WAM. inhoud. Geen betrokkenheid van een geparkeerde wagen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WAM. inhoud. Geen betrokkenheid van een geparkeerde wagen"

Transcriptie

1 december 2013 nr. 11 Jaargang 21 Maandelijks Verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Antwerpen X P inhoud WAM Geen betrokkenheid van een geparkeerde wagen 1 aansprakelijkheid Spiegeltje, spiegeltje aan de wagen 3 wegcode Knipperend en loeiend het kruispunt op 4 procedure Wie spreekt recht? 5 bevoegdheid Pas op met uw winkelwagen! 7 WAM Geen betrokkenheid van een geparkeerde wagen Wanneer een bestuurder zijn vrachtwagen verlaat, een 20-tal meter verder de rijbaan dwarst om goederen te leveren en hierbij wordt aangereden, is er geen betrokkenheid van het motorrijtuig aangezien vaststaat dat de geparkeerde vrachtwagen geen invloed had op de zichtbaarheid. Nadat de heer Peeters zijn vrachtwagen heeft geparkeerd op de parking aan de overzijde van het leveringsadres, wil hij de rijbaan oversteken. Hierop wordt hij als voetganger aangereden door een personenwagen Ford Fiesta. De Ford is overduidelijk een betrokken motorrijtuig in de zin van artikel 29bis van de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (hierna: WAM-wet), zodat verzekeraar X als WAM-verzekeraar van de Ford Fiesta gehouden is tot schadevergoeding op grond van artikel 29bis van de WAM-wet. Verzekeraar X is echter van oordeel dat verzekeraar Y als WAM-verzekeraar van de desbetreffende vrachtwagen eveneens op basis van artikel 29bis van de WAM-wet de schade van de heer Peeters moet vergoeden. Verzekeraar Y betwist dat het voertuig, eerder bestuurd door de heer Peeters, betrokken was en dat zij op grond van artikel 29bis van de WAM-wet vergoedingsplichtig is. Nbau.NN/Nbaunn/KL-NN01 EXTRA VOORDEEL VOOR U ALS ABONNEE Als abonnee van deze nieuwsbrief heeft u gratis toegang tot het volledige online archief ervan op Handig als u een artikel uit een vorig nummer wil raadplegen. U logt gewoon in met uw gebruikersnaam en paswoord. Kent u deze niet meer? Bel gratis naar onze klantendienst op of mail naar De rechtbank dient derhalve na te gaan of de vrachtwagen van de heer Peeters al dan niet een in de zin van artikel 29bis van de WAM-wet betrokken voertuig was. Artikel 29bis 1 lid 1 van de WAM-wet luidt als volgt: Bij een verkeersongeval waarbij één of meer motorrijtuigen betrokken zijn, wordt met uitzondering van de stoffelijke schade en de schade geleden door de bestuurder van elk van de betrokken motorrijtuigen, alle schade geleden door de slachtoffers en hun rechthebbenden en voortvloeiend uit lichamelijke letsels of het overlijden vergoed door de verzekeraars die de aansprakelijkheid van de eigenaar, de bestuurder of de houder van de motorrijtuigen dekken. De bedoeling van de wetgever was om het begrip betrokken voertuig zo ruim mogelijk te interpreteren opdat het zijn doel, de bescherming van de zwakke

2 2 NIEUWSBRIEF AUTO NR 11 DECEMBER 2013 KLUWER weggebruiker, niet zou missen. Het is niet noodzakelijk dat het motorrijtuig in beweging is op het ogenblik van het ongeval en evenmin is enig contact van het motorrijtuig met het slachtoffer vereist (Parl. St. Senaat, , 980/3). Cassatierechtspraak art. 29bis WAM-wet Volgens vaststaande cassatierechtspraak is een motorrijtuig betrokken in de zin van artikel 29bis WAM-wet indien zijn aanwezigheid enig verband houdt met de totstandkoming van het verkeersongeval. Voor de betrokkenheid van het motorrijtuig is niet vereist dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de aanwezigheid van het voertuig en het ongeval. Een motorrijtuig is betrokken wanneer het enige rol heeft gespeeld in het verkeersongeval. Het motorrijtuig moet een invloed hebben gehad op het ongeval. Anderzijds volstaat de loutere aanwezigheid van een voertuig op het ogenblik van een verkeersongeval niet om te besluiten dat het voertuig bij het verkeersongeval betrokken is. (Cass. 9 januari 2006, VAV 2006/5, 630; Cass. 15 maart 2010, AR C N; Cass. 21 juni 2010, AR C N) In casu rijst de vraag of de aanwezigheid van de door de heer Peeters op de parking geparkeerde vrachtwagen een invloed heeft gehad op de totstandkoming van het verkeersongeval. Volgens de gegevens van het strafdossier had de heer Peeters zijn voertuig reglementair geparkeerd op de parking aan de overzijde van het leveringsadres. Vervolgens begaf hij zich op de rijbaan op nagenoeg 20 meter afstand van zijn vrachtwagen, die achter hem stond geparkeerd en dus geen zichtbelemmerende factor vormde, noch voor het slachtoffer noch voor de aanrijdende bestuurder. De aanrijding zelf deed zich voor toen de heer Peeters reeds 4,90 meter van de rijbaan had gedwarst. In de gegeven omstandigheden komt het de rechtbank voor dat de vrachtwagen van de heer Peeters geen enkele rol, ook geen passieve, in het ongevalsgebeuren heeft gespeeld. Het loutere feit dat de aanwezigheid van de vrachtwagen kan worden verklaard doordat Peeters een levering moest doen en dat de te leveren goederen zich in de wagen bevonden, impliceert dan ook niet automatisch dat de vrachtwagen een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van het verkeersongeval. Loutere aanwezigheid impliceert geen betrokkenheid Het begrip betrokkenheid dermate extensief interpreteren als zou de vrachtwagen een betrokken voertuig zijn, zou er op neerkomen te stellen dat de loutere aanwezigheid van het voertuig een betrokkenheid impliceert, welke stelling geen steun vindt in de rechtspraak en rechtsleer. Rekening houdende met het voorgaande komt de rechtbank bijgevolg tot het besluit dat geen enkel verband te weerhouden is tussen de loutere aanwezigheid van de geparkeerde vrachtwagen en het ongeval. Het voertuig was een van het ongeval geïsoleerd en verwijderd voorwerp dat niet in de weg stond en geenszins het wederzijds zicht van slachtoffer en bestuurder belemmerde.

3 KLUWER NIEUWSBRIEF AUTO NR 11 DECEMBER Tenslotte heeft de vrachtwagen evenmin een rol gespeeld bij de totstandkoming of het vergroten van de lichamelijke schade van het slachtoffer, zodat de aanwezigheid van de vrachtwagen geen enkele invloed had op de genese van het ongeval en/of de letsels voortvloeiend uit het ongeval. (Pol. Brugge 2 december 2011, VAV 2013/3, 19.) aansprakelijkheid Spiegeltje, spiegeltje aan de wagen Na een aanrijding met gelijktijdige manoeuvres werpt een van de bestuurders vaak op dat hij eerder begonnen was. Die vraag wie zijn manoeuvre eerst aanvat, is echter irrelevant voor de beoordeling van de aansprakelijkheid. Ook bestaat er geen hiërarchie tussen verschillende soorten manoeuvres. Een manoeuvre is een manoeuvre. Op de parking van een meubelzaak heeft een aanrijding plaats tussen twee personenwagens. Juist op het moment dat de heer Hups achterwaarts de parking afrijdt, komt mevrouw Smans deze parking opgereden. De voertuigen botsen tegen elkaar met heel wat materiële schade tot gevolg. Er wordt geen proces-verbaal opgesteld en er zijn geen getuigen gekend. Een gemeenschappelijke aangifte wordt ondertekend, waarop de heer Hups verklaart achteruit weg te rijden van een parkeerplaats. Mevrouw Smans kruist aan: was bezig een parkeerplaats, een inrit, een onverharde weg op te rijden. Voertuig A kwam achteruit gereden en heeft voertuig B niet gezien. Omdat beide bestuurders van mening zijn dat de ander maar voorzichtiger had moeten zijn, draaien de pogingen om het schadegeval in der minne te regelen op niets uit. De politierechter van Antwerpen wordt verzocht zich over de zaak te buigen. De politierechter stelt vast dat zowel de heer Hups als mevrouw Smans verklaren een manoeuvre uit te voeren, zodat ze beiden de normale gang van het verkeer verstoren. Geen hiërarchie tussen manoeuvres Er bestaat geen hiërarchie tussen manoeuvres, noch bestaat er een wetsbepaling die voorrang verleent aan degene die het eerst zijn manoeuvre heeft aangevat.

4 4 NIEUWSBRIEF AUTO NR 11 DECEMBER 2013 KLUWER Mevrouw Smans verwijt de heer Hups een inbreuk op artikel 12.4 van het Wegverkeersreglement (voorrang verlenen). Dit artikel geldt echter enkel voor een manoeuvrerende bestuurder ten aanzien de niet-manoeuvrerende weggebruikers. Bij gelijktijdige manoeuvres, voorrang van rechts De politierechter oordeelt dat bij gelijktijdige manoeuvres de voorrang geregeld wordt door artikel van het Wegverkeersreglement (voorrang van rechts). Gezien ieders rijrichting komt mevrouw Smans ten overstaan van de heer Hups van rechts. Bovendien verlaat deze niet alleen een parkeerterrein, hij deed dit achterwaarts. Hierdoor is zijn zicht door zijn zithouding deels beperkt of zelfs onmogelijk. Hij heeft bijgevolg een extra reden om bijzonder aandachtig te zijn. De heer Hups wordt door de politierechter volledig aansprakelijk geacht voor de aanrijding. Hij vindt dit onrechtvaardig en tekent beroep aan. Beide bestuurders komen van links De rechters in beroep gaan na of artikel wel kan worden toegepast bij deze aanrijding. Volgens hen komen beide bestuurders ten aanzien van elkaar van links, zodat de onderlinge verplichtingen door andere bepalingen van het Wegverkeersreglement worden geregeld. Ze verwijzen naar artikelen (snelheid aanpassen) en (stoppen voor voorzienbare hindernis). Beide bestuurders hebben goed zicht op elkaar, zodat ze beiden moeten kunnen stoppen voor een voorzienbare hindernis. Het achteruitrijden door de heer Hups ondermijnt deze stelling niet, aangezien zijn voertuig voorzien is van meerdere achteruitkijkspiegels. De rechtbank meent dat beide fouten op een gelijkwaardige wijze tot de aanrijding geleid hebben, zodat de aansprakelijkheid verdeeld wordt. (Pol. Antwerpen 19 april 2012, niet gepubliceerd; Rb. Antwerpen 25 maart 2013, niet gepubliceerd) wegcode Knipperend en loeiend het kruispunt op Wanneer de sirene van een politievoertuig het naderen van een prioritair voertuig aankondigt, moeten de overige weggebruikers onmiddellijk de doorgang vrijmaken en voorrang verlenen. Hierbij is het wel vereist dat de weggebruikers het geluidssignaal kunnen horen. Op het kruispunt van de Elektriciteitsstraat en de N16 te Mechelen wil mevrouw Swerts linksaf slaan. Zodra de verkeerslichten op de groene fase overgaan, rijdt ze het kruispunt op. Daar wordt ze aangereden door een politievoertuig, bestuurd door de heer Gendarm.

5 KLUWER NIEUWSBRIEF AUTO NR 11 DECEMBER Uit verschillende getuigenverklaringen blijkt dat de heer Gendarm zonder te stoppen en aan hoge snelheid de rode verkeerslichten voorbij reed. De blauwe knipperlichten van de politiewagen waren in werking alsook de sirene. Beide bestuurders dienen zich te verantwoorden voor de politierechter. Art Wegcode Het Openbaar Ministerie verwijt de heer Gendarm een inbreuk op artikel 37.4 van het Wegverkeersreglement. Hierin wordt toegestaan dat, wanneer het verkeer door verkeerslichten geregeld wordt, een prioritair voertuig dat het speciaal geluidstoestel gebruikt, het rood licht voorbijrijden. Hiervoor moet het eerst stoppen en het mag geen gevaar opleveren voor de andere weggebruikers. Gelet op de getuigenverklaringen staat deze overtreding vast en wordt de heer Gendarm aansprakelijk geacht voor het verkeersongeval. Art. 38 Wegcode Mevrouw Swerts wordt verweten als weggebruiker niet onmiddellijk de doorgang te hebben vrijgemaakt en voorrang te hebben verleend of zo nodig te hebben gestopt zodra het speciaal geluidstoestel het naderen van een prioritair voertuig aankondigde (artikel 38 van het Wegverkeersreglement). Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat er op het bewuste kruispunt op het moment van de aanrijding nog twee politievoertuigen aanwezig waren. Beide voertuigen hadden het geluidssignaal in werking, zodat de politierechter het mogelijk acht dat mevrouw Swerts het geluidssignaal van het voertuig van de heer Gendarm niet had gehoord. Mevrouw Swerts wordt vrijgesproken van de betichting zodat haar schade volledig dient te worden vergoed door de heer Gendarm. (Pol. Mechelen 15 oktober 2013, niet gepubliceerd) procedure Wie spreekt recht? Wie vandaag een tweedehands voertuig wenst aan te kopen, hoeft zich niet te beperken tot het aanbod op de Belgische markt. Wanneer een kandidaat koper een merk en type invoert in een zoekmotor, komt deze al gauw, naast Belgische verkoopsites, ook op sites terecht van andere EU-lidstaten. Maar welke rechter is nu bevoegd wanneer de aankoop bij een buitenlandse verkoper tot een juridisch geschil leidt? De heer Janssens droomt al een tijdje van een sportwagen. Via een Duitse site valt zijn oog op een Porsche. Hij besluit de wagen aan te kopen. De verkoopsovereenkomst wordt via geregeld. Eén dag na de levering, en nog voor het voertuig is ingeschreven, gaat de heer Janssens zijn prijsbeest uitproberen op het circuit van Francorchamps. Na een paar ronden, flikkert een controlelampje aan. De pits wordt opgezocht en na een

6 6 NIEUWSBRIEF AUTO NR 11 DECEMBER 2013 KLUWER technische controle door een aanwezige Porsche-dealer worden vier nieuwe remblokjes geplaatst. De testrit wordt voortgezet maar na opnieuw een paar rondjes brandt het controlelampje alweer. De wagen wordt afgevoerd naar de garage D Ieteren in Drogenbos. Daar wordt vastgesteld dat twee peperdure keramische remschijven en vier remblokken zijn opgebruikt. De heer Janssens acht dit niet normaal en vraagt via de Belgische invoerder een tussenkomst in garantie van de Duitse fabrikant. Deze weigeren echter hun tussenkomst, omwille van het gebruik op het circuit, waarbij de reminstallatie volgens hen aan een te hoge temperatuur is blootgesteld. Het komt tot een procedure waarbij zowel de fabrikant, de invoerder als de Duitse verkoper worden gedagvaard. De koper wenst de koop te laten ontbinden, en hij kiest daarvoor de rechtbank van zijn woonplaats, hetzij de rechtbank van koophandel te Antwerpen. De Duitse verkoper betwist echter de bevoegdheid van de Belgische rechter. In de verkoopsovereenkomst zelf werd geen keuze van recht of rechtbank gedaan. De firma GmbH Sportwagenzentrum Inntal roept artikel 2 in van de Verordening nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 (betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken). Volgens deze algemene regel wordt een partij met woonplaats in een bepaalde lidstaat, opgeroepen voor een gerecht uit deze lidstaat. In dit geval de Duitse rechter dus. En ook artikel 5.1.a) van de Verordening leidt volgens de Duitse verkoper tot deze uitkomst. Volgens dit artikel is bij verbintenissen, zoals bij een verkoopsovereenkomst, de rechter bevoegd van de plaats waar de verbintenis wordt uitgevoerd. De wagen werd geleverd in Duitsland. De heer Janssens ging de wagen immers persoonlijk daar ophalen. Koper is consument De koper geeft evenwel niet op. Hij poneert dat hij als consument moet worden bestempeld. De rechtbank volgt hem hierin. De wagen werd immers voor privédoeleinden gekocht, en niet voor een beroeps- of bedrijfsmatig gebruik. Artikel 16 van de Verordening nr. 44/2001 voorziet dat een consument zijn wederpartij kan dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. Dit artikel maakt dus de Antwerpse rechter opnieuw bevoegd. De Duitse verkoper betwist echter de toepasbaarheid van artikel 16. Artikel 15 stelt immers de bijkomende voorwaarde dat de verkoper een commerciële activiteit moet ontplooien in de lidstaat van de consument of zich commercieel moet richten naar die lidstaat of naar meerdere lidstaten. Verkoper richt zich niet op België Vermits de heer Janssens via een website bij de verkoper terecht kwam, onderwerpt de rechtbank de bewuste site aan een onderzoek. De rechter komt daarbij tot de bevinding dat geen specifieke reclame naar België wordt gericht. De site is eentalig Duits, er wordt enkel een Duitse domeinnaam gebruikt. Het telefoonnummer bevat geen internationaal kengetal. Er is ook geen routebeschrijving om vanuit andere lidstaten de verkoper te bereiken. Tenslotte kan ook niet ontkend worden dat de heer Janssens zelf na een actieve zoektocht bij de Duitse verkoper is uitgekomen.

7 KLUWER NIEUWSBRIEF AUTO NR 11 DECEMBER Op grond van deze bevindingen besluit de rechtbank tot de niet-toepasselijkheid van artikel 16 van de Verordening nr. 44/2001. Voorwaarden ondertekende bestelbon duiden Duitse rechtbank aan Een laatste argument voor zijn verweer put de Duitse verkoper uit artikel 23 van de Verordening. Dit artikel handelt over de situatie waarbij partijen een bepaalde rechtbank bevoegd hebben verklaard: het zogenaamde bevoegdheidsbeding, dat noodzakelijk schriftelijk moet zijn overeengekomen. Er wordt een ondertekende Duitse bestelbon voorgelegd die de Porsche-verkoopsvoorwaarden toepasselijk maakt. Volgens deze voorwaarden is enkel de Duitse rechter bevoegd. De rechtbank van koophandel te Antwerpen, in een vonnis van 22 mei 2012, acht zich daarom onbevoegd en wijst de vordering van de heer Janssens af. (Kh. Antwerpen 22 mei 2012, niet gepubliceerd) bevoegdheid Pas op met uw winkelwagen! Wanneer een winkelwagen niet door de handeling van een voetganger maar door een externe factor in beweging komt en vervolgens tegen een stilstaand voertuig botst, betreft het geen verkeersongeval in de zin van artikel 601bis van het Gerechtelijk Wetboek. De politierechtbank is dan ook niet bevoegd om kennis te nemen van een vordering tot vergoeding van schade ontstaan uit dit ongeval. De heer Chariot helpt zijn kinderen instappen in de wagen wanneer plots zijn volgeladen winkelkar in beweging komt en tegen het stilstaand voertuig van mevrouw Peeters botst. Mevrouw Peeters wenst voor de door dit ongeval veroorzaakte schade aan haar wagen vergoed te worden en start een procedure bij de politierechtbank op. De politierechter twijfelt echter aan zijn bevoegdheid en zendt de zaak naar de arrondissementsrechtbank. Art. 601bis Ger.W. Overeenkomstig artikel 601bis Ger.W. is de politierechtbank ratione materiae bevoegd om, ongeacht het bedrag, kennis te nemen van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs indien het zich heeft voorgedaan op een plaats die niet toegankelijk is voor het publiek. De wetgever laat het over aan de rechtspraak om de inhoud van het begrip verkeersongeval concreet gestalte te geven. Het begrip verkeersongeval in artikel 601bis Ger.W. dient ruim te worden geïnterpreteerd. Zo is het Hof van Cassatie van oordeel dat het begrip verkeersongeval zowel betrekking heeft op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, als

8 8 NIEUWSBRIEF AUTO NR 11 DECEMBER 2013 KLUWER op een ongeval dat zich heeft voorgedaan op terreinen die openstaan voor het publiek en niet-openbare terreinen die evenwel opstaan voor een bepaald aantal personen (Cass. 20 oktober 1998, Arr.Cass. 1998, 447). In principe valt ook een ongeval met een voertuig dat stilstaat of geparkeerd is, zoals in casu, hieronder (MEYNS, G., De bevoegdheid van de politierechtbank, in X., Bestendig handboek verkeer, 20). Het volstaat evenwel niet dat een voertuig toevallig betrokken is bij een schadegeval, of dat louter uit de aanwezigheid van een voertuig schade is ontstaan (Pol. Leuven 1 oktober 1998, T.Vred. 2000, 186; Pol. Brugge 26 mei 1997, Verkeersrecht 1998, 30). Geen deelname aan het verkeer Externe factoren Geen van beide betrokkenen neemt op het moment van het voorval immers deel aan het verkeer. Er werd geen rijbeweging van een voertuig uitgevoerd, noch een activiteit van een voetganger die een deelname aan het verkeer uitmaakt (Cass. 6 februari 2009, Brussel 6 november 1995, Verkeersrecht 1996, 45). Het winkelwagentje werd op het ogenblik van de botsing niet gemanipuleerd door de handeling van een voetganger, maar is daarentegen ten gevolge van externe factoren in beweging gekomen en op die manier tegen het voertuig van mevrouw Peeters gebotst. In die omstandigheden oordeelt de arrondissementsrechtbank dat er geen sprake kan zijn van een verkeersongeval in de zin van artikel 601bis Ger.W. Gelet op het bedrag van de vordering wordt de zaak naar het vredegerecht verwezen. (Arrond. Antwerpen 9 oktober 2012, VAV 2013/4, 13) Erratum In de Nieuwsbrief Auto van November 2013 zijn enkele fouten geslopen in het artikel Rode G-kentekenplaat voor land- en bosbouwtrekkers, meer bepaald in de alinea Rijbewijs : 1. We schreven dat voor het besturen van een land- of bosbouwtrekker een rijbewijs van de categorie G is vereist, tenzij de bestuurder geboren is voor Meer specifiek moet deze voor 1 oktober 1982 geboren zijn. 2. De vrijstelling voor het sturen tussen erf en veld geldt ook niet meer voor de personen die geboren zijn na 31 augustus 1986 en die beschikken over een rijbewijs B of een getuigschrift van welslagen in het theoretisch examen. Deze bepaling werd inmiddels aangepast en daarna opgeheven door diverse koninklijke besluiten. Redactieraad: Johan De Wit, Kathleen Kengen, Peter Vanheusden, Tom Vanwambeke, Filip Willems, Paul Winters. Eindredactie: Erik Roelants, De redactie streeft naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie, waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. De namen die in de artikels vermeld worden, zijn fictief. Enige overeenstemming met reële personen of zaken is niet intentioneel en berust louter op toeval. De nieuwsbrief Nieuwsbrief Auto is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T

Rolnummer 4995. Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T Rolnummer 4995 Arrest nr. 86/2011 van 18 mei 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker

Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Vergoedingsregeling zwakke weggebruiker Dit artikel zal ingaan op de meest prangende vraagstukken over die vergoedingsregeling, namelijk wie heeft recht op vergoeding? Welke zijn de voorwaarden voor de

Nadere informatie

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2485. Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2485 Arrest nr. 84/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de wet van 4 juli 2001 tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door

Nadere informatie

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T

Rolnummer 4834. Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T Rolnummer 4834 Arrest nr. 78/2010 van 23 juni 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Rolnummer 4853. Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T

Rolnummer 4853. Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T Rolnummer 4853 Arrest nr. 121/2010 van 28 oktober 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T

Rolnummers 4767 en 4788. Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T Rolnummers 4767 en 4788 Arrest nr. 53/2010 van 6 mei 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve. www.elfri.be. Onderwerp. Anatocisme. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Anatocisme Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T

Rolnummer 2652. Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T Rolnummer 2652 Arrest nr. 86/2003 van 11 juni 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 4, 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE

Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012. Luc VANDEKERKHOVE Wat u moet weten van de nieuwe VLAREM-trein 2012 Luc VANDEKERKHOVE 2 oktober 2013 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk 2013 Wolters Kluwer Belgium NV Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800

Nadere informatie

aansprakelijkheid Van links naar rechts

aansprakelijkheid Van links naar rechts april 2012 nr. 4 Jaargang 20 Maandelijks Verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Antwerpen X P309280 inhoud aansprakelijkheid Van links naar rechts 1 schaderegeling Inspanningen in het weekend 2 zwakke

Nadere informatie

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5763. Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5763 Arrest nr. 175/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012

Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Datum van inontvangstneming : 19/06/2012 Vertaling C-218/12-1 Zaak C-218/12 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 10 mei 2012 Verwijzende rechter: Landgericht Saarbrücken (Duitsland)

Nadere informatie

Rolnummer 4936. Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T

Rolnummer 4936. Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T Rolnummer 4936 Arrest nr. 21/2011 van 3 februari 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen

Prioritaire voertuigen Prioritaire voertuigen Wat doet de politierechtbank ermee? Kathleen Stinckens Rechter in de politierechtbank Leuven Inleiding Zonder ongeval Met ongeval Voor de burgerlijke rechtbank Voor de strafrechtbank

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T

Rolnummer 2248. Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T Rolnummer 2248 Arrest nr. 18/2002 van 17 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 24 en 25 van het koninklijk besluit van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 2 JANUARI 2014 C.12.0463.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0463.N 1. WIBRA BELGIË nv, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 7A, 2. WIBRA HOLDING bv, vennootschap naar Nederlands recht,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 12 OKTOBER 2009 C.08.0559.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.08.0559.F GT MANAGEMENT, bvba, Mr. John Kirkpatrick, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen POLYCAR, vennootschap naar Italiaans

Nadere informatie

inhoud wegcode Volg niet zomaar een pijl

inhoud wegcode Volg niet zomaar een pijl januari 2013 nr. 1 Jaargang 21 Maandelijks Verschijnt niet in juli Afgiftekantoor Antwerpen X P309280 inhoud wegcode Volg niet zomaar een pijl 1 koop-verkoop Door talmen kansen verbeurd 2 garagehouder

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015

Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Datum van inontvangstneming : 28/12/2015 Vertaling C-618/15-1 Zaak C-618/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 23 november 2015 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk)

Nadere informatie

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie?

Wat kan men meer bepaald voor aanhangwagens afleiden uit die definitie? DE PROBLEMATIEK VAN DE AANHANGWAGENS De eerste Europese richtlijn betreffende verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen 1 bepaalt dat alle Lidstaten de nodige maatregelen

Nadere informatie

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping.

A t u o t o s s v a v n a n m e m e e r e r d a d n a n 1 0 1 0 j a j a a r a r toch pechverhelping. Inhoudsopgave Auto s van meer dan 10 jaar toch pechverhelping. We komen in de maanden dat vriesweer wordt aangekondigd en waarbij motorpech realiteit is. Dit is zeker het geval met wagens die al enkele

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014

Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Datum van inontvangstneming : 25/08/2014 Vertaling C-359/14 1 Datum van indiening: 23 juli 2014 Verwijzende rechter: Zaak C-359/14 Verzoek om een prejudiciële beslissing Vilniaus miesto apylinkės teismas

Nadere informatie

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders

Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Aansprakelijkheid van bestuurders en zaakvoerders Peter VERSCHELDEN Accountant Moore Stephens Verschelden, Accountants en Belastingconsulenten Bedrijfsrevisor Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren

Nadere informatie

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen

Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Knelpuntboekingen toegelicht De 30 meest gestelde praktijkvragen Leen De Boitselier, Irene Timmermans, Peter Verschelden Moore Stephens Verschelden Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel.

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België. Arrest

Hof van Cassatie van België. Arrest 16 NOVEMBER 2009 C.09.0135.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.09.0135.N LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN, met zetel te 1031 Brussel, Haachtsesteenweg 579, eiser, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG

LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG 1 LEIDRAAD BIJ DE INLEIDINGSZITTING VAN DE RECHTBANKEN VAN KOOPHANDEL VAN LIMBURG A. INTERNATIONALE RECHTSMACHT Overeenkomstig art. 26 EEX-Verord. (Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 10 SEPTEMBER 2007 S.07.0003.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.07.0003.F A. T., Mr. Michel Mahieu, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN LUIK.

Nadere informatie

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996

Relevante feiten. Beoordeling. RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN ANTWERPEN Vonnis van 09 oktober 2002 - Rol nr 00/2654/A - Aanslagjaar 1996 Relevante feiten Als kaderlid van M heeft eerste eiser in 1993 aandelenopties verkregen op aandelen

Nadere informatie

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie.

inachtneming van het bepaalde in artikel 4 voorlegt aan de geschillencommissie. Geschillenreglement VViN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de volgende definities: 1. Eiser: de partij die een verzoek tot beslechting als bedoeld in lid 7 van dit artikel met inachtneming

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013

Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Datum van inontvangstneming : 28/02/2013 Vertaling C-45/13-1 Datum van indiening: Zaak C-45/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 28 januari 2013 Verwijzende rechter: Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 13/05/2013

Datum van inontvangstneming : 13/05/2013 Datum van inontvangstneming : 13/05/2013 Vertaling C-162/13-1 Zaak C162/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 maart 2013 Verwijzende rechter: Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Nadere informatie

Praktische gids handelshuur

Praktische gids handelshuur PGHAHU_VB_12001.book Page I Thursday, April 5, 2012 2:20 PM Praktische gids handelshuur Luc LINDERS Advocaat Kirsten KOENIGSMANN Advocaat PGHAHU_VB_12001.book Page II Thursday, April 5, 2012 2:20 PM ISBN

Nadere informatie

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG

5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG 5.9 PARKEREN ACHTER EEN VOERTUIG Vooraf Een van de manoeuvres die je tijdens het praktijkexamen zult moeten doen, is het parkeren achter een geparkeerd (of stilstaand) voertuig. Over dit examenonderdeel

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012

D.A.S. Journaal N 6. Houd de dief! Juni - Juli 2012 N 6 Juni - Juli 2012 D.A.S. Journaal Houd de dief! Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 50ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel Houd

Nadere informatie

Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be

Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be Manoeuvres en bewegingen, struikelblok bij theoretisch proefexamen op www.vabrijbewijs.be Dit is de belangrijkste conclusie van VAB-Rijschool die de resultaten evalueert van de 5000 laatst afgelegde proefexamens

Nadere informatie

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving.

De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. 1. Inleiding. De wet van 13 augustus 2011 in het kader van de verkeershandhaving. De wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende

Nadere informatie

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te

, geboren te op ' met ondernemingsnummer ~ wonende te. eisende p a r tij: vertegenwoordigd door mr te 18-04-2014 REP. NR. UITGIFTE AFGELEVERD AAN OP BUR NR; KOSTEN BLZ; X 1.75 EUR = EUR HET VREDEGERECHT VAN HET DERDE KANTON TE BRUGGE HEEFT HET HIERNAVOLGEND VONNIS VERLEEND : IN DE ZAAK INZAKE :, geboren

Nadere informatie

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011

Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, editie 2011 Joseph Van Olmen Training Manager, DGT (Dangerous Goods Training & Consultancy) AB DO 1008 VEIWET VB 1004 CODVGV DO 1004 ISB 978 90 4653 664 3 D/2011/2664/614

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Rolnummers 5932, 5957 en 5958. Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T

Rolnummers 5932, 5957 en 5958. Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T Rolnummers 5932, 5957 en 5958 Arrest nr. 123/2015 van 24 september 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht)

ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) ECHTSCHEIDINGEN KENNEN GEEN GRENZEN (regels van internationaal privaat recht) Steeds meer worden we in de rechtspraktijk geconfronteerd met internationale echtscheidingen op basis van de volgende elementen:

Nadere informatie

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden

Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden Onderrichtingen voor signaalgevers bij wielerwedstrijden 1. Taak en doel van de signaalgever : a. Het doel van de signaalgever bestaat erin, de wielerwedstrijd op een zo veilig mogelijke manier te laten

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST

LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST LEEGSTAND EN ONBEWOONBAARHEID VAN VASTGOED IN HET VLAAMSE GEWEST MICHIEL DEWEIRDT BARBARA MAMMARELLA Advocaten bij Monard-D Hulst 2013

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST OPZEGGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST ISBN 978-90-4653-621-6 D/2011/2664/488 BP/R_P-BI11063 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk Ragheno Business Park Motstraat 30 B-2800 Mechelen Telefoon: 0800-14500

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 5 DECEMBER 2008 C.07.0175.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0175.N KANTERS, besloten vennootschap naar Nederlands recht, met zetel te 5469 PT Erp (Nederland), Pastoor van Schijndelstraat

Nadere informatie

Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis

Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis Schadeloosstelling van zwakke weggebruikers die het slachtoffer worden van een verkeersongeval artikel 29 bis - Auteur: Hélène de RODE, Advocaat, Oud-conferentiemeester uitgenodigd aan de UCL, Voorzitster

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii

INHOUD. Verkeersvademecum 2014 vii INHOUD AFKORTINGEN...XII VADEMECUM VOERTUIGEN Voetganger... 1 Voortbewegingstoestel... 3 Rijwiel (tweewielig)... 5 Bromfiets klasse A (tweewielig)... 9 Bromfiets klasse B (tweewielig)...13 Motorfiets...17

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek

BRANDVERZEKERING. Technische en praktische aspecten. door Daniel Demaeseneire. Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek BRANDVERZEKERING Technische en praktische aspecten door Daniel Demaeseneire Dit werk is een uittreksel uit Kluwer s Verzekeringshandboek Verantwoordelijke uitgever: Jan Vandenwyngaerden, Ragheno Business

Nadere informatie

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40

Ongeval? Wat nu? In samenwerking met: AXA Belgium NV BTW: BE 0404.483.367 RPR: Brussel Erkenning CBFA: 0039. Tel.: (02) 678 61 11 Fax: (02) 678 93 40 Verantwoordelijke Uitgever: Mercedes-Benz Financial Services BeLux NV Tollaan 68 B-1200 Brussel BTW: BE 0405.816.821 RPR: Brussel CBFA: 14855. Tel.: (02) 254 68 11 Fax: (02) 254 68 12 www.mercedes-benz.be

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013

Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Datum van inontvangstneming : 31/01/2013 Vertaling C-1/13-1 Datum van indiening: Zaak C-1/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing 2 januari 2013 Verwijzende rechter: Cour de cassation (Frankrijk) Datum

Nadere informatie

Verzoek om schadevergoeding

Verzoek om schadevergoeding Verzoek om schadevergoeding In verband met het bijzondere karakter van het Waarborgfonds Motorverkeer is het van belang dat in aanvulling op het Europees Schadeformulier de volgende vragen worden beantwoord.

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-113 d.d. 15 april 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene.

Aegon Schadeverzekering N.V., gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-382 d.d. 20 oktober 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof. mr. M.L. Hendrikse en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. F.E. Uijleman, secretaris)

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Arbeidsrechtbank te Tongeren Onderwerp Internationale verdragen en verordeningen. Multinationale verdragen. Arbeidsovereenkomst. Bevoegdheid Belgische rechtbanken. Vestigingsplaats. Arbeidsplaats.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 -----------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.547 ----------------------------- Zitting van dinsdag 31 januari 2006 ----------------------------------------------- Lijfrente arbeidsongevallen - Uitbreiding tot wettelijk samenwonenden

Nadere informatie

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep

POLIS EVENEMENTEN. Doelgroep Doelgroep Deze polis is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit van de organisator behoort. Met deze polis richten wij ons dus vooral tot

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 18/11/2014

Datum van inontvangstneming : 18/11/2014 Datum van inontvangstneming : 18/11/2014 Samenvatting C-475/14-1 Zaak C-475/14 Samenvatting van het verzoek om een prejudiciële beslissing overeenkomstig artikel 98, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering

Nadere informatie

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk.

LAR Rechtsbijstand. Wij halen uw gelijk. LAR Rechtsbijstand Wij halen uw gelijk. LAR. Wij halen uw gelijk. LAR is een onafhankelijke en gespecialiseerde verzekeraar in Rechtsbijstand. Als toonaangevende speler garanderen we u een optimale dienstverlening

Nadere informatie

Rolnummer 5881. Arrest nr. 74/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T

Rolnummer 5881. Arrest nr. 74/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T Rolnummer 5881 Arrest nr. 74/2015 van 28 mei 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 29bis, 1, tweede lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

A. Definities. B. Algemene bepalingen

A. Definities. B. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR REGISTERMAKELAARS EN REGISTERTAXATEURS IN ROERENDE ZAKEN, LEDEN VAN DE FEDERATIE VAN TAXATEURS, MAKELAARS EN VEILINGHOUDERS IN ROERENDE ZAKEN, WELKE VOORWAARDEN ZIJN GEDEPONEERD

Nadere informatie

Rolnummer 1361. Arrest nr. 83/99 van 15 juli 1999 A R R E S T

Rolnummer 1361. Arrest nr. 83/99 van 15 juli 1999 A R R E S T Rolnummer 1361 Arrest nr. 83/99 van 15 juli 1999 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 21, 1, tweede lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het

Nadere informatie

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing

Vertaling C-441/13-1. Zaak C-441/13. Verzoek om een prejudiciële beslissing Vertaling C-441/13-1 Zaak C-441/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 5 augustus 2013 Verwijzende rechter: Handelsgericht Wien (Oostenrijk) Datum van de verwijzingsbeslissing:

Nadere informatie

Essentie. Samenvatting

Essentie. Samenvatting RCR 2012/69: Bevoegdheid rechter bij consumentenovereenkomst. Is het voor de rechterlijke bevoegdheid op grond van art. 15 lid 1 sub c van Verorden... Instantie: Hof van Justitie van de Europese Unie Datum:

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 31/10/2014

Datum van inontvangstneming : 31/10/2014 Datum van inontvangstneming : 31/10/2014 f'.', "\."i Luxemb'Ûurg Hof van beroep te Antwerpen Burgerlijke griffie, Waalse Kaai 35A, 2000 Antwerpen Algemeen +32 3 247 97 11 www.juridat.be/beroep/ antwerpen

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Stefan Nerinckx Onderwerp Het toepasselijk recht op verbintenissen voortvloeiend uit (internationale) arbeidsovereenkomsten: een nieuwe Europese verordening in de maak? Datum april 2005 Copyright

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2002.2384 (064.02) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen,

FABU informatiefiche, de waarborgen en bijzonderheden in een contract auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen, vrachtwagen, Waarborg Burgerlijke aansprakelijkheid Bestuurdersverzekering Globale verkeersongevallen Pechbijstand Beperkt gebruik Beschrijving Schade aan derden, zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade. Verplichte

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234 Rapport Rapport betreffende een klacht over de beheerder van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond. Datum: Rapportnummer: 2011/234 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de politie Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

Rolnummer 5911. Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T

Rolnummer 5911. Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T Rolnummer 5911 Arrest nr. 96/2015 van 25 juni 2015 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 19bis-11, 2, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be

BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER. Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA. Zaak nr. 44195: difox.be BELGISCH CENTRUM VOOR ARBITRAGE EN MEDIATIE BESLISSING VAN DE DERDE BESLISSER Duttenhofer GmbH & co. KG / Geheugenkaart BVBA Zaak nr. 44195: difox.be 1. De Partijen 1.1. De Klager: Duttenhofer GmbH & co.

Nadere informatie

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-172 d.d. 23 april 2014 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. B.F. Keulen en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. E.J. Heck, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg)

Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Consumentenkoop (LES 3 Vervolg) Deze regeling staat in het BW. Deze regeling is de omzetting van een Europese richtlijn. Dit is de belangrijkste regeling in de praktijk!!!! Goed onderscheid maken tussen:

Nadere informatie

D.A.S. Journaal N 2. Valpartijen: wie is aansprakelijk? Februari - Maart 2011

D.A.S. Journaal N 2. Valpartijen: wie is aansprakelijk? Februari - Maart 2011 N 2 Februari - Maart 2011 D.A.S. Journaal Valpartijen: wie is aansprakelijk? Tijdschrift voor D.A.S.-makelaars - 49ste jaargang Verantwoordelijke uitgever: D.A.S.-Rechtsbijstand, G. Daemen, Lloyd Georgelaan

Nadere informatie

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen 1. Inleiding 1.1 De Stichting Keurmerk Online Veilen beoogt jegens consumenten de kwaliteit van online veilingplatformen te waarborgen door deze te

Nadere informatie