Servicebedrijf HR. Algemene veiligheid II UMC St Radboud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Servicebedrijf HR. Algemene veiligheid II UMC St Radboud"

Transcriptie

1 Algemene veiligheid

2 Algemene veiligheid II UMC St Radboud

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Veiligheidsbeleving 3 3. Preventie Technische preventie Gedragspreventie 7 4. Onderzoek en evaluatie Inventarisatie Onderzoek naar incidenten 9 Algemene veiligheid III UMC St Radboud

4 Algemene veiligheid IV UMC St Radboud

5 1. Inleiding Veiligheid en met name je veilig voelen heeft na de diverse terroristische aanslagen, de aandacht van iedereen. Daarboven heeft de Schipholramp naast Volendam en Enchede de kwetsbaarheid van organisatie aangetoond. In iedere organisatie zijn dus altijd gevaren aanwezig en moeten dus risico s worden genomen. We spreken dan wel over aanvaardbare risico s. Belangrijk is bewustwording van mogelijk aanwezige onveiligheid en leren hoe daar mee om te gaan. Een mogelijk aanwezige en ongewenste onveiligheid kan worden gesignaleerd dan wel voorkomen door de inzet van de ter beschikking staande instrumenten zoals: Een mogelijk aanwezige ongewenste onveiligheid kan worden gesignaleerd of worden voorkomen met: Technische preventie; Algemene voorschriften; RI&E; PAGO; Onderzoek en Sociaal Medisch Overleg Gedragspreventie; Ongevallenregistratie; Deskundige bijstand. Het grootste probleem hierbij is hoe en door wie wordt vastgesteld wat aanvaardbaar of gewenst is en hoe de mogelijke interpersoonlijke verschillen ten aanzien van de vaststelling worden gewaardeerd. Omdat het risico een centrale plaats inneemt in de omschrijving en dit begrip het gemakkelijkst te kwantificeren lijkt, heeft men zich hier op geconcentreerd. Gewoonlijk wordt risico gedefinieerd als: Risico = Kans x Effect waarbij de volgende nuancering kan worden aangebracht: Kans = Waarschijnlijkheid x Blootstelling waarbij blootstelling de mate is waarin men aan een gevaar bloot staat, dit wordt bepaald door intensiteit, tijdsduur of aantal betrokkenen hetgeen de volgende verhouding oplevert: Risico = Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect Inleiding 1 UMC St Radboud

6 Risico s zijn alleen tot nul te reduceren indien één van de factoren uit de verhouding van risico nul is, of indien de gevaarsafwending (G) maximaal is. Risico = G x Waarschijnlijkheid x Blootstelling x Effect Voor zover gevaarsafwendende maatregelen wel succes opleveren, blijft er een onberekenbare factor bestaan, namelijk dat we niet alle mogelijke risico s kunnen overzien. Vaak wordt dit rest risico verzekerd. Een verzekeringsmaatschappij zal echter ook geen onnodige risico s willen nemen, waardoor juist de grootste of meest onvoorziene risico s niet verzekerbaar zijn (nucleaire ramp, overstroming, oorlog, enz.) Algemene veiligheid 2 UMC St Radboud

7 2. Veiligheidsbeleving Onder veiligheidsbeleving wordt de manier verstaan waarop personen een situatie uiteindelijk beoordelen t.a.v. (on)veiligheid. Dit verschilt van het veiligheidsbewustzijn. Men kan de (on)veiligheid van een situatie herkennen (bewustzijn), maar de situatie wordt niet als zodanig beleeft. Personen gaan doorgaans uit van een gevoel van veiligheid en op grond daarvan handelen zij ook. Als men dat niet zou doen, zou men niet normaal kunnen handelen. Concrete ervaringen van onveiligheid leveren een bepaald veiligheidsbewustzijn op. op grond waarvan we handelen of nieuwe situaties leren inschatten. Veiligheidsbeleving 3 UMC St Radboud

8 Algemene veiligheid 4 UMC St Radboud

9 3. Preventie 3.1 Technische preventie Technische preventie is het zodanig ontwerpen en bouwen van gebouwen,installaties en arbeidsmiddelen dat een veilig gebruik mogelijk is. Of van een veilig gebruik sprake is wordt bepaald door de personen die van het gebouw, installatie of arbeidsmiddel gebruik maken. Er is een grote samenhang tussen mens en middel. Bij technisch preventie zijn drie zaken van belang: gebouw en de daarin aanwezige installaties; arbeidsmiddelen; veilig gebruik van gebouwen, installaties en arbeidsmiddelen. Gebouw en installaties Per definitie krijgen medewerkers veilige gebouwen met bijbehorende installaties ter beschikking gesteld. Op basis van de RI&E wordt jaarlijks vastgesteld of deze voorzieningen nog steeds adequaat zijn of aanpassing behoeven. Eventuele nieuw- of verbouw vindt plaats op verzoek van gebruikers. Uitvoering en begeleiding geschiedt door Bedrijf Huisvesting. Een (ver)bouwaanvraag wordt afgehandeld volgens een vastgestelde procedure. De procedures voor nieuw- en verbouw zijn niet helemaal hetzelfde maar vertonen wel een grote overeenkomst. In de procedure is voorzien in toetsing van de plannen door o.a. de AMD. Arbeidsmiddelen Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle machines, apparaten, gereedschappen en installaties die direct of indirect bij de kerntaken worden ingezet. Over de inzet van arbeidsmiddelen wordt grotendeels door de afdeling beslist. Bij grote investeringen, of wanneer voor de inzet van een nieuw arbeidsmiddel aanpassingen aan gebouw en of installaties nodig zijn, moet gebruik worden gemaakt van gestructureerd overleg. De RI&E is het belangrijkste instrument om jaarlijks het veiligheidsniveau van de aanwezige arbeidsmiddelen te toetsen. Om tot een verantwoorde vervanging of inzet van een arbeidsmiddel te komen zijn door de overheid wettelijke eisen vastgelegd. Daarin wordt aangegeven op welke wijze het proces van initiatief tot gebruik moet verlopen. We herkennen daarin de volgende fasen: initiatief en of oriëntatie; testen; verwerving; Preventie 5 UMC St Radboud

10 gebruik; buitengebruikstelling. Binnen het kwaliteitssysteem van de afdeling is vastgelegd op welke wijze tot verwerving van arbeidsmiddelen wordt overgegaan. Met de RI&E worden de gevaren geïnventariseerd voor patiënt, medewerker en bedrijfsvoering die met de inzet van het nieuwe arbeidsmiddel gepaard gaan. Ter ondersteuning van deze inventarisatie heeft de AMD een checklist arbeidsmiddelen ontwikkeld. Op basis van de checklist worden de mogelijke beheersmaatregelen vastgelegd om tot een aanvaardbaar risico te komen. Het is de wettelijke taak van de AMD om deze maatregelen op verzoek van de afdeling te evalueren. Pas wanneer de noodzakelijke beheersmaatregelen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd is een veilig gebruik van het arbeidsmiddel mogelijk. Veilig gebruik Veilig gebruik van gebouwen, installaties en arbeidsmiddelen. Preventieve technische maatregelen zijn mede afhankelijk van het gebruik door de medewerkers. Onderstaand drie voorbeelden: compartimenteringdeuren De compartimenteringdeuren zijn van belang voor inperking van rook en vuur bij een mogelijke brand. Deze deuren zijn voorzien van drangers om ervoor te zorgen dat deze deuren zoveel mogelijk gesloten blijven. Het gebruik van klossen, dozen of stukken karton om deze deuren in geopende stand vast te zetten, of zelfs het losmaken van de dranger, zijn daarom dan ook niet toegestaan. In een aantal situaties zijn compartimenteringdeuren vastgezet op een zogenaamde kleefmagneet. Bij een brandmelding wordt deze kleefmagneet aangestuurd door de brandmeldinstallatie en sluit de deur automatisch. S-3 ruimte voor medisch gebruik Wanneer elektrische apparatuur wordt aangesloten op de bloedbaan en zo een direct elektrisch contact met het hart mogelijk is, is een veilige elektrische installatie nodig. S-3 is de hoogste elektrische veiligheidsklasse en voorkomt onder alle omstandigheden elektrocutie van de aangesloten patiënt. Kortsluitingen Het gebruik van elektrische apparatuur door medewerkers is alleen veilig als het een geschikt arbeidsmiddel betreft en het in goede staat van onderhoud verkeert. Het feit dat ongeveer 25% van de branden ontstaat door kortsluitingen in elektrische apparatuur geeft aan dat dit een belangrijk aandachtspunt is. Omgaan met storingen Wanneer een medewerker constateert of gemeld krijgt dat in een gebouw, installatie of arbeidsmiddel een storing is opgetreden, is een melding Algemene veiligheid 6 UMC St Radboud

11 noodzakelijk. Een storingsmelding voor gebouwen en installaties is mogelijk via de Servicedesk V&I Tel van het Servicebedrijf productgroep Vastgoed en Infrastructuur. Storingen aan arbeidsmiddelen worden verholpen door het Servicebedrijf productgroep Vastgoed en Infrastructuur.of door derden. Op de afdeling dient van ieder arbeidsmiddel bekend te zijn wie, wanneer en op welke wijze onderhoud pleegt en storingen kan verhelpen. Dit moet aantoonbaar zijn in een regsitratiesysteem. 3.2 Gedragspreventie In een grote organisaties als het UMC is voor het goed laten functioneren van (deel)-systemen afspraken nodig. In een ziekenhuisorganisatie is sprake van mensenwerk, maar er wordt ook áán mensen gewerkt. De soms intensieve behandelingen die patiënten ondergaan maken het noodzakelijk om elkaars taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed te kennen. Het vastleggen van deze afspraken is van groot belang. Dit dient niet alleen ter bescherming van patiënten, studenten en bezoekers, maar ook van de medewerker. Binnen het UMC wordt veel in KWINT vastgelegd. Vanwege de grote diversiteit van handelingen is de hoeveelheid aangeboden materiaal enorm. Het is in het belang van de medewerkers dat op de afdeling de beschikbare informatie wordt gezeefd. Het kan de taak van de PAM-er zijn in en na overleg met de direct leidinggevende als zeef op te treden op het terrein van Arbo en Milieu. In samenwerking met andere aandachtsvelders binnen de afdeling kan zo een op de afdeling toegesneden werkboek ontstaan. Dit werkboek kan vervolgens worden gebruikt om vast te stellen of aan de diverse normen in de verschillende zorgsystemen (kwaliteit, arbo en milieu) wordt voldaan. Preventie 7 UMC St Radboud

12 Algemene veiligheid 8 UMC St Radboud

13 4. Onderzoek en evaluatie 4.1 Inventarisatie RI&E (Risico- Inventarisatie en -Evaluatie) en VMS (veiligheidsmanagement) De RI&E die in het UMC St Radboud wordt gebruikt is zo opgezet dat voldoende inzicht wordt verkregen over de mogelijk aanwezige gevaren. In het Plan van Aanpak staat de wijze waarop de risico s die bij deze gevaren horen kunnen worden beheerst. Door de modulaire opzet van de RI&E worden per afdeling alleen die gevaren behandeld die daadwerkelijk aanwezig zijn. Voorbeelden zijn gevaarlijke stoffen, biologische agentia, beeldschermen, fysieke belasting enz. Vanuit veiligheidsoogpunt is het noodzakelijk jaarlijks de modules te actualiseren. De RI&E maakt samen met het onderzoek van incidenten en afwijkingen een belangrijk onderdeel uit van het Veiligheid Management Systeem (VMS). Dit systeem is de afgelopen jaren in het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis ingepast. Soms kan het noodzakelijk zijn een gericht werkplekonderzoek uit te voeren om goed inzicht te krijgen in de aanwezige gevaren.. Daarbij wordt door de leidinggevende in samenwerking met de PAM er de AMD ingeschakeld, zonodig worden via de AMD externe deskundigen ingeschakeld. Het document Proces en werkwijze RI&E staat op de PAMteamsite onder de ARBO-documenten. 4.2 Onderzoek naar incidenten Volgens de Arbo-wet is ieder bedrijf verplicht beleid te ontwikkelen ten aanzien van het voorkomen van bedrijfsongevallen. Het doel hiervan is een werkklimaat te scheppen waarin de medewerkers zo min mogelijk risico lopen. Vindt er toch een ongeval plaats, dan moet worden onderzocht wat de oorzaken zijn. Ongevalonderzoek levert kennis op en kan nieuwe ongevallen voorkomen. Daarnaast moet het UMC St Radboud voor de overheid (Arbeidsinspectie) een bedrijfsongevallenregistratie bijhouden. Deze registratie verschaft een beeld over waar en wanneer zich ongevallen voordoen en bij welke categorieën medewerkers. In het UMC St Radboud wordt gewerkt met het begrip incident. Dit begrip omvat onder meer de bedrijfsongevallen maar ook de bijna-ongevallen en de gevaarlijke situaties. Onderzoek en evaluatie 9 UMC St Radboud

14 Een belangrijk aandachtspunt bij het melden van bedrijfsongevallen is een eventuele ziekenhuisopname na een bedrijfsongeval. Deze bedrijfsongevallen dienen binnen 24 uur te worden gemeld aan de Arbeidsinspectie regio Oost. De beschrijving van de wijze waarop een melding van een incident in de patiëntenzorg wordt ingediend, in behandeling genomen, afgehandeld en wordt gedeeld met derden (specifieke afdelingen, gremia of specifieke functionarissen binnen het UMC St Radboud) staat omschreven in de procedure Decentraal Incidenten Melden met patiënten (DIM melding KWINT document procedures ziekenhuisbreed ). Incidenten en (bijna) ongevallen etc. gaat volgens de procedure ongevalen schademelding (KWINT document 1.01). De procedure is samengevat in onderstaand schema. De DIM (Decentraal Incident Melden) procedure en ADM (Arbeidsongeval Digitaal melden) -procedure zijn benaderbaar vanaf de openingspagina van de portal UMCN.nl. Algemene veiligheid 10 UMC St Radboud

15 Flowschema incidenten in het UMC St Radboud:v Onderzoek en evaluatie 11 UMC St Radboud

16 Ongevalonderzoek Het ongevalonderzoek is bedoeld om te achterhalen hoe een ongeluk heeft kunnen plaats vinden. Het gaat hierbij niet alleen om wat er nu precies gebeurd is, maar vooral ook om wat daaraan vooraf is gegaan. Als een ongeval het gevolg is van achterstallig onderhoud, hoe is deze achterstand in onderhoud dan te verklaren? Is dat een slordigheid van de onderhoudsmonteur of is er onvoldoende beleid ten aanzien van het onderhoud? Zijn er in dat geval misschien ook op andere plaatsen in het ziekenhuis problemen? Een model dat veel gebruikt wordt om het ontstaan van ongevallen te beschrijven en te bestuderen is het dominomodel. De naam is afgeleid van het spelletje waarbij je verschillende dominostenen op een rij zet. Als je er één omgooit, vallen ze stuk voor stuk om. Zo gaat dat ook bij ongevallen. Als er fouten zijn in het beleid of in de controle op de manier van werken in het UMC, dan kan er daardoor van alles fout gaan waardoor er uiteindelijk een ongeluk gebeurt. In de bijlage wordt het dominomodel aan voorbeeld uitgelegd. Uitvoering van ongevalonderzoek Ongevalonderzoek wordt meestal in verschillende fasen uitgevoerd. De eerste fase vindt zo snel mogelijk na het ongeval plaats. Er worden gesprekken gevoerd met de direct betrokkenen en met eventuele getuigen. Vervolgens worden voorlopige maatregelen genomen om herhaling van het ongeval te voorkomen. In dit stadium komt men niet verder dan de onmiddellijke oorzaak. Gaat het om een ernstig ongeval dan wordt het onderzoek vervolgens voortgezet om achterliggende oorzaken te achterhalen. Hiervoor worden gesprekken gevoerd met anderen: de leidinggevende, de PAM-er, etc. De direct betrokkenen zullen de organisatie waarin zij werken in het algemeen onvoldoende overzien om te kunnen beoordelen of er sprake kan zijn van beleidsmatige fouten. Vandaar dat het van belang is dat incidenten worden onderzocht door veiligheidskundigen. Zij zijn geschoold in het ongevalonderzoek. Uit het onderzoek volgen zonodig adviezen om herhaling te voorkomen. Algemene veiligheid 12 UMC St Radboud

17 Bijlage Het dominomodel Het ongevalonderzoek wordt gedaan volgens het dominomodel. In het dominomodel zijn er vijf domino s (fasen) waarop achtereenvolgens gelet moet worden. Domino 5: het effect van het ongeval. Wat is er aan schade voor mensen, middelen en omgeving? Dit moet nauwkeurig worden omschreven. Hoe snel de hulpverlening op gang kwam. Misschien was het slachtoffer gered wanneer collega s eerste hulp hadden verleend of was een brand beperkt gebleven wanneer op tijd de brandweer was gebeld. Het uiteindelijke effect is soms groter dan strikt genomen nodig was geweest. Ook kunnen de gegevens van belang zijn voor de medewerker wanneer er bijvoorbeeld sprake is van letsel met mogelijk blijvende letselschade. Domino 4: het ongeval zèlf. Men probeert zo goed mogelijk in kaart te brengen wat er eigenlijk precies gebeurde. Dit gebeurt met het oog op verzekeringskwesties, maar ook om achterliggende oorzaken op te kunnen sporen. Domino 3: een onveilige toestand of onveilige handeling die heeft bijgedragen aan het ontstaan van het ongeluk. Was het materiaal waarmee gewerkt werd niet in orde of werd de apparatuur op onjuiste wijze gebruikt. Bij slordig gebruik of onveilig gedrag spreekt men gemakkelijk van een menselijke fout. Zo n fout pleit de organisatie niet vrij. Nagegaan moet worden of er wel voldoende controle is of werknemers hun werk veilig doen. Zijn zij voldoende geïnstrueerd in veilige technieken? Zo niet dan is ook de afdelingsleiding voor een deel aansprakelijk te stellen. Domino 2: onderliggende oorzaken. Het kan hierbij gaan om persoonlijke factoren en om factoren in de werksituatie. Persoonsgebonden oorzaken zijn o.a.: weinig ervaring; onvoldoende idee van mogelijke risico s,; oververmoeidheid; alcoholgebruik; overbelasting door een te grote werkdruk. Onderzoek en evaluatie 13 UMC St Radboud

18 Factoren in de werksituatie zijn materiële zaken of organisatorische factoren. Materiële oorzaken zijn o.a.: onveilige machine; gebrekkig onderhoud; ontbreken van een brandtrap; gladde vloeren; onvoldoende verlichting; etc.. Organisatorische aspecten zijn o.a.: gebrek aan controle door de afdelingsleiding; een sfeer waarin onzorgvuldig gewerkt wordt; te grote tijdsdruk; etc.. Domino 1: mogelijke fouten op managementniveau. Hierbij worden o.a. de volgende vragen gesteld: Heeft het bedrijf een structuur waarin voldoende gelet wordt op veilig werken? Is er een beleid dat garandeert dat werknemers adequaat geschoold worden voor hun taak? Wordt er iets gedaan met meldingen van risicovolle situaties? Zijn er normen en richtlijnen voor onderhoud en veilig werken en wordt er op toegezien dat deze ook steeds worden nageleefd? Worden medewerkers voldoende gemotiveerd om te letten op hun eigen veiligheid en op die van anderen? Zijn dit soort zaken niet goed geregeld dan hóéft er natuurlijk niets mis te gaan, maar is de kans op ongelukken wel veel groter. Algemene veiligheid 14 UMC St Radboud

19 Toepassing van het dominomodel Het onderstaande voorbeeld laat zien hoe het dominomodel te gebruiken is. Het is druk in het Centraal Magazijn. Er is veel werk in verband met de feestdagen. De vaste bezetting is uitgebreid met een groot aantal uitzendkrachten. Aan een van hen wordt gevraagd een vorkheftruck even aan de kant te rijden, zodat de vrachtwagen die het bedrijf komt bevoorraden er beter bij kan. In plaats van vooruit rijdt de uitzendkracht achteruit, waardoor een grote stelling omvalt. Gelukkig komt er niemand onder, maar de materiële schade is groot. Domino 5: Aanzienlijke schade aan een vorkheftruck, een stelling en een voorraad kerstpakketten. Domino 4: Een uitzendkracht rijdt tegen een stelling aan. Domino 3: Een duidelijk voorbeeld van een onveilige handeling. Hier is sprake van een menselijke fout. Op verzoek van de directie wordt verder uitgezocht hoe dit ongeval kon ontstaan. Domino 2: Uiteraard is er sprake van een persoonlijke factor. De uitzendkracht wist niet met de vorkheftruck om te gaan. Maar er is tevens een organisatorische factor: voorkomen had moeten worden dat een uitzendkracht deze opdracht kreeg. Een materiële factor zou kunnen zijn dat de stellingen onvoldoende stabiel zijn, bijvoorbeeld doordat er te veel op ligt. Een betere stelling zou niet omgevallen zijn door een kleine aanrijding. Domino 1: De directie behoort zich af te vragen of er op een nog fundamenteler niveau iets mis kan zijn in het bedrijf. Een conclusie kan bijvoorbeeld zijn dat het management onvoldoende let op de gang van zaken bij topdrukte. Uitzendkrachten krijgen taken die ze niet aan kunnen. Werkzaamheden kunnen misschien beter over het jaar gespreid worden, zodat ze door het vaste personeel kunnen worden uitgevoerd. Men is dan minder afhankelijk van onervaren krachten van buiten. Onderzoek en evaluatie 15 UMC St Radboud

20

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties

Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Datum Kenmerk Melden van (bijna )ongevallen en gevaarlijke situaties Voor het invullen van dit formulier kunt u contact opnemen met de preventiemedewerker 1 (arbo en milieucoördinator) van uw faculteit

Nadere informatie

Veilig en gezond werken

Veilig en gezond werken Veilig en gezond werken B.E.M. Pennings 2006 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie of op andere wijze

Nadere informatie

Crisis- en Calamiteiten organisatie

Crisis- en Calamiteiten organisatie Crisis- en Calamiteiten organisatie Crisis- en Calamiteiten organisatie II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Handelswijze 3 3. Crisis- en Calamiteitenplan UMC St Radboud 5 BIJLAGE 1 8 Crisis-

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen Maart 2016 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u

Leren van ongevallen. Storybuilder: een schat aan informatie. Leren van ongevallen: het proces. Producten. Vraag aan u Leren van Landelijke Arbo Congres 18 mei 2015 Vera Sol, Adri Frijters. 2 Leren van : het proces Storybuilder: een schat aan informatie Stap 0 Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Een database met analyse

Nadere informatie

Wat is de gewenste situatie?

Wat is de gewenste situatie? ALLEEN WERKEN Gezondheidsrisico s kunnen ontstaan door dat een in een hulpbehoevende situatie kan komen en zelf niet meer in staat is om hulp van anderen in te roepen of hulpverlening later start. Om risico

Nadere informatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Procedure melden ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie Inleiding Ondanks alle preventieve maatregelen kan het toch zijn dat zich een ongeval, incident/bijna ongeval of gevaarlijke situatie

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag.

Vanaf nu moeten, bij een ernstig arbeidsongeval, ook de psychosociale oorzaken opgenomen worden in het omstandig verslag. Februari 2016 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN Het omstandig verslag en de oorzaken van psychosociale aard. De wet van 28 februari 2014 introduceerde bijzondere

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016

Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016 Overzicht bepalingen inhoud Veiligheidsrapport in het Brzo 2015, Seveso III en de Rrzo Maart 2016 Brzo 2015, Artikel 10 1. De exploitant van een hogedrempelinrichting stelt een veiligheidsrapport op en

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Claim! Amerikaanse toestanden

Claim! Amerikaanse toestanden Claim! Amerikaanse toestanden Perspectief van de arbeidshygiënist Deventer, 25 april 2012 Rob Snippe, gecertificeerd arbeidshygiënist Arbeidshygiëne Arbeidshygiëne is de toegepaste wetenschap, welke zich

Nadere informatie

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van

Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van Veilig werken Veilig werken is het uitgangspunt van werkgever en werknemer. Maar het is nu eenmaal niet mogelijk om alle ongevallen te voorkomen. Soms zijn er zijn situaties waar we niets aan kunnen veranderen.

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner

Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Beroepsziekten, wat kan je er mee als veiligheidskundige? Drs.ing. Jolanda Willems MBA Drs. Rik Menting bedrijfsarts PreventPartner Voorstellen (1) Gecertificeerd arbeidshygiënist/toxicoloog, ook opgeleid

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Veilig werken met apparaten en machines

Veilig werken met apparaten en machines Published on Arbocatalogus voor de vlakglasbranche (http://www.arbocatalogus-vlakglas.nl) Veilig werken met apparaten en machines Oplossing status: Goedgekeurd door Inspectie SZW Een machine is een arbeidsmiddel,

Nadere informatie

Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming

Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming Checklist arbeidsveiligheid in de onderneming Datum check: Elf aspecten van het veiligheidsbeleid in het bedrijf en op de afdeling Inhoud I Veiligheidsbeleid 2 II Veiligheidscultuur 3 III Gevaarlijke werkomstandigheden:

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Protocol voor het handelen bij ongevallen

Protocol voor het handelen bij ongevallen Protocol voor het handelen bij ongevallen maart 2008 Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet, is de werkgever verplicht om ongevallen op te nemen in een ongevallenregister en ernstige

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg

4 dood 0 4 8 12 16 20. Risico-analyse d.m.v de matrix. Risicomatrix. Gevolg Risico-analyse d.m.v de matrix 1. Maak een lijst met alle gevaren tijdens de werkzaamheden. (met andere woorden: maak een lijst met alles wat mis kan gaan) 2. Bepaal van per gevaar de kans dat het gevaar

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak

Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Risico-inventarisatie en evaluatie Arbeidsomstandigheden Plan van Aanpak Basisschool t Eimink Johan Buziaustraat 14 Hengelo HumanCapitalCare B.V. Plaats, datum Uitgevoerd door Inhoudsopgave 1 INLEIDING

Nadere informatie

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan

Handboek Rubriek 5 Personeel P05.02.2 Bedrijfshulpverlening en leidraad BHV-plan Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om de nadelige gevolgen van calamiteiten,

Nadere informatie

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland)

Voorbeeld-RI&E, met Plan van Aanpak (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) Voorbeeld-RI&E, met (met dank aan ArboUnie Noordwest Nederland) De rapportage van een RI&E vindt meestal plaats in tabelvorm. Hierin komen de volgende onderdelen voor: Het onderwerp waar het risico betrekking

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Factsheet ongevallen havensector

Factsheet ongevallen havensector Factsheet ongevallen havensector Deze analyse is gebaseerd op de gegevens van de aan de Arbeidsinspectie (AI) gemelde en door deze dienst onderzochte ongevallen zoals geregistreerd in GISAI in de periode

Nadere informatie

Veiligheidsvisie. 1. Inleiding

Veiligheidsvisie. 1. Inleiding Veiligheidsvisie 1. Inleiding Bij GGZ WNB vinden wij het van belang om onze visie op veiligheid en de uitgangspunten die wij hanteren te delen. De veiligheidsvisie is opgesteld onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud

Servicebedrijf HR. Brandveiligheid II UMC St Radboud Brandveiligheid Brandveiligheid II UMC St Radboud Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bouwkundige Voorzieningen 3 3. Technische voorzieningen 5 3.1 Brandmeldinstallatie 5 3.2 Ontruimingsinstallatie 5 4. Elektronische

Nadere informatie

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland

2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2 Arbeidsomstandigheden in Nederland 2.1 Inleiding Op basis van recente onderzoeksliteratuur geeft dit hoofdstuk een globale schets van de stand van zaken van de arbeidsomstandigheden in Nederland (paragraaf

Nadere informatie

Handboek Personeelsmanagement

Handboek Personeelsmanagement Handboek Personeelsmanagement Hoofdstuk 8 : ARBO Onderwerp : Melding (bijna) bedrijfsongevallen, agressie en geweld en (mogelijke) beroepsziekten. Datum : 1 augustus 2006 Versie : 1.0 Autorisatie : RvB,

Nadere informatie

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel

BHV plan. Naam bedrijf. Plaats, datum. Inhoud. 1. Basisgegevens bedrijf. 2. BHV organisatie. 3. BHV materialen. 4. Instructies voor het personeel BHV plan Naam bedrijf Plaats, datum Inhoud 1. Basisgegevens bedrijf 2. BHV organisatie 3. BHV materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten en plattegronden 6. Oefenen 7. Voorbeelden van

Nadere informatie

VEILIG WERKEN OP HOOGTE

VEILIG WERKEN OP HOOGTE VEILIG WERKEN OP HOOGTE RICHTLIJN VAN DE ALGEMENE SCHOORSTEENVEGERS PATROONS BOND Voor wie is de richtlijn bedoeld? Deze richtlijn geldt voor alle werkenden (werkgevers, medewerkers, zelfstandig werkenden)

Nadere informatie

VOORLOPIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

VOORLOPIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) VOORLOPIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Melding incidenten in de zorg

Melding incidenten in de zorg Melding incidenten in de zorg Doel Op dit formulier registreert u iedere melding die betrekking heeft op incidenten in de zorg om preventieve maatregelen te kunnen treffen. Werkwijze 1. U vinkt aan welk

Nadere informatie

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond

Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Veilig werken op hoogte : een richtlijn voor de leden van de Algemene Schoorsteenvegers Patroon Bond Voor wie is de richtlijn bedoeld? De richtlijn veilig werken op hoogte geldt voor alle leden binnen

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit

Van risico s naar beheersmaatregelen. Door: Huib Arts, ArboProfit BI&E ipv RI&E Van risico s naar beheersmaatregelen Door: Huib Arts, ArboProfit Waarom een RI&E? OMDAT HET MOET? +??? Wetgeving gri&e Waar moet een RI&E aan voldoen? 3 Hij moet volledig zijn? Frequentie:

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

Melden ongevallen bij de ISZW

Melden ongevallen bij de ISZW L3G 06.05.B.07 - Melding registratie persoonlijke veiligheid incidenten, Bijlage 1 Melden ongevallen bij de ISZW Verplichte melding van arbeidsongevallen Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Zie formulier ongevallenregistratie

Zie formulier ongevallenregistratie Protocol Veiligheid Inhoud: 1. Protocol Veiligheid... 3 1.1 Risico-inventarisatie... 3 1.2 Ongevallen registratie... 3 1.3 Actieplan... 4 1.4 Huisregels... 4 1.5 Ontruimingsplan... 4 2 1. Protocol Veiligheid

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Omgaan met Calamiteiten, ATEX en EVD

Omgaan met Calamiteiten, ATEX en EVD Wil de Lange CFPH (Flexoplast) Omgaan met Calamiteiten, ATEX en EVD 1 Even voorstellen Naam: Wil de Lange Functie: QSHE manager (CFPH) Leeftijd: 61 jaar Burgelijke staat: Gehuwd Woonachtig: Harlingen 2

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

1 Definitie. 2 Doel. 3 Wetgeving. 4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 5 Toepassingsgebied

1 Definitie. 2 Doel. 3 Wetgeving. 4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 5 Toepassingsgebied GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST PROCEDURE BUITENGEBRUIKSTELLING VAN ARBEIDSMIDDELEN Procedure Doc nr: PRO 09 Buitengebruikstelling van arbeidsmiddelen Uitgave 1 Datum: 21/06/10 Pagina 1 van 8 1 Definitie

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2

ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 Keuzedeel mbo ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0003 Penvoerder: Sectorkamer specialistisch vakmanschap Gevalideerd door:

Nadere informatie

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming

Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming Checklijst voor Ondernemingsraden: Arbeidsveiligheid in de Onderneming I. Veiligheidsbeleid Laatste update 18 januari 2006 Twaalf aspecten van het veiligheidsbeleid in het bedrijf en op de afdeling JA

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Aanrijdgevaar wegwerkers. TNO - Kwaliteit van Leven

Aanrijdgevaar wegwerkers. TNO - Kwaliteit van Leven Aanrijdgevaar wegwerkers Drs. Anita Venema TNO - Kwaliteit van Leven Aanrijdgevaar wegwerkers SZW subsidie Programma Versterking Arbeidsveiligheid Van den Berg Infrastructuren trok de kar - Consument en

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân

De waarde van VIM-rapportages. Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân De waarde van VIM-rapportages Miriam van Keulen Coördinator Kwaliteit, Arbo & Milieu Kijlstra Ambulancegroep Fryslân Mrt 2015 Indeling Workshop 1. Hoe is het VIM systeem in Noord Nederland georganiseerd

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen

BHV Organisatie. BHV organisatie. Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen BHV Organisatie Organisatie: Dikkertje Dap Adres : Paulus Potterstraat 6 Postcode/plaats: 7204 CV Zutphen Versie: 20-07-2016 Pagina 1 van 5 Inhoud Pagina Inleiding 3 Preventie 4 Bedrijfshulp Verlening

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten

1. Doel. 2. Toepassingsgebied/Definities. 2.1 Toepassingsgebied. Procedure Incidenten Procedure Incidenten 1. Doel Leercyclus bewerkstelligen (leren van incidenten zodat het veiligheidsmanagementsysteem bijgesteld kan worden en/of acties gestart kunnen worden). In kaart brengen van aard

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN HET PERSONEEL De bestuurder als verantwoordelijk werkgever Vroeger veiligheid & gezondheid = beperkte invulling Nu welzijn = ruime invulling PROGRAMMA: Welzijn op het werk

Nadere informatie

RI&E Wat, waarom en hoe?

RI&E Wat, waarom en hoe? RI&E Wat, waarom en hoe? FEBEM / FEGE 4 juni 2012 Rik Brebels Corporate Advisor SHEQ van Gansewinkel Groep 1 Inhoud 1. RI&E 2. Taak Risico Analyse TRA 3. Plan van aanpak RI&E RI&E = Risico-inventarisatie

Nadere informatie

MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN

MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN MANIFEST INTEGRALE AANPAK BEROEPSLONGZIEKTEN NEDERLAND WERELDKAMPIOEN GEZOND WERKEN Ieder jaar overlijden in Nederland zo n 2000 mensen aan beroepslongziekten als gevolg van blootstelling aan stoffen op

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen)

(Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) NOTITIE FOBO (Fouten, ongevallen en bijna ongevallen) Lichtenvoorde, januari 2006 P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken en J. Wolterink, clusterbegeleider Groenlo Status Beleidsnotitie Auteur(s) Datum

Nadere informatie

Informatiemateriaal voorkomen van Handletsel

Informatiemateriaal voorkomen van Handletsel S1 Informatiemateriaal voorkomen van Handletsel HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de

Nadere informatie

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties

Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Algemeen Reglement van de Certificering voor bedrijfsnoodorganisaties Nederlands Instituut BedrijfsnoodOrganisatie Versie 3: Maart 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Definities... 4 3. Inleiding...

Nadere informatie

Toetsingsrapportage RI&E

Toetsingsrapportage RI&E Oranjestraat 38 3291 BS Strijen Tel. 078-3030230 www.questadvies.nl info@questadvies.nl Toetsingsrapportage RI&E 1. VERANTWOORDING Betreft RI&E van bedrijf : Technisch Buro Nigo B.V. Koperweg 4 8251 KA

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI/CK/B/KEW No. 2002/3675 DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1

Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010. beleidskader BHV 1 Beleidskader Bedrijfshulpverlening 2009-2010 beleidskader BHV 1 1 INLEIDING Integraal veiligheid beleid zorgt voor veiligheid voor medewerkers en cliënten, plezier en productiviteit en uiteindelijk minder

Nadere informatie

RISICO S EN PROCEDURES

RISICO S EN PROCEDURES RISICO S EN PROCEDURES Marc Fluttert Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Universiteit Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INLEIDING

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430)

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT GROENTE, FRUIT, ZUIVEL EN DRANKEN (A430) Periode 1 april 2000 t/m 30 november 2000 INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting

Nadere informatie