Wie zijn de onverzekerden & wat is hun recht op zorg?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wie zijn de onverzekerden & wat is hun recht op zorg?"

Transcriptie

1 Onverzekerden & onverzekerbaren in Nederland Wie zijn de onverzekerden & wat is hun recht op zorg? Dr Joost den Otter, arts M&G voorzitter Johannes Wierstichting

2 Agenda Mensenrechten Definities Gevolgen voor behandeling Perspectief o Overheid o Verzekeraar o Zorgverlener o Zorgvrager Uw licht op 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 2

3 d1 d2 Examples of the linkages between health and human rights TORTURE SLAVERY HARMFUL TRADITIONAL PRACTICES VIOLENCE AGAINST WOMEN HUMAN RIGHTS VIOLATIONS RESULTING IN ILL-HEALTH RIGHT TO INFORMATION RIGHT TO EDUCATION RIGHT TO FOOD & NUTRITION REDUCING VULNERABILITY TO ILL-HEALTH THROUGH HUMAN RIGHTS HEALTH & HUMAN RIGHTS PROMOTION OR VIOLATION OF HUMAN RIGHTS THROUGH HEALTH DEVELOPMENT RIGHT TO PARTICIPATION FREEDOM FROM DISCRIMINATION FREEDOM OF MOVEMENT 3 april bijeenkomst NVAG RIGHT TO WATER RIGHT TO PRIVACY

4 Dia 3 d1 d2 since 1990 dji; right to heslth is deliberately left out! dji;

5 Uitgangspunten WHO Constitution 1946 Health is defined as "a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic or social condition. Uitgewerkt in verdragen zoals: o CRC o CEDAW o CESCR 3 april bijeenkomst NVAG

6 General obligations for all rights: -Non discrimination -Progressive achievement -Maximum available resources. Article 12, ICESCR: 1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. 2. The steps to be taken to achieve the full realization of this right shall include those necessary for: a) The provision for the reduction of infant mortality and for the healthy development of the child; b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene; c) The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases; d) The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness. Cross-cutting elements of the right to health (GC 14) a) Availability b) Accessibility Non-discrimination Physical accessible Economic accessibility (affordability) c) Acceptability d) Quality Core obligations of the right to health (GC 14) 1. To ensure the right of access to health facilities, goods and services 2. To ensure access to the minimum essential food 3. To ensure access to basic shelter, housing and sanitation, and potable water 4. To provide essential drugs 5. To ensure equitable distrubution of all health facilities, goods and services 6. To adopt a national public health strategy and plan of action that gives particular attention to vulnerable goods 7. To ensure reproductive, maternal and child health care 8. To povide immunisation against the major infectious diseases 9. To make measures to prevent, treat and control epidemic and endemic diseases 10. Education and access to information concerning the main haelth problems 3 april bijeenkomst NVAG 11. Appropriate training for health personel, including education on health & human rights

7 Definities Wat is de definitie van een onverzekerde? Er zijn twee soorten onverzekerden te onderscheiden. Allereerst Zvwverzekeringsplichtigen die geen zorgverzekering hebben. Zvwverzekeringsplichtig zijn de mensen die van rechtswege verzekerd zijn voor de AWBZ.. Daarnaast zijn er vreemdelingen die niet rechtmatig in Nederland verblijven (illegalen). Zij zijn op grond van de Koppelingswet uitgesloten van de sociale verzekeringen. Bron: Vraag 203 uit begroting VWS april bijeenkomst NVAG

8 Moeilijke groepen 3 april bijeenkomst NVAG

9 onverzekerden 3 april bijeenkomst NVAG

10 onverzekerden 3 april bijeenkomst NVAG

11 KNMG onderzoek UITKOMSTEN 40 % zag onverzekerde Huisartsen > medisch specialisten Randstad > rest INVLOED BEHANDELING? BIJ 55 % enige (42%) zelfs belangrijke (13%) PROFIEL ONVERZEKERDE * 39% wanbetalers/ geroyeerd * 30% dak- of thuislozen * 19% psych. patiënten * 31% bewust onverzekerd 12% ex-gedetineerd illegalen (55%) INVLOED VERWIJSGEDRAG? + BIJ 66% enige (39%) belangrijke (27%) 3 april bijeenkomst NVAG

