QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG"

Transcriptie

1 QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

2 INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING DE QUICK-SCAN Waarom een quick-scan? Welke begrippen gebruiken we? Hoe beoordelen we? Met welke instrumenten beoordelen we? WAAR KIJKEN WE NAAR IN DE GROEPEN MET DE QUICK-SCAN? Het onderwijsleerproces De begeleiding De zorgstructuur De opbrengsten STAPPENPLAN VOOR GEBRUIK VAN DE QUICK-SCAN Startgesprek Voorbereiding Uitvoering zelfevaluatie Analyse Consentgesprek Afsluiting...9 BIJLAGE: VERGELIJKINGSTABEL..10

3 1. INLEIDING Ter verbetering van de kwaliteit van de zorg in scholen en samenwerkingsverbanden is er de afgelopen jaren een zelfevaluatie-aanpak (ZEK) ontworpen. Aan de hand van een digitaal instrument kunnen scholen de kwaliteit van de leerlingenzorg op hun eigen school in kaart brengen, de beoordeling van verschillende betrokkenen ( managers, leraren, leerlingen, ouders) expliciteren en door middel van een zelf opgestelde ontwikkelagenda hun verbeterpunten opstellen. We spreken gemakshalve over ZEK, dat staat voor zelfevaluatiekader. Er zijn instrumenten voor samenwerkingsverbanden en REC s, basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Zo kan op eenzelfde wijze de kwaliteit van de leerlingenzorg in kaart worden gebracht. Bij ZEK staat het primaire proces centraal. Het primaire proces is het onderwijs en de zorg in de groepen aan alle leerlingen. Maar in het bijzonder aan leerlingen die aangewezen zijn op een orthopedagische en orthodidactische benadering. De school is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg. De ZE- aanpak maakt maatwerk mogelijk. Dat geldt zowel voor de gekozen werkwijze als voor het gebruik en de inrichting van de instrumenten. Kwaliteitszorg is een aangelegenheid van iedereen. Er is aandacht voor de positie van het management en ook aandacht voor het personeel door hen te betrekken bij de zelfevaluatie. Er is ten slotte aandacht voor de leerlingen, de ouders/verzorgers en de omgeving en hoe zij de kwaliteit zien. ZEK sluit aan bij het wettelijke kader en het toezicht door de Inspectie van het onderwijs. 2. DE QUICK-SCAN 2.1. Waarom een quick-scan van ZEK? De aanpak van ZEK leidt door het benutten van diverse bronnen een betrouwbaar beeld van de kwaliteit van de leerlingenzorg. De biedt de mogelijkheid om het instrument eerst op maat te maken. Vervolgens wordt met behulp van verschillende instrumenten en met verschillende betrokkenen de kwaliteit in kaart gebracht. De quick-scan heeft niet de diepgang van de uitgebreide ZEK-instrumenten en ook niet de karakteristieke elementen van een 360º-feedback. De quick-scan is meer bedoeld om op een globale manier de kwaliteit van de zorg in kaart te brengen. In sommige omstandigheden kan het zinvol zijn om op een snelle en eenvoudige wijze de kwaliteit van het zorgaanbod na te gaan. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn aan het begin van een verbetertraject. De quick-scan vormt dan een nul-meting. Het kan ook zijn dat een school tussentijds snel na wil gaan of aangebrachte verbeteringen ook leiden tot betere zorg. Ook dan kan de quickcan ingezet worden. Daarnaast is de quick-scan ontwikkeld als mogelijk hulpmiddel bij het vormgeven van zorgplicht en passend onderwijs. De quick-scan is geschikt voor het snel in kaart brengen van het zorgaanbod van een groep scholen of een regio. Bij de invulling van zorgplicht en passend onderwijs is een heldere beginsituatie van de kwaliteit van de leerlingenzorg noodzakelijk. De gekozen standaarden en indicatoren zijn hiervoor goed te gebruiken. De quick-scan is te gebruiken voor alle sectoren van het funderend onderwijs (po, vo en so). 1

