvingen In de algemene- en de bijzondere voorwaarden en de van toepassing zijnde clausules wordt verstaan onder: 1. wij/ons Summa Assuradeuren BV die met betrekking tot uw verzekering optreedt als gevolmachtigde. 2. u/uw de verzekeringnemer, dat wil zeggen degene die met ons de verzekering heeft gesloten; 3. verzekerde dat is naast uzelf iedereen die rechten aan de verzekering kan ontlenen; wie tot de kring van verzekerden behoort wordt per verzekering bepaald en staat in de bijzondere voorwaarden vermeld bij de begripsomschrijvingen; 4. verzekeringsadviseur degene die bemiddelt tussen u en ons; 5. Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren het verzekeringspakket waartoe de op het polisblad vermelde verzekeringen behoren; 6. verzekering de overeenkomst tussen u en ons zoals omschreven in de polisbladen van de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren 7. premie a. aanvangspremie de premie die wij u voor de eerste maal in rekening brengen na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst of na een tussentijdse wijziging; b. vervolgpremie iedere door u verschuldigde premie niet zijnde de aanvangspremie. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de door u verschuldigde premie na stilzwijgende verlenging van de verzekering; 8. gebeurtenis een voorval - zoals bijvoorbeeld een schade, een ongeval, een geschil of aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten - dat voor een verzekerde een aanleiding kan vormen een beroep op de verzekering te doen; daarbij wordt een reeks met elkaar samenhangende voorvallen als één gebeurtenis beschouwd. Art. 2 Onzekere gebeurtenis Door middel van de verzekering komen u en wij overeen dat wij een schadevergoeding verlenen als een verzekerde schade lijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvan het op het moment van het sluiten van de verzekering voor de verzekerde en voor ons onzeker was dat zij zich al heeft voorgedaan of dat zij zich naar de normale loop van de omstandigheden zou voordoen. Als het op het moment van het sluiten van de verzekering aan een verzekerde bekend was dat zich een gebeurtenis heeft voorgedaan leidt dit ertoe dat de verzekering ten aanzien van die gebeurtenis niet van kracht is. Art. 3 Wat een verzekerde na een gebeurtenis moet doen? A Schade voorkomen of verminderen Dreigt zich een gebeurtenis voor te doen of doet die zich daadwerkelijk voor dan moet een verzekerde alle mogelijke maatregelen nemen om de schade te voorkomen of te verminderen. B Informatie aan ons of de verzekeringsadviseur Als zich een gebeurtenis heeft voorgedaan waaruit voor ons verplichtingen uit een verzekering van de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren kunnen voortvloeien is een verzekerde verplicht ons of de verzekeringsadviseur daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Daarbij moet een verzekerde ons of de verzekeringsadviseur in het bezit stellen van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. Verder dient een verzekerde ons of de verzekeringsadviseur alle schriftelijke stukken en andere gegevens te verstrekken die op de gebeurtenis betrekking hebben. C Medewerking verlenen Wij regelen de afhandeling van de schade. Een verzekerde moet daaraan zijn volledige medewerking verlenen en mag niets doen dat onze belangen schaadt. D Aangifte bij politie Van voorvallen waarbij verzekerde het slachtoffer is van een misdrijf, zoals inbraak, diefstal, vandalisme, doorrijden na een aanrijding, mishandeling dient verzekerde aangifte te doen bij de politie. E Bijzondere bepalingen elders In de bijzondere voorwaarden en de eventueel op het polisblad vermelde clausules kunnen ten aanzien van een specifieke verzekering aanvullende verplichtingen zijn opgenomen die u en een verzekerde na een gebeurtenis hebben. Art. 4 Verlies of verval van dekking A Het niet nakomen van verplichtingen Een verzekerde verliest het recht op schadevergoeding als een in de algemene, de bijzondere voorwaarden of in de clausules vermelde verplichting door hem niet is nagekomen en wij daardoor zijn benadeeld. Als een verzekerde echter kan aantonen dat hem daarover geen enkel verwijt valt te maken verliest hij het recht op schadevergoeding niet. B Opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens Een verzekerde verliest het recht op schadevergoeding indien hij opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. Voorts hebben wij dan het recht om: 1. de onderzoekskosten en de eventueel reeds uitgekeerde bedragen terug te vorderen; 2. de poging tot misleiding te registreren in het tussen verzekeraars gangbare signaleringssysteem; 3. aangifte te doen bij de politie. C Melding na meer dan drie jaren Het recht op schadevergoeding verjaart als een verzekerde

3 een gebeurtenis niet binnen drie jaren na de dag waarop hij met de gebeurtenis bekend was bij ons of bij de verzekeringsadviseur heeft gemeld. D Verjaringstermijn na gehele of gedeeltelijke afwijzing Als wij naar aanleiding van een gebeurtenis de aanspraken van een verzekerde op schadevergoeding geheel of gedeeltelijk afwijzen dan moet een verzekerde, indien hij zich niet met ons standpunt kan verenigen, ons dagvaarden binnen zes maanden na de dag waarop hij van ons standpunt kennis heeft genomen. Doet een verzekerde dat niet dan verjaart zijn recht om in verband met de gebeurtenis een (verdere) schadevergoeding te ontvangen. Wij zullen ons niet op deze verjaringstermijn beroepen als wij een verzekerde in de mededeling over ons standpunt niet hebben gewezen op de verjaringstermijn en de gevolgen daarvan. Het is van belang art. 3 samen met art. 4 te lezen. Art. 5 Premiebetaling en terugbetaling van premie A Verplichting tot premiebetaling U bent verplicht ons de premie, waaronder tevens de kosten en (voor zover verschuldigd) de assurantiebelasting worden verstaan, bij vooruitbetaling te voldoen binnen dertig dagen nadat deze bedragen verschuldigd worden. B Gevolgen van wanbetaling 1. Indien u de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt, schorten wij, zonder dat een nadere ingebrekestelling door ons is vereist, de dekking op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 2. Indien u een vervolgpremie weigert te betalen, schorten wij de dekking op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 3. Indien u de vervolgpremie niet tijdig betaalt, schorten wij de dekking op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat wij u na de vervaldag schriftelijk hebben aangemaand en betaling is uitgebleven. 4. Als de dekking is opgeschort blijft u verplicht om de premie te voldoen. C Wanbetaling bij termijnpremie Als u met ons bent overeengekomen de premie in termijnen te betalen en u voldoet een termijnbedrag niet binnen dertig dagen dan kunnen wij de premie over het hele verzekeringsjaar ineens opeisen. D Incassokosten Als wij maatregelen moeten treffen om onze vordering op u te incasseren komen zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten voor uw rekening. E Herstel van de dekking Als u onze vordering betaalt nadat de dekking van de verzekering is opgeschort wordt de dekking weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop wij het totale gevorderde bedrag, inclusief incassokosten en de wettelijke rente, als die is gevorderd, hebben ontvangen. F Terugbetalen van premie Bij opzegging tegen een andere dag dan de jaarlijkse hoofdpremievervaldatum verminderen wij de lopende premie naar billijkheid. Als wij de verzekering echter beëindigen omdat een verzekerde ons opzettelijk heeft misleid of heeft geprobeerd dat te doen betalen wij u de premie niet terug. Art. 6 Wijziging van premie en voorwaarden A Ons recht op wijziging Wij hebben het recht de premie, de algemene voorwaarden, de voorwaarden terrorismebeperking en de bijzondere voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen te wijzigen, waarbij die wijziging geldt voor alle verzekeringen in die groepen. B Wijzigingsdatum Voor iedere verzekering die tot een dergelijke groep behoort gaat de wijziging in op een door ons vast te stellen datum. C Uw recht op weigering Wij stellen u van de wijziging en de wijzigingsdatum in kennis. De wijziging gaat op de genoemde datum in, tenzij u binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving aan ons hebt bericht dat u niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging. In dat geval beëindigen wij de verzekering met ingang van de dag die in de kennisgeving als wijzigingsdatum stond vermeld. D Uitzonderingen op dit recht In de volgende gevallen kunt u een wijziging niet weigeren: 1. als de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 2. als de wijziging een verlaging van de premie, een verbetering van de dekking of beide inhoudt; 3. als de wijziging van de premie voortvloeit uit een wijziging van de pakketkorting. E Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren Deze verzekering maakt met andere verzekeringen deel uit van de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren. Wanneer van één of meer van de binnen de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren gesloten verzekeringen de premie en/of de voorwaarden wijzigt/wijzigen heeft u wel het recht de desbetreffende wijziging te weigeren maar niet het recht de verzekeringen op te zeggen die niet wijzigen. Art. 7 Duur en einde van de verzekering A Bedenkperiode U kunt de verzekering binnen veertien dagen na ontvangst van het eerste polisblad en de verzekeringsvoorwaarden, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, schriftelijk beëindigen. Hierdoor is de verzekering vanaf het begin niet van kracht geweest. B Contractduur en verlenging De ingangsdatum en de contractduur van de verzekering staan op het polisblad vermeld. Aan het einde van de contractduur wordt de verzekering telkens stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd. C Opzegging door u U kunt de verzekering opzeggen tegen het einde van de termijn die op het polisblad staat vermeld. Die opzegging is alleen geldig als zij schriftelijk door u plaatsvindt en u een opzegtermijn van minimaal één maand in acht neemt. Verder kunt u in de volgende gevallen de verzekering schriftelijk opzeggen: 1. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor ons tot een uitkeringsverplichting kan leiden door een verzekerde aan ons gemeld is of nadat wij een uitkering krachtens die verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzegbrief; 2. binnen twee maanden nadat wij tegenover u een beroep op het niet nakomen van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering hebben gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de opzegbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van de dagtekening van de opzegbrief.

4 D Opzegging door ons Wij kunnen de verzekering opzeggen tegen het eind van de termijn die op het polisblad staat vermeld. Die opzegging is alleen geldig indien zij schriftelijk plaatsvindt en wij een opzegtermijn van minimaal twee maanden in acht nemen. Verder kunnen wij in de volgende gevallen een verzekering schriftelijk opzeggen: 1. binnen één maand nadat wij kennis hebben genomen van een gebeurtenis die voor ons tot verplichtingen uit die verzekering kan leiden of nadat wij een uitkering krachtens die verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzegbrief, behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met de opzet van een verzekerde om ons te misleiden; 2. indien u de aanvangspremie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen alsmede indien u de vervolgpremie niet betaalt of weigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien wij u na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie hebben aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum, zij het in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzegbrief; 3. binnen twee maanden na de ontdekking dat u de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet bent nagekomen en u daarbij heeft gehandeld met het opzet ons te misleiden dan wel wij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zouden hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum; 4. als een verzekerde in verband met een bij ons gemelde gebeurtenis ons opzettelijk heeft misleid of heeft geprobeerd dat te doen; in dat geval hebben wij niet alleen het recht binnen twee maanden na ontdekking van de misleiding of de poging daartoe deze verzekering te beëindigen maar ook alle andere verzekeringen die u bij ons heeft gesloten; als wij die andere verzekeringen niet beëindigen heeft u het recht deze verzekeringen zelf schriftelijk op te zeggen. Wij zullen een opzeggingstermijn van minimaal twee maanden in acht nemen en u dient hetzelfde te doen als u op grond van dit lid D 4 andere verzekeringen opzegt. E Beëindiging zonder opzegging Zonder dat een opzegging nodig is eindigt de verzekeringzodra de splitsing van rechtswege of door inschrijving van een notariële akte in de openbare registers wordt opgeheven. F Bijzondere bepalingen elders In de bijzondere voorwaarden en clausules kunnen ten aanzien van de desbetreffende verzekering aanvullende bepalingen over het einde van die verzekering zijn opgenomen. G Moment van beëindiging Als de verzekering met ingang van een bepaalde dag eindigt, vindt de beëindiging plaats om 0.00 uur van die dag. Art. 8 Adres Wij doen rechtsgeldig een kennisgeving aan u als wij die sturen aan het laatst door u bekend gemaakt adres. Het is dus van belang dat u adreswijzigingen tijdig aan ons doorgeeft, het liefst via uw verzekeringsadviseur zodat die ook van uw nieuwe adres op de hoogte is. Art. 9 Persoonsgegevens Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen A Toepasselijk recht Op deze verzekering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. B Intern klachtenbureau Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om onze verzekerden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat een verzekerde ergens ontevreden over is. Wij raden aan in zo n geval eerst contact op te nemen met uw adviseur of contactpersoon. Als een verzekerde toch een klacht wil indienen dan kan dit per via onze website (klacht doorgeven) of schriftelijk aan Avéro Achmea, t.a.v. Klachtenbureau, Postbus 909, 8901 BS Leeuwarden. C Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Als wij er naar de mening van verzekerde niet in slagen om het probleem tot tevredenheid op te lossen kan een verzekerde, indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-FKLACHT: , D Bevoegde rechter Als een verzekerde geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde mogelijkheden tot klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan onbevredigend vindt kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Alleen de rechter te Leeuwarden is bevoegd over die geschillen te oordelen. Art. 11 Wat is niet verzekerd? A Opzet of roekeloosheid Wij verlenen geen uitkering voor gebeurtenissen die zijn ontstaan, toegenomen of verergerd door opzet of roekeloosheid van een verzekerde of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering. B Molest Wij verlenen geen uitkering indien de gebeurtenis is ontstaan, bevorderd of verergerd hetzij direct of indirect door: 1. een gewapend conflict, hier wordt onder verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties; 2. burgeroorlog, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; 3. opstand, hier wordt onder verstaan een georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het openbaar gezag; 4. binnenlandse onlusten, hier wordt onder verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich binnen een staat op verschillende plaatsen voordoen; 5. oproer, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; 6. muiterij, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. C Atoomkernreacties Wij verlenen geen uitkering indien de gebeurtenis veroorzaakt

5 is door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor gebeurtenissen veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich in overeenstemming met hun bestemming buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige te dezer zake bevoegde overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), evenals een kerninstallatie aan boord van een schip. Let op: in de bijzondere voorwaarden komen ook nog uitsluitingen voor. Art. 12 Terrorismebeperking Heeft zich een verzekerde gebeurtenis voorgedaan en heeft u volgens de geldende verzekeringsvoorwaarden dekking voor die gebeurtenis, dan geldt een beperking van de dekking als die gebeurtenis direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico. Onze uitkeringsplicht voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering is in dat geval beperkt tot het bedrag dat wij voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) ontvangen. De dekking staat omschreven in de voorwaarden terrorismebeperking. De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt in overeenstemming met het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De volledige tekst van het Protocol afwikkeling claims en de toelichting Protocol afwikkeling claims vindt u op de website of kunt u opvragen bij ons of bij uw verzekeringsadviseur. VOORWAARDEN TERRORISMEBEPERKING CZP-TB06 In aanvulling op de algemene-/bijzondere voorwaarden en clausules gelden voor alle verzekeringen de volgende bepalingen voor de terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) De voorwaarden Terrorismebeperking geeft de tekst weer van het Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Hierdoor wijkt het taalgebruik af van de overige voorwaarden. Ter bevordering van de leesbaarheid is, in aanvulling op het hiervoor genoemde clausuleblad, in artikel 1 de begripsomschrijvingen van verzekeraar en verzekeringnemer opgenomen. Art. 1 Begripsomschrijvingen In deze aanvullende voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt voor zover niet anders blijkt verstaan onder: 1.1 Verzekeraar Summa Assuradeuren BV die met betrekking tot uw verzekering optreedt als gevolmachtigde. 1.2 Verzekeringnemer U. 1.3 Terrorisme: Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.4 Kwaadwillige besmetting: Het buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.5 Preventieve maatregelen: Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 1.6 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 1.7 Verzekeringsovereenkomsten: a Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub p van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico s. b Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. c Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 1.8 In Nederland toegelaten verzekeraars: - schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en - natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd

6 zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Art 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: - schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; - gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. Art. 3 Uitkeringsprotocol NHT 3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van deze voorwaarden wordt beschouwd. BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA UITGEBREIDE VERZEKERING GEBOUWEN VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN VvE-B207 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Extra dekking Art. 4 Beperkte dekking Art. 5 Overige uitsluitingen Art. 6 Schaderegeling Art. 7 Vaststellen van de schade Art. 8 Wat wordt vergoed? Art. 9 Vaststellen van de verzekerde som Art. 10 Indexering Art. 11 Onderverzekering Art. 12 Voortaxatie Art. 13 Bijzondere regelingen Art. 14 Andere verzekeringen Art. 15 Risicoverandering Art. 16 Risicobeoordeling Art. 17 Eigendomsovergang Art. 18 Glasdekking Art. 1 Begripsomschrijving Aardbeving Een aardbeving of vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect schade wordt veroorzaakt aan de verzekerde zaken. Bij schade die is ontstaan gedurende de tijd waarin, dan wel binnen 24 uur nadat, zich op of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van de aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan deze verschijnselen kan worden toegeschreven. Bereddingskosten De door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken bij het nemen van de hier bedoelde

7 maatregelen worden ingezet. Blikseminslag Directe inslag door atmosferische ontlading met zichtbare sporen op verzekerde zaken die zich bevinden op het risicoadres zoals omschreven op het polisblad Brand Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen kracht voort te planten. Derhalve is o.a. geen brand: - schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels; Eigenaarsbelang Zaken die tot het gebouw worden gerekend maar niet standaard met het gebouw zijn opgeleverd. Het gaat hierbij om aangebrachte veranderingen en verbeteringen aan/in het gebouw zoals vloeren, wandafwerking, schuurtjes, schuttingen en overige terreinafscheidingen, keukens en sanitair. Gebouw De op het polisblad omschreven onroerende zaken met al wat volgens gebruikelijke opvattingen daarvan deel uitmaakt, inclusief de bijgebouwen en de funderingen. Eigenaarsbelang rekenen wij hier niet toe mits nadrukkelijk is vermeld op de polis. Glas Glas in ramen en deuren, overkappingen, balkonafscheidingen en windschermen evenals kunststof dakramen en dakkoepels. Het glas moet geplaatst zijn in het op de polis omschreven gebouw en dienen tot lichtdoorlating. Herbouwwaarde De kosten van herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Herstelkosten Kosten die gemaakt worden om het verzekerde gebouw, bij gedeeltelijke vernietiging of beschadiging, weer te brengen in de staat waarin het verkeerde voor de gebeurtenis. Het begrip omvat niet slechts de kosten van reparatie of vernieuwing van de beschadigde delen, doch tevens die van demontage of sloop van het beschadigde, voorzover nodig om tot herstel te kunnen overgaan. Huurderving Het gemis aan inkomsten uit verhuur van (een gedeelte van) het verzekerde gebouw, indien door een gedekte gebeurtenis het gebouw onbruikbaar is geworden, ook als u het gebouw zelf gebruikt. Indexering Automatische en ononderbroken aanpassing van de verzekerde som aan de overeengekomen index. Inductie/overspanning Atmosferische ontlading zonder zichtbare sporen van een directe inslag aan de het verzekerde gebouw. Lucht- en ruimtevaartuigen Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp. Milieuschade De uitstoot, lozing, doorsijpeling of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die - een prikkelende werking heeft - en/of een besmetting of bederf veroorzaakt - en/of een verontreinigende werking heeft in of op - de bodem - de lucht - het oppervlaktewater - een al dan niet ondergronds(e) water(gang) Neerslag Regen, sneeuw, smeltwater en hagel Ontploffing Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen De volledige tekst van de omschrijving ontploffing en de daarbij behorende toelichting is door het Verbond van Verzekeraars d.d. 5 april 1982 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. Opruimingskosten De kosten van afbraak, demonteren, wegruimen, storten en afvoeren van de beschadigde verzekerde zaken, voor zover deze kosten niet al in de schadevaststelling zijn begrepen. De kosten moeten bovendien het noodzakelijk gevolg zijn van een door de verzekering gedekte gebeurtenis. Overstroming Schade door overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Sloopwaarde Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen. Storm Wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7). Verkoopwaarde De waarde van het gebouw bij verkoop in het normale verkeer en bij dezelfde bestemming onder aftrek van de waarde van de grond. Verzekerde Verzekerde: De op de polis vermelde vereniging van eigenaren, de eigenaren van het gebouw en degene die op grond van deze verzekering recht heeft op vergoeding. Verzekerde som Het in de polis tot dekking van het verzekerd belang genoemde bedrag. Vulkanische uitbarsting Een vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect schade aan het verzekerde gebouw wordt veroorzaakt. Bij schades die ontstaan gedurende de tijd waarin, hetzij binnen 24 uur nadat, zich in of nabij het verzekerde gebouw de gevolgen van de vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan dat verschijnsel is toe te schrijven. Wateraccumulatie De druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op daken en tegen muren. Art. 2 Wat is verzekerd? Wij vergoeden u tot ten hoogste de verzekerde som, ook Indien de gebeurtenis veroorzaakt is door aard of gebrek van het gebouw, materiële schade aan of verlies van het gebouw door de volgende gebeurtenis(sen) 1. brand; 2. schroeien, zengen en smelten, als gevolg van hitte-uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee; 3. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan; 4. ontploffing; 5. lucht- en ruimtevaartuigen of door luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht en ruimtevaartuigen of het doorbreken van de geluidsbarrière; 6. storm; 7. diefstal van tot het gebouw behorende materialen of voorwerpen;

8 8. inbraak of poging daartoe; 9. vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het in gebruik zijnde gebouw is binnengedrongen; 10. neerslag, onvoorzien de woning binnengedrongen; 11. sneeuwdruk of wateraccumulatie; 12. water of stoom als gevolg van breuk, vorst of ander plotseling optredend defect onvoorzien gestroomd uit: a. binnen en buiten het gebouw gelegen aan- en afvoerleidingen; b. op die aan- en afvoerleidingen aangesloten installaties en toestellen; c. een verwarmingsinstallatie; d. aquaria; e. met water gevulde zit-/slaapmeubelen. Wij vergoeden u tevens de kosten van: - het opsporen van breuk en defect; - het daarvoor noodzakelijk breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; - het herstel van de beschadigde leidingen, installaties en toestellen bij schade door vorst. 13. olie, onvoorzien gestroomd uit een verwarmingsinstallatie of de daarbij behorende leidingen en tanks; 14. rook en roet, plotseling uitgestoten door op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie; 15. aanrijding en aanvaring; 16. afvallende en uitvloeiende lading; 17. (om)vallen van bomen, steigers, kranen, heistellingen of hoogwerkers, alsmede delen daarvan; 18. (om)vallen van antennes, zonweringen, lichtreclames, uithangborden e.d. met uitzondering van schade aan de voorwerpen zelf en van schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden daaraan; 19. plunderingen, rellen en relletjes; eveneens vergoeden wij schade veroorzaakt door ongeregeldheden bij werkstakingen; 20. meteorieten; 21. kappen en snoeien van bomen; 22. paarden en vee; 23. bijtende stoffen voor zover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie, vernieuwing of productiefouten. Art. 3 Extra dekking Boven de verzekerde som vergoeden wij u indien er sprake is van een verzekerde gebeurtenis : 1. bereddingskosten tot maximaal 50% boven de verzekerde som; 2. schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting behorende bij het gebouw tot maximaal ,- tegen alle in artikel 2 vermelde gebeurtenissen met uitzondering van schade veroorzaakt door: diefstal, inbraak, vandalisme, schade door water en neerslag, plunderingen, rellen en relletjes en storm. Schade door voorwerpen die door storm in de tuin neerkomen is wel verzekerd; 3. opruimingskosten tot ten hoogste 10% van de verzekerde som vermeerderd met het bedrag op de polis indien u extra opruimingskosten heeft meeverzekerd. 4. schade door huurderving echter uitsluitend indien die is geleden door natuurlijke personen die hun appartement tijdelijk voor een periode van hoogstens 52 weken hebben verhuurd, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van het gebouw door een gedekte gebeurtenis. Als de verzekerde een natuurlijk persoon is en zelf de gebruiker van het appartement is, wordt over een periode van hoogstens 52 weken vergoed op basis van de huurwaarde. Indien u niet tot herbouw of herstel overgaat, vindt vergoeding plaats over ten hoogste 13 weken. De vergoeding bedraagt ten hoogste 10% van de waarde van het desbetreffende appartement. 5. schade aan zaken van derden die deel uitmaken van het gebouw tengevolge van een gedekte gebeurtenis, mits voor uw rekening aangebracht en mits niet door een andere verzekering gedekt. Vergoed wordt tot maximaal ,-; 6. extra kosten door verplichtingen overheid Extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe u door de overheid verplicht wordt na een gedekte gebeurtenis. Vergoed wordt tot maximaal ,-. 7. Kosten van schaderegeling De kosten van de schaderegeling komen voor onze rekening ook bij onderverzekering. Het salaris en de kosten van de door u benoemde expert en de door deze expert geraadpleegde deskundigen, vergoeden wij slechts tot maximaal het salaris en de kosten die de door ons benoemde expert en diens deskundigen in rekening brengen. Art. 4 Beperkte dekking Verbouw- of aanbouwwerkzaamheden Tijdens een externe verbouwing van het gebouw verlenen wij uitsluitend vergoeding voor de volgende gebeurtenissen: brand, blikseminslag, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen. Als u aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of verband houdt met de externe verbouwing vergoeden wij ook schade als gevolg van andere verzekerde gebeurtenissen. Art. 5 Overige uitsluitingen In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden is tevens van de verzekering uitgesloten: 1. schade als gevolg van aardbeving en vulkanische uitbarsting; 2. schade als gevolg van overstroming. Deze uitsluiting geldt echter niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming; 3. kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond)water en/of isolatie van een verontreiniging; 4. schade die voorvloeit uit of wordt verergerd door een slechte onderhoudstoestand van het gebouw; 5. schade wanneer zich in de gebouwen, de bijgebouwen en op het terrein/de terreinen waarop deze (bij)gebouwen zijn gevestigd illegale activiteiten voordoen, zoals hennepteelt, overige illegale teelten, omkatten van auto s etc. Wij doen op deze uitsluiting geen beroep indien verzekerde aantoont dat de schade niet is ontstaan of vergroot door de illegale activiteiten dan wel bij verhuur aantoont dat hij niet van deze situatie op de hoogte was en dit redelijkerwijs ook niet kon zijn; 6. waterschade door: a neerslag het gebouw binnengedrongen via openstaande ramen, deuren, luiken of andere openingen; b riool- of grondwater, tenzij binnengedrongen via aan- en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; c waterschade door vochtdoorlating ( doorslaan ) van muren en vloeren. Daarnaast zijn in geval van waterschade de reparatiekosten aan daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren niet verzekerd. 7. schade door of verergert door constructiefouten indien er sprake is van schade door water, wateraccumulatie, sneeuwdruk en storm. 8. Stormschade aan antennes, zonwering, lichtreclames, uithangborden e.d. is niet verzekerd tenzij dit uitdrukkelijk op de polis is vermeld Art. 6 Schaderegeling 1. Benoeming expert Als er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt benoemen

9 wij een expert om de schade vast te stellen. Het expertiserapport van de expert dient aan te geven: - de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór de gebeurtenis; - de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk na de gebeurtenis; - het verschil tussen beide onder 1 en 2 genoemde waarden; - de herstelkosten indien herstel mogelijk is. 2. Verschil van mening over schadeomvang U heeft het recht bij verschil van mening over de schadeomvang zelf een expert aan te wijzen. Voor het begin van zijn werkzaamheden benoemen onze en uw expert een derde expert als arbiter. Als de eerste twee experts niet tot overstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schadeomvang vast. Deze derde expert blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling van de hoogte van het schadebedrag is bindend, zowel voor u als voor ons. 3. Verschil van mening over benoeming derde expert Als de eerste twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, benoemt de kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is voorgevallen, de derde expert. 4. Medewerking schaderegeling Aan onze medewerking aan de schaderegeling kunt u geen recht op schadevergoeding ontlenen. Art. 7 Vaststellen van de schade 1. Waardebepaling en waardegrondslag Bij de bepaling van de waarde onmiddellijk voor en na de gebeurtenis wordt uitgegaan van de waardegrondslag zoals hieronder wordt genoemd: a. taxatiewaarde - In geval van een geldige voortaxatie: het bedrag van de voortaxatie. - Indien er geen sprake is van een geldige voortaxatie: b. de herbouwwaarde indien: - verzekerde ons binnen twaalf maanden na de schadedatum meedeelt dat tot herstel respectievelijk herbouw, al dan niet op dezelfde plaats, wordt overgegaan. Met het herstel moet dan binnen 24 maanden na de schadedatum zijn begonnen; - deze lager is dan de verkoopwaarde; - op het gebouw een herbouwplicht rust. c. de verkoopwaarde -met als maximum de herbouwwaarde indien: - verzekerde niet binnen twaalf maanden na de schadedatum heeft medegedeeld dat tot herstel respectievelijk herbouw wordt overgegaan dan wel indien niet binnen 24 maanden na de schadedatum met het herstel of de herbouw is begonnen; - het gebouw door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; - het gebouw voor langer dan negen maanden leeg stond of buiten gebruik was; - het gebouw geheel of gedeeltelijk langer dan drie maanden Is gekraakt is; - het gebouw ter verkoop stond aangeboden. d. de sloopwaarde indien: - verzekerde voor de schade reeds het voornemen had het gebouw af te breken; - het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening. 2. Herziening expertise Herziening van de expertise vindt plaats, indien er rekenfouten zijn gemaakt of onjuiste gegevens zijn verstrekt. Art. 8 Wat wordt vergoed? 1. Schadebedrag U krijgt van ons minus eventueel geldende eigen risicobedragen: a. naar keuze van ons: - het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of - de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die voor herstel vatbaar zijn, eventueel verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering, een en ander naar oordeel van de expert; b. het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som overeenkomstig artikel 3 van de bijzondere voorwaarden. 2. Onderverzekering Schadevergoeding is slechts naar evenredigheid verschuldigd indien de verzekerde som lager is dan de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis. Vergoedingen uit hoofde van artikel 3 van de bijzondere voorwaarden worden echter volledig verleend tot de daarvoor verzekerde som. 3. Maximale schadevergoeding Onze verplichting tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste de verzekerde som vermeerderd met het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som overeenkomstig artikel 3 van de bijzondere voorwaarden. Art. 9 Vaststellen van de verzekerde som De verzekerde som wordt vastgesteld op basis van de door u aangeleverde gegevens. Voor een gebouw geldt als te verzekeren som de herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen. Art. 10 Indexering 1. Verzekerde som Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde som is geïndexeerd, wordt de verzekerde som en als gevolg daarvan de premie jaarlijks per premievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten in overeenstemming met het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten. 2. Schade Indien bij schade blijkt dat de bouwkosten sinds de laatste indexering gestegen zijn, wordt voor het regelen van de schade de verzekerde som verhoogd met het percentage van deze stijging, tot een maximum van 25% van de laatst vastgestelde verzekerde som. Art. 11 Onderverzekering Een verhoging op grond van de in artikel 10 genoemde indexering lid A mag echter niet dienen ter compensatie van een onderverzekering als gevolg van: - een door u te laag opgegeven verzekerde som bij het begin van de verzekering; - een door u te laag opgegeven verzekerde som bij een latere aanpassing van die verzekerde som anders dan door indexering; - aangebrachte verbeteringen aan of uitbreiding van het gebouw zonder dat de verzekerde som daarvoor is verhoogd. Art. 12 Voortaxatie 1. Indien op het polisblad ten aanzien van zaken wordt vermeld dat zij zijn verzekerd op basis van voortaxatie dan is deze taxatie tot stand gekomen krachtens een beslissing van u en ons overeenkomstig het advies van een deskundige. Deze voortaxatie is gedurende drie jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het advies. Het taxatierapport wordt, na fiattering door ons, geacht deel uit te maken van de overeenkomst. 2. Indien op de verzekering van aldus getaxeerde gebouwen de indexclausule van toepassing is dan is de voortaxatie gedurende zes jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het advies. Verhoging of verlaging van de verzekerde som als gevolg van indexering wordt geacht eveneens voorafgaand te zijn getaxeerd.

10 3. Indien na verloop van de genoemde termijnen geen nieuw rapport is uitgebracht dan blijft de voortaxatie gedurende een periode van twaalf maanden als zodanig geldig. Daarna wordt de verzekerde som beschouwd als een opgave van verzekerde zelf. 4. Indien uit polisblad blijkt dat de verzekerde som na inspectie in gezamenlijk overleg is vastgesteld, garanderen wij bij een gebeurtenis die zich binnen zes jaar na de inspectiedatum voordoet geen beroep te doen op onderverzekering. 5. Zodra de volgende gevallen zich voordoen verliest de voortaxatie haar geldigheid en/of vervalt de garantie tegen onderverzekering: - bij overdracht van eigendom (zowel juridisch als economisch) van de geïnspecteerde zaken; - bij totaal verlies na een schadegebeurtenis; - wanneer het getaxeerde voor langer dan negen maanden geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is (zal zijn); - wanneer het gebouw voor langer dan drie maanden geheel of gedeeltelijk leeg staat (zal leegstaan); - indien het gebouw voor langer dan drie maanden door krakers wordt gebruikt; - indien wordt besloten niet tot herbouw/herstel over te gaan; - indien het gebouw voor andere doeleinden dan de in het polisblad vermelde bestemming wordt gebruikt; - bij aan- of verbouw. Wij behouden ons evenwel het recht voor om bij schade of op een ander te bepalen moment de waarde van de gebouwen opnieuw vast te stellen. Wanneer de aanpassing van de verzekerde som leidt tot een premieverhoging heeft u niet het recht deze verzekering op grond hiervan op te zeggen. Art.13 Bijzondere regelingen 1. Verzuim Elke verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens door ons. Wij zullen nooit eerder in verzuim zijn dan vanaf vier weken na deze ontvangst. 2. Afstand verzekerde zaken U kunt, in geval van schade, geen afstand van verzekerde zaken doen ten behoeve van ons. 3. Nalatigheid of verzuim van verzekerde Indien er sprake is van een daad of verzuim van een eigenaar waardoor krachtens de wet of de voorwaarden recht op vergoeding vervalt of gedeeltelijk vervalt, vergoeden wij de volledige schade minus de het aandeel in de schadevergoeding in verhouding tot het belang van deze eigenaar in de vereniging. 4. Betaling Vereniging van Eigenaren Indien de vergoeding meer bedraagt dan ,00 vergoeden wij op een wijze die door de vereniging in een vergadering van eigenaars wordt bepaald. Hiervoor dient u een gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering te overleggen. 5. Kwijting Na een vergoeding in overeenstemming met de voorwaarden van deze verzekering zijn wij ten opzichte van alle belanghebbenden volledig gekweten. Art. 14 Andere verzekeringen 1. Speciale verzekering Indien een door deze verzekering gedekt belang tevens verzekerd is op een speciaal daarvoor bestemde verzekering, geldt de speciale verzekering, ongeacht of deze al dan niet van oudere datum is. 2. Elders lopende verzekeringen Voor het overige vergoeden wij u de schade krachtens deze verzekering, ook al kunnen wij ons beroepen op wettelijke bepalingen, die strekken tot vermindering van uitkeringen wegens elders lopende verzekeringen. Indien wij hierom verzoeken bent u dan wel verplicht die andere verzekeringen te noemen en uw rechten jegens de andere verzekeraars, tot ten hoogste de bedoelde vermindering, aan ons over te dragen. Art. 15 Risicoverandering 1. U bent verplicht om ons of de verzekeringsadviseur in kennis te stellen van elke verandering die het risico verzwaart. De verzwaring van risico dient u zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen dertig dagen, tenzij u van deze verandering niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. Wij verstaan onder verzwaring van risico ten aanzien van het gebouw in elk geval: a. verandering van bestemming, bouwaard (waaronder dakbedekking) of gebruik; b. het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan, gedurende een aangesloten periode, die (naar verwachting) langer dan zestig dagen zal duren; c. het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan; d. het geheel of gedeeltelijk leegstaan van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan. Bij verzwaring van het risico hebben wij het recht de premie en/of de voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. Indien wij van dit recht gebruikmaken zullen wij daarbij een termijn van dertig dagen in acht nemen, alvorens de herziening of de beëindiging van kracht wordt. 2. Als u ons of de verzekeringsadviseur niet in kennis stelt van een risicoverandering, schorten wij de dekking na kennisneming alsnog op met terugwerkende kracht na dertig dagen te rekenen vanaf de datum van het ingaan van de verandering, onverminderd uw verplichting tot betaling van premie. Art. 16 Risicobeoordeling U bent verplicht ons, of door ons aangewezen personen, toegang te verlenen tot het verzekerde gebouw ter controle van de aard, de inhoud of de toestand van het gebouw en het niveau van de getroffen preventiemaatregelen. Art. 17 Eigendomsovergang 1. Doorlopen van de verzekering Bij eigendomsovergang van het verzekerde belang geldt, dat de verzekering gedurende dertig dagen van kracht blijft ten bate van de nieuwe eigenaar. Deze dertig dagen worden geteld vanaf de dag waarop het eigendom is overgegaan. De verzekering zal ook na deze dertig dagen doorlopen onder voorwaarde dat de nieuwe eigenaar binnen deze termijn ons of de verzekeringsadviseur hiervan schriftelijk mededeling heeft gedaan. Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang bevestigen wij de nieuwe eigenaar zo spoedig mogelijk of wij hem als verzekeringnemer accepteren of wij de verzekering beëindigen. In dat geval nemen wij een opzegtermijn van ten minste dertig dagen in acht. 2. Elders verzekerd De verzekering eindigt echter onmiddellijk, indien de nieuwe eigenaar het belang elders heeft verzekerd. Art. 18 Glasdekking Glas in de appartementen en de bedrijfseenheden is uitsluitend verzekerd indien dit nadrukkelijk op de polis is vermeld. 1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden u bij breuk van het glas de kostprijs van het glas en de plaatsingskosten. Daarnaast vergoeden

Algemene polisvoorwaarden VKG Zakenpakket Model MKB(01.10.2009) Algemene bepalingen:

Algemene polisvoorwaarden VKG Zakenpakket Model MKB(01.10.2009) Algemene bepalingen: Algemene polisvoorwaarden VKG Zakenpakket Model MKB(01.10.2009) De algemene bepalingen van het VKG Zakenpakket zijn voor iedere onder het pakket gesloten rubriek van toepassing en geven samen met de voorwaarden

Nadere informatie

Polisvoorwaarden nr. 1506

Polisvoorwaarden nr. 1506 AEGON Zakenpakket Polisvoorwaarden nr. 1506 Inhoudsopgave De voorwaarden van het AEGON Zakenpakket zijn als volgt gerangschikt: Pagina: Algemene voorwaarden AEGON Zakenpakket 5-11 Bijzondere voorwaarden:

Nadere informatie

Polisvoorwaarden nr. 1506

Polisvoorwaarden nr. 1506 AEGON Zakenpakket Polisvoorwaarden nr. 1506 Inhoudsopgave De voorwaarden van het AEGON Zakenpakket zijn als volgt gerangschikt: Pagina: Algemene Voorwaarden AEGON Zakenpakket 5-11 Bijzondere Voorwaarden:

Nadere informatie

Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering

Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering Inhoud Bijzondere voorwaarden Woonhuis (216) Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2 Omvang van de dekking... 1 Artikel 3 Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01

Voorwaarden. Inboedel FGD 2013-01 Voorwaarden Inboedel FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 4 Artikel 3 Nadere regelingen 4 Artikel 4 Uitbreiding van de verzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Opstal rietgedekt woonhuis

Voorwaarden Opstal rietgedekt woonhuis Algemene voorwaarden Opstalverzekering rietgedekt woonhuis Model R1023 06-2009 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer

Nadere informatie

polismantel 1514 UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING

polismantel 1514 UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING polismantel 1514 UITGEBREIDE OPSTALVERZEKERING ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden, die deel uitmaken van de polis, wordt verstaan onder Verzekeringnemer degene, met wie de

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket

Voorwaarden Woonpakket Voorwaarden Woonpakket Polismantel WP 0601 / januari 2006 1 Inhoudsopgave Woonpakket (WP 0601) Bladzijde Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 8 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking

Nadere informatie

Woonpakket. Polismantel WP 0804/januari 2011. Voorwaarden 03 07 11-04 WV

Woonpakket. Polismantel WP 0804/januari 2011. Voorwaarden 03 07 11-04 WV Woonpakket Voorwaarden Polismantel WP 0804/januari 2011 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 7 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking 11 Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. Polismantel WH 0904/JULI 2010. Voorwaarden 04 212 10-07

Woonhuisverzekering. Polismantel WH 0904/JULI 2010. Voorwaarden 04 212 10-07 Woonhuisverzekering Voorwaarden Polismantel WH 0904/JULI 2010 04 212 10-07 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 7 04 212 10-07 2 WOONPAKKET Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket

Voorwaarden Woonpakket Voorwaarden Woonpakket Polismantel WP 0804 / juli 2008 1 Inhoudsopgave Woonpakket (WP 0804) Bladzijde Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 9 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 26 06-08 Polismantel BB 2006/augustus 2006 1 2 Brand Bedrijven Artikel Algemene bepalingen 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de dekkingen 4

Nadere informatie

Woonpakket. Polismantel WP 0804/januari 2011. Voorwaarden 03 07 11-04

Woonpakket. Polismantel WP 0804/januari 2011. Voorwaarden 03 07 11-04 Woonpakket Voorwaarden Polismantel WP 0804/januari 2011 1 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 3 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 7 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking 11 Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket

Voorwaarden Woonpakket Voorwaarden Woonpakket Polismantel WP 0804 / april 2008 1 Inhoudsopgave Woonpakket (WP 0804) Bladzijde Algemene voorwaarden 4 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 9 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking

Nadere informatie

Voorwaarden Woonpakket. p.tekst.qxd 18-05-2006 11:32 Pagina 1. kröller. realisten in verzekeren. groeien oogsten genieten

Voorwaarden Woonpakket. p.tekst.qxd 18-05-2006 11:32 Pagina 1. kröller. realisten in verzekeren. groeien oogsten genieten p.tekst.qxd 18-05-2006 11:32 Pagina 1 Voorwaarden Woonpakket kröller realisten in verzekeren groeien oogsten genieten Voorwaarden Woonpakket WPK 09 03 07 08-07 Polismantel WP 0804 / juli 2008 1 03 07 08-07

Nadere informatie

Algemene voorwaarden... 2. Bijzondere voorwaarden: Opstaldekking... 12

Algemene voorwaarden... 2. Bijzondere voorwaarden: Opstaldekking... 12 Voorwaarden Schouten Zekerheid PAKKETPOLIS Inhoudsopgave Algemene voorwaarden... 2 Bijzondere voorwaarden: Opstaldekking... 12 Bijzondere voorwaarden: Inboedeldekking... 24 Bijzondere voorwaarden: Kostbaarhedendekking...

Nadere informatie

Voorwaarden Woonhuisverzekering

Voorwaarden Woonhuisverzekering Algemene voorwaarden (excl. glas) Model WHS071 ALG ARTIKEL 1 Definities In de zin van de verzekering wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringnemer: degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig

Nadere informatie

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING

POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING POLISVOORWAARDEN INBOEDELVERZEKERING Ri INB 0106 Algemene Begripsomschrijvingen Aanvangspremie Behalve de premie die verschuldigd is bij het aangaan van de nieuwe verzekering wordt onder aanvangspremie

Nadere informatie

Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01

Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01 Polisvoorwaarden particuliere brandverzekeringen 03.03.01 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: OVZ verzekeringen, gevestigd te Goes, (Postbus 45, 4460 AA), is onderdeel

Nadere informatie

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2

ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE 2 ARTIKEL 2 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL LE 03.2.17 D ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen

Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. 1. Begripsomschrijvingen Voorwaarden Totaal Inboedelverzekering nr. 1346 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Inboedel: alle roerende zaken behorende tot de particuliere huishouding van de verzekeringnemer en van elke persoon met wie

Nadere informatie

Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276)

Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Voorwaarden Inboedel Garant Plus-verzekering (276) Inhoud Bijzondere voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 1 Artikel 2 Omvang van de dekking... 1 Artikel 3 Gedekte gevaren/gebeurtenissen in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05

Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 Algemene Voorwaarden 310.24 Woonhuisverzekering All Risks 2005 10-05 TOELICHTING In deze toelichting vindt u informatie over uw verzekering: over de aandachtspunten, de begripsomschrijvingen en uiteraard

Nadere informatie

neckermann.com verzekeringen

neckermann.com verzekeringen neckermann.com verzekeringen Voorwaarden Woonpakket Polismantel WP 08/04 Januari 2011 Inhoud Bladzijde Algemene voorwaarden 1 Bijzondere voorwaarden opstaldekking 4 Bijzondere voorwaarden inboedeldekking

Nadere informatie

Woonpakket. Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave

Woonpakket. Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Woonpakket Algemene voorwaarden Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Algemene voorwaarden 3 opstaldekking 7 inboedeldekking 11 kostbaarhedendekking 15 aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 17 verhaalsservice

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Woonhuis Extra Uitgebreide verzekering zonder waardegarantie MODEL LE 03.2.17 C Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam ONDERDEEL Agrarische Verzekeringen INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Totaalplan

Algemene Voorwaarden MKB Totaalplan Voorwaarden 2009-5 Algemene voorwaarden De Algemene voorwaarden vormen één geheel met de bij de betreffende verzekering behorende Bijzondere voorwaarden. Inhoud Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Voorwaarden Brand Bedrijven

Voorwaarden Brand Bedrijven Voorwaarden Brand Bedrijven 15 21 08-04 Polismantel BB-MKB 2008/april 2008 1 2 Algemene voorwaarden Artikel Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen 2 Dekking 3 Beperking terrorismerisico 4 Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedel rietgedekt woonhuis. Algemene voorwaarden Inboedelverzekering rietgedekt woonhuis. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden. Inboedel rietgedekt woonhuis. Algemene voorwaarden Inboedelverzekering rietgedekt woonhuis. Omschrijving van de dekking Algemene voorwaarden Inboedelverzekering rietgedekt woonhuis Model R1015 06-2009 1. Grondslag van de verzekering Deze verzekering is aangegaan op basis van de juistheid en volledigheid van de door de verzekeringnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg)

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen

Nadere informatie