12 Kenmerken Onverzekerden Bewust e keuze ( rijken & principiëlen ) Ex-gedetineerden Wanbetalers Bijstands mensen Minimum inkomen Kwetsbaren dak- thuis en adres lozen,verslaafden en psychiatrische patiënten Verzekerbaar! Aantal: 2006 : Onverzekerbaren Illegalen Asielzoekers met nieuwe procedure Blijvend probleem? Dalend aantal door : Generaal pardon EU vergroting Aantal Nu april bijeenkomst NVAG

13 Wie spelen een rol bij het thema onverzekerd zijn? Overheid (Min VWS, Min Jus, Min SoZa, Min BiZa Min Buza) Stichting Koppeling (reg. samenwerkingsverbanden) Zorgverzekeraars post dubieuze debiteuren Zorgaanbieders hebben eigen beleid Zorgvragers Inclusief diverse maatschappelijke organisaties & NGO s 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 12

14 Overheid Illegaal = aanwezigheid in Nederland van vreemdelingen die geen geldig verblijfsdocument hebben en die dus het land moeten verlaten. Niet strafbaar, tenzij ongewenst verklaard Geen enkel instituut heeft de specifieke taak om data te verzamelen. (n = ??) Maatregelen genomen om illegaal verblijf te ontmoedigen ( o.a. toename detentiecapaciteit) Debat medisch noodzakelijke zorg gestart bij invoering van koppelingswet Overheid heeft zorgplicht voor alle ingezetenen (asielzoekers, illegale vreemdelingen, inwoners en burgers) Art. 10 Vreemdelingenwet 2000: illegalen geen aanspraak op zaken uit de algemene middelen. Uitzondering: onderwijs (<18 jr), acute medische zorg & juridische bijstand. Cie Smeets: (2004) medisch noodzakelijke zorg is cf. ziekenfondspakket. Ziet geen redenen voor verdere inperking 3 april bijeenkomst NVAG

15 Overheid Overheid: onverzekerde verzekerbare Nederlanders met maximale inspanning alle partijen toch weer verzekerd d.m.v. Begeleiding Schuldsanering Uitwerken van wettelijke mogelijkheden dwangmatige betaling (Nota Zorg verzekerd dec. 2005) Verbetering door collectieve contracten Gemeentelijke Sociale Diens tussen zorgverzekeraars en GSD Overheid: oplossing samenhangende kosten dubieuze debiteuren ziekenhuizen in onderhandelingen tussen instellingen en zorgverzekeraars. AWBZ geen mogelijkheid kosten compensatie van kosten samenhangend met zorg voor onverzekerden. Probleem bij GGZ instellingen Overheid: alle mensen (verzekerd en onverzekerd) in Nederland recht op medisch noodzakelijke zorg ( zorgplicht aanbieder) Uitbouwen van waarborgfonds zoals genoemd door koppelingsfonds. 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 14

16 Wetten m.b.t ongedocumenteerden Nationaal Grondwet (art.1) : Allen die zich in Nederland bevinden,worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. VW 2000 Wel onderscheid (il)legaal (art. 10) WCPV geen onderscheid (il)legaal WGBO, wet Big en wet klachtrecht cliënten zorgsector geen onderscheid (il)legaal

17 Zorg aan Zieken: Rechten én plichten NU voor onverzekerbaren De beleidsregel afschrijvingskosten dubieuze debiteuren Stichting Koppeling Artikel 64 Vreemdelingenwet 2000 Niets Stroomlijning: Uitgangspunt blijft dat iemand die niet verzekerd is zelf de kosten van de aan hem verleende medische zorg moet betalen, niet voor verzekerbaren alle vormen van medisch noodzakelijke zorg die wordt verleend aan in betalingsonmacht verkerende illegalen te financieren uit één door de overheid te financieren fonds Bijna alle zorgvormen die zijn opgenomen in het Nederlandse wettelijke sociale verzekeringspakket en introductie van UITSTELBAARHEID (dwz de vraag of de zorg wel nu en hier moet worden verleend positief moet worden beantwoord door de behandelend arts. (Hoogervorst 2006) 3 april bijeenkomst NVAG