4 2.2 Welke begrippen gebruiken we? We gebruiken bij de quick-scan twee begrippen die voor scholen redelijk bekend zijn: standaarden en indicatoren. Een standaard is een omschrijving van een gewenste kwaliteit die als streefbeeld moet worden opgevat. Ook verwijst het begrip standaard naar een maatstaf die gebruikt kan worden bij het zelf vaststellen van de kwaliteit. Een vrij algemene definitie van een indicator is de volgende: het is wat de aandacht op iets vestigt; het is een aanwijzing over iets. Met een indicator geef je een indicatie van de kwaliteit van een standaard. Voor de school kunnen indicatoren 4 functies vervullen: een signaalfunctie: het zijn knipperlichten op een controlepaneel; een evaluatiefunctie: met indicatoren toon je aan in hoeverre standaarden worden gehaald; een dialoogfunctie: er kan over gesproken worden; een planningsfunctie: aan de hand van indicatoren kun je het effect van verbeteringen nagaan. 2.3 Hoe beoordelen we? We kiezen voor het oordelen op een vierpuntschaal. Verder staat de zelfevaluatie nadrukkelijk in het kader van het (verder) ontwikkelen van de kwaliteit in scholen. Vandaar dat we ook kiezen voor het aanduiden van de categorieën in ontwikkelingstermen. We kiezen op het niveau van de standaarden voor de volgende categorieën: Onvoldoende : (nog) geen ontwikkeling (gestart); Matig : er is geen of incidenteel beleid en praktijk 1 ; Voldoende : er is beginnend beleid en praktijk; Goed : er is beleid en de praktijk werkt goed. Ook op het niveau van de indicatoren werken we met een vierpuntschaal. Daaraan is een vijfde punt toegevoegd, daar waar men geen oordeel kan uitspreken: -- Zwak; - Meer zwak dan sterk; + Meer sterk dan zwak; ++ Sterk;? Weet ik niet. 2.4 Met welke instrumenten beoordelen we? Bij een quick-scan wordt alleen gebruik gemaakt van instrumenten die eenvoudig te scoren zijn. De methoden van dataverzameling zijn voor een quick-scan: ZE-lijsten voor het management, de intern begeleiding en het personeel van scholen en bovenschoolse voorzieningen; checklist documentenanalyse; checklist dossieronderzoek; Voor afname van de ZE-lijsten moet worden gerekend op een tijdsinvestering van de deelnemers van een half uur. Deelname aan het consentgesprek over de beoordelingen vergt gemiddeld een investering van 1,5 uur. Mogelijke gesprekspartners bij het 1 Praktijk moet hier worden opgevat in termen van kwaliteit: goede praktijken dus. 2

5 consentgesprek kunnen zijn: de directie, een vertegenwoordiging van personeel en de zorgspecialisten. Afhankelijk van de toegankelijkheid van gegevens en documenten kosten de onderdelen documentenanalyse en dossieronderzoek een halve dag. De investering van de kwaliteitscoördinator die het proces van zelfevaluatie coördineert, schatten we voorlopig op 2 dagen. 3 WAAR KIJKEN WE NAAR IN DE GROEPEN MET DE QUICK-SCAN? 3.1 Het onderwijsleerproces Binnen het onderwijsleerproces in enge zin als het interactieproces tussen leraren en leerlingen onderscheiden we standaarden die te maken hebben met de leeromgeving en standaarden die te maken hebben met het directe proces van onderwijzen en leren. Voor het onderwijsleerproces zijn vier standaarden geselecteerd voor de quick-scan. (1) betrokkenheid; (2) effectiviteit onderwijs; (3) afstemming instructie; (4) sociaal-emotionele ontwikkeling. In deze paragraaf werken we de standaarden verder uit. Standaard 1: Leerlingen zijn binnen hun mogelijkheden betrokken bij het leren en de school. * Leerlingen mogen zich uiten (mening, gevoelens). * Leerlingen mogen meedenken over de inrichting van het werk (keuze inhoud, planning). * Leerlingen mogen meedenken over de beoordeling van het werk. * Leerlingen worden ingeschakeld bij het helpen van elkaar. * Leerlingen worden ingeschakeld bij het organiseren van activiteiten. * Leerlingen worden uitgedaagd initiatieven te nemen. * Leerlingen krijgen ruimte hun eigen leertijd in te delen. Stimuleren tot leren betekent ook leerlingen betrekken bij de school en bij hun eigen leerproces. Het gaat dan om vragen zoals: mogen leerlingen hun mening geven, mogen zij meedenken over de planning en inrichting van hun eigen werk, worden ze ook ingeschakeld bij het helpen van andere leerlingen? Standaard 2: Leraren geven op een effectieve manier onderwijs. * Leraren zorgen ervoor dat leerlingen taakgericht bezig zijn (klassenmanagement). * Leraren plaatsen de leerstof in een voor leerlingen herkenbare context (actualiteit, leerlijn). * Onderwijsleeractiviteiten zijn gestructureerd (lesopbouw, uitleg). * Leraren leggen duidelijk uit (instructie en opdrachten). * Leraren zorgen voor veel interactie tussen leerlingen. * Leraren prikkelen de nieuwsgierigheid en stimuleren leerlingen tot activiteiten (afwisseling werkvormen en activiteiten). * Leraren geven leerlingen systematisch feedback. 3

6 Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften zijn duidelijkheid en structuur een noodzakelijke basis voor eigen individuele ontwikkeling. Van leraren wordt verwacht dat zij door het onderwijs en hun begeleiding deze ontwikkeling ondersteunen. Standaard 3: Leraren geven op een adaptieve wijze onderwijs. * Leraren passen de instructie aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen (tempo, niveau). * Leraren passen de inhouden aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. * Leraren passen de leeractiviteiten aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. * Leraren passen de werkvormen aan op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. * Leraren passen de taal aan op de taalbehoeften van de leerlingen. * Leraren nemen zonodig dispenserende of compenserende maatregelen ( andere of mindere inhouden of activiteiten). Leerlingenzorg begint in de groep doordat leraren in hun handelen er blijk van geven verschillen tussen leerlingen te honoreren en maatregelen te treffen om leerlingen met extra onderwijsbehoeften instructie te geven die bij hen past. Standaard 4: Leraren gaan bekwaam om met sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen. * Leraren zijn in staat sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen vroegtijdig te onderkennen en hebben daarbij oog voor de belangen van alle leerlingen in de groep (pro-actief,preventief). * Leraren zijn bekwaam in het analyseren van probleemgedrag en probleemsituaties (op school, thuis, de bijdrage van alle betrokkenen bij het voorkomen, ontstaan en voortbestaan ervan). * Leraren gaan na hoe leerlingen problemen en probleemsituaties beleven en interpreteren in relatie tot hun toekomstperspectief (maatschappelijke deelname). * Leraren benutten in hun aanpak van problemen en probleemsituaties de positieve mogelijkheden en kansen van leerlingen (en ouders/verzorgers). * Leraren organiseren feedback op hun interacties met problematische leerlingen en reflecteren op hun eigen opvattingen over probleemgedrag en hun aanpak hiervan. * Leraren verdiepen zich in de achtergronden en aanpakken van probleemgedrag en verbinden deze kennis met hun handelen in de praktijk. Voor de omgang met sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen in de praktijk van alledag is een aparte standaard ontwikkeld. 3.2 De begeleiding De school heeft de opdracht om voor elke leerling een ononderbroken ontwikkeling te realiseren. De activiteiten die voor deze ontwikkeling nodig zijn, legt de school voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften vast in een handelingsplan. De kenmerken van de leerling vormen het aangrijpingspunt voor de handelingsplanning. Op basis van deze kenmerken wordt het individuele onderwijsleerproces ingericht, een en ander vastgelegd in 4

7 een individueel handelingsplan of een groepsplan dat tussentijds kan worden bijgesteld op basis van de voortgang in de ontwikkeling. Voor de begeleiding zijn drie standaarden geselecteerd: (5) handelingsplan; (6) uitstroombegeleiding (7) ouders/verzorgers als partners. In deze paragraaf werken we de standaarden verder uit. Standaard 5: Leerlingen hebben een passend handelingsplan. * Het handelingsplan heeft een vaste structuur (beginsituatie, leerdoelen; begeleiding (wat, met wie, wanneer); speciale voorzieningen; vorderingenregistratie; tijdstippen en wijze van evaluatie; voor sbo,(v)so, PrO, lwoo:ontwikkelingsperspectief). * Het handelingsplan bevat afspraken over de inbreng van ouders/verzorgers bij de begeleiding (hoe vaak en waarover wordt overlegd, de bijdrage van ouders/verzorgers aan de begeleiding, hoe gebruik gemaakt wordt van de ervaringsdeskundigheid van ouders/verzorgers). * Het handelingsplan bevat activiteiten ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling. * Het handelingsplan is opgesteld samen met begeleider van de leerling (groepsleraar, mentor, coach). * Het handelingsplan is onderdeel van het leerlingdossier of het leerlingvolgsysteem. * Het handelingsplan is opgezet vanuit het principe 1-kind 1-plan (afstemming leraar,therapeuten, deskundigen, afstemming groepsplan). * Het handelingsplan is opgesteld samen met de ouders/verzorgers en de leerling. In het handelingsplan legt de school op individueel niveau die afspraken vast die specifiek zijn bedoeld voor de leerling in aanvulling op of afwijking van het groepsplan of de algemene leerstofafspraken die gelden binnen de school. Veel scholen werken met een model handelingsplan met een vaste structuur. Het is van belang zowel de leerling als de ouders/verzorgers te betrekken bij het opstellen van de afspraken. Standaard 6: Elke leerling krijgt een passende begeleiding bij het verlaten van de school. * Leraren ondersteunen leerlingen en ouders/verzorgers bij de overstap naar een andere school. * Leerlingen krijgen een programma gericht op de overstap (bezoeken open dagen, voorbereidingsprogramma). * Elke leerling krijgt een onderwijskundig rapport mee bij het verlaten van de school. * Het onderwijskundig rapport heeft een vaste structuur (competenties, kennis, vaardigheden, inzicht en attitude). * De gegevens van leerlingen worden in een gesprek met de ontvangende school en de leerling zelf toegelicht en overgedragen ( warme overdracht ). 5

8 Om een soepele overgang te garanderen, kunnen scholen een aantal activiteiten ontplooien. Het is van belang dat leerlingen goed worden begeleid bij de overgang naar een andere school of (tijdelijke) zorgvoorziening. Standaard 7: Voor de school zijn ouders/verzorgers partners in de begeleiding van leerlingen. * De school voert met ouders/verzorgers een intakegesprek bij aanmelding van de leerling. * De groepsleraar/mentor, de leerling en de ouders/verzorgers maken samen afspraken over (begeleidings-)activiteiten en verantwoordelijkheden (ook ouderondersteuning vanuit school). * Leraren informeren ouders/verzorgers tijdig en regelmatig over de voortgang in ontwikkeling (in relatie tot ontwikkelingsperspectief/handelingsplan). * Het school betrekt ouders/verzorgers en leerlingen bij het evalueren van het handelingsplan. * De groepsleraar/mentor stelt in overleg met de ouders/verzorgers het onderwijskundig rapport op. * De school betrekken ouders/verzorgers bij de overstap van de leerling naar een andere vorm van onderwijs. * De school begeleidt ouders/verzorgers bij een eventuele aanmelding bij een eventuele indicering (PCL, RVC, CvI). Scholen die werk maken van onderwijs zien ouders/verzorgers vooral als partners bij de opvoeding en het onderwijs van hun leerlingen. Dat geldt des te meer voor leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Een goede afstemming van de begeleiding op school en daarbuiten heeft een versterkende werking op de ontwikkeling van de leerling. 3.3 De zorgstructuur Voor het goed laten verlopen van de zorg en de begeleiding van leerlingen zijn op schoolniveau twee voorwaarden van belang, namelijk iemand die eindverantwoordelijk is voor de coördinatie en een systematiek waarmee op schoolniveau de ontwikkeling van leerlingen kan worden gevolgd. Voor de zorgstructuur zijn twee standaarden geselecteerd: (8) coördinatie van de leerlingenzorg; (9) leerlingvolgsystematiek. In deze paragraaf werken we de standaarden verder uit. 6

9 Standaard 8: De leerlingenzorg vindt gecoördineerd plaats. * De IB er/zorgcoördinator bewaakt het proces van handelingsplanning (signaleren, diagnose, handelingsplan, evaluatie). * De IB er/zorgcoördinator bewaakt de voortgang van de handelingsplanning. * De IB er/zorgcoördinator bewaakt dat voldoende zorg gedragen wordt voor coaching en scholing van vaste begeleiders en deskundigen leerlingenzorg. * De IB er/zorgcoördinator draagt zorg voor een goede samenwerking tussen leraren/begeleiders en deskundigen (het vastleggen van taken en verantwoordelijkheden). * De IB er/zorgcoördinator bewaakt de leerlingbesprekingen (planning, afspraken, kwaliteit). * De IB er/zorgcoördinator voert overleg met het management over de zorgcondities. * De IB er/zorgcoördinator voert overleg met relevante partners buiten de school over structurele afspraken op het gebied van zorg. De zorgcoördinator neemt wat betreft de organisatie van de zorg binnen de school een centrale positie in. De zorgcoördinator is ook verantwoordelijk voor het onderhouden van goede contacten met de partners buiten de school en de scholen in het swv. Standaard 9: De school hanteert een samenhangend leerlingvolgsysteem. * Het leerlingvolgsysteem is dekkend, overzichtelijk en samenhangend (geautomatiseerd). * Het leerlingvolgsysteem is toegankelijk (voor de leerling en zijn ouders/verzorgers, voor leraren en deskundigen). * Het leerlingvolgsysteem voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Veel leerlingen kunnen te maken krijgen met diverse leraren en deskundigen. Zij werken met leerlingen en dragen bij aan hun ontwikkeling. Het is van belang de informatie die gedurende de schoolloopbaan wordt verzameld systematisch onderdeel te laten uitmaken van een leerlingvolgsysteem. 3.5 Opbrengsten van zorg Standaard 10: De school bereikt met de leerlingen resultaten die zij verwacht. De handelingsplannen worden overeenkomstig de planning uitgevoerd. De in de handelingsplannen geformuleerde doelen en resultaten worden bereikt. Leerlingen functioneren in het (vervolg)onderwijs naar verwachting (ook zorgvoorzieningen waarnaar leerlingen geschakeld worden). Van scholen mag worden verwacht dat zij uit de leerlingen halen, wat erin zit. Zicht op de resultaten van zorg geeft de school de mogelijkheid de kwaliteit van de eigen inspanningen te toetsen. 7

10 4 STAPPENPLAN VOOR GEBRUIK VAN QUICK-SCAN Eén van de uitgangspunten bij de ZE is dat de school deze zelf uitvoert en dat de uitvoering wordt belegd bij een kwaliteitscoördinator, die verantwoordelijk is voor het proces tot en met de fase van het opstellen van een ontwikkelagenda. Deze functionaris is ook verantwoordelijk voor de communicatie. Immers de school voert deze evaluatie zelf uit. 4.1 Stap 1: Startgesprek Het is belangrijk dat aan het begin van de quickscan de kaders van deze activiteit worden verhelderd. Het gaat daarbij om het beantwoorden van de volgende vragen: Wat is het doel van de quickscan en wat zijn de verwachtingen van de school daarbij? Welke plek heeft of krijgt de quickscan in de cyclus van kwaliteitszorg? Wat is de uitgangssituatie van de school wat betreft kwaliteitszorg en activiteiten op het terrein van ZE. Dus wat doet de school al allemaal? Hoe wordt er gedurende het proces van ZE binnen de organisatie gecommuniceerd? Hoe wordt de ZE georganiseerd? Bij dit startgesprek zijn in elk geval het management en de kwaliteitscoördinator aanwezig. 4.2 Stap 2: Voorbereiding Op basis van de uitkomsten van het startgesprek gaat in deze fase de kwaliteitscoördinator de feitelijke ZE voorbereiden en inrichten. Dat betekent dat hij al dan niet in overleg met anderen een aantal keuzes maakt of ter besluitvorming voorbereidt: Welke actuele gegevens zijn beschikbaar op basis van instrumenten die de school al gebruikt. Leveren deze gegevens voldoende en betrouwbare indicaties voor de kwaliteit zodat deze in de ZE buiten beschouwing kunnen blijven of kunnen deze worden ingepast? Welke groepen worden bij de ZE betrokken om gegevens en oordelen aan te dragen: o Welke en hoeveel personen, situaties worden betrokken? Hoe representatief wil de school dat de oordelen zijn? o Wie worden er betrokken op het niveau van het management van de school; wie op het niveau van de scholen? o Met wie wordt het consentgesprek gevoerd en wanneer? o Wie draagt zorg voor de afname van de quickscan? Welke analyses wil de school na afloop van de ZE kunnen maken? Groepen kunnen worden onderscheiden op basis van bepaalde kenmerken (locaties, groepen en dergelijke). Welke basisdocumenten (schoolplan, schoolgids, model handelingsplan, zorgplan en dergelijke) maken onderdeel uit van een dossier ZE en zijn beschikbaar 4.3 Stap 3: Uitvoering zelfevaluatie In deze fase wordt de quickscan ingevuld. De lijsten worden desgewenst anoniem ingevuld, het gaat immers om een kwaliteitsbeeld van de school. 8

11 4.4 Stap 4: Analyse Als voorbereiding op het consentgesprek heeft de kwaliteitscoördinator de gegevens per groep verwerkt en geanalyseerd op de mate van onderlinge overeenstemming. 4.5 Stap 5: Consentgesprek 2 In deze fase wordt onder leiding van de kwaliteitscoördinator een consentgesprek georganiseerd met de directie, een vertegenwoordiging uit alle bouwen en/of groepen en de zorgspecialist(en). Het gaat er bij het consentgesprek om op basis van de individuele oordelen binnen de groep te komen tot consent over het oordeel van de groep. Het gesprek wordt vooral gericht op de indicatoren waar individuele oordelen sterk verschillen. Het consentgesprek biedt deelnemers de mogelijkheid om elkaar te overtuigen met argumenten en gegevens. Daarnaast wordt het gesprek benut om consent te bereiken over de gewenste verbeterpunten. 4.6 Stap 6: Afsluiting Op basis van de scores van de deelnemers en op basis van het consentgesprek stelt de kwaliteitscoördinator een conceptrapport op. Dit rapport wordt toegezonden aan leden die deelgenomen hebben aan het consentgesprek, met de mogelijkheid feitelijke onjuistheden te corrigeren. Vervolgens wordt het rapport definitief gemaakt en ter bespreking aangeboden aan het management. Het rapport vormt het uitgangspunt bij het gesprek met het management over de ontwikkelagenda. Op basis van de geformuleerde conclusies wordt een gesprek gevoerd over: Welke punten vragen om verbetering/verdere ontwikkeling? Welke prioriteit kennen we toe aan de diverse punten? Binnen welke termijn willen we de geprioriteerde punten zichtbaar verbeterd hebben? Wat betekent dat in termen van activiteiten, voorwaarden en middelen? Welke elementen die goed gaan willen we borgen en hoe doen we dat? Wanneer en hoe gaan we de verbetering/borging opnieuw na? Het proces van ZE kan nu worden afgerond door de uitkomsten van het gesprek over de ontwikkelagenda - smart geformuleerd - te verwerken in het zelfevaluatierapport. Het zelfevaluatierapport wordt verstrekt aan het management. De inhoud van het rapport kan dienst doen bij het opstellen of aanpassen van het (eerstvolgende) schoolplan van de school. De quick-scan kan gebruikt worden voor een individuele school, maar kan ook worden ingezet om de kwaliteit van de zorg voor een groep scholen, een swv of een regio in kaart te brengen, bijvoorbeeld bij de uitwerking van zorgplicht/passend onderwijs. Het stappenplan is dan in aangepaste vorm goed te gebruiken. 2 Bij een consent behoudt ieder individu de eigen beoordeling maar wordt gestreefd naar het zoeken van de beoordeling die het meest past bij de gehele groep. 9

12 BIJLAGE: VERGELIJKINGSTABEL Quick-sc. ZEK4 PO ZEK4 VSO ZEK4 VO Quick-sc. ZEK4 PO ZEK4 VSO ZEK4 VO Standaarden en ,20.5, , , RELATIE QUICK-SCANSTANDAARDEN EN ZEKPROGRAMMA S Quick-sc. ZEK4 PO ZEK4 VSO ZEK4 VO Quick-sc. ZEK4 PO ZEK4 VSO ZEK4 VO ,

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN

ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER OPLEIDEN IN SCHOOL ZELFEVALUATIEKADER EN INSTRUMENTEN OPLEIDEN IN SCHOOL Er zijn instrumenten beschikbaar waarmee u de kwaliteit van opleiden in school (OIS) in beeld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ''T STOOFJE' School : basisschool ''t Stoofje' Plaats : Ouwerkerk BRIN-nummer : 10BL Onderzoeksnummer : 94512 Datum schoolbezoek : 14 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE RKBS DE DUIZEND EILANDEN School : rkbs De Duizend Eilanden Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 11YL Onderzoeksnummer : 94892 Datum schoolbezoek : 29 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DR. HERDERSCHEESCHOOL VOOR SO/VSO-ZMLK School : Dr. Herderscheeschool voor so/vso-zmlk Plaats : Almelo BRIN-nummer : 19QO Onderzoeksnummer : 92020 Datum schoolbezoek : 16 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Meander RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Meander Plaats : Hendrik-Ido-Ambacht BRIN-nummer : 12GN Onderzoeksnummer : 120272 Datum schoolbezoek : 7 oktober 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK O.B.S. DE BORGH School : o.b.s. De Borgh Plaats : Zuidhorn BRIN-nummer : 03FT Onderzoeksnummer : 93885 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei 2007 Datum vaststelling :

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PCBS DE RIETLANDEN School : pcbs De Rietlanden Plaats : Marken BRIN-nummer : 07LO Onderzoeksnummer : 117115 Datum schoolbezoek : 1 september

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Oranje Nassau RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Oranje Nassau Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 12LG Onderzoeksnummer : 120636 Datum schoolbezoek : 8 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE KAJUIT' School : basisschool 'De Kajuit' Plaats : Oisterwijk BRIN-nummer : 10VR Onderzoeksnummer : 94516 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL KONINGIN EMMA School : Basisschool Koningin Emma Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 14DO Onderzoeksnummer : 94590 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE O.B.S. DE KAMELEON School : o.b.s. De Kameleon Plaats : Drachten BRIN-nummer : 14XM Onderzoeksnummer : 94578 Datum schoolbezoek : 13 september 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON"

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. DE BRON RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. "DE BRON" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 10HZ Onderzoeksnummer : 120746 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te Groningen op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. "De Skâns" Plaats : Frieschepalen BRIN-nummer : 13EI Onderzoeksnummer : 123241 Datum schoolbezoek : 7 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE BAKELGEERT School : Basisschool De Bakelgeert Plaats : Boxmeer BRIN-nummer : 08XM Onderzoeksnummer : 95072 Datum schoolbezoek : 27 augustus Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool St.-Augustinus Plaats : Gaanderen BRIN-nummer : 03TR Onderzoeksnummer : 121818 Datum schoolbezoek : 24 februari 2011 Rapport

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL DE HOEKSTEEN Plaats : Wemeldinge BRIN-nummer : 06EU Onderzoeksnummer : 117605 Arrangementsnummer : 79479 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Basisschool De Achtbaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Basisschool De Achtbaan Plaats : Zwanenburg BRIN-nummer : 16LV Onderzoeksnummer : 123085 Datum schoolbezoek : 23 juni 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE C.B.S. H.H. SIMONIDESSCHOOL School : c.b.s. H.H. Simonidesschool Plaats : Roodeschool BRIN-nummer : 07EO Onderzoeksnummer : 93887 Datum schoolbezoek : 18 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Zwaluw

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Zwaluw RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Zwaluw Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17OZ Onderzoeksnummer : 120362 Datum schoolbezoek : 12 oktober 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij c.b.s. De Regenboog Plaats : Leens BRIN-nummer : 07ZO Onderzoeksnummer : 120502 Datum schoolbezoek : 4 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST PO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK. BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK HET DRIELUIK School : Het Drieluik Plaats : Almere BRIN-nummer : 27XJ Onderzoeksnummer : 88304 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling : 26 februari 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. basisschool De Zonnebloem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. basisschool De Zonnebloem RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij basisschool De Zonnebloem Plaats : Rockanje BRIN-nummer : 13HC Onderzoeksnummer : 120454 Datum schoolbezoek : 15 november 2010 Rapport

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL ANNE FRANK School : Basisschool Anne Frank Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 16CQ Onderzoeksnummer : 56065 Datum schoolbezoek : 22 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL W.SLUITER School : Basisschool W.Sluiter Plaats : Eibergen BRIN-nummer : 05NT Onderzoeksnummer : 112674 Datum schoolbezoek : 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat) RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ARIANE de Ranitz SO/VSO-LG/LZ (inclusief De Hoogstraat) Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 02YT Onderzoeksnummer: 110484 Onderzoek uitgevoerd op: 27 en 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. 8e Montessorischool Zeeburg VERSLAG VOORTGANGSGESPREK 8e Montessorischool Zeeburg Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 22LE C1 Onderzoeksnummer : 291877 Datum onderzoek : 18 januari 2017 Datum vaststelling : 1 februari 2017 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON. : CBS De Kameleon : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE CBS DE KAMELEON School : CBS De Kameleon Plaats : 's-gravenzande BRIN-nummer : 13IK Onderzoeksnummer : 95095 Datum schoolbezoek : 21 juni 2007 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ KONINGIN BEATRIXSCHOOL Plaats: Waddinxveen BRIN-nummer: 12PA Onderzoek uitgevoerd op: 23 juni 2009 Registratienummer: 09.2819727.12PA.EEM Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE SPRONG VSO-ZMOK Plaats : Maarsbergen BRIN-nummer : 01KI Cluster : 4 Onderzoek uitgevoerd op : 1 november 2011 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Boemerang RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Boemerang Plaats : Purmerend BRIN nummer : 16UC C1 Onderzoeksnummer : 271886 Datum onderzoek : 27 maart 2014 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Sleutelbloem

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. basisschool De Sleutelbloem RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij basisschool De Sleutelbloem Plaats : Leiden BRIN-nummer : 17QS Onderzoeksnummer : 120382 Datum schoolbezoek : 26 oktober 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SINT JOZEFSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SINT JOZEFSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE SINT JOZEFSCHOOL School : De Sint Jozefschool Plaats : Schiedam BRIN-nummer : 11ZQ Onderzoeksnummer : 117297 Datum schoolbezoek : 21 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET KRUISPUNT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET KRUISPUNT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET KRUISPUNT School : Basisschool Het Kruispunt Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13HX Onderzoeksnummer : 111325 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BROEKHOF School : Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 83502 Datum schoolbezoek : 2 oktober 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO

CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO AANSLUITING PO-VO AFSLUITING EN START CHECKLIST VO VOOR OVERGANG VAN PO NAAR VO Leerlingen hebben er recht op dat hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk verloopt. De overgang van het PO (inclusief het speciaal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. DE WIELEN, LOCATIE GALAMASTINS Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 16ZB Onderzoeksnummer: 116891 Onderzoek uitgevoerd op: 1 en 2 september 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL School : Basisschool De Bonte Tol Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 27JX Onderzoeksnummer : 112746 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE JOHANNES BOGERMANSCHOOL School : de Johannes Bogermanschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 06EC Onderzoeksnummer : 94577 Datum schoolbezoek : 21 en 22 mei Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR. : basisschool De Krullevaar : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE KRULLEVAAR School : basisschool De Krullevaar Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 13TA Onderzoeksnummer : 94147 Datum schoolbezoek : 8 mei 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BRON Plaats : Enschede BRIN-nummer : 08VH Onderzoeksnummer : 117637 Datum schoolbezoek : 30 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Yn de Mande Plaats : Schiermonnikoog BRIN-nummer : 04JI Onderzoeksnummer : 125980 Datum schoolbezoek : 14 juni 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN THEMAONDERZOEK FRIES BIJ O.B.S. THRIMWALDA Plaats: Gytsjerk BRIN-nummer: 14BP Onderzoeksnummer: 117092 Onderzoek uitgevoerd op: 29 september 2009 Conceptrapport verzonden op: 28

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD

RAPPORT VAN BEVINDINGEN DE REGENBOOG/DE WINGERD RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE REGENBOOG/DE WINGERD Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 05HS Onderzoeksnummer: 117281 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 29 juni 2009

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ c.b.s. H. de Cock Plaats : Ulrum BRIN-nummer : 1 5DS Onderzoek uitgevoerd op : 26 november 2009 Rapport vastgesteld te Groningen op: 10 februari 2010 HB

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie