Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren SPvVVE 07/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren SPvVVE 07/09"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Vereniging van Eigenaren Voorwaarden Terrorismebeperking Bijzondere voorwaarden Extra Uitgebreide Verzekering Gebouwen voor Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Uitgebreide Verzekering Gebouwen voor Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering voor Bestuurders Vereniging van Eigenaren Bijzondere voorwaarden Milieuschadeverzekering voor Vereniging van Eigenaren Voorwaarden ProRechtCombinatie vereniging van Appartementeigenaren

2 ALGEMENE VOORWAARDEN VvE-ALG107 De algemene voorwaarden van de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren zijn behoudens de rechtsbijstandverzekering voor iedere onder de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren gesloten verzekering van toepassing en geven samen met de voorwaarden terrorismebeperking, de bijzondere voorwaarden van die verzekering en de eventuele clausules een compleet beeld van wat onze verzekerde en wij van elkaar mogen verwachten. Als de algemene voorwaarden, de voorwaarden terrorismebeperking, de bijzondere voorwaarden en de clausules onderling afwijken gaan de voorwaarden terrorismebeperking voor de clausules, de clausules voor de bijzondere voorwaarden en de bijzondere voorwaarden voor de algemene voorwaarden. Af en toe treft u tekst aan die in een kader is geplaatst. Dat zijn adviezen en tips van ons die geen deel uitmaken van de tussen u en ons gemaakte afspraken. Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Onzekere gebeurtenis Art. 3 Wat een verzekerde na een gebeurtenis moet doen? Art. 4 Verlies of verval van dekking Art. 5 Premiebetaling en terugbetaling van premie Art. 6 Wijziging van premie en voorwaarden Art. 7 Duur en einde van de verzekering Art. 8 Adres Art. 9 Persoonsgegevens Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen Art. 11 Wat is niet verzekerd? Art. 12 Terrorismebeperking Art. 1 Begripsomschrijvingen In de algemene- en de bijzondere voorwaarden en de van toepassing zijnde clausules wordt verstaan onder: 1. wij/ons Summa Assuradeuren BV die met betrekking tot uw verzekering optreedt als gevolmachtigde. 2. u/uw de verzekeringnemer, dat wil zeggen degene die met ons de verzekering heeft gesloten; 3. verzekerde dat is naast uzelf iedereen die rechten aan de verzekering kan ontlenen; wie tot de kring van verzekerden behoort wordt per verzekering bepaald en staat in de bijzondere voorwaarden vermeld bij de begripsomschrijvingen; 4. verzekeringsadviseur degene die bemiddelt tussen u en ons; 5. Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren het verzekeringspakket waartoe de op het polisblad vermelde verzekeringen behoren; 6. verzekering de overeenkomst tussen u en ons zoals omschreven in de polisbladen van de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren 7. premie a. aanvangspremie de premie die wij u voor de eerste maal in rekening brengen na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst of na een tussentijdse wijziging; b. vervolgpremie iedere door u verschuldigde premie niet zijnde de aanvangspremie. Onder vervolgpremie wordt mede verstaan de door u verschuldigde premie na stilzwijgende verlenging van de verzekering; 8. gebeurtenis een voorval - zoals bijvoorbeeld een schade, een ongeval, een geschil of aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten - dat voor een verzekerde een aanleiding kan vormen een beroep op de verzekering te doen; daarbij wordt een reeks met elkaar samenhangende voorvallen als één gebeurtenis beschouwd. Art. 2 Onzekere gebeurtenis Door middel van de verzekering komen u en wij overeen dat wij een schadevergoeding verlenen als een verzekerde schade lijdt als gevolg van een gebeurtenis waarvan het op het moment van het sluiten van de verzekering voor de verzekerde en voor ons onzeker was dat zij zich al heeft voorgedaan of dat zij zich naar de normale loop van de omstandigheden zou voordoen. Als het op het moment van het sluiten van de verzekering aan een verzekerde bekend was dat zich een gebeurtenis heeft voorgedaan leidt dit ertoe dat de verzekering ten aanzien van die gebeurtenis niet van kracht is. Art. 3 Wat een verzekerde na een gebeurtenis moet doen? A Schade voorkomen of verminderen Dreigt zich een gebeurtenis voor te doen of doet die zich daadwerkelijk voor dan moet een verzekerde alle mogelijke maatregelen nemen om de schade te voorkomen of te verminderen. B Informatie aan ons of de verzekeringsadviseur Als zich een gebeurtenis heeft voorgedaan waaruit voor ons verplichtingen uit een verzekering van de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren kunnen voortvloeien is een verzekerde verplicht ons of de verzekeringsadviseur daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Daarbij moet een verzekerde ons of de verzekeringsadviseur in het bezit stellen van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. Verder dient een verzekerde ons of de verzekeringsadviseur alle schriftelijke stukken en andere gegevens te verstrekken die op de gebeurtenis betrekking hebben. C Medewerking verlenen Wij regelen de afhandeling van de schade. Een verzekerde moet daaraan zijn volledige medewerking verlenen en mag niets doen dat onze belangen schaadt. D Aangifte bij politie Van voorvallen waarbij verzekerde het slachtoffer is van een misdrijf, zoals inbraak, diefstal, vandalisme, doorrijden na een aanrijding, mishandeling dient verzekerde aangifte te doen bij de politie. E Bijzondere bepalingen elders In de bijzondere voorwaarden en de eventueel op het polisblad vermelde clausules kunnen ten aanzien van een specifieke verzekering aanvullende verplichtingen zijn opgenomen die u en een verzekerde na een gebeurtenis hebben. Art. 4 Verlies of verval van dekking A Het niet nakomen van verplichtingen Een verzekerde verliest het recht op schadevergoeding als een in de algemene, de bijzondere voorwaarden of in de clausules vermelde verplichting door hem niet is nagekomen en wij daardoor zijn benadeeld. Als een verzekerde echter kan aantonen dat hem daarover geen enkel verwijt valt te maken verliest hij het recht op schadevergoeding niet. B Opzettelijk verstrekken van onjuiste gegevens Een verzekerde verliest het recht op schadevergoeding indien hij opzettelijk onjuiste gegevens verstrekt. Voorts hebben wij dan het recht om: 1. de onderzoekskosten en de eventueel reeds uitgekeerde bedragen terug te vorderen; 2. de poging tot misleiding te registreren in het tussen verzekeraars gangbare signaleringssysteem; 3. aangifte te doen bij de politie. C Melding na meer dan drie jaren Het recht op schadevergoeding verjaart als een verzekerde

3 een gebeurtenis niet binnen drie jaren na de dag waarop hij met de gebeurtenis bekend was bij ons of bij de verzekeringsadviseur heeft gemeld. D Verjaringstermijn na gehele of gedeeltelijke afwijzing Als wij naar aanleiding van een gebeurtenis de aanspraken van een verzekerde op schadevergoeding geheel of gedeeltelijk afwijzen dan moet een verzekerde, indien hij zich niet met ons standpunt kan verenigen, ons dagvaarden binnen zes maanden na de dag waarop hij van ons standpunt kennis heeft genomen. Doet een verzekerde dat niet dan verjaart zijn recht om in verband met de gebeurtenis een (verdere) schadevergoeding te ontvangen. Wij zullen ons niet op deze verjaringstermijn beroepen als wij een verzekerde in de mededeling over ons standpunt niet hebben gewezen op de verjaringstermijn en de gevolgen daarvan. Het is van belang art. 3 samen met art. 4 te lezen. Art. 5 Premiebetaling en terugbetaling van premie A Verplichting tot premiebetaling U bent verplicht ons de premie, waaronder tevens de kosten en (voor zover verschuldigd) de assurantiebelasting worden verstaan, bij vooruitbetaling te voldoen binnen dertig dagen nadat deze bedragen verschuldigd worden. B Gevolgen van wanbetaling 1. Indien u de aanvangspremie niet uiterlijk op de dertigste dag na ontvangst van het betalingsverzoek betaalt, schorten wij, zonder dat een nadere ingebrekestelling door ons is vereist, de dekking op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 2. Indien u een vervolgpremie weigert te betalen, schorten wij de dekking op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van gebeurtenissen die nadien hebben plaatsgevonden. 3. Indien u de vervolgpremie niet tijdig betaalt, schorten wij de dekking op en kunt u geen rechten aan de verzekering ontlenen ten aanzien van gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden vanaf de vijftiende dag nadat wij u na de vervaldag schriftelijk hebben aangemaand en betaling is uitgebleven. 4. Als de dekking is opgeschort blijft u verplicht om de premie te voldoen. C Wanbetaling bij termijnpremie Als u met ons bent overeengekomen de premie in termijnen te betalen en u voldoet een termijnbedrag niet binnen dertig dagen dan kunnen wij de premie over het hele verzekeringsjaar ineens opeisen. D Incassokosten Als wij maatregelen moeten treffen om onze vordering op u te incasseren komen zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten voor uw rekening. E Herstel van de dekking Als u onze vordering betaalt nadat de dekking van de verzekering is opgeschort wordt de dekking weer van kracht voor gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden na de dag waarop wij het totale gevorderde bedrag, inclusief incassokosten en de wettelijke rente, als die is gevorderd, hebben ontvangen. F Terugbetalen van premie Bij opzegging tegen een andere dag dan de jaarlijkse hoofdpremievervaldatum verminderen wij de lopende premie naar billijkheid. Als wij de verzekering echter beëindigen omdat een verzekerde ons opzettelijk heeft misleid of heeft geprobeerd dat te doen betalen wij u de premie niet terug. Art. 6 Wijziging van premie en voorwaarden A Ons recht op wijziging Wij hebben het recht de premie, de algemene voorwaarden, de voorwaarden terrorismebeperking en de bijzondere voorwaarden van bepaalde groepen verzekeringen te wijzigen, waarbij die wijziging geldt voor alle verzekeringen in die groepen. B Wijzigingsdatum Voor iedere verzekering die tot een dergelijke groep behoort gaat de wijziging in op een door ons vast te stellen datum. C Uw recht op weigering Wij stellen u van de wijziging en de wijzigingsdatum in kennis. De wijziging gaat op de genoemde datum in, tenzij u binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving aan ons hebt bericht dat u niet akkoord gaat met de voorgestelde wijziging. In dat geval beëindigen wij de verzekering met ingang van de dag die in de kennisgeving als wijzigingsdatum stond vermeld. D Uitzonderingen op dit recht In de volgende gevallen kunt u een wijziging niet weigeren: 1. als de wijziging voortvloeit uit wettelijke regelingen of bepalingen; 2. als de wijziging een verlaging van de premie, een verbetering van de dekking of beide inhoudt; 3. als de wijziging van de premie voortvloeit uit een wijziging van de pakketkorting. E Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren Deze verzekering maakt met andere verzekeringen deel uit van de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren. Wanneer van één of meer van de binnen de Summa Polis voor Vereniging van Eigenaren gesloten verzekeringen de premie en/of de voorwaarden wijzigt/wijzigen heeft u wel het recht de desbetreffende wijziging te weigeren maar niet het recht de verzekeringen op te zeggen die niet wijzigen. Art. 7 Duur en einde van de verzekering A Bedenkperiode U kunt de verzekering binnen veertien dagen na ontvangst van het eerste polisblad en de verzekeringsvoorwaarden, zonder boete en zonder opgaaf van redenen, schriftelijk beëindigen. Hierdoor is de verzekering vanaf het begin niet van kracht geweest. B Contractduur en verlenging De ingangsdatum en de contractduur van de verzekering staan op het polisblad vermeld. Aan het einde van de contractduur wordt de verzekering telkens stilzwijgend voor dezelfde periode verlengd. C Opzegging door u U kunt de verzekering opzeggen tegen het einde van de termijn die op het polisblad staat vermeld. Die opzegging is alleen geldig als zij schriftelijk door u plaatsvindt en u een opzegtermijn van minimaal één maand in acht neemt. Verder kunt u in de volgende gevallen de verzekering schriftelijk opzeggen: 1. binnen één maand nadat een gebeurtenis die voor ons tot een uitkeringsverplichting kan leiden door een verzekerde aan ons gemeld is of nadat wij een uitkering krachtens die verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzegbrief; 2. binnen twee maanden nadat wij tegenover u een beroep op het niet nakomen van de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering hebben gedaan. De verzekering eindigt op de datum die in de opzegbrief is vermeld of bij gebreke daarvan op de datum van de dagtekening van de opzegbrief.

4 D Opzegging door ons Wij kunnen de verzekering opzeggen tegen het eind van de termijn die op het polisblad staat vermeld. Die opzegging is alleen geldig indien zij schriftelijk plaatsvindt en wij een opzegtermijn van minimaal twee maanden in acht nemen. Verder kunnen wij in de volgende gevallen een verzekering schriftelijk opzeggen: 1. binnen één maand nadat wij kennis hebben genomen van een gebeurtenis die voor ons tot verplichtingen uit die verzekering kan leiden of nadat wij een uitkering krachtens die verzekering hebben gedaan dan wel hebben afgewezen. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum, zij het niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzegbrief, behoudens in het geval dat de opzegging verband houdt met de opzet van een verzekerde om ons te misleiden; 2. indien u de aanvangspremie verschuldigd op de eerste premievervaldag niet tijdig betaalt of weigert te betalen alsmede indien u de vervolgpremie niet betaalt of weigert te betalen, in het laatste geval echter uitsluitend indien wij u na het verstrijken van de premievervaldag vruchteloos tot betaling van de vervolgpremie hebben aangemaand. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum, zij het in geval van niet tijdige betaling niet eerder dan twee maanden na de datum van dagtekening van de opzegbrief; 3. binnen twee maanden na de ontdekking dat u de mededelingsplicht bij het aangaan van de verzekering niet bent nagekomen en u daarbij heeft gehandeld met het opzet ons te misleiden dan wel wij de verzekering bij kennis van de ware stand van zaken niet zouden hebben gesloten. De verzekering eindigt op de in de opzegbrief genoemde datum; 4. als een verzekerde in verband met een bij ons gemelde gebeurtenis ons opzettelijk heeft misleid of heeft geprobeerd dat te doen; in dat geval hebben wij niet alleen het recht binnen twee maanden na ontdekking van de misleiding of de poging daartoe deze verzekering te beëindigen maar ook alle andere verzekeringen die u bij ons heeft gesloten; als wij die andere verzekeringen niet beëindigen heeft u het recht deze verzekeringen zelf schriftelijk op te zeggen. Wij zullen een opzeggingstermijn van minimaal twee maanden in acht nemen en u dient hetzelfde te doen als u op grond van dit lid D 4 andere verzekeringen opzegt. E Beëindiging zonder opzegging Zonder dat een opzegging nodig is eindigt de verzekeringzodra de splitsing van rechtswege of door inschrijving van een notariële akte in de openbare registers wordt opgeheven. F Bijzondere bepalingen elders In de bijzondere voorwaarden en clausules kunnen ten aanzien van de desbetreffende verzekering aanvullende bepalingen over het einde van die verzekering zijn opgenomen. G Moment van beëindiging Als de verzekering met ingang van een bepaalde dag eindigt, vindt de beëindiging plaats om 0.00 uur van die dag. Art. 8 Adres Wij doen rechtsgeldig een kennisgeving aan u als wij die sturen aan het laatst door u bekend gemaakt adres. Het is dus van belang dat u adreswijzigingen tijdig aan ons doorgeeft, het liefst via uw verzekeringsadviseur zodat die ook van uw nieuwe adres op de hoogte is. Art. 9 Persoonsgegevens Bij de aanvraag van een verzekering of financiële dienst vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij binnen de Achmea Groep voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van een verzekeringsovereenkomst of financiële dienst, relatiebeheer en ten behoeve van fraudepreventie. Art. 10 Toepasselijk recht en geschillen A Toepasselijk recht Op deze verzekering is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. B Intern klachtenbureau Vanzelfsprekend doen wij onze uiterste best om onze verzekerden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat een verzekerde ergens ontevreden over is. Wij raden aan in zo n geval eerst contact op te nemen met uw adviseur of contactpersoon. Als een verzekerde toch een klacht wil indienen dan kan dit per via onze website (klacht doorgeven) of schriftelijk aan Avéro Achmea, t.a.v. Klachtenbureau, Postbus 909, 8901 BS Leeuwarden. C Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Als wij er naar de mening van verzekerde niet in slagen om het probleem tot tevredenheid op te lossen kan een verzekerde, indien deze een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zich wenden tot: Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-FKLACHT: , D Bevoegde rechter Als een verzekerde geen gebruik wil maken van de hiervoor genoemde mogelijkheden tot klachtenbehandeling of de uitkomst daarvan onbevredigend vindt kan hij het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter. Alleen de rechter te Leeuwarden is bevoegd over die geschillen te oordelen. Art. 11 Wat is niet verzekerd? A Opzet of roekeloosheid Wij verlenen geen uitkering voor gebeurtenissen die zijn ontstaan, toegenomen of verergerd door opzet of roekeloosheid van een verzekerde of van iemand anders die belang heeft bij de uitkering. B Molest Wij verlenen geen uitkering indien de gebeurtenis is ontstaan, bevorderd of verergerd hetzij direct of indirect door: 1. een gewapend conflict, hier wordt onder verstaan elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de een de ander, gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden. Onder gewapend conflict wordt mede verstaan het gewapende optreden van een Vredesmacht der Verenigde Naties; 2. burgeroorlog, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van een zelfde staat waarbij een belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is; 3. opstand, hier wordt onder verstaan een georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat gericht tegen het openbaar gezag; 4. binnenlandse onlusten, hier wordt onder verstaan min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich binnen een staat op verschillende plaatsen voordoen; 5. oproer, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag; 6. muiterij, hier wordt onder verstaan een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enige gewapende macht, gericht tegen het gezag waaronder zij gesteld zijn. C Atoomkernreacties Wij verlenen geen uitkering indien de gebeurtenis veroorzaakt

5 is door, opgetreden bij of voortgevloeid uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan. Deze uitsluiting geldt niet voor gebeurtenissen veroorzaakt door radioactieve nucliden, die zich in overeenstemming met hun bestemming buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een door enige te dezer zake bevoegde overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen. Onder kerninstallatie wordt verstaan een kerninstallatie in de zin van de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (Staatsblad ), evenals een kerninstallatie aan boord van een schip. Let op: in de bijzondere voorwaarden komen ook nog uitsluitingen voor. Art. 12 Terrorismebeperking Heeft zich een verzekerde gebeurtenis voorgedaan en heeft u volgens de geldende verzekeringsvoorwaarden dekking voor die gebeurtenis, dan geldt een beperking van de dekking als die gebeurtenis direct of indirect verband houdt met het terrorismerisico. Onze uitkeringsplicht voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering is in dat geval beperkt tot het bedrag dat wij voor uw aanspraak op schadevergoeding of uitkering van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) ontvangen. De dekking staat omschreven in de voorwaarden terrorismebeperking. De afwikkeling van een schademelding op grond van het terrorismerisico geschiedt in overeenstemming met het Protocol afwikkeling claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. De volledige tekst van het Protocol afwikkeling claims en de toelichting Protocol afwikkeling claims vindt u op de website of kunt u opvragen bij ons of bij uw verzekeringsadviseur. VOORWAARDEN TERRORISMEBEPERKING CZP-TB06 In aanvulling op de algemene-/bijzondere voorwaarden en clausules gelden voor alle verzekeringen de volgende bepalingen voor de terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) De voorwaarden Terrorismebeperking geeft de tekst weer van het Clausuleblad Terrorismedekking bij de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Hierdoor wijkt het taalgebruik af van de overige voorwaarden. Ter bevordering van de leesbaarheid is, in aanvulling op het hiervoor genoemde clausuleblad, in artikel 1 de begripsomschrijvingen van verzekeraar en verzekeringnemer opgenomen. Art. 1 Begripsomschrijvingen In deze aanvullende voorwaarden en de daarop berustende bepalingen wordt voor zover niet anders blijkt verstaan onder: 1.1 Verzekeraar Summa Assuradeuren BV die met betrekking tot uw verzekering optreedt als gevolmachtigde. 1.2 Verzekeringnemer U. 1.3 Terrorisme: Gewelddadige handelingen en/of gedragingen begaan buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - in de vorm van een aanslag of een reeks van in tijd en oogmerk met elkaar samenhangende aanslagen als gevolg waarvan letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, en/of schade aan zaken ontstaat dan wel anderszins economische belangen worden aangetast, waarbij aannemelijk is dat deze aanslag of reeks - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.4 Kwaadwillige besmetting: Het buiten het kader van een van de zes in artikel 64 lid 2 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 genoemde vormen van molest - (doen) verspreiden van ziektekiemen en/of stoffen die als gevolg van hun (in)directe fysische, biologische, radioactieve of chemische inwerking letsel en/of aantasting van de gezondheid, al dan niet de dood tengevolge hebbend, bij mensen of dieren kunnen veroorzaken en/of schade aan zaken kunnen toebrengen dan wel anderszins economische belangen kunnen aantasten, waarbij aannemelijk is dat het (doen) verspreiden - al dan niet in enig organisatorisch verband - is beraamd en/of uitgevoerd met het oogmerk om bepaalde politieke en/of religieuze en/of ideologische doelen te verwezenlijken. 1.5 Preventieve maatregelen: Van overheidswege en/of door verzekerden en/of derden getroffen maatregelen om het onmiddellijk dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden of - indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt - de gevolgen daarvan te beperken. 1.6 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT): Een door het Verbond van Verzekeraars in Nederland opgerichte herverzekeringsmaatschappij, waarbij uitkeringsverplichtingen uit hoofde van verzekeringsovereenkomsten, die voor in Nederland toegelaten verzekeraars direct of indirect kunnen voortvloeien uit de verwezenlijking van de in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 omschreven risico s, in herverzekering kunnen worden ondergebracht. 1.7 Verzekeringsovereenkomsten: a Overeenkomsten van schadeverzekering voor zover zij overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 lid 1 sub p van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 betrekking hebben op in Nederland gelegen risico s. b Overeenkomsten van levensverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. c Overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering voor zover gesloten met een verzekeringnemer met een gewone verblijfplaats in Nederland, of, indien verzekeringnemer een rechtspersoon is, met de in Nederland gevestigde vestiging van de rechtspersoon waarop de verzekering betrekking heeft. 1.8 In Nederland toegelaten verzekeraars: - schade-, levens- en zorgverzekeraars zoals bedoeld in artikel 12 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, en - natura-uitvaartverzekeraars zoals bedoeld in artikel 7 van de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, die bevoegd

6 zijn om in Nederland het verzekeringsbedrijf uit te oefenen. Art 2 Begrenzing van de dekking voor het terrorismerisico 2.1 Indien en voor zover, met inachtneming van de in artikel 1.3, 1.4 en 1.5 gegeven omschrijvingen, en binnen de grenzen van de geldende polisvoorwaarden, dekking bestaat voor gevolgen van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met: - terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen; - handelingen of gedragingen ter voorbereiding van terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen, hierna gezamenlijk aan te duiden als het terrorismerisico, geldt dat de uitkeringsplicht van de verzekeraar terzake van iedere bij haar ingediende aanspraak op schadevergoeding en/of uitkering, is beperkt tot het bedrag van de uitkering die de verzekeraar terzake van die aanspraak ontvangt onder de herverzekering voor het terrorismerisico bij de NHT, in het geval van een verzekering met vermogensopbouw vermeerderd met het bedrag van de uit hoofde van de betrokken verzekering reeds gerealiseerde vermogensopbouw. Bij levensverzekeringen wordt het bedrag van de gerealiseerde vermogensopbouw gesteld op de krachtens de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 aan te houden premiereserve ten aanzien van de betrokken verzekering. 2.2 De NHT biedt herverzekeringsdekking voor de hiervoor genoemde aanspraken tot maximaal 1 miljard euro per kalenderjaar. Vorengenoemd bedrag kan van jaar tot jaar worden aangepast en geldt voor alle bij de NHT aangesloten verzekeraars tezamen. Van een eventuele aanpassing zal mededeling worden gedaan in drie landelijk verschijnende dagbladen. 2.3 In afwijking van het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde, geldt voor verzekeringen die betrekking hebben op: - schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan; - gevolgschade van schade aan onroerende zaken en/of de inhoud daarvan, dat per verzekeringnemer per verzekerde locatie per jaar maximaal 75 miljoen euro onder deze overeenkomst zal worden uitgekeerd, voor alle deelnemende verzekeraars zoals bedoeld in artikel 1 tezamen, ongeacht het aantal afgegeven polissen. Voor de toepassing van dit artikellid wordt onder verzekerde locatie verstaan: alle op het risicoadres aanwezige door verzekeringnemer verzekerde objecten, alsmede alle buiten het risicoadres gelegen door verzekeringnemer verzekerde objecten waarvan het gebruik en/of de bestemming in relatie staat tot de bedrijfsactiviteiten op het risicoadres. Als zodanig zullen in ieder geval worden aangemerkt alle door verzekeringnemer verzekerde objecten die op minder dan 50 meter afstand van elkaar gelegen zijn en waarvan er tenminste een op het risicoadres is gelegen. Voor de toepassing van dit artikellid geldt voor rechtspersonen en vennootschappen die zijn verbonden in een groep, zoals bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek, dat alle groepsmaatschappijen tezamen worden aangemerkt als een verzekeringnemer, ongeacht door welke tot de groep behorende groepsmaatschappij(en) de polis(sen) is (zijn) afgesloten. Art. 3 Uitkeringsprotocol NHT 3.1 Op de herverzekering van de verzekeraar bij de NHT is van toepassing het Protocol afwikkeling claims (hierna te noemen het Protocol). Op grond van de in dit protocol vastgestelde bepalingen is de NHT onder meer gerechtigd de uitkering van de schadevergoeding of het verzekerde bedrag uit te stellen tot het moment waarop zij kan bepalen of en in hoeverre zij over voldoende financiële middelen beschikt om alle vorderingen waarvoor zij als herverzekeraar dekking biedt, voor het geheel te voldoen. Voor zover de NHT niet over voldoende financiële middelen blijkt te beschikken, is zij gerechtigd overeenkomstig bedoelde bepalingen een gedeeltelijke uitkering aan de verzekeraar te doen. 3.2 De NHT is, met in achtneming van het gestelde in bepaling 7 van het Protocol afwikkeling claims, bevoegd om te beslissen of een gebeurtenis in verband waarmee aanspraak op uitkering wordt gedaan, als een gevolg van de verwezenlijking van het terrorismerisico moet worden aangemerkt. Een daartoe strekkend en overeenkomstig voornoemde bepaling genomen besluit van de NHT, is bindend jegens verzekeraar, verzekeringnemer, verzekerden en tot uitkering gerechtigden. 3.3 Eerst nadat de NHT aan de verzekeraar heeft medegedeeld welk bedrag, al dan niet bij wijze van voorschot, terzake van een vordering tot uitkering aan haar zal worden uitgekeerd, kan de verzekerde of de tot uitkering gerechtigde op de in artikel 3.1 bedoelde uitkering terzake tegenover de verzekeraar aanspraak maken. 3.4 De herverzekeringsdekking bij de NHT is ingevolge bepaling 17 van het Protocol slechts van kracht voor aanspraken op schadevergoeding en/of uitkering die worden gemeld binnen twee jaar nadat de NHT van een bepaalde gebeurtenis of omstandigheid heeft vastgesteld dat deze als een verwezenlijking van het terrorismerisico in de zin van deze voorwaarden wordt beschouwd. BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA UITGEBREIDE VERZEKERING GEBOUWEN VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN VvE-B207 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Extra dekking Art. 4 Beperkte dekking Art. 5 Overige uitsluitingen Art. 6 Schaderegeling Art. 7 Vaststellen van de schade Art. 8 Wat wordt vergoed? Art. 9 Vaststellen van de verzekerde som Art. 10 Indexering Art. 11 Onderverzekering Art. 12 Voortaxatie Art. 13 Bijzondere regelingen Art. 14 Andere verzekeringen Art. 15 Risicoverandering Art. 16 Risicobeoordeling Art. 17 Eigendomsovergang Art. 18 Glasdekking Art. 1 Begripsomschrijving Aardbeving Een aardbeving of vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect schade wordt veroorzaakt aan de verzekerde zaken. Bij schade die is ontstaan gedurende de tijd waarin, dan wel binnen 24 uur nadat, zich op of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van de aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan deze verschijnselen kan worden toegeschreven. Bereddingskosten De door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken bij het nemen van de hier bedoelde

7 maatregelen worden ingezet. Blikseminslag Directe inslag door atmosferische ontlading met zichtbare sporen op verzekerde zaken die zich bevinden op het risicoadres zoals omschreven op het polisblad Brand Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen kracht voort te planten. Derhalve is o.a. geen brand: - schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels; Eigenaarsbelang Zaken die tot het gebouw worden gerekend maar niet standaard met het gebouw zijn opgeleverd. Het gaat hierbij om aangebrachte veranderingen en verbeteringen aan/in het gebouw zoals vloeren, wandafwerking, schuurtjes, schuttingen en overige terreinafscheidingen, keukens en sanitair. Gebouw De op het polisblad omschreven onroerende zaken met al wat volgens gebruikelijke opvattingen daarvan deel uitmaakt, inclusief de bijgebouwen en de funderingen. Eigenaarsbelang rekenen wij hier niet toe mits nadrukkelijk is vermeld op de polis. Glas Glas in ramen en deuren, overkappingen, balkonafscheidingen en windschermen evenals kunststof dakramen en dakkoepels. Het glas moet geplaatst zijn in het op de polis omschreven gebouw en dienen tot lichtdoorlating. Herbouwwaarde De kosten van herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Herstelkosten Kosten die gemaakt worden om het verzekerde gebouw, bij gedeeltelijke vernietiging of beschadiging, weer te brengen in de staat waarin het verkeerde voor de gebeurtenis. Het begrip omvat niet slechts de kosten van reparatie of vernieuwing van de beschadigde delen, doch tevens die van demontage of sloop van het beschadigde, voorzover nodig om tot herstel te kunnen overgaan. Huurderving Het gemis aan inkomsten uit verhuur van (een gedeelte van) het verzekerde gebouw, indien door een gedekte gebeurtenis het gebouw onbruikbaar is geworden, ook als u het gebouw zelf gebruikt. Indexering Automatische en ononderbroken aanpassing van de verzekerde som aan de overeengekomen index. Inductie/overspanning Atmosferische ontlading zonder zichtbare sporen van een directe inslag aan de het verzekerde gebouw. Lucht- en ruimtevaartuigen Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp. Milieuschade De uitstoot, lozing, doorsijpeling of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die - een prikkelende werking heeft - en/of een besmetting of bederf veroorzaakt - en/of een verontreinigende werking heeft in of op - de bodem - de lucht - het oppervlaktewater - een al dan niet ondergronds(e) water(gang) Neerslag Regen, sneeuw, smeltwater en hagel Ontploffing Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen De volledige tekst van de omschrijving ontploffing en de daarbij behorende toelichting is door het Verbond van Verzekeraars d.d. 5 april 1982 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. Opruimingskosten De kosten van afbraak, demonteren, wegruimen, storten en afvoeren van de beschadigde verzekerde zaken, voor zover deze kosten niet al in de schadevaststelling zijn begrepen. De kosten moeten bovendien het noodzakelijk gevolg zijn van een door de verzekering gedekte gebeurtenis. Overstroming Schade door overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Sloopwaarde Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen. Storm Wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7). Verkoopwaarde De waarde van het gebouw bij verkoop in het normale verkeer en bij dezelfde bestemming onder aftrek van de waarde van de grond. Verzekerde Verzekerde: De op de polis vermelde vereniging van eigenaren, de eigenaren van het gebouw en degene die op grond van deze verzekering recht heeft op vergoeding. Verzekerde som Het in de polis tot dekking van het verzekerd belang genoemde bedrag. Vulkanische uitbarsting Een vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect schade aan het verzekerde gebouw wordt veroorzaakt. Bij schades die ontstaan gedurende de tijd waarin, hetzij binnen 24 uur nadat, zich in of nabij het verzekerde gebouw de gevolgen van de vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan dat verschijnsel is toe te schrijven. Wateraccumulatie De druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op daken en tegen muren. Art. 2 Wat is verzekerd? Wij vergoeden u tot ten hoogste de verzekerde som, ook Indien de gebeurtenis veroorzaakt is door aard of gebrek van het gebouw, materiële schade aan of verlies van het gebouw door de volgende gebeurtenis(sen) 1. brand; 2. schroeien, zengen en smelten, als gevolg van hitte-uitstraling van een ander brandend, gloeiend of heet voorwerp of de aanraking daarmee; 3. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan; 4. ontploffing; 5. lucht- en ruimtevaartuigen of door luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht en ruimtevaartuigen of het doorbreken van de geluidsbarrière; 6. storm; 7. diefstal van tot het gebouw behorende materialen of voorwerpen;

8 8. inbraak of poging daartoe; 9. vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het in gebruik zijnde gebouw is binnengedrongen; 10. neerslag, onvoorzien de woning binnengedrongen; 11. sneeuwdruk of wateraccumulatie; 12. water of stoom als gevolg van breuk, vorst of ander plotseling optredend defect onvoorzien gestroomd uit: a. binnen en buiten het gebouw gelegen aan- en afvoerleidingen; b. op die aan- en afvoerleidingen aangesloten installaties en toestellen; c. een verwarmingsinstallatie; d. aquaria; e. met water gevulde zit-/slaapmeubelen. Wij vergoeden u tevens de kosten van: - het opsporen van breuk en defect; - het daarvoor noodzakelijk breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; - het herstel van de beschadigde leidingen, installaties en toestellen bij schade door vorst. 13. olie, onvoorzien gestroomd uit een verwarmingsinstallatie of de daarbij behorende leidingen en tanks; 14. rook en roet, plotseling uitgestoten door op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie; 15. aanrijding en aanvaring; 16. afvallende en uitvloeiende lading; 17. (om)vallen van bomen, steigers, kranen, heistellingen of hoogwerkers, alsmede delen daarvan; 18. (om)vallen van antennes, zonweringen, lichtreclames, uithangborden e.d. met uitzondering van schade aan de voorwerpen zelf en van schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden daaraan; 19. plunderingen, rellen en relletjes; eveneens vergoeden wij schade veroorzaakt door ongeregeldheden bij werkstakingen; 20. meteorieten; 21. kappen en snoeien van bomen; 22. paarden en vee; 23. bijtende stoffen voor zover niet ontstaan als gevolg van reiniging, reparatie, vernieuwing of productiefouten. Art. 3 Extra dekking Boven de verzekerde som vergoeden wij u indien er sprake is van een verzekerde gebeurtenis : 1. bereddingskosten tot maximaal 50% boven de verzekerde som; 2. schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting behorende bij het gebouw tot maximaal ,- tegen alle in artikel 2 vermelde gebeurtenissen met uitzondering van schade veroorzaakt door: diefstal, inbraak, vandalisme, schade door water en neerslag, plunderingen, rellen en relletjes en storm. Schade door voorwerpen die door storm in de tuin neerkomen is wel verzekerd; 3. opruimingskosten tot ten hoogste 10% van de verzekerde som vermeerderd met het bedrag op de polis indien u extra opruimingskosten heeft meeverzekerd. 4. schade door huurderving echter uitsluitend indien die is geleden door natuurlijke personen die hun appartement tijdelijk voor een periode van hoogstens 52 weken hebben verhuurd, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van het gebouw door een gedekte gebeurtenis. Als de verzekerde een natuurlijk persoon is en zelf de gebruiker van het appartement is, wordt over een periode van hoogstens 52 weken vergoed op basis van de huurwaarde. Indien u niet tot herbouw of herstel overgaat, vindt vergoeding plaats over ten hoogste 13 weken. De vergoeding bedraagt ten hoogste 10% van de waarde van het desbetreffende appartement. 5. schade aan zaken van derden die deel uitmaken van het gebouw tengevolge van een gedekte gebeurtenis, mits voor uw rekening aangebracht en mits niet door een andere verzekering gedekt. Vergoed wordt tot maximaal ,-; 6. extra kosten door verplichtingen overheid Extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe u door de overheid verplicht wordt na een gedekte gebeurtenis. Vergoed wordt tot maximaal ,-. 7. Kosten van schaderegeling De kosten van de schaderegeling komen voor onze rekening ook bij onderverzekering. Het salaris en de kosten van de door u benoemde expert en de door deze expert geraadpleegde deskundigen, vergoeden wij slechts tot maximaal het salaris en de kosten die de door ons benoemde expert en diens deskundigen in rekening brengen. Art. 4 Beperkte dekking Verbouw- of aanbouwwerkzaamheden Tijdens een externe verbouwing van het gebouw verlenen wij uitsluitend vergoeding voor de volgende gebeurtenissen: brand, blikseminslag, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen. Als u aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of verband houdt met de externe verbouwing vergoeden wij ook schade als gevolg van andere verzekerde gebeurtenissen. Art. 5 Overige uitsluitingen In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden is tevens van de verzekering uitgesloten: 1. schade als gevolg van aardbeving en vulkanische uitbarsting; 2. schade als gevolg van overstroming. Deze uitsluiting geldt echter niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming; 3. kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond)water en/of isolatie van een verontreiniging; 4. schade die voorvloeit uit of wordt verergerd door een slechte onderhoudstoestand van het gebouw; 5. schade wanneer zich in de gebouwen, de bijgebouwen en op het terrein/de terreinen waarop deze (bij)gebouwen zijn gevestigd illegale activiteiten voordoen, zoals hennepteelt, overige illegale teelten, omkatten van auto s etc. Wij doen op deze uitsluiting geen beroep indien verzekerde aantoont dat de schade niet is ontstaan of vergroot door de illegale activiteiten dan wel bij verhuur aantoont dat hij niet van deze situatie op de hoogte was en dit redelijkerwijs ook niet kon zijn; 6. waterschade door: a neerslag het gebouw binnengedrongen via openstaande ramen, deuren, luiken of andere openingen; b riool- of grondwater, tenzij binnengedrongen via aan- en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; c waterschade door vochtdoorlating ( doorslaan ) van muren en vloeren. Daarnaast zijn in geval van waterschade de reparatiekosten aan daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren niet verzekerd. 7. schade door of verergert door constructiefouten indien er sprake is van schade door water, wateraccumulatie, sneeuwdruk en storm. 8. Stormschade aan antennes, zonwering, lichtreclames, uithangborden e.d. is niet verzekerd tenzij dit uitdrukkelijk op de polis is vermeld Art. 6 Schaderegeling 1. Benoeming expert Als er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt benoemen

9 wij een expert om de schade vast te stellen. Het expertiserapport van de expert dient aan te geven: - de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór de gebeurtenis; - de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk na de gebeurtenis; - het verschil tussen beide onder 1 en 2 genoemde waarden; - de herstelkosten indien herstel mogelijk is. 2. Verschil van mening over schadeomvang U heeft het recht bij verschil van mening over de schadeomvang zelf een expert aan te wijzen. Voor het begin van zijn werkzaamheden benoemen onze en uw expert een derde expert als arbiter. Als de eerste twee experts niet tot overstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schadeomvang vast. Deze derde expert blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling van de hoogte van het schadebedrag is bindend, zowel voor u als voor ons. 3. Verschil van mening over benoeming derde expert Als de eerste twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, benoemt de kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is voorgevallen, de derde expert. 4. Medewerking schaderegeling Aan onze medewerking aan de schaderegeling kunt u geen recht op schadevergoeding ontlenen. Art. 7 Vaststellen van de schade 1. Waardebepaling en waardegrondslag Bij de bepaling van de waarde onmiddellijk voor en na de gebeurtenis wordt uitgegaan van de waardegrondslag zoals hieronder wordt genoemd: a. taxatiewaarde - In geval van een geldige voortaxatie: het bedrag van de voortaxatie. - Indien er geen sprake is van een geldige voortaxatie: b. de herbouwwaarde indien: - verzekerde ons binnen twaalf maanden na de schadedatum meedeelt dat tot herstel respectievelijk herbouw, al dan niet op dezelfde plaats, wordt overgegaan. Met het herstel moet dan binnen 24 maanden na de schadedatum zijn begonnen; - deze lager is dan de verkoopwaarde; - op het gebouw een herbouwplicht rust. c. de verkoopwaarde -met als maximum de herbouwwaarde indien: - verzekerde niet binnen twaalf maanden na de schadedatum heeft medegedeeld dat tot herstel respectievelijk herbouw wordt overgegaan dan wel indien niet binnen 24 maanden na de schadedatum met het herstel of de herbouw is begonnen; - het gebouw door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; - het gebouw voor langer dan negen maanden leeg stond of buiten gebruik was; - het gebouw geheel of gedeeltelijk langer dan drie maanden Is gekraakt is; - het gebouw ter verkoop stond aangeboden. d. de sloopwaarde indien: - verzekerde voor de schade reeds het voornemen had het gebouw af te breken; - het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening. 2. Herziening expertise Herziening van de expertise vindt plaats, indien er rekenfouten zijn gemaakt of onjuiste gegevens zijn verstrekt. Art. 8 Wat wordt vergoed? 1. Schadebedrag U krijgt van ons minus eventueel geldende eigen risicobedragen: a. naar keuze van ons: - het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of - de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die voor herstel vatbaar zijn, eventueel verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering, een en ander naar oordeel van de expert; b. het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som overeenkomstig artikel 3 van de bijzondere voorwaarden. 2. Onderverzekering Schadevergoeding is slechts naar evenredigheid verschuldigd indien de verzekerde som lager is dan de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis. Vergoedingen uit hoofde van artikel 3 van de bijzondere voorwaarden worden echter volledig verleend tot de daarvoor verzekerde som. 3. Maximale schadevergoeding Onze verplichting tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste de verzekerde som vermeerderd met het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som overeenkomstig artikel 3 van de bijzondere voorwaarden. Art. 9 Vaststellen van de verzekerde som De verzekerde som wordt vastgesteld op basis van de door u aangeleverde gegevens. Voor een gebouw geldt als te verzekeren som de herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen. Art. 10 Indexering 1. Verzekerde som Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde som is geïndexeerd, wordt de verzekerde som en als gevolg daarvan de premie jaarlijks per premievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten in overeenstemming met het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten. 2. Schade Indien bij schade blijkt dat de bouwkosten sinds de laatste indexering gestegen zijn, wordt voor het regelen van de schade de verzekerde som verhoogd met het percentage van deze stijging, tot een maximum van 25% van de laatst vastgestelde verzekerde som. Art. 11 Onderverzekering Een verhoging op grond van de in artikel 10 genoemde indexering lid A mag echter niet dienen ter compensatie van een onderverzekering als gevolg van: - een door u te laag opgegeven verzekerde som bij het begin van de verzekering; - een door u te laag opgegeven verzekerde som bij een latere aanpassing van die verzekerde som anders dan door indexering; - aangebrachte verbeteringen aan of uitbreiding van het gebouw zonder dat de verzekerde som daarvoor is verhoogd. Art. 12 Voortaxatie 1. Indien op het polisblad ten aanzien van zaken wordt vermeld dat zij zijn verzekerd op basis van voortaxatie dan is deze taxatie tot stand gekomen krachtens een beslissing van u en ons overeenkomstig het advies van een deskundige. Deze voortaxatie is gedurende drie jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het advies. Het taxatierapport wordt, na fiattering door ons, geacht deel uit te maken van de overeenkomst. 2. Indien op de verzekering van aldus getaxeerde gebouwen de indexclausule van toepassing is dan is de voortaxatie gedurende zes jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het advies. Verhoging of verlaging van de verzekerde som als gevolg van indexering wordt geacht eveneens voorafgaand te zijn getaxeerd.

10 3. Indien na verloop van de genoemde termijnen geen nieuw rapport is uitgebracht dan blijft de voortaxatie gedurende een periode van twaalf maanden als zodanig geldig. Daarna wordt de verzekerde som beschouwd als een opgave van verzekerde zelf. 4. Indien uit polisblad blijkt dat de verzekerde som na inspectie in gezamenlijk overleg is vastgesteld, garanderen wij bij een gebeurtenis die zich binnen zes jaar na de inspectiedatum voordoet geen beroep te doen op onderverzekering. 5. Zodra de volgende gevallen zich voordoen verliest de voortaxatie haar geldigheid en/of vervalt de garantie tegen onderverzekering: - bij overdracht van eigendom (zowel juridisch als economisch) van de geïnspecteerde zaken; - bij totaal verlies na een schadegebeurtenis; - wanneer het getaxeerde voor langer dan negen maanden geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is (zal zijn); - wanneer het gebouw voor langer dan drie maanden geheel of gedeeltelijk leeg staat (zal leegstaan); - indien het gebouw voor langer dan drie maanden door krakers wordt gebruikt; - indien wordt besloten niet tot herbouw/herstel over te gaan; - indien het gebouw voor andere doeleinden dan de in het polisblad vermelde bestemming wordt gebruikt; - bij aan- of verbouw. Wij behouden ons evenwel het recht voor om bij schade of op een ander te bepalen moment de waarde van de gebouwen opnieuw vast te stellen. Wanneer de aanpassing van de verzekerde som leidt tot een premieverhoging heeft u niet het recht deze verzekering op grond hiervan op te zeggen. Art.13 Bijzondere regelingen 1. Verzuim Elke verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens door ons. Wij zullen nooit eerder in verzuim zijn dan vanaf vier weken na deze ontvangst. 2. Afstand verzekerde zaken U kunt, in geval van schade, geen afstand van verzekerde zaken doen ten behoeve van ons. 3. Nalatigheid of verzuim van verzekerde Indien er sprake is van een daad of verzuim van een eigenaar waardoor krachtens de wet of de voorwaarden recht op vergoeding vervalt of gedeeltelijk vervalt, vergoeden wij de volledige schade minus de het aandeel in de schadevergoeding in verhouding tot het belang van deze eigenaar in de vereniging. 4. Betaling Vereniging van Eigenaren Indien de vergoeding meer bedraagt dan ,00 vergoeden wij op een wijze die door de vereniging in een vergadering van eigenaars wordt bepaald. Hiervoor dient u een gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering te overleggen. 5. Kwijting Na een vergoeding in overeenstemming met de voorwaarden van deze verzekering zijn wij ten opzichte van alle belanghebbenden volledig gekweten. Art. 14 Andere verzekeringen 1. Speciale verzekering Indien een door deze verzekering gedekt belang tevens verzekerd is op een speciaal daarvoor bestemde verzekering, geldt de speciale verzekering, ongeacht of deze al dan niet van oudere datum is. 2. Elders lopende verzekeringen Voor het overige vergoeden wij u de schade krachtens deze verzekering, ook al kunnen wij ons beroepen op wettelijke bepalingen, die strekken tot vermindering van uitkeringen wegens elders lopende verzekeringen. Indien wij hierom verzoeken bent u dan wel verplicht die andere verzekeringen te noemen en uw rechten jegens de andere verzekeraars, tot ten hoogste de bedoelde vermindering, aan ons over te dragen. Art. 15 Risicoverandering 1. U bent verplicht om ons of de verzekeringsadviseur in kennis te stellen van elke verandering die het risico verzwaart. De verzwaring van risico dient u zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen dertig dagen, tenzij u van deze verandering niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. Wij verstaan onder verzwaring van risico ten aanzien van het gebouw in elk geval: a. verandering van bestemming, bouwaard (waaronder dakbedekking) of gebruik; b. het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan, gedurende een aangesloten periode, die (naar verwachting) langer dan zestig dagen zal duren; c. het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan; d. het geheel of gedeeltelijk leegstaan van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan. Bij verzwaring van het risico hebben wij het recht de premie en/of de voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. Indien wij van dit recht gebruikmaken zullen wij daarbij een termijn van dertig dagen in acht nemen, alvorens de herziening of de beëindiging van kracht wordt. 2. Als u ons of de verzekeringsadviseur niet in kennis stelt van een risicoverandering, schorten wij de dekking na kennisneming alsnog op met terugwerkende kracht na dertig dagen te rekenen vanaf de datum van het ingaan van de verandering, onverminderd uw verplichting tot betaling van premie. Art. 16 Risicobeoordeling U bent verplicht ons, of door ons aangewezen personen, toegang te verlenen tot het verzekerde gebouw ter controle van de aard, de inhoud of de toestand van het gebouw en het niveau van de getroffen preventiemaatregelen. Art. 17 Eigendomsovergang 1. Doorlopen van de verzekering Bij eigendomsovergang van het verzekerde belang geldt, dat de verzekering gedurende dertig dagen van kracht blijft ten bate van de nieuwe eigenaar. Deze dertig dagen worden geteld vanaf de dag waarop het eigendom is overgegaan. De verzekering zal ook na deze dertig dagen doorlopen onder voorwaarde dat de nieuwe eigenaar binnen deze termijn ons of de verzekeringsadviseur hiervan schriftelijk mededeling heeft gedaan. Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang bevestigen wij de nieuwe eigenaar zo spoedig mogelijk of wij hem als verzekeringnemer accepteren of wij de verzekering beëindigen. In dat geval nemen wij een opzegtermijn van ten minste dertig dagen in acht. 2. Elders verzekerd De verzekering eindigt echter onmiddellijk, indien de nieuwe eigenaar het belang elders heeft verzekerd. Art. 18 Glasdekking Glas in de appartementen en de bedrijfseenheden is uitsluitend verzekerd indien dit nadrukkelijk op de polis is vermeld. 1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden u bij breuk van het glas de kostprijs van het glas en de plaatsingskosten. Daarnaast vergoeden

11 wij het aanbrengen van noodvoorzieningen. Noodruiten vergoeden wij uitsluitend na overleg en met goedkeuring van ons. 2 Uitsluitingen In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden is tevens van de verzekering uitgesloten a. glas in broei- en kweekkassen; b. op het glas aangebrachte beschilderingen, opschriften of versieringen; c. gebogen en bewerkt glas, spiegeldraadglas alsmede gebrandschilderd glas in lood; d. glas in toonbanken of in vitrines; e. glasschade door achterstallig onderhoud van de ramen, deuren, koepels en dakramen, alsmede de kitvoegen; f. glasschade tijdens plaatsing, verplaatsing, verandering, opslag, bewerking of versiering van het glas g. glasschade door herstelwerkzaamheden aan en verbouwing, bewerking of reiniging van het gebouw h. glasschade gedurende leegstand van het gebouw of gedurende leegstand van een deel van het gebouw waarin de glasschade zich bevindt. i. scheuren en barsten in draadglas in overkappingen terwijl er geen sprake is van lekkage en in balkon- en terreinafscheidingen. 3. Schaderegeling a. glasherstel Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen, dan wel de kostprijs van het glas, vermeerderd met de plaatsingskosten, in geld vergoeden. b. directe reparatie Zonder onze toestemming mogen gebroken ruiten worden vervangen, mits de kosten niet meer bedragen dan 1000,-. In plaats van het indienen van een schadeaangifteformulier kunt u volstaan met het indienen van de nota. Daarop dient u datum en oorzaak van de glasbreuk te vermelden. BIJZONDERE VOORWAARDEN UITGEBREIDE VERZEKERING GEBOUWEN VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN VvE-B107 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Extra dekking Art 4 Beperkte dekking Art. 5 Overige uitsluitingen Art. 6 Schaderegeling Art. 7 Vaststellen van de schade Art. 8 Wat wordt vergoed? Art. 9 Vaststellen van de verzekerde som Art. 10 Indexering Art 11 Onderverzekering Art. 12 Voortaxatie Art. 13 Bijzondere regelingen Art. 14 Andere verzekeringen Art. 15 Risicoverandering Art. 16 Risicobeoordeling Art. 17 Eigendomsovergang Art. 18 Glasdekking Art. 1 Begripsomschrijving Aardbeving Een aardbeving of vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect schade wordt veroorzaakt aan de verzekerde zaken. Bij schade die is ontstaan gedurende de tijd waarin, dan wel binnen 24 uur nadat, zich op of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van de aardbeving of vulkanische uitbarsting zich hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan deze verschijnselen kan worden toegeschreven. Bereddingskosten De door of namens verzekerde gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen om een dreigend gevaar waartegen verzekerd is te voorkomen of daarna gemaakt ter voorkoming of vermindering van schade aan verzekerde zaken. Onder gemaakte kosten wordt tevens verstaan schade aan zaken bij het nemen van de hier bedoelde maatregelen worden ingezet. Blikseminslag Directe inslag door atmosferische ontlading met zichtbare sporen op verzekerde zaken die zich bevinden op het risicoadres zoals omschreven op het polisblad Brand Een vuur buiten een haard, dat veroorzaakt wordt door verbranding, dat met vlammen gepaard gaat en dat in staat is zich op eigen kracht voort te planten. Derhalve is o.a. geen brand: - schroeien, zengen, smelten, verkolen, broeien; - doorbranden van elektrische apparaten en motoren; - oververhitten, doorbranden, doorbreken van ovens en ketels; Eigenaarsbelang Zaken die tot het gebouw worden gerekend maar niet standaard met het gebouw zijn opgeleverd. Het gaat hierbij om aangebrachte veranderingen en verbeteringen aan/in het gebouw zoals vloeren, wandafwerking, schuurtjes, schuttingen en overige terreinafscheidingen, keukens en sanitair. Gebouw De op het polisblad omschreven onroerende zaken met al wat volgens gebruikelijke opvattingen daarvan deel uitmaakt, inclusief de bijgebouwen en de funderingen. Eigenaarsbelang rekenen wij hier niet toe mits dit nadrukkelijk is vermeld op de polis. Glas Glas in ramen en deuren, overkappingen, balkonafscheidingen en windschermen evenals kunststof dakramen en dakkoepels. Het glas moet geplaatst zijn in het op de polis omschreven gebouw en dienen tot lichtdoorlating. Herbouwwaarde De kosten van herbouw van het gebouw op dezelfde plaats en met dezelfde bestemming. Herstelkosten Kosten die gemaakt worden om het verzekerde object, bij gedeeltelijke vernietiging of beschadiging, weer te brengen in de staat waarin het verkeerde voor de gebeurtenis. Het begrip omvat niet slechts de kosten van reparatie of vernieuwing van de beschadigde delen, doch tevens die van demontage of sloop van het beschadigde, voorzover nodig om tot herstel te kunnen overgaan. Huurderving Het gemis aan inkomsten uit verhuur van (een gedeelte van) het verzekerde gebouw, indien door een gedekte gebeurtenis het gebouw onbruikbaar is geworden, ook als u het gebouw zelf gebruikt. Indexering Automatische en ononderbroken aanpassing van de verzekerde som aan de overeengekomen index. Inductie/overspanning Atmosferische ontlading zonder zichtbare sporen van een directe inslag aan de verzekerde zaken Lucht- en ruimtevaartuigen Het getroffen worden door een vertrekkend, vliegend, landend of vallend lucht- of ruimtevaartuig, dan wel een daaraan verbonden, daarvan losgeraakt, daaruit geworpen of daaruit gevallen projectiel, ontploffingsmiddel of ander voorwerp. Milieuschade

12 De uitstoot, lozing, doorsijpeling of ontsnapping van een vloeibare, vaste of gasvormige stof voor zover die - een prikkelende werking heeft - en/of een besmetting of bederf veroorzaakt - en/of een verontreinigende werking heeft in of op - de bodem - de lucht - het oppervlaktewater - een al dan niet ondergronds(e) water(gang) Neerslag Regen, sneeuw, smeltwater en hagel. Ontploffing Een eensklaps verlopende, hevige krachtsuiting van gassen of dampen De volledige tekst van de omschrijving ontploffing en de daarbij behorende toelichting is door het Verbond van Verzekeraars d.d. 5 april 1982 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht gedeponeerd. Opruimingskosten De kosten van afbraak, demonteren, wegruimen, storten en afvoeren van de beschadigde verzekerde objecten, voor zover deze kosten niet al in de schadevaststelling zijn begrepen. De kosten moeten bovendien het noodzakelijk gevolg zijn van een door de verzekering gedekte gebeurtenis. Overstroming Schade door overstroming tengevolge van het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of andere waterkeringen, onverschillig of de overstroming oorzaak dan wel gevolg is van een door deze polis gedekte gebeurtenis. Sloopwaarde Het bedrag dat verkregen zou kunnen worden voor de nog bruikbare respectievelijk waardevolle onderdelen van het gebouw, verminderd met de kosten van het laten afbreken, wegruimen, afvoeren, storten en vernietigen. Storm Wind met een snelheid van ten minste 14 meter per seconde (windkracht 7). Verkoopwaarde De waarde van het gebouw bij verkoop in het normale verkeer en bij dezelfde bestemming onder aftrek van de waarde van de grond. Verzekerde Verzekerde: De op de polis vermelde vereniging van eigenaren, de eigenaren van het gebouw en degene die op grond van deze verzekering recht heeft op vergoeding. Verzekerde som Het in de polis tot dekking van het verzekerd belang genoemde bedrag. Vulkanische uitbarsting Een vulkanische uitbarsting waardoor direct of indirect schade aan de verzekerde zaken wordt veroorzaakt. Bij schades die ontstaan gedurende de tijd waarin, hetzij binnen 24 uur nadat, zich in of nabij de verzekerde zaken de gevolgen van de vulkanische uitbarsting hebben geopenbaard, dient verzekerde te bewijzen dat de schade niet aan dat verschijnsel is toe te schrijven. Wateraccumulatie De druk die een opeenhoping van regen- en/of smeltwater uitoefent op daken en tegen muren. Art. 2 Wat is verzekerd? Wij vergoeden u tot ten hoogste de verzekerde som, ook Indien de gebeurtenis veroorzaakt is door aard of gebrek van het gebouw, materiële schade aan of verlies van het gebouw door de volgende gebeurtenis(sen) 1. brand; 2. blikseminslag inclusief schade door inductie of overspanning ongeacht of de blikseminslag zich in de nabijheid van de verzekerde zaken heeft voorgedaan; 3. ontploffing; 4. lucht- en ruimtevaartuigen of door luchtdruk als gevolg van startende en/of proefdraaiende lucht- en ruimtevaarttuigen of door het doorbreken van de geluidsbarrière; 5. storm; 6. diefstal van tot het gebouw behorende materialen of voorwerpen; 7. inbraak of poging daartoe; 8. vandalisme gepleegd door iemand die wederrechtelijk het in gebruik zijnde gebouw is binnengedrongen; 9. regen, sneeuw, hagel of smeltwater (verder te noemen neerslag), onvoorzien via daken, balkons of vensters binnengedrongen, als gevolg van overlopen van of lekkage aan daken of dakgoten of de bovengrondse afvoerpijpen. 10. sneeuwdruk of wateraccumulatie. 11. water of stoom als gevolg van breuk, vorst of ander plotseling optredend defect onvoorzien gestroomd uit: a. binnen en buiten het gebouw gelegen aan- en afvoerleidingen b. op die aan- en afvoerleidingen aangesloten installaties en toestellen; c. een verwarmingsinstallatie; d. aquaria e. met water gevulde zit-/slaapmeubelen Indien de lekkage het gevolg is van vorst vergoeden wij u tevens de kosten van: - het opsporen van breuk en defect; - het daarvoor noodzakelijk breek- en herstelwerk aan muren, vloeren en andere onderdelen van het gebouw; - het herstel van de beschadigde leidingen, installaties en toestellen. 12. olie, onvoorzien gestroomd uit een verwarmingsinstallatie of de daarbij behorende leidingen en tanks; 13. rook en roet, plotseling uitgestoten door op een schoorsteen aangesloten verwarmingsinstallatie; 14. aanrijding en aanvaring 15. afvallende en uitvloeiende lading; 16. (om)vallen van bomen, steigers, kranen, heistellingen of hoogwerkers, alsmede delen daarvan; 17. (om)vallen van antennes, zonweringen, lichtreclames, uithangborden e.d. met uitzondering van schade aan de voorwerpen zelf en van schade veroorzaakt tijdens werkzaamheden daaraan; 18. plunderingen, rellen en relletjes; eveneens vergoeden wij schade veroorzaakt door ongeregeldheden bij werkstakingen; Art. 3 Extra dekking Boven de verzekerde som vergoeden wij u indien er sprake is van een verzekerde gebeurtenis : 1. bereddingskosten tot maximaal 50% boven de verzekerde som; 2. schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting behorende bij het gebouw tot maximaal ,- tegen alle in artikel 2 vermelde gebeurtenissen met uitzondering van schade veroorzaakt door: diefstal, inbraak, vandalisme, schade door water en neerslag, plunderingen, rellen en relletjes en storm. Schade door voorwerpen die door storm in de tuin neerkomen is wel verzekerd; 3. opruimingskosten tot ten hoogste 10% van de verzekerde som vermeerderd met het bedrag op de polis indien u extra opruimingskosten heeft meeverzekerd. 4. schade door huurderving echter uitsluitend indien die is geleden door natuurlijke personen die hun appartement tijdelijk voor een periode van hoogstens 52 weken hebben verhuurd, als gevolg van het geheel of gedeeltelijk onbruikbaar worden van het gebouw door een gedekte gebeurtenis. Als de verzekerde een natuurlijk persoon is en zelf de gebruiker van het appartement is, wordt over een periode van hoogstens 52 weken vergoed op basis van de huurwaarde. Indien u niet tot herbouw of herstel overgaat, vindt vergoeding plaats over ten hoogste 13 weken. De

13 vergoeding bedraagt ten hoogste 10% van de waarde van het desbetreffende appartement. 5. schade aan zaken van derden die deel uitmaken van het gebouw tengevolge van een gedekte gebeurtenis, mits voor uw rekening aangebracht en mits niet door een andere verzekering gedekt. Vergoed wordt tot maximaal ,-; 6. Extra kosten door verplichtingen overheid Extra kosten als gevolg van noodzakelijke verbeteringen, noodvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen, waartoe u door de overheid verplicht wordt na een gedekte gebeurtenis. Vergoed wordt tot maximaal ,-. 7. Kosten van schaderegeling De kosten van de schaderegeling komen voor onze rekening ook bij onderverzekering. Het salaris en de kosten van de door u benoemde expert en de door deze expert geraadpleegde deskundigen, vergoeden wij slechts tot maximaal het salaris en de kosten die de door ons benoemde expert en diens deskundigen in rekening brengen. Art. 4 Beperkte dekking Verbouw- of aanbouwwerkzaamheden Tijdens een externe verbouwing van het gebouw verlenen wij uitsluitend vergoeding voor de volgende gebeurtenissen: brand, blikseminslag, ontploffing, lucht- en ruimtevaartuigen. Als u aannemelijk maakt dat de schade niet veroorzaakt is door of verband houdt met de externe verbouwing vergoeden wij ook schade als gevolg van andere verzekerde gebeurtenissen. Art. 5 Overige uitsluitingen In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden is tevens van de verzekering uitgesloten: 1. schade als gevolg van aardbeving en vulkanische uitbarsting; 2. schade als gevolg van overstroming. Deze uitsluiting geldt echter niet voor brand of ontploffing veroorzaakt door overstroming; 3. kosten voor het ongedaan maken van een verontreiniging van de bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Onder ongedaan maken wordt verstaan onderzoek, reiniging, opruiming, transport, opslag, vernietiging en vervanging van grond en/of (grond)water en/of isolatie van een verontreiniging; 4. schade die voorvloeit uit of wordt verergerd door een slechte onderhoudstoestand van het gebouw; 5. schade wanneer zich in de gebouwen, de bijgebouwen en op het terrein/de terreinen waarop deze (bij)gebouwen zijn gevestigd illegale activiteiten voordoen, zoals hennepteelt, overige illegale teelten, omkatten van auto s etc. Wij doen op deze uitsluiting geen beroep indien verzekerde aantoont dat de schade niet is ontstaan of vergroot door de illegale activiteiten dan wel bij verhuur aantoont dat hij niet van deze situatie op de hoogte was en dit redelijkerwijs ook niet kon zijn; 6. waterschade door: a. neerslag het gebouw binnengedrongen via openstaande ramen, deuren, luiken of andere openingen; b. riool- of grondwater, tenzij binnengedrongen via aan- en afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties, sanitaire en andere toestellen of huishoudelijke apparatuur; c waterschade door vochtdoorlating ( doorslaan ) van muren en vloeren.daarnaast zijn in geval van waterschade de reparatiekosten aan daken, dakgoten en hemelwaterafvoeren niet verzekerd. 7. schade door of verergert door constructiefouten indien er sprake is van schade door water, wateraccumulatie, sneeuwdruk en storm. 8. Stormschade aan antennes, zonwering, lichtreclames, uithangborden e.d. is niet verzekerd tenzij dit uitdrukkelijk op de polis is vermeld. Art. 6 Schaderegeling 1. Benoeming expert Als er geen bijzondere afspraken zijn gemaakt benoemen wij een expert om de schade vast te stellen. Het expertiserapport van de expert dient aan te geven: - de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk vóór de gebeurtenis; - de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk na de gebeurtenis; - het verschil tussen beide onder 1 en 2 genoemde waarden; - de herstelkosten indien herstel mogelijk is. 2. Verschil van mening over schadeomvang U heeft het recht bij verschil van mening over de schadeomvang zelf een expert aan te wijzen. Voor het begin van zijn werkzaamheden benoemen onze en uw expert een derde expert als arbiter. Als de eerste twee experts niet tot overstemming kunnen komen, stelt de derde expert de schadeomvang vast. Deze derde expert blijft daarbij binnen de grenzen van de beide eerdere taxaties. Zijn vaststelling van de hoogte van het schadebedrag is bindend, zowel voor u als voor ons. 3. Verschil van mening over benoeming derde expert Als de eerste twee experts over de benoeming van de derde expert geen overeenstemming bereiken, benoemt de kantonrechter, in wiens ambtsgebied de schade is voorgevallen, de derde expert. 4. Medewerking schaderegeling Aan onze medewerking aan de schaderegeling kunt u geen recht op schadevergoeding ontlenen. Art. 7 Vaststellen van de schade 1. Waardebepaling en waardegrondslag Bij de bepaling van de waarde onmiddellijk voor en na de gebeurtenis wordt uitgegaan van de waardegrondslag zoals hieronder wordt genoemd: a. taxatiewaarde - In geval van een geldige voortaxatie: het bedrag van de voortaxatie. - Indien er geen sprake is van een geldige voortaxatie. b. de herbouwwaarde indien: - verzekerde ons binnen twaalf maanden na de schadedatum meedeelt dat tot herstel respectievelijk herbouw, al dan niet op dezelfde plaats, wordt overgegaan. Met het herstel moet dan binnen 24 maanden na de schadedatum zijn begonnen; - deze lager is dan de verkoopwaarde; - op het gebouw een herbouwplicht rust. c. de verkoopwaarde -met als maximum de herbouwwaarde indien: - verzekerde niet binnen twaalf maanden na de schadedatum heeft medegedeeld dat tot herstel respectievelijk herbouw wordt overgegaan dan wel indien niet binnen 24 maanden na de schadedatum met het herstel of de herbouw is begonnen; - het gebouw door de bevoegde autoriteiten onbewoonbaar of onbruikbaar was verklaard; - het gebouw voor langer dan negen maanden leeg stond of buiten gebruik was; - het gebouw geheel of gedeeltelijk langer dan drie maanden gekraakt is; - het gebouw ter verkoop stond aangeboden. d. de sloopwaarde indien: - verzekerde voor de schade reeds het voornemen had het gebouw af te breken; - het gebouw bestemd was voor afbraak of onteigening. 2. Herziening expertise Herziening van de expertise vindt plaats, indien er rekenfouten zijn gemaakt of onjuiste gegevens zijn verstrekt.

14 Art. 8 Wat wordt vergoed? 1. Schadebedrag U krijgt van ons minus eventueel geldende eigen risicobedragen: a. naar keuze van ons: - het verschil tussen de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of - de herstelkosten onmiddellijk na de gebeurtenis van die zaken, die voor herstel vatbaar zijn, eventueel verhoogd met een door de schade veroorzaakte en door het herstel niet opgeheven waardevermindering, een en ander naar oordeel van de expert; b. het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som overeenkomstig artikel 3 van de bijzondere voorwaarden. 2. Onderverzekering Schadevergoeding is slechts naar evenredigheid verschuldigd indien de verzekerde som lager is dan de waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor de gebeurtenis. Vergoedingen uit hoofde van artikel 3 van de bijzondere voorwaarden worden echter volledig verleend tot de daarvoor verzekerde som. 3. Maximale schadevergoeding Onze verplichting tot schadevergoeding geldt tot ten hoogste de verzekerde som vermeerderd met het bedrag van de vergoedingen boven de verzekerde som overeenkomstig artikel 3 van de bijzondere voorwaarden. Art. 9 Vaststellen van de verzekerde som De verzekerde som wordt vastgesteld op basis van de door u aangeleverde gegevens. Voor een gebouw geldt als te verzekeren som de herbouwwaarde, tenzij anders is overeengekomen. Art. 10 Indexering 1. Verzekerde som Indien uit het polisblad blijkt dat de verzekerde som is geïndexeerd, wordt de verzekerde som en als gevolg daarvan de premie jaarlijks per premievervaldatum verhoogd, verlaagd of ongewijzigd gelaten in overeenstemming met het laatst door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde indexcijfer voor bouwkosten. 2. Schade Indien bij schade blijkt dat de bouwkosten sinds de laatste indexering gestegen zijn, wordt voor het regelen van de schade de verzekerde som verhoogd met het percentage van deze stijging, tot een maximum van 25% van de laatst vastgestelde verzekerde som. Art. 11 Onderverzekering Een verhoging op grond van de in artikel 10 genoemde indexering lid A mag echter niet dienen ter compensatie van een onderverzekering als gevolg van: - een door u te laag opgegeven verzekerde som bij het begin van de verzekering; - een door u te laag opgegeven verzekerde som bij een latere aanpassing van die verzekerde som anders dan door indexering; - aangebrachte verbeteringen aan of uitbreiding van het gebouw zonder dat de verzekerde som daarvoor is verhoogd. Art. 12 Voortaxatie 1. Indien op het polisblad ten aanzien van zaken wordt vermeld dat zij zijn verzekerd op basis van voortaxatie dan is deze taxatie tot stand gekomen krachtens een beslissing van u en ons overeenkomstig het advies van een deskundige. Deze voortaxatie is gedurende drie jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het advies. Het taxatierapport wordt, na fiattering door ons, geacht deel uit te maken van de overeenkomst. 2. Indien op de verzekering van aldus getaxeerde gebouwen de indexclausule van toepassing is dan is de voortaxatie gedurende zes jaren geldig, te rekenen vanaf de dagtekening van het advies. Verhoging of verlaging van de verzekerde som als gevolg van indexering wordt geacht eveneens voorafgaand te zijn getaxeerd. 3. Indien na verloop van de genoemde termijnen geen nieuw rapport is uitgebracht dan blijft de voortaxatie gedurende een periode van twaalf maanden als zodanig geldig. Daarna wordt de verzekerde som beschouwd als een opgave van verzekerde zelf. 4. Indien uit polisblad blijkt dat de verzekerde som na inspectie in gezamenlijk overleg is vastgesteld, garanderen wij bij een gebeurtenis die zich binnen zes jaar na de inspectiedatum voordoet geen beroep te doen op onderverzekering. 5. Zodra de volgende gevallen zich voordoen verliest de voortaxatie haar geldigheid en/of vervalt de garantie tegen onderverzekering: - bij overdracht van eigendom (zowel juridisch als economisch) van de geïnspecteerde zaken; - bij totaal verlies na een schadegebeurtenis; - wanneer het getaxeerde voor langer dan negen maanden geheel of gedeeltelijk buiten gebruik is (zal zijn); - wanneer het gebouw voor langer dan drie maanden geheel of gedeeltelijk leeg staat (zal leegstaan); - indien het gebouw voor langer dan drie maanden door krakers wordt gebruikt; - indien wordt besloten niet tot herbouw/herstel over te gaan; - indien het gebouw voor andere doeleinden dan de in het polisblad vermelde bestemming wordt gebruikt; - bij aan- of verbouw. Wij behouden ons evenwel het recht voor om bij schade of op een ander te bepalen moment de waarde van de gebouwen opnieuw vast te stellen. Wanneer de aanpassing van de verzekerde som leidt tot een premieverhoging heeft u niet het recht deze verzekering op grond hiervan op te zeggen. Art.13 Bijzondere regelingen 1. Verzuim Elke verschuldigde schadevergoeding zal worden voldaan binnen vier weken na ontvangst van alle noodzakelijke gegevens door ons. Wij zullen nooit eerder in verzuim zijn dan vanaf vier weken na deze ontvangst. 2. Afstand verzekerde zaken U kunt, in geval van schade, geen afstand van verzekerde zaken doen ten behoeve van ons. 3. Nalatigheid of verzuim van verzekerde Indien er sprake is van een daad of verzuim van een eigenaar waardoor krachtens de wet of de voorwaarden recht op vergoeding vervalt of gedeeltelijk vervalt, vergoeden wij de volledige schade minus de het aandeel in de schadevergoeding in verhouding tot het belang van deze eigenaar in de vereniging. 4. Betaling Vereniging van Eigenaren Indien de vergoeding meer bedraagt dan ,00 vergoeden wij op een wijze die door de vereniging in een vergadering van eigenaars wordt bepaald. Hiervoor dient u een gewaarmerkt afschrift van de notulen van de vergadering te overleggen. 5. Kwijting Na een vergoeding in overeenstemming met de voorwaarden van deze verzekering zijn wij ten opzichte van alle belanghebbenden volledig gekweten. Art. 14 Andere verzekeringen 1. Speciale verzekering Indien een door deze verzekering gedekt belang tevens verzekerd is op een speciaal daarvoor bestemde verzekering, geldt de speciale verzekering, ongeacht of deze al dan niet van oudere datum is.

15 2. Elders lopende verzekeringen Voor het overige vergoeden wij u de schade krachtens deze verzekering, ook al kunnen wij ons beroepen op wettelijke bepalingen, die strekken tot vermindering van uitkeringen wegens elders lopende verzekeringen. Indien wij hierom verzoeken bent u dan wel verplicht die andere verzekeringen te noemen en uw rechten jegens de andere verzekeraars, tot ten hoogste de bedoelde vermindering, aan ons over te dragen. Art. 15 Risicoverandering 1. U bent verplicht om ons of de verzekeringsadviseur in kennis te stellen van elke verandering die het risico verzwaart. De verzwaring van risico dient u zo spoedig mogelijk te melden doch uiterlijk binnen dertig dagen, tenzij u van deze verandering niet op de hoogte was en dat redelijkerwijs ook niet kon zijn. Wij verstaan onder verzwaring van risico ten aanzien van het gebouw in elk geval: a. verandering van bestemming, bouwaard (waaronder dakbedekking) of gebruik; b. het geheel of gedeeltelijk buiten gebruik zijn van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan, gedurende een aangesloten periode, die (naar verwachting) langer dan zestig dagen zal duren; c. het geheel of gedeeltelijk gekraakt zijn van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan; d. het geheel of gedeeltelijk leegstaan van het gebouw of van een zelfstandig aan te merken deel daarvan. Bij verzwaring van het risico hebben wij het recht de premie en/ of de voorwaarden te herzien, dan wel de verzekering te beëindigen. Indien wij van dit recht gebruikmaken zullen wij daarbij een termijn van dertig dagen in acht nemen, alvorens de herziening of de beëindiging van kracht wordt. 2. Als u ons of de verzekeringsadviseur niet in kennis stelt van een risicoverandering, schorten wij de dekking na kennisneming alsnog op met terugwerkende kracht na dertig dagen te rekenen vanaf de datum van het ingaan van de verandering, onverminderd uw verplichting tot betaling van premie. Art 16. Risicobeoordeling U bent verplicht ons, of door ons aangewezen personen, toegang te verlenen tot het verzekerde gebouw ter controle van de aard, de inhoud of de toestand van het gebouw en het niveau van de getroffen preventiemaatregelen. Art. 17 Eigendomsovergang 1. Doorlopen van de verzekering Bij eigendomsovergang van het verzekerde belang geldt, dat de verzekering gedurende dertig dagen van kracht blijft ten bate van de nieuwe eigenaar. Deze dertig dagen worden geteld vanaf de dag waarop het eigendom is overgegaan. De verzekering zal ook na deze dertig dagen doorlopen onder voorwaarde dat de nieuwe eigenaar binnen deze termijn ons of de verzekeringsadviseur hiervan schriftelijk mededeling heeft gedaan. Na ontvangst van de kennisgeving van eigendomsovergang bevestigen wij de nieuwe eigenaar zo spoedig mogelijk of wij hem als verzekeringnemer accepteren of wij de verzekering beëindigen. In dat geval nemen wij een opzegtermijn van ten minste dertig dagen in acht. 2. Elders verzekerd De verzekering eindigt echter onmiddellijk, indien de nieuwe eigenaar het belang elders heeft verzekerd. Art. 18 Glasdekking Glas in de appartementen en de bedrijfseenheden is uitsluitend verzekerd indien dit nadrukkelijk op de polis is vermeld. 1. Wat is verzekerd? Wij vergoeden u bij breuk van het glas de kostprijs van het glas en de plaatsingskosten. Daarnaast vergoeden wij het aanbrengen van noodvoorzieningen. Noodruiten vergoeden wij uitsluitend na overleg en met goedkeuring van ons. 2. Uitsluitingen In aanvulling op de uitsluitingen zoals genoemd in de algemene voorwaarden is tevens van de verzekering uitgesloten a. glas in broei- en kweekkassen; b. op het glas aangebrachte beschilderingen, opschriften of versieringen; c. gebogen en bewerkt glas, spiegeldraadglas alsmede gebrandschilderd glas in lood; d. glas in toonbanken of in vitrines; e. glasschade door achterstallig onderhoud van de ramen, deuren, koepels en dakramen, alsmede de kitvoegen; f. glasschade tijdens plaatsing, verplaatsing, verandering, opslag, bewerking of versiering van het glas g. glasschade door herstelwerkzaamheden aan en verbouwing, bewerking of reiniging van het gebouw h. glasschade gedurende leegstand van het gebouw of gedurende leegstand van een deel van het gebouw waarin de glasschade zich bevindt. i. scheuren en barsten in draadglas in overkappingen terwijl er geen sprake is van lekkage en in balkon- en terreinafscheidingen. 3. Schaderegeling a. glasherstel Wij zullen het gebroken glas zo spoedig mogelijk door ander glas van dezelfde soort en hoedanigheid laten vervangen, dan wel de kostprijs van het glas, vermeerderd met de plaatsingskosten, in geld vergoeden. b. directe reparatie Zonder onze toestemming mogen gebroken ruiten worden vervangen, mits de kosten niet meer bedragen dan 1000,-. In plaats van het indienen van een schadeaangifteformulier kunt u volstaan met het indienen van de nota. Daarop dient u datum en oorzaak van de glasbreuk te vermelden. BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN VvE-A107 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omschrijving van de dekking Art. 3 Dekking Bedrijfsaansprakelijkheid Art. 4 Dekking Werkgeversaansprakelijkheid Art. 5 Dekking Milieuaansprakelijkheid Art. 6 Geldigheidsgebied Art. 7 Aanvullende uitsluitingen Art. 8 Risicoverandering Art. 9 Samenloop met andere verzekeringen Art. 10 Schaderegeling Art. 11 Namelding Art. 12 Wetswijziging Art. 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: 1. verzekerde a. u in uw op het polisblad omschreven hoedanigheid; b. een andere mede op het polisblad vermelde natuurlijke persoon of rechtspersoon in hun op het polisblad omschreven hoedanigheid; c. de bestuurders, die handelen in die hoedanigheid; d. de ondergeschikten, huisgenoten en familieleden van de

16 in 1a, 1b, en 1c genoemde verzekerden, indien en voor zover zij voor deze verzekerden binnen de grenzen van hun op het polisblad omschreven hoedanigheid werk zaamheden verrichten; 2. aanspraak een door een derde tegen een verzekerde ingestelde vordering tot vergoeding van schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van een verzekerde. Meerdere aanspraken, al dan niet tegen meer verzeker den ingesteld, worden als één aanspraak beschouwd indien deze: - met elkaar verband houden of, - uit elkaar voortvloeien of, - uit hetzelfde handelen of nalaten voortvloeien of, - uit een opeenvolgend handelen of nalaten, al dan niet met dezelfde oorzaak, voortvloeien. Deze aanspraken worden geacht te zijn aangemeld ten tijde dat de eerste aanspraak in de reeks werd aange meld; 3. derde iedereen met uitzondering van de aansprakelijk gestelde verzekerde; 4. omstandigheid feiten, die voortvloeien uit of verband houden met een bepaald aan de verzekerden(n) toerekenbaar handelen of nalaten, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zullen leiden tot een aanspraak; 5. handelen of nalaten een handelen of nalaten waaruit een aanspraak voort vloeit. Met een handelen of nalaten wordt gelijk gesteld een schadevoorval dat uitsluitend vanwege een aan ver zekerde toebehorende hoedanigheid krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van verzekerde komt; 6. schade a. schade aan personen: letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood ten gevolge hebbend en de daarmee rechtstreeks verband houdende gevolgen. Onder schade aan personen wordt niet verstaan de door (potentiële) benadeelden gemaakte kosten van maatregelen tot voor koming van schade als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade; b. schade aan zaken beschadiging, vernietiging, vermissing, verontreiniging of verloren gaan van zaken van derden en de daarmee rechtstreeks verband houdende gevolgen. Onder schade aan zaken wordt niet verstaan de door (potentiële) bena deelden gemaakte kosten van maatregelen tot voor koming van schade als bedoeld in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek en vergelijkbare wettelijke bepalingen, daaronder begrepen de daaruit voortvloeiende schade. 7. bereddingskosten kosten, verbonden aan maatregelen, die tijdens de gel digheidsduur door of vanwege een verzekerde worden getroffen en redelijkerwijs geboden zijn om het onmiddel lijk dreigend gevaar van schade af te wenden, waarvoor - indien gevallen - een verzekerde aansprakelijk zou zijn en deze verzekering dekking biedt, of om die schade te beperken; 8. verzekeringsjaar een periode van twaalf maanden vanaf de hoofdpremie vervaldatum en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de hoofdpremievervaldatum of vanaf de hoofdpremievervaldatum tot de beëindigingsdatum korter is dan twaalf maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheids duur korter dan twaalf maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur; 9. geldigheidsduur de periode vanaf de ingangsdatum tot het einde van de verzekering; 10. milieuaantasting de uitstoot, lozing, doorsijpeling, loslating of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of een besmettende of bederf ver oorzakende of een verontreinigende werking heeft in of op de bodem, de lucht, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang); 11. jaarloon het totale premieloon Werkeloosheidwet vóór aftrek van de franchise, verhoogd met het totale bedrag dat wordt betaald wegens tewerkgestelde uitzendkrachten en andere niet in loondienst zijnde personen, alsmede voor elke eigenaar, partner of firmant het maximale premieloon krachtens de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen; 12. jaaromzet de totale bruto ontvangsten incl. BTW voor geleverde producten en/of geleverde diensten in een verzekerings jaar. Art. 2 Omschrijving van de dekking A Aansprakelijkheid De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerde zoals nader omschreven in de artikelen 3, 4 en 5. Voor al deze artikelen geldt als voorwaarde voor de dek king dat: - de aanspraak voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van de verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur van de verzeke ring voor de eerste maal schriftelijk bij ons of bij de ver zekeringsadviseur is gemeld, en - de aanspraak, respectievelijk een omstandigheid die tot een aanspraak zou kunnen leiden bij het aangaan van de verzekering bij zowel u als bij de aansprakelijk gestelde verzekerde niet bekend was of niet bekend had kunnen zijn. B Betekenis tijdstip van aanmelden Indien een omstandigheid tijdens de geldigheidsduur van de verzekering voor de eerste maal schriftelijk bij ons of bij de verzekeringsadviseur is aangemeld, zal de aanspraak die daaruit voortvloeit geacht te zijn ingesteld op die meldingsdatum. In een dergelijk geval zijn de verzekeringsvoorwaarden van toepassing die op die datum van kracht waren. De limiet per verzekeringsjaar, die geldt voor het jaar van melding, geldt eveneens voor aanspraken die uit deze omstandighedenmeldingen voortvloeien. C Inlooprisico De aansprakelijkheid, die is gebaseerd op een handelen of nalaten voor de ingangsdatum van de verzekering, is niet verzekerd. D Dekkingswijziging De aansprakelijkheid, die is gebaseerd op een handelen of nalaten tijdens de geldigheidsduur van de verzekering maar vóór de ingangsdatum van een wijziging van de dekking zijn verzekerd volgens de voorwaarden, verzekerde bedragen en eigen risico s die voor de dekkingswijziging van kracht waren en de verzekering is alleen van kracht voor degene die op het moment van handelen of nalaten tot de verzekerden behoorde. E Verzekerd bedrag Wij vergoeden voor alle verzekerden en alle aanspraken tezamen maximaal het verzekerde bedrag per gebeurtenis. Mochten de totale aanspraken het verzekerde bedrag per gebeurtenis overschrijden vergoeden wij pro rata. F Extra vergoedingen Wij vergoeden, boven het verzekerde bedrag per aanspraak, tot maximaal het op het polisblad vermelde verzekerde

17 bedrag per gebeurtenis respectievelijk verzekerd bedrag per verzekeringsjaar de: - bereddingskosten, zoals omschreven in artikel 1 van deze bijzondere polisvoorwaarden; - kosten van verweer, zijnde de kosten van de met ons goedvinden of op ons verlangen verleende rechtsbijstand, ook al blijken deze ongegrond, met inbegrip van de proceskosten tot betaling waarvan verzekerde mocht worden veroordeeld. Indien de schadevergoedingsplicht van verzekerde het verzekerde bedrag te boven gaat, zullen de kosten van verweer worden vergoed in verhouding van het verzekerde bedrag en de schadevergoedingsplicht. Het eigen risico is op deze kosten niet van toepassing; - de wettelijke rente, over dat deel van de hoofdsom dat onder de dekking van deze verzekering valt. G Verzekerd bedrag per verzekeringsjaar Ter zake van alle in enig verzekeringsjaar aangemelde aanspraken en/of omstandigheden samen kunnen nimmer meer rechten aan deze verzekering worden ontleend tot het maximaal op het polisblad genoemde verzekerd bedrag per verzekeringsjaar. De datum van de eerste schriftelijke melding bij ons van de aanspraak respectievelijk van een omstandigheid is bepalend voor het verzekeringsjaar waaraan de desbetreffende aanspraak of omstandigheid wordt toegerekend. H Cumulatie Het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag geldt voor alle in artikel 3, 4 en 5 omschreven dekkingen samen. I Limiet brand- en ontploffingsschade De aansprakelijkheid van de verzekerde voor zaakschade tengevolge van brand en/of ontploffing is, voor alle verzekerden samen, gedekt tot maximaal ,- per gebeurtenis als onderdeel van het op het polisblad vermelde verzekerd bedrag per gebeurtenis. Art. 3 Dekking Bedrijfsaansprakelijkheid A Omschrijving dekking Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde in de op het polisblad vermelde hoedanigheid voor schade van derden. B Leveringsvoorwaarden Indien u, voor een overigens gedekte schade, niet aansprakelijk bent uitsluitend op grond van aansprakelijkheidsbeperkende bedingen in leveringsvoorwaarden zullen wij, indien u dit wenst, op dit aansprakelijkheidsbeperkende beding jegens een rechtstreeks bij de gebeurtenis betrokken natuurlijke persoon, voor zover diens schade buiten bedrijf of beroep is ontstaan, geen beroep doen. C Aanvullende uitsluitingen In aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7 van deze bijzondere polisvoorwaarden is van de dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid ook uitgesloten: 1. milieu-aantasting de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die verband houdt met een milieu-aantasting, ongeacht wat daarvan de oorzaak is; 2. werkgeversaansprakelijkheid de aansprakelijkheid van de verzekerde tegenover ondergeschikten; 3. zaken van verzekerden de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van uzelf en van andere in deze voorwaarden of op het polisblad met name als verzekerde genoemde natuurlijke en rechtspersonen. Art. 4 Dekking Werkgeversaansprakelijkheid A Aanvullende begripsomschrijvingen In dit artikel wordt personenschade, als genoemd in artikel 1, onderscheiden naar personenschade tengevolge van een beroepsziekte en tengevolge van een ongeval. Onder beroepsziekte en ongeval wordt verstaan: a. beroepsziekte een aantasting van de gezondheid, niet zijnde het gevolg van een ongeval, van een ondergeschikte, waarvoor de verzekerde jegens de ondergeschikte aansprakelijk is; b. ongeval een plotseling van buiten af en ongewild op het lichaam van een ondergeschikte inwerkend geweld, waarvoor de verzekerde jegens de ondergeschikte aansprakelijk is. B Omschrijving dekking Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde in de op het polisblad vermelde hoedanigheid tegenover ondergeschikten voor schade verband houdende met het verrichten van activiteiten voor verzekerde. C Aanvullende uitsluiting In aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7 is ook van de dekking werkgeversaansprakelijkheid uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade die het gevolg is van het bewust niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleven van een op uw bedrijf van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van arbeidsomstandigheden, indien zulks is geschied in opdracht van of met medeweten van verzekerde. Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan (een lid van) het bestuur, de directie of de bedrijfsleiding, alsmede enige functionaris in dienst van verzekerde, die door (een lid van) het bestuur of de directie is belast met bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften. Art. 5 Dekking Milieuaansprakelijkheid A Omschrijving dekking Verzekerd is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade van derden tengevolge van een milieuaantasting, die plotseling en onzeker is, en niet het rechtstreekse gevolg van een langzaam (in)werkend proces. B Beperking begripsomschrijving schade Voor de dekking milieuaansprakelijkheid wordt onder schade verstaan: - schade aan personen; - schade aan zaken veroorzaakt door luchtverontreiniging (uitstoot, lozing, doorsijpeling of ontsnapping van enige vloeibare, vaste of gasvormige stof, voor zover die een prikkelende of verontreinigende werking heeft op de lucht), met uitzondering van schade aan bodem, het oppervlaktewater of enig(e) al dan niet ondergronds(e) water(gang). Verzekerd blijven echter aanspraken tot vergoeding van zaakschade ten gevolge van zaken, die door of onder verantwoordelijkheid van de verzekerden zijn (op)geleverd. C Aanvullende uitsluitingen en bijzondere insluitingen In aanvulling op de uitsluitingen in artikel 7 is van de dekking voor milieuaansprakelijkheid ook uitgesloten: 1. Werkgeversaansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover ondergeschikten is niet verzekerd. 2. Opzet In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 11 lid A van de algemene voorwaarden geldt, dat indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde wordt verstaan een lid van de directie of de bedrijfsleiding. 3. Bereddingskosten eigen locatie Wij vergoeden nimmer de kosten door wie ook gemaakt teneinde de milieuaantasting op en de gevolgen daarvan voor een eigen locatie te beperken of ongedaan te maken, behoudens voor zover verzekerde aantoont, dat deze kosten tevens bereddingskosten zijn in de zin van artikel 1. Onder eigen locatie wordt verstaan het adres/de adressen

18 waarop uw bedrijf is/bedrijven zijn gevestigd, evenals eventuele andere adressen waarop de verzekerde beroeps/bedrijfsactiviteiten (mede) worden uitgeoefend. Een adres waarop in opdracht van een klant werkzaamheden worden uitgevoerd geldt niet als eigen locatie. 4. Overtreding voorschrift Niet verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade tengevolge van een handelen of nalaten dat bewust in strijd is met enig van overheidswege gegeven voorschrift ter zake van het milieu, indien dat is geschiedt in opdracht of met goedvinden van verzekerden. Indien de betreffende verzekerde een rechtspersoon is, wordt voor de toepassing van deze uitsluiting onder verzekerde verstaan een lid van de directie of de bedrijfsleiding, evenals enige functionaris in dienst van verzekerde die door een lid van de directie is belast met een bijzondere verantwoordelijkheid voor de naleving van eerder genoemde voorschriften. Art. 6 Geldigheidsgebied De verzekering is uitsluitend geldig in Europa. Dit betekent dat een handelen of nalaten waaruit de aanspraak voortvloeit dient te hebben plaatsgevonden binnen Europa, aanspraken dienen te zijn gebaseerd op het recht van een Europees land en te zijn onderworpen aan het oordeel van een binnen Europa zetelende rechter. Niet verzekerd zijn: - aanspraken voor schade door zaken die door een verzekerde of door een ander beroeps- of bedrijfsmatig geëxporteerd zijn naar gebieden buiten Europa; - aanspraken die voortvloeien uit handelen of nalaten van uw in het buitenland gelegen bedrijven (zoals vestigingen, filialen en dochterondernemingen). Voor reizen, die een verzekerde maakt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, is de geldigheidsgebied de gehele wereld. Echter voor aanspraken die voortvloeien uit het tijdens deze reizen daadwerkelijk verrichten van activiteiten in de verzekerde hoedanigheid blijft het geldigheidsgebied Europa. Art. 7 Aanvullende uitsluitingen In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 van de algemene voorwaarden gelden de volgende aanvullende beperkingen: A Opzet Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit gedragingen die onder artikel 11 lid A sub 1 (opzet) van de algemene voorwaarden gepleegd zijn in groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. Aan het opzettelijke karakter van dit wederrechtelijk handelen of nalaten doet niet af dat de verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert, dat hij niet in staat is zijn wil te bepalen. Op deze uitsluiting zullen wij tegenover u geen beroep doen, indien u aansprakelijk wordt gehouden voor een schade die het gevolg is van het door een onderschikte handelen of nalaten als hiervoor omschreven, mits u aantoont dat u ter zake geen verwijt treft. B Seksuele gedragingen Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit: 1. seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook; 2. gedragingen die onder artikel 7 lid B sub 1 vallen, gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten. C Zaken onder opzicht Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan zaken veroorzaakt in de tijd dat een verzekerde of iemand namens hem deze zaken in behandeling, beheer, bewaring, bewerking, bruikleen, huur, reparatie, ten vervoer of welke reden dan ook onder zich heeft of heeft gehad, ook al treedt de schade later in. Deze uitsluiting geldt niet: 1. bij uitvoering van werkzaamheden bij derden, ten aanzien van zaken van die derden, mits niet zijnde zaken, waaraan krachtens een daartoe gesloten overeenkomst werkzaamheden zijn of worden verricht, of die voor de uitvoering van die werkzaamheden worden gebruikt, bewerkt of behandeld; 2. in geval van uw aansprakelijkheid als werkgever voor schade aan zaken van uw ondergeschikten; 3. in geval van aansprakelijkheid voor schade aan zaken, die een verzekerde onder zich heeft, als en voor zover schade aan die zaken is vergoed door een brandverzekeraar die zich verbonden heeft te handelen overeenkomstig de regels van de Bedrijfsregeling Brandregres Maar de uitsluiting blijft van kracht als de verzekerde deze zaken in huur, pacht, lease, bruikleen of bewaarneming onder zich heeft; 4. indien na (op)levering van het werk zaken van derden zijn beschadigd of vernietigd door onderdelen die door verzekerde in of aan die zaken werden geplaatst of gemonteerd. Voor het onderdeel zelf blijft de uitsluiting onverminderd van kracht; 5. aan gehuurde of ter beschikking gestelde locaties verband houdende met deelname aan tentoonstellingen of beurzen met uitzondering van schade, die inherent is aan het gebruik. D Motorrijtuigen en lucht- (en ruimte) vaartuigen Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door of met een motorrijtuig of lucht- (ruimte)vaartuig. Deze uitsluiting geldt echter niet voor: 1. regierisico de aansprakelijkheid van de verzekerde voor met of door een motorrijtuig veroorzaakte schade, die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van het geven van aanwijzigingen aan de bestuurder van dat motorrijtuig. De onder lid D genoemde uitsluitingen blijven van kracht wanneer: a. u de eigenaar of de verzekeringsplichtig houder bent van dat motorrijtuig en/of b. de bestuurder van dat motorrijtuig tevens een van uw ondergeschikten is; 2. laden en lossen de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door zaken die worden geladen in of op, dan wel gelost uit of van een motorrijtuig; 3. aanhangwagens de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door aanhangwagens, die na van een motorrijtuig te zijn losgemaakt of losgeraakt, veilig buiten het verkeer tot stilstand zijn gekomen; 4. passagiersrisico de aansprakelijkheid van de verzekerde als passagier van een motorrijtuig of luchtvaartuig; 5. lading de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door zaken die zich bevinden op dan wel vallen of gevallen zijn van een motorrijtuig anders dan tijdens laad- en loswerkzaamheden; 6. motorrijtuigen in gebruik bij ondergeschikten uw aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door motorrijtuigen die door een ondergeschikte ten dienste van uw bedrijf worden gebruikt en waarvan u geen eigenaar of houder bent. Uitgesloten blijft de personenen de zaakschade van de ondergeschikte zelf, die

19 het motorrijtuig bestuurde. De in lid D4, D5, en D6 omschreven dekking bestaat niet indien en voor zover de schade is gedekt onder een verzekering in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen of analoge buitenlandse wet. Evenmin kan op de dekking een beroep worden gedaan voor vergoeding van een onder die verzekering geldend eigen risico. E (Op-)geleverde zaken/verrichte werkzaamheden Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde voor: - schade aan en waardevermindering van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde (op)geleverde zaken; - schade en kosten in verband met het terugroepen, vervangen, verbeteren of herstellen van de door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde opgeleverde zaken; deze uitsluiting geldt niet voor kosten die tevens zijn te beschouwen als bereddingskosten in de zin van artikel 1; - schade en kosten ongeacht door wie de kosten zijn gemaakt of de schade is geleden die verband houden met het geheel of gedeeltelijk opnieuw verrichten van door of onder verantwoordelijkheid van verzekerde uitgevoerde werkzaamheden. Een en ander met inbegrip van de schade en kosten wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van zaken die zijn (op)geleverd of waaraan werkzaamheden zijn uitgevoerd, behoudens hetgeen is bepaald in artikel 7 lid C sub 4. F Vaartuigen Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door of met een vaartuig. Deze uitsluiting geldt niet voor schade aan: 1. personen; 2. zaken met of door niet-gemotoriseerde vaartuigen dan wel vaartuigen voortgestuwd door een eigen voortstuwing van niet meer dan vier PK (Kw2.94). G Aansprakelijkheidsverhogende bedingen Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade voortvloeiende uit een boete-, schadevergoedings-, garantie, vrijwarings- of ander beding van soortgelijke strekking, behalve indien de aansprakelijkheid ook zou hebben bestaan zonder deze bedingen. H Beroepsaansprakelijkheid Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voortvloeiende uit de beroepsaansprakelijkheid van verzekerde, waaronder wordt verstaan de aansprakelijkheid voor schade door het verstrekken van adviezen, het maken van berekeningen en ontwerpen, het verrichten van controles, het houden van toezicht en/of het voeren van directie, het invullen van formulieren en dergelijke activiteiten. I Diefstal, vermissing, verlies, verwisseling van zaken Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade in verband met diefstal, vermissing, verlies en verwisseling van zaken. J Medisch handelen Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde die direct of indirect voortvloeit uit de uitoefening van een medisch, paramedisch, farmaceutisch of farmacologisch beroep of bedrijf of uit handelen, waaronder ook onderzoek en advisering wordt verstaan, die tot het medisch, paramedisch farmaceutisch of farmacologische werkterrein behoort. Onder de uitoefening van een medisch of paramedisch bedrijf wordt tevens verstaan het verplegen en verzorgen van patiënten. K Genetisch Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor genetische schade. L Onroerende en ondergrondse zaken. Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade aan onroerende- en ondergrondse zaken (bijv. kabels en leidingen) door grond-, hei en sloopwerk, verzakking, trilling, frezen, aardverschuiving, wijziging in het grondwaterpeil of door breuk van waterkeringen, dan wel het onjuist bedienen of het niet goed functioneren daarvan. M Asbest Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door, voortvloeiend uit of verband houdend met asbest of asbesthoudende zaken N Programmatuur Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid van verzekerde voor schade veroorzaakt door het adviseren, ontwerpen, analyseren, ontwikkelen en (op)leveren van programmatuur, alsmede het aanbrengen van wijzigingen in de programmatuur. Art. 8 Risicoverandering A Wijziging verzekerde hoedanigheid Indien het risico verbonden aan de verzekerde hoedanigheid, zich in de loop van een verzekeringsjaar uitbreidt, blijft er dekking bestaan voor de daaruit voortvloeiende aanspraken en omstandigheden, mits overeenkomstig artikel 10 melding wordt gedaan van de risico-uitbreiding en de eventueel daarvoor verschuldigde premie wordt betaald. B Directe melding van een gewijzigde verzekerde hoedanigheid Indien echter sprake is van: - wijziging van de verzekerde hoedanigheid en/of - wijziging van de rechtsvorm waarbinnen het verzekerde beroep of bedrijf wordt uitgeoefend en/of - levering en/of behandeling van andere zaken dan op het polisblad vermeld en/of - het oprichten van een vestiging buiten Nederland, is de verzekering voor een met de genoemde risicowijziging verband houdende aanspraak of omstandigheid pas van kracht nadat over deze wijziging overeenstemming is bereikt. C Verplichtingen en gevolgen voor de overeenkomst wegens wijziging van de hoedanigheid U bent verplicht de in lid B van de in dit artikel genoemde wijzigingen direct schriftelijk aan ons of de verzekeringsadviseur te melden. Na ontvangst van alle voor de beoordeling van het gewijzigde risico benodigde gegevens zullen wij u meedelen of en op welke voorwaarden wij de verzekering wensen voort te zetten. Wij hebben het recht om na ontvangst van de kennisgeving van de in lid B van dit artikel genoemde wijzigingen de verzekering te beëindigen. Indien u met een door ons voorgestelde premie en/of voorwaarden niet akkoord gaat, heeft u het recht om binnen dertig dagen na ontvangst van ons voorstel de verzekering te beëindigen. Maakt u gebruik van dit recht, dan eindigt de verzekering op de veertiende dag na die waarop wij de mededeling van de opzegging hebben ontvangen. Art. 9 Samenloop met andere verzekeringen Indien blijkt dat de door deze verzekering gedekte aansprakelijkheid eveneens op (een) andere verzekering(en) gedekt is of daarop gedekt zou zijn geldt deze verzekering als excedent van die andere verzekering(en). Een eigen risico op een andere verzekering wordt onder deze verzekering niet gedekt. Art. 10 Schaderegeling Wij belasten ons met het regelen en het vaststellen van de schade. Wij hebben het recht benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen en met hen schikkingen te

20 treffen. Aanspraken van benadeelden tot vergoeding van personenschade wikkelen wij af met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:954 van het Burgerlijk Wetboek. Art. 11 Namelding A Verlenging na opzegging door ons van de verzekering Indien wij gebruik maken van ons recht de verzekering op te zeggen heeft u, behalve wanneer de opzegging een gevolg is van wanbetaling of een poging ons te misleiden, het recht de termijn van aanmelden met één jaar te verlengen voor onder deze verzekering gedekte aanspraken, die voortvloeien uit een omstandigheid, die heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingdatum en die schriftelijk bij ons of bij de verzekeringsadviseur is gemeld binnen één jaar na deze beëindigingdatum. Voor deze verlenging bent u een premie verschuldigd van 50% van de laatste definitieve jaarpremie. B Verlenging na beëindiging bedrijfsactiviteiten Indien de verzekering eindigt wegens de beëindiging van uw bedrijfsactiviteiten, heeft u het recht de termijn van aanmelden met drie jaar te verlengen voor onder deze verzekering gedekte aanspraken, die voortvloeien uit een omstandigheid, die heeft plaatsgevonden vóór de beëindigingdatum en die schriftelijk bij ons of bij de verzekeringsadviseur is gemeld binnen drie jaar na deze beëindigingdatum. Voor deze verlenging bent u een premie verschuldigd van eenmaal de laatste definitieve jaarpremie. C Bekendmaken Wanneer u gebruik wenst te maken van het in lid A of B genoemde recht van verlenging, dient u dat vóór de beëindigingdatum van de verzekering schriftelijk aan ons of aan de verzekeringsadviseur kenbaar te maken. De voor de verlenging verschuldigde premie dient u binnen dertig dagen na het verzoek tot verlenging te voldoen. D Toerekening verzekeringsjaar Voor aanspraken als bedoeld in lid A en B geldt dat deze worden toegerekend aan het verzekeringsjaar direct voorafgaande aan de beëindigingdatum. E Verlenging en samenloop De dekking van de in dit artikel bedoelde verlengingen bestaat niet, indien blijkt dat de aansprakelijkheid eveneens op een andere verzekering is verzekerd of daarop verzekerd zou zijn, indien de verlenging niet zou hebben bestaan. F Reeks omstandigheden Bij een reeks van omstandigheden, die voortvloeien uit of verband houden met dezelfde oorzaak, is voor de van toepassing zijnde leden A en B bepalend de datum van aanvang van deze reeks. Art. 12 Wetswijziging Wanneer gedurende de geldigheidsduur van de verzekering het aansprakelijkheidsrisico wordt of zal worden verzwaard door wetgeving in formele of materiële zin of door verandering van rechtspraak hebben wij het recht, de premie, de algemene en/of bijzondere voorwaarden te wijzigen of zelfs de verzekering te beëindigen met ingang van een door ons te bepalen datum. U heeft het recht de herziening van de overeenkomst te weigeren binnen dertig dagen nadat wij daarvan mededeling hebben gedaan. BIJZONDERE VOORWAARDEN AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VOOR BESTUURDERS VERENIGING VAN EIGENAREN VvE-AB107 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijvingen Art. 2 Omvang van de dekking Art. 3 Verzekerd bedrag Art. 4 Verzekeringsgebied Art. 5 Insluitingen Art. 6 Aanvullende uitsluitingen Art. 7 Risicowijziging Art. 8 Begin en einde van deze verzekering Art. 9 Indexering Art. 10 Schaderegeling Art. 11 Namelding Art. 12 Samenloop met andere verzekeringen Art. 13 Wetswijziging Art. 1 Begripsomschrijvingen In de voorwaarden wordt verstaan onder: 1. verzekerde a. u in uw op het polisblad omschreven hoedanigheid b. iedere huidige of toekomstige, al dan niet statutair benoemde of gekozen, bestuurder(s) van de vereniging van eigenaren; c. ieder huidig of toekomstig lid van de vereniging van eigenaren die, ook al is hij niet als zodanig benoemd of gekozen, daden van bestuur verricht; 2. derden iedereen (inclusief de vereniging van eigenaren) met uitzondering van de aangesproken verzekerde; 3. schade door derden geleden financieel nadeel; 4. kosten van verweer alle kosten die op verlangen van of met de schriftelijke instemming van ons worden gemaakt in verband met het voeren van verweer tegen een gedekte aanspraak; 5. aanspraak een aanspraak is uitsluitend een tegen de verzekerde schriftelijk ingestelde vordering, waarbij degene die haar instelt uitdrukkelijk aanspraak maakt op vergoeding van schade. Aanspraken, al dan niet tegen meer verzekerden ingesteld, die voortvloeien uit of verband houden met dezelfde oorzaak worden als één aanspraak beschouwd en worden geacht bij ons te zijn gemeld ten tijde dat de eerste aanspraak is aangemeld; 6. omstandigheid een handelen of nalaten waardoor schade is of kan ontstaan, waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze zal leiden tot een (gedekte) aanspraak. Omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met dezelfde oorzaak worden als één omstandigheid beschouwd en worden geacht te zijn gemeld ten tijde dat de eerste omstandigheid is aangemeld; 7. verzekeringsjaar een periode van 12 maanden vanaf de premievervaldatum en elke aansluitende periode van gelijke duur. Indien de periode vanaf de ingangsdatum van deze verzekering tot de premievervaldatum of vanaf de premievervaldatum tot de beëindigingsdatum korter is dan 12 maanden, wordt een dergelijke periode ook als een verzekeringsjaar beschouwd. Bij een geldigheidsduur korter dan 12 maanden is het verzekeringsjaar gelijk aan de geldigheidsduur; 8. geldigheidsduur de periode vanaf de ingangsdatum van deze verzekering tot het einde van deze verzekering. Art. 2 Omvang van de dekking Verzekerd is de aansprakelijkheid van verzekerde in de verzekerde hoedanigheid voor schade aan derden, mits: 1. de aanspraak ter zake daarvan voor de eerste maal tegen verzekerde is ingesteld tijdens de geldigheidsduur van deze verzekering en tevens tijdens deze geldigheidsduur

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015

Clausuleblad. Terrorismedekking. Artikel Datum 1 april 2015 Clausuleblad Terrorismedekking Artikel 247-30.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1.1 Begripsomschrijving 3 1.1 Terrorisme 3 1.2 Kwaadwillige besmetting 3 1.3 Preventieve maatregelen 3 1.4 Nederlandse Herverzekeringmaatschappij

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Algemene voorwaarden Summa Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN Model ZZP-ALG06 De algemene voorwaarden van de Summa

Nadere informatie

Pakketpolis voor Ondernemers SPVO01/07

Pakketpolis voor Ondernemers SPVO01/07 Pakketpolis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Algemene voorwaarden Pakketpolis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN Model ZZP-ALG06 De algemene voorwaarden van

Nadere informatie

Polis voor Ondernemers SPVO01/07

Polis voor Ondernemers SPVO01/07 Polis voor Ondernemers SPVO01/07 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERZEKERING Rubriek Gebouwen, Roerende zaken en Milieuschade - Bijzondere voorwaarden Brandverzekering Bedrijfsgebouwen - Bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKEN ZEKERPLAN

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKEN ZEKERPLAN ALGEMENE VOORWAAREN ZAKEN ZEKERPLAN e algemene voorwaarden van het Zaken Zekerplan zijn voor iedere onder het Zaken Zekerplan gesloten verzekering van toepassing en geven samen met de voorwaarden terrorismebeperking,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zaken zekerplan

Algemene voorwaarden zaken zekerplan Algemene voorwaarden zaken zekerplan Voorwaarden modelnummer ZZP-ALG12 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden www.averoachmea.nl 3278B-12-11 De algemene voorwaarden van het Zaken Zekerplan zijn voor

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2002

MKB Pakketvoorwaarden 2002 MKB Pakketvoorwaarden 2002 Per risico vormen de Pakketvoorwaarden samen met de van toepassing zijnde Aanvullende voorwaarden en indien van toepassing de Bijzondere voorwaarden één geheel. Bij strijdigheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKEN ZEKERPLAN VOORWAARDEN MODELNUMMER ZZP-ALG13

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKEN ZEKERPLAN VOORWAARDEN MODELNUMMER ZZP-ALG13 ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKEN ZEKERPLAN VOORWAARDEN MODELNUMMER ZZP-ALG13 De algemene voorwaarden van het Zaken Zekerplan zijn voor iedere onder het Zaken Zekerplan gesloten verzekering van toepassing en

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Clausuleblad terrorismedekking Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Clausuleblad terrorismedekking Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Clausuleblad terrorismedekking Avéro Achmea

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden extra uitgebreide verzekering gebouwen voor VvE-B207

Bijzondere voorwaarden extra uitgebreide verzekering gebouwen voor VvE-B207 BIJZONDERE VOORWAARDEN EXTRA UITGEBREIDE VERZEKERING GEBOUWEN VOOR VERENIGING VAN EIGENAREN VvE-B207 Inhoudsopgave Art. 1 Begripsomschrijving Art. 2 Wat is verzekerd? Art. 3 Extra dekking Art. 4 Beperkte

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen

Delta Lloyd Schadeverzekering NV. Omvang van de dekking. Algemene uitsluitingen en beperkingen VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model TE 03.2.40 B INHOUD Artikel 1 Begripsomschrijving Artikel 2 Omvang van de dekking 1 Vergoeding van schade

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg)

Algemene voorwaarden. BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis (BRP0212alg) BlijfRijdenPolis BRP0212 Pagina 1 Algemene voorwaarden BlijfRijdenPolis Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen

Nadere informatie

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt:

AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700. Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: AANHANGSEL 1 Vnab-nummer 628 123 700 Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen Door bemiddeling van MultiCover verzekeren ondergetekenden, hierna verzekeraars genoemd, als volgt: VERZEKERINGNEMER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pakketpolis

Algemene Voorwaarden Pakketpolis Algemene Voorwaarden Pakketpolis Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u:

Polisvoorwaarden. Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden. In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Polisvoorwaarden Selfinsured.nl Algemene Voorwaarden In de voorwaarden van deze autoverzekering leest u: Wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Voor welke schade wij wel en niet betalen.

Nadere informatie

Informatie voor de klant.

Informatie voor de klant. Voor-Elkaar-Pakket Inboedel Aanvullend t.b.v. kostbaarheden buitenshuis Aanvullende voorwaarden versie 01-2016 Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden Inboedel Aanvullende t.b.v. kostbaarheden 01-2016 vormen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310

Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Algemene voorwaarden Pensioen Inkomens Plan UDIP1310 Deze voorwaarden gelden voor het Pensioen Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Pensioen Inkomens Plan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Pool Basso

Algemene voorwaarden. Pool Basso Algemene voorwaarden Pool Basso PB-A-AV2016 Algemene Voorwaarden Pool Basso (PB-A-AV2016) Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704

Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Voorwaarden Dealer Zekerheidsplan ZAV07-0704 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

P-ALG13 Algemene Voorwaarden

P-ALG13 Algemene Voorwaarden P-ALG13 Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voorwaarden modelnummer P-ALG13 Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310

Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Algemene voorwaarden Lijfrente Inkomens Plan UDIL1310 Deze voorwaarden gelden voor het Lijfrente Inkomens Plan. U wilt uw financiële zaken goed geregeld hebben. Daarom heeft u een Lijfrente Inkomens Plan

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Algemeen (ALG)

Polisvoorwaarden Algemeen (ALG) WP01.3 Algemene voorwaarden Woonpakket 1. Grondslag 2. Begrippen 3. Wijziging van premie en/of voorwaarden 4. Einde van de dekkingen 5. Verlenging 6. Premiebetaling 7. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING

Delta Lloyd Schadeverzekering NV OMVANG VAN DE DEKKING VOORWAARDEN Algemene voorwaarden Schadeverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL TE 03.2.40 C INHOUD ARTIKEL 1 ARTIKEL 2 ARTIKEL 3 ALGEMENE INFORMATIE BEGRIPSOMSCHRIJVING OMVANG VAN

Nadere informatie

ZAV 07 Algemene Voorwaarden

ZAV 07 Algemene Voorwaarden ZAV 07 Algemene Voorwaarden orw rde Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rangorde Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel 6 Wijziging

Nadere informatie

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05

rde Algemene Voorwaarden ZAV 05 Amene Voaan ZAV 05 -2- Amene Voaan Modelnr. ZAV 05 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Rango Artikel 3 Onzekere gebeurtenis Artikel 4 Premiebetaling Artikel 5 Schademelding Artikel

Nadere informatie

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015

Instrumentariumverzekering. Wat u vooraf moet weten. Inhoud. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Instrumentariumverzekering Verzekeringsvoorwaarden RHN-VAVKV003 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Beredding... 2 1.5

Nadere informatie

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5

Aanvullende verzekering. Polisvoorwaarden SPAV5 Aanvullende verzekering SPAV5 Polisvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 De maatschappij Maatschappij Voor Zorgverzekering Gouda N.V. 1.2 SPP De standaardpakketpolis waarop deze verzekering een

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket

Voorwaarden Gebouwenverzekering Het Ondernemerspakket Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.5.01 A Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzonder dekking 3 Artikel 4 Dekking boven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006

Algemene voorwaarden 2006 Algemene voorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie 2.1 Premiebetaling

Nadere informatie

Voorwaarden Gebouwenverzekering

Voorwaarden Gebouwenverzekering 1. Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Bereddingskosten De door of namens verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering gemaakte kosten voor het treffen van maatregelen

Nadere informatie

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 -

VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - VOORWAARDEN DOMINASS KOSTBAARHEDENVERZEKERING - KOS2003 - 1. Begripsomschrijving 1.1. Dominass: Dominass assurantiën b.v. 1.2. Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst met Dominass heeft

Nadere informatie

Voorwaarden Woonverzekeringen

Voorwaarden Woonverzekeringen Voorwaarden Woonverzekeringen int avw0711 8.0084.00.0711 Inhoud Grondslag 1 Begrippen 2 Wijziging van premie en/of voorwaarden 3 Einde van de verzekering 4 Verlenging 5 Premiebetaling 6 Nederlands recht,

Nadere informatie

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen

Inhoud Algemeen. Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen. Brandverzekering voor gebouwen. Aanvullende begripsomschrijvingen Brandverzekering voor gebouwen Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen Artikel 2 Risico-omschrijving Artikel 3 Verzekerde bedrag en indexering Dekking Artikel 4 Omvang van de dekking

Nadere informatie

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Page 1 of 5 K.B. 2 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.4 * Uitsluitingen 2.5 * Schade 3 * Verplichtingen van verzekerde 3.1

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Model 20234 blad 1 Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Brand/stormdekking Deze bijzondere voorwaarden zijn één geheel met de algemene voorwaarden en woordenlijst. De woorden waarvan de eerste letter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij 1.2 Verzekeringnemer 1.3 Aanvangspremie 1.4 Vervolgpremie 1.5 Fraude Artikel 2. Betaling en terugbetaling van premie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1)

Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1) Algemene voorwaarden ZZP pakket (ZZP 2.1) Inhoud: Definitie verzekeringsovereenkomst Mededelingsplicht Artikel: 1. Begripsomschrijvingen 2. Premie 3. Verplichtingen na schade 4. Verjaring 5. Wijziging

Nadere informatie

Voorwaarden. Premiebetaling

Voorwaarden. Premiebetaling Voorwaarden Begin en bedenktijd Op je polis blad kun je vinden op welke dag je dekking ingaat, dit is altijd vanaf 00:00 uur, tenzij het anders afgesproken is. Vanaf deze dag, heb je 14 dagen bedenktijd,

Nadere informatie

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD

B 03.2.88 B. 1/6 Model b 03.2.88 B voorwaarden gebouwenverzekering B 03.2.88-0312 BLAD Voorwaarden Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model B 03.2.88 B Inhoud Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3.

Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4. Schade 3 Verplichtingen van verzekerde 3.1 Schadevergoeding 3. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Glasverzekering Polisvoorwaarden Polismantel G.17 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.3 Uitsluitingen 2.4

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TotaalOpvangPolis Model APP(01.01.2007)

ALGEMENE VOORWAARDEN TotaalOpvangPolis Model APP(01.01.2007) ALGEMENE VOORWAARDEN TotaalOpvangPolis Model APP(01.01.2007) De algemene voorwaarden geven samen met de voorwaarden terrorismebeperking, de voorwaarden die worden genoemd op elke sub-pakketpolis die onderdeel

Nadere informatie

Algemene Pakketvoorwaarden

Algemene Pakketvoorwaarden Algemene Pakketvoorwaarden Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Risicodrager 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel 2. Bedenktijd

Nadere informatie

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0

Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Voorwaarden Goudse Schadeverzekeringen N.V. Versie 2.0 Let op! Dit zijn de Algemene voorwaarden die bij uw autoverzekering horen. Voor uw autoverzekering hebben wij aparte Aanvullende voorwaarden. Soms

Nadere informatie

Voorwaarden. Lichtreclame FGD 2013-01

Voorwaarden. Lichtreclame FGD 2013-01 Voorwaarden Lichtreclame FGD 2013-01 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Gedekte gebeurtenissen 3 Artikel 3 Dekking boven het verzekerde bedrag 3 Artikel 4

Nadere informatie

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2

Kampeerautoverzekering algemeen polisvoorwaarden Algemene Voorwaarden deel 2 Inhoud Algemeen Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 2 De verzekeringsovereenkomst Artikel 3 Geldigheidsgebied Aanvang, duur en einde van een verzekering Artikel 4 Aanvang en duur van een verzekering

Nadere informatie

Gebouwenverzekering GBV 1.1

Gebouwenverzekering GBV 1.1 Gebouwenverzekering GBV 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Aanvullende begripsomschrijvingen Gedekte gebeurtenissen

Nadere informatie

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand

Woonhuisverzekering. totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Woonhuisverzekering totaal extra uitgebreid uitgebreid brand-storm brand Omdat zekerheid telt Deze folder geeft u een overzicht van de mogelijkheden en voorwaarden van onze woonhuisverzekeringen. Voor

Nadere informatie

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven

A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven A. Bijzondere voorwaarden Gebouwenverzekering voor bedrijven Inhoud: Artikel: 1. Aanvullende begripsomschrijvingen 2. Gedekte gebeurtenissen 3. Dekking boven het verzekerde bedrag 4. Aan- of verbouw 5.

Nadere informatie

Voorwaarden VRD-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Voorwaarden VRD-BV Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Voorraad - Brand Storm Avéro Achmea BedrijfActiefPolis Voorwaarden VRD-BV-01-151 Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave Verzekerd 1. Wat is verzekerd?...2 2. Welke schade aan de voorraad

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012

Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Algemene Voorwaarden Particulieren 2012 Deze algemene voorwaarden zijn één geheel met het polisblad, het clausuleblad en de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden All In Verzekeringspakket 0508 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel

Nadere informatie

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 )

Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Productvoorwaarden Glasverzekering ( BGL 05 ) Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

MKB Pakketvoorwaarden 2006

MKB Pakketvoorwaarden 2006 MKB Pakketvoorwaarden 2006 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie Artikel 2. Einde van het pakket

Nadere informatie

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud

Woonverzekering. Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Plus OP 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015

Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Agrarische Pakketvoorwaarden Versie 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Pakket 1.2 Risico 1.3 Maatschappij 1.4 Verzekeringnemer 1.5 Aanvangspremie 1.6 Vervolgpremie 1.7 Fraude Artikel

Nadere informatie

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007

V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 V.v.E. Pakketvoorwaarden 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Aanvangspremie 1.2 Fraude 1.3 Maatschappij 1.4 Pakket 1.5 Risico 1.6 Vereniging van Eigenaren 1.7 Vervolgpremie 1.8 Verzekeringnemer

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering (Versie: P1P00) Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904

Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Algemene voorwaarden van verzekeringen KO 0904 Artikel 1 Definities In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Koopsom: Een eenmalige premiebetaling bij aanvang van de verzekering. 1.2 Maatschappij:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering

Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering Algemene Voorwaarden Operationele Techniek Verzekering OTV ALG MINT 2015 Inhoudsopgave 1 Definities, meervoud en sanctiewetgeving 3 2 Grondslag 3 3 Automatische bijverzekering 3 4 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (ZV AVS08)

Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Algemene voorwaarden (ZV AVS08) Het aanvraag- en/of wijzigingsformulier en andere documenten die voor het verstrekken van gegevens noodzakelijk zijn, dienen als grondslag van deze verzekering en worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09

Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 Algemene voorwaarden Zakelijke Schadeverzekeringen ZAVS09 15 13 09-12 1 Inhoud Artikel Grondslag 1 Begripsomschrijvingen 2 Algemene uitsluitingen 3 Verplichtingen na schade 4 Verjaring 5 Premiebetaling

Nadere informatie

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren

BGA 05. Productvoorwaarden Glasverzekering Vereniging van Eigenaren BGA 05 Productvoorwaarden Glasverzekering Inhoudsopgave Rubriek 1 Algemeen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de verzekering Artikel 3 Algemene uitsluitingen Artikel 4 Premie Artikel

Nadere informatie

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren

Algemene Polisvoorwaarden A t/m Z Pakket Particulieren Algemene Polisvoorwaarden 1. Begripsomschrijvingen... 2 Begrippen... 2 Gebeurtenis... 2 2. Omschrijving van dekking... 3 3. Uitsluitingen... 3 Algemene uitsluitingen... 3 Uitsluitingen per verzekering...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering

Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Bijzondere voorwaarden Woonhuisverzekering Versie 20.07.6 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Woonhuis: het op het polisblad omschreven gebouw met de daarbij behorende garages, schuurtjes en bijgebouwen, inclusief

Nadere informatie

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015

Polismantel G.17. Glasverzekering. Polisvoorwaarden. Artikel Datum 1 april 2015 Polismantel G.17 Glasverzekering Polisvoorwaarden Artikel 140-90.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Verzekeringnemer 3 1.2 Verzekerde 3 1.3 Glas 3 1.4 Opruimingskosten 3 1.5 Noodvoorziening

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216)

Bijzondere Voorwaarden Woonhuis Garant Plus-verzekering (216) (216) A60.609-06/07 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Dekking boven de verzekerde som Artikel 4 Dekking bij aan- en/of verbouw Artikel 5 Uitsluitingen Artikel

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 B INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Evenementenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 675-06 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade

Nadere informatie

GENERALI verzekeringsgroep

GENERALI verzekeringsgroep Algemene Voorwaarden (026) Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verzekeringnemer: degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan met GENERALI schadeverzekering maatschappij nv. Verzekerde: verzekeringnemer

Nadere informatie

Evenementenverzekering

Evenementenverzekering Polismantel 675-06 Evenementenverzekering Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 6 Wijziging

Nadere informatie

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen

Artikel 1. Aanvullende begripsomschrijvingen Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALG-P(1013) Pagina 1 van 7

Algemene voorwaarden ALG-P(1013) Pagina 1 van 7 ALGEMENE VOORWAARDEN ALG-P(1013) Algemene voorwaarden Op het polisblad staan één of meer verzekeringsovereenkomsten, hierna te noemen verzekeringen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1 van 7. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E

1 van 7. Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E Polisvoorwaarden Gecombineerde gevaren gebouwen 93.03.22 / E 1. Begripsomschrijvingen 1.1. OVZ verzekeringen: de Onderlinge Waarborgmaatschappij OVZ verzekeringen U.A., gevestigd te Goes. 1.2. Verzekeringnemer:

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV

Delta Lloyd Schadeverzekering NV VOORWAARDEN Gebouwenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam MODEL B 03.2.88 A INHOUD Artikel 1 Specifieke begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Omvang van de dekking 2 Artikel 3 Bijzondere dekkingen

Nadere informatie

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP)

de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) de Bruyn Verzekeringspakket (DBP) Polisvoorwaarden BP0000-03 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het de Bruyn Verzekeringspakket zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden

Nadere informatie

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering

E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering E.W. 1 - Perfect-Extra woonhuisverzekering Polismantel E.W.1 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2.1 t/m 2.5 Uitsluitingen 2.6 Schade 3 Verplichtingen van verzekerde

Nadere informatie

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN

ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ENNIA ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE VOORWAARDEN NR. S-004... 3 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 2A GRONDSLAG VAN DE VERZEKERINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Glas

Voorwaarden verzekering Glas Voorwaarden verzekering Glas BVN 16-01 1/6 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wie zijn verzekerd? Wat hebt u verzekerd? En voor

Nadere informatie

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07

Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 07 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1

Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1 Voorwaarden Lichtreclameverzekering nr. 1028 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Installatie: de op het polisblad omschreven lichtreclame-installatie bevestigd aan of op het op het polisblad omschreven gebouw.

Nadere informatie

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

NnL. ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

3 Uitkeringsprotocol NHT Samenvatting Protocol afwikkeling claims

3 Uitkeringsprotocol NHT Samenvatting Protocol afwikkeling claims Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 2A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst 2 B Onzeker voorval 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst 4 Premiebetaling en restitutie 5 Risicowijziging 6

Nadere informatie

VSI Pakketverzekering Pakket

VSI Pakketverzekering Pakket 1 VSI Pakketverzekering Pakket VSIPAK01 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in de VSI Pakketverzekering zijn opgenomen en vormen één geheel met de polisvoorwaarden van die verzekeringen.

Nadere informatie

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 1 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polismantel E.G.1 Wegwijzer in de polis zie artikel * Omschrijving van de dekking 2 - Verzekerde belangen 2.1 - Glasdekking 2.2 - Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009

Algemene voorwaarden. AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 Algemene voorwaarden AutoTopPolis ATPAV2009 1 / 6 INHOUDSOPGAVE Algemene Voorwaarden Bladzijde Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Betaling en terugbetaling

Nadere informatie

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering

K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering K.B. 1 - Kostbaarhedenverzekering Wegwijzer zie artikel * Begripsomschrijvingen 1 * Omschrijving van de dekking 2 * Verzekerde belangen 2.1 * Waartegen gedekt 2.2 * Waar gedekt 2.3 * Dekking boven de verzekerde

Nadere informatie

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03

Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 Allianz Nederland Schadeverzekering Woonverzekering Specifieke verzekeringsvoorwaarden Woonhuis Optimaal OO 03 De specifieke verzekeringsvoorwaarden en de algemene verzekeringsvoorwaarden Woonverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen

Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen PE1511, TD0701 1 Inhoudsopgave Voorwaarden van het Allianz Direct Ingaand Pensioen De belangrijkste eigenschappen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (027)

Algemene Voorwaarden (027) Algemene Voorwaarden (027) (027) A60.1684-08/07 Inhoud Artikel 2 A Grondslag van de verzekeringsovereenkomst Artikel 2 B Onzeker voorval Artikel 3 Duur en einde van de verzekeringsovereenkomst Artikel

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu

Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis. Hoofdstuk 7: Milieu Verzekeringsvoorwaarden ToplandPolis Hoofdstuk 7: Milieu Versie 1.1: januari 2016 Avéro Achmea Postbus 109 2300 AC Leiden www.averoachmea.nl/agro 2 Paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer;

Nadere informatie

Interpolis ZekerInBedrijf

Interpolis ZekerInBedrijf Interpolis ZekerInBedrijf Verzekeringsvoorwaarden (Model INV-BV-01-151) Inventaris - Brand Storm Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzekerd 2 1 Wat is verzekerd? 2 2 Welke

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.28 A Instrumenten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking 1 Dekkingsgebied 2 Bereddingskosten

Nadere informatie

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden

Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Voorwaarden Model BE 03.2.30 A Lichtreclame verzekering Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering KHN. Aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden. Versie

Algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering KHN. Aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden. Versie Aansprakelijkheidsverzekering Algemene voorwaarden Versie 01-2015 1 Inhoud Algemene Bepalingen...3 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 3 Geldigheidsduur en opzegmogelijkheden...

Nadere informatie

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking. Hoofdstuk 3 Uitsluitingen. Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen NnL ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP) Polisvoorwaarden PP 0000-02 Deze polisvoorwaarden gelden voor alle verzekeringen die in het ZekerheidsPakket Particulieren zijn opgenomen en vormen één geheel met

Nadere informatie

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking.

Glasverzekering. Polismantel G.17. Polisvoorwaarden. Menu / inhoud. 1 Begripsomschrijvingen. 2 Omschrijving van de dekking. Glas Polisvoorwaarden Home 1 Glas Glas Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Schade Betaling en terugbetaling Aanpassing

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch

Verzekeringsvoorwaarden Bedrijven Compact Polis Agrarisch paragraaf 1 Milieudekking Basis Verzekerde u als verzekeringnemer; de natuurlijke- of rechtspersonen die genoemd zijn op het verzekeringsbewijs, maar alleen voor zover zij op grond van eigendom of een

Nadere informatie

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering

E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering E.G. 2 - Perfect-Extra gebouwenverzekering Polisvoorwaarden Wegwijzer Polismantel E.G.2 zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van de dekking 2 Waartegen gedekt 2.1 Glasdekking 2.2 Dekking boven

Nadere informatie

Polisvoorwaarden HPPNN-ALG 2014-01

Polisvoorwaarden HPPNN-ALG 2014-01 Polisvoorwaarden HPPNN-ALG 2014-01 Wegwijzer zie hoofdstuk Begripsomschrijvingen 1 Omschrijving van dekking 2 Uitsluitingen 3 Schade 4 Premie 5 Herziening van tarieven en/of voorwaarden 6 Wijziging van

Nadere informatie