18 Zorg aan Zieken Rechten én plichten WvS Artikel 255 & artikel 450: Waarin (kort gezegd) diegene strafbaar wordt gesteld door wiens nalaten iemand in een hulpeloze toestand geraakt. Artikel 47 BIG: Verplicht de hulpverlener om iemand die in nood verkeert hulp te bieden. De regering benadrukt dat deze plicht voor zowel de overheid als de particulier geldt, ook als daar geen financiele vergoeding tegenover zou staan. Onverplicht heeft de overheid twee maatregelen genomen om de medisch noodzakelijke zorg te waarborgen en de kosten hiervan niet onevenredig ten laste van de zorgverleners te laten komen. (Koppelingsfonds & Deb DUB) 3 april bijeenkomst NVAG

19 Regeling Stichting Koppeling Regeling voor 1 e -lijn: financieel vangnet. Alleen voor illegale patiëntrn die niet kunnen betalen waarbij de zorgverlener onbetaald medisch noodzakelijke zorg verleent aan een vreemdeling zonder verblijfsvergunning, Vergoed alleen compensatie voor inkomstenderving van enige omvang (zorgverlener bepaalt dat zelf) NIET: ziekenhuiszorg, AWBZ gefinancierde instellingen De voorwaarden: onbetaalde rekening en de kosten konden niet of niet volledig op de zorgvrager verhaald worden. medisch noodzakelijke zorg patiënt is onverzekerd én onverzekerbaar 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 18

20 Zorgverzekeraars & post dubieuze debiteuren De gezondheidszorginstellingen en zorgverleners die geen beroep kunnen doen op het Koppelingsfonds - het gaat hierbij dan vooral om ziekenhuizen - worden geacht om eventuele problemen met oninbaarheid van vorderingen binnen hun budget en de voor de vaststelling van het budget geldende regelingen op te lossen Het ziekenhuis zal moeten aantonen dat de kosten niet op de illegale patiënt verhaalbaar zijn. Ook hier geldt dat degene die medische zorg inroept tegenover de zorgverlener in beginsel zelf aansprakelijk is voor de betaling van de verleende zorg. Dit geldt ook voor de illegale patiënt. 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 19

21 Financiële aspecten van de zorg voor onverzekerbare (vaak illegaal) zieken. Zorgkosten 2004 Stichting koppeling kleine Kosten groeien slechts beperkt 65% hangt samenmet farmacie (mn Aids/hiv medicatie ) Totaal Nederland: roulatie in zorg Sigra rapport: (2006) Amsterdam ongeveer 10 miljoen samenhangend met zorg van onverzekerden in instellingen. Amsterdam (in 2004): behandelingen GGZ / behandelingen Ziekenhuizen Onduidelijk welk percentage samenhangt met onverzekerbaren Weinig (in)zicht kostenposten samenhangend met zorg aan onverzekerbaren in AWBZ-instellingen 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 20

22 Professioneel perspectief WGBO Wet Big KNMG gedragsregels Kinderartsen explicieter Kennis van (on)mogelijkheden Dubbele loyaliteit Onbekendheid met de populatie Taal Cultuur Health literacy Onwetendheid wet en regelgeving Vreemdelingenwet Onwetendheid m.b.t patientenrechten /plichten Commissie Klazinga (KNM G, LHV, NvvP, Orde) 3 april bijeenkomst NVAG

23 Arts & Vreemdeling Doelstellingen van de commissie 1. Het analyseren vanuit medisch perspectief van de bestaande procedures en de begrippen medische noodsituatie en medisch noodzakelijke zorg, zoals die ten aanzien van dreigend uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd en het opstellen van adviezen en richtlijnen ten aanzien van het medisch-professioneel handelen in deze situaties. 2.Het opstellen van richtlijnen en gedragsregels in situaties waarbij het vreemdelingenbeleid in conflict komt met de medische zorgplicht van artsen en hun verantwoordelijkheid voor de continuïteit van zorg. Dit speelt in de medische zorg voor uit te zetten asielzoekers en vreemdelingen en voor illegale vreemdelingen. 3.Het opstellen van adviezen en richtlijnen over de plaatsing en medische behandeling van zieke vreemdelingen in door de overheid gecreëerde opvangvoorzieningen of detentiecentra voor vreemdelingen uitgaande van het waarborgen van kwaliteit en continuïteit van medische zorg 3 april bijeenkomst NVAG

24 Adviezen en richtlijnen over de zorg voor illegale, onverzekerde vreemdelingen 1. Medisch noodzakelijke zorg = Verantwoorde en passende medische zorg. 2. Artsen kunnen verblijfsduur niet voorspellen=> onduidelijk of langdurige verblijfsduur keuze voor continuïteit én medische zorg gelijk aan de reguliere basiszorg. 3. Artsen passen dezelfde richtlijnen, protocollen, standaarden en gedragsregels van de (wetenschappelijke) beroepsorganisaties toe. 4. Artsen en zorginstellingen richten zich primair op medische en zorginhoudelijke aspecten en niet op de financiering. Wel onderkenning van mogelijke nadelige gevolgen gebrek aan financiering voor de toegankelijkheid en kwaliteit van zorg. 5. Artsen zijn bewust van het kostenaspect zonder dat dit leidend is. Bij de zorg mogen financiële argumenten een rol spelen, mits ruimte in geldende ichtlijnen. 6. Artsen en instellingen dienen afspraken te maken en procedures vast te leggen, zodat de werkwijze bij zorgvragen voor alle betrokken partijen transparant en toetsbaar is. Voorop moet staan dat de zorgvragen door artsen adequaat afgehandeld worden; daarnaast dienen afspraken gemaakt te worden over de mogelijkheden van betaling. 3 april bijeenkomst NVAG

25 Adviezen en richtlijnen over de zorg voor illegale, onverzekerde vreemdelingen 7. De commissie adviseert de overheid en zorginstellingen om de medische zorg voor onverzekerde vreemdelingen te monitoren op aard en omvang en op problemen in de toegang tot zorg. 8. Gerichte voorlichting onder artsen, zorginstellingen, intermediairs en illegale vreemdelingen over rechten, plichten, regelingen en procedures is noodzakelijk, mede met het oog op de nieuwe financieringsregeling. 9. Medische beroepsorganisaties en overheid dienen te streven naar richtlijnen voor de zorg voor illegalen in Europees verband. 3 april bijeenkomst NVAG

26 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 25

27 Effecten van illegaal verblijf Dak-/ thuisloosheid Overlast / kleine criminaliteit Geen / gebrekkig onderwijs Gebrekkige huisvesting Illegale arbeid Uitbuiting/illegale prostitutie Voedingsbodem voor criminaliteit Beperkte toegang tot medische zorg Geen inschrijving in GBA

28 Toegankelijkheid van de zorg voor onverzekerbaren 1e lijn (relatief) goed toegankelijk voor illegale patiënten Concentratie bij bepaalde zorgverleners (G 4) Problematische toegang voor ongedocumenteerden mn: - tweedelijnszorg - verpleeghuis - revalidatie - GGZ - Nazorg Veel verschillen tussen zorgverleners en tussen regio s in interpretatie definitie medisch noodzakelijke zorg Toegankelijkheid : 2e en 3e lijn lijkt verslechterd door striktere toepassing regels tgv nieuwe wetgeving.(wfz, Nieuwe zorgverzekering) AWBZ nu nog (zeer) slecht door gebrek aan middelen (geen COTG deb dub) 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 27

29 Wie zijn de onverzekerden & wat is hun recht op zorg? Een diverse en groeiende groep Groep verzekerbare onverzekerden groeiend? Groep onverzekerbaren relatief kleiner? Recht op zorg voor een ieder! Plicht om te verzekeren Plicht tot zorgverlenen Medisch noodzakelijk nu helder!? Plicht om te betalen Echter.kale kip? En wie moet er dan financieel bloeden?? Zorgverlener / verzekeraar / overheid / patiënt 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 28

30 Licht op deze casus Casus zichbaar visusprobleem 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 29

31 Casus uitwerking Concept Cataract Richtlijn NOG 2006: Het doel van de poliklinische afspraak is: bevestigen van de diagnose van visueel significant cataract, waarbij visueel significant wordt gedefiniëerd als het veroorzaken van visuele symptomen en het aantasten van de levensstijl van de patiënt, bevestigen dat de cataract de oorzaak van de visuele symptomen is, bepalen of er oculaire co-morbiditeit aanwezig is, bevestigen dat de patiënt de operatie wil ondergaan en de risico's ervan begrijpt, een chirurgisch behandelplan formuleren. 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 30

32 Aan de slag! 1. Inventarisatie welke (sub)groepen. 2. Noodzakelijke zorg? 3. Wettelijke regelingen & ethische aspecten 4. Consequenties voor het huidige zorgkader 3 april 2008 bijeenkomst NVAG 31

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport

Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg. Onderzoeksrapport Ongedocumenteerde kinderen en de toegang tot ziekenhuiszorg Onderzoeksrapport Pharos, Juni 2010 Colofon juni 2010, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid, Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE

VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE VREEMDELINGENDETENTIE IN NEDERLAND: HET MOET EN KAN ANDERS ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE AI ALTERNATIEVEN VOOR VREEMDELINGENDETENTIE OKTOBER 2011 Alternatieven voor vreemdelingendetentie Omslagfoto:

Nadere informatie

Wet- en regelgeving in de zorg

Wet- en regelgeving in de zorg Wet- en regelgeving in de zorg 1 Een overzicht voor ICT en ehealth ISBN 978-90-820304-0-2 Inhoud Leeswijzer 4 Begrippen 5 Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens 8 Wetten

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek?

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? 6 september 2013 4 NFU & RVZ Inhoud 1 Inleiding 6 2 Patiënt

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent De bijdrage van het health literacy-perspectief aan patiëntenrechten NIGZ, 2006 Hans Saan Loes Singels Colofon Titel: Gezondheidsvaardigheden en Informed Consent

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Beter (z)onder dwang?

Beter (z)onder dwang? Beter (z)onder dwang? Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, augustus 1997 1 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ

Rapport. Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ Rapport Risico s voor ongepast en oneigenlijk gebruik Generalistische basis GGZ november 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Doelstelling 11 1.3 Definitie

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd Meer bestuurskracht nodig van zorggroepen Utrecht, augustus 2012 Implementatie zorgstandaard Diabetes na vier jaar onvoldoende gevorderd

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen

Gemeenten aan zet. Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Gemeenten aan zet Twee wegen naar ggz voor zorggezinnen Drs. M.P. (Marcel) van Gastel ABD TOP consultant Oktober 2012 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 Welk probleem willen we oplossen?...4 Opdracht...4

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp

Richtlijn. Triage op de spoedeisende hulp Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp 1 Richtlijn Colofon Richtlijn Triage op de spoedeisende hulp Triage op de spoedeisende hulp ISBN 90-8523-0799 2005, Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen

Wachten op je toekomst. Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Wachten op je toekomst Adviesrapport over de positie van en toelatingscriteria voor vreemdelingenkinderen Datum: 08 maart 2012 Advies: KOM2A/2012 2 "Ik wil best wachten op mijn toekomst, maar niet mijn

Nadere informatie

Beginselen voor het omgaan met ingeslotenen

Beginselen voor het omgaan met ingeslotenen Goed bejegenen Beginselen voor het omgaan met ingeslotenen Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming Versie 2010 1 2 Inhoudsopgave Beginselen van goede bejegening: waarom, waartoe en voor wie?

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Perspectief op gezondheid 20/20

Perspectief op gezondheid 20/20 Perspectief op gezondheid 20/20 RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie

De participatiesamenleving een utopie?

De participatiesamenleving een utopie? De participatiesamenleving een utopie? Een onderzoek naar de grenzen van zelfzorg door de civil society Scriptie bij de master Arbeid, zorg en welzijn: Beleid en interventie Algemene Sociale Wetenschappen,

